S kamarády kolem světa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S kamarády kolem světa 2012-2015"

Transkript

1 1

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání S kamarády kolem světa

3 Obsah ŠVP : 1. Představení školy: -Základní údaje o škole -Historie a charakteristika školy -Organizace a uspořádání školy 2. Poslání mateřské školy: 3. Podmínky vzdělávání: -organizace vzdělávání -věcné podmínky -životospráva -psychosociální podmínky -řízení mateřské školy -pedagogické a personální zajištění -spoluúčast rodičů Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Povinnosti pedagoga 4. Charakteristika programu školy -dlouhodobé cíle -prostředky a formy vzdělávání -vzdělávací obsah podtémat 5. Evaluace 3

4 Předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Sídlo: Komenského 122, Blučina IČO tel Zřizovatel školy: Obec Blučina, okres Brno venkov Náměstí Svobody 119, Blučina Příslušný odbor školství: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor školství Žerotínovo nám. 3/5, Brno Ředitelka školy, adresa: Irena Nosková Brněnská 210, Opatovice Kapacita školy: Předškolní zařízení s kapacitou MŠ 74 dětí Školní jídelna s kapacitou 150 jídel Změna zařazení do sítě škol k : Předškolní zařízení s kapacitou MŠ 85 dětí Školní jídelna s kapacitou 170 jídel 4

5 ŠVP s názvem : S KAMARÁDY KOLEM SVĚTA byl vydán ředitelkou školy a jeho obsah vypracován společně všemi pedagogy školy. Podkladem pro vypracování našeho programu byl RVP pro PV a analýza předchozího programu školy. Schválen byl pedagogickou radou dne Změny personálního a pedagogického zajištění k Historie a charakteristika mateřské školy Mateřská škola v Blučině je škola s dlouholetou historií. Nachází se uprostřed obce. Provoz jednotřídky byl zahájen v roce Po válce byly zřízeny dvě třídy. Budova školy je dvoupodlažní. V roce 1984 byla škola rozšířena o třetí oddělení. K rozsáhlé rekonstrukci budovy došlo v letech a následně v letech V letech 2004 až 2010 jsme z provozních nákladů zvelebovali vnitřní prostory školy.v roce proběhla velká rekonstrukce školní zahrady také z rozpočtu školy.součástí MŠ je školní kuchyně, která připravuje stravu i pro žáky a zaměstnance základní školy a pro zaměstnance obecního úřadu. Naše škola má rozlehlou a velmi pěkně vybavenou zahradu. Děti mají možnost využít ke hrám prostory pronajaté OÚ. Přilehlý kopec Výhon využíváme k častým vycházkám a výletům do překrásného okolí s archeologickými nálezy. Krytý bazén dětem slouží k plavání a saunování. K rybníku děti chodí pozorovat ptactvo a vodní živočichy. S účinností od byla zařazena do sítě škol, samostatným právním subjektem je od , hospodaří jako příspěvková organizace. Mateřská škola má po rekonstrukci od k dispozici 5 tříd se smíšenými odděleními s celodenním provozem. Od disponuje MŠ šesti odděleními. Do MŠ přijímáme děti zdravé, se zdravotním postižením a s vadami řeči zpravidla ve věku od 2,5-7 let. 5

6 Organizace a uspořádání školy V I.NP. je umístěna jedna třída pro 14 dětí s vlastním sociálním zařízením a další třída pro 11 dětí. Ve II.NP. jsou umístěny čtyři třídy s počtem 18 dětí, 2x 16 dětí a 1x 10 dětí. Dětské toalety pro 60 dětí, sprchový kout a WC učitelek. Šatny dětí jsou na chodbách, učitelky mají šatnu v mezipatře. V I.NP. se nachází kancelář ředitelky školy a vedoucí ŠJ, školní kuchyně a ostatní technické zázemí. Provozní doba školy: Školní rok probíhá zpravidla: 6,30 hodin - 16,30 hodin 1. září srpna Omezení nebo přerušení provozu: zpravidla doba vánočních prázdnin srpen o hlavních prázdninách Kapacita školy: Předškolní zařízení s kapacitou MŠ 85 dětí Školní jídelna s kapacitou 170 jídel Zaměstnanci školy: počet pedagogických zaměstnanců je 8 počet provozních zaměstnanců MŠ je 2 počet zaměstnanců MŠ ŠJ je 3 Mzdové a provozní účetnictví : MěÚ Židlochovice Další informace v přílohách: Řád MŠ Blučina, Pracovní řád Provozní řád ŠJ, Organizační řád ŠJ Roční plán školy 6

