V nejbližších letech nepotřebujeme více peněz, jen potřebujeme dělat věci lépe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V nejbližších letech nepotřebujeme více peněz, jen potřebujeme dělat věci lépe."

Transkript

1 ARI REPORT

2 KVALITNÍ A DOBŘE FUNGUJÍCÍ INFRASTRUKTURA je hybnou silou ekonomiky každého státu a základem prosperity každé společnosti. Zatímco potřeby investic do infrastruktury neustále rostou, jejich financování čelí řadě výzev, ať již z důvodu omezení veřejných rozpočtů nebo nedostatku dlouhodobých úvěrů díky striktnější bankovní regulaci či nákladnější environmentální politice.» Investování do veřejné infrastruktury se mění V době ekonomického útlumu si více, než kdy jindy, uvědomujeme nutnost výdajové střídmosti z důvodu nedostatku rozpočtových prostředků státu. Pro zachování kontinuity, při budování infrastruktury v takovém období, je klíčové, aby stát investoval efektivně a promyšleně, tedy aby investoval chytře. CHYTRÉ INVESTICE DO INFRASTRUKTURY mohou přinést státu vysokou návratnost, a to nejen ve formě okamžitého finančního posílení ekonomiky, ale zejména ve formě dlouhodobého ekonomického růstu, vzniku nových pracovních příležitostí, zvýšení konkurenceschopnosti regionů, přílivu investičního kapitálu a rychlejší přepravy zboží a osob. Především však tyto investice zvyšují obecnou kvalitu života obyvatel dané země.» Hledání nových zdrojů financování je pouze jedna strana mince. Druhou stranou stejné mince je hledání cesty k vyšší efektivitě a hospodárnosti. V nejbližších letech nepotřebujeme více peněz, jen potřebujeme dělat věci lépe. Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury 1

3 POSLÁNÍ ARI Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank v oblasti veřejné infrastruktury sjednocující názory významných dodavatelů projektové a inženýrské přípravy, stavební realizace, správy a údržby, financování a poradenství. ARI formou diskuzí, návrhů a doporučení prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní dlouhodobě udržitelný rozvoj veřejné infrastruktury ČR a kvalitativní růst dodavatelského sektoru posilováním know-how a společenské odpovědnosti. CÍLE ARI V ROCE 2014 ARI má za cíl vytvářet podmínky a prosazovat procesy a metody vedoucí k efektivnějšímu, systematickému a dostatečnému rozvoji a obnově infrastruktury v ČR (Cíl). ARI zaměřuje svojí činnosti na témata, která vnímá jako zásadní k naplňování svého Cíle. V roce 2014 je pro ARI prioritou: 1. Zefektivnit legislativu v oblasti přípravy dopravní infrastruktury 2. Zlepšit prostředí zadávání veřejných zakázek 3. Prosadit vyvážené obchodní podmínky ve výstavbě, včetně užití neutrálních správců stavby a rad pro řešení sporů 4. Podpořit zadávání metodou Design-Build 5. Podpořit vznik Státní expertízy dle mezinárodní dobré praxe 6. Připravit podmínky pro zavedení a rozvoj BIM (Building Information Modelling) Přestože je činnost ARI v roce 2014 zaměřena zejména na sektor dopravy, v dalších letech budou pro ARI prioritou i další oblasti s potenciálem čerpání operačních programů EU , jako je infrastruktura sociální, vzdělávací, environmentální, kulturní a volnočasová. 2

4 1. Zefektivnit legislativu v oblasti přípravy dopravní infrastruktury Postoj: ARI prosazuje legislativní a systémové změny v rezortu dopravy s cílem stabilizovat, zefektivnit a zrychlit naplňování cílů dopravní politiky ČR. Proto ARI prosazuje systémové řešení v podobě vzniku nového zákona o liniových dopravních stavbách podle německého modelu. Zavedení tohoto zákona zjednoduší, zrychlí a zefektivní projektovou a majetkoprávní přípravu staveb dopravní infrastruktury v ČR. Tento zákon by měl souhrnně upravit výstavbu dálnic, silnic I. třídy, železnic a vodních cest včetně EIA, správních řízení, vydávání rozhodnutí a dalších. Zákon by měl být speciálním zákonem vůči stavebnímu zákonu a měl by zavést jediné řízení, jednostupňové rozhodnutí a jediný speciální úřad s celostátní působností. Německá právní úprava nám může být vzorem, neboť je zavedena, vyzkoušena a úspěšně funguje již několik desetiletí. Cíl: Pracovní skupina: Garant: - spolupráce s MD na formulaci a prosazení zákona o liniových dopravních stavbách (ZLDS) - prosazení změn v oblasti oceňování a výkupu pozemků pro liniové stavby Zefektivnění a zrychlení procesu přípravy a realizace dopravní infrastruktury Mgr. Josef Hlavička, Havel Holásek & Partners, m: , e: Činnost: 28/1/14 ARI se zúčastnila informační schůzky poslanců na téma výstavby rychlostní komunikace R35 v Pardubicích 19/3/14 ARI vydala své doporučení k legislativním změnám v oblasti výkupů pozemků 4/14 ARI se stala součástí pracovní skupiny MD na přípravu ZLDS 12/5/14 ARI vydala své doporučení ke znění věcného záměru ZLDS 8/14 V srpnu byla dokončena na MD RIA a MD začalo s přípravou věcného záměru s termínem konce října 9-10/14 Věcný záměr ZLDS byl předložen do mezirezortního připomínkového řízení a na konci října vládě ČR 3

5 2. Zlepšit prostředí zadávání veřejných zakázek Postoj: ARI prosazuje implementaci nových zadávacích směrnic EU v plném znění bez omezování a zpřísňování. Hlavním cílem implementace by měla být větší hospodárnosti zadávání veřejných zakázek a koncesních smluv. Korektní, efektivní a nekorupční prostředí veřejného zadávání nemůže být regulováno pouze zákonem o veřejných zakázkách, ale mělo by být dáno jasně fungujícím zadávacím prostředím, které by mělo přinášet jasná pravidla, jak zadávat a hodnotit ekonomicky správně. Širší zadávací prostředí má být složeno z: a) nového zákona o veřejných zakázkách v maximální podobě zadávacích směrnic EU b) nového zákona o finanční kontrole, který zdůrazní zásady 3E: efektivnost, hospodárnost, účelnost c) praktického prováděcího rámce (viz. Green Book) d) specifických metodik dobré praxe pro hlavní kategorie veřejných nákupů (např. poradenské služby, stavebnictví, ICT atd.) s inspirací v mezinárodních zkušenostech e) fungujícího institucionálního zajištění prostřednictvím MMR, ÚOHS, NKÚ, orgánů finanční kontroly a nového monitorovacího orgánu dle čl. 83 nové Směrnice o zadávání veřejných zakázek 14/24/EU f) institutu centrálního zadavatele ČR g) systematickou podporou vzdělávání a ex-ante poradenství Cíl: Pracovní skupina: Garant: Činnost: - zajistit kvalitní implementaci nových zadávacích směrnic EU tak, aby nedošlo jen k formálnímu převzetí, ale aby došlo k systémovým změnám podporujících hospodárnost infrastrukturních projektů v rámci jejich celého projektové cyklu, a zároveň právní úprava byla přehledná a nadčasová - zavést metodiku dosažení zásad 3E, zejména (i) hodnocení ekonomické výhodnosti (hodnoty za peníze), (ii) hodnocení celoživotních nákladů a (iii) řešení mimořádně nízké nabídkové ceny - posoudit všechny instituty současného ZVZ nad rámec nových směrnic (věci čistě národní úpravy) a zvážit pečlivě důvody a rizika jejich ponechání v nové úpravě - zajistit soulad ZVZ a měřených kontraktů FIDIC pro vybrané oblasti (zejména pro dopravní stavby) - změnit vnímání a přístup k tzv. vícepracím, zejména u komplexních stavebních projektů, od formalistického pohledu dle ZVZ k zaměření se na otázku hospodárnosti postupu zadavatelů Implementace zadávacích směrnic EU na infrastrukturní projekty Mgr. Adéla Havlová, LL.M., Havel Holásek & Partners, m: , e: ARI se aktivně účastní připomínkování legislativních návrhů MMR. ARI je prostřednictvím Adély Havlové zastoupena v Expertní skupině MMR a zároveň i v Kolegiu ministryně pro regionální rozvoj k implementaci zadávacích směrnic EU a účastní se jejich pravidelných jednání a činností. ARI je aktivním členem Platformy pro transparentní zakázky. 23/5/14 ARI vydala své připomínky k věcnému záměru MMR nového ZVZ (eklep č.j / ) 16/7/14 ARI vydala své připomínky k návrhu technické novely ZVZ (eklep č.j / ) 4

