Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta."

Transkript

1 DIETA U DĚTÍ S ATOPICKÝM EKZÉMEM MUDr. Astrida Šuláková Klinika dětského lékařství FNsP, Ostrava Rostoucí prevalence a zvyšující se závažnost alergických onemocnění, v posledních desetiletích významně ovlivňující společnost nejen řadou omezení postižených jedinců, ale také ekonomickými důsledky, nelze vysvětlit jen genetickou dispozicí. Předpokládá se, že v jejich vývoji hrají významnou roli změny životního prostředí a životního stylu v posledních letech včetně změn ve stravování, které vedou k časné senzibilizaci a rozvoji atopického onemocnění u dítěte. Preventivní opatření, která zahrnují také úpravu dietního režimu u dětí s rodinnou anamnézou atopie (hypoantigenní, hypoalergenní dieta), mohou významně ovlivnit manifestaci i závažnost klinických projevů atopického ekzému i dalších klinických manifestací atopie. Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta. DIET IN CHILDREN WITH CONSTITUTIONAL DERMATITIS The increasing prevalence and severity of allergic disorders in the last decade with a significant impact on the society not only because of a number of limitations of suffering individuals but also because of economical consequences cannot be explained only by a genetic disposition. It is assumed that changes of environment and life style during recent years including changes in dietary habits lead to sensibilisation and evolution of constitutional disease in children. Preventive measures that involve also an adjustment of dietary habits in children with a family history of constitutional disorders (hypoantigenic, hypoallergenic diet) may significantly influence manifestation and severity of clinical presentation of constitutional dermatitis and other clinical manifestations of constitutional disorders. Key words: constitutional dermatitis, sensibilisation, hypoallergenic, hypoantigenic, diet. MUDr. Astrida Šuláková Klinika dětského lékařství FNsP, Ostrava Rostoucí prevalence a zvyšující se závažnost alergických onemocnění v posledních desetiletích významně ovlivňují společnost nejen řadou omezení postižených jedinců, ale také ekonomickými důsledky. Pozorovaný rychlý nárůst alergických onemocnění nelze vysvětlit na základě genetických dispozic, a předpokládá se tedy, že v jejich vývoji hrají významnou roli podmínky životního prostředí. Atopické onemocnění bývá zřídka fatální, u dítěte však může mít velmi negativní dopad na růst a vývoj, a to zejména během prvního roku života. Chronický charakter a závažnost atopického onemocnění také významně omezuje život dítěte i celé rodiny. Termín alergie popisuje imunologicky zprostředkovanou hypersenzitivní reakci, které se účastní humorální (IgE, IgG, IgA) nebo buněčný mechanizmus, popřípadě oba tyto mechanizmy. Atopie je typ alergické reakce, kterou zprostředkovávají alergen-specifické IgE protilátky. Mezi atopická onemocnění patří atopická dermatitida, senná rýma, astma a alergie na potraviny. Běžnými symptomy atopického onemocnění jsou angioedém, urtika, sípot, rýma, ekzém, kolika, zvracení a anafylaxe. Prevalence atopických onemocnění se značně liší po celém světě i mezi jednotlivými evropskými zeměmi. V Evropě je atopickým onemocněním postižena přibližně jedna čtvrtina všech dětí (6). K rozvoji atopického onemocnění často dochází v kojeneckém věku a raném dětství, nejčastěji jako atopická dermatitida a potravinová alergie. Se stoupajícím věkem se toto schéma mění a převládá astma a senná rýma. Kojenci s časnou manifestací atopické dermatitidy mají zvýšené riziko rozvoje astmatu a polyvalentní potravinové alergie, která může mít závažné nutriční následky. Atopická dermatitida (atopický ekzém, prurigo Besnier atd.) je chronické zánětlivé, silně svědivé onemocnění kůže, které se většinou objevuje v prvních měsících života s charakteristickým vývojem klinického obrazu od dětství až do dospělosti. Pro alergický původ svědčí současný výskyt jiných alergických onemocnění jak u postiženého, tak v jeho příbuzenstvu (astma, polinóza), zvýšení sérových hladin imunoglobulinu E u 50 až 70 % nemocných, přítomnost vysoké hodnoty specifických IgE protilátek proti antigenům okolního prostředí včetně potravinových alergenů, cytokinová dysbalance a posun k Th2 odpovědi. Predispozice k atopii, tzn. nadměrné produkci IgE protilátek antigen-specifických, je dědičná. Dědičnost se týká rozsahu alergické reakce i klinických symptomů atopického onemocnění (6). Onemocnění je pak výsledkem interakce genetické predispozice, rané expozice alergenním bílkovinám a faktorům typu pasivního kouření, jiných látek znečišťujících ovzduší a infekcí. Atopická dermatitida je první klinickou manifestací atopie. V prvém roce věku se manifestuje asi u 60 % postižených, u 85 % do 5 let věku. Přibližně u 75 % postižených se dermatitida v období puberty zhojí, nebo přetrvávají mírné projevy. Některé prameny udávají, že % pacientů mívá příznaky až do dospělosti (9). Závažná atopická dermatitida je charakterizovaná perzistujícími kožními změnami, pravidelným užíváním topických steroidů, koexistencí dalších alergických symptomů, jako jsou průjem, zvracení, rýma, dušnost, dále zpomaleným růstem a přítomností alergických symptomů i v období výhradního kojení dítěte. Eliminační dieta vede k vymizení symptomů. Genetická predispozice Genetický podklad není známý. Předpokládá se polygenní dědičnost. V rámci několika studií bylo shodně prokázáno, že rodinná historie atopického onemocnění představuje významný rizikový faktor pro vývoj astmatu, atopické dermatitidy nebo alergické rýmy u kojenců a dětí. Toto riziko roste s počtem přímých členů rodiny postižených alergickým onemocněním (2, 6). Je také nejlepším dostupným parametrem hodnocení individuálního rizika alergie u novorozence. Prediktivní hodnota tohoto parametru je obzvláště vysoká, pokud se atopie vyskytuje u obou rodičů. Nejvyšší riziko vzniku atopické dermatitidy je u dětí, jejichž oba rodiče trpí stejnou orgánovou atopií (tabulka 1). Ovšem přibližně polovina dětí, u nichž se v pozdějších fázích života alergie skutečně vyvine, má negativní rodinnou historii alergie, a není tudíž podle tohoto parametru identifikována. Faktory životního prostředí Stoupající trend výskytu atopických onemocnění se přičítá změnám domácího, 230 / PEDIATRIE PRO PRAXI 5 / 2005

