V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE"

Transkript

1 V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN 16. dubna 2014 návrh k diskuzi

2 1. ZMĚNITPŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUTZÁVAZNOUKONCEPCIAAKČNÍPLÁN 9 3. ZAJISTITSTABILNÍADOSTATEČNÉFINANCOVÁNÍ POSÍLITROLISTÁTU ZEFEKTIVNITAZRYCHLITVEŘEJNÉZADÁVÁNÍ POSÍLITVÝZNAMPROJEKČNÍAINŽENÝRSKÉČINNOSTI ZEFEKTIVNITŘÍZENÍSTAVEBNÍREALIZACE ZLEPŠITOBNOVU,ÚDRŽBUASPRÁVUSTÁVAJÍCÍHOMAJETKU 16 OASOCIACIPROROZVOJINFRASTRUKTURY 17 2 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

3 Upozornění Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) předkládá tento dokument jako návrh kdiskuzi o nutných změnách voblasti veřejné infrastruktury, které povedou kvyšší efektivitě hospodaření sveřejnými prostředky,stabilizacidodavatelskéhotrhuazajistídlouhodoběudržitelnýrozvojveřejnéinfrastruktury jakozákladníhopilířezdravéekonomicképrosperityčeskérepublikyaudrženíkonkurenceschopnosti. Závěry dokumentu budou podkladem pro jednání svládou, zástupci státu, zástupci relevantních ministerstev, investorských organizací a zákonodárci při formulaci a prosazení nutných systémových změnvoblastiinfrastruktury. Cílemdokumentuneníposkytnoutvyčerpávajícípřehlednutnýchzměndlemezinárodnídobrépraxe, alestručněidentifikovatprioritnízměny,kterébymělynastatjižvprůběhuroku2014.aripřipravuje < takékoncepčnímateriál,kterýposkytnekomplexnějšípohlednasystémovézměny. DoporučeníARIjsouvmodrébarvěvšedémobdélníkuaparagrafověočíslovánaprolepšípřehlednost. Tetonávrhje živým dokumentem,kterýsebudedálerozvíjetvreakcinaodezvyazávěryspolečné diskuze. Vaše připomínky a názory nám můžete zasílat na suvedením KOMENTÁŘZMĚN2014.PředemVámděkujeme. Verze1.0z16.dubna2014 Použitétermíny ARI ČR EK EU Infrastruktura Investorskéorganizace MD MMR MS MZV MŽP Parlament Rezortdopravy ŘSD ŘVC SFDI SŽDC ÚOHS 3 verze%1.0%/%16.%dubna%2014 Asociaceprorozvojinfrastruktury Českárepublika Evropskákomise Evropskáunie Míněnojakveřejnáinfrastrukturavdopravníasociální(nemocnice,školy,státní instituce,občanskávybavenost,vodohospodářství),taksoukromáinfrastruktura (energetická,přenosovéatelekomunikačnísítě) Investorskéorganizacestátu,míněnoŘSD,SŽDCaŘVC MinisterstvodopravyČeskérepubliky MinisterstvopromístnírozvojČeskérepubliky MinisterstvospravedlnostiČeskérepubliky MinisterstvozahraničníchvěcíČeskérepubliky MinisterstvoživotníhoprostředíČeskérepubliky PoslaneckásněmovnaParlamentuČeskérepubliky MíněnospolečněMD,SFDI,ŘSD,SŽDCaŘVC Ředitelstvísilnicadálnic Ředitelstvívodníchcest Státnífonddopravníinfrastruktury Správaželezničnídopravnícesty Úřadproochranuhospodářskésoutěže

4 Naše infrastruktura potřebuje změnu přístupu Kvalitníadobřefungujícíinfrastrukturajehybnousilouekonomikykaždéhostátuazáklademprosperity jeho společnosti. Investice do infrastruktury přinášejí vysokou návratnost, a to nejen ve formě okamžitého finančního impulzu ekonomice a podpory zaměstnanosti, ale zejména ve formě položení základu dlouhodobému hospodářskému růstu, zvýšení konkurenceschopnosti a přílivu investičního kapitálu.předevšímvšaktytoinvesticezvyšujíkvalituživotaobyvateldanézemě. Ekonomika České republiky po čtyři roky ztrácela svou výkonnost. Útlum investic do veřejné infrastruktury dramaticky snížil stavební produkci na historické minimum a podpořil růst nezaměstnanosti. Naše neschopnost efektivně vyčerpat evropské fondy nás patrně připravila a ještě připraví o desítky miliard korun. Oblast dopravní infrastruktury vposledních měsících odkryla řadu skutečností,kterédokazujíjejískutečnýstavvnekoncepčnost,opomíjenířádnýchprofesníchprocesůa postupů řízení projektů a zakázek, přehlížení objektivních skutečností, úpadek role investorských organizacístátuhospodařitsestovkamimiliardstátníchprostředkůrozumněaefektivně. Je evidentní, že vposlední dekádě Česká republika ztratila svou schopnost racionálně, efektivně a systematicky budovat veřejnou infrastrukturu. Hrdost a um sektoru stavebnictví vystřídala nálepka fušerství,předraženíakriminalizace.vítanésnižovánírealizačníchcensejiževidentnědostalozahranici rentability a udržitelnosti většiny dodavatelů. To může vést knízké kvalitě odvedené práce, která se ovšemprojevípozdějiajakobumerangsevrátívpodoběpředčasnýchvýdajůnaopravyarekonstrukce. Zajistitkvalitníadobřefungujícíinfrastrukturunenípouzevzájmuaodpovědnostirelevantníchministrů a investorských organizací státu, ale ve skutečnosti je vzájmu průmyslu, podnikatelského sektoru, zahraničníchinvestorůavkonečnémdůsledkuvšechobčanůčr. ARIzastávánázor,ženávratzdravéhorozumu,systematickéhoakoncepčníhopřístupuahrdostiprofese se nevrátí bez cílené snahy o nápravu na straně veřejného i soukromého sektoru. Diskuze o veřejné infrastruktuře by se neměla vést o nedostatku finančních zdrojů vrozpočtech příštích let, ale o způsobechjejichefektivníhovyužitísvizíveřejnéhoužitku. Infrastrukturabymělabýtjednímzhlavníchpilířůhospodářsképolitikystátu,vedleinstitucionálního zajištění,podporyinovačníhoprostředí,vzdělanostiaexportu.abybylahospodářskápolitikafunkční, mělabybýtpropojenasestátnímrozpočtemčr,atonejpozdějiodroku2016. Budoucnostveřejnéinfrastrukturymádvascénáře:můžeme(i)zvyšovatpříjmyzezdrojůfinancovánív přerozdělením vyššího podílu z veřejných rozpočtů na investice, zvyšováním výběru daní, poplatků a zadlužení;můžemeovšemtaké(ii)zvyšovatsvojiefektivituahospodárnost,kdyzastejnéprostředky můžemezískatvíceakvalitnějšíinfrastrukturuneždoposud. ARIzastávánázor,žeČeskárepublikamáznačnéobtížedlouhodoběrozvíjet,obnovovataudržovatsvou veřejnou infrastrukturu efektivně jako správný hospodář. Dle zahraničních studií, zavedením dobré praxe běžně užívané vsoukromém sektoru, mohou státy ušetřit až 40% svých budoucích předpokládanýchinvestičníchpotřeb.dlemckinseyglobalreport Infrastructureproductivity:Howto save$1trillionayear,jsoutototřizpůsobyjaktohodocílit: Lepšímvýběremprojektů>dlouhodoboukoncepcí,výběremnezbytnýchprojektůsesynergiemi Zefektivněnímceléhoprocesu>plánu,přípravy,stavebnírealizaceažposprávuaúdržbu Lepšímhospodařenímsestávajícíinfrastrukturou>důslednouúdržbouařízenímkapacit 4 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