6 3. Prosadit vyvážené obchodní podmínky ve výstavbě dopravní infrastruktury Postoj: Cíl: Pracovní skupina: Garant: Činnost: ARI prosazuje užívání vyvážených obchodních podmínek vycházejících z mezinárodně uznaných vzorů FIDIC veřejnými zadavateli, zejména v rezortu dopravy. Bez kvalitních smluvních pravidel hry respektujících obecné zásady pro optimální alokaci rizik vzniká potenciál pro neefektivitu, spory a dlouhodobě nekvalitní soutěžní prostředí. - vznik nového přesnějšího překladu všeobecných obchodních podmínek FIDIC do českého jazyka s využitím terminologie nového občanského zákoníku, zejména Červenou knihu, Zelenou knihu, Žlutou knihu a Bílou knihu FIDIC - podpořit využívání nejnovějších smluvních vzoru FIDIC, zejména Bílou knihu ve verzi z roku revize zvláštních obchodních podmínek na minimální rozsah, které budou měnit původní text všeobecných obchodních podmínek knih FIDIC jen v nejnutnějších případech - prosadit využívání neutrální role správce stavby a komisí pro řešení sporů (adjudikace) Obchodní podmínky v českém stavebnictví JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., zástupce ARI pro zahraniční spolupráci, m: , e: ARI spolupracuje s CACE (České asociace konzultačních inženýrů, v níž je ARI čestným členem) a také se Sdružením pro výstavbu silnic Praha. ARI je členem DRBF (Dispute Resolution Board Foundation), mezinárodní neziskové organizace, která podporuje snahu o minimalizaci nákladných sporů ve stavebnictví metodou komisí pro řešení sporů. 6-7/14 ARI iniciovala jednání s MD a ŘSD o spolupráci při nalezení odvětvového konsensu nad rozumnou vyvážeností obchodních podmínek v rezortu dopravy doporučila (i) vznik nového přesnějšího překladu všeobecných obchodních podmínek dle vzorů smluv FIDIC a (ii) vznik nových zvláštních obchodních podmínek ve zcela minimálním rozsahu. 8/14 ARI, zastoupena Lukášem Klee, bude součástí pracovní skupiny ŘSD vznikající k přípravě nových obchodních podmínek na ŘSD. Cílem ARI je umožnit připomínkování členskou základnou. 10/9/14 ARI uspořádala ve spolupráci s CACE diskuzi formou kulatého stolu na témata Role správce stavby dle FIDIC v ČR, kterého se zúčastnilo 33 účastníků, jak zástupců investorských organizací a SFDI, tak i významných stavebních firem a projekčních kanceláří, členů ARI a CACE. 30/10/14 ARI spolu s CACE vydaly stanovisko k neutrální a nezávislé roli správce stavby dle FIDIC v návaznosti na diskuzi kulatého stolu z /11/14 ARI a CACE uspořádaly diskuzi formou kulatého stolu na témata Adjudikace: Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení, kterého se zúčastnilo přes 30 účastníků včetně zástupců SFDI a ŘSD. 5

7 4. Zavést zadávání metodou Design-Build Postoj: ARI prosazuje užívání způsobu zadávání metodou Design-Build na základě Žluté knihy FIDIC pro vhodné projekty, u kterých má tato metoda význam. Tato metoda je, dle názoru ARI, vhodná pro výstavbu celků, jako jsou mosty, tunely, složitější úseky tras nebo dodávky pozemních staveb a technologických celků, kde prioritou zadavatele je (i) využití technické invence uchazečů o veřejnou zakázku při nalezení inovativního řešení, nebo co (ii) nejrychlejší zprovoznění stavby - pomocí částečného překrytí fáze projektování a realizace. Pro metodu Design-Build je příznačná odpovědnost za projektovou dokumentaci na straně zhotovitele, přičemž objednatel specifikuje ve svém zadání pouze účel, standardy, rozsah a další například výkonová kritéria plnění. Jedná se o smlouvu s paušální cenou bez výkazu výměr. Při použití této metody může objednatel přesněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení. Přestože zhotovitel na sebe bere větší riziko v souvislosti s projektovou dokumentací, pro úspěch projektu je třeba optimálního rozdělení rizik. Cíl: Pracovní skupina: Garant: Vedoucí: Činnost: - prosadit efektivní užívání metody Design-Build pro zadávání vhodných stavebních projektů veřejné infrastruktury, včetně dopravních a pozemních staveb, jak na úrovni centrální vlády, tak samosprávných celků (krajů a měst), formou osvěty, přednášek, prezentačních materiálů a metodik - vznik (i) všeobecných obchodních podmínek obecně uznaných vzorových obchodních podmínek FIDIC, tzv. Žluté knihy pro zadávání metodou Design-Build a (ii) zvláštních obchodních podmínek v minimálním rozsahu, které budou měnit původní text všeobecných obchodních podmínek knih FIDIC jen v nejnutnějších případech Obchodní podmínky v českém stavebnictví podskupina pro Design-Build JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., zástupce ARI pro zahraniční spolupráci, m: , e: Ing. Petr Řezáč, Metrostav, m: , e: ARI spolupracuje na tomto tématu s CACE (České asociace konzultačních inženýrů, v níž je ARI čestným členem) a také se Sdružením pro výstavbu silnic Praha. 19/6/14 ARI uspořádala diskuzi formou kulatého stolu na téma Zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build, kterého se zúčastnil ministr dopravy ČR Antonín Prachař, zástupci SFDI, ŘSD a členové ARI z řad dodavatelského a poradenského sektoru. 17/7/14 ARI vydala stanovisko ke způsobu zadávání metodou Design-Build v návaznosti na diskuzi z /8/14 ARI je součástí Řídícího týmu projektu SFDI Metodika pro zadávání veřejné zakázky formou DB. Cílem ARI je umožnit připomínkování členskou základnou. 30/10/14 ARI a CACE uspořádaly ve spolupráci s SFDI diskuzi formou kulatého stolu na témata Optimálního zadávání metodou Design-Build dopravní projekty v ČR, kterého se zúčastnilo přes 45 účastníků, jak zástupců investorských organizací a SFDI, tak i významných stavebních firem a projekčních kanceláří, členů ARI a CACE. SFDI prezentovalo stav přípravy metodiky a zástupci dodavatelů poskytli své zkušenosti, komentáře a doporučení k této problematice. 6

