PŘÍPRAVA ULTRAJEMNNÉ STRUKTURY HLINÍKU INTENZIVNÍ PLASTICKOU DEFORMACÍ A JEJÍ TEPELNÁ STABILITA SVOČ FST 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍPRAVA ULTRAJEMNNÉ STRUKTURY HLINÍKU INTENZIVNÍ PLASTICKOU DEFORMACÍ A JEJÍ TEPELNÁ STABILITA SVOČ FST 2008"

Transkript

1 PŘÍPRAVA ULTRAJEMNNÉ STRUKTURY HLINÍKU INTENZIVNÍ PLASTICKOU DEFORMACÍ A JEJÍ TEPELNÁ STABILITA SVOČ FST 2008 Pavel Lešetický Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň Česká republika ABSTRAKT Zjemnění mikrostruktury polykrystalického materiálu příznivě ovlivňuje jeho mechanické i další fyzikální vlastnosti. Moderní metody tváření, s využitím intenzivní plastické deformace, umožňují připravit materiály s velikostí zrna v submikronové oblasti (<1μm). Je několik použitelných metod a jedna z velice často využívaných je metoda ECAP (Equal Channel Angular Pressing), při které je materiál protlačován kanálem se speciální geometrií umožňující vícenásobné průchody téhož vzorku. Právě opakovaným tvářením lze dosáhnout v materiálu intenzivní plastické deformace a významného zjemnění struktury. Cílem diplomové práce je studium tepelné stability a vývoje homogenity výsledné struktury, mechanických vlastností hliníkové slitiny AlMgSi1 přetvářené různým stupněm deformace během ECAP a různému tepelnému zpracování před a po aplikaci metody ECAP. KLÍČOVÁ SLOVA Intenzivní plastická deformace, ultrajemnozrnná struktura, AlMgSi1, tepelná stabilita 1. ÚVOD Požadavky na mechanické a fyzikální vlastnosti neustále rostou. Je proto nutné přicházet s novými materiály nebo vylepšením stávajících za použití nejmodernějších technologií. Zejména se objevuje požadavek vysoké pevnosti se zachováním plastických vlastností. Toto splňují materiály s ultrajemnozrnou (UFG ultra fine grain) strukturou s velikostí zrna v rozmezí 100 nm 1000 nm a nanokrystalickou (NC- nanocrystalinne) strukturou. Nasazení takových materiálů vede k zlehčení konstrukce při zachování stejné bezpečnosti. Některé ultrajemnozrnné oceli se už vyrábějí hromadně a ukazují tak perspektivní směr materiálové vědy. Poslední dobou se pozornost obrací k lehkým slitinám a to zejména slitinám na bázi hliníku, který je nejpoužívanějším neželezným kovem. Zlepšení jejich mechanických a plastických vlastností by mělo velký význam zejména pro automobilový a letecký průmysl. Jednou z možností jak dosáhnout ultrajemnozrnné (nebo nanokrystalické) struktury je použití intenzivní plastické deformace. Úkolem intenzivní plastické deformace je dosažení ultrajemnozrnné (nanokrystalické) struktury z původní struktury o velikosti zrna v μm a tím zlepšení mechanických a plastických vlastností. Je známo několik metod realizace intenzivní plastické deformace. Mezi ty nejznámější patří metoda ECAP (ECAP - Equal Channel Angular Pressing) kanálové úhlové protlačování. Je známo, že od stupně deformace se odvíjí rozvoj a průběh rekrystalizace. Z toho plyne problém těchto materiálů a to s udržením dosažené UFG (NC) struktury s rostoucí teplotou. Tím pádem i mechanických a plastických vlastností. Právě tím se zabývá tato práce a to tepelnou stabilitou slitiny AlMgSi1 s UFG strukturou připravenou metodou ECAP. 2. VLIV VELIKOSTI ZRNA NA ZPEVNĚNÍ KOVU A PLASTICKOU DEFORMACI Hranice zrn (velkoúhlové hranice) a subzrn (maloúhlové hranice) patří spolu s vrstevnými chybami a volným povrchem krystalu mezi plošné poruchy struktury. Přítomnost poruch v krystalové mřížce má za následek změnu vlastností pevné látky v porovnání s dokonalým krystalem. Jednotlivá zrna, z nichž se kov (polykrystalický) skládá, se liší orientací krystalové mříže. Pokud mají zrna stejné složení a strukturu, liší se jen velikostí a orientací. Hranice mezi jednotlivými různě orientovanými zrny má určitou kladnou energii. Existence hranic tedy neodpovídá minimu energie, ale je dána historií kovů. Například když tavenina tuhne, probíhá krystalizace z různě orientovaných zárodků, které srostou do polykrystalického materiálu. Ve stavu termodynamické rovnováhy by nemělo být v kovu žádné rozhraní, podobně jako to platí pro jednorozměrné poruchy (dislokace). [1] Obrázek 1 - Porovnání maloúhlové a velkoúhlové hranice zrn v krystalu.

