Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka systému řízení kvality ČSN EN ISO 9001 : 2009"

Transkript

1 Strana: 1 z 39 Zpracoval: Andrea Mutlová, Datum: Podpis: Přezkoumal: Ing. Milan Novotný - A+M Consulting, s.r.o. Datum: Podpis: Aktualizace: Schválil: Mgr. Bc. Ctirad Vaník-ředitel Datum: Podpis: Datum platnosti: Přehled změn Číslo změny Číslo strany vyjmuté Číslo strany vložené Předmět změny Datum Podpis

2 Strana: 2 z OBSAH 1. OBSAH ÚČEL, PLATNOST A PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE... 5!NEOČEKÁVANÝ KONEC VÝRAZU 2.1 PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK ZKRATKY POJMY SYSTÉM řízení kvality OBECNÉ POŽADAVKY POŽADAVKY NA DOKUMENTACI Obecně Řízení dokumentů Řízení záznamů ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU ANGAŽOVANOST A AKTIVITA MANAGEMENTU ZAMĚŘENÍ NA ŽÁKA A RODIČE POLITIKA KVALITY Plánování systému managementu kvality ODPOVĚDNOST, PRAVOMOC A KOMUNIKACE Odpovědnost a pravomoc PM Interní komunikace PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU Obecně Vstup pro přezkoumání Výstup z přezkoumání MANAGEMENT ZDROJŮ POSKYTOVÁNÍ ZDROJŮ LIDSKÉ ZDROJE Obecně Odborná způsobilost, povědomí o závažnosti a výcvik INFRASTRUKTURA PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ REALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINOSTI PLÁNOVÁNÍ REALIZACE VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI... 20

3 Strana: 3 z PROCESY TÝKAJÍCÍ SE ŽÁKA A RODIČE Určování požadavků týkajících se vzdělávací činosti Přezkoumání požadavků týkajících se vzdělávací činosti Komunikace se zákazníkem NÁVRH A VÝVOJ NÁKUP Proces nákup Informace pro nákup Ověřování nakupovaného materiálu či služby POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Řízení poskytování služeb Validace procesů poskytování služeb Identifikace a sledovatelnost Majetek žáka a rodičů ŘÍZENÍ MONITOROVACÍCH A MĚŘÍCÍCH ZAŘÍZENÍ MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ OBECNĚ MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ Spokojenost žáka a rodiče Interní audit Monitorování a měření procesů Monitorování a měření vzdělávací činnosti ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ANALÝZA ÚDAJŮ ZLEPŠOVÁNÍ Neustálé zlepšování Nápravná opatření Preventivní opatření PŘÍLOHY KARTY PROCESŮ Vzdělávací činnost Mateřská škola Plánování a stanovení cílů Stanovení odpovědností a pravomocí Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Řízení dokumentace Řízení Vzdělávací organizace Monitorování, měření a analýza údajů Lidské zdroje Řízení monitorovacích a měřících zařízení Nákup SEZNAM SMĚRNIC Seznam směrnic... 39

4 Strana: 4 z 39 Výjimka: uplatněna výjimka, ve škole se nepoužívají měřící zařízení - školní stravování není zařazeno do systému řízení kvality - podléhá pravidelným kontrolám KHS

5 Strana: 5 z ÚČEL, PLATNOST A PŘEDSTAVENÍ VZDĚLÁVACÍ ORGANIZACE Účel a platnost Masarykova základní škola (dále jen MZS), Zřizovací listina vydaná v souladu s ustanovením 35 a 84 ods.2 písm.d) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, ustanovením 27 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením 179 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, schválená Zastupitelstvem města Krupka, usnesením B/12.e. ze dne Vedení MZS vydáním této příručky, vyhlašuje závazek neustálého zlepšování systému s řízením s cíle spokojeného žáka a rodiče a kvalitního výcviku jak žáků, tak pracovníků. Příručka kvalita popisuje systém managementu ISŘ, který je vytvořen ve vzdělávací organizaci. Vzdělávací organizace chce implementací systému managementu kvality vytvořit základnu pro další rozvoj všech systémů, které pak budou vycházet ze zásad systému managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 Příručka kvality je určena pro pracovníky organizace, pro potřeby auditorů externích vzdělávacích organizací a pro potřeby prezentace systému managementu kvality MZS všem jejím partnerům. Kvalita a trvalé zlepšování ruku v ruce s trvale udržitelným rozvojem a bezpečností všech zainteresovaných osob se staly jedním z nejvýznamnějších faktorů konkurenceschopnosti a úspěšnosti na trhu. 2.1 Představení Vzdělávací organizace MZS je právní subjekt, který vznikl sloučením původně čtyř samostatných základních škol. Nejstarší jsou budovy, ve kterých je umístěn 1. stupeň ZŠ. Budova C ve Fučíkově ulici, vznikla roku budova B v ulici Boženy Němcové v roce Hlavní budova byla otevřena v roce 1934 jako první česká obecná a měšťanská škola v Bohosudově, což se neobešlo bez protestů tehdy většinového německého obyvatelstva, ovlivněného nesnášenlivou politikou Konráda Henleina a jeho SdP. Nejmladší je budova D, ve které je mateřská škola, ta začala svému účelu sloužit v roce Budova A a B k sobě patří dlouhá léta, s výjimkou let , kdy Béčko využívali sovětští okupanti. Novodobá historie se začíná psát v roce 1994, kdy získala škola právní subjektivitu. Od roku 2002 pak funguje v současné podobě. Naše škola je moderní výchovně vzdělávací zařízení, které směřuje k pojetí školy blízké přírodě a lidem, používající široké spektrum metod práce, motivující k rozvoji vztahu k dalšímu vzdělávání. Chceme být otevřenou školou, přístupnou všem generacím, být komunitním centrum). Posláním naší školy je: poskytnout žákům kvalitní předškolní a základní vzdělání

