Rodina protokol TCP/IP, verze 2.2. ást 4: Systém DNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodina protokol TCP/IP, verze 2.2. ást 4: Systém DNS"

Transkript

1 v. 2.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokol, verze 2.2 ást 4: Systém DNS Jií Peterka, 2005

2 v. 2.2 Pro DNS? k jednoznané identifikaci uzl a pro fungování penosových mechanism staí IP adresy ale jsou málo mnemonické v nkterých speciálních situacích a pro nkteré úely nepostaují aliasy dynamicky pidlované IP adresy pro nkteré úely nejsou vhodné když je poteba "oslovit" poskytovatele urité služby, ne konkrétní uzel pro flexibilní doruování elektronické pošty ("na doménu").. když hrozí peíslování nevypovídají nic o povaze/urení/umístní uzlu vs. ksi.ms.mff.cuni.cz DNS je ešení, které umožuje používat symbolická jména místo íselných adres DNS = Domain Name System zahrnuje: pravidla pro tvorbu jmen a fungování celého systému založená na principu domén databázi symbolických jmen a jim odpovídajícííselných adres dnes i dalších údaj pevodní mechanismy.. pro pevod mezi symbolickými a doménovými jmény J.Peterka, MFF UK,

3 v. 2.2 Pvodníešení (ped DNS) Symbolická jména pro uzly se používala již v zárodeném ARPANETu a zastupovala jejich íselné adresy ešení: existovala centrální autorita, která vedla evidenci symbolických jmen a pevodní tabulku ve stylu: UCLA= zajišovala všechny aktualizace distribuovala tuto tabulku všem zájemcm ve form souboru HOSTS symbolická jména mohla být "jednorozmrná" nemusela být lenna na ásti/složky celé to mohlo fungovat pouze pi velmi malém potu uzl a malé frekvenci zmn. vtší poet uzl a vtší frekvence zmn vyžadují jinéešení nikoli centralizované nikoli "jednorozmrné" dostaten škálovatelné!!! DNS zaalo vznikat poátkem 80. let postupn zaalo plnit i další funkce (nap. v oblasti el. pošty) J.Peterka, MFF UK,

4 v. 2.2 Koncepce DNS musí to být distribuované ešení distribuované co do umístní dat objemy dat budou velké data by mla být uchovávána co nejblíže místu kde vznikají a kde "žijí" (mní se) distribuované co do pravomocí aby rzné subjekty mohly pijímat uritá rozhodnutí a vykonávat úkony bez nutnosti koordinace s jinými subjekty aby bylo možné pidlovat nová jména bez nutnosti ptát se, zda jsou již použita jinde. distribuované co do fungování kvli spolehlivosti i kvli vytížení to nesmí mít jeden centrální prvek dotazy týkající se uritých dat se budou zodpovídat tam, kde se tato data nachází musí to fungovat efektivn týká se to hlavn pevodních mechanism mezi symbolickými jmény a íselnými IP adresami mže to využívat "princip lokality" dotazy nejastji smují na "místní" uzly, nebo na stále stejná jména "cizích" uzl má smysl optimalizovat fungování pomocí vyrovnávacích pamtí (cache) J.Peterka, MFF UK,

5 v. 2.2 Plochý vs. hierarchický prostor jmen Plochý jmenný prostor všechna jména jsou "jednorozmrná" nap. ALPHA, Sun, PC1 je omezený poet "smysluplných" jmen jména se pidlují z jedné "množiny" musí to být centráln koordinováno ten kdo chce njaké jméno se musí ptát zda ješt nebylo použito nevýhody: je to nepružné, neškálovatelné, organizan nároné Hierarchický jmenný prostor existuje hierarchie (strom) dílích jmenných prostor, tmto dílím jmenným prostorm se íká domény "výsledná" jména budou mít více složek organizan to je zaízeno tak, aby (dílí, složková..) jména v rámci domén bylo možné "erpat" nezávisle na ostatních doménách tomu musí odpovídat i "sestavování" dílích složek jmen do vtších celk J.Peterka, MFF UK,

6 v. 2.2 cz cz cuni Pedstava hierarchického jmenného prostoru hierarchie jmenných prostor / domén každá doména má své jméno (label) mff ms ms www kocour www (jméno pidlené v domén "cuni.cz", pln kvalifikované jméno je www (jméno pidlené v domén "mff.cuni.cz", pln kvalifikované jméno je ksi (jméno pidlené v domén "ms.mff.cuni.cz", pln kvalifikované jméno je ksi.ms.mff.cuni.cz J.Peterka, MFF UK,

7 v. 2.2 Symbolická doménová jména cz cz obecn nemusí být uvedeny všechny složky (všechna dílí jména) cuni mff ms ms ksi kocour www www www jednotlivá dílí jména se zapisují za sebou a oddlují tekami poadí: nejvíce vlevo je "nejnižší" jméno ve smyslu hierarchie domén J.Peterka, MFF UK,

8 v. 2.2 cz cz Pln kvalifikovaná symbolická doménová jména teprve pln kvalifikovaná jména jsou jednoznaná cuni mff ms ms ksi kocour www www www obsahuje celou posloupnost dílích jmen až po nejvyšší doménu (ve smyslu jejich hierarchie) J.Peterka, MFF UK,

9 v. 2.2 Syntaxe doménových jmen každá složka (dílí jméno, label) smí mít nejvýše 63 znak mohou se používat pouze písmena, íslice a pomlka ne háky a árky!! pomlka nesmí být na zaátku ani na konci velká a malá písmena se nerozlišují pozor, neplatí pro celé URL!! celé doménové jméno musí mít max. 255 znak v praxi lze používat i doménová jména, která nejsou pln kvalifikovaná chybí jim nco "zprava" mže se doplnit automaticky nap. se doplní na ale jen v "psobnosti" domény ms.mff.cuni.cz pesný mechanismus "doplování" je v kompetenci místní sít nemusí být pesn známo jak to dopadne dsledek: nepoužívat 2-písmenná jména shodná se jmény TLD nebylo by zejmé, zda jde i nejde o pln kvalifikované jméno nap. je TLD Montserratu J.Peterka, MFF UK,