7 Poslání naší mateřské školy Motto : Nechme děti býti dětmi. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Naším cílem je, aby si dítě osvojilo zásady chování a jednání ve společnosti a posilovalo vlastní prosociální jednání ve vztahu k druhým, multikulturní cítění. I když pro utváření osobnosti dítěte je nejdůležitější rodina, ke svému zdravému a přirozenému rozvoji dítě potřebuje společenství vrstevníků, mezi kterými získá základní zkušenosti pro svůj hodnotný a samostatný život. Vše, co dítě v tomto věku prožije a převezme, je trvalé, tyto základní zkušenosti jednou ve svém životě zhodnotí a uplatní. Nedílnou součástí našeho programu je začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné populace dětí. Podle míry a stupně postižení je zajištěna přítomnost asistenta pedagoga. Náš školní vzdělávací program vychází z uspokojování přirozených potřeb dětí se zřetelem na jejich věkové a individuální zvláštnosti, přinášíme soulad mezi potřebou řádu a volnosti, vzájemné úcty, tolerance a partnerství. Poskytujeme dětem podněty ze všech oblastí lidské činnosti, děti mají příležitost poznat své možnosti a rozvíjet svoji osobnost. Vedeme děti k schopnosti se učit a poznávat nové a tyto poznatky uplatnit v běžném životě. Přinášíme setkání se základními hodnotami, na kterých je založena naše 7

8 společnost.učíme děti projevovat se jako samostatná osobnost pozitivně působící na své okolí. Podmínky vzdělávání Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání a ve znění 43/2006 vyhlášky o předškolním vzdělávání Organizace vzdělávání Vzdělávací program je organizován v pěti odděleních. Provoz mateřské školy začíná denně v 6,30 hodin a děti se scházejí vždy ve smíšeném oddělení třídy Motýlci. Do ostatních oddělení se děti rozcházejí postupně od 8,00 hodin. Všechna oddělení jsou s celodenním provozem a heterogenní. Do naší mateřské školy přijímáme děti zpravidla ve věku od 2,5-6 let, děti s odkladem školní docházky, děti se zdravotním postižením a s vadami řeči. Zápis dětí pro další rok se koná zpravidla v dubnu a rodiče jsou o něm informováni pomocí internetových stránek, plakátů a hlášení v místním rozhlase OÚ. Pokud není plná kapacita, ředitelka může přijmout dítě i v průběhu roku. Děti jsou přijímány na docházku celodenní, polodenní nebo 5 dnů v měsíci. Rodiče přihlašují dítě ústně, písemně na předepsaném tiskopise a na základě vyjádření dětského lékaře ke vstupu dítěte do kolektivu. Kritéria pro přijímání dětí: Přednostně jsou přijímány: 1. děti k docházce v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalý pobyt v Blučině ( včetně dětí s odkladem školní docházky), jsou zdravé a řádně očkované - 6 bodů 2. děti, které mají v MŠ sourozence, dle potvrzení pediatra jsou zdravé, řádně očkované a rodiče mají zájem o celodenní pobyt dítěte v MŠ - 5 bodů 3. děti, které mají odborné doporučení k docházce do MŠ, mají trvalý pobyt v Blučině, dle pediatra jsou zdravé, řádně očkované - 4 bodů 8

