Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009"

Transkript

1 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, Datum: Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: Podpis: Aktualizace: Schválil: Mgr. Bc. Ctirad Vaník-ředitel Datum: Podpis: Datum platnosti: Přehled změn Číslo změny Číslo strany vyjmuté Číslo strany vložené Předmět změny Datum Podpis

2 Strana: 2 z OBSAH 1. OBSAH ÚČEL, PLATNOST A PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE... 5!NEOČEKÁVANÝ KONEC VÝRAZU 2.1 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK ZKRATKY POJMY SYSTÉM řízení kvality OBECNÉ POŽADAVKY POŽADAVKY NA DOKUMENTACI Obecně Řízení dokumentů Řízení záznamů ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ZAMĚŘENÍ NA ŽÁKA A RODIČE POLITIKA KVALITY Plánování systému managementu kvality ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE Odpovědnost a pravomoc PM Interní komunikace PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU Obecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání MANAGEMENT ZDROJŮ POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ LIDSKÉ ZDROJE Obecně Odborná způsobilost, povědomí o závažnosti a výcvik INFRASTRUKTURA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ REALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINOSTI PLÁNOVÁNÍ REALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI... 20

3 Strana: 3 z PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ŽÁKA A RODIČE Určování požadavků týkajících se vzdělávací činosti Přezkoumání požadavků týkajících se vzdělávací činosti Komunikace se zákazníkem NÁVRH A VÝVOJ NÁKUP Proces nákup Informace pro nákup Ověřování nakupovaného materiálu či služby POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Řízení poskytování služeb Validace procesů poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek žáka a rodičů ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ OBECNĚ MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ Spokojenost žáka a rodiče Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření vzdělávací činnosti ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ANALÝZA ÚDAJŮ ZLEPŠOVÁNÍ Neustálé zlepšování Nápravná opatření Preventivní opatření PŘÍLOHY KARTY PROCESŮ Vzdělávací činnost Mateřská škola Plánování a stanovení cílů Stanovení odpovědností a pravomocí Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Řízení dokumentace Řízení Vzdělávací organizace Monitorování, měření a analýza údajů Lidské zdroje Řízení monitorovacích a měřících zařízení Nákup SEZNAM SMĚRNIC Seznam směrnic... 39

4 Strana: 4 z 39 Výjimka: uplatněna výjimka, ve škole se nepoužívají měřící zařízení - školní stravování není zařazeno do systému řízení kvality - podléhá pravidelným kontrolám KHS

5 Strana: 5 z ÚČEL, PLATNOST A PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE Účel a platnost Masarykova základní škola (dále jen MZS), Zřizovací listina vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 ods.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 179 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem města Krupka, usnesením B/12.e. ze dne Vedení MZS vydáním této příručky, vyhlašuje závazek neustálého zlepšování systému s řízením s cíle spokojeného žáka a rodiče a kvalitního výcviku jak žáků, tak pracovníků. Příručka kvalita popisuje systém managementu ISŘ, který je vytvořen ve vzdělávací organizaci. Vzdělávací organizace chce implementací systému managementu kvality vytvořit základnu pro další rozvoj všech systémů, které pak budou vycházet ze zásad systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 Příručka kvality je určena pro pracovníky organizace, pro potřeby auditorů externích vzdělávacích organizací a pro potřeby prezentace systému managementu kvality MZS všem jejím partnerům. Kvalita a trvalé zlepšování ruku v ruce s trvale udržitelným rozvojem a bezpečností všech zainteresovaných osob se staly jedním z nejvýznamnějších faktorů konkurenceschopnosti a úspěšnosti na trhu. 2.1 Představení Vzdělávací organizace MZS je právní subjekt, který vznikl sloučením původně čtyř samostatných základních škol. Nejstarší jsou budovy, ve kterých je umístěn 1. stupeň ZŠ. Budova C ve Fučíkově ulici, vznikla roku budova B v ulici Boženy Němcové v roce Hlavní budova byla otevřena v roce 1934 jako první česká obecná a měšťanská škola v Bohosudově, což se neobešlo bez protestů tehdy většinového německého obyvatelstva, ovlivněného nesnášenlivou politikou Konráda Henleina a jeho SdP. Nejmladší je budova D, ve které je mateřská škola, ta začala svému účelu sloužit v roce Budova A a B k sobě patří dlouhá léta, s výjimkou let , kdy Béčko využívali sovětští okupanti. Novodobá historie se začíná psát v roce 1994, kdy získala škola právní subjektivitu. Od roku 2002 pak funguje v současné podobě. Naše škola je moderní výchovně vzdělávací zařízení, které směřuje k pojetí školy blízké přírodě a lidem, používající široké spektrum metod práce, motivující k rozvoji vztahu k dalšímu vzdělávání. Chceme být otevřenou školou, přístupnou všem generacím, být komunitním centrum). Posláním naší školy je: poskytnout žákům kvalitní předškolní a základní vzdělání

