S kamarády kolem světa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S kamarády kolem světa 2012-2015"

Transkript

1 1

2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání S kamarády kolem světa

3 Obsah ŠVP : 1. Představení školy: -Základní údaje o škole -Historie a charakteristika školy -Organizace a uspořádání školy 2. Poslání mateřské školy: 3. Podmínky vzdělávání: -organizace vzdělávání -věcné podmínky -životospráva -psychosociální podmínky -řízení mateřské školy -pedagogické a personální zajištění -spoluúčast rodičů Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Povinnosti pedagoga 4. Charakteristika programu školy -dlouhodobé cíle -prostředky a formy vzdělávání -vzdělávací obsah podtémat 5. Evaluace 3

4 Předškolní zařízení s názvem: Mateřská škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Sídlo: Komenského 122, Blučina IČO tel Zřizovatel školy: Obec Blučina, okres Brno venkov Náměstí Svobody 119, Blučina Příslušný odbor školství: Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor školství Žerotínovo nám. 3/5, Brno Ředitelka školy, adresa: Irena Nosková Brněnská 210, Opatovice Kapacita školy: Předškolní zařízení s kapacitou MŠ 74 dětí Školní jídelna s kapacitou 150 jídel Změna zařazení do sítě škol k : Předškolní zařízení s kapacitou MŠ 85 dětí Školní jídelna s kapacitou 170 jídel 4

5 ŠVP s názvem : S KAMARÁDY KOLEM SVĚTA byl vydán ředitelkou školy a jeho obsah vypracován společně všemi pedagogy školy. Podkladem pro vypracování našeho programu byl RVP pro PV a analýza předchozího programu školy. Schválen byl pedagogickou radou dne Změny personálního a pedagogického zajištění k Historie a charakteristika mateřské školy Mateřská škola v Blučině je škola s dlouholetou historií. Nachází se uprostřed obce. Provoz jednotřídky byl zahájen v roce Po válce byly zřízeny dvě třídy. Budova školy je dvoupodlažní. V roce 1984 byla škola rozšířena o třetí oddělení. K rozsáhlé rekonstrukci budovy došlo v letech a následně v letech V letech 2004 až 2010 jsme z provozních nákladů zvelebovali vnitřní prostory školy.v roce proběhla velká rekonstrukce školní zahrady také z rozpočtu školy.součástí MŠ je školní kuchyně, která připravuje stravu i pro žáky a zaměstnance základní školy a pro zaměstnance obecního úřadu. Naše škola má rozlehlou a velmi pěkně vybavenou zahradu. Děti mají možnost využít ke hrám prostory pronajaté OÚ. Přilehlý kopec Výhon využíváme k častým vycházkám a výletům do překrásného okolí s archeologickými nálezy. Krytý bazén dětem slouží k plavání a saunování. K rybníku děti chodí pozorovat ptactvo a vodní živočichy. S účinností od byla zařazena do sítě škol, samostatným právním subjektem je od , hospodaří jako příspěvková organizace. Mateřská škola má po rekonstrukci od k dispozici 5 tříd se smíšenými odděleními s celodenním provozem. Od disponuje MŠ šesti odděleními. Do MŠ přijímáme děti zdravé, se zdravotním postižením a s vadami řeči zpravidla ve věku od 2,5-7 let. 5

6 Organizace a uspořádání školy V I.NP. je umístěna jedna třída pro 14 dětí s vlastním sociálním zařízením a další třída pro 11 dětí. Ve II.NP. jsou umístěny čtyři třídy s počtem 18 dětí, 2x 16 dětí a 1x 10 dětí. Dětské toalety pro 60 dětí, sprchový kout a WC učitelek. Šatny dětí jsou na chodbách, učitelky mají šatnu v mezipatře. V I.NP. se nachází kancelář ředitelky školy a vedoucí ŠJ, školní kuchyně a ostatní technické zázemí. Provozní doba školy: Školní rok probíhá zpravidla: 6,30 hodin - 16,30 hodin 1. září srpna Omezení nebo přerušení provozu: zpravidla doba vánočních prázdnin srpen o hlavních prázdninách Kapacita školy: Předškolní zařízení s kapacitou MŠ 85 dětí Školní jídelna s kapacitou 170 jídel Zaměstnanci školy: počet pedagogických zaměstnanců je 8 počet provozních zaměstnanců MŠ je 2 počet zaměstnanců MŠ ŠJ je 3 Mzdové a provozní účetnictví : MěÚ Židlochovice Další informace v přílohách: Řád MŠ Blučina, Pracovní řád Provozní řád ŠJ, Organizační řád ŠJ Roční plán školy 6