2 2.1. Zpevnění hranicemi zrn To, že s rostoucím podílem plochy hranic zrn a tedy jejich velikostí roste také jejich pevnost a tvrdost je známo velmi dlouho. Tato závislost se dá vyjádřit vztahem: σ = σ + k y o kde σ y je mez kluzu, σ o je napětí potřebné pro překonání Peierls-Nabarrova třecího napětí mřížky, odporu rozpuštěných cizích atomů, odporu precipitátů přítomných v matrici a defektů mřížky, k je konstanta (teplotně závislá), která je měřítkem střihového napětí potřebného pro uvolnění nahromaděných dislokací a d je rozměr zrna [2]. Tento vztah je jeden z nejdůležitějších v materiálové vědě. Jeho podstata ještě není úplně vysvětlena zejména v oblasti kritické velikosti zrna. Také jeho platnost v oboru velmi velkých a velmi malých zrn je diskutabilní. Jako hranice platnosti byla zjištěna velikost zrna 30nm. 3. MECHANISMY DEFORMACE ULTRAJEMNOZRNNÝCH MATERIÁLŮ Při plastické deformaci ultrajemnozrnných materiálů se začínají uplatňovat jiné mechanismy než do této chvíle dominantní dislokační skluz. Jaký mechanismus a v jaké míře se bude na plastické deformaci podílet, závisí na různých faktorech. Hlavní mechanismy plastické deformace UFG materiálů tvoří: - dislokační skluz - Plastická deformace v kovech probíhá vzájemným skluzem krystalových bloků podél skluzových rovin. Skluz nejsnáze vzniká v určitých směrech (nejhustěji obsazených ve skluzové rovině) a v určitých rovinách (s nejvyšší atomovou hustotou). Obecně je kluzná rovina - rovina s největší hustotou atomů a směr skluzu je nejtěsněji uspořádaný směr ve skluzové rovině. - dislokační creep - Při relativně vysoké rychlosti deformace, vyšší, než d ε / dt <10-5, 10-6 s -1 je dominantním procesem dislokační creep, kde je deformace materiálu realizována s 99% konzervativním pohybem dislokací ve skluzových rovinách i nekonzervativním pohybem dislokací (šplháním). Předpokládá se nakupení dislokací na hranicích zrn, překážkách a řazení dislokací do pravidelných struktur. - difúzní creep - Difúzním creepem je označován proces migrace vakancí. A to od hranic zrn, na které působí tlaková napětí k hranicím zrn na které působí tahová napětím. Tento proces probíhá při nižších rychlostech deformace než je rychlost d ε / dt <10-5, 10-6 s -1. Při těchto rychlostech deformace je 99% procent deformace uskutečňováno difúzním creepem [3]. 4. PŘÍPRAVA ULTRAJEMNOZRNNÝCH MATERIÁLŮ METODAMI INTENZIVNÍ PLASTICKÉ DEFORMACE METODOU ECAP Tato metoda byla vyvinuta na přelomu 70. a 80. let dvacátého století. [2] ECAP je metoda intenzivní plastické deformace pro získání jemnozrnné struktury. Protlačují se vzorky kruhového nebo čtvercového průřezu. Materiál je deformován ideálním prostým smykem bez tření. Průřez vzorku zůstává stejný a je tedy možno provádět mnoho po sobě následujících průchodů; k získání vysokého stupně plastické deformace. Vzorek může být deformován po různých deformačních cestách otáčením kolem osy kanálu (0, 90,180 ) mezi jednotlivými operacemi protlačování. Pro úhel 90 kanálu se po každém průchodu hodnota vložené deformace rovná jedné. Tato metoda přípravy ultrajemnozrnné struktury zažila v posledním desetiletí velký rozmach a byli položeny základy pro komercializaci této technologie. Deformační cesta a počet průchodů jsou hlavními faktory pro vývoj mikrostruktury. Rotací vzorky mezi jednotlivými průchody, lze měnit jeho charakter namáhání. Používají se čtyři deformační cesty průchodu kanálem. Cesta A vzorkem se po průchodu neotáčí Cesta Ba vzorkem se po každém průchodu otáčí o 90, ale střídavě po a proti směru hodinových ručiček Cesta Bc vzorkem se po každém průchodů otáčí o 90 ve směru hodinových ručiček Cesta C vzorkem se po každém průchodu otáčí o 180 v podélné ose. [2] Míra vložené deformace je také závislá na úhlech kanálu. Přičemž stejnou deformaci lze realizovat více průchody při větším úhlu kanálu. Například stejná ekvivalentní deformace se dosáhne po 4 průchodech a 90 nebo 6 průchodech a 120. Počet průchodů Je zásadní pro vývoj mikrostruktury (zjemnění zrna), je tvořen z několika kroků: formování buňkové dislokační struktury, vývoj d (1) Obrázek 2 - Princip metody ECAP Obrázek 3 - Deformace podstavy vzorku v závislosti na deformační cestě

3 hranic subzrn, rozmístění dislokačních buněk, transformace hranic subzrn do počátečních maloúhlových hranic a vývoj velkoúhlových hranic s další vnesenou deformací. Takový je princip zjemnění zrna metodami intenzivní plastické deformace[4]. 5. CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE Poznání vlivu tepelného zpracování před tvářením na vývoj mechanických vlastností a mikrostrukturu Příprava ultrajemné struktury Vložení různého stupně deformace a zhodnocení jejího vlivu na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu Popsání tepelné stability deformované struktury 6. REALIZACE 6.1. Materiál Jako experimentální materiál byla zvolena slitina hliníku AlMgSi1. Chemické složení odpovídající normě DIN ): Prvek Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al Obsah [%] 0,70 až 1,40 0,50 0,10 0,40 až 1,20 0,70 až 1,20 0,20 0,05 zbytek Skutečné chemické složení materiálu dle metody GDOES (optická emisní spektroskopie buzená doutnavým výbojem). Prvek Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Al Obsah [%] 1,00 0,12 0,01 0,50 0,85 0,04 0,02 zbytek Jak je vidět chemické složení plně odpovídá normě. Výchozí materiál kontinuálně odlévané tyče vzorky 8 x 8 x 30 mm 6.2. Tepelné zpracování před metodou ECAP: Stav S1 původní podmínky - bez tepelného zpracování Stav S2 žíháno na teplotě 540 C h (následuje rychlé zchlazení do vody) Stav S3 rychle zchlazeno + umělé stárnutí při teplotě 160 C - 12 h 6.3. ECAP Každý vzorek protlačen 1 4 x, za použití deformační cesty Bc Tepelné zpracování po metodě ECAP Byly zvoleny dva tepelné režimy a to režim 270 C a režim 350 C. Oba při stejných časových expozicích 1/2 h, 2 h, 4 h, 6 h. 7. MIKROSTRUKTURA PŘED A PO APLIKACI METODY ECAP Obrázek 5 Struktura odlité tyče, 100x zvětšeno polarizované světlo Obrázek 4 Struktura po aplikaci metody ECAP stav S1 4 průchody, 500x zvětšeno polarizované světlo Jak ukazuje obrázek 4, v původní lité struktuře byla rovnoosá zrna s průměrnou velikostí zrna kolem 100 μm. Po čtyřech průchodech je již původní struktura značně rozbita. Jsou patrná silně protáhlá a deformována původní zrna a u některých se již vyvinula substruktura a vznik nových velkoúhlových hranic a tak vlastně ultrajemné struktury.