9 4. děti, jejichž rodiče podávají opakovaně přihlášku, mají trvalý pobyt v Blučině, dle potvrzení pediatra jsou zdravé, řádně očkované a rodiče mají zájem o celodenní pobyt dítěte v MŠ 3 bodů 5. děti z neúplných rodin, mají trvalý pobyt v Blučině a dle potvrzení pediatra jsou zdravé, řádně očkované a rodič má zájem o celodenní pobyt dítěte v MŠ - 2 body 6. děti, které k 1.9. příslušného šk.roku dovrší tří let věku a dle potvrzení pediatra jsou zdravé, řádně očkované, mají trvalý pobyt v Blučině, mohou docházet do MŠ a rodiče mají zájem o polodenní pobyt dítěte v MŠ - 1 bod O přijetí dítěte rozhoduje vyšší počet bodů, při rovnosti bodů bude upřednostněno dítě jehož rodiče mají trvalé bydliště v obci Blučina. Všechny naše třídy jsou věkově heterogenní. Zpravidla zařazujeme děti ve věku od 2,5 do 7 let včetně dětí s odkladem školní docházky. Po celou dobu docházky do mateřské školy děti zůstávají společně se stejnými učitelkami, pokud si jinak nepřejí rodiče. Podle potřeb rodičů a podmínek školy integrujeme děti s vadami řeči, děti se zdravotním postižením a děti ze sociálně slabého a méně podnětného prostředí. Máme zaveden funkční denní řád, který reaguje na aktuální potřeby dětí : 6,30 8,15 scházení dětí ve třídách hry a dovednosti dle volby dětí - individuální práce s dětmi - skupinová zaměstnání ( průběžná) ranní cvičení, jazyková chvilka 8,30 9,30 - ovoce nebo zelenina dle nabídky hygiena, svačina zaměstnání (řízené frontální nebo skupinové) příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd oběd, děti si nalévají polévku samy 12,30 12,45 - odchod dětí domů ( polodenní docházka) hygiena,převlékání, odpočinek 9

10 - hry dětí s kratší potřebou odpočinku tělovýchovná chvilka, hygiena,svačina 14,30-16, 30 - odpolední zájmové činnosti, individuální, skupinové saunování dle zájmu každý čtvrtek - předplavecký výcvik dle nabídky PŠ 14,15 16,30 kroužky dle zájmu: angličtina pro nejmenší flétna keramika taneční Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí. Mateřská škola nabízí dětem divadelní představení v Divadle Bolka Polívky a v divadle Radost, divadelní představení v mateřské škole, hudební, kouzelnické a varietní představení v mateřské škole, celoroční předplavecký výcvik a saunování dětí. Fotografování a účast na sportovních akcích dle zájmu dětí. Pořádáme podzimní čarování, mikulášskou nadílku, vánoční posezení u stromečku. Také připravujeme program na každoroční rozsvěcení vánočního stromu v obci, loučíme se se zimou vynášením Morany. Vítáme jaro výzdobou mateřské školy. Oslavujeme svátek maminek programem dětí. Jezdíme s dětmi na celodenní školní výlet a organizujeme sportovní dopoledne k MDD. Loučíme se s budoucími prvňáčky společně s rodiči u táboráku. Každý rok děti seznamujeme s životem handicapovaných lidí prostřednictvým výchovně-vzdělávacího programu pro děti HELE LIDI (program je zároveň novou pracovní příležitostí pro nevidomé). V roce 2012 jsme zařadili Adopci na dálku - projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami. V roce 2013 podpoříme nadační fond KRTEK dětská onkologie Brno. 10

11 Věcné podmínky Rada obce schválila navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,blučina,okres Brno-venkov,příspěvková organizace z 60 dětí na 74 dětí, z důvodu demografického tlaku a to s účinností od Rada obce schválila navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,blučina,okres Brno-venkov,příspěvková organizace ze 74 dětí na 85 dětí z důvodu demografického tlaku a to s účinností od Školní jídelna může stravovat od až 170 strávníků. Rada obce schválila podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu JMK a pověřila starostu obce Josefa Srnce k podání žádosti o zápis změny kapacity v rejstříku škol a školských zařízení, krajský úřad žádosti vyhověl. Mateřská škola má samostatnou dvoupodlažní budovu s rozlehlou zahradou, která je zcela zrenovovaná a využívá po dohodě s OÚ další prostory pro pobyt venku. V I.NP. se nachází na chodbě šatny pro děti, šatna pro zaměstnance, kancelář ředitelky a vedoucí ŠJ, kuchyně, sklady. Kuchyň MŠ je po celkové rekonstrukci, vnitřního zařízení pulty skříně myčka a dřezy jsou v nerez provedení, v roce 2003 byl zakoupen konvektomat a mikrovlná trouba. Po rekonstrukci v červenci 2009 vznikla třída s kapacitou 14 dětí a hygienické zařízení náležící k třídě. Od bude v provozu další oddělení pro 11 dětí. Ve II.NP. byly vytvořeny 4 třídy na základě doporučení a schválení KHS JmK: dvě třídy s kapacitou 16 dětí, jedna třída s kapacitou 18 dětí a další třída s kapacitou 10 dětí. Dále se zde nachází 2 hygienická zařízení ( jedno se sprchovým koutem) pro 60 dětí. Výdejna v poschodí je vybavena myčkou,mikrovlnou troubou, nerez pulty a dřezem. Jídelny mateřské školy jsou ve třídách. Děti ve třídách i odpočívají, byly zakoupeny skříně na lehátka a lůžkoviny do všech tříd. Na budovu školy navazuje zahrada s domkem, který slouží jako sklad hraček, zahradního nábytku a nářadí. Zahrada je vybavena novými průlezkami, skluzavkami, houpačkami a pískovišti s kryty. Umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Zahradní besídka byla zrenovována a byl zřízen betonový plot, nefunkční studna byla zrušena. Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek a ostatní zařízení jsou uzpůsobeny počtu dětí i jejich potřebám, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. 11

