V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE"

Transkript

1 V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN 16. dubna 2014 návrh k diskuzi

2 1. ZMĚNITPŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUTZÁVAZNOUKONCEPCIAAKČNÍPLÁN 9 3. ZAJISTITSTABILNÍADOSTATEČNÉFINANCOVÁNÍ POSÍLITROLISTÁTU ZEFEKTIVNITAZRYCHLITVEŘEJNÉZADÁVÁNÍ POSÍLITVÝZNAMPROJEKČNÍAINŽENÝRSKÉČINNOSTI ZEFEKTIVNITŘÍZENÍSTAVEBNÍREALIZACE ZLEPŠITOBNOVU,ÚDRŽBUASPRÁVUSTÁVAJÍCÍHOMAJETKU 16 OASOCIACIPROROZVOJINFRASTRUKTURY 17 2 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

3 Upozornění Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) předkládá tento dokument jako návrh kdiskuzi o nutných změnách voblasti veřejné infrastruktury, které povedou kvyšší efektivitě hospodaření sveřejnými prostředky,stabilizacidodavatelskéhotrhuazajistídlouhodoběudržitelnýrozvojveřejnéinfrastruktury jakozákladníhopilířezdravéekonomicképrosperityčeskérepublikyaudrženíkonkurenceschopnosti. Závěry dokumentu budou podkladem pro jednání svládou, zástupci státu, zástupci relevantních ministerstev, investorských organizací a zákonodárci při formulaci a prosazení nutných systémových změnvoblastiinfrastruktury. Cílemdokumentuneníposkytnoutvyčerpávajícípřehlednutnýchzměndlemezinárodnídobrépraxe, alestručněidentifikovatprioritnízměny,kterébymělynastatjižvprůběhuroku2014.aripřipravuje < takékoncepčnímateriál,kterýposkytnekomplexnějšípohlednasystémovézměny. DoporučeníARIjsouvmodrébarvěvšedémobdélníkuaparagrafověočíslovánaprolepšípřehlednost. Tetonávrhje živým dokumentem,kterýsebudedálerozvíjetvreakcinaodezvyazávěryspolečné diskuze. Vaše připomínky a názory nám můžete zasílat na suvedením KOMENTÁŘZMĚN2014.PředemVámděkujeme. Verze1.0z16.dubna2014 Použitétermíny ARI ČR EK EU Infrastruktura Investorskéorganizace MD MMR MS MZV MŽP Parlament Rezortdopravy ŘSD ŘVC SFDI SŽDC ÚOHS 3 verze%1.0%/%16.%dubna%2014 Asociaceprorozvojinfrastruktury Českárepublika Evropskákomise Evropskáunie Míněnojakveřejnáinfrastrukturavdopravníasociální(nemocnice,školy,státní instituce,občanskávybavenost,vodohospodářství),taksoukromáinfrastruktura (energetická,přenosovéatelekomunikačnísítě) Investorskéorganizacestátu,míněnoŘSD,SŽDCaŘVC MinisterstvodopravyČeskérepubliky MinisterstvopromístnírozvojČeskérepubliky MinisterstvospravedlnostiČeskérepubliky MinisterstvozahraničníchvěcíČeskérepubliky MinisterstvoživotníhoprostředíČeskérepubliky PoslaneckásněmovnaParlamentuČeskérepubliky MíněnospolečněMD,SFDI,ŘSD,SŽDCaŘVC Ředitelstvísilnicadálnic Ředitelstvívodníchcest Státnífonddopravníinfrastruktury Správaželezničnídopravnícesty Úřadproochranuhospodářskésoutěže

4 Naše infrastruktura potřebuje změnu přístupu Kvalitníadobřefungujícíinfrastrukturajehybnousilouekonomikykaždéhostátuazáklademprosperity jeho společnosti. Investice do infrastruktury přinášejí vysokou návratnost, a to nejen ve formě okamžitého finančního impulzu ekonomice a podpory zaměstnanosti, ale zejména ve formě položení základu dlouhodobému hospodářskému růstu, zvýšení konkurenceschopnosti a přílivu investičního kapitálu.předevšímvšaktytoinvesticezvyšujíkvalituživotaobyvateldanézemě. Ekonomika České republiky po čtyři roky ztrácela svou výkonnost. Útlum investic do veřejné infrastruktury dramaticky snížil stavební produkci na historické minimum a podpořil růst nezaměstnanosti. Naše neschopnost efektivně vyčerpat evropské fondy nás patrně připravila a ještě připraví o desítky miliard korun. Oblast dopravní infrastruktury vposledních měsících odkryla řadu skutečností,kterédokazujíjejískutečnýstavvnekoncepčnost,opomíjenířádnýchprofesníchprocesůa postupů řízení projektů a zakázek, přehlížení objektivních skutečností, úpadek role investorských organizacístátuhospodařitsestovkamimiliardstátníchprostředkůrozumněaefektivně. Je evidentní, že vposlední dekádě Česká republika ztratila svou schopnost racionálně, efektivně a systematicky budovat veřejnou infrastrukturu. Hrdost a um sektoru stavebnictví vystřídala nálepka fušerství,předraženíakriminalizace.vítanésnižovánírealizačníchcensejiževidentnědostalozahranici rentability a udržitelnosti většiny dodavatelů. To může vést knízké kvalitě odvedené práce, která se ovšemprojevípozdějiajakobumerangsevrátívpodoběpředčasnýchvýdajůnaopravyarekonstrukce. Zajistitkvalitníadobřefungujícíinfrastrukturunenípouzevzájmuaodpovědnostirelevantníchministrů a investorských organizací státu, ale ve skutečnosti je vzájmu průmyslu, podnikatelského sektoru, zahraničníchinvestorůavkonečnémdůsledkuvšechobčanůčr. ARIzastávánázor,ženávratzdravéhorozumu,systematickéhoakoncepčníhopřístupuahrdostiprofese se nevrátí bez cílené snahy o nápravu na straně veřejného i soukromého sektoru. Diskuze o veřejné infrastruktuře by se neměla vést o nedostatku finančních zdrojů vrozpočtech příštích let, ale o způsobechjejichefektivníhovyužitísvizíveřejnéhoužitku. Infrastrukturabymělabýtjednímzhlavníchpilířůhospodářsképolitikystátu,vedleinstitucionálního zajištění,podporyinovačníhoprostředí,vzdělanostiaexportu.abybylahospodářskápolitikafunkční, mělabybýtpropojenasestátnímrozpočtemčr,atonejpozdějiodroku2016. Budoucnostveřejnéinfrastrukturymádvascénáře:můžeme(i)zvyšovatpříjmyzezdrojůfinancovánív přerozdělením vyššího podílu z veřejných rozpočtů na investice, zvyšováním výběru daní, poplatků a zadlužení;můžemeovšemtaké(ii)zvyšovatsvojiefektivituahospodárnost,kdyzastejnéprostředky můžemezískatvíceakvalitnějšíinfrastrukturuneždoposud. ARIzastávánázor,žeČeskárepublikamáznačnéobtížedlouhodoběrozvíjet,obnovovataudržovatsvou veřejnou infrastrukturu efektivně jako správný hospodář. Dle zahraničních studií, zavedením dobré praxe běžně užívané vsoukromém sektoru, mohou státy ušetřit až 40% svých budoucích předpokládanýchinvestičníchpotřeb.dlemckinseyglobalreport Infrastructureproductivity:Howto save$1trillionayear,jsoutototřizpůsobyjaktohodocílit: Lepšímvýběremprojektů>dlouhodoboukoncepcí,výběremnezbytnýchprojektůsesynergiemi Zefektivněnímceléhoprocesu>plánu,přípravy,stavebnírealizaceažposprávuaúdržbu Lepšímhospodařenímsestávajícíinfrastrukturou>důslednouúdržbouařízenímkapacit 4 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