7 Poslání naší mateřské školy Motto : Nechme děti býti dětmi. Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Naším cílem je, aby si dítě osvojilo zásady chování a jednání ve společnosti a posilovalo vlastní prosociální jednání ve vztahu k druhým, multikulturní cítění. I když pro utváření osobnosti dítěte je nejdůležitější rodina, ke svému zdravému a přirozenému rozvoji dítě potřebuje společenství vrstevníků, mezi kterými získá základní zkušenosti pro svůj hodnotný a samostatný život. Vše, co dítě v tomto věku prožije a převezme, je trvalé, tyto základní zkušenosti jednou ve svém životě zhodnotí a uplatní. Nedílnou součástí našeho programu je začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné populace dětí. Podle míry a stupně postižení je zajištěna přítomnost asistenta pedagoga. Náš školní vzdělávací program vychází z uspokojování přirozených potřeb dětí se zřetelem na jejich věkové a individuální zvláštnosti, přinášíme soulad mezi potřebou řádu a volnosti, vzájemné úcty, tolerance a partnerství. Poskytujeme dětem podněty ze všech oblastí lidské činnosti, děti mají příležitost poznat své možnosti a rozvíjet svoji osobnost. Vedeme děti k schopnosti se učit a poznávat nové a tyto poznatky uplatnit v běžném životě. Přinášíme setkání se základními hodnotami, na kterých je založena naše 7

8 společnost.učíme děti projevovat se jako samostatná osobnost pozitivně působící na své okolí. Podmínky vzdělávání Vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky 14/2005 o předškolním vzdělávání a ve znění 43/2006 vyhlášky o předškolním vzdělávání Organizace vzdělávání Vzdělávací program je organizován v pěti odděleních. Provoz mateřské školy začíná denně v 6,30 hodin a děti se scházejí vždy ve smíšeném oddělení třídy Motýlci. Do ostatních oddělení se děti rozcházejí postupně od 8,00 hodin. Všechna oddělení jsou s celodenním provozem a heterogenní. Do naší mateřské školy přijímáme děti zpravidla ve věku od 2,5-6 let, děti s odkladem školní docházky, děti se zdravotním postižením a s vadami řeči. Zápis dětí pro další rok se koná zpravidla v dubnu a rodiče jsou o něm informováni pomocí internetových stránek, plakátů a hlášení v místním rozhlase OÚ. Pokud není plná kapacita, ředitelka může přijmout dítě i v průběhu roku. Děti jsou přijímány na docházku celodenní, polodenní nebo 5 dnů v měsíci. Rodiče přihlašují dítě ústně, písemně na předepsaném tiskopise a na základě vyjádření dětského lékaře ke vstupu dítěte do kolektivu. Kritéria pro přijímání dětí: Přednostně jsou přijímány: 1. děti k docházce v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalý pobyt v Blučině ( včetně dětí s odkladem školní docházky), jsou zdravé a řádně očkované - 6 bodů 2. děti, které mají v MŠ sourozence, dle potvrzení pediatra jsou zdravé, řádně očkované a rodiče mají zájem o celodenní pobyt dítěte v MŠ - 5 bodů 3. děti, které mají odborné doporučení k docházce do MŠ, mají trvalý pobyt v Blučině, dle pediatra jsou zdravé, řádně očkované - 4 bodů 8

