Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML"

Transkript

1 geocaktualizace: Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka XML a dalšími mezinárodními doporučeními konsorcia W3C, které se zabývá standardizací v oblasti informačních technologií: Definici metajazyka XML lze nalézt na adrese: Syntaxe vstupního XML formátu Syntaxe vstupního XML formátu je definována v DTD (Definice Typu Dokumentu) na adrese: Popis syntaxe vstupního formátu pro program Deformace se nachází dále v textu a na adrese: Příklad vstupních dat se nachází na konci dokumentu. DTD DTD je deklarativní popis, pomocí něhož popisujeme sadu dokumentů, vyznačující se explicitně definovanými vlastnostmi. Fyzicky je DTD zpravidla vyjádřen zvláštním textovým souborem, který je současně validním XML dokumentem. DTD tedy definuje elementy a atributy, které můžeme v dokumentu daného typu použít. V DTD definujeme jaké jsou přípustné vzájemné kombinace elementů, které elementy mohou být vynechány, které se mohou opakovat atd. Mezi hlavní výhody, kromě využívání existujících DTD, patří možnost automatické kontroly XML dokumentu oproti DTD. Pomocí parseru můžeme velice snadno zjistit, zda v dokumentu něco nechybí nebo naopak nepřebývá. Proč DTD Pro účel definice typu dokumentu lze využít více technologií, nejen DTD ale i XML Schéma nebo Relax NG. Vzhledem k faktu, že DTD se vyvíjí delší dobu, jsou k dispozici některá široce využitelná DTD a v mnoha různých oborech existuje tisíce DTD a mnoho z nich je možné bez omezení používat Jako příklad lze uvést DocBook pro popis technické dokumentace nebo Dublin Core pro popis elektronických zdrojů Tvrdí se, že tradiční syntax DTD nedává tvůrcům schémat dostatečné možnosti a jako hlavní nevýhoda se uvádí nemožnost vložit nezpracovaný grafický nebo jiný binární soubor přímo do dokumentu. Vstupní data pro úlohy v zeměměřictví zahrnují různé typy údajů jako souřadnice bodů, měřené hodnoty a další údaje, tedy ne binární data. Převod DTD na např. XML schéma později je obecně možný a proveditelný.

2 Popis syntaxe vstupního formátu Jednotná struktura datových sad XML pro zeměměřictví Výhody používání již existujících DTD jsou velké - pokud totiž pro naše dokumenty použijeme nějaké DTD, které se běžně používá, otevřeme si cestu k použití mnoha jednoúčelových nástrojů, které práci s dokumenty usnadní. Jako příklad nám může posloužit jazyk HTML ten je definován také pomocí DTD (i když pro jazyk SGML a ne XML) a dnes ho přímo podporuje nepřeberné množství editorů, prohlížečů a dalších aplikací. Vzhledem k několika existujícím nebo rozpracovaným aplikacím (GNU GaMa, DNP), které již využívají vstupní data ve vlastním navrženém formátu XML je návrh jednotné struktury dat v podstatě modulární. Umožňuje připojení existujících DTD k navrhovanému DTD aniž by bylo nutno samotná DTD přepracovávat. Ponechává též možnost připojit nová XML vypracovaná pro další specifické úlohy z navrhované oblasti. XML definované v DTD surveying-xml.dtd se skládá ze dvou částí. Část vrchní obecná ponechává volnost k přidávání dalších úloh a také umožňuje zadávat konstanty či údaje obecnějšího charakteru o kterých se spoluautoři domnívají, že je lze využít pro více úloh. Strukturovaná část vyhrazená pro program Deformace pak podrobně definuje strukturu vstupních dat pro uvedenou webovou aplikaci.i Struktura XML část obecná pro zeměměřictví Kořenový element <surveying> obaluje všechna data. Jeho definice se skládá ze dvou sekcí: <consts> - volitelná sekce, konstanty,má sloužit k ukládání dat využitelných pro více úloh jako jsou například parametry elipsoidů apod. o obsahuje alespoň jeden element <block> označující skupinu konstant. o element <block> má dva atributy: id sloužící k jednoznačné identifikaci sekce a type pro popis. o obsahem elementu <block> jsou jednotlivé konstanty (alespoň jedna) popsané elementem <const>. o element <const> obsahuje dva povinné elementy: <name> pro jméno konstanty, <value> pro její hodnotu a nepovinný element <cnote> pro její bližší popis. <task> - sekce povinná (alespoň jednou), má obsahovat data pro vybranou úlohu či aplikaci. Jako <task> je možno snadno přidat celou sadu tagů, sloužících např. pro novou aplikaci o element <task> má jeden povinný parametr id, jedinečný název sloužící k popisu úlohy. o př.: <task id= deformace > PŘÍKLAD <surveying> <consts> <block id="earth" type="zemské parametry"> <const> <name>r</name><value>6378</value> <cnote>poloměr země v kilometrech</cnote> </const>