5 Podobnost krizí evropských zemí SoučasnásituacevoblastiveřejnéinfrastrukturyasektorustavebnictvívČeskérepublicevykazujeřadu znaků, které jsou identické se znaky podobných situací, kterým vminulosti čelila řada vyspělých evropskýchzemí.dnešníviditelnákrizevsektorustavebnictví,zejménavoblastiveřejnéinfrastruktury, je pouhým vyústěním dlouhodobě neřešeného, stále se zhoršujícího stavu prostředí, vyhrocené atmosféryaneschopnostivšechdotčenýchsubjektůsituacikonstruktivněřešitaspolupracovat. Cestazesoučasnésituacejezřejmáavřadězemívedlaúspěšněkzásadnímurůstuproduktivityoboru, celospolečenské satisfakci a posílení ekonomické prosperity. Podmínkou úspěchu je upřímná sebereflexe, objektivní zhodnocení problémů všech fází projektového cyklu a otevřená spolupráce veřejnéhoasoukroméhosektoruveformulaciaprosazenínutnýchzměnvoboru. ŘešeníkritickésituacevČRneodkladněvyžadujejakkrátkodobářešeníkestabilizacitrhu,takzejména koncepčníasystémovézměny,kteréjsouzcelazásadníprotrvalouudržitelnostnejenstavebnictví,ale zejménaekonomicképrosperitynašízeměakvalityživotavní. Zahraničnízkušenostiukazují,žeseneobejdemebezkulturníchzměnaopuštěnířadypřežitkůtradiční stavební praxe a zažitých předsudků veřejného zadávání. Zásadní změny by měly nastat v procesu plánování a přípravy, veřejného zadávání a řízení infrastrukturních projektů napříč celým spektrem veřejné,aleisoukromésféry. Poslední zjištění odhalila, že jedním ze zásadních nedostatků současného stavu je vzájemný nepřátelský přístup státních investorů, projektantů, stavebních dodavatelů a jejich subdodavatelů. Tentostavjezpůsobenpřílišvelkýmdůrazemnanejnižšícenupřizadáváníahodnocenínabídek. Zkušenosti ukazují, že akceptování nejnižší cenové nabídky není ekonomicky výhodné, ani zpohledu konečnéstavebníceny,anizpohleduceloživotníchaprovozníchnákladů.více pozornosti by se mělo věnovatposouzenícenyakvalitynabídkyzpohleduceloživotníchnákladůakvalitydodavatele. Vztahymezistavebnímidodavateliastátnímiinstitucemibylyčastocharakterizoványjakokonfliktnía bezvzájemnédůvěry,cožpřispělokešpatnémuvýsledku. Zadavateléadodavatelébymělispolečněhledatzpůsobyřešeníproblémů,snižováníčasovýchprodlev anavýšenírozpočtůaeliminovatplýtvánípracíamateriálem. Vybrané%závěry%zprávy%Modernising%Construction,%Národní%kontrolní%úřad,%Velká)Británie,)v)roce)2001% Krize okolních států měly obdobné příčiny a obdobná řešení. To, co nás dosud odlišuje od vyspělých zemí,jenašeneschopnostpochopitpříčinyazavéstopatření.současnýstavnenípouzekrizístavebnictví, ale zejména krizí systému státu efektivně hospodařit a podporovat ekonomickou prosperitu země. Vyspělézemědokážípřejímatsvézkušenostiaučitsezchybdruhých,avelmičastohledajíinspiraciv soukromémsektoru. Investiční činnost, má[li být hospodárná, má stejné zákonitosti, je[li prováděnasoukromýmčiveřejnýmsektorem. 5 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

6 Současný stav Současná situace v oblasti veřejné infrastruktury a sektoru stavebnictví včeské republice není dobrá. MezihlavnípříčinysoučasnéhostavudlenázoruARIpatří: Politika) " Politickánestabilitavedeníjednotlivýchrezortůanejednotnostvkoncepčníchastrategickýchotázkách napříčpolitickýmspektrem. " Nemáme dlouhodobou koncepci a akční plán rozvoje veřejné infrastruktury, která by byla rezistentní předkrátkodobýmivlivyčastýchpolitickýchzměnapartikulárníchzájmů. " Dlouhodobě převážil politický vliv nad odbornou činností veřejné správy a investorských organizací. Krátkodobé zájmy a krátkodobé vize politiků a lobbistických skupin využívaly a podporovaly nekoncepčnostaslaboufunkcistátuvrolisprávnéhohospodáře. Veřejné)zadávání) " Státmáneefektivnípřístupkveřejnémuzadáváníinfrastrukturníchprojektů.Politickýamediálnítlak vyústil v praxi zadávat s co nejmenšími problémy, namísto snahy zvyšovat efekt hospodaření s veřejnými prostředky. Vsoučasnosti většina zadavatelů vybírá dodavatele s nejlevnější nabídkou (i vpřípadech kde je to zcela nelogické, jako je intelektuální činnost, projekční práce), neboť nedokáže vyhodnotit ekonomickou výhodnost (chybí metodika MMR/vzorové zadávací podmínky), nebo se bojí taktopostupovat(nepředvídatelnostanepraktičnostrozhodováníúohs,kriminalizacepostupů). " ČRvykázalavesrovnánísostatnímievropskýmizeměminejdramatičtějšínárůstvprůměrnédélcedoby nadokončenízadávacíhořízeníodjehooznámení.ze107pracovníchdnívroce2009tobylo164dní vroce Tím, že se veřejné zakázky vprůměru opozdí o 57 dní, přichází česká ekonomika o 60 miliardkčveřejnýchzakázekvdanémroce. " Praktická nefunkčnost ÚOHS zcela zásadně ochromuje efektivní hospodaření státu sveřejnými prostředky, zejména pro neschopnost rozhodovat konzistentně, předvídatelně a ve vymezených časovýchlhůtách.některépostojeúohsmohoubýtvrozporusmezinárodnídobroupraxíapostojiek. " Nesprávně jsme implementovali předešlou směrnici EU pro zadávání veřejných zakázek. Sami jsme si zavedli řadu striktnějších pravidel, bez pochopení praktických konsekvencí. Snížení limitu pro dodatečnéstavebníprácez50%na20%, vkombinacisnázoremúohs vzájemnéhonezapočítávání, nezohledňování podstatnosti změn a soudního pohledu na to, co je ve stavebních projektech předvídatelné či nepředvídatelné, vede při zadávání a řízení staveb zinženýrského pohledu kabsurdnímsituacím. " Stávající zákonná úprava zadávání dodatečných stavebních prací paralyzuje efektivní řízení staveb. Komplikaceuvelkýchstavebníchprojektůnelzezakázatajejichzměnámnenímožnézcelazabránit,ať už zdůvodu nepředvídatelnosti nebo změn technologií. Je nutné jim však více předcházet lepším plánováním zadavatelů, jasnější specifikací a kvalitnější projektovou přípravou. Důležité je také nastavení jasných a transparentních mechanismů jejich administrace, schvalování a kontroly. Ktomu musísloužitpodlenovézadávacísměrniceeupředevšímrozumnáafunkčnísmlouva. Slabý)stát) " Chybínámkulturaapraktickáschopnostodbornéatransparentníkomunikaceařešeníproblémůmezi veřejnou a soukromou sférou. Hybateli změn vyspělých zemíjsou právě mezirezortní týmy, komise a platformyspojujícízájmyaznalostiobousektorů. 6 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

7 " Nemáme vymahatelnou odpovědnost státních úředníků, kteří ročně hospodaří sdesítkami miliard korun.státnísprávabymělabýtpodporována k jednání a k rozhodování.její rozhodování jednatči nejednatbymělabýtodpovědnáakvalifikovaná,podloženaodbornýmiargumenty. " Rezort dopravy a investorské organizace státu nemají dostatečnou početní a odbornou kapacitu, zejménařsd.tozpůsobujenedostatečnouprojektovouamajetkoprávnípřípravu.nedůslednýproces kontrolykvalitypřebíranýchpracíjezasezpůsobenjejichslaboupozicívůčidodavatelům. " Státnemádostatečněkvalitníprocesy(pokudjemávůbec)plánování,přípravyařízeníinvestičníchakcí včetně neexistence kontrolních mechanismů (Gateway process), které by zajistily efektivní a kvalitní plánováníapřípravuprojektů. " Stát nemá kvalitní školící a vzdělávací podporu vinvestičníchdovednostech.bezzajištěnífinančního zázemí a personální stability zejména odpovědných osob za velké investiční projekty nemůže ze své podstatyinvestičníprocesdosahovatvýraznělepšíchvýsledků. Dobrá)praxe)) " Byrokratické dodržování forem převážilo nad obsahem a zdravým rozumem. Máme řadu postupů, pravidelaoficiálníchnázorů,kteréjsouzcelavrozporusefektivnímhospodařením,mezinárodnídobrou praxíapostupyeu. " NesprávněpoužívámestandardnímezinárodněuznávanésmlouvyFIDIC.Změnyobchodníchpodmínek užívanéstátnísprávouvčrjdouvmnohapřípadechdalekozahraniciefektivníhorozdělenírizik.trend přenášet neuřízená rizika v odpovědnosti státu na dodavatele vede k nepřátelskému řešení sporů, časovýmprodlevámazbytečnémuplýtvání. " Postrádáme schopnost a možnost rychlého odborného řešení sporů. Velké infrastrukturní projekty, zejménainženýrskéstavby,sezesvépodstatyneobejdoubezvznikukomplikacíanejasností.některé aspektynejsouzcelapředvídatelné.nejistotavlastnívelkýmprojektůmmůževéstkesporům.důležitéje sporydokázatřešitrychlouaodbornoucestou.ktomusloužínejlépetzv.radyprořešenísporůnebo jináformaexpertníhořešenísporů. Dotace)EU) " Sama EU nám vyčítá nedostatečnou implementační kapacitu našich institucí a rezortů, špatnou projektovoupřípravuapřeváženípolitickýchzájmůnadskutečnýmipotřebamihospodářstvízemě. Dodavatelský)sektor) " Zahraniční studie poukazují na nízkou produktivitu českého stavebního sektoru, způsobené nedostatečnou orientací na kvalitu, nové technologie a inovativní řešení. Upozorňují naneformálnost prostředí,kteréumožňujeprosazováníkrátkodobýchindividuálníchzájmůnaddlouhodoběudržitelnou vizísektoru. " Nepřítomnost jasné koncepce státu, nedostatek zakázek vkombinaci sbezradnou praxí veřejného zadáváníapřemrštěnýmtlakemnanejnižšícenudovedldodavatelskýtrhnapokrajbojeoholépřežití. Vevýsledkukonkurenčníhobojeseukázalo,žedodavateléjsouochotninabízetcenypod bezpečnou cenu, vřadě případů pravděpodobně pod nákladovou cenu. Toto mnohdy způsobuje vyostřenou atmosféru až konfrontační přístup mezi zadavateli a jejich dodavateli. Namísto rychlého řešení sporů docházíkzastavovánípracíaplýtváníprostředky. " Upadázájemotechnickéobory.Kvalitníainovativnídodavatelsképrostředípotřebuješirokouzákladnu kvalitněvzdělanýchstudentů,kteříspatřujíperspektivuvoborustavebnictví.vývojposledníchletspolu s degradací oboru státem a médii dokázal pravý opak. Stát by měl stabilizovat sektor stavebnictví, kultivacíprostředímudátviziazajistitjehodlouhodobýrozvoj.čímméněbudeodborníků,tímmenší budekonkurenčníprostředí. 7 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

