Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML"

Transkript

1 geocaktualizace: Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka XML a dalšími mezinárodními doporučeními konsorcia W3C, které se zabývá standardizací v oblasti informačních technologií: Definici metajazyka XML lze nalézt na adrese: Syntaxe vstupního XML formátu Syntaxe vstupního XML formátu je definována v DTD (Definice Typu Dokumentu) na adrese: Popis syntaxe vstupního formátu pro program Deformace se nachází dále v textu a na adrese: Příklad vstupních dat se nachází na konci dokumentu. DTD DTD je deklarativní popis, pomocí něhož popisujeme sadu dokumentů, vyznačující se explicitně definovanými vlastnostmi. Fyzicky je DTD zpravidla vyjádřen zvláštním textovým souborem, který je současně validním XML dokumentem. DTD tedy definuje elementy a atributy, které můžeme v dokumentu daného typu použít. V DTD definujeme jaké jsou přípustné vzájemné kombinace elementů, které elementy mohou být vynechány, které se mohou opakovat atd. Mezi hlavní výhody, kromě využívání existujících DTD, patří možnost automatické kontroly XML dokumentu oproti DTD. Pomocí parseru můžeme velice snadno zjistit, zda v dokumentu něco nechybí nebo naopak nepřebývá. Proč DTD Pro účel definice typu dokumentu lze využít více technologií, nejen DTD ale i XML Schéma nebo Relax NG. Vzhledem k faktu, že DTD se vyvíjí delší dobu, jsou k dispozici některá široce využitelná DTD a v mnoha různých oborech existuje tisíce DTD a mnoho z nich je možné bez omezení používat Jako příklad lze uvést DocBook pro popis technické dokumentace nebo Dublin Core pro popis elektronických zdrojů Tvrdí se, že tradiční syntax DTD nedává tvůrcům schémat dostatečné možnosti a jako hlavní nevýhoda se uvádí nemožnost vložit nezpracovaný grafický nebo jiný binární soubor přímo do dokumentu. Vstupní data pro úlohy v zeměměřictví zahrnují různé typy údajů jako souřadnice bodů, měřené hodnoty a další údaje, tedy ne binární data. Převod DTD na např. XML schéma později je obecně možný a proveditelný.

2 Popis syntaxe vstupního formátu Jednotná struktura datových sad XML pro zeměměřictví Výhody používání již existujících DTD jsou velké - pokud totiž pro naše dokumenty použijeme nějaké DTD, které se běžně používá, otevřeme si cestu k použití mnoha jednoúčelových nástrojů, které práci s dokumenty usnadní. Jako příklad nám může posloužit jazyk HTML ten je definován také pomocí DTD (i když pro jazyk SGML a ne XML) a dnes ho přímo podporuje nepřeberné množství editorů, prohlížečů a dalších aplikací. Vzhledem k několika existujícím nebo rozpracovaným aplikacím (GNU GaMa, DNP), které již využívají vstupní data ve vlastním navrženém formátu XML je návrh jednotné struktury dat v podstatě modulární. Umožňuje připojení existujících DTD k navrhovanému DTD aniž by bylo nutno samotná DTD přepracovávat. Ponechává též možnost připojit nová XML vypracovaná pro další specifické úlohy z navrhované oblasti. XML definované v DTD surveying-xml.dtd se skládá ze dvou částí. Část vrchní obecná ponechává volnost k přidávání dalších úloh a také umožňuje zadávat konstanty či údaje obecnějšího charakteru o kterých se spoluautoři domnívají, že je lze využít pro více úloh. Strukturovaná část vyhrazená pro program Deformace pak podrobně definuje strukturu vstupních dat pro uvedenou webovou aplikaci.i Struktura XML část obecná pro zeměměřictví Kořenový element <surveying> obaluje všechna data. Jeho definice se skládá ze dvou sekcí: <consts> - volitelná sekce, konstanty,má sloužit k ukládání dat využitelných pro více úloh jako jsou například parametry elipsoidů apod. o obsahuje alespoň jeden element <block> označující skupinu konstant. o element <block> má dva atributy: id sloužící k jednoznačné identifikaci sekce a type pro popis. o obsahem elementu <block> jsou jednotlivé konstanty (alespoň jedna) popsané elementem <const>. o element <const> obsahuje dva povinné elementy: <name> pro jméno konstanty, <value> pro její hodnotu a nepovinný element <cnote> pro její bližší popis. <task> - sekce povinná (alespoň jednou), má obsahovat data pro vybranou úlohu či aplikaci. Jako <task> je možno snadno přidat celou sadu tagů, sloužících např. pro novou aplikaci o element <task> má jeden povinný parametr id, jedinečný název sloužící k popisu úlohy. o př.: <task id= deformace > PŘÍKLAD <surveying> <consts> <block id="earth" type="zemské parametry"> <const> <name>r</name><value>6378</value> <cnote>poloměr země v kilometrech</cnote> </const>

