Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola, a.s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních služeb Zdravá výživa a zdravý životní styl v současné společnosti Bakalářská práce Autor: Marcela Mesochoridisová Ekonomika a management zdravotních a sociálních sluţeb Vedoucí práce: Mgr. Alena Fišerová Praha Duben, 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Karviné dne 20. dubna Marcela Mesochoridisová

3 Poděkování: Děkuji Mgr. Aleně Fišerové za odborné vedení bakalářské práce a poskytování cenných rad a připomínek.

4 Anotace Bakalářská práce s názvem Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, sloţky výţivy, podstatné faktory včetně negativních vlivŧ, které se zdravou výţivou a zdravý ţivotním stylem souvisí. Praktická část zahrnuje analýzu šetření s vyuţitím dotazníku. Prŧzkumné šetření bylo provedeno u zaměstnancŧ pracujících v Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace. Z výsledkŧ lze odvodit, ţe sami zaměstnanci pŧsobící ve zdravotnictví, ne zcela dodrţují správné stravovací návyky a zdravý zpŧsob ţivotního stylu. Obě tato témata na sebe navazují a ukazují přístup člověka ke zdravé výţivě a ţivotnímu stylu v dnešní hektické době. Klíčová slova Zdraví, výţiva, zdravá výţiva, zdravý ţivotní styl, současná společnost, negativní vlivy, pohyb. Annotation The bachelor thesis with the title Healthy Nutrition and the Healthy Lifestyle in the Contemporary Society is divided into two parts, the theoretical one and the practical one. In the theoretical part there are explained basic terns, components of nutrition and fundamental factors including negative impacts which are related to healthy nutrition and the healthy life style. The practical part includes the analysis of search with using the questionnaire. The exploratory search was made at employees working in the Hospital with Policlinics, state funded organization (Nemocnice s poliklinikou) Karviná-Ráj. From the results it is possible to conclude that even the employees working in the health care do not follow strictly correct health habits and healthy lifestyle. Both of these topics are connected and show the approach of a man to healthy nutrition and the healthy lifestyle in the contemporary hectic time. Key words Health, nutrition, healthy nutrition, healthy lifestyle, contemporary society, negative effects, movement.

5 OBSAH: ÚVOD... 7 CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE... 8 TEORETICKÁ ČÁST Výţiva Výţiva a minulost Výţiva a její význam Základní sloţky výţivy Bílkoviny (proteiny) Cukry (sacharidy) Tuky (lipidy) Další nezbytné látky Vitaminy Minerály a stopové prvky Voda Potravní doplňky doplňky stravy Speciální výţivové směry Stravovací reţim Potraviny a bio potraviny Potravinová pyramida Hodnocení stavu výţivy Ekonomicko sociální faktory určující volbu potravin Stravovací reţim Pitný reţim Poruchy příjmu potravy Společné stravování Ţivotní styl Pojem a definice ţivotního stylu Výchova ke zdraví Práce a odpočinek Spánek Pohyb Diety fenomén současnosti Kvalita ţivota... 35

6 4 Negativní vlivy dnešní společnosti Ţivotní prostředí Stres Závislost Alkoholová závislost Závislost na drogách a lécích Závislost na kouření Civilizační nemoci PRAKTICKÁ ČÁST Prŧzkumné dotazníkové šetření Metodika práce a pouţitá výzkumná metoda Charakteristika prŧzkumného prostředí Charakteristika respondentŧ Výsledky a vyhodnocení dotazníkového šetření Závěr prŧzkumného dotazníkového šetření ZÁVĚR Seznam literatury a dokumentŧ Odborná a krásná literatura Právní normy a další předpisy Internetové zdroje PŘÍLOHY... 82

7 Úvod Největším bohatstvím je zdraví. Ralph Waldo Emerson Bakalářská práce je věnována dvěma tématŧm, která jsou v dnešní moderní době často diskutována. Téma práce Zdravá výţiva a zdravý ţivotní styl v současné společnosti jsem si vybrala proto, jelikoţ je pro mě zajímavé, léta se o tuto problematiku zajímám, setkávám se s ním v práci a díky odborné literatuře, ze které jsem čerpala, jsem si rozšířila obzor a získala spoustu nových informací. Práce je strukturována do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se skládá ze čtyř hlavních kapitol, ve kterých jsou vysvětleny základní pojmy, sloţky výţivy a podstatné faktory včetně negativních vlivŧ na člověka v dnešní společnosti, které se zdravou výţivou a zdravým ţivotním stylem souvisí. Praktická část je zpracována v poslední hlavní kapitole, jejíţ součástí je i prŧzkumné šetření metodou kvantitativního výzkumu s vyuţitím dotazníku. Dotazníkové šetření s cílem zmapovat stravovací návyky a zpŧsob ţivotního stylu pracovníkŧ ve zdravotnictví, bylo provedeno u zaměstnancŧ Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace. Kromě ucelení všech faktŧ a informačního materiálu uvedené problematiky, budou výsledky prŧzkumného šetření nabídnuty managementu nemocnice ke zlepšení péče o své zaměstnance v oblasti stravování, zvládání stresových situací, poskytování zaměstnaneckých benefitŧ v rámci volno časových aktivit atd. 7

8 Cíl bakalářské práce Cílem této bakalářské práce je zmapovat formou dotazníkového šetření stravovací návyky a zpŧsob ţivotního stylu pracovníkŧ ve zdravotnictví. 8