8 1. Změnit přístup Politický)přístup) Problémem veřejné infrastruktury včr vminulosti bylo převážení politického vlivu nad odbornou činnostístátnísprávyainvestorskýchorganizací.krátkodobézájmyakrátkodobévizenepodporovaly politickou diskuzi a shodu o strategické vizi rozvoje dopravní infrastruktury vkontextu makroekonomickýchpotřebstátu,podporypodnikáníazvyšováníkonkurenceschopnostiekonomikyčr. Dopravní infrastruktura by měla mít dlouhodobou vizi, měla by být zasazena do středoevropského kontextuamělabymítzacílzvýšeníefektivityprostředí,posílenírolestátuaudrženístabilityodvětví. Strategický)přístup) ČR by měla reagovat na dopady evropské politiky jednotného trhu a pro udržení své konkurenceschopnosti by se měla více vymezovat ve středoevropském kontextu. Zahraniční investoři porovnávají konkurenceschopnost a vhodnost zemí i celých regionů vevropském měřítku. Rozsah a kvalita dopravní sítě je jednou z klíčových předpokladů konkurenceschopnosti nejen ČR, ale také celéhoregionustředníavýchodníevropy.napojeníčrnaevropskédopravnísítě dálniční,železničníi vodní je vtomto kontextu zcela zásadní. Dostavba dálniční sítě, příprava vysokorychlostních tratí a rozvojvodnídopravybymělabýtjednouznejvyššíchprioritvládyčr. Makroekonomický)přístup) Zatímcozaposledních13letČRproinvestovaladodopravníinfrastrukturynecelých800miliardKč,za stejnou dobu získala miliard Kč vpodobě přímých zahraničních investic (2,4 násobek). Kvalita dálničnísítěčrvestředoevropskémměřítkuklesá.to,cobylobránodřívejakosamozřejmost,jižneplatí. ZahraničníinvestořivsoučasnostizačínajípreferovatprosvéstrategickéinvesticejižníregionyPolska, kteréužmajílepšídopravnídostupnostnaněmeckýtrh. Dodavatelský)přístup) Změna ve vnímání a přístupu by měla nastat i mezi dodavateli. Dlouhodobá vize, dostatek zakázek, jasná pravidla zadávacích řízení a smluvních podmínek, předvídatelné rozhodovací procesy mají mnohem vyšší hodnotu než krátkodobé zisky, manipulace prostředí a konkurenční boj. Profesní organizace, svazy a asociace musí společně začít hrát klíčovou roli ve zprostředkování jednotné a formalizovanékomunikace. Trh dodavatelů by se měl sjednotit alespoň vpřístupu kzákladním systémovým změnám a spolupracovat napříč profesním zaměřením. Současná krize prokázala úzkou provázanost mezi projektověvinženýrskou přípravou a stavební realizací. Nedostatky přehlédnuté již při špatném zadání projekčních prací mají zcela přímý vliv na konečnou cenu projektu, objem víceprací a nakonec i na úspěšnostčerpánídotacíeu.rolestátujakorovnocennéhopartnerabymělabýtvzájmudodavatelů. Odbornáspolupráce,hledáníefektivníchainovativníchřešeníiřešenísporů,byměloprobíhatotevřeně vespolečnýchplatformách. Přístup)médií) Jetřeba,abymédiaprezentovalaproblematikurozvojeinfrastrukturyobjektivněakontinuálně,takaby siveřejnostmohlasamaudělatsubjektivnínázor.vytvářenímněkterých mediálníchkauz,kterévznikly vdávnéminulostijakodůsledekřadyprocesníchnedostatků,nedostatečnékomunikaceneboneochoty běžnéproblémyřešitsprávněaprofesionálně,bylobohuželvnímánísektoruinfrastrukturypoškozeno. Věříme,žeprofesionálníaobjektivnípřístupmédiínapomůžekobnoveníjehodůvěryhodnosti. 8 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

9 2. Přijmout závaznou koncepci a akční plán Rozvojdopravníinfrastrukturyječasověifinančněnáročnýproces.Abybylefektivníahospodárný,musí umožnitvčasnéplánovánídostatečnýchfinančníchzdrojůakapacitjaknastraněstátu,taknastraně dodavatelů.rozhodováníbymělovycházetzdlouhodobévize,mělobydbátnaefektivituprostředía mělobybýtchráněnopředkrátkodobýmizájmy. Přestožestrategickýchdokumentůvoblastidopravybylojižvytvořenomnoho,žádnýznichsedosud nestalzávaznýmavymahatelným.častézměnyvedenírezortuvždyvedlykezměněstrategie.podstatou strategickékoncepcebymělabýtjejístřednědobástabilita,politickázávaznostavymahatelnost,která nebudepodléhatčastýmpolitickýmzměnám,tendenčnímnázorůmakrátkodobýmzájmům.veřejnýi soukromýsektorpotřebujíspolečnévizeacíle,kterézajistíplynulost,předvídatelnostatransparentnost. 2.1 Dlouhodobávizeajasnýplán Dlouhodobástrategickákoncepcedopravníinfrastrukturysdlouhodobýmvýhledemna20až30letby mělabýt schválena Parlamentem (Strategická) koncepce). Jako podklad by měly být použity Dopravní sektorové strategie schválené vládou ČR dne Jejich obsah by měl být zjednodušen do podobystrategickékoncepcevzákladníchrysechvdopravnímody,koridory,cíle,nákladyatermíny. Koncepce by měla být doplněna akčním plánem svýhledem 5 až 7 let, který specifikuje způsob naplňováníkoncepcevestřednědobémvýhledu(akční)plán).akčníplánbymělurčitpriority,definovat koridory,termínyavýšifinancování.míradetailuovšemmusíumožniturčitouflexibilitupropřípravu jednotlivých staveb. Akční plán by měl definovat projekty ve veřejném zájmu a proto by měl být schválenparlamentem/vládou. StrategickákoncepceaAkčníplánbymělybýtzávaznédokumentyprovládu,ministerstva,investorské organizace a SFDI. Jejich implementace by měla být dílem odborného rozhodování státní správy o nejefektivnějšímzpůsobuřešení,zadáníafinancování.jejichzměnybymělonavrhovatmdvesmyslu změnstrategievlády,alejakékolivzměnymusíbýtopětschválenyparlamentem. Jasná)vize,)dlouhodobá)koncepce,)střednědobý)plán)a)stabilní)víceleté)projektové)financování)zlepší) efektivitu)hospodaření)a)umožní)úsporu)veřejných)prostředků)v)řádu)stovek)milionů)korun.) Výšeuvedenéopatřeníbymělozamezitsoučasnésituaci,kdy neníprojektověamajetkověpřipraven dostatekinvestičníchakcíanenímožnéplněvyčerpatnárodníievropskédotačnízdroje.tentopřístup není zpohledu státu hospodárný, protože snižuje kapacitu a výkonnost dodavatelů, kteří nemají dostatekzakázek,snižujípočtyzaměstnancůavedoukonkurenčníboj. 2.2 Plánováníinvestičníchpriorit=Centrumexcelence MDbymělozavéstkontinuálníprocesstrategickéhoplánováníahodnoceníscénářůrozvoje,kterýzajistí kvalitnívývojstrategickékoncepcečr.investičníprioritypodloženécostvbenefitanalýzamibymělybýt rozpracoványdoakčníhoplánusjasnýmicíli,procesyřízeníamonitorování.základnímpilířemefektivity státu je jasná vize rozvoje dopravy, dopravních módů, nezbytných a vzájemně se doplňujících a podporujících projektů. Toto nevyžaduje zásadní personální posílení, ale vytvoření společné odborné platformy státní a soukromé sféry. Správné vize potřebují dostatek nápadů, kvalitních informací a analytickýchpodkladů. ČR)by)měla)investovat)pouze)do)nezbytných)projektů)a)zamezit)realizaci)zbytečných)a)nesystémových) řešení,)která)by)neměla)synergický)a)prorůstový)efekt.)% 9 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

