TALISMAN. (dále též jen TAL 3.0 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TALISMAN. (dále též jen TAL 3.0 )"

Transkript

1 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále též jen TAL 3.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o investičním životním pojištění Talisman (dále jen pojištění ), kterou sjednává Aviva životní pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ). 2. Toto pojištění se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní pojištění a připojištění k němu (dále též jen Všeobecné pojistné podmínky nebo VPP ) 1 a ustanoveními občanského zákoníku. Talisman je tedy v souladu s VPP jako investiční životní pojištění pojištěním pro případ smrti nebo dožití spojeným s programy investování. 3. Pojištění se sjednává jako pojištění dvojice osob, z nichž první osoba je pojistníkem a prvním pojištěným a druhá osoba je druhým pojištěným. Článek 2 Pojmy Pojmy použité v pojištění jsou vymezeny následovně: Pojistník: První pojištěný: Druhý pojištěný: Základní pojištění: Připojištění: Oprávněná osoba: Pojistka: Pojistná částka: Běžné pojistné: Pojistné za připojištění: Dodatečné běžné pojistné: Mimořádné pojistné: Program investování: Podíl: Podílový účet: Fyzická osoba, která s pojistitelem sjednává pojištění a platí pojistné. Fyzická osoba ve vstupním věku minimálně 18 let, která je totožná s osobou pojistníka. Fyzická osoba ve vstupním věku nejvýše 15 let, které vznikne právo na pojistné plnění při dožití se konce pojištění. Základním pojištěním je pojištění zproštění od placení pojistného v případě smrti prvního pojištěného, pojištění pro případ smrti druhého pojištěného, pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu druhého pojištěného a pojištění pro případ dožití druhého pojištěného. Připojištěním je připojištění pro případ závažných onemocnění a závažných zlomenin, případně další připojištění sjednané spolu se základním pojištěním. Osoba, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti druhého pojištěného. Písemné potvrzení o uzavřené pojistné smlouvě vydané pojistitelem. Maximální sjednané pojistné plnění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu druhého pojištěného. Pokud byla sjednána některá připojištění, je pro každé takové připojištění také sjednána samostatná pojistná částka pro připojištění. Pojistné za základní pojištění za dohodnutá pojistná období, které je placené pojistníkem v pravidelných splátkách ve výši sjednané v pojistné smlouvě. Běžné pojistné nezahrnuje pojistné za připojištění. Pojistné za sjednaná připojištění za dohodnutá pojistná období, které je placené pojistníkem spolu s běžným pojistným v pravidelných splátkách ve výši sjednané v pojistné smlouvě. Pojistné placené pojistníkem společně s běžným pojistným v souladu s článkem 10 těchto smluvních ujednání. Pojistné zaplacené pojistníkem formou jednorázové platby nad rámec běžného pojistného, dodatečného běžného pojistného a pojistného za připojištění v souladu s článkem 9 těchto smluvních ujednání. Interní program investování ustanovený výlučně pro účely investičního životního pojištění, který se řídí ustanoveními článků 29 až 32 těchto smluvních ujednání v případě standardního programu investování, nebo jinými předpisy, které může pojistitel stanovit pro ostatní programy investování. Poměrný díl programu investování definovaný pro účely tohoto pojištění. Individuální účet spravovaný pojistitelem ke každé pojistné smlouvě, na nějž se připisují podíly jednotlivých programů investování vytvořené na základě zaplacení běžného, dodatečného běžného a mimořádného pojistného.

2 Nákupní cena: Prodejní cena: Hodnota podílů: Cena stanovená pojistitelem použitá pro vytváření podílů jednotlivých programů investování v daný den. Cena stanovená pojistitelem použitá pro rušení podílů jednotlivých programů investování v daný den. Počet podílů připsaných na podílovém účtu vynásobený jejich příslušnou prodejní cenou. Kapitálová hodnota pojištění: Hodnota všech podílů připsaných na podílovém účtu. Počátek pojištění: Den počátku pojištění podle Všeobecných pojistných podmínek 2. Konec pojištění: Výročí: Pojistný rok: Den doručení oznámení Oceňovací den: Den, kdy má vzniknout nárok na výplatu pojistného plnění pro případ dožití. Výroční den počátku pojištění. Rok začínající běžet v den počátku pojištění nebo na výročí. Dnem doručení oznámení se rozumí den, kdy oznámení bylo prokazatelně doručeno pojistiteli; pro případ oznámení pojistné události se za den doručení oznámení považuje den, kdy pojistiteli byl doručen řádně a úplně vyplněný formulář Oznámení pojistné události. Den, kdy jsou oceňována aktiva, k nimž jsou vztaženy jednotlivé standardní programy investování, a stanoveny prodejní a nákupní ceny těchto programů investování. DOBA TRVÁNÍ Článek 3 Doba trvání pojištění 1. Pojištění se sjednává na dobu určitou do dne stanoveného jako konec pojištění. 2. Koncem pojištění se rozumí výročí bezprostředně následující po narozeninách druhého pojištěného stanovených v pojistné smlouvě. POJISTNÉ PLNĚNÍ Článek 4 Zproštění od placení pojistného v případě smrti prvního pojištěného 1. Pokud pojištění nebylo převedeno na pojištění bez placení pojistného podle článku 16 těchto smluvních ujednání a první pojištěný zemře v době trvání pojištění, povinnost placení běžného pojistného a pojistného za připojištění přechází na pojistitele, do pojištění vstupuje na místo pojistníka druhý pojištěný a zaniká pojištění zproštění od placení pojistného v případě smrti prvního pojištěného. Osoba vstupující do pojištění na místo pojistníka má právo nově určit oprávněnou osobu. 2. Povinnost placení pojistného podle odst. 1 tohoto článku přechází na pojistitele počínaje první splátkou pojistného splatnou po smrti prvního pojištěného za předpokladu, že pojistná událost byla řádně nahlášena a prokázána v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami a těmito smluvními ujednáními. 3. Běžné pojistné placené pojistitelem bude automaticky navyšováno podle článku 12 těchto smluvních ujednání. 4. Pojištění trvá nadále po sjednanou dobu trvání pojištění. Článek 5 Pojistné plnění v případě smrti druhého pojištěného 1. V případě smrti druhého pojištěného v době trvání pojištění vzniká oprávněné osobě nárok na pojistné plnění ve výši a) buď 101 % hodnoty podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného stanovené ke dni doručení oznámení pojistné události, nebo b) zaplaceného běžného a dodatečného běžného pojistného sníženého o případné výplaty části kapitálové hodnoty podle článku 17, odst. 1 nebo 2 těchto smluvních ujednání, a to vždy na to pojistné plnění, které je vyšší. Pokud přešla podle článku 4 těchto smluvních ujednání povinnost placení pojistného na pojistitele, částka určená podle bodu b) předchozí věty nezahrnuje pojistné zaplacené pojistitelem.

3 2. Pokud bylo zaplaceno mimořádné pojistné, je v případě smrti druhého pojištěného v době trvání pojištění pojistné plnění stanovené podle odst. 1 tohoto článku zvýšeno o hodnotu podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení mimořádného pojistného stanovenou ke dni doručení oznámení pojistné události. 3. Smrtí druhého pojištěného pojištění zaniká při respektování odst. 1 a 2 tohoto článku. Článek 6 Pojistné plnění v případě trvalého tělesného poškození následkem úrazu druhého pojištěného 1. Utrpí-li druhý pojištěný úraz vymezený ve VPP, který zanechá ve lhůtě uvedené ve VPP trvalé tělesné poškození specifikované v těchto smluvních ujednáních, vyplatí pojistitel v důsledku této pojistné události druhému pojištěnému pojistné plnění rovné procentu z pojistné částky sjednané pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu druhého pojištěného v pojistné smlouvě, přičemž procento se stanoví dle seznamu v odst. 5 tohoto článku. Na pojistné plnění podle tohoto článku se však vztahují výluky uvedené ve VPP pro připojištění trvalých následků úrazu Zanechá-li jednotlivý úraz více tělesných poškození uvedených v seznamu v odst. 5 tohoto článku, vyplatí pojistitel pouze jedno plnění, a to nejvyšší plnění za jedno tělesné poškození stanovené podle odst. 5 tohoto článku. 3. Souhrn všech pojistných plnění vyplacených za všechny pojistné události z pojištění podle tohoto článku nesmí přesáhnout sjednanou pojistnou částku pro pojištění podle tohoto článku. Pokud by výplatou podle odst. 1 a 2 tohoto článku přesáhlo celkové pojistné plnění z pojištění trvalého tělesného poškození následkem úrazu druhého pojištěného 100 % pojistné částky, vyplatí pojistitel pouze rozdíl pojistné částky a souhrnu všech dosud vyplacených pojistných plnění z pojištění podle tohoto článku. 4. Okamžikem, kdy souhrn všech vyplacených pojistných plnění podle tohoto článku dosáhne 100 % sjednané pojistné částky, pojištění podle tohoto článku zaniká, přičemž ostatní součásti základního pojištění nadále trvají a zastaví se odečet podílů na úhradu rizika tělesného poškození následkem úrazu druhého pojištěného. 5. Ztrátou orgánu či končetiny se v následujícím seznamu rozumí jeho fyzická ztráta nebo úplné pozbytí jeho funkce. Pojistné plnění v případě trvalého tělesného poškození následkem úrazu jako % pojistné částky Ztráta obou očí nebo úplná ztráta vidění % Ztráta obou rukou v zápěstí nebo nad ním % Ztráta obou nohou v kotníku nebo nad ním % Ztráta ruky v zápěstí nebo nad ním a současná ztráta nohy v kotníku nebo nad ním % Ztráta jednoho oka nebo úplná ztráta jeho vidění...50 % Ztráta jedné ruky v zápěstí nebo nad ním...50 % Ztráta všech článků všech prstů jedné ruky...40 % Ztráta palce ruky...20 % Ztráta všech článků dvou prstů jedné ruky...10 % Ztráta jedné nohy v koleni nebo nad ním...50 % Ztráta jedné nohy v kotníku nebo nad ním...40 % Ztráta všech článků všech prstů jedné nohy...25 % Ztráta všech článků palce nohy...5 % Ztráta všech článků dvou prstů nohy...5 % Ztráta sluchu obou uší...50 % Ztráta sluchu jednoho ucha...20 % Ztráta varlete...10 % Ztráta obou varlat...30 % Úplná ztráta penisu...40 % Ztráta jedné plíce...50 % Ztráta jedné ledviny...50 % Ztráta obou ledvin % Ztráta sleziny...10 % Článek 7 Pojistné plnění v případě dožití 1. Pokud se druhý pojištěný dožije konce pojištění, vzniká mu nárok na pojistné plnění ve výši hodnoty podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného, dodatečného běžného a mimořádného pojistného stanovené v den konce pojištění. 2. Dnem konce sjednané doby pojištění zaniká a žádné další pojistné plnění z tohoto pojištění nebude vyplaceno.