4 7.1. Substruktura TEM 200kV Obrázek 7 Substruktura po 3 průchodech Obrázek 6 Substruktura po čtyřech průchodech Na obrázku 6 je vidět rozvinutou strukturu subzrn v původních zrnech a hustou dislokační síť. V obrázku 7 jsou již vidět první transformované hranice subzrn na hranice velkoúhlové. 8. VÝVOJ TVRDOSTI PO APLIKACI METODY ECAP

5 Na poznání mechanických vlastností byla na každém vzorku zjištěna tvrdost HV10. Hodnoty v zelených polích jsou hodnoty tvrdosti před průchodem metodou ECAP. Jak je jasně vidět z grafů kinetika uzdravovacího procesu je závislá na počtu průchodů a předchozím tepelným zpracováním. To je zvláště patrné při teplotě 270 C. Při teplotě 350 C je kinetika uzdravovacího procesu velmi prudká a její závislost na počtu průchodů a předchozím tepelném zpracováním není tak patrná. 9. VLIV TEPLOTY, VLOŽENÉ DEFORMACE A DOBY EXPOZICE NA VÝVOJ MIKROSTRUKTURY Pro ukázání výsledné mikrostruktury jsem vybral několik zajímavých stavů, které nám dostatečně ukazují tyto vlivy. Obrázek 8 Stav S1, 270 C 0,5h, 2 průchody Obrázek 9 Stav S2, 270 C 0,5h, 2 průchody

6 Obrázek 11 Stav S3, 270 C 0,5h, 1 průchod Obrázek 10 Stav S1, 270 C 0,5h, 4 průchody Obrázek 12 Stav S2, 270 C 0,5h, 4 průchody Obrázek 13 Stav S3, 270 C 6h, 4 průchody Všechny snímky byly pořízeny při zvětšení 500 a v polarizovaném světle. Na obrázcích 8 a 9 jsou vidět mikrostruktury po dvou průchodech zařízením ECAP. Jak je vidět struktura je již značně deformována. Jsou patrny deformační pásy, které jsou zvlněny oproti struktuře v obrázku 10, která je po jednom průchodu. Tam vidíme protažená zrna v jednom směru. Zvlnění deformačních pásů u obrázků 8 a 9 je dána použitím deformační cesty Bc, tedy natáčením vzorku mezi průchody. Na obrázku 11 a 12 je vidět struktura po 4 průchodech. Původní zrna jsou již rozbita a deformaci můžeme označit za homogenní. Na obrázku 13 je vidět mikrostruktura po 4 průchodech a tepelné expozici 6 hodin. Zde již proběhla plně rekrystalizace. Na základě zjištěných výsledků byl původní experiment rozšířen o kratší časové expozice 10. VÝVOJ TVRDOSTI PO KRATŠÍ EXPOZICI Jelikož kinetika uzdravovacího procesu byla velmi prudká, zejména při 350 C, je nutné popsat její průběh v první půlhodině tepelné expozice. Proto jsem u vybraných stavů (S1,S3) přidali tepelné expozice po dobu 10 minut a 20 minut. Bylo zjištěno, že při teplotě 270 C je pokles mechanických vlastností pozvolný a je největší do první půlhodiny. Kdežto u teploty 350 C je vidět, že pokles tvrdosti je už plně realizován v prvních deseti minutách a pak se již skoro nemění.

7 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ Z dosažených výsledků vyplývá, že tepelné zpracování před aplikací metody ECAP má vliv na kinetiku uzdravování. A to zrychlující. Největší vliv má stárnutý stav. Bylo zjištěno, že tepelné zpracování před aplikací metody ECAP nemá výrazný vliv na mechanické vlastnosti po aplikaci metody ECAP. Největší vliv na zvýšení mechanických vlastností má první průchod, další mají vliv už jen nevýrazný. To je v souladu s obdobnými prácemi jiných výzkumných týmů. Teplotní stabilita při 270 C je charakterizována pomalým poklesem mechanických hodnost zhruba na polovinu v první půlhodině, dále už se výrazně nemění. Tepelná stabilita při 350 C, zde je kinetika uzdravovacího procesu velmi prudká a mikrostruktura není stabilní při této teplotě. Z TEM bylo zjištěno, že vložená deformace (4 průchody) není dostatečná pro vývoj ultrajemnozrnné struktury. Experiment stále pokračuje a je rozšiřován na doplnění stávajících výsledků. Jde zejména o kratší expozice, aby byl přesně zachycen okamžik startu uzdravovacího procesu. Dále jde o uskutečnění více průchodů a tak zajistit větší vloženou deformaci. A nakonec je naplánováno studium tepelné stability při teplotě 180 C. LITERATURA Knižní publikace: [1] J. Pluhař, A. Puškár, J. Koutský, K. Macek, V. Beneš, Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu (1987). [2] Zrník, J. a kol.:příprava ultrajemnozrnných a nanokrystalických kovových materiálů extrémní plastickou deformací a jejich vlastnosti, ISBN , červen 2007 s. 7 (1) Zrník, J. a kol.:příprava ultrajemnozrnných a nanokrystalických kovových materiálů extrémní plastickou deformací a jejich vlastnosti, ISBN , červen 2007 s. 7 [3] Jiří Petruželka: Teorie tváření I, skripta Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava, 2001, s. 52 Publikace v odborném časopisu: [4] Manping Liu, Hans J. Roven, Yingda Yu and Jens C. Werenskiold, Deformation structures in 6082 aluminium alloy after severe plastic deformation by equal-channel angular pressing, ScienceDirect,

Objemové ultrajemnozrnné materiály a jejich příprava. Doc. RNDr. Miloš Janeček CSc. Katedra fyziky materiálů