10 3. Zajistit stabilní a dostatečné financování Stabilní)financování) Současnápraxefinancovánídopravníinfrastruktury,sjednoročnímrozpočtovýmvýhledemfinancování, je velice neefektivní, podporuje krátkodobá a nesystémová řešení, způsobuje nejistotu a časové prodlevy,kteréseprojevujívnedostatečnékontinuitěpracíapozdnímvyhlašovánímveřejnýchzakázek. Výsledkemjeuspěchanézadávacířízení,nekvalitnízadávacíaprojektovédokumentace,nesmyslnýtlak natermínyaprováděnístavebníchpracívročníchpodmínkách,kterévýrazněsnižujíkvalituaživotnost realizovanýchprojektů. 3.1 MandatornístřednědobéfinancováníAkčníhoplánu Akční plán by měl mít zajištěno financování na dobu svého střednědobého výhledu formou mandatorníhofinancováníprojektů,přípravyarealizacestavebvčetnějejichnáslednéřádnésprávya údržby. Stabilita financování bude vyžadovat aktivnější přístup SFDI a investorských organizací ve včasnémaplynulémvypisováníveřejnýchzakázek. Dostatečné)financování) Přestože ČR měla vminulosti problém plně vyčerpat své zdroje, výhled SFDI na roky 2015 a 2016 už předpokládá pokles zdrojů o 20 až 25 miliard Kč oproti roku Závěry Dopravních sektorových strategií jasně indikují, že současný způsob financování je zpohledu rozvoje nedostatečný a neudržitelný. ČRbymělapodstoupitodbornoudiskuziopotřebědopravníinfrastruktury,ovůliačasovémhorizontu tytopotřebynaplnitaovýšifinančníchzdrojů,kteréjetomuochotnavěnovat. 3.2 Zefektivnitanásledněoptimálněvyužítvšechnyzdroje ARI zastává názor, že souběžně stouto diskuzí by měly být provedeny zásadní změny, které zvýší efektivituahospodárnostnastraněvýdajůdříve,neždojdeknavýšenínastranězdrojů. ČRbymělaumětdokázatkombinovatvšechnydruhyfinancování:národní,dotačníisoukromé.Volba způsobu financování by měla vždy optimalizovat náklad financování a míru podstoupeného rizika. Národníadotačnízdrojebysemělypoužívatumenšíchprojektů,velképrojektybymělykombinovat dotačníasoukroméfinancovánípovzoruvyspělýchevropskýchzemí. Udržitelnostrozvojedopravníinfrastrukturybudevyžadovatoptimálníkombinacinásledujícíchzdrojů: navýšení národních zdrojů do výše 2% HDP, zvýšení příjmů z užívání (např. zavedením výkonového zpoplatnění osobních automobilů či dopravní cesty) a využití dluhového a investičního kapitálu soukroméhosektoru,tj.penzijníchaspecializovanýchinfrastrukturníchfondů. Zatímcookolnístátyzaposledníchdesetletproinvestovalyzesoukroméhokapitáluvekvivalentutéměř 380 miliard Kč do stavby 1500 km dálnic a celá EU zrealizovala 1200 projektů formou PPP za 5500 miliardkč,českárepublikanedokázalazrealizovatjedinýtakovýprojektaodtohotokonceptusezcela nepochopitelně, oproti vyspělým evropsklým státům, doposud distancovala. Přitom pevná cena, dodržení termínů a dlouhodobé kvality s komplexní odpovědností garantované vlastním kapitálem infrastrukturních investorů jsou výhody, které využívají vyspělé země k efektivnímu budování své dopravnísítě. 10 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

11 4. Posílit roli státu ZákladnípodmínkouzlepšenípolitikystátuvhospodařeníačerpánídotačníchprostředkůEUjezamezit politickým vlivům v procesu rozhodování, zamezit nedostatkům v procesním a projektovém řízení. Odbornérozhodováníajednáníveřejnésprávybymělobýtpostavenonaprofesionálnímprocesníma projektovémřízení.správnéřízenírizikbyměloodhalovatproblémydřívenežsematerializují. 4.1 Zavéstkvalitníprocesnířízeníakontrolníprocesy Státbymělzavéstprovelkéarizikovéprojektykontrolníproces,tzv.Procesbran(Gatewayproces), který bude založen na nezávislém přezkoumání stavu projektů vklíčových fázích projektového cyklu kvalifikovanýmiodborníkyspraktickýmizkušenostmi.tímzajistíkvalitnípřipravenostprojektů,zamezí nedostatkůmvprocesnímaprojektovémřízeníaodolákrátkozrakýmpolitickýmamediálnímtlakům.je řadavyspělýchzemí,kterénámmohoubýtinspirací. Měla by vzniknout expertní agentura státu pro řízení projektů národního významu po vzoru Velké Británie,obdoba MajorProjectAuthority,kterábybyla centremexcelence,nositelemodborných znalostíapraktickýchzkušenostísmetodickouakontrolnífunkcí(proveřejnouinfrastrukturu). Národní projektoví manažeři bymělibýtodpovědnízaprojektynárodníhovýznamu.zanaplánování, přípravu,realizaciamonitoringjednohovelkéhoprojektubymělabýtzodpovědnápouzejednaosoba. Rolesilnéhoauvědoměléhostátujenutnáprovytvořeníadlouhodobéudrženíefektivníhotrhu.Silný dodavatelský trh potřebuje rovnocenného partnera, po stránce odborných znalostí a manažerských schopností. Řada současných neřešitelných problémů vznikla zdůvodu chybného rozhodování, špatnéhoprocesníhořízeníanáslednéneochotypřiznatchybuahledatřešení. 4.2 Zajistitkvalitníodborníky=profesionalizaceinvestorskýchorganizací Absolutní prioritou veřejné i soukromé sféry je zajistit profesionální fungování MD, SFDI a investorských organizací [ zavedením řídicích a kontrolních procesů a zvýšením jejich odborné a početní kapacity. Stát by měl těmto organizacím co nejdříve zajistit dostatečný počet kvalitních projektových manažerů spraktickými zkušenostmi zoblasti projektové přípravy a řízení staveb. Organizace, které ročně hospodaří se 70 miliardami Kč, by měly mít mechanismy profesionálního manažerskéhořízení procesůaprojektů,rozděleníjasnýchkompetencíaprofesníodpovědnosti. ČR postrádá schopnost otevřené, transparentní a odborné diskuze zástupců veřejného a soukromého sektoru.soukromýsektormělavždybudemítvětšíodbornéznalostiapraktickézkušenosti,protožese účastní více projektů, vkonkurenčním prostředí je neustále motivován kinvenci a zvyšování své odbornosti.přesto,žemůžemítjinézájmynežstátníspráva,jedůležité,abystátdokázaltěžitztěchto předností. Vyspělé země prokazují velkou schopnost spolupráce a odborné diskuze s profesními organizacemi.hybatelizměnvtěchtozemíchbylyvětšinouprávěorganizacesdružujícízájmydodavatelů. 4.3 Moderovatodbornoudiskuziprostřednictvímodbornýchorganizací Státidodavatelémajíspolečnýzájemoconejefektivnějšíadlouhodoběudržitelnéfungovánísvéhotrhu. Proto by měli spolupracovat na vhodném nastavení a kultivaci prostředí. MD by mělo vytvořit a podporovat pracovní skupiny pro odbornou a transparentní diskuzi o principiálních otázkách, které propojí zástupce státní správy a dodavatelských firem voblasti (i) projekčně[inženýrské přípravy, (ii) stavebnírealizacea(iii)financování,prostřednictvímasociací,svazůaprofesníchorganizací.povzoru evropských zemí se moderování této diskuze musí zúčastnit také akademické instituce, jako jsou univerzityavysokéškoly. 11 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

