Výroční zpráva Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012 - Obsah"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012

2 Výroční zpráva Obsah Výrok nezávislého auditora Výroční zpráva...3 Úvodní slovo...5 Profil a historie společnosti...9 Hodnocení roku Finanční výsledky Lidské zdroje Charitativní činnost Zahraniční aktivity Aktivity v oblasti životního prostředí Produkty a služby...12 Zakázkový vývoj Služby Konzultace a školení Portfolio vlastních produktů...13 BINF LoanOffice KN BOX SyDesk Systém managementu jakosti...16 Přístup k utajovaným informacím...16 Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha k účetní závěrce...25 Zpráva o propojených osobách...36

3 Výrok nezávislého auditora

4

5 Úvodní slovo Mgr. Robert Šamánek, Jendatel & CEO Vážené dámy, vážení pánové, pojďme se společně podívat na výsledky za roku Pro naši společnost to byl rok nemalých změn. Jednak jsme se rozhodli ukončit veškeré aktivity v sektoru construction, a to zejména z důvodu nejednoduché situace a vyhlídek pro subjekty v dané oblasti, a na druhé straně pak nad rámec našeho klíčového zaměření, tedy sektoru finance, vstoupit i do perspektivního světa farmaceutického průmyslu. Tyto změny s sebou zároveň nesly dopad na organizační strukturu společnosti, kde jsme realizovali některé personální změny na klíčových postech (oddělení Sales, HR, Finance) a posílení kompetencí a zodpovědností u zástupců na pozicích technického ředitele a produktového ředitele. Nadále jsme v souladu s naší firemní strategií pokračovali v investicích do vlastního produktového portfolia. Tyto produkty, které jsou představeny níže, nám v době snížené poptávky po zakázkovém vývoji umožňují velmi dobře rozvíjet naší pozici na trhu a z dlouhodobého hlediska představují klíčovou přidanou hodnotu naší společnosti. I přes nemalé změny v rámci aktivit spojených s vystoupením ze sektoru construction a s pokračujícími investicemi do rozvoje produktového portfolia jsme rok 2012 uzavřeli se ziskem 4,3 mil Kč, což vnímám jako pozitivní výsledek. Naše hlavní produkty BINF - Historicky jistě nejstarší produkt v rámci našeho portfolia. Za svou 10ti letou existenci vyspěl do flexibilního nástroje pro standardizovanou a plně automatizovanou a komunikaci s různými orgány nejen státní správy (finanční úřady, Správa sociálního zabezpečení, Celní správa, Policie ČR, exekutoři, advokáti a další). Součástí tohoto nástroje je mimo jiné nový modul SD Box, který plnohodnotně automatizuje komunikaci s datovými schránkami a umožňuje klientům jednoduchou integraci zpracování příchozích i odchozích zpráv s interními systémy. BINF v současnosti využívá 14 bank a dalších finančních institucí, přičemž jsme, z pohledu sektoru finance pro pokrytí dané oblasti, jistě číslem 1 na trhu ČR. Zároveň se profilujeme na trhu SK a plánujeme vstup na další trhy. V roce 2012 jsme uspěli u dalších institucí, jako jsou např. J&T Banka nebo ING Pojišťovna, přičemž jsme i u stávajících klientů průběžně nabízeli nová rozšíření produktu s ohledem na změny v platné legislativě v dané oblasti. Výhled na rok 2013 vzhledem ke skutečnosti, kolik subjektů dnes BINF používá, jsme se z pohledu investic rozhodli k uvolnění prostředků pro vyšší konsolidaci týmu a produktu s cílem podpořit maximální automatizaci celého procesu a navýšit tak přidanou hodnotu nejen u potenciálních nových klientů, ale též u stávajících, jak pevně věřím dlouhodobě spokojených, klientů. Z pohledu nových akvizicí plánujeme pro rok 2013 minimálně 3 nové instalace. LoanOffice Tento produkt představuje jeden z klíčových pilířů našeho produktového portfolia. Dnes, po 7 letech intenzivního produktového rozvoje, představuje komplexní nástroj pro pokrytí celého procesu vymáhání nesplacených pohledávek, tedy od tzv. early fáze až po late fázi, a to včetně podpory komunikace a přípravy portfolií pro externí subjekty, jako jsou např. inkasní agentury, ať už z pohledu servicingu nebo prodeje.

