Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta."

Transkript

1 DIETA U DĚTÍ S ATOPICKÝM EKZÉMEM MUDr. Astrida Šuláková Klinika dětského lékařství FNsP, Ostrava Rostoucí prevalence a zvyšující se závažnost alergických onemocnění, v posledních desetiletích významně ovlivňující společnost nejen řadou omezení postižených jedinců, ale také ekonomickými důsledky, nelze vysvětlit jen genetickou dispozicí. Předpokládá se, že v jejich vývoji hrají významnou roli změny životního prostředí a životního stylu v posledních letech včetně změn ve stravování, které vedou k časné senzibilizaci a rozvoji atopického onemocnění u dítěte. Preventivní opatření, která zahrnují také úpravu dietního režimu u dětí s rodinnou anamnézou atopie (hypoantigenní, hypoalergenní dieta), mohou významně ovlivnit manifestaci i závažnost klinických projevů atopického ekzému i dalších klinických manifestací atopie. Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta. DIET IN CHILDREN WITH CONSTITUTIONAL DERMATITIS The increasing prevalence and severity of allergic disorders in the last decade with a significant impact on the society not only because of a number of limitations of suffering individuals but also because of economical consequences cannot be explained only by a genetic disposition. It is assumed that changes of environment and life style during recent years including changes in dietary habits lead to sensibilisation and evolution of constitutional disease in children. Preventive measures that involve also an adjustment of dietary habits in children with a family history of constitutional disorders (hypoantigenic, hypoallergenic diet) may significantly influence manifestation and severity of clinical presentation of constitutional dermatitis and other clinical manifestations of constitutional disorders. Key words: constitutional dermatitis, sensibilisation, hypoallergenic, hypoantigenic, diet. MUDr. Astrida Šuláková Klinika dětského lékařství FNsP, Ostrava Rostoucí prevalence a zvyšující se závažnost alergických onemocnění v posledních desetiletích významně ovlivňují společnost nejen řadou omezení postižených jedinců, ale také ekonomickými důsledky. Pozorovaný rychlý nárůst alergických onemocnění nelze vysvětlit na základě genetických dispozic, a předpokládá se tedy, že v jejich vývoji hrají významnou roli podmínky životního prostředí. Atopické onemocnění bývá zřídka fatální, u dítěte však může mít velmi negativní dopad na růst a vývoj, a to zejména během prvního roku života. Chronický charakter a závažnost atopického onemocnění také významně omezuje život dítěte i celé rodiny. Termín alergie popisuje imunologicky zprostředkovanou hypersenzitivní reakci, které se účastní humorální (IgE, IgG, IgA) nebo buněčný mechanizmus, popřípadě oba tyto mechanizmy. Atopie je typ alergické reakce, kterou zprostředkovávají alergen-specifické IgE protilátky. Mezi atopická onemocnění patří atopická dermatitida, senná rýma, astma a alergie na potraviny. Běžnými symptomy atopického onemocnění jsou angioedém, urtika, sípot, rýma, ekzém, kolika, zvracení a anafylaxe. Prevalence atopických onemocnění se značně liší po celém světě i mezi jednotlivými evropskými zeměmi. V Evropě je atopickým onemocněním postižena přibližně jedna čtvrtina všech dětí (6). K rozvoji atopického onemocnění často dochází v kojeneckém věku a raném dětství, nejčastěji jako atopická dermatitida a potravinová alergie. Se stoupajícím věkem se toto schéma mění a převládá astma a senná rýma. Kojenci s časnou manifestací atopické dermatitidy mají zvýšené riziko rozvoje astmatu a polyvalentní potravinové alergie, která může mít závažné nutriční následky. Atopická dermatitida (atopický ekzém, prurigo Besnier atd.) je chronické zánětlivé, silně svědivé onemocnění kůže, které se většinou objevuje v prvních měsících života s charakteristickým vývojem klinického obrazu od dětství až do dospělosti. Pro alergický původ svědčí současný výskyt jiných alergických onemocnění jak u postiženého, tak v jeho příbuzenstvu (astma, polinóza), zvýšení sérových hladin imunoglobulinu E u 50 až 70 % nemocných, přítomnost vysoké hodnoty specifických IgE protilátek proti antigenům okolního prostředí včetně potravinových alergenů, cytokinová dysbalance a posun k Th2 odpovědi. Predispozice k atopii, tzn. nadměrné produkci IgE protilátek antigen-specifických, je dědičná. Dědičnost se týká rozsahu alergické reakce i klinických symptomů atopického onemocnění (6). Onemocnění je pak výsledkem interakce genetické predispozice, rané expozice alergenním bílkovinám a faktorům typu pasivního kouření, jiných látek znečišťujících ovzduší a infekcí. Atopická dermatitida je první klinickou manifestací atopie. V prvém roce věku se manifestuje asi u 60 % postižených, u 85 % do 5 let věku. Přibližně u 75 % postižených se dermatitida v období puberty zhojí, nebo přetrvávají mírné projevy. Některé prameny udávají, že % pacientů mívá příznaky až do dospělosti (9). Závažná atopická dermatitida je charakterizovaná perzistujícími kožními změnami, pravidelným užíváním topických steroidů, koexistencí dalších alergických symptomů, jako jsou průjem, zvracení, rýma, dušnost, dále zpomaleným růstem a přítomností alergických symptomů i v období výhradního kojení dítěte. Eliminační dieta vede k vymizení symptomů. Genetická predispozice Genetický podklad není známý. Předpokládá se polygenní dědičnost. V rámci několika studií bylo shodně prokázáno, že rodinná historie atopického onemocnění představuje významný rizikový faktor pro vývoj astmatu, atopické dermatitidy nebo alergické rýmy u kojenců a dětí. Toto riziko roste s počtem přímých členů rodiny postižených alergickým onemocněním (2, 6). Je také nejlepším dostupným parametrem hodnocení individuálního rizika alergie u novorozence. Prediktivní hodnota tohoto parametru je obzvláště vysoká, pokud se atopie vyskytuje u obou rodičů. Nejvyšší riziko vzniku atopické dermatitidy je u dětí, jejichž oba rodiče trpí stejnou orgánovou atopií (tabulka 1). Ovšem přibližně polovina dětí, u nichž se v pozdějších fázích života alergie skutečně vyvine, má negativní rodinnou historii alergie, a není tudíž podle tohoto parametru identifikována. Faktory životního prostředí Stoupající trend výskytu atopických onemocnění se přičítá změnám domácího, 230 / PEDIATRIE PRO PRAXI 5 / 2005

