Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009"

Transkript

1 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, Datum: Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: Podpis: Aktualizace: Schválil: Mgr. Bc. Ctirad Vaník-ředitel Datum: Podpis: Datum platnosti: Přehled změn Číslo změny Číslo strany vyjmuté Číslo strany vložené Předmět změny Datum Podpis

2 Strana: 2 z OBSAH 1. OBSAH ÚČEL, PLATNOST A PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE... 5!NEOČEKÁVANÝ KONEC VÝRAZU 2.1 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK ZKRATKY POJMY SYSTÉM řízení kvality OBECNÉ POŽADAVKY POŽADAVKY NA DOKUMENTACI Obecně Řízení dokumentů Řízení záznamů ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ZAMĚŘENÍ NA ŽÁKA A RODIČE POLITIKA KVALITY Plánování systému managementu kvality ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE Odpovědnost a pravomoc PM Interní komunikace PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU Obecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání MANAGEMENT ZDROJŮ POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ LIDSKÉ ZDROJE Obecně Odborná způsobilost, povědomí o závažnosti a výcvik INFRASTRUKTURA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ REALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINOSTI PLÁNOVÁNÍ REALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI... 20

3 Strana: 3 z PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ŽÁKA A RODIČE Určování požadavků týkajících se vzdělávací činosti Přezkoumání požadavků týkajících se vzdělávací činosti Komunikace se zákazníkem NÁVRH A VÝVOJ NÁKUP Proces nákup Informace pro nákup Ověřování nakupovaného materiálu či služby POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Řízení poskytování služeb Validace procesů poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek žáka a rodičů ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ OBECNĚ MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ Spokojenost žáka a rodiče Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření vzdělávací činnosti ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ANALÝZA ÚDAJŮ ZLEPŠOVÁNÍ Neustálé zlepšování Nápravná opatření Preventivní opatření PŘÍLOHY KARTY PROCESŮ Vzdělávací činnost Mateřská škola Plánování a stanovení cílů Stanovení odpovědností a pravomocí Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Řízení dokumentace Řízení Vzdělávací organizace Monitorování, měření a analýza údajů Lidské zdroje Řízení monitorovacích a měřících zařízení Nákup SEZNAM SMĚRNIC Seznam směrnic... 39

4 Strana: 4 z 39 Výjimka: uplatněna výjimka, ve škole se nepoužívají měřící zařízení - školní stravování není zařazeno do systému řízení kvality - podléhá pravidelným kontrolám KHS

5 Strana: 5 z ÚČEL, PLATNOST A PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE Účel a platnost Masarykova základní škola (dále jen MZS), Zřizovací listina vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 ods.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 179 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem města Krupka, usnesením B/12.e. ze dne Vedení MZS vydáním této příručky, vyhlašuje závazek neustálého zlepšování systému s řízením s cíle spokojeného žáka a rodiče a kvalitního výcviku jak žáků, tak pracovníků. Příručka kvalita popisuje systém managementu ISŘ, který je vytvořen ve vzdělávací organizaci. Vzdělávací organizace chce implementací systému managementu kvality vytvořit základnu pro další rozvoj všech systémů, které pak budou vycházet ze zásad systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 Příručka kvality je určena pro pracovníky organizace, pro potřeby auditorů externích vzdělávacích organizací a pro potřeby prezentace systému managementu kvality MZS všem jejím partnerům. Kvalita a trvalé zlepšování ruku v ruce s trvale udržitelným rozvojem a bezpečností všech zainteresovaných osob se staly jedním z nejvýznamnějších faktorů konkurenceschopnosti a úspěšnosti na trhu. 2.1 Představení Vzdělávací organizace MZS je právní subjekt, který vznikl sloučením původně čtyř samostatných základních škol. Nejstarší jsou budovy, ve kterých je umístěn 1. stupeň ZŠ. Budova C ve Fučíkově ulici, vznikla roku budova B v ulici Boženy Němcové v roce Hlavní budova byla otevřena v roce 1934 jako první česká obecná a měšťanská škola v Bohosudově, což se neobešlo bez protestů tehdy většinového německého obyvatelstva, ovlivněného nesnášenlivou politikou Konráda Henleina a jeho SdP. Nejmladší je budova D, ve které je mateřská škola, ta začala svému účelu sloužit v roce Budova A a B k sobě patří dlouhá léta, s výjimkou let , kdy Béčko využívali sovětští okupanti. Novodobá historie se začíná psát v roce 1994, kdy získala škola právní subjektivitu. Od roku 2002 pak funguje v současné podobě. Naše škola je moderní výchovně vzdělávací zařízení, které směřuje k pojetí školy blízké přírodě a lidem, používající široké spektrum metod práce, motivující k rozvoji vztahu k dalšímu vzdělávání. Chceme být otevřenou školou, přístupnou všem generacím, být komunitním centrum). Posláním naší školy je: poskytnout žákům kvalitní předškolní a základní vzdělání