3 </block> </consts> <task id="deformace"> </task> </surveying> Struktura XML část pro Deformace V rámci elementu <task id= deformace > jsou v DTD specifikována všechna data potřebná pro běh aplikace Deformace pro výpočet analýzy deformací. Jakýsi kořenový element zde tvoří element <deformation> se dvěma atributy - datum nepovinný element sloužící k zadání souřadnicové soustavy. Číselná hodnota identifikující souřadnicový systém, seznam hodnot číselných kódů je na konci dokumentu. Pokud není v XML zadána, lze ji interaktivně zadat volbou z menu v průběhu zadávání dat. Druhy element version k uchování informace o verzi DTD (V současnosti obsahuje je hodnota 1.02 ). element <deformation> obsahuje nepovinný element <description> sloužící k popisu sítě nepovinný element <parameters> pro zadání parametrů mřížky a parametrů interpolace, pokud nejsou zadány, použije program apriorní hodnoty. povinný element <points-observations> k zadání souřadnic a/nebo přírůstků pro sledované body (alespoň tři). Element <description> obsahuje 4 elementy, všechny nepovinné, sloužící k uchování dat popisných dat, neslouží pro výpočty: element <title> - nadpis úlohy, např. Síť01 element <date> - datum měření či výpočtu element <area> - popis místa, např Jezeří element <note> - libovolné další poznámky, např. počasí, kdo měřil atd. Element <parametrers> obsahuje dva povinné elementy: <grid> slouží k zadání parametru mřížky pro výpočet a element <interp> k zadání parametrů interpolace: element <grid> obsahuje dva elementy z nichž alespoň jeden je povinný. Je třeba zadat buď počet řádků sítě v elementu <lines> nebo v metrech velikost kroku mřížky <step> element <interp> je prázdný element, který jako atributy obsahuje parametry interpolace, ty mají apriorní hodnotu, kterou lze měnit: o circle apriorní hodnota "2" - Poloměr kružnice v násobku počtu ok pro výběr interpolace. o fiter apriorní hodnota "2" - Počet bodů, které musí padnout do kružnic aby začala první iterace výpočtu. o oextrap apriorní hodnota "3" - Extrapolace směrem dovnitř. o iextrap apriorní hodnota "3" - Extrapolace směrem ven. o maxiter apriorní hodnota "99" - Maximální počet povolených iterací. o precision apriorní hodnota "0.100" - Požadovaná přesnost interpolace. Element <points-observations> obsahuje vlastní data pro výpočet analýzy deformací, tedy body a jejich souřadnice. Bod se zadává buď starými a novými souřadnicemi, nebo souřadnicemi a jejich přírůstky. element <points-observations> obsahuje minimálně tři elementy <point> element <points-observations> má dva atributy, unit s apriorně zadanou hodnotou m a atribut ptype může mít buď hodnotu full, značící souřadnici z další etapy nebo hodnotu increment, značící přírůstek. každý element <point> má atribut id pro číslo bodu, a vnořený element type (type of point typ bodu: např.opěrný, určovaný )