6 Vzhledem k současné globální ekonomické situaci je zřejmé, že zájem o produkty daného typu se bude dále navyšovat což ostatně vnímáme i v rámci našich obchodních aktivit. Rok 2012 Náš produkt LoanOffice byl rozšířen o novou a velmi podstatnou část podpory dynamického WorkFlow, kde je možné v rámci WYSIWYG editoru modelovat jednotlivé procesy vázané na konkrétní segmenty portfolia a jím odpovídající strategie. Zároveň jsme významně rozšířili podporu nástrojů pro early fázi vymáhání. Jde především o podporu variantních komunikačních kanálů komunikace s klienty, nástroje pro vyhodnocování efektivity jednotlivých postupů vzhledem k typu klienta, produktu, parametrům úvěru a další, včetně reportovací nástroje pro nejvyšší management společnosti. Výhled na rok 2013 vzhledem k plánované spolupráci s jednou z největších bankovních institucí v ČR budou i nadále probíhat významné investice do rozvoje produktu, přičemž očekáváme, že na přelomu roku 2013 a 2014 budeme disponovat řešením, které bude plnohodnotným konkurentem největším globálním hráčům v dané oblasti, a budeme tak moci významně podpořit otevřené obchodní příležitosti, kde klienti dostanou velmi zajímavou přidanou hodnotu.. Z pohledu investic za stranu klienta stojí ostatně za zmínku, že u již realizovaných případů byla vždy návratnost celého projektu do 24 měsíců, v některých případech dokonce jen do půl roku, čímž se atraktivita našeho řešení LoanOffice pochopitelně ještě zvyšuje. SyDesk představuje další významný pilíř našeho produktového portfolia. Za svou osmiletou existenci vyspěl do robustního systému pro sledování a vyhodnocování dostupnosti a výkonnosti IT služeb, systémů a aplikací. Nad rámec infrastrukturního a aplikačního dohledu v oblasti tzv. end-to-end dohledu nabízíme unikátní řešení, které dokáže klientům poskytnout první výsledky ve velmi krátkém čase po započetí projektu řádově jednotky týdnů. Rok 2012 Jednou z hlavních aktivit byly investice do obnovy infastruktury v externích lokalitách, které slouží jako platformy pro tzv. externí dohled tzn. kdy jsme schopni na základě nástroje SyDesk a jeho modulů simulovat práci koncového uživatele nad klientskými portálovými aplikacemi. Součástí bylo též uvolnění části funkcionalit webové konzole, která v rámci externího dohledu slouží zástupcům klienta pro správu a konfiguraci daných simulací, reportů, výkazů o plněných SLA a další. S ohledem na tyto investice jsme též rozšířili nabízené služby v podobě SaaS, tedy bez nutnosti instalace celého řešení do prostředí zákazníka. Zde ostatně nabízíme dnes velmi populární službu tzv. benchmarku, kde jde o možnost spolehlivě změřit svoji pozici ve srovnání s konkurencí, jasně se koncentrovat na klíčové faktory úspěchu a minimalizovat rizika výpadku chyb vlastních portálových řešení. Výhled na rok 2013 v souladu s nově definovanou strategií společnosti se v roce 2013 zaměříme zejména na rozvoj externího dohledu a dále pak na konsolidaci některých produktových modulů, zejména Dohledového centra pro zástupce IT OPS. KNBOX (dříve KN Data Manager) představuje produkt, který reaguje na aktuální potřeby klientů ve spojení s collateral managementem, konkrétně u úvěrů zajištěných nemovitostí. Jeho hlavní přidanou hodnotou je schopnost získávat a monitorovat data v databázi Katastrálního úřadu, a dále pak možnost rozpadnout dané informace v souladu se znalostí datového modelu dle potřeb koncového klienta, napojení na jeho interní procesy (např. schvalování zajištěných úvěrů, vymáhání, odhady cen nemovitostí). Z pohledu přínosů pro klienta se lze na KNBOX dívat jak z pohledu snížení nákladů (vázaných na zpoplatněnou komunikaci s Katastrálním úřadem), tak z pohledu zvýšené procesní efektivity a snížení rizik. Rok 2012 v tomto roce jsme finalizovali první generaci produktu, přičemž se již nám podařilo nasadit vybrané části u některých klientů (např. Česká spořitelna).

