Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta."

Transkript

1 DIETA U DĚTÍ S ATOPICKÝM EKZÉMEM MUDr. Astrida Šuláková Klinika dětského lékařství FNsP, Ostrava Rostoucí prevalence a zvyšující se závažnost alergických onemocnění, v posledních desetiletích významně ovlivňující společnost nejen řadou omezení postižených jedinců, ale také ekonomickými důsledky, nelze vysvětlit jen genetickou dispozicí. Předpokládá se, že v jejich vývoji hrají významnou roli změny životního prostředí a životního stylu v posledních letech včetně změn ve stravování, které vedou k časné senzibilizaci a rozvoji atopického onemocnění u dítěte. Preventivní opatření, která zahrnují také úpravu dietního režimu u dětí s rodinnou anamnézou atopie (hypoantigenní, hypoalergenní dieta), mohou významně ovlivnit manifestaci i závažnost klinických projevů atopického ekzému i dalších klinických manifestací atopie. Klíčová slova: atopie, atopický ekzém, senzibilizace, hypoalergenní, hypoantigenní, dieta. DIET IN CHILDREN WITH CONSTITUTIONAL DERMATITIS The increasing prevalence and severity of allergic disorders in the last decade with a significant impact on the society not only because of a number of limitations of suffering individuals but also because of economical consequences cannot be explained only by a genetic disposition. It is assumed that changes of environment and life style during recent years including changes in dietary habits lead to sensibilisation and evolution of constitutional disease in children. Preventive measures that involve also an adjustment of dietary habits in children with a family history of constitutional disorders (hypoantigenic, hypoallergenic diet) may significantly influence manifestation and severity of clinical presentation of constitutional dermatitis and other clinical manifestations of constitutional disorders. Key words: constitutional dermatitis, sensibilisation, hypoallergenic, hypoantigenic, diet. MUDr. Astrida Šuláková Klinika dětského lékařství FNsP, Ostrava Rostoucí prevalence a zvyšující se závažnost alergických onemocnění v posledních desetiletích významně ovlivňují společnost nejen řadou omezení postižených jedinců, ale také ekonomickými důsledky. Pozorovaný rychlý nárůst alergických onemocnění nelze vysvětlit na základě genetických dispozic, a předpokládá se tedy, že v jejich vývoji hrají významnou roli podmínky životního prostředí. Atopické onemocnění bývá zřídka fatální, u dítěte však může mít velmi negativní dopad na růst a vývoj, a to zejména během prvního roku života. Chronický charakter a závažnost atopického onemocnění také významně omezuje život dítěte i celé rodiny. Termín alergie popisuje imunologicky zprostředkovanou hypersenzitivní reakci, které se účastní humorální (IgE, IgG, IgA) nebo buněčný mechanizmus, popřípadě oba tyto mechanizmy. Atopie je typ alergické reakce, kterou zprostředkovávají alergen-specifické IgE protilátky. Mezi atopická onemocnění patří atopická dermatitida, senná rýma, astma a alergie na potraviny. Běžnými symptomy atopického onemocnění jsou angioedém, urtika, sípot, rýma, ekzém, kolika, zvracení a anafylaxe. Prevalence atopických onemocnění se značně liší po celém světě i mezi jednotlivými evropskými zeměmi. V Evropě je atopickým onemocněním postižena přibližně jedna čtvrtina všech dětí (6). K rozvoji atopického onemocnění často dochází v kojeneckém věku a raném dětství, nejčastěji jako atopická dermatitida a potravinová alergie. Se stoupajícím věkem se toto schéma mění a převládá astma a senná rýma. Kojenci s časnou manifestací atopické dermatitidy mají zvýšené riziko rozvoje astmatu a polyvalentní potravinové alergie, která může mít závažné nutriční následky. Atopická dermatitida (atopický ekzém, prurigo Besnier atd.) je chronické zánětlivé, silně svědivé onemocnění kůže, které se většinou objevuje v prvních měsících života s charakteristickým vývojem klinického obrazu od dětství až do dospělosti. Pro alergický původ svědčí současný výskyt jiných alergických onemocnění jak u postiženého, tak v jeho příbuzenstvu (astma, polinóza), zvýšení sérových hladin imunoglobulinu E u 50 až 70 % nemocných, přítomnost vysoké hodnoty specifických IgE protilátek proti antigenům okolního prostředí včetně potravinových alergenů, cytokinová dysbalance a posun k Th2 odpovědi. Predispozice k atopii, tzn. nadměrné produkci IgE protilátek antigen-specifických, je dědičná. Dědičnost se týká rozsahu alergické reakce i klinických symptomů atopického onemocnění (6). Onemocnění je pak výsledkem interakce genetické predispozice, rané expozice alergenním bílkovinám a faktorům typu pasivního kouření, jiných látek znečišťujících ovzduší a infekcí. Atopická dermatitida je první klinickou manifestací atopie. V prvém roce věku se manifestuje asi u 60 % postižených, u 85 % do 5 let věku. Přibližně u 75 % postižených se dermatitida v období puberty zhojí, nebo přetrvávají mírné projevy. Některé prameny udávají, že % pacientů mívá příznaky až do dospělosti (9). Závažná atopická dermatitida je charakterizovaná perzistujícími kožními změnami, pravidelným užíváním topických steroidů, koexistencí dalších alergických symptomů, jako jsou průjem, zvracení, rýma, dušnost, dále zpomaleným růstem a přítomností alergických symptomů i v období výhradního kojení dítěte. Eliminační dieta vede k vymizení symptomů. Genetická predispozice Genetický podklad není známý. Předpokládá se polygenní dědičnost. V rámci několika studií bylo shodně prokázáno, že rodinná historie atopického onemocnění představuje významný rizikový faktor pro vývoj astmatu, atopické dermatitidy nebo alergické rýmy u kojenců a dětí. Toto riziko roste s počtem přímých členů rodiny postižených alergickým onemocněním (2, 6). Je také nejlepším dostupným parametrem hodnocení individuálního rizika alergie u novorozence. Prediktivní hodnota tohoto parametru je obzvláště vysoká, pokud se atopie vyskytuje u obou rodičů. Nejvyšší riziko vzniku atopické dermatitidy je u dětí, jejichž oba rodiče trpí stejnou orgánovou atopií (tabulka 1). Ovšem přibližně polovina dětí, u nichž se v pozdějších fázích života alergie skutečně vyvine, má negativní rodinnou historii alergie, a není tudíž podle tohoto parametru identifikována. Faktory životního prostředí Stoupající trend výskytu atopických onemocnění se přičítá změnám domácího, 230 / PEDIATRIE PRO PRAXI 5 / 2005