Objemové ultrajemnozrnné materiály a jejich příprava. Doc. RNDr. Miloš Janeček CSc. Katedra fyziky materiálů Objemové ultrajemnozrnné materiály a jejich příprava Doc. RNDr. Miloš Janeček CSc. Katedra fyziky materiálů Definice Definice objemových ultrajemnozrnných (bulk UFG ultrafine grained) materiálů: Malá velikost

Více

Gabriela DOROCIAKOVÁ a, Miroslav GREGER a, Radim KOCICH a a Barbora KUŘETOVÁ a

Gabriela DOROCIAKOVÁ a, Miroslav GREGER a, Radim KOCICH a a Barbora KUŘETOVÁ a ZMĚNA STRUKTURY A VLASTNOSTÍ MĚDI PO PROTLAČOVÁNÍ TECHNOLOGIÍ ECAP THE CHANGE OF STRUCTURE AND PROPERTIES OF COPPER AFTER PRESSING BY THE ECAP TECHNOLOGY Gabriela DOROCIAKOVÁ a, Miroslav GREGER a, Radim

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky

Nauka o materiálu. Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Nauka o materiálu Přednáška č.2 Poruchy krystalické mřížky Opakování z minula Materiál Degradační procesy Vnitřní stavba atomy, vazby Krystalické, amorfní, semikrystalické Vlastnosti materiálů chemické,

Více

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic

VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical engineering, 17. Listopadu 15, Ostrava Poruba, Czech Republic SIMULACE PROTLAČOVÁNÍ SLITIN Al NÁSTROJEM ECAP S UPRAVENOU GEOMETRIÍ A POROVNÁNÍ S EXPERIMENTY Abstrakt Jan Kedroň, Stanislav Rusz, Stanislav Tylšar VŠB Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical

Více

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ

SMA 2. přednáška. Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ SMA 2. přednáška Nauka o materiálu NÁVRHY NA OPAKOVÁNÍ Millerovy indexy rovin (h k l) nesoudělné převrácené hodnoty úseků, které vytíná rovina na osách x, y, z Millerovy indexy této roviny jsou : (1 1

Více

Objemové ultrajemnozrnné materiály. Miloš Janeček Katedra fyziky materiálů, MFF UK

Objemové ultrajemnozrnné materiály. Miloš Janeček Katedra fyziky materiálů, MFF UK Objemové ultrajemnozrnné materiály Miloš Janeček Katedra fyziky materiálů, MFF UK Definice Objemové ultrajemnozrnné materiály (bulk UFG ultrafine grained materials) Malá velikost zrn (> 1µm resp. 100 nm)

Více

Poruchy krystalové struktury

Poruchy krystalové struktury Tomáš Doktor K618 - Materiály 1 15. října 2013 Tomáš Doktor (18MRI1) Poruchy krystalové struktury 15. října 2013 1 / 30 Poruchy krystalové struktury nelze vytvořit ideální strukturu krystalu bez poruch

Více

Minule vazebné síly v látkách

Minule vazebné síly v látkách MTP-2-kovy Minule vazebné síly v látkách Kuličkový model polykrystalu kovu 1. Vakance 2. Když se povede divakance, je vidět, oč je pohyblivější než jednovakance 3. Nejzávažnější je ovšem prezentování zrn

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.9 Plasticita a creep Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.9 Plasticita a creep Vliv teploty na chování materiálu 1. Teplotní roztažnost L = L α T ( x) dl 2. Závislost modulu pružnosti na teplotě: Modul pružnosti při

Více

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu

MŘÍŽKY A VADY. Vnitřní stavba materiálu Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šířění a modifikace těchto materálů. Děkuji Ing. D.

Více

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek Struktura a vlastnosti pevných látek Rozdělení pevných látek (PL): monokrystalické krystalické Pevné látky polykrystalické amorfní Pevné látky Krystalické látky jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním

Více

Plastická deformace a pevnost

Plastická deformace a pevnost Plastická deformace a pevnost Anelasticita vnitřní útlum Tahová zkouška (kovy, plasty, keramiky, kompozity) Fyzikální podstata pevnosti - dislokace (monokrystal polykrystal) - mez kluzu nízkouhlíkových

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Monokrystal Atomy jsou pravidelně uspořádány, tvoří trojrozměrné útvary, které

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně

Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně Slitiny titanu pro použití (nejen) v medicíně Josef Stráský a spol. Katedra fyziky materiálů MFF UK Obsah Vývoj slitin Ti pro použití v ortopedii Spolupráce: Beznoska s.r.o., Kladno Ultrajemnozrnné slitiny

Více

Struktura a vlastnosti kovů I.

Struktura a vlastnosti kovů I. Struktura a vlastnosti kovů I. Vlastnosti fyzikální (teplota tání, měrný objem, moduly pružnosti) Vlastnosti elektrické (vodivost,polovodivost, supravodivost) Vlastnosti magnetické (feromagnetika, antiferomagnetika)

Více

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny

METALOGRAFIE II. Oceli a litiny METALOGRAFIE II Oceli a litiny Slitiny železa, uhlíku a popřípadě dalších prvků se nazývají oceli a litiny. Oceli jsou slitiny železa obsahující do 2,14 hm. % uhlíku, litiny s obsahem uhlíku nad 2,14 hm.

Více

Polotovary vyráběné tvářením za studena

Polotovary vyráběné tvářením za studena Polotovary vyráběné tvářením za studena Úvodem základní pojmy z nauky o materiálu Krystalová mřížka Krystalová mřížka je myšlená konstrukce, která vznikne, když krystalem proložíme tři vhodně orientované

Více

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA

POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA POLOTOVARY VYRÁBĚNÉ TVÁŘENÍM ZA TEPLA Obsah: 1) Teorie tváření 2) Druhy mřížek 3) Vady mřížek 4) Mechanismus plastické deformace 5) Vliv teploty na plastickou deformaci 6) Způsoby ohřevu materiálu 7) Stroje

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze

Více

Tváření. produktivní metody výroby polotovarů a hotových výrobků, které se dají dobře mechanizovat i automatizovat (velká výkonnost, minimální odpad)

Tváření. produktivní metody výroby polotovarů a hotových výrobků, které se dají dobře mechanizovat i automatizovat (velká výkonnost, minimální odpad) Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny

Nauka o materiálu. Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Nauka o materiálu Přednáška č.10 Difuze v tuhých látkách, fáze a fázové přeměny Difuze v tuhých látkách Difuzí nazýváme přesun atomů nebo iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Hnací

Více

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ

ŽÍHÁNÍ 1. ŽÍHÁNÍ OCELÍ 1 ŽÍHÁNÍ Žíhání je způsob tepelného zpracování, kterým chceme u součásti dosáhnout stavu blízkého stavu rovnovážnému. Podstatou je rovnoměrný ohřev součásti na teplotu žíhání, setrvání na této teplotě

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů

Nauka o materiálu. Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů Nauka o materiálu Přednáška č.3 Pevnost krystalických materiálů Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu Monokrystal Atomy jsou pravidelně uspořádány, tvoří trojrozměrné útvary, které lze získat

Více

CREEPOVÉ CHOVÁNÍ ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU

CREEPOVÉ CHOVÁNÍ ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU CREEPOVÉ CHOVÁNÍ ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU Jiří Dvořák a, Václav Sklenička a, Milan Svoboda a a Ú fyziky materiálů, Akademie věd České republiky, Žižkova 22, 616 62 Brno, ČR, dvorak@ipm.cz Abstrakt Extrémně

Více

Přetváření a porušování materiálů

Přetváření a porušování materiálů Přetváření a porušování materiálů Přetváření a porušování materiálů 1. Viskoelasticita 2. Plasticita 3. Lomová mechanika 4. Mechanika poškození Přetváření a porušování materiálů 2. Plasticita 2.1 Konstitutivní

Více

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

12. Struktura a vlastnosti pevných látek 12. Struktura a vlastnosti pevných látek Osnova: 1. Látky krystalické a amorfní 2. Krystalová mřížka, příklady krystalových mřížek 3. Poruchy krystalových mřížek 4. Druhy vazeb mezi atomy 5. Deformace

Více

Tepelně aktivovaná deformace

Tepelně aktivovaná deformace 2 typy překážek působící proti pohybu D: Tepelně aktivovaná deformace a) překážky vytvářející napěťové pole dalekého dosahu (τ G, τ µ ) Síla působící na dislokaci F G se mění pomalu s polohou dislokace

Více

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů

ŽÍHÁNÍ. Tepelné zpracování kovových materiálů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10;s platností do r. 2016 vnávaznosti na platnost norem. Zákaz šířěnía modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D. Kavková

Více

Metalurgie vysokopevn ch ocelí

Metalurgie vysokopevn ch ocelí Metalurgie vysokopevn ch ocelí Vysokopevné svařitelné oceli jsou podle konvence označovány oceli s hodnotou meze kluzu vyšší než 460 MPa. Vysokopevné svařitelné oceli uváděné v normách pod označením M

Více

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( )

Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 ( ) Číselné označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN 573 1:2005 (42 140 Označení musí být ve tvaru, jak uvedeno na Obr. č. 1, je složeno z číslic a písmen: Tabulka č. 1: Význam číslic v označení tvářeného

Více

VLIV GEOMETRIE NÁSTROJE ECAP NA DOSAŽENÉ ZJEMNĚNÍ ZRNA INFLUENCE OF ECAP DIE GEOMETRY ON ACHIEVED UFG

VLIV GEOMETRIE NÁSTROJE ECAP NA DOSAŽENÉ ZJEMNĚNÍ ZRNA INFLUENCE OF ECAP DIE GEOMETRY ON ACHIEVED UFG VLIV GEOMETRIE NÁSTROJE ECAP NA DOSAŽENÉ ZJEMNĚNÍ ZRNA INFLUENCE OF ECAP DIE GEOMETRY ON ACHIEVED UFG Stanislav Rusz a Jan Dutkiewicz b Lubomír Čížek a Jiří Hluchník a a VŠB Technická univerzita Ostrava,

Více

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. 18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D. valach@fd.cvut.cz Informace o předmětu http://mech.fd.cvut.cz/education/bachelor/18mty Popis předmětu Témata přednášek Pokyny k provádění cvičení Informace ke zkoušce

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK

STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA A VLASTNOSTI PEVNÝCH LÁTEK 1. Druhy pevných látek AMORFNÍ nepravidelné uspořádání molekul KRYSTALICKÉ pravidelné uspořádání molekul krystalická mřížka polykrystaly více jader (krystalových zrn),

Více

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška 1. Tahová zkouška Tahová zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 6892-1 (aktualizována v roce 2010) Je nejčastější mechanickou zkouškou kovových materiálů. Zkoušky se realizují na trhacích strojích, kde se zkušební

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č.3 k prezentaci Křivky chladnutí a ohřevu kovů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Strojírenská technologie, vy_32_inovace_ma_22_06 Autor

Více

VÝVOJ STRUKTURY SLITINY AlMn1Cu Z HLEDISKA ZMĚNY CESTY DEFORMACE PROCESEM SPD

VÝVOJ STRUKTURY SLITINY AlMn1Cu Z HLEDISKA ZMĚNY CESTY DEFORMACE PROCESEM SPD VÝVOJ STRUKTURY SLITINY AlMn1Cu Z HLEDISKA ZMĚNY CESTY DEFORMACE PROCESEM SPD INFLUENCE OF CHANGES DEFORMATION ON STRUCTURE ALMN1CU ALLOY WITH USE SPD PROCESS Stanislav Tylšar a, Stanislav Rusz a, Jan

Více

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž

PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Vakuové tepelné zpracování a tepelné zpracování nástrojů 22. - 23.11. 2011 - Jihlava PRASKÁNÍ VRTÁKŮ PO TEPELNÉM ZPRACOVÁNÍ Antonín Kříž Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní Katedra materiálu

Více

2. VNITŘNÍ STAVBA MATERIÁLŮ

2. VNITŘNÍ STAVBA MATERIÁLŮ 2. VNITŘNÍ STAVBA MATERIÁLŮ 2.1 Krystalová mřížka Atomy - Bohrův model (kladně nabité jádro + elektronový obal) Energetické stavy elektronů - 3 kvantová čísla (hlavní, vedlejší, magnetické - Pauliho princip

Více

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní

Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní Západočeská univerzita v Plzni fakulta Strojní 23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí Návrh technologie laserového povrchového kalení oceli C45 Autor: Klufová Pavla, Ing. Kříž Antonín, Doc.

