Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská Strakonice Strakonice.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264. 386 01 Strakonice. 386 01 Strakonice. nada.tesarova@ms-sumavska.strakonice."

Transkript

1 Š K O L N Í Ř Á D Mateřská škola Strakonice, Šumavská 264 Zřizovatel: Město Strakonice Velké náměstí Strakonice Adresa mateřské školy: Šumavská ul Strakonice Součást mateřské školy: Školní jídelna Ředitelka : Právní norma: Naděžda Tesařová příspěvková organizace IČO: Telefon: , ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci mateřské školy 2. Provoz a vnitřní režim mateřské školy 3. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 4. Zacházení s majetkem mateřské školy Školní řád vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn.

2 PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ: Všeobecně vychází z Listiny základních práv a svobod a Úmluvě o právech dítěte. Dítě má právo: - aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla; oblečení; místa k životu; lékařské pomoc;, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit) - být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení i když nemá pravdu; právo na přátelství; respektování jazyka; barvy pleti; rasy či sociální skupiny) - na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo; právo mít někoho, kdo se ho zastane; právo na pozornost a vedení ze strany dospělých; právo dostávat a projevovat lásku; ) - být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svojí identitu vyrůst v zdravého tělesně i duševně; rozvíjet všechny své schopnosti a nadání; právo na hru; soukromí ) - být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane; na chování přiměřené věku; být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem.) Zákonní zástupci mají právo:

3 - na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života - po dohodě s pedagogickou pracovnicí být přítomni výchovně vzdělávacím činnostem ve třídě - konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte - projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, ŠJ, zaměstnancům - zapojit se do práce SRPŠ a přispívat svými nápady a náměty k obohacení ŠVP PV Krásně je na světě, doma i ve školce - obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí - požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu a ostatních souvisejících organizačních pravidel MŠ Zákonní zástupci mají povinnost: - dodržovat školní řád, organizaci provozu a vnitřní režim MŠ - oznamovat změnu údajů nezbytných pro školní matriku a bezpečnost dětí (telefon,trvalé bydliště) - zajistit řádnou docházku dítěte do MŠ v případě nepřítomnosti dítě omluvit telefonicky nebo osobně - informovat o zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtíží nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly ohrozit ostatní děti - sledovat informace na nástěnkách (úřední deska, nástěnky v dětských šatnách) Zaměstnanci mají právo a povinnost:

4 - pedagogické pracovnice mají právo při příchodu dítěte zkontrolovat jeho zdravotní stav a při viditelných příznacích (teplota, vyrážka, zánět spojivek, silná rýma, kašel, vši apod.) dítě nepřijmout, - vyjadřovat své návrhy ohledně výchovně vzdělávací práce, odmítnout požadavky zákonných zástupců na přístup k dětem, který by byl v rozporu s Úmluvou o právech dítěte - pedagogické pracovnice pravidelně informovat zákonné zástupce o prospívání dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení, domlouvat se o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání - podporovat rodinnou výchovu, pomáhat v péči o dítě, nabízet poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělání - všichni zaměstnanci mají právo na zdvořilé chování ze strany zákonných zástupců a podílet se na organizaci chodu MŠ PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MŠ (platba za stravování, úplata za předškolní vzdělávání): Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ: - MŠ je s celodenním provozem od hod. do hod. - děti mohou přicházet do hod. za doprovodu zákonných zástupců nebo jimi určené osoby, poté se škola z bezpečnostních důvodů zamyká - po předchozí domluvě s pedagogickou pracovnicí lze přivádět dítě do MŠ