2 Tabulka 1. Rodinná anamnéza atopie Riziko vzniku atopického onemocnění negativní 5 15 % postižený jeden rodič % postižený sourozenec % postižení oba rodiče % stejná orgánová manifestace u obou rodičů % Tabulka 2. Projevy potravinové alergie Postižený systém Klinické příznaky systémová reakce anafylaktická reakce, anafylaktický šok kožní projevy orální alimentární syndrom, exantém, ekzém, urtika gastrointestinální projevy dýchací cesty jiné pracovního a obecně životního prostředí a životního stylu v posledních letech (převaha pobytu ve městech, v uzavřených prostorách, změny stravování, aditiva v potravě, nižší promořenost obyvatelstva infekcemi a tedy nižší odolnost imunitního systému i proti alergenům, větší výskyt vzdušných alergenů. Typ a závažnost atopického onemocnění silně závisí na koncentraci alergenů v domácím zvracení, průjem, gastreozofageální reflux, malabsorpce, enterorrhagie, obstipace, abdominální koliky kašel, dušnost, rýma irritabilita, poruchy spánku prostředí a na genetických predispozicích (6). Expozice kouři, tzv. pasivní kouření, oxidům dusíku a prachovým částicím pod 5 mikronů se pokládá za kauzální faktor v případě rozvoje onemocnění dolních dýchacích cest a astmatu. Vyšší životní standard a s ním spojená vyšší úroveň hygieny rodiny s malým počtem dětí jsou faktory zdánlivě paradoxně vedoucí k vyššímu výskytu atopického onemocnění. Tento fenomén vedl k formulaci tzv. hygienické a farmářské hypotézy. Tzn. méně hygienické podmínky neboli určitá denní dávka mikrobů, infekční nemoci a kontakt se zvířaty v časném dětství mohou zvrátit imunologický proces vedoucí k atopii. Existuje významná nepřímá úměrnost mezi počtem sourozenců a prevalencí senné rýmy a atopické senzibilizace indikované kožními testy. U dětí bez sourozenců existuje významně vyšší riziko alergického onemocnění než u dětí z velkých rodin, starší sourozenci mívají lepší ochranu před vývojem alergie než mladší. Hygienická hypotéza je významná pro pochopení různých hodnot prevalence atopických onemocnění v zemích západní a východní Evropy (1, 6). V tomto směru lze uvažovat také o střevní mikroflóře jako o kandidátu první infekce. Opožděný a narušený vývoj normální střevní mikroflóry po narození brání vyzrávání hostitelských obranných mechanizmů ve střevě, a to v době, kdy je dítě vystaveno záplavě alergenů ve stravě a okolním prostředí, a stává se tak potenciálním rizikem rozvoje atopického onemocnění (10). Nejdůležitější rizikové faktory rozvoje atopických onemocnění v dětství jsou shrnuty na obrázku 1. PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY 5 / 2005 PEDIATRIE PRO PRAXI / 231

