V nejbližších letech nepotřebujeme více peněz, jen potřebujeme dělat věci lépe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V nejbližších letech nepotřebujeme více peněz, jen potřebujeme dělat věci lépe."

Transkript

1 ARI REPORT

2 KVALITNÍ A DOBŘE FUNGUJÍCÍ INFRASTRUKTURA je hybnou silou ekonomiky každého státu a základem prosperity každé společnosti. Zatímco potřeby investic do infrastruktury neustále rostou, jejich financování čelí řadě výzev, ať již z důvodu omezení veřejných rozpočtů nebo nedostatku dlouhodobých úvěrů díky striktnější bankovní regulaci či nákladnější environmentální politice.» Investování do veřejné infrastruktury se mění V době ekonomického útlumu si více, než kdy jindy, uvědomujeme nutnost výdajové střídmosti z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků státu. Pro zachování kontinuity, při budování infrastruktury v takovém období, je klíčové, aby stát investoval efektivně a promyšleně, tedy aby investoval chytře. CHYTRÉ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY mohou přinést státu vysokou návratnost, a to nejen ve formě okamžitého finančního posílení ekonomiky, ale zejména ve formě dlouhodobého ekonomického růstu, vzniku nových pracovních příležitostí, zvýšení konkurenceschopnosti regionů, přílivu investičního kapitálu a rychlejší přepravy zboží a osob. Především však tyto investice zvyšují obecnou kvalitu života obyvatel dané země.» Hledání nových zdrojů financování je pouze jedna strana mince. Druhou stranou stejné mince je hledání cesty k vyšší efektivitě a hospodárnosti. V nejbližších letech nepotřebujeme více peněz, jen potřebujeme dělat věci lépe. Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury 1

3 POSLÁNÍ ARI Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank v oblasti veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. ARI formou diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti. CÍLE ARI V ROCE 2014 ARI má za cíl vytvářet podmínky a prosazovat procesy a metody vedoucí k efektivnějšímu, systematickému a dostatečnému rozvoji a obnově infrastruktury v ČR (Cíl). ARI zaměřuje svojí činnosti na témata, která vnímá jako zásadní k naplňování svého Cíle. V roce 2014 je pro ARI prioritou: 1. Zefektivnit legislativu v oblasti přípravy dopravní infrastruktury 2. Zlepšit prostředí zadávání veřejných zakázek 3. Prosadit vyvážené obchodní podmínky ve výstavbě, včetně užití neutrálních správců stavby a rad pro řešení sporů 4. Podpořit zadávání metodou Design-Build 5. Podpořit vznik Státní expertízy dle mezinárodní dobré praxe 6. Připravit podmínky pro zavedení a rozvoj BIM (Building Information Modelling) Přestože je činnost ARI v roce 2014 zaměřena zejména na sektor dopravy, v dalších letech budou pro ARI prioritou i další oblasti s potenciálem čerpání operačních programů EU , jako je infrastruktura sociální, vzdělávací, environmentální, kulturní a volnočasová. 2

4 1. Zefektivnit legislativu v oblasti přípravy dopravní infrastruktury Postoj: ARI prosazuje legislativní a systémové změny v rezortu dopravy s cílem stabilizovat, zefektivnit a zrychlit naplňování cílů dopravní politiky ČR. Proto ARI prosazuje systémové řešení v podobě vzniku nového zákona o liniových dopravních stavbách podle německého modelu. Zavedení tohoto zákona zjednoduší, zrychlí a zefektivní projektovou a majetkoprávní přípravu staveb dopravní infrastruktury v ČR. Tento zákon by měl souhrnně upravit výstavbu dálnic, silnic I. třídy, železnic a vodních cest včetně EIA, správních řízení, vydávání rozhodnutí a dalších. Zákon by měl být speciálním zákonem vůči stavebnímu zákonu a měl by zavést jediné řízení, jednostupňové rozhodnutí a jediný speciální úřad s celostátní působností. Německá právní úprava nám může být vzorem, neboť je zavedena, vyzkoušena a úspěšně funguje již několik desetiletí. Cíl: Pracovní skupina: Garant: - spolupráce s MD na formulaci a prosazení zákona o liniových dopravních stavbách (ZLDS) - prosazení změn v oblasti oceňování a výkupu pozemků pro liniové stavby Zefektivnění a zrychlení procesu přípravy a realizace dopravní infrastruktury Mgr. Josef Hlavička, Havel Holásek & Partners, m: , e: Činnost: 28/1/14 ARI se zúčastnila informační schůzky poslanců na téma výstavby rychlostní komunikace R35 v Pardubicích 19/3/14 ARI vydala své doporučení k legislativním změnám v oblasti výkupů pozemků 4/14 ARI se stala součástí pracovní skupiny MD na přípravu ZLDS 12/5/14 ARI vydala své doporučení ke znění věcného záměru ZLDS 8/14 V srpnu byla dokončena na MD RIA a MD začalo s přípravou věcného záměru s termínem konce října 9-10/14 Věcný záměr ZLDS byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení a na konci října vládě ČR 3