6 Strana: 6 z 39 umožnit všem žákům rozvíjet svůj talent a zájmy vychovávat sociálně silné harmonické osobnosti schopné života v moderní společnosti, připravit je na další vzdělávání a celoživotní učení motivovat žáky k usilování o dosahování osobního maxima, rozvinout jejich schopnost kritického myšlení a aktivního přístupu a ochotou dodržovat vzájemná pravidla pomoci žákům s poruchami učení a chování při překonávání jejich obtíží vést žáky k aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí, prohlubovat vědomí začlenění člověka v přírodě, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých nabídnout žákům a rodičům dobře vybavenou školu, která funguje jako komunitní centrum, vstřícný pedagogický sbor a vlídné provozní zaměstnance Škola je zaměřena na environmentální vzdělávání a výchovu. Strategie školy : -Vytvořit bezpečné, pohodové a materiálně zabezpečené prostředí, ve kterém se budou žáci i pracovníci školy cítit dobře a toto prostředí se stane základem jejich tvůrčí činnosti. - Důsledná realizace vzdělávacích programů školy se zaměřením na zdokonalování ŠVP ZV (bez lehkého mentálního postižení) a posilování školních tradic. Rozšířit nabídku volitelných a nepovinných předmětů a zájmových sdružení a tím rozvíjet zájmy, potřeby a talent žáků. - Získat výborné hodnocení školy širokou veřejností, vtáhnout rodiče do života školy, spolupracovat s partnerskými vzdělávacími institucemi, zřizovatelem a regionálními médii. - Dosáhnout 100% kvalifikovanost pedagogického sboru, podporovat studium na VŠ, vytvářet dobré podmínky pro zvýšení aprobovanosti pedagogického sboru a DVPP. - Dosáhnout 100% kvalifikovanost pedagogického sboru, podporovat studium na VŠ, vytvářet dobré podmínky pro zvýšení aprobovanosti pedagogického sboru a DVPP. - Získat dostatek finančních zdrojů na zajištění kvalitní a moderní výuky pro žáky naší školy a radostnou a motivující práci pro zaměstnance školy.

7 Strana: 7 z 39 Naše škola je organizátorem regionálních a neregionálních soutěží - Cínová stopa, Krupský permoník, Expedice Krásný Buk a mnoha dalších. Jsme školicím střediskem pro DVPP, účastníme se celé řady projektů v oblasti environmentální výchovy. Jsme členy sdružení M.R.K.E.V. a usilujeme o zisk mezinárodního titulu Ekoškola. Spolupracujeme se zahraničními školami, především se ZŠ v Geisingu. Široký přehled aktivit základní a mateřské školy ukazuje, že MZS se skutečně stává centrem vzdělanosti v nejširším slova smyslu centrem vzdělanosti na regionální i republikové úrovni. Škola byla zahrnuta do evropského projektu Kvalitní management ve vzdělávání cesta k úspěchu 3. VYMEZENÍ POJMŮ A ZKRATEK 3.1 Zkratky BOZP Bezpečnost práce a uchovávání zdraví při práci DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků M.R.K.E.V. Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy CO Certifikační orgán EN Evropská norma ČSN Česká státní norma IA Interní audit ISO Mezinárodní organizaci pro normalizaci MZS Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka NO Nápravné opatření PK Příručka kvality PM představitel systému managementu PO Preventivní opatření SMK Systém managementu kvality ŠVP ZV Školský vzdělávací program základního vzdělávání 3.2 Pojmy Pro účely této mezinárodní normy platí termíny a definice uvedené v normě ISO Kdykoliv se v celém textu této mezinárodní normy vyskytne termín výrobek, znamená to službu, či proces vzdělávání. Audit je nezávislý, systematický a dokumentovaný proces pro získání důkazu a pro jeho objektivní hodnocení s cílem stanovit rozsah, v němž jsou splněna kritéria auditu. Dodavatel je Vzdělávací organizace nebo osoba, která poskytuje produkt. Efektivnost je míra, kterou jsou realizovány plánované činnosti a dosahovány plánované výsledky.