2 Tabulka 1. Rodinná anamnéza atopie Riziko vzniku atopického onemocnění negativní 5 15 % postižený jeden rodič % postižený sourozenec % postižení oba rodiče % stejná orgánová manifestace u obou rodičů % Tabulka 2. Projevy potravinové alergie Postižený systém Klinické příznaky systémová reakce anafylaktická reakce, anafylaktický šok kožní projevy orální alimentární syndrom, exantém, ekzém, urtika gastrointestinální projevy dýchací cesty jiné pracovního a obecně životního prostředí a životního stylu v posledních letech (převaha pobytu ve městech, v uzavřených prostorách, změny stravování, aditiva v potravě, nižší promořenost obyvatelstva infekcemi a tedy nižší odolnost imunitního systému i proti alergenům, větší výskyt vzdušných alergenů. Typ a závažnost atopického onemocnění silně závisí na koncentraci alergenů v domácím zvracení, průjem, gastreozofageální reflux, malabsorpce, enterorrhagie, obstipace, abdominální koliky kašel, dušnost, rýma irritabilita, poruchy spánku prostředí a na genetických predispozicích (6). Expozice kouři, tzv. pasivní kouření, oxidům dusíku a prachovým částicím pod 5 mikronů se pokládá za kauzální faktor v případě rozvoje onemocnění dolních dýchacích cest a astmatu. Vyšší životní standard a s ním spojená vyšší úroveň hygieny rodiny s malým počtem dětí jsou faktory zdánlivě paradoxně vedoucí k vyššímu výskytu atopického onemocnění. Tento fenomén vedl k formulaci tzv. hygienické a farmářské hypotézy. Tzn. méně hygienické podmínky neboli určitá denní dávka mikrobů, infekční nemoci a kontakt se zvířaty v časném dětství mohou zvrátit imunologický proces vedoucí k atopii. Existuje významná nepřímá úměrnost mezi počtem sourozenců a prevalencí senné rýmy a atopické senzibilizace indikované kožními testy. U dětí bez sourozenců existuje významně vyšší riziko alergického onemocnění než u dětí z velkých rodin, starší sourozenci mívají lepší ochranu před vývojem alergie než mladší. Hygienická hypotéza je významná pro pochopení různých hodnot prevalence atopických onemocnění v zemích západní a východní Evropy (1, 6). V tomto směru lze uvažovat také o střevní mikroflóře jako o kandidátu první infekce. Opožděný a narušený vývoj normální střevní mikroflóry po narození brání vyzrávání hostitelských obranných mechanizmů ve střevě, a to v době, kdy je dítě vystaveno záplavě alergenů ve stravě a okolním prostředí, a stává se tak potenciálním rizikem rozvoje atopického onemocnění (10). Nejdůležitější rizikové faktory rozvoje atopických onemocnění v dětství jsou shrnuty na obrázku 1. PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY 5 / 2005 PEDIATRIE PRO PRAXI / 231