5 2. Zlepšit prostředí zadávání veřejných zakázek Postoj: ARI prosazuje implementaci nových zadávacích směrnic EU v plném znění bez omezování a zpřísňování. Hlavním cílem implementace by měla být větší hospodárnosti zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv. Korektní, efektivní a nekorupční prostředí veřejného zadávání nemůže být regulováno pouze zákonem o veřejných zakázkách, ale mělo by být dáno jasně fungujícím zadávacím prostředím, které by mělo přinášet jasná pravidla, jak zadávat a hodnotit ekonomicky správně. Širší zadávací prostředí má být složeno z: a) nového zákona o veřejných zakázkách v maximální podobě zadávacích směrnic EU b) nového zákona o finanční kontrole, který zdůrazní zásady 3E: efektivnost, hospodárnost, účelnost c) praktického prováděcího rámce (viz. Green Book) d) specifických metodik dobré praxe pro hlavní kategorie veřejných nákupů (např. poradenské služby, stavebnictví, ICT atd.) s inspirací v mezinárodních zkušenostech e) fungujícího institucionálního zajištění prostřednictvím MMR, ÚOHS, NKÚ, orgánů finanční kontroly a nového monitorovacího orgánu dle čl. 83 nové Směrnice o zadávání veřejných zakázek 14/24/EU f) institutu centrálního zadavatele ČR g) systematickou podporou vzdělávání a ex-ante poradenství Cíl: Pracovní skupina: Garant: Činnost: - zajistit kvalitní implementaci nových zadávacích směrnic EU tak, aby nedošlo jen k formálnímu převzetí, ale aby došlo k systémovým změnám podporujících hospodárnost infrastrukturních projektů v rámci jejich celého projektové cyklu, a zároveň právní úprava byla přehledná a nadčasová - zavést metodiku dosažení zásad 3E, zejména (i) hodnocení ekonomické výhodnosti (hodnoty za peníze), (ii) hodnocení celoživotních nákladů a (iii) řešení mimořádně nízké nabídkové ceny - posoudit všechny instituty současného ZVZ nad rámec nových směrnic (věci čistě národní úpravy) a zvážit pečlivě důvody a rizika jejich ponechání v nové úpravě - zajistit soulad ZVZ a měřených kontraktů FIDIC pro vybrané oblasti (zejména pro dopravní stavby) - změnit vnímání a přístup k tzv. vícepracím, zejména u komplexních stavebních projektů, od formalistického pohledu dle ZVZ k zaměření se na otázku hospodárnosti postupu zadavatelů Implementace zadávacích směrnic EU na infrastrukturní projekty Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Havel Holásek & Partners, m: , e: ARI se aktivně účastní připomínkování legislativních návrhů MMR. ARI je prostřednictvím Adély Havlové zastoupena v Expertní skupině MMR a zároveň i v Kolegiu ministryně pro regionální rozvoj k implementaci zadávacích směrnic EU a účastní se jejich pravidelných jednání a činností. ARI je aktivním členem Platformy pro transparentní zakázky. 23/5/14 ARI vydala své připomínky k věcnému záměru MMR nového ZVZ (eklep č.j / ) 16/7/14 ARI vydala své připomínky k návrhu technické novely ZVZ (eklep č.j / ) 4

6 3. Prosadit vyvážené obchodní podmínky ve výstavbě dopravní infrastruktury Postoj: Cíl: Pracovní skupina: Garant: Činnost: ARI prosazuje užívání vyvážených obchodních podmínek vycházejících z mezinárodně uznaných vzorů FIDIC veřejnými zadavateli, zejména v rezortu dopravy. Bez kvalitních smluvních pravidel hry respektujících obecné zásady pro optimální alokaci rizik vzniká potenciál pro neefektivitu, spory a dlouhodobě nekvalitní soutěžní prostředí. - vznik nového přesnějšího překladu všeobecných obchodních podmínek FIDIC do českého jazyka s využitím terminologie nového občanského zákoníku, zejména Červenou knihu, Zelenou knihu, Žlutou knihu a Bílou knihu FIDIC - podpořit využívání nejnovějších smluvních vzoru FIDIC, zejména Bílou knihu ve verzi z roku revize zvláštních obchodních podmínek na minimální rozsah, které budou měnit původní text všeobecných obchodních podmínek knih FIDIC jen v nejnutnějších případech - prosadit využívání neutrální role správce stavby a komisí pro řešení sporů (adjudikace) Obchodní podmínky v českém stavebnictví JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., zástupce ARI pro zahraniční spolupráci, m: , e: ARI spolupracuje s CACE (České asociace konzultačních inženýrů, v níž je ARI čestným členem) a také se Sdružením pro výstavbu silnic Praha. ARI je členem DRBF (Dispute Resolution Board Foundation), mezinárodní neziskové organizace, která podporuje snahu o minimalizaci nákladných sporů ve stavebnictví metodou komisí pro řešení sporů. 6-7/14 ARI iniciovala jednání s MD a ŘSD o spolupráci při nalezení odvětvového konsensu nad rozumnou vyvážeností obchodních podmínek v rezortu dopravy doporučila (i) vznik nového přesnějšího překladu všeobecných obchodních podmínek dle vzorů smluv FIDIC a (ii) vznik nových zvláštních obchodních podmínek ve zcela minimálním rozsahu. 8/14 ARI, zastoupena Lukášem Klee, bude součástí pracovní skupiny ŘSD vznikající k přípravě nových obchodních podmínek na ŘSD. Cílem ARI je umožnit připomínkování členskou základnou. 10/9/14 ARI uspořádala ve spolupráci s CACE diskuzi formou kulatého stolu na témata Role správce stavby dle FIDIC v ČR, kterého se zúčastnilo 33 účastníků, jak zástupců investorských organizací a SFDI, tak i významných stavebních firem a projekčních kanceláří, členů ARI a CACE. 30/10/14 ARI spolu s CACE vydaly stanovisko k neutrální a nezávislé roli správce stavby dle FIDIC v návaznosti na diskuzi kulatého stolu z /11/14 ARI a CACE uspořádaly diskuzi formou kulatého stolu na témata Adjudikace: Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení, kterého se zúčastnilo přes 30 účastníků včetně zástupců SFDI a ŘSD. 5

7 4. Zavést zadávání metodou Design-Build Postoj: ARI prosazuje užívání způsobu zadávání metodou Design-Build na základě Žluté knihy FIDIC pro vhodné projekty, u kterých má tato metoda význam. Tato metoda je, dle názoru ARI, vhodná pro výstavbu celků, jako jsou mosty, tunely, složitější úseky tras nebo dodávky pozemních staveb a technologických celků, kde prioritou zadavatele je (i) využití technické invence uchazečů o veřejnou zakázku při nalezení inovativního řešení, nebo co (ii) nejrychlejší zprovoznění stavby - pomocí částečného překrytí fáze projektování a realizace. Pro metodu Design-Build je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění. Jedná se o smlouvu s paušální cenou bez výkazu výměr. Při použití této metody může objednatel přesněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení. Přestože zhotovitel na sebe bere větší riziko v souvislosti s projektovou dokumentací, pro úspěch projektu je třeba optimálního rozdělení rizik. Cíl: Pracovní skupina: Garant: Vedoucí: Činnost: - prosadit efektivní užívání metody Design-Build pro zadávání vhodných stavebních projektů veřejné infrastruktury, včetně dopravních a pozemních staveb, jak na úrovni centrální vlády, tak samosprávných celků (krajů a měst), formou osvěty, přednášek, prezentačních materiálů a metodik - vznik (i) všeobecných obchodních podmínek obecně uznaných vzorových obchodních podmínek FIDIC, tzv. Žluté knihy pro zadávání metodou Design-Build a (ii) zvláštních obchodních podmínek v minimálním rozsahu, které budou měnit původní text všeobecných obchodních podmínek knih FIDIC jen v nejnutnějších případech Obchodní podmínky v českém stavebnictví podskupina pro Design-Build JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., zástupce ARI pro zahraniční spolupráci, m: , e: Ing. Petr Řezáč, Metrostav, m: , e: ARI spolupracuje na tomto tématu s CACE (České asociace konzultačních inženýrů, v níž je ARI čestným členem) a také se Sdružením pro výstavbu silnic Praha. 19/6/14 ARI uspořádala diskuzi formou kulatého stolu na téma Zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build, kterého se zúčastnil ministr dopravy ČR Antonín Prachař, zástupci SFDI, ŘSD a členové ARI z řad dodavatelského a poradenského sektoru. 17/7/14 ARI vydala stanovisko ke způsobu zadávání metodou Design-Build v návaznosti na diskuzi z /8/14 ARI je součástí Řídícího týmu projektu SFDI Metodika pro zadávání veřejné zakázky formou DB. Cílem ARI je umožnit připomínkování členskou základnou. 30/10/14 ARI a CACE uspořádaly ve spolupráci s SFDI diskuzi formou kulatého stolu na témata Optimálního zadávání metodou Design-Build dopravní projekty v ČR, kterého se zúčastnilo přes 45 účastníků, jak zástupců investorských organizací a SFDI, tak i významných stavebních firem a projekčních kanceláří, členů ARI a CACE. SFDI prezentovalo stav přípravy metodiky a zástupci dodavatelů poskytli své zkušenosti, komentáře a doporučení k této problematice. 6