12 Vybavení hračkami, pomůckami a odborným materiálem je dostačující. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát, jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Škola vlastní audiovizuální a výpočetní techniku, kterou průběžně obnovujeme. Didaktické pomůcky jsou využívány při dětských aktivitách. V MŠ je dětská a učitelská knihovna, která je postupně doplňována a bohatě využívána k výchově a vzdělávání dětí. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti. Naším cílem pro podnětné prostředí bude pokračovat ve vytváření estetického, vstřícného prostředí,které podporuje pohodu všech. Životospráva Dětem je poskytována dle předepsaných norem celodenní vyvážená strava. Pitný režim v průběhu celého dne je dostatečně funkční, děti se samy obsluhují. Zpestřili jsme výběr nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány pravidelné intervaly. Děti do jídla nenutíme, tolerujeme nechuť k některým pokrmům, ale vlastním příkladem se snažíme, aby jídlo ochutnaly a učily se tak zdravému stravování. Vedeme děti k samostatnosti a k vytváření zdravých stravovacích návyků. Pravidelný denní režim je dostatečně flexibilní, rodiče mají možnost, po předchozí domluvě, přivádět dítě do školy dle potřeby ( lékař, logopedie apod.). Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku, volný pohyb mají zajištěn i v budově školy. Spánek a odpočinek dětí je upraven dle individuálních potřeb s nabídkou náhradních aktivit a klidové odpočinkové činnosti ve třídě. Psychosociální podmínky MŠ pomáhá postupně se adaptovat nově příchozím dětem na nové prostředí i situace. Pedagogové respektují potřeby dětí, rozvíjí zájmy, samostatnost, vychovávají děti k zodpovědnosti, ohleduplnosti, zdvořilosti a skupinové spolupráci. Všichni dospělí vytváří dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Vytváříme podmínky pro děti se speciálními potřebami. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Naším cílem je posílit bezpečné sociální klima, solidaritu, vzájemnou úctu a spolupráci, netolerovat negativní vlastnosti, jako jsou šikana, omezování práv a ponižování. 12

13 Volnost a osobní svoboda je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, děti se učí pravidlům soužití. Na toaletu chodí dle vlastní potřeby. Ve vztazích mezi dospělými a mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora. Všichni dospělí vlastním vzorem vedou děti ke kulturnímu chování. Děti jsou seznámeny s pravidly chování a spoluvytváří pravidla soužití ve třídě, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsme všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem. Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Ve škole funguje demokratická týmová spolupráce, při vedení ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, se zapojením spolupracovníků do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor při rozhodování o zásadách školního programu. Ředitelka hodnotí práci podřízených individuálně. Jsou jasně rozděleny pravomoci zaměstnanců školy: ředitelka, učitelky, vedoucí ŠJ, kuchařky, školnice, uklízečka. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, ZŠ a ostatními odbornými subjekty. Informační systém funguje uvnitř i vně školy. Personální a pedagogické zajištění Pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci. Ředitelka vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla při všech činnostech zajištěna dětem optimální profesionální pedagogická péče a bezpečnost. Pedagogičtí pracovníci: Irena Nosková Hana Hanousková Mgr..Marta Zmrzlá ředitelka učitelka učitelka 13