7 Výhled na rok 2013 vedle priority podpory obchodních aktivit v dané oblasti se chceme dále zaměřit na nezbytné investice související se změnami, které přinese nový Občanský zákoník, čímž, jak věříme, vyjdeme dále vstříc našim existujícím i potenciálním klientům, neboť jsou to problematiky, které je třeba za jejich stranu řešit a varianta vydat se cestou dodávky osvědčeného řešení, jež reflektuje průběžné změny, představuje relevantní způsob, jak se k řešení postavit. Dalším systémem je BeeWiser, který spadá do oblasti knowledge managementu a je schopen pokrýt komplexní potřeby rozsáhlých korporací v oblasti online vzdělávání. V této oblasti jsme se rozhodli neinvestovat další prostředky jak do produktového rozvoje, tak do podpory obchodních aktivit. Po pečlivé úvaze jsme dospěli k závěru, že z pohledu námi preferovaného zacílení a synergie ostatních produktů není dlouhodobě vhodné udržovat BeeWiser v našem portfoliu, a proto budeme hledat způsob, jak ho oddělit od našich aktivit (ať už formou prodeje produktu nebo spolupráce s jiným subjektem, kterému je to z pohledu jeho aktivit podstatně bližší a bude tak schopen klientům nabídnout vyšší přidanou hodnotu). Vstup do farmaceutického sektoru Jak jsem zmínil výše v úvodu, v roce 2012 jsme vstoupili do farmaceutického sektoru, konkrétně jsme započali spolupráci se společností SOTIO. Z pohledu naší společnosti to je velmi zajímavá výzva, neboť se jedná o vývoj a dodávku komplexního systému na řízení výroby pro biotechnologickou společnost vyvíjející nové léčivé přípravky zaměřené na léčbu nádorových a autoimunitních onemocnění. Vzhledem k historii StringData s.r.o. je toto zcela nová oblast, což s sebou nese odpovídající nároky jednak na kolegy, kteří se projektu účastní, ale také na adekvátní změny v některých interních procesech, neboť nároky SOTIO vzhledem k řešené problematice a též k celé řadě regulatorních institucí, které na danou výrobu dohlížejí, si s sebou nesou i nastavení dalších kontrolních mechanismů, jež se svou povahou částečně liší od dosavadních interních standardů. V roce 2013 očekáváme další rozvoj dodávaného řešení, a to s ohledem na nové požadavky oddělení výroby a též vzhledem k plánované expanzi SOTIO na zahraniční trhy.

8 Závěr Rád bych závěrem poděkoval všem našim klientům za dosavadní důvěru. Vzhledem k tomu, že jsme v roce 2012 opět neztratili žádného ze stávajících klientů a naopak jsme otevřeli nové akvizice (J&T, ING Pojišťovna, ARVAL, SOTIO) a rozvíjíme stávající, vnímám to jako důkaz spokojenosti se službami a produkty naší společnosti. Nicméně, jak je zmíněno výše, v souladu s naší strategií plánujeme další významné investice zejména do produktového portfolia, abychom vycházeli vstříc požadavkům trhu a tím i našim stávajícím i potenciálně novým klientům. Mé poděkování patří pochopitelně také kolegům, kteří odvádějí skvělou práci, chápou, čím jsme pro klienty ti praví a jsou připraveni se stále zlepšovat a rozvíjet. Jsem rád, že jedeme na stejné vlně a že si rozumíme. Toho si opravdu vážím. Přeji Vám všem hodně úspěchů V Praze