2 Tabulka 1. Rodinná anamnéza atopie Riziko vzniku atopického onemocnění negativní 5 15 % postižený jeden rodič % postižený sourozenec % postižení oba rodiče % stejná orgánová manifestace u obou rodičů % Tabulka 2. Projevy potravinové alergie Postižený systém Klinické příznaky systémová reakce anafylaktická reakce, anafylaktický šok kožní projevy orální alimentární syndrom, exantém, ekzém, urtika gastrointestinální projevy dýchací cesty jiné pracovního a obecně životního prostředí a životního stylu v posledních letech (převaha pobytu ve městech, v uzavřených prostorách, změny stravování, aditiva v potravě, nižší promořenost obyvatelstva infekcemi a tedy nižší odolnost imunitního systému i proti alergenům, větší výskyt vzdušných alergenů. Typ a závažnost atopického onemocnění silně závisí na koncentraci alergenů v domácím zvracení, průjem, gastreozofageální reflux, malabsorpce, enterorrhagie, obstipace, abdominální koliky kašel, dušnost, rýma irritabilita, poruchy spánku prostředí a na genetických predispozicích (6). Expozice kouři, tzv. pasivní kouření, oxidům dusíku a prachovým částicím pod 5 mikronů se pokládá za kauzální faktor v případě rozvoje onemocnění dolních dýchacích cest a astmatu. Vyšší životní standard a s ním spojená vyšší úroveň hygieny rodiny s malým počtem dětí jsou faktory zdánlivě paradoxně vedoucí k vyššímu výskytu atopického onemocnění. Tento fenomén vedl k formulaci tzv. hygienické a farmářské hypotézy. Tzn. méně hygienické podmínky neboli určitá denní dávka mikrobů, infekční nemoci a kontakt se zvířaty v časném dětství mohou zvrátit imunologický proces vedoucí k atopii. Existuje významná nepřímá úměrnost mezi počtem sourozenců a prevalencí senné rýmy a atopické senzibilizace indikované kožními testy. U dětí bez sourozenců existuje významně vyšší riziko alergického onemocnění než u dětí z velkých rodin, starší sourozenci mívají lepší ochranu před vývojem alergie než mladší. Hygienická hypotéza je významná pro pochopení různých hodnot prevalence atopických onemocnění v zemích západní a východní Evropy (1, 6). V tomto směru lze uvažovat také o střevní mikroflóře jako o kandidátu první infekce. Opožděný a narušený vývoj normální střevní mikroflóry po narození brání vyzrávání hostitelských obranných mechanizmů ve střevě, a to v době, kdy je dítě vystaveno záplavě alergenů ve stravě a okolním prostředí, a stává se tak potenciálním rizikem rozvoje atopického onemocnění (10). Nejdůležitější rizikové faktory rozvoje atopických onemocnění v dětství jsou shrnuty na obrázku 1. PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY 5 / 2005 PEDIATRIE PRO PRAXI / 231