8 Strana: 8 z 39 Kvalita je schopnost souboru inherentních znaků vzdělávací činnosti, systému nebo procesu plnit požadavky zákazníků a jiných zainteresovaných stran. Kontrola je činnost, zahrnující zjištění pomocí měření a zkoušení charakteristik položky a jejich porovnání se stanovenými požadavky za účelem zjištění shody. Neshoda znamená nesplnění požadavku. Nápravná opatření představuje opatření přijaté s cílem odstranit příčinu zjištěné neshody, nebo jiné nežádoucí situace. Vzdělávací organizace je skupina pracovníků a vybavení se systematickým uspořádáním odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů, v této dokumentaci je pojmem Vzdělávací organizace míněna MZS příspěvková organizace. Organizační struktura představuje systematické uspořádání odpovědností, pravomocí a vzájemných vztahů mezi pracovníci. Osvědčení, certifikáty jsou akty ověření a potvrzení psanou formou, že dokumenty, procesy, postupy nebo kvalifikace personálu jsou v souladu s předepsanými požadavky. Ověření představuje kontrolu shody se stanovenými požadavky. Outsourcing nezbytná činnost pro SMK, zabezpečení úkolů externí stranou PM je člen vedení organizaci pověřený odpovědností za systém managementu kvality. Postup je podrobný návod sloužící výkonnému pracovníci k zajištění správného výkonnost úkonu. Pracovní prostředí představuje souhrn podmínek, při kterých pracovník pracuje. Preventivní opatření představuje opatření přijaté s cílem odstranit příčinu možné neshody, nebo jiné možné nežádoucí situace. Proces je systém činností, který využívá zdroje pro přeměnu vstupů na výstupy. Přezkoumání vedením organizaci znamená oficiální hodnocení stavu o vhodnosti, přiměřenosti, efektivnosti a účinnosti, provedené vedením organizaci ve vztahu k politice a k cílům kvality. Příručka kvality je dokument, ve kterém se specifikuje systém managementu kvality vzdělávací organizace. Řízená distribuce představuje činnost, která zajišťuje, aby na všech pracovních místech, podle rozdělovníku aplikovatelného dokumentu, byla v každou dobu k dispozici pouze platná a evidovaná dokumentace. Řízení dokumentů jsou postupy pro zpracování, přezkoumání, schvalování a vydávání dokumentů a záznamů, jejich distribuce, užívání, aktualizace, opakované přezkoumávání a schvalování, uchování, vydávání, archivace a skartace. Schválení znamená vyjádření, ujištění, že dokument odpovídá obecným pravidlům, požadavkům systému managementu kvality. Schválení musí být dokumentováno podpisem a datem. Sledovatelnost je schopnost ověřit průběh a umístění položky pomocí záznamů a označení. Správce měřidel je pracovník Vzdělávací organizace, jmenovaný ředitelem vzdělávací organizace k zabezpečení metrologického pořádku ve organizaci, v rozsahu stanoveném Příručkou kvality a souvisejícími předpisy. Systém kvality je organizační struktura, postupy, procesy a zdroje potřebné pro realizaci řízení managementu kvality. Systém managementu kvality je systém ke stanovení Politiky kvality a Cílů kvality a k dosažení těchto cílů. Technická dokumentace zařízení je dokument systému kvality třetí úrovně popisující provozování a udržování zařízení, bezpečnost práce, požární ochranu. Vada je nesplnění požadavku ve vztahu k předpokládanému nebo specifikovanému použití.

9 Strana: 9 z 39 Vypořádání neshody opatření, které se má přijmout vzhledem k existující neshodně při poskytování služby, s cílem její nápravy. Zlepšování kvality tvoří tu část systému managementu kvality, zaměřenou na zvyšování efektivnosti a účinnosti. 4. SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY 4.1 Obecné požadavky Vzdělávací organizace v souladu s požadavky mezinárodní normy vytvořila, dokumentovala, uplatňuje a udržuje systém managementu kvality. Zároveň se zavazuje vytvářet a udržovat systém managementu kvality a neustále zlepšovat jeho efektivnost. ODPOVĚDNOST VEDENÍ ORGANIZACE Z Á K A Z N Í K V S T U P MANAGEMENT ZDROJŮ PROCESY MĚŘENÍ, ANALÝZA A ZLEPŠOVÁNÍ V Ý S T U P Z Á K A Z N Í K MZS vytvořila a má zdokumentovaný, uplatňovaný a udržovaný systém managementu kvality, který slouží jako prostředek pro posouzení schopnosti organizaci plnit požadavky žáka a rodičů a zvyšovat jejich spokojenost a také jako prostředek k naplňování příslušných požadavků zákonů a předpisů. Cílem je, aby efektivní aplikací tohoto systému byla zvyšována jeho výkonnost a zajištěna shoda s požadavky uvedenými v normě ČSN EN ISO 9001:2009

10 Strana: 10 z 39 Outsourcing nezbytná činnost pro SMK, zabezpečení něčeho co neumíme či je pro nás finančně nákladné, externí stranou Vzdělávací organizace rozvíjí a zlepšuje svůj systém managementu kvality v souladu s těmito zásadami: - Systémový přístup k managementu identifikování, znalost a řízení vzájemně souvisejících procesů jako systému přispívá k efektivnosti a účinnosti organizaci při dosahování cílů - Neustálé zlepšování neustálé zlepšování celkové výkonnosti je trvalým cílem organizaci - Přístup k rozhodování, který se zakládá na faktech efektivní a účinná rozhodnutí a činnosti jsou založeny na analýze údajů, dat a informací z různých zdrojů (výsledky interních auditů, nápravná opatření, výkonnost procesů, stížností zákazníků a jiné zdroje) - Procesní přístup vzdělávací organizace přijala procesní přístup ke všem svým prováděným činnostem, tzn. že požadovaného výsledku je efektivně dosaženo jen tehdy, jsou-li potřebné zdroje a činnosti řízeny jako proces, - Zaměření na žáka a rodiče každá vzdělávací organizace je závislá na svých zákaznících (klientech), a proto musí předvídat, znát a rozumět současným i budoucím přáním, potřebám a požadavkům svých nových i potencionálních zákazníků - Vedení a řízení pracovníků vedení organizaci musí prokazovat, aby účel a nasměrování organizaci ve všech aspektech poskytování služby byly jednotné. Dále vytváří a udržuje interní prostředí, ve kterém se všichni pracovníci plně zapojují při dosahování stanovených strategických cílů vzdělávací organizace - Zapojování pracovníků pracovníci na všech úrovních jsou základem organizace a jejich plné zapojení umožňuje využití jejich schopností a dovedností ve prospěch vzdělávací organizace - Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy tvorba vzájemně výhodných obchodních vztahů s partnery a dodavateli, kdy dodavatel prokáže způsobilost plnit požadavky odběratele, vede k zabezpečení spolehlivosti, včasnosti a bezchybnosti poskytovaných služeb. Vedení vzdělávací organizace identifikuje a popisuje vazby mezi jednotlivými procesy a to na mapě procesů. Jednotlivé dokumentované procesy obsahují odkazy na procesy, kterých se týkají. Důležité informace a odpovědnosti a měření procesů najdeme v Kartách procesů. Vzdělávací organizace procesy měří, řídí a zlepšuje s cílem zajištění jejich efektivity, účinnosti a flexibility. Základnu pro tvorbu výkonnostních charakteristik procesů představují tyto veličiny: náklady, kvalita, kvantita a čas. Systém managementu kvality je popsán touto příručkou kvality, která obsahuje odkazy na dokumentované postupy popisovaného systému. Systém je tvořen prvky, které představují procesy a činnosti.