9 Profil a historie společnosti Identifikace společnosti Obchodní firma: StringData, s.r.o. Identifikační číslo: Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Na Švihance 8 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka Datum vzniku: 7. července 1993

10 Hodnocení roku 2012 Finanční výsledky Následující tabulka zobrazuje vývoj zisku po zdanění naší společnosti v tis. CZK za roky 2008 až rok zisk Lidské zdroje V roce 2012 procházela společnost pokračující vnitřní konsolidací. S některými spolupracovníky jsme se rozešli, došlo k významným změnám v oddělení Sales, HR a Finance. Koncem roku 2012 jsme opět začali otevírat nové pozice a v současnosti jsme ve stádiu kontinuálního náboru. Vzhledem ke skutečnosti, že naše zaměstnance považujeme za naše nejcennější a o dlouhodobém úspěchu rozhodující aktivum (v širším smyslu slova), rozhodli jsme se v roce 2012 pro významné posílení našich HR aktivit, očekáváme, že první významné efekty se dostaví již v roce Klíčovými oblastmi jsou především investice do rozvoje, zvýšení efektivity, sdílení znalostí mezi zaměstnanci a posílení motivačních schémat. Naším strategickým cílem zůstává další rozšiřování přirozené otevřené pro-klientsky orientované firemní kultury, ke kterému má přispět i posílení významu HR funkce ve společnosti. Ke konci roku 2012 jsme evidovali 57 zaměstnanců, přičemž v roce 2013 očekáváme nárůst v souladu s očekávaným nárůstem tržeb. Charitativní činnost Společnost StringData, s.r.o. dlouhodobě podporuje nejrůznější charitativní projekty. I v roce 2012 jsme přispěli Humanistickému centru na rovinu na potraviny a školné afrických dětí, dále jsme spolufinancovali projekty se společností Oikoymenh (vydávání knih z humanitních oborů).

11 Zahraniční aktivity V zahraničí nemáme žádnou organizační složku. Primárně jsou zahraniční aktivity soustředěny na území Slovenské republiky, kde má sídlo dceřiná společnost StringData Slovakia s.r.o., která provádí některé akviziční aktivity na slovenském trhu a některé vývojové aktivity pro naše produkty. V průběhu června roku 2013 jsme se rozhodli provést likvidaci výše zmíněné dceřiné společnosti a veškeré aktivity prováděné dceřinou společností nadále zajišťovat z České republiky. Přijatá opatření na straně společnosti v souvislosti s likvidací dceřiné společnosti jsou takového rázu, že úroveň obsluhy klientů v Slovenské republice nebude jakkoliv dotčena. Aktivity v oblasti životního prostředí Naše společnost ctí závazek minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí. Veškeré námi produkované odpady jsou aktivně tříděny a je zajištěna jejich ekologická likvidace. V neposlední řadě jsou pečlivě vybírána též zařízení, která užíváme pro naši činnost, s ohledem na míru ekologické zátěže při jejich výrobě a jejich energetickou efektivitu.