3 Obrázek 1. Rizikové faktory rozvoje atopického onemocnění Alergeny potravin domácího prostředí (zvířata, roztoči, plísně) vnějšího prostředí (pyly, zvířata ) Geny senzibilizace Atopické (klinické) projevy Pomocné látky tabákový kouř exhalace infekce Potravinová alergie Nejčastějšími alergeny, které se nacházejí ve stravě, jsou přirozeně se vyskytující (nativní) bílkoviny. Alergenní potravinové bílkoviny mají obvykle molekulovou hmotnost 10 až 60 kd. Alergenicitu těchto bílkovin lze snížit enzymatickou hydrolýzou, tepelnou úpravou anebo ultrafiltrací či kombinací těchto technik. Výsledkem jsou peptidy s kratším řetězcem a nižší molekulovou hmotností, které nesou významně nižší počet epitopů. Všeobecně platí, že alergenní účinek peptidů klesá se snižující se délkou jejich řetězce, čím kratší je délka řetězce a nižší molekulová hmotnost peptidů hydrolyzátu, tím nižší je reziduální alergenní účinek. Alergie na potraviny bývá často zaměňována za nesnášenlivost intoleranci potraviny. Intolerance ovšem označuje nežádoucí reakci na určitou potravinu nebo složku, která se vyznačuje variabilní etiologií, ale nemá žádný známý imunologický základ. Alergická reakce na složky potravin je charakteristická pro ranou fázi atopického onemocnění. V kojeneckém věku se alergické symptomy týkají především pokožky (atopická dermatitida) a zažívacího ústrojí. Gastrointestinální příznaky má asi 60 % postižených, kožní projevy % a respirační příznaky asi třetina kojenců s alergií na bílkoviny kravského mléka (ABKM), příznaky se často kombinují. První období života je nesmírně významné pro senzibilizaci a pozdější rozvoj atopického onemocnění, důležitou roli zde má strava jakožto obrovský zdroj alergenních bílkovin. V rámci prospektivních studií bylo prokázáno, že mateřské mléko má přechodný preventivní účinek výskytu atopické dermatitidy, alergie na potraviny a obstruktivní bronchitidy v raném věku (10). Děti s genetickou predispozicí k alergiím vykazují méně alergických symptomů během prvních let života, pokud jsou krmené mateřským mlékem nebo formulí obsahující hydrolyzovanou bílkovinnou komponentu. Mateřské mléko je považováno za hypoalergenní výživu, není ale prosté alergenů, nýbrž obsahuje reziduální množství bílkovin kravského mléka, např. β-laktoglobulin a další potravinové alergeny, které se přenášejí ze stravy matky do jejího mléka. Tato reziduální množství alergenů jsou pravděpodobně důležitá pro navození nezbytné orální tolerance u kojence. Výhradní kojení dítěte proto nevylučuje vývoj atopických symptomů (3, 8). V běžných kojeneckých přípravcích je nedostatek imunologicky aktivních faktorů, navíc obsahují silné potravinové alergeny ve formě bílkovin z kravského mléka v koncentracích, které jsou 10 5 až 10 7 krát vyšší než v mateřském mléce. Vývoj kojeneckých přípravků s obsahem hydrolyzovaných bílkovin tedy představuje pokus snížit reziduální alergenní účinek v takové míře, aby došlo k výraznému snížení rizika senzibilizace na bílkoviny kravského mléka (6). Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je v užším slova smyslu chápána jako IgE zprostředkovaná reakce na některou z bílkovin kravského mléka. Proto je někdy používán termín hypersenzitivita na bílkovinu kravského mléka, který vyjadřuje možnost dalších typů alergických reakcí, zvláště tehdy, chybí-li laboratorní průkaz alergie. Incidence ABKM je podle prospektivních studií s provedeným reexpozičním testem 2,2 2,8 % u dětí do 3 let věku (11). ABKM může být v kojeneckém věku příčinou neprospívání. U dětí s časným rozvojem ABKM může být ovlivněn růst, přestože příjem živin a energie i jejich nutriční stav při aplikaci standardní eliminační diety a případně další suplementaci je normální. Bílkoviny kravského mléka mohou vyvolat zánětlivou reakci, která vede k narušení bariéry střevní sliznice a zvýšení její permeability. V důsledku toho dochází k zvýšené resorpci větších molekul antigenů, potencujících zánětlivou reakci a dále narušujících střevní permeabilitu, čímž vzniká začarovaný kruh alergické odpovědi. Neexistuje jednoduchý diagnostický test, který by postihl celý komplex ABKM. Vyšetření různých protilátek nepřináší jednoznačnou odpověď a má pouze podpůrný význam. Zlatým standardem zatím zůstává eliminačně-expoziční test. V diferenciální diagnostice je nutno vzít v úvahu deficit laktázy (vzácně primární projevující se již po narození, častěji sekundární obvykle po infekčních průjmech), intoleranci mléka v důsledku metabolických vad, také gastreozofageální reflux může imitovat symptomatologii ABKM. U části kojenců pak může být přítomná alergie i na další potraviny tzv. multiproteinová alergie (ovoalbumin, sója, event. také na formule hydrolyzátů na bázi syrovátky). Tabulka 2 shrnuje nejčastější klinické projevy potravinové alergie. Preventivní a léčebná opatření Cílem preventivních opatření je snížit výskyt atopických onemocnění nebo alespoň oddálit jejich klinickou manifestaci. Zaměřuje se na prevenci senzibilizace, což v raném dětském věku znamená především snížit expozici potravinovým alergenům. Sekundární prevence alergie se zaměřuje na zabránění výskytu alergických symptomů v případech, kdy senzibilizace působením alergenu již nastala. Efekt nutričních preventivních opatření je závislý na výskytu atopické dermatitidy v rodině. Specifické genetické faktory hrají velmi významnou roli. GINI studie (2) u dětí s pozitivní rodinnou anamnézou atopické dermatitidy neprokázala schopnost žádné hydrolyzované formule signifikantně redukovat incidenci atopické dermatitidy ve srovnání s obvyklými mléčnými formulemi. Sklon k redukci incidence vykazovaly extenzivně hydrolyzované formule na bázi kaseinu (ehf-c) a parciálně hydrolyzované (hypoantigenní, phf) formule syrovátky. Extenzivní hydrolyzované formule syrovátky (ehf-w) nevykazovaly žádnou redukci, a dokonce bylo pozorované nepatrné zvýšení incidence alergických onemocnění. Ve skupině dětí s negativní rodinnou anamnézou atopické dermatitidy oba typy formulí ehf-c i phf vykazovaly signifikantní redukci incidence atopické dermatitidy ve srovnání s konvenčními mléčnými formulemi. ehf-w k této redukci nevedly, měly ovšem významný klinický efekt (2). Výsledky týkající se časné senzibilizace (významný prediktivní faktor pro časný rozvoj atopické dermatitidy a pozdější rozvoj respiračního onemocnění) jasně naznačují, že částečně hydrolyzované formule indukují navození tolerance na mléčnou bílkovinu, 232 / PEDIATRIE PRO PRAXI 5 / 2005

