Půdorys centrální hmoty M 1:50

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Půdorys centrální hmoty M 1:50"

Transkript

1

2

3 2.NP kancelář I (16,24m²) úklid (1,44m²) (2,26m²) wc ž (1,68m²) 16/175/280 wc m (5m²) (79,57m²) kancelář II (16,24m²) hala (19,26m²) kancelář III (16,24m²) denní místnost (12,88m²) (17,40m²) 1.NP molo - 1.úroveň (41,70m²) -1,700 5/170/290 molo - 1.úroveň (41,25m²) 5/170/290-2.úroveň (25,75m²) -1,700-0,850 5/170/290-3.úroveň (78,20m²) recepce (3,64m²) úklid (1,44m²) (2,26m²) wc ž (1,68m²) denní místnost 8 bufet (51,04m²) (16,52m²) vstupní hala (11,70m²) 16/175/280 wc m (5m²) sklad (12,88m²) sklad/ kolárna/ lyžárna (24,64m²) (2,80m²) wc m umývárna sklady wc m wc m (5,60m²) wc ž wc ž (17,40m²) schoďišťová hala (24,64m²) Půdorys centrální hmoty M 1:50 PDF created with pdffactory Pro trial version

4 100 Garáže - G Garáže A Modul B1.2 obýv. k.kout + B2.2 k.kout + obýv. B3.2 k.kout + obýv. B4.2 k.kout + obýv. (4,21m²) B5.2 k.kout + obýv. B6.2 k.kout + obýv. B7.2 k.kout + obýv. (7,06m²) B8.2 obýv. k.kout + C1.2 C2.4 C3.4 C4.4 D1.4 (8,40m²) D2.4 (11,31m²) (11,31m²) (2,16m²) (2,16m²) E1.4 (8,40m²) F1.8 (11,31m²) (11,31m²) (2,16m²) (2,16m²) půdorysy buněk M 1:50 PDF created with pdffactory Pro trial version

5 Řez podélný Řez příčný +5,550 +2,800 +5,550 +2,800-0,150 +4,850 +3,350 +3,000 +0,450 +2,700 Řez buňkou A1.2 Řez buňkou B3.2 Řez garáží Řez garáží Řezy M 1:50 +4,545 +3,100 +0,450-0,150 +2,700 PDF created with pdffactory Pro trial version

6

7 PRVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 84MA08 Návrh levného ubytování v záplavovém území ešený systémem modulární stavby kontejner Koma 1 Úvod Myšlenka navrhnout doasnou zástavbu do nezastavitelného území resp. do záplavového území není nereálná, naopak realizace takového projektu má znanou šanci uspt. Podmínkou je splnní charakteru doasné, tj. rozebíratelné a také snadno montovatelné stavby. Ve spojení s modulárním systémem, který je základem kontejnerového myšlení, pak ukazuje jasný smr. V zásad je poteba íci, že nejde o to zastavt, co se ješt dá Myšlenka ubytování v nezastavitelném území podpoí realitu možnosti vytvoit doasné ubytování tam, kde by to nebylo jinak možné. Konkrétn lze realizovat v místech, která jsou velice atraktivní zejména pro turisty, ale jinak tém nevyužitelná, což je asto velké mínus. Tímto zpsobem se mže stavba lépe dostat tam, kde bude poteba a kde bude úeln sloužit uživatelm. Výsledkem je zatraktivnná oblast a sení návštvníci. 2 Myšlenka Hlavní ideou je návrh levného ubytování pro mén náronou klientelu (hledisko obýv. plochy a množství vybavení), ale najednou ve velice zajímavých lokalitách. Snahou je poskytnout ubytování pevážn ve dvou a tylžkových ích ve spojení s možností sportu i rekreace a poté celý areál využívat celoron. Mže to být zajímavá alternativa pro rodiny s dtmi, které maximální komfort nevyžadují, nebo naopak nižší cena piláká i ty, kteí by si jindy neúastnili. Další možností jsou napíklad studenti a mladí lidé. 3 Návrh Hmotové a zárove architektonicko-urbanistické ešení vychází z myšlenky na první pohled urené centrální hmoty. Tou je v návrhu objekt hlavní recepce se zázemím a menší administrativou stejn tak jako pipojený ale pitom oddlený provoz bufetu. Abstraktn se v návrhu objevují 3 symboly, které se odrážejí v navrhované lokalit. Jsou jimi eka, jez a pohyb vyjádený ekou. Návrh je pak popisem tohoto dje. Centrální objekt pedstavuje pekážku na vodní hladin, kterou mže být spadlý klacek nebo teba jez (závisí na mítku). Plovoucí listy se pohybují po proudy narážejí na pekážku a adí se u ní geometrickou pravidelností. Tlak vody však narstá, až proud strhne lístky pes pekážku. Nyní se dostávají do víru a chaoticky ve zvýšeném tempu pokraují po proudu. Lístky nahromadné nad jezem pedstavují kontejnerové buky s menším prostorovým komfortem. Buky jsou v tsném kontaktu, pevažuje ubytování pro 4 osoby ve dvou spojených kontejnerech. Vybavení je základní, asto jsou navrženy i bez kuchyky. Pesto ale poskytují krásný výhled na eku a jez. Jsou navrženy pro rodiny a vtší kolektivy. Buky pod jezem jsou vlastn bungalovy, svou vybaveností a umístním je jim umožnno žít izolovan. Jsou vhodné jak pro rodiny, tak pro páry. Buky obsahují nepatrn prostornjší e, minikuchyku, koupelnu a WC. Všechny buky jsou napojeny na centrální hmotu pomocí zklidnné komunikace, která svým tvarem proplouvá mezi jednotlivými hmotami bunk a pedstavuje eku. Tžká hmota bunk je v kontrastu s trochu brutálními klecemi garáží, které však návrh provzdušují a rozdlují celky na jednotlivé díly, ale zárove dohromady komunikují. Z praktického hlediska jsou menší hmoty umístny na klech (ocelových tyích), centrální hmota na kly odkazuje pomocí mola