8 Národní konference o české infrastruktuře 16. DUBNA 2014: ARI uspořádala první ročník Národní konference o české infrastruktuře 2014 a představila svůj dokument 2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře, ve kterém jmenovitě navrhla změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR. ARI touto konferencí založila tradici otevřené diskuze politických a odborných elit, zástupců investorských organizací a soukromých dodavatelů nad výzvami v oblasti veřejné infrastruktury a způsobech jejich naplnění. Účastníci otevřeně vyjádřili svůj názor a zhodnotili, zda vývoj a činnost státu za poslední období naplnila jejich vize a očekávání. Více informací naleznete na: V průběhu konference měli účastnici příležitost vyjádřit svůj názor ke klíčovým otázkám prostřednictvím hlasovacích zařízení a výsledky hlasování k dispozici jsou ZDE. Výzkum mínění odborné veřejnosti o stavu a výzvách české infrastruktury Na konferenci byly prezentovány výsledky kvantitativního výzkumu mínění odborné veřejnosti provedený ARI na cílové skupině zaměstnanců státní správy (kraje, města, obce), pracovníků dodavatelských firem a akademické obce. Výsledky výzkumu ze statistického vzorku 272 respondentů jsou k dispozici ZDE. Konference proběhla v konferenčním centru ČNB pod patronátem Antonína Prachaře, ministra dopravy ČR, britské velvyslankyně Jan Thompson a Britské obchodní komory v Praze. Organizátorem byl B.I.D. services, generálním partnerem byla ČSOB, partnery konference byly Mott MacDonald CZ a Havel, Holásek & Partners, AK. 10. PROSINCE 2014: ARI pořádá podzimní část Národní konference o české infrastruktuře Cílem konference je podnítit politickou a odbornou diskuzi na vybraná téma, která brzdí plynulost rozvoje v oblasti dopravní infrastruktury v ČR. Účastníci otevřeně zhodnotí, kam se rezorty odpovědné za veřejné zadávání a dopravu dostaly za posledních šest měsíců v naplňování svých vizí. ARI na konferenci představí mezinárodní dobrou praxi jako inspiraci. Proběhne diskuze se zástupci MMR a EBRD o principech zadávání a hodnocení infrastrukturních zakázek, budeme se věnovat probíhající iniciativě narovnání obchodních podmínek na vyvážené mezinárodní standardy FIDIC, bude představena ambice zadávání metodou Design-Build a stav přípravy zákona o liniových dopravních stavbách. Více informací bude k dispozici na: Konference proběhne v konferenčním centru ČNB pod záštitou ing. Ivana Pilného, předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Britské ambasády v Praze, Britské obchodní komory a České asociace konzultačních inženýrů. Organizátorem je B.I.D. services. 7

9 Tematické diskuze a kulaté stoly ARI a Czech Business Club (CBC) spolupracují formou klubových debat z cyklu Česká infrastruktura. Členové ARI a CBC mají společný zájem na systematickém rozvoji kvalitní a dobře fungující infrastruktury, která má být hybnou silou ekonomiky našeho státu. Společně podporují otevřenou a odbornou diskuzi o aktuálních tématech, vizích a projektech národního významu. 30/10/13 Klubová diskuze v CBC na téma Infrastrukturní projekty národního významu Vlakové spojení na letiště Václava Havla - potřeby, cíle a rozsah; představení variant tras a ekonomiky; stav přípravy a investiční náročnost Kanál Dunaj-Odra-Labe - představení myšlenky a rozsahu projektu DOL; příležitost nebo hrozba, potřeby versus prostředky; stav přípravy, benefity vs. investiční náročnost 27/11/13 Klubová diskuze na téma Domovy pro seniory: současný stav a příležitosti Diskutován byl stav trhu, příležitostí, zájmy a možnosti dodavatelů a investorů, včetně podmínek masivnější expanze trhu. 11/3/14 Klubová diskuze na téma Řízení rizik infrastrukturních projektů Diskuzi vedl Lubor Kunc, Project Finance Advisory společnosti Aon - člen ARI a představil základní nástroje a úskalí při řízení projektových rizik včetně praktického využití. 17/4/14 22/4/14 29/4/14 CBC: Setkání s novými ministry vlády ČR Daniel Herman, ministr kultury ČR Antonín Prachař, ministr dopravy ČR Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR 18/6/14 Kulatý stůl ARI na kraji Vysočina: Alternativní modely zadávání a financování infrastruktury ARI podporuje regionální rozvoj a šíření dobré praxe v oblasti veřejné infrastruktury. 19/6/14 Kulatý stůl ARI: DESIGN & BUILD výhody a nevýhody, zkušenost ze Slovenska Diskuze formou kulatého stolu na téma zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build, kterého se zúčastnil ministr dopravy ČR Antonín Prachař, zástupci SFDI, ŘSD a členové ARI z řad dodavatelského a poradenského sektoru. 10/9/14 Kulatý stůl ARI-CACE na téma: Role správce stavby dle FIDIC ARI ve spolupráci s CACE moderovaly diskuzi zástupců SFDI, SŽDC a členů ARI a CACE nad principy fungování, neutrality a nezávislosti, motivací a odpovědností správce stavby v pojetí smluv FIDIC. 30/10/14 Kulatý stůl ARI-CACE a SFDI na téma optimálního zadávání metodou DB dopravní stavby ČR 5/11/14 Kulatý stůl ARI-CACE na téma: Adjudikace: Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení Kulatého stolu se účastnil James Perry, prezident DRBF (Dispute Resolution Board Foundation) a Igor Toth, zástupce SACE (Slovenské Asociace Konzultačních Inženýrů) PŘIPRAVUJEME 11/12/14 Infrastructure Finance Round Table (kulatý stůl pouze v anglickém jazyce na téma infrastrukturního financování) za účasti zahraničních zástupců EBRD, Societé Générále, Mott MacDonald a Intertoll 8