3 Obrázek 1. Rizikové faktory rozvoje atopického onemocnění Alergeny potravin domácího prostředí (zvířata, roztoči, plísně) vnějšího prostředí (pyly, zvířata ) Geny senzibilizace Atopické (klinické) projevy Pomocné látky tabákový kouř exhalace infekce Potravinová alergie Nejčastějšími alergeny, které se nacházejí ve stravě, jsou přirozeně se vyskytující (nativní) bílkoviny. Alergenní potravinové bílkoviny mají obvykle molekulovou hmotnost 10 až 60 kd. Alergenicitu těchto bílkovin lze snížit enzymatickou hydrolýzou, tepelnou úpravou anebo ultrafiltrací či kombinací těchto technik. Výsledkem jsou peptidy s kratším řetězcem a nižší molekulovou hmotností, které nesou významně nižší počet epitopů. Všeobecně platí, že alergenní účinek peptidů klesá se snižující se délkou jejich řetězce, čím kratší je délka řetězce a nižší molekulová hmotnost peptidů hydrolyzátu, tím nižší je reziduální alergenní účinek. Alergie na potraviny bývá často zaměňována za nesnášenlivost intoleranci potraviny. Intolerance ovšem označuje nežádoucí reakci na určitou potravinu nebo složku, která se vyznačuje variabilní etiologií, ale nemá žádný známý imunologický základ. Alergická reakce na složky potravin je charakteristická pro ranou fázi atopického onemocnění. V kojeneckém věku se alergické symptomy týkají především pokožky (atopická dermatitida) a zažívacího ústrojí. Gastrointestinální příznaky má asi 60 % postižených, kožní projevy % a respirační příznaky asi třetina kojenců s alergií na bílkoviny kravského mléka (ABKM), příznaky se často kombinují. První období života je nesmírně významné pro senzibilizaci a pozdější rozvoj atopického onemocnění, důležitou roli zde má strava jakožto obrovský zdroj alergenních bílkovin. V rámci prospektivních studií bylo prokázáno, že mateřské mléko má přechodný preventivní účinek výskytu atopické dermatitidy, alergie na potraviny a obstruktivní bronchitidy v raném věku (10). Děti s genetickou predispozicí k alergiím vykazují méně alergických symptomů během prvních let života, pokud jsou krmené mateřským mlékem nebo formulí obsahující hydrolyzovanou bílkovinnou komponentu. Mateřské mléko je považováno za hypoalergenní výživu, není ale prosté alergenů, nýbrž obsahuje reziduální množství bílkovin kravského mléka, např. β-laktoglobulin a další potravinové alergeny, které se přenášejí ze stravy matky do jejího mléka. Tato reziduální množství alergenů jsou pravděpodobně důležitá pro navození nezbytné orální tolerance u kojence. Výhradní kojení dítěte proto nevylučuje vývoj atopických symptomů (3, 8). V běžných kojeneckých přípravcích je nedostatek imunologicky aktivních faktorů, navíc obsahují silné potravinové alergeny ve formě bílkovin z kravského mléka v koncentracích, které jsou 10 5 až 10 7 krát vyšší než v mateřském mléce. Vývoj kojeneckých přípravků s obsahem hydrolyzovaných bílkovin tedy představuje pokus snížit reziduální alergenní účinek v takové míře, aby došlo k výraznému snížení rizika senzibilizace na bílkoviny kravského mléka (6). Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je v užším slova smyslu chápána jako IgE zprostředkovaná reakce na některou z bílkovin kravského mléka. Proto je někdy používán termín hypersenzitivita na bílkovinu kravského mléka, který vyjadřuje možnost dalších typů alergických reakcí, zvláště tehdy, chybí-li laboratorní průkaz alergie. Incidence ABKM je podle prospektivních studií s provedeným reexpozičním testem 2,2 2,8 % u dětí do 3 let věku (11). ABKM může být v kojeneckém věku příčinou neprospívání. U dětí s časným rozvojem ABKM může být ovlivněn růst, přestože příjem živin a energie i jejich nutriční stav při aplikaci standardní eliminační diety a případně další suplementaci je normální. Bílkoviny kravského mléka mohou vyvolat zánětlivou reakci, která vede k narušení bariéry střevní sliznice a zvýšení její permeability. V důsledku toho dochází k zvýšené resorpci větších molekul antigenů, potencujících zánětlivou reakci a dále narušujících střevní permeabilitu, čímž vzniká začarovaný kruh alergické odpovědi. Neexistuje jednoduchý diagnostický test, který by postihl celý komplex ABKM. Vyšetření různých protilátek nepřináší jednoznačnou odpověď a má pouze podpůrný význam. Zlatým standardem zatím zůstává eliminačně-expoziční test. V diferenciální diagnostice je nutno vzít v úvahu deficit laktázy (vzácně primární projevující se již po narození, častěji sekundární obvykle po infekčních průjmech), intoleranci mléka v důsledku metabolických vad, také gastreozofageální reflux může imitovat symptomatologii ABKM. U části kojenců pak může být přítomná alergie i na další potraviny tzv. multiproteinová alergie (ovoalbumin, sója, event. také na formule hydrolyzátů na bázi syrovátky). Tabulka 2 shrnuje nejčastější klinické projevy potravinové alergie. Preventivní a léčebná opatření Cílem preventivních opatření je snížit výskyt atopických onemocnění nebo alespoň oddálit jejich klinickou manifestaci. Zaměřuje se na prevenci senzibilizace, což v raném dětském věku znamená především snížit expozici potravinovým alergenům. Sekundární prevence alergie se zaměřuje na zabránění výskytu alergických symptomů v případech, kdy senzibilizace působením alergenu již nastala. Efekt nutričních preventivních opatření je závislý na výskytu atopické dermatitidy v rodině. Specifické genetické faktory hrají velmi významnou roli. GINI studie (2) u dětí s pozitivní rodinnou anamnézou atopické dermatitidy neprokázala schopnost žádné hydrolyzované formule signifikantně redukovat incidenci atopické dermatitidy ve srovnání s obvyklými mléčnými formulemi. Sklon k redukci incidence vykazovaly extenzivně hydrolyzované formule na bázi kaseinu (ehf-c) a parciálně hydrolyzované (hypoantigenní, phf) formule syrovátky. Extenzivní hydrolyzované formule syrovátky (ehf-w) nevykazovaly žádnou redukci, a dokonce bylo pozorované nepatrné zvýšení incidence alergických onemocnění. Ve skupině dětí s negativní rodinnou anamnézou atopické dermatitidy oba typy formulí ehf-c i phf vykazovaly signifikantní redukci incidence atopické dermatitidy ve srovnání s konvenčními mléčnými formulemi. ehf-w k této redukci nevedly, měly ovšem významný klinický efekt (2). Výsledky týkající se časné senzibilizace (významný prediktivní faktor pro časný rozvoj atopické dermatitidy a pozdější rozvoj respiračního onemocnění) jasně naznačují, že částečně hydrolyzované formule indukují navození tolerance na mléčnou bílkovinu, 232 / PEDIATRIE PRO PRAXI 5 / 2005