12 5. Zefektivnit a zrychlit veřejné zadávání Současná ekonomická krize by měla mnohem menší dopady, kdyby stát, jako dominantní zadavatel zakázek, dokázal nastavit pravidla, procesy a metodiku veřejného zadávání tak, aby bylo jednoduché, rychléaefektivní.mmrjakogestorzákonabymělpřijmoutpraktickýpohled,porozumětzkušenostem zminulýchnovelzákonaoveřejnýchzakázkách(zvz)azohledňovatpodnětyveřejnéasoukromésféry opraktickýchdopadechzvz. 5.1 ImplementovatnovézadávacísměrniceEUzásadněbezzměnaomezení Nové zadávací směrnice EU by měly být vzásadě implementovány vplném znění bez omezování a zpřísňování. Korektní, efektivní a nekorupční prostředí veřejného zadávání nemůže být regulováno striktním zákonem, ale mělo by být dáno jasnou metodikou MMR, která by měla být živým dokumentem reagujícím na podněty zpraxe, dále praktickým a konzistentním výkladem ÚOHS a edukačnímpřístupem. 5.2 Zavéstpravidla/metodikuekonomickévýhodnosti=prohodnoceníhodnotyzapeníze MezinárodnídobrápraxeipravidlaEUjasněvarujíuzakázeknaporadenskou,projekčnínebostavební činnostpředpřemrštěným tlakem na nejnižší cenu,kterýjevrozporuspravidlydobréhohospodáře. MMR by mělo zavést jasnou metodiku pro hodnocení ekonomické výhodnosti zakázek po vzoru evropských zemí. Nepřiměřený tlak na cenu vpřípadě zakázek, kde je dominantní riziko kvality, nepodporujeinovaciatechnologickoumodernizaciajevzásaděekonomickyneobhajitelný. 5.3 Zavéstpravidla/metodikuprourčeníaodmítnutímimořádněnízkéceny MMRbymělozavéstjasnoumetodikuprourčeníaodmítnutínabídkové dumpingové ceny.zkušenosti prokázaly, že dodavatelé pod tlakem krize snižují nabídky pod nákladovou úroveň. Tento přístup má řadu nežádoucích efektů, ať již jde okonfrontační přístup namísto spolupráce, velké množství sporů, přerušovánípracísnepřípustnýmtlakemnazadavateleavyššímnožstvínekvalitníchdodávek.státby takémělmítspolehlivécenovéindexysjejichžpomocíjemožnéobjektivněnízkoucenuidentifikovat. 5.4 Fenoméntzv. víceprací/méněprací vyžadujepraktickéřešení Je potřeba přijmout vnezměněné podobě úpravu víceprací v nových zadávacích směrnicích. Zákonný limitprododatečnéstavebníprácebymělbýtzvýšenzpětzesoučasných20%na50%,cožjepůvodní hodnota podle staré i nové zadávací směrnice. Současná právní úprava je vkombinaci s výkladem ÚOHS onemožnostizapočtenívícepracíaméněprací,kterésenerealizujíčijsou nepodstatné,zcela nefunkční a vede vpraxi pro zadavatele i dodavatele kneřešitelným situacím. Velké infrastrukturní projektyjsoutímtopřístupemparalyzovány. Praktická nefunkčnost ÚOHS ochromujeefektivníhospodařenístátusveřejnými prostředky, zejména pro neschopnost rozhodovat konzistentně, předvídatelně a ve vymezených časových lhůtách. Řada rozhodnutí a postojů ÚOHS jsou vedeny formalistickým a restriktivním výkladem, které mohou být vřadě případů vrozporu smezinárodní dobrou praxí a postoji EK. Zatímco role ÚOHS není zpochybňována,jehofungovánímusípodporovatefektivníveřejnézadáváníahospodařenístátu. 5.5 NovápravidlafungováníÚOHS Stát by měl zajistit, aby ÚOHS nebránil efektivnímu zadávání veřejných zakázek a fungoval po vzoru obdobných institucí ve vyspělých státech. Měla by být zavedena vymahatelnost dodržování rozhodovacíchlhůt,popř.presumpcesprávnostipostupu,pokudúohsvzákonnélhůtěnerozhodne,a mělabybýtzavedenamožnost)exxante)kontrolyzadávacíchpodmínekpředjejichvyhlášenímpovzoru Slovenské republiky minimálně u projektů financovaných zprostředků EU. Tento postup povede ke zvýšeníčerpáníprostředkůzeuarovněžkomezenínáslednéhokráceníjižposkytnutýchdotací. 12 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

13 6. Posílit význam projekční a inženýrské činnosti Promyšlená a kvalitní příprava je základním předpokladem pro efektivní realizaci bez zbytečných časových průtahů, sporů a velkých změn. Stát by měl klást důraz na invenci, moderní technologie v projektováníařízeníčivyužitídobrépraxe,neboťmilionyvydanézakvalitníprojektovoudokumentaci muušetřímiliardypřirealizaciadalšířádověvyššímiliardypodobuživotnostiprojektu.změnyprojektů by se neměly kriminalizovat, ale naopak důsledně vyžadovat tam, kde to vede květší hospodárnosti. Inovativní změny svyužitím Value) Engineering% vkaždé fázi projektového cyklu by měly být naší výsadou,nikolivobavou. 6.1 Prosaditzákonoliniovýchdopravníchstavbách(ZDLS) Vznik zákona o liniových dopravních stavbách podle německého modelu, by měla být priorita MD. Zavedení tohoto zákona zjednoduší, zrychlí a zefektivní projektovou a majetkoprávní přípravu staveb dopravní infrastruktury sefektem ročních úspor vřádu stovek milionů až miliard korun. ZDLS by měl souhrnněupravitvýstavbudálnic,silnici.třídy,železnicavodníchcest(liniovédopravnístavby)včetně EIA,správníchřízení,vydávánírozhodnutíadalších.Zákonbybylspeciálnímzákonemvůčistavebnímu zákonu a zavedl by jediné řízení, jednostupňové rozhodnutí a jediný speciální úřad scelostátní působností.německáprávníúpravajezavedena,vyzkoušenaafungujejižněkolikdesetiletí.německý právnířádjesvoukoncepcípoměrněblízkýčeskémuprávnímuřáduajevsouladusprávemeu. 6.2 SpojitřešeníinfringementuEIAsevznikemzákonaoliniovýchdopravníchstavbách ZLDS ve svém předpokládaném pojetí nabídne řešení, které dostatečně zajistí požadavky EK na implementaci směrnice EIA voblasti dopravních liniových staveb. MD by mělo převzít iniciativu a profesionálněarychlepřipravitkvalitnízldssintegracířešeníproblémůsimplementacíeia.efektivní komunikacečrvůčiekvtétozáležitostibudezásadníproakceptovatelnostkonečnéhořešenízlds. 6.3 Zrychlenímajetkoprávnípřípravy oceňování,výkupuapřípadnéhovyvlastňovánípozemků Současnéproblémysneochotouvlastníkůjednataprodávatpozemkymajířadudůvodů.Tímhlavním byloskokovésníženívýkupnícenyornépůdy.formounovelyzákonač.416/2009sb.bysemělozavést motivační bonusové schéma navyšující výkupní cenu provázané na včasnou součinnost prodávajícího. Dalšíúpravoubymělobýtzavedeníjednotnémetodikyprooceňováníačinnostznalcůaodhadců. 6.4 Hodnoceníavýběrprojektantůnazákladěkvality Výběr projektantů by měl probíhat na základě hodnocení nabízeného řešení, zkušenosti týmu a spokojenosti klientů sminulými referenčními zakázkami. Kvalita nabídky může být posuzována zpohledu návrhu řešení zamýšleného projektu, volby technologie a předpokládaných realizačních nákladů.kvalitníprojekčnípřípravajezákladnípodmínkoukvalitnístavebnírealizace.kvalitnípříprava může ušetřit desítky procent zkonečné stavební ceny. Současný trend výběru nejlevnější nabídky se promítádovysokéhoobjemuvícepracíadůsledku,kdy44%stavebníchspolečnostíavizujesnižujícíse kvalituprojektovédokumentace.vpraxisetéměřnevyužívázákonemupravenýinstitutsoutěžeonávrh, tj.onejlepšířešení,snáslednoumožnostízadatprojekčníprácepřímovítězi. 6.5 Standardizovatzadávánízakázeknaprojekčníainženýrsképrácevrezortudopravy Zadáváníveřejnýchzakázeknaprojekčníainženýrsképrácebymělobýtstandardizovanéajednotnéna úrovnirezortudopravyainvestorskýchorganizací,včetněstandardizaceobchodníchpodmínek.měloby vyjítzdobrémezinárodnípraxe,tj.uplatňovatoddělenéhodnocenítechnickéafinančníčástinabídky. 13 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

