Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Vydaná dne 18. září 2013 Schválená školskou radou dne.. tel

2 Charakteristika školy Zřizovatel školy: Městys Strunkovice nad Blanicí Zřizovací listina: ze dne , , , Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině ze dne změna názvu školy na ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí, Dodatek č. 2 ze dne změna názvu zřizovatele z Obec Strunkovice nad Blanicí na Městys Strunkovice nad Blanicí Zařazení do sítě škol: , č.j /03 21, pod novým názvem v rejstříku škol od , č. j / Právní forma: Příspěvková organizace IČO Škola sdružuje MŠ, ZŠ, ŠJ a ŠD Organizační struktura: Výjimky: Zastupitelstvo Městyse Strunkovice nad Blanicí projednalo a schválilo na svém zasedání dne udělení výjimky z průměrného počtu žáků na školní rok 2012/2013. Školská rada (ŠR) Ve školním roce 2012/2013 se sešla školská rada dvakrát (v říjnu a květnu). Na říjnovém zasedání se schválila výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 a provozní řády školy. V diskusi byli členové ŠR seznámeni s programy na zlepšení kvality výuky, které jsou v současné době realizovány učitelským sborem a týkají se využívání interaktivních tabulí ve výuce na obou stupních školy. ŠR z schválila výroční zprávu o hospodaření školy za rok Ředitelka školy seznámila členy ŠR s plánovanou rekonstrukcí a rozsahem prací v budově 1. stupně ZŠ, která bude zahájena a skončí Dále upřesnila organizaci výuky na 1. stupni, která bude přemístěna do budovy 2. stupně a na týden od do bude vyhlášeno ředitelské volno.. Počet budov: 2 Počet tříd: 8 (9 ročníků, spojení 4. a 5. roč., ostatní ročníky samostatné třídy).. Celkový počet žáků: k bylo 93 žáků. Počet se v průběhu školního roku neměnil. Na I.stupni bylo k žáků, na II.stupni bylo žáků 34. V průběhu roku se na I. stupni počet snížil na 57 a na II.stupni se zvýšil na 36 žáků. Oddělení ŠD: Do ŠD bylo přihlášeno 25 dětí. Průměrná docházka dětí za celý šk. rok byla 19,3. Na úvazek 0,67 zde jako vychovatelka působila do konce prosince 2012 Jitka Chánová, od ledna 2013 ji vystřídala Milada Hubáčková na tentýž pracovní úvazek. Třída MŠ: Povolená kapacita MŠ je stále 56 dětí Ve školním roce 2012/2013 byly opět jako loni otevřeny 3 třídy. V MŠ bylo k zapsáno 48 dětí. V první třídě, kterou vedla paní učitelka Lucie Beránková, bylo 16 dětí, ve druhé pod vedením Jitky Chánové bylo 17 dětí a