12 Produkty a služby Zakázkový vývoj Naše softwarová řešení, která vyvíjíme s cílem naplnit očekávání klientů a zvýšit efektivitu jejich podnikání, splňují náročné požadavky zakázkových řešení. Společnost StringData, s.r.o. disponuje týmy špičkových specialistů. Máme zkušenosti se širokým spektrem řešených problematik a díky tomu jsme schopni výrazně zefektivnit postup vývojových a implementačních prací. Naším prvořadým cílem je poskytovat maximální podporu klientům. Snažíme se proto co možná nejlépe porozumět jejich potřebám a úzce spolupracovat při jejich vymezení a následném naplnění. Naši lidé ovládají širokou škálu moderních technologií, jejichž uplatněním můžeme, ve spojení s preferencemi ze strany klienta a našimi expertními znalostmi, zajistit optimální řešení. Služby Naše společnost má dlouhodobé zkušenosti se zakázkovými projekty ve finanční sféře, zejména v oblasti hypotečních a komerčních úvěrů. Disponujeme řadou certifikovaných specialistů, kteří se zaměřují na systémovou podporu v těchto oblastech: schvalování a správa hypotečních úvěrů akviziční proces a řízení obchodní sítě (leasing/spotř. úvěry) hromadné generování a archivace elektronických bankovních výpisů DMS (generování dokumentů, digitalizace / OCR, archivace) collateral management správa kreditních karet management smluvních úvěrových podmínek knowledge management, e-learning Konzultace a školení Našim klientům nabízíme služby také v oblasti analytické, implementační i provozní, přičemž při těchto aktivitách vycházíme z mezinárodně uznávaných standardů řízení projektů. Zaměřujeme se na: zajištění kompletní dodávky informačních systémů na klíč business analytické a konzultační služby vedení a koordinace zákaznických projektů integrace informačních systémů do prostředí zákazníka návrh a realizace datawarehouse a business intelligence řešení návrh a vývoj aplikací a podnikových řešení provoz a správa dodaných řešení zajištění školení s následným ověřením znalosti a certifikací

13 Portfolio vlastních produktů Naše produktové portfolio obsahuje specializované systémy BINF, LoanOffice, KN BOX a SyDesk. Veškeré naše aktivity spojené s vlastními produkty spadají do oblasti výzkumu a vývoje. Binf Systém BINF umožňuje efektivní poskytování informací o klientech a jejich účtech na základě výzev k součinnosti od externích subjektů. Informace jsou podávány úřadům státní správy, exekutorům, advokátům, policii, klientům, a dalším oprávněným subjektům. Hlavní přínosy systému BINF: částečná nebo úplná automatizace procesu zpracování žádostí podpora oficiálně schválených formátů pro elektronickou komunikaci úspora času při vytváření odpovědí obsahujících velké množství poptávaných subjektů zrychlení procesu zpracování žádostí, tvorby odpovědí a faktur automatizované sledování požadovaného termínu odeslání odpovědi se systémem notifikací možnost distribuce práce mezi uživatele podle aktuálního vytížení snadné vytváření duplikátů odeslaných odpovědí a faktur eliminace nároků na fyzické ukládání vytvořených odpovědí a faktur Systém BINF nabízí bankovním institucím automatizaci a podporu v oblasti poskytování bankovních informací o klientech. Hlavním cílem systému je kromě vlastní automatizace i audit celého procesu zpracování příchozích žádostí. Základem systému je sada definovaných šablon a jejich parametrů, které určují zejména vzhled a způsob generování odpovědí, typ automaticky dohledávaných informací, typy možných příloh, možnosti případné fakturace a zákonnou lhůtu pro vyřízení žádostí řešených danou šablonou. LoanOffice je specializovaný systém pro řízení a správu vymáhání pohledávek určený zejména pro společnosti, které potřebují aktivně řídit vymáhání velkého množství pohledávek rozdělených do různorodých portfolií. LoanOffice poskytuje systémovou podporu pro celou šíři procesu vymáhání pohledávek po splatnosti - od soft collection po aktivity právního vymáhání včetně řízení workflow.