9 Teoretická část 1 Výživa Výživa je jednou ze základních potřeb člověka a je nezbytná pro jeho ţivot. Výţivou ve formě stravy přijímá člověk veškeré nezbytné látky, které ke svému ţivotu potřebuje. Tyto látky jsou obsaţeny v rozmanitých potravinách a spolu s vodou a kyslíkem poskytují materiál pro získání energie, aby tělo mohlo fungovat a také pro získání materiálu ke stavbě a celoţivotnímu obnovování těla. To co jíme nás nejen drţí naţivu. Dodává nám energii a materiál k ţivotu, ale podstatným zpŧsobem také ovlivňuje náš ţivot a naši psychiku (Kopec 2010, s. 11). 1.1 Výživa a minulost Z hlediska anatomie patří člověk mezi primáty a tedy mezi typické všeţravce. Bezprostřední předchŧdci dnešního člověka nabyli vyšší tělesné hmotnosti a potřebovali proto větší přísun ţivin. Lovili zvěř a nepohrdli ani rostlinnými potravinami. Později strava člověka obsahovala nejen obilniny a luštěniny, které si sám vypěstoval, ale také maso z chovu zvířat neboť převrat v jeho výţivě nastal zavedením zemědělství a pastevectví. Výţivu lidstva ve starověku ve střední Evropě tvořily převáţně obiloviny (špalda a ţito) a luštěniny. Převaţovala také zeleniny a okopaniny. Rozšířeno bylo také včelařství a chov dobytka. Za feudalismu od počátku 2. tisíciletí měly bohaté vrstvy obyvatel dostatek aţ nadbytek potravy s vysokým podílem masa a značně také konzumovali alkoholické nápoje (medovina, pivo, víno). Naopak chudé vrstvy obyvatelstva se ţivily převáţně rostlinnou stravou. Maso bylo jen o svátcích zcela výjimečně. Častá byla neúroda, kdy chudina trpěla hladem. Výţiva se u nás podstatně zlepšila v 18. a na počátku 19. století díky pokroku v agrotechnice a nových plodin z Ameriky, zvláště brambor. Začaly k nám pronikat i jiné plodiny jako rajčata, okurky, paprika a kukuřice. Ve 20. století za 1. světové války bylo zásobování potravinami špatně organizováno a obyvatelstvo hladovělo. Za 2. světové války také nebyl dostatek potravin, ale díky zavedení přídělového systému netrpělo tolik obyvatelstvo hladem. 9

10 Po válce se zlepšila výţiva i zásobování, ale hledělo se více na kvantitu neţ na kvalitu potravin. Stoupla potřeba cukru vyráběného z domácí cukrovky, rozšířil se konzum sladkostí a jemného pečiva, rostla spotřeba vajec a tuku. Luštěniny nebyly podporovány. Zvyšovala se také spotřeba vepřového masa. Pro přílišnou náročnost na pěstování se nepodporovala ani zelenina a ovoce. Po roce 1990 se konzum ovoce a zeleniny zvyšoval, ale bohuţel i spotřeba smaţených potravin (převáţně nová rychlá občerstvení fast foody). Ţivočišné tuky byly nahrazeny rostlinnými, klesla spotřeba masa a mléka. Na charakter spotřeby měla velký vliv reklama a většina spotřebitelŧ dala přednost výrobkŧm s nejniţší cenou nehledě na jakost. Dnes je to éra hypermarketŧ. Díky levným potravinářským výrobkŧm ve velmi širokém sortimentu se ale strava stává poměrně jednotvárnou, protoţe si z rŧzných dŧvodŧ spotřebitelé vybírají z této nabídky jen malou část. Hrozí tím nedostatek některých ţivin. Výţivová hodnota není prioritou ani pro výrobce potravin, ani pro spotřebitele. Nezbývá neţ doufat, ţe rŧzné nedostatky ve výţivě zmizí a přetrvají jen tendence vedoucí k jejímu zlepšení (Pánek 2002, s ). 1.2 Výživa a její význam O významu zdravé výţivy v ţivotě současného člověka dnes jiţ nikdo nepochybuje. Řada lidí má ale nejasnosti v tom, co si pod pojmem zdravá výţiva vlastně představit. Stále se objevují nové výkřiky ze světa, které ochotně a mnohdy bez přemýšlení přijímáme. Dřívější osvěta zakazovala určité potraviny pod hrozbou civilizačních nemocí, ale dnes je povaţováno za dŧleţitější vyzdvihnout nutriční, tedy výţivové přednosti té které potraviny, nebo skupiny potravin. Pokud totiţ do svého jídelníčku zakomponujeme více potravin přínosných, pak na ty méně zdravé zcela automaticky nezbude tolik prostoru a výţiva bude plnit svou preventivní funkci. Výţiva je faktorem, který máme téměř zcela pod kontrolou. Mŧţeme díky ní oddálit spoustu nemocí, které nemusí vypuknout předčasně. Pokud chceme jíst zdravě, měli bychom se snaţit čerpat stále nové a nové informace z oblasti zdravé výţivy. A pokud zvládneme jíst přiměřeně velké porce, pak se nemusíme obávat nadváhy ani v případě, kdyţ občas poţijeme pokrmy energeticky vydatnější (Kunová 2004, s. 9-11). Správná výţiva je zaloţena na současných vědeckých poznatcích, které podávají informaci o nezbytném příjmu určitého mnoţství energie, ţivin a vody, o optimálním příjmu 10

11 ţivin během dne i delšího časového období a o jejich poměru v jednotlivých jídlech. Dŧleţitým faktorem není pouze absolutní obsah ţivin v pokrmu, ale také jejich vyuţitelnost v lidském organizmu. Výţivové potřeby záleţí na pohlaví, věku, duševní a tělesné aktivitě a tělesném typu jedince. Lidskou výţivou rozumíme zajištění ţivin nutných pro udrţení ţivotní aktivity, zdraví, rŧstu, rozmnoţování. Při zkoumání lidské výţivy a podmínek k jejich naplnění je nutno sledovat aspekty: - fyziologické materiální potřeby organizmu (v těch se člověk v zásadě liší od ostatních tvorŧ) - psychosociální a filozofické vlastní pro člověka a lidskou společnost Výţivová hodnota se skládá nejen z hodnoty fyziologické (obsahu ţivin a dalších sloţek potravy), ale má také hodnotu psychickou a sociální (Pánek 2002, s ). 1.3 Základní složky výživy Člověk potřebuje k udrţení ţivota a optimálního zdraví určité mnoţství energie a v rámci něj určité mnoţství kaţdé ze tří základních sloţek výţivy. Doporučení, která se zabývají zdravým stravováním jsou zaloţena na výpočtech předpokládaného optimálního příjmu základních tří ţivin, tedy bílkovin (jinak proteiny), tukŧ (jinak lipidy) a cukrŧ (jinak sacharidy). V České republice platí následující doporučený poměr: 15% bílkovin : 30% tukŧ : 55% sacharidŧ (Fořt 2007, s. 45) Bílkoviny (proteiny) Bílkoviny jsou pro výţivu člověka nutné a naprosto nenahraditelné. Bez bílkovin by nebyla moţná stavba a obnova tkání ani tvorba bílkovin s určitou funkcí v organizmu (bílkoviny krevní plazmy nebo enzymy, nukleové kyseliny atd.). Bílkoviny se musí rozštěpit v několika fázích na nejmenší stavební prvky. Těmi jsou aminokyseliny. Teprve poté jsou vyuţitelné. Mnoţství a skladba aminokyselin, které si tělo samo vytvořit nedokáţe (esenciální aminokyseliny), jsou kritériem, podle něhoţ se posuzuje kvalita bílkovinných zdrojŧ. Dříve byla vyzdvihována hodnota ţivočišných bílkovin, dnes je situace trochu jiná, neboť rostlinné bílkoviny lze mezi sebou kombinovat tak, ţe výsledkem je kompletní spektrum nepostradatelných aminokyselin. Optimální situace nastává tehdy, kdyţ člověk ve stravě kombinuje jak rostlinné, tak ţivočišné zdroje bílkovin. 11