10 v. 2.2 Princip delegace pravomoci v každé domén mohli pidlit jméno www, aniž se museli kohokoli ptát!!!! cz cz cuni mff Pravidlo: v jedné domén nesmí být stejné jméno použito dvakrát!!! ms ms troja karlin www www www www J.Peterka, MFF UK,

11 v. 2.2 Co je doména? prvek v rámci hierarchického lenní jmenného prostoru není apriorn stanovena ani hloubka, ani košatost hierarchie (stromu)!! "okruh psobnosti" nkoho, kdo má právo pidlovat symbolická jména emu má doména odpovídat? organizanímu lenní? teritoriálnímu lenní? jinému lenní? NENÍ TO PEDEPSÁNO!!! je to ponecháno na uvážení správce nadazené domény výjimka: je pedepsán charakter domén nejvyšší úrovn tzv. TLD domén (Top Level Domén) existují cctld (country code TLD), odpovídající státním útvarm, tvar dle normy ISO-3166.cz pro R.sk pro Slovesko.us pro USA.ru pro Rusko existují gtld (generic TLD), vyjadující charakter subjektu.edu pro školské instituce pidluje IANA/ICANN.com pro komerní organizace.int,.net,.gov,.mil,.org,.arpa J.Peterka, MFF UK,

12 v. 2.2 Jak má být doména "velká"? není apriorn stanoveno to co komu vyhovuje, co do velikosti i logice lenní "píliš velká" doména není smysluplné, aby se pímo v této domén pidlovala jména uzlm spadajícím do domény nap. z organizaních dvod eší se "delegováním pravomoci" (parcelací "okruhu psobnosti") vytváí se dceinné domény "vhodn velká" doména s takovým potem uzl, aby se nevyerpala smysluplná/požadovaná jména netýká se to až tak správy domény!! píklady: pro malou organizaci bývá "vhodn velká" doména druhé úrovn pro velkou organizaci je vhodnjší víceúrovové lenní nap. UK (cuni.cz) J.Peterka, MFF UK,

13 v. 2.2 Autorita nad doménou autorita = právo provádt zmny pidlovat nová jména, mnit je. zizovat dceinné domény obecn: ten kdo má autoritu nad doménou, má autoritu i nad jejími dceinnými doménami získává ji pi vytvoení dceinné domény ale mže se jí vzdát, resp. delegovat ji na jiný subjekt!!! píklad: provider má autoritu nad doménami nkterých svých zákazník (kterým spravuje jejich domény), nemá autoritu nad doménami jiných svých zákazník ISP1 J.Peterka, MFF UK, Z1 Z1 Z2 Z2 cz cz X1 X1 Y1 Y1 ISP2 X2 X2 Y2 Y2 zóna X3 X3

14 v. 2.2 Zóny zóna oblast tvoená skupinou domén, nad kterou má nkdo konkrétní (jeden subjekt) autoritu zóny se "zvtšují" vytváením dceinných domén zóny se "zmenšují" delegováním pravomoci (autority) nad dceinnými doménami dohází k "vykousnutí" celých podstrom domén ze stávající zóny a ke vzniku nové zóny zone file všechny údaje týkající se domén nad kterými má nkdo autoritu (týkající se jedné zóny) jsou uchovávány na jednom míst v jedné databázi, resp. jednom souboru, tzv. zone file tam kde "žijí" a kde s nimi správce pracuje J.Peterka, MFF UK,

15 v. 2.2 Name servery vs. domény v rámci každé domény se "pamatují" urité informace nap.: poíta se jménem X má IP adresu poštu pro doménu doruuj na uzel X.domena.cz slouží jako podklad k zodpovídání dotaz typu" jako IP adresu má poíta X? tyto informace nejsou uchovávány centráln, ale jsou distribuovány a také se s nimi pracuje tam, kde se nachází Name server vždy písluší k njaké konkrétní domén je to server (uzel) který má k dispozici data píslušné domény a odpovídá na dotazy které se jich týkají pedstava: každá doména má svj name server poskytuje službu spoívající v pevodu jmen na IP adresy 1 poíta mže plnit roli name serveru pro více domén 1 zóna = 1 uzel který dlá name server pro všechny domény v zón J.Peterka, MFF UK,

16 v. 2.2 Struktura name server ms ms ms ms cz cz root cz cz cuni cuni mff mff troja troja karlin karlin struktura name server logicky odpovídá struktue domén každá doména má svj name server existuje tzv. koenový (root) name server, který "zná" name servery všech TLD (domén nejvyšší úrovn) fyzicky jsou name servery lenny jinak 1 zóna má 1 name server kvli dostupnosti jsou name servery nejmén zdvojeny name server doména J.Peterka, MFF UK,

17 v. 2.2 Princip pekladu tazatel se nejprve ptá koenového name serveru, jehož adresa je všeobecn známa tazatel ptá se na IP adresu uzlu ksi.ms.mff.cuni.cz až se dostane k takovému name serveru, který mu dokáže odpovdt ms ms uzel ksi.ms.mff.cuni.cz ms ms J.Peterka, MFF UK, cz cz root cz cz 3 cuni cuni 4 mff mff troja troja 1 karlin karlin tazatel je postupn odkazován na další name servery

18 v. 2.2 Skutený prbh pekladu (rekurzivní dotaz) oslovený name server sám zprostedkuje zodpovzení dotazu cz cz root cz cz ksi.ms.mff.cuni.cz? name server cuni cuni tazatel se ptá "nejbližšího" name serveru nejbližší je ten, jehož existenci má zanesenu ve své konfiguraci ms ms ms ms mff mff troja troja karlin karlin J.Peterka, MFF UK,