4 POJISTNÉ Článek 8 Běžné pojistné 1. Pojistník je povinen platit běžné pojistné ve výši sjednané v pojistné smlouvě. 2. Běžné pojistné se platí za roční pojistná období. První pojistné období začíná v den počátku pojištění. Běžné pojistné může být placeno v ročních, pololetních, čtvrtletních či měsíčních splátkách. Článek 9 Mimořádné pojistné 1. Pojistník je oprávněn zaplatit mimořádné pojistné, pokud do konce pojištění zbývá alespoň šedesát (60) měsíců, pokud je běžné, dodatečné běžné pojistné a pojistné za připojištění řádně placeno a pokud pojištění nebylo převedeno na pojištění bez placení pojistného podle článku 16 těchto smluvních ujednání. Mimořádné pojistné musí být zaplaceno ve formě stanovené pojistitelem a nesmí být nižší než minimum stanovené pojistitelem. 2. Zaplacení mimořádného pojistného nemá vliv na povinnost pojistníka platit běžné, dodatečné běžné pojistné a pojistné za sjednaná připojištění. Článek 10 Dodatečné běžné pojistné 1. Pojistník je oprávněn na výročí, které nastane alespoň čtyřicet osm (48) měsíců před sjednaným koncem pojištění, požádat o zvýšení běžného pojistného o více než o částku určenou podle článku 12 těchto smluvních ujednání za předpokladu, že toto dodatečné zvýšení není nižší než minimum stanovené pojistitelem. Na zvýšené běžné pojistné (též jen dodatečné běžné pojistné ) se vztahují předpisy pojistitele platné v době zvýšení. 2. Pojistitel je oprávněn podmínit zvýšení běžného pojistného prokázáním vyhovujícího zdravotního stavu prvního pojištěného. 3. Změna výše běžného pojistného bude provedena na výročí, pokud bude písemná žádost pojistníka o tuto změnu doručena pojistiteli alespoň třicet (30) dní před tímto výročím. Článek 11 Alokace pojistného 1. Z každé splátky běžného pojistného je před převedením pojistného na podíly odečtena částka, jejíž výše je určena pojistitelem (tzv. inkasní poplatek). 2. Část běžného pojistného placeného pojistníkem (určená alokačním procentem podle odst. 3 tohoto článku) bude po oddělení pojistného za připojištění a po odpočtu inkasního poplatku převedena na podíly jednotlivých programů investování, a to ve sjednaném poměru uvedeném na pojistce. 3. Alokační procento pro běžné pojistné je v jednotlivých pojistných obdobích stanoveno takto: a) 30 % každé splátky běžného pojistného za první pojistné období po odpočtu inkasního poplatku bude převedeno na podíly jednotlivých programů investování; b) 90 % každé splátky běžného pojistného za druhé pojistné období po odpočtu inkasního poplatku bude převedeno na podíly jednotlivých programů investování; c) nejméně 100 % každé splátky běžného pojistného za třetí a následující pojistná období po odpočtu inkasního poplatku bude převedeno na podíly jednotlivých programů investování; toto procento bude zvýšeno až o jeden procentní bod, pokud výše běžného pojistného na počátku pojištění přesáhne limity stanovené pojistitelem k tomuto datu. 4. Část dodatečného běžného pojistného placeného pojistníkem bude převedena na podíly jednotlivých programů investování v aktuálním poměru používaném pro běžné pojistné a v souladu s předpisy pojistitele platnými v době příslušného zvýšení běžného pojistného. Alokační procento pro dodatečné běžné pojistné se řídí předpisy pojistitele platnými v době příslušného zvýšení běžného pojistného. 5. Část mimořádného pojistného bude převedena na podíly jednotlivých programů investování v poměru specifikovaném pojistníkem a v souladu s předpisy pojistitele platnými v době uhrazení mimořádného pojistného. Alokační procento pro mimořádné pojistné se řídí předpisy pojistitele platnými ke dni uhrazení příslušného mimořádného pojistného Běžné pojistné, dodatečné běžné pojistné a mimořádné pojistné je převáděno na podíly na základě nákupní ceny podílů jednotlivých programů investování platné v okamžiku převodu. První splátka běžného pojistného je převedena na podíly na počátku pojištění. První splátka dodatečného běžného pojistného je převedena na podíly na výročí, ke kterému bylo podle článku 10 těchto smluvních ujednání zvýšení běžného pojistného provedeno. Další splátky běžného pojistného a

5 dodatečného běžného pojistného jsou převáděny a rovněž mimořádné pojistné je převáděno na podíly bezprostředně po obdržení celé splátky pojistného pojistitelem. 7. Pojistné za připojištění se nepřevádí na podíly. Článek 12 Indexace 1. Na každé výročí provede pojistitel zvýšení běžného pojistného a dodatečného běžného pojistného o částku, která je určena pojistitelem. Pojistitel použije Index (ročního růstu) spotřebitelských cen v jednotlivých měsících domácnosti celkem uveřejňovaný ústředním orgánem státní správy České republiky pro statistiku 5, není-li jeho hodnota nižší než pojistitelem stanovená minimální hodnota indexu; v opačném případě použije pojistitelem stanovenou minimální hodnotu indexu. 2. Pojistitel bude informovat pojistníka o tomto zvýšení nejméně třicet (30) dní před výročím. 3. Pojistník je oprávněn zvýšit běžné pojistné a dodatečné běžné pojistné o méně, než je navrhované zvýšení. V tomto případě však součet nového běžného a dodatečného běžného pojistného nesmí být nižší než současné minimální běžné pojistné stanovené pojistitelem a než součet běžného a dodatečného běžného pojistného placený před tímto zvýšením. Toto rozhodnutí musí být doručeno pojistiteli nejméně patnáct (15) dní před výročím. Na pozdější oznámení nebude brán zřetel. ODEČÍTÁNÍ PODÍLŮ Z PODÍLOVÉHO ÚČTU Článek 13 Odečítání podílů z podílového účtu 1. Pojistitel odečte každý měsíc z podílového účtu část podílů vytvořených na základě zaplacení běžného pojistného. Hodnota takto odečítaných podílů odpovídá tzv. správnímu poplatku na administrativní náklady stanovenému pojistitelem. 2. Pojistitel odečte každý měsíc z podílového účtu část podílů vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného. Hodnota takto odečítaných podílů odpovídá částce potřebné na úhradu rizika spojeného s pojištěním zproštění od placení pojistného v případě smrti prvního pojištěného a na úhradu rizika spojeného s pojištěním pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu druhého pojištěného na následující měsíc. Tato částka je stanovena pojistitelem podle pojistně-matematických zásad. 3. Pokud počet podílů na podílovém účtu vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného nepostačuje k odečtení podílů specifikovaných v odst. 1 a 2 tohoto článku a pokud nebylo pojištění převedeno na pojištění bez placení pojistného podle článku 16 těchto smluvních ujednání, bude odpovídající počet podílů odečten z podílového účtu a vzniklý záporný počet podílů bude převeden do dalšího měsíce. 4. Počet podílů potřebný k odečtení podílů stanovených v odst. 1 a 2 tohoto článku je určen na základě prodejní ceny platné v době odpočtu podílů. Jsou-li podíly připsané na podílovém účtu umístěny ve více než v jednom programu investování, odečtou se podíly jednotlivých programů investování ve stejném poměru, jako je poměr hodnot podílů těchto programů investování připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného. ZMĚNY POJIŠTĚNÍ Článek 14 Neplacení pojistného 1. Neobdrží-li pojistitel jakoukoli celou splátku běžného pojistného ve sjednané výši za první pojistné období do data její splatnosti, začne běžet lhůta pro zánik pojištění stanovená VPP a obecně závazným právním předpisem 6. Během této lhůty jsou z podílového účtu nadále odečítány podíly podle článku 13, odst. 1 a 2 těchto smluvních ujednání. Po marném uplynutí této lhůty pojištění zaniká bez náhrady. Bylo-li v době trvání pojištění zaplaceno mimořádné pojistné, vyplatí pojistitel při zániku pojištění hodnotu podílů připsaných v době zániku pojištění na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení mimořádného pojistného sníženou o tzv. stornovací poplatek specifikovaný v článku 15, odst. 4 těchto smluvních ujednání. 2. Neobdrží-li pojistitel jakoukoli celou splátku běžného pojistného (resp. běžného pojistného zvýšeného podle článku 10 těchto smluvních ujednání) ve sjednané výši za druhé pojistné období do data její splatnosti, začne běžet lhůta pro zánik pojištění stanovená VPP a obecně závazným právním předpisem 7. Během této lhůty jsou z podílového účtu nadále odečítány podíly podle článku 13, odst. 1 a 2 těchto smluvních ujednání. Po marném uplynutí této lhůty pojištění zaniká bez náhrady. Bylo-li v době trvání pojištění zaplaceno mimořádné pojistné, vyplatí pojistitel při zániku pojištění hodnotu