3 ve třetí třídě, kterou vedly Jana Kleinová a Marie Malá bylo zapsáno 15 dětí. Průměrná docházka dětí dopoledne byla celkově 31,5 dětí a odpoledne 14,6. V lednu 2013 odešla do důchodu Jana Kleinová. Vedoucí učitelkou MŠ se stala Marie Malá a novou učitelkou na úvazek 0,4 se v MŠ stala Milada Hubáčková z Vlachova Březí, která začala působit i jako vychovatelka v ŠD za Jitku Chánovou, která přešla na plný úvazek do mateřské školy jako učitelka. Kapacita ŠJ: Ve školní jídelně se v průběhu školního roku stravovalo 39 dětí ve věku 7 10 let, 31 dětí ve věku od 11 do 14 let a 8 žáků nad 15 let, 21 zaměstnanců školy a do 20 ostatních dospělých osob. Služeb školní jídelny využívalo i 28 starobních důchodců z městyse. Velikost školního pozemku: parcela č. 169/5 - zahrada m 2 parcela č dvougaráž - 61 m 2 parcela č č.p m 2 parcela č č.p m 2 Počet pedag. pracovníků: v ZŠ 10 (úvazky 10,00), v MŠ 4 (úvazky 3,12), v ŠD 1 (úvazek 0,67) Z toho učitelů ZŠ: 9 Počet provozních zaměstnanců: 3 (2 úvazek 1 a hospodářka školy na úvazek 0,5), v MŠ 1 (úvazek 0,8), v ŠJ 3 (úvazky 2,3), doplňková činnost (vaření pro cizí strávníky- úvazek 0,6) Celkem zaměstnanců 21 (úvazky 19,39), s doplňkovou činností (úvazky 19,99). Limit zaměstnanců stanovený Krajským úřadem v Českých Budějovicích byl překročen, spolu s platy dorovnán zřizovatelem. Materiálně technické zabezpečení budov: budova I. stupně - 5 kmenových učeben, knihovna žákovská, učitelská, promítárna, kabinet, sklad čistících prostředků budova II. stupně - 2 kmenové učebny, 3 odborné učebny (F - Ch lab., dílny, počítačová učebna), sborovna, ředitelna, 4 kabinety, sklad učebnic, úklidová komora Systém vytápění: budova I. stupně - ústřední topení, plyn budova II. stupně - ústřední topení, plyn Investiční akce: Zřizovatel opětně žádal o dotaci na celkovou rekonstrukci budovy I.stupně, žádost nebyla kladně vyřízena. Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že se budova 1. stupně bude rekonstruovat na etapy a bude financována z rozpočtu městyse. Od do konce srpna 2013 započala po výběru dodavatele rozsáhlá rekonstrukce objektu 1.etapa. V průběhu stavebních prací došlo ke zvětšení třídy v přízemí a ke změně šaten pro žáky. Přestavba zahrnovala kompletní výměnu nosných konstrukcí mezi přízemím a prvním podlažím, výměnu podlahových krytin ve třídách a části dlažeb na chodbách a WC. Nové jsou rozvody vody, odpady, elektroinstalace a osvětlení v přízemí, ústřední topení, vzduchotechnika, sádrokartonové stropy v přízemí. Celkové náklady stavby byly cca 2,2 miliony Kč. Kolaudace proběhla Ve 2. etapě se uvažuje o výměně oken, opravě fasády, rekonstrukci krovu, výměně střešní krytiny a dokončení výměny dlažby na chodbách a WC. Záleží na finančních prostředcích. V budově 2. stupně a mateřské školy se z kanceláře vedoucí učitelky MŠ stala místnost pro školní družinu, pro vedoucí učitelku jsme vybudovali jinou kancelář z bývalého kabinetu. Projekčně je připravena i výměna oken a celkové zateplení budovy 2.stupně.

4 Pedagogický sbor MŠ vedoucí učitelka Jana Kleinová, od ledna 2013 Marie Malá Jitka Chánová Lucie Beránková od ledna 2013 Milada Hubáčková ŠD - Jitka Chánová, od ledna 2013 Milada Hubáčková ZŠ - Ing. Jana Daňková, VŠZ PEF, výchovná poradkyně, protidrogová koordinátorka, TU IX.tř. (9. post. roč.) Mgr. Dana Hojková, M VT, koordinátor ICT, TU VI. třídy (6.post. ročník) Mgr. Milada Mušková, Rj-On, TU VIII. třídy (8. post. roč.) Mgr. Hana Pártlová, Č - Hv, ŘŠ Mgr. Hana Prášková, uč. 1. st. Pv, TU III.třídy (3. post. roč.) Mgr. Eva Sahulová, uč. I. st. - Pv, TU I. třídy ( 1. post. roč.) Mgr. Jaroslava Stříbrská, uč. Čj, Aj, D, spolupodílí se na protidrogových aktivitách Mgr. Marta Šlajerová, uč. I. st. - Vv, TU IV. třídy ( 4. a 5. post. roč.) Mgr. Vladimíra Trávníčková, uč. I. st. - Pv, TU II. třídy (2. post. roč.) Mgr. Lenka Soumarová, Př Ch, TU VII. třídy ( 7. post. roč.) Věkový průměr pedagogického sboru je 48 let. Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ M. Malá Nové metody práce s dětmi 3. celostátní konference v Praze školení PO a BOZP pro vedoucí zaměstnance J. Chánová Jarní tvoření ZŠ L. Soumarová Environmentální výchova M. Šlajerová Využití her pro rozvoj početních dovedností na 1. stupni ZŠ Pokusy v přírodovědě J. Stříbrská Interaktivní tabule jako pomůcka k vytváření výukových materiálů pro Aj M. Mušková Když dva čtou totéž, není to totéž H. Pártlová Aktivity pro podporu čtenářské gramotnosti E. Sahulová Techniky k rozvoji čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty Interaktivní metody ve výuce matematiky V. Trávníčková Náměty a inspirace pro přírodovědu Google metoda a komunikace H. Prášková Anglická gramatika hrou pro 1. stupeň Aktivity pro podporu čtenářské gramotnosti D. Hojková Počítač jeko pomocník (nejen) při výuce matematiky náměty a inspirace Absolvování kurzů umožňuje učitelkám získávat nové informace, seznámí se s novými metodami práce, ve své vlastní pedagogické činnosti neustrnou, protože nabytých zkušeností