6 Strana: 6 z 39 umožnit všem žákům rozvíjet svůj talent a zájmy vychovávat sociálně silné harmonické osobnosti schopné života v moderní společnosti, připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení motivovat žáky k usilování o dosahování osobního maxima, rozvinout jejich schopnost kritického myšlení a aktivního přístupu a ochotou dodržovat vzájemná pravidla pomoci žákům s poruchami učení a chování při překonávání jejich obtíží vést žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí, prohlubovat vědomí začlenění člověka v přírodě, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých nabídnout žákům a rodičům dobře vybavenou školu, která funguje jako komunitní centrum, vstřícný pedagogický sbor a vlídné provozní zaměstnance Škola je zaměřena na environmentální vzdělávání a výchovu. Strategie školy : -Vytvořit bezpečné, pohodové a materiálně zabezpečené prostředí, ve kterém se budou žáci i pracovníci školy cítit dobře a toto prostředí se stane základem jejich tvůrčí činnosti. - Důsledná realizace vzdělávacích programů školy se zaměřením na zdokonalování ŠVP ZV (bez lehkého mentálního postižení) a posilování školních tradic. Rozšířit nabídku volitelných a nepovinných předmětů a zájmových sdružení a tím rozvíjet zájmy, potřeby a talent žáků. - Získat výborné hodnocení školy širokou veřejností, vtáhnout rodiče do života školy, spolupracovat s partnerskými vzdělávacími institucemi, zřizovatelem a regionálními médii. - Dosáhnout 100% kvalifikovanost pedagogického sboru, podporovat studium na VŠ, vytvářet dobré podmínky pro zvýšení aprobovanosti pedagogického sboru a DVPP. - Dosáhnout 100% kvalifikovanost pedagogického sboru, podporovat studium na VŠ, vytvářet dobré podmínky pro zvýšení aprobovanosti pedagogického sboru a DVPP. - Získat dostatek finančních zdrojů na zajištění kvalitní a moderní výuky pro žáky naší školy a radostnou a motivující práci pro zaměstnance školy.

7 Strana: 7 z 39 Naše škola je organizátorem regionálních a neregionálních soutěží - Cínová stopa, Krupský permoník, Expedice Krásný Buk a mnoha dalších. Jsme školicím střediskem pro DVPP, účastníme se celé řady projektů v oblasti environmentální výchovy. Jsme členy sdružení M.R.K.E.V. a usilujeme o zisk mezinárodního titulu Ekoškola. Spolupracujeme se zahraničními školami, především se ZŠ v Geisingu. Široký přehled aktivit základní a mateřské školy ukazuje, že MZS se skutečně stává centrem vzdělanosti v nejširším slova smyslu centrem vzdělanosti na regionální i republikové úrovni. Škola byla zahrnuta do evropského projektu Kvalitní management ve vzdělávání cesta k úspěchu 3. VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK 3.1 Zkratky BOZP Bezpečnost práce a uchovávání zdraví při práci DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků M.R.K.E.V. Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy CO Certifikační orgán EN Evropská norma ČSN Česká státní norma IA Interní audit ISO Mezinárodní organizaci pro normalizaci MZS Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka NO Nápravné opatření PK Příručka kvality PM představitel systému managementu PO Preventivní opatření SMK Systém managementu kvality ŠVP ZV Školský vzdělávací program základního vzdělávání 3.2 Pojmy Pro účely této mezinárodní normy platí termíny a definice uvedené v normě ISO Kdykoliv se v celém textu této mezinárodní normy vyskytne termín výrobek, znamená to službu, či proces vzdělávání. Audit je nezávislý, systematický a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu. Dodavatel je Vzdělávací organizace nebo osoba, která poskytuje produkt. Efektivnost je míra, kterou jsou realizovány plánované činnosti a dosahovány plánované výsledky.