5 kdykoliv, podle potřeby rodiny tak, aby příchod dítěte nenarušil výchovně vzdělávací činnost třídy a akce MŠ - dítě musí být osobně předáno pedagogické pracovnici na třídě - provoz MŠ zpravidla bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu na šest až osm týdnů, pro děti je vždy zabezpečen provoz jedné MŠ ve Strakonicích - zákonní zástupci budou vždy informováni dva měsíce předem na nástěnkách v dětských šatnách - provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období (podzimní, vánoční, jarní, velikonoční prázdniny) - za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání - Informace o omezení nebo přerušení provozu bude zveřejněna na nástěnkách neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení rozhodne Vnitřní režim MŠ: Předškolní vzdělávání probíhá podle ŠVP PV Krásně je na světě doma i ve školce, kde je stanoveno podrobné organizační zajištění chodu MŠ, podmínky, řízení MŠ, personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů (celoročně vyvěšen v dětských šatnách). Režimové požadavky vycházejí z potřeb dětí a rodičů, jejich individuálních požadavků. Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě akcí pro děti, rodiče, výletů a divadelních i filmových představení.

6 - školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku - děti jsou rozdělené do pěti tříd podle věku (se souhlasem zřizovatele jsou čtyři třídy po 28 dětech a jedna třída má 24 dětí) - MŠ může organizovat zotavovací pobyt dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností MŠ (mohou se zúčastňovat děti po dovršení tří let věku) - z důvodu zajištění bezpečnosti dítěte i celého kolektivu dětí si MŠ vyhrazuje právo rozhodnout, které děti se zúčastní - nadstandardních činností (country tancování, seznamování s anglickým jazykem, flétničky, veselé malování, plavecký výcvik) a dalších činností pořádané MŠ se mohou zúčastňovat děti od 4 let věku, pokud ředitelka MŠ nerozhodne jinak (přihlíží se k schopnostem dětí, organizačnímu zajištění z důvodu bezpečnosti) - v době realizace nadstandardních činností a akcí pořádané MŠ za děti zodpovídá pedagogická pracovnice - při akcích pro zákonné zástupce a děti, MŠ za bezpečnost dětí nezodpovídá (mohou se účastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let) - děti si mohou přinést oblíbenou hračku na spaní, pokud splňuje bezpečnostní podmínky, zaměstnanci MŠ nezodpovídají za ztrátu a poškození Scházení a rozcházení dětí: - zákonní zástupci převlékají děti v šatně a jsou povinni osobně dítě předat

7 pedagogické pracovnici, která za dítě zodpovídá od doby převzetí do doby předání zákonným zástupcům, popřípadě jimi pověřené osobě je nutný písemný souhlas (formulář je k dispozici na třídách) - pedagogická pracovnice nevydá dítě osobě, která nemá pověření od rodičů Úhrada úplaty za předškolní vzdělávání za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne v měsíci na účet MŠ - ředitelka může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úplaty - o osvobození od úplaty v konkrétních případech a na základě písemné žádosti rozhoduje ředitelka MŠ podle platných zákonů a vyhlášek - 1 x za 2 měsíce je možné úplatu zaplatit v hotovosti u ředitelky MŠ (měsíc, den a úřední hodiny budou na začátku měsíce zveřejněny na nástěnkách v dětských šatnách) - úplatu v hotovosti nelze předávat zaměstnancům MŠ ve třídách - od úplaty jsou osvobozeny děti v posledním ročníku MŠ (děti, které ve školním roce dovršily 6 let), ale nejvýše po dobu 12 měsíců - výše úplaty je pro všechny děti stejná a pro školní rok je stanovena částka 200,-Kč na jedno dítě za měsíc - v měsíci, kdy bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5/pět/ pracovních dnů, bude stanovena poměrná výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu (týká se především hlavních prázdnin) - zákonní zástupci musí dodržovat termín placení úplaty stanovený školou i