6 Strana: 6 z 39 umožnit všem žákům rozvíjet svůj talent a zájmy vychovávat sociálně silné harmonické osobnosti schopné života v moderní společnosti, připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení motivovat žáky k usilování o dosahování osobního maxima, rozvinout jejich schopnost kritického myšlení a aktivního přístupu a ochotou dodržovat vzájemná pravidla pomoci žákům s poruchami učení a chování při překonávání jejich obtíží vést žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí, prohlubovat vědomí začlenění člověka v přírodě, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých nabídnout žákům a rodičům dobře vybavenou školu, která funguje jako komunitní centrum, vstřícný pedagogický sbor a vlídné provozní zaměstnance Škola je zaměřena na environmentální vzdělávání a výchovu. Strategie školy : -Vytvořit bezpečné, pohodové a materiálně zabezpečené prostředí, ve kterém se budou žáci i pracovníci školy cítit dobře a toto prostředí se stane základem jejich tvůrčí činnosti. - Důsledná realizace vzdělávacích programů školy se zaměřením na zdokonalování ŠVP ZV (bez lehkého mentálního postižení) a posilování školních tradic. Rozšířit nabídku volitelných a nepovinných předmětů a zájmových sdružení a tím rozvíjet zájmy, potřeby a talent žáků. - Získat výborné hodnocení školy širokou veřejností, vtáhnout rodiče do života školy, spolupracovat s partnerskými vzdělávacími institucemi, zřizovatelem a regionálními médii. - Dosáhnout 100% kvalifikovanost pedagogického sboru, podporovat studium na VŠ, vytvářet dobré podmínky pro zvýšení aprobovanosti pedagogického sboru a DVPP. - Dosáhnout 100% kvalifikovanost pedagogického sboru, podporovat studium na VŠ, vytvářet dobré podmínky pro zvýšení aprobovanosti pedagogického sboru a DVPP. - Získat dostatek finančních zdrojů na zajištění kvalitní a moderní výuky pro žáky naší školy a radostnou a motivující práci pro zaměstnance školy.

7 Strana: 7 z 39 Naše škola je organizátorem regionálních a neregionálních soutěží - Cínová stopa, Krupský permoník, Expedice Krásný Buk a mnoha dalších. Jsme školicím střediskem pro DVPP, účastníme se celé řady projektů v oblasti environmentální výchovy. Jsme členy sdružení M.R.K.E.V. a usilujeme o zisk mezinárodního titulu Ekoškola. Spolupracujeme se zahraničními školami, především se ZŠ v Geisingu. Široký přehled aktivit základní a mateřské školy ukazuje, že MZS se skutečně stává centrem vzdělanosti v nejširším slova smyslu centrem vzdělanosti na regionální i republikové úrovni. Škola byla zahrnuta do evropského projektu Kvalitní management ve vzdělávání cesta k úspěchu 3. VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK 3.1 Zkratky BOZP Bezpečnost práce a uchovávání zdraví při práci DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků M.R.K.E.V. Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy CO Certifikační orgán EN Evropská norma ČSN Česká státní norma IA Interní audit ISO Mezinárodní organizaci pro normalizaci MZS Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka NO Nápravné opatření PK Příručka kvality PM představitel systému managementu PO Preventivní opatření SMK Systém managementu kvality ŠVP ZV Školský vzdělávací program základního vzdělávání 3.2 Pojmy Pro účely této mezinárodní normy platí termíny a definice uvedené v normě ISO Kdykoliv se v celém textu této mezinárodní normy vyskytne termín výrobek, znamená to službu, či proces vzdělávání. Audit je nezávislý, systematický a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu. Dodavatel je Vzdělávací organizace nebo osoba, která poskytuje produkt. Efektivnost je míra, kterou jsou realizovány plánované činnosti a dosahovány plánované výsledky.