14 6.6 PostupnézavedenípřístupuBIM BIM=Building%Information%Modellingjemoderníatechnologickyvyspělýpřístupprojekčnípřípravya řízení staveb. Je to sada procesů, která zvyšuje hodnotu vytvářením, řízením a sdílením vlastností infrastrukturyběhemjejíhoživotníhocyklu.bimumožňujekvalitnějšíprojektovoupřípravusnapojením nadatabázerealizačníchcen,provozníchnákladůaceloživotníúdržby. Stát by měl postupně BIM vyžadovat jako povinný způsob provedení projektové přípravy a řízení stavebnírealizaceproveřejnézakázkynavelkéstavebníprojekty(např.nad500milionůaž1miliardu Kč.)a/nebonarizikovéstavebníprojekty. VsoučasnédoběprobíhajívšechnyinfrastrukturníprojektyvČRnazákladěklasickéhopřístupupřípravy projekčního návrhu se soupisem prací a výkazem výměr. Tento přístup nevyužívá možnosti nových informačních technologií umožňujících vytvářet a sdílet vjedné platformě nejrůznější data a standardizované,vzájemněpropojenéinformaceveformě3dmodelůstaveb,soupisupracísvýkazem výměr,technologickéhopostupuvýstavby,celoživotníchnákladůneboenergetickýchnákladů. BIM výrazným způsobem snižuje rizika stavebních projektů a přispívá kmaximálnímu dosažení ekonomickévýhodnosti,atonejenvevztahukprvotnímnákladůmstaveb,aleikjejichnákladůmpo dobu jejich životnosti. Ve světě se BIM stále více etabluje jako standard chytrého investování ve stavebnictví.finskojejednouzprvníchzemí,kdevládauplatnilabimjakopovinnousoučástnabídekpro státnísprávuvoblastiinfrastruktury;holandskopoužívámetodikubimproveřejnézakázkynad10mil EUR od roku 2011; Velká Británie se rozhodla vyžadovat povinně BIM pro návrhy staveb veřejných zakázekodroku verze%1.0%/%16.%dubna%2014

15 7. Zefektivnit řízení stavební realizace Vyspělé stavební trhy ve Velké Británii, USA, Austrálii a Japonsku staví na dobré praxi, tzn. na zavedenýchprověřenýchdokumentech,jejichždodržovánízajistíudržitelnáférovápravidlaprovšechny. Jdeostandardyzpůsobůzadáváníařízení,přístupykrozdělenírizika,vzorovésmlouvyaprincipyřešení sporů ve stavebnictví. Standardizované transparentní prostředí založené na odvětvovém konsensu vede kvyšší efektivitě nejen řízení, ale i zadávání stavebních projektů. Nejlepšínabídkyspoměrem cena versus výkon/kvalita získá stát pouze ve zdravém konkurenčním prostředí od dostatečného množstvíkvalitníchdodavatelů,súspěšnouhistoriíaudržitelnýmvýhledemexistence.jeveveřejném zájmustátu,abydodavatelskýsektormohlfungovatvpřehlednémrozumnémprostředí,byldostatečně konkurenceschopný,používalmodernítechnologieaneustálezvyšovalodbornostsvýchpracovníků. 7.1 Používatzavedenéstandardysmluv Pro zdravé konkurenční prostředí by mělo být vytvořeno standardní smluvní prostředí, které bude vycházet z prověřených principů. Je nutné dosáhnout odvětvového konsensu na znění smlouvy pro realizacivýstavbydopravníinfrastrukturyavyhnoutsetakprodlevámpřizadávánízakázekasporůmpři realizaci. Obchodní podmínky FIDIC jsou mezinárodně ověřené vybalancované smlouvy, které se již dlouhopoužívajíiunás.natěchtovzorechjevhodnéstavět.jejichpoužitíjeovšemefektivnípouzepři zachováníjejichpodstatybezúčelovédeformacepůvodníhotextu. 7.2 Zavéstrychléexpertnířešenísporůvestavebnictví Problémy a spory na výstavbových projektech vznikají a vznikat budou. Lékem je pouze co nejlepší přípravaanásledněrychléaodbornéřešenípřípadnýchsporů.jenepochybné,žeprostýfaktrychlého výsledku sporu motivuje kracionálnímu chování a zvyšuje efektivitu řízení. ČR by měla zavést účinné řešenísporůvestavebnictvíprostřednictvímsmluvnínebozákonnéadjudikace(tzn.rychléřešenísporů odborníky spraxí v oboru). Tento přístup funguje úspěšně například vanglii, v Austrálii dokonce na základězákonajakomandatornípožadavek.navelkýchmezinárodníchprojektechsepoužívádesítkylet jižjakonutnost.smluvníadjudikaci(podlefidic)užpoužívajínapř.naslovensku(komisie%na%riešenie% sporov)azákonemzavedliadjudikacivroce2013ivmaďarsku. 7.3 Využívatmoderníchzpůsobůzadávání,jakojeDesign&Build MetodaDesign&Buildmůžepomocijakoalternativavdobě,kdynenípřipravenodostatečnémnožství projektů.tím,žeseprojektujeazároveňstaví,dojdekezrychleníceléhoprocesu.velkýmproblémem stavebních projektů včesku je, že zhotovitel, tedy ten nejpovolanější a nejznalejší vhodných postupů realizace,sezapojujedoceléhoprocesuažvefázidetailněpřipravenéprojektovédokumentace.design &Buildjezpůsobemjaktozměnit(napříkladužitímstandardizovanéhovzoružlutéknihyFIDIC). 7.4 Zadávánídodatečnýchstavebníchprací Je nutné vymezit rozumná pravidla pro zadávání dodatečných stavebních prací. V průběhu realizace stavebních projektů docházíknavýšeníanebosníženínabídkovéhodnotydílaprostřednictvímměření skutečněprovedenýchprací,prostřednictvímobměnadodatečnýchfinančníchnárokůsmluvníchstran. Tyto nevyhnutelné postupy vpřípadě, kdy se nejedná o tzv. podstatnou změnu, nejsou změnou předmětu veřejné zakázky, ale jsou nutnými procesy umožňujícími stavbu realizovat. Měly by být proto detailně a transparentně popsány ve smlouvě (například úpravou ve vzorech smluv FIDIC). Vduchu nové zadávací směrnice mají pak taková smluvní ustanovení přednost před zákonem o veřejnýchzakázkáchanenínutnézadávatdalšízadávacířízení. 15 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

16 8. Zlepšit obnovu, údržbu a správu stávajícího majetku Historicky dlouhodobě nedostatečná údržba a obnova stávající infrastruktury vytváří skrytý dluh, který neustále exponenciálně roste. Rozvoj nové infrastruktury začíná být výrazně limitován náklady urgentních zásadníchrekonstrukcíustálečastějších krizovýchúseků. Přestože nová infrastruktura je vděčné politickovmediálnítéma,jejíinvestičnínáročnost bývá výrazně vyšší,nežnáročnostinvesticdolepšíhovyužitístávajícíinfrastruktury.získatvíceztoho,comáme,nám můževýrazněsnížitto,cosimyslíme,žepotřebujeme.zavéstinteligentnísystémřízenídopravymůže býtmnohdylevnější,neždrazepřidávatnovoukapacitu. Efektnověvybudovanékapacitysilničníinfrastrukturybývá pouze dočasný,neboť50%až100%nové kapacitybývávyužitoběhemprvníchpětiletjejíexistence. 1 Novákapacitavýrazněneulevujetéstávající kapacitě,alevyvolávápoptávkunovou.komezeníinvestičníchpotřebdorozšiřováníkapacitymůžebýt efektivnědosaženoregulovánímpoptávky/dopravníintenzityzavedenímzpoplatněníuživatelů. Zlepšení údržby a správy majetkusicezákonitěokamžitězvyšujenedostatekinvestičníchprostředků, ale dlouhodobě je prokázáno, že včasná a reaktivní údržba výrazně snižuje potřebu zásadních a nákladnýchrekonstrukcí. 8.1 Zlepšitvyužitístávajícíinfrastruktury Uvažování o (i) lepším využití stávajících aktiv, jejich (ii) lepší údržbě nebo (iii) optimálním řízení poptávky by mělo vždy předcházet myšlenkám na pořizování aktiv nových. Takovýto přístup může ušetřitaž15%znašichbudoucíchinvestičníchpotřeb Zlepšitpéči,správuaúdržbu ARIdoporučujezefektivnitobnovu,správuaúdržbusoučasnédálničníasilničnísítě,jaknanárodní,tak i krajské úrovni, dle osvědčené mezinárodní dobré praxe, použitím performance[based[ contracting (výkonnostní smlouvy), veřejným zadáním 7 až 10 letých smluv na správu a údržbu komunikací svýkonnostními parametry a odměňováním dle kvality plnění těchto parametrů. Uzahraničníchprojektůtotovedlokúsporám10až20%ročníchnákladů,kezvýšeníkvalityaživotnosti komunikací.inspiracimůžemehledatnapříkladueuropeanasphaltpavementsassociation. 1 ToddLitman, Generatedtraffic:Implicationsfortransportplanning, ITE%Journal,volume71,number4,InstituteofTransportation Engineers,April verze%1.0%/%16.%dubna%2014