3 </block> </consts> <task id="deformace"> </task> </surveying> Struktura XML část pro Deformace V rámci elementu <task id= deformace > jsou v DTD specifikována všechna data potřebná pro běh aplikace Deformace pro výpočet analýzy deformací. Jakýsi kořenový element zde tvoří element <deformation> se dvěma atributy - datum nepovinný element sloužící k zadání souřadnicové soustavy. Číselná hodnota identifikující souřadnicový systém, seznam hodnot číselných kódů je na konci dokumentu. Pokud není v XML zadána, lze ji interaktivně zadat volbou z menu v průběhu zadávání dat. Druhy element version k uchování informace o verzi DTD (V současnosti obsahuje je hodnota 1.02 ). element <deformation> obsahuje nepovinný element <description> sloužící k popisu sítě nepovinný element <parameters> pro zadání parametrů mřížky a parametrů interpolace, pokud nejsou zadány, použije program apriorní hodnoty. povinný element <points-observations> k zadání souřadnic a/nebo přírůstků pro sledované body (alespoň tři). Element <description> obsahuje 4 elementy, všechny nepovinné, sloužící k uchování dat popisných dat, neslouží pro výpočty: element <title> - nadpis úlohy, např. Síť01 element <date> - datum měření či výpočtu element <area> - popis místa, např Jezeří element <note> - libovolné další poznámky, např. počasí, kdo měřil atd. Element <parametrers> obsahuje dva povinné elementy: <grid> slouží k zadání parametru mřížky pro výpočet a element <interp> k zadání parametrů interpolace: element <grid> obsahuje dva elementy z nichž alespoň jeden je povinný. Je třeba zadat buď počet řádků sítě v elementu <lines> nebo v metrech velikost kroku mřížky <step> element <interp> je prázdný element, který jako atributy obsahuje parametry interpolace, ty mají apriorní hodnotu, kterou lze měnit: o circle apriorní hodnota "2" - Poloměr kružnice v násobku počtu ok pro výběr interpolace. o fiter apriorní hodnota "2" - Počet bodů, které musí padnout do kružnic aby začala první iterace výpočtu. o oextrap apriorní hodnota "3" - Extrapolace směrem dovnitř. o iextrap apriorní hodnota "3" - Extrapolace směrem ven. o maxiter apriorní hodnota "99" - Maximální počet povolených iterací. o precision apriorní hodnota "0.100" - Požadovaná přesnost interpolace. Element <points-observations> obsahuje vlastní data pro výpočet analýzy deformací, tedy body a jejich souřadnice. Bod se zadává buď starými a novými souřadnicemi, nebo souřadnicemi a jejich přírůstky. element <points-observations> obsahuje minimálně tři elementy <point> element <points-observations> má dva atributy, unit s apriorně zadanou hodnotou m a atribut ptype může mít buď hodnotu full, značící souřadnici z další etapy nebo hodnotu increment, značící přírůstek. každý element <point> má atribut id pro číslo bodu, a vnořený element type (type of point typ bodu: např.opěrný, určovaný )