9 4. děti, jejichž rodiče podávají opakovaně přihlášku, mají trvalý pobyt v Blučině, dle potvrzení pediatra jsou zdravé, řádně očkované a rodiče mají zájem o celodenní pobyt dítěte v MŠ 3 bodů 5. děti z neúplných rodin, mají trvalý pobyt v Blučině a dle potvrzení pediatra jsou zdravé, řádně očkované a rodič má zájem o celodenní pobyt dítěte v MŠ - 2 body 6. děti, které k 1.9. příslušného šk.roku dovrší tří let věku a dle potvrzení pediatra jsou zdravé, řádně očkované, mají trvalý pobyt v Blučině, mohou docházet do MŠ a rodiče mají zájem o polodenní pobyt dítěte v MŠ - 1 bod O přijetí dítěte rozhoduje vyšší počet bodů, při rovnosti bodů bude upřednostněno dítě jehož rodiče mají trvalé bydliště v obci Blučina. Všechny naše třídy jsou věkově heterogenní. Zpravidla zařazujeme děti ve věku od 2,5 do 7 let včetně dětí s odkladem školní docházky. Po celou dobu docházky do mateřské školy děti zůstávají společně se stejnými učitelkami, pokud si jinak nepřejí rodiče. Podle potřeb rodičů a podmínek školy integrujeme děti s vadami řeči, děti se zdravotním postižením a děti ze sociálně slabého a méně podnětného prostředí. Máme zaveden funkční denní řád, který reaguje na aktuální potřeby dětí : 6,30 8,15 scházení dětí ve třídách hry a dovednosti dle volby dětí - individuální práce s dětmi - skupinová zaměstnání ( průběžná) ranní cvičení, jazyková chvilka 8,30 9,30 - ovoce nebo zelenina dle nabídky hygiena, svačina zaměstnání (řízené frontální nebo skupinové) příprava na pobyt venku, pobyt venku, příprava na oběd oběd, děti si nalévají polévku samy 12,30 12,45 - odchod dětí domů ( polodenní docházka) hygiena,převlékání, odpočinek 9

10 - hry dětí s kratší potřebou odpočinku tělovýchovná chvilka, hygiena,svačina 14,30-16, 30 - odpolední zájmové činnosti, individuální, skupinové saunování dle zájmu každý čtvrtek - předplavecký výcvik dle nabídky PŠ 14,15 16,30 kroužky dle zájmu: angličtina pro nejmenší flétna keramika taneční Denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti a potřeby dětí. Mateřská škola nabízí dětem divadelní představení v Divadle Bolka Polívky a v divadle Radost, divadelní představení v mateřské škole, hudební, kouzelnické a varietní představení v mateřské škole, celoroční předplavecký výcvik a saunování dětí. Fotografování a účast na sportovních akcích dle zájmu dětí. Pořádáme podzimní čarování, mikulášskou nadílku, vánoční posezení u stromečku. Také připravujeme program na každoroční rozsvěcení vánočního stromu v obci, loučíme se se zimou vynášením Morany. Vítáme jaro výzdobou mateřské školy. Oslavujeme svátek maminek programem dětí. Jezdíme s dětmi na celodenní školní výlet a organizujeme sportovní dopoledne k MDD. Loučíme se s budoucími prvňáčky společně s rodiči u táboráku. Každý rok děti seznamujeme s životem handicapovaných lidí prostřednictvým výchovně-vzdělávacího programu pro děti HELE LIDI (program je zároveň novou pracovní příležitostí pro nevidomé). V roce 2012 jsme zařadili Adopci na dálku - projekt pomoci na dálku je mnohem víc než jen jednoduchá ekonomická výpomoc, neboť vytváří pouto solidarity, porozumění a vzájemné náklonnosti mezi různými národy a různými kulturami. V roce 2013 podpoříme nadační fond KRTEK dětská onkologie Brno. 10