17 O Asociaci pro rozvoj infrastruktury Poslání Posláním Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) je vytváření podmínek a prosazování procesů i modelůvedoucíchkefektivnější,systematickéadostatečnéobnověarozvojiinfrastrukturyvčr. ARIsjednocujeaprosazujezájmysvýchčlenů,kterýmijsouvýznamnídodavatelévoblastiprojektovéa inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství, a prezentuje koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, aby infrastrukturabylahybnousiloujejíprosperity. Cíle 30%zvýšeníefektivitypřiobnověarozvojiinfrastrukturyvČeskérepublice, prostřednictvím,» vedenímvstřícnéhoaodbornéhodialogusveřejnýmisubjektynapříčpolitickýmspektrem;» hledánímzpůsobůjakveřejnýasoukromýsektormohouspolečnězvýšitsvojíefektivitu;» prosazovánímdobrémezinárodnípraxevceléminvestičnímcykluinfrastrukturníchprojektů;» vzdělávánímašířenímpovědomíopřínosechmoderníhopřístupukinfrastruktuře; Poskytováníkvalitníchslužebsvýmčlenům» podporovánímvznikukvalitníchprojektů,prosazovánímastandardizacíalternativníchmodelů, rychlejšímsdíleníminformacíaknowvhow;» udržovánímkorektníhomediálníhoobrazusektoruinfrastrukturyvčeskérepublice. ARI JE MEZINÁRODNĚ RESPEKTOVANÝ PARTNER PRO EVROPSKOU INFRASTRUKTURU ARI(Czech%Infrastructure%Association)bylačlenemmezinárodníhofóralídrůaakademikůzestřednía východníevropypořádanémbritskouteleviznístanicícnbceuropeanbusinesschanelvlednu2014ve Vídninatéma:CNBCBrainstorming:Využití)růstového)potenciálu)regionu)střední)a)východní)Evropy? 17 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

18 Pracovní skupiny Současnostukazuje,žeARIjevhodnýmpartneremstátukdiskuzioformulacizměnvceléoblastiveřejné infrastruktury.díkyširoképrofesnízákladněprezentujeobjektivníanestrannénázory. pracovní%skupina:% 1.ImplementacezadávacíchsměrnicEUnainfrastrukturníprojekty% vize: [ zajistit)kvalitní)implementaci)nových)zadávacích)směrnic)eu%s%z%pohledu%praktické%aplikace%v%oblasti% přípravy%a%realizace%infrastrukturních%projektů%v%čr%se%zdůrazněním%principu%hodnoty%za%peníze%% [ podporovat)kvalitní)institucionální,)organizační,)personální,)technické)a)metodické)zázemí%pro%zadávací%či% koncesní%řízení%na%infrastrukturní%projekty,%včetně%osvěty%a%vzdělávání%% garant:% pracovní%skupina:% Adéla)Havlová%(Havel%Holásek%&%Partners)% 2.Obchodnípodmínkyvčeskémstavebnictví) vize: [ zavést%a%propagovat%správnou)praxi)modelových)obchodních)podmínek)a%podporovat%alternativní%modely% zadávání%a%financování%veřejné%infrastruktury%jako%efektivnějšího%způsobu%jejího%zajištění%% garant: podskupina:% Petr)Dovolil%(Mott%MacDonald)% 2.1Design&Build:alternativnímodelzadáváníinfrastrukturníchprojektů% vize: [ propagovat%design%&%build,%jako%alternativní%model%zadávání%veřejné%infrastruktury%a%efektivnější%způsob% jejího%zajištění%a%řízení%rizik%v%doporučených%případech%a%typových%projektech% garant:% pracovní%skupina:% Petr)Řezáč%(Metrostav)% 3.Zefektivněníazrychleníprocesupřípravyarealizacedopravníinfrastruktury% vize:% [ formulovat%a%prosazovat%legislativní%a%procesní%změny%v%oblasti%přípravy%a%realizace%dopravní%infrastruktury% s%cílem%stabilizovat,)zefektivnit)a)zrychlit)naplňování%cílů%dopravní%politiky%čr% garant:% pracovní%skupina:% Josef)Hlavička%(Havel%Holásek%&%Partners)% 4.BIM:BuildingInformationModelling% vize:% [ propagovat)bim)jako%efektivní%a%profesionální%proces%pro%přípravu,%realizaci%a%správu%infrastruktury% [ zajistit)standardizaci)bim)dle)mezinárodní)praxe%a%postupné)povinné)používání)bim)procesu)na% výstavbové%projekty%v%čr%financované%z%veřejných%zdrojů% garant:% pracovní%skupina:% Petr)Tomáš%(Mott%MacDonald)% 5.FinancováníinfrastrukturyvČR% vize:% [ propagovat%nejlepší%praxi%v%oblasti%projektového)financování,)financování)veřejného)sektoru% [ prosazovat%vhodné%formy,%struktury%a%techniky%financování)s)uvážením)všech)dostupných)zdrojů)od) rozpočtových)zdrojů,)nevratných)eu)dotací)až)po)dluhové)prostředky) [ prosazovat%principy%financování%založených%na%životním%cyklu%a%provozu%infrastruktury% garant:% pracovní%skupina:% Jan)Troják%(ČSOB)% 6.EUfondyproinfrastrukturuvnovémprogramovacímobdobí2014[2020 vize:% [ identifikovat%a%prosazovat%efektivní)nastavení)podmínek)a)pravidel)pro%čerpání%dotačních%titulů%v%novém% programovacím%období%na%základě%dlouhodobých%zkušeností%z%minulých%dotačních%období% [ moderovat%diskuzi%s%mmr%o%návrzích%na%zjednodušení%čerpání,%odstranění%úzkých%a%problematických%míst% [ umožnit%kombinaci%dotačních%titulů%a%soukromého%kapitálu%do%infrastrukturních%projektů%% garant:% Lukáš)Němec)(Erste%Grantika%Advisory)% 18 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

19 Členové VsoučasnostimáARI25institucionálníchčlenů[vedoucíchdodavatelůvřaděoblastíinfrastruktury Infrastrukturnídodavatelé investoři» Hochtief CZ Metrostav MotavEngil Central Europe Mott MacDonald Pragoprojekt Sentient SkanskaID SudopvGroup Financujícíinstituce» Českáspořitelna ČSOB Komerčníbanka UniCreditBank Poradci» Aon Deloitte CMS GrantThorntonValuations Havel,Holásek&Partners Holec,Zuska&Partneři KPMG MTLegal NEWTONBusinessDevelopment Honorárníčlenové» British Chamber of Commerce in Prague VŠE v Fakulta financí a účetnictví ČVUTvFakultastavební MendelovauniverzitavBrněvProvozněekonomickáfakulta Vedení» TomášJANEBA,prezident» VendulaMATYSOVÁ,tajemnice Řídícívýbor jestálýmzástupcemčlenůari,kterýdohlížínajejíčinnost.jetostatutárníavýkonný orgánvolenýnavalnéhromaděnadvouletéobdobí.jehočlenovénaobdobí2014v15jsou:» JosefHLAVIČKA,předseda Havel,Holásek&PartnersAK Partner» MarcelBABCZYNSKI ErsteBank Ředitelinfrastrukturníhoporadenství» JanTROJÁK ČSOB Ředitelstrukturovanéhoaprojektovéhofinancování» PetrDOVOLIL MottMacDonald Prokurista» PetrŘEZÁČ Metrostav Specialistanastrukturovanéprojekty 19 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

20 Asociaceprorozvojinfrastruktury občanskésdruženízapsanévrejstříkuministerstvavnitračr sidentifikačnímčíslem: (vletech2004v2012vedenájakoasociaceppp) TomášJaneba,prezident m: VendulaMatysová,tajemnice m: Kancelář: Národní10/ Praha1 Českárepublika t/f: w:www.ceskainfrastruktura.cz Bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s. účet: /0100 SWIFT:KOMBCZPP IBAN:CZ verze%1.0%/%16.%dubna%2014

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze. Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014

2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze. Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Výzkum mínění odborné veřejnosf 2. Silniční a dálniční infrastruktura státu 2.3 Měl by

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015

TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 TRENDY EVROPSKÉHO STAVEBNICTVÍ KONFERENCE 20. 10. 2015 STAVEBNICTVÍ V ČR Ing. Václav Matyáš prezident SPS v ČR 1 2 Bytová výstavba 1989 2014 3 Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Více

Co přinese udržitelné stavění?

Co přinese udržitelné stavění? Co přinese udržitelné stavění? Přiměřenost, Přiměřenost, Přiměřenost Ing. Miroslav Linhart zástupce ředitele, Deloitte Advisory s.r.o. Základní pojetí Udržitelné stavění Trendy a očekávání Přístupy Jak

Více

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Tomáš Čoček MDČR Jan Kroupa ŘSD Ivo Vykydal SFDI Tomáš Janeba ARI Lukáš Klee ARI Svend Poulsen FIDIC Ellis Baker White & Case Vít Stehlík White & Case 0 ARI je THINK-TANK

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

V nejbližších letech nepotřebujeme více peněz, jen potřebujeme dělat věci lépe.