5 využívají ve své činnosti. Pracují s novými technickými přístroji, samy vytvářejí programy pro výuku na interaktivní tabuli. Kurzy pro učitelky ZŠ byly financovány z grantového projektu pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Všechny učitelky obdržely certifikáty o absolvování. Přespočetná práce pravidelná: E. Sahulová 1 h týdně Vv 2 V.Trávníčková 2 h týdně - Tv 2 D. Hojková 1 h týdně INF 4 J.Stříbrská 1 h týdně - D 7 H.Prášková 1 h týdně Pč 3 M. Šlajerová 1 h týdně Hv 2 Výchovně vzdělávací činnost Vzdělávací programy: ročník školní vzdělávací program Škola pro každého Výuka cizích jazyků: Ve 3. až 9. ročníku se vyučovalo povinně anglickému jazyku, a to s 3 hodinovou dotací ve ročníku. Angličtinu vyučují tři učitelky, všechny kvalifikovaně. Angličtina se taktéž vyučovala jako kroužek, kterého se zúčastnilo 13 dětí z 1.a 2. ročníku. Anglicky se též učily děti v mateřské škole, které vedla paní Jitka Matějková ze Strunkovic nad Blanicí. Mimoškolní aktivity a prezentace školy na veřejnosti I v mimoškolních aktivitách jsme se řídili naším ŠVP. Některé akce, které pro děti a žáky vybíráme pro upevnění vědomostí, návyků, se už staly tradicí. Na 1. stupni se osvědčily, a proto se stále zařazují, divadelní představení ve Vodňanech a návštěvy ekologického centra Dřípatka v Prachaticích. Na 2. stupni jsou to exkurze do Českých Budějovic na Hobby, Vzdělání a řemeslo a Trh pracovních příležitostí v Prachaticích. Pro žáky 2. stupně se snažíme vybírat divadelní a filmová představení, projekty a exkurze tak, aby navazovaly na učivo ze školy letos např. film a beseda Síla lidskosti o siru Nicholasi Wintonovi, dvoudenní projekt pro zájemce na podporu čtenářské gramotnosti (z pátku na sobotní dopoledne) Noc s Andersenem noc plná her, soutěží a čtení s půlnoční diskotékou. Ze sportovních akcí jmenujme lyžařský výcvik, plavecký kurz, lehkoatletickou olympiádu, výlet do bazénu v Českých Budějovicích. V předvánočním čase už tradičně připravují žáci 2.stupně mikulášskou nadílku v mateřské škole a na 1.stupni, zpívání u rozsvěcení vánočního stromu na náměstí ve Strunkovicích a ve Svojnicích, vánoční akademii pro žáky 1. stupně se soutěžemi a tancem, vánoční pečení cukroví, návštěvu spoluobčanů s přáními v Domě s pečovatelskou službou. Na 2. stupni proběhla přednáška o zdravé výživě se soutěžemi, hrami a praktickými ukázkami Zdravá pětka, která 3 děvčata ze 6. a 7. třídy nadchla natolik, že vyhrála soutěž ve vaření a zdravé výživě v celých Jižních Čechách a postoupila do celostátního kola do Prahy. Tradiční jsou i charitativní sbírky, kterých se se žáky zúčastňujeme. Tříkrálová sbírka 2013, pomoc handicapovaným dětem OS Píšťalka, fond FIDUS pro Pediatrickou kliniku v Motole, Tužka pro Afriku pro nákup školních potřeb dětí v Jihoafrické republice