5 Podobnost krizí evropských zemí SoučasnásituacevoblastiveřejnéinfrastrukturyasektorustavebnictvívČeskérepublicevykazujeřadu znaků, které jsou identické se znaky podobných situací, kterým vminulosti čelila řada vyspělých evropskýchzemí.dnešníviditelnákrizevsektorustavebnictví,zejménavoblastiveřejnéinfrastruktury, je pouhým vyústěním dlouhodobě neřešeného, stále se zhoršujícího stavu prostředí, vyhrocené atmosféryaneschopnostivšechdotčenýchsubjektůsituacikonstruktivněřešitaspolupracovat. Cestazesoučasnésituacejezřejmáavřadězemívedlaúspěšněkzásadnímurůstuproduktivityoboru, celospolečenské satisfakci a posílení ekonomické prosperity. Podmínkou úspěchu je upřímná sebereflexe, objektivní zhodnocení problémů všech fází projektového cyklu a otevřená spolupráce veřejnéhoasoukroméhosektoruveformulaciaprosazenínutnýchzměnvoboru. ŘešeníkritickésituacevČRneodkladněvyžadujejakkrátkodobářešeníkestabilizacitrhu,takzejména koncepčníasystémovézměny,kteréjsouzcelazásadníprotrvalouudržitelnostnejenstavebnictví,ale zejménaekonomicképrosperitynašízeměakvalityživotavní. Zahraničnízkušenostiukazují,žeseneobejdemebezkulturníchzměnaopuštěnířadypřežitkůtradiční stavební praxe a zažitých předsudků veřejného zadávání. Zásadní změny by měly nastat v procesu plánování a přípravy, veřejného zadávání a řízení infrastrukturních projektů napříč celým spektrem veřejné,aleisoukromésféry. Poslední zjištění odhalila, že jedním ze zásadních nedostatků současného stavu je vzájemný nepřátelský přístup státních investorů, projektantů, stavebních dodavatelů a jejich subdodavatelů. Tentostavjezpůsobenpřílišvelkýmdůrazemnanejnižšícenupřizadáváníahodnocenínabídek. Zkušenosti ukazují, že akceptování nejnižší cenové nabídky není ekonomicky výhodné, ani zpohledu konečnéstavebníceny,anizpohleduceloživotníchaprovozníchnákladů.více pozornosti by se mělo věnovatposouzenícenyakvalitynabídkyzpohleduceloživotníchnákladůakvalitydodavatele. Vztahymezistavebnímidodavateliastátnímiinstitucemibylyčastocharakterizoványjakokonfliktnía bezvzájemnédůvěry,cožpřispělokešpatnémuvýsledku. Zadavateléadodavatelébymělispolečněhledatzpůsobyřešeníproblémů,snižováníčasovýchprodlev anavýšenírozpočtůaeliminovatplýtvánípracíamateriálem. Vybrané%závěry%zprávy%Modernising%Construction,%Národní%kontrolní%úřad,%Velká)Británie,)v)roce)2001% Krize okolních států měly obdobné příčiny a obdobná řešení. To, co nás dosud odlišuje od vyspělých zemí,jenašeneschopnostpochopitpříčinyazavéstopatření.současnýstavnenípouzekrizístavebnictví, ale zejména krizí systému státu efektivně hospodařit a podporovat ekonomickou prosperitu země. Vyspělézemědokážípřejímatsvézkušenostiaučitsezchybdruhých,avelmičastohledajíinspiraciv soukromémsektoru. Investiční činnost, má[li být hospodárná, má stejné zákonitosti, je[li prováděnasoukromýmčiveřejnýmsektorem. 5 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

6 Současný stav Současná situace v oblasti veřejné infrastruktury a sektoru stavebnictví včeské republice není dobrá. MezihlavnípříčinysoučasnéhostavudlenázoruARIpatří: Politika) " Politickánestabilitavedeníjednotlivýchrezortůanejednotnostvkoncepčníchastrategickýchotázkách napříčpolitickýmspektrem. " Nemáme dlouhodobou koncepci a akční plán rozvoje veřejné infrastruktury, která by byla rezistentní předkrátkodobýmivlivyčastýchpolitickýchzměnapartikulárníchzájmů. " Dlouhodobě převážil politický vliv nad odbornou činností veřejné správy a investorských organizací. Krátkodobé zájmy a krátkodobé vize politiků a lobbistických skupin využívaly a podporovaly nekoncepčnostaslaboufunkcistátuvrolisprávnéhohospodáře. Veřejné)zadávání) " Státmáneefektivnípřístupkveřejnémuzadáváníinfrastrukturníchprojektů.Politickýamediálnítlak vyústil v praxi zadávat s co nejmenšími problémy, namísto snahy zvyšovat efekt hospodaření s veřejnými prostředky. Vsoučasnosti většina zadavatelů vybírá dodavatele s nejlevnější nabídkou (i vpřípadech kde je to zcela nelogické, jako je intelektuální činnost, projekční práce), neboť nedokáže vyhodnotit ekonomickou výhodnost (chybí metodika MMR/vzorové zadávací podmínky), nebo se bojí taktopostupovat(nepředvídatelnostanepraktičnostrozhodováníúohs,kriminalizacepostupů). " ČRvykázalavesrovnánísostatnímievropskýmizeměminejdramatičtějšínárůstvprůměrnédélcedoby nadokončenízadávacíhořízeníodjehooznámení.ze107pracovníchdnívroce2009tobylo164dní vroce Tím, že se veřejné zakázky vprůměru opozdí o 57 dní, přichází česká ekonomika o 60 miliardkčveřejnýchzakázekvdanémroce. " Praktická nefunkčnost ÚOHS zcela zásadně ochromuje efektivní hospodaření státu sveřejnými prostředky, zejména pro neschopnost rozhodovat konzistentně, předvídatelně a ve vymezených časovýchlhůtách.některépostojeúohsmohoubýtvrozporusmezinárodnídobroupraxíapostojiek. " Nesprávně jsme implementovali předešlou směrnici EU pro zadávání veřejných zakázek. Sami jsme si zavedli řadu striktnějších pravidel, bez pochopení praktických konsekvencí. Snížení limitu pro dodatečnéstavebníprácez50%na20%, vkombinacisnázoremúohs vzájemnéhonezapočítávání, nezohledňování podstatnosti změn a soudního pohledu na to, co je ve stavebních projektech předvídatelné či nepředvídatelné, vede při zadávání a řízení staveb zinženýrského pohledu kabsurdnímsituacím. " Stávající zákonná úprava zadávání dodatečných stavebních prací paralyzuje efektivní řízení staveb. Komplikaceuvelkýchstavebníchprojektůnelzezakázatajejichzměnámnenímožnézcelazabránit,ať už zdůvodu nepředvídatelnosti nebo změn technologií. Je nutné jim však více předcházet lepším plánováním zadavatelů, jasnější specifikací a kvalitnější projektovou přípravou. Důležité je také nastavení jasných a transparentních mechanismů jejich administrace, schvalování a kontroly. Ktomu musísloužitpodlenovézadávacísměrniceeupředevšímrozumnáafunkčnísmlouva. Slabý)stát) " Chybínámkulturaapraktickáschopnostodbornéatransparentníkomunikaceařešeníproblémůmezi veřejnou a soukromou sférou. Hybateli změn vyspělých zemíjsou právě mezirezortní týmy, komise a platformyspojujícízájmyaznalostiobousektorů. 6 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

7 " Nemáme vymahatelnou odpovědnost státních úředníků, kteří ročně hospodaří sdesítkami miliard korun.státnísprávabymělabýtpodporována k jednání a k rozhodování.její rozhodování jednatči nejednatbymělabýtodpovědnáakvalifikovaná,podloženaodbornýmiargumenty. " Rezort dopravy a investorské organizace státu nemají dostatečnou početní a odbornou kapacitu, zejménařsd.tozpůsobujenedostatečnouprojektovouamajetkoprávnípřípravu.nedůslednýproces kontrolykvalitypřebíranýchpracíjezasezpůsobenjejichslaboupozicívůčidodavatelům. " Státnemádostatečněkvalitníprocesy(pokudjemávůbec)plánování,přípravyařízeníinvestičníchakcí včetně neexistence kontrolních mechanismů (Gateway process), které by zajistily efektivní a kvalitní plánováníapřípravuprojektů. " Stát nemá kvalitní školící a vzdělávací podporu vinvestičníchdovednostech.bezzajištěnífinančního zázemí a personální stability zejména odpovědných osob za velké investiční projekty nemůže ze své podstatyinvestičníprocesdosahovatvýraznělepšíchvýsledků. Dobrá)praxe)) " Byrokratické dodržování forem převážilo nad obsahem a zdravým rozumem. Máme řadu postupů, pravidelaoficiálníchnázorů,kteréjsouzcelavrozporusefektivnímhospodařením,mezinárodnídobrou praxíapostupyeu. " NesprávněpoužívámestandardnímezinárodněuznávanésmlouvyFIDIC.Změnyobchodníchpodmínek užívanéstátnísprávouvčrjdouvmnohapřípadechdalekozahraniciefektivníhorozdělenírizik.trend přenášet neuřízená rizika v odpovědnosti státu na dodavatele vede k nepřátelskému řešení sporů, časovýmprodlevámazbytečnémuplýtvání. " Postrádáme schopnost a možnost rychlého odborného řešení sporů. Velké infrastrukturní projekty, zejménainženýrskéstavby,sezesvépodstatyneobejdoubezvznikukomplikacíanejasností.některé aspektynejsouzcelapředvídatelné.nejistotavlastnívelkýmprojektůmmůževéstkesporům.důležitéje sporydokázatřešitrychlouaodbornoucestou.ktomusloužínejlépetzv.radyprořešenísporůnebo jináformaexpertníhořešenísporů. Dotace)EU) " Sama EU nám vyčítá nedostatečnou implementační kapacitu našich institucí a rezortů, špatnou projektovoupřípravuapřeváženípolitickýchzájmůnadskutečnýmipotřebamihospodářstvízemě. Dodavatelský)sektor) " Zahraniční studie poukazují na nízkou produktivitu českého stavebního sektoru, způsobené nedostatečnou orientací na kvalitu, nové technologie a inovativní řešení. Upozorňují naneformálnost prostředí,kteréumožňujeprosazováníkrátkodobýchindividuálníchzájmůnaddlouhodoběudržitelnou vizísektoru. " Nepřítomnost jasné koncepce státu, nedostatek zakázek vkombinaci sbezradnou praxí veřejného zadáváníapřemrštěnýmtlakemnanejnižšícenudovedldodavatelskýtrhnapokrajbojeoholépřežití. Vevýsledkukonkurenčníhobojeseukázalo,žedodavateléjsouochotninabízetcenypod bezpečnou cenu, vřadě případů pravděpodobně pod nákladovou cenu. Toto mnohdy způsobuje vyostřenou atmosféru až konfrontační přístup mezi zadavateli a jejich dodavateli. Namísto rychlého řešení sporů docházíkzastavovánípracíaplýtváníprostředky. " Upadázájemotechnickéobory.Kvalitníainovativnídodavatelsképrostředípotřebuješirokouzákladnu kvalitněvzdělanýchstudentů,kteříspatřujíperspektivuvoborustavebnictví.vývojposledníchletspolu s degradací oboru státem a médii dokázal pravý opak. Stát by měl stabilizovat sektor stavebnictví, kultivacíprostředímudátviziazajistitjehodlouhodobýrozvoj.čímméněbudeodborníků,tímmenší budekonkurenčníprostředí. 7 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