12 Nedostatek bílkovin v našich podmínkách nehrozí aţ na výjimky, jako jsou alternativní stravování (speciální výţivové směry) a neodborně sestavené redukční diety. Minimální hranice denního příjmu bílkovin je 0,6 g na kilogram ideální tělesné váhy. Hlavními zdroji bílkovin jsou luštěniny, sója, která sniţuje hladinu cholesterolu, maso, ryby, mléko, vejce atd. (Kunová 2004, s ) Cukry (sacharidy) Sacharidy tvoří největší část, co do energetického poměru jednotlivých ţivin. Některé sacharidy mají sladkou chuť a mohou tak být nazývány cukry, např. hroznový cukr (glukóza), ovocný cukr (fruktóza) a okrajově galaktóza. Pouze tyto jednoduché cukry mohou být organizmem vstřebány. Sladkou chuť mají taktéţ disacharidy např. sacharóza řepný cukr, laktóza mléčný cukr nebo maltóza- sladový cukr. Sloţité (komplexní) sacharidy nebo-li polysacharidy, mají ve výţivě nezastupitelné místo. Jejich zdrojem jsou obiloviny, brambory, ovoce, zelenina a luštěniny. Všechny komplexní sacharidy se štěpí rychleji nebo pomaleji na glukózové jednotky, čímţ se v krvi udrţuje stálá hladina cukru (glykemie). Tak zvané oligosacharidy stojí na pomezí jednoduchých a sloţitých sacharidŧ a část z nich se dokonce řadí mezi vlákniny (např. oligofruktóza). Vyuţívají se především v mléčných nebo cereálních výrobcích. Minimální denní příjem sacharidŧ je 50 g, maximum je 500 g. Při nedostatku sacharidŧ dochází k odbourávání tukových zásob. Pokud je však příjem sacharidŧ velmi nízký, dochází také k úbytku svalové hmoty, negativnímu ovlivnění psychiky a k překyselení organizmu. Zdrojem sacharidŧ je maso, sýry, vejce a většina druhŧ zeleniny, ořechy, mléko, tvaroh, jogurt. Pečivo, rýţe, brambory a obiloviny jsou poměrně koncentrované zdroje sacharidŧ, na 100 g potraviny aţ 80 g sacharidŧ (Kunová 2004, s ) Tuky (lipidy) Tuky jsou dŧleţitou a samozřejmou součástí zdravé výţivy. Jsou to sloučeniny glycerolu a mastných kyselin. Mastné kyseliny dělíme na nasycené (saturované) a nenasycené. Nenasycené dělíme dále na jednoduše nenasycené (monoenové) a vícenásobně 12

13 nenasycené (polyenové). Je to sloţitá terminologie, ale díky ní máme jasno v tom, jak tuky ovlivňují naše zdraví. Nasycené mastné kyseliny většinou pŧsobí nepříznivě, protoţe zvyšují hladinu cholesterolu v krvi (obsahují je ţivočišné tuky máslo, sádlo, hovězí tuk). Monoenové matné kyseliny pŧsobí příznivě na zdraví. Nemění sice hladinu celkového cholesterolu, ale sniţují jeho nebezpečnou frakci (LDL) a zvyšují jeho prospěšnou součást (HDL). Zdrojem jsou olivy, olivový olej, ořechy a avokádo. Polyenové mastné kyseliny musíme je přijímat stravou, protoţe naše tělo si je nedokáţe samo vyrobit. Většina z nich sniţuje hladinu cholesterolu v krvi a některé zabraňují vzniku trombŧ (krevních sraţenin). Zdrojem jsou rostlinné oleje (řepkový, sojový, slunečnicový) a margaríny z nich vyrobené a tuk obsaţený v rybím mase. Transkyseliny mohou vznikat při úpravě rostlinných tukŧ při procesu jejich ztuţování z oleje na pevnější konzistenci. Cílem je zachovat v produktu přítomnost zdravého rostlinného tuku, a zároveň eliminovat přítomnost transkyselin. Jejich hodnota je v potravinových produktech hlídána a při výrobě jsou pouţívány šetrnější technologie. Tuk ve své čisté podobě je nejbohatším zdrojem energie. Tuky dodávají našemu tělu nepostradatelné mastné kyseliny, které si neumí samo vytvořit, jsou nutné ke vstřebání vitamínŧ rozpustných v tucích (A,D,E,K). Některé z nich přímo tyto vitamíny dodávají. Jsou zdrojem cholesterolu, který tělo v malém mnoţství potřebuje. Příjem tuku za den by měl být g (Kunová 2004, s ). 1.4 Další nezbytné látky Dalšími nezbytnými sloţkami lidské výţivy jsou vitamíny, minerály a stopové prvky a také pro ţivot nezbytná voda Vitaminy Náš ţivot nemŧţe existovat bez všech základních vitaminŧ. Bez vitaminŧ nemohou dobře fungovat tělesné orgány a systémy. Jsou nutné pro rŧst, obranu před rŧznými nemocemi a celkovou vitalitu. Vitaminy získáváme z normální stravy či z výţivových doplňkŧ, protoţe tělo si neumí vitaminy vytvořit. Vitaminy ovšem nenahrazují potravu. Pomáhají udrţovat všechny tělesné systémy v provozu a to v takové intenzitě, jaká je v daný okamţik nutná. Ve srovnání s jinými zdroji výţivy např. bílkovinami, tuky či sacharidy, je jejich příjem 13