8 v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ Stravování v MŠ a platba: - zajištěno vlastní školní kuchyní, stravu kuchařky rozváží na třídy (v přípravných kuchyňkách vydávají na talíře) - jídelní lístek je sestavován podle zásad zdravé výživy ve spolupráci MŠ a ŠJ, je vystaven na nástěnkách v dětských šatnách - podává se dopolední a odpolední svačina, oběd děti mohou chodit domů před obědem i po obědě - maximální intervaly mezi jídly jsou 3 hodiny - pokud dítě odchází po obědě a má přihlášenou odpolední svačinu, vedoucí ŠJ ji automaticky odhlásí - pokud je dítě v době jídla přítomno, musí se stravovat - pitný režim je na všech třídách zajištěn po celý den, děti mají možnost se samy obsloužit a pít kdykoliv po celou dobu pobytu v MŠ a na zahradě - odhlašování obědů do hod. den předem osobně, telefonicky Platba stravného: inkasem, sporožirem a složenkou (v hotovosti se platba nevybírá) Cena jídla: věková skupina do 7 let oběd: 17,-Kč věková skupina 7-10 let oběd: 19,- Kč všechny věkové skupiny: dopolední svačina: 7,- Kč odpolední svačina: 6,- Kč - při nepřítomnosti dítěte je možné vyzvednout oběd,včetně přihlášených

9 svačin od hod. do hod. na třídách Informační systém MŠ: Konzultační hodiny: - telefonicky, em nebo osobně si může zákonný zástupce domluvit se všemi zaměstnanci MŠ - využít úředních hodin pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání Úřední deska MŠ /nástěnky v každém pavilonu/: - vyvěšeny směrnice související s provozem MŠ a školním řádem Nástěnky pro rodiče (v každé dětské šatně): - základní informace o provozu třídy, co dítě potřebuje v MŠ,telefonní čísla - informace o organizaci akcí, jako jsou výlety, divadelní a filmová představení, besídky Informativní schůzky pro rodiče: - vždy na začátku školního roku pro zákonné zástupce nově přijatých dětí - minimálně 1 x ročně pro všechny třídy PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ: O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle školského zákona rozhoduje ředitelka MŠ, a to i v případech, kdy počet přihlášených dětí přesáhne počet, které lze přijmout. Zápis do MŠ na následující školní rok probíhá ve spolupráci se zřizovatelem (termíny jsou publikovány ve Zpravodaji města, denním tisku, na plakátech v MŠ, webových stránkách

10 města). Děti jsou do MŠ přijímány zpravidla od tří let, na základě kritérií a podle volné kapacity MŠ i v průběhu školního roku. Dítě se do MŚ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu přihlášených dětí pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u všech žádostí. Seznam je zveřejněn na úřední desce MŠ po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená. Organizace zápisu do MŠ: - zákonní zástupci dítěte si vyzvednou žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list dítěte v MŠ - na evidenčním listě je zákonný zástupce povinen doložit vyjádření pediatra o zdravotním stavu dítěte, zda je řádně splněno očkování podle očkovacího kalendáře - MŠ může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci - o přijetí dítěte se zdravotním postižením nebo speciálně vzdělávacími potřebami rozhodne ředitelka MŠ na základě doloženého písemného vyjádření školského poradenského zařízení - informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, správní orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění

11 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Kritéria přijímání: Přednostně jsou přijímány děti s odkladem školní docházky a děti při dosažení věku 6 let v období od 1.9 do31.8. následujícího roku. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ: Budova MŠ je zabezpečena elektronickým zabezpečovacím systémem a videotelefony. Vstup do budovy je možný pouze po ohlášení videotelefonem u vstupu do dětských šaten. Zákonní zástupci a jimi pověřená osoba v zájmu bezpečí svých dětí uzavřou vstupní dveře při příchodu i odchodu. - léky a léčebné prostředky (masti, kapky, vitamíny apod.) nepodáváme, pokud zákonný zástupce nepřinese lékařské potvrzení o jejich neodkladném podávání v době pobytu dítěte v MŠ s přesným návodem na používání od lékaře - všechny děti jsou pojištěny proti úrazu a nehodám v době pobytu v MŠ a při akcích organizované MŠ - v případě úrazu dítěte jsou všichni zaměstnanci MŠ povinni poskytnout první pomoc, v případě potřeby přivolat lékařskou pomoc a. ihned informovat zákonné zástupce b. informovat ředitelku MŠ - každý úraz pedagogická pracovnice zaznamená do knihy úrazů