19 v. 2.2 oslovený name server pouze doporuí jiný name server Skutený prbh pekladu (iterativní dotaz) ksi.ms.mff.cuni.cz? 1 2 zeptej se root-a tazatel se nejprve ptá "nejbližšího" name serveru name server ksi.ms.mff.cuni.cz? ksi.ms.mff.cuni.cz? zeptej se.cz ms ms ms ms J.Peterka, MFF UK, cz cz root cz cz cuni cuni mff mff troja troja pvodní tazatel se postupn obrací na jednotlivé name servery žádný mu nedá odpov každý jej pouze nasmruje jinam karlin karlin

20 v. 2.2 Primární a sekundární name servery z pohledu tazatel jsou ekvivalentní primární name server zone file je na místním disku sekundární name server získává data z primárního name serveru každá doména musí mít (hlavní) name server, který je tzv. primární primární name server má pímo k dispozici relevantní data o domén svj zone file získává z místního disku krom toho by mla mít nejmén jeden (záložní) name server, tzv. sekundární sekundární name server by ml být umístn v jiné síti nejastji u (nadazeného) providera sekundární name server "seizuje svj obsah" sám a automaticky podle obsahu primárního name serveru vyžádá si tzv. zone transfer J.Peterka, MFF UK,

21 v. 2.2 DNS servery a resolvery aplikace data resolver resolver cache name server dotazy odpovdi dotazy odpovdi dotazy odpovdi DNS má architekturu klient/server name server odpovídá na dotazy plní roli serveru resolver pokládá dotazy name serverm plní roli klienta na uzlu který plní roli name serveru musí být implementovány ob složky i name server se ptá jiných name server, k tomu potebuje resolver na ostatních uzlech staí jen resolver J.Peterka, MFF UK,

22 v. 2.2 Optimalizace fungování DNS replikace name servery domén jsou replikovány jako primární a alespo jeden sekundární v praxi bývá i více záložních name server replikovány jsou i koenové name servery všechny jsou primární slouží i k rozložení zátže cache-ování odpovdi autoritativních name server si ostatní servery ukládají do svých cache pamtí a pak je používají pro pímou (neautoritativní) odpov ) cacheování pináší nejvtší optimalizaci!! forwarding name server pijímá rekurzivní dotazy, ale neeší je, nýbrž pouze pedává (forwarduje) jinému name serveru obvykle kvli snazší konfiguraci klient J.Peterka, MFF UK,

23 v. 2.2 Neautoritativní odpovdi data resolver cache name server autoritativní pro konkrétní doménu jsou její primární a sekundární server kvli optimalizaci fungování jsou získané odpovdi ukládány do vyrovnávací pamti (cache pamti) pouze po uritou dobu TTL je atributem odpovdi další odpovdi na stejné dotazy jsou pak zodpovídány z vyrovnávací pamti odpov z cache pamti má jiný statut než odpov od autoritativního name serveru je tzv. neautoritativní, nebo pochází od nkoho kdo nemá autoritu hovoit za píslušnou doménu tazatel to z odpovdi pozná a mže si vyžádat pouze autoritativní odpov existují "caching only" name servery které pouze cacheují, ale nejsou pro žádnou doménu autoritativní J.Peterka, MFF UK,

24 v. 2.2 Koenové name servery name org city a InterNIC Herndon,VA, US b ISI Marina del Rey,CA, US c PSInet Herndon,VA, US d UMD College Park,MD, US e NASA Mt View, CA, US f ISC Palo Alto, CA, US g DISA Vienna, VA, US h ARL Aberdeen, MD, US i NORDUnet Stockholm, SE j (TBD) (colo w/ A) k RIPE London, UK l ICANN Marina del Rey,CA, US m WIDE Tokyo, JP celkem 13 po celém svt na 7 rzných HW platformách na 8 rzných variantách OS (Unix) J.Peterka, MFF UK,

25 v. 2.2 Koenové name servery J.Peterka, MFF UK,

26 v. 2.2 RR - Resource Records DNS je distribuovaná databáze logicky lenná podle domén data jsou v ní uložena ve form vt tzv. RR Resource Records nap. údaj o IP adrese uzlu s konkrétním jménem NAME TYPE 2B CLASS 2B TTL 4B RDLENGTH 2B RDATA jméno položky typ položky 1 = Internet samotná data skutená velikost dat doba, po kterou smí být data (jako odpov ) uložena v cache pamti, v sekundách J.Peterka, MFF UK,

27 v. 2.2 RR Resource Records (píklady) Typ A NS CNAME HINFO MX AAA. anglický název A host address Authoritative name server Cannonical name Host INFO Mail exchange IPv6 address. význam pole RDATA IP adresa uzlu doménové jméno name serveru, který je autoritativní pro danou doménu kanonické synonymum k NAME popis HW s SW kam má být doruována el. pošta pro doménu 128-bitová adresa dle IP verze 6. J.Peterka, MFF UK,

28 v. 2.2 Píklady Name=ksi.ms.mff.cuni.cz RDATA Type=A, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=4 IP Address= Name=kki.ms.mff.cuni.cz Type=CNAME, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=20 CNAME=ksi.ms.mff.cuni.cz Name=peterka.cz Type=MX, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=18 Preference=10, Mail Exchange=mail.czech.net Name=peterka.cz Type=MX, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=11 Preference=100, Mail Exchange=mspool.czech.net RDATA J.Peterka, MFF UK,

29 v. 2.2 DNS protokol DNS klient a server spolu komunikují pomocí jednoduchého aplikaního protokolu protokolu DNS pro transport je nejastji využíván protokol UDP ale mže být použit i TCP pro dotazy na peklad jména je preferován protokol UDP DNS server "poslouchá" na portu 53 pes TCP i UDP DNS protokol používá stejný formát paketu (DNS QUERY) pro dotaz i odpov HEADER QUESTION ANSWER AUTHORITY ADDITIONAL J.Peterka, MFF UK,