8 Strana: 8 z 39 Kvalita je schopnost souboru inherentních znaků vzdělávací činnosti, systému nebo procesu plnit požadavky zákazníků a jiných zainteresovaných stran. Kontrola je činnost, zahrnující zjištění pomocí měření a zkoušení charakteristik položky a jejich porovnání se stanovenými požadavky za účelem zjištění shody. Neshoda znamená nesplnění požadavku. Nápravná opatření představuje opatření přijaté s cílem odstranit příčinu zjištěné neshody, nebo jiné nežádoucí situace. Vzdělávací organizace je skupina pracovníků a vybavení se systematickým uspořádáním odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů, v této dokumentaci je pojmem Vzdělávací organizace míněna MZS příspěvková organizace. Organizační struktura představuje systematické uspořádání odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů mezi pracovníci. Osvědčení, certifikáty jsou akty ověření a potvrzení psanou formou, že dokumenty, procesy, postupy nebo kvalifikace personálu jsou v souladu s předepsanými požadavky. Ověření představuje kontrolu shody se stanovenými požadavky. Outsourcing nezbytná činnost pro SMK, zabezpečení úkolů externí stranou PM je člen vedení organizaci pověřený odpovědností za systém managementu kvality. Postup je podrobný návod sloužící výkonnému pracovníci k zajištění správného výkonnost úkonu. Pracovní prostředí představuje souhrn podmínek, při kterých pracovník pracuje. Preventivní opatření představuje opatření přijaté s cílem odstranit příčinu možné neshody, nebo jiné možné nežádoucí situace. Proces je systém činností, který využívá zdroje pro přeměnu vstupů na výstupy. Přezkoumání vedením organizaci znamená oficiální hodnocení stavu o vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti, provedené vedením organizaci ve vztahu k politice a k cílům kvality. Příručka kvality je dokument, ve kterém se specifikuje systém managementu kvality vzdělávací organizace. Řízená distribuce představuje činnost, která zajišťuje, aby na všech pracovních místech, podle rozdělovníku aplikovatelného dokumentu, byla v každou dobu k dispozici pouze platná a evidovaná dokumentace. Řízení dokumentů jsou postupy pro zpracování, přezkoumání, schvalování a vydávání dokumentů a záznamů, jejich distribuce, užívání, aktualizace, opakované přezkoumávání a schvalování, uchování, vydávání, archivace a skartace. Schválení znamená vyjádření, ujištění, že dokument odpovídá obecným pravidlům, požadavkům systému managementu kvality. Schválení musí být dokumentováno podpisem a datem. Sledovatelnost je schopnost ověřit průběh a umístění položky pomocí záznamů a označení. Správce měřidel je pracovník Vzdělávací organizace, jmenovaný ředitelem vzdělávací organizace k zabezpečení metrologického pořádku ve organizaci, v rozsahu stanoveném Příručkou kvality a souvisejícími předpisy. Systém kvality je organizační struktura, postupy, procesy a zdroje potřebné pro realizaci řízení managementu kvality. Systém managementu kvality je systém ke stanovení Politiky kvality a Cílů kvality a k dosažení těchto cílů. Technická dokumentace zařízení je dokument systému kvality třetí úrovně popisující provozování a udržování zařízení, bezpečnost práce, požární ochranu. Vada je nesplnění požadavku ve vztahu k předpokládanému nebo specifikovanému použití.

9 Strana: 9 z 39 Vypořádání neshody opatření, které se má přijmout vzhledem k existující neshodně při poskytování služby, s cílem její nápravy. Zlepšování kvality tvoří tu část systému managementu kvality, zaměřenou na zvyšování efektivnosti a účinnosti. 4. SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY 4.1 Obecné požadavky Vzdělávací organizace v souladu s požadavky mezinárodní normy vytvořila, dokumentovala, uplatňuje a udržuje systém managementu kvality. Zároveň se zavazuje vytvářet a udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost. ODPOVĚDNOST VEDENÍ ORGANIZACE Z Á K A Z N Í K V S T U P MANAGEMENT ZDROJŮ PROCESY MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ V Ý S T U P Z Á K A Z N Í K MZS vytvořila a má zdokumentovaný, uplatňovaný a udržovaný systém managementu kvality, který slouží jako prostředek pro posouzení schopnosti organizaci plnit požadavky žáka a rodičů a zvyšovat jejich spokojenost a také jako prostředek k naplňování příslušných požadavků zákonů a předpisů. Cílem je, aby efektivní aplikací tohoto systému byla zvyšována jeho výkonnost a zajištěna shoda s požadavky uvedenými v normě ČSN EN ISO 9001:2009