14 Bc.Martina Kiliánová učitelka Věra Rudolecká učitelka Bc.Jarmila Rožnovská učitelka Phdr.Lenka Havelková učitelka Jiřina Stravová učitelka Provozní zaměstnanci: Zdeňka Šillerová Monika Svobodová školnice, údržba a obsluha plynového kotle uklízečka Zaměstnanci školní jídelny: Zuzana Zajícová Ruberová Eva Březinová Vlasta vedoucí kuchařka kuchařka Spoluúčast rodičů Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a umožňuje rodičům účastnit se různých programů, dle zájmu vstupovat do her svých dětí. Pedagogové informují rodiče o dění ve škole a o dítěti formou rozhovorů při předávání dítěte, na rodičovských schůzkách nebo prostřednictvým pravidelných konzultací, které budou každou středu po individuální domluvě s třídní učitelkou a nebo také s ředitelkou školy. 14

15 Diskrétnost a jednotnost ve výchově je na prvním místě. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i rodiče. Každoročně je pořádána schůzka s ředitelkou základní školy, pro lepší informovanost rodičů předškoláků organizovaná ZŠ. Spolupráce se odráží i v ochotě rodičů pomáhat MŠ formou darů a oprav hraček. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Rámcové cíle a záměry jsou pro všechny děti společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se maximálně vyhovuje jejich potřebám a možnostem. Naše mateřská škola se věnuje dětem s odloženou školní docházkou dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny, úzce spolupracujeme s odborníky ze speciálních pedagogických center, při sestavování individuálních vzdělávacích programů pro děti se zdravotním postižením, pracujeme s dětmi s vadami řeči. Je zajištěna spolupráce s rodiči a logopedy. Mateřská škola umožňuje, aby vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly přizpůsobeny mimořádným schopnostem nadaných dětí, aby rozvíjel dovednosti hudební, výtvarné, sociálně komunikační, seznamoval děti se základy anglického jazyka, rozvíjel předčtenářské dovednosti, nabízel aktivity zdravotně preventivní saunování, předplavecký výcvik, atletiku, gymnastiku, zdravotní cvičení. Povinnosti pedagoga Zodpovídá za zpracování třídního vzdělávacího plánu, který vychází ze ŠVP, analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a zajišťuje profesionální péči, výchovu dětí a vzdělání. 15

16 Realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti, sleduje a posuzuje účinnost programu, hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji. Provádí poradenskou činnost odpovídající pedagogickým kompetencím, respektuje přání a potřeby rodičů, spolupracovníků a ostatních partnerů ve vzdělávání. Charakteristika programu školy, jeho obsah Dlouhodobé cíle Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, aby si osvojilo zásady chování a jednání ve společnosti a posilovalo vlastní prosociální jednání ve vztahu k druhým. Začleňovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné populace dětí podle míry a stupně postižení. Rozvíjet schopnosti dětí učit se a poznávat nové. Učit děti projevovat se jako samostatná osobnost působící pozitivně na své okolí. Vzdělávací program naší školy je plánován na tři roky. Chceme rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby si osvojilo zásady chování a jednání ve společnosti a bylo schopno vyjadřovat vlastní postoje a názory, za které si ponese patřičnou odpovědnost. 16

17 Prostředky a formy vzdělávání Hlavním prostředkem je obsah vzdělávání, propojení činností, vzdělávacích nabídek a očekávaných výstupů. Uplatňujeme metody prožitkového učení hrou a činnosti založené na přímých zážitcích dítěte, situační učení, které vytváří a využívá praktické ukázky a kooperativní učení, které se odvíjí od heterogenního složení tříd. Školní program se opírá o RVP a obsahuje klíčové kompetence v pěti vzdělávacích oblastech: Vycházíme z teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera : verbální, logicko-matematické,prostorové,hudební,tělesně-kinestetické,interpersonální,intrapersonální a přírodní Vzdělávací oblasti: biologické - Dítě a jeho tělo psychologické - Dítě a jeho psychika interpersonální - Dítě a ten druhý sociál.-kulturní - Dítě a společnost environmentální - Dítě a svět klíčové kompetence: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské 17