8 Strana: 8 z 39 Kvalita je schopnost souboru inherentních znaků vzdělávací činnosti, systému nebo procesu plnit požadavky zákazníků a jiných zainteresovaných stran. Kontrola je činnost, zahrnující zjištění pomocí měření a zkoušení charakteristik položky a jejich porovnání se stanovenými požadavky za účelem zjištění shody. Neshoda znamená nesplnění požadavku. Nápravná opatření představuje opatření přijaté s cílem odstranit příčinu zjištěné neshody, nebo jiné nežádoucí situace. Vzdělávací organizace je skupina pracovníků a vybavení se systematickým uspořádáním odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů, v této dokumentaci je pojmem Vzdělávací organizace míněna MZS příspěvková organizace. Organizační struktura představuje systematické uspořádání odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů mezi pracovníci. Osvědčení, certifikáty jsou akty ověření a potvrzení psanou formou, že dokumenty, procesy, postupy nebo kvalifikace personálu jsou v souladu s předepsanými požadavky. Ověření představuje kontrolu shody se stanovenými požadavky. Outsourcing nezbytná činnost pro SMK, zabezpečení úkolů externí stranou PM je člen vedení organizaci pověřený odpovědností za systém managementu kvality. Postup je podrobný návod sloužící výkonnému pracovníci k zajištění správného výkonnost úkonu. Pracovní prostředí představuje souhrn podmínek, při kterých pracovník pracuje. Preventivní opatření představuje opatření přijaté s cílem odstranit příčinu možné neshody, nebo jiné možné nežádoucí situace. Proces je systém činností, který využívá zdroje pro přeměnu vstupů na výstupy. Přezkoumání vedením organizaci znamená oficiální hodnocení stavu o vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti, provedené vedením organizaci ve vztahu k politice a k cílům kvality. Příručka kvality je dokument, ve kterém se specifikuje systém managementu kvality vzdělávací organizace. Řízená distribuce představuje činnost, která zajišťuje, aby na všech pracovních místech, podle rozdělovníku aplikovatelného dokumentu, byla v každou dobu k dispozici pouze platná a evidovaná dokumentace. Řízení dokumentů jsou postupy pro zpracování, přezkoumání, schvalování a vydávání dokumentů a záznamů, jejich distribuce, užívání, aktualizace, opakované přezkoumávání a schvalování, uchování, vydávání, archivace a skartace. Schválení znamená vyjádření, ujištění, že dokument odpovídá obecným pravidlům, požadavkům systému managementu kvality. Schválení musí být dokumentováno podpisem a datem. Sledovatelnost je schopnost ověřit průběh a umístění položky pomocí záznamů a označení. Správce měřidel je pracovník Vzdělávací organizace, jmenovaný ředitelem vzdělávací organizace k zabezpečení metrologického pořádku ve organizaci, v rozsahu stanoveném Příručkou kvality a souvisejícími předpisy. Systém kvality je organizační struktura, postupy, procesy a zdroje potřebné pro realizaci řízení managementu kvality. Systém managementu kvality je systém ke stanovení Politiky kvality a Cílů kvality a k dosažení těchto cílů. Technická dokumentace zařízení je dokument systému kvality třetí úrovně popisující provozování a udržování zařízení, bezpečnost práce, požární ochranu. Vada je nesplnění požadavku ve vztahu k předpokládanému nebo specifikovanému použití.

9 Strana: 9 z 39 Vypořádání neshody opatření, které se má přijmout vzhledem k existující neshodně při poskytování služby, s cílem její nápravy. Zlepšování kvality tvoří tu část systému managementu kvality, zaměřenou na zvyšování efektivnosti a účinnosti. 4. SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY 4.1 Obecné požadavky Vzdělávací organizace v souladu s požadavky mezinárodní normy vytvořila, dokumentovala, uplatňuje a udržuje systém managementu kvality. Zároveň se zavazuje vytvářet a udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost. ODPOVĚDNOST VEDENÍ ORGANIZACE Z Á K A Z N Í K V S T U P MANAGEMENT ZDROJŮ PROCESY MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ V Ý S T U P Z Á K A Z N Í K MZS vytvořila a má zdokumentovaný, uplatňovaný a udržovaný systém managementu kvality, který slouží jako prostředek pro posouzení schopnosti organizaci plnit požadavky žáka a rodičů a zvyšovat jejich spokojenost a také jako prostředek k naplňování příslušných požadavků zákonů a předpisů. Cílem je, aby efektivní aplikací tohoto systému byla zvyšována jeho výkonnost a zajištěna shoda s požadavky uvedenými v normě ČSN EN ISO 9001:2009