Více

VZTAH MEZI MIKROSTRUKTUROU A VLASTNOSTMI ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU PRIPRAVENÉHO TECHNIKOU ECAP

VZTAH MEZI MIKROSTRUKTUROU A VLASTNOSTMI ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU PRIPRAVENÉHO TECHNIKOU ECAP VZTAH MEZI MIKROSTRUKTUROU A VLASTNOSTMI ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU PRIPRAVENÉHO TECHNIKOU ECAP Petr Král 1), Jirí Dvorák 1), Milan Svoboda 1), Václav Sklenicka 1) 1) Ústav fyziky materiálu,akademie ved

Více

Nejpoužívanější podmínky plasticity

Nejpoužívanější podmínky plasticity Nejpoužívanější podmínky plasticity Materiály bez vnitřního tření (např. kovy): Trescova Misesova Materiály s vnitřním třením (beton, horniny, zeminy): Mohrova-Coulombova, Rankinova Druckerova-Pragerova

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

materiálové inženýrství

materiálové inženýrství Materiálové inženýrství Hutnické listy č.1/28 materiálové inženýrství Vliv extrémní plastické deformace metodou ECAP na strukturu a vlastnosti oceli P2-4BCh Prof. Ing.Vlastimil Vodárek,CSc. 1, Doc. Ing.

Více

Polymorfismus kovů Při změně podmínek (zejména teploty), nebo např.mechanickým působením změna krystalické struktury.

Polymorfismus kovů Při změně podmínek (zejména teploty), nebo např.mechanickým působením změna krystalické struktury. Struktura kovů Kovová vazba Krystalová mříž: v uzlových bodech kationy (pro atom H: m jádro :m obal = 2000:1), Mezi kationy: delokalizovaný elektronový plyn, vyplňuje celé kovu těleso. Hmotu udržuje elektrostatická

Více

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22

Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI. Jaroslav Krucký, PMB 22 Kapitola 3.6 Charakterizace keramiky a skla POVRCHOVÉ VLASTNOSTI Jaroslav Krucký, PMB 22 SYMBOLY Řecká písmena θ: kontaktní úhel. σ: napětí. ε: zatížení. ν: Poissonův koeficient. λ: vlnová délka. γ: povrchová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND EGINEERING

Více

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení)

NAUKA O MATERIÁLU I. Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) NAUKA O MATERIÁLU I Přednáška č. 03: Vlastnosti materiálu II (vlastnosti mechanické a technologické, odolnost proti opotřebení) Autor přednášky: Ing. Daniela Odehnalová Pracoviště: TUL FS, Katedra materiálu

Více

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. Henry Kaiser, Hoover Dam 1 Henry Kaiser, 2 Houževnatost i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii. (Empirické) zkoušky houževnatosti

Více

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces

Precipitace. Změna rozpustnosti je základním předpokladem pro precipitační proces Precipitace Čisté kovy s ohledem na své mechanické parametry nemají většinou pro praktická použití vhodné užitné vlastnosti. Je proto snaha využít všech možností ke zlepší těchto parametrů, zejména pak

Více

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC

ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC Sborník str. 392-400 ZKOUŠKY MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC Antonín Kříž Výzkumné centrum kolejových vozidel, ZČU v Plzni,Univerzitní 22, 306 14, Česká republika, kriz@kmm.zcu.cz Požadavky kladené dnešními

Více

Nejpoužívanější podmínky plasticity

Nejpoužívanější podmínky plasticity Nejpoužívanější podmínky plasticity Materiály bez vnitřního tření (např. kovy): Trescova Misesova Materiály s vnitřním třením (beton, horniny, zeminy): Mohrova-Coulombova, Rankinova Druckerova-Pragerova

Více

Fitování spektra dob života pozitronů

Fitování spektra dob života pozitronů Fitování spektra dob života pozitronů modelová funkce S n I t i i e R t t B i1 i n i1 I i 1 diskrétní exponenciální komponenty -volné lépozitrony - pozitrony zachycené v defektech - zdrojové komponenty

Více

VLIV MIKROSTRUKTURNÍCH ZMĚN NA MECHANICKÉ CHOVÁNÍ HLINÍKU PO EXTRÉMNÍ PLASTICKÉ DEFORMACI (ECAP)

VLIV MIKROSTRUKTURNÍCH ZMĚN NA MECHANICKÉ CHOVÁNÍ HLINÍKU PO EXTRÉMNÍ PLASTICKÉ DEFORMACI (ECAP) VLIV MIKROSTRUKTURNÍCH ZMĚN NA MECHANICKÉ CHOVÁNÍ HLINÍKU PO EXTRÉMNÍ PLASTICKÉ DEFORMACI (ECAP) EFFECT OF MICROSTRUCTURE CHANGES ON THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF ALUMINUM AFTER SEVERE PLASTIC DEFORMATION

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Požadavky na technické materiály

Požadavky na technické materiály Základní pojmy Katedra materiálu, Strojní fakulta Technická univerzita v Liberci Základy materiálového inženýrství pro 1. r. Fakulty architektury Doc. Ing. Karel Daďourek, 2010 Rozdělení materiálů Požadavky

Více

CREEPOVÉ CHOVÁNÍ HLINÍKOVÉ SLITINY Al-3Mg-0,2Sc PŘIPRAVENÉ METODOU ECAP. CREEP BEHAVIOUR OF Al-3Mg-0,2Sc ALLOY PROCESSED BY ECAP METHOD