30 v. 2.2 Píklad DNS QUERY (1. ást) Header: ID=1282, QR=Query, Opcode=QUERY, RCODE=NO ERROR Authoritative Answer=Yes, Truncation=No Recursion Desired=Yes, Recursion Available=Yes QDCOUNT=1, ANCOUNT=2, NSCOUNT=2, ARCOUNT=3 Question: Name=peterka.cz, QTYPE=MX, QCLASS=1 Answer Section: - Name=peterka.cz Type=MX, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=18 Preference=10, Mail Exchange=mail.czech.net - Name=peterka.cz Type=MX, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=11 Preference=100, Mail Exchange=mspool.czech.net J.Peterka, MFF UK,

31 v. 2.2 Píklad DNS QUERY (2. ást) Authority Records Section: - Name=peterka.cz Type=NS, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=5 Name Server=ns.czech.net - Name=peterka.cz Type=NS, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=11 Name Server=scretchy.czech.net Additional Records Section: - Name=mspool.czech.net Type=A, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=4 IP Address= Name=ns.czech.net Type=A, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=4 IP Address= Name=scretchy.czech.net Type=A, Class=1, TTL=86400 (1 Day), RDLENGTH=4 IP Address= J.Peterka, MFF UK,

32 v. 2.2 Domény a diakritika standardn: diakritika není pípustná, jen isté ASCII snaha: pipustit také použití znak národních abeced ve jménech domén v R: s háky&árkami, nap. žluouký.k.cz motivace: rozšíení jmenného prostoru, více možných registrací možnost registrovat takové domény, jaké dnes neexistují IDN (Internationalized Domain Names) ešení dle RFC (2003) ve jménech lze použít (podmnožinu) UNICODE 3.2 princip ešení: bude to fungovat jako "nadstavba" nad souasným DNS fungování DNS jako takového se nemní!!!! "peklad" z ne-ascii do ASCII tvaru a naopak zajišuje klientská aplikace!!! J.Peterka, MFF UK,

33 v. 2.2 Pedstava fungování name server.cz name server xn--k-qla0j.cz k.cz toascii xn--k-qla0j.cz žluouký.k.cz toascii xn--luouk-uva4it5a4g. xn--k-qla0j.cz peklad se odehrává již na klientském poítai (v rámci aplikace jako je browser, poštovní klient) xn--luouk-uva4it5a4g = J.Peterka, MFF UK,

34 v. 2.2 Peklad musí být definován "peklad" jmen z UNICODE do ASCII a opan nejprve se dlá "nameprep" sjednocují se rzné varianty možného zápisu (nap. velká a malá písmena), vzniká "kanonický tvar" pak se dlá vlastní peklad fakticky: zakódování do istého ASCII tzv. punycode musí existovat i opaný peklad z ASCII do UNICODE dm.cz xn--dm-sua.cz žluouký xn--luouk-uva4it5a4g J.Peterka, MFF UK,

35 v. 2.2 Co se musí stát aby to mohlo fungovat? správce TLD musí zaít registrovat domény typu "xn- - " napíklad pro "k.cz" musí fakticky zaregistrovat doménu xn--k-qla0j.cz již probíhá nap. v.pl,.de,. v asijským zemích v R: (zatím) nebude CZ.NIC poátkem 2005 rozhodl prozatím neimplementovat, kvli malému zájmu uživatel uživatelé musí používat takové aplikace, které podporují IDN browsery, poštovní klienty možnost platí i pro mailové adresy podpora IDN (3/2003): MS IE, MS Outlook a OE: jen s plug-inem nap. i-nav od Verisign Netscape 7.1/Mozilla 1.4, Opera 7.20, Konqueror (Linux with KDE 3.2). ano, nativn J.Peterka, MFF UK,

36 v. 2.2 Píklad když to funguje böhm.de xn--bhm-sna.de (Internet Explorer s instalovaným plug-inem i-nav) J.Peterka, MFF UK,

37 v. 2.2 Píklad když to nefunguje böhm.de (nejde o peklad do punycode) (Internet Explorer (MyIE2) bez podpory IDN) J.Peterka, MFF UK,

38 v. 2.2 Úskalí IDN registrace "ohákovaných" domén ml by si vlastník stávající domény registrovat všechny "další" tvary, které vznikají aplikací diakritiky? vlada.cz vs. vláda.cz,vláa.cz nebo by na to snad ml mít (pednostní) právo? nevzniká tím jen vtší prostor pro spekulativní registrace nejde jen o vtší "kšeft" pro registrátory domén? možnost zadávat "národní" znaky ne všude existuje možnost zadat z klávesnice speciální (národní) znaky jinak musí uživatel psát adresy typu "xn--k-qla0j.cz" absence podpory v SW vždy budou existovat uživatelé používající SW který nepodporuje IDN peklad UNICODE to ASCII J.Peterka, MFF UK,

39 v. 2.2 IRI, Internationalized Resource Indicators koncept IDN se týká pouze doménových jmen nikoli celých URL adres neeší pístupové cesty, jména (a pípony) objekt a další souásti URL "celé URL" bude ešit až koncept IRI Internationalized Resource Indicators IDN bude jeho souástí ješt není hotov!!! pístup firmy Microsoft k IDN: sledujeme a zvažujeme implementaci domnnka: ekají na IRI, až bude mít definitivní podobu: IDN IRI J.Peterka, MFF UK,

40 v. 2.2 Alternativní DNS nahrazují oficiální "DNS root servery" svými vlastními díky tomu si mohou vytváet vlastní TLD podmínka fungování: DNS servery uživatel se nesmí "ptát" oficiálních DNS root server, ale musí být "nastaveny" na alternativní x root alt. root resolver com edu earth europe www= J.Peterka, MFF UK,

41 v. 2.2 Dynamické DNS klasické DNS je statické nepedpokládá, že IP adresa konkrétních uzl se mní moc asto, nap. každý den i hodinu v praxi ovšem hodn uzl dostává IP adresu pidlovanou dynamickým zpsobem nap. na dial-upu, ADSL, kabel.. dsledek: takovéto uzly nemohou mít pidlené (vlastní, stabilní) symbolické doménové jméno DNS by se nestailo pokaždé aktualizovat dynamické DNS takovéešení, kdy dochází k aktualizaci DNS zóny tak asto, jak je poteba princip: na uzlu bží malý "DNS klient", který prbžn informuje (dynamický) DNS server o aktuální IP adrese dynamický DNS server se aktualizuje podle poteby typickéešení: jde o placenou službu J.Peterka, MFF UK,