11 Věcné podmínky Rada obce schválila navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,blučina,okres Brno-venkov,příspěvková organizace z 60 dětí na 74 dětí, z důvodu demografického tlaku a to s účinností od Rada obce schválila navýšení kapacity mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola,blučina,okres Brno-venkov,příspěvková organizace ze 74 dětí na 85 dětí z důvodu demografického tlaku a to s účinností od Školní jídelna může stravovat od až 170 strávníků. Rada obce schválila podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu JMK a pověřila starostu obce Josefa Srnce k podání žádosti o zápis změny kapacity v rejstříku škol a školských zařízení, krajský úřad žádosti vyhověl. Mateřská škola má samostatnou dvoupodlažní budovu s rozlehlou zahradou, která je zcela zrenovovaná a využívá po dohodě s OÚ další prostory pro pobyt venku. V I.NP. se nachází na chodbě šatny pro děti, šatna pro zaměstnance, kancelář ředitelky a vedoucí ŠJ, kuchyně, sklady. Kuchyň MŠ je po celkové rekonstrukci, vnitřního zařízení pulty skříně myčka a dřezy jsou v nerez provedení, v roce 2003 byl zakoupen konvektomat a mikrovlná trouba. Po rekonstrukci v červenci 2009 vznikla třída s kapacitou 14 dětí a hygienické zařízení náležící k třídě. Od bude v provozu další oddělení pro 11 dětí. Ve II.NP. byly vytvořeny 4 třídy na základě doporučení a schválení KHS JmK: dvě třídy s kapacitou 16 dětí, jedna třída s kapacitou 18 dětí a další třída s kapacitou 10 dětí. Dále se zde nachází 2 hygienická zařízení ( jedno se sprchovým koutem) pro 60 dětí. Výdejna v poschodí je vybavena myčkou,mikrovlnou troubou, nerez pulty a dřezem. Jídelny mateřské školy jsou ve třídách. Děti ve třídách i odpočívají, byly zakoupeny skříně na lehátka a lůžkoviny do všech tříd. Na budovu školy navazuje zahrada s domkem, který slouží jako sklad hraček, zahradního nábytku a nářadí. Zahrada je vybavena novými průlezkami, skluzavkami, houpačkami a pískovišti s kryty. Umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Zahradní besídka byla zrenovována a byl zřízen betonový plot, nefunkční studna byla zrušena. Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek a ostatní zařízení jsou uzpůsobeny počtu dětí i jejich potřebám, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné. 11

12 Vybavení hračkami, pomůckami a odborným materiálem je dostačující. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát, jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Škola vlastní audiovizuální a výpočetní techniku, kterou průběžně obnovujeme. Didaktické pomůcky jsou využívány při dětských aktivitách. V MŠ je dětská a učitelská knihovna, která je postupně doplňována a bohatě využívána k výchově a vzdělávání dětí. Děti se samy svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti. Naším cílem pro podnětné prostředí bude pokračovat ve vytváření estetického, vstřícného prostředí,které podporuje pohodu všech. Životospráva Dětem je poskytována dle předepsaných norem celodenní vyvážená strava. Pitný režim v průběhu celého dne je dostatečně funkční, děti se samy obsluhují. Zpestřili jsme výběr nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány pravidelné intervaly. Děti do jídla nenutíme, tolerujeme nechuť k některým pokrmům, ale vlastním příkladem se snažíme, aby jídlo ochutnaly a učily se tak zdravému stravování. Vedeme děti k samostatnosti a k vytváření zdravých stravovacích návyků. Pravidelný denní režim je dostatečně flexibilní, rodiče mají možnost, po předchozí domluvě, přivádět dítě do školy dle potřeby ( lékař, logopedie apod.). Děti jsou každý den dostatečně dlouho venku, volný pohyb mají zajištěn i v budově školy. Spánek a odpočinek dětí je upraven dle individuálních potřeb s nabídkou náhradních aktivit a klidové odpočinkové činnosti ve třídě. Psychosociální podmínky MŠ pomáhá postupně se adaptovat nově příchozím dětem na nové prostředí i situace. Pedagogové respektují potřeby dětí, rozvíjí zájmy, samostatnost, vychovávají děti k zodpovědnosti, ohleduplnosti, zdvořilosti a skupinové spolupráci. Všichni dospělí vytváří dětem takové prostředí, aby se cítily spokojeně, jistě a bezpečně. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem. Vytváříme podmínky pro děti se speciálními potřebami. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Naším cílem je posílit bezpečné sociální klima, solidaritu, vzájemnou úctu a spolupráci, netolerovat negativní vlastnosti, jako jsou šikana, omezování práv a ponižování. 12

