Příručka progecad Professional 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příručka progecad Professional 2013"

Transkript

1 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však počet zpětných kroků omezený, v progecadu se až do uložení můžete vrátit na samý začátek rýsování. Mějte však na pozoru, že vratnou operací je i posun kamery. Než se tak vrátíte k původní požadované situaci, bude vám návrat trvat poněkud déle. Operací zpět se také rozumí i přepnutí z modelového do výkresového prostoru. 48

2 28. Znovu Upravit Znovu _redo znova vrátí zpět výsledek předchozího příkazu ZPĚT nebo Z Funkce Znovu úzce souvisí s příkazem č. 27. Jestliže jste omylem vrátili zpět nevyžádanou operaci, je možné ji díky tomuto příkazu znovu zopakovat. Pokud však funkce Zpět doposud nebyla použita, vypíše příkazový řádek hlášku ZNOVA musí následovat neprodleně po příkazu Z nebo ZPĚT. 29. Vyjmout Upravit Vyjmout _cutclip vyjmis umístí objekty do schránky a odstraní jej z výkresu Tento známý příkaz pracuje na podobné bázi jako příkaz č. 30. Rozdílem však je vyjmutí z výkresu a následné vložení do jiného místa na rýsovací ploše. Příkaz se dá také chápat jako přesun či přemístění zvolených objektů. Stejně jako v platformě Windows i zde lze užít všeobecně známé klávesové zkratky CTRL + X. 30. Kopírovat Upravit Kopírovat _copyclip skopie zkopíruje objekty do schránky Podobně jako příkaz č. 29 i tento vkládá zvolené objekty do schránky. Kopírované objekty však nechává v rýsovacím prostoru na svém původním místě. Pro spuštění příkazu je také možné využít zkratku CTRL + C. 49

3 31. Kopírovat se základním bodem Upravit Kopírovat se základním bodem _copybase skopieref zkopíruje objekty do schránky s použitím základního bodu Oproti příkazu č. 30 má tento navíc před vlastním výběrem objektů vsazenou funkci, která je ihned po spuštění zobrazena v příkazovém řádku, a sice určení základního bodu. Na tomto místě pak levým tlačítkem myši zvolíte základní bod, s jehož pomocí budete kopírované objekty dále vkládat. 32. Vložit Upravit Vložit _pasteclip svlož vloží data ze schránky do aktuálního výkresu Příkaz pracuje v součinnosti s příkazy č. 29 a 30 a je možné jej spustit i standardizovanou zkratkou CTRL + V. Vložení kopírovaných či vyjímaných objektů ještě provází určení referenčního bodu, který byl zadán v příkazech 29 nebo 30 buď automaticky, nebo v příkazu č. 31 ručně. 33. Vložit na původní souřadnice Upravit Vložit na původní souřadnice _pasteorig svložorig vloží data ze schránky do aktuálního výkresu s použitím aktuálních souřadnic Vkládání kopírovaných objektů s originálními souřadnicemi má zjednodušení v tom smyslu, že není potřeba zadávat žádný referenční bod. Kopírované objekty budou mít svůj základní bod vždy za pozici souřadnic 0,0,0. Zároveň je potřeba si dát pozor na to, kolikrát je příkaz aplikován, protože mohou na sobě vzniknout vrstvy objektů, které již byly ve schránce. 34. Vložit jako blok Upravit Vložit jako blok _pasteblock pasteblock vloží data ze schránky do aktuálního výkresu jako blok I tato funkce má svou výhodu, která spočívá v tom, že vložené objekty jsou trvale spojeny do jednoho objektu s jediným manipulačním bodem. Před vlastním vložením do plochy je však 50

4 podle pokynů příkazového řádku nutné tento základní bod nejprve kliknutím levého tlačítka myši označit. 35. Vložit jinak Upravit Vložit jinak _pastespec svložspec vloží data ze schránky do aktuálního výkresu s možností nastavení formátu Jestliže si pro vložení vyňatých či kopírovaných objektů nevyberete žádný z předchozích příkazů, můžete využít speciální vložení, jehož základem je tabulka na obrázku Obrázek 59. Nabídka příkazu se mění v závislosti na kopírovaném objektu. Volby na zmiňovaném obrázku platí pro vektorové objekty kopírované přímo z výkresu. Při vložení např. rastrového obrázku se nabídka omezí jen na položky Rastrový obrázek, Picture (Metafile) a Device Independent Bitmap. Kopírované či vyňaté objekty můžete do výkresu vložit buď jako obrázek nebo jako objekty progecadu, což není nic jiného než originální objekty s kompletními vlastnostmi (hladiny, typy čar etc.). Poslední možností je vložení objektů jako blok viz příkaz č. 34. Obrázek 59: : Vložení kopírovaného objektu Pokud by se jednalo o objekty z ostatních počítačových aplikací (MO Word, MO Excel etc.), bylo by možné také zvolit možnost Vložit propojení, v tomto případě by se zpravidla jednalo o objekt OLE, jehož funkce jsou vysvětleny v příkazu č Současně s touto volbou se nabízí i možnost vložit objekt jako ikonu zástupce. 36. Smazat Upravit Smazat Modifikace _delete vymaž odebere vybrané objekty z výkresu Tato jednoduchá funkce bývá také zpravidla nahrazována prostým stisknutím klávesy DELETE. Je potřeba se však mít na pozoru, v jakém pořadí se jednotlivé kroky provádějí. Pokud chcete využít klávesu DELETE, musí být vybrané objekty k odstranění nejdříve označeny. Naopak při 51