42 v. 2.2 Reverzní domény peklad z IP do CNAME jaké je CNAME k IP ? in-addr.arpa eší se pes doménu in-addr.arpa další (nižší) subdomény odpovídají pidleným IP adresám, po jednotlivých bytech v obráceném poadí!!! držitel IP adresy má ve správ píslušnou "reverzní doménu" J.Peterka, MFF UK,

43 v. 2.2 ENUM jde o snahu provázat DNS a telefonníísla cíl: umožnit, aby se k telefonním íslm mohly piazovat "další informace", stejn jako k doménovým jménm napíklad o pesmrování hovoru úastník má jedno tel. íslo a skrze DNS si volí, zda chce pijímat na hlasový telefon, nebo na jiné zaízení (na které) napíklad o typu koncového zaízení a jeho schopnostech vhodné zejména pro IP telefonii další cíle: aby se místo WWW adres dala používat telefonníísla aby mobilní terminály nemusely zadávat adresy WWW stránek (WAP stránek atd.), ale staila jen telefonníísla aby se nap. daly posílat maily na telefonníísla obecn: aby tel. íslo mohlo sloužit jako jednotná adresa úastníka jde o projekt "svta spoj", nikoli "svta Internetu" angažuje se hlavn ITU-T J.Peterka, MFF UK,

44 v. 2.2 ENUM pedstava fungování tel. íslo formát uruje direktiva ITU E.164 odstraní se vše kromíslic, obrátí se poadí, oddlí se tekami pidá se "koncovka".e164.arpa e164.arpa již jde o pln kvalifikované jméno, se kterým mohou být spojeny (v rámci DNS) další informace záznamy NAPTR Naming Authority Pointer Resource Record J.Peterka, MFF UK,

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, verze 2.3 Jiří Peterka, 2006 proč DNS? k jednoznačné identifikaci uzlů a pro fungování přenosových mechanismů

Více

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.7. Část 4: Systém DNS

Rodina protokolů TCP/IP, verze 2.7. Část 4: Systém DNS v. 2.7 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Rodina protokolů, verze 2.7 Část 4: Systém DNS Jiří Peterka, 2011 v. 2.7 proč DNS? k jednoznačné identifikaci

Více

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, verze 2.5 Jiří Peterka, 2008 proč DNS? k jednoznačné identifikaci uzlů a pro fungování přenosových mechanismů

Více

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK

Katedra softwarového inženýrství Matematicko-fyzikální fakulta UK Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, verze 2.7 Jiří Peterka, 2011 proč DNS? k jednoznačné identifikaci uzlů a pro fungování přenosových mechanismů

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS

Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace DNS Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP 1 Aplikační

Více

Počítačové sítě II. 16. Domain Name System Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/

Počítačové sítě II. 16. Domain Name System Miroslav Spousta, 2006 <qiq@ucw.cz>, http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ Počítačové sítě II 16. Domain Name System Miroslav Spousta, 2006 , http://www.ucw.cz/~qiq/vsfs/ 1 Domain Name System DNS = Doménový jmenný systém IP používá číselné adresy (32 nebo 128 bitů)

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Co je DNS RFC 1034, 1035 řeší vzájemné převody mezi jmény a IP adresami rozšířeno na distribuovanou databází informací jména nemají žádnou vazbu s topologií sítě hierarchická struktura

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Petr Grygárek rek 1 Domain Name System jmenná služba používaná v Internetu mapování logických ("doménových") jmen na IP adresy (a další mapování) RFC 1034, 1035 definují koncepci,

Více

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení DNS Počítačové sítě 11. cvičení Úvod k DNS (Domain Name System) Jmenná služba používaná v Internetu Mapuje doménová jména na IP adresy a naopak Komunikace probíhá nad UDP (port 53), pro velké požadavky/odpovědi

Více

Poslední aktualizace: 1. srpna 2011

Poslední aktualizace: 1. srpna 2011 Jmenné a adresářové služby Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava http://fpf.slu.cz/~vav10ui Poslední aktualizace: 1. srpna 2011 Jmenné a adresářové služby Jmenné (názvové) služby překlad jmenných

Více

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen.

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. 9. Systém DNS Studijní cíl Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Celý Internet je z hlediska pojmenovávání

Více

Jak funguje internet. Jiří Peterka

Jak funguje internet. Jiří Peterka Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Jak funguje internet Jiří Peterka Upraveno z materiálů Jiřího Peterky, www.earchiv.cz (a se souhlasem autora :).

Více

Aplikační vrstva. Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace HTTP

Aplikační vrstva. Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace HTTP Aplikační vrstva Přístup k transportní vrstvě z vrstvy aplikační rozhraní služeb služby pro systémové aplikace, služby pro uživatelské aplikace RIP DHCP DNS TELNET HTTP SNMP RTP SMTP FTP port UDP TCP IP

Více

15. DNS. Miroslav Spousta, Domain Name System. eklad ze snadno zapamatovatelných jmen na IP adresy. Historie

15. DNS. Miroslav Spousta, Domain Name System. eklad ze snadno zapamatovatelných jmen na IP adresy. Historie Počítačové sít ě II 15. DNS Miroslav Spousta, 2005 1 Domain Name System DNS = doménový jmenný systém IP používá číselné adresy (32 nebo 128b) těžko zapamatovatelné tyto adresy stačí pro funkci IP, TCP,

Více

DNS server (nameserver, jmenný server) Server, který obsahuje všechny veřejné IP adresy a jejich přiřazené doménové jména a překládá je mezi sebou. Po

DNS server (nameserver, jmenný server) Server, který obsahuje všechny veřejné IP adresy a jejich přiřazené doménové jména a překládá je mezi sebou. Po Slovník pojmů AUTH ID, AUTH INFO, heslo pro transfer domény Jedinečné heslo potřebné pro převod domény k jinému registrátorovi. Heslo zasílá aktuální registrátor na e-mail držitele domény. Administrativní