13 Volnost a osobní svoboda je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, děti se učí pravidlům soužití. Na toaletu chodí dle vlastní potřeby. Ve vztazích mezi dospělými a mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, vzájemná pomoc a podpora. Všichni dospělí vlastním vzorem vedou děti ke kulturnímu chování. Děti jsou seznámeny s pravidly chování a spoluvytváří pravidla soužití ve třídě, aby se vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsme všichni rádi. Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem. Řízení mateřské školy Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Ve škole funguje demokratická týmová spolupráce, při vedení ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, se zapojením spolupracovníků do řízení školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor při rozhodování o zásadách školního programu. Ředitelka hodnotí práci podřízených individuálně. Jsou jasně rozděleny pravomoci zaměstnanců školy: ředitelka, učitelky, vedoucí ŠJ, kuchařky, školnice, uklízečka. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, ZŠ a ostatními odbornými subjekty. Informační systém funguje uvnitř i vně školy. Personální a pedagogické zajištění Pedagogičtí pracovníci mají odbornou kvalifikaci. Ředitelka vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla při všech činnostech zajištěna dětem optimální profesionální pedagogická péče a bezpečnost. Pedagogičtí pracovníci: Irena Nosková Hana Hanousková Mgr..Marta Zmrzlá ředitelka učitelka učitelka 13

14 Bc.Martina Kiliánová učitelka Věra Rudolecká učitelka Bc.Jarmila Rožnovská učitelka Phdr.Lenka Havelková učitelka Jiřina Stravová učitelka Provozní zaměstnanci: Zdeňka Šillerová Monika Svobodová školnice, údržba a obsluha plynového kotle uklízečka Zaměstnanci školní jídelny: Zuzana Zajícová Ruberová Eva Březinová Vlasta vedoucí kuchařka kuchařka Spoluúčast rodičů Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a umožňuje rodičům účastnit se různých programů, dle zájmu vstupovat do her svých dětí. Pedagogové informují rodiče o dění ve škole a o dítěti formou rozhovorů při předávání dítěte, na rodičovských schůzkách nebo prostřednictvým pravidelných konzultací, které budou každou středu po individuální domluvě s třídní učitelkou a nebo také s ředitelkou školy. 14

15 Diskrétnost a jednotnost ve výchově je na prvním místě. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti i rodiče. Každoročně je pořádána schůzka s ředitelkou základní školy, pro lepší informovanost rodičů předškoláků organizovaná ZŠ. Spolupráce se odráží i v ochotě rodičů pomáhat MŠ formou darů a oprav hraček. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných Rámcové cíle a záměry jsou pro všechny děti společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se maximálně vyhovuje jejich potřebám a možnostem. Naše mateřská škola se věnuje dětem s odloženou školní docházkou dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny, úzce spolupracujeme s odborníky ze speciálních pedagogických center, při sestavování individuálních vzdělávacích programů pro děti se zdravotním postižením, pracujeme s dětmi s vadami řeči. Je zajištěna spolupráce s rodiči a logopedy. Mateřská škola umožňuje, aby vzdělávací program, jeho obsah i podmínky, byly přizpůsobeny mimořádným schopnostem nadaných dětí, aby rozvíjel dovednosti hudební, výtvarné, sociálně komunikační, seznamoval děti se základy anglického jazyka, rozvíjel předčtenářské dovednosti, nabízel aktivity zdravotně preventivní saunování, předplavecký výcvik, atletiku, gymnastiku, zdravotní cvičení. Povinnosti pedagoga Zodpovídá za zpracování třídního vzdělávacího plánu, který vychází ze ŠVP, analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a zajišťuje profesionální péči, výchovu dětí a vzdělání. 15