10 Publikace 4/ : Rok změn v dopravní infrastruktuře ARI u příležitosti dubnové Národní konference o české infrastruktuře 2014 představila tento dokument, ve kterém jmenovitě navrhla změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR. ARI doporučila 24 konkrétních opatření v osmi oblastech. 4/14 Lukáš Klee: Zahraniční zkušenosti při zadávání výstavbových projektů dopravní infrastruktury Dokument by určen pro účastníky dubnové Národní konference o české infrastruktuře 2014 a byl přeložen a upraven na základě knihy autora s názvem International Construction Contract Law publikované nakladatelstvím Wiley Blackwell a článků autora v časopise International Construction Law Review. 6/14 Lukáš Klee: Zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build Dokument byl určen pro Kulatý stůl ARI: Zadávání metodou Design- Build (19. června 2014) a byl připraven na základě knihy autora s názvem International Construction Contract Law publikované nakladatelstvím Wiley Blackwell a knihy autora s názvem Stavební právo soukromé publikované nakladatelstvím Wolters Kluwer. 9/14 Lukáš Klee: Správa zakázky (Contract Administration) Dokument byl určen pro Kulatý stůl ARI-CACE: Správce stavby dle FIDIC (10. září 2014) na základě knihy autora s názvem International Construction Contract Law publikované nakladatelstvím Wiley Blackwell a knihy autora s názvem Stavební smluvní právo publikované nakladatelstvím Wolters Kluwer. 9

11 11/14 Lukáš Klee, Ondřej Ručka: Efektivní řešení sporů ve stavebnictví - Adjudikace prostřednictvím rady pro řešení sporů Dokument byl určen pro Kulatý stůl ARI-CACE: Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení (5. listopadu 2014) na základě knihy Lukáš Klee s názvem International Construction Contract Law publikované nakladatelstvím Wiley Blackwell, knihy autora s názvem Stavební smluvní právo publikované nakladatelstvím Wolters Kluwer a stejnojmenného článku autorů. 10

12 2014: ROK ZMĚN ARI u příležitosti dubnové Národní konference o české infrastruktuře 2014 představila dokument 2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře, ve kterém jmenovitě navrhuje změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR. Cílem dokumentu je stručně identifikovat prioritní změny, které by měly nastat nebo by měly být započaty již v průběhu roku ARI doporučuje 24 konkrétních opatření v osmi níže uvedených oblastech: 1. Změnit přístup 2. Přijmout závaznou koncepci a akční plán 2.1 Dlouhodobá vize a jasný plán 2.2 Plánování investičních priorit = Centrum excelence 3. Zajistit stabilní a dostatečné financování 3.1 Mandatorní střednědobé financování Akčního plánu 3.2 Zefektivnit a následně optimálně využít všechny zdroje 4. Posílit roli státu 4.1 Zavést kvalitní procesní řízení a kontrolní procesy 4.2 Zajistit kvalitní odborníky = profesionalizace investorských organizací 4.3 Moderovat odbornou diskuzi prostřednictvím odborných organizací 5. Zefektivnit a zrychlit veřejné zadávání 5.1 Implementovat nové zadávací směrnice EU zásadně bez změn a omezení 5.2 Zavést pravidla/metodiku ekonomické výhodnosti = pro hodnocení hodnoty za peníze 5.3 Zavést pravidla/metodiku pro určení a odmítnutí mimořádně nízké ceny 5.4 Fenomén tzv. víceprací/méněprací vyžaduje praktické řešení 5.5 Nová pravidla fungování ÚOHS 6. Posílit význam projekční a inženýrské činnosti 6.1 Prosadit zákon o liniových dopravních stavbách (ZDLS) 6.2 Spojit řešení infringementu EIA se vznikem zákona o liniových dopravních stavbách 6.3 Zrychlení majetkoprávní přípravy oceňování, výkupu a případného vyvlastňování pozemků 6.4 Hodnocení a výběr projektantů na základě kvality 6.5 Standardizovat zadávání zakázek na projekční a inženýrské práce v rezortu dopravy 6.6 Postupné zavedení přístupu BIM 7. Zefektivnit řízení stavební realizace 7.1 Používat zavedené standardy smluv 7.2 Zavést rychlé expertní řešení sporů ve stavebnictví 7.3 Využívat moderních způsobů zadávání, jako je Design & Build 7.4 Zadávání dodatečných stavebních prací 8. Zlepšit obnovu, údržbu a správu stávajícího majetku 8.1 Zlepšit využití stávající infrastruktury 8.2 Zlepšit péči, správu a údržbu 11

13 ARI ČLENEM TÝMU SPECIALISTŮ UNECE NA PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP ARI je členem týmu specialistů na PPP při UNECE (Evropské hospodářské komisi OSN) a je kontaktním místem pro spolupráci s UNECE pro oblast Public-Private-Partnerships (PPP). Šesté setkání mezinárodního týmu specialistů na PPP v Ženevě, tvořeného ze zástupců členských států a pozvaných expertů soukromého sektoru, si dalo za cíl vytvořit mezinárodní standardy projektů Public-Private-Partnership v oblasti zdravotnictví a silniční infrastruktury, včetně důrazu na transparentnost veřejného zadávání a nulovou toleranci korupce. Cílem UNECE je prosadit jednotné standardy zadávání a strukturování projektů PPP a tím podpořit širší využití tohoto konceptu v Evropě a celém světě. UNECE spolu s EIB, EBRD, IFC vnímají PPP jako efektivnější způsob zajištění veřejné infrastruktury a veřejných služeb potřebných pro celosvětový růst. Správné využití zkušeností, kapacit a kapitálu soukromého sektoru je podporováno jako efektivní model pro realizaci komplexních projektů, kdy je vyžadována paušální cena, dodržení termínů a zajištění dlouhodobé kvality a standardu služeb. ARI ČLENEM DRBF - DISPUTE RESOLUTION BOARD FOUNDATION ARI je členem Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), nadnárodní Asociace rad pro řešení sporů, jejíž posláním je propagace předcházení a řešení sporů ve stavebnictví osvědčenou metodou Rad pro řešení sporů. DRBF poskytuje odbornou asistenci s užitím Rad pro řešení sporů po celém světě prostřednictvím obecných i specifických doporučení respektujících podmínky a praktiky lokálních trhů. ARI a CACE jsou členy DRBF. 12