10 Strana: 10 z 39 Outsourcing nezbytná činnost pro SMK, zabezpečení něčeho co neumíme či je pro nás finančně nákladné, externí stranou Vzdělávací organizace rozvíjí a zlepšuje svůj systém managementu kvality v souladu s těmito zásadami: - Systémový přístup k managementu identifikování, znalost a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizaci při dosahování cílů - Neustálé zlepšování neustálé zlepšování celkové výkonnosti je trvalým cílem organizaci - Přístup k rozhodování, který se zakládá na faktech efektivní a účinná rozhodnutí a činnosti jsou založeny na analýze údajů, dat a informací z různých zdrojů (výsledky interních auditů, nápravná opatření, výkonnost procesů, stížností zákazníků a jiné zdroje) - Procesní přístup vzdělávací organizace přijala procesní přístup ke všem svým prováděným činnostem, tzn. že požadovaného výsledku je efektivně dosaženo jen tehdy, jsou-li potřebné zdroje a činnosti řízeny jako proces, - Zaměření na žáka a rodiče každá vzdělávací organizace je závislá na svých zákaznících (klientech), a proto musí předvídat, znát a rozumět současným i budoucím přáním, potřebám a požadavkům svých nových i potencionálních zákazníků - Vedení a řízení pracovníků vedení organizaci musí prokazovat, aby účel a nasměrování organizaci ve všech aspektech poskytování služby byly jednotné. Dále vytváří a udržuje interní prostředí, ve kterém se všichni pracovníci plně zapojují při dosahování stanovených strategických cílů vzdělávací organizace - Zapojování pracovníků pracovníci na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností a dovedností ve prospěch vzdělávací organizace - Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy tvorba vzájemně výhodných obchodních vztahů s partnery a dodavateli, kdy dodavatel prokáže způsobilost plnit požadavky odběratele, vede k zabezpečení spolehlivosti, včasnosti a bezchybnosti poskytovaných služeb. Vedení vzdělávací organizace identifikuje a popisuje vazby mezi jednotlivými procesy a to na mapě procesů. Jednotlivé dokumentované procesy obsahují odkazy na procesy, kterých se týkají. Důležité informace a odpovědnosti a měření procesů najdeme v Kartách procesů. Vzdělávací organizace procesy měří, řídí a zlepšuje s cílem zajištění jejich efektivity, účinnosti a flexibility. Základnu pro tvorbu výkonnostních charakteristik procesů představují tyto veličiny: náklady, kvalita, kvantita a čas. Systém managementu kvality je popsán touto příručkou kvality, která obsahuje odkazy na dokumentované postupy popisovaného systému. Systém je tvořen prvky, které představují procesy a činnosti.

11 Strana: 11 z 39 Procesy představují sled činností, které v rámci procesu probíhají. Systém managementu kvality je systém, který slouží ke stanovení Politiky kvality a Cílů kvality a k dosažení těchto cílů a zahrnuje zejména: - řízení procesů v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, - identifikaci jednotlivých procesů, - stanovení odpovědnosti za výkon těchto procesů, - zajištění koordinace mezi procesy, - kritéria a metody potřebné pro fungování procesů, - monitorování, měření a analýzu procesů, - implementace opatření nezbytných pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů, - zajištění dostupnosti zdrojů a informací pro systém kvality, Mapa procesů POŽADAVEK ŽÁKA A RODIČE ŘÍDÍCÍ PROCESY HLAVNÍ PROCES Plánování a stanovení cílů PK 5.4 Vzdělávací činnost Školní řád Org.řád, Provozní řádmzs

12 Strana: 12 z 39 Stanovení odpovědnosti a pravomocí Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Připraveno pro rozšíření systému PK 5.5 MZS-S-01 Organ.sche m MZS-S-05 Např. OHSAS Mateřská škola PODPŮRNÉ PROCESY Řízení organizace Monitorování, měření a analýza údajů Provozní řád MŠ Školní řád MŠ Řídící akty MZS-S-01 PK 8.2 Lidské zdroje PK 6.2, 6.4 MZS-S-04 Řízení monitorovacích a měřících zařízení PK 7.6 Nákup PK 7.4 MZS-S Požadavky na dokumentaci SPOKOJENOST ŽÁKA A RODIČE Dokumentace je základ pořádku ve vzdělávací organizaci. Seznam předpisů důležitých QMS: Záznamy jsou uloženy u výchovných pracovníků a v provozním řádů MŠ postup přebírání dítěte do zařízení (filtr).

13 Strana: 13 z Obecně Vzdělávací organizace má zpracovanou čtyřstupňovou dokumentaci systému managementu ISŘ v následujících vrstvách: Pracovní řád stanovuje povinnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků vzdělávací organizace Strategické dokumenty I.stupeň Politika kvality nejvyšší strategický dokument Vzdělávací organizace Cíle kvality propracované plnění Politiky kvality na rok a s udáním odpovědností Příručka kvality popisuje systém managementu kvality podle normy EN ISO 9001:2009, včetně stanovení Politiky kvality a Cílů kvality. I. Stupeň je v písemné i elektronické podobě. II.stupeň Směrnice popisují dokumentovaný postup systému managementu kvality, který obsahuje popisy probíhajících procesů a činností ve organizaci, které musí být dodržovány a plněny, dále jsou zde uvedeny odpovědnosti a pravomoci pro pracovníci vyplývajících z popisovaných činností. MZ S 01 Organizační řád MZ S 02 Řízení dokumentace MZ S 03 Interní audit MZ S 04 Lidské zdroje MZ S 05 Analýza neshod, PO a NO MZ S 06 Nákup MZ S 07 Řízení, monitorování MZ S 08 OOPP 5.Plán školení 6. Pracovní náplně II. stupeň je v písemné i elektronické podobě. III. stupeň 1. Doklady účetnictví 2. Školní směrnice, řády, předpisy 3. Dokumentace ředitele školy 4. Dokumentace jednotlivých budov