11 Strana: 11 z 39 Procesy představují sled činností, které v rámci procesu probíhají. Systém managementu kvality je systém, který slouží ke stanovení Politiky kvality a Cílů kvality a k dosažení těchto cílů a zahrnuje zejména: - řízení procesů v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, - identifikaci jednotlivých procesů, - stanovení odpovědnosti za výkon těchto procesů, - zajištění koordinace mezi procesy, - kritéria a metody potřebné pro fungování procesů, - monitorování, měření a analýzu procesů, - implementace opatření nezbytných pro dosažení plánovaných výsledků a neustálého zlepšování těchto procesů, - zajištění dostupnosti zdrojů a informací pro systém kvality, Mapa procesů POŽADAVEK ŽÁKA A RODIČE ŘÍDÍCÍ PROCESY HLAVNÍ PROCES Plánování a stanovení cílů PK 5.4 Vzdělávací činnost Školní řád Org.řád, Provozní řádmzs

12 Strana: 12 z 39 Stanovení odpovědnosti a pravomocí Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření Připraveno pro rozšíření systému PK 5.5 MZS-S-01 Organ.sche m MZS-S-05 Např. OHSAS Mateřská škola PODPŮRNÉ PROCESY Řízení organizace Monitorování, měření a analýza údajů Provozní řád MŠ Školní řád MŠ Řídící akty MZS-S-01 PK 8.2 Lidské zdroje PK 6.2, 6.4 MZS-S-04 Řízení monitorovacích a měřících zařízení PK 7.6 Nákup PK 7.4 MZS-S Požadavky na dokumentaci SPOKOJENOST ŽÁKA A RODIČE Dokumentace je základ pořádku ve vzdělávací organizaci. Seznam předpisů důležitých QMS: Záznamy jsou uloženy u výchovných pracovníků a v provozním řádů MŠ postup přebírání dítěte do zařízení (filtr).

13 Strana: 13 z Obecně Vzdělávací organizace má zpracovanou čtyřstupňovou dokumentaci systému managementu ISŘ v následujících vrstvách: Pracovní řád stanovuje povinnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků vzdělávací organizace Strategické dokumenty I.stupeň Politika kvality nejvyšší strategický dokument Vzdělávací organizace Cíle kvality propracované plnění Politiky kvality na rok a s udáním odpovědností Příručka kvality popisuje systém managementu kvality podle normy EN ISO 9001:2009, včetně stanovení Politiky kvality a Cílů kvality. I. Stupeň je v písemné i elektronické podobě. II.stupeň Směrnice popisují dokumentovaný postup systému managementu kvality, který obsahuje popisy probíhajících procesů a činností ve organizaci, které musí být dodržovány a plněny, dále jsou zde uvedeny odpovědnosti a pravomoci pro pracovníci vyplývajících z popisovaných činností. MZ S 01 Organizační řád MZ S 02 Řízení dokumentace MZ S 03 Interní audit MZ S 04 Lidské zdroje MZ S 05 Analýza neshod, PO a NO MZ S 06 Nákup MZ S 07 Řízení, monitorování MZ S 08 OOPP 5.Plán školení 6. Pracovní náplně II. stupeň je v písemné i elektronické podobě. III. stupeň 1. Doklady účetnictví 2. Školní směrnice, řády, předpisy 3. Dokumentace ředitele školy 4. Dokumentace jednotlivých budov

14 Strana: 14 z 39 III. stupeň je v písemné podobě. IV. stupeň Záznamy 1. Záznam o přezkoumání vedením 2. Zápisy 3. Interní audity 4. Podpisové vzory 5. Jmenovací dekrety 6. Uložená NO a PO 7. Preventivní opatření 8. Distribuční list 9. Hodnocení zaměstnavatele 10. Karta dodavatele 11. Nápravná opatření 12. Plán kontroly a údržby strojního zařízení 13. Plán školení 14. Seznam orientačních měřidel 15. Seznam záznamů 16. Výpůjční list 17. Změnový list IV. stupeň je v elektronické a částečně i písemné podobě Tato Příručka kvality zahrnuje celý systém managementu kvality, včetně odkaz na dokumentované postupy systému managementu kvality. Jako hlavní procesy jsou ve vzdělávací organizaci identifikovány (viz. Mapa procesů): Vzdělávací činnost, Mateřská škola Jako podpůrné procesy jsou ve vzdělávací organizaci identifikovány (viz. Mapa procesů): Řízení provozu, Monitorování, měření a analýza údajů, Lidské zdroje, Řízení monitorovacích a měřících zařízení, Nákup. Jako řídící procesy jsou ve vzdělávací organizaci identifikovány (viz. Mapa procesů): Plánování a stanovení cílů, Stanovení odpovědností a pravomocí, Řízení neshod, nápravné a preventivní opatření.