CREEPOVÉ CHOVÁNÍ HLINÍKOVÉ SLITINY Al-3Mg-0,2Sc PŘIPRAVENÉ METODOU ECAP. CREEP BEHAVIOUR OF Al-3Mg-0,2Sc ALLOY PROCESSED BY ECAP METHOD CREEPOVÉ CHOVÁNÍ HLINÍKOVÉ SLITINY PŘIPRAVENÉ METODOU ECAP CREEP BEHAVIOUR OF ALLOY PROCESSED BY ECAP METHOD Jiří Dvořák a, Petr Král a, Václav Sklenička a a Ústav fyziky materiálů, Akademie věd České

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

NÁVRHÁŘ. charakteristika materiálu. Numerický experiment Integrovaný model Dynamický materiálový model. kontrolovatelné parametry

NÁVRHÁŘ. charakteristika materiálu. Numerický experiment Integrovaný model Dynamický materiálový model. kontrolovatelné parametry Metody technologického designu Doc. Ing. Jiří Hrubý, CSc. Inaugurační přednáška NÁVRHÁŘ charakteristika materiálu kontrolovatelné parametry nekontrolovatelné parametry Termomechanická analýza (MKP) SOS

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI. David Aišman VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI VYSOCEPEVNÉ NÍZKOLEGOVANÉ OCELI David Aišman D.Aisman@seznam.cz ABSTRACT Tato práce se zabývá možnostmi tepelného zpracování pro experimentální ocel 42SiCr. Jedná

Více

STROJNÍ KOVÁNÍ Dělíme na volné a zápustkové.

STROJNÍ KOVÁNÍ Dělíme na volné a zápustkové. TVÁŘENÍ ZA TEPLA pro tváření za tepla ( i za studena ) jsou nejlepší nízkouhlíkové oceli Tahový diagram: Využitelná oblast pro tváření je mez úměrnosti, elasticity, kluzu a pevnosti. Je-li kovový monokrystal

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU SLITINY HLINÍKU AA7075 PO INTENZIVNÍ PLASTICKÉ DEFORMACI METODOU ECAP

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU SLITINY HLINÍKU AA7075 PO INTENZIVNÍ PLASTICKÉ DEFORMACI METODOU ECAP VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA STRUKTURU SLITINY HLINÍKU AA707 PO INTENZIVNÍ PLASTICKÉ DEFORMACI METODOU ECAP EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE STRUCTURE OF THE ALUMINIUM ALLOY AA707 SUBJECTED TO INTENSIVE

Více

DVA ZÁKLADNÍ PROBLÉMY PLASTICITY KOVŮ

DVA ZÁKLADNÍ PROBLÉMY PLASTICITY KOVŮ Úvod PLASTICITA DVA ZÁKLADNÍ PROBLÉMY PLASTICITY KOVŮ I. Návrh konstrukce z "mezního stavu Zahrnuje relativně malá plastická přetvoření často stejného řádu jako jsou souběžná elastická přetvoření. Analýza

Více

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT

POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT POPIS NOVÝCH STRUKTURNÍCH FÁZÍ A JEJICH VLIV NA VLASTNOSTI CÍNOVÉ KOMPOZICE STANIT Antonín Kříž Univerzitní 22, 306 14 Plzeň, e-mail: kriz@kmm.zcu.cz Příspěvek vznikl ve spolupráci s firmou GTW TECHNIK

Více

Vnitřní stavba pevných látek přednáška č.1

Vnitřní stavba pevných látek přednáška č.1 1 2 3 Nauka o materiálu I Vnitřní stavba pevných látek přednáška č.1 Ing. Daniela Odehnalová 4 Pevné látky - rozdělení NMI Z hlediska vnitřní stavby PL dělíme na: Krystalické všechny kovy za normální teploty

Více

Progresivní technologie tváření

Progresivní technologie tváření VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA METALURGIE A MATERIÁLOVÉHO INŽENÝRSTVÍ Katedra tváření materiálu Progresivní technologie tváření 633-0807 Autor: Miroslav Greger Ostrava 2017 1 Obsah s. 1. Zpevnění

Více

Magnesium, magnesium alloys, AZ91, severe plastic deformation, ultra-fine grained structure, thermal stability, structural stability, EBSD.

Magnesium, magnesium alloys, AZ91, severe plastic deformation, ultra-fine grained structure, thermal stability, structural stability, EBSD. Klíčová slova: Hořčík, hořčíkové slitiny, AZ91, intenzivní plastická deformace, ultrajemnozrnná struktura, teplotní stabilita, strukturní stabilita, EBSD. Keywords: Magnesium, magnesium alloys, AZ91, severe

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

VÝVOJ NANOSTRUKTURNÍCH MATERIÁLU S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE ECAP INVESTIGATION OF NANOSTRUCTURE MATERIALS WITH USE OF ECAP TECHNOLOGY

VÝVOJ NANOSTRUKTURNÍCH MATERIÁLU S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE ECAP INVESTIGATION OF NANOSTRUCTURE MATERIALS WITH USE OF ECAP TECHNOLOGY VÝVOJ NANOSTRUKTURNÍCH MATERIÁLU S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE ECAP INVESTIGATION OF NANOSTRUCTURE MATERIALS WITH USE OF ECAP TECHNOLOGY Stanislav Rusz a Miroslav Greger a Martin Kubícek a Martin Pastrnák a Juliusz

Více

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY

MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICKÉ VLASTNOSTI A STRUKTURNÍ STABILITA LITÝCH NIKLOVÝCH SLITIN PO DLOUHODOBÉM ÚČINKU TEPLOTY MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURAL STABILITY OF CAST NICKEL ALLOYS AFTER LONG-TERM INFLUENCE OF TEMPERATURE

Více

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I STANOVENÍ SIL A PRÁCE PŘI P I TVÁŘEN ENÍ Většina výpočtů pro stanovení práce a sil pro tváření jsou empirické vzorce, které jsou odvozeny z celé řady experimentálních měření. Faktory, které ovlivňují velikost

Více

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR

Vlastnosti. Charakteristika. Použití FYZIKÁLNÍ HODNOTY VYŠŠÍ ŽIVOTNOST NÁSTROJŮ MECHANICKÉ VLASTNOSTI HOTVAR HOTVAR 2 Charakteristika HOTVAR je Cr-Mo-V legovaná vysokovýkonná ocel pro práci za tepla, pro kterou jsou charakteristické tyto vlastnosti: Vysoká odolnost proti opotřebení za tepla Velmi dobré vlastnosti