6 podílů připsaných v době zániku pojištění na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení mimořádného pojistného sníženou o tzv. stornovací poplatek specifikovaný v článku 15, odst. 4 těchto smluvních ujednání. 3. Neobdrží-li pojistitel splátku jakoukoli celou běžného pojistného (resp. běžného pojistného zvýšeného podle článku 10 těchto smluvních ujednání) ve sjednané výši za další pojistná období do data její splatnosti, začne běžet lhůta pro zánik pojištění stanovená VPP a obecně závazným právním předpisem 8. Během této lhůty jsou z podílového účtu nadále odečítány podíly podle článku 13, odst. 1 a 2 těchto smluvních ujednání. Na konci této lhůty je pojistitel oprávněn odečíst z podílového účtu část podílů, jejichž hodnota odpovídá dlužným splátkám pojistného za sjednaná připojištění. Dosahuje-li po marném uplynutí této lhůty a po odečtení dlužných splátek pojistného za sjednaná připojištění hodnota podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného částky stanovené pojistitelem, je pojištění automaticky převedeno na pojištění bez placení pojistného podle článku 16 těchto smluvních ujednání. Pokud po marném uplynutí této lhůty a po odečtení dlužných splátek pojistného za sjednaná připojištění hodnota podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného nedosahuje částky stanovené pojistitelem, pojištění zaniká a pojistitel vyplatí odbytné podle článku 15 těchto smluvních ujednání. Článek 15 Zánik pojištění s výplatou odbytného 1. Při zániku pojištění se pro určení hodnoty odbytného rozlišují podíly připsané na podílovém účtu na základě zaplacení běžného pojistného, dodatečného běžného pojistného a mimořádného pojistného. Celková výše odbytného se pak určí jako součet částek odbytného stanovených dle odst. 2, 3 a 4 tohoto článku. 2. Za předpokladu, že běžné a dodatečné běžné pojistné za první dvě pojistná období bylo plně uhrazeno, má počínaje třetím pojistným rokem pojistník právo při zániku pojištění na výplatu odbytného ve výši hodnoty podílů připsaných na podílovém účtu na základě zaplacení běžného pojistného. Hodnota těchto podílů je určena ke dni rušení podílů při použití prodejní ceny podílů. V případě, kdy je toto odbytné vyplaceno v prvních čtyřech (4) letech od počátku pojištění, je pojistitel oprávněn odečíst od plnění tzv. stornovací poplatek. Tzv. stornovací poplatek je stanoven jako procento z hodnoty rušených podílů. Toto procento je stanoveno na základě počtu započatých let od počátku pojištění podle následující tabulky: Započatý rok od počátku pojištění: a další Tzv. stornovací poplatek: 100 % 100 % 10 % 5 % 0 % 3. Za předpokladu, že běžné a dodatečné běžné pojistné za první dvě pojistná období následující po zvýšení běžného pojistného podle článku 10 těchto smluvních ujednání bylo plně uhrazeno, má počínaje dalším pojistným rokem pojistník právo při zániku pojištění na výplatu odbytného ve výši hodnoty podílů připsaných na podílovém účtu na základě zaplacení dodatečného běžného pojistného. Hodnota těchto podílů je určena ke dni rušení podílů při použití prodejní ceny podílů. V případě, kdy je toto odbytné vyplaceno v prvních čtyřech (4) letech od zvýšení běžného pojistného, je pojistitel oprávněn odečíst od plnění tzv. stornovací poplatek. Tzv. stornovací poplatek je stanoven jako procento z hodnoty rušených podílů. Toto procento je stanoveno na základě počtu započatých let ode dne zvýšení běžného pojistného podle následující tabulky: Započatý rok ode dne zvýšení: a další Tzv. stornovací poplatek: 100 % 100 % 10 % 5 % 0 % 4. Při zániku pojištění má pojistník právo na výplatu odbytného ve výši hodnoty podílů připsaných na podílovém účtu na základě zaplacení mimořádného pojistného. Hodnota těchto podílů je určena ke dni rušní podílů při použití prodejní ceny podílů. V případě, kdy je toto odbytné vyplaceno v prvních pěti (5) letech od data zaplacení mimořádného pojistného, je pojistitel oprávněn odečíst od plnění tzv. stornovací poplatek. Tzv. stornovací poplatek je stanoven jako procento z hodnoty rušených podílů. Toto procento je stanoveno na základě počtu započatých let ode dne zaplacení mimořádného pojistného podle následující tabulky: Započatý rok ode dne zaplacení: a další Tzv. stornovací poplatek: 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 0 % Článek 16 Převod na pojištění bez placení pojistného 1. Počínaje třetím pojistným rokem je pojistník oprávněn převést pojištění na pojištění bez placení pojistného, a to za předpokladu, že běžné a dodatečné běžné pojistné za první dvě pojistná období bylo plně uhrazeno a v době převodu pojištění dosáhne hodnota podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného částky stanovené pojistitelem. Převod pojištění bude proveden v souladu s předpisy pojistitele platnými v době převodu.

7 2. Po převodu pojištění na pojištění bez placení pojistného zanikají pojištění zproštění od placení pojistného v případě smrti prvního pojištěného podle článku 4 těchto smluvních ujednání a pojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu druhého pojištěného podle článku 6 těchto smluvních ujednání a zastaví se odečet podílů podle článku 13, odst. 2 těchto smluvních ujednání. Tzv. správní poplatek na úhradu administrativních nákladů podle článku 13, odst. 1 těchto smluvních ujednání je nadále hrazen odečítáním podílů z podílového účtu, je však snížen na hodnotu určenou pojistitelem. 3. Pojištění bude nadále pokračovat do doby, dokud budou podíly připsané na podílovém účtu a vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného postačovat k odečtu podílů podle článku 13 těchto smluvních ujednání. 4. V okamžiku, kdy podíly připsané na podílovém účtu a vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného přestanou postačovat k odečtu podílů podle článku 13 těchto smluvních ujednání, zaniká pojištění bez náhrady. Pokud jsou na podílovém účtu připsány podíly vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného, vyplatí pojistitel při zániku pojištění jejich hodnotu v době zániku pojištění sníženou o tzv. stornovací poplatek specifikovaný v článku 15, odst. 4 těchto smluvních ujednání. Článek 17 Možnost dodatečného sjednání výplaty části kapitálové hodnoty pojištění 1. Za předpokladu, že běžné a dodatečné běžné pojistné za první dvě pojistná období bylo plně uhrazeno, může počínaje třetím pojistným rokem pojistník navrhnout sjednání dodatku k pojistné smlouvě. Takový dodatek může stanovit v případě dožití se druhým pojištěným dne uvedeného v dodatku, že pojistitel zruší část podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného pojistného a vyplatí druhému pojištěnému plnění z pojistné smlouvy ve výši hodnoty těchto zrušených podílů nebo jejich části. 2. Počínaje třetím pojistným rokem následujícím po zvýšení běžného pojistného podle článku 10 těchto smluvních ujednání může pojistník navrhnout sjednání dodatku k pojistné smlouvě. Takový dodatek může stanovit v případě dožití se druhým pojištěným dne uvedeného v dodatku, že pojistitel zruší část podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení příslušného dodatečného běžného pojistného a vyplatí druhému pojištěnému plnění z pojistné smlouvy ve výši hodnoty těchto zrušených podílů nebo jejich části. 3. Pojistitel stanoví minimální částku, která může být vyplacena podle odst. 1 a 2 tohoto článku, a zároveň minimální částku, která musí zůstat na podílovém účtu připsána. Pojistitel je dále oprávněn odečíst tzv. stornovací poplatek ve výši a za podmínek specifikovaných v článku 15, odst. 2 a 3 těchto smluvních ujednání. Výplata hodnoty podílů bude provedena v souladu s předpisy pojistitele platnými v době výplaty. 4. Pokud jsou na podílovém účtu připsány podíly vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného, může pojistník kdykoliv požádat o sjednání dodatku k pojistné smlouvě. Takový dodatek může stanovit v případě dožití se druhým pojištěným dne uvedeného v dodatku, že pojistitel zruší část podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení příslušného mimořádného pojistného a vyplatí druhému pojištěnému plnění z pojistné smlouvy ve výši hodnoty zrušených podílů nebo jejich části. Pojistitel je oprávněn určit minimální hodnotu takové výplaty a je zároveň oprávněn odečíst tzv. stornovací poplatek ve výši a za podmínek specifikovaných v článku 15, odst. 4 těchto smluvních ujednání. 5. Pojistitel je oprávněn odečíst paušálně administrativní náklady spojené s provedením takové výplaty. 6. Výplata hodnoty části podílů bude provedena za použití prodejní ceny podílů platné v okamžiku výplaty. Článek 18 Převod podílů programů investování 1. Pojistník je oprávněn převádět podíly připsané na podílovém účtu mezi jednotlivými standardními programy investování. Na žádost pojistníka pojistitel zruší podíly zvolených standardních programů investování připsané na podílovém účtu (nebo jejich část) a nahradí je podíly jiných standardních programů investování tak, aby hodnota nově vytvořených podílů odpovídala hodnotě zrušených podílů. Pojistitel stanoví minimální hodnotu takto převáděných podílů. 2. Za první převod podílů v každém pojistném roce nebude pojistitel odčítat žádné podíly. Za každý další převod podílů v témž pojistném roce je pojistitel oprávněn odečíst paušálně podíly v hodnotě administrativních nákladů spojených s převodem. 3. Převody podílů budou provedeny za použití prodejní ceny podílů jednotlivých standardních programů investování platné v době převodu. 4. Pojistitel je oprávněn stanovit minimální hodnotu podílů, která může být ponechána v jednotlivých standardních programech investování po převodu.

8 Článek 19 Změna alokace pojistného 1. Pojistník je oprávněn změnit standardní program investování, do kterého se alokuje běžné a dodatečné běžné pojistné, či změnit poměr, ve kterém se běžné a dodatečné běžné pojistné alokuje do jednotlivých standardních programů investování. Tato změna je možná, pouze pokud jsou uhrazeny všechny předepsané splátky běžného a dodatečného běžného pojistného. 2. Za první změnu alokace v každém pojistném roce nebude pojistitel odčítat žádné podíly. Za každou další změnu alokace v témž pojistném roce je pojistitel oprávněn odečíst paušálně podíly v hodnotě administrativních nákladů spojených s touto změnou. 3. Změna alokace nabude účinnosti od data splatnosti splátky běžného pojistného bezprostředně následující po schválení změny pojistitelem. 4. Pojistitel stanoví minimální a maximální část pojistného, která může být alokována do jednotlivých standardních programů investování. Článek 20 Právo na odložení zrušení podílů 1. Pojistitel je oprávněn podle vlastního uvážení odložit zrušení podílů jednotlivých programů investování podle článků 14, 15, 16, 17 a 18 těchto smluvních ujednání. Pojistitel je povinen písemně informovat pojistníka o tomto odkladu. 2. Zrušení podílů jednotlivých programů investování může být odloženo až o jeden (1) měsíc. V případě, kdy jsou rušeny podíly programu investování, který je vztažen k aktivům představovaným nemovitostmi a movitým majetkem kromě cenných papírů, může být zrušení podílů odloženo až o šest (6) měsíců. 3. Případný rozdíl v hodnotě rušených podílů způsobený odložením zrušení podílů nese pojistník. Článek 21 Zaokrouhlování 1. Splátky pojistného a pojistná částka se zaokrouhlují na celé koruny české dle obecných pravidel zaokrouhlování. 2. Při výplatě pojistného plnění, jakož i při výplatě hodnoty podílů podle článků 15 a 17 těchto smluvních ujednání a jiných výplatách spojených s pojištěním bude vyplacená částka zaokrouhlena na celé koruny české dle obecných pravidel zaokrouhlování. Článek 22 Danění 1. Pojistitel je povinen, pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis České republiky, snížit poskytované plnění či jinou výplatu spojenou s pojištěním o částku stanovenou obecně závazným předpisem (nebo vypočtenou podle tohoto předpisu) a určenou podle tohoto obecně závazného právního předpisu k odvedení pojistitelem. PŘIPOJIŠTĚNÍ Článek 23 Společná ustanovení 1. Společně s pojištěním lze sjednat také připojištění pro případ závažných onemocnění a závažných zlomenin (dále také jen připojištění PZOZ ). 2. Ustanovení článku 23, odst. 4 až 9 těchto smluvních ujednání a článků 24 až 28 těchto smluvních ujednání se použijí pouze v případě, že připojištění PZOZ bylo v okamžiku pojistné události sjednáno a nezaniklo. 3. Připojištění lze sjednat pouze pro druhého pojištěného. 4. Připojištění zanikne na základě výpovědi připojištění ze strany pojistníka, a to uplynutím dne výročí, bude-li písemná výpověď doručena pojistiteli alespoň šest (6) týdnů před tímto výročím. 5. Připojištění rovněž zaniká při zániku základního pojištění z jakéhokoliv důvodu a převodem pojištění na pojištění bez placení pojistného podle článku 16 těchto smluvních ujednání. 6. Pojistník je povinen platit pojistné za sjednané připojištění ve výši sjednané v pojistné smlouvě. Pojistné za připojištění se platí za roční pojistná období. První pojistné období začíná běžet v den počátku připojištění. Splátky pojistného za připojištění musí být placeny současně se splátkami běžného pojistného za základní pojištění. 7. Výše pojistného za připojištění se sjednává na dobu pěti (5) let (nebo na dobu do konce připojištění, je-li tato kratší) s tím, že pojistitel je oprávněn stanovit novou výši pojistného na další období pěti (5) let nebo na dobu do konce připojištění, je-li tato kratší. Pojistitel je povinen informaci o této nové výši pojistného doručit pojistníkovi nejpozději