14 Systém LoanOffice nachází uplatnění zejména u společností, které: vymáhají pohledávky po splatnosti vlastními silami a chtějí tento proces zpřehlednit a zefektivnit předávají své pohledávky po splatnosti externím inkasním agenturám a chtějí mít tento proces pod kontrolou chtějí vést přehlednou evidenci o postupech vymáhání pohledávek soudní cestou a zefektivnit přípravu podkladů pro soudní a jiná řízení chtějí monitorovat své portfolio klientů proti insolvenčnímu rejstříku uchovávají informace o pohledávkách v heterogenním prostředí svých informačních systémů a chtějí tyto informace centralizovat a zpřístupnit pro snadné využití v procesu vymáhání KNBox KN BOX je nástroj pro efektivní a kompletní správu dat poskytovaných katastrem nemovitostí (KN). KN BOX získává potřebná data z online databáze KN a v optimální podobě je předá informačním systémům společnosti nebo přímo určené osobně (pomocí vlastního FE, u či SMS), v daný čas a dle definované logiky. Hlavní přínosy KN Data Managera: úspora finančních prostředků nejen při získávání dat z KN - řeší náklady pozastavených řízení časová úspora při práci jednotlivých zaměstnanců zrychlení procesu - data jsou okamžitě zobrazována, případně i ukládána v cílových systémech zkvalitnění dat - eliminován faktor lidské chyby statistiky a reporty efektivní monitoring portfolia (WatchDog) data jsou opakovaně využitelná jak v rámci daného procesu, tak mimo něj (statistiky, reporty, korelace) řešení specifických požadavků řízení rizik

15 SyDesk SyDesk je komplexní ITSM systém sloužící k definici, sledování a vyhodnocování dostupnosti a výkonnosti IT služeb, systémů, aplikací i infrastruktury, s důrazem na provázání uživatelského vnímání chování aplikací a technické infrastruktury (end-to-end dohled). Používání systému SyDesk přináší našim zákazníkům: servisně orientovaný pohled na IT (modul Katalog IT služeb) zvýšení kvality poskytovaných služeb objektivní vyhodnocování SLA / KPI jak vzhledem k odběratelům, tak i k dodavatelům jasný a průkazný reporting o stavu aplikací z centrály/pobočkové sítě (objektivizace či eliminace stížnosti nic nefunguje, je to pomalé atd.) zpracování provozních i statistických reportů prevenci a včasné řešení incidentů zkušenosti z desítek úspěšně realizovaných projektů

16 Systém managementu jakosti Pro zajištění vysoké kvality dodávaných produktů a služeb máme již od roku 2004 zaveden a certifikován systém managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:2008. Přístup k utajovaným informacím Od roku 2009 máme umožněn přístup k informacím ve stupni utajení vyhrazené dle 121 zákona č. 412/2005 Sb. Toto osvědčení s platností do roku 2022 vydal Národní bezpečnostní úřad České republiky.

17 Rozvaha

18

19

20

21

22 Výkaz zisku a ztráty

23

24

25 Příloha k účetní závěrce 1. Charakteristika a hlavní aktivity StringData s.r.o. ( společnost ) vznikla Předmětem podnikání je - výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd soft ware - poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) - automatizované zpracování dat - činnost ekonomických a organizačních poradců - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb - marketing - reklamní činnost - zprostředkování internetových služeb Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo společnosti: Na Švihance Praha 2 Vinohrady Identifikační číslo: Zápis u OR: Účetní období: až Základní kapitál: 200 tis. Kč Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20% Jméno fyzické osoby (název právnické osob) Bydliště (sídlo) Běžné období Minulé období Podíl v % Podíl v % Robert Šamánek Dělnická 395/1, Dolní Břežany - Praha Západ

26 Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku Ve sledovaném roce nedošlo ke změnám v OR. Majetková spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%) Jméno fyzické osoby/název právnické osoby StringData Slovakia s.r.o. Běžné období Minulé období Bydliště/sídlo rok 2012 rok 2011 podíl v Kč v % podíl v Kč v % Zámocká 30, Bratislava Společnost neuzavřela ovládací smlovy nebo smlouvy o převodech zisku ani jiné dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu. Poskytnutá plnění členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů Výše peněžitého a naturálního plnění stávajícím a bývalým členům orgánů Druh plnění řídících statutárních dozorčích Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Jiná připojištění