4 a dokonce i k dalším potravinovým alergenům i inhalačním alergenům, pravděpodobně cestou bistander efektu. Čím delší je období krmení výhradně formulí, tím větší je preventivní efekt (2). Rizikoví kojenci bez klinických projevů, pokud nemohou být kojeni, jsou indikovaní k nutriční intervenci formulí s částečně hydrolyzovanou bílkovinou (hypoantigenní formule označovaná HA). Obvykle jsou dostupné jako počáteční i pokračovací formule. Pokud však již došlo ke klinické manifestaci ABKM, parciální hydrolýza není dostatečná a je nutné zvolit formuli s extenzivně hydrolyzovanou bílkovinou. Kojenecké přípravky, které obsahují hydrolyzované bílkoviny, se v současné době široce používají v řadě evropských zemí za účelem prevence vývoje alergického onemocnění u kojenců se zvýšeným rizikem atopie. Výbor pro výživu (Committee on Nutrition) společností ESPACI (Evropské společnosti pro pediatrickou alergologii a klinickou imunologii) a ESPGHAN (Evropské společnosti pro pediatrickou gastroenterologii, hepatologii a výživu) doporučil, aby se kojencům s rizikem dědičné atopie, krmených umělou výživou, podával přípravek se sníženým alergenním účinkem (6). Preventivní opatření rozvoje atopického onemocnění u rizikových novorozenců a kojenců: Výhradní kojení v průběhu prvních 4 6 měsíců věku. Při pozitivní alergické rodinné anamnéze u rodičů nebo sourozenců je při nutnosti umělé výživy a bez přítomnosti klinických projevů atopie indikovaná hypoantigenní (HA) formule s vyloučením kravského mléka. Obvyklé formule na bázi kravského mléka či sójové bílkoviny nejsou vhodné. Zavádění nemléčných příkrmů až po šestém měsíci. U dětí, které trpí ABKM, je pravděpodobné, že budou reagovat na řadu dalších potravin, což souvisí s jejich nevyzrálým střevním a imunitním systémem. Při zavádění nemléčných příkrmů je nutné podávat nejprve monokomponentní příkrmy a začínat s potravinami, u nichž se předpokládá nejmenší pravděpodobnost vyvolání reakce (rýže, brambory, mrkev, brokolice, jehněčí, krůtí, kuřecí maso, hrušky a jablka). U rizikových kojenců bez klinické manifestace atopie je nutná opatrnost při zavádění mléka, vajec, event. sóji, včetně všech potravin a pokrmů, které tyto ingredience obsahují. Trpí-li dítě ekzémem, nejsou vhodné ani cibule, rajská jablka, sýr, jahody, pomeranče a citrusové plody. Do 1 roku života není vhodné podávat dětem rizikové potraviny (ryby, vejce, ořechy, atp.) Změny potravy je třeba provádět opatrně, nové potraviny přidávat postupně cca po 2 4 týdnech, aby bylo možno po případné reakci vysledovat, o kterou potravinu se jednalo. Cílem terapie je kontrola kožních projevů nemoci a podpora optimálního růstu a vývoje. Příliš restriktivní dieta může vést k nutričnímu deficitu a poruše růstu, a to zejména u nejmenších kojenců. Léčba musí být komplexní (lokální a systémová léčba), v kombinaci s pravidelnou a správnou péčí o kůži a dietními opatřeními tvoří nejméně polovinu úspěchu v léčbě atopického ekzému. Jinými slovy bez prevence je veškerá léčba málo účinná nebo neúčinná. Léčebným opatřením ABKM je kompletní eliminace formulí s kravským mlékem ze stravy dítěte. Není vhodné nahrazovat kravské mléko mlékem kozím, ovčím apod., protože existuje podobná alergenicita. Je nutné počítat s možnou multiproteinovou alergií, a proto PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY 5 / 2005 PEDIATRIE PRO PRAXI / 233