3 Obrázek 1. Rizikové faktory rozvoje atopického onemocnění Alergeny potravin domácího prostředí (zvířata, roztoči, plísně) vnějšího prostředí (pyly, zvířata ) Geny senzibilizace Atopické (klinické) projevy Pomocné látky tabákový kouř exhalace infekce Potravinová alergie Nejčastějšími alergeny, které se nacházejí ve stravě, jsou přirozeně se vyskytující (nativní) bílkoviny. Alergenní potravinové bílkoviny mají obvykle molekulovou hmotnost 10 až 60 kd. Alergenicitu těchto bílkovin lze snížit enzymatickou hydrolýzou, tepelnou úpravou anebo ultrafiltrací či kombinací těchto technik. Výsledkem jsou peptidy s kratším řetězcem a nižší molekulovou hmotností, které nesou významně nižší počet epitopů. Všeobecně platí, že alergenní účinek peptidů klesá se snižující se délkou jejich řetězce, čím kratší je délka řetězce a nižší molekulová hmotnost peptidů hydrolyzátu, tím nižší je reziduální alergenní účinek. Alergie na potraviny bývá často zaměňována za nesnášenlivost intoleranci potraviny. Intolerance ovšem označuje nežádoucí reakci na určitou potravinu nebo složku, která se vyznačuje variabilní etiologií, ale nemá žádný známý imunologický základ. Alergická reakce na složky potravin je charakteristická pro ranou fázi atopického onemocnění. V kojeneckém věku se alergické symptomy týkají především pokožky (atopická dermatitida) a zažívacího ústrojí. Gastrointestinální příznaky má asi 60 % postižených, kožní projevy % a respirační příznaky asi třetina kojenců s alergií na bílkoviny kravského mléka (ABKM), příznaky se často kombinují. První období života je nesmírně významné pro senzibilizaci a pozdější rozvoj atopického onemocnění, důležitou roli zde má strava jakožto obrovský zdroj alergenních bílkovin. V rámci prospektivních studií bylo prokázáno, že mateřské mléko má přechodný preventivní účinek výskytu atopické dermatitidy, alergie na potraviny a obstruktivní bronchitidy v raném věku (10). Děti s genetickou predispozicí k alergiím vykazují méně alergických symptomů během prvních let života, pokud jsou krmené mateřským mlékem nebo formulí obsahující hydrolyzovanou bílkovinnou komponentu. Mateřské mléko je považováno za hypoalergenní výživu, není ale prosté alergenů, nýbrž obsahuje reziduální množství bílkovin kravského mléka, např. β-laktoglobulin a další potravinové alergeny, které se přenášejí ze stravy matky do jejího mléka. Tato reziduální množství alergenů jsou pravděpodobně důležitá pro navození nezbytné orální tolerance u kojence. Výhradní kojení dítěte proto nevylučuje vývoj atopických symptomů (3, 8). V běžných kojeneckých přípravcích je nedostatek imunologicky aktivních faktorů, navíc obsahují silné potravinové alergeny ve formě bílkovin z kravského mléka v koncentracích, které jsou 10 5 až 10 7 krát vyšší než v mateřském mléce. Vývoj kojeneckých přípravků s obsahem hydrolyzovaných bílkovin tedy představuje pokus snížit reziduální alergenní účinek v takové míře, aby došlo k výraznému snížení rizika senzibilizace na bílkoviny kravského mléka (6). Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je v užším slova smyslu chápána jako IgE zprostředkovaná reakce na některou z bílkovin kravského mléka. Proto je někdy používán termín hypersenzitivita na bílkovinu kravského mléka, který vyjadřuje možnost dalších typů alergických reakcí, zvláště tehdy, chybí-li laboratorní průkaz alergie. Incidence ABKM je podle prospektivních studií s provedeným reexpozičním testem 2,2 2,8 % u dětí do 3 let věku (11). ABKM může být v kojeneckém věku příčinou neprospívání. U dětí s časným rozvojem ABKM může být ovlivněn růst, přestože příjem živin a energie i jejich nutriční stav při aplikaci standardní eliminační diety a případně další suplementaci je normální. Bílkoviny kravského mléka mohou vyvolat zánětlivou reakci, která vede k narušení bariéry střevní sliznice a zvýšení její permeability. V důsledku toho dochází k zvýšené resorpci větších molekul antigenů, potencujících zánětlivou reakci a dále narušujících střevní permeabilitu, čímž vzniká začarovaný kruh alergické odpovědi. Neexistuje jednoduchý diagnostický test, který by postihl celý komplex ABKM. Vyšetření různých protilátek nepřináší jednoznačnou odpověď a má pouze podpůrný význam. Zlatým standardem zatím zůstává eliminačně-expoziční test. V diferenciální diagnostice je nutno vzít v úvahu deficit laktázy (vzácně primární projevující se již po narození, častěji sekundární obvykle po infekčních průjmech), intoleranci mléka v důsledku metabolických vad, také gastreozofageální reflux může imitovat symptomatologii ABKM. U části kojenců pak může být přítomná alergie i na další potraviny tzv. multiproteinová alergie (ovoalbumin, sója, event. také na formule hydrolyzátů na bázi syrovátky). Tabulka 2 shrnuje nejčastější klinické projevy potravinové alergie. Preventivní a léčebná opatření Cílem preventivních opatření je snížit výskyt atopických onemocnění nebo alespoň oddálit jejich klinickou manifestaci. Zaměřuje se na prevenci senzibilizace, což v raném dětském věku znamená především snížit expozici potravinovým alergenům. Sekundární prevence alergie se zaměřuje na zabránění výskytu alergických symptomů v případech, kdy senzibilizace působením alergenu již nastala. Efekt nutričních preventivních opatření je závislý na výskytu atopické dermatitidy v rodině. Specifické genetické faktory hrají velmi významnou roli. GINI studie (2) u dětí s pozitivní rodinnou anamnézou atopické dermatitidy neprokázala schopnost žádné hydrolyzované formule signifikantně redukovat incidenci atopické dermatitidy ve srovnání s obvyklými mléčnými formulemi. Sklon k redukci incidence vykazovaly extenzivně hydrolyzované formule na bázi kaseinu (ehf-c) a parciálně hydrolyzované (hypoantigenní, phf) formule syrovátky. Extenzivní hydrolyzované formule syrovátky (ehf-w) nevykazovaly žádnou redukci, a dokonce bylo pozorované nepatrné zvýšení incidence alergických onemocnění. Ve skupině dětí s negativní rodinnou anamnézou atopické dermatitidy oba typy formulí ehf-c i phf vykazovaly signifikantní redukci incidence atopické dermatitidy ve srovnání s konvenčními mléčnými formulemi. ehf-w k této redukci nevedly, měly ovšem významný klinický efekt (2). Výsledky týkající se časné senzibilizace (významný prediktivní faktor pro časný rozvoj atopické dermatitidy a pozdější rozvoj respiračního onemocnění) jasně naznačují, že částečně hydrolyzované formule indukují navození tolerance na mléčnou bílkovinu, 232 / PEDIATRIE PRO PRAXI 5 / 2005