10 Strana: 10 z 39 Outsourcing nezbytná činnost pro SMK, zabezpečení něčeho co neumíme či je pro nás finančně nákladné, externí stranou Vzdělávací organizace rozvíjí a zlepšuje svůj systém managementu kvality v souladu s těmito zásadami: - Systémový přístup k managementu identifikování, znalost a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizaci při dosahování cílů - Neustálé zlepšování neustálé zlepšování celkové výkonnosti je trvalým cílem organizaci - Přístup k rozhodování, který se zakládá na faktech efektivní a účinná rozhodnutí a činnosti jsou založeny na analýze údajů, dat a informací z různých zdrojů (výsledky interních auditů, nápravná opatření, výkonnost procesů, stížností zákazníků a jiné zdroje) - Procesní přístup vzdělávací organizace přijala procesní přístup ke všem svým prováděným činnostem, tzn. že požadovaného výsledku je efektivně dosaženo jen tehdy, jsou-li potřebné zdroje a činnosti řízeny jako proces, - Zaměření na žáka a rodiče každá vzdělávací organizace je závislá na svých zákaznících (klientech), a proto musí předvídat, znát a rozumět současným i budoucím přáním, potřebám a požadavkům svých nových i potencionálních zákazníků - Vedení a řízení pracovníků vedení organizaci musí prokazovat, aby účel a nasměrování organizaci ve všech aspektech poskytování služby byly jednotné. Dále vytváří a udržuje interní prostředí, ve kterém se všichni pracovníci plně zapojují při dosahování stanovených strategických cílů vzdělávací organizace - Zapojování pracovníků pracovníci na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností a dovedností ve prospěch vzdělávací organizace - Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy tvorba vzájemně výhodných obchodních vztahů s partnery a dodavateli, kdy dodavatel prokáže způsobilost plnit požadavky odběratele, vede k zabezpečení spolehlivosti, včasnosti a bezchybnosti poskytovaných služeb. Vedení vzdělávací organizace identifikuje a popisuje vazby mezi jednotlivými procesy a to na mapě procesů. Jednotlivé dokumentované procesy obsahují odkazy na procesy, kterých se týkají. Důležité informace a odpovědnosti a měření procesů najdeme v Kartách procesů. Vzdělávací organizace procesy měří, řídí a zlepšuje s cílem zajištění jejich efektivity, účinnosti a flexibility. Základnu pro tvorbu výkonnostních charakteristik procesů představují tyto veličiny: náklady, kvalita, kvantita a čas. Systém managementu kvality je popsán touto příručkou kvality, která obsahuje odkazy na dokumentované postupy popisovaného systému. Systém je tvořen prvky, které představují procesy a činnosti.

11 Strana: 11 z 39 Procesy představují sled činností, které v rámci procesu probíhají. Systém managementu kvality je systém, který slouží ke stanovení Politiky kvality a Cílů kvality a k dosažení těchto cílů a zahrnuje zejména: - řízení procesů v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, - identifikaci jednotlivých procesů, - stanovení odpovědnosti za výkon těchto procesů, - zajištění koordinace mezi procesy, - kritéria a metody potřebné pro fungování procesů, - monitorování, měření a analýzu procesů, - implementace opatření nezbytných pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů, - zajištění dostupnosti zdrojů a informací pro systém kvality, Mapa procesů POŽADAVEK ŽÁKA A RODIČE ŘÍDÍCÍ PROCESY HLAVNÍ PROCES Plánování a stanovení cílů PK 5.4 Vzdělávací činnost Školní řád Org.řád, Provozní řádmzs

12 Strana: 12 z 39 Stanovení odpovědnosti a pravomocí Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Připraveno pro rozšíření systému PK 5.5 MZS-S-01 Organ.sche m MZS-S-05 Např. OHSAS Mateřská škola PODPŮRNÉ PROCESY Řízení organizace Monitorování, měření a analýza údajů Provozní řád MŠ Školní řád MŠ Řídící akty MZS-S-01 PK 8.2 Lidské zdroje PK 6.2, 6.4 MZS-S-04 Řízení monitorovacích a měřících zařízení PK 7.6 Nákup PK 7.4 MZS-S Požadavky na dokumentaci SPOKOJENOST ŽÁKA A RODIČE Dokumentace je základ pořádku ve vzdělávací organizaci. Seznam předpisů důležitých QMS: Záznamy jsou uloženy u výchovných pracovníků a v provozním řádů MŠ postup přebírání dítěte do zařízení (filtr).