8 1. Změnit přístup Politický)přístup) Problémem veřejné infrastruktury včr vminulosti bylo převážení politického vlivu nad odbornou činnostístátnísprávyainvestorskýchorganizací.krátkodobézájmyakrátkodobévizenepodporovaly politickou diskuzi a shodu o strategické vizi rozvoje dopravní infrastruktury vkontextu makroekonomickýchpotřebstátu,podporypodnikáníazvyšováníkonkurenceschopnostiekonomikyčr. Dopravní infrastruktura by měla mít dlouhodobou vizi, měla by být zasazena do středoevropského kontextuamělabymítzacílzvýšeníefektivityprostředí,posílenírolestátuaudrženístabilityodvětví. Strategický)přístup) ČR by měla reagovat na dopady evropské politiky jednotného trhu a pro udržení své konkurenceschopnosti by se měla více vymezovat ve středoevropském kontextu. Zahraniční investoři porovnávají konkurenceschopnost a vhodnost zemí i celých regionů vevropském měřítku. Rozsah a kvalita dopravní sítě je jednou z klíčových předpokladů konkurenceschopnosti nejen ČR, ale také celéhoregionustředníavýchodníevropy.napojeníčrnaevropskédopravnísítě dálniční,železničníi vodní je vtomto kontextu zcela zásadní. Dostavba dálniční sítě, příprava vysokorychlostních tratí a rozvojvodnídopravybymělabýtjednouznejvyššíchprioritvládyčr. Makroekonomický)přístup) Zatímcozaposledních13letČRproinvestovaladodopravníinfrastrukturynecelých800miliardKč,za stejnou dobu získala miliard Kč vpodobě přímých zahraničních investic (2,4 násobek). Kvalita dálničnísítěčrvestředoevropskémměřítkuklesá.to,cobylobránodřívejakosamozřejmost,jižneplatí. ZahraničníinvestořivsoučasnostizačínajípreferovatprosvéstrategickéinvesticejižníregionyPolska, kteréužmajílepšídopravnídostupnostnaněmeckýtrh. Dodavatelský)přístup) Změna ve vnímání a přístupu by měla nastat i mezi dodavateli. Dlouhodobá vize, dostatek zakázek, jasná pravidla zadávacích řízení a smluvních podmínek, předvídatelné rozhodovací procesy mají mnohem vyšší hodnotu než krátkodobé zisky, manipulace prostředí a konkurenční boj. Profesní organizace, svazy a asociace musí společně začít hrát klíčovou roli ve zprostředkování jednotné a formalizovanékomunikace. Trh dodavatelů by se měl sjednotit alespoň vpřístupu kzákladním systémovým změnám a spolupracovat napříč profesním zaměřením. Současná krize prokázala úzkou provázanost mezi projektověvinženýrskou přípravou a stavební realizací. Nedostatky přehlédnuté již při špatném zadání projekčních prací mají zcela přímý vliv na konečnou cenu projektu, objem víceprací a nakonec i na úspěšnostčerpánídotacíeu.rolestátujakorovnocennéhopartnerabymělabýtvzájmudodavatelů. Odbornáspolupráce,hledáníefektivníchainovativníchřešeníiřešenísporů,byměloprobíhatotevřeně vespolečnýchplatformách. Přístup)médií) Jetřeba,abymédiaprezentovalaproblematikurozvojeinfrastrukturyobjektivněakontinuálně,takaby siveřejnostmohlasamaudělatsubjektivnínázor.vytvářenímněkterých mediálníchkauz,kterévznikly vdávnéminulostijakodůsledekřadyprocesníchnedostatků,nedostatečnékomunikaceneboneochoty běžnéproblémyřešitsprávněaprofesionálně,bylobohuželvnímánísektoruinfrastrukturypoškozeno. Věříme,žeprofesionálníaobjektivnípřístupmédiínapomůžekobnoveníjehodůvěryhodnosti. 8 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

9 2. Přijmout závaznou koncepci a akční plán Rozvojdopravníinfrastrukturyječasověifinančněnáročnýproces.Abybylefektivníahospodárný,musí umožnitvčasnéplánovánídostatečnýchfinančníchzdrojůakapacitjaknastraněstátu,taknastraně dodavatelů.rozhodováníbymělovycházetzdlouhodobévize,mělobydbátnaefektivituprostředía mělobybýtchráněnopředkrátkodobýmizájmy. Přestožestrategickýchdokumentůvoblastidopravybylojižvytvořenomnoho,žádnýznichsedosud nestalzávaznýmavymahatelným.častézměnyvedenírezortuvždyvedlykezměněstrategie.podstatou strategickékoncepcebymělabýtjejístřednědobástabilita,politickázávaznostavymahatelnost,která nebudepodléhatčastýmpolitickýmzměnám,tendenčnímnázorůmakrátkodobýmzájmům.veřejnýi soukromýsektorpotřebujíspolečnévizeacíle,kterézajistíplynulost,předvídatelnostatransparentnost. 2.1 Dlouhodobávizeajasnýplán Dlouhodobástrategickákoncepcedopravníinfrastrukturysdlouhodobýmvýhledemna20až30letby mělabýt schválena Parlamentem (Strategická) koncepce). Jako podklad by měly být použity Dopravní sektorové strategie schválené vládou ČR dne Jejich obsah by měl být zjednodušen do podobystrategickékoncepcevzákladníchrysechvdopravnímody,koridory,cíle,nákladyatermíny. Koncepce by měla být doplněna akčním plánem svýhledem 5 až 7 let, který specifikuje způsob naplňováníkoncepcevestřednědobémvýhledu(akční)plán).akčníplánbymělurčitpriority,definovat koridory,termínyavýšifinancování.míradetailuovšemmusíumožniturčitouflexibilitupropřípravu jednotlivých staveb. Akční plán by měl definovat projekty ve veřejném zájmu a proto by měl být schválenparlamentem/vládou. StrategickákoncepceaAkčníplánbymělybýtzávaznédokumentyprovládu,ministerstva,investorské organizace a SFDI. Jejich implementace by měla být dílem odborného rozhodování státní správy o nejefektivnějšímzpůsobuřešení,zadáníafinancování.jejichzměnybymělonavrhovatmdvesmyslu změnstrategievlády,alejakékolivzměnymusíbýtopětschválenyparlamentem. Jasná)vize,)dlouhodobá)koncepce,)střednědobý)plán)a)stabilní)víceleté)projektové)financování)zlepší) efektivitu)hospodaření)a)umožní)úsporu)veřejných)prostředků)v)řádu)stovek)milionů)korun.) Výšeuvedenéopatřeníbymělozamezitsoučasnésituaci,kdy neníprojektověamajetkověpřipraven dostatekinvestičníchakcíanenímožnéplněvyčerpatnárodníievropskédotačnízdroje.tentopřístup není zpohledu státu hospodárný, protože snižuje kapacitu a výkonnost dodavatelů, kteří nemají dostatekzakázek,snižujípočtyzaměstnancůavedoukonkurenčníboj. 2.2 Plánováníinvestičníchpriorit=Centrumexcelence MDbymělozavéstkontinuálníprocesstrategickéhoplánováníahodnoceníscénářůrozvoje,kterýzajistí kvalitnívývojstrategickékoncepcečr.investičníprioritypodloženécostvbenefitanalýzamibymělybýt rozpracoványdoakčníhoplánusjasnýmicíli,procesyřízeníamonitorování.základnímpilířemefektivity státu je jasná vize rozvoje dopravy, dopravních módů, nezbytných a vzájemně se doplňujících a podporujících projektů. Toto nevyžaduje zásadní personální posílení, ale vytvoření společné odborné platformy státní a soukromé sféry. Správné vize potřebují dostatek nápadů, kvalitních informací a analytickýchpodkladů. ČR)by)měla)investovat)pouze)do)nezbytných)projektů)a)zamezit)realizaci)zbytečných)a)nesystémových) řešení,)která)by)neměla)synergický)a)prorůstový)efekt.)% 9 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

