MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný stav III. Způsob realizace minimálního preventivního programu IV. Časový harmonogram - plán činností a aktivit V. Zapojení pedagogických pracovníků do minimálního preventivního programu VI. Informační systém, spolupráce s rodiči VII. Spolupráce s organizacemi a institucemi VIII. Metodické a učební materiály a literatura I. Charakteristika a identifikační údaje: Minimální preventivní program je zaměřen na všechny žáky ročníku základní školy s komplexním zaměřením na sociální učení žáků nejen ve vyučování, ale i v zájmových činnostech. V rámci podpory integrace žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním podporujeme posílení vzájemných vztahů mezi žáky. Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:20006/ , který do prevence rizikového chování u dětí a mládeže zahrnuje především aktivity v oblastech prevence násilí a šikanování, záškoláctví, vandalismu, užívání návykových látek včetně alkoholu, kouření a další. Základním principem minimálního preventivního programu je výchova ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti dítěte. Cílem prevence rizikového chování je dítě odpovědné za vlastní chování a způsob života v míře přiměřené jeho věku, schopné dělat samostatná rozhodnutí, odolné vůči negativním vlivům. ZŠ Tečovice je školou pouze s I. stupněm ZŠ. Součástí školy je také mateřská škola, která má prevenci rizikového chování zařazenou do svého Školního vzdělávacího programu. Základní a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice Zlín 4 počet žáků ZŠ: 69 počet pedagogických pracovníků ZŠ: 8 II. Současný stav: V naší škole se snažíme, abychom pro žáky, rodiče i pedagogy vytvořili zdravou školu. Chceme realizovat takové prostředí, aby se naši žáci cítili bezpečně, aby se dařilo rozvíjet dobré mezilidské vztahy. Nabízíme žákům spoustu zájmových kroužků, aby se učili smysluplně nakládat se svým volným časem. Přiměřeně podle věkových skupin poskytujeme žákům základní informace zaměřené na prevenci kouření, požívání alkoholu a drog i jiných omamných látek, násilí a

2 šikanování. Chceme formovat správné postoje našich žáků k této problematice, získávat jejich důvěru a pěstovat v nich dovednosti a schopnosti tak, aby byli motivováni k pozitivní seberealizaci a dokázali odmítnout nesprávné chování a jednání. Vztahy v třídních kolektivech se snažíme rozvíjet a podporovat mimo jiné i různými třídními projekty. Žáci při nich spolupracují ve skupinách, učí se komunikaci mezi spolužáky, toleranci, respektování názoru druhých, apod. Třídní učitelé v průběhu celého školního roku samozřejmě sledují vztahy v kolektivu. Případné problémy se snažíme řešit i pomocí preventivních programů občanského sdružení Madio. Spolupráce s tímto občanským sdružením se nám osvědčila, budeme v ní i nadále pokračovat. Projevy agresivního chování a vulgarity, které se u nás ve škole občas objevují, se budeme nadále snažit všemi dostupnými prostředky omezovat na minimum. V dalším období budeme pokračovat v plnění těchto úkolů: - nadále pokračovat v aktivitách, které se na naší škole osvědčily - rozvíjet pozitivní vztahy mezi žáky, pedagogy i rodiči - vytvářet příznivé klima na úrovni sociální, emocionální, pracovní - snižovat projevy agresivního chování a vulgárního vyjadřování - vést žáky ke zdravému životnímu stylu, k vytváření správných životních postojů a schopnosti čelit negativním jevům - zařazovat aktivity podporující integraci žáků se zdravotním postižením do běžného vyučovacího dne III. Způsob realizace minimálního preventivního programu Preventivní témata jsou nejčastěji zařazována do těchto předmětů: Český jazyk a anglický jazyk pozitivní vzory hrdinů z četby, úvahy o životě, hledání životních cílů, mezilidské vztahy Prvouka, přírodověda lidské tělo, sexuální výchova, zdravé životní návyky, účinky návykových látek na organismus, vývoj člověka Výtvarná výchova a pracovní činnosti práce tématicky zaměřené na zdravý životní styl, estetické prostředí, lidské vztahy Tělesná výchova zdravý způsob života, relaxace, duševní hygiena, výchova ke sportu Při výuce jsou využívány různé metody: - výklad - předávání informací - komunitní kruh - samostatná práce - skupinová práce - projektové vyučování - celoškolní projekty - besedy - dramatická výchova (hra v roli, improvizace)