5 ani formule na bázi sójové bílkoviny nejsou indikované k léčbě ABKM. Alergie na sójové preparáty je uváděna u % kojenců s AB- KM (11). Indikované jsou extenzivně hydrolyzované formule (hypoalergenní). Malá část kojenců s ABKM netoleruje ani tyto formule a pro takové případy je vyhrazena speciální formule směsi aminokyselin. U plně kojených dětí s klinickými projevy atopie odstavení kojení a zavedení hypoalergenní formule vede k úpravě narušené střevní slizniční bariéry a zlepšení atopické dermatitidy (1). Dietní režim dětí nad jeden rok Obecně lze říci, že děti s ekzémem mohou jíst většinu jídel, pouze nepodáváme taková, která prokazatelně stav kůže zhoršují. Cílem je zachovat bohatou a pestrou stravu. Nemá smysl dítě trápit neodůvodněně přísnými dietami, extrémy by mohly vést k nedostatku živin, vitaminů. Pozornost je nutné věnovat také zkřížené alergii (mezi různými druhy ovoce, zeleniny, ale i pylů!). Ve stadiu zhoršení ekzému se obecně nedoporučují ostrá a kyselá jídla, nápoje a aromatické ovoce. Obecně prospěšné je také zajistit dostatečný přísun vitamínů a antioxidantů, minerálů (hlavně hořčík, zinek, selén, vápník), stopových prvků a omezit příjem soli. Důležitý je také dostatečný přívod tekutin, nedoporučují se nápoje sycené CO 2. Nezbytné je dbát na pravidelné vyprazdňování a doporučují se také probiotika. Probiotika Podávání probiotik v léčbě atopické dermatitidy je určitou aplikací hygienické hypotézy. Po narození dochází k rychlé kolonizaci střeva mikroby, u kojených dětí s převahou bifidobakterií a laktobacilů, u uměle živených dětí je pak flora více podobná mikroflóře dospělých s převahou enterobakterií, bacteroides, clostridií. Po odstavení dochází postupně ke změně flory typické pro dospělý věk. Normální složení mikroflóry v prvních měsících zajišťuje důležitou stimulaci a vývoj GALT (gut-associated lymphatic tissue) a umožňuje navození orální tolerance. Odlišné složení mikroflory v nejútlejším věku, nízké hladiny bifidobakterií a vysoké hladiny klostridií (např. v důsledku antibiotické léčby) představují rizikový faktor pozdějšího vývoje atopického onemocnění (4, 5). Probiotika upravují zvýšenou střevní permeabilitu a zvyšují IgA odpověď ve střevě a tím zlepšují střevní bariéru, která bývá u dětí s atopickou dermatitidou a ABKM často narušena. Příznivý efekt probiotik byl potvrzen v experimentálních i klinických studiích (5). Potenciál probiotik v prevenci atopických onemocnění byl demonstrován v dvojitě slepé, placebem kontrolované studii publikované v r (5), kdy byla probiotika podávána prenatálně a po dobu 6 měsíců postnatálně dětem ve vysokém riziku rozvoje atopického onemocnění. Ve věku 2 let byla prevalence atopického ekzému poloviční (26 %) ve srovnání s kontrolní skupinou (46 %). Probiotika byla úspěšně využita v léčbě atopické dermatitidy u dětí s ABKM, u kterých došlo při současně podávané eliminační dietě ke klinickému zlepšení atopické dermatitidy a ústupu systémových i střevních markerů alergického zánětu (4, 5). Podávání probiotik matkám v laktaci zvyšuje hladinu TGF-beta (transforming growth factor beta) v mateřském mléce indikujícího jeden z mechanizmů snižujících riziko atopické dermatitidy u dítěte (4). Závěr Dietní preventivní opatření jsou efektivní v primární prevenci alergie u dětí s rodinnou anamnézou atopie a mohou významně ovlivnit závažnost klinických projevů již manifestovaného atopického onemocnění. Kojení je nejlepší alternativa pro kojence a mléčné formule by měly být podány pouze po poradě s pediatrem. V rozhodování o způsobu výživy kojence nemá být zdůvodňováno, proč je mateřské mléko lepší, ale jaký je důvod použít umělou náhradu. V indikovaných případech je pak možné doporučit formule s parciálně či extenzivně hydrolyzovanou bílkovinou. Opatrnosti je třeba při zavádění nemléčných příkrmů, zvolit vhodné potravinové komodity s dostatečným časovým odstupem a alespoň zpočátku potraviny nekombinovat. Na druhou stranu je nutné vyvarovat se zbytečné příliš restriktivní diety, která rovněž může významně ovlivnit růst a vývoj dítěte. Literatura 1. Arvola T, et al. Weaning to Hypoallergenic Formula Improves Gut Barier Function in Brest-Fed Infants With Atopic Eczema. J Ped Gastroenterol Nutr 2004; 38(1): GINI studie (German Infant Nutritional Intervention Program). 3. Host A. Cow s milk protein allergy and intolerance in infancy. Some clinical, epidemiological and immunological aspects. Pediatr Allergy Immun. 1994; 5 (5 Suppl): Isolauri E, et al. Role of probiotics in food hypersensitivity. Allergy Clin Imm 2002; 2(3): Kalliomäki M, et al. Role of intestina flora in the dvelopment of allergy. Allergy Clin Immun 2003; 3(1): Průvodce výživou, Nutricia Rautava S, et al. Thy Hygiene hypothesi of Atopic Disease An Extended. J Ped Gastroenterol Nutr 2004; 38(4) (abstrakt): Saarinen KM, et al. Supplementary feeding in maternity hospitals and the risk of cow s milk allergy: A prospective study of 6209 infants. J Allergy Clin Immun 1999; 104 (2, Pt. 1): (abstrakt) 9. Schmiedbergerová R. Eczema atopicum. Pediatrie pro praxi 2005; 6, 4: von Mutius E, et al. The increase in allergy in modern society the ISAAC study. Allergy, Supplement. 1999; 54: Výživa novorozenců a kojenců, současný pohled. Nestlé Nutrition / PEDIATRIE PRO PRAXI 5 / 2005