9 dvanáct (12) týdnů před koncem příslušného pětiletého období. Pojistník má právo v takovém případě vypovědět připojištění podle odst. 4 tohoto článku. Není-li pojistiteli ve lhůtě podle odst. 4 tohoto článku doručena písemná výpověď připojištění, má se za to, že s novou výší pojistného za připojištění na následující pětileté období (nebo na dobu do konce připojištění, je-li tato kratší) pojistník souhlasí. 8. Nestanoví-li pojistitel nové pojistné za připojištění způsobem uvedeným v odst. 7 tohoto článku na další pětileté období (nebo na dobu do konce připojištění, je-li tato kratší), zůstává v platnosti dosavadní výše pojistného za připojištění. 9. Neuhrazení celé splátky pojistného za sjednaná připojištění ve sjednaném termínu má pro pojištění stejné následky jako neuhrazení celé splátky běžného pojistného (viz článek 14 těchto smluvních ujednání). Článek 24 Pojistné plnění z připojištění PZOZ v případech závažných onemocnění 1. Nárok na pojistné plnění vzniká až z pojistných událostí, které nastaly po uplynutí čekací doby. Čekací doba je pro připojištění PZOZ stanovena na 3 měsíce od počátku připojištění PZOZ. 2. Není-li v článku 26 těchto smluvních ujednání uvedeno jinak, nastává pojistná událost popsaná v článku 26 těchto smluvních ujednání okamžikem, kdy všechna stanovená kritéria byla zjištěna a diagnóza byla zapsána do lékařské dokumentace vedené příslušným zdravotnickým zařízením či ošetřujícím lékařem, který má odbornou specializaci k náležitému posouzení takové pojistné události. 3. Jsou-li současně splněny následující podmínky: a) pojistník nebo druhý pojištěný prokáže pojistiteli uspokojivým způsobem, že v období začínajícím dnem, který následuje po uplynutí čekací doby od počátku připojištění PZOZ, a končícím dnem zániku tohoto připojištění nastala u druhého pojištěného některá z pojistných událostí vymezených v článku 26 těchto smluvních ujednání, b) pojistná událost z připojištění PZOZ byla řádně a prokazatelně oznámena a doložena pojistiteli do dvou (2) měsíců po jejím vzniku, c) druhý pojištěný se dožije 28. dne po první diagnóze příslušného závažného onemocnění, d) druhý pojištěný netrpěl příslušným závažným onemocněním před počátkem připojištění PZOZ, vznikne druhému pojištěnému nárok na výplatu pojistného plnění rovného procentu uvedenému u příslušné pojistné události v článku 26 těchto smluvních ujednání z pojistné částky sjednané pro připojištění PZOZ. Pojistitel si vyhrazuje vznik nároku na pojistné plnění podmínit potvrzením diagnózy druhého pojištěného lékařem určeným pojistitelem; druhý pojištěný je povinen podrobit se takovému vyšetření. 4. Nastane-li více pojistných událostí uvedených v článku 26 těchto smluvních ujednání současně, vyplatí pojistitel za tyto pojistné události pouze jedno pojistné plnění, a to nejvyšší pojistné plnění ze všech těchto pojistných událostí současně nastalých. 5. Souhrn všech pojistných plnění vyplacených za všechny pojistné události podle článku 26 těchto smluvních ujednání nesmí přesáhnout sjednanou pojistnou částku pro toto připojištění. Pokud by výplatou podle odst. 3 a 4 tohoto článku přesáhlo celkové pojistné plnění podle článku 26 těchto smluvních ujednání 100 % pojistné částky pro toto připojištění, vyplatí pojistitel pouze rozdíl pojistné částky a souhrnu všech dosud vyplacených pojistných plnění z připojištění podle tohoto článku. 6. Okamžikem, kdy souhrn všech vyplacených pojistných plnění za pojistné události podle článku 26 těchto smluvních ujednání dosáhne 100 % sjednané pojistné částky pro připojištění PZOZ, pojistné krytí pro případ závažných onemocnění v rámci připojištění PZOZ podle článků 24 až 26 těchto smluvních ujednání zaniká. Pojistné krytí pro případ závažných zlomenin podle článků 27 a 28 těchto smluvních ujednání však pokračuje, nezaniklo-li již dříve. Pojistné za připojištění PZOZ bude sníženo na částku určenou pojistitelem. 7. Na pojistné plnění z připojištění PZOZ v případě závažných onemocnění se vztahují výluky pro připojištění závažných onemocnění uvedené ve Všeobecných pojistných podmínkách Pokud dojde k pojistné události popsané v článku 26 těchto smluvních ujednání (která by jinak mohla být právním důvodem pro plnění z připojištění PZOZ) v den, kdy od uzavření smlouvy o připojištění PZOZ neuběhla ještě čekací doba nebo jsou u druhého pojištěného před uplynutím této čekací doby diagnostikovány příznaky závažného onemocnění vedoucího později ke vzniku pojistné události, kterou je toto závažné onemocnění, pojistné plnění se nevyplácí 10 a pojistné krytí pro případ závažných onemocnění v rámci připojištění PZOZ podle článků 24 až 26 těchto smluvních ujednání zaniká. Pojistitel v takovém případě zvýší počet podílů připsaných na podílovém účtu o část pojistného zaplaceného pojistníkem za připojištění PZOZ, která se vztahuje k pojistnému krytí podle článků 24 až 26 těchto smluvních ujednání. Článek 25 Definice neschopnosti provádět běžné denní úkony 1. Za neschopnost provádět běžné denní úkony se považuje, pokud je pojistiteli doloženo detailní zprávou ošetřujícího lékaře, že jsou po dobu minimálně šesti (6) po sobě následujících měsíců splněny zároveň nejméně tři (3) z následujících šesti (6) podmínek a zároveň předloženo písemné vyjádření lékaře, že tento stav se ani v dohledné budoucnosti nezlepší:

10 a) druhý pojištěný dosáhl věku 36 měsíců a není schopen samostatně se mýt nebo sprchovat v rozsahu nutném pro zachování osobní hygieny, b) druhý pojištěný dosáhl věku 36 měsíců a není schopen se samostatně oblékat a svlékat, c) druhý pojištěný dosáhl věku 30 měsíců a není schopen se samostatně pohybovat, přecházet z jedné místnosti do druhé, vstát z postele nebo ze židle, d) druhý pojištěný dosáhl věku 36 měsíců a není schopen samostatně jíst a pít připravené jídlo a pití, e) druhý pojištěný dosáhl věku 42 měsíců a není schopen samostatně používat toaletu (sednout si na toaletě a vstát z toalety při zachování příslušné osobní hygieny), f) druhý pojištěný dosáhl věku 42 měsíců a není schopen kontrolovat funkci močového měchýře a střev (vyměšování). 2. Splnění alespoň tří (3) ze šesti (6) podmínek uvedených v odst. 1 tohoto článku po dobu minimálně šesti (6) po sobě následujících měsíců je ekvivalentní splnění alespoň jedné (1) z následujících podmínek po dobu minimálně šesti (6) po sobě následujících měsíců: a) druhý pojištěný dosáhl věku 36 měsíců, ohrožuje sám sebe a/nebo své okolí v důsledku svého duševního postižení, potřebuje tedy trvalý celodenní dohled, b) druhý pojištěný dosáhl věku 36 měsíců, je trvale upoután na lůžko, nemůže vstát bez asistence další osoby nebo musí být pod trvalým dohledem. 3. Onemocní-li druhý pojištěný některou z nemocí popsaných v článku 26 těchto smluvních ujednání a nedosáhl-li ještě věku, kdy může být stanovena neschopnost provádět běžné denní úkony podle odst. 1 nebo 2 tohoto článku, musí být tato skutečnost nahlášena pojistiteli nejpozději dva (2) měsíce po prvotním stanovení diagnózy. Poté, kdy druhý pojištěný dosáhne věku, kdy lze stanovit neschopnost provádět běžné denní úkony podle odst. 1 nebo 2 tohoto článku, musí být prokázáno, že neschopnost provádět běžné denní úkony podle odst. 1 nebo 2 tohoto článku je způsobena právě tímto již nahlášeným onemocněním. Lhůta šesti (6) měsíců trvání podmínek podle odst. 1 nebo 2 tohoto článku v takovém případě začíná běžet až dnem, kdy druhý pojištěný dosáhne minimálního věku uvedeného u příslušné podmínky v odst. 1 nebo 2 tohoto článku. Článek 26 Definice závažných onemocnění a seznam pojistných událostí z připojištění PZOZ 1. Zhoubné novotvary (nádory) Zhoubným novotvarem (nádorem) se pro účely tohoto článku rozumí onemocnění, při němž dochází k nekontrolovanému růstu a šíření zhoubných buněk, které pronikají do zdravé tkáně. Pojištěný je povinen předložit pojistiteli lékařskou dokumentaci, která obsahuje jasnou histologickou klasifikaci zhoubného novotvaru (nádoru), která byla potvrzena onkologem nebo patologem. Nárok na pojistné plnění vzniká jen v případech nádorových onemocnění uvedených níže v oddíle pojistné plnění. Pro potřeby definice této pojistné události termín zhoubný novotvar (nádor) zahrnuje: a) solidní (kompaktní) zhoubné nádory, b) leukémii (vyjma chronické lymfatické leukémie), c) maligní lymfomy, d) Hodgkinovu chorobu, e) zhoubná onemocnění kostní dřeně, f) metastázující kožní nádory. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne, jedná-li se o: a) chronickou lymfatickou leukémii, b) nádory typu carcinoma in situ, c) cervikální dysplazii a/nebo karcinom cervixu klasifikované jako CIN-1, CIN-2 nebo CIN-3, d) nádorové bujení klasifikované histologicky jako premaligní (prekanceróza) a/nebo jako neinvazivní karcinom, e) kožní melanom hodnocený podle klinické a patologické klasifikace stupněm nižším než IIA (to znamená stupněm nižším než T2b podle TNM klasifikace, s histologicky oveřenou hloubkou invaze méně než 2 mm bez ulcerace), f) všechny hyperkeratózy a karcinomy vycházející z bazálních a skvamozních kožních buněk, g) jakýkoli nádor, pokud u pojištěného byla prokázána přítomnost viru HIV (AIDS). Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne také v případě, že diagnóza nádorového onemocnění byla poprvé stanovena během prvních dvou (2) let od sjednání připojištění a současně toto onemocnění souviselo s níže