8 Národní konference o české infrastruktuře 16. DUBNA 2014: ARI uspořádala první ročník Národní konference o české infrastruktuře 2014 a představila svůj dokument 2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře, ve kterém jmenovitě navrhla změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR. ARI touto konferencí založila tradici otevřené diskuze politických a odborných elit, zástupců investorských organizací a soukromých dodavatelů nad výzvami v oblasti veřejné infrastruktury a způsobech jejich naplnění. Účastníci otevřeně vyjádřili svůj názor a zhodnotili, zda vývoj a činnost státu za poslední období naplnila jejich vize a očekávání. Více informací naleznete na: V průběhu konference měli účastnici příležitost vyjádřit svůj názor ke klíčovým otázkám prostřednictvím hlasovacích zařízení a výsledky hlasování k dispozici jsou ZDE. Výzkum mínění odborné veřejnosti o stavu a výzvách české infrastruktury Na konferenci byly prezentovány výsledky kvantitativního výzkumu mínění odborné veřejnosti provedený ARI na cílové skupině zaměstnanců státní správy (kraje, města, obce), pracovníků dodavatelských firem a akademické obce. Výsledky výzkumu ze statistického vzorku 272 respondentů jsou k dispozici ZDE. Konference proběhla v konferenčním centru ČNB pod patronátem Antonína Prachaře, ministra dopravy ČR, britské velvyslankyně Jan Thompson a Britské obchodní komory v Praze. Organizátorem byl B.I.D. services, generálním partnerem byla ČSOB, partnery konference byly Mott MacDonald CZ a Havel, Holásek & Partners, AK. 10. PROSINCE 2014: ARI pořádá podzimní část Národní konference o české infrastruktuře Cílem konference je podnítit politickou a odbornou diskuzi na vybraná téma, která brzdí plynulost rozvoje v oblasti dopravní infrastruktury v ČR. Účastníci otevřeně zhodnotí, kam se rezorty odpovědné za veřejné zadávání a dopravu dostaly za posledních šest měsíců v naplňování svých vizí. ARI na konferenci představí mezinárodní dobrou praxi jako inspiraci. Proběhne diskuze se zástupci MMR a EBRD o principech zadávání a hodnocení infrastrukturních zakázek, budeme se věnovat probíhající iniciativě narovnání obchodních podmínek na vyvážené mezinárodní standardy FIDIC, bude představena ambice zadávání metodou Design-Build a stav přípravy zákona o liniových dopravních stavbách. Více informací bude k dispozici na: Konference proběhne v konferenčním centru ČNB pod záštitou ing. Ivana Pilného, předsedy hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Britské ambasády v Praze, Britské obchodní komory a České asociace konzultačních inženýrů. Organizátorem je B.I.D. services. 7

9 Tematické diskuze a kulaté stoly ARI a Czech Business Club (CBC) spolupracují formou klubových debat z cyklu Česká infrastruktura. Členové ARI a CBC mají společný zájem na systematickém rozvoji kvalitní a dobře fungující infrastruktury, která má být hybnou silou ekonomiky našeho státu. Společně podporují otevřenou a odbornou diskuzi o aktuálních tématech, vizích a projektech národního významu. 30/10/13 Klubová diskuze v CBC na téma Infrastrukturní projekty národního významu Vlakové spojení na letiště Václava Havla - potřeby, cíle a rozsah; představení variant tras a ekonomiky; stav přípravy a investiční náročnost Kanál Dunaj-Odra-Labe - představení myšlenky a rozsahu projektu DOL; příležitost nebo hrozba, potřeby versus prostředky; stav přípravy, benefity vs. investiční náročnost 27/11/13 Klubová diskuze na téma Domovy pro seniory: současný stav a příležitosti Diskutován byl stav trhu, příležitostí, zájmy a možnosti dodavatelů a investorů, včetně podmínek masivnější expanze trhu. 11/3/14 Klubová diskuze na téma Řízení rizik infrastrukturních projektů Diskuzi vedl Lubor Kunc, Project Finance Advisory společnosti Aon - člen ARI a představil základní nástroje a úskalí při řízení projektových rizik včetně praktického využití. 17/4/14 22/4/14 29/4/14 CBC: Setkání s novými ministry vlády ČR Daniel Herman, ministr kultury ČR Antonín Prachař, ministr dopravy ČR Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj ČR 18/6/14 Kulatý stůl ARI na kraji Vysočina: Alternativní modely zadávání a financování infrastruktury ARI podporuje regionální rozvoj a šíření dobré praxe v oblasti veřejné infrastruktury. 19/6/14 Kulatý stůl ARI: DESIGN & BUILD výhody a nevýhody, zkušenost ze Slovenska Diskuze formou kulatého stolu na téma zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build, kterého se zúčastnil ministr dopravy ČR Antonín Prachař, zástupci SFDI, ŘSD a členové ARI z řad dodavatelského a poradenského sektoru. 10/9/14 Kulatý stůl ARI-CACE na téma: Role správce stavby dle FIDIC ARI ve spolupráci s CACE moderovaly diskuzi zástupců SFDI, SŽDC a členů ARI a CACE nad principy fungování, neutrality a nezávislosti, motivací a odpovědností správce stavby v pojetí smluv FIDIC. 30/10/14 Kulatý stůl ARI-CACE a SFDI na téma optimálního zadávání metodou DB dopravní stavby ČR 5/11/14 Kulatý stůl ARI-CACE na téma: Adjudikace: Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení Kulatého stolu se účastnil James Perry, prezident DRBF (Dispute Resolution Board Foundation) a Igor Toth, zástupce SACE (Slovenské Asociace Konzultačních Inženýrů) PŘIPRAVUJEME 11/12/14 Infrastructure Finance Round Table (kulatý stůl pouze v anglickém jazyce na téma infrastrukturního financování) za účasti zahraničních zástupců EBRD, Societé Générále, Mott MacDonald a Intertoll 8

10 Publikace 4/ : Rok změn v dopravní infrastruktuře ARI u příležitosti dubnové Národní konference o české infrastruktuře 2014 představila tento dokument, ve kterém jmenovitě navrhla změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR. ARI doporučila 24 konkrétních opatření v osmi oblastech. 4/14 Lukáš Klee: Zahraniční zkušenosti při zadávání výstavbových projektů dopravní infrastruktury Dokument by určen pro účastníky dubnové Národní konference o české infrastruktuře 2014 a byl přeložen a upraven na základě knihy autora s názvem International Construction Contract Law publikované nakladatelstvím Wiley Blackwell a článků autora v časopise International Construction Law Review. 6/14 Lukáš Klee: Zadávání výstavbových projektů metodou Design-Build Dokument byl určen pro Kulatý stůl ARI: Zadávání metodou Design- Build (19. června 2014) a byl připraven na základě knihy autora s názvem International Construction Contract Law publikované nakladatelstvím Wiley Blackwell a knihy autora s názvem Stavební právo soukromé publikované nakladatelstvím Wolters Kluwer. 9/14 Lukáš Klee: Správa zakázky (Contract Administration) Dokument byl určen pro Kulatý stůl ARI-CACE: Správce stavby dle FIDIC (10. září 2014) na základě knihy autora s názvem International Construction Contract Law publikované nakladatelstvím Wiley Blackwell a knihy autora s názvem Stavební smluvní právo publikované nakladatelstvím Wolters Kluwer. 9

11 11/14 Lukáš Klee, Ondřej Ručka: Efektivní řešení sporů ve stavebnictví - Adjudikace prostřednictvím rady pro řešení sporů Dokument byl určen pro Kulatý stůl ARI-CACE: Předcházení sporům ve výstavbě a jejich alternativní řešení (5. listopadu 2014) na základě knihy Lukáš Klee s názvem International Construction Contract Law publikované nakladatelstvím Wiley Blackwell, knihy autora s názvem Stavební smluvní právo publikované nakladatelstvím Wolters Kluwer a stejnojmenného článku autorů. 10