13 Strana: 13 z Obecně Vzdělávací organizace má zpracovanou čtyřstupňovou dokumentaci systému managementu ISŘ v následujících vrstvách: Pracovní řád stanovuje povinnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků vzdělávací organizace Strategické dokumenty I.stupeň Politika kvality nejvyšší strategický dokument Vzdělávací organizace Cíle kvality propracované plnění Politiky kvality na rok a s udáním odpovědností Příručka kvality popisuje systém managementu kvality podle normy EN ISO 9001:2009, včetně stanovení Politiky kvality a Cílů kvality. I. Stupeň je v písemné i elektronické podobě. II.stupeň Směrnice popisují dokumentovaný postup systému managementu kvality, který obsahuje popisy probíhajících procesů a činností ve organizaci, které musí být dodržovány a plněny, dále jsou zde uvedeny odpovědnosti a pravomoci pro pracovníci vyplývajících z popisovaných činností. MZ S 01 Organizační řád MZ S 02 Řízení dokumentace MZ S 03 Interní audit MZ S 04 Lidské zdroje MZ S 05 Analýza neshod, PO a NO MZ S 06 Nákup MZ S 07 Řízení, monitorování MZ S 08 OOPP 5.Plán školení 6. Pracovní náplně II. stupeň je v písemné i elektronické podobě. III. stupeň 1. Doklady účetnictví 2. Školní směrnice, řády, předpisy 3. Dokumentace ředitele školy 4. Dokumentace jednotlivých budov

14 Strana: 14 z 39 III. stupeň je v písemné podobě. IV. stupeň Záznamy 1. Záznam o přezkoumání vedením 2. Zápisy 3. Interní audity 4. Podpisové vzory 5. Jmenovací dekrety 6. Uložená NO a PO 7. Preventivní opatření 8. Distribuční list 9. Hodnocení zaměstnavatele 10. Karta dodavatele 11. Nápravná opatření 12. Plán kontroly a údržby strojního zařízení 13. Plán školení 14. Seznam orientačních měřidel 15. Seznam záznamů 16. Výpůjční list 17. Změnový list IV. stupeň je v elektronické a částečně i písemné podobě Tato Příručka kvality zahrnuje celý systém managementu kvality, včetně odkaz na dokumentované postupy systému managementu kvality. Jako hlavní procesy jsou ve vzdělávací organizaci identifikovány (viz. Mapa procesů): Vzdělávací činnost, Mateřská škola Jako podpůrné procesy jsou ve vzdělávací organizaci identifikovány (viz. Mapa procesů): Řízení provozu, Monitorování, měření a analýza údajů, Lidské zdroje, Řízení monitorovacích a měřících zařízení, Nákup. Jako řídící procesy jsou ve vzdělávací organizaci identifikovány (viz. Mapa procesů): Plánování a stanovení cílů, Stanovení odpovědností a pravomocí, Řízení neshod, nápravné a preventivní opatření.

15 Strana: 15 z Řízení dokumentů Dokumenty a záznamy systému managementu kvality jsou ve vzdělávací organizaci řízeny, tzn. jsou vytvořena pravidla pro jejich tvorbu, schvalování, přezkoumání, identifikaci změn, včetně aktualizace, zajištění dostupnosti v místech používání a zajištění jejich trvalé čitelnosti a snadné identifikace. Ve vzdělávací organizaci je také zajištěna identifikace dokumentů externího původu, včetně řízení jejich distribuce, a je zajištěno, aby nedošlo k neúmyslnému používání zastaralých nebo jinak nesprávných dokumentů. MZS - Řízení dokumentace Řídící akty (Archivní a skartační řád) Řízení záznamů Řízení záznamů je ve vzdělávací organizaci zajištěno tak, aby záznamy byly jednoznačně identifikovatelné a jsou také stanovena pravidla pro jejich ukládání, ochranu, vyhledávání, stanovení doby uchování a vypořádání. Tato pravidla jsou dána: MZS - Řízení dokumentace Řídící akty (Archivní a skartační řád) 5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1 Angažovanost a aktivita managementu Vrcholové vedení dává tímto závazek k rozvíjení a implementace systému managementu kvality s tím, že systém bude neustále zlepšován. Za rozvíjení a implementace systému managementu kvality, stejně jako za neustálé zlepšování jeho efektivnosti ve vzdělávací organizaci odpovídá ředitel vzdělávací organizace a PM. Svoji odpovědnost deklarují tím, že: formou předávání informací a úkolů na pravidelných poradách vedení, zdůrazňují uvnitř organizaci důležitost plnit požadavky zákazníků (klientů) při současném dodržování zákonných požadavků a předpisů (MZS S - 01 Organizační řád, Příkazy ředitele), stanovují Politiku kvality, dále viz 5.3 této Příručky kvality, zajišťují stanovení Cílů kvality, dále viz této Příručky kvality, provádí přezkoumání systému managementu kvality, dále viz 5.6 této Příručky kvality, zajišťují pravidelné proškolování pracovníků ze systému managementu kvality a seznamují je s Politikou kvality a Cíli kvality a aktuálním stavem systému, zajišťují dostupnost zdrojů, dále viz 6. kapitola této Příručky kvality. 5.2 Zaměření na žáka, rodiče a zřizovatele Žák je základním klíčem k prosperitě vzdělávací organizace, a proto je základní strategií vzdělávací organizace udržet své žáky na své škole a zároveň získat žáky nové, plněním jejich současných i budoucích, standardních i nadstandardních přání a požadavků. Rodiče se zúčastňují, nebo jsou zváni na akce školy, se zřizovatelem jedná ředitel.