4 a dokonce i k dalším potravinovým alergenům i inhalačním alergenům, pravděpodobně cestou bistander efektu. Čím delší je období krmení výhradně formulí, tím větší je preventivní efekt (2). Rizikoví kojenci bez klinických projevů, pokud nemohou být kojeni, jsou indikovaní k nutriční intervenci formulí s částečně hydrolyzovanou bílkovinou (hypoantigenní formule označovaná HA). Obvykle jsou dostupné jako počáteční i pokračovací formule. Pokud však již došlo ke klinické manifestaci ABKM, parciální hydrolýza není dostatečná a je nutné zvolit formuli s extenzivně hydrolyzovanou bílkovinou. Kojenecké přípravky, které obsahují hydrolyzované bílkoviny, se v současné době široce používají v řadě evropských zemí za účelem prevence vývoje alergického onemocnění u kojenců se zvýšeným rizikem atopie. Výbor pro výživu (Committee on Nutrition) společností ESPACI (Evropské společnosti pro pediatrickou alergologii a klinickou imunologii) a ESPGHAN (Evropské společnosti pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu) doporučil, aby se kojencům s rizikem dědičné atopie, krmených umělou výživou, podával přípravek se sníženým alergenním účinkem (6). Preventivní opatření rozvoje atopického onemocnění u rizikových novorozenců a kojenců: Výhradní kojení v průběhu prvních 4 6 měsíců věku. Při pozitivní alergické rodinné anamnéze u rodičů nebo sourozenců je při nutnosti umělé výživy a bez přítomnosti klinických projevů atopie indikovaná hypoantigenní (HA) formule s vyloučením kravského mléka. Obvyklé formule na bázi kravského mléka či sójové bílkoviny nejsou vhodné. Zavádění nemléčných příkrmů až po šestém měsíci. U dětí, které trpí ABKM, je pravděpodobné, že budou reagovat na řadu dalších potravin, což souvisí s jejich nevyzrálým střevním a imunitním systémem. Při zavádění nemléčných příkrmů je nutné podávat nejprve monokomponentní příkrmy a začínat s potravinami, u nichž se předpokládá nejmenší pravděpodobnost vyvolání reakce (rýže, brambory, mrkev, brokolice, jehněčí, krůtí, kuřecí maso, hrušky a jablka). U rizikových kojenců bez klinické manifestace atopie je nutná opatrnost při zavádění mléka, vajec, event. sóji, včetně všech potravin a pokrmů, které tyto ingredience obsahují. Trpí-li dítě ekzémem, nejsou vhodné ani cibule, rajská jablka, sýr, jahody, pomeranče a citrusové plody. Do 1 roku života není vhodné podávat dětem rizikové potraviny (ryby, vejce, ořechy, atp.) Změny potravy je třeba provádět opatrně, nové potraviny přidávat postupně cca po 2 4 týdnech, aby bylo možno po případné reakci vysledovat, o kterou potravinu se jednalo. Cílem terapie je kontrola kožních projevů nemoci a podpora optimálního růstu a vývoje. Příliš restriktivní dieta může vést k nutričnímu deficitu a poruše růstu, a to zejména u nejmenších kojenců. Léčba musí být komplexní (lokální a systémová léčba), v kombinaci s pravidelnou a správnou péčí o kůži a dietními opatřeními tvoří nejméně polovinu úspěchu v léčbě atopického ekzému. Jinými slovy bez prevence je veškerá léčba málo účinná nebo neúčinná. Léčebným opatřením ABKM je kompletní eliminace formulí s kravským mlékem ze stravy dítěte. Není vhodné nahrazovat kravské mléko mlékem kozím, ovčím apod., protože existuje podobná alergenicita. Je nutné počítat s možnou multiproteinovou alergií, a proto PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY 5 / 2005 PEDIATRIE PRO PRAXI / 233