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6

Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) 6 1 2 3 4 ABKM je nejčastější potravinová alergie u dětí do 3

Více

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely

Alergie a výživa. Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie a výživa Kojení je pro kojence nejlepší způsob výživy. Potravina pro zvláštní výživu, potravina pro zvláštní lékařské účely Alergie na bílkovinu kravského mléka Co je alergie? Nepřiměřená reakce

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

Výživa nekojeného kojence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa nekojeného kojence. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa nekojeného kojence Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Mléčná strava 1 Tak, kde nelze kojit, dostává novorozenec a kojenec Mateřské mléko z banky mateřského mléka krátkodobě, přechodně Umělá

Více

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie

Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Atopický ekzem a mikrobiologická terapie Často slýcháme o probioticích a nikdo neví správně, kudy tato cesta vede. A proč by se to mělo týkat kožního onemocnění? Čtenář našich stránek ví, že na ekzém se

Více

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL?

Co potřebujeme vědět o potravinové alergii? Co je registr potravinových alergií DAFALL? » Potravinová alergie je nežádoucí reakce na potravinu a její výskyt v posledních letech významně stoupá. V České republice se tvoří registr, aby se výskyt potravinových alergií zmapoval. apops/fotky&foto

Více

Studie zdravotního stavu dětí

Studie zdravotního stavu dětí Studie zdravotního stavu dětí z Radvanic a Bartovic Miroslav Dostál Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i., Praha 1 Zdravotní stav dětí Cíl porovnat zdravotní stav dětí žijících v Radvanicích & Bartovicích

Více

CoMiSS. Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka

CoMiSS. Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka The Cow s Milk-related Symptom Score CoMiSS Skórovací systém pro hodnocení symptomů souvisejících s konzumací kravského mléka Přečtěte si, jak rozpoznat alergie na bílkovinu kravského mléka u kojenců a

Více

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky

Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Registr potravinových alergií DAFALL první výsledky Simona Bělohlávková E.Kopelentová, I.Šetinová, P.Víšek, J.Novobílská, T.Gvozdiaková, L.Mrázová, M.Minářová, M.Jeřábková, J.Chládková, M.Tichá, E.Orálková,

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU - 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR - Vyhláška

Více

OPTIMÁLNÍ DÉLKA VÝLUČNÉHO KOJENÍ

OPTIMÁLNÍ DÉLKA VÝLUČNÉHO KOJENÍ Strategie zavádění nemléčných příkrmů 1 2 3 4 5 U zdravého prospívajícího kojence je doporučováno výlučné kojení do ukončeného 6. měsíce (6M). Některé děti výlučně kojené do 6M mohou mít snížené zásoby

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Alergická onemocnění kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Alergická onemocnění kůže. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Alergická onemocnění kůže Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 Mgr. Helena Škrabová Mnoho různých typů ekzémů Velký nárůst Příčinou

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Léčebná výživa u laktózové intolerance

Léčebná výživa u laktózové intolerance Léčebná výživa u laktózové intolerance Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Nesnášenlivost mléka Příčiny Alergie na mléčnou bílkovinu Intolerance laktózy (deficit laktázy) První popis Holzel a spol.

Více

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s.

ZKŘÍŽENÁ ALERGIE. Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. ZKŘÍŽENÁ ALERGIE Markéta Haschová Alergologie a klinická imunologie MN PRIVAMED a.s. Podstata zkřížené alergie Vzájemná podobnost alergenů Nutná významná shoda (více než 70%) Specifické IgE protilátky

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha

Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera. Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha Veronika Janů Šárka Kopelentová Petr Kučera Oddělení alergologie a klinické imunologie FNKV Praha interakce antigenu s protilátkou probíhá pouze v místech epitopů Jeden antigen může na svém povrchu nést

Více

Alergie na kravské mléko

Alergie na kravské mléko 178 Mezioborové přehledy Alergie na kravské mléko MUDr. Květuše Ettlerová Alergologie a klinická imunologie, Hradec Králové Kravské mléko patří k nejrozšířenějším potravinovým alergenům. Alergie na kravské

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Alergie na kravské mléko

Alergie na kravské mléko Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument x Pro veřejné použití Název

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies)

Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Databáze potravinových alergií DAFALL (Database of Food Allergies) Simona Bělohlávková Martin Fuchs Ivana Švarcová a kolektiv Immuno-flow, s.r.o. 5.4.2014, Dlouhé Stráně Výskyt astmatu a alergií u dětí

Více

Potravinovou alergií trpí asi 4 % obyvatel ČR. Nejvyšší výskyt je v dětském věku (do 3 let) až 8 %.