15 Strana: 15 z Řízení dokumentů Dokumenty a záznamy systému managementu kvality jsou ve vzdělávací organizaci řízeny, tzn. jsou vytvořena pravidla pro jejich tvorbu, schvalování, přezkoumání, identifikaci změn, včetně aktualizace, zajištění dostupnosti v místech používání a zajištění jejich trvalé čitelnosti a snadné identifikace. Ve vzdělávací organizaci je také zajištěna identifikace dokumentů externího původu, včetně řízení jejich distribuce, a je zajištěno, aby nedošlo k neúmyslnému používání zastaralých nebo jinak nesprávných dokumentů. MZS - Řízení dokumentace Řídící akty (Archivní a skartační řád) Řízení záznamů Řízení záznamů je ve vzdělávací organizaci zajištěno tak, aby záznamy byly jednoznačně identifikovatelné a jsou také stanovena pravidla pro jejich ukládání, ochranu, vyhledávání, stanovení doby uchování a vypořádání. Tato pravidla jsou dána: MZS - Řízení dokumentace Řídící akty (Archivní a skartační řád) 5. ODPOVĚDNOST MANAGEMENTU 5.1 Angažovanost a aktivita managementu Vrcholové vedení dává tímto závazek k rozvíjení a implementace systému managementu kvality s tím, že systém bude neustále zlepšován. Za rozvíjení a implementace systému managementu kvality, stejně jako za neustálé zlepšování jeho efektivnosti ve vzdělávací organizaci odpovídá ředitel vzdělávací organizace a PM. Svoji odpovědnost deklarují tím, že: formou předávání informací a úkolů na pravidelných poradách vedení, zdůrazňují uvnitř organizaci důležitost plnit požadavky zákazníků (klientů) při současném dodržování zákonných požadavků a předpisů (MZS S - 01 Organizační řád, Příkazy ředitele), stanovují Politiku kvality, dále viz 5.3 této Příručky kvality, zajišťují stanovení Cílů kvality, dále viz této Příručky kvality, provádí přezkoumání systému managementu kvality, dále viz 5.6 této Příručky kvality, zajišťují pravidelné proškolování pracovníků ze systému managementu kvality a seznamují je s Politikou kvality a Cíli kvality a aktuálním stavem systému, zajišťují dostupnost zdrojů, dále viz 6. kapitola této Příručky kvality. 5.2 Zaměření na žáka, rodiče a zřizovatele Žák je základním klíčem k prosperitě vzdělávací organizace, a proto je základní strategií vzdělávací organizace udržet své žáky na své škole a zároveň získat žáky nové, plněním jejich současných i budoucích, standardních i nadstandardních přání a požadavků. Rodiče se zúčastňují, nebo jsou zváni na akce školy, se zřizovatelem jedná ředitel.

16 Strana: 16 z 39 MZS-S-05 Analýza neshod, nápravná a preventivní opatření 5.3 Politika kvality Politika kvality Vzdělávací organizace vychází z plánování vývoje vzdělávací organizace a je zaměřena na to, aby Vzdělávací organizace poskytovala služby totožné s požadavky zákazníků (klientů). Politiku kvality stanovuje a schvaluje ředitel vzdělávací organizace. Politika kvality je pravidelně přezkoumávána. Politika kvality je také předmětem vstupního a pravidelného školení všech pracovníků a její změny jsou pak sdělovány v rámci porad vedení a komunikace ve vzdělávací organizaci. POLITIKA KVALITY ČSN EN ISO 9001:2009 Registrace u Sdružení pro certifikaci CQS, člen evropské IQNet Motto: kvalitní management ve vzdělávání mládeže cesta k úspěchu 1. Spokojenost žáka - studenta Vzdělávací činnosti ZŠ je směřována k uspokojování potřeb žáků a k dosažení jejich plné důvěry v kvalitu poskytovaných služeb v oblasti vzdělávání. Pro splnění náročných požadavků svých žáků využívá ZŠ moderních vyučovacích prostředků. Za důležitou součást požadavků moderního vzdělávání považujeme rozvoj materiálně technického vybavení našich učeben a kabinetů 2. Odpovědnost Lidský faktor je rozhodující při uspokojování potřeb žáků, žáků ZŠ vč.rodičů. Důraz je kladený na kvalifikaci učitelů, praxi, loajalitu ke škole, jasně stanovenými odpovědnostmi a pravomocemi. I název školy nás zavazuje k vysoké úrovni vzdělávacího procesu. Vedení se zavazuje k neustálému zlepšování systému a dodržování právních a jiných požadavků. 3. Vzájemnost U pedagogů a hospodářských pracovníků docílit vědomí, že každý z nich je odpovědný za kvalitu vzdělávání, bezpečnost práce a ochrany zdraví při práci, zároveň jim vytvářet podmínky pro jejich odpovědnou práci. Každý pracovník školy vstupem do Vzdělávací organizace přijímá podmínky, kdy jedinec pracuje pro kolektiv a kolektiv pracuje pro vzájemný prospěch. Toto nám umožňuje neustále se zlepšovat, investovat do rozvoje lidských zdrojů, technického vybavení a odborného zázemí.