4 dále element <point> obsahuje 5 elementů: <type><xo><yo><xn><yn> pro staré (old) a nové (new) souřadnice, elementy <xn><yn> jsou nepovinné. Možnost zadávat vstupní data v jednom nebo dvou souborech Realizace vstupu v jednom XML souboru: Element <point> umožňuje zadat buď staré i nové souřadnice, nebo staré souřadnice a jejich přírůstky. Realizace vstupu ve dvou XML souborech: u elementu <point> lze zadat u každého bodu pouze souřadnice <xo><yo>. Souřadnice z další etapy lze zadat ve stejných elementech v rámci druhého souboru. Program nalezne odpovídající si body podle jejich id a určí přírůstky. PŘÍKLAD VSTUPNÍCH DAT <?xml version="1.02" encoding="windows-1250"?> <!DOCTYPE surveying SYSTEM "surveying-xml.dtd"> <surveying> <task id="2065"> <deformation datum="jtsk" version="1.02"> <description> <title>siť 1</title> <date> </date> <area>jezeří</area> <note/> </description> <parameters> <grid> <step>500</step> </grid> <interp circle="2" fiter="2" oextrap="3" iextrap="3" maxiter="99" precision="0.100"/> </parameters> <points-observations unit="m" ptype="full"> <point id="b46" > <xo> </xo> <yo> </yo> <xn> </xn> <yn> </yn> </point> <point id="b72"> <xo> </xo> <yo> </yo> <xn> </xn> <yn> </yn> </point> <point id="b73"> <xo> </xo> <yo> </yo> <xn> </xn> <yn> </yn> </point> </points-observations> </deformation> </task> </surveying>

5 Webové stránky XML Pro propagaci a rozšiřování navrženého XML slouží následující www. stránky: Stránky programu Deformace Stránky VÚGTK Číselné kódy podporovaných souřadnicových soustav Pozn. Pokud není souřadnicová soustava zadána v rámci XML, lze ji zada interaktivně volbou z menu v průběhu zadávání dat. ČR JTSK <2065> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 3 <28403> WGS 84 / UTM zone 33N <32633> SVĚT Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 2 <28402> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 3 <28403> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 4 <28404> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 5 <28405> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 6 <28406> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7 <28407> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 8 <28408> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 9 <28409> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 10 <28410> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 11 <28411> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 12 <28412> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 13 <28413> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 14 <28414> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 15 <28415> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 16 <28416> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 17 <28417> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 18 <28418> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 19 <28419> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 20 <28420> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 21 <28421> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 22 <28422> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 23 <28423> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 24 <28424> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 25 <28425> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 26 <28426> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 27 <28427> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 28 <28428> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 29 <28429> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 30 <28430>