14 z hlediska mnoţství zcela nepatrný, ale v případě jejich nedostatku mŧţe dojít k negativnímu ovlivnění celého organizmu. Na začátku objevu vitaminŧ nebylo známo jejich chemické sloţení, tudíţ nemohly dostat správný odborný název. Vzhledem k tomu je jejich objevitelé začali označovat písmeny abecedy a tato pojmenování jim zŧstala dodnes. Zatím známe vitaminy od A do U. Vitaminy rozdělujeme na rozpustné v tucích (A,D,E,K) a rozpustné ve vodě (vitaminy skupiny B, vitamin C, kyselina listová, niacin PP, kyselina pantotenová, biotin). Vitaminy rozpustné v tucích Vitamin A mŧţe se v organizmu tzv. skladovat, tudíţ ho není třeba denně doplňovat. Existuje ve dvou formách, jako předstupeň hotového vitaminu retinolu a jako provitamin A karoten. Jeho mnoţství se udává v mezinárodních jednotkách (I.U.). Doporučená denní dávka pro dospělé muţe je I.U. a pro ţeny. Podílí se na zvyšování aktivity imunitního systému, posiluje zrak, podporuje odolnost proti infekcím dýchacího ústrojí, léčí koţní nemoci. Zdroj: rybí tuk, játra, mrkev, ţluté ovoce Vitamin D získáváme jej ze slunce nebo z potravy. Potřebná dávka pro dospělého člověka je 400 I.U. denně. Smog i mraky sniţují účinnost slunečního ultrafialového záření a tím také vznik vitaminu D v kŧţi. Ovládá resorpci a ukládání fosforu a vápníku v zubech a kostech a tím zvyšuje jejich pevnost. Uţíván spolu s vitaminem A a C je prevencí proti nachlazení. Účastní se vstřebávání vitaminu A. Pomáhá v léčbě zánětu spojivek. Zdroj: sardinky, rybí tuk, tuňák, losos, mléko Vitamin E v těle se skladuje v játrech, v depotním tuku, v krvi, nadledvinách, svalech, varlatech a v děloze. Je dŧleţitým antioxidantem. Potřebná dávka je 8-10 I.U. Vitamin E také přispívá k mladistvému vzhledu, pŧsobí preventivně proti rakovině a odstraňuje únavu. Rozšiřuje cévy a pŧsobí protisráţlivě. Uchovává se v těle jen krátkou dobu. Zdroj: sojové boby, obilné klíčky, ořechy, rostlinné oleje, špenát Vitamin K tvoří jej trojice látek K1, K2 (vyrábí je bakteriální střevní flóra) a K3, coţ je látka syntetická. Mnoţství se uvádí v mikrogramech, potřebná denní dávka je 0,08 mg (80 mcg denně). Brání vnitřnímu krvácení a je nezbytný pro tvorbu protrombinu. Účinnost vitaminu K ruší velké dávky vitaminu E. Zdroj: listová zelenina, olej ze sojových bobŧ, chaluhy, jogurt (Mindell 2000, s ). 14

15 Přehled vitamínŧ rozpustných v tucích, jejich denní potřeba a příznaky nedostatku a předávkování, je uveden v Příloze č. 1 této práce (Kubešová, Holík, Weber, Meluzínová, Polcarová, Jetelová 2008, s. 41). Vitaminy rozpustné ve vodě Vitamin B1 (thiamin) nezbytný pro lidský organizmus. Jeho potřeba roste především u diabetikŧ, při zvýšeném přívodu cukrŧ, při mohutné fyzické práci, zvýšené teplotě, v těhotenství a v době kojení. Nedostatkem vitaminu B1 trpí převáţně alkoholici. Ničí se při teplotě přesahující 100 C. Potřebné denní mnoţství je 1,5-2 mg. Zdroj: kvasnice, neloupané obiloviny, zelenina, maso Vitamin B2 (riboflavin) při jeho nedostatku jsou postiţeny sliznice a kŧţe a nedostatek také mŧţe zpŧsobit poruchu tvorby červených krvinek. Denní potřeba se pohybuje okolo 1,5-2 mg. Zdroj: povrchové vrstvy obilí a kvasnice. Vitamin B6 (pyridoxin) jeho nedostatek má podobné příznaky jako u vitaminu B2, další projevy nedostatku jsou např. křečové stavy. Ovlivňuje krvetvorbu, příznivě ovlivňuje některé formy anemií a tvorbu bílých krvinek. Nároky na dodávku vitaminu B6 stoupají při stresu, v těhotenství a při uţívání hormonální antikoncepce. Vyskytuje se v potravinách spolu s ostatními vitaminy skupiny B. Vitamin B12 (cyanokobalamin) pro lidský organizmus je významným především z hlediska krvetvorby. Jeho nedostatek zpŧsobuje tvorbu velkých červených krvinek, které ovšem v sobě obsahují málo krevního barviva. Další výrazný příznak nedostatku B12 je zánět jazyka a při prohloubeném nedostatku zpŧsobuje postiţení míchy. V posledních letech se stále častěji vyskytuje domněnka, ţe nedostatek B12 urychluje nástup intelektových poruch ve stáří. V potravě je vitamin B12 obsaţen převáţně ve vnitřnostech. Je vstřebáván ţaludeční sliznicí, tudíţ lidé se špatnou funkcí ţaludku nejsou schopni tento vitamin vstřebávat a proto je nutné jim B12 dodávat ve formě injekcí. Kyselina listová je další ze skupiny vitaminu B. Její aktivity v organizmu jsou velmi podobné jako u vitaminu B12. Nedostatek se projevuje při podávání antibiotik a cytostatik a také u lidí, kteří často konzumují alkohol. Podle nejnovějších výzkumŧ dochází při nedostatku kyseliny listové ke zvýšení hladiny homocysteinu, který urychluje rozvoj aterosklerotických změn. Niacin (vitamin PP) jde o kyselinu nikotinovou, její nedostatek je u nás vzácný, projevuje se onemocněním kŧţe a sliznic v podobě zánětu. Nedostatek niacinu rovněţ zpŧsobuje 15