10 3. Zajistit stabilní a dostatečné financování Stabilní)financování) Současnápraxefinancovánídopravníinfrastruktury,sjednoročnímrozpočtovýmvýhledemfinancování, je velice neefektivní, podporuje krátkodobá a nesystémová řešení, způsobuje nejistotu a časové prodlevy,kteréseprojevujívnedostatečnékontinuitěpracíapozdnímvyhlašovánímveřejnýchzakázek. Výsledkemjeuspěchanézadávacířízení,nekvalitnízadávacíaprojektovédokumentace,nesmyslnýtlak natermínyaprováděnístavebníchpracívročníchpodmínkách,kterévýrazněsnižujíkvalituaživotnost realizovanýchprojektů. 3.1 MandatornístřednědobéfinancováníAkčníhoplánu Akční plán by měl mít zajištěno financování na dobu svého střednědobého výhledu formou mandatorníhofinancováníprojektů,přípravyarealizacestavebvčetnějejichnáslednéřádnésprávya údržby. Stabilita financování bude vyžadovat aktivnější přístup SFDI a investorských organizací ve včasnémaplynulémvypisováníveřejnýchzakázek. Dostatečné)financování) Přestože ČR měla vminulosti problém plně vyčerpat své zdroje, výhled SFDI na roky 2015 a 2016 už předpokládá pokles zdrojů o 20 až 25 miliard Kč oproti roku Závěry Dopravních sektorových strategií jasně indikují, že současný způsob financování je zpohledu rozvoje nedostatečný a neudržitelný. ČRbymělapodstoupitodbornoudiskuziopotřebědopravníinfrastruktury,ovůliačasovémhorizontu tytopotřebynaplnitaovýšifinančníchzdrojů,kteréjetomuochotnavěnovat. 3.2 Zefektivnitanásledněoptimálněvyužítvšechnyzdroje ARI zastává názor, že souběžně stouto diskuzí by měly být provedeny zásadní změny, které zvýší efektivituahospodárnostnastraněvýdajůdříve,neždojdeknavýšenínastranězdrojů. ČRbymělaumětdokázatkombinovatvšechnydruhyfinancování:národní,dotačníisoukromé.Volba způsobu financování by měla vždy optimalizovat náklad financování a míru podstoupeného rizika. Národníadotačnízdrojebysemělypoužívatumenšíchprojektů,velképrojektybymělykombinovat dotačníasoukroméfinancovánípovzoruvyspělýchevropskýchzemí. Udržitelnostrozvojedopravníinfrastrukturybudevyžadovatoptimálníkombinacinásledujícíchzdrojů: navýšení národních zdrojů do výše 2% HDP, zvýšení příjmů z užívání (např. zavedením výkonového zpoplatnění osobních automobilů či dopravní cesty) a využití dluhového a investičního kapitálu soukroméhosektoru,tj.penzijníchaspecializovanýchinfrastrukturníchfondů. Zatímcookolnístátyzaposledníchdesetletproinvestovalyzesoukroméhokapitáluvekvivalentutéměř 380 miliard Kč do stavby 1500 km dálnic a celá EU zrealizovala 1200 projektů formou PPP za 5500 miliardkč,českárepublikanedokázalazrealizovatjedinýtakovýprojektaodtohotokonceptusezcela nepochopitelně, oproti vyspělým evropsklým státům, doposud distancovala. Přitom pevná cena, dodržení termínů a dlouhodobé kvality s komplexní odpovědností garantované vlastním kapitálem infrastrukturních investorů jsou výhody, které využívají vyspělé země k efektivnímu budování své dopravnísítě. 10 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

11 4. Posílit roli státu ZákladnípodmínkouzlepšenípolitikystátuvhospodařeníačerpánídotačníchprostředkůEUjezamezit politickým vlivům v procesu rozhodování, zamezit nedostatkům v procesním a projektovém řízení. Odbornérozhodováníajednáníveřejnésprávybymělobýtpostavenonaprofesionálnímprocesníma projektovémřízení.správnéřízenírizikbyměloodhalovatproblémydřívenežsematerializují. 4.1 Zavéstkvalitníprocesnířízeníakontrolníprocesy Státbymělzavéstprovelkéarizikovéprojektykontrolníproces,tzv.Procesbran(Gatewayproces), který bude založen na nezávislém přezkoumání stavu projektů vklíčových fázích projektového cyklu kvalifikovanýmiodborníkyspraktickýmizkušenostmi.tímzajistíkvalitnípřipravenostprojektů,zamezí nedostatkůmvprocesnímaprojektovémřízeníaodolákrátkozrakýmpolitickýmamediálnímtlakům.je řadavyspělýchzemí,kterénámmohoubýtinspirací. Měla by vzniknout expertní agentura státu pro řízení projektů národního významu po vzoru Velké Británie,obdoba MajorProjectAuthority,kterábybyla centremexcelence,nositelemodborných znalostíapraktickýchzkušenostísmetodickouakontrolnífunkcí(proveřejnouinfrastrukturu). Národní projektoví manažeři bymělibýtodpovědnízaprojektynárodníhovýznamu.zanaplánování, přípravu,realizaciamonitoringjednohovelkéhoprojektubymělabýtzodpovědnápouzejednaosoba. Rolesilnéhoauvědoměléhostátujenutnáprovytvořeníadlouhodobéudrženíefektivníhotrhu.Silný dodavatelský trh potřebuje rovnocenného partnera, po stránce odborných znalostí a manažerských schopností. Řada současných neřešitelných problémů vznikla zdůvodu chybného rozhodování, špatnéhoprocesníhořízeníanáslednéneochotypřiznatchybuahledatřešení. 4.2 Zajistitkvalitníodborníky=profesionalizaceinvestorskýchorganizací Absolutní prioritou veřejné i soukromé sféry je zajistit profesionální fungování MD, SFDI a investorských organizací [ zavedením řídicích a kontrolních procesů a zvýšením jejich odborné a početní kapacity. Stát by měl těmto organizacím co nejdříve zajistit dostatečný počet kvalitních projektových manažerů spraktickými zkušenostmi zoblasti projektové přípravy a řízení staveb. Organizace, které ročně hospodaří se 70 miliardami Kč, by měly mít mechanismy profesionálního manažerskéhořízení procesůaprojektů,rozděleníjasnýchkompetencíaprofesníodpovědnosti. ČR postrádá schopnost otevřené, transparentní a odborné diskuze zástupců veřejného a soukromého sektoru.soukromýsektormělavždybudemítvětšíodbornéznalostiapraktickézkušenosti,protožese účastní více projektů, vkonkurenčním prostředí je neustále motivován kinvenci a zvyšování své odbornosti.přesto,žemůžemítjinézájmynežstátníspráva,jedůležité,abystátdokázaltěžitztěchto předností. Vyspělé země prokazují velkou schopnost spolupráce a odborné diskuze s profesními organizacemi.hybatelizměnvtěchtozemíchbylyvětšinouprávěorganizacesdružujícízájmydodavatelů. 4.3 Moderovatodbornoudiskuziprostřednictvímodbornýchorganizací Státidodavatelémajíspolečnýzájemoconejefektivnějšíadlouhodoběudržitelnéfungovánísvéhotrhu. Proto by měli spolupracovat na vhodném nastavení a kultivaci prostředí. MD by mělo vytvořit a podporovat pracovní skupiny pro odbornou a transparentní diskuzi o principiálních otázkách, které propojí zástupce státní správy a dodavatelských firem voblasti (i) projekčně[inženýrské přípravy, (ii) stavebnírealizacea(iii)financování,prostřednictvímasociací,svazůaprofesníchorganizací.povzoru evropských zemí se moderování této diskuze musí zúčastnit také akademické instituce, jako jsou univerzityavysokéškoly. 11 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