14 Strana: 14 z 39 III. stupeň je v písemné podobě. IV. stupeň Záznamy 1. Záznam o přezkoumání vedením 2. Zápisy 3. Interní audity 4. Podpisové vzory 5. Jmenovací dekrety 6. Uložená NO a PO 7. Preventivní opatření 8. Distribuční list 9. Hodnocení zaměstnavatele 10. Karta dodavatele 11. Nápravná opatření 12. Plán kontroly a údržby strojního zařízení 13. Plán školení 14. Seznam orientačních měřidel 15. Seznam záznamů 16. Výpůjční list 17. Změnový list IV. stupeň je v elektronické a částečně i písemné podobě Tato Příručka kvality zahrnuje celý systém managementu kvality, včetně odkaz na dokumentované postupy systému managementu kvality. Jako hlavní procesy jsou ve vzdělávací organizaci identifikovány (viz. Mapa procesů): Vzdělávací činnost, Mateřská škola Jako podpůrné procesy jsou ve vzdělávací organizaci identifikovány (viz. Mapa procesů): Řízení provozu, Monitorování, měření a analýza údajů, Lidské zdroje, Řízení monitorovacích a měřících zařízení, Nákup. Jako řídící procesy jsou ve vzdělávací organizaci identifikovány (viz. Mapa procesů): Plánování a stanovení cílů, Stanovení odpovědností a pravomocí, Řízení neshod, nápravné a preventivní opatření.

15 Strana: 15 z Řízení dokumentů Dokumenty a záznamy systému managementu kvality jsou ve vzdělávací organizaci řízeny, tzn. jsou vytvořena pravidla pro jejich tvorbu, schvalování, přezkoumání, identifikaci změn, včetně aktualizace, zajištění dostupnosti v místech používání a zajištění jejich trvalé čitelnosti a snadné identifikace. Ve vzdělávací organizaci je také zajištěna identifikace dokumentů externího původu, včetně řízení jejich distribuce, a je zajištěno, aby nedošlo k neúmyslnému používání zastaralých nebo jinak nesprávných dokumentů. MZS - Řízení dokumentace Řídící akty (Archivní a skartační řád) Řízení záznamů Řízení záznamů je ve vzdělávací organizaci zajištěno tak, aby záznamy byly jednoznačně identifikovatelné a jsou také stanovena pravidla pro jejich ukládání, ochranu, vyhledávání, stanovení doby uchování a vypořádání. Tato pravidla jsou dána: MZS - Řízení dokumentace Řídící akty (Archivní a skartační řád) 5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1 Angažovanost a aktivita managementu Vrcholové vedení dává tímto závazek k rozvíjení a implementace systému managementu kvality s tím, že systém bude neustále zlepšován. Za rozvíjení a implementace systému managementu kvality, stejně jako za neustálé zlepšování jeho efektivnosti ve vzdělávací organizaci odpovídá ředitel vzdělávací organizace a PM. Svoji odpovědnost deklarují tím, že: formou předávání informací a úkolů na pravidelných poradách vedení, zdůrazňují uvnitř organizaci důležitost plnit požadavky zákazníků (klientů) při současném dodržování zákonných požadavků a předpisů (MZS S - 01 Organizační řád, Příkazy ředitele), stanovují Politiku kvality, dále viz 5.3 této Příručky kvality, zajišťují stanovení Cílů kvality, dále viz této Příručky kvality, provádí přezkoumání systému managementu kvality, dále viz 5.6 této Příručky kvality, zajišťují pravidelné proškolování pracovníků ze systému managementu kvality a seznamují je s Politikou kvality a Cíli kvality a aktuálním stavem systému, zajišťují dostupnost zdrojů, dále viz 6. kapitola této Příručky kvality. 5.2 Zaměření na žáka, rodiče a zřizovatele Žák je základním klíčem k prosperitě vzdělávací organizace, a proto je základní strategií vzdělávací organizace udržet své žáky na své škole a zároveň získat žáky nové, plněním jejich současných i budoucích, standardních i nadstandardních přání a požadavků. Rodiče se zúčastňují, nebo jsou zváni na akce školy, se zřizovatelem jedná ředitel.