17 Strana: 17 z Efektivita Motivovat své pracovníky tak, aby se zajímali o svou práci a vykonávali ji efektivně a zodpovědně. Rovněž tak působit motivačně na žáky a studenty, aby ti dosahovali co nejlepších výsledků a škola se pro ně stala něčím, co jim usnadní vstup do života. Cíle kvality, vydávají se vždy na kalendářní rok Vedení Vzdělávací organizace zajistilo, aby pro jednotlivé úseky Vzdělávací organizace byly stanoveny měřitelné Cíle kvality tak, aby byly konzistentní s Politikou kvality Vzdělávací organizace a byla určena odpovědná osoba za jejich plnění, stanoven způsob jejich dosažení, včetně termínu dosažení cíle. Cíle kvality jsou přezkoumávány ředitelem Vzdělávací organizace Plánování systému managementu kvality PM zajišťuje, že plánování systému managementu kvality splňuje všeobecné požadavky dle 4. kapitoly této Příručky kvality a cílů kvality dle bodu této Příručky kvality. Dále PM zajišťuje zachování integrity systému při plánování a implementace jeho změn, vyvolaných v důsledku jeho pravidelného přezkoumání dle odstavce 5.6 této Příručky kvality. Ředitel vzdělávací organizace ve spolupráci s představitelem managementu zabezpečují plánování kvality, které je zaměřeno na účinné a efektivní plnění Cílů kvality a zahrnuje: - analyzování hlavních, řídících a podpůrných procesů, - potřebné změny a doplnění dokumentace a záznamů, - potřeby zlepšování kvality, - monitorování spokojenosti zákazníků (klientů) a ostatních zainteresovaných stran. 5.4 Odpovědnost, pravomoc a komunikace Odpovědnost a pravomoc Povinnosti a pravomoci jednotlivých pracovníků vzdělávací organizace jsou stanoveny pracovním řádem, organizačním řádem, popisem pracovní funkce a náplní profese. Pracovní zařazení jednotlivých pracovníků v hierarchii organizaci je stanoveno v Organizační struktuře. MZS-S-01 Organizační řád Je uložen v sekretariátu ředitele školy u asistenta ředitele školy PM Ředitel vzdělávací organizace jmenuje představitele managementu, který je odpovědný za udržování funkčního systému managementu kvality ve vzdělávací organizaci a jeho zlepšování. Zajištění potřebných odpovědností a pravomocí k vytvoření, uplatnění a udržování systému managementu kvality v organizaci je dáno v Popisu pracovní funkce.pm je v otázkách řízení kvality nadřízen všem

18 Strana: 18 z 39 pracovníkům a je řízen přímo ředitelem. PM dále předkládá podklady k přezkoumání systému managementu kvality viz. kapitola 5.6 této Příručky kvality. PM má také za povinnost podporovat povědomí o závažnosti požadavků žáka a rodiče (klienta) v celé organizaci prostřednictvím interní komunikace. Dále viz pracovní náplň PM. MZS COP S - 02 Řízení dokumentace Interní komunikace Ve vzdělávací organizaci jsou stanovena pravidla pro sdělování a distribuci důležitých informací pro prosazování požadavků na kvalitu, Cílů kvality a požadavků žáka a rodiče (klienta), pro pracovníky Vzdělávací organizace, jenž je potřebují pro výkon svých činností, informací o dění ve vzdělávací organizaci a k zabezpečení zpětných vazeb prostřednictvím následujících nástrojů vnitřní komunikace: komunikace na pracovištích, školní informační systém nástěnek na pracovištích, elektronické pošty, vnitřní počítačové sítě a jejích prostředků, telekomunikační techniky, porady vedení vzdělávací organizace ve středu (zástupci, personalista, hospodář) Provozní porady (pro všechny pracovníky) Pedagogická rada 1X/Q školení. MZS-S-01 Organizační řád 5.5 Přezkoumání systému managementu Vrcholové vedení zabezpečuje, aby odpovědnosti a pravomoci byly stanoveny a sdělovány v rámci osobních pohovorů a jsou uvedeny v pracovních náplních Obecně Systém managementu kvality je z důvodu zajištění nepřetržité efektivnosti, přiměřenosti a účinnosti pravidelně přezkoumáván ředitelem vzdělávací organizace, jedenkrát za rok. Součást organizačního řádu je organizační schéma Vstup pro přezkoumání Ředitel jmenuje představitele managementu (pro řízení kvality) který má pravomoci vyplývající z normy ISO Vstupem pro přezkoumání systému managementu kvality je složka Zpráv pro přezkoumání systému managementu kvality s datem přezkoumání, názvem Vzdělávací organizace a podpisem představitele managementu, která obsahuje následující podklady: - Záznamy z interních auditů, - Politika kvality, - Cíle kvality,

19 Strana: 19 z 39 - Stížnosti a pochvaly, - Doporučení, změny nebo připomínky pro zlepšování systému managementu kvality, - Otázky týkající se dodavatelů, - Přehledy o neshodách, jejich vypořádáních a efektu provedených vypořádání, - Výsledky analýzy údajů z měření výkonnosti jednotlivých procesů, - Nápravná a preventivní opatření, - Zápis z předešlé porady přezkoumání systému managementu a nápravná a preventivní Opatření vyplývající z předešlého přezkoumání. Zprávu pro přezkoumání systému managementu kvality vypracovává PM Výstup z přezkoumání Výstupem z přezkoumání systému managementu kvality je Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality a Zápis z porady vedení, který obsahuje vyjádření ke všem výše uvedeným vstupům. Na základě závěrů z přezkoumání systému managementu dochází k průběžným úpravám systému managementu kvality, včetně Politiky kvality a Cílů kvality s cílem: - zlepšovat efektivnost systému managementu kvality a jeho procesů, - zlepšovat poskytované služby ve vztahu k požadavkům žáka a rodiče, - stanovit opatření vztahující se k potřebám zdrojů. 6. MANAGEMENT ZDROJŮ Lidské zdroje je nejcennější zdroj vzdělávací organizace 6.1 Poskytování zdrojů Ředitel vzdělávací organizace zajišťuje všechny potřebné hmotné i nehmotné zdroje pro účinné fungování systému managementu kvality, tj. kvalifikované a zkušené zaměstnance, odpovídající infrastrukturu a kvalitní pracovní prostředí. Součástí přezkoumání vedením je i projednání výhledu potřeb školení pracovníků v souvislosti s uvažovaným rozvojem vzdělávací organizace v dalším roce. Zdrojem pro toto projednání je Zpráva pro přezkoumání systému managementu kvality předložená představitelem managementu a Plán školení. MZS-S-04 Lidské zdroje 6.2 Lidské zdroje Pracovníci, kteří provádějí výcvik ovlivňující kvalitu výuky, musí být způsobilí na základě přiměřeného vzdělání, výcviku, dovedností a zkušeností.