27 2. Zásadní účetní postupy používané společností Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Společnost ve sledovaném období vedla účetnictví a sestavila účetní závěrku v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami. (a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku, odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odepisování podle skupin majetku: Druh majetku Způsob odepisování Doba odepisování software rovnoměrné 36 měsíců auta rovnoměrné 60 měsíců (5let) technika rovnoměrné 60 měsíců (5let) výpočetní technika rovnoměrné 36 měsíců (3roky) vybavení rovnoměrné 36 měsíců (3roky) (b) Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti a je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Realizovatelné cenné papíry a podíly jsou k rozvahovému dni oceňovány reálnou hodnotou. Zisky/ztráty z tohoto přecenění neovlivňují výsledek hospodaření společnosti až do doby realizace a jsou k rozvahovému dni účtovány jako změna Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti. Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu účasti) a změny ocenění jsou zachyceny prostřednictvím Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti. Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku.

28 (c) Zásoby Zásoby jsou oceněny v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení, clo a náklady na dopravu a celní odbavení. Ocenění nedokončené výroby ze směrnice o aktivaci č. 9. (d) Stanovení opravných položek a rezerv Pohledávky Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Společnost ve sledovaném období netvořila žádné opravné položky. Ostatní rezervy Rezerva na personální náklady Rezerva na daň z příjmu Společnost ve sledovaném období netvořila žádné rezervy. (e) Přepočty cizích měn Společnost používá pro přepočet cizích měn měsíční a denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB dle vnitřní směrnice. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. (f) Najatý majetek Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně. (g) Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období.

29 Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. (h) Opravy minulých období Vzhledem k reklasifikaci zásob nedokončené výroby na účty dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu účetního období došlo pro zachování srovnatelnosti k úpravě stavu v minulém účetním období v Rozvaze. Z řádku Aktiv C.1.2. Nedokončená výroba a polotovary byla přesunuta do řádku Aktiv B.1.3. Software částka tis. Kč. 3. Dlouhodobý majetek (a) Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Stav k Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Software , , ,00 Ocenitelná práva 0,00 Jiný DNM 0,00 Nedokon. DNM 0,00 Zálohy na DNM 0,00 Celkem , ,00 0,00 0, ,00 Oprávky Stav k Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Software , , ,00 Ocenitelná práva 0,00 Jiný DNM 0,00 Nedokon. DNM 0,00 Zálohy na DHM 0,00 Celkem , ,00 0,00 0, ,00 Zůstatková hodnota Stav k Stav k Software , ,00 Ocenitelná práva Jiný DNM Nedokon. DNM Zálohy na DHM Celkem , ,00

30 (b) Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Stav k Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Pozemky 0,00 Budovy, haly a stavby 0,00 Samost. movité věci 2 158,00 230,00 0, ,00 Jiný DHM 0,00 Nedokon. DHM 383,00 383,00 Zálohy na DHM 0,00 Celkem 2 158,00 613,00 0,00 0, ,00 O p r á v k y Stav k Stav k Přírůstky Úbytky Přeúčtování Pozemky 0,00 Budovy, haly a stavby 0,00 Samost. movité věci 1 154,00 395, ,00 Jiný DHM 0,00 Nedokon. DHM 0,00 Zálohy na DHM 0,00 Celkem 1 154,00 395,00 0,00 0, ,00 Zůstatková hodnota Stav k Stav k Pozemky Budovy, haly a stavby Samost. movité věci 1 004,00 839,00 Jiný DHM Nedokon. DHM 383,00 Zálohy na DHM Celkem 1 004, ,00 Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotném majetku v roce 2012 patřil nákup počítače v pořizovací hodnotě 139 tis. Kč a nehmotného majetku v pořizovací hodnotě tis. Kč. Společnost nemá majetek, který je zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem. Společnost nevyužívá žádný dlouhodobý majetek, který není uvedený v rozvaze.