3 Preventivní témata jsou zahrnuta v tématických plánech jednotlivých ročníků a v Školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání Jsme spolu. Preventivní témata jsou samozřejmě zařazována i do obsahu činností ve školní družině - přírodovědné, výtvarné, pracovní, sebevzdělávací činnosti, atd. Zaměřujeme se na tyto oblasti: Osobnost dítěte, sociální prostředí - společné stanovení a zažití pravidel slušného chování - snižování projevů agresivního chování a vulgárního vyjadřování - zvyšování zdravého sebevědomí, nácvik vzájemné úcty a důvěry, kamarádství - potřeba vzájemné pomoci, dorozumění - vztahy mezi lidmi, příklady řešení konfliktů (ve třídě) dohodou, vytváření příznivého prostředí ve třídě - rozvoj schopnosti klást otázky a umět přiměřeným způsobem vyjádřit svůj názor - využívat pochvaly jako výchovného prostředku, zažít pocit úspěchu a radosti z práce, činnosti - vnímání individuálních odlišností dětí mezi sebou a přijímání těchto jevů - integrace žáků s postižením - základní lidská práva, práva dítěte / Úmluva o právech dítěte / Zdraví, výživa a hygiena - zdraví a nemoc, ochrana proti nemocem, očkování, předcházení nákazám, nácvik přivolání první pomoci a komunikace s lékařem - běžné léky, vitamíny, zásady jejich užívání, riziko užívání léků bez doporučení lékaře a vědomí rodičů - denní režim - práce, odpočinek, pohyb, stravování, spánek - optimální skladba dne - dodržování základních hygienických návyků - vliv stravy na zdraví, potraviny a nápoje prospívající a neprospívající zdraví - denní stravovací a pitný režim, jeho význam pro zdraví Ochrana před úrazy, nebezpečí od cizích lidí - pochopení tělesné zdatnosti jako faktoru, který podporuje zdraví - získávání zdatnosti - sport a zdraví, bezpečné chování při různých činnostech / práce, sport, zábava / - nebezpečí zneužití mladšího a slabšího / šikanování, týrání, zastrašování / - využití modelových situací - odmítání komunikace s neznámými lidmi, nikam s nimi nechodit - nácvik modelových situací - nebezpečí kyberšikany - PC - nebezpečí odhozených jehel a stříkaček, nebezpečí manipulace s nimi, možnost nákazy závažnými chorobami - přivolání pomoci v situacích ohrožení osobního bezpečí, procvičování způsobů tísňového volání Návykové látky a zdraví - prohlubovat u mladších ročníků povědomí (u vyšších ročníků přecházející ve znalosti) o škodlivosti a důsledcích působení alkoholu a kouření na lidský organismus - nácvik dovednosti odmítat alkohol a cigarety / modelové situace / - orientace v reklamách, poznávat rozdíl mezi solidní nabídkou, reklamou klamavou nebo lživou - vlastní návrhy reklamy propagující zdravý životní styl

4 Prevence vandalismu a kriminality - prosazování vlivu prostředí na kvalitu života - ochrana společného majetku i osobního vlastnictví - péče o prostředí školy Multikulturní výchova k toleranci, etická výchova - vedení žáků k získávání zdravého sebevědomí, správnému sebehodnocení, k dovednostem řešit problémy, ke zvládání agresivity, soutěživosti - rozvoj vzájemných přátelských vztahů a úcta ke všem lidem (společné akce s MŠ, vystoupení pro seniory) - uvědomění si rozmanitosti světa, nutnosti porozumění a vzájemné tolerance (možnost integrace žáků s postižením) - tolerance k náboženskému vyznání, k příslušníkům jiných národů (kroužek náboženství) Znalostní kompetence žáků: ročník - žáci dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, zneužíváním léků - znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek - znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu - mají vědomosti o udržování zdraví a o zdravém životním stylu - mají právní povědomí v oblasti rizikového chování ročník - žáci mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě - znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního režimu, osvojují si zdravý životní styl - znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty ve prospěch zdraví - mají povědomí o zákonech omezující kouření, požívání alkoholu a o zákonech týkající se užívání a šíření drog - ví, kam se obrátit v případě problému (kontakty na poradenská centra) - umí pojmenovat základní mezilidské vztahy - umí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti - ví, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje jeho práva - mají povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování, aj.), je protiprávní - znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky

5 K dosažení cílů MPP přispívají také tyto aktivity: - dostatečná nabídka odpoledních zájmových kroužků Koumáci - Mgr. Iva Hájková Anglická konverzace - Mgr. Václava Ryšánková Sportovní kroužek - Mgr. Alena Martincová Aerobik - Mgr. Veronika Hlavicová Matematický klub - Marta Miklová Dramatický kroužek - Mgr. Barbora Petrů Puhrová Keramika - Mgr. Veronika Hlavicová Angličtina - dospělí - lektor z DDM Astra Náboženství roč. - Karla Janáčová - nabídka dalších odpoledních činností ZUŠ Malenovice - výtvarný a hudební obor Školní knihovna - Erbeniáda, Noc s Andersenem, Odpolední čajírny povídání o knížkách, besedy k různým svátkům, významným událostem, soutěže s literární tématikou, návštěvy Knihovny F. Bartoše ve Zlíně a mnoho dalších akcí Školní družina - pestrá nabídka činností, např. Drakiáda, Vlaštovkové závody, Bramborové dny, Dny ovoce a zeleniny, Dýňová stezka, Kuželkové závody, Turnaj ve stolním fotbale, Podzimní a jarní šlápoty, Podzimní tvoření, Pečení perníčků, Čertovské odpoledne, Předvánoční těšení, Zimní družinová olympiáda, Běh do schodů, Puzzliáda, Pexesový král, Kuličkiáda, Velikonoční soutěžení, Koloběžkové závody, Dobrodružství s družinou, Letní družinová olympiáda, Střelecké odpoledne - identifikace žáků se specifickými poruchami učení, žáků mimořádně nadaných - nabídka individuálních konzultací pro rodiče - využívání výpočetní techniky, práce s informacemi, rozvoj komunikativních dovedností

6 IV. Časový harmonogram - plán činností a aktivit Akce Kulturní vystoupení žáků na Setkání důchodců Kulturní vystoupení žáků na Vítání občánků Drakiáda - akce rodiče s dětmi ve spolupráci s MŠ Divadelní představení - Předplatné nejmladšího diváka Zapojení do projektu Evropa ve škole, škola v Evropě Výchovné koncerty - Filharmonie B. Martinů Zlín - 1., 2., 5.tř. - 3., 4.tř. Preventivní program Občanského sdružení Madio pro 1. tř. Téma : DPP - Dlouhodobý preventivní program Preventivní program Občanského sdružení Madio pro 2. tř. Téma: DPP - Dlouhodobý preventivní program Preventivní program Občanského sdružení Madio pro 3. tř. Téma: Kamarádství Preventivní program Občanského sdružení Madio pro 4. tř. Téma: Já a moje třída Preventivní program Občanského sdružení Madio pro 5. tř. Téma: Já a moje třída Vánoční jarmark - vystoupení žáků, tvořivé dílny pro rodiče s dětmi Policie ČR - beseda s žáky 2. a 5. tř. Recitační soutěž Účast na matematické soutěži Účast na turnaji pro 4. a 5. tř. ve vybíjené - Žlutava Plavání 2. a 3. tř. Besedy v Knihovně Fr. Bartoše ve Zlíně Slet čarodějnic - akce pro rodiče s dětmi a širokou veřejnost Účast na plavecké soutěži Stříbrný věnec Výtvarná soutěž Tečovická paleta Dopravní hřiště pro 3. a 4. tř. Exkurze, výstavy Termín Říjen bude upřesněno Září Říjen, listopad, další bude upřesněno Listopad Únor, duben Prosinec Prosinec Březen Duben Duben Bude upřesněno Říjen - květen Duben Červen Červen Bude upřesněno průběžně