11 uvedenými příčinami a symptomy (příznaky), kterých si byli druhý pojištěný nebo jeho rodiče vědomi před uzavřením připojištění PZOZ: a) jakékoliv dřívější maligní nebo premaligní nádorové onemocnění, b) papilom močového měchýře, c) polyposa tlustého střeva, d) Crohnova nemoc, e) ulcerativní kolitida, f) hematurie (krev v moči), g) krev ve stolici, h) hemoptýza, i) lymfadenopatie, j) splenomegalie. V případě, že v důsledku nádorového onemocnění dojde k postižení popsanému v některém z ostatních odstavců tohoto článku (například slepota, paralýza), je výše pojistného plnění stanovena dle tohoto postižení v příslušném odstavci. Nejedná-li se o takový případ, pak plnění ve výši 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ bude vyplaceno, bude-li naplněna definice neschopnosti provádět běžné denní úkony dle článku 25 těchto smluvních ujednání včetně všech podmínek tam uvedených. 2. Poliomyelitida (mozková obrna) Poliomyelitidou (mozkovou obrnou) se pro účely tohoto článku rozumí akutní infekce virem poliomyelitidy vedoucí k trvalému zdravotnímu postižení. Diagnóza tohoto onemocnění musí být jednoznačně stanovena neurologem a doložena průkazem infekce v likvoru (mozkomíšním moku) a v séru. Ke vzniku nároku na pojistné plnění z této pojistné události je nutné, aby toto onemocnění vedlo k trvalé paralýze, která se projevuje poruchou pohybových funkcí nebo respirační nedostatečností. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne, jedná-li se o onemocnění, které se neprojevuje paralýzou trvající minimálně tři (3) měsíce a dále v jiných případech paralýzy (např. Guillain-Barré syndrom). Výše pojistného plnění je závislá na rozsahu paralýzy způsobené poliomyelitidou: - respirační nedostatečnost (insuficience) s nutností řízené ventilace (pomocí dýchacího přístroje) trvající minimálně dvanáct (12) týdnů: 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - všechny další stupně respirační insuficience: 50 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - paralýza minimálně dvou (2) končetin od kotníku/zápěstí distálně: 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - paralýza alespoň jedné končetiny od kotníku/zápěstí distálně: 50 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - paralýza alespoň jedné končetiny od kotníku/zápěstí distálně spolu s jakoukoli formou respirační insuficience: 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - porucha polykání v důsledku paralýzy polykacích svalů, která je přítomna minimálně šest (6) měsíců od stanovení diagnózy onemocnění: 50 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - porucha polykání v důsledku paralýzy polykacích svalů, která je přítomna minimálně šest (6) měsíců odstanovení diagnózy onemocnění spolu s jakoukoli formou respirační insuficience: 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. 3. Meningitida Meningitidou se pro účely tohoto článku rozumí zánět mozkových blan, který je obvykle vyvolaný virovou nebo bakteriální infekcí. Onemocnění může být prvotní, dále post infekční a parainfekční, tj. součástí jiného infekčního onemocnění. Ke vzniku nároku na pojistné plnění z této pojistné události je nutné, aby onemocnění vedlo k závažným komplikacím trvajícím nejméně tři (3) měsíce včetně trvalého neurologického defektu, jehož diagnóza musí být potvrzena nálezem neurologa. Nárok na pojistné plnění vzniká jen v případech neurologických defektů uvedených níže v oddíle pojistné plnění. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne, jedná-li se o meningitidu, která je následkem infekce způsobené virem lidské imunodeficience (HIV). V případě, že v důsledku meningitidy dojde k postižení popsanému v některém z ostatních odstavců tohoto článku (například slepota, paralýza), je výše pojistného plnění stanovena dle tohoto postižení v příslušném odstavci. Nejedná-li se o takový případ, pak plnění ve výši 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ bude vyplaceno, bude-li naplněna definice neschopnosti provádět běžné denní úkony dle článku 25 těchto smluvních ujednání včetně všech podmínek tam uvedených.

12 4. Encefalitida Encefalitidou se pro účely tohoto článku rozumí zánět mozkové tkáně, který je obvykle vyvolaný virovou nebo bakteriální infekcí. Onemocnění může být prvotní, dále post infekční a parainfekční, tj. součástí jiného infekčního onemocnění. Ke vzniku nároku na pojistné plnění z této pojistné události je nutné, aby onemocnění vedlo k závažným komplikacím trvajícím nejméně tři (3) měsíce včetně trvalého neurologického defektu, jehož diagnóza musí být potvrzena nálezem neurologa. Nárok na pojistné plnění vzniká jen v případech neurologických defektů uvedených níže v oddíle pojistné plnění. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne, jedná-li se o encefalitidu, která je následkem infekce způsobené virem lidské imunodeficience (HIV). V případě, že v důsledku encefalitidy dojde k postižení popsanému v některém z ostatních odstavců tohoto článku (například slepota, paralýza), je výše pojistného plnění stanovena dle tohoto postižení v příslušném odstavci. Nejedná-li se o takový případ, pak plnění ve výši 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ bude vyplaceno, bude-li naplněna definice neschopnosti provádět běžné denní úkony dle článku 25 těchto smluvních ujednání včetně všech podmínek tam uvedených. 5. Aplastická anémie Aplastickou anémií se pro účely tohoto článku rozumí selhání funkce kostní dřeně (porucha krvetvorby), v jejímž důsledku je v cirkulující krvi nedostatek červených i bílých krvinek a krevních destiček. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká, jsou-li splněny všechny následující podmínky: a) diagnóza aplastické anémie je potvrzena na základě výsledku punkce kostní dřeně, b) koncentrace granulocytů (bílé krvinky s vyzrálými granuly v cytoplasmě) v krvi je nižší než 500 na mm 3 a krevních destiček nižší než na mm 3, c) je prokázána anémie a retikulocytopenie, d) léčení je prováděno minimálně jedním z následujících způsobů: - pravidelné krevní transfúze opakující se alespoň dva (2) měsíce, - pravidelná aplikace imunosupresivních látek opakující se alespoň dva (2) měsíce, - transplantace kostní dřeně. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne, jedná-li se o aplastickou anémii, která je následkem terapie (např. antibiotiky, nesteroidními antirevmatiky, zlatem, radiačním zářením nebo chemoterapií), o některou z forem vrozené aplastické anémie nebo o aplastickou anémii, pokud bylo u druhého pojištěného diagnostikováno nádorové onemocnění před uzavřením tohoto připojištění. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události také nevznikne v případě, že diagnóza aplastické anémie byla poprvé stanovena během prvních dvou (2) let od sjednání připojištění a současně toto onemocnění souviselo s chronickou anémií, které si byli druhý pojištěný nebo jeho rodiče vědomi před uzavřením připojištění PZOZ. Výše pojistného plnění je závislá na způsobu léčení aplastické anémie: - transplantace kostní dřeně: 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - pravidelné krevní transfúze opakující se alespoň dva (2) měsíce: 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - pravidelná aplikace imunosupresivních látek opakující se alespoň dva (2) měsíce: 50 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. 6. Virová hepatitida jiná než virová hepatitida typu A Virovou hepatitidou se pro účely tohoto článku rozumí virový zánět jaterní tkáně způsobený virem hepatitidy. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká, jsou-li splněny všechny následující podmínky: a) druhý pojištěný je v době oznámení pojistné události infikován virem hepatitidy (jiným než je virus hepatitidy typu A), b) jaterní testy (ALT = alaninaminotransferaza, AST = aspartátaminotransferaza) jsou zvýšené nejméně čtyřikrát (4x) nad fyziologickou (standardní) hladinu, a to právě v důsledku zánětu jater; takto zvýšená hladina jaterních enzymů musí být zjistitelná v séru alespoň šest (6) měsíců po skončení léčení virového zánětu jater a zároveň v době žádosti o pojistné plnění. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká rovněž v případě, kdy byla hepatitida léčena interferonem, tato léčba skončila, ale nedošlo k vyléčení onemocnění a virus hepatitidy přetrvává v těle i po jednom (1) roce od ukončení léčby interferonem. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne, jedná-li se o infekční onemocnění virem hepatitidy typu A.

13 V případě pojistné události vzniká nárok na pojistné plnění ve výši 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. 7. Epilepsie Epilepsií se pro účely tohoto článku rozumí záchvatovitá přechodná porucha mozkové činnosti, která se může projevovat jako krátkodobé zhoršení nebo ztráta vědomí, čití nebo psychiatrické poruchy. Pro vznik nároku na pojistné plnění z této pojistné události je nutné, aby diagnóza epilepsie byla stanovena neurologem a současně aby v době nahlášení pojistné události neurologem provedené EEG (elektroencefalografické) vyšetření vykazovalo patologickou epileptickou aktivitu mozku. Nárok na pojistné plnění vzniká pouze v následujících případech: i) v případě více než jednoho záchvatu tonicko-klonických křečí postihující všechny kosterní (volní) svaly a současné ztrátě vědomí (grand mal) častěji než jedenkrát za sedm (7) dní po více než dva (2) roky, po které je druhý pojištěný odpovídajícím způsobem léčen; tyto záchvaty musí být dokumentovány neurologickými zprávami, zprávami dětského (případně přivolaného) lékaře, příp. zprávami z hospitalizace, ii) v případě více než jednoho záchvatu tonicko-klonických křečí postihující všechny kosterní (volní) svaly a současné ztrátě vědomí (grand mal) častěji než jedenkrát za třicet (30) dní po více než dva (2) roky, po které je druhý pojištěný odpovídajícím způsobem léčen; tyto záchvaty musí být dokumentovány neurologickými zprávami, zprávami dětského (případně přivolaného) lékaře, příp. zprávami z hospitalizace. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne v případě, že diagnóza epilepsie byla poprvé stanovena během prvních dvou (2) let od sjednání připojištění a současně toto onemocnění souviselo s níže uvedenými příčinami a symptomy (příznaky), kterých si byl druhý pojištěný nebo jeho rodiče vědomi před uzavřením připojištění PZOZ: a) úrazy mozku nebo hlavy, b) zánětlivá onemocnění nebo infekce mozku, c) chirurgické zákroky na mozku, d) nádory mozku, e) hypoxie během porodu druhého pojištěného (nutnost kříšení po porodu). V případě pojistné události popsané v bodě i) tohoto odstavce vzniká nárok na pojistné plnění ve výši 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. V případě pojistné události popsané v bodě ii) tohoto odstavce vzniká nárok na pojistné plnění ve výši 20 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. 8. Revmatická horečka s přetrvávajícími srdečními komplikacemi Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká, jsou-li splněny všechny následující podmínky: a) diagnóza revmatické horečky byla potvrzena průkazem zvýšeného titru antistreptolysinu O (ASO) a ostatními diagnostickými kritérii podle Jonese, b) revmatická horečka byla kardiologem ohodnocena jako jednoznačná příčina kardiologických komplikací, c) u druhého pojištěného bylo potvrzeno chronické srdeční selhání splňující všechna následovná kritéria: i) při dispenzarizaci kardiologem a přes veškerou odpovídající léčbu chronické srdeční selhání trvá po dobu minimálně šesti (6) měsíců od stanovení diagnózy, ii) po celou tuto dobu dosahuje chronické srdeční selhání trvale bez zlepšení stupně II nebo vyššího podle NYHA klasifikace (New York Heart Association), iii) chronické srdeční selhání bylo kardiologem ohodnoceno jako trvalé a nevratné. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne, je-li u druhého pojištěného přítomna chlopenní vada jakéhokoli původu nebo pokud byla u druhého pojištěného diagnostikována revmatická horečka kdykoli v minulosti před uzavřením připojištění PZOZ. Výše pojistného plnění je závislá na stupni postižení dle NYHA klasifikace: - stupeň IV dle NYHA klasifikace: 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - stupeň II nebo III dle NYHA klasifikace: 50 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. 9. Získané chronické srdeční onemocnění Získaným chronickým srdečním onemocněním se pro účely tohoto článku rozumí onemocnění srdce vzniklé v průběhu života, které se projevuje trvalou funkční a/nebo morfologickou patologií srdeční tkáně, srdeční chlopně, věnčité tepny nebo perikardu.