31 (b) Dlouhodobý finanční majetek Společnost vlastnila ve sledovaném období dlouhodobý finanční majetek v celkové pořizovací hodnotě 171 tis.kč. Tento podíl byl vzhledem k zápornému vlastnímu kapitálu přeceněn na 0 Kč. Jedná se o majetkovou účast: Název společnosti Pořizova cí cena Základní kapitál úč. jednotky Podíl na ZK úč. jednotky Vlastní kapitál úč. jednotky HV 2011 HV 2012 Ocenění DFM metodou ekvivale nce k Rozdíl mezi ocenění m metodou ekvivale nce a ocenění m v ÚZ StringData Slovakia s.r.o % Celkem Pohledávky a závazky z obchodního styku (a) (b) (c) Dlouhodobé pohledávky činí tis. Kč ( tis. Kč) a jsou tvořeny dlouhodobými poskytnutými zálohami a odloženou daňovou pohledávkou. Krátkodobé obchodní pohledávky činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Krátkodobé obchodní závazky činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých 232 tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti. 5. Informace o půjčkách (bankovních úvěrech) (a) Pohledávky z titulu poskytnutých půjček ve skupině Běžné období rok 2012 Minulé období rok 2011 Nominální Nominální hodnota půjčky Úrok v % p.a. hodnota půjčky Úrok v % p.a. StringData Slovakia s.r.o Celkem X X (b) Pohledávky z titulu poskytnutých půjček ostatní Nebyly poskytnuty Běžné období rok 2012 Minulé období rok 2011 Nominální Nominální hodnota půjčky Úrok v % p.a. hodnota půjčky Úrok v % p.a. Celkem X X

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

Penzijní společnost České pojišťovny

Penzijní společnost České pojišťovny Výroční zpráva 2013 2 Penzijní společnost České pojišťovny Zajišťujeme vám klidné stáří Nabízíme nejširší spektrum fondů a spořicích programů podporovaných státem každému, kdo se chce finančně zabezpečit

Více

RWE Zákaznické služby

RWE Zákaznické služby RWE Zákaznické služby VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby (mil. Kč) 867 EBITDA (mil. Kč) 81 Provozní zisk (mil. Kč) 80 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 80 Zisk po zdanění (mil.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZJEDNODUŠENÍ INOVACE UŽITEK ON-LINE GLOBÁLNÍ SLUŽBY V KLÍČOVÝCH OBLASTECH Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé, dovolte,

Více

Vybrané ekonomické ukazatele

Vybrané ekonomické ukazatele Výroční zpráva 2011 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 5 Úvodní slovo 7 Zpráva představenstva 9 Vedení banky 15 Organizační struktura 18 Zpráva dozorčí rady 20 Korespondenční banky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 AIMTEC ZAMĚSTNAVATEL 13 ... možnosti technologiím, sny lidem. PROFIL SPOLEČNOSTI 3 KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ 5 ZÁKAZNÍCI 7 CÍLENÝ MARKETING 9 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST 11 ZAMĚSTNAVATEL 13 15 LET NA TRHU 15 ZHODNOCENÍ ROKU 2011 17 VÝROČNÍ

Více

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019

MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 MAIN AUDIT, spol. s r. o., Údolní 33, 602 00 Brno IČO: 63488019, DIČ: CZ63488019 Př íjemce zprávy: Zástupce zřizovatele státního podniku Vedení státního podniku Ově ř ili jsme soulad výročn í zprávy STÁTNÍ

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy.

níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy za uplynulý rok a SWOT analýzy. Ms. Meredith Storey PRME Secretariat United Nations Global Compact 685 Third Ave, 12th Floor New York, NY, 10017, United States Dobrý den, níže zasílám Vámi požadované informace, včetně hodnotící zprávy

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2013 Toyota Financial Services Czech s.r.o. / Výroční zpráva / Hospodářský rok 2013 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 9

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více