Více

X36PKO Jmenné služby Jan Kubr - X36PKO 1 4/2007

X36PKO Jmenné služby Jan Kubr - X36PKO 1 4/2007 X36PKO Jmenné služby Jan Kubr - X36PKO 1 4/2007 Program úloha jmenných služeb informace ve jmenných službách jmenné služby X.500 DNS ostatní Jan Kubr - X36PKO 2 4/2007 Úloha jmenných služeb specializovaná

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Inovace výuky prostřednictvím šablon

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 Název klíčové aktivity III/2 Inovace

Více

Úvod do informatiky 5)

Úvod do informatiky 5) PŘEHLED PŘEDNÁŠKY Internet Protokol a služba Jmenná služba (DNS) URL adresa Elektronická pošta Přenos souborů (FTP) World Wide Web (WWW) Téměř zapomenuté služby 1 INTERNET 2 PROTOKOL A SLUŽBA Protokol

Více

Překlad jmen, instalace AD. Šimon Suchomel

Překlad jmen, instalace AD. Šimon Suchomel Překlad jmen, instalace AD Šimon Suchomel Překladové služby DNS LLMNR (Link Local Multicast Name Resolution) NetBIOS LLMNR Převzato z MCTS Self Paced Training Kit Exam 70-642.Configuring Windows Server

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Systém doménových jmen. DNS Domain Name Systém, systém doménových jmen WINS Windows Internet Name Service

Systém doménových jmen. DNS Domain Name Systém, systém doménových jmen WINS Windows Internet Name Service Systém doménových jmen DNS Domain Name Systém, systém doménových jmen WINS Windows Internet Name Service Připomenutí IP adresy: jsou pro každý uzel v Internetu celosvětově jedinečné jsou srozumitelné pro

Více

DNSSEC Validátor - doplněk prohlížečů proti podvržení domény

DNSSEC Validátor - doplněk prohlížečů proti podvržení domény DNSSEC Validátor - doplněk prohlížečů proti podvržení domény CZ.NIC z.s.p.o. Martin Straka / martin.straka@nic.cz Konference Internet a Technologie 12 24.11.2012 1 Obsah prezentace Stručný úvod do DNS

Více

Historie prvního milionu. Jiří Peterka KSI MFF UK

Historie prvního milionu. Jiří Peterka KSI MFF UK Historie prvního milionu Jiří Peterka KSI MFF UK 24.11.2012 možná to už víte, možná ještě ne 19.11.2012 byla zaregistrována milióntá doména (druhé úrovně pod TLD.cz) když se (kolem Internetu) hovoří o

Více

ENUM v telefonní síti Ostravské univerzity. M. Dvořák

ENUM v telefonní síti Ostravské univerzity. M. Dvořák ENUM v telefonní síti Ostravské univerzity Rok 2007 Číslo MD-ENUM-01 Oblast: počítačové sítě IP telefonie ENUM v telefonní síti Ostravské univerzity M. Dvořák Obsah ENUM...2 Co to je ENUM...2 Sestavení

Více

Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO

Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO Doménový svět, jak to funguje? CZ.NIC z. s. p. o. Ondřej Filip ondrej.filip@nic.cz 14. 6. 2011 Seminář MPO 1 IP adresa Počítače nerozumí jménům Počítače rozumí číslům Každý počítač v Internetu má (nejméně

Více

DNS Domain Name System

DNS Domain Name System Obsah DNS Domain Name System Tomáš Richter Motivace DNS...3 Pojmy DNS...3 Jak to funguje...4 Konfigurace DNS v Linuxu...4 Bezpečnost...7 Nástroje...8 Použité zdroje a odkazy...8 Motivace DNS Jednotlivé

Více

Technologie počítačových sítí 10. přednáška

Technologie počítačových sítí 10. přednáška Technologie počítačových sítí 10. přednáška Obsah desáté přednášky DNS DNS (Domain Name System) Domény a subdomény Syntaxe jména Reverzní domény Doména 0.0.127.in-addr.arpa Zóna Doména a autonomní systém

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě

Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Počítačové sítě 1 Přednáška č.10 Služby sítě Osnova = Služby sítě = DNS Domain Name System = DNSSEC DNS Secure = DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol = DHCP Relay Služby sítě - DNS Domain Name System

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

Další nástroje pro testování

Další nástroje pro testování Další nástroje pro testování PingPlotter grafická varianta programu ping umožňuje soustavné monitorování, archivování apod. www.pingplotter.com VisualRoute grafický traceroute visualroute.visualware.com

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

DNSSEC 22. 4. 2010. Pavel Tuček xtucek1@fi.muni.cz

DNSSEC 22. 4. 2010. Pavel Tuček xtucek1@fi.muni.cz DNSSEC 22. 4. 2010 Pavel Tuček xtucek1@fi.muni.cz Obsah 1. Co je DNS a co zajišťuje? 2. Problémy DNS. 3. Co je DNSSEC a co přináší nového? 4. Principy, technologie a algoritmy použité v DNSSEC 5. Jak DNSSEC

Více

Právní aspekty doménových jmen. BI201K Úvod do práva ICT I (jaro 2010)

Právní aspekty doménových jmen. BI201K Úvod do práva ICT I (jaro 2010) Právní aspekty doménových jmen BI201K Úvod do práva ICT I (jaro 2010) 2 O mně Mgr. Jaromír Šavelka Ústav práva a technologií, PrF MU Tel.: +420 736241293 Email: jaromir.savelka@law.muni.cz ICQ: 279-544-589

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Počítačové sítě. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky

Počítačové sítě. Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. přednášky Počítačové sítě Jan Outrata KATEDRA INFORMATIKY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI přednášky Tyto slajdy byly jako výukové a studijní materiály vytvořeny za podpory grantu FRVŠ 1358/2010/F1a. Aplikační vrstva

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Správa linuxového serveru: DNS a DHCP server dnsmasq