12 2014: ROK ZMĚN ARI u příležitosti dubnové Národní konference o české infrastruktuře 2014 představila dokument 2014: Rok změn v dopravní infrastruktuře, ve kterém jmenovitě navrhuje změny, jejichž zavedení povede k lepšímu hospodaření státu a ušetří desítky miliard korun prostřednictvím rychlejší přípravy a efektivnějšího řízení realizace dopravní infrastruktury v ČR. Cílem dokumentu je stručně identifikovat prioritní změny, které by měly nastat nebo by měly být započaty již v průběhu roku ARI doporučuje 24 konkrétních opatření v osmi níže uvedených oblastech: 1. Změnit přístup 2. Přijmout závaznou koncepci a akční plán 2.1 Dlouhodobá vize a jasný plán 2.2 Plánování investičních priorit = Centrum excelence 3. Zajistit stabilní a dostatečné financování 3.1 Mandatorní střednědobé financování Akčního plánu 3.2 Zefektivnit a následně optimálně využít všechny zdroje 4. Posílit roli státu 4.1 Zavést kvalitní procesní řízení a kontrolní procesy 4.2 Zajistit kvalitní odborníky = profesionalizace investorských organizací 4.3 Moderovat odbornou diskuzi prostřednictvím odborných organizací 5. Zefektivnit a zrychlit veřejné zadávání 5.1 Implementovat nové zadávací směrnice EU zásadně bez změn a omezení 5.2 Zavést pravidla/metodiku ekonomické výhodnosti = pro hodnocení hodnoty za peníze 5.3 Zavést pravidla/metodiku pro určení a odmítnutí mimořádně nízké ceny 5.4 Fenomén tzv. víceprací/méněprací vyžaduje praktické řešení 5.5 Nová pravidla fungování ÚOHS 6. Posílit význam projekční a inženýrské činnosti 6.1 Prosadit zákon o liniových dopravních stavbách (ZDLS) 6.2 Spojit řešení infringementu EIA se vznikem zákona o liniových dopravních stavbách 6.3 Zrychlení majetkoprávní přípravy oceňování, výkupu a případného vyvlastňování pozemků 6.4 Hodnocení a výběr projektantů na základě kvality 6.5 Standardizovat zadávání zakázek na projekční a inženýrské práce v rezortu dopravy 6.6 Postupné zavedení přístupu BIM 7. Zefektivnit řízení stavební realizace 7.1 Používat zavedené standardy smluv 7.2 Zavést rychlé expertní řešení sporů ve stavebnictví 7.3 Využívat moderních způsobů zadávání, jako je Design & Build 7.4 Zadávání dodatečných stavebních prací 8. Zlepšit obnovu, údržbu a správu stávajícího majetku 8.1 Zlepšit využití stávající infrastruktury 8.2 Zlepšit péči, správu a údržbu 11

13 ARI ČLENEM TÝMU SPECIALISTŮ UNECE NA PUBLIC-PRIVATE-PARTNERSHIP ARI je členem týmu specialistů na PPP při UNECE (Evropské hospodářské komisi OSN) a je kontaktním místem pro spolupráci s UNECE pro oblast Public-Private-Partnerships (PPP). Šesté setkání mezinárodního týmu specialistů na PPP v Ženevě, tvořeného ze zástupců členských států a pozvaných expertů soukromého sektoru, si dalo za cíl vytvořit mezinárodní standardy projektů Public-Private-Partnership v oblasti zdravotnictví a silniční infrastruktury, včetně důrazu na transparentnost veřejného zadávání a nulovou toleranci korupce. Cílem UNECE je prosadit jednotné standardy zadávání a strukturování projektů PPP a tím podpořit širší využití tohoto konceptu v Evropě a celém světě. UNECE spolu s EIB, EBRD, IFC vnímají PPP jako efektivnější způsob zajištění veřejné infrastruktury a veřejných služeb potřebných pro celosvětový růst. Správné využití zkušeností, kapacit a kapitálu soukromého sektoru je podporováno jako efektivní model pro realizaci komplexních projektů, kdy je vyžadována paušální cena, dodržení termínů a zajištění dlouhodobé kvality a standardu služeb. ARI ČLENEM DRBF - DISPUTE RESOLUTION BOARD FOUNDATION ARI je členem Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), nadnárodní Asociace rad pro řešení sporů, jejíž posláním je propagace předcházení a řešení sporů ve stavebnictví osvědčenou metodou Rad pro řešení sporů. DRBF poskytuje odbornou asistenci s užitím Rad pro řešení sporů po celém světě prostřednictvím obecných i specifických doporučení respektujících podmínky a praktiky lokálních trhů. ARI a CACE jsou členy DRBF. 12

14 ARI SPOLUPRACUJE S CACE ARI úzce spolupracuje s Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jejíž posláním je zlepšovat prostředí pro podnikání a prosazovat zájmy projekčních a inženýrských firem spolu se zodpovědností za dodání kvalitních služeb ve prospěch společnosti a životního prostředí. CACE zastupuje v ČR zájmy FIDIC, jehož je řádným členem od roku ARI a CACE společně prosazují koncepční změny v oblasti veřejné infrastruktury, mezi které patří užívání vyvážených obchodních podmínek v inženýrské přípravě a výstavbě vycházejících z mezinárodně uznávaných vzorů FIDIC. Bez kvalitních smluvních pravidel hry respektujících obecné zásady pro optimální alokaci rizik vzniká potenciál pro neefektivitu, spory a dlouhodobě nekvalitní soutěžní prostředí. ARI a CACE doporučují vznik nového přesnějšího překladu všeobecných obchodních podmínek obecně uznaných knih FIDIC do českého jazyka s využitím terminologie nového občanského zákoníku a revizi zvláštních obchodních podmínek na minimální rozsah. ARI-CACE doporučují pro správnou a efektivní realizaci projektů v rezortu dopravy 3 předpoklady: 1. Správné zadávání a hodnocení veřejných zakázek, které umožní vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku, ne tu nejlevnější. Současné zadávací prostředí tvořené zákonem o veřejných zakázkách a neexistující metodikou je nevhodné pro zadávání výstavbových projektů a přístup státních orgánů k základním principům zadávání a řízení infrastrukturních projektů není mnohdy správný a odporuje profesním principům a zdravému rozumu. 2. Efektivní správa (řízení) zakázek. Správce stavby musí být neutrální na objednateli i zhotoviteli a má mít jasně vymezené kompetence a vymahatelnou odpovědnost. Současná praxe, kdy správcem (manažerem) stavební zakázky je interní zaměstnanec státní investorské organizace, je v rozporu s pravidly neutrality a nezávislosti (zejména od politického vlivu) a nezajišťuje dostatečnou vymahatelnost odpovědnosti, neboť splývá ve skupinové odpovědnosti. 3. Systém předcházení a rychlého řešení sporů, které na výstavbových projektech nevyhnutelně vznikají. Správným přístupem je zlepšit přípravu a následně zavést rychlé a odborné řešení případných sporů prostřednictvím rad pro řešení sporů podle FIDIC. ARI PROSAZUJE FIDIC FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils) je mezinárodní federace konzultačních inženýrů, nevládní organizace uznávaná Spojenými národy, Světovou bankou, Evropskou komisí, významnými světovými bankami a nadnárodními institucemi. FIDIC vydává vzory obchodních podmínek pro oblast přípravy, realizace a správy staveb, které patří v mezinárodní stavební praxi k nejčastěji užívaným podkladům pro uzavírání smluv. Jsou flexibilní a univerzální pro všechny druhy stavebních prací a technologií, jak pro pozemní stavby, práce malého rozsahu, tak i pro velké investiční celky a infrastrukturní projekty. Jsou běžně užívány nejen veřejnými, ale také soukromými investory po celém světě. ARI a CACE zastávají názor, že současná podoba smluv FIDIC užívaných v rezortu dopravy znemožňuje efektivní přípravu a realizaci staveb dopravní infrastruktury. Rezort dopravy neumožňuje neutrální správu zakázek, neadekvátně přenáší rizika z objednatele na dodavatele, vylučuje efektivní řešení sporů a zavedl řadu dalších nesprávných odchýlení. 13