5 použití příkazu Smazat tento příkaz nejdříve spustíte a budete se řídit pokyny příkazového řádku vyberete tedy objekty k odstranění a poté příkaz potvdíte klávesou ENTER. 37. Vybrat vše Upravit Vybrat vše vybere všechny objekty ve výkresu Funkcí tohoto příkazu je vybrat všechny objekty, které se na rýsovací ploše nacházejí. Mimoto lze také využít klasickou zkratku CTRL + A. 38. Propojení OLE Upravit Propojení OLE... _olelinks olespoj zaktualizuje, upraví a odstraní vložená propojení OLE Objekty OLE se rozumí prvky externích aplikací, o kterých pojednává příkaz č Tento příkaz se pak zabývá úpravou již vložených objektů. Po jeho spuštění se zobrazí okno (Obrázek 60), v němž se nachází seznam všech vložených objektů. Příkaz je samozřejmě zbytečné použít, jestliže ve výkrese není žádný objekt tohoto typu. Obvykle je bez označeného řádku s Obrázek 60: Propojení výkresu s aplikacemi objektem aktivní jen tlačítko Storno. Po označení objektu se aktivují i ostatní tlačítka. Prvním z nich je Aktualizovat. Opět bude jednodušší si příkaz vysvětlit na příkladě. Předpokládejte, že jste do výkresu vložili soubor z aplikace MO Excel a rozhodnete se jej změnit. Ve výkrese však zůstane původní soubor bez aktualizovaných změn. Právě teď tedy využijete zmiňované tlačítko s tím, že máte ještě možnost volby mezi ruční nebo automatickou aktualizací. Tlačítko Otevřít zdroj následně otevře příslušnou aplikaci, v níž byl soubor vytvořen a je možné jej v ní spravovat. Změnou zdroje je myšlena volba za jiný druh zdroje. Spuštění tohoto příkazu vyvolá okno Průzkumníka Windows, v němž si můžete vybrat jiný zdrojový soubor vložený do výkresu. Vložení poté potvrdíte tlačítkem Otevřít. Zrušit propojení zjednodušeně znamená smazat objekt OLE z výkresu. Taktéž je možné stejnou akci provést klávesou DELETE. Pokud si však zvolíte korektní cestu a kliknete na tlačítko Zrušit 52

6 propojení, objeví se informativní hláška. Kliknutím na tlačítko Ano objekt OLE odstraníte z výkresu, v opačném případě jej ponecháte beze změn. 39. Najít a nahradit Upravit Najít a nahradit... Text _find najdi najde a nahradí výrazy v textu nebo ukáže zvolený text Funkce nalezení a nahrazení je platná pouze pro texty a textové objekty vytvořené v programech CAD a pracuje na stejné bázi jako funkce v textových editorech. Základem příkazu je okno (Obrázek 61) s možnostmi vyhledání a nahrazení požadovaných textů. Orientace v něm je velmi snadná. Pokud se ve vašem výkrese nachází např. velké množství textů a bylo by pracné přepisovat každé textové pole, zejména v případě, že každý text bude nahrazen opět stejným schématem, vepíšete do prvního pole Co hledat hledaný textový řetězec. Musí jít o souvislý tok znaků, nelze tedy napsat část prvního slova a část druhého slova. V takovém případě se objeví v dolním šedém rámečku hláška, že nebyl nalezen žádný další výskyt. Do dalšího řádku Nahradit čím napíšete nový text, který bude nahrazovat ten původní. Hledání a nahrazení pak aplikujete buď na celý výkres, aktuální rozvržení, nebo jen na výběr určitého textového pole, který provedete ikonkou vpravo od rozbalovacího. Stisknutí tlačítka Najít bude mít za následek výčet všech objektů se Obrázek 61: : Nahrazení textu zadaným textem a objeví se hláška (Obrázek 62) s počtem vystopovaných objektů a shod, kterou jen stačí potvrdit kliknutím na tlačítko OK. Tlačítka vedle tabulky mají za úkol zvýrazněný text v tabulce zobrazit na výkresové ploše. Horní tlačítko zobrazuje pouze jeden textový objekt, prostřední tlačítko počet označených objektů v tabulce a dolní tlačítko zobrazuje všechny položky v tabulce bez ohledu na označení. V oblasti vlevo Možnosti hledání je možné zvolit, zda mají být rozlišována velká a malá písmena, celá slova a zastupné znaky. V případě užití ve výkresu budou prohledávány i bloky a externí reference. Nakonec můžete ignorovat i skryté položky. V oblasti vpravo Typy textu 53