6 I prezentace žáků školy na veřejnosti je už tradicí začíná v říjnu, kdy kulturní komise (KK) zřizovatele pořádá Setkání se seniory. Letos si žáci 2. stupně připravili divadelní představení O Jeníčkovi a Mařence, dále už zmiňované pásmo koled při rozsvěcení vánočních stromů ve Strunkovicích a Svojnicích v prosinci, v dubnu pořádají děti z mateřské školy průvod čarodějnic po Strunkovicích, v květnu děti z 1. stupně a z MŠ připravují pásmo písniček, tanečků a scének při příležitosti oslav Dne matek. V březnu jako loni připravila Eva Sahulová besedu se spisovatelem H.Klimkem v místní knihovně, které se zúčastnili všichni žáci školy. Výčet všech dalších akcí, výletů, exkurzí a besed je v příloze této výroční zprávy. V červnu proběhlo pochodové cvičení spojené s evakuací školy trénink na případné ohrožení žáků a učitelek. Po celý rok jsme připravovali výtvarné práce, a to i trojrozměrné, na různé výtvarné soutěže. Práce zdobily i chodby školy. Všechny tyto akce, exkurze, projekty a výlety podporují bližší poznávání žáků, zvyšují jejich sebevědomí, alternativními formami se nadále vzdělávají, všichni si uvědomujeme, že není nad prožitky. V mateřské škole se v průběhu roku uskutečnily tyto akce: vzdělávací programy v Dřípatce v Prachaticích, řada pohádek v místě školky, mikulášská besídka, vánoční výstava, vánoční besídka pro rodiče, při níž se děti i učitelky s rodiči rozloučily s vedoucí učitelkou Janou Kleinovou, která od ledna odchází na zasloužený odpočinek. Dále karneval, Rej čarodějnic, hry, soutěže, výlet do ZOO do Hluboké nad Vltavou, oslava MDD soutěžní odpoledne, rozloučení s dětmi, které půjdou do ZŠ (společně s rodiči hry, soutěže, pohoštění). Od ledna začaly děti se svolením rodičů navštěvovat místní saunu pro posílení zdraví dětí. Od dubna do června jezdily dětí do předplavecké školy. Od října do června každý týden probíhala výuka anglického jazyka, vedla paní Jitka Matějková. Škola je nadále zapojena do akce Školní mléko, státem dotované mléko odebíralo celkem 34 dětí. Organizuje prodej knih žákům z nakladatelství Albatros - Klub mladých čtenářů a Fragment. Z lékařských prohlídek organizujeme ve spolupráci s MUDr. Bendou dvakrát do roka zubní prohlídky. Společně s občany Strunkovic sbíráme starý papír, spolupracujeme se sběrnou odpadových surovin Vodňany. Souvislé pedagogické praxe: Marie Máčlová (studentka 4.ročníku SPŠ Prachatice, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika) praktikovala v ŠD V rámci výuky mezipředmětové tématiky Ochrana člověka za mimořádných událostí si každý z vyučujících zapsal do svých tematických plánů, co kdy bude s dětmi probírat. Žáci přiměřeně svému věku poznali důležitá telefonní čísla tísňového volání, měřili a odhadovali vzdálenosti, orientovali se v terénu a čase, ti starší podle mapy, poznali varovné signály, zhlédli různé videofilmy. Všem žákům opět v souvislosti s věkem byly dány základy první pomoci. V květnu nás pozval ředitel Dětského domova ze Žíchovce Mgr. Josef Peiker na akci nazvanou Den s integrovaným záchranným systémem. Celá naše škola se přesunula do areálu DD, některým žákům byla namaskována různá zranění, které se ostatní žáci snažili za pomoci členek IZS ošetřit, dále prohlíželi techniku, dívali se na hašení požáru. Akce vyvrcholila společným opékáním vuřtů. V červnu jsme uskutečnili branný den, při kterém jsme procvičili činnost při signálu hoří a evakuaci školy. Každý z žáků by měl být schopen připravit si evakuační zavazadlo.

7 Výchovu ke zdraví jsme prováděli v každém ročníku kvůli přiměřenosti věku, pokud byla vhodná příležitost se tématem zabývat. Nezdá se nám funkční věnovat se výchově ke zdraví jen ve 4. a 5. ročníku. Zápis k povinné školní docházce Zápis do 1. třídy letos proběhl ve čtvrtek a v pátek Zápis provedla paní učitelka Mgr. Marta Šlajerová. K zápisu se dostavilo 19 dětí se svými rodiči, pro 4 dětí žádali zákonní zástupci odklady školní docházky, které byly následně kladně vyřízeny. O předčasný nástup do školy žádali rodiče jednoho žáka. Žádost byla též kladně vyřízena. Všechny žádosti jsou samozřejmě vyřizovány na základě podkladů od dětského lékaře a pedagogicko psychologické poradny. V průběhu prázdnin se přistěhovaly dvě děti, do 1. třídy nastoupilo 17 dětí. Výsledky výchovně vzdělávací činnosti Vyznamenaní žáci: V souvislosti s přijetím nové vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, prospívají s vyznamenáním žáci 1. i 2. stupně školy. Vyznamenání dostávají žáci, kteří na konci pololetí nemají žádnou 3 - dobrou a průměr všech známek z povinných předmětů není vyšší než 1,5. V 1. pololetí získalo vyznamenání na 1. stupni 42 žáků (72,41%), na 2. stupni pak 7 žáků (20,00%). Celkem za celou školu 49 žáků (52,69%). Ve 2. poletí obdrželo vyznamenání na 1. stupni 38 žáků (66,67 %), na 2. stupni 9 žáků (25,00%). Celkem za celou školu 47 žáků (50,54%). Neprospívající: 0 v 1. pol., ve 2. pol. 0 Přestup do speciální školy: 0 Integrovaní žáci: Letos byla integrována 1 žákyně pro specifické poruchy učení. Integrované žákyni byly vypracovány individuální vzdělávací plány dle doporučení pedagogicko psychologické poradny. Z úrovně PPP bylo provedeno 1 kontrolní šetření. Přestup na 8leté gymnázium: 0 Snížené známky z chování: v 1. pol. byla udělena 1x uspokojivá známka, ve 2. pol. pak 1 krát neuspokojivá. Neomluvené hodiny: nebyly uděleny po celý školní rok Výchovná opatření: Řešily se přestupky proti nařízení školního řádu typu zapomínání domácích úkolů, učebních pomůcek. Stále přetrvávají problémy s kouřícími dětmi. Jejich počet stále stoupá a přesouvá se i do mladšího školního věku. Celkem byla za celý školní rok udělena 2 napomenutí třídního učitele a 4 důtky třídního učitele. Na konci školního roku bylo uděleno celkem 12 pochval za vzorné chování, prospěch, reprezentaci školy při soutěžích a ochotu pomáhat.