16 Strana: 16 z 39 MZS-S-05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření 5.3 Politika kvality Politika kvality Vzdělávací organizace vychází z plánování vývoje vzdělávací organizace a je zaměřena na to, aby Vzdělávací organizace poskytovala služby totožné s požadavky zákazníků (klientů). Politiku kvality stanovuje a schvaluje ředitel vzdělávací organizace. Politika kvality je pravidelně přezkoumávána. Politika kvality je také předmětem vstupního a pravidelného školení všech pracovníků a její změny jsou pak sdělovány v rámci porad vedení a komunikace ve vzdělávací organizaci. POLITIKA KVALITY ČSN EN ISO 9001:2009 Registrace u Sdružení pro certifikaci CQS, člen evropské IQNet Motto: kvalitní management ve vzdělávání mládeže cesta k úspěchu 1. Spokojenost žáka - studenta Vzdělávací činnosti ZŠ je směřována k uspokojování potřeb žáků a k dosažení jejich plné důvěry v kvalitu poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání. Pro splnění náročných požadavků svých žáků využívá ZŠ moderních vyučovacích prostředků. Za důležitou součást požadavků moderního vzdělávání považujeme rozvoj materiálně technického vybavení našich učeben a kabinetů 2. Odpovědnost Lidský faktor je rozhodující při uspokojování potřeb žáků, žáků ZŠ vč.rodičů. Důraz je kladený na kvalifikaci učitelů, praxi, loajalitu ke škole, jasně stanovenými odpovědnostmi a pravomocemi. I název školy nás zavazuje k vysoké úrovni vzdělávacího procesu. Vedení se zavazuje k neustálému zlepšování systému a dodržování právních a jiných požadavků. 3. Vzájemnost U pedagogů a hospodářských pracovníků docílit vědomí, že každý z nich je odpovědný za kvalitu vzdělávání, bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci, zároveň jim vytvářet podmínky pro jejich odpovědnou práci. Každý pracovník školy vstupem do Vzdělávací organizace přijímá podmínky, kdy jedinec pracuje pro kolektiv a kolektiv pracuje pro vzájemný prospěch. Toto nám umožňuje neustále se zlepšovat, investovat do rozvoje lidských zdrojů, technického vybavení a odborného zázemí.