16 nervové příznaky jako je podráţděnost, nespavost a zhoršování intelektu. V potravě se přirozeně vyskytuje v kvasnicích, játrech, mase a v povrchové vrstvě obilek. Biotin nedostatek se projevuje podobně, jako u niacinu, zpŧsobuje také myopatii (svalovou slabost) a vypadávání vlasŧ. Největší podíl biotinu v našem organizmu je syntetizován střevními bakteriemi. Proto deficit tohoto vitaminu mŧţeme očekávat převáţně po dlouhodobé léčbě antibiotiky, dodat zpět jej pak mŧţeme organizmu prostřednictvím komplexu vitaminu B (B-komplex). Vitamin C (kyselina askorbová) svým pŧsobením uvnitř buněk usnadňuje spoustu fyziologických pochodŧ, např. tvorbu produktŧ buněk, vlastně tak podporuje výsledek činnosti tkání obranyschopnost, krvetvorbu, koordinaci pohybŧ, psychickou činnost, vnímavost atd. Sniţuje hladinu cholesterolu, usnadňuje tvorbu kolagenu a zpomaluje tak opotřebení pohybového aparátu. Dŧleţité je, ţe podporuje vstřebávání ţeleza. Z minulosti známe projevy nedostatku vitaminu C jako tzv. kurděje, coţ byla nemoc typická pro námořníky na dlouhých plavbách, kteří se stravovali dlouhodobě jen konzervovaným masem. Přirozeným zdrojem vitaminu C je ovoce a zelenina. Přehled vitamínŧ rozpustných ve vodě, jejich denní potřeby a příznakŧ nedostatku, je uveden v Příloze č. 2 této práce (Kubešová, Holík, Weber, Meluzínová, Polcarová, Jetelová 2008, s ) Minerály a stopové prvky Minerály, nebo-li makroprvky jsou nerostné látky, které se v našem organizmu vyskytují ve vyšších koncentracích. Řadíme mezi ně sodík, draslík, vápník, hořčík a fosfor. Sodík (natrium) má v našem organizmu dŧleţité funkce. Udrţuje správnou míru pruţnosti cév a objem tělních tekutin. Hraje dŧleţitou úlohu v udrţování krevního tlaku, proto je lidem s vysokým krevním tlakem doporučeno méně solit neboť kuchyňská sŧl je významným zdrojem sodíku. Příjem sodíku u dospělého člověka by mělo být v rozmezí 3-5 g za den, coţ je mnoţství, které je obsaţeno v rozmanité běţné stravě, která by uţ neměla být dále solena. Kuchyňská sŧl je podstatnou součástí našeho vnitřního prostředí. Nejpodobnější našemu vnitřnímu prostředí je 0,09% roztok kuchyňské soli, ve zdravotnictví nazýván fyziologický roztok. Draslík (kalium) nitrobuněčný minerál, zajišťující nitřní stabilitu buněk a jejich správnou činnost. Tak jako sodík zpŧsobuje v těle zadrţování tekutin, tak draslík zpŧsobuje jejich 16

17 vylučování. Výkyvy v jeho hladině ovlivňují činnost svalových vláken kosterního svalstva i svalstva vnitřností. Dŧsledky sníţené hladiny znají pacienti uţívající léky na odvodnění diuretika. Po delším uţívání mohou zaznamenat křeče v lýtkách právě díky sníţení hladiny draslíku. Největším zdrojem draslíku je ovoce, zvláště pak peckové (třešně, švestky, meruňky) a také zelenina. Vápník (kalcium) v našem organizmu mnohostranně vyuţitý.známější je jeho funkce v kostech, méně známá je pak funkce vápníku v souvislosti s krevní sráţlivostí, významný je pro činnost svalstva a srdeční činnost. Vápník především zpevňuje nově vytvořenou kostní hmotu. Jeho úbytek zpŧsobuje zvýšenou křehkost kostí s rizikem vzniku zlomenin. Při krevní sráţlivosti pak jeho nedostatek zpŧsobuje nedokonalé krevní sráţení a člověk tak mŧţe být ohroţen krvácením. Ve vztahu k srdeční činnosti nedostatek vápníku zpŧsobuje poruchy srdečního rytmu, naopak jeho přebytek mŧţe zpŧsobit aţ srdeční zástavu. Zdroj vápníku najdeme v mléce, mléčných výrobcích, jogurtech, tvarohu a dokonce i v máku. Hořčík (magnézium) stejně jako vápník má podobný vliv na svalovou činnost a na pravidelnost srdeční činnosti. Odbornými výzkumy před několika lety bylo zjištěno, ţe nedostatek hořčíku mŧţe vést i ke zhoršení anginy pectoris (bolest na hrudi při nedostatečném zásobení srdečního svalu kyslíkem a ţivinami). Z hlediska činnosti svalového vlákna, vyvolává nedostatek hořčíku svalové křeče. Zdrojem hořčíku jsou rŧzné druhy semen a výrobky s jejich obsahem. Fosfor v našem těle má zvláštní postavení. Z biochemického hlediska je schopen vytvářet tzv. makroergní fosfátové vazby (s organickými sloučeninami vytváří zvláštní druh vazby a k jejich vytvoření je potřeba velké mnoţství energie). Tato vazba funguje jako zásobárna energie. Má tedy velký význam pro celkové zajištění výţivy, jinými slovy, pokud není v organizmu dostatek fosforu, pak i přes dodávku kvalitních ţivin je člověk stále slabý a nevýkonný. Nejbohatším zdrojem fosforu jsou luštěniny. Souhrnný přehled základních minerálŧ s uvedením denní potřeby, příznakŧ jejich nedostatku a nadbytku a taktéţ potravinových zdrojŧ, je uveden v Příloze č. 3 této práce (Kubešová, Holík, Weber, Meluzínová, Polcarová, Jetelová 2008, s ). V našem organizmu se vyskytují rovněţ tzv. mikroprvky, tedy stopové prvky v tisíckrát menších koncentracích. Patří mezi ně ţelezo, zinek, měď, selen, kobalt, jód a další. Železo zcela zásadní pro správnou funkci krvetvorby. Je součástí hemu základu krevního barviva hemoglobinu. Nedostatek ţeleza zpŧsobuje anemii (chudokrevnost). Zajímavým 17