4 a dokonce i k dalším potravinovým alergenům i inhalačním alergenům, pravděpodobně cestou bistander efektu. Čím delší je období krmení výhradně formulí, tím větší je preventivní efekt (2). Rizikoví kojenci bez klinických projevů, pokud nemohou být kojeni, jsou indikovaní k nutriční intervenci formulí s částečně hydrolyzovanou bílkovinou (hypoantigenní formule označovaná HA). Obvykle jsou dostupné jako počáteční i pokračovací formule. Pokud však již došlo ke klinické manifestaci ABKM, parciální hydrolýza není dostatečná a je nutné zvolit formuli s extenzivně hydrolyzovanou bílkovinou. Kojenecké přípravky, které obsahují hydrolyzované bílkoviny, se v současné době široce používají v řadě evropských zemí za účelem prevence vývoje alergického onemocnění u kojenců se zvýšeným rizikem atopie. Výbor pro výživu (Committee on Nutrition) společností ESPACI (Evropské společnosti pro pediatrickou alergologii a klinickou imunologii) a ESPGHAN (Evropské společnosti pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu) doporučil, aby se kojencům s rizikem dědičné atopie, krmených umělou výživou, podával přípravek se sníženým alergenním účinkem (6). Preventivní opatření rozvoje atopického onemocnění u rizikových novorozenců a kojenců: Výhradní kojení v průběhu prvních 4 6 měsíců věku. Při pozitivní alergické rodinné anamnéze u rodičů nebo sourozenců je při nutnosti umělé výživy a bez přítomnosti klinických projevů atopie indikovaná hypoantigenní (HA) formule s vyloučením kravského mléka. Obvyklé formule na bázi kravského mléka či sójové bílkoviny nejsou vhodné. Zavádění nemléčných příkrmů až po šestém měsíci. U dětí, které trpí ABKM, je pravděpodobné, že budou reagovat na řadu dalších potravin, což souvisí s jejich nevyzrálým střevním a imunitním systémem. Při zavádění nemléčných příkrmů je nutné podávat nejprve monokomponentní příkrmy a začínat s potravinami, u nichž se předpokládá nejmenší pravděpodobnost vyvolání reakce (rýže, brambory, mrkev, brokolice, jehněčí, krůtí, kuřecí maso, hrušky a jablka). U rizikových kojenců bez klinické manifestace atopie je nutná opatrnost při zavádění mléka, vajec, event. sóji, včetně všech potravin a pokrmů, které tyto ingredience obsahují. Trpí-li dítě ekzémem, nejsou vhodné ani cibule, rajská jablka, sýr, jahody, pomeranče a citrusové plody. Do 1 roku života není vhodné podávat dětem rizikové potraviny (ryby, vejce, ořechy, atp.) Změny potravy je třeba provádět opatrně, nové potraviny přidávat postupně cca po 2 4 týdnech, aby bylo možno po případné reakci vysledovat, o kterou potravinu se jednalo. Cílem terapie je kontrola kožních projevů nemoci a podpora optimálního růstu a vývoje. Příliš restriktivní dieta může vést k nutričnímu deficitu a poruše růstu, a to zejména u nejmenších kojenců. Léčba musí být komplexní (lokální a systémová léčba), v kombinaci s pravidelnou a správnou péčí o kůži a dietními opatřeními tvoří nejméně polovinu úspěchu v léčbě atopického ekzému. Jinými slovy bez prevence je veškerá léčba málo účinná nebo neúčinná. Léčebným opatřením ABKM je kompletní eliminace formulí s kravským mlékem ze stravy dítěte. Není vhodné nahrazovat kravské mléko mlékem kozím, ovčím apod., protože existuje podobná alergenicita. Je nutné počítat s možnou multiproteinovou alergií, a proto PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY 5 / 2005 PEDIATRIE PRO PRAXI / 233