15 SEZNAM ČLENŮ Asociace má 34 institucionálních členů - vedoucích dodavatelů v řadě oblastí infrastruktury Infrastrukturní dodavatelé správci, operátoři investoři» Arcadis CZ EDIFICE construction & consulting Eurovia FRAM Consult Hochtief CZ Metrostav Mota- Engil Central Europe Mott MacDonald Pragoprojekt Sentient Skanska ID Sudop-Group Valbek-EU Financující instituce» Česká spořitelna ČSOB Komerční banka UniCredit Bank Poradci» Aon Deloitte CMS EUFC CZ Grant Thornton Valuations GrECo JLT Havel Holásek & Partners JŠK KPMG Kruták & Partners MT Legal NEWTON Business Development Honorární členové» Organizace, instituce a spolky: CACE Česká asociace konzultačních inženýrů BCC British Chamber of Commerce VŠE - Fakulta financí a účetnictví ČVUT - Fakulta stavební Mendelova univerzita v Brně - Provozně ekonomická fakulta» Experti: Ing. Miroslav Zámečník Ing. Jakub Slavík MBA Ing. Jan Šnajdr ARI je členem» CACE Česká asociace konzultačních inženýrů BCC British Chamber of Commerce in Prague» UNECE (Evropská hospodářská komise OSN) v týmu specialistů na PPP» DRBF (Dispute Resolution Board Foundation) zastupovaná JUDr. Lukášem Klee, Ph.D.» Platforma pro transparentní zakázky VEDENÍ» Tomáš JANEBA, prezident ARI» Gabriela Spurná, Public Relations Řídící výbor je stálým zástupcem členů Asociace, který dohlíží na její činnost. Je to statutární a výkonný orgán volený na valné hromadě na dvouleté období. Jeho členové na období jsou:» Josef HLAVIČKA, předseda Havel, Holásek & Partners AK Partner» Marcel BABCZYNSKI Erste Bank Ředitel infrastrukturního poradenství» Jan TROJÁK ČSOB Ředitel strukturovaného a projektového financování» Petr DOVOLIL Mott MacDonald Prokurista» Petr ŘEZÁČ Metrostav Specialista na strukturované projekty 14

16 Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) Czech Infrastructure Association spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo s identifikačním číslem: (v letech vedená jako Asociace PPP) Tomáš Janeba, prezident ARI m: e: Gabriela Spurná, Public Relations m: e: Kancelář: Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s Praha 1, Národní 10/138, Česká republika t: e: w: Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. účet: / 0100 SWIFT: KOMBCZPP IBAN: CZ

ARI-CACE: STANOVISKO K ADJUDIKACI RADÁM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ

ARI-CACE: STANOVISKO K ADJUDIKACI RADÁM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ ARI-CACE: STANOVISKO K ADJUDIKACI RADÁM PRO ŘEŠENÍ SPORŮ Praha, 24. listopadu 2014 Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a Česká asociace konzultačních inženýrů (CACE) vydávají toto společné stanovisko

Více

Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie

Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie 24.3.2015 Úspěšné železniční projekty Velké Británie 24. března 2015 PRAHA Cíl ARI Inspirovat dobrou praxí britských odborníků a investorů Rozpoutat

Více

ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD

ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD ARI: STANOVISKO KE ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD Praha, 17. července 2014 Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) vydává stanovisko ke způsobu zadávání metodou Design-Build (DB) v návaznosti na

Více

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015

Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Kulatý stůl ARI-CACE 29. září 2015 Tomáš Čoček MDČR Jan Kroupa ŘSD Ivo Vykydal SFDI Tomáš Janeba ARI Lukáš Klee ARI Svend Poulsen FIDIC Ellis Baker White & Case Vít Stehlík White & Case 0 ARI je THINK-TANK

Více

Igor Snopek Předseda asociace PPP

Igor Snopek Předseda asociace PPP Asociace PPP Alternativní financování dopravní infrastruktury Igor Snopek Předseda asociace PPP www.asociaceppp.cz Praha 21.9. 2011 1 Koncept PPP o čem vlastně mluvíme? Dlouhodobé obstarávání veřených

Více

Česká Asociace Konzultačních Inženýrů Czech Association of Consulting Engineers NOVÝ PROGRAM CERTIFIKOVANÝCH ŠKOLENÍ

Česká Asociace Konzultačních Inženýrů Czech Association of Consulting Engineers NOVÝ PROGRAM CERTIFIKOVANÝCH ŠKOLENÍ Czech Association of Consulting Engineers Škola FIDIC 2016 NOVÝ PROGRAM CERTIFIKOVANÝCH ŠKOLENÍ SPRÁVCE STAVBY 3. KVĚTNA 2016 CLAIM MANAGEMENT 10. KVĚTNA 2016 ŽLUTÁ KNIHA 17. KVĚTNA 2016 MASARYKOVA KOLEJ,

Více

ARI-CACE: STANOVISKO K OPTIMÁLNÍMU ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD PRO DOPRAVNÍ STAVBY V ČR

ARI-CACE: STANOVISKO K OPTIMÁLNÍMU ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD PRO DOPRAVNÍ STAVBY V ČR ARI-CACE: STANOVISKO K OPTIMÁLNÍMU ZPŮSOBU ZADÁVÁNÍ METODOU DESIGN-BUILD PRO DOPRAVNÍ STAVBY V ČR Praha, [1]. prosince 2014 NÁVRH V PŘIPOMÍNKOVÁNÍ ČLENY ARI A CACE Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI)

Více

Start českých PPP v dopravní infrastruktuře

Start českých PPP v dopravní infrastruktuře Start českých PPP v dopravní infrastruktuře The Czech PPP Kick-off in Transport Infrastructure 16.4.2015 Start českých PPP v dopravní infrastruktuře 16. DUBNA 2015 PRAHA Program 9:00 Úvodní slova zástupců

Více

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE PŘI REALIZACI STAVEB ROLE JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ A MOŽNOSTI DANÉ OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE PŘI REALIZACI STAVEB ROLE JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ A MOŽNOSTI DANÉ OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI Doc.Ing.Aleš Tomek, vedoucí katedry ekonomiky a řízení stavebnictví, ČVUT člen České asociace konzultačních inženýrů PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE PŘI REALIZACI STAVEB ROLE JEDNOTLIVÝCH

Více

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008

Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 Vyhodnocení plnění programových cílů z valné hromady SPS v roce 2004 únor 2008 1. Oblast ekonomického prostředí podnikání Ekonomické podmínky pro podnikání se za uplynulé čtyři roky zlepšily, podstatně

Více

ARI: KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ ČINNOST

ARI: KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ ČINNOST Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jan Kroupa, ředitel Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4-Krč e: jan.kroupa@rsd.cz Praha, ARI: KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ ČINNOST Vážený pane řediteli,

Více

Řešení sporů ve výstavbě

Řešení sporů ve výstavbě SACE 8.10. 2015, Bratislava Řešení sporů ve výstavbě Lukáš Klee klee@email.cz https://cz.linkedin.com/in/lukasklee Úvod Obsah Postoj k adjudikaci Historie Budoucnost v ČR Evropa a trendy Soudy a rozhodčí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI TÝMU Č. 1 PRO LEGISLATIVU ZA ROK 2011 Vedoucí týmu: Ing. Petr Serafín Tajemník týmu: Ing. Petr Serafín 1. Poslání a charakteristika týmu Působnost průřezového týmu č. 1 pro legislativu