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ

VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ VLIV PARAMETRŮ LASEROVÉHO POVRCHOVÉHO ZPRACOVÁNÍ NA MIKROSTRUKTURU OCELÍ JIŘÍ HÁJEK, PAVLA KLUFOVÁ, ANTONÍN KŘÍŽ, ONDŘEJ SOUKUP ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 1 Obsah příspěvku ÚVOD EXPERIMENTÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Nauka o materiálu Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze kluzu R e, odpovídající

Více

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků

Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků Praktické poznatky z využití lisovaných filtrů Pyral 15 při filtraci hliníkových odlitků P.Procházka, Keramtech s.r.o. Žacléř M.Grzinčič, Nemak Slovakia s.r.o., Žiar nad Hronom Lisovaný keramický filtr

Více

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY

MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY MATERIÁL ALBROMET PODROBNÉ TECHNICKÉ LISTY ALBROMET 200 2 ALBROMET 220 Ni 3 ALBROMET 260 Ni 4 ALBROMET 300 5 ALBROMET 300 HSC 6 ALBROMET 340 7 ALBROMET 340 HSC 8 ALBROMET 380 9 ALBROMET 380 HSC 10 ALBROMET

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Král VLIV MIKROSTRUKTURY NA MECHANICKÉ VLASTNOSTI ULTRAJEMNOZRNNÉHO HLINÍKU A SLITINY Al-0,2%Sc

Více

Nelineární problémy a MKP

Nelineární problémy a MKP Nelineární problémy a MKP Základní druhy nelinearit v mechanice tuhých těles: 1. materiálová (plasticita, viskoelasticita, viskoplasticita,...) 2. geometrická (velké posuvy a natočení, stabilita konstrukcí)

Více

VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD

VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD 23. 25.11.2010, Jihlava, Česká republika VLIV ZPŮSOBŮ OHŘEVU NA TEPLOTNÍ DEGRADACI TENKÝCH OTĚRUVZDORNÝCH PVD VRSTEV ZJIŠŤOVANÝCH POMOCÍ VYBRANÝCH METOD Ing.Petr Beneš Ph.D. Doc.Dr.Ing. Antonín Kříž Katedra

Více

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Nespojitá vlákna Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008 Vliv nespojitých vláken Zabývejme se nyní uspořádanými nespojitými vlákny ( 1D systém) s tahovým

Více

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu. Tváření za tepla Tváření za tepla je hospodárná a produktivní metoda výroby výrobků a polotovarů s malým množstvím odpadu materiálu (5-10%). Tvářecí procesy lez dobře mechanizovat a automatizovat. Jedná

Více

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů

Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Hodnocení opotřebení a změn tribologických vlastností brzdových kotoučů Vedoucí práce: Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Konzultant: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž Bc. Roman Voch Obsah 1) Cíle diplomové práce

Více

ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SELEKTIVNÍM LASEROVÝM TAVENÍM ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT

ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SELEKTIVNÍM LASEROVÝM TAVENÍM ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT ZPRACOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ SELEKTIVNÍM LASEROVÝM TAVENÍM ZA ZVÝŠENÝCH TEPLOT Martin Malý, Ing. ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně V Brně, 26. 2. 2018 Obsah Motivace pro řešení

Více

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov 3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je

Více

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ

CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ CHARAKTERIZACE MATERIÁLU POMOCÍ DIFRAKČNÍ METODY DEBYEOVA-SCHERREROVA NA ZPĚTNÝ ODRAZ Lukáš ZUZÁNEK Katedra strojírenské technologie, Fakulta strojní, TU v Liberci, Studentská 2, 461 17 Liberec 1, CZ,

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN 5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ A STRUKTURNÍ STABILITY SUPERSLITINY NA BÁZI NIKLU DAMERON. Karel Hrbáček a Božena Podhorná b Vítězslav Musil a Antonín Joch a a První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.,

Více

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ

MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ MĚŘENÍ ELASTICITRY OVLIVNĚNÝCH PÁSEM SVAROVÝCH SPOJŮ VYSOKOPEVNOSTNÍCH OCELÍ Petr HANUS, Michal KONEČNÝ, Josef TOMANOVIČ Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita

Více

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE

PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE PŘÍPOJNICE PRO VYSOKONAPĚŤOVÉ STANICE EGE Trading, s.r.o. byla založena v roce 1997 jako dceřiná společnost EGE, spol. s r.o. České Budějovice. Společnost se specializuje na obchodní, konzultační a poradenskou

Více

Vliv obsahu uhlíku na rekrystalizační chování korozivzdorné oceli X6CrNiTi 18-10

Vliv obsahu uhlíku na rekrystalizační chování korozivzdorné oceli X6CrNiTi 18-10 Vliv obsahu uhlíku na rekrystalizační chování korozivzdorné oceli X6CrNiTi 18-10 Petr Celba Vedoucí práce: Ing. Jana Sobotová Ph.D. Abstrakt Práce je zaměřena na studium vlivu obsahu uhlíku na rekrystalizační

Více

Svazek pomalých pozitronů

Svazek pomalých pozitronů Svazek pomalých pozitronů pozitrony emitované + zářičem moderované pozitrony střední hloubka průniku Příklad: 0 z P z dz 1 Mg: -1 =154 m Al: -1 = 99 m Cu: -1 = 30 m z pravděpodobnost, p že pozitron pronikne

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

předválcovací vratné stolice Spojité hotovní pořadí

předválcovací vratné stolice Spojité hotovní pořadí je přednostně určena k optimalizačním simulacím podmínek teplotně řízeného válcování a ochlazování tyčí kruhového průřezu i ke studiu procesů intenzivního tváření za tepla. Umožňuje válcovat vratně na

Více

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. Zkušební laboratoř Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Zkušebna Analytická chemie 2. Zkušebna Metalografie 3. Mechanická zkušebna včetně detašovaného pracoviště Orlík 266, 316 06 Plzeň 4. Dynamická zkušebna Orlík 266, 316

Více