4 dále element <point> obsahuje 5 elementů: <type><xo><yo><xn><yn> pro staré (old) a nové (new) souřadnice, elementy <xn><yn> jsou nepovinné. Možnost zadávat vstupní data v jednom nebo dvou souborech Realizace vstupu v jednom XML souboru: Element <point> umožňuje zadat buď staré i nové souřadnice, nebo staré souřadnice a jejich přírůstky. Realizace vstupu ve dvou XML souborech: u elementu <point> lze zadat u každého bodu pouze souřadnice <xo><yo>. Souřadnice z další etapy lze zadat ve stejných elementech v rámci druhého souboru. Program nalezne odpovídající si body podle jejich id a určí přírůstky. PŘÍKLAD VSTUPNÍCH DAT <?xml version="1.02" encoding="windows-1250"?> <!DOCTYPE surveying SYSTEM "surveying-xml.dtd"> <surveying> <task id="2065"> <deformation datum="jtsk" version="1.02"> <description> <title>siť 1</title> <date> </date> <area>jezeří</area> <note/> </description> <parameters> <grid> <step>500</step> </grid> <interp circle="2" fiter="2" oextrap="3" iextrap="3" maxiter="99" precision="0.100"/> </parameters> <points-observations unit="m" ptype="full"> <point id="b46" > <xo> </xo> <yo> </yo> <xn> </xn> <yn> </yn> </point> <point id="b72"> <xo> </xo> <yo> </yo> <xn> </xn> <yn> </yn> </point> <point id="b73"> <xo> </xo> <yo> </yo> <xn> </xn> <yn> </yn> </point> </points-observations> </deformation> </task> </surveying>

5 Webové stránky XML Pro propagaci a rozšiřování navrženého XML slouží následující www. stránky: Stránky programu Deformace Stránky VÚGTK Číselné kódy podporovaných souřadnicových soustav Pozn. Pokud není souřadnicová soustava zadána v rámci XML, lze ji zada interaktivně volbou z menu v průběhu zadávání dat. ČR JTSK <2065> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 3 <28403> WGS 84 / UTM zone 33N <32633> SVĚT Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 2 <28402> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 3 <28403> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 4 <28404> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 5 <28405> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 6 <28406> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7 <28407> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 8 <28408> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 9 <28409> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 10 <28410> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 11 <28411> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 12 <28412> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 13 <28413> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 14 <28414> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 15 <28415> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 16 <28416> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 17 <28417> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 18 <28418> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 19 <28419> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 20 <28420> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 21 <28421> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 22 <28422> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 23 <28423> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 24 <28424> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 25 <28425> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 26 <28426> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 27 <28427> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 28 <28428> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 29 <28429> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 30 <28430>

6 Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 31 <28431> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 32 <28432> WGS 84 / UTM zone 1N <32601> WGS 84 / UTM zone 2N <32602> WGS 84 / UTM zone 3N <32603> WGS 84 / UTM zone 4N <32604> WGS 84 / UTM zone 5N <32605> WGS 84 / UTM zone 6N <32606> WGS 84 / UTM zone 7N <32607> WGS 84 / UTM zone 8N <32608> WGS 84 / UTM zone 9N <32609> WGS 84 / UTM zone 10N <32610> WGS 84 / UTM zone 11N <32611> WGS 84 / UTM zone 12N <32612> WGS 84 / UTM zone 13N <32613> WGS 84 / UTM zone 14N <32614> WGS 84 / UTM zone 15N <32615> WGS 84 / UTM zone 16N <32616> WGS 84 / UTM zone 17N <32617> WGS 84 / UTM zone 18N <32618> WGS 84 / UTM zone 19N <32619> WGS 84 / UTM zone 20N <32620> WGS 84 / UTM zone 21N <32621> WGS 84 / UTM zone 22N <32622> WGS 84 / UTM zone 23N <32623> WGS 84 / UTM zone 24N <32624> WGS 84 / UTM zone 25N <32625> WGS 84 / UTM zone 26N <32626> WGS 84 / UTM zone 27N <32627> WGS 84 / UTM zone 28N <32628> WGS 84 / UTM zone 29N <32629> WGS 84 / UTM zone 30N <32630> WGS 84 / UTM zone 31N <32631> WGS 84 / UTM zone 32N <32632> WGS 84 / UTM zone 33N <32633> WGS 84 / UTM zone 34N <32634> WGS 84 / UTM zone 35N <32635> WGS 84 / UTM zone 36N <32636> WGS 84 / UTM zone 37N <32637> WGS 84 / UTM zone 38N <32638> WGS 84 / UTM zone 39N <32639> WGS 84 / UTM zone 40N <32640> WGS 84 / UTM zone 41N <32641> WGS 84 / UTM zone 42N <32642> WGS 84 / UTM zone 43N <32643> WGS 84 / UTM zone 44N <32644> WGS 84 / UTM zone 45N <32645> WGS 84 / UTM zone 46N <32646> WGS 84 / UTM zone 47N <32647> WGS 84 / UTM zone 48N <32648> WGS 84 / UTM zone 49N <32649> WGS 84 / UTM zone 50N <32650> WGS 84 / UTM zone 51N <32651> WGS 84 / UTM zone 52N <32652> WGS 84 / UTM zone 53N <32653> WGS 84 / UTM zone 54N <32654> WGS 84 / UTM zone 55N <32655>