8 Účast na soutěžích a závodech: školní kola olympiáda v českém jazyce (9.roč.), Rybářská olympiáda ( roč.), Matematický klokan ( roč.), Přírodovědný klokan ( roč.), Co víš o houbách vyhlásilo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Lucie Svobodová ze 6. roč. získala 1. místo, kuchařská soutěž se Zdravou pětkou Plátno na talíři okresní kolo - Zdravotnická soutěž tým složen z dětí zdravotnického kroužku z 3.-5.roč. Výtvarné soutěže Ne! Šikaně! pořadatel občanské sdružení THEIA Vodňanský vědomostní víceboj Sportovní soutěže - Lehkoatletická olympiáda (6. 9. roč.) Zlaťáci v kuchyni - kuchařská soutěž získal tým ve složení Kateřina Furišová (7.roč.) Petra Kašparová (7.roč.) a Vanesa Schánělcová (6.roč.) 1. místo v jižních Čechách, postup do celostátního kola do Prahy Další aktivity: Kromě povinných a povinně volitelných předmětů (seminář ze společenskovědních předmětů, výpočetní technika, seminář z matematiky a českého jazyka, pěstitelské práce) jsme žákům nabídli i nepovinné předměty a kroužky. Mimo toho 8 žáků pravidelně docházelo na reedukaci čtení. Nepovinné předměty: náboženství ( roč.) 5 žáků (J.Pártlová) Kroužky: anglický jazyk ( roč.) 13 žáků (V.Trávníčková) zdravotnický (3.-4.roč.) 10 žáků (E.Sahulová) kroužek řečové kultury (logopedie) 5 žáků (E.Sahulová) ZUMŠ Vlachovo Březí - pobočka Strunkovice - hudební obor 15 žáků (klavír, zobcová flétna, kytara, taneční obor). Do mimoškolní činnosti se zapojili i místní občané a ve svém volném čase se žákům školy věnují v následujících aktivitách: sportovní gymnastika 19 dětí Iveta Milerová TJ Blaník fotbal 25 dětí J. Šabršula, V.Petrlík fotbal přípravka 20 dětí Hana Pospíšilová TJ Sokol florbal 8 dětí V. Dubravec TJ Sokol horolezectví 2 žáci Z.Matějka TJ Sokol zumba 8 žákyň V.Sítková hasiči SDH Šipoun 1 žák M.Říha žonglování 2 žáci D.Alenka Sport pro všechny 1 žák J.Wágner Články z denního tisku: V průběhu roku podává vedení školy informace pro občany v místním Zpravodaji. Pedagogy školy jsou občané též zpravováni o úspěšných akcích ve šk. roce. V rámci povinně volitelného předmětu seminář ze společenskovědních předmětů se nadále vydává šk. časopis TERMIT - vydána 2 čísla, do něhož mohou přispívat všichni žáci školy. Časopis je k dispozici nejen žákům a učitelům školy, ale mohou si jej objednat i zájemci z řad veřejnosti. Některé články z TERMITu jsou využívány ve Zpravodaji městyse Strunkovic Letos se