17 Strana: 17 z Efektivita Motivovat své pracovníky tak, aby se zajímali o svou práci a vykonávali ji efektivně a zodpovědně. Rovněž tak působit motivačně na žáky a studenty, aby ti dosahovali co nejlepších výsledků a škola se pro ně stala něčím, co jim usnadní vstup do života. Cíle kvality, vydávají se vždy na kalendářní rok Vedení Vzdělávací organizace zajistilo, aby pro jednotlivé úseky Vzdělávací organizace byly stanoveny měřitelné Cíle kvality tak, aby byly konzistentní s Politikou kvality Vzdělávací organizace a byla určena odpovědná osoba za jejich plnění, stanoven způsob jejich dosažení, včetně termínu dosažení cíle. Cíle kvality jsou přezkoumávány ředitelem Vzdělávací organizace Plánování systému managementu kvality PM zajišťuje, že plánování systému managementu kvality splňuje všeobecné požadavky dle 4. kapitoly této Příručky kvality a cílů kvality dle bodu této Příručky kvality. Dále PM zajišťuje zachování integrity systému při plánování a implementace jeho změn, vyvolaných v důsledku jeho pravidelného přezkoumání dle odstavce 5.6 této Příručky kvality. Ředitel vzdělávací organizace ve spolupráci s představitelem managementu zabezpečují plánování kvality, které je zaměřeno na účinné a efektivní plnění Cílů kvality a zahrnuje: - analyzování hlavních, řídících a podpůrných procesů, - potřebné změny a doplnění dokumentace a záznamů, - potřeby zlepšování kvality, - monitorování spokojenosti zákazníků (klientů) a ostatních zainteresovaných stran. 5.4 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Povinnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků vzdělávací organizace jsou stanoveny pracovním řádem, organizačním řádem, popisem pracovní funkce a náplní profese. Pracovní zařazení jednotlivých pracovníků v hierarchii organizaci je stanoveno v Organizační struktuře. MZS-S-01 Organizační řád Je uložen v sekretariátu ředitele školy u asistenta ředitele školy PM Ředitel vzdělávací organizace jmenuje představitele managementu, který je odpovědný za udržování funkčního systému managementu kvality ve vzdělávací organizaci a jeho zlepšování. Zajištění potřebných odpovědností a pravomocí k vytvoření, uplatnění a udržování systému managementu kvality v organizaci je dáno v Popisu pracovní funkce.pm je v otázkách řízení kvality nadřízen všem

18 Strana: 18 z 39 pracovníkům a je řízen přímo ředitelem. PM dále předkládá podklady k přezkoumání systému managementu kvality viz. kapitola 5.6 této Příručky kvality. PM má také za povinnost podporovat povědomí o závažnosti požadavků žáka a rodiče (klienta) v celé organizaci prostřednictvím interní komunikace. Dále viz pracovní náplň PM. MZS COP S - 02 Řízení dokumentace Interní komunikace Ve vzdělávací organizaci jsou stanovena pravidla pro sdělování a distribuci důležitých informací pro prosazování požadavků na kvalitu, Cílů kvality a požadavků žáka a rodiče (klienta), pro pracovníky Vzdělávací organizace, jenž je potřebují pro výkon svých činností, informací o dění ve vzdělávací organizaci a k zabezpečení zpětných vazeb prostřednictvím následujících nástrojů vnitřní komunikace: komunikace na pracovištích, školní informační systém nástěnek na pracovištích, elektronické pošty, vnitřní počítačové sítě a jejích prostředků, telekomunikační techniky, porady vedení vzdělávací organizace ve středu (zástupci, personalista, hospodář) Provozní porady (pro všechny pracovníky) Pedagogická rada 1X/Q školení. MZS-S-01 Organizační řád 5.5 Přezkoumání systému managementu Vrcholové vedení zabezpečuje, aby odpovědnosti a pravomoci byly stanoveny a sdělovány v rámci osobních pohovorů a jsou uvedeny v pracovních náplních Obecně Systém managementu kvality je z důvodu zajištění nepřetržité efektivnosti, přiměřenosti a účinnosti pravidelně přezkoumáván ředitelem vzdělávací organizace, jedenkrát za rok. Součást organizačního řádu je organizační schéma Vstup pro přezkoumání Ředitel jmenuje představitele managementu (pro řízení kvality) který má pravomoci vyplývající z normy ISO Vstupem pro přezkoumání systému managementu kvality je složka Zpráv pro přezkoumání systému managementu kvality s datem přezkoumání, názvem Vzdělávací organizace a podpisem představitele managementu, která obsahuje následující podklady: - Záznamy z interních auditů, - Politika kvality, - Cíle kvality,