7 WGS 84 / UTM zone 56N <32656> WGS 84 / UTM zone 57N <32657> WGS 84 / UTM zone 58N <32658> WGS 84 / UTM zone 59N <32659> WGS 84 / UTM zone 60N <32660> WGS 84 / UTM zone 1S <32701> WGS 84 / UTM zone 2S <32702> WGS 84 / UTM zone 3S <32703> WGS 84 / UTM zone 4S <32704> WGS 84 / UTM zone 5S <32705> WGS 84 / UTM zone 6S <32706> WGS 84 / UTM zone 7S <32707> WGS 84 / UTM zone 8S <32708> WGS 84 / UTM zone 9S <32709> WGS 84 / UTM zone 10S <32710> WGS 84 / UTM zone 11S <32711> WGS 84 / UTM zone 12S <32712> WGS 84 / UTM zone 13S <32713> WGS 84 / UTM zone 14S <32714> WGS 84 / UTM zone 15S <32715> WGS 84 / UTM zone 16S <32716> WGS 84 / UTM zone 17S <32717> WGS 84 / UTM zone 18S <32718> WGS 84 / UTM zone 19S <32719> WGS 84 / UTM zone 20S <32720> WGS 84 / UTM zone 21S <32721> WGS 84 / UTM zone 22S <32722> WGS 84 / UTM zone 23S <32723> WGS 84 / UTM zone 24S <32724> WGS 84 / UTM zone 25S <32725> WGS 84 / UTM zone 26S <32726> WGS 84 / UTM zone 27S <32727> WGS 84 / UTM zone 28S <32728> WGS 84 / UTM zone 29S <32729> WGS 84 / UTM zone 30S <32730> WGS 84 / UTM zone 31S <32731> WGS 84 / UTM zone 32S <32732> WGS 84 / UTM zone 33S <32733> WGS 84 / UTM zone 34S <32734> WGS 84 / UTM zone 35S <32735> WGS 84 / UTM zone 36S <32736> WGS 84 / UTM zone 37S <32737> WGS 84 / UTM zone 38S <32738> WGS 84 / UTM zone 39S <32739> WGS 84 / UTM zone 40S <32740> WGS 84 / UTM zone 41S <32741> WGS 84 / UTM zone 42S <32742> WGS 84 / UTM zone 43S <32743> WGS 84 / UTM zone 44S <32744> WGS 84 / UTM zone 45S <32745> WGS 84 / UTM zone 46S <32746> WGS 84 / UTM zone 47S <32747> WGS 84 / UTM zone 48S <32748> WGS 84 / UTM zone 49S <32749> WGS 84 / UTM zone 50S <32750> WGS 84 / UTM zone 51S <32751> WGS 84 / UTM zone 52S <32752>