5 ani formule na bázi sójové bílkoviny nejsou indikované k léčbě ABKM. Alergie na sójové preparáty je uváděna u % kojenců s AB- KM (11). Indikované jsou extenzivně hydrolyzované formule (hypoalergenní). Malá část kojenců s ABKM netoleruje ani tyto formule a pro takové případy je vyhrazena speciální formule směsi aminokyselin. U plně kojených dětí s klinickými projevy atopie odstavení kojení a zavedení hypoalergenní formule vede k úpravě narušené střevní slizniční bariéry a zlepšení atopické dermatitidy (1). Dietní režim dětí nad jeden rok Obecně lze říci, že děti s ekzémem mohou jíst většinu jídel, pouze nepodáváme taková, která prokazatelně stav kůže zhoršují. Cílem je zachovat bohatou a pestrou stravu. Nemá smysl dítě trápit neodůvodněně přísnými dietami, extrémy by mohly vést k nedostatku živin, vitaminů. Pozornost je nutné věnovat také zkřížené alergii (mezi různými druhy ovoce, zeleniny, ale i pylů!). Ve stadiu zhoršení ekzému se obecně nedoporučují ostrá a kyselá jídla, nápoje a aromatické ovoce. Obecně prospěšné je také zajistit dostatečný přísun vitamínů a antioxidantů, minerálů (hlavně hořčík, zinek, selén, vápník), stopových prvků a omezit příjem soli. Důležitý je také dostatečný přívod tekutin, nedoporučují se nápoje sycené CO 2. Nezbytné je dbát na pravidelné vyprazdňování a doporučují se také probiotika. Probiotika Podávání probiotik v léčbě atopické dermatitidy je určitou aplikací hygienické hypotézy. Po narození dochází k rychlé kolonizaci střeva mikroby, u kojených dětí s převahou bifidobakterií a laktobacilů, u uměle živených dětí je pak flora více podobná mikroflóře dospělých s převahou enterobakterií, bacteroides, clostridií. Po odstavení dochází postupně ke změně flory typické pro dospělý věk. Normální složení mikroflóry v prvních měsících zajišťuje důležitou stimulaci a vývoj GALT (gut-associated lymphatic tissue) a umožňuje navození orální tolerance. Odlišné složení mikroflory v nejútlejším věku, nízké hladiny bifidobakterií a vysoké hladiny klostridií (např. v důsledku antibiotické léčby) představují rizikový faktor pozdějšího vývoje atopického onemocnění (4, 5). Probiotika upravují zvýšenou střevní permeabilitu a zvyšují IgA odpověď ve střevě a tím zlepšují střevní bariéru, která bývá u dětí s atopickou dermatitidou a ABKM často narušena. Příznivý efekt probiotik byl potvrzen v experimentálních i klinických studiích (5). Potenciál probiotik v prevenci atopických onemocnění byl demonstrován v dvojitě slepé, placebem kontrolované studii publikované v r (5), kdy byla probiotika podávána prenatálně a po dobu 6 měsíců postnatálně dětem ve vysokém riziku rozvoje atopického onemocnění. Ve věku 2 let byla prevalence atopického ekzému poloviční (26 %) ve srovnání s kontrolní skupinou (46 %). Probiotika byla úspěšně využita v léčbě atopické dermatitidy u dětí s ABKM, u kterých došlo při současně podávané eliminační dietě ke klinickému zlepšení atopické dermatitidy a ústupu systémových i střevních markerů alergického zánětu (4, 5). Podávání probiotik matkám v laktaci zvyšuje hladinu TGF-beta (transforming growth factor beta) v mateřském mléce indikujícího jeden z mechanizmů snižujících riziko atopické dermatitidy u dítěte (4). Závěr Dietní preventivní opatření jsou efektivní v primární prevenci alergie u dětí s rodinnou anamnézou atopie a mohou významně ovlivnit závažnost klinických projevů již manifestovaného atopického onemocnění. Kojení je nejlepší alternativa pro kojence a mléčné formule by měly být podány pouze po poradě s pediatrem. V rozhodování o způsobu výživy kojence nemá být zdůvodňováno, proč je mateřské mléko lepší, ale jaký je důvod použít umělou náhradu. V indikovaných případech je pak možné doporučit formule s parciálně či extenzivně hydrolyzovanou bílkovinou. Opatrnosti je třeba při zavádění nemléčných příkrmů, zvolit vhodné potravinové komodity s dostatečným časovým odstupem a alespoň zpočátku potraviny nekombinovat. Na druhou stranu je nutné vyvarovat se zbytečné příliš restriktivní diety, která rovněž může významně ovlivnit růst a vývoj dítěte. Literatura 1. Arvola T, et al. Weaning to Hypoallergenic Formula Improves Gut Barier Function in Brest-Fed Infants With Atopic Eczema. J Ped Gastroenterol Nutr 2004; 38(1): GINI studie (German Infant Nutritional Intervention Program). 3. Host A. Cow s milk protein allergy and intolerance in infancy. Some clinical, epidemiological and immunological aspects. Pediatr Allergy Immun. 1994; 5 (5 Suppl): Isolauri E, et al. Role of probiotics in food hypersensitivity. Allergy Clin Imm 2002; 2(3): Kalliomäki M, et al. Role of intestina flora in the dvelopment of allergy. Allergy Clin Immun 2003; 3(1): Průvodce výživou, Nutricia Rautava S, et al. Thy Hygiene hypothesi of Atopic Disease An Extended. J Ped Gastroenterol Nutr 2004; 38(4) (abstrakt): Saarinen KM, et al. Supplementary feeding in maternity hospitals and the risk of cow s milk allergy: A prospective study of 6209 infants. J Allergy Clin Immun 1999; 104 (2, Pt. 1): (abstrakt) 9. Schmiedbergerová R. Eczema atopicum. Pediatrie pro praxi 2005; 6, 4: von Mutius E, et al. The increase in allergy in modern society the ISAAC study. Allergy, Supplement. 1999; 54: Výživa novorozenců a kojenců, současný pohled. Nestlé Nutrition / PEDIATRIE PRO PRAXI 5 / 2005

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

Alergie na bílkovinu kravského mléka

Alergie na bílkovinu kravského mléka Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. o/035/073 Alergie na bílkovinu kravského

Více

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii

Alergický pochod. Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Alergický pochod Alergie v dětském věku- od atopického ekzému k respirační alergii Kateřina Kopecká Centrum alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce Things we knew, things we did Things we

Více

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie a výživa Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie na bílkovinu kravského mléka Co je alergie? Nepřiměřená reakce

Více

Sušená kojenecká a dětská výživa

Sušená kojenecká a dětská výživa Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinární hygieny a ekologie Sušená kojenecká a dětská výživa IVA projekt 2014/FVHE/2340/036 Bc. Lenka Bernatíková Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D.

Více

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s.

MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Laboratorní diagnostika celiakie MUDr. Helena Šutová Laboratoře Mikrochem a.s. Celiakie Autoimunní onemocnění způsobené požitím lepku (glutenu) s typickým zánětlivým postižením tenkého střeva s genetickou

Více

Výživa nekojeného kojence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa nekojeného kojence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa nekojeného kojence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Mléčná strava 1 Tak, kde nelze kojit, dostává novorozenec a kojenec Mateřské mléko z banky mateřského mléka krátkodobě Umělá mléka z:

Více

Registr potravinových alergií v České republice DAFALL

Registr potravinových alergií v České republice DAFALL Registr potravinových alergií v České republice DAFALL Simona Bělohlávková a kolektiv řešitelů Jarní konference Siemens Healthcare, s.r.o. 13.4.2016, Olomouc Prevalence potravinové alergie 3% 3% 14% Dospělí:

Více

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň

RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň RIZIKOVÉ PROALERGICKÉ FAKTORY PRO NOVOROZENCE A PŘEDŠKOLÁKY. Václava Gutová FN Plzeň Proč stoupá počet alergiků? Proč je tolik dětí s ekzémem? Proč je naše dítě alergické, když my nejsme? Antibiotika?

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Výživa nekojeného kojence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa nekojeného kojence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa nekojeného kojence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Mléčná strava 1 Tak, kde nelze kojit, dostává novorozenec a kojenec Mateřské mléko z banky mateřského mléka krátkodobě, přechodně Umělá

Více

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1

procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Zařazov azování alergiků do pracovního procesu (Doporučený postup) MUDr. Zdeňka Hajduková, Ph.D. 1 MUDr. Vladimíra Straková 1 Klinika chorob z povolání FNsP Ostrava, Ostravská univerzita 1 Pachnerovy dny

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

Člověk a mikroby, jsme nyní odolnější? Jan Krejsek. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové

Člověk a mikroby, jsme nyní odolnější? Jan Krejsek. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové Člověk a mikroby, jsme nyní odolnější? Jan Krejsek Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové Jsme určeni genetickou dispozicí a životními podmínkami, které působí epigeneticky

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

BEZMLÉČNÁ DIETA JANA SPÁČILOVÁ

BEZMLÉČNÁ DIETA JANA SPÁČILOVÁ BEZMLÉČNÁ DIETA JANA SPÁČILOVÁ BEZMLÉČNÁ DIETA Proč? alergie na bílkovinu kravského mléka laktózová intolerance potravinová ALERGIE x potravinová INTOLERANCE = odlišné klinické jednotky!!! ALERGIE NA BKM

Více

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.

STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl. STÁTNÍ ÚSTAV Šrobárova 48 Telefon:+420 272 185 111 E-mail:posta@sukl.cz PRO KONTROLU LÉČIV 100 41 Praha 10 Fax: +420 271 732 377 Web: www.sukl.cz Sp. zn.: SUKLS150668/2014 Vyřizuje/linka: Mgr. Eva Forgáčová

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich

obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich Seznam alergenů publikovaný ve směrnici 2000/89 ES od 13.12.2014 směrnicí 1169/2011 EU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 obiloviny obsahující lepek pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut nebo jejich

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

CoMiSS. Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka

CoMiSS. Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka The Cow s Milk-related Symptom Score CoMiSS Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka Přečtěte si, jak rozpoznat alergie na bílkovinu kravského mléka u kojenců a

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Astma bronchiale rizikové faktory. Alergie nezná hranic MUDr.Petra Kubová

Astma bronchiale rizikové faktory. Alergie nezná hranic MUDr.Petra Kubová Astma bronchiale rizikové faktory Alergie nezná hranic MUDr.Petra Kubová Dědičnost alergie a AB Polygenní multifaktoriální dědičnost Riziko vzniku alergie: Alergie u sourozence 30 % Alergie u jednoho z

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Alergická onemocnění kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Alergická onemocnění kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Alergická onemocnění kůže Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Helena Škrabová Mnoho různých typů ekzémů Velký nárůst Příčinou

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

NEŽÁDOUCÍ REAKCE NEŽÁDOUCÍ

NEŽÁDOUCÍ REAKCE NEŽÁDOUCÍ NEŽÁDOUCÍ REAKCE NA POTRAVINY Mgr. Jana Petrová POTRAVINOVÁ INTOLERANCE Potravinová nesnášenlivost Nežádoucí reakce na potraviny, které nejsou vyvolány imunitními mechanizmy Mechanizmem může být: metabolický

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel. 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz SUKLS115022/2013 V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním

Více

OPTIMÁLNÍ DÉLKA VÝLUČNÉHO KOJENÍ

OPTIMÁLNÍ DÉLKA VÝLUČNÉHO KOJENÍ Strategie zavádění nemléčných příkrmů 1 2 3 4 5 U zdravého prospívajícího kojence je doporučováno výlučné kojení do ukončeného 6. měsíce (6M). Některé děti výlučně kojené do 6M mohou mít snížené zásoby

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu:

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017,

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017, NÁVRH II. VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Definice. celiakální sprue, Herterova choroba, netropická sprue. primární komplexní malabsorpční syndrom

Definice. celiakální sprue, Herterova choroba, netropická sprue. primární komplexní malabsorpční syndrom Hejmalová Michaela Definice celiakální sprue, Herterova choroba, netropická sprue primární komplexní malabsorpční syndrom chronické zánětlivé onemocnění sliznice tenkého střeva projevující se malabsorpcí

Více

Atopický ekzém je onemocnění dané geneticky, jehož výsledkem je patologická imunitní odpověď organismu, která se projeví na kůži.