14 Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká, pokud je získané chronické srdeční onemocnění u druhého pojištěného diagnostikováno a léčeno kardiologem, a je-li splněna jedna z následujících podmínek: a) náležitá léčba probíhá po dobu nejméně šesti (6) měsíců, onemocnění se nevyléčilo, pacient je klasifikován stupněm II nebo vyšším dle NYHA klasifikace (New York Heart Association) a na stejném stupni (II nebo vyšší) setrvává od počátku léčby, b) onemocnění bylo vyléčeno, ale po dobu více než šesti (6) měsíců po ukončení léčby je pacient klasifikován stupněm II nebo vyšším dle NYHA klasifikace. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne, jedná-li se o: a) získané chronické srdeční onemocnění postihující oblast ascendentní aorty, b) získané chronické srdeční onemocnění vzniklé v důsledku užívání drog nebo nadměrného množství alkoholu, c) získané chronické srdeční onemocnění vzniklé v důsledku přítomnosti defektu v srdečním septu (mezikomorové nebo mezisíňové přepážce), d) získané chronické srdeční onemocnění, pokud byla u druhého pojištěného diagnostikována revmatická horečka kdykoli v minulosti před uzavřením připojištění PZOZ. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne také v případě, že diagnóza získaného chronického srdečního onemocnění byla poprvé stanovena během prvních dvou (2) let od sjednání připojištění a současně toto onemocnění souviselo s níže uvedenými příčinami a symptomy (příznaky), kterých si byli druhý pojištěný nebo jeho rodiče vědomi před uzavřením připojištění PZOZ: a) hypertenze, b) angina pectoris, c) ateroskleroza (kornatění tepen) nebo onemocnění věnčitých (koronárních) arterií, d) námahové bolesti na hrudi, e) diabetes mellitus, f) srdeční arytmie (poruchy srdečního rytmu), g) abnormální (patologické) EKG (elektrokardiograf), h) hyperlipidemie (zvýšení hladin tuků v krvi). Výše pojistného plnění je závislá na stupni postižení dle NYHA klasifikace: - stupeň IV dle NYHA klasifikace: 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - stupeň II nebo III dle NYHA klasifikace: 50 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. 10. Paralýza Paralýzou se pro účely tohoto článku rozumí trvalá a úplná ztráta funkce nejméně jedné končetiny zapříčiněná onemocněním postihujícím míchu. Končetinou se rozumí celá horní nebo celá dolní končetina. Úplná a trvalá povaha ochrnutí musí být potvrzena neurologem. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne, jedná-li se o částečné ochrnutí končetiny nebo o vrozené ochrnutí. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne také v případě, že diagnóza tohoto onemocnění byla poprvé stanovena během prvních dvou (2) let od sjednání připojištění a současně toto onemocnění souviselo s níže uvedenými příčinami a symptomy (příznaky), kterých si byli druhý pojištěný nebo jeho rodiče vědomi před uzavřením připojištění PZOZ: a) demyelinizující onemocnění (např. roztroušená skleroza), b) jiné nemoci mozku a míchy, c) psychická onemocnění (pseudoparalýzy), d) jiná neurologická onemocnění. Výše pojistného plnění je závislá na rozsahu ochrnutí: - paraplegie, hemiplegie, tetraplegie: 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - ochrnutí jedné horní nebo jedné dolní končetiny: 50 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. 11. Slepota Slepotou se pro účely tohoto článku rozumí úplná, klinicky ověřená, nevratná ztráta zraku alespoň jednoho oka potvrzená oftalmologem, jejíž příčinou je akutní onemocnění. Minimální věk druhého pojištěného (na konci čekací doby) při vzniku pojistné události je jeden (1) rok. To znamená, že bez ohledu na okamžik první diagnózy slepoty (ať už jednoho nebo obou očí) se pro vznik pojistné události bere v úvahu až diagnóza, která byla stanovena po dosažení věku jednoho (1) roku druhého pojištěného. Jestliže však druhý pojištěný byl postižen ztrátou zraku po uplynutí čekací doby a před dosažením věku jednoho (1) roku, musí být

15 diagnóza nahlášena pojistiteli a všechny dostupné dokumenty poskytnuty pojistiteli nejpozději dva (2) měsíce od stanovení diagnózy. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne, jedná-li se o snížení visu (zraku) nižšího stupně. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne také v případě, že diagnóza tohoto onemocnění byla poprvé stanovena během prvních dvou (2) let od sjednání připojištění a současně toto onemocnění souviselo s níže uvedenými příčinami a příznaky (symptomy), kterých si byli druhý pojištěný nebo jeho rodiče vědomi před uzavřením připojištění PZOZ: a) diabetes mellitus, b) glaukom, c) trachom, d) katarakta. Výše pojistného plnění je závislá na rozsahu postižení: - trvalá ztráta zraku obou očí: 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - trvalá ztráta zraku jednoho oka: 50 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. 12. Hluchota Hluchotou se pro účely tohoto článku rozumí úplná, klinicky ověřená, nevratná ztráta sluchu alespoň jednoho ucha potvrzená audiometrickým vyšetřením, tympanometrií a vyšetřením akustického reflexu, jejíž příčinou je akutní onemocnění. Minimální věk druhého pojištěného (na konci čekací doby) při vzniku pojistné události v případě ztráty sluchu jednoho ucha jsou dva (2) roky. Minimální věk druhého pojištěného (na konci čekací doby) při vzniku pojistné události v případě ztráty sluchu obou uší je jeden (1) rok. To znamená, že bez ohledu na dobu první diagnózy ztráty sluchu obou uší (resp. jednoho ucha) se pro vznik pojistné události bere v úvahu až diagnóza, která byla stanovena po dosažení věku jednoho roku (resp. dvou let) druhého pojištěného. Jestliže však druhý pojištěný byl postižen ztrátou sluchu po uplynutí čekací doby před dosažením věku jednoho roku (resp. dvou let), musí být diagnóza nahlášena pojistiteli a všechny dostupné dokumenty poskytnuty pojistiteli nejpozději dva (2) měsíce od stanovení diagnózy. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne, jedná-li se o snížení sluchu nižšího stupně. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne také v případě, že diagnóza tohoto onemocnění byla poprvé stanovena během prvních dvou (2) let od sjednání připojištění a současně toto onemocnění souviselo s níže uvedenými příčinami a příznaky (symptomy), kterých si byli druhý pojištěný nebo jeho rodiče vědomi před uzavřením připojištění PZOZ: a) ztráta sluchu, b) chronické záněty nebo infekce středního a/nebo vnitřního ucha. Výše pojistného plnění je závislá na rozsahu postižení: - trvalá ztráta sluchu obou uší: 50 % pojistné částky pro připojištění PZOZ, - trvalá ztráta sluchu jednoho ucha: 20 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. 13. Onemocnění HIV po transfúzi krve Onemocněním HIV se pro účely tohoto článku rozumí průkaz viru HIV (virus lidské imunodeficience) v séru nebo onemocnění AIDS (syndrom získané imunodeficience). Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká, pokud jsou splněny všechny následující podmínky: a) u druhého pojištěného je prokázána přítomnost viru HIV, b) infekce byla prokazatelně do organismu druhého pojištěného přenesena krevní transfúzí v době platnosti připojištění, přičemž musí být pojistiteli předloženo buď písemné uznání odpovědnosti instituce, která poskytla transfúzi, nebo soudní rozhodnutí s doložkou právní moci, které takovou odpovědnost potvrzuje, c) druhý pojištěný netrpí hemofilií, d) onemocnění druhého pojištěného ohrožuje na životě a v době oznámení pojistné události není dosud známa účinná léčba onemocnění. V případě pojistné události vzniká nárok na pojistné plnění ve výši 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ.

16 14. Konečná fáze selhání ledvin Konečnou fází selhání ledvin se pro účely tohoto článku rozumí selhání funkce obou ledvin, které vyžaduje pravidelnou hemodialýzu (mimotělní filtraci krve) nebo transplantaci ledviny. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek: a) u druhého pojištěného byla diagnostikována konečná fáze selhání ledvin v důsledku chronického nezvratného selhání funkce obou ledvin; nezbytnost trvalé hemodialýzy musí být potvrzena nefrologem, b) druhý pojištěný byl po skončení čekací doby zapsán do oficiálního seznamu čekatelů na transplantaci ledviny a na tomto seznamu zůstal po dobu minimálně šesti (6) měsíců nebo mu byla provedena transplantace ledviny. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne v případě, že diagnóza tohoto onemocnění byla poprvé stanovena během prvních dvou (2) let od sjednání připojištění a současně toto onemocnění souviselo s níže uvedenými příčinami a symptomy (příznaky), kterých si byli druhý pojištěný nebo jeho rodiče vědomi před uzavřením připojištění PZOZ: a) chronická glomerulonefritida, b) vrozená onemocnění ledvin, c) polycystické ledviny, d) analgetická nebo refluxní nefropatie, e) hypertenze, f) diabetes mellitus. V případě pojistné události vzniká nárok na pojistné plnění ve výši 100 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. 15. Tetanus Tetanem se pro účely tohoto článku rozumí akutní a závažná infekce způsobená bakterií Clostridium tetani. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká u onemocnění tetanem, které si pro svou závažnost vyžádalo léčení za pobytu v nemocnici, a které splňuje stupeň 2 nebo 3 dle Eyrichovy klasifikace nebo se jedná o těžké onemocnění tetanem podle hodnocení dle Garniera. Pojistiteli musí být předložena příslušná dokumentace potvrzující léčení za hospitalizace a současně dokládající stupeň závažnosti onemocnění. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne, pokud druhý pojištěný nebyl řádně očkován dle platného očkovacího kalendáře. V případě pojistné události vzniká nárok na pojistné plnění ve výši 20 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. 16. Cukrovka se závislostí na inzulínu Cukrovkou se pro účely tohoto článku rozumí získané chronické onemocnění, v jehož důsledku vznikne stav chronické hyperglykémie. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká, pokud je pojistiteli doložena jasná diagnóza cukrovky (diabetes mellitus), která pro svou závažnost vyžaduje léčení pravidelnými aplikacemi inzulínových injekcí a současně tato léčba již trvá po dobu minimálně tří (3) měsíců. V případě pojistné události vzniká nárok na pojistné plnění ve výši 60 % pojistné částky pro připojištění PZOZ. Článek 27 Pojistné plnění z připojištění PZOZ v případech závažných zlomenin 1. Utrpí-li druhý pojištěný následkem úrazu definovaného ve VPP závažnou zlomeninu vymezenou v článku 28 těchto smluvních ujednání, vznikne druhému pojištěnému nárok na výplatu pojistného plnění rovného procentu uvedenému v článku 28 těchto smluvních ujednání z pojistné částky sjednané pro připojištění PZOZ. 2. V každém pojistném roce vznikne nárok na nejvýše jedno pojistné plnění z připojištění PZOZ za závažné zlomeniny. Nastane-li více pojistných událostí uvedených v článku 28 těchto smluvních ujednání současně, vyplatí pojistitel za tyto pojistné události pouze jedno pojistné plnění, a to nejvyšší pojistné plnění ze všech těchto pojistných událostí současně nastalých. 3. Souhrn všech pojistných plnění vyplacených za všechny pojistné události podle článku 28 těchto smluvních ujednání nesmí přesáhnout 25 % sjednané pojistné částky pro toto připojištění. Pokud by výplatou podle odst. 1 a 2 tohoto článku přesáhlo celkové pojistné plnění podle článku 28 těchto smluvních ujednání 25 % pojistné částky pro toto připojištění, vyplatí pojistitel pouze rozdíl 25 % pojistné částky pro připojištění PZOZ a souhrnu všech dosud vyplacených pojistných plnění z připojištění podle tohoto článku.