5 ani formule na bázi sójové bílkoviny nejsou indikované k léčbě ABKM. Alergie na sójové preparáty je uváděna u % kojenců s AB- KM (11). Indikované jsou extenzivně hydrolyzované formule (hypoalergenní). Malá část kojenců s ABKM netoleruje ani tyto formule a pro takové případy je vyhrazena speciální formule směsi aminokyselin. U plně kojených dětí s klinickými projevy atopie odstavení kojení a zavedení hypoalergenní formule vede k úpravě narušené střevní slizniční bariéry a zlepšení atopické dermatitidy (1). Dietní režim dětí nad jeden rok Obecně lze říci, že děti s ekzémem mohou jíst většinu jídel, pouze nepodáváme taková, která prokazatelně stav kůže zhoršují. Cílem je zachovat bohatou a pestrou stravu. Nemá smysl dítě trápit neodůvodněně přísnými dietami, extrémy by mohly vést k nedostatku živin, vitaminů. Pozornost je nutné věnovat také zkřížené alergii (mezi různými druhy ovoce, zeleniny, ale i pylů!). Ve stadiu zhoršení ekzému se obecně nedoporučují ostrá a kyselá jídla, nápoje a aromatické ovoce. Obecně prospěšné je také zajistit dostatečný přísun vitamínů a antioxidantů, minerálů (hlavně hořčík, zinek, selén, vápník), stopových prvků a omezit příjem soli. Důležitý je také dostatečný přívod tekutin, nedoporučují se nápoje sycené CO 2. Nezbytné je dbát na pravidelné vyprazdňování a doporučují se také probiotika. Probiotika Podávání probiotik v léčbě atopické dermatitidy je určitou aplikací hygienické hypotézy. Po narození dochází k rychlé kolonizaci střeva mikroby, u kojených dětí s převahou bifidobakterií a laktobacilů, u uměle živených dětí je pak flora více podobná mikroflóře dospělých s převahou enterobakterií, bacteroides, clostridií. Po odstavení dochází postupně ke změně flory typické pro dospělý věk. Normální složení mikroflóry v prvních měsících zajišťuje důležitou stimulaci a vývoj GALT (gut-associated lymphatic tissue) a umožňuje navození orální tolerance. Odlišné složení mikroflory v nejútlejším věku, nízké hladiny bifidobakterií a vysoké hladiny klostridií (např. v důsledku antibiotické léčby) představují rizikový faktor pozdějšího vývoje atopického onemocnění (4, 5). Probiotika upravují zvýšenou střevní permeabilitu a zvyšují IgA odpověď ve střevě a tím zlepšují střevní bariéru, která bývá u dětí s atopickou dermatitidou a ABKM často narušena. Příznivý efekt probiotik byl potvrzen v experimentálních i klinických studiích (5). Potenciál probiotik v prevenci atopických onemocnění byl demonstrován v dvojitě slepé, placebem kontrolované studii publikované v r (5), kdy byla probiotika podávána prenatálně a po dobu 6 měsíců postnatálně dětem ve vysokém riziku rozvoje atopického onemocnění. Ve věku 2 let byla prevalence atopického ekzému poloviční (26 %) ve srovnání s kontrolní skupinou (46 %). Probiotika byla úspěšně využita v léčbě atopické dermatitidy u dětí s ABKM, u kterých došlo při současně podávané eliminační dietě ke klinickému zlepšení atopické dermatitidy a ústupu systémových i střevních markerů alergického zánětu (4, 5). Podávání probiotik matkám v laktaci zvyšuje hladinu TGF-beta (transforming growth factor beta) v mateřském mléce indikujícího jeden z mechanizmů snižujících riziko atopické dermatitidy u dítěte (4). Závěr Dietní preventivní opatření jsou efektivní v primární prevenci alergie u dětí s rodinnou anamnézou atopie a mohou významně ovlivnit závažnost klinických projevů již manifestovaného atopického onemocnění. Kojení je nejlepší alternativa pro kojence a mléčné formule by měly být podány pouze po poradě s pediatrem. V rozhodování o způsobu výživy kojence nemá být zdůvodňováno, proč je mateřské mléko lepší, ale jaký je důvod použít umělou náhradu. V indikovaných případech je pak možné doporučit formule s parciálně či extenzivně hydrolyzovanou bílkovinou. Opatrnosti je třeba při zavádění nemléčných příkrmů, zvolit vhodné potravinové komodity s dostatečným časovým odstupem a alespoň zpočátku potraviny nekombinovat. Na druhou stranu je nutné vyvarovat se zbytečné příliš restriktivní diety, která rovněž může významně ovlivnit růst a vývoj dítěte. Literatura 1. Arvola T, et al. Weaning to Hypoallergenic Formula Improves Gut Barier Function in Brest-Fed Infants With Atopic Eczema. J Ped Gastroenterol Nutr 2004; 38(1): GINI studie (German Infant Nutritional Intervention Program). 3. Host A. Cow s milk protein allergy and intolerance in infancy. Some clinical, epidemiological and immunological aspects. Pediatr Allergy Immun. 1994; 5 (5 Suppl): Isolauri E, et al. Role of probiotics in food hypersensitivity. Allergy Clin Imm 2002; 2(3): Kalliomäki M, et al. Role of intestina flora in the dvelopment of allergy. Allergy Clin Immun 2003; 3(1): Průvodce výživou, Nutricia Rautava S, et al. Thy Hygiene hypothesi of Atopic Disease An Extended. J Ped Gastroenterol Nutr 2004; 38(4) (abstrakt): Saarinen KM, et al. Supplementary feeding in maternity hospitals and the risk of cow s milk allergy: A prospective study of 6209 infants. J Allergy Clin Immun 1999; 104 (2, Pt. 1): (abstrakt) 9. Schmiedbergerová R. Eczema atopicum. Pediatrie pro praxi 2005; 6, 4: von Mutius E, et al. The increase in allergy in modern society the ISAAC study. Allergy, Supplement. 1999; 54: Výživa novorozenců a kojenců, současný pohled. Nestlé Nutrition / PEDIATRIE PRO PRAXI 5 / 2005