16 Realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti, sleduje a posuzuje účinnost programu, hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji. Provádí poradenskou činnost odpovídající pedagogickým kompetencím, respektuje přání a potřeby rodičů, spolupracovníků a ostatních partnerů ve vzdělávání. Charakteristika programu školy, jeho obsah Dlouhodobé cíle Rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, aby si osvojilo zásady chování a jednání ve společnosti a posilovalo vlastní prosociální jednání ve vztahu k druhým. Začleňovat děti se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné populace dětí podle míry a stupně postižení. Rozvíjet schopnosti dětí učit se a poznávat nové. Učit děti projevovat se jako samostatná osobnost působící pozitivně na své okolí. Vzdělávací program naší školy je plánován na tři roky. Chceme rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby si osvojilo zásady chování a jednání ve společnosti a bylo schopno vyjadřovat vlastní postoje a názory, za které si ponese patřičnou odpovědnost. 16

17 Prostředky a formy vzdělávání Hlavním prostředkem je obsah vzdělávání, propojení činností, vzdělávacích nabídek a očekávaných výstupů. Uplatňujeme metody prožitkového učení hrou a činnosti založené na přímých zážitcích dítěte, situační učení, které vytváří a využívá praktické ukázky a kooperativní učení, které se odvíjí od heterogenního složení tříd. Školní program se opírá o RVP a obsahuje klíčové kompetence v pěti vzdělávacích oblastech: Vycházíme z teorie rozmanitých inteligencí H. Gardnera : verbální, logicko-matematické,prostorové,hudební,tělesně-kinestetické,interpersonální,intrapersonální a přírodní Vzdělávací oblasti: biologické - Dítě a jeho tělo psychologické - Dítě a jeho psychika interpersonální - Dítě a ten druhý sociál.-kulturní - Dítě a společnost environmentální - Dítě a svět klíčové kompetence: kompetence k učení kompetence k řešení problémů kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence činnostní a občanské 17

18 Vzdělávací obsah podtémat Poznáváme svět Podzim na Moravě - v tomto tématickém bloku se vzájemně poznáváme, hledáme pravidla vzájemného soužití, poznáváme nové prostředí a učíme se v něm žít. Barevný svět - v běžných situacích uplatňujeme základní společenské návyky a pravidla společenského styku, jsme schopni respektovat druhé, vyjednáváme, přijímáme a uzavírame dohody Zima kraluje - zprostředkování poznatků ze světa zvířat, rostlin, s péčí o ně, všímáme si též změn v přírodě a chráníme své životní prostředí. Jaro a tradice - ve skupině se dokážeme prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouváme a spolupracujeme. Umíme se radovat - dovedeme využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkáváme (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální techniku, telefon, ), máme radost ze zvládnutých poznatků 18

19 Naše modrá planeta Putujeme do neznáma - navazujeme kontakty s dospělými, překonáváme stud, komunikujeme vhodným způsobem, respektujeme druhé, navazujeme a udržujeme dětská přátelství Pohádky z celého světa - vnímáme kulturní podněty, pozorně posloucháme, sledujeme se zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotíme svoje zážitky. Není zima jako zima - odhadujeme rizika svých nápadů, jdeme za svými záměry, ale také se dokážeme přizpůsobovat daným okolnostem. Poznáváme nové zvyky - získané zkušenosti uplatňujeme v praktických situacích, učíme se porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad Každý mluví tak jak umí - dokážeme se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými, ) získané zkušenosti uplatňujeme v praktických situacích, učíme se porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad Svět je naše hřiště Neznámé nás zajímá - poznáváme, že se můžeme mnohému naučit, aktivně si všímáme, co se kolem děje, chceme porozumět všemu, co kolem sebe vidíme Ve světě fantazie - využíváme své fantazie, v běžných situacích komunikujeme bez zábran a ostychu před ostatními dětmi i s dospělými Obklopeni třpytem zimy - dbáme na zdraví a bezpečí svoje i druhých, chováme se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí Jarní dovádění - vytváříme si povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí Slunce svítí pro všechny zajímáme se o svět lidí, kulturu, přírodu i techniku, poznáváme jiné kultury 19