12 5. Zefektivnit a zrychlit veřejné zadávání Současná ekonomická krize by měla mnohem menší dopady, kdyby stát, jako dominantní zadavatel zakázek, dokázal nastavit pravidla, procesy a metodiku veřejného zadávání tak, aby bylo jednoduché, rychléaefektivní.mmrjakogestorzákonabymělpřijmoutpraktickýpohled,porozumětzkušenostem zminulýchnovelzákonaoveřejnýchzakázkách(zvz)azohledňovatpodnětyveřejnéasoukromésféry opraktickýchdopadechzvz. 5.1 ImplementovatnovézadávacísměrniceEUzásadněbezzměnaomezení Nové zadávací směrnice EU by měly být vzásadě implementovány vplném znění bez omezování a zpřísňování. Korektní, efektivní a nekorupční prostředí veřejného zadávání nemůže být regulováno striktním zákonem, ale mělo by být dáno jasnou metodikou MMR, která by měla být živým dokumentem reagujícím na podněty zpraxe, dále praktickým a konzistentním výkladem ÚOHS a edukačnímpřístupem. 5.2 Zavéstpravidla/metodikuekonomickévýhodnosti=prohodnoceníhodnotyzapeníze MezinárodnídobrápraxeipravidlaEUjasněvarujíuzakázeknaporadenskou,projekčnínebostavební činnostpředpřemrštěným tlakem na nejnižší cenu,kterýjevrozporuspravidlydobréhohospodáře. MMR by mělo zavést jasnou metodiku pro hodnocení ekonomické výhodnosti zakázek po vzoru evropských zemí. Nepřiměřený tlak na cenu vpřípadě zakázek, kde je dominantní riziko kvality, nepodporujeinovaciatechnologickoumodernizaciajevzásaděekonomickyneobhajitelný. 5.3 Zavéstpravidla/metodikuprourčeníaodmítnutímimořádněnízkéceny MMRbymělozavéstjasnoumetodikuprourčeníaodmítnutínabídkové dumpingové ceny.zkušenosti prokázaly, že dodavatelé pod tlakem krize snižují nabídky pod nákladovou úroveň. Tento přístup má řadu nežádoucích efektů, ať již jde okonfrontační přístup namísto spolupráce, velké množství sporů, přerušovánípracísnepřípustnýmtlakemnazadavateleavyššímnožstvínekvalitníchdodávek.státby takémělmítspolehlivécenovéindexysjejichžpomocíjemožnéobjektivněnízkoucenuidentifikovat. 5.4 Fenoméntzv. víceprací/méněprací vyžadujepraktickéřešení Je potřeba přijmout vnezměněné podobě úpravu víceprací v nových zadávacích směrnicích. Zákonný limitprododatečnéstavebníprácebymělbýtzvýšenzpětzesoučasných20%na50%,cožjepůvodní hodnota podle staré i nové zadávací směrnice. Současná právní úprava je vkombinaci s výkladem ÚOHS onemožnostizapočtenívícepracíaméněprací,kterésenerealizujíčijsou nepodstatné,zcela nefunkční a vede vpraxi pro zadavatele i dodavatele kneřešitelným situacím. Velké infrastrukturní projektyjsoutímtopřístupemparalyzovány. Praktická nefunkčnost ÚOHS ochromujeefektivníhospodařenístátusveřejnými prostředky, zejména pro neschopnost rozhodovat konzistentně, předvídatelně a ve vymezených časových lhůtách. Řada rozhodnutí a postojů ÚOHS jsou vedeny formalistickým a restriktivním výkladem, které mohou být vřadě případů vrozporu smezinárodní dobrou praxí a postoji EK. Zatímco role ÚOHS není zpochybňována,jehofungovánímusípodporovatefektivníveřejnézadáváníahospodařenístátu. 5.5 NovápravidlafungováníÚOHS Stát by měl zajistit, aby ÚOHS nebránil efektivnímu zadávání veřejných zakázek a fungoval po vzoru obdobných institucí ve vyspělých státech. Měla by být zavedena vymahatelnost dodržování rozhodovacíchlhůt,popř.presumpcesprávnostipostupu,pokudúohsvzákonnélhůtěnerozhodne,a mělabybýtzavedenamožnost)exxante)kontrolyzadávacíchpodmínekpředjejichvyhlášenímpovzoru Slovenské republiky minimálně u projektů financovaných zprostředků EU. Tento postup povede ke zvýšeníčerpáníprostředkůzeuarovněžkomezenínáslednéhokráceníjižposkytnutýchdotací. 12 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

13 6. Posílit význam projekční a inženýrské činnosti Promyšlená a kvalitní příprava je základním předpokladem pro efektivní realizaci bez zbytečných časových průtahů, sporů a velkých změn. Stát by měl klást důraz na invenci, moderní technologie v projektováníařízeníčivyužitídobrépraxe,neboťmilionyvydanézakvalitníprojektovoudokumentaci muušetřímiliardypřirealizaciadalšířádověvyššímiliardypodobuživotnostiprojektu.změnyprojektů by se neměly kriminalizovat, ale naopak důsledně vyžadovat tam, kde to vede květší hospodárnosti. Inovativní změny svyužitím Value) Engineering% vkaždé fázi projektového cyklu by měly být naší výsadou,nikolivobavou. 6.1 Prosaditzákonoliniovýchdopravníchstavbách(ZDLS) Vznik zákona o liniových dopravních stavbách podle německého modelu, by měla být priorita MD. Zavedení tohoto zákona zjednoduší, zrychlí a zefektivní projektovou a majetkoprávní přípravu staveb dopravní infrastruktury sefektem ročních úspor vřádu stovek milionů až miliard korun. ZDLS by měl souhrnněupravitvýstavbudálnic,silnici.třídy,železnicavodníchcest(liniovédopravnístavby)včetně EIA,správníchřízení,vydávánírozhodnutíadalších.Zákonbybylspeciálnímzákonemvůčistavebnímu zákonu a zavedl by jediné řízení, jednostupňové rozhodnutí a jediný speciální úřad scelostátní působností.německáprávníúpravajezavedena,vyzkoušenaafungujejižněkolikdesetiletí.německý právnířádjesvoukoncepcípoměrněblízkýčeskémuprávnímuřáduajevsouladusprávemeu. 6.2 SpojitřešeníinfringementuEIAsevznikemzákonaoliniovýchdopravníchstavbách ZLDS ve svém předpokládaném pojetí nabídne řešení, které dostatečně zajistí požadavky EK na implementaci směrnice EIA voblasti dopravních liniových staveb. MD by mělo převzít iniciativu a profesionálněarychlepřipravitkvalitnízldssintegracířešeníproblémůsimplementacíeia.efektivní komunikacečrvůčiekvtétozáležitostibudezásadníproakceptovatelnostkonečnéhořešenízlds. 6.3 Zrychlenímajetkoprávnípřípravy oceňování,výkupuapřípadnéhovyvlastňovánípozemků Současnéproblémysneochotouvlastníkůjednataprodávatpozemkymajířadudůvodů.Tímhlavním byloskokovésníženívýkupnícenyornépůdy.formounovelyzákonač.416/2009sb.bysemělozavést motivační bonusové schéma navyšující výkupní cenu provázané na včasnou součinnost prodávajícího. Dalšíúpravoubymělobýtzavedeníjednotnémetodikyprooceňováníačinnostznalcůaodhadců. 6.4 Hodnoceníavýběrprojektantůnazákladěkvality Výběr projektantů by měl probíhat na základě hodnocení nabízeného řešení, zkušenosti týmu a spokojenosti klientů sminulými referenčními zakázkami. Kvalita nabídky může být posuzována zpohledu návrhu řešení zamýšleného projektu, volby technologie a předpokládaných realizačních nákladů.kvalitníprojekčnípřípravajezákladnípodmínkoukvalitnístavebnírealizace.kvalitnípříprava může ušetřit desítky procent zkonečné stavební ceny. Současný trend výběru nejlevnější nabídky se promítádovysokéhoobjemuvícepracíadůsledku,kdy44%stavebníchspolečnostíavizujesnižujícíse kvalituprojektovédokumentace.vpraxisetéměřnevyužívázákonemupravenýinstitutsoutěžeonávrh, tj.onejlepšířešení,snáslednoumožnostízadatprojekčníprácepřímovítězi. 6.5 Standardizovatzadávánízakázeknaprojekčníainženýrsképrácevrezortudopravy Zadáváníveřejnýchzakázeknaprojekčníainženýrsképrácebymělobýtstandardizovanéajednotnéna úrovnirezortudopravyainvestorskýchorganizací,včetněstandardizaceobchodníchpodmínek.měloby vyjítzdobrémezinárodnípraxe,tj.uplatňovatoddělenéhodnocenítechnickéafinančníčástinabídky. 13 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