18 příznakem je nápadná únavnost i v době, kdy se vlastní anemie ještě nevyvinula, ale došlo pouze ke sníţení hladiny ţeleza, která má vliv také na činnost imunitního sytému. Je-li naše strava pestrá a rozmanitá, pak obsahuje i přiměřené mnoţství ţeleza dostatečné k uhrazení běţné denní potřeby našeho organizmu. Zdrojem ţeleza je listová zelenina, vnitřnosti a potraviny z vnitřností vyrobené, mléko a mléčné výrobky. Kobalt je součástí vitaminu B12 proto je dŧleţitý pro krvetvorbu. Měď jeho nedostatek sniţuje obranyschopnost, zpŧsobuje anemii a sníţení počtu bílých krvinek. Selen a zinek mají vliv na kvalitu koţního krytu, jejich nedostatek se projevuje často jako zánět rtŧ a jiných částí kŧţe. Nedostatkem trpí rovněţ naše vlasy a nehty. Zinek je kromě toho i součástí enzymŧ, které se podílejí na látkové přeměně a na udrţování stability našeho vnitřního prostředí. Chróm zabraňuje vzniku tzv. hypoglykemie, protoţe vyrovnává hladinu krevního cukru. Fluor podílí se na zpevnění kostí, jeho nedostatek vede k tvorbě málo hutné a křehké kosti a tím podporuje rozvoj osteoporózy. Role nedostatku fluoru je také známá v souvislosti s kazivostí zubŧ, proto se přikročilo k přidávání fluoru do pitné vody. Jód souvisí s činností štítné ţlázy. Aby se problémŧm z dŧvodu nedostatku jódu předešlo, je přidáván jód do kuchyňské soli, kterou dnes pouţívá kaţdý, takţe kaţdý dostává přiměřené mnoţství jódu. V dobách, kdy toto opatření nebylo zavedeno, nedostatek jódu zpŧsoboval často onemocnění štítné ţlázy s nejviditelnějším projevem tzv. strumou (jinak vole ). Přehled stopových prvkŧ, jejich denní potřeby a příznakŧ nedostatku, je uveden v Příloze č. 4 této práce (Kubešová, Holík, Weber, Meluzínová, Polcarová, Jetelová 2008, s ) Voda Nejdŧleţitějším nápojem pro člověka byla a je vţdy voda. Ještě ve středověku byla povaţována za lepší voda říční nebo potoční, protoţe to byla tzv. ţivá voda, zatímco studniční voda byla vnímána jako voda mrtvá, podezřelá a nebezpečná. Jestliţe ve vodě ţily ryby a ţáby nebo jiní ţivočichové, byla voda dobrá také pro člověka. Naproti tomu studny často znečišťovaly odpadky, ale i mrtvoly zvířat a dokonce i lidí. Studny se však později staly nezbytností převáţně pro lidi, kteří ţili v místech bez přirozených zdrojŧ vody (Beranová 2005, s. 112). 18

19 Voda sice nepatří mezi ţiviny, ale je nezbytná pro lidský organizmus. Tvoří prostředí pro ţivotní děje, rozpouští většinu ţivin, umoţňuje trávicí procesy a pomáhá regulovat tělesnou teplotu. Z těla mŧţeme vyplavovat škodlivé látky právě díky pravidelné výměně vody. Bez potravy člověk mŧţe ţít řadu týdnŧ, ale bez vody nejdéle 7-10 dnŧ. Nedostatek vody v našem těle zpŧsobuje zahuštění tělesných tekutin a mozek tuto skutečnost ohlásí pocitem ţízně (Piťha, Poledne a kol. 2009, s.25). Jakou vodu bychom tedy měli pít? Otázek souvisejících s konzumací vody je daleko víc. Dnes máme ale dost informací a více moţností, abychom je dokázali vyuţít k vlastnímu prospěchu. Dŧleţité je co, a v jaké kvalitě pijeme. Abychom měli vody dostatek, musíme hledat zdroje podzemní vody a nebo upravovat sloţitě vodu povrchovou. Podle vyjádření hygienikŧ a odborníkŧ zajišťujících produkci pitné vody v České republice, je pitná voda dostatečně kvalitní. Kvalita pitné vody se sleduje dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické poţadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. Naopak P. Fořt upozorňuje (2007, s.221), ţe přesto v ČR lze najít lokality, kde by obyvatelstvo pitnou vodu opravu konzumovat nemělo. Dle P.Fořta (2007, s. 221) kvalita pitné vody v ČR je nepostačující k dosažení a udržení zdraví. Největší problémy jsou s vyšším mnoţstvím aktivního chlóru, rtuti, radonu, dichlorbenzenŧ a dalších látek ve vodě. V posledních letech se ujal zvyk pít balenou stolní vodu. Zdrojem balených kojeneckých vod, přírodních minerálních vod a pramenitých vod je podzemní vrt, schválený a kontrolovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Naopak zdrojem pitné balené vody nemusí být podzemní zdroj, ale mŧţe být dokonce stáčena z veřejného vodovodu. Výrobci zde ani nemusí zdroj uvádět a zpŧsob úpravy není omezen. Je tedy na zváţení kaţdého z nás, co budeme pít (Fořt 2007, s ). 1.5 Potravní doplňky doplňky stravy V ČR se označují pod pojmem potravní doplňky látky (přírodní směsi látek) s přesně určeným mnoţstvím denní dávky, který výrobce nesmí překročit a musí jej uvést v návodu. Mezi potravní doplňky patří: - vitaminy - minerální látky (stopové a biogenní prvky) - jiné látky neţ vitaminy a minerály (karnitin, kreatin,koenzymq10 atd.) - rostliny a extrakty z nich (léčivé rostliny a houby neobsahující silně léčivé látky). 19

20 Potravní doplňky jsou určeny tedy k podpoře a udrţení zdraví. Přesto jsou tyto výrobky doporučovány při léčbě závaţných (civilizačních) onemocnění. Je jisté, ţe tyto přípravky jsou prospěšné a mají velkou budoucnost. Jednou mŧţe být látka v těchto doplňcích (vitamin, minerál) léčivem, jindy potravinou pro zvláštní účely a její pouţití se tak pokaţdé řídí jinými předpisy. Doplňky stravy a potravní doplňky, vitaminy i minerály volně dostupné, musí v daném státě v této oblasti dodrţovat legislativu. Obsah těchto látek je pak vyjádřen podílem doporučení denní dávky. Odlišné předpisy tak platí pro výrobce, který označí a registruje výrobek jako potravinu pro zvláštní výţivu a odlišné pak platí pro ty výrobky, které jsou označeny a registrovány jako léčivo (Astl, Astlová, Marková 2009, s ). 1.6 Speciální výživové směry Alternativní výţivové směry dnes označují vlastně speciální systémy stravování. Nejsou sice zaloţeny na vědeckém základě, ale nelze je zásadně odmítat. A to proto, ţe kaţdý má právo na své osobní přesvědčení týkající se výţivy, ale kaţdý systém kromě toho obsahuje vedle iracionálních prvkŧ i některé přijatelné zásady. Tyto nekonvenční zpŧsoby výţivy provází většinou změna pohledu na ţivot, která je spjata s některými filozofickými směry, většinou asijskými, které jsou však určeny pro zcela jiný typ lidské populace (styl ţivota v Asii tamní somatické typy jsou zcela odlišné od Evropy či Ameriky). Dŧsledkem toho bývá nedostatečný příjem některých nutričně významných látek (vitaminŧ, minerálŧ) a někdy naopak nadbytečný příjem jiných látek (jedlá sŧl). Mezi tyto tzv. nekonvenční směry výţivy patří zejména: alternativní výţiva, vegetariánství, veganství, makrobiotická strava, přírodní strava a další (Pánek 2002, s ). 20