20 TVP vychází z klíčových kompetencí a vzdělávacích oblastí ŠVP, obsahuje dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku a očekávané výstupy. Plán evaluace školy Máme stanovena pravidla pro hodnocení. Cíle, prostředky a kritéria těchto činností: Ve vztahu k dítěti hodnotíme kvalitu individuálního rozvoje a učení. Ve vztahu k pedagogům hodnotíme kvalitu jejich práce. Ve vztahu k sobě hodnotíme kvalitu své práce. Evaluace pedagogy: Hodnotíme průběžně a neustále. Na úrovni třídy hodnotí výsledky sama učitelka měsíčně. Hodnotí svoji práci a následně celý proces třídy. Velmi důležité je individuální hodnocení dětí. Učitelka respektuje možnosti dítěte, co mu jde, v čem je úspěšné, co mu činí problémy, kde vázne, v čem jsou jeho nedostatky, toto hodnocení je důvěrný dokument, sloužící pedagogům k optimalizaci rozvoje dítěte a pro informace rodičům. Podstatným vodítkem pro autoevaluaci jsou kritéria hodnocení. Metody evaluace: rodinná i osobní anamnéza - dotazník rozhovor s dítětem, rodiči, odborníky pozorování, rozbor herních aktivit rozbor jazykových projevů, procesu učení, analýza prací rozbor chování a jednání ve skupině, vztahy, postavení rozbor osobní dokumentace dítěte, portfolio analýza vlastní pedagogické aktivity Evaluace ředitelkou školy: Hodnotí svoji pedagogickou i řídící práci, individuální pokroky dětí, kontroluje a hodnotí práci všech zaměstnanců a evaluuje vzdělávací proces celé školy. Vede záznamy o hospitaci, kontroluje provozních zaměstnance.závěry slouží k vyvození důsledků vedoucích k optimalizaci a zkvalitňování práce školy. Metody evaluace: 20

21 jako pedagog všechny metody pro hodnocení učitelky pozorování, rozhovory, konzultace, diskuse analýza třídní i školní dokumentace, analýza programu kontrola, hospitace, hospitační rozbory dotazníky, porovnání výsledků s plánovanými cíli analýza vlastní pedagogické a řídící práce Prostředky evaluace: sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP 2x ročně sledování a hodnocení kvality práce pedagogů plán hospitací hodnocení kvality práce provozních zaměstnanců plán kontrol kontrola realizace hodnocení dětí, vedení diagnostických záznamů 2x ročně hodnocení vzdělávacího procesu školy ( učitelek, ředitelky ) pedagog. porady sledování a hodnocení spolupráce s ostatními institucemi a odborníky 1x ročně kontroly dodržování pracovního a organ.řádu školy, plnění prac.náplně provozní porady kontroly vedení třídní a ostatní svěřené dokumentace pedagog. porady, průběžně hodnocení vlastní práce ředitelky zřizovatel, audit, porady Blučina

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami.

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena pískovištěm a prolézačkami. 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. Věcné (materiální) podmínky Mateřská škola má dostatečné prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-667/10-J. Rantířovská 4375/9, Jihlava. školská právnická osoba Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-667/10-J Název kontrolované osoby: Sídlo: MATEŘSKÁ ŠKOLA KVÍTEK Rantířovská 4375/9, 586 05 Jihlava IČO: 71 341 196 Identifikátor:

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ:

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Mateřská škola Varnsdorf Nezvalova 2024 příspěvková organizace PSČ 407 47 Telefon: 412 371 113 E- mail: 14msvdf@tiscali.cz www.msctyrlistek-vdf.cz Č.j.: 3/2012 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ: Věcné vybavení mateřské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 27/28 MORAVSKÉ KNÍNICE Září 28 Zpracovala: Alena Matějíčková

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA /11- A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA - 1359/11- A Název kontrolované osoby: Mateřská škola, Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815 Sídlo: Praha 5 - Řeporyje, K Závětinám 815

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč

Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Provoz a vnitřní režim Mateřské školy Běleč Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: Nabývá platnosti dne: Jiřina Dvořáková ředitelka školy PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Podmínky provozu

Více

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. /

Školní řád aktualizovaný k / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Mateřská škola Tismice Školní řád aktualizovaný k 1.9.2010 / podle zákona č. 561/ 2004 Sb. a podle prováděcí vyhlášky č. 14/ 2005 Sb. / Předškolní výchova: Podporuje zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program školní družina