8 WGS 84 / UTM zone 53S <32753> WGS 84 / UTM zone 54S <32754> WGS 84 / UTM zone 55S <32755> WGS 84 / UTM zone 56S <32756> WGS 84 / UTM zone 57S <32757> WGS 84 / UTM zone 58S <32758> WGS 84 / UTM zone 59S <32759> WGS 84 / UTM zone 60S <32760>

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Správnost XML dokumentu

Správnost XML dokumentu Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Správnost XML dokumentu Správně

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

XML a DTD. externí deklarace:

XML a DTD. <!DOCTYPE kořenový_element [deklarace definující vlastnosti jednotlivých elementů a atributů]> externí deklarace: XML a DTD Kapitola seznamuje se specifikací souboru XML pomocí souboru DTD Klíčové pojmy: Definice typu dokumentu. DTD DEFINICE TYPU DOKUMENTU slouží k bližší definici XML dokumentu textový soubor s uvedenými

Více

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY

VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY VYHLEDÁVACÍ BANNER PRO WEBOVÉ STRÁNKY DOKUMENTACE Datum: 16.12. 2013 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56 145 05 Praha 4 Zpracoval: VARS BRNO a.s. Kroftova 3167/80c, 616 00

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

Aplikace SDNS. XML struktura pro nahrání dat ze souboru. Příručka uživatele (programátora) Sekce informatiky Odbor informačních systémů. verze 1.

Aplikace SDNS. XML struktura pro nahrání dat ze souboru. Příručka uživatele (programátora) Sekce informatiky Odbor informačních systémů. verze 1. Sekce informatiky Odbor informačních systémů Aplikace SDNS XML struktura pro nahrání dat ze souboru Příručka uživatele (programátora) verze 1.2 Autor: Jiří Smolík 5. června 2015 Verze dokumentu: Verze

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web

Uspořádání klient-server. Standardy pro Web Návrh a tvorba WWW stránek 1/11 Uspořádání klient-server klient na straně uživatele (browser, prohlížeč) server program obsluhující požadavky uživatele Standardy pro Web HTTP Hypertext Transfer Protocol

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014

PROGRAM RP45. Vytyčení podrobných bodů pokrytí. Příručka uživatele. Revize 05. 05. 2014. Pragoprojekt a.s. 1986-2014 ROADPAC 14 RP45 PROGRAM RP45 Příručka uživatele Revize 05. 05. 2014 Pragoprojekt a.s. 1986-2014 PRAGOPROJEKT a.s., 147 54 Praha 4, K Ryšánce 16 RP45 1. Úvod. Program VÝŠKY A SOUŘADNICE PODROBNÝCH BODŮ

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Validace souborů DS3

Validace souborů DS3 Validace souborů DS3 Verze: 1.33 1. Rozsah...1 1.1 Identifikace systému...1 1.2 Přehled systému...1 2. Přehled verzí a změny v nich...1 3. Použité dokumenty...2 4. Shrnutí údajů o programovém vybavení...4

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Publikování map na webu - WMS

Publikování map na webu - WMS Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Publikování map na webu - WMS Autor: Ondřej Dohnal, Martina Černohorská Editor: Filip Dvořáček Praha, duben 2010 Katedra mapování a kartografie

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č.: 7 Verze: 2.0 Datum: 15.5.2013 Popis výměnného formátu XML Principy výměnného formátu DTM DMVS textový soubor ve formátu XML (jednotný formát, nezávislost na software) symbologie není součástí

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Ředitelství silnic a dálnic CR. odbor Silniční databanky a Národního dopravního informačního centra (ND1C) Slovenská 1142/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 70200

Ředitelství silnic a dálnic CR. odbor Silniční databanky a Národního dopravního informačního centra (ND1C) Slovenská 1142/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 70200 KUMSP00QID7X Ředitelství silnic a dálnic CR Ií 1 '. 00 Mt. fyff /#? odbor Silniční databanky a Národního dopravního informačního centra (ND1C) Slovenská 1142/7, Ostrava-Přívoz, PSČ 70200 PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Základní práce v souborovém manažeru