9 kromě TERMITa vydala i 2 čísla TERMITÍKa, plné her, doplňovaček a kvízů pro ty úplně nejmenší spolužáky. Jako každoročně vydali deváťáci v červnu jedno číslo časopisu u příležitosti ukončení školní docházky. V Prachatickém deníku vyšel článek: Školáci zahráli pro kamarády Čerti a čertice řádili na Prachaticku Strunkovické školačky chtějí uspět v kuchařské soutěži Strunkovické děti spaly ve škole Děti budou mít delší prázdniny a navíc ještě opravené třídy Školačky vařily ve finále Školáci se seznámili se střední školou Robinson noviny pro děti každého věku autorské práce dětí - listopad 2012 Cestování s Ťapkou Tereza Vozábalová (7.roč.) - duben 2013 O tatínkovi Aneta Pudivítrová (6.roč.) Moje oblíbené místo Martin Prokop (8.roč.) - červen 2013 Říkanky Vanesa Schánělcová (6.roč.) Mimořádné události V prosinci rozhodlo Zastupitelstvo městyse Strunkovic, že se z rozpočtu městyse provede 1.etapa rekonstrukce budovy 1. stupně. Starosta městyse několikrát žádal o dotaci, ale bohužel nikdy nebylo žádosti vyhověno. Na základě výběrového řízení a podepsané smlouvy o dílo započala firma Lubryco spol. s r. o. (Primátorská 940, Prachatice) se stavebními pracemi, v rámci kterých došlo ke stržení starých stropů a výstavbě nových stropních konstrukcí, k realizaci nových přípojek vody a kanalizace a jejich rozvodům do 1. patra, včetně instalace požárních hydrantů. Byla provedena kompletní výměna rozvodů ústředního topení a otopných těles. V přízemí došlo v souladu s projektovou dokumentací ke změně příček. Elektroinstalace v přízemí a rozvody do 1. patra byly kompletně vyměněny, včetně osvětlovacích těles a elektrických rozvaděčů. Nově byla v objektu nainstalována vzduchotechnika. Částečně byly provedeny opravy vnitřních fasád, nátěrů, maleb a dlažeb. V přízemí a ve dvou třídách v 1. patře byla položena nová lina. Rekonstrukcí objektu došlo ke zvětšení třídy v přízemí. Zlepšil se stav šaten. Výměna podlahových krytin přispěla ke zlepšení údržby a úklidu a zvýšení hygieny. Požární bezpečnost zlepšily dva hydranty. Zcela nové je WC pro chlapce v 1. patře. WC se rozšířily i v přízemí. Zcela nové ústřední topení s regulací radiátorů přispěje k optimalizaci vytápění a úsporám energií. Rekonstrukce byla řešena tak, aby bylo v budoucnu možno pokračovat s opravami stropních konstrukcí v 1. patře a s výstavbou půdních prostor, výměnou krovů a střešních krytin. Došlo k přesunu školní družiny do budovy II.stupně. Celkové náklady 1. etapy rekonstrukce činily ,- Kč. Stavba byla předána , proto jsme měli čas společnými silami uklidit všechny prostory školy a školní rok 2013/2014 mohl i zde začít v řádném termínu. Došlo ke změně organizace ve vyučování. V květnu se postupně budova 1. stupně vyklízela přízemí celé a v 1. patře dvě třídy se ročník přesunul do náhradních tříd v budově 2. stupně, 1. třída do místní knihovny. Na poslední školní týden od do vyhlásila ředitelka školy ředitelské volno. Návštěvy ve škole Z úrovně zřizovatele byly provedeny dvě průběžné veřejnoprávní kontroly účetnictví, a to a Předmětem kontrol bylo hospodaření s finančními prostředky