Školní vzdělávací program školní družina Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha-západ Školní vzdělávací program školní družina Motto: Ať je teplo nebo zima, v družině je vždycky prima Sídlo organizace: Pracoviště ŠD: Hlavní 12 Hlavní

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Potštejn, okres Rychnov nad Kněžnou ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY součást č. 11 PROVOZNÍ ŘÁD MŠ Číslo jednací: 51/2016 Spisový znak: 2-1 Skartační znak: A5 Vypracovala: Marie Kočová

Více

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM

JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY V PŘEDMĚŘICÍCH n/j JÁ A SVĚT KOLEM MĚ OBJEVUJI SVĚT S KRTKEM OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 5. Organizace vzdělávání

Více

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota

Plán práce školy Školní rok 2009/2010. MŠ Ostrožská Lhota Plán práce školy Školní rok 2009/2010 MŠ Ostrožská Lhota Organizace školního roku 2009/2010-1.září 2009 -zahájení školního roku -30.června 2010 -slavnostní ukončení školního roku -prázdninový provoz dle

Více

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700

Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Mateřská škola Sluníčko, Tišnov, Na Rybníčku 1700 Základní údaje o škole Název: Mateřská škola Sluníčko,Tišnov, Na Rybníčku 1700 Sídlo: Na Rybníčku 1700, 666 01 Tišnov E-mail: slunicko.ms @ volny.cz, slunicko.ms.sj.@seznam.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Stříbrné Hory Přibyslav, Stříbrné Hory 65. Identifikátor: Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Stříbrné Hory 582 22 Přibyslav, Stříbrné Hory 65 Identifikátor: 600 086 062 Termín konání inspekce: 14. a 16. březen 2007

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

II. Režimové požadavky

II. Režimové požadavky PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Režimová opatření MŠ od 1. 9. 2015 7 odst. 2 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů I. Údaje

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/ Roční plán školy Mateřská škola Raková u Konice na školní rok 2013 Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013 Zpracovala Jana Voglová, ředitelka školy Charakteristika školy Mateřská

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIB-1359/10-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIB-1359/10-B 121 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIB-1359/10-B Mateřská škola Brno, U Lípy Svobody 3, příspěvková organizace

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115

provozní řád I. Údaje o zařízení Adresa a název školy: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115 provozní řád Na základě zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících Vyhláškách MZ 106,107,108/2001 stanovuji s okamžitou platností tento provozní řád mateřské školy: I. Údaje o zařízení Adresa a název školy:

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace. Horní Bojanovice 170, Hustopeče u Brna Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Horní Bojanovice, příspěvková organizace Horní Bojanovice 170, 693 01 Hustopeče u Brna Identifikátor školy: 600 111 504 Termín

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI- 143-02/08-15. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI- 143-02/08-15 Mateřská škola Sušice, okres Uherské Hradiště Adresa: Sušice 54, 687 04 Traplice Identifikátor:

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ V naší mateřské škole jsou vytvořené všechny podmínky pro to, aby u nás byly děti i jejich rodiče spokojeni a aby v naší mateřské škole probíhalo kvalitní předškolní vzdělávání.

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VOLNOČASOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Je tu školní družina, tak proč se nudit ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II S úpravami k 1. 9. 2016 V Příbrami

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

Dotazník pro rodiče. Mateřská škola Letovice. Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Dotazník pro rodiče Vážení rodiče, zjistili jsme díky dotazníku Váš pohled a názor na úroveň naší školy. Vaše anonymní odpovědi jsou nám cenným vodítkem a inspirací ke zkvalitnění naší práce. Vrátilo se

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM O B S A H : 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1. Věcné podmínky 3.2. Ţivotospráva

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát. Mateřská škola Votice. Sadová 565, 259 01 Votice. Identifikátor školy: 600 041 794 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Votice Sadová 565, 259 01 Votice Identifikátor školy: 600 041 794 Termín konání inspekce: 1. a 2. prosinec 2004 Čj.: Signatura:

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více