Výživa v pediatrii. Pavel Frühauf Peter Szitányi

Výživa v pediatrii. Pavel Frühauf Peter Szitányi Výživa v pediatrii Pavel Frühauf Peter Szitányi Pavel Frühauf, Peter Szitányi Výživa v pediatrii Vydal: Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Ruská 85, Praha 10 Jazyková a technická redakce:

Více

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER

KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER KONGRES PEDIATRŮ A DĚTSKÝCH SESTER XXIV. DNY KLINICKÉ A PRAKTICKÉ PEDIATRIE 18. 19. května 2006 OLOMOUC www.pediatriepropraxi.cz PROGRAM ČTVRTEK 18. 5. 2006 8.30 zahájení Žesťový soubor ZUŠ Šternberk pod

Více

Diagnostika potravinové alergie: vědecké i neověřené metody Kirsten Beyer a a Suzanne S. Teuber b

Diagnostika potravinové alergie: vědecké i neověřené metody Kirsten Beyer a a Suzanne S. Teuber b Diagnostika potravinové alergie: vědecké i neověřené metody Kirsten Beyer a a Suzanne S. Teuber b Význam přehledu Přesná diagnostika potravinové alergie není důležitá pouze pro správnou léčbu, ale také

Více

Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová. A nevíte proč?

Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová. A nevíte proč? Pokroky v klinické imunologii MUDr. Martin Nouza, CSc., MUDr. Alena Nouzová Motto: Trpíte chronickou únavou a nedostatkem energie? Míváte po jídle škroukání v břiše a nadýmání? Trpíte bolestmi kloubů?

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat

Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Fakulta veterinárního lékařství Klinika chorob přežvýkavců Uplatnění prebiotik v prevenci průjmových onemocnění telat Odborná práce Autor: Martin Vlček Školitel:

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění

Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění Hypotoxická dieta jako součást terapie chronických zánětlivých, nádorových a autoimunitních onemocnění MUDr. Juraj Minárik Odborný redaktor NEUMM Impulzem k napsání tohoto článku byl můj otec, který jedním

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe VLIV VÝŽIVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ S DŮRAZEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA vzdělávací seminář v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné

Více

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET

PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET PNEUMOLOGIE PŘÍLOHU PŘIPRAVILA ČESKÁ PNEUMOLOGICKÁ A FTIZEOLOGICKÁ SPOLEČNOST ČLS JEP VE SPOLUPRÁCI S NAKLADATELSTVÍM GASSET A S PODPOROU ČASOPISU A PARTNERŮ. ODBORNÁ SPOLUPRÁCE: PRIM. MUDR. STANISLAV

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Lékové alergie. abstrakta

Lékové alergie. abstrakta Lékové alergie PRACOVNÍ SKUPINA PRO LÉKOVÉ ALERGIE V ČSAKI Sedláčková L. Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie a Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce, Praha Farmakoterapie

Více

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ

OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ OPERAČNÍ PROGRAM DOPRAVA PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ P R A H A Duben 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. DETERMINANTY ZDRAVÍ... 3 3. ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL...

Více

Studijní materiál důchodce č. 139 Říjen 2002

Studijní materiál důchodce č. 139 Říjen 2002 1 Studijní materiál důchodce č. 139 Říjen 2002 Současnou úroveň hygieny provází astma a atopický ekzém u dětí předškolního věku (Hygiene levels in a contemporary population cohort are associated with wheezing

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více

Paraziti - alergie, imunomodulace

Paraziti - alergie, imunomodulace Cyklus seminářů v Lékařském domě 6. duben 2010 Paraziti - alergie, imunomodulace Pořádající společnosti: Česká parazitologická společnost Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP Program: Koordinátor:

Více

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta

Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci. Bc. Tomáš Valenta Antibiotická rezistence kmenů Escherichia coli a její význam v potravním řetězci Bc. Tomáš Valenta Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Abstrakt česky Diplomová práce je zaměřena na popis antibiotické rezistence

Více

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent

Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Diplomovaný farmaceutický asistent Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Morbus Crohn Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí absolventské práce: MUDr. Petr Vojkůvka Vypracovala: Michala Staňková Čelákovice 2011

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2014 POZOR NA KLÍŠŤATA KLÍŠŤATA JSOU DNES TAM, KDE DŘÍVE NEBÝVALA! klouby vazy šlachy Objevte s Kamzíkem JARNÍ SOUTĚŽ nejvyšší místo Evropy v srdci švýcarských Alp! Jediný v ČR se zesílenou

Více

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře

Aktualizované doporučené postupy pro praktické lékaře 1) Peptický vřed 2) Refluxní choroba jícnu 3) Prevence a léčba gastropatie z nesteroidních antirevmatik (antifl ogistik) 4) Dyspepsie horního typu GASTROENTEROLOGIE Aktualizované doporučené postupy pro

Více

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA?

JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta JE MLÉKO VHODNÉ A ZDRAVÉ PRO DOSPĚLÉHO ČLOVĚKA? Bakalářská práce v oboru výživa člověka Vedoucí bakalářské práce: doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Autor: Kristýna

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění.

Úvod do oborů. Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Úvod do oborů Mikrobiologie studuje vlastnosti a funkce mikroorganismů ve vztahu k člověku. Podílí se na diagnostice infekčních onemocnění. Imunologie je poměrně mladý lékařský vědní obor, který se zpočátku

Více

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ

MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ MIROSLAV ŠUTA ÚČINKY VÝFUKOVÝCH PLYNŮ Z AUTOMOBILŮ NA LIDSKÉ ZDRAVÍ OBSAH 1 Úvod /6 2 Zdravotní důsledky vybraných imisí /8 2.1 Látky postihující převážně dýchací cesty/8 2.1.1 Oxidy dusíku (NOx) / oxid

Více

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ

ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ ODBORNÝ ČASOPIS 5-6/2013 REEXPORT LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ DO ZAHRANIČÍ TERMÍNY ODPOLEDNÍCH ODBORNÝCH KONFERENCÍ PRO FARMACEUTICKÉ ASISTENTY A MAGISTRY PODZIM 2013: BRNO Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20 čtvrtek

Více

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky

Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Jak poznáme kvalitu? Mléko a mléčné výrobky Ing. Jiří Kopáček, CSc. OBSAH PŘEDMLUVA 1 ÚVOD 2 MLÉKO A ZDRAVÍ VÝZNAM MLÉKA Z HLEDISKA VÝŽIVY 3 Složení a vlastnosti

Více