19 Strana: 19 z 39 - Stížnosti a pochvaly, - Doporučení, změny nebo připomínky pro zlepšování systému managementu kvality, - Otázky týkající se dodavatelů, - Přehledy o neshodách, jejich vypořádáních a efektu provedených vypořádání, - Výsledky analýzy údajů z měření výkonnosti jednotlivých procesů, - Nápravná a preventivní opatření, - Zápis z předešlé porady přezkoumání systému managementu a nápravná a preventivní Opatření vyplývající z předešlého přezkoumání. Zprávu pro přezkoumání systému managementu kvality vypracovává PM Výstup z přezkoumání Výstupem z přezkoumání systému managementu kvality je Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality a Zápis z porady vedení, který obsahuje vyjádření ke všem výše uvedeným vstupům. Na základě závěrů z přezkoumání systému managementu dochází k průběžným úpravám systému managementu kvality, včetně Politiky kvality a Cílů kvality s cílem: - zlepšovat efektivnost systému managementu kvality a jeho procesů, - zlepšovat poskytované služby ve vztahu k požadavkům žáka a rodiče, - stanovit opatření vztahující se k potřebám zdrojů. 6. MANAGEMENT ZDROJŮ Lidské zdroje je nejcennější zdroj vzdělávací organizace 6.1 Poskytování zdrojů Ředitel vzdělávací organizace zajišťuje všechny potřebné hmotné i nehmotné zdroje pro účinné fungování systému managementu kvality, tj. kvalifikované a zkušené zaměstnance, odpovídající infrastrukturu a kvalitní pracovní prostředí. Součástí přezkoumání vedením je i projednání výhledu potřeb školení pracovníků v souvislosti s uvažovaným rozvojem vzdělávací organizace v dalším roce. Zdrojem pro toto projednání je Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality předložená představitelem managementu a Plán školení. MZS-S-04 Lidské zdroje 6.2 Lidské zdroje Pracovníci, kteří provádějí výcvik ovlivňující kvalitu výuky, musí být způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností.

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Příručka jakosti a environmentálního managementu

Příručka jakosti a environmentálního managementu Příručka jakosti a environmentálního managementu Tato příručka jakosti a environmentu zahrnuje základní ustanovení systému jakosti dle normy ISO 9001:2000 (QMS) a systému řízení a ochrany životního prostředí

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0

ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 ESIKO s.r.o. Vydání č. 4 Výtisk č.: 0 P Ř Í R U Č K A J A K O S T I Pro: montáž, opravu a revizi vyhrazených elektrických zařízení montáž, údržbu a servis telekomunikačních zařízení projektovou činnost

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001

Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Ing. Zdeněk Fildán PŘÍRUČKA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT (EMS) PODLE NORMY ČSN EN ISO 14 001 Obsah 1.0 Úvod 1.1 Oblast environmentálního managementu (EMS, EMAS) 1.2 Oblast managementu bezpečnosti a

Více

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok

Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP / HEMATOLOGIE Oblast využití: Spolupracující subjekty Verze č.: 6.0 Interval revizí: 1/rok Strana 1 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA KVALITY Oddělení laboratorní hematologie Nemocnice Břeclav, Přílohy: 1.Seznam vyšetření + seznam akreditovaných vyšetření 2. Seznam akreditovaných vyšetření

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příručka kvality OKBH

Příručka kvality OKBH Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace Široká 16, 664 95 Ivančice Příručka kvality OKBH Status: Platné Platné od: 5.1.2015 Působnost: OKBH Verze: 5.0 Autor: RNDr. Pavel Nezbeda Schválila: MUDr. Hana

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček

Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005. Bc. Tomáš Zajíček Zavedení a aplikace EMS dle norem řady ČSN EN ISO 14001:2005 Bc. Tomáš Zajíček Diplomová práce 2010 Příjmení a jméno: Zajíček Tomáš Obor: Řízení jakosti P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí,

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky

Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Systémy managementu podle norem ISO 9001 a 14001 v lesním hospodářství České republiky ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ BRANDÝS NAD LABEM 2015 Obsah

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Systémy managementu jakosti

Systémy managementu jakosti Systémy managementu jakosti Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/16/2004 Autor: Jiří Přibek Národní informační středisko podpory jakosti Praha 2004 2 PŘEDMLUVA Vážený čtenáři, publikace, kterou jsi právě

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Agropodnikání Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů Vedoucí

Více

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016

Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Koncepce požární prevence v České republice do roku 2016 Ministerstvo vnitra generální ředitelství HZS ČR Požární prevence je řešení, které se každému vyplatí Hlavním posláním Hasičského záchranného sboru

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Environmentální manažerský systém (EMAS, ISO 14001) Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA A STANDARDY KVALITY Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá.

Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, MÍSTO 66 Školní vzdělávací program Praktické vaření, zpracovaný dle oboru 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá. 1

Více

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program Obor vzdělání 41 41 M/01 Agropodnikání zaměření agroturistika, cestovní ruch rozvoj venkova platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TEL. 485 106 143, FAX 485 105 120, E-MAIL: INFO@OALIB.CZ, WWW.OALIB.CZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY

CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU* INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY * Pojmem systémy managementu rozumíme v tomto dokumentu systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 (QMS) a/nebo systém environmentálního managementu

Více