Potravinovou alergií trpí asi 4 % obyvatel ČR. Nejvyšší výskyt je v dětském věku (do 3 let) až 8 %. Obsah Úvod... 3 Vysvětlení základních pojmů... 4 Označování alergenů ve stravě... 5 1. Obiloviny obsahující lepek a výrobky z nich... 6 2. Korýši a výrobky z nich... 7 3. Vejce a výrobky z nich... 8 4.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Mějte po ruce správnou volbu

Mějte po ruce správnou volbu Pro dietní postupy při vážných a komplikovaných formách potravinové alergie a nesnášenlivosti Mějte po ruce správnou volbu Volby mění život PEDIATRICKÉ SPECIALITY Alergie na bílkovinu kravského mléka a

Více

Studijní materiál důchodce č. 139 Říjen 2002

Studijní materiál důchodce č. 139 Říjen 2002 1 Studijní materiál důchodce č. 139 Říjen 2002 Současnou úroveň hygieny provází astma a atopický ekzém u dětí předškolního věku (Hygiene levels in a contemporary population cohort are associated with wheezing

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Potravinová přecitlivělost: alergie a intolerance

Potravinová přecitlivělost: alergie a intolerance Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Klinický význam IgG proti potravinovým antigenům

Klinický význam IgG proti potravinovým antigenům Klinický význam IgG proti potravinovým antigenům MUDr. Petr Víšek Ambulance alergologie a klinické imunologie Litomyšl Kazuistika č. 1 Petra M., rok narození 1973, zdravotní sestra Autoimunitní thyreoiditida

Více

Senná rýma Informace pro alergiky

Senná rýma Informace pro alergiky Senná rýma Informace pro alergiky Co je alergie...3 Alergeny...4 Alergická rýma...5 Co způsobuje alergickou rýmu...5 Jak alergen rýmu způsobuje...6 Klasifikace alergické rýmy...7 Klasifikace alergické

Více

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET. Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET. Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut PRVNÍ ZKUŠENOSTI S PORADENSTVÍM PRO DĚTI DO 3 LET Hana Knížková, DiS. Registrovaný nutriční terapeut Celostátní konference nutričních terapeutů 20. listopadu 2013 PORADENSKÉ CENTRUM VÝŽIVA DĚTÍ (PCVD)

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Alternativní výživa. kapitola

Alternativní výživa. kapitola Doporučení Pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro výživu kojenců a batolat Alternativní výživa 1 Pro lékaře je podstatné se o alternativním způsobu výživy dozvědět a určit faktické

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách

Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5. Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Metodická pomůcka pro školní jídelny: Počet stran: 5 Poskytování informací o potravinách spotřebitelům Alergeny ve školních jídelnách Povinnost poskytování informací o potravinách spotřebitelům vyplývá

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Mějte po ruce správnou volbu

Mějte po ruce správnou volbu První volba při dietních postupech při alergii na bílkovinu kravského mléka Mějte po ruce správnou volbu Volby mění život PEDIATRICKÉ SPECIALITY 2-8 % kojenců je postiženo symptomy alergie na bílkovinu

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

FitLine All-in-1000 Plus

FitLine All-in-1000 Plus Probiotický - nové heslo? Mluvíme-li dnes o jogurtu a jiných kysaných mléčných výrobcích, nesmí chybět pojem probiotický. Ale co toto slovo vlastně znamená? Probiotica ( probiotický ) = pro život - jsou

Více

ALERGIE NA MOUKU. Pozorování a výpověď pacienta, rodičů

ALERGIE NA MOUKU. Pozorování a výpověď pacienta, rodičů ALERGIE NA MOUKU Asi 2% lidí jsou přecitlivělí na mouku a nepřiměřeně reagují na různé bílkoviny v mouce obsažené (nejen na lepek, jako je tomu u celiakie). Rozhodující je vrozená dispozice. Může jít o

Více

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdravíčlověka

Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdravíčlověka odborný seminář Vliv výživy hospodářských zvířat na kvalitu živočišných produktů s důrazem na zdravíčlověka v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské

Více

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Mléčná žláza, laktace. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mléčná žláza, laktace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Radka Benešová ANATOMIE MLÉČNÉ ŽLÁZY Mléčná žláza (glandula mammaria)

Více

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka

Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka Potravinové alergie a intolerance v kontextu fungování imunitního systému člověka 27. duben 2012 Tomáš Komprda Ústav technologie potravin MENDELU v Brně Klasifikace nepříznivých reakcí na potraviny Pojmy

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12

Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Aktivní B12 (Holotranskobalamin) pokrok v diagnostice deficitu vitaminu B12 Firma Abbott Laboratories nabízí na imunoanalytických systémech ARCHITECT test ke stanovení biologicky aktivní části vitaminu

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Náhradní mléčná výživa nejen pro klidný spánek. 1 Potravina pro zvláštní výživu

Náhradní mléčná výživa nejen pro klidný spánek. 1 Potravina pro zvláštní výživu Náhradní mléčná výživa nejen pro klidný spánek 1 Potravina pro zvláštní výživu Význam kojení a výživy mateřským mlékem (MM) Mateřské mléko zlatý standard ve výživě novorozenců nejlepší způsob výživy novorozenců