18 Vzdělávací obsah podtémat Poznáváme svět Podzim na Moravě - v tomto tématickém bloku se vzájemně poznáváme, hledáme pravidla vzájemného soužití, poznáváme nové prostředí a učíme se v něm žít. Barevný svět - v běžných situacích uplatňujeme základní společenské návyky a pravidla společenského styku, jsme schopni respektovat druhé, vyjednáváme, přijímáme a uzavírame dohody Zima kraluje - zprostředkování poznatků ze světa zvířat, rostlin, s péčí o ně, všímáme si též změn v přírodě a chráníme své životní prostředí. Jaro a tradice - ve skupině se dokážeme prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouváme a spolupracujeme. Umíme se radovat - dovedeme využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkáváme (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální techniku, telefon, ), máme radost ze zvládnutých poznatků 18

19 Naše modrá planeta Putujeme do neznáma - navazujeme kontakty s dospělými, překonáváme stud, komunikujeme vhodným způsobem, respektujeme druhé, navazujeme a udržujeme dětská přátelství Pohádky z celého světa - vnímáme kulturní podněty, pozorně posloucháme, sledujeme se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotíme svoje zážitky. Není zima jako zima - odhadujeme rizika svých nápadů, jdeme za svými záměry, ale také se dokážeme přizpůsobovat daným okolnostem. Poznáváme nové zvyky - získané zkušenosti uplatňujeme v praktických situacích, učíme se porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad Každý mluví tak jak umí - dokážeme se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými, ) získané zkušenosti uplatňujeme v praktických situacích, učíme se porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad Svět je naše hřiště Neznámé nás zajímá - poznáváme, že se můžeme mnohému naučit, aktivně si všímáme, co se kolem děje, chceme porozumět všemu, co kolem sebe vidíme Ve světě fantazie - využíváme své fantazie, v běžných situacích komunikujeme bez zábran a ostychu před ostatními dětmi i s dospělými Obklopeni třpytem zimy - dbáme na zdraví a bezpečí svoje i druhých, chováme se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí Jarní dovádění - vytváříme si povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí Slunce svítí pro všechny zajímáme se o svět lidí, kulturu, přírodu i techniku, poznáváme jiné kultury 19

20 TVP vychází z klíčových kompetencí a vzdělávacích oblastí ŠVP, obsahuje dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku a očekávané výstupy. Plán evaluace školy Máme stanovena pravidla pro hodnocení. Cíle, prostředky a kritéria těchto činností: Ve vztahu k dítěti hodnotíme kvalitu individuálního rozvoje a učení. Ve vztahu k pedagogům hodnotíme kvalitu jejich práce. Ve vztahu k sobě hodnotíme kvalitu své práce. Evaluace pedagogy: Hodnotíme průběžně a neustále. Na úrovni třídy hodnotí výsledky sama učitelka měsíčně. Hodnotí svoji práci a následně celý proces třídy. Velmi důležité je individuální hodnocení dětí. Učitelka respektuje možnosti dítěte, co mu jde, v čem je úspěšné, co mu činí problémy, kde vázne, v čem jsou jeho nedostatky, toto hodnocení je důvěrný dokument, sloužící pedagogům k optimalizaci rozvoje dítěte a pro informace rodičům. Podstatným vodítkem pro autoevaluaci jsou kritéria hodnocení. Metody evaluace: rodinná i osobní anamnéza - dotazník rozhovor s dítětem, rodiči, odborníky pozorování, rozbor herních aktivit rozbor jazykových projevů, procesu učení, analýza prací rozbor chování a jednání ve skupině, vztahy, postavení rozbor osobní dokumentace dítěte, portfolio analýza vlastní pedagogické aktivity Evaluace ředitelkou školy: Hodnotí svoji pedagogickou i řídící práci, individuální pokroky dětí, kontroluje a hodnotí práci všech zaměstnanců a evaluuje vzdělávací proces celé školy. Vede záznamy o hospitaci, kontroluje provozních zaměstnance.závěry slouží k vyvození důsledků vedoucích k optimalizaci a zkvalitňování práce školy. Metody evaluace: 20

