Schválený rozpočet. Upravený rozpočet

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Schválený rozpočet. Upravený rozpočet"

Transkript

1 Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k % plnění k upravenému rozpočtu 1. - Daňové příjmy , Nedaňové příjmy , Kapitálové příjmy , Přijaté transfery ,27 Příjmy celkem , Běžné výdaje , Kapitálové výdaje ,46 Výdaje celkem ,40 Saldo: Příjmy - výdaje (po konsolidaci) , Financování ,21 Přijaté úvěry a půjčky ,00 Splátka úvěrů ,00 Změna stavu prostředků na BÚ ,21 Financování celkem ,21 Hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí v roce 2013 (v tis. Kč) Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12 M) jsou k nahlédnutí v sídle Úřadu městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice. Rozpočet příjmů byl v roce 2013 naplněn na 98,90 %. V porovnání s rokem 2012 byly příjmy o tis. Kč. V této částce je však zahrnut převod mezi vlastními účty ve výši tis. Kč. Příjmy po konsolidaci byly tis. Kč. Původně plánované příjmy z dotací na projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémů regionu Rajecká dolina a Luhačovské Zálesí, které byly rozpočtovány na položkách 4116, 4152, 4216 a 4232, byly přesunuty do roku Rovněž plánovaný příjem na položce 2329 par Cestovní ruch z dotace na projekt Modernizace turistické infrastruktury území Bílých Karpat byl přesunut do roku Na výdajové straně rozpočtu byly na 3639 Komunální služby a územní rozvoj účtovány výdaje na provoz a běžný chod DSO. Na tento byla zaúčtována i provozní půjčka obecně prospěšné společnosti Luhačovké Zálesí, o.p.s. ve výši 300 tis. 1/5

2 Na 2143 byly účtovány investiční a neinvestiční výdaje související s projektem Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat. Tento projekt byl zaměřen na modernizaci stávajících stojanů na mapy, kdy staré mapy byly nahrazeny novými v 3D provedení. Součástí projektu bylo i pořízení propagačních materiálů. Celkové náklady projektu byly ve výši ,-- Kč. Tato akce byla podpořena z Fondu mikroprojektů Regionu Bílé Karpaty. Příjem z dotace ve výši cca 740 tis. Kč se očekává v polovině roku V roce 2012 byl zahájen projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí. Projekt je účtován na 3741 Ochrana druhů a stanovišť a je realizován ve spolupráci se zahraničním partnerem Združenie obcí Rajecká dolina. V roce 2012 byly zahájeny přípravné práce a zadavatelská činnost. V roce 2013 byla pořízena technika potřebná pro likvidaci nepůvodních druhů rostlin. Jednalo se o traktor výrobní značky Kubota M 9540 a 2 víceúčelové vozy Piaggio Maxxi, křovinořezy, sekačky a pily. Dále byly uspořádány semináře pro děti ze Slovenska i ČR zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Byly pořízeny 2 přenosné kompaktní laboratoře pro vyšetřování povrchových a podzemních vod. Akce bude spolufinancována z programu Cezhraničnej spolupráce. Samostatně na 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů byl evidován projekt Kompostování v Luhačovském Zálesí II.. Cílem projektu bylo pořízení ks kompostérů, které Mikroregion Luhačovské Zálesí zapůjčil do obcí zapojených do projektu. Výdaje byly hrazeny z příspěvků obcí zapojených do projektu a z Operačního programu životní prostředí. Celková výše dotace z OPŽP byla ,-- Kč. Náklady na projekt dosáhly v roce 2013 výše ,-- Kč. II. Stav účelových fondů a finančních aktiv Mikroregion Luhačovské Zálesí netvoří žádné účelové fondy. Zůstatek na běžném účtu vedeném v České spořitelně, a. s., pobočka Luhačovice, byl k ve výši ,52 Kč na účtu vedeném Českou národní bankou byl k zůstatek 4.057,66 Kč. V červnu roku 2013 byla poskytnuta dlouhodobá finanční výpomoc zřízené organizaci Luhačovské Zálesí, o. p. s. v celkové výši ,-- Kč. Půjčka je poskytována za účelem překlenutí financování režijních výdajů v souvislosti s MAS Luhačovské Zálesí, která zabezpečuje realizaci místní rozvojové strategie v rámci strategického plánu LEADER v Programu rozvoje venkova ČR III. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním veřejným rozpočtům místní úrovně Dobrovolný svazek obcí MLZ měl k vůči státu závazky vyplývající z pracovně právních vztahů, tzn. odvody na zálohovou a srážkovou daň a na zdravotní a sociální pojištění. Dále měl MLZ závazky vůči územní samosprávným celkům plynoucí z přijatých dlouhodobých a krátkodobých finančních výpomocí. Na účtu 452 byly evidovány přijaté návratné dlouhodobé finanční výpomoci na financování neinvestičních výdajů na projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí : Rok Poskytovatel Splatnost Částka Pozn Město Luhačovice Kč 2013 Město Slavičín Kč 2013 Městys Pozlovice Kč Celkem 2/ Kč