17 Článek 28 Definice závažných zlomenin 1. Za kompresivní zlomeninu je v rámci tohoto připojištění považována zlomenina, kde jeden z fragmentů (část násilně rozdělené kosti) je pevně zaklíněn do druhého fragmentu. 2. Za tříštivou zlomeninu je v rámci tohoto připojištění považována zlomenina, při které je kost roztříštěna nebo rozdrcena. 3. Za otevřenou (složenou) zlomeninu je v rámci tohoto připojištění považována zlomenina, při níž dojde ke zlomení kosti působením vnější síly a k rozsáhlému poškození kůže včetně svalů, šlach, kloubů a/nebo cév. 4. Pojistné plnění v případě závažné zlomeniny jako % z pojistné částky sjednané pro připojištění PZOZ: Popis zlomeniny 1. Zlomenina kostí lebky (s výjimkou nosu, zubů, lícní kosti, brady, horní a dolní čelisti) - způsobí-li paralýzu alespoň jedné končetiny nebo neschopnost provádět běžné denní úkony (dle definice uvedené v článku 25 těchto smluvních ujednání) Pojistné plnění jako % z pojistné částky 25 % - zlomenina je tříštivá a otevřená 17,5 % - zlomenina je tříštivá nebo otevřená 12,5 % 2. Zlomenina dolní čelisti - zlomenina je tříštivá nebo otevřená 3,75 % 3. Zlomeniny krčních nebo bederních obratlů 4. Zlomeniny hrudních obratlů 5. Zlomeniny kostí pánevních 6. Zlomeniny krčku stehenní kosti nebo klíční kosti zasahující ramenní kloub - způsobí-li paralýzu alespoň jedné celé končetiny 25 % - zlomenina více než dvou (2) obratlů 7,5 % - zlomenina jednoho (1) nebo dvou (2) obratlů - způsobí-li paralýzu alespoň jedné (1) celé končetiny 5 % 25 % - všechny další zlomeniny 3,75 % - tříštivá zlomenina jamky kyčelního kloubu 20 % - nestabilní zlomeniny 12,5 % - stabilní zlomeniny 7,5 % - zlomenina je tříštivá, otevřená a kompresivní 20 % - zlomenina je tříštivá a kompresivní 17,5 % - zlomenina je tříštivá nebo otevřená 15 % 7. Zlomeniny diafýzy stehenní, holenní, - zlomenina je tříštivá a otevřená 7,5 % pažní, vřetení nebo loketní - zlomenina je tříštivá nebo otevřená 5 % 8. Zlomeniny distální části stehenní kosti, zlomeniny hlavice kosti holenní, zlomeniny distální části pažní kosti nebo zlomeniny hlavičky kosti loketní - je-li zasažen přilehlý kloub a zlomenina je tříštivá, otevřená a kompresivní - je-li zasažen přilehlý kloub a zlomenina je tříštivá a kompresivní - je-li zasažen přilehlý kloub a zlomenina je tříštivá nebo otevřená - není-li zasažen přilehlý kloub a zlomenina je tříštivá a otevřená - není-li zasažen přilehlý kloub a zlomenina je tříštivá nebo otevřená 15 % 12,5 % 10 % 7,5 % 5 % 9. Zlomeniny čéšky - zlomenina je tříštivá 7,5 %

18 Popis zlomeniny 10. Zlomeniny distální části kosti holenní, zlomeniny kosti patní, zlomeniny distální části kosti loketní nebo zlomeniny distální části kosti vřetenní 11. Malleolární zlomeniny, zlomeniny kostí kotníku nebo zlomeniny zápěstí 12. Zlomeniny žeber - je-li zasažen přilehlý kloub a zlomenina je tříštivá, otevřená a kompresivní - je-li zasažen přilehlý kloub a zlomenina je tříštivá a kompresivní - je-li zasažen přilehlý kloub a zlomenina je tříštivá nebo otevřená - není-li zasažen přilehlý kloub a zlomenina je tříštivá a otevřená - není-li zasažen přilehlý kloub a zlomenina je tříštivá nebo otevřená - zlomenina je tříštivá, otevřená a kompresivní Pojistné plnění jako % z pojistné částky 12,5 % 10 % 7,5 % 7,5 % 5 % 12,5 % - zlomenina je tříštivá a kompresivní 10 % - zlomenina je tříštivá nebo otevřená 7,5 % - sériové zlomeniny žeber, a to alespoň čtyř (4) žeber na jedné straně 5 % 13. Zlomeniny hrudní kosti - nestabilní zlomeniny 7,5 % - je-li zasažen ramenní kloub a zlomenina je tříštivá, otevřená a kompresivní 20 % 14. Zlomeniny lopatky nebo hlavičky pažní kosti 15. Zlomeniny výběžku kosti loketní - je-li zasažen ramenní kloub a zlomenina je tříštivá a kompresivní - je-li zasažen ramenní kloub a zlomenina je tříštivá nebo otevřená - není-li zasažen ramenní kloub a zlomenina je tříštivá a otevřená - není-li zasažen ramenní kloub a zlomenina je tříštivá nebo otevřená - zlomenina je tříštivá, otevřená a kompresivní 17,5 % 15 % 7,5 % 5 % 15 % - zlomenina je tříštivá a kompresivní 12,5 % - zlomenina je tříštivá nebo otevřená 10 % 16. Zlomeniny záprstních kůstek - zlomenina je tříštivá nebo otevřená 2,5 % 17. Zlomeniny prstů - zlomenina je tříštivá nebo otevřená 2,5 % (za jeden prst)

19 STANDARDNÍ PROGRAMY INVESTOVÁNÍ Článek 29 Standardní programy investování 1. Každý standardní program investování je vztažen k odděleným a identifikovatelným aktivům pojistitele. 2. Pojistník si může zvolit z řady standardních programů investování odlišujících se typem aktiv, ke kterým jsou vztaženy, a tím i výnosností a mírou rizika. 3. Pojistitel si vyhrazuje právo uzavřít kdykoliv vstup do standardního programu investování pro účely specifikované v článcích 9, 10, 18 a 19 těchto smluvních ujednání. 4. Jakékoliv výnosy a zhodnocení aktiv, ke kterým je standardní program investování vztažen, budou připsány k těmto aktivům. Tato částka, po odečtení případného zdanění, zvýší hodnotu všech podílů standardního programu investování. 5. Podíly standardního programu investování mohou být vytvořeny pouze tehdy, pokud jsou do portfolia aktiv, k nimž je vztažen standardní program investování, přidána aktiva, jejichž hodnota je rovna hodnotě vytvářených podílů. 6. S výjimkou článku 31, odst. 4, 5 a 6 těchto smluvních ujednání mohou být z portfolia aktiv, k nimž je vztažen standardní program investování, odebrána aktiva pouze tehdy, pokud jsou v standardním programu investování zrušeny podíly, jejichž hodnota odpovídá hodnotě odebíraných aktiv. 7. Vzhledem k charakteru standardních programů investování není cena jejich podílů pojistitelem garantována. 8. Pojistitel si vyhrazuje právo ustanovit další standardní programy investování nebo sloučit, rozdělit či uzavřít existující standardní programy investování. Pojistník bude písemně vyrozuměn o každém takovém sloučení, rozdělení či uzavření. Článek 30 Omezení zájmu ve standardních programech investování 1. Připisování podílů jednotlivých standardních programů investování na podílový účet je pouze pomyslné a slouží výhradně ke stanovení výše pojistného plnění a jiných nároků plynoucích z pojištění. 2. Aktiva, k nimž jsou jednotlivé standardní programy investování vztaženy, a výnosy plynoucí z těchto aktiv jsou vlastnictvím pojistitele a zůstávají jím po celou dobu trvání pojištění. Pojištění proto nezakládá žádný nárok na jakákoliv aktiva pojistitele, ani na jakékoliv výnosy z těchto aktiv plynoucí. Článek 31 Oceňování standardních programů investování 1. Aktiva, k nimž jsou jednotlivé standardní programy investování vztaženy, budou oceňována v obdobích stanovených na základě uvážení pojistitele, minimálně však jednou za měsíc. 2. Maximální hodnota standardního programu investování je stanovována pojistitelem, a to na základě tržní hodnoty, za kterou by mohla být pořízena aktiva, k nimž je standardní program investování vztažen, zvýšené o náklady související s jejich pořízením, snížené o odpočty na pokrytí nákladů, poplatků souvisejících se správou a daňových a jiných srážek souvisejících se standardním programem investování, které jsou skutečným či potenciálním závazkem těchto aktiv, a o výpůjčky spojené se standardním programem investování. 3. Minimální hodnota standardního programu investování je stanovována pojistitelem, a to na základě tržní hodnoty, za kterou by mohla být prodána aktiva, k nimž je standardní program investování vztažen, snížené o náklady vynaložené na jejich realizaci, snížené o odpočty na pokrytí nákladů, poplatků souvisejících se správou a daňových a jiných srážek