14 6.6 PostupnézavedenípřístupuBIM BIM=Building%Information%Modellingjemoderníatechnologickyvyspělýpřístupprojekčnípřípravya řízení staveb. Je to sada procesů, která zvyšuje hodnotu vytvářením, řízením a sdílením vlastností infrastrukturyběhemjejíhoživotníhocyklu.bimumožňujekvalitnějšíprojektovoupřípravusnapojením nadatabázerealizačníchcen,provozníchnákladůaceloživotníúdržby. Stát by měl postupně BIM vyžadovat jako povinný způsob provedení projektové přípravy a řízení stavebnírealizaceproveřejnézakázkynavelkéstavebníprojekty(např.nad500milionůaž1miliardu Kč.)a/nebonarizikovéstavebníprojekty. VsoučasnédoběprobíhajívšechnyinfrastrukturníprojektyvČRnazákladěklasickéhopřístupupřípravy projekčního návrhu se soupisem prací a výkazem výměr. Tento přístup nevyužívá možnosti nových informačních technologií umožňujících vytvářet a sdílet vjedné platformě nejrůznější data a standardizované,vzájemněpropojenéinformaceveformě3dmodelůstaveb,soupisupracísvýkazem výměr,technologickéhopostupuvýstavby,celoživotníchnákladůneboenergetickýchnákladů. BIM výrazným způsobem snižuje rizika stavebních projektů a přispívá kmaximálnímu dosažení ekonomickévýhodnosti,atonejenvevztahukprvotnímnákladůmstaveb,aleikjejichnákladůmpo dobu jejich životnosti. Ve světě se BIM stále více etabluje jako standard chytrého investování ve stavebnictví.finskojejednouzprvníchzemí,kdevládauplatnilabimjakopovinnousoučástnabídekpro státnísprávuvoblastiinfrastruktury;holandskopoužívámetodikubimproveřejnézakázkynad10mil EUR od roku 2011; Velká Británie se rozhodla vyžadovat povinně BIM pro návrhy staveb veřejných zakázekodroku verze%1.0%/%16.%dubna%2014

15 7. Zefektivnit řízení stavební realizace Vyspělé stavební trhy ve Velké Británii, USA, Austrálii a Japonsku staví na dobré praxi, tzn. na zavedenýchprověřenýchdokumentech,jejichždodržovánízajistíudržitelnáférovápravidlaprovšechny. Jdeostandardyzpůsobůzadáváníařízení,přístupykrozdělenírizika,vzorovésmlouvyaprincipyřešení sporů ve stavebnictví. Standardizované transparentní prostředí založené na odvětvovém konsensu vede kvyšší efektivitě nejen řízení, ale i zadávání stavebních projektů. Nejlepšínabídkyspoměrem cena versus výkon/kvalita získá stát pouze ve zdravém konkurenčním prostředí od dostatečného množstvíkvalitníchdodavatelů,súspěšnouhistoriíaudržitelnýmvýhledemexistence.jeveveřejném zájmustátu,abydodavatelskýsektormohlfungovatvpřehlednémrozumnémprostředí,byldostatečně konkurenceschopný,používalmodernítechnologieaneustálezvyšovalodbornostsvýchpracovníků. 7.1 Používatzavedenéstandardysmluv Pro zdravé konkurenční prostředí by mělo být vytvořeno standardní smluvní prostředí, které bude vycházet z prověřených principů. Je nutné dosáhnout odvětvového konsensu na znění smlouvy pro realizacivýstavbydopravníinfrastrukturyavyhnoutsetakprodlevámpřizadávánízakázekasporůmpři realizaci. Obchodní podmínky FIDIC jsou mezinárodně ověřené vybalancované smlouvy, které se již dlouhopoužívajíiunás.natěchtovzorechjevhodnéstavět.jejichpoužitíjeovšemefektivnípouzepři zachováníjejichpodstatybezúčelovédeformacepůvodníhotextu. 7.2 Zavéstrychléexpertnířešenísporůvestavebnictví Problémy a spory na výstavbových projektech vznikají a vznikat budou. Lékem je pouze co nejlepší přípravaanásledněrychléaodbornéřešenípřípadnýchsporů.jenepochybné,žeprostýfaktrychlého výsledku sporu motivuje kracionálnímu chování a zvyšuje efektivitu řízení. ČR by měla zavést účinné řešenísporůvestavebnictvíprostřednictvímsmluvnínebozákonnéadjudikace(tzn.rychléřešenísporů odborníky spraxí v oboru). Tento přístup funguje úspěšně například vanglii, v Austrálii dokonce na základězákonajakomandatornípožadavek.navelkýchmezinárodníchprojektechsepoužívádesítkylet jižjakonutnost.smluvníadjudikaci(podlefidic)užpoužívajínapř.naslovensku(komisie%na%riešenie% sporov)azákonemzavedliadjudikacivroce2013ivmaďarsku. 7.3 Využívatmoderníchzpůsobůzadávání,jakojeDesign&Build MetodaDesign&Buildmůžepomocijakoalternativavdobě,kdynenípřipravenodostatečnémnožství projektů.tím,žeseprojektujeazároveňstaví,dojdekezrychleníceléhoprocesu.velkýmproblémem stavebních projektů včesku je, že zhotovitel, tedy ten nejpovolanější a nejznalejší vhodných postupů realizace,sezapojujedoceléhoprocesuažvefázidetailněpřipravenéprojektovédokumentace.design &Buildjezpůsobemjaktozměnit(napříkladužitímstandardizovanéhovzoružlutéknihyFIDIC). 7.4 Zadávánídodatečnýchstavebníchprací Je nutné vymezit rozumná pravidla pro zadávání dodatečných stavebních prací. V průběhu realizace stavebních projektů docházíknavýšeníanebosníženínabídkovéhodnotydílaprostřednictvímměření skutečněprovedenýchprací,prostřednictvímobměnadodatečnýchfinančníchnárokůsmluvníchstran. Tyto nevyhnutelné postupy vpřípadě, kdy se nejedná o tzv. podstatnou změnu, nejsou změnou předmětu veřejné zakázky, ale jsou nutnými procesy umožňujícími stavbu realizovat. Měly by být proto detailně a transparentně popsány ve smlouvě (například úpravou ve vzorech smluv FIDIC). Vduchu nové zadávací směrnice mají pak taková smluvní ustanovení přednost před zákonem o veřejnýchzakázkáchanenínutnézadávatdalšízadávacířízení. 15 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

16 8. Zlepšit obnovu, údržbu a správu stávajícího majetku Historicky dlouhodobě nedostatečná údržba a obnova stávající infrastruktury vytváří skrytý dluh, který neustále exponenciálně roste. Rozvoj nové infrastruktury začíná být výrazně limitován náklady urgentních zásadníchrekonstrukcíustálečastějších krizovýchúseků. Přestože nová infrastruktura je vděčné politickovmediálnítéma,jejíinvestičnínáročnost bývá výrazně vyšší,nežnáročnostinvesticdolepšíhovyužitístávajícíinfrastruktury.získatvíceztoho,comáme,nám můževýrazněsnížitto,cosimyslíme,žepotřebujeme.zavéstinteligentnísystémřízenídopravymůže býtmnohdylevnější,neždrazepřidávatnovoukapacitu. Efektnověvybudovanékapacitysilničníinfrastrukturybývá pouze dočasný,neboť50%až100%nové kapacitybývávyužitoběhemprvníchpětiletjejíexistence. 1 Novákapacitavýrazněneulevujetéstávající kapacitě,alevyvolávápoptávkunovou.komezeníinvestičníchpotřebdorozšiřováníkapacitymůžebýt efektivnědosaženoregulovánímpoptávky/dopravníintenzityzavedenímzpoplatněníuživatelů. Zlepšení údržby a správy majetkusicezákonitěokamžitězvyšujenedostatekinvestičníchprostředků, ale dlouhodobě je prokázáno, že včasná a reaktivní údržba výrazně snižuje potřebu zásadních a nákladnýchrekonstrukcí. 8.1 Zlepšitvyužitístávajícíinfrastruktury Uvažování o (i) lepším využití stávajících aktiv, jejich (ii) lepší údržbě nebo (iii) optimálním řízení poptávky by mělo vždy předcházet myšlenkám na pořizování aktiv nových. Takovýto přístup může ušetřitaž15%znašichbudoucíchinvestičníchpotřeb Zlepšitpéči,správuaúdržbu ARIdoporučujezefektivnitobnovu,správuaúdržbusoučasnédálničníasilničnísítě,jaknanárodní,tak i krajské úrovni, dle osvědčené mezinárodní dobré praxe, použitím performance[based[ contracting (výkonnostní smlouvy), veřejným zadáním 7 až 10 letých smluv na správu a údržbu komunikací svýkonnostními parametry a odměňováním dle kvality plnění těchto parametrů. Uzahraničníchprojektůtotovedlokúsporám10až20%ročníchnákladů,kezvýšeníkvalityaživotnosti komunikací.inspiracimůžemehledatnapříkladueuropeanasphaltpavementsassociation. 1 ToddLitman, Generatedtraffic:Implicationsfortransportplanning, ITE%Journal,volume71,number4,InstituteofTransportation Engineers,April verze%1.0%/%16.%dubna%2014