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie

Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie Kulatý stůl ARI Úspěšné železniční projekty Velké Británie 24.3.2015 Úspěšné železniční projekty Velké Británie 24. března 2015 PRAHA Cíl ARI Inspirovat dobrou praxí britských odborníků a investorů Rozpoutat

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015. Prezident SPS Ing. Václav Matyáš JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA SPS 23. 9. 2015 Prezident SPS Ing. Václav Matyáš DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 S hodnota 2 DEFINITIVNÍ VÝSLEDKY 2014 Bytová výstavba Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Více

Brožová. Burda. Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) 2011 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR

Brožová. Burda. Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) 2011 Finanční analýza významných zástupců stavebních firem v ČR Témata diplomových prací K126 v letech - Vedoucí DP Rok Téma (ČJ) Anton Zdroje a základní formy financování stavebních projektů Porovnání nákladů životního cyklu stavby projektované standardní technologií

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

Příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných a šetrných budov

Příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných a šetrných budov Příležitosti nového zákona o zadávání veřejných zakázek pro soutěžení energeticky úsporných a šetrných budov Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. Mgr. Aleš Chamrád, LL.M. Mgr. Veronika Müller MT Legal s.r.o.,

Více

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj

Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj Připravená opatření k podpoře cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Výbor pro veřejnou správu 6. března 2014 a regionální rozvoj Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 Nová

Více

PROTOKOL ze XIV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci

PROTOKOL ze XIV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci PROTOKOL ze XIV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci Ve dnech 23.-24. října 2008 proběhlo v Ostravě XIV. zasedání Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci,

Více

PŘEDSTAVENÍ INFORMAČNÍHO PROGRAMU

PŘEDSTAVENÍ INFORMAČNÍHO PROGRAMU OBSAH: 1) CHARAKTERISTIKA PROGRAMU 2) ODBORNÁ VÝCHODISKA A TERMINOLOGIE PROGRAMU 3) CÍLE PROGRAMU 4) HLAVNÍ PILÍŘE PROJEKTU 5) ZÁŠTITY PROGRAMU 6) REALIZACE PROGRAMU 7) SOUTĚŽE PRO STUDENTY TECHNICKÝCH

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury

Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Asociace pro rozvoj infrastruktury partner vládě ČR pro změny v oblas< infrastruktury Tomáš Janeba, prezident ARI Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 ARI Asociace pro rozvoj infrastruktury

Více

Místo na název prezentace

Místo na název prezentace Místo na název prezentace P R A H A B R A T I S L A V A O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c z Komplexní právní poradenství Zvykli jsme si, že partnerství bývá založeno na kompromisech. Častokrát

Více

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1

Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Financování vodárenské infrastruktury S dotacemi či bez... 21.1.2009, Novotného lávka 5, Praha 1 Ing. Jiří Došlý projektový manažer Asociace PPP Ing. Jiří Došlý absolvoval na České zemědělské univerzitě

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 28.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 28. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 28. listopadu 2013 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha č. 1 k

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/2038(INI) 8. 5. 2013 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 8. 5. 2013 2013/2038(INI) NÁVRH ZPRÁVY o provádění a dopadu opatření na zvýšení energetické účinnosti v rámci politiky soudržnosti (2013/2038(INI))

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012

Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012 Obsah Volební program KDU-ČSL společně se starosty a živnostníky pro krajské volby 2012... 1 Slovo úvodem... 2 Zlínský

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo pro místní rozvoj VÝZKUMNÝ PROGRAM MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NA LÉTA 200 2011 Název: VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI

Více

Program. 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR

Program. 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR Program 125. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Termín konání: 1. února 2016 od 9:00 hod. Místo konání: Úřad vlády ČR 1. Materiály k projednání 1.1 Zpráva o stavu čerpání prostředků

Více

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí

Monitoring dotačních titulů a programových příležitostí Aktualizace ke dni: 31. 8. 2011 Jihočeská hospodářská komora Husova 9, 370 01 České Budějovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úřadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o.

Více

Úsporná opatření ministerstva dopravy... 2. Pavel Dobeš představil novou Strategii protikorupčních a úsporných opatření Ministerstva dopravy...

Úsporná opatření ministerstva dopravy... 2. Pavel Dobeš představil novou Strategii protikorupčních a úsporných opatření Ministerstva dopravy... PŘEHLED ZPRÁV Úsporná opatření ministerstva dopravy... 2 Pavel Dobeš představil novou Strategii protikorupčních a úsporných opatření Ministerstva dopravy... 3 Po silnicích možná budou jezdit speciální

Více

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015

Zápis. ze zasedání Rady vlády pro záležitosti romské menšiny dne 19. března 2015 Kancelář Zápis ze zasedání dne 19. března 2015 Zasedání se uskutečnilo dne 19. března 2015 od 12:00 do 16:30 hodin v Hrzánském paláci Úřadu vlády ČR (Loretánská 177/9, Praha 1) Přítomni členové: Jiří Dienstbier

Více

Stavba dálnic. České dálnice jsou předražené, říká další studie

Stavba dálnic. České dálnice jsou předražené, říká další studie Stavba dálnic České dálnice jsou předražené, říká další studie Nekoncepční, neprůhledné a výrazně předražené. Tak popisují zástupci neziskových organizací výstavbu dálnic v Česku. Sdružení Oživení a Ekologický

Více

ARCADIS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. Metrostav, a.s. Sekyra Group, a.s. CMS Cameron McKenna, v.o.s. Facility, s.r.o. Mota-Engil, E.C.S.A.

ARCADIS CZ, a.s. EUROVIA CS, a.s. Metrostav, a.s. Sekyra Group, a.s. CMS Cameron McKenna, v.o.s. Facility, s.r.o. Mota-Engil, E.C.S.A. Co je třeba změnit pro rozvoj PPP? Vladimír Sloup Asociace PPP www.asociaceppp.cz STAVEBNÍ VELETRHY Brno, 12.4.2011 1 Členové Asociace PPP 1. EVP s.r.o. Emanuel Šíp Konstrukce Media, s.r.o. PricewaterhouseCoopers

Více

ZÁPIS z 19. zasedání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR. Severozápad. Klášterec nad Ohří, 22. května 2008. Prezence

ZÁPIS z 19. zasedání. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti VRR. Severozápad. Klášterec nad Ohří, 22. května 2008. Prezence ZÁPIS z 19. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad Klášterec nad Ohří, 22. května 2008 Prezence Přítomni: Ústecký kraj Karlovarský kraj Ing. Jiří Šulc Ing. René Budjač Ing. Petr

Více

Česká republika Ministerstvo životního prostředí Odbor řízení projektů OPŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. není plátcem DPH

Česká republika Ministerstvo životního prostředí Odbor řízení projektů OPŽP, Vršovická 65, 100 10 Praha 10. není plátcem DPH Doplňující údaje: 0 04/2014 1.vydání RNDr. Grúz RNDr Grúz RNDr.Bc. Bosák, MBA PhDr. Edita Bosáková v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Čj.: ČŠIG-2412/12-G21 Název programu Registrační číslo projektu Název projektu Zadavatel Kontaktní osoba zadavatele Název zakázky Číslo zakázky 46/12/45 Č. ev. ISVZUS 228067 Druh a typ zakázky Předmět

Více

Ekonomickéaspekty přípravy a realizace dálničních staveb

Ekonomickéaspekty přípravy a realizace dálničních staveb Ekonomickéaspekty přípravy a realizace dálničních staveb Autor: Eduard Hromada, ČVUT, WP7 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky (TAČR) v rámci

Více

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova

ANALÝZA SWOT. Datum: rok 2015. Strategický plán rozvoje města Trutnova ANALÝZA SWOT Zadavatel: Zpracovatel: Město Trutnov Berman Group s.r.o. Datum: rok 2015 Strategický plán rozvoje města Trutnova 2 Analýza SWOT Dne 8. července 2015 proběhlo jednání pracovní skupiny zaměřená

Více

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR

Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Potřeba vypracovat Strategický plán rozvoje ITS pro ČR Poziční dokument Sdružení pro dopravní telematiku Předkládaný text je pozičním dokumentem Sdružení pro dopravní telematiku navazujícím na předchozí

Více

2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze. Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014

2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze. Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 2014: ROK ZMĚN v dopravní infrastruktuře panelová diskuze Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014 Výzkum mínění odborné veřejnosf 2. Silniční a dálniční infrastruktura státu 2.3 Měl by

Více

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 21.

INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012. stav ke dni 21. INFORMACE O STAVU A ZPŮSOBU PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBSAŽENÝCH VE STRATEGII VLÁDY V BOJI PROTI KORUPCI NA OBDOBÍ LET 2011 A 2012 - AKTUALIZACE ZA 2. ČTVRTLETÍ 2011 stav ke dni 21. července 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodem...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.3.2005 KOM(2005) 64 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE ZPRÁVA ZA ROK 2003 O PROGRAMU PHARE A PŘEDVSTUPNÍCH NÁSTROJÍCH PRO KYPR, MALTU A TURECKO {SEC(2005) 273}

Více

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 3. 9. 2013 2013/0080(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY

PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY O nás Advokátní kancelář Vozáb & Co. poskytuje právní služby klientům na území České republiky a Slovenské republiky

Více

VŠ UN Aktualizace Dlouhodobého záměru

VŠ UN Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 (AR 2014-15) říjen 2014 1 Úvod Dokument Aktualizace

Více

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie

Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie Seznam kandidátů na člena Rady Státního fondu kinematografie Státní fond kinematografie vyhlásil v souladu se zákonem 496/2012 Sb. o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VÝZKUMNÉ RADY TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 36 Datum: 7. 3. 2014 Od do: 9.00 13.30 hodin Místo: Sídlo TA ČR, Evropská 37, Praha 6 VR TA ČR Přítomni: Omluveni: prof. Ing. Vladimír Mařík,

Více

TRANSPOZICE SMĚRNICE O USNADNĚNÍ VÝSTAVBY SÍTÍ NGA. Mgr. Luděk Šrubař

TRANSPOZICE SMĚRNICE O USNADNĚNÍ VÝSTAVBY SÍTÍ NGA. Mgr. Luděk Šrubař TRANSPOZICE SMĚRNICE O USNADNĚNÍ VÝSTAVBY SÍTÍ NGA Mgr. Luděk Šrubař ZAMĚŘENÍ PREZENTACE I. Směrnice o usnadnění výstavby důvody vzniku a základní rámec II. III. IV. Transpozice Směrnice do právního řádu

Více

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby

Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Company LOGO Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby Strategie realizace Smart Administration v období 2007 2013 České republiky Content Vize a cíle Strategie Hexagon veřejné správy Charakter

Více

STRATEGICKÉ POTŘEBY PRŮMYSLU V LETECH

STRATEGICKÉ POTŘEBY PRŮMYSLU V LETECH STRATEGICKÉ POTŘEBY PRŮMYSLU V LETECH 2008-2011 Česká republika může mít oprávněné ambice stát se znalostně technologickým centrem Evropy s rychle rostoucí ekonomikou i životní úrovní, vysokou zaměstnaností

Více

PhDr. Edita Bosáková v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil

PhDr. Edita Bosáková v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Doplňující údaje: 0 08/2013 1.vydání RNDr Grúz RNDr Grúz RNDr.Bc. Bosák, MBA PhDr. Edita Bosáková v.r. v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kreslil/psal Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava:

Více

DEKLARACE POROZUMĚNÍ

DEKLARACE POROZUMĚNÍ DEKLARACE POROZUMĚNÍ uzavřená dne 30.10.2006 mezi (1) Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., společností, založenou podle práva České republiky, se sídlem v Ostravě, Hrabová, Axis Office Park Ostrava

Více

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů

Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů 1 Očekávání stavebních firem a dodavatelů stavebních materiálů Ing. INCOMA Research, Business & Industry CEE Základní informace o projektu 2 Při příležitosti konference Fórum českého stavebnictví připravila

Více

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006

RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Tento projekt je financován z finančních prostředků Evropské unie RPS/CSF Budoucnost politiky HSS 2007-13 Česká republika 2004>2006 Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Externí expert Ministerstvo pro místní rozvoj

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Záznam ze 4. jednání pracovní komise předsedy Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí k hospodárnému nakládání s majetkem státu konané ve středu dne 29. července 2015 9.00-12.00 hod. v budově Úřadu vlády

Více

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13.

Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Úřad vlády České republiky 13. Zápis ze schůze Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úřad vlády České republiky 13. června 2014 Přítomni / omluveni viz prezenční listina (Příloha k zápisu)

Více

Strategický plán rozvoje města Písku. Město Písek

Strategický plán rozvoje města Písku. Město Písek Strategický plán rozvoje města Písku Město Písek Zadavatel: Město Písek Zpracovatel: Berman Group Cassia Development & Consulting Datum: říjen 2015 Obsah Úvod... 5 Strategický plán města Písku a jeho vazba

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 172

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 172 Datum: 3. 10. 2013 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 172 Od do: 9:15 15:50 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 33b, Praha 6 Přítomni: Bízková, Janeček, Bunček, Kebo, Komárek, Ondračková,

Více

Další předložené body k rozhodnutí přta neprojednalo a tyto budou předány k projednání VR zajistí KaTA (2). O2: KaTA T: 23. 7.

Další předložené body k rozhodnutí přta neprojednalo a tyto budou předány k projednání VR zajistí KaTA (2). O2: KaTA T: 23. 7. Datum: 3. 7. 2014 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSEDNICTVA TECHNOLOGICKÉ AGENTURY ČR č. 215 Od do: 13:10 18:30 h Místo: Kancelář TA ČR, Evropská 37, Praha 6 Přítomni: Ing. Rut Bízková (RB), Ing. Miroslav Janeček,

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014-2020

Administrativní zátěž a programové období 2014-2020 Administrativní zátěž a programové období 2014-2020 Ing Daniel Braun, M.A. 1. náměstek ministra pro místní rozvoj 30. května 2012, Praha Obsah Východiska příprav 2014+ Proč zjednodušovat? Hlavní oblasti

Více

ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA AFAM ČR O ČINNOSTI ASOCIACE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 13. ČERVNA 2006 A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA AFAM ČR O ČINNOSTI ASOCIACE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 13. ČERVNA 2006 A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSEDNICTVA AFAM ČR O ČINNOSTI ASOCIACE ZA OBDOBÍ OD POSLEDNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 13. ČERVNA 2006 A HLAVNÍ ÚKOLY NA PŘÍŠTÍ OBDOBÍ Rok 2006 a první pololetí roku 2007 bylo opět jedním z významných

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR (dále jen Projekt ) Státní fond dopravní infrastruktury

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR (dále jen Projekt ) Státní fond dopravní infrastruktury Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR (dále jen Projekt ) Státní fond dopravní infrastruktury - Závěrečná prezentace - Aviation and Transport Services Leden

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 930 Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů Úkol: Ukazatel plnění: Odpovídají: Termín

Více

KOMPARACE INSTITUCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A FUNGOVÁNÍ REGULACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA SLOVENSKU A V ČESKU

KOMPARACE INSTITUCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A FUNGOVÁNÍ REGULACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA SLOVENSKU A V ČESKU KOMPARACE INSTITUCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A FUNGOVÁNÍ REGULACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA SLOVENSKU A V ČESKU KOMPARACE INSTITUCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A FUNGOVÁNÍ REGULACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA SLOVENSKU A V ČESKU Autoři:

Více

Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech

Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech Politika architektury a stavební kultury rozvoj ve všech oblastech Petr Křenek oddělení územního plánování Krajský úřad Karlovarského kraje Politika architektury a stavební kultury http://www.mmr.cz/cs/stavebni-rad-a-bytova-politika/uzemni-planovani-a-stavebni-rad/koncepce-strategie/politika-architektury-astavebni-kultury-ceske-rep

Více

Zápis ze 17. schůze představenstva, která se konala ve dnech 13. a 14. dubna 2015 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1

Zápis ze 17. schůze představenstva, která se konala ve dnech 13. a 14. dubna 2015 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 Zápis ze 17. schůze představenstva, která se konala ve dnech 13. dubna 2015 PŘÍTOMNI: JUDr. Martin Vychopeň JUDr. Antonín Mokrý JUDr. Petr Poledník Mgr. Robert Němec JUDr. František Smejkal JUDr. Lenka

Více

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového

a obcí, práva a povinnosti, návrh nového Veřejné zakázky z pohledu starostů měst a obcí, práva a povinnosti, návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek Regionservis s.r.o., dne 19. 11. 2015 JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LLM Kontakt: tel.:

Více

Výzvy využívání otevřených dat v ČR

Výzvy využívání otevřených dat v ČR a cesty k jejich řešení Praha, 8. 11. 2013 Výzvy využívání otevřených dat v ČR Dušan Chlapek 1, Jan Kučera 1, Martin Nečaský 2, 1 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze 2 Matematicko-fyzikální

Více

Příprava budoucí kohezní politiky Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA

Příprava budoucí kohezní politiky Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA Příprava budoucí kohezní politiky Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, Ph.D. MBA Setkání řešitelů projektů OP VaVpI Brno, 27. července 2011 Otázky zůstávají stejné, nebo podobné, po dlouhou dobu, avšak odpovědi

Více

SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI SMLOUVA O DLOUHODOBÉ SPOLUPRÁCI Smluvní strany: TOP 09, politická strana se sídlem Revoluční 24, Praha 1 jednající: Karlem Schwarzenbergem, předsedou přípravného výboru Miroslavem Kalouskem, členem přípravného

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Materiál upravený na základě jednání kolegia děkanky 10. 11. 2010 Dlouhodobý záměr Fakulty mezinárodních

Více

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY VIZE

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY VIZE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY VIZE Návrhy strategických směrů 1 Duben 2016 STAVEBNÍ KAMENY VIZE OSTRAVY 2030 Stavební kameny vize pro Ostravu 2030 jsou prohlášení, která popisují ideální stav, k němuž chce

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních:

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních: Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních: Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Zápis z 22. schůze představenstva, která se konala ve dnech 12. a 13. října 2015 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1

Zápis z 22. schůze představenstva, která se konala ve dnech 12. a 13. října 2015 v zasedací místnosti ČAK, Národní 16, Praha 1 Zápis z 22. schůze představenstva, která se konala ve dnech 12. října 2015 PŘÍTOMNI: JUDr. Martin Vychopeň JUDr. Antonín Mokrý JUDr. Petr Poledník JUDr. Radim Miketa Mgr. Robert Němec JUDr. František Smejkal

Více

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B.

Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Příloha č. 4 - Popis realizace a specifikace předmětu plnění veřejné zakázky plnění A a B. Plnění A: KA 2 - Strategie rozvoje úřadu a města Současný stav: Město má zpracovaný Strategický plán rozvoje města

Více

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz

Stínová vláda ČSSD. Vláda společenské odpovědnosti. www.cssd.cz Stínová vláda ČSSD Vláda společenské odpovědnosti www.cssd.cz 14.7.2010 www.cssd.cz 1 Stínový předseda vlády Mgr. Bohuslav Sobotka Věk 38 Rodinný stav ženatý, 2 děti Vzdělání Právnická fakulta Masarykovy

Více

Vyhodnocení veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Vyhodnocení veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Vyhodnocení veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Závěrečný materiál veřejné konzultace k přípravě Strategie vzdělávací

Více

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky

Podnikání a živnosti. Obor státní služby č. 42. Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Podnikání a živnosti Obor státní služby č. 42 Studijní text ke zvláštní části úřednické zkoušky Seznam otázek ke zvláštní části úřednické zkoušky 1. Obecné zásady pro hodnocení dopadů regulace (regulatory

Více

tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika.

tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika. Vážení a milí, tento rok jsme uspořádali již 22. ročník pracovního veletrhu Career Days, největšího projektu AIESEC Česká republika. Stejně jako v předchozích letech jsme se i letos zaměřili na zprostředkování

Více

V úterý 16. června 2015 byly v aule ČVUT Praha, Betlémské kapli, slavnostně předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2014.

V úterý 16. června 2015 byly v aule ČVUT Praha, Betlémské kapli, slavnostně předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2014. V úterý 16. června 2015 byly v aule ČVUT Praha, Betlémské kapli, slavnostně předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA/TECHNOLOGIE/INOVACE ROKU 2014. VYPISOVATEL: SOUTĚŽ JE POŘÁDÁNA VE SPOLUPRÁCI S: ORGANIZÁTOR:

Více

5. České dopravní fórum Praha 9. 6. 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA:

5. České dopravní fórum Praha 9. 6. 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA: ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA: Mezinárodní konference se konala v prostorách Magistrátu hlavního města Prahy za účasti významných zahraničních i domácích hostů a značného zájmu médií. Na konferenci, jejímž hlavním

Více

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI

uzavírají na základě dohody, tuto SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI mezi zastupiteli hnutí UFO a zastupiteli hnutí ANO 2011 na volební období 2014 2018 ve statutárním městě Ústí nad Labem s podporou dalších subjektů a osob Zastupitelé statutárního

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

Pojetí veřejné správy a její členění

Pojetí veřejné správy a její členění MODUL 2 - Veřejná správa Úvod Vstoupili jsme do části vstupního vzdělávání následného nazvané Veřejná správa. Jejím cílem je zprostředkovat základní znalosti a vědomosti v této problematice orientované

Více

Programové prohlášení vlády. I. Preambule

Programové prohlášení vlády. I. Preambule Programové prohlášení vlády 1992 I. Preambule Vláda České a Slovenské Federativní Republiky předstupuje před Federální shromáždění i před občany našeho státu se svým programový prohlášením, které odráží

Více

Lukáš Klee Správa zakázky (Contract Administration)

Lukáš Klee Správa zakázky (Contract Administration) Lukáš Klee Správa zakázky (Contract Administration) Určeno pro Kulatý stůl ARI: SPRÁVCE STAVBY (10. září 2014). Připraveno na základě knihy autora s názvem International Construction Contract Law publikované

Více

Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny

Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny Interní protikorupční program Národní lékařské knihovny Úvod Interní protikorupční program NLK (dále IPPNLK) je zpracován na základě rezortního interního protikorupčního programu, který je zpracován na

Více

Public Private Partnership

Public Private Partnership Public Private Partnership jako efektivní nástroj budování a provozování veřejn ejné infrastruktury Jak projekty PPP zapadají do systémů veřejn ejného zadávání Jan Šnajdr Asociace PPP 1 Klíčov ové parametry

Více

JEDNACÍ ŘÁD Legislativní rady vlády

JEDNACÍ ŘÁD Legislativní rady vlády JEDNACÍ ŘÁD Legislativní rady vlády schválený usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998, změněný usnesením vlády ze dne 24 listopadu 2004, usnesením vlády ze dne 4 října 2006 č. 1148, usnesením vlády ze dne

Více

Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s.

Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s. Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR SSŽ, a.s. Organizační struktury velkých stavebních firem v ČR METROSTAV, a.s. přímé řízení ovlivňování Valná hromada akcionářů Metrostav a.s. Subbterra

Více