20 souvisejících se standardním programem investování, které jsou skutečným či potenciálním závazkem těchto aktiv, a o výpůjčky spojené se standardním programem investování. 4. Pojistitel je oprávněn odečíst od aktiv, k nimž je standardní program investování vztažen, všechny náklady, srážky a jiné poplatky přímo spojené se spravováním standardního programu investování, včetně výdajů na pořízení, prodej, oceňování a správu těchto aktiv. 5. Pojistitel je oprávněn odečíst od aktiv, k nimž je standardní program investování vztažen, všechny daňové srážky spojené s těmito aktivy a jiné srážky spojené se standardním programem investování, které pojistitel uzná skutečným nebo potenciálním závazkem těchto aktiv a o výnos z výpůjček v souvislosti se standardním programem investování. 6. Pojistitel je oprávněn odečíst od aktiv, k nimž je standardní program investování vztažen, poplatek související se správou aktiv, jehož výše nepřesáhne 2 % ročně z hodnoty těchto aktiv. Tento poplatek je odečítán po částech, a to při každém oceňování. 7. Pojistitel provede všechna rozhodnutí týkající se oceňování aktiv, k nimž je standardní program investování vztažen, a stanoví správce portfolia odpovědného za správu těchto aktiv. Článek 32 Stanovení cen podílů standardních programů investování 1. Nákupní a prodejní cena podílů jednotlivých standardních programů investování je stanovována pojistitelem každý oceňovací den. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílů činí 5 % z nákupní ceny podílů. 2. Nákupní cena podílů standardního programu investování je stanovena tak, aby nepřesáhla maximální hodnotu standardního programu investování vynásobenou koeficientem 100/95 a vydělenou celkovým počtem podílů standardního programu investování. Výsledek je zaokrouhlen nahoru, a to nejvýše o jedno (1) procento. 3. Prodejní cena podílů standardního programu investování je stanovena tak, aby nebyla nižší než minimální hodnota standardního programu investování vydělená celkovým počtem podílů standardního programu investování. Výsledek je zaokrouhlen dolů, a to nejvýše o jedno (1) procento. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Pojistitel si vyhrazuje právo změnit tato smluvní ujednání, zejména pokud dojde ke změnám daňových a ostatních právních předpisů, které ovlivní toto pojištění, právní postavení pojistitele nebo programy investování, a také pokud nastanou takové okolnosti, které znemožní či neúnosně ztíží zachování současného stavu. 2. Pojistitel oznámí takovou změnu těchto smluvních ujednání, která má vztah k pojistným smlouvám uzavřeným před vydáním změny, bez zbytečného odkladu. V případě, kdy pojistník doručí do třiceti (30) dnů od doručení oznámení změny pojistiteli odmítnutí takové změny smluvních ujednání, budou nadále platit smluvní ujednání ve znění před takovou změnou. 3. Obsah těchto smluvních ujednání a obsah Všeobecných pojistných podmínek (VPP) 12 je vzájemně provázán; při současné změně VPP a smluvních ujednání je odmítnutí nového znění VPP a smluvních ujednání vzájemně podmíněno, tedy zejména odmítnutím změny VPP vyjadřuje pojistník i odmítnutí s těmito VPP obsahově spojených smluvních ujednání a naopak. 4. Pojistitel je povinen plnit pouze na účet vedený v České republice nebo na adresu oprávněné osoby v České republice. Platby, jejichž výše přesahuje hranici stanovenou pojistitelem 13, poukazuje pojistitel pouze bezhotovostním způsobem, nedohodnou-li se strany jinak. 5. V případech, kdy pojištěný nebo pojistník činí úkony související s odbytným nebo s pojistnou událostí, přičemž výše odbytného či pojistného plnění může překročit hranici stanovenou pojistitelem 14, je pojistitel oprávněn požadovat, aby listiny byly podepisovány buď před určeným pracovníkem pojistitele (s tím, že tento pracovník je oprávněn zkontrolovat osobní totožnost osoby činící podpis nebo prohlášení podle úředního dokladu) nebo s úředním ověřením podpisu příslušným orgánem státní správy, resp. samosprávy, nebo notářem. 6. Tato smluvní ujednání vydává pojistitel ke dni Na Návrhy na uzavření pojistné smlouvy odeslané pojistiteli nebo předané pojišťovacímu agentovi pojistitele přede dnem uvedeným v předchozím odstavci se vztahují dosavadní smluvní ujednání (Smluvní ujednání pro investiční životní pojištění Commercial Union Talisman), pokud se strany nedohodnou jinak. 01/03 TAL 3.0

OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PLÁN S GARANTOVANÝM PROGRAMEM INVESTOVÁNÍ. (dále též jen OZG 3.0 )

OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PLÁN S GARANTOVANÝM PROGRAMEM INVESTOVÁNÍ. (dále též jen OZG 3.0 ) SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PLÁN S GARANTOVANÝM PROGRAMEM INVESTOVÁNÍ (dále též jen OZG 3.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato smluvní

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN BĚŽNÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZP 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP ) jsou

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL 4.1 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 )

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP

Více

rizikové životní pojištění

rizikové životní pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 1 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik

Více

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 1.0 )

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 1.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 1.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 2 Bod 1 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění JUNIOR Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

lánek 4 Pojistná událost

lánek 4 Pojistná událost VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K NĚMU SPOLEČNOSTI AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. Úvod Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na životní pojištění a připojištění k němu (dále také

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K NĚMU SPOLEČNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. ÚVOD Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na životní pojištění a doplňková pojištění ( připojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění ze dne 1. 12. 2009 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

VZOR. Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zajištění plateb při ztrátě příjmu. Praktické rady

VZOR. Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zajištění plateb při ztrátě příjmu. Praktické rady Rizikové životní pojištění MULTIRISK Zajištění plateb při ztrátě příjmu Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže:

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Pastelka (IJ3/IJ3J)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Pastelka (IJ3/IJ3J) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Pastelka (IJ3/IJ3J) 03/01.02.2012 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční pojištění (dále též hlavní pojištění nebo investiční pojištění ) je

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění ze dne 1. 3. 2008 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Příloha č. 1. Základní pojmy životního pojištění

Příloha č. 1. Základní pojmy životního pojištění Příloha č. 1 Základní pojmy životního pojištění - Čekací dobou je doba, po kterou nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné plnění z událostí, které by jinak byly pojistnými událostmi. - Investiční

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

Životní a úrazové pojištění

Životní a úrazové pojištění Životní a úrazové pojištění Garant Plus Garant Plus je flexibilní (univerzální) životní pojištění s garantovanou úrokovou mírou ve výši 2,4 %. Toto pojištění je jedinečným spojením pojistné ochrany a zhodnocování

Více

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003

BFDL-COF 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-COF 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Pojistné podmínky MultiLife 3.0

Pojistné podmínky MultiLife 3.0 Pojistné podmínky MultiLife 3.0 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění MetLife pojišťovny a.s............................. 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část)

PROVIZNÍ ŘÁD. (Obecná část) PROVIZNÍ ŘÁD (Obecná část) PR-OC - O - 20130401/I stránka 1 ze 68 Obsah: 1. OBECNÁ USTANOVENÍ... 7 2. POSKYTOVÁNÍ PROVIZÍ ZA PENZIJNÍ SPOŘENÍ... 7 2.1. Provize za zprostředkování smlouvy u KB Penzijní

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ INFORMACE K POJIŠTĚNÍ Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím, které mohou být podstatné pro Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu. Níže naleznete základní obecné informace o pojišťovně i

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /Pojistka č. BFDL 1/2005 Beneficial Finance a.s. se sídlem: Nádražní 23/344, 150 00 Praha 5 IČ: 266 97 068 DIČ: CZ26697068 zapsána v obchodním rejstříku

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003

BFDL-EOS 1/2003. RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 RÁMCOVÁ SMLOUVA O POJIŠTĚNÍ č. BFDL-EOS 1/2003 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. dále jen pojistník se sídlem Nádražní

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Životní pojištění PROfi Život

Životní pojištění PROfi Život Životní pojištění PROfi Život 8127 12/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Pastelka (IJ3/IJ3J)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Pastelka (IJ3/IJ3J) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění Pastelka (IJ3/IJ3J) verze 01/01.01.2010 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investiční pojištění (dále též hlavní pojištění nebo investiční pojištění

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto POJISTNOU SMLOUVU č.1080500004 Článek 1 Předmět smlouvy UNIQA pojišťovna, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2012 se sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 zastoupená: Ing. Martinem Žáčkem, předsedou

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Rizikové životní pojištění MULTIRISK 8615 881410/2009 8/2011 1. Jaké změny v pojistné smlouvě je možné provést? zvýšení/snížení pojistné částky změna pojistné doby dodatečné sjednání, zrušení nebo změna

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění ze dne 1. 3. 2008 Úvodní ustanovení 1. Životní pojištění, které sjednává ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými

Více

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život 8616 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30150303 platné od 15.3.2015 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Pojistné podmínky GarantLife 1.1

Pojistné podmínky GarantLife 1.1 Pojistné podmínky GarantLife 1.1 Obsah strana Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění 1 Zvláštní pojistné podmínky pro investiční životní pojištění GarantLife 7 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S VEDENÍM ÚČTU VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-08 / 01.

SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S VEDENÍM ÚČTU VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-08 / 01. SOUBOR POJISTNÝCH PODMÍNEK PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ S VEDENÍM ÚČTU VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ OSOB O - 900-08 / 01 Úvodní ustanovení Tyto pojistné podmínky obsahují společná ustanovení pro

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008

GEH 1/2008. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 GEH 1/2008 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA č. GEH 1/2008 (ve znění dodatku č. 1) znění platné od 1. 1. 2014 Smlouvu uzavírají

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění. Článek 1 Úvodní ustanovení

AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění. Článek 1 Úvodní ustanovení AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Více

Pojištění schopnosti splácet

Pojištění schopnosti splácet Pojištění schopnosti splácet Úvěr autocredit Vám zajistí peníze na úhradu nutných výdajů v případě nepříznivé životní situace 1 Jako doplňkovou službu ke smlouvě o úvěru si můžete pro případ nepříznivé

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky

AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění AEGON Direkt. Všeobecné pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění AEGON Direkt Všeobecné pojistné podmínky Pojistná smlouva, kterou sjednává pojistitel AEGON Pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se řídí zákonem č. 89/2012

Více

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění

Všeobecné pojistné podmínky životního pojištění Úvodní ustanovení smlouvy životního pojištění, které sjednává PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., AMCICO AIG Life (dále jen pojistitel ), se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 37/2004

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100771/2009 na skupinové pojištění pravidelných výdajů ze spotřebitelských, hotovostních a revolvingových úvěrů a na skupinové pojištění výdajů vzniklých zneužitím kreditní či úvěrové

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8484/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/05 Článek 1 Úvodní ustanovení Soukromé pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro Allianz kapitálové pojištění

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro Allianz kapitálové pojištění 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Pojištění pro případ smrti nebo dožití, pojištění pro případ dožití (dále též hlavní pojištění ) jsou druhy životního pojištění. Sjednává se vždy pouze

Více

Praktické rady klientům. Praktické rady rady klientům

Praktické rady klientům. Praktické rady rady klientům 8615 8615 10/2009 10/2009 8615 10/2009 8615 10/2009 Praktické rady rady klientům Praktické rady klientům 1. Jaké 1. Jaké změny 1. změny Jaké v pojistné změny v pojistné v pojistné smlouvě je smlouvě možné

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005

BFPL-COF 1/2005. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BFPL-COF 1/2005 Smlouvu uzavírají společnosti: Beneficial Finance a.s. se sídlem: Praha 1, Nové

Více

Oddíl I Předmět a účel smlouvy. Článek 1

Oddíl I Předmět a účel smlouvy. Článek 1 POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100683/2006 na skupinové pojištění dlužníků ze smlouvy o úvěru sjednané se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 21. 9. 2012 Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA / Pojistka č. MOB 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00 IČ: 452 44 782 zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život

Životní pojištění DIAMANT Zdravý život Životní pojištění DIAMANT Zdravý život 8813 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více