17 O Asociaci pro rozvoj infrastruktury Poslání Posláním Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) je vytváření podmínek a prosazování procesů i modelůvedoucíchkefektivnější,systematickéadostatečnéobnověarozvojiinfrastrukturyvčr. ARIsjednocujeaprosazujezájmysvýchčlenů,kterýmijsouvýznamnídodavatelévoblastiprojektovéa inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, projektového financování a poradenství, a prezentuje koncepčně ucelený názor na změny, které by měla Česká republika podstoupit, aby infrastrukturabylahybnousiloujejíprosperity. Cíle 30%zvýšeníefektivitypřiobnověarozvojiinfrastrukturyvČeskérepublice, prostřednictvím,» vedenímvstřícnéhoaodbornéhodialogusveřejnýmisubjektynapříčpolitickýmspektrem;» hledánímzpůsobůjakveřejnýasoukromýsektormohouspolečnězvýšitsvojíefektivitu;» prosazovánímdobrémezinárodnípraxevceléminvestičnímcykluinfrastrukturníchprojektů;» vzdělávánímašířenímpovědomíopřínosechmoderníhopřístupukinfrastruktuře; Poskytováníkvalitníchslužebsvýmčlenům» podporovánímvznikukvalitníchprojektů,prosazovánímastandardizacíalternativníchmodelů, rychlejšímsdíleníminformacíaknowvhow;» udržovánímkorektníhomediálníhoobrazusektoruinfrastrukturyvčeskérepublice. ARI JE MEZINÁRODNĚ RESPEKTOVANÝ PARTNER PRO EVROPSKOU INFRASTRUKTURU ARI(Czech%Infrastructure%Association)bylačlenemmezinárodníhofóralídrůaakademikůzestřednía východníevropypořádanémbritskouteleviznístanicícnbceuropeanbusinesschanelvlednu2014ve Vídninatéma:CNBCBrainstorming:Využití)růstového)potenciálu)regionu)střední)a)východní)Evropy? 17 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

18 Pracovní skupiny Současnostukazuje,žeARIjevhodnýmpartneremstátukdiskuzioformulacizměnvceléoblastiveřejné infrastruktury.díkyširoképrofesnízákladněprezentujeobjektivníanestrannénázory. pracovní%skupina:% 1.ImplementacezadávacíchsměrnicEUnainfrastrukturníprojekty% vize: [ zajistit)kvalitní)implementaci)nových)zadávacích)směrnic)eu%s%z%pohledu%praktické%aplikace%v%oblasti% přípravy%a%realizace%infrastrukturních%projektů%v%čr%se%zdůrazněním%principu%hodnoty%za%peníze%% [ podporovat)kvalitní)institucionální,)organizační,)personální,)technické)a)metodické)zázemí%pro%zadávací%či% koncesní%řízení%na%infrastrukturní%projekty,%včetně%osvěty%a%vzdělávání%% garant:% pracovní%skupina:% Adéla)Havlová%(Havel%Holásek%&%Partners)% 2.Obchodnípodmínkyvčeskémstavebnictví) vize: [ zavést%a%propagovat%správnou)praxi)modelových)obchodních)podmínek)a%podporovat%alternativní%modely% zadávání%a%financování%veřejné%infrastruktury%jako%efektivnějšího%způsobu%jejího%zajištění%% garant: podskupina:% Petr)Dovolil%(Mott%MacDonald)% 2.1Design&Build:alternativnímodelzadáváníinfrastrukturníchprojektů% vize: [ propagovat%design%&%build,%jako%alternativní%model%zadávání%veřejné%infrastruktury%a%efektivnější%způsob% jejího%zajištění%a%řízení%rizik%v%doporučených%případech%a%typových%projektech% garant:% pracovní%skupina:% Petr)Řezáč%(Metrostav)% 3.Zefektivněníazrychleníprocesupřípravyarealizacedopravníinfrastruktury% vize:% [ formulovat%a%prosazovat%legislativní%a%procesní%změny%v%oblasti%přípravy%a%realizace%dopravní%infrastruktury% s%cílem%stabilizovat,)zefektivnit)a)zrychlit)naplňování%cílů%dopravní%politiky%čr% garant:% pracovní%skupina:% Josef)Hlavička%(Havel%Holásek%&%Partners)% 4.BIM:BuildingInformationModelling% vize:% [ propagovat)bim)jako%efektivní%a%profesionální%proces%pro%přípravu,%realizaci%a%správu%infrastruktury% [ zajistit)standardizaci)bim)dle)mezinárodní)praxe%a%postupné)povinné)používání)bim)procesu)na% výstavbové%projekty%v%čr%financované%z%veřejných%zdrojů% garant:% pracovní%skupina:% Petr)Tomáš%(Mott%MacDonald)% 5.FinancováníinfrastrukturyvČR% vize:% [ propagovat%nejlepší%praxi%v%oblasti%projektového)financování,)financování)veřejného)sektoru% [ prosazovat%vhodné%formy,%struktury%a%techniky%financování)s)uvážením)všech)dostupných)zdrojů)od) rozpočtových)zdrojů,)nevratných)eu)dotací)až)po)dluhové)prostředky) [ prosazovat%principy%financování%založených%na%životním%cyklu%a%provozu%infrastruktury% garant:% pracovní%skupina:% Jan)Troják%(ČSOB)% 6.EUfondyproinfrastrukturuvnovémprogramovacímobdobí2014[2020 vize:% [ identifikovat%a%prosazovat%efektivní)nastavení)podmínek)a)pravidel)pro%čerpání%dotačních%titulů%v%novém% programovacím%období%na%základě%dlouhodobých%zkušeností%z%minulých%dotačních%období% [ moderovat%diskuzi%s%mmr%o%návrzích%na%zjednodušení%čerpání,%odstranění%úzkých%a%problematických%míst% [ umožnit%kombinaci%dotačních%titulů%a%soukromého%kapitálu%do%infrastrukturních%projektů%% garant:% Lukáš)Němec)(Erste%Grantika%Advisory)% 18 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

19 Členové VsoučasnostimáARI25institucionálníchčlenů[vedoucíchdodavatelůvřaděoblastíinfrastruktury Infrastrukturnídodavatelé investoři» Hochtief CZ Metrostav MotavEngil Central Europe Mott MacDonald Pragoprojekt Sentient SkanskaID SudopvGroup Financujícíinstituce» Českáspořitelna ČSOB Komerčníbanka UniCreditBank Poradci» Aon Deloitte CMS GrantThorntonValuations Havel,Holásek&Partners Holec,Zuska&Partneři KPMG MTLegal NEWTONBusinessDevelopment Honorárníčlenové» British Chamber of Commerce in Prague VŠE v Fakulta financí a účetnictví ČVUTvFakultastavební MendelovauniverzitavBrněvProvozněekonomickáfakulta Vedení» TomášJANEBA,prezident» VendulaMATYSOVÁ,tajemnice Řídícívýbor jestálýmzástupcemčlenůari,kterýdohlížínajejíčinnost.jetostatutárníavýkonný orgánvolenýnavalnéhromaděnadvouletéobdobí.jehočlenovénaobdobí2014v15jsou:» JosefHLAVIČKA,předseda Havel,Holásek&PartnersAK Partner» MarcelBABCZYNSKI ErsteBank Ředitelinfrastrukturníhoporadenství» JanTROJÁK ČSOB Ředitelstrukturovanéhoaprojektovéhofinancování» PetrDOVOLIL MottMacDonald Prokurista» PetrŘEZÁČ Metrostav Specialistanastrukturovanéprojekty 19 verze%1.0%/%16.%dubna%2014

20 Asociaceprorozvojinfrastruktury občanskésdruženízapsanévrejstříkuministerstvavnitračr sidentifikačnímčíslem: (vletech2004v2012vedenájakoasociaceppp) TomášJaneba,prezident m: VendulaMatysová,tajemnice m: Kancelář: Národní10/ Praha1 Českárepublika t/f: w: Bankovníspojení: Komerčníbanka,a.s. účet: /0100 SWIFT:KOMBCZPP IBAN:CZ verze%1.0%/%16.%dubna%2014

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze. Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014

2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze. Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Výzkum mínění odborné veřejnosf 2. Silniční a dálniční infrastruktura státu 2.3 Měl by

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD

ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD Praha, 17. července 2014 Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) vydává stanovisko ke způsobu zadávání metodou Design-Build (DB) v návaznosti na

Více

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz

David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR www.transparency.cz Zpráva o globální konkurenceschopnosti Realizována pod hlavičkou Světového ekonomického fóra Sleduje 142 podle řady kritérií V

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

ARI-CACE: STANOVISKO K OPTIMÁLNÍMU ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD PRO DOPRAVNÍ STAVBY V ČR

ARI-CACE: STANOVISKO K OPTIMÁLNÍMU ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD PRO DOPRAVNÍ STAVBY V ČR ARI-CACE: STANOVISKO K OPTIMÁLNÍMU ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD PRO DOPRAVNÍ STAVBY V ČR Praha, [1]. prosince 2014 NÁVRH V PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ČLENY ARI A CACE Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV?

Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Systém zadávání a kontrola veřejných zakázek v ČR Předražené zakázky: Jaká protikorupční opatření navrhuje NERV? Jan Pavel Říjen 2011 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat

Více

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce

Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu. Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Energetické služby s garancí (EPC) v ČR Pracovní setkání na téma Energetické úspory metodou EPC u budov v majetku státu Zaháňský salonek Valdštejnského paláce Senát Parlamentu ČR, Praha, 25. října 2012

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek

Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Přístup NKÚ ke kontrole 3E v rámci životního cyklu veřejné zakázky Štefan Kabátek Principy přístupu NKÚ Audit výkonnosti Posouzení hospodárnosti/efektivnosti a účelnosti (3E) nespočívá v procesním dodržení

Více

Projekt Servisních center sportu

Projekt Servisních center sportu Projekt Servisních center sportu Materiál pro interní potřebu ČUS Tento materiál byl vypracován ČUS k seznámení se se záměry transformačního procesu, na jehož konci by měla být silná servisní organizace

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků VÝCHOZÍ SITUACE Nejednotný systém nákupů v různých typech zdravotnických zařízení

Více

Financování výstavby parkovacích domů

Financování výstavby parkovacích domů Možnosti mimorozpočtového financování (z pohledu veřejného zadavatele) Investiční úvěr Leasing Soukromý investor PPP projekt Dodavatelský úvěr (EU nebo jiné fondy?) 2 Investiční úvěr Popis Výhody Nevýhody

Více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Evropské regionální dotace a jejich budoucnost - Výroční konference ROP Jihozápad České Budějovice, 16.10.2014 Mgr. Tomáš Machurek MT Legal

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnice projednávání od ledna 2012 balíček tří směrnic klasická sektorová koncesní ambice ukončit během roku

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit

Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit Document no.: 2006-11-27/1 Stručný přehled twinningového projektu a jeho aktivit 1. Profil projektu Jednou z hlavních priorit České republiky je rozvoj trhu za účelem zvyšování efektivity veřejných investic

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Přístup NKÚ ke kontrole veřejných zakázek v oblasti programového financování. Ilona Hýžová

Přístup NKÚ ke kontrole veřejných zakázek v oblasti programového financování. Ilona Hýžová Přístup NKÚ ke kontrole veřejných zakázek v oblasti programového financování Ilona Hýžová Základní přístupy kontrolní činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek: I. Jsou programy státního rozpočtu,

Více

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Nová regulace veřejných zakázek: šance pro efektivní a transparentní zadávání MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnic současné znění z roku 2004 potřeba modernizace (agenda 2020) nový

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti

Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti Doporučení pro nastavení politiky v oblasti zahraniční zaměstnanosti s ohledem na připravovanou novou právní úpravu vstupu a pobytu cizinců na území České republiky Předkládaná doporučení vychází především

Více

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti

Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti Cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky Úřad vlády České republiky Jak začít rozpočtová odpovědnost naplňování zájmů země implementace více než 1 volební období, která odráží také očekávání

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DNES A ZÍTRA Zákon o veřejných zakázkách ve světle přijatých a připravovaných změn TECHNICKÁ NOVELA ZÁKONA VÝHRADY 1/2 Novela vstoupila v účinnost dnem vyhlášení, tj. 6.3.2015. Zákonodárce

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Vlastimil Fidler Obecný přístup k novému zákonu regulace odpovídá evropským směrnicím zpřísnění a doplnění pravidel oproti směrnici

Více

Národní elektronický nástroj (NEN)

Národní elektronický nástroj (NEN) ISSS Hradec Králové Národní elektronický nástroj (NEN) MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OEVZK Praha, duben 2014 Fin. objem v mld. Kč vč. DPH Fin. objem v mld. Kč 4 500 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR (dále jen Projekt ) Státní fond dopravní infrastruktury

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR (dále jen Projekt ) Státní fond dopravní infrastruktury Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR (dále jen Projekt ) Státní fond dopravní infrastruktury - Závěrečná prezentace - Aviation and Transport Services Leden

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1602 ze dne 25.10.2011 k návrhu na změnu Organizačního řádu Magistrátu hlavního města Prahy a změnu Úkolů odborů Magistrátu

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz

Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ. Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Školení Novela zákona o veřejných zakázkách č. 55/2012 Sb. Obecný úvod k zadávání VZ povinnost řídit se ZVZ Přednášející: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D. Kontakt: michaela@poremska.cz Dne 28. 3. 2012 Inovace

Více

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů.

Poradce Ministerstva průmyslu a obchodu pro pilotní Seed fond. Autor řady článků a přednášek z oblasti finančních trhů. Alternativní způsoby financování infrastrukturálních projektů Martin Hanzlík 21.9.2011 Ing. Martin Hanzlík, LL.M. Působí na kapitálovém trhu od roku 1994. V letech 2002 2009 výkonný ředitel Unie investičních

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Veřejné zakázky v projektech financovaných z Evropských strukturálních fondů. Jiří Richter 2. 10. 2014

Veřejné zakázky v projektech financovaných z Evropských strukturálních fondů. Jiří Richter 2. 10. 2014 Veřejné zakázky v projektech financovaných z Evropských strukturálních fondů Jiří Richter 2. 10. 2014 Základní data projektu Předmět projektu Výstavba výzkumné infrastruktury pro rozšíření možností energetického

Více

Informace z kontrolní akce 07/25 Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících

Informace z kontrolní akce 07/25 Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících Informace z kontrolní akce 07/25 Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu

Více

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec INSPIRE Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury Jiří Hradec Transpozice směrnice INSPIRE 1. Povinná RIA regulatory impact assessment; 2. Ekonomická analýza a dopad na státní rozpočet

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. "Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE. Poradenství a vzdělávání při zavádění moderních metod řízení pro. Město Klimkovice PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE pro zjednodušené podlimitní řízení na služby v rámci projektu Hospodárné a odpovědné město Klimkovice, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00121, který bude financován ze zdrojů EU "Poradenství

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Martina Jeníčková Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 923 587 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: martina.jenickova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury. ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident

Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury. ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident Logistika cesta správným směrem Význam dopravní infrastruktury ing. Pavel Ševčík Ph.D. viceprezident 12. 13. listopad 2014 Oblasti prezentace: Výstavba v ČR ve srovnání s evropskými zeměmi Výstavba a financování

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10

Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10. Městská část Praha 10 Oponentní vyjádření k analýze outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Městská část Praha 10 Finální verze 2.3.2015 1 Předmět zakázky a přístup k realizaci 1.1 Předmět zakázky Předmětem tohoto oponentního vyjádření

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií. Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Projekt Metodika přípravy veřejných strategií Akční plán aktivit v oblasti strategické práce na rok 2013 Listopad 2012 Obsah Obsah... 2 1. Kontext vzniku akčního plánu... 3 2. Přehled aktivit... 4 3. Akční

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností:

Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Efektivní řízení veřejné správy koncepce a SW nástroje společností: Ing. Ján Debnár obchodní manažer DYNATECH s.r.o. Ing. Alexander Toloch ředitel ATTN s.r.o. Michal Chmelo obchodní manažer QCM s.r.o.

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Igor Snopek Předseda asociace PPP

Igor Snopek Předseda asociace PPP Asociace PPP Alternativní financování dopravní infrastruktury Igor Snopek Předseda asociace PPP www.asociaceppp.cz Praha 21.9. 2011 1 Koncept PPP o čem vlastně mluvíme? Dlouhodobé obstarávání veřených

Více

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková

Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání. Vladimíra Kadlčíková Veřejné zakázky - výzvy a úskalí elektronizace a centralizace zadávání Vladimíra Kadlčíková Nejvýhodnější nabídka = 3E? VEŘEJNÉ VÝDAJE HOSPODÁRNOST EFEKTIVNOST ÚČELNOST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 54 % kontrolních

Více