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003

ředitel firmy SKALAB Svitavy Verze: 03 Nahrazuje se: verze č. 02 ze dne 17.10.2003 PŘÍRUČKA KVALITY ING. JAN ŠKAVRADA - SKALAB Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Ing. Jan Škavrada, 20.07.2009 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Ing. Jan Škavrada, 21.07.2009 Platnost

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o.

Příručka kvality společnosti. POLYS security ČR s.r.o. společnosti Vypracoval: Jaroslav Lysák Schválil: Jaroslav Lysák Datum: 1.1.2013 Datum: 1.1.2013 Podpis: Podpis: Datum: Skartační znak a lhůta: Podpis: Řízení dokumentu: Číslo dokumentu: PJ 01/08 Číslo

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti

Příručka Integrovaného systému managementu společnosti DOKUMENTACE ISM V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8 Příručka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Veřejná Verze: 01 Zpracoval: Platnost od: 1.9.2010 Schválil: Výtisk č.: Ostatní informace: E-mail: info@mkm-up.cz

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

ZO/04 PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU Druh dokumentu: Vydání č.: ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ NORMA Registrační číslo dokumentu: ZO/04 6 Účinnost vydání od: 5.9.2011 Tento dokument ruší: Název dokumentu: PŘÍRUČKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAGEMENTU

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

Základy řízení bezpečnosti

Základy řízení bezpečnosti Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2.

Příručka kvality. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9. List číslo: 1/36. Druh dokumentu: Směrnice Vydání: 2. Úřad městské části Praha 14 Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9 List číslo: 1/36 Druh dokumentu: Směrnice Identifikační označení: Výtisk číslo: 1 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu a její

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Strana 1 (celkem 11) Příručka jakosti a environmentu Nová verze Číslo výtisku Majitel výtisku funkce podpis 1 M. Zajacová, TEP 2 M.Zeman JED 3 Ing. P.Kopecký OTM 4 M.Vicanyová EAP, A.Roženková 5 Nižaradze

Více

Příručka Integrovaného systému (IS)

Příručka Integrovaného systému (IS) Příručka Integrovaného systému (IS) Rozdělovník: 1 x Originál, 1 x Pracovní výtisk Datum : 1. dubna 2011 Příručka kvality je duševním vlastnictvím TAMTAM MEDIA CZ s.r.o. Vytváření dalších výtisků a jejich

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti

DOTAZNÍK příloha k žádosti SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.

ALKSTAV s.r.o. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav. tel. 491 472 531 Kpt. Jaroše 470 fax 491 470 618 Nové Město n. Metují E-mail:alkstav@alkstav.cz 549 01 www.alkstav.cz IČO: 25965981 KB Nové Město nad Metují DIČ: 243-25965981 č.účtu: 27-0349910277/0100

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Příručka Integrovaného systému řízení

Příručka Integrovaného systému řízení Dokument integrovaného systému řízení Příručka Integrovaného systému řízení Určeno jen pro vnitřní potřebu. Předávání, kopírování, sdělování obsahu a vynášení dokumentace mimo prostory společnosti firmy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: VI/2 Rozvoj finanční gramotnosti Název materiálu: ISO 9001 Kapitoly 4-6 Ročník: Ekonomické

Více

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ

BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. Stránka 1 z 8 Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Cíle a zásady bezpečnosti informací... 3 3. Organizace bezpečnosti... 4 4. Klasifikace

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání

Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Vysoké učení technické v Brně Kvalita systému řízení v institucích terciárního vzdělávání Národný seminár Vnútorné systémy zabezpečenia kvality Bratislava, 25.4.2013 Aleš Nosek Kvalita kvalita služby/výrobku

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008

PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 Úřad městské části Praha 10 list č. 1/27 vydání: 3 Dokumentace QMS Městská část Praha 10 QS 42-01 PŘÍRUČKA KVALITY ISO 9001:2008 FUNKCE JMÉNO DATUM PODPIS zpracoval manager jakosti Ing. Vratislav Osička

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 3. zasedání zastupitelstva města dne 28. 3. 2013 Bod pořadu jednání: Věc: Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP

POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP POVINNOSTI V OBLASTI ENVIROMENTU A BOZP Učební texty ke školení ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM MANAGEMENTU KVALITY Ing. Monika Becková 1 Cíl školení Základní požadavky systému managementu kvality organizací

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum:

Výtisk č.: 1 Vydání č.:1 PŘÍRUČKA KVALITY. Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Zpracoval Schválil Jméno: Petr Kostka Ing.Petr Vrba Podpis: Datum: Dokument č.: I Strana 1 (celkem 39) Platnost od 1.6.2009 Tento postup je v souladu se zákonnými požadavky a předpisy. Dokument č.: I Strana

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing

Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu dle ISO 14001 Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě, OPF v Karviné Okresní hospodářské komora