14 ARI SPOLUPRACUJE S CACE ARI úzce spolupracuje s Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jejíž posláním je zlepšovat prostředí pro podnikání a prosazovat zájmy projekčních a inženýrských firem spolu se zodpovědností za dodání kvalitních služeb ve prospěch společnosti a životního prostředí. CACE zastupuje v ČR zájmy FIDIC, jehož je řádným členem od roku ARI a CACE společně prosazují koncepční změny v oblasti veřejné infrastruktury, mezi které patří užívání vyvážených obchodních podmínek v inženýrské přípravě a výstavbě vycházejících z mezinárodně uznávaných vzorů FIDIC. Bez kvalitních smluvních pravidel hry respektujících obecné zásady pro optimální alokaci rizik vzniká potenciál pro neefektivitu, spory a dlouhodobě nekvalitní soutěžní prostředí. ARI a CACE doporučují vznik nového přesnějšího překladu všeobecných obchodních podmínek obecně uznaných knih FIDIC do českého jazyka s využitím terminologie nového občanského zákoníku a revizi zvláštních obchodních podmínek na minimální rozsah. ARI-CACE doporučují pro správnou a efektivní realizaci projektů v rezortu dopravy 3 předpoklady: 1. Správné zadávání a hodnocení veřejných zakázek, které umožní vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku, ne tu nejlevnější. Současné zadávací prostředí tvořené zákonem o veřejných zakázkách a neexistující metodikou je nevhodné pro zadávání výstavbových projektů a přístup státních orgánů k základním principům zadávání a řízení infrastrukturních projektů není mnohdy správný a odporuje profesním principům a zdravému rozumu. 2. Efektivní správa (řízení) zakázek. Správce stavby musí být neutrální na objednateli i zhotoviteli a má mít jasně vymezené kompetence a vymahatelnou odpovědnost. Současná praxe, kdy správcem (manažerem) stavební zakázky je interní zaměstnanec státní investorské organizace, je v rozporu s pravidly neutrality a nezávislosti (zejména od politického vlivu) a nezajišťuje dostatečnou vymahatelnost odpovědnosti, neboť splývá ve skupinové odpovědnosti. 3. Systém předcházení a rychlého řešení sporů, které na výstavbových projektech nevyhnutelně vznikají. Správným přístupem je zlepšit přípravu a následně zavést rychlé a odborné řešení případných sporů prostřednictvím rad pro řešení sporů podle FIDIC. ARI PROSAZUJE FIDIC FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils) je mezinárodní federace konzultačních inženýrů, nevládní organizace uznávaná Spojenými národy, Světovou bankou, Evropskou komisí, významnými světovými bankami a nadnárodními institucemi. FIDIC vydává vzory obchodních podmínek pro oblast přípravy, realizace a správy staveb, které patří v mezinárodní stavební praxi k nejčastěji užívaným podkladům pro uzavírání smluv. Jsou flexibilní a univerzální pro všechny druhy stavebních prací a technologií, jak pro pozemní stavby, práce malého rozsahu, tak i pro velké investiční celky a infrastrukturní projekty. Jsou běžně užívány nejen veřejnými, ale také soukromými investory po celém světě. ARI a CACE zastávají názor, že současná podoba smluv FIDIC užívaných v rezortu dopravy znemožňuje efektivní přípravu a realizaci staveb dopravní infrastruktury. Rezort dopravy neumožňuje neutrální správu zakázek, neadekvátně přenáší rizika z objednatele na dodavatele, vylučuje efektivní řešení sporů a zavedl řadu dalších nesprávných odchýlení. 13

15 SEZNAM ČLENŮ Asociace má 34 institucionálních členů - vedoucích dodavatelů v řadě oblastí infrastruktury Infrastrukturní dodavatelé správci, operátoři investoři» Arcadis CZ EDIFICE construction & consulting Eurovia FRAM Consult Hochtief CZ Metrostav Mota- Engil Central Europe Mott MacDonald Pragoprojekt Sentient Skanska ID Sudop-Group Valbek-EU Financující instituce» Česká spořitelna ČSOB Komerční banka UniCredit Bank Poradci» Aon Deloitte CMS EUFC CZ Grant Thornton Valuations GrECo JLT Havel Holásek & Partners JŠK KPMG Kruták & Partners MT Legal NEWTON Business Development Honorární členové» Organizace, instituce a spolky: CACE Česká asociace konzultačních inženýrů BCC British Chamber of Commerce VŠE - Fakulta financí a účetnictví ČVUT - Fakulta stavební Mendelova univerzita v Brně - Provozně ekonomická fakulta» Experti: Ing. Miroslav Zámečník Ing. Jakub Slavík MBA Ing. Jan Šnajdr ARI je členem» CACE Česká asociace konzultačních inženýrů BCC British Chamber of Commerce in Prague» UNECE (Evropská hospodářská komise OSN) v týmu specialistů na PPP» DRBF (Dispute Resolution Board Foundation) zastupovaná JUDr. Lukášem Klee, Ph.D.» Platforma pro transparentní zakázky VEDENÍ» Tomáš JANEBA, prezident ARI» Gabriela Spurná, Public Relations Řídící výbor je stálým zástupcem členů Asociace, který dohlíží na její činnost. Je to statutární a výkonný orgán volený na valné hromadě na dvouleté období. Jeho členové na období jsou:» Josef HLAVIČKA, předseda Havel, Holásek & Partners AK Partner» Marcel BABCZYNSKI Erste Bank Ředitel infrastrukturního poradenství» Jan TROJÁK ČSOB Ředitel strukturovaného a projektového financování» Petr DOVOLIL Mott MacDonald Prokurista» Petr ŘEZÁČ Metrostav Specialista na strukturované projekty 14

16 Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) Czech Infrastructure Association spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo s identifikačním číslem: (v letech vedená jako Asociace PPP) Tomáš Janeba, prezident ARI m: e: Gabriela Spurná, Public Relations m: e: Kancelář: Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s Praha 1, Národní 10/138, Česká republika t: e: w: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. účet: / 0100 SWIFT: KOMBCZPP IBAN: CZ

ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD

ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD Praha, 17. července 2014 Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) vydává stanovisko ke způsobu zadávání metodou Design-Build (DB) v návaznosti na

Více

ARI-CACE: STANOVISKO K OPTIMÁLNÍMU ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD PRO DOPRAVNÍ STAVBY V ČR

ARI-CACE: STANOVISKO K OPTIMÁLNÍMU ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD PRO DOPRAVNÍ STAVBY V ČR ARI-CACE: STANOVISKO K OPTIMÁLNÍMU ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD PRO DOPRAVNÍ STAVBY V ČR Praha, [1]. prosince 2014 NÁVRH V PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ČLENY ARI A CACE Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