Atopický ekzém je onemocnění dané geneticky, jehož výsledkem je patologická imunitní odpověď organismu, která se projeví na kůži. Atopický ekzém Atopický ekzém je onemocnění dané geneticky, jehož výsledkem je patologická imunitní odpověď organismu, která se projeví na kůži. Jde o velice častou nemoc, kterou trpí až 20 % dětí a cca

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV tel. Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 272 185 111, fax 271 732 377, e-mail: posta@sukl.cz V souladu s ustanovením 39o zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,

Více

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz)

CELIAKIE bezlepková strava. PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) CELIAKIE bezlepková strava PA, ZZ 21.11.2013 Mgr. Jana Stávková (259058@mail.muni.cz) Celiakie Celiakální sprue, glutenová enteropatie, glutenová intolerance 1:200-1:250 (v ČR) Dětství i dospělost Genetická

Více

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazeno 1169/2011 EU článek 21

je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazeno 1169/2011 EU článek 21 Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazeno 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ).

Diferenciální diagnostika malabsorpčního syndromu v dětském věku ( tab.1 ). Malabsorpční syndrom Malabsorpční syndrom zahrnuje všechny stavy, při nichž dochází k poruchám trávení a vstřebávání základních živin a ke vzniku chorobných stavů z nedostatku těchto látek. Potíže jsou

Více

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den

Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém. B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den Preventivní prohlídky při expozici faktorům působícím na dýchací systém B. Dlouhá, L. Rychlá SZÚ, CPL 17.konzultační den 18.10.2007 Dýchací systém v pracovním prostředí Specifické faktory pracovního prostředí

Více

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017

Státní zdravotní ústav Praha. Milovy 2017 Alergie, KVO riziko Státní zdravotní ústav Praha Milovy 2017 Jana Kratěnová Spolupráce s 46 praktickými lékaři pro děti a dorost v 15 městech ČR Celkem 5130 dětí ve věku 5,9,13 a 17 let Data získána v

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY... Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)

Více

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, velmi nás těší, že Vás zaujal Sano koncept výživy pro telata. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem

Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Therapeutický pobyt u Mrtvého moře v Izraeli pro děti trpící Atopickým ekzémem Rotary International District 2240 15.9.2011 Klimatoterapie pro děti 1 Co je atopický ekzém? Také známý jako neurodermatitida

Více

Přeji všem dobrý den. Je úžasné, že se zde sešlo tolik posluchačů již tak brzy. Nejprve bych ráda poděkovala organizátorům za jejich milé pozvání.

Přeji všem dobrý den. Je úžasné, že se zde sešlo tolik posluchačů již tak brzy. Nejprve bych ráda poděkovala organizátorům za jejich milé pozvání. Přeji všem dobrý den. Je úžasné, že se zde sešlo tolik posluchačů již tak brzy. Nejprve bych ráda poděkovala organizátorům za jejich milé pozvání. Dnes dopoledne se budeme bavit o aktuálním tématu prebiotik,

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Použití komponent v diagnostice alergií

Použití komponent v diagnostice alergií Použití komponent v diagnostice alergií RNDr. Petr Šotkovský, Ph.D. Tel.: +420 724 756 980 Email: petr.sotkovsky@thermofisher.com ImmunoCAP Směsi 80 Extrakty přes 600 Komponenty přes 100 Značení komponent

Více

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006

PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Monitoring zdravotního stavu obyvatelstva ČR PREVALENČNÍ ŠETŘENÍ ALERGICKÝCH ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ v ČR, 2006 Jana Kratěnová, Centrum hygieny životního prostředí, SZÚ Praha, Česká republika 22. konzultační

Více

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie

Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Mechanismy a působení alergenové imunoterapie Petr Panzner Ústav imunologie a alergologie LF UK a FN Plzeň Zavedení termínu alergie - rozlišení imunity a přecitlivělosti Pasivní přenos alergenspecifické

Více

Léčebná výživa u laktózové intolerance

Léčebná výživa u laktózové intolerance Léčebná výživa u laktózové intolerance Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Nesnášenlivost mléka Příčiny Alergie na mléčnou bílkovinu Intolerance laktózy (deficit laktázy) První popis Holzel a spol.

Více

1. Imunitní (obranný) systém ve vývoji člověka a během těhotenství

1. Imunitní (obranný) systém ve vývoji člověka a během těhotenství Obsah popularizačního textu 1. Imunitní (obranný) systém ve vývoji člověka a během těhotenství 2. Porod 3. Kojení a mateřské mléko 4. Seznam použité literatury 5. Seznam obrázků Imunologie těhotenství

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR

Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR Vliv krátkodobých zvýšení koncentrací škodlivin v ovzduší na respirační zdraví astmatických osob-projekt IGA MZČR H. Kazmarová, H. Velická, V. Puklová (SZÚ Praha) Ovzduší a zdraví Rozsah dostupných informací

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci:

Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci: Odpovědi k připomínkám a dotazům k bakalářské práci: 1. Otázka: Proč je histamin monoamin odbouráván diaminooxidázou a ne monoaminooxidázou? Odbourávání histaminu v buňkách střevní sliznice diaminooxidasou

Více

MUDr. Milan Flekač, Ph.D.