3 Na účtu 326 byly evidovány přijaté návratné krátkodobé finanční výpomoci na financování investičních výdajů na projekt Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regiónov Rajecká dolina a Luhačovické zálesí : Rok Poskytovatel Splatnost Částka Pozn Město Luhačovice Kč 2013 Město Slavičín Kč 2013 Městys Pozlovice Kč Celkem Kč Dále byly na účtu 326 evidovány krátkodobé finanční výpomoci poskytnuté obcemi na předfinancování projektu Modernizace turistické infrastruktury v území Bílých Karpat Poskytovatel Výše finanční výpomoci Datum úhrady splátky Obec Biskupice, Biskupice 120, Biskupice u Luhačovic , Obec Březůvky, Březůvky 1, Březůvky , Obec Dobrkovice, Dobrkovice 61, Velký Ořechov , Obec Dolní Lhota, Dolní Lhota 1, Lhota u Luh , Obec Doubravy, Doubravy 45, Březůvky , Obec Horní Lhota, Horní Lhota 27, Lhota u Luh , Obec Hřivínův Újezd, Hřivínův Újezd 50, Velký Ořechov , Obec Kaňovice, Kaňovice 49, Biskupice u Luh , Obec Kelníky, Kelníky 1, Velký Ořechov , Obec Ludkovice, Ludkovice 44, Biskupice u Luh , Město Luhačovice, nám. 28. října 543, Luhačovice , Obec Podhradí, Podhradí 41, Luhačovice , Městys Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice Luhačovice , Obec Rudimov, Rudimov 81, Slavičín , Obec Sehradice, Sehradice 64, Lhota u Luh , Město Slavičín, Osvobození 25, Slavičín , Obec Slopné, Slopné 112, Lhota u Luh , Obec Velký Ořechov, Velký Ořechov 19, , Obec Nezdenice, Nezdenice 72, Nezdenice , Obec Šanov, Šanov, Slavičín , Obec Šumice, Šumice 400, Šumice , Obec Bánov, Bánov 700, Bánov u Uh. Brodu , Obec Bystřice pod Lopeníkem, Bystřice pod Lop. 262, , Obec Korytná, Korytná 297, Korytná , Obec Nivnice, Sídliště 1000, Nivnice , Obec Suchá Loz, Suchá Loz 72, , Obec Vlčnov, Vlčnov 124, Vlčnov , Celkem ,00 3/5

4 Celkové závazky evidované na účtu 326 byly ve výši ,-- Kč. K byla na účtu 348 evidována nezaplacená pohledávka od Obce Březůvky ve výši ,-- Kč, na účtu 346 pak pohledávky na dotaci na projekt ochrana biodiverzity ve výši ,09 Kč. IV. Zřízené jiné právnické osoby Mikroregion Luhačovské Zálesí je zakladatelem obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s. se sídlem Osvobození 25, Slavičín, IČ: OPS byla založena za účelem poskytování služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu LZ. V souladu se Statutem společnosti je zřízena MAS (místní akční slupina) jako jeden z orgánů společnosti Luhačovské Zálesí, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2012 je uložena v sekretariátu MLZ na Úřadě městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice. V. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 Na základě žádosti DSO, v souladu s 53 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a 17 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a 4 odst. 5 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, bylo provedeno přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok Rozsah přezkoumání hospodaření je dán ustanovením zákona 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Kontrolu provedl zaměstnanec Zlínského kraje, zařazený do Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru Kancelář ředitele, kontrolního oddělení pan Ing. Vít Sušila a Ing. Milan Slovák. Závěr zprávy: Kontrola byla provedena ve dnech a I. Odstraňování chyb a nedostatků 1. Při přezkoumání hospodaření za předchozí roky nebyly zjištěny chyby a nedostatky II. III. Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2013 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Nebyla zjištěna rizika dle 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.. 4/5

5 IV. Při přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí za rok 2013 Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: 1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 94,06 % 2. podíl závazků na rozpočtu územního celku 91,34 % 3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0 % VI. Výsledek hospodaření 2014 Výsledek hospodaření ve výši ,63 Kč bude převeden na účet číslo 432 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2013 je přílohou závěrečného účtu. Originál zprávy je uložen k nahlédnutí v sídle Úřadu Městyse Pozlovice, Hlavní 51, Pozlovice Luhačovice. V Pozlovicích dne Vypracoval: Miroslav Papoušek... Ing. Bc. Marie Semelová předsedkyně Mikroregionu LZ Příloha: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC FIN 2-12 M Zpráva č. 479/2013/Kř o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: za rok /5

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Úvodní slovo předsedy. strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Luhačovské Zálesí, ve které se snažíme rekapitulovat poslední rok naší činnosti.

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007

Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad za rok 2007 Schváleno usnesením Výboru RRRSJ č. 138/2008 ze dne 27.6.2008 OBSAH Textová část strana 1. Obecná východiska 2 2. Základní charakteristiky

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více