6 Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 31 <28431> Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 32 <28432> WGS 84 / UTM zone 1N <32601> WGS 84 / UTM zone 2N <32602> WGS 84 / UTM zone 3N <32603> WGS 84 / UTM zone 4N <32604> WGS 84 / UTM zone 5N <32605> WGS 84 / UTM zone 6N <32606> WGS 84 / UTM zone 7N <32607> WGS 84 / UTM zone 8N <32608> WGS 84 / UTM zone 9N <32609> WGS 84 / UTM zone 10N <32610> WGS 84 / UTM zone 11N <32611> WGS 84 / UTM zone 12N <32612> WGS 84 / UTM zone 13N <32613> WGS 84 / UTM zone 14N <32614> WGS 84 / UTM zone 15N <32615> WGS 84 / UTM zone 16N <32616> WGS 84 / UTM zone 17N <32617> WGS 84 / UTM zone 18N <32618> WGS 84 / UTM zone 19N <32619> WGS 84 / UTM zone 20N <32620> WGS 84 / UTM zone 21N <32621> WGS 84 / UTM zone 22N <32622> WGS 84 / UTM zone 23N <32623> WGS 84 / UTM zone 24N <32624> WGS 84 / UTM zone 25N <32625> WGS 84 / UTM zone 26N <32626> WGS 84 / UTM zone 27N <32627> WGS 84 / UTM zone 28N <32628> WGS 84 / UTM zone 29N <32629> WGS 84 / UTM zone 30N <32630> WGS 84 / UTM zone 31N <32631> WGS 84 / UTM zone 32N <32632> WGS 84 / UTM zone 33N <32633> WGS 84 / UTM zone 34N <32634> WGS 84 / UTM zone 35N <32635> WGS 84 / UTM zone 36N <32636> WGS 84 / UTM zone 37N <32637> WGS 84 / UTM zone 38N <32638> WGS 84 / UTM zone 39N <32639> WGS 84 / UTM zone 40N <32640> WGS 84 / UTM zone 41N <32641> WGS 84 / UTM zone 42N <32642> WGS 84 / UTM zone 43N <32643> WGS 84 / UTM zone 44N <32644> WGS 84 / UTM zone 45N <32645> WGS 84 / UTM zone 46N <32646> WGS 84 / UTM zone 47N <32647> WGS 84 / UTM zone 48N <32648> WGS 84 / UTM zone 49N <32649> WGS 84 / UTM zone 50N <32650> WGS 84 / UTM zone 51N <32651> WGS 84 / UTM zone 52N <32652> WGS 84 / UTM zone 53N <32653> WGS 84 / UTM zone 54N <32654> WGS 84 / UTM zone 55N <32655>

7 WGS 84 / UTM zone 56N <32656> WGS 84 / UTM zone 57N <32657> WGS 84 / UTM zone 58N <32658> WGS 84 / UTM zone 59N <32659> WGS 84 / UTM zone 60N <32660> WGS 84 / UTM zone 1S <32701> WGS 84 / UTM zone 2S <32702> WGS 84 / UTM zone 3S <32703> WGS 84 / UTM zone 4S <32704> WGS 84 / UTM zone 5S <32705> WGS 84 / UTM zone 6S <32706> WGS 84 / UTM zone 7S <32707> WGS 84 / UTM zone 8S <32708> WGS 84 / UTM zone 9S <32709> WGS 84 / UTM zone 10S <32710> WGS 84 / UTM zone 11S <32711> WGS 84 / UTM zone 12S <32712> WGS 84 / UTM zone 13S <32713> WGS 84 / UTM zone 14S <32714> WGS 84 / UTM zone 15S <32715> WGS 84 / UTM zone 16S <32716> WGS 84 / UTM zone 17S <32717> WGS 84 / UTM zone 18S <32718> WGS 84 / UTM zone 19S <32719> WGS 84 / UTM zone 20S <32720> WGS 84 / UTM zone 21S <32721> WGS 84 / UTM zone 22S <32722> WGS 84 / UTM zone 23S <32723> WGS 84 / UTM zone 24S <32724> WGS 84 / UTM zone 25S <32725> WGS 84 / UTM zone 26S <32726> WGS 84 / UTM zone 27S <32727> WGS 84 / UTM zone 28S <32728> WGS 84 / UTM zone 29S <32729> WGS 84 / UTM zone 30S <32730> WGS 84 / UTM zone 31S <32731> WGS 84 / UTM zone 32S <32732> WGS 84 / UTM zone 33S <32733> WGS 84 / UTM zone 34S <32734> WGS 84 / UTM zone 35S <32735> WGS 84 / UTM zone 36S <32736> WGS 84 / UTM zone 37S <32737> WGS 84 / UTM zone 38S <32738> WGS 84 / UTM zone 39S <32739> WGS 84 / UTM zone 40S <32740> WGS 84 / UTM zone 41S <32741> WGS 84 / UTM zone 42S <32742> WGS 84 / UTM zone 43S <32743> WGS 84 / UTM zone 44S <32744> WGS 84 / UTM zone 45S <32745> WGS 84 / UTM zone 46S <32746> WGS 84 / UTM zone 47S <32747> WGS 84 / UTM zone 48S <32748> WGS 84 / UTM zone 49S <32749> WGS 84 / UTM zone 50S <32750> WGS 84 / UTM zone 51S <32751> WGS 84 / UTM zone 52S <32752>