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. KOSMETIKA Procvičování

Více

ALERGIE NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA

ALERGIE NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA ALERGIE NA BÍLKOVINU KRAVSKÉHO MLÉKA Alergie na bílkovinu kravského mléka (ABKM) je celosvětově nejrozšířenější potravinovou alergií. Příznaky onemocnění se mohou objevit během celého života, ale až v

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Nemocnost dětí v Ostravě

Nemocnost dětí v Ostravě Nemocnost dětí v Ostravě M. Dostál, A. Pastorková, R.J. Šrám Ústav experimentální mediciny AV ČR, v.v.i. 1 Studie zdravotního stavu dětí z Ostravy - Radvanic a Bartovic Cíl porovnat zdravotní stav dětí

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 327 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829 Střední

Více

Přecitlivělost (hypersenzitivita) na kravské mléko Alergie a intolerance

Přecitlivělost (hypersenzitivita) na kravské mléko Alergie a intolerance Přecitlivělost (hypersenzitivita) na kravské mléko Alergie a intolerance Cow milk hypersensitivity Allergy and Intolerance MARTIN FUCHS Dětské oddělení FN Na Bulovce, Praha SOUHRN Nežádoucí reakce na kravské

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Kojenecké koliky. MUDr. Miroslav Toms dětské oddělení Jindřichův Hradec

Kojenecké koliky. MUDr. Miroslav Toms dětské oddělení Jindřichův Hradec Kojenecké koliky MUDr. Miroslav Toms dětské oddělení Jindřichův Hradec Kojenecké koliky - definice Definice (podle Wessela) záchvaty neklidu, povykováníči pláče, které trvají celkem více než 3 hod. denně,

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Je laktózová intolerance nemoc? Veronika Březková

Je laktózová intolerance nemoc? Veronika Březková Je laktózová intolerance nemoc? Veronika Březková Mléko 75 % populace má problém s trávením laktózy Lidé jsou jediný živočišný druh konzumující mléko jiného živočišného druhu po odstavení od mateřského

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

POTRAVINOVÉ ALERGIE. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií. Katedra podpory zdraví. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:

POTRAVINOVÉ ALERGIE. Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií. Katedra podpory zdraví. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce: Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Katedra podpory zdraví POTRAVINOVÉ ALERGIE Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Jana Juříková, Ph.D. Autorka: Hana Moláková 3. ročník RVS Brno,

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY

VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY VITAMIN D Z POHLEDU FUNKCE A VÝŽIVY Mgr. Jitka Pokorná, Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc. Státní zdravotní ústav, Centrum zdraví, výživy a potravin Palackého 3a, 612 42 Brno www.szu.cz, e-mail: pokorna@chpr.szu.cz

Více

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH

NÁDOROVÁ RIZIKA. poznejme OBSAH poznejme NÁDOROVÁ RIZIKA OBSAH Úvod... 3 Proč bychom se měli dozvědět o svých vlastních rizicích?... 4 Jaké jsou naše služby?... 4 Kdo by měl být vyšetřen?... 5 Jaký je postup při vyšetřování?... 6 Informace

Více

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa jednotlivých věkových skupin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy malých dětí 1 Výlučné kojení zahrnuto také v Chartě práv dítěte (Viz. výživa kojeného a nekojeného kojence) Správně

Více

Bílkoviny a alergie. MUDr.Martin Fuchs, Immunoflow Praha

Bílkoviny a alergie. MUDr.Martin Fuchs, Immunoflow Praha Bílkoviny a alergie MUDr.Martin Fuchs, Immunoflow Praha Potravinové alergeny Potravinové alergeny jsou proteiny, resp.větší glykoproteiny. Označují se dle mezinárodní nomenklatury zkratkou vycházející

Více

sp.zn.: sukls49677/2013

sp.zn.: sukls49677/2013 sp.zn.: sukls49677/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU BIOPAROX nosní/orální sprej, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Fusafunginum 500 mg ve 100 ml. Jedna odměřená dávka obsahuje

Více

USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH

USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH USPOŘÁDANÝ VÝKLAD PŘEDKLADATELE NOVELY 262/2014 SB. K UPLATNĚNÍ 10% SAZBY DPH Tento materiál shrnuje zdůvodnění překladatele zákona č. 262/2014 Sb., kterým byla od 1.1.2015 zavedena druhá snížená sazba

Více

Mléko a nemoci - jak je to ve skutečnosti? prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.

Mléko a nemoci - jak je to ve skutečnosti? prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Mléko a nemoci - jak je to ve skutečnosti? prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. Ústav klinické imunologie a alergologie, FN a LF UK v Hradci Králové optimální imunitní odpověď vyžaduje optimální kvalitativní

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Lepek a jeho zavádění do kojenecké stravy

Lepek a jeho zavádění do kojenecké stravy Lepek a jeho zavádění do kojenecké stravy Co je lepek Lepek, jinak také gluten, je směsí dvou bílkovin, které se nacházejí společně se škrobem ve vnitřní části semen (endospermu) některých obilovin, především

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Mléko a zdraví. doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav preventivního lékařství LF MU

Mléko a zdraví. doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav preventivního lékařství LF MU Mléko a zdraví doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. Ústav preventivního lékařství LF MU 1 Vliv mléka na zdraví stále kontroverzní téma! Existují nesmiřitelné názorové skupiny. Někteří mléko zcela zavrhují a

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více