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Druhy a složení potravin

Druhy a složení potravin Druhy a složení potravin Přednáška 2 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Obsah přednášky Složení potravin, energetická a biologická hodnota potravin Význam jednotlivých složek potravin pro výživu Složení

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Vliv zdravé stravy na sportovní výkon Martin Poklop SCM soustředění - 27.10.2014 Kladky u Konice Motivace Program přednášky Sportovní výkon z pohledu výživy Co si tedy dát? Zajímavá témata z pohledu zdravé

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

BÍLKOVINY A SACHARIDY

BÍLKOVINY A SACHARIDY BÍLKOVINY A SACHARIDY Pro přednášku v Trenérské škole Svazu kulturistiky a fitness České republiky a Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy více na www.skfcr.cz/treneri Mgr. Petr Jebas Bílkoviny

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

d) Vysvětli pojem esenciální. Uveď potraviny obsahující esenciální mastné kyseliny a esenciální aminokyseliny.

d) Vysvětli pojem esenciální. Uveď potraviny obsahující esenciální mastné kyseliny a esenciální aminokyseliny. Metodický list Biologie Vliv výživy na zdraví Pracovní list 1 1. Živiny cukry, tuky, bílkoviny a) Spojte odpovídající si názvy živin a jejich výskyt. med ovoce, med mléko obilné klíčky cukrová řepa, třtina

Více

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH

DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH MOŽNOSTI ÚPRAVY DIETNÍHO REŽIMU HEMODIALYZOVANÝCH PACIENTŮ PŘI HOSPITALIZACI Mengerová O. 1, Duchková M. 1, Hanzlíková P. 1, Teplan V. 2 ÚOP 1, KN TC 2 ; IKEM Praha DIETNÍ REŽIM HEMODIALYZOVANÝCH Musí

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc.

OSLAVA MLÉKA 2009. Ing. Jiří Kopáček, CSc. OSLAVA MLÉKA 2009 Ing. Jiří Kopáček, CSc. Od roku 1957 slaví světová mlékařská veřejnost každé čtvrté úterý v měsíci květnu SVĚTOVÝ DEN MLÉKA Podnět t k tomuto svátku dala konference významných světových

Více

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS.

Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR. Lucie Grossová, DiS. Obsah soli v potravinách a její spotřeba ve stravě obyvatelstva ČR Lucie Grossová, DiS. Charakteristika soli Chlorid sodný (NaCl), běžně označován jako kuchyňská či jedlá sůl, je chemická sloučenina chlóru

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol

Zdravé svačiny do škol. Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Zdravé svačiny do škol Projekt zdravého stravování studentů základních a středních škol Co nabízíme? Zdravé a pestré každodenní svačiny pro malé školáky i studenty středních škol Vyvážené menu plné výživově

Více

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha

Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Načasování příjmu stravy s ohledem na sportovní výkon. Suchánek Pavel Institut klinické a experimentální mediciny, Praha Požadavky Při načasování příjmu stravy a tedy zejména energie před výkonem je potřeba

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina

Naše základní živiny. Tabulka: Součásti lidské stravy Obsahují energii (živiny) Neobsahují energii. soli (minerální látky) vláknina Naše základní živiny Všechny potraviny, které jíme, jsou složeny z několika málo základních skupin živin, i když mohou mít velmi různorodou chuť. Člověk s diabetem musí dobře porozumět složení stravy i

Více

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie

Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E. Omega-3. Exkluzivní složení založené na spojení. moderní technologie Rybí tuk s rakytníkem řešetlákovým a vitamínem E Exkluzivní složení založené na spojení starověkých čínských poznatků a moderní technologie Proč jsou mastné kyseliny důležité? mastné kyseliny patří do

Více

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ

Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ Iva Hrnčiříková Fakulta sportovních studií MU VÝŽIVA V ZIMNÍCH SPORTECH - LYŽOVÁNÍ VÝŽIVA Její role nezastupitelná Součástí tréninku Správná aplikace může snížit rizika přinášená specifickým tréninkovým

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Přírodní látky pracovní list

Přírodní látky pracovní list Přírodní látky pracovní list VY_52_INOVACE_199 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 9 Přírodní látky pracovní list 1)Doplňte křížovku Tajenkou je název skupiny přírodních

Více

Seznam přednášek - Poradce pro výživu

Seznam přednášek - Poradce pro výživu Seznam přednášek - Poradce pro výživu A B C D ÚVOD 1.Vstupní konzultace 2. Vyplnění formuláře 3. Diagnostika 4. Zjištění zdravotního stavu 5. Kodex výživového poradce 6. Definice činnosti poradce pro výživu

Více

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví

Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč vyrábět nutričně vyvážené potraviny Vliv jednotlivých nutrientů na zdraví Proč je strava tolik důležitá? Dostatečný příjem kvalitní stravy je jednou ze základních podmínek života Výživa ovlivňuje

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy

Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení. Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Pyramida jako nástroj k interpretaci výživových doporučení Věra Boháčová, DiS. Fórum zdravé výživy Výživová doporučení Stravování a režim jednotlivců Stravování a režim skupin Stravování a režim populace

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Lipidy, důležité přírodní látky

Lipidy, důležité přírodní látky Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Co je zdravý životní styl Základní pojmy Výživa, BMI Živiny-bílkoviny, sacharidy, tuky Energetický p

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Co je zdravý životní styl Základní pojmy Výživa, BMI Živiny-bílkoviny, sacharidy, tuky Energetický p ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Co je zdravý životní styl Základní pojmy Výživa, BMI Živiny-bílkoviny, sacharidy, tuky Energetický příjem, výdej Vitamíny Minerální látky Nápoje Mentální anorexie, podvýživa, bulimie,

Více

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ

TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ TEXT A VEGETARIÁNSTVÍ Vegetariánský způsob stravování patří k nejstarším a nejrozšířenějším z alternativních způsobů stravování. Jedná se o bezmasou stravu. Myšlenka bezmasé stravy sahá hluboko do historie,

Více

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A

Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A Přiřazovací úkoly lze provést pomocí barevného odlišení! Kde jsou uvedeny možnosti správnou zatrhni. A 1. Zařaď do správného sloupečku živiny. Shodné termíny napiš vedle sebe na řádek. cukry, stopové prvky,

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá

OSVĚŽENÍ MLÉKEM. Karolína Hlavatá OSVĚŽENÍ MLÉKEM Karolína Hlavatá Mléko v dobách našich předků Mléko a mléčné výrobky jsou součástí výživy člověka již od mladší doby kamenné, kdy se člověk usadil a začal pěstovat obilí a chovat dobytek

Více

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií

ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN. Navigace ve světě živin a kalorií ZNAČENÍ GDA NA OBALECH POTRAVIN Navigace ve světě živin a kalorií 1 CO JE ZNAČENÍ GDA? Značení GDA je: na první pohled jasná informace o obsahu energie, procenty vyjádřený podíl doporučeného denního množství

Více

SLOVNÍČEK WWW.YESNEYES.CZ. ZDRAVÍ je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci či vady.