10 přidělenými Městysem v roce Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky a byly poskytnuty veškeré doklady potřebné ke kontrole. Finanční prostředky poskytnuté Městysem byly v plné výší vyčerpány a řádně proúčtovány provedla inspektorka Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Jana Janečková kontrolu stavu BOZP na škole. Zjištěné nedostatky byly v termínu odstraněny. Vedením problematiky BOZP byla smluvně pověřena firma J.K. advisory service s.r.o., Dubné 209, Dubné v zastoupení Kláry Léblové byla z úrovně Okresní správy sociálního zabezpečení provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Ve všech sledovaných oblastech nebyly zjištěny nedostatky. Profesní příprava žáků na škole ve šk. roce 2012/2013 Volbě povolání je v naší škole věnována pozornost dlouhodobě. Na pomoc byla zakoupena publikace kolektivu autorů V.Mertina, J.Strádala, H.Úlovcové a J.Ciprové Poradce k volbě povolání pro výchovné poradce a učitele ZŠ od nakladatelství RAABE, dále jsme zakoupili počítačové programy Průvodce volbou povolání a testy volby povolání spolu s databankou českých firem. Od Úřadu práce v Prachaticích dostáváme každoročně tištěnou formu a CD Kam na školu s výčtem všech škol a učilišť v Jihočeském kraji. Výchovu k volbě povolání začlenili jednotliví vyučující do svých tematických plánů - český jazyk, matematika, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, Ov, Rv a praktické činnosti. V 7. roč. se klade důraz hlavně na poznávání schopností a dovedností jednotlivých žáků, zvyšování sebevědomí a sebedůvěry, nasměrovávání žáků k pozdější volbě střední školy nebo učiliště. V 8. roč. je to již rozvíjení schopností přemýšlet o vlastních životních hodnotách a cílech, o cestách, jak tyto hodnoty a cíle splnit. V 9. roč. dochází k praktické volbě povolání. Zástupci středních škol v blízkosti naší ZŠ jezdí na besedy se žáky a jejich rodiči, kde je informují o studijních programech svých škol a uplatnění absolventů na trhu práce. Rodiče se svými dětmi v čím dál větší míře využívají dnů otevřených dveří, které pořádají střední školy a učiliště. Navštíví konkrétní školu, pohovoří s vyučujícími, mají konkrétní představu o další možnosti studia. Leckde mohou žáci dělat zkoušky nanečisto. V neposlední řadě je věnována zvýšená příprava na přijímací řízení do škol přímo u nás ve škole. Žáci sdělí vyučujícím, z jakých předmětů budou probíhat testy. Učitelky poté zavedou hodiny přímé práce s dětmi. Dlouhodobá je spolupráce s Úřadem práce v Prachaticích. Žáci se svými rodiči využívají možnosti návštěvy Úřadu práce k testování profesní orientace, a to hlavně v období, kdy se mají odevzdávat přihlášky do škol. Ze stejného důvodu spolupracujeme i s Pedagogicko psychologickou poradnou v Prachaticích. 11. října 2012 se ve škole prezentovala Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky z Českého Krumlova 22. října 2012 byli ve škole zástupci VOŠ a SPŠ automobilní a technické z Českých Budějovic 24. října z Integrované střední školy stavební z Českých Budějovic 7. listopadu 2012 navštívili školu zástupci Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy z Písku

11 8. listopadu 2012 byli žáci 9. ročníku na Trhu studijních příležitostí, které pořádá Úřad práce v Prachaticích. 22. listopadu 2012 navštívili žáci 8. a 9. roč. výstavu Vzdělání a řemeslo v Českých Budějovicích s bohatou nabídkou studijních a učebních oborů, které jsou nejen v Jihočeském kraji, ale prezentují se zde i školy z krajů jiných. 29. listopadu 2012 provedl nábor ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště z Hněvkovic 18.října.2012 a 16.května.2013 jeli žáci II. stupně na výstavu Hobby do Českých Budějovic. Zde vidí nejen nové trendy zahradnické techniky a různé druhy výpěstků, křoviny, úpravy zahrad, ale mohou zde najít i směr své budoucí profese Letos se podávaly dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky posílají sami rodiče a na školu, kam se jejich děti dostanou a ony si ji vyberou, zasílají zápisový lístek. Z nižšího než 9. ročníku nevyšel nikdo. Na 8letá gymnázia se letos z 5. třídy nehlásil nikdo. Z 9. ročníku se z 9 žáků hlásili 3 žáci na střední školy ukončené maturitou, 6 žáků do učilišť. V prvním kole byli přijati všichni žáci. Hodnocení 5. a 9. třídy V týdnu od do proběhlo druhé celoplošné ověřování výsledků vzdělávání žáků v 5. a 9. ročníku, vyhlášeného MŠMT ČR. Testování probíhalo elektronicky v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika pro oba ročníky. I když tato forma testování nebyla pro žáky i učitele neznámá, měli jsme možnost vyzkoušet si průběh ověřování ještě před ostrým testováním. V porovnání s ostatními školami v ČR dosáhli žáci obou ročníků průměrných výsledků ve všech sledovaných předmětech, v anglickém jazyce v 5. ročníku byly výsledky nadprůměrné.. Vzhledem k tomu, že výsledné procento úspěšnosti bylo ministerstvem vyhlášeno jako společné za základní i nižší stupně gymnázií, byly výsledky naší školy slušné. Grantový projekt v rámci Globálního grantu CZ.1.07/1.1.10/ (Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihočeském kraji) Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Základní škola získala finanční prostředky na realizaci projektu Zvýšení kvality vzdělávání na ZŠ Strunkovice nad Blanicí ve výši ,- Kč. Projekt měl trvat 29 měsíců ( březen 2009 červenec 2011). V květnu 2011 rozhodl hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola o prodloužení délky projektu do V rámci realizace škola získala 10 nových počítačů, interaktivní tabuli, notebook, dataprojektor, školní nábytek, učitelky získaly patřičná