8 WGS 84 / UTM zone 53S <32753> WGS 84 / UTM zone 54S <32754> WGS 84 / UTM zone 55S <32755> WGS 84 / UTM zone 56S <32756> WGS 84 / UTM zone 57S <32757> WGS 84 / UTM zone 58S <32758> WGS 84 / UTM zone 59S <32759> WGS 84 / UTM zone 60S <32760>

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI

MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI MULTIFUNKČNÍ WEBOVÁ APLIKACE ČMI uživatelská příručka Verze dokumentu: 1.0 Jazyk dokumentu: český Vytvořeno: Realizační team projektu Datum: 2. 12. 2014 Upraveno: Aktualizace URL Datum: 19. 1. 2015 e-business

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 10. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 ID: DUN 004/11 Základní

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL. Management znalostí NEC AČR. Funkční vzor MENTAL. pro instalaci do Štábního informačního systému AČR. FV MENTAL v2.

ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL. Management znalostí NEC AČR. Funkční vzor MENTAL. pro instalaci do Štábního informačního systému AČR. FV MENTAL v2. ZNALOSTNÍ SYSTÉM MENTAL Management znalostí NEC AČR Funkční vzor MENTAL pro instalaci do Štábního informačního systému AČR FV MENTAL v2.0 2011 Univerzita obrany, Brno 2011 1 Úvod Funkční vzor znalostního

Více

Generování dialogových rozhraní

Generování dialogových rozhraní MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY P

Více

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz

Uživatelská příručka. k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4. 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 www.nlogy.cz Uživatelská příručka k publikačnímu systému nlogy nedit 4.2.4 2003-2007 nlogy s.r.o. Stránka 1 z 30 1 Obsah 1 OBSAH...2 2 POHLED NA PRACOVNÍ PLOCHU ADMINISTRACE...4 2.1 MENU...4 2.2 POSTRANNÍ MENU...5

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Databázové systémy 1 KIV/DB1

Databázové systémy 1 KIV/DB1 Databázové systémy 1 KIV/DB1 Celá kniha je exportem z wikipedie, ale spolehlivě pokrývá rozsah znalostí pro tento předmět. Obsah Články Systém řízení báze dat 1 Databáze 2 Relační databáze 5 Relační model

Více

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE

Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně PŘÍRUČKA PRO LEKTORY SYSTÉMU LMS MOODLE Brno 2011 1 Příručka pro lektory systému LMS Moodle Lukáš Holešovský Tato příručka vznikla

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2008 Tereza Fuková

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2008 Tereza Fuková VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, s.r.o. České Budějovice Pražská 3 ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2008 Tereza Fuková Prohlašuji, že jsem absolventskou práci na téma TECHNOLOGIE SVG vypracovala samostatně a že

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu.

- Hierarchická databáze tato databáze je založená na hierarchickém modelu. Logické uspořádání dat má stromovou strukturu. 11 Databázové systémy Databázové systémy jsou speciální programy, které se používají pro správu datových souborů. Soubory mohou být značně rozsáhlé a lze v nich vyhledávat, třídit, organizovat, měnit,

Více

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013)

ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ. Ing. Jan Roubíček. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou (VERZE 2013) Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ZÁKLADY TVORBY APLIKACÍ (VERZE 2013) Ing. Jan Roubíček Vytvořeno v rámci projektu: Implementace řízení strojů do výuky technických

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více