Správa linuxového serveru: DNS a DHCP server dnsmasq Home» Články» Praxe» Správa linuxového serveru» Správa linuxového serveru: DNS a DHCP server... Předchozí kapitola Zpět na obsah Následující kapitola Správa linuxového serveru: DNS a DHCP server dnsmasq

Více

Číslování a adresování v klasických a IP telefonních sítích

Číslování a adresování v klasických a IP telefonních sítích České vysoké učení technické v Praze, katedra telekomunikační techniky GTS Novera, s.r.o Číslování a adresování v klasických a IP telefonních sítích Pavel Troller Adresování v sítích Telefonní síť Adresace

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

L i n u x j a k o r o u t e r, f i r e w a l l, D H C P s e r v e r, p r o x y a D N S c a c h e, 2. č á s t

L i n u x j a k o r o u t e r, f i r e w a l l, D H C P s e r v e r, p r o x y a D N S c a c h e, 2. č á s t L i n u x j a k o r o u t e r, f i r e w a l l, D H C P s e r v e r, p r o x y a D N S c a c h e, 2. č á s t Lukáš Zapletal lukas.zapletal@liberix.cz P o s k y t o v a n é s l u ž b y DHCP, DNS HTTP e-mail

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-10

Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Identifikátor materiálu: ICT-3-10 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Doména a služby Internetu Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí služby

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Útoky na DNS. CZ.NIC Labs. Emanuel Petr IT10, Praha

Útoky na DNS. CZ.NIC Labs. Emanuel Petr IT10, Praha Útoky na DNS CZ.NIC Labs Emanuel Petr 7. 6. 2010 IT10, Praha 1 http://www.checkpoint.com/defense/advisories/public/dnsvideo/index.html 2 Podvržená odpověď... Doručena dříve než odpověď

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Směrování VoIP provozu v datových sítích

Směrování VoIP provozu v datových sítích Směrování VoIP provozu v datových sítích Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL, ČVUT v Praze Pavel.Bezpalec@fel.cvut.cz Obecné info o směrování používané směrovací strategie Směrování

Více

Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta UK v. 2.2 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha, verze 2.2 Jií Peterka, 2005 v. 2.2 Co je elektronická pošta? je to služba! mže být realizována rznými

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327

Vaše uživatelský manuál XEROX PHASER 3635MFP http://cs.yourpdfguides.com/dref/4274327 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

DHCP a DNS a jak se dají využít v domácí síti

DHCP a DNS a jak se dají využít v domácí síti DHCP a DNS a jak se dají využít v domácí síti Úvod síťové protokoly spolupodílí se na fungování Internetu Opáčko o internetu Síť sítí - menší sítě pospojované dohromady IP adresa číslo, které identifikuje

Více

3. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko.

3. listopadu 2012. Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. DNS pro začátečníky Ondřej Caletka 3. listopadu 2012 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uved te autora 3.0 Česko. Ondřej Caletka (CESNET, z.s.p.o.) DNS pro začátečníky 3. listopadu 2012 1 /

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Petr Šťastný. Analýza stavu DNS serverů domén druhé úrovně

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Petr Šťastný. Analýza stavu DNS serverů domén druhé úrovně Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Šťastný Analýza stavu DNS serverů domén druhé úrovně Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Ing.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

DNSSEC. Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009

DNSSEC. Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009 DNSSEC Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009 1 Systém doménových jmen Proč vlastně doménová jména? IP adresa 124.45.10.231 2001:1488:800:200:217:a4ff:fea7:49fe

Více

File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) File Transfer Protocol (FTP) protokol pro přenos souborů, jeden z klasických RFC 959 přehled specifikací na http://www.wu-ftpd.org/rfc/ opět architektura klient-server navržen s ohledem na efektivní využívání

Více

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží

Datum vytvoření. Vytvořeno 18. října 2012. Očekávaný výstup. Žák chápe pojmy URL, IP, umí vyjmenovat běžné protokoly a ví, k čemu slouží Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Škola SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Miriam Sedláčková Číslo VY_32_INOVACE_ICT.3.01 Název Teorie internetu- úvod Téma hodiny Teorie internetu Předmět

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy

Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Metodický list č. 1 Internet protokol, IP adresy, návaznost IP na nižší vrstvy Cílem tohoto tematického celku je poznat formát datagramů internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování

Více

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389

Vaše uživatelský manuál BLACKBERRY INTERNET SERVICE http://cs.yourpdfguides.com/dref/1117389 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro BLACKBERRY INTERNET SERVICE. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009

MS Outlook konektor. Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 MS Outlook konektor do datové schránky Miloslav Záleský Patrik Šolc Jan Matuš 30.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Co je Outlook konektor do datové schránky, jak a pro vznikl,

Více

Elektronická evidence tržeb. Produkční prostředí Přístupové a provozní informace

Elektronická evidence tržeb. Produkční prostředí Přístupové a provozní informace Elektronická evidence tržeb Produkční prostředí Přístupové a provozní informace Verze 3.1 (odpovídá verzi datového rozhraní) Datum poslední verze dokumentu: 1.11.2016 Vymezení obsahu dokumentu Dokument

Více

Příklad (obr. 11.1): Chci-li se přihlásit na uzel info.pvt.net s IP adresou 194.149.104.203, použiji příkaz:

Příklad (obr. 11.1): Chci-li se přihlásit na uzel info.pvt.net s IP adresou 194.149.104.203, použiji příkaz: DNS Všechny aplikace, které zajišťují komunikaci mezi počítači používají k identifikaci komunikujících uzlů IP-adresu. Pro člověka jako uživatele jsou vsak IP-adresy těžko zapamatovatelné. Proto se používá

Více

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y

STEDNÍ ŠKOLA EKONOMICKO-PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. A. G. L. Svobody 760, 742 13 Studénka I C T P L Á N Š K O L Y PODNIKATELSKÁ STUDÉNKA, o. p. s. I C T P L Á N Š K O L Y 2010/2011 školní rok 2010/2011 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY...3 2. POPIS AKTUÁLNÍHO STAVU...4 2.1 Žáci...4 2.2 Pedagogití pracovníci...4 3. INFRASTRUKTURA