Více

Start českých PPP v dopravní infrastruktuře

Start českých PPP v dopravní infrastruktuře Start českých PPP v dopravní infrastruktuře The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Start českých PPP v dopravní infrastruktuře 16. DUBNA 2015 PRAHA Program 9:00 Úvodní slova zástupců

Více

Igor Snopek Předseda asociace PPP

Igor Snopek Předseda asociace PPP Asociace PPP Alternativní financování dopravní infrastruktury Igor Snopek Předseda asociace PPP www.asociaceppp.cz Praha 21.9. 2011 1 Koncept PPP o čem vlastně mluvíme? Dlouhodobé obstarávání veřených

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze. Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014

2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze. Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Výzkum mínění odborné veřejnosf 2. Silniční a dálniční infrastruktura státu 2.3 Měl by

Více

ARCADIS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. Metrostav, a.s. Sekyra Group, a.s. CMS Cameron McKenna, v.o.s. Facility, s.r.o. Mota-Engil, E.C.S.A.

ARCADIS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. Metrostav, a.s. Sekyra Group, a.s. CMS Cameron McKenna, v.o.s. Facility, s.r.o. Mota-Engil, E.C.S.A. Co je třeba změnit pro rozvoj PPP? Vladimír Sloup Asociace PPP www.asociaceppp.cz STAVEBNÍ VELETRHY Brno, 12.4.2011 1 Členové Asociace PPP 1. EVP s.r.o. Emanuel Šíp Konstrukce Media, s.r.o. PricewaterhouseCoopers

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR (dále jen Projekt ) Státní fond dopravní infrastruktury

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR (dále jen Projekt ) Státní fond dopravní infrastruktury Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR (dále jen Projekt ) Státní fond dopravní infrastruktury - Závěrečná prezentace - Aviation and Transport Services Leden

Více

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2015 SLOVENSKÉ TUNELY

TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2015 SLOVENSKÉ TUNELY TUNELÁŘSKÉ ODPOLEDNE 1/2015 SLOVENSKÉ TUNELY Zkušenosti s realizací staveb zadaných metodou Design-Build Smluvní vzor žlutý FIDIC David Hruška vedoucí právního útvaru divize 5 Metrostav a.s. david.hruska@metrostav.cz

Více

Česká Asociace Konzultačních Inženýrů Czech Association of Consulting Engineers. Jarní škola FIDIC NOVÝ PROGRAM CERTIFIKOVANÝCH ŠKOLENÍ

Česká Asociace Konzultačních Inženýrů Czech Association of Consulting Engineers. Jarní škola FIDIC NOVÝ PROGRAM CERTIFIKOVANÝCH ŠKOLENÍ Czech Association of Consulting Engineers Jarní škola FIDIC NOVÝ PROGRAM CERTIFIKOVANÝCH ŠKOLENÍ 7., 14., 21. A 28. DUBNA 2016 MASARYKOVA KOLEJ, PRAHA 6 POZVÁNKA PRVNÍ VYDÁNÍ 1999 CÍL A POPIS ŠKOLENÍ CACE

Více

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Údaje o výzkumu Osloveno přes

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Roman Srp Sdružení pro dopravní telematiku V Praze dne 23.11.2010 Prezentace pozičního dokumentu pro Ministerstvo dopravy ČR Obsah prezentace Stručně

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek

Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek Čeho se účastníte... Seminář pořádaný asociací APUeN s názvem Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek Komu patří dík... Ing. Kamil Jankovský, ministr Ministerstvo pro místní rozvoj ČR JUDr. Stanislav

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NEJČASTĚJŠÍ POCHYBENÍ A NOVINKY ZE ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Evropské regionální dotace a jejich budoucnost - Výroční konference ROP Jihozápad České Budějovice, 16.10.2014 Mgr. Tomáš Machurek MT Legal

Více

Pražský. právnický podzim 2013

Pražský. právnický podzim 2013 Havlíček Brain Team ve spolupráci s partnery připravujeme 2013 Pravidelné setkávání právníků PPP 2013 je koncipován jako druhý ročník celostátní akce právnického stavu, jejímž smyslem je vytvořit novou

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

britského parlamentu a odborník v této oblasti Gary Waller, dodává místopředseda představenstva ČAEK Jan Dašovský.

britského parlamentu a odborník v této oblasti Gary Waller, dodává místopředseda představenstva ČAEK Jan Dašovský. připravuje kongres s mezinárodní účastí Pirátské aktivity v prostředí Internetu Ožehavé téma předmětem mezinárodní diskuze V Praze dne 14. března 2012 Pirátské aktivity na Internetu, jejich vývoj a důsledky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR

POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR. Autor: MMR POLITIKA ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR Autor: MMR Opatření 1.2.1 1 - Uspořádání krajiny a sídel V jednotlivých sídlech, zejména pak ve městech, stanovit v územně plánovací dokumentaci dlouhodobě

Více

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749

Zpráva o činnosti za rok 2011. Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 Zpráva o činnosti za rok 2011 Společnost pro projektové řízení, o. s. Zemědělská 5 613 00 Brno IČ: 47608749 OBSAH OBSAH... 2 1. O Společnosti... 3 2. Činnost SPŘ v roce 2011... 3 3. Aktivity sekcí... 4

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti

Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Česká komora lehkých obvodových plášťů přehled činnosti Ing. Jan Bedřich Výkonný ředitel 1 ČKLOP odborná a členská základna Počet zaměstnanců ve firmách ČKLOP a celkový obrat firem ČKLOP za rok 2012 zdroj

Více

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz

Bezpečnostní poradenství. www.cstconsulting.cz Bezpečnostní poradenství KDO JSME? Nezávislí bezpečnostní poradci CST Consulting s.r.o. vzniklo na základě myšlenky přiblížit profesionální nezávislý poradenský servis nejen velkým korporacím, které tradičně

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Setkání s představiteli Jihočeského kraje 30. dubna 2014 Jan Beneš Pakt zaměstnanosti v MS kraji PROČ? Viz FILMOVÁ UKÁZKA Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie

Dopravní sektorové strategie, 2. fáze. Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravní sektorové strategie, 2. fáze Ing. Luděk Sosna, Ph.D. Ředitel odboru strategie Dopravně strategické dokumenty ČR Dopravní politika ČR 2005 2013 (Aktualizace 2010 2011) Dopravní politika ČR 2014

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.