12 V případě onemocnění dítěte v mateřské škole (teplota, zvracení apod.) pedagogická pracovnice neprodleně informuje zákonné zástupce, kteří jsou povinni si dítě v co nejkratší době vyzvednout. - Odpoledních akcí pořádaných ve spolupráci MŠ a SRPŠ si za bezpečnost dětí zodpovídají zákonní zástupci, nebo jimi pověřená osoba starší 18 let - zahrada slouží pouze pro pobyt dítěte v mateřské škole, za úrazy v areálu po převzetí dítěte nepřebírá MŠ zodpovědnost - při přecházení vozovky se skupinou dětí je důsledně používán zastavovací terč V celém areálu MŠ je zákaz kouření (budova i zahrada), používat alkoholické nápoje a návykové látky. V rámci výchovy ke zdraví jsou děti přiměřeně věku poučeny o bezpečnostních pravidlech, o škodlivosti užívání návykových látek (kouření, alkohol, prášky ), o nebezpečí, které je možné čekat od cizích osob a o vhodném chování se zvířaty (vše je zaznamenáváno v třídních knihách). Při vzdělávání dětí dodržují pedagogické pracovnice pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MŠ: Na třídách jsou vytvářena společná pravidla soužití, pozitivní vzory vztahů a chování mezi dětmi, pravidla, která se učí respektovat. Mezi tato pravidla patří i ohleduplné a šetrné zacházení s předměty a hračkami, které dítě využívá v průběhu činností v MŠ. Děti jsou poučeny o správném zacházení s hračkami, učebními

13 pomůckami, zacházení s vnitřním vybavením MŠ a zahrady. Jsou vedeny, aby udržovaly v pořádku věci ve svém okolí a svévolně je neničily a nepoškozovaly. Pedagogické pracovnice před použitím dětského nářadí, náčiní, pomůcek ve třídě i zahradě a při pobytu mimo areál MŠ zkontrolují, zda dětem nehrozí nebezpečí při jejich používání. MŠ zajišťuje pravidelné roční revize odborným pracovníkem tělovýchovného nářadí v budově a na zahradě. Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost pedagogické pracovnici. UKONČENÍ DOCHÁZKY DÍTĚTE DO MŠ: Ředitelka MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání : dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny - zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy - ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení - zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

14 S obsahem školního řádu se zákonní zástupci seznamují vždy při zahájení školního roku a stvrzují svým podpisem. Zaměstnanci MŠ (před začátkem školního roku) a nově přijímaní zaměstnanci (den před nástupem do práce) jsou s obsahem školního řádu povinni se seznámit a stvrdit svým podpisem. Účinnost: od V Strakonicích: Naděžda Tesařová, ředitelka MŠ

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení

Š K O L N Í Ř Á D ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY. 1. Přijímací řízení Š K O L N Í Ř Á D Ředitelka Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha západ, v souladu s 30 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356

Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Školní řád Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 Ředitelka Mateřské školy Meziměstí, Vižňov 356 (dále jen mateřská škola ) v souladu s 30 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice

Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice. Školní řád. Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice Školní řád Mateřská škola, K.Šatala 17, České Budějovice Účinnost od 1.9.2014 Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných

Více

Školní řád MŠ Pohádka

Školní řád MŠ Pohádka Školní řád MŠ Pohádka Č.j.: mand/384/2015 Účinnost od: 18.2.2015 Spisový znak:1.2. Skartační znak: A5 Ředitel školy v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení

ŠKOLNÍ ŘÁD. I. Přijímací řízení SMĚRNICE Mateřská škola Ostrava Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace Strana 1/6 32/2013 ŠKOLNÍ ŘÁD Účinnost od: 1.9.2013 Zpracovala: Mgr. Věra Miklušová Dne: 28.08.2013 Schválil: Spisový znak: 2.1

Více

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO

Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K Á Š K O L A J. A. KOMENSKÉHO 1. Úvodní ustanovení Obsah školního řádu je vymezen zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc

Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc Základní škola a Mateřská škola Olomouc,Svatoplukova 11,779 00 Olomouc ČJ:Sv 303 /2014 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Obsah školního řádu je vymezen Zákonem 561/2004 Sb. /školský zákon/v platném znění, Vyhláškou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27 ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Mlýnská 27 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Školní řád Mateřské školy ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, odloučené pracoviště MŠ Mlýnská 27, upravuje

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN,TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS- 152/TB-2014 Počet stran: 18 Spisový znak: A 1 Účinnost od: 1.září 2014 Skartační znak: A10 Účinnost do:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, )

ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) MATEŘSKÁ ŠKOLA, NEPLACHOVA 3, ČESKÉ BUDĚJOVICE ŠKOLNÍ ŘÁD ( podle 30, zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, ) ÚČINNOST OD: 1.9.2014 Jitka Caldrová ředitelka Mateřská škola, Neplachova

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN TŘ.TOMÁŠE BATI 1285, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PROSTŘEDNÍ 3488 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: MS-153 /TB- 2014 Počet stran: 19 Spisový znak: Účinnost od:

Více

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

Školní řád. Čl. I Práva a povinnosti účastníků předškolní výchovy a vzdělávání Školní řád Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. I. Úvodní ustanovení

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Miličín okres Benešov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 3. ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Č.j.: S12/09 Vypracoval: Jana Vaňková, vedoucí učitelka MŠ Schválil: Věra Maršálková, ředitelka školy

Více

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny:

Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 109/msstr/2012 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1) Úvodní ustanovení Školní řád mateřské školy vydala ředitelka

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Jana Kosinská, ředitelka školy Jana Kosinská, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.1.2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy

Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Školní řád mateřské školy. Přijímání dětí do MŠ Děti jsou přijímány k začátku školního roku, v jiném termínu tehdy, je-li volná kapacita školy. Do MŠ jsou přijímány

Více

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky

školní řád: 1. Práva a povinnosti dětí a zákonných zástupců, vztahy dětí a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky Základní škola a Mateřská škola Tatenice Š K O L N Í Ř Á D M A T E Ř S K É Š K O L Y č.j.:82/2011/re Účinnost: 24. 5. 2011 Spisový znak: A 10/ A/5 Počet příloh: 0 Na základě vyhlášky MŠMT ČR č.14/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č.j.: Vypracovala: Schválila: ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1 /2013 Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Mgr. Martina Holubová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Hradec Králové, Nerudova 1180 Školní řád Č.j.: 27/03/14 Účinnost od: 1. 9. 2014 Počet příloh: 3 Změny: pozbývá platnosti předchozí školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Školní řád. Obsah I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ Školní řád Vydal: Ředitelka mateřské školy KOLOVRÁTEK: Veronika Kamarytová Majitel: Jan Jonák IČO 15360636, DIČ CZ5510310069 Účinnost: od 1.9. 2015 Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance

Více

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6,

Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Mateřská škola Omská Praha 10, Omská 1354/6, Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Omská, Praha10, Omská 1354/6 Účinnost : od 1.9.2009 Závaznost : Informace podána: Školní řád je závazný pro všechny

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny. MATEŘSKÁ ŠKOLA ČERNOŠICE, TOPOLSKÁ 518 ČERNOŠICE, 252 28, OKRES PRAHA ZÁPAD Tel., fax. 251 642 185 IČO 75 00 81 73 E mail:ms2-cernosice@volny.cz ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MORAVSKÉ BUDĚJOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, Fišerova 1340, Mor. Budějovice Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců

Více