16 Strana: 16 z 39 MZS-S-05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření 5.3 Politika kvality Politika kvality Vzdělávací organizace vychází z plánování vývoje vzdělávací organizace a je zaměřena na to, aby Vzdělávací organizace poskytovala služby totožné s požadavky zákazníků (klientů). Politiku kvality stanovuje a schvaluje ředitel vzdělávací organizace. Politika kvality je pravidelně přezkoumávána. Politika kvality je také předmětem vstupního a pravidelného školení všech pracovníků a její změny jsou pak sdělovány v rámci porad vedení a komunikace ve vzdělávací organizaci. POLITIKA KVALITY ČSN EN ISO 9001:2009 Registrace u Sdružení pro certifikaci CQS, člen evropské IQNet Motto: kvalitní management ve vzdělávání mládeže cesta k úspěchu 1. Spokojenost žáka - studenta Vzdělávací činnosti ZŠ je směřována k uspokojování potřeb žáků a k dosažení jejich plné důvěry v kvalitu poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání. Pro splnění náročných požadavků svých žáků využívá ZŠ moderních vyučovacích prostředků. Za důležitou součást požadavků moderního vzdělávání považujeme rozvoj materiálně technického vybavení našich učeben a kabinetů 2. Odpovědnost Lidský faktor je rozhodující při uspokojování potřeb žáků, žáků ZŠ vč.rodičů. Důraz je kladený na kvalifikaci učitelů, praxi, loajalitu ke škole, jasně stanovenými odpovědnostmi a pravomocemi. I název školy nás zavazuje k vysoké úrovni vzdělávacího procesu. Vedení se zavazuje k neustálému zlepšování systému a dodržování právních a jiných požadavků. 3. Vzájemnost U pedagogů a hospodářských pracovníků docílit vědomí, že každý z nich je odpovědný za kvalitu vzdělávání, bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci, zároveň jim vytvářet podmínky pro jejich odpovědnou práci. Každý pracovník školy vstupem do Vzdělávací organizace přijímá podmínky, kdy jedinec pracuje pro kolektiv a kolektiv pracuje pro vzájemný prospěch. Toto nám umožňuje neustále se zlepšovat, investovat do rozvoje lidských zdrojů, technického vybavení a odborného zázemí.

17 Strana: 17 z Efektivita Motivovat své pracovníky tak, aby se zajímali o svou práci a vykonávali ji efektivně a zodpovědně. Rovněž tak působit motivačně na žáky a studenty, aby ti dosahovali co nejlepších výsledků a škola se pro ně stala něčím, co jim usnadní vstup do života. Cíle kvality, vydávají se vždy na kalendářní rok Vedení Vzdělávací organizace zajistilo, aby pro jednotlivé úseky Vzdělávací organizace byly stanoveny měřitelné Cíle kvality tak, aby byly konzistentní s Politikou kvality Vzdělávací organizace a byla určena odpovědná osoba za jejich plnění, stanoven způsob jejich dosažení, včetně termínu dosažení cíle. Cíle kvality jsou přezkoumávány ředitelem Vzdělávací organizace Plánování systému managementu kvality PM zajišťuje, že plánování systému managementu kvality splňuje všeobecné požadavky dle 4. kapitoly této Příručky kvality a cílů kvality dle bodu této Příručky kvality. Dále PM zajišťuje zachování integrity systému při plánování a implementace jeho změn, vyvolaných v důsledku jeho pravidelného přezkoumání dle odstavce 5.6 této Příručky kvality. Ředitel vzdělávací organizace ve spolupráci s představitelem managementu zabezpečují plánování kvality, které je zaměřeno na účinné a efektivní plnění Cílů kvality a zahrnuje: - analyzování hlavních, řídících a podpůrných procesů, - potřebné změny a doplnění dokumentace a záznamů, - potřeby zlepšování kvality, - monitorování spokojenosti zákazníků (klientů) a ostatních zainteresovaných stran. 5.4 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Povinnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků vzdělávací organizace jsou stanoveny pracovním řádem, organizačním řádem, popisem pracovní funkce a náplní profese. Pracovní zařazení jednotlivých pracovníků v hierarchii organizaci je stanoveno v Organizační struktuře. MZS-S-01 Organizační řád Je uložen v sekretariátu ředitele školy u asistenta ředitele školy PM Ředitel vzdělávací organizace jmenuje představitele managementu, který je odpovědný za udržování funkčního systému managementu kvality ve vzdělávací organizaci a jeho zlepšování. Zajištění potřebných odpovědností a pravomocí k vytvoření, uplatnění a udržování systému managementu kvality v organizaci je dáno v Popisu pracovní funkce.pm je v otázkách řízení kvality nadřízen všem