Výroční zpráva. Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3. Výroční zpráva Národní síť Místních akčních skupin České republiky, o.s. 2011 Ing. František Winter, předseda NS MAS ČR, o.s. Rumburk, 15.3.2012 Členská základna má vzrůstající tendenci.oproti roku 2010

Více

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+

Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Tisková konference VŠE a MPO Analýza GEM Příprava nové Koncepce MSP 2014+ Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 18. května 2012, Praha ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Státní fond dopravní infrastruktury. Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN - BUILD pro dopravní stavby v ČR. - Závěrečná zpráva -

Státní fond dopravní infrastruktury. Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN - BUILD pro dopravní stavby v ČR. - Závěrečná zpráva - Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN - BUILD pro dopravní stavby v ČR - Závěrečná zpráva - Státní fond dopravní infrastruktury Aviation and Transport Services Leden 2015 OMEZENÍ Tento dokument

Více

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec

INSPIRE. Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury. Jiří Hradec INSPIRE Náklady a přínosy vzniku národní geoinformační infrastruktury Jiří Hradec Transpozice směrnice INSPIRE 1. Povinná RIA regulatory impact assessment; 2. Ekonomická analýza a dopad na státní rozpočet

Více

Poradci a poradní orgány

Poradci a poradní orgány Poradci a poradní orgány Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rozkladová RK je odborný poradní orgán ministra dopravy komise (RK) pro přípravu návrhů na rozhodnutí a stanovisek

Více

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma

Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma Sdružení právnických osob,,interoperabilita železniční infrastruktury Česká technologická platforma I n g. B o h u s l a v D o h n a l v ý k o n n ý ř e d i t e l Association of Corporate Bodies -,,Interoperability

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč

Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Ing. Harry Löwit Úvod a rozdělení dodavatelských systémů Tradiční systém Design bid build Investorský způsob výstavby Alternativní systém Design build Stavby na klíč Propojeni soukromého a veřejného sektoru

Více

Elektronizace veřejné správy. součást boje proti korupci

Elektronizace veřejné správy. součást boje proti korupci Elektronizace veřejné správy součást boje proti korupci Praha, 27. 3. 2012 Milena Machová Založení APUeN Asociace Poskytovatelů a Uživatelů elektronických Nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce

Více

Rektora ČVUT Prof. Ing. VÁCLAVA HAVLÍČKA, CSc. Pod záštitou: Ministra vnitra a ministra informatiky MUDr. Mgr. IVANA LANGERA GENERÁLNÍ SPONZOR KONFERENCE: P R O G R A M NEDĚLE 22. dubna 2007 12.00 18.00

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Obsah. Poděkování O autorovi. Přehled nejpoužívanějších zkratek

Obsah. Poděkování O autorovi. Přehled nejpoužívanějších zkratek Poděkování O autorovi Úvod Přehled nejpoužívanějších zkratek XI XII XIII XVI 1. kapitola FIDIC 1 1.1 Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils 1 1.2 Česká účast ve FIDIC 2 2. kapitola Místní vzorové

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Smlouvy ve stavebnictví smlouvy 3. generace Ivan Telecký, Martin Drvoštěp, Igor Klajmon 29. ledna 2009

Smlouvy ve stavebnictví smlouvy 3. generace Ivan Telecký, Martin Drvoštěp, Igor Klajmon 29. ledna 2009 Smlouvy ve stavebnictví smlouvy 3. generace Ivan Telecký, Martin Drvoštěp, Igor Klajmon 29. ledna 2009 Program semináře 1. Úvod 1. Vzorové a na míru šité smlouvy ve stavebnictví 2. Tři generace smluv 2.

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

Hodnocení týmu řešení pro zadávání veřejných zakázek na projektové práce?

Hodnocení týmu řešení pro zadávání veřejných zakázek na projektové práce? Hodnocení týmu řešení pro zadávání veřejných zakázek na projektové práce? David Dvořák, MT Legal Praha, 19. 5. 2015 Hodnocení týmu legislativní úprava Kritéria pro zadání zakázky Čl. 67(2)(b) směrnice

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Ministerstvo dopravy ČR Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle OPD 2014-2020 navazuje na OPD 2007-2013, struktura bude jiná, přidány nové podporovatelné oblasti

Více

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014

TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 TRENDY A CHARAKTERISTIKY ČESKÉHO NEZISKOVÉHO SEKTORU 10 LET PO VSTUPU ČESKÉ REPUBLIKY DO EVROPSKÉ UNIE seminář 12. května 2014 Česká rada dětí a mládeže, příklad střešní organizace Založena v roce 1998

Více

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky

Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky Předkladatel - garant výzkumné potřeby Ministerstvo průmyslu a obchodu Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp Na Františku 32/ Telefon:

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

Lubomír Němec, Marcela Jebavá

Lubomír Němec, Marcela Jebavá Laboratoř anorganických materiálů Společné pracoviště Ústavu anorganické chemie AVČR, v.v.i a Vysoké školy chemicko-technologick technologické v Praze Technická 5, 166 28 Praha 6, Česká Republika Výzkum

Více

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

STRATEGICKÉ DOKUMENTY STRATEGICKÉ DOKUMENTY Koncepce Hygienické služby a prevence Zákon č. 258/2000 Sb. jeho novela Zdraví 21 Zdraví 2020 MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Prokazování kvalifikace zahraničním dodavatelem

Prokazování kvalifikace zahraničním dodavatelem Prokazování kvalifikace zahraničním dodavatelem Mgr. Petr Jelínek Manažer veřejných zakázek projektu CEITEC Praha, 3. října 2013 CEITEC CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě

Více

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D.

Stavební ekonomika. Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. Stavební ekonomika Life cycle costing jako moderní metoda hodnocení nákladů staveb Doc. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. ČVUT v Praze, Fakulta stavební Struktura nákladů životního cyklu odpovídá

Více

LUHAČOVICE 25.9.2014

LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE STŘEDNÍ MORAVA KŘIŽOVATKA DOPRAVNÍCH A EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ Pod záštitou předsedů vlád České a Slovenské republiky LUHAČOVICE 25.9.2014 IV. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

Více

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18.

Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze 18. Využití evropských prostředků na projekty zefektivňující veřejnou správu Konference "Veřejné zakázky 2014 Hodnota za peníze" 18. září 2014 Mgr. Jiří Zmatlík Náměstek ministra vnitra pro ekonomiku, strategie

Více

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010

Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Informační strategie hl. města Prahy do roku 2010 Cesta k e-praze prezentace na KOI 1. prosince 2004 Obsah Jak číst strategii, shrnutí jejího obsahu Jak se budou řešit připomínky Průchodnost nastavených

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014

SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají. 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 Správa železniční dopravní cesty SUDOP PRAHA a. s. a Správa železniční dopravní cesty, s.o. pořádají 19. ročník konference ŽELEZNICE 2014 setkání investorů, projektantů, stavitelů a správců s mezinárodní

Více

Škála aktivit EPS je široká, svou činnost dělíme do těchto oblastí:

Škála aktivit EPS je široká, svou činnost dělíme do těchto oblastí: Jsme neziskovou organizací právníků. Poskytujeme bezplatné právní poradenství a řešíme vybrané případy s rozsáhlým společenským dopadem. Našim cílem je přispět k účinnějšímu vymáhání práv občanů, dodržování

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci

Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v proexportní strategii státu a v zahraniční rozvojové spolupráci Role Svazu průmyslu a dopravy v podpoře e exportu: 1. Podílíme se na tvorbě koncepcí a strategií 2. Poskytujeme

Více

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax:

Adresa: Na Františku 32 Kontaktní osoba: Ing. Pavel Knopp 110 15 Praha 1 Telefon: 224 853 465 Fax: Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ZLATÁ KORUNA VI. MEZINÁRODNÍ FÓRUM ZLATÉ KORUNY

ZLATÁ KORUNA VI. MEZINÁRODNÍ FÓRUM ZLATÉ KORUNY ZLATÁ KORUNA VI. MEZINÁRODNÍ FÓRUM ZLATÉ KORUNY Jsme na rozcestí Probudíme se, dokud je čas? 16.3.2010 VI. Mezinárodní fórum Zlaté koruny 2010 na téma Jsme na rozcestí Probudíme se, dokud je čas? Termín

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR. Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Odborné vzdělávání pro projektové řízení v chemickém průmyslu Základní informace o DRING Consulting Zkušenosti v oblasti grantového a dotačního

Více

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví

Efektivní strategie podpory zdraví. Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví Efektivní strategie podpory zdraví Efektivní spolupráce ziskových, státních a neziskových organizací v podpoře zdraví MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví

Více

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách

Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách Východiska ke zpracování nového zákona o veřejných zakázkách MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Jiří Houdek Nové směrnice EU původní návrh směrnic předložen Evropskou komisí 20. prosince 2011 dohoda

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1

AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 AKADEMIE PERSONALISTIKY 1 Akademie personalistiky 1 Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. VYPISOVATELÉ: ORGANIZÁTOR:

Více

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Transpozice evropské zadávací směrnice MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Revize zadávacích směrnice projednávání od ledna 2012 balíček tří směrnic klasická sektorová koncesní ambice ukončit během roku

Více

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum

Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu. Stavební fórum Facility Management a řízení firemních aktiv: Perspektivy a vývoj trhu Stavební fórum Praha, červen 2013 Michal Melč Deloitte Czech Republic senior manager Real Estate Advisory mmelc@deloittece.com +420

Více

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha

Dr. Ing. František Klufa. Finanční arbitr České republiky. Čtvrtek 26. května 2011. Konferenční centrum City, Praha, Praha Ochrana spotřebitele na finančním trhu Ochrana spotřebitele na finančním trhu Dr. Ing. František Klufa Finanční arbitr České republiky Čtvrtek 26. května 2011 Konferenční centrum City, Praha, Praha - 1

Více

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce

Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Agendy v působnosti MV v rámci programového období 2014 2020 z pohledu příjemce Konference o programovém období EU2014-2020 26. března 2015 Mgr. Jana Menšíková vedoucí samostatného oddělení strategií a

Více

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015

REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY PRO MĚSTA A OBCE STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Kolín, 23. září 2015 Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, o. s. za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu a odborné garance TÜV SÜD Czech s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na REGIONÁLNÍ SEMINÁŘ V OBLASTI ENERGETIKY

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací

Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací KONFERENCE PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací - klee@email.cz 1 Standardizace Standardizace smlouvy Nejlevnější a nejefektivnější pro stavebnictví: Standardizace

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015

KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 KATALOG SLUŽEB CEBRE ČESKÉ PODNIKATELSKÉ REPREZENTACE PŘI EU Rok 2015 I - ZASTUPOVÁNÍ Zastupování v evropských platformách v Bruselu Pravidelné zastupování zákazníka v evropské platformě (asociacích, konfederaci,

Více

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr

Infrastrukturní projekty. Jan Šnajdr Infrastrukturní projekty Jan Šnajdr Náš tým poskytující infrastrukturní poradenství je kompetenčním centrem finanční skupiny Erste Group Kdo jsme Největší poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

Vážený pane předsedo, dámy a pánové, Stanovisko zástupce Sdružení pro dopravní telematiku pro seminář Podvýboru pro dopravu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na téma Zkušenosti se zavedením mýta v ČR a na Slovensku Vážený pane předsedo, dámy

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. Tisková konference Praha, 11. června 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012

Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Příprava kohezní politiky pro období 2014-2020 Výroční fórum ACRI Štiřín 8. listopadu 2012 Směrodatné dokumenty EU I Evropa 2020 (III 2010) Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění

Více

Keep your hands free for strategy!

Keep your hands free for strategy! Outsourcing projektového řízení Jan Juříček Keep your hands free for strategy! (Uvolněte si své ruce pro strategii!) 3/29/2011 Kdy vzniká potřeba projektového řízení (příklady) Interní projekty Externí

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

PROTIKORUPČNÍ A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY

PROTIKORUPČNÍ A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY PROTIKORUPČNÍ A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY obsah OBECNÁ OPATŘENÍ 3 Obecná opatření 5 Zadávání veřejných zakázek 6 Výstavba dopravní infrastruktury Fáze první: plánování stavby 6 Výstavba dopravní

Více

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice:

V rámci tohoto projektu BiogasIN jsou následující akce pořádána Českou bioplynovou asociací v České Republice: IEE Project BiogasIN Zpráva ze seminářů pro investory o problematice povolovacích procesů bioplynových projektů v České Republice D.4.5.3 Dr. Jan Štambaský 23. 10. 2012 Obsah 1. Úvod 3 2. První kolo školení

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC

Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Podpora státu a vliv směrnice o energetické účinnosti na rozvoj metody EPC Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Zastoupení EK v Praze, 19. 9. 2014 Praha Obsah Postoj MPO k energetické

Více

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE

LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE LISTOPAD 2015 MĚSÍC KVALITY V ČR KVALITA EMOCE INSPIRACE MEZINÁRODNÍ KONFERENCE GALAVEČER S ČESKOU KVALITOU KONFERENCE VÍTĚZŮ CEN ZA KVALITU NÁRODNÍ CENY KVALITY ČR A CSR zřizovatel Rady kvality ČR Záštitu

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více