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Jaké aplikace jsou nejčastější

Jaké aplikace jsou nejčastější Aplikace 2 Jaké aplikace jsou nejčastější Vzdálené soubory FTP (SCP,SFTP,FTPS), NFS, SMB WWW HTTP, HTTPS Vzdálené připojení telnet (rlogin, rsh), SSH Elektronická pošta SMTP 3 a další DNS (LDAP) BootP,

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Internet pohled uživatele

Více

Služby správce.eu přes IPv6

Služby správce.eu přes IPv6 Služby správce.eu přes IPv6 Prague, June 6 th 2012 Proč jsme zde http://www.worldipv6launch.org/ Přehled EURid Čeho jsme již dosáhli Čemu jsme se již přiučili Bezpečnost! IPv6 : nový protokol přinášející

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Úvod do počítačových sítí Lekce 2 Ing. Jiří ledvina, CSc. Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Adresování v Internetu Jmenné služby Protokoly

Více

DNSSEC. Adam Tkac, Red Hat, Inc. 23. dubna 2009

DNSSEC. Adam Tkac, Red Hat, Inc. <atkac@redhat.com> 23. dubna 2009 DNSSEC Adam Tkac, Red Hat, Inc. 23. dubna 2009 Copyright Љ 2009 Adam Tkс, Red Hat, Inc. Copyright Љ 2009 Tomс Janou ek (beamer template) Permission is granted to copy, distribute and/or

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy

TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy TÉMATICKÝ OKRUH Počítače, sítě a operační systémy Číslo otázky : 10. Otázka : Služby Internetu a jejich protokoly: elektronická pošta, WWW, Telnet, Systém DNS Obsah : 1. Elektronická pošta 1.1 SMTP 1.2

Více

DNS, jak ho (možná) neznáte

DNS, jak ho (možná) neznáte DNS, jak ho (možná) neznáte Ondřej Caletka 11 listopadu 2014 Uvedené dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora 30 Česko Ondřej Caletka (CESNET, z s p o) DNS, jak ho (možná) neznáte 11 listopadu

Více

Útok na DNS pomocí IP fragmentů

Útok na DNS pomocí IP fragmentů Útok na DNS pomocí IP fragmentů Původní článek Amira Herzberga & Hayi Shulmanové Tomáš Hlaváček tomas.hlavacek@nic.cz IT13.2, 30.11.2013 Fragmentační útok na IP protokol Článek Amir Herzberg & Haya Shulman:

Více

BankKlient. FAQs. verze 9.50

BankKlient. FAQs. verze 9.50 BankKlient FAQs verze 9.50 2 BankKlient Obsah: Úvod... 3 Instalace BankKlient možné problémy... 3 1. Nejsou instalovány požadované aktualizace systému Windows... 3 2. Instalační program hlásí, že nemáte

Více

Windows Server 2003 Active Directory

Windows Server 2003 Active Directory Windows Server 2003 Active Directory Active Directory ukládá informace o počítačích, uživatelích a ostatních objektech v síti. Zpřístupňuje tyto zdroje uživatelům. Poskytuje komplexní informace o organizaci,

Více

Audit bezpečnosti počítačové sítě

Audit bezpečnosti počítačové sítě Jiří Kalenský kalenj1@fel.cvut.cz Audit bezpečnosti počítačové sítě Semestrální práce Y36SPS Zadání Prověřit bezpečnost v dané počítačové síti (cca 180 klientských stanic) Nejsou povoleny destruktivní

Více

DNSSEC v praxi. CZ.NIC z.s.p.o. Laboratoře CZ.NIC Ondřej Surý ondrej.sury@nic.cz 24. 11. 2010

DNSSEC v praxi. CZ.NIC z.s.p.o. Laboratoře CZ.NIC Ondřej Surý ondrej.sury@nic.cz 24. 11. 2010 DNSSEC v praxi CZ.NIC z.s.p.o. Laboratoře CZ.NIC Ondřej Surý ondrej.sury@nic.cz 24. 11. 2010 1 Obsah Proč je zapotřebí zabezpečení DNS Lehký, ale jen velmi lehký úvod do DNSSECu DNSSEC v.cz Jak jednoduše

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava

Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava 1 / 19 Nasazení protokolu IPv6 v prostředí univerzitní sítě VŠB-TU Ostrava Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz VŠB-TU Ostrava Europen, Pavlov 9.5.2011 Charakteristika počítačové sítě 2 / 19 Počítačová sít

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

http://www.zytrax.com/books/dns/ BIND - řízen named.conf (/etc/named.conf nebo /etc/namedb/namedb.conf) definice globálních vlastností definice zón (master, slave) každá zóna vyžaduje soubor definice zón

Více

Malý průvodce Internetem

Malý průvodce Internetem Malý průvodce Internetem Úvod Toto povídání by mělo sloužit jako užitečný zdroj informací pro ty, co o Internetu zatím mnoho neví nebo o něm jen slyšeli a neví, co si pod tím slovem představit. Klade si

Více

DHCP, DNS, skupiny a domény

DHCP, DNS, skupiny a domény DHCP, DNS, skupiny a domény DHCP DHCP je název protokolu z rodiny TCP/IP nebo označení odpovídajícího DHCP serveru či klienta. Používá se pro automatickou konfiguraci počítačů připojených do počítačové

Více

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě

CAD pro. techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ - ENERGETICKÝ ÚSTAV ODBOR TERMOMECHANIKY A TECHNIKY PROSTŘEDÍ CAD pro techniku prostředí (TZB) Počítačové sítě http://ottp.fme.vutbr.cz/cad/

Více

Server. Software serveru. Služby serveru

Server. Software serveru. Služby serveru Server Server je v informatice obecné označení pro počítač či skupinu počítačů, kteří poskytují nějaké služby. Rovněž pojmem server můžeme označit počítačový program, který tyto služby realizuje. Služby

Více