Základní práce v souborovém manažeru Základní práce v souborovém manažeru 18-20-M/01 Informační technologie Základní pojmy a prostředky pro programování webových stránek Zvládnutí nástrojů typických pro programování webových aplikací Základní

Více

PELIKAN DANIEL Definice XML exportů

PELIKAN DANIEL Definice XML exportů PELIKAN DANIEL Definice XML exportů 21.10.2013 Aktualizace stavů skladu (dostupnost produktů) Verze: 2.2 30 x denně PELIKAN-DANIEL_Availability.xml (komprimováno v archivu PELIKAN-DANIEL_Availability_XML.zip)

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML

POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML POPIS VÝMĚNNÉHO FORMÁTU XML Příloha č. 5 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 8 OBSAH 1 PRINCIPY VÝMĚNNÉHO FORMÁTU DTMM MOST... 2 2 STRUKTURA VÝMĚNNÉHO FORMÁTU... 3

Více

MISYS souřadnicové systémy, GPS MISYS. Souřadnicové systémy, GPS. Gdě Proboha Sú? www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing.

MISYS souřadnicové systémy, GPS MISYS. Souřadnicové systémy, GPS. Gdě Proboha Sú? www.gepro.cz. II/2012 Gepro, spol. s r.o. Ing. MISYS Souřadnicové systémy, GPS Gdě Proboha Sú? Obsah Proč je tolik souřadnicových systémů? Zjišťování polohy pomocí GPS. Aktivní souřadnicová soustava. Hodnoty polohy stejného bodu v různých souřad. systémech

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34.

Úvod do CSS. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm. Modernizace výuky s využitím ICT, CZ.1.07/1.5.00/34. Úvod do CSS Tematický okruh (ŠVP) CSS1 Vysvětlení úlohy CSS při programování www stránek Úvod do CSS VY_32_INOVACE_01_02_01 Vytvořeno září 2012 Materiál slouží k podpoře výuky programování webových aplikací

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 2/3 GPS - Výpočet drah družic školní rok

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Popis výměnného formátu XML

Popis výměnného formátu XML Příloha č. 7 Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Popis výměnného formátu XML Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: Datum 1. 3. 2015 -

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor Osnova XML v Office 2007 Michal Theodor XML obecně Co to je XML Příklad XML dokumentu Využití Office Open XML Struktura dokumentu MS Office 2007 Úprava dokumentu MS Office 2007 pomocí XML Přizpůsobení

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Vyšší geodézie 1 1/3 GPS - zpracování kódových měření školní

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: závěrečná část dokumentu, dodatky a manuály 1) Závěrečná část dokumentu 2) Dodatky 3) Manuály a návody obsah dokumentu Závěrečná část dokumentu Závěrečná

Více

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013

Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Mgr. Stěpan Stěpanov, 2013 Abstrakt V tomto kurzu se seznámíme se základními pojmy HTML, klíčovými pravidly pro práci se značkami a atributy a strukturou dokumentu. Také se dozvíte, jak a v čem lze vytvářet

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

MISYS. Seznam souřadnic

MISYS. Seznam souřadnic MISYS Seznam souřadnic Obsah Základní informace Založení seznamu souřadnic Vkládání bodu(ů) Import bodů z jiných formátů Práce s body SS Základní informace Základní stavební jednotkou pro všechny geoinformační

Více

Předmluva k druhému vydání 13. Úvod 17. ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65

Předmluva k druhému vydání 13. Úvod 17. ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65 7 Stručný obsah Předmluva k druhému vydání 13 Úvod 17 ČÁST 1 Začínáme 27 Kapitola 1 Proč XML 29 Kapitola 2 Vytváření a zobrazení vašeho prvního dokumentu XML 45 ČÁST 2 Vytváření dokumentů XML 65 Kapitola

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.020; 35.240.30 2005 Počítačové aplikace v terminologii - Systém pro značkování terminologie ČSN ISO 16642 01 0507 Leden Computer applications in terminology - Terminological