8 PRVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 84MA08 4 Doprava Hlavní píjezdová komunikace je zklidnná a poskytuje jediný pístup do areálu. Vyúsuje zámrn proti recepci, která ji jde naproti a láká k návštv. Zde se také v blízkosti nacházejí centrální garáže. Individuální parkování je ešeno pro jednotlivé buky pevážn samostatn, kdy klient obdrží vlastní klec po požádání na recepci. V uzamykatelné kleci jsou auta chránna i ped sluneními paprsky. Celkov se v areálu nachází 27 krytých garáží poítáno na každou samostatn funkní buku jedno vetn pti pohotovostních stání, stání pro personál a dvou stání pro OTP. Zásobování je z dvodu pedpokládané nižší frekvence provozu ešeno spoleným napojením. 5 Dispozice Areál je navržen na maximální kapacitu 54 lžek. Obytné buky jsou oznaené dle množství použitých kontejner a tedy dle velikosti A až F. Buky A a B jsou dvoulžkové navržené v 9-ti dispoziních variantách. Buky typu C zahrnují i dva dvoulžkové e pro OTP, zbytek je tylžkový. Buky pedešlých znaení jsou navrženy s vtším drazem na plošné ešení dispozice, místnosti obsahují 2-4 lžka, kuchyku, WC a koupelnu a asto i terasu. Ostatní obytné buky jsou navrženy na prostorové minimum odvislé od požadavku na krátkodobé ubytování. Jedinou výjimku je buka typu E s em a terasou a výhledem na jez. Tyto buky je možné pronajímat zvláš jako dv dvoulžkové fungující zcela samostatn vetn vstup, vybavení, nebo lépe je možné k jedné z dvojice bunk piadit spolený kontejner obsahující další (pro rodinu s dtmi) nebo kuchy a nebo je možné buky spojit v jeden komplex, který v extrémním pípad pedstavuje ubytovnu pro 8 student (var F2.8). Centrální hmota je navržena s dvma nadzemními podlažími. Funkn je dlena na provoz recepce a zázemí a bufetu se zázemím. Vstup do objekt je možný pouze pes recepci, schodišovou halou se dostáváme do samostatného administrativního patra se temi kanceláemi pro šest osob, zázemím, denní místností a prostornou terasou. Bufet poskytuje komfortní posezení pro min 22 osob. Plocha zajišuje kapacitu pro dvojnásobnou obrátku. Bufet je uvažován jako zaízení závislé na dovoz hotových jídel a minutek vetn existence nápojových automat. Není zde proto navržena kuchyn. Samozejmostí je zázemí pro personál a WC pro návštvníky vetn OTP. Z prostoru krytého venkovního koridoru mezi bufetem a recepcí se nachází pímý vstup k ece na molo, které je tíúrovové propojené schodišti. Nejvyšší je navržena s posezením, prostední je komunikaní a nejnižší funguje jako vlastní molo a prostor pro vodní zábavu. 6 Konstrukce a materiály Všechny objekty areálu vznikly slouením z kontejner od firmy Koma o pdorysných rozmrech 3x3m, 3x6m a 3x9m. Minimáln jeden vždy tvoí jednu obytnou buku. Moduly kontejner jsou pevzaty od výrobce. Z dvod obecn vysokých požadavk na tepelnou techniku jsou pi zachování vnitních rozmr kontejnery obaleny izolací smrem ven pod pláštm. Do stn je pidáno 140mm TI, stejn tak narstá i k.v. pi zateplení 220mm do stropu a 120mm do podlahy. Klece garáží jsou ocelové s plechovou krytinou. Ocelové svaence se vyskytují jako souást zábradlí v celém areálu a jako pergola nebo kryt kvtináe

9 PRVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 84MA08 Bungalovm jsou navrženy lehké pultové stíšky na devné lehké nosné konstrukci o sklonu 13,5º. Krytina je plechová opatená nátrem. I tyto buky jsou zatepleny ve strop. Vzniklý prostor je vhodný využít pro vtrání a jako provtrávanou dutinu umožující chlazení v lét. Vlastní tvar vychází z architektonických dvod. Fasáda je navržena na bázi cementotískových desek. Plochy jsou odolné a snadno istitelné. Desky jsou kotveny na svislo, pouze na centrální hmot je použito zkosení 30º, 45 º a 60º. Vytápní je navrženo jako elektrické pímotopové. Vtrání je pirozené okny. 7 Závr Užití modulární konstrukce s sebou pináší velké výhody v oblasti návrhu i montáže, ve které se navíc podepisuje jednoduchost ešení, ale problémy pro architekty. Snaha vytvoit vtší množství variant cesty k cíli a použít je není krokem proti, ehož píkladem ml být i tento návrh