12 školení k aktivnímu využití zakoupených přístrojů, každá z nich samostatně vytvořila 2 programy na výuku svých předmětů, aplikují je ve svých předmětech, navázaly spolupráci se svými kolegy z jiných škol k odzkoušení programů, dále se učitelky vzdělávaly v celkem 26 seminářích, žáci se zúčastnili 42 odborných exkurzí, besed a výletů. V letošním školním roce běží pětiletá lhůta udržitelnosti projektu, ředitelka školy vypracovala 1.zprávu o udržitelnosti s fotodokumentací, na níž je patrné, že didaktická technika, zakoupená z prostředků projektu, je neustále v provozu a mezi žactvem oblíbená. Grantový projekt CZ.1.07/1.4.00/ Moderní škola pro konkurenceschopnost spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Dne podepsala ředitelka školy rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 5886/21/7.1.4./2012 vydané pro roky realizace projektu od 2012 do Škola tímto projektem s názvem Moderní škola pro konkurenceschopnost získá celkem Kč. Projekt má několik klíčových aktivit vzdělávání učitelek ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, metodický kurz pro učitelky cizích jazyků, vzdělávání pro oblast digitálních technologií, přírodovědné a matematické gramotnosti, nákup digitálních přístrojů, učitelky vytvoří celkem 300 digitálních učebních materiálů (DUM). Doposud jsme získali interaktivní tabuli na 1. stupeň školy, dataprojektor, 2 notebooky, flash disky. V letošním školním roce podle harmonogramu plnění byly paní učitelky na 13 kurzech 4 krát čtenářská a informační gramotnost, 2 krát cizí jazyk, 1 krát využití ICT, 3 krát matematika, 3 krát přírodní vědy. Dále 8 učitelek zpracovalo a odzkoušelo 20 digitálních učebních materiálů, 2 učitelky zpracovávaly DUMy jednoho předmětu dle své aprobace na půl, čili každá vypracovala 10 DUMů. Grantový projekt CZ.1.07/1.1.14/ Zlepšení podmínek pro implementaci inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na ZŠ spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu Od září školního roku 2012/2013 se škola zapojila do projektu s názvem Implementace inovativních metod do výuky přírodovědných předmětů. Projekt potrvá 2 roky a zúčastní se ho žáci ročníku pod vedením Mgr. Lenky Soumarové a Ing. Jany Daňkové. Během tohoto období se děti naučí pracovat s nejrůznějšími digitálními měřidly a vyzkouší si mnoho praktických dovedností. K dispozici jim je kolem 30 měřidel (např. ampérmetr, barometr, phmetr, spirometr, teslametr, měřič CO2, O2 a vlhkosti, luxmetr atd.). Ke zpracování žáci obdrželi nové notebooky. Je využíváno inovativních ICT pomůcek do vyučování přírodovědných předmětů chemie, fyziky a přírodopisu. Projekt si klade za cíl rozvinout v dětech hlubší zájem o přírodovědné obory, vědecká činnost dětí bude zajisté přínosem pro jejich budoucí praktický život, popř. zaměstnání.

13 Spolupráce s odborovou organizací ve šk. roce 2012/2013 V odborové organizaci bylo ve školním roce 2012/ členů. Vedení školy předkládá ke schválení rozpočty školy z úrovně zřizovatele a MŠMT, plán čerpání a vlastní čerpání prostředků z FKSP, plány dovolených a ostatní materiály, které má ředitelka za povinnost odborové organizaci předkládat. Obě strany se řídí kolektivní smlouvou, kterou podepsaly dne na dobu neurčitou. Společně organizují setkání s důchodci, oslavu Dne učitelů, popř. výlety za kulturou, nebo ozdravné pobyty. Spolupráce vedení školy a odborové organizace byla na velmi dobré úrovni. K byla činnost odborové organizace ukončena. Důvodem ukončení byla nespokojenost členů odborové organizace s výší odváděných příspěvků na vyšší nadřízené orgány a velmi malý zůstatek finančních prostředků pro členy. Důvodem byla též velmi malá možnost něco změnit anebo ovlivnit. Ve Strunkovicích nad Blanicí Mgr. Hana Pártlová, ředitelka

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Vydaná dne 26. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

1. Základní údaje o škole

1. Základní údaje o škole 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola Název: 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Sídlo: Malická 469/1, 301 00 Plzeň Právní forma: příspěvková organizace IZO: 600

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, PSČ 373 04, okres České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Základní údaje organizace Název: Základní škola a Mateřská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Skřipov, okres Opava, příspěvková organizace, 747 45 Skřipov č. 120 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Mgr.et Bc. Eva Víchová ředitelka školy 1 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013-2014. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7. Č.j. Z á k l a d n í š k o l a Ú s t í n a d O r l i c í, T ř e b o v s k á 1 4 7 Č.j.: 112 /2014/RE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Vypracoval: Mgr. Pavel Svatoš ředitel školy 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více