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni SCHÉMOVÉ JAZYKY Přednáška z předmětu KMA/POK Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Poslední aktualizace: 16. 10. 2010 Schémové jazyky Jazyky pro popis dokumentu XML schémata XML Schema Languages

Více

Geoinformační technologie

Geoinformační technologie Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál l pro gymnázia a ostatní středn ední školy Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 Vytvořeno v rámci projektu SIPVZ 1357P2006

Více

Aplikace vytěžování dat

Aplikace vytěžování dat Aplikace vytěžování dat Funkcionalita aplikace Tato sekce popisuje stavájící funkcionalitu aplikace. Stav projektu Aplikace je v současnosti ve fázi prototypu, který lze v relativně krátkém čase 2 měsíců

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Body Mass Index 3. Instalace

Body Mass Index 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 2 Provedení výpočtu... 3 Vytvoření tiskového výstupu (reportu)... 4 Přepnutí jazyka aplikace a vytváření nových jazykových souborů... 5 Přidání dalšího jazyka do aplikace...

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Kosmická geodézie 4/003 Průběh geoidu z altimetrických měření

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů Příloha k č.j. ČÚZK 6495/2009-22 Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů 1. Geometrické a polohové určení 1.1. Katastrální území a nemovitosti evidované

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5

Funkční specifikace ABOKWS. Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K. Verze 0.5 Funkční specifikace ABOKWS Aplikační rozhraní elektronického bankovnictví ABO-K Verze 0.5 Přehled změn Verze Datum Změnil Popis 0.1 26.2.2013 MB Úvod, Osnova dokumentu, funkce ABOKWS 0.2 18.4.2014 MB Tabulky

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR Vlastimil Kratochvíl * Příspěvek obsahuje popis vlastností některých postupů, využitelných pro transformaci souřadnic mezi geodetickými systémy

Více

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu

Práce s textovými proměnnými v DetStudiu AP0035 APLIKAČNÍ POZNÁMKA Práce s textovými proměnnými v DetStudiu Abstrakt Aplikační poznámka řeší problematiku použití znakových sad při práci s textovými proměnnými v DetStudiu. Autor: Zbyněk Říha Dokument:

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM

DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM DOKUMENTACE ZAKÁZKY DTMM Příloha č. 1 k Z_OIS_006 Provozní řád digitální technické mapy města Mostu Stránka 1 z 6 OBSAH 1 VÝDEJ DAT... 2 1.1 Žádost o poskytnutí dat... 2 1.2 Vydaná data ÚMPS... 3 2 PŘÍJEM

Více

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ

TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ TECHNOLOGIE ELASTICKÉ KONFORMNÍ TRANSFORMACE RASTROVÝCH OBRAZŮ ÚVOD Technologie elastické konformní transformace rastrových obrazů je realizována v rámci webové aplikace NKT. Tato webová aplikace provádí

Více

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ

Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Výukový materiál KA č.4 Spolupráce se ZŠ Modul: Téma workshopu: Výpočetní technika Co je to internet? Jak si udělat vlastní www stránku? Vypracovala: Ing. Lenka Hellová Termín workshopu: 30. říjen 2012

Více

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4

Ahoj mami. Uložení dat v počítači. Příklady kódování dat. IAJCE Přednáška č. 4 Uložení dat v počítači Data = užitečné, zpracovávané informace Kódování (formát) dat = způsob uložení v počítači (nutno vše převést na čísla ve dvojkové soustavě) Příklady kódování dat Text každému znaku

Více

(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová

(X)HTML-TAGY. VOŠ a SŠT Česká Třebová (X)HTML-TAGY Mgr. Petr Slívko VOŠ a SŠT Česká Třebová Tagy Popis Značka tagu začíná levou ostrou závorkou. Za ní následuje jméno tagu, před kterým nesmí být mezera. Mohou následovat atributy. Před

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

L A T E X-Beamer. Prezentace ELP. Přemysl Hrubý, HRU221 27.5. 2008. Přemysl Hrubý, HRU221 (VŠB TUO) LAT E X-Beamer 27.5.