V nejbližších letech nepotřebujeme více peněz, jen potřebujeme dělat věci lépe. ARI REPORT KVALITNÍ A DOBŘE FUNGUJÍCÍ INFRASTRUKTURA je hybnou silou ekonomiky každého státu a základem prosperity každé společnosti. Zatímco potřeby investic do infrastruktury neustále rostou, jejich

Více

Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR

Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu Podmínky pro naplňování principů 3E při přípravě a zadávání veřejných zakázek v ČR Martin

Více

ARI-CACE: STANOVISKO K ADJUDIKACI RADÁM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ

ARI-CACE: STANOVISKO K ADJUDIKACI RADÁM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ARI-CACE: STANOVISKO K ADJUDIKACI RADÁM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ Praha, 24. listopadu 2014 Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) vydávají toto společné stanovisko

Více

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011

Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel. Praha, 1.3.2011 Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel Praha, 1.3.2011 OHLÉDNUTÍ ZPĚT Vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu roku 2009 Celoroční výsledek 2010 je nejhorší od

Více

ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD

ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD Praha, 17. července 2014 Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) vydává stanovisko ke způsobu zadávání metodou Design-Build (DB) v návaznosti na

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Udržitelné stavební investice v České republice Studie

Udržitelné stavební investice v České republice Studie Udržitelné stavební investice v České republice Studie Listopad 2012 Media Breakfast 28.11.2012 Cíle Studie Zhodnocení aktuálního stavu stavebnictví v České republice Porovnání vývoje veřejných investic,

Více

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika

Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika Digitální šance pro byznys Nová vláda ČR a digitální ekonomika ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Základní sdělení Jakákoli reforma VS se v současném světě nemůže

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Energetické služby s garancí (EPC) v ČR Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012

Více

Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy. Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava

Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy. Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava Institucionální rámec pro hospodárné veřejné nákupy Mgr. Martin Kameník, Oživení o. s. 24. 9. 2012, Bratislava Veřejný nákup vs. veřejná zakázka Trendy ve veřejném nakupování zaměření na kvalitu i efektivitu

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY

OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY ZVYŠOV OVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ EKONOMIKY Mirek Topolánek předseda vlády ČR Fourth Business Roundtable with the Government of the Czech Republic ic,, 20.11.2007 REFORMNÍ DOKTRÍNA FILOZOFIE REFORMNÍ

Více

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz Zpráva o globální konkurenceschopnosti Realizována pod hlavičkou Světového ekonomického fóra Sleduje 142 podle řady kritérií V

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE

STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZÁKLADNÍ INFORMACE PODKLADY PRO JEDNÁNÍ S PREZIDENTEM REPUBLIKY MILOŠEM ZEMANEM DNE 17. 7. 2013 1 VÝZNAM STAVEBNICTVÍ PRO EKONOMIKU ČESKÉ REPUBLIKY Stavebnictví významným způsobem

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ

Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ Veřejné zakázky a stavebnictví: -změny v roce 2015 - nový zákon o zadávání VZ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Změny novelizace zákona č. 137/2006 Sb. účinnost 6.3.2015 nový zákon o veřejných

Více

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě

Úvod do projektu. Standardizace provozních funkcí ÚSC. Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC Součást projektu Korporátní styl řízení ve veřejné správě Měníme zvyky a posouváme mentální bloky POPTÁVKA Tlak na rozpočet, obtížně stanovitelné rozpočtové

Více

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST

Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025. ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025 ( Superstrategie green paper ) FINANČNÍ ČÁST Obsah Superstrategie finanční část Finanční model obsahuje Podrobnou strukturu

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Jakým směrem vykročit/ Jak začít/ Jak na to Rozpočtová odpovědnost důraz na maximalizaci výnosů z vložených veřejných výdajů chytrá řešení pro překonání

Více

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013

Dopravní sektorové strategie. Ing. Zbyněk Stanjura. Ministr dopravy. 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie Ing. Zbyněk Stanjura Ministr dopravy 5. 3. 2013 Praha Fórum českého stavebnictví 2013 Dopravní sektorové strategie, 2. fáze - Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury

Více

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji

Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Stav řešení Enterprise Architektury na Moravskoslezském kraji Zpracoval(a): Ing. Tomáš Vašica Datum: 23. 9. 2015 Obsah prezentace 1. Představení projektového záměru 2. Co očekává Moravskoslezský kraj od

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 1: Zásada hodnota za peníze a její uplatnění u infrastrukturních investičních projektů Základní přístupy

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace

ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Rozvoj digitální agendy v ČR: příležitosti a překážky Klíčová témata ICT průmyslu ICT UNIE Sdružení pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Konkurenceschopnost ČR za využití ICT VÝVOJ-VÝZKUM

Více

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Zákon o řízení a kontrole veřejných financí Aktuální stav: Meziresortní připomínkové řízení Ministerstvo financí České republiky Obsah Principy zákona o řízení a kontrole veřejných financí Nástroje řízení

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ICT jako faktor konkurenceschopnosti?

ICT jako faktor konkurenceschopnosti? FITPROsto 15.4.2010 ICT jako faktor konkurenceschopnosti? Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz Situace V roce 2004 Česká republika byla na předních

Více

ARI-CACE: STANOVISKO K OPTIMÁLNÍMU ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD PRO DOPRAVNÍ STAVBY V ČR

ARI-CACE: STANOVISKO K OPTIMÁLNÍMU ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD PRO DOPRAVNÍ STAVBY V ČR ARI-CACE: STANOVISKO K OPTIMÁLNÍMU ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD PRO DOPRAVNÍ STAVBY V ČR Praha, [1]. prosince 2014 NÁVRH V PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ČLENY ARI A CACE Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

9. České dopravní fórum

9. České dopravní fórum Strategické dokumenty resortu a příprava dopravních staveb Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie MD 9. České dopravní fórum Dopravní politika ČR 2014 2020 (2050) Vrcholný strategický dokument

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků VÝCHOZÍ SITUACE Nejednotný systém nákupů v různých typech zdravotnických zařízení

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha

Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky. Dny malých obcí Vyškov, Praha Finanční stabilita obcí - přístupy a produkty Komerční banky Dny malých obcí Vyškov, Praha 1. a 3. listopadu 2011 Malé obce plní základní funkce ÚSC Zajišťování výkonu přenesené působnosti - rostoucí mandatorní

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

Veřejné zakázky v roce 2012

Veřejné zakázky v roce 2012 Veřejné zakázky v roce 2012 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Jiří Svoboda Odbor veřejného investování Nákupní a investiční proces veřejné správy x Veřejné zakázky, koncese zajištění úkolů veřejné správy

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu)

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu) Příloha č. 7: Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 předložených

Více

Postup zadavatelů při zadávání veřejných zakázek na PR služby

Postup zadavatelů při zadávání veřejných zakázek na PR služby Postup zadavatelů při zadávání veřejných zakázek na PR služby Specifika veřejných zakázek v oblasti PR Mgr. Jana Pattynová, LL.M. 23. října 2013 Definice PR REKLAMA strategické poradenství při vnější komunikaci

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací

Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Zásadní změny v promíjení odvodu za porušení rozpočtové kázně obcemi jako příjemci dotací Martin Dítě, BDO Ostrava 25. dubna 2013 VIII. Setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje Změny v

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti

Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Potenciál úspor energie v budovách Širší souvislosti Luděk Niedermayer Srpen 2013 1. Energie a národní hospodářství 2. Rekonstrukce budov a ekonomika 3. Rekonstrukce budov a občané 4. Efektivní programy

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B)

Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Příloha 4 Autorita pro řízení systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR (podrobněji viz podkladové materiály pro 5. kulatý stůl příloha 3 B) Instituce zodpovědná za oblast VaVaI (ať již ministerstvo s centrální

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet

Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Kraj Vysočina otevřenost a dostupnost informací participativní rozpočet Ing., náměstek hejtmana Obsah prezentace proč to všechno děláme? jak to děláme? jaké máme výsledky? má to nějaká rizika? 2 Proč to

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ

ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Nová etapa v zadávání veřejných zakázek revoluce v roce 2016, aneb taky co nového v elektronizaci přezkumu a auditu ZÁKON O ŘÍZENÍ A KONTROLE VEŘEJNÝCH FINANCÍ Jana Kranecová Ministerstvo financí Harmonogram

Více

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Principy přístupu NKÚ Audit výkonnosti Posouzení hospodárnosti/efektivnosti a účelnosti (3E) nespočívá v procesním dodržení

Více

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám?

Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? Jak budeme financovat přechod k energeticky úsporným budovám? CERPAD Tomáš Fendrych Seminář Šance pro budovy 16.4.2012SE 1 Bydlení je oblast veřejného zájmu Stát prohlašuje, že zajištění bydlení je osobní

Více

VÁŠ PARTNER PRO DOPRAVNÍ, VODOHOSPODÁŘSKÉ, PODZEMNÍ, EKOLOGICKÉ, PRŮMYSLOVÉ STAVBY A SPECIALIZACE

VÁŠ PARTNER PRO DOPRAVNÍ, VODOHOSPODÁŘSKÉ, PODZEMNÍ, EKOLOGICKÉ, PRŮMYSLOVÉ STAVBY A SPECIALIZACE VÁŠ PARTNER PRO DOPRAVNÍ, VODOHOSPODÁŘSKÉ, PODZEMNÍ, EKOLOGICKÉ, PRŮMYSLOVÉ STAVBY A SPECIALIZACE Kdo jsme a kam patříme VINCI v roce 2012 193 000 zaměstnanců ve 100 zemích světa 38,634 mld. konsolidovaného

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více