7 V. Zapojení pedagogických pracovníků do minimálního preventivního programu Do minimálního preventivního programu jsou zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci školy v rámci: - výuky - volnočasových aktivit pro žáky (školní družina, zájmové kroužky) - mimoškolních akcí Pedagogové mají možnost zapůjčení propagačních materiálů a metodických pomůcek v kabinetě školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhá v rámci aktuální nabídky vzdělávacích institucí a agentur. Poznatky ze seminářů jsou dále využívány individuálně ve výuce a při ostatních aktivitách spojených s přímou pedagogickou činností či při práci nad rámec běžných pracovních povinností. Školní metodik prevence se podílí na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu, spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, ostatními pedagogy, rodiči a s poradenskými institucemi. Zúčastňuje se školení metodiků prevence. Koordinuje a hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. VI. Informační systém, spolupráce s rodiči Minimální preventivní program bude zveřejněn na webových stránkách školy (www.zstecovice.cz). Na informační nástěnce v přízemí školy budou aktuálně zveřejňovány informace z oblasti výchovného poradenství a primární prevence pro žáky, rodiče a pedagogy. Při realizaci MPP má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na několika úrovních. Rodiče jsou pravidelně informování o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek a webových stránek školy. Na třídních schůzkách a v konzultačních dnech jsou informováni o prospěchu a chování svých dětí. Všechny výchovné problémy jsou řešeny pohovorem s rodiči, třídním učitelem, příp. s vedením školy. Na konci minulého školního roku jsme rodičům nabídli dotazník pro zjištění stavu spokojenosti s prací naší školy. Budeme se snažit využít některých podnětných připomínek k tomu, aby se spolupráce mezi školou a rodiči nadále rozvíjela k oboustranné spokojenosti. VII. Spolupráce s institucemi a organizacemi SPC Zlín - poradenská činnost v oblasti integrace žáků s postižením KPPP Zlín - poradenská činnost v oblasti vývojových poruch učení Policie ČR - preventivní programy DDM Astra - vedení zájmových kroužků ZUŠ Zlín - Malenovice - hudební a výtvarný obor Občanské sdružení Madio - preventivní programy Metodické sdružení ZUŠ Malenovice Spolupráce s jinými školami

8 VIII. Metodické a učební materiály a literatura - M. Martin Jak řešit problémy dětí se školou - T. Šišková Výchova k toleranci a proti rasismu - S. F. Riefová Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole - M. Kolář Bolest šikanování - A. Kucharska Specifické poruchy učení a chování - G. Serfontein Potíže dětí s učením a chováním - M. Sheedyová Kurcinková Problémové dítě v rodině a ve škole - Řekni drogám ne! - Kouření a alkohol - Romové v České republice včera a dnes - Alkohol, drogy a vaše děti - O nás pro nás - Nejlepší obrana proti drogám - C. Raynerová Nenič své chytré tělo - D. Nowaková Kamarádi to nevzdávají - J. Breuil Filipova dobrodružství Multimediální pomůcky - Zbytečné úrazy - Bezpečně na cestách - Pravda o drogách - Štěstí přeje připraveným požární prevence - Řekni drogám ne! - Ty a droga - Hazardní a počítačové hry - Stop kriminalitě - Silný proti slabému šikana na ZŠ Zpracovala Michaela Vaďurová, školní metodik prevence V Tečovicích,

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 vypracovala: Ing. Jana Urbanová 13.9.2014 2 Druh primární prevence: specifická i nespecifická

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách

Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Minimální preventivní program na Základní škole a mateřské škole ve Středoklukách Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní rok 2013-2014

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období 2013/2018. Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2013/2018 Vypracovala: Mgr. Hana Šebestová 1 Charakteristika školy Jsme základní školou s právní subjektivitou. Pracujeme podle ŠVP ZV Zdravá škola, č. j. ZMSSD /

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ HRANICE, STRUHLOVSKO, příspěvková organizace 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Milena entová 1. Analýza současného stavu Naše škola je úplná s devíti postupnými ročníky,

Více

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková

PŘÍLOHA č. 2. Preventivní program pro školní rok 2014/2015. Škola v klidu. Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková PŘÍLOHA č. 2 Preventivní program pro školní rok 2014/2015 Škola v klidu ZŠ Dambořice 2014 Zpracovala Mgr. Radka Šebesta Čížková 1. Teoretický úvod Minimální preventivní program (MPP) je určen pro žáky,

Více

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643

Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na období školního roku: 2009/2010 Zpracovala: Dagmar Kuželová, metodik prevence Ve Zruči nad Sázavou 13. 11. 2009 Mgr. Jana

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola, Šanov, okres Znojmo, příspěvková organizace Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, okres Pardubice Minimální preventivní program 2013-2014 Mgr. M. Černohlávková Mgr. M. Skálová 1 Základní škola Přelouč, Masarykovo náměstí 45, 53501 Přelouč

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ NUČICE pro školní rok 2014/2015 s účinností od 1. září 2014 adresa: Kubrova 136, Nučice, 252 16 ředitelka školy: Mgr. Jiřina Tafatová zástupkyně ředitelky: Markéta Hobzková

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Doudleby nad Orlicí Školní vzdělávací program: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM CÍLEM PRIMÁRNÍ PREVENCE JE ZVÝŠENÍ ODOLNOSTI DĚTÍ A MLÁDEŽE VŮČI SOCIÁLNĚ- NEŽÁDOUCÍM JEVŮM.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž Mgr. Renata Hudcová školní metodik prevence Mgr. Zdeněk Ballnér ředitel školy 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více