L A T E X-Beamer. Prezentace ELP. Přemysl Hrubý, HRU221 27.5. 2008. Přemysl Hrubý, HRU221 (VŠB TUO) LAT E X-Beamer 27.5. L A T E X-Beamer Prezentace ELP Přemysl Hrubý, HRU221 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 27.5. 2008 Přemysl Hrubý, HRU221 (VŠB TUO) LAT E X-Beamer 27.5. 2008 1 / 14 Obsah 1 Co je L A T E

Více

ZNAČKOVACÍ JAZYKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ MARKUP LANGUAGE AND THEIR USE. Zdeněk Havlíček

ZNAČKOVACÍ JAZYKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ MARKUP LANGUAGE AND THEIR USE. Zdeněk Havlíček ZNAČKOVACÍ JAZYKY A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ MARKUP LANGUAGE AND THEIR USE Zdeněk Havlíček Anotace: Značkovací jazyk vkládá do textu dokumentu další informace o vlastním textu. Značkovací jazyky se využívají především

Více

Návod na import měřených dat ("zápisníku") GROMA

Návod na import měřených dat (zápisníku) GROMA Návod na import měřených dat ("zápisníku") GROMA Před výpočtem je nutné založit soubor se seznamem souřadnic. Postup výpočtu a import měřených dat se musí zapisovat do souboru (protokol o výpočtech). Před

Více

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce

14. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce 4. Jazyk HTML (vývoj, principy, funkce, kostra stránky). Jazyk XML, XHTML. Algoritmizace - cyklus for, while a do while, implementace v jazyce PHP. HyperText Markup Language Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Digitální kartografie 3

Digitální kartografie 3 Digitální kartografie 3 základy práce v ESRI ArcGIS strana 2 Založení nového projektu v aplikaci ArcMap 1. Spuštění aplikace ArcMap v menu Start Programy ArcGIS. 2. Volba Blank map pro založení nového

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 3.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 1. 3. 2015 Popis Vydavatel URL Platnost Práva Zpracováno ve spolupráci partnerů DTM DMVS Plzeňského kraje: - Plzeňský

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++

Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++ Pokročilé programování v jazyce C pro chemiky (C3220) Třídy v C++ Třídy v C++ Třídy jsou uživatelsky definované typy podobné strukturám v C, kromě datových položek (proměnných) však mohou obsahovat i funkce

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu:

Prezentace XML. XML popisuje strukturu dat, neřeší vzhled definice vzhledu: Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Definice vzhledu Prezentace

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

XML. Aleš Keprt 29.11.2005

XML. Aleš Keprt 29.11.2005 XML Aleš Keprt 29.11.2005 značkovací jazyk pro obecné použití pro vytváření speciálních značkovacích jazyků Nejčastější použití: výměna dat (při komunikaci) na internetu (společně nebo místo HTML) Je to

Více

MODS a další metadatová schémata v oblasti digitalizace dokumentů. Pavla Švástová Moravská zemská knihovna

MODS a další metadatová schémata v oblasti digitalizace dokumentů. Pavla Švástová Moravská zemská knihovna MODS a další metadatová schémata v oblasti digitalizace dokumentů Pavla Švástová Moravská zemská knihovna svastovap@mzk.cz Obsah Základní fakta o MODS Struktura záznamu MODS Ukázky editorů Srovnání schémat

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA VYŠŠÍ GEODÉZIE název předmětu úloha/zadání název úlohy Geodetická astronomie 3/6 Aplikace keplerovského pohybu

Více

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007).

Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace Excel (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (2007). Níže uvedená tabulka obsahuje technické údaje a omezení aplikace - (viz také článek Technické údaje a omezení aplikace Excel (). otevřených sešitů a systémovými prostředky a systémovými prostředky a systémovými

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

DTM DMVS Plzeňského kraje

DTM DMVS Plzeňského kraje Směrnice DTM DMVS Plzeňského kraje Verze 2.1 DTM DMVS Plzeňského kraje Zpracoval Datum 18. 7. 2013 Popis Vydavatel URL GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň Směrnice obsahuje základní údaje o

Více