18 Strana: 18 z 39 pracovníkům a je řízen přímo ředitelem. PM dále předkládá podklady k přezkoumání systému managementu kvality viz. kapitola 5.6 této Příručky kvality. PM má také za povinnost podporovat povědomí o závažnosti požadavků žáka a rodiče (klienta) v celé organizaci prostřednictvím interní komunikace. Dále viz pracovní náplň PM. MZS COP S - 02 Řízení dokumentace Interní komunikace Ve vzdělávací organizaci jsou stanovena pravidla pro sdělování a distribuci důležitých informací pro prosazování požadavků na kvalitu, Cílů kvality a požadavků žáka a rodiče (klienta), pro pracovníky Vzdělávací organizace, jenž je potřebují pro výkon svých činností, informací o dění ve vzdělávací organizaci a k zabezpečení zpětných vazeb prostřednictvím následujících nástrojů vnitřní komunikace: komunikace na pracovištích, školní informační systém nástěnek na pracovištích, elektronické pošty, vnitřní počítačové sítě a jejích prostředků, telekomunikační techniky, porady vedení vzdělávací organizace ve středu (zástupci, personalista, hospodář) Provozní porady (pro všechny pracovníky) Pedagogická rada 1X/Q školení. MZS-S-01 Organizační řád 5.5 Přezkoumání systému managementu Vrcholové vedení zabezpečuje, aby odpovědnosti a pravomoci byly stanoveny a sdělovány v rámci osobních pohovorů a jsou uvedeny v pracovních náplních Obecně Systém managementu kvality je z důvodu zajištění nepřetržité efektivnosti, přiměřenosti a účinnosti pravidelně přezkoumáván ředitelem vzdělávací organizace, jedenkrát za rok. Součást organizačního řádu je organizační schéma Vstup pro přezkoumání Ředitel jmenuje představitele managementu (pro řízení kvality) který má pravomoci vyplývající z normy ISO Vstupem pro přezkoumání systému managementu kvality je složka Zpráv pro přezkoumání systému managementu kvality s datem přezkoumání, názvem Vzdělávací organizace a podpisem představitele managementu, která obsahuje následující podklady: - Záznamy z interních auditů, - Politika kvality, - Cíle kvality,

19 Strana: 19 z 39 - Stížnosti a pochvaly, - Doporučení, změny nebo připomínky pro zlepšování systému managementu kvality, - Otázky týkající se dodavatelů, - Přehledy o neshodách, jejich vypořádáních a efektu provedených vypořádání, - Výsledky analýzy údajů z měření výkonnosti jednotlivých procesů, - Nápravná a preventivní opatření, - Zápis z předešlé porady přezkoumání systému managementu a nápravná a preventivní Opatření vyplývající z předešlého přezkoumání. Zprávu pro přezkoumání systému managementu kvality vypracovává PM Výstup z přezkoumání Výstupem z přezkoumání systému managementu kvality je Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality a Zápis z porady vedení, který obsahuje vyjádření ke všem výše uvedeným vstupům. Na základě závěrů z přezkoumání systému managementu dochází k průběžným úpravám systému managementu kvality, včetně Politiky kvality a Cílů kvality s cílem: - zlepšovat efektivnost systému managementu kvality a jeho procesů, - zlepšovat poskytované služby ve vztahu k požadavkům žáka a rodiče, - stanovit opatření vztahující se k potřebám zdrojů. 6. MANAGEMENT ZDROJŮ Lidské zdroje je nejcennější zdroj vzdělávací organizace 6.1 Poskytování zdrojů Ředitel vzdělávací organizace zajišťuje všechny potřebné hmotné i nehmotné zdroje pro účinné fungování systému managementu kvality, tj. kvalifikované a zkušené zaměstnance, odpovídající infrastrukturu a kvalitní pracovní prostředí. Součástí přezkoumání vedením je i projednání výhledu potřeb školení pracovníků v souvislosti s uvažovaným rozvojem vzdělávací organizace v dalším roce. Zdrojem pro toto projednání je Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality předložená představitelem managementu a Plán školení. MZS-S-04 Lidské zdroje 6.2 Lidské zdroje Pracovníci, kteří provádějí výcvik ovlivňující kvalitu výuky, musí být způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností.

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04.

Popis procesu Příručka kvality Číslo_Verze Vlastník procesu: Platnost od: Schválila: dokumentu PMK 18.09.2015 Ředitelka školy PK_04. Příručka kvality Střední škola a Vyšší odborná škola Liberec Příručka kvality 1/16 Obsah: 1 Úvod... 5 1.1 Základní informace o škole... 5 1.2 Předmětem certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 je:... 5 Vzdělávání...

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1

Příručka kvality. A.G.C. Ostrava spol. s r.o. dle ČSN EN ISO 9001:2009. Příručka kvality Verze: 1 Příručka kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 A.G.C. Ostrava spol. s r.o. Strana 1 z 21 OBSAH: Příručka kvality Verze: 1 1 ÚVOD... 4 1.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.2 PŘEDMĚT CERTIFIKACE QMS...

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010

Zápis z přezkoumání QMS za období 9/2009 8/2010 Příloha č. 8 Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o. List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Zápis z přezkoumání QMS za

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01

DOKUMENTACE ISM. Příručka ISM ISM 01 DOKUMENTACE ISM Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval (jméno, datum, podpis): Ing.Martin Žemlička, 1.1.2010 Platnost od: 1.1.2010 Schválil (jméno, datum, podpis): Ing.Martin

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451, Příručka kvality Obsah Příručka kvality 1. ÚVOD...4 1.1. Základní informace o škole... 5 1.2. Předmětem certifikace dle ISO 9001:2008 je:... 5 2. ROZSAH PLATNOSTI...5

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

ČSN EN ISO (únor 2012)

ČSN EN ISO (únor 2012) ČSN EN ISO 50001 (únor 2012) nahrazuje ČSN EN 16001 z 02/2010 kompatibilní s ISO 9001 a ISO 14001 Seminář: ČSN EN ISO 50001: 2012 Zadavatel: EKIS Délka přednášky: 1 hodina Přednášející: Ing. Vladimír Novotný

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o.