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO

Martin Matoušek FO. Příručka jakosti. Sýkovecká 318 198 00 Praha 9 - Kyje. Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO 1 z 28 Místo uložení QM Martin Matoušek FO 198 00 Praha 9 - Kyje Statutární orgán společnosti: Martin Matoušek FO IČO: 62886088 DIČ: CZ6011250124 Fax. : 281867387 Tel. : 603864395 e-mail : martin.matousekccb@email.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Organizační řád Č.j.: 142/12

Organizační řád Č.j.: 142/12 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Organizační řád Č.j.: 142/12 Vypracoval: Mgr. Karla

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY

SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY Závěrečný výstup projektu Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje reg.č. CZ.1.04/4.1.00/42.00012 VIZE Chceme být profesionálním, moderním úřadem, poskytujícím kvalitní

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001

ZAVEDENÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001 : 2001 Příloha č. 3 Družstevní školy SČMSD Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 11 Druh dokumentu: PROVÁDĚCÍ PROJEKT QMS Identifikační označení: Příkaz jednatele družstevní škol SČMSD ze dne 2006 ZAVEDENÍ SYSTÉMU

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554

KRÁLOVOPOLSKÁ STEEL, s.r.o. IČ: 634 95 554 IČ: 634 95 554 Brno, Křiţíkova 68a, okres Brno-město, PSČ 660 90, ČESKÁ REPUBLIKA P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y 2. VYDÁNÍ REVIZE č. 0 Tento dokumentovaný postup je výhradním duševním vlastnictvím společnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk

společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Stránka 1 z 31 společnosti ELZACO s.r.o. B.Němcové 727/10 Šumperk Zpracoval: Ing. Roman Kubíček Přezkoumal: ----------- Schválil: Jiří Vénos Verze: 1.0 Platnost od: 1.5.2011 Nahrazuje: Příručku jakosti,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013

Příručka kvality ReguCon, s.r.o. - Kalibrační laboratoř Číslo: QM-17-055-2013 Číslo: QM-17-055-2013 Společnost: ReguCon s.r.o Autor: Mgr. Martin Hrnčíř Schválil: Pavel Pospíšil Vydáno: 20.2. 2013 Verze: a 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...4 3 Související dokumentace...4 3.1 Externí dokumenty...4

Více

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o.

Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Bezpečnostní politika společnosti synlab czech s.r.o. Platnost dokumentu: 14. ledna 2015 Datum vypracování: 8. ledna 2015 Datum schválení: 13. ledna 2015 Vypracoval: Schválil: Bc. Adéla Wosková, Ing. Jaroslav

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008

POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 POŽADAVKY NORMY ČSN EN ISO 9001:2009 idt. ISO 9001:2008 Vývoj ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality Požadavky idt ISO 9001:2008 Struktura a obsah normy Obsah normy ISO 9001:2008 0 Úvod 1 Předmět

Více

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání

Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální vzdělávání CERT Kladno, s.r.o. Ing. Pavel Herink Březen 2012 Interní audit metodika pro organizace poskytující zájmové a neformální

Více

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil:

PŘÍRUČKA KVALITY PŘÍRUČKA KVALITY. FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011. Schválil: 1 z 3 PŘÍRUČKA KVALITY FERRAM STROJÍRNA, s.r.o. Datum počátku platnosti: 1.7.2011 Zpracoval: Číslo výtisku: Ing. Miroslav Kolář Přezkoumal: Ing. Ondřej Tůma, ředitel Schválil: Ing. Ondřej Tůma, ředitel

Více

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ

Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450. SMĚRNICE číslo QS 85-03 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 Město Vsetín Městský úřad Vsetín SMĚRNICE číslo QS 85-03 Vydání: 1 Účinnost od: 1. 7. 2005 Přepis: Počet stran:

Více

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP

NÁRODNÍ POLITIKA BOZP NÁRODNÍ POLITIKA BOZP Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 475 ze dne 19. května 2003 Národní politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Národní politika BOZP vyjadřuje vůli nejvyšších

Více

I N T E G R O V A N Á P Ř Í R U Č K A IP 2010

I N T E G R O V A N Á P Ř Í R U Č K A IP 2010 STAVEKO, s.r.o. Sokolovská č.p. 5, 686 0 Uherské Hradiště - Mařatice Zápis u KS v Brně, oddíl C, vložka 564 I N T E G R O V A N Á P Ř Í R U Č K A ČSN EN ISO 900:2009&ČSN EN ISO 400:2005& ČSN OHSAS 800:2008

Více

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá

OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá OBECNÍ ÚŘAD Dolní Krupá Směrnice o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů Obec: Dolní Krupá Adresa: 582 71 Dolní Krupá 55 Směrnici zpracoval:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda

SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Město Náchod SMĚRNICE KE SCHVALOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY města Náchoda Článek 1 Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE

Směrnice akreditovaných činností SAC 9. certifikační orgán dokument revize číslo platnost od: stránka stránek SMĚRNICE 0 1. 2. 2015 1 8 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 2 3 TERMÍNY A DEFINICE... 3 4 ÚVOD... 4 5 SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY, NORMY A VYHLÁŠKY... 4 6 POSTUP PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ NÁMITEK/STÍŽNOSTÍ...

Více

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností

Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice č. 34/012 Hodnocení spokojenosti klientů Řešení stížností Obsah 1. Úvod...2 1.1. Použité zkratky...2 1.2. Základní

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace

Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace Vzorový dokument NASKL Směrnice o řízení dokumentace 1. Účel Tato směrnice stanovuje závazná pravidla pro tvorbu řízené dokumentace systému kvality. Vymezuje pravomoci a odpovědnosti pracovníků zajišťujících

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více