SLOVNÍČEK WWW.YESNEYES.CZ. ZDRAVÍ je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci či vady. ZDRAVÍ je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nejen nepřítomnost nemoci či vady. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL je jedním z předpokladů zdraví člověka. Není to jen vyvážená výživa a pohyb, ale i nekuřáctví,

Více

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Vitamíny. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Vitamíny Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 6. 12. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci si připomenou přehled, rozdělení a zdroje vitamínů. VITAMÍNY - jsou nízkomolekulární

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol

Co je cholesterol? (10R,13R)-10,13-dimethyl-17-(6-methylheptan-2-yl)- 2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17- dodecahydro-1h-cyclopenta [a]phenanthren-3-ol Co je cholesterol? - Cholesterol je steroidní látka, kterou lidský organismus potřebuje pro tvorbu hormonů a vitamínu D. - Cholesterol pomáhá tělu zpracovávat tuky, je také důležitý při tvorbě buněčných

Více

Fyziologické aspekty cyklistiky

Fyziologické aspekty cyklistiky Fyziologické aspekty cyklistiky Správná intenzita tréninku, Spotřeba energie při MTB, Kontrola hmotnosti prostřednictvím MTB, Výživa a pitný režim v MTB, Psychika a MTB, Správná intenzita zátěže atrofie

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Složky výživy - sacharidy Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Sacharidy 1 Nejdůležitější a rychlý zdroj energie 50-60% Dostatečný přísun šetří rezervy tělesných tuků a bílkovin Složeny z C, H2,

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová

Desatero zdravé výživy. PaedDr. & Mgr. Hana Čechová Desatero zdravé výživy PaedDr. & Mgr. Hana Čechová OSNOVA aneb 10 x P 1. Pravidelnost, pestrost, vyváženost stravy 2. Příprava a úprava stravy 3. Příjem - výdej energie 4. Preferujte chutě 5. Přijímejte

Více

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie?

Potravinové. alergie. Co to je potravinová alergie? alergie Potravinové alergie Co to je potravinová alergie? O potravinové alergii hovoříme při neadekvátní reakci organismu na konzumaci stravy, která obsahovala netolerovanou potravinu, popřípadě její určitou

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV

FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV FIGUACTIV OTÁZKY A ODPOVĚDI ČASTO KLADENÉ OTÁZKY K PRODUKTŮM LR FIGUACTIV Obsah I. Co je Figuactiv? S 3 II. Jaké pokrmy lze nahradit produktem Figuactiv? S 3 III. Zasytí mě Figuactiv, nebo je povolena

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml.

Doporučené užívání: 0,5 litru asi 1 hodinu před závodem a během tréninků nebo soutěží každých 20 minut vypít cca 250 ml. Prášek pro přípravu sportovního nápoje k uhašení žízně a dodání energie Sodík se stará o efektivní přenos sacharidů a podporuje distribuci tekutin L-Carnitin podporuje prokrvení a postará se o zlepšení

Více

Pozitivní vlivy umírněného pití piva Zdravotní benefity českého piva. Věra Hönigová, Jana Olšovská, Pavel Čejka, VÚPS, a.s.

Pozitivní vlivy umírněného pití piva Zdravotní benefity českého piva. Věra Hönigová, Jana Olšovská, Pavel Čejka, VÚPS, a.s. Pozitivní vlivy umírněného pití piva Zdravotní benefity českého piva Věra Hönigová, Jana Olšovská, Pavel Čejka, VÚPS, a.s. 2 Vliv alkoholu na lidský organismus POZITIVNÍ při střídmé a bezpečné konzumaci

Více

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky

Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky Spotřební koš dnes, výhody, problémy a nedostatky současné vyhlášky Úkolem školního stravování není jen uvařit, ale vařit zdravě a podle výživových doporučení. Aby se dosáhlo požadovaných výsledků, musí

Více

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození.

Sport a PKU dieta. Dodržováním diety chrání žena své dítě avjeho zájmu by neměla jídelníček porušit až do jeho narození. Strana 30 Po celou dobu těhotenství je žena s PKU v kontaktu s metabolickým centrem a svůj jídelníček upravuje podle pokynů dietní sestry. Cílem léčby dietou je udržovat hladinu PHE pod 6 mg/dl (360 mol/l).

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Obsah 1 / Význam zdravé výživy pro aktivní život... 9 2 / Nová pyramida zdravé výživy...12 Jak pracovat s pyramidou...12 Podle jakých kritérií

Více

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak.

Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Chcete jíst zdravěji? Zeptejte se mě jak. Řada Tesco Healthy Living nabízí širokou škálu výrobků pro podporu zdravého životního stylu. V nabídce najdete různé

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Základní pojmy v oboru výživy a stravování Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací

EUNIKÉ SILVER Doplněk stravy 60 tobolek High duality, účinnost zvýšena mikronizací EUNIKÉ SILVER Výrobek EUNIKÉ SILVER je kombinací mikronizované sladkovodní řasy česká chlorela SP (Chlorella sp.) a extraktu léčivé rostliny šišáku bajkalského (Scutellaria baicalensis). Obě složky jsou

Více

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek

Jak číst. 500g. Množství. Název výrobku. Trvanlivost. Výrobce/ dovozce. červen 2008. 3 Seznam složek EVROPSKÁ KOMISE Jak číst vločky z rýže a celých pšeničných zrn, obohacené vitamíny (B1, B2, B3, B6, kyselina listová, B12, C) a železem Čistá hmotnost: MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST červen 2008 1 2 Množství Název

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny?

Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupovat kvalitní a nutričně hodnotné potraviny? Jak nakupujete potraviny? Zamyslete se, co je vašimi hlavními kritérii při nákupu potravin cena složení výživové údaje přítomnost éček chuť vzhled

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více