Příručka kvality společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 Veleslavín Označení dokumentu: PK 01/CSR Strana 1 společnosti CZECHOSLOVAK REAL (CZ), s.r.o. Zpracoval: Jitka Neumannová, DiS. Schválil: Ing.

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 1 1-2 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 1-2 Normy řady ISO 9000 0 Úvod 1 Předmět QMS podle ISO 9001 2 Citované normativní dokumenty 3 Termíny a definice 4 Systém managementu kvality 5 Odpovědnost managementu 6 Management

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Odpovědnost managementu

Odpovědnost managementu K dosažení přínosů pro zainteresované strany je vedení, závazky a aktivní zapojení vrcholového vedení podstatné pro vytvoření a udržování efektivního a účinného systému managementu jakosti. Aby se dosáhlo

Více

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Únor 2010 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 OPRAVA 1 01 0901 idt EN ISO 14001:2004/AC:2009-07 idt ISO 14001:2004/Cor.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příručka kvality. Směrnice

Příručka kvality. Směrnice STRANA: 1 z 29 Revize 1 Revize 2 Revize 3 Revize 4 Revize 5 Revize celého dokumentu z důvodu změny názvu školy a sloučení se Střední školou stavební Chomutov, Na Moráni 4803,. Revize celého dokumentu Revize

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

INTERNÍ AUDITY QS 82-02

INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Příloha č. 8 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 19 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 82-02 Výtisk číslo: INTERNÍ AUDITY QS 82-02 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu

Více

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK

PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK PROGRAM PRO ZABEZPEČENÍ A ZVYŠOVÁNÍ KVALITY ODDĚLENÍ PAS PRO OP VK Identifikační kód: Č.j.: 22 858/2010-M1 Datum účinnosti: 15.9.2010 Verze: 1.0 ZPRACOVAL: SCHVÁLIL: Ing. Martin Ryšavý vedoucí oddělení

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE

BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVA SKLADU MSTĚTICE ČEPRO, a.s. Vydání: 4 Revize: 0 Strana: 1 Obsah části: 1. Popis zásad a celkových cílů prevence závažných havárií... 2 2. Politika prevence závažných havárií... 4 3. Informace o veřejné přístupnosti politiky...

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ZÆhlav A5 oranzove.qxd 21.10.2003 8:50 StrÆnka 1 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Národní příručka Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci new BOZP narod prirucka.qxd 21.10.2003 8:45 StrÆnka

Více

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010

Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od 6/2009 do 9/2010 Příloha č. 6 MICOOP-správa škol List číslo: 1 / 6 Druh dokumentu: Zápis z přezkoumání QMS Vydání: 1 Identifikační označení: 1/2010 Výtisk číslo:1 Zápis z přezkoumání QMS vedením škol SČMSD za období od

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 7-8 Ročník: Identifikace

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje

Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Systémy řízení jakosti pro realizaci výzkumu a vývoje Aplikování systémů řízení jakosti pro výrobu a používání technologií a materiálů a vedení experimentů Blažena Jedličková 25.5.2011 Co? Dle čeho? (systém)

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01

KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Příloha č. 4 Družstevní školy SČMSD List číslo: 1 / 16 Druh dokumentu: směrnice Vydání: 2 Identifikační označení: QS 83-01 Výtisk číslo: 1 KONTINUÁLNÍ ZLEPŠOVÁNÍ QS 83-01 Tato směrnice slouží pouze pro

Více

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11.

Příručka kvality. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice. Výtisk č. : 1. Vydání č. : 1. Účinnost od : 1.11. Město Černošice, Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice Výtisk č. : 1 Vydání č. : 1 Vnitřní předpis číslo: 7/2009 Účinnost od : 1.11.2009 Počet stran: 41 Počet příloh: 6 Příručka kvality

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek.

Zpráva z auditu. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11. Typ auditu. Recertifikační audit 16.9.2014. Vedoucí Auditor. Jan Fabiánek. Zpráva z auditu Firemní ES&H servis s.r.o. Kasárenská 4 69501 Hodonín CZ 0124/11 Typ auditu Recertifikační audit 16.9.2014 Vedoucí Auditor Jan Fabiánek Auditor Vladimír Pojer Certifikace podle ČSN EN ISO

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/2005/05 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: Účinnost vydání od: 21.8.2007 Účinnost dokumentu od: 3.10.2005 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

OS_3_Řízení dokumentů

OS_3_Řízení dokumentů OS_3_Řízení dokumentů Pojmy, definice, zkratky A. Řízená dokumentace Je dokumentace, pro níž je vytvořen a udržován postup pro iniciaci, zpracování, přezkoumání, schvalování, vydání, evidenci, distribuci,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více