21 jako pedagog všechny metody pro hodnocení učitelky pozorování, rozhovory, konzultace, diskuse analýza třídní i školní dokumentace, analýza programu kontrola, hospitace, hospitační rozbory dotazníky, porovnání výsledků s plánovanými cíli analýza vlastní pedagogické a řídící práce Prostředky evaluace: sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP 2x ročně sledování a hodnocení kvality práce pedagogů plán hospitací hodnocení kvality práce provozních zaměstnanců plán kontrol kontrola realizace hodnocení dětí, vedení diagnostických záznamů 2x ročně hodnocení vzdělávacího procesu školy ( učitelek, ředitelky ) pedagog. porady sledování a hodnocení spolupráce s ostatními institucemi a odborníky 1x ročně kontroly dodržování pracovního a organ.řádu školy, plnění prac.náplně provozní porady kontroly vedení třídní a ostatní svěřené dokumentace pedagog. porady, průběžně hodnocení vlastní práce ředitelky zřizovatel, audit, porady Blučina

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU

S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBČICE S BERUŠKOU AŽ KE SLUNÍČKU Motto: Výchova by měla být taková, aby to, co je nabízeno, bylo přijímáno jako cenný dar, ne jako povinnost. Albert Einstein

Více

Putování světem poznání

Putování světem poznání Č.j. 03/2012 Mateřská škola HALENKOV, okres Vsetín Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování světem poznání Mateřská škola Halenkov, okres Vsetín, Halenkov 603, 756 05 Halenkov Platnost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace

Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349. MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Mateřská škola, Hradec Králové Věkoše, K Sokolovně 349 MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ VĚKOŠE K SOKOLOVNĚ 349 příspěvková organizace Platnost: od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2018 (na základě evaluace jsou možné

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. S krtkem poznáváme svět. Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S krtkem poznáváme svět Základní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2012 Obsah ŠVP PV: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr 439 72 Mateřská škola Krásný Dvůr č. 182,e-mail: mskd@quick.cz, telefon 415210006 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání OBJEVUJEME SVĚT PRO ŽIVOT

Více

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Na cestičkách se školkou poznáváme svět Obsah ŠVP: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ----------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, VODÁRENSKÁ 2115 VODÁRENSKÁ 2472 ---------------------------------------------------------------------- ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Název programu: SVĚT KOLEM NÁS

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9

Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 4. Organizace vzdělávání...9 Obsah: 1. Identifikační údaje...3 2. Obecná charakteristika školy...4 3. Podmínky vzdělávání...5 3.1. Věcné podmínky...5 3.2. Životospráva...5 3.3. Psychosociální podmínky...6 3.4. Organizace...7 3.5.

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12

Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let. Školní vzdělávací program MŠ Štíty. Učíme se hrou. Platí od roku 2011/12 Kurikulum předškolní výchovy Výchova dětí od 3 do 6 let Školní vzdělávací program MŠ Štíty Učíme se hrou Platí od roku 2011/12 Obsah : I. Charakteristika MŠ Štíty II. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA HERÁLEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Svět na dlani Vydala: Mgr. Jana Guličuková, ředitelka školy Platnost od: 1.9.2013 Obsah

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA JEDNÉ LODI ZKRÁCENÁ VERZE Vydala dne 1. 9. 2009: Jaroslava Bergerová, ředitelka školy Č. j. MŠT/225A/2009 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2009 do 31.

Více

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ

MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j.89/2011 MY JSME RÁDI NA SVĚTĚ Mateřská škola Čtyřlístek Jeronýmova 772 Kolín IV. Schválen pedagogickou radou 29.8.2011 Nabyl právní moci 1.9.2011

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

ROSTE ZE MNE OSOBNOST

ROSTE ZE MNE OSOBNOST Motto: Na dobrém počátku všechno závisí J.A.Komenský ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROSTE ZE MNE OSOBNOST MATEŘSKÉ ŠKOLY BRNO, VÍDEŇSKÁ 39a, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Na období 2012-2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola, Kuchařovice, okres Znojmo, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovala: Eva Žáková, řed. MŠ Kateřina Karásková, učitelka MŠ Mgr. Eva Petříčková, učitelka MŠ Projednáno na

Více