MUDr. Milan Flekač, Ph.D. MUDr. Milan Flekač, Ph.D. Dieta Pojem dieta z řečtiny = denní režim Vhodný způsob stravování, který ovlivňuje onemocnění. U DM patří mezi pilíře terapie. Levný a velice účinný prostředek léčby. Výrazná

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI

HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI HEMOFILIE - DIAGNOSTIKA A LÉČBA V SOUČASNOSTI Patofyziologie hemofilie Deficit koagulačního faktoru VIII (hemofilie A) nebo IX (hemofilie B), jeho dysfunkce nebo přítomnost jeho inhibitorů vede k poruše

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

8 Prognóza potravinové alergie - vyhasínání, perzistence i alergicky pochod Geneticky modifikované organismy

8 Prognóza potravinové alergie - vyhasínání, perzistence i alergicky pochod Geneticky modifikované organismy Obsah Obecná část 1 Potravinová alerg ie... 13 1.1 Úvod...13 1.2 Prevalence potravinové alergie (Evropa, USA): m etaanalýzy... 14 1.3 Prevalence potravinové alergie v České republice... 20 1.4 Genetika

Více

Alergeny v potravinách

Alergeny v potravinách Alergeny v potravinách Simona Bělohlávková Celostátní odborná konference Potraviny v hysterii IKEM, 14.10.2015 Potravinová alergie v hysterii 7 x jinak Simona Bělohlávková Celostátní odborná konference

Více

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň

Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému. MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Klinické zkušenosti dermatologa s FRM u léčby atopického ekzému MUDr. Jiří Voltr Ambulance dermatologie, Plzeň Postihuje 14-24% populace Výskyt stoupá severním směrem Častější u dětí Děti s AD ochuzeny

Více

Výživa kojenců a batolat s alergií na bílkovinu kravského mléka

Výživa kojenců a batolat s alergií na bílkovinu kravského mléka Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta zdravotně sociální Katedra klinických a preklinických oborů Bakalářská práce Výživa kojenců a batolat s alergií na bílkovinu kravského mléka Vypracoval:

Více

Laboratorní diagnostika potravinové alergie

Laboratorní diagnostika potravinové alergie Laboratorní diagnostika potravinové alergie Martin Liška Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň-Lochotín Základní pojmy Nežádoucí reakce na potraviny (NRP) = pojem, zahrnující celou řadu reakcí na potraviny,

Více

Dermorespirační syndrom (nebo alergický pochod?) Václava Gutová Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň

Dermorespirační syndrom (nebo alergický pochod?) Václava Gutová Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň Dermorespirační syndrom (nebo alergický pochod?) Václava Gutová Ústav imunologie a alergologie FN Plzeň Histamin, leukotrieny, PAF MC Y IL4 IL5 Akutní alergická reakce Pískání Urtikárie Kýchání, rhinorrhea,

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III

Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III Kosmetika a kosmetologie Přednáška 13 Konzervace kosmetických přípravků III Přednáška byla připravena v rámci projektu Evropského sociálního fondu, operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Alergie na kravské mléko

Alergie na kravské mléko 178 Mezioborové přehledy Alergie na kravské mléko MUDr. Květuše Ettlerová Alergologie a klinická imunologie, Hradec Králové Kravské mléko patří k nejrozšířenějším potravinovým alergenům. Alergie na kravské

Více

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu

Definice zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu Hejmalová Michaela Definice potraviny, které se odlišují od potravin pro běžnou spotřebu svým: zvláštním složením, zvláštním výrobním postupem a jsou stanovené pro výživové účely uvedené v této vyhlášce

Více

Complete Food for Dogs

Complete Food for Dogs Complete Food for Dogs CD Healthy Line Delikan Na Kopečku 1431 751 31 Lipník nad Bečvou Tel/fax:+420 581 771 270 www.krmivo-pro-psy.blue4net.cz DELIKAN 16 let zkušeností v extruzi a výživě psů výroba krmiv

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

Potravinová alergie v dospělosti

Potravinová alergie v dospělosti Potravinová alergie v dospělosti Simona Bělohlávková Martin Fuchs Medicína pro praxi XII.kongres praktických lékařů a sester Praha, 17.9.2015 PA je nežádoucí reakce způsobená specifickou imunitní odpovědí

Více

Potravinovou alergií trpí asi 4 % obyvatel ČR. Nejvyšší výskyt je v dětském věku (do 3 let) až 8 %.

Potravinovou alergií trpí asi 4 % obyvatel ČR. Nejvyšší výskyt je v dětském věku (do 3 let) až 8 %. Obsah Úvod... 3 Vysvětlení základních pojmů... 4 Označování alergenů ve stravě... 5 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich... 6 2. Korýši a výrobky z nich... 7 3. Vejce a výrobky z nich... 8 4.

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a

PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE. Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a PŘÍLOHA III RELEVANTNÍ ČÁSTI SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÉ INFORMACE Poznámka: Tyto úpravy souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace jsou platné v okamžiku přijetí rozhodnutí Komisí. Poté,

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Alergie na kravské mléko

Alergie na kravské mléko Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument x Pro veřejné použití Název

Více

Mléko http://www.dairycodatum.org.uk/

Mléko http://www.dairycodatum.org.uk/ Veronika Březková Obsah Obecná charakteristika laktózy Laktózová tolerance a intolerance Genetika a hypotézy vzniku laktózové tolerance Epidemiologie a etiologie laktózové tolerance a intolerance Diagnostika

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Prevence rakoviny. doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Prevence rakoviny. doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Prevence rakoviny doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU 1 EPIDEMIOLOGIE Osnova = Výskyt u nás a ve světě, časový vývoj, souvislosti s rizikovými faktory ETIOLOGIE = Příčiny

Více