7 můžete zaškrtnutím příslušných políček prohledávat hodnoty atributů bloku, texty popisu kót, popisy hypertextového odkazu a hypertextové odkazy samotné. Pro vykonání operace, čili nahrazení jednoho výskytu můžete použít tlačítko Nahradit, v případě nahrazení všech textů pak Nahradit vše. Obrázek 62: : Hlášení o počtu prohlédnutých objektů 54

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

ICT Manuál k základům PC dovedností

ICT Manuál k základům PC dovedností ICT Manuál k základům PC dovedností Lektor: Rostislav Tůma Bauerova vila, Libodřice 12. 11. 2010 Školení je realizováno v rámci projektu Vzdělávání a řemesla jako prostředek podnikání na venkově, podpořeného

Více

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Základy práce v operačním systému Windows 7. Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Základy práce v operačním systému Windows 7 Katedra informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 2012 Obsah 1. Operační systém MS Windows 7... 3 2. Základní pojmy OS... 4 3. Popis

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma...

Obsah 1 WORD... 5. 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5. 1.2 Práce s textem... 5. 1.3 Formátování ve Wordu... 7. 1.3.1 Formátování písma... [Zadejte text.] Obsah 1 WORD... 5 1.1 Tisk souboru a náhled tisku... 5 1.2 Práce s textem... 5 1.3 Formátování ve Wordu... 7 1.3.1 Formátování písma... 7 1.3.2 Formátování odstavce... 8 1.4 Odrážky a číslování...

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : GRAFICKÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ WINDOWS... 2 1. Význam využití Windows... 2 2. Verze Windows není Windows jako Windosws... 3 3. Technické požadavky na provozování

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 5. Karta Vložení 5.1. Vložení tabulky Vložení tabulky z karty VloženípříkazemTabulka je stejné, jako v Excelu či Wordu. 1. Vybereme snímek, do kterého chceme vložit tabulku. 2. Na kartě Vložení ve skupině

Více

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce

Projekt. Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích. Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Projekt Vzděláváním k větším možnostem uplatnění na potravinářských trzích Podkladové materiály ke školení: Vedení účetní evidence pro zemědělce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Excel 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Loga - Office a Excel Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce tabulkového kalkulátoru Excel,

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013

333 tipů a triků pro Microsoft Office 2013 333 tipů a triků pro Microsoft Office Karel Klatovský Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah Obecné...10 1. Jaké jsou novinky v Microsoft Office?...10 2. Jaké existují edice

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

Stručný popis Microsoft Wordu

Stručný popis Microsoft Wordu Stručný popis Microsoft Wordu Microsoft Office Word 2003 je neuvěřitelně výkonný, univerzální nástroj pro zpracování textu, ve kterém můžeme vytvářet dokumenty nejrůznějších typů poznámky, dopisy, Faxy,

Více

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů

Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Microsoft Word - Záhlaví a užití stylů Záhlaví a zápatí Záhlaví a zápatí jsou oblasti umístěné na horním a dolním okraji každé stránky v dokumentu. Do záhlaví a zápatí můžete vložit text nebo grafiku (obrázek,

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Struktura osobního počítače

Struktura osobního počítače Základy Windows, Wordu, Excelu 1 Hardware Struktura osobního počítače software Díky operačnímu systému (např. MS-DOS, UNIX, LINUX, Windows 95, Windows 98 nebo Windows 2000): 1) mohou jednotlivé komponenty

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Uživatelský manuál k programu

Uživatelský manuál k programu Uživatelský manuál k programu Martin Roubec I Manuál programu Formix Obsah 0 Kapitola I Program FORMIX SE 1 Kapitola II Licence, registrace atd 3 Kapitola III Spouštěcí parametry programu 4 Kapitola IV

Více

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2

1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1. 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace... 1 2. Denní výkaz prací... 2 2.1. Seznam prací... 2 2.2. Rozpis práce... 2 3. Práce s databázemi... 5 3.1. Klienti... 5 3.2. Projekty... 5 3.3.

Více

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu.

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu. 11 Databázové systémy Databázové systémy jsou speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah Obsah Obsah...1 Úvod...5 Požadavky na počítač...6 Instalace...7 Prostředí programu...9 Zadávání posudku...10 Úvod a závěr posudku...10 Základní údaje o posudku...11 Lexikon obcí,

Více

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010

Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Základy editace textu v programu WordPad a Microsoft Word 2010 Učební text pro předmět U053 Ing. Michaela Seghmanová Praha 2011 Určeno pro studenty

Více