OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PLÁN S GARANTOVANÝM PROGRAMEM INVESTOVÁNÍ. (dále též jen OZG 3.0 )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PLÁN S GARANTOVANÝM PROGRAMEM INVESTOVÁNÍ. (dále též jen OZG 3.0 )"

Transkript

1 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. OSOBNÍ ŽIVOTNÍ PLÁN S GARANTOVANÝM PROGRAMEM INVESTOVÁNÍ (dále též jen OZG 3.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o investičním životním pojištění Osobní životní plán s garantovaným programem investování (dále jen pojištění ), kterou sjednává Aviva životní pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ). 2. Toto pojištění se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro životní pojištění a připojištění k němu (dále též jen Všeobecné pojistné podmínky nebo VPP ) 1 a ustanoveními občanského zákoníku. Osobní životní plán s garantovaným programem investování je tedy v souladu s VPP jako investiční životní pojištění pojištěním pro případ smrti nebo dožití spojeným s programy investování. 3. Pojištění lze sjednat jako pojištění jednotlivce nebo pojištění dvojice. V případě pojištění dvojice se jedná o pojištění založené na dvou vzájemně propojených pojištěních ve formě jedné pojistné smlouvy (uzavřené na základě jen jednoho návrhu na uzavření pojištění). Článek 2 Pojmy Pojmy použité v pojištění jsou vymezeny následovně: Pojistník: Pojištěný(í): Oprávněná osoba: Pojistka: Pojistná částka: Běžné pojistné: Dodatečné běžné pojistné: Mimořádné pojistné: Program investování: Podíl: Podílový účet: Nákupní cena: Prodejní cena: Hodnota podílů: Fyzická nebo právnická osoba, která s pojistitelem sjednává pojištění. Osoba(y), na jejíž (jejichž) život(y) a zdraví se pojištění vztahuje. Osoba, která má právo, aby jí bylo vyplaceno pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Písemné potvrzení o uzavřené pojistné smlouvě vydané pojistitelem. Minimální pojistné plnění pro případ smrti sjednané v pojistné smlouvě. Pojistné za dohodnutá pojistná období, které je placené pojistníkem v pravidelných splátkách ve výši sjednané v pojistné smlouvě. Pojistné placené pojistníkem společně s běžným pojistným v souladu s článkem 10 těchto smluvních ujednání. Pojistné zaplacené pojistníkem formou jednorázové platby nad rámec běžného pojistného v souladu s článkem 9 těchto smluvních ujednání. Interní program investování ustanovený výlučně pro účely investičního životního pojištění, který se řídí ustanoveními článků 30 až 33 těchto smluvních ujednání v případě standardního programu investování, nebo ustanoveními článku 34 těchto smluvních ujednání v případě garantovaného programu investování. Poměrný díl programu investování definovaný pro účely tohoto pojištění. Individuální účet spravovaný pojistitelem ke každé pojistné smlouvě, na nějž se připisují podíly jednotlivých programů investování vytvořené na základě zaplacení běžného, dodatečného běžného a mimořádného pojistného. Cena stanovená pojistitelem použitá pro vytváření podílů jednotlivých programů investování v daný den. Cena stanovená pojistitelem použitá pro rušení podílů jednotlivých programů investování v daný den. Počet podílů připsaných na podílovém účtu vynásobený jejich příslušnou prodejní cenou. Kapitálová hodnota pojištění: Hodnota všech podílů připsaných na podílovém účtu. Počátek pojištění: Den počátku pojištění podle Všeobecných pojistných podmínek 2.

2 Konec pojištění: Výročí: Pojistný rok: Připojištění: Den doručení oznámení Oceňovací den: Den, kdy má vzniknout nárok na výplatu pojistného plnění pro případ dožití. Výroční den počátku pojištění. Rok začínající běžet v den počátku pojištění nebo na výročí. Připojištění sjednané spolu s pojištěním. Dnem doručení oznámení se rozumí den, kdy oznámení bylo prokazatelně doručeno pojistiteli; pro případ oznámení pojistné události se za den doručení oznámení považuje den, kdy pojistiteli byl doručen řádně a úplně vyplněný formulář Oznámení pojistné události. Den, kdy jsou oceňována aktiva, k nimž jsou vztaženy jednotlivé standardní programy investování, a stanoveny prodejní a nákupní ceny podílů standardních programů investování a garantovaného programu investování. DOBA TRVÁNÍ Článek 3 Doba trvání pojištění 1. Pojištění se sjednává na dobu určitou do dne stanoveného jako konec pojištění s možností prodloužení podle odst. 4 tohoto článku. 2. Pokud pojištěný v případě pojištění jednotlivce v den počátku pojištění nedosáhl věku padesáti šesti (56) let, je koncem pojištění výročí bezprostředně následující po dni, kdy pojištěný dosáhne věku šedesáti (60) let, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak. Pokud pojištěný v den počátku pojištění dosáhl věku alespoň padesáti šesti (56) let, je koncem pojištění páté (5.) výročí, není-li ve smlouvě ujednáno jinak. 3. V případě pojištění dvojice se stanoví konec pojištění není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak tak, aby pojištění trvalo do dne, na který připadne výročí pojistné smlouvy po dovršení věku šedesáti (60) let mladšího z pojištěných, nejméně však pět (5) let. 4. Po skončení původně sjednané doby trvání pojištění se doba trvání pojištění prodlužuje automaticky vždy o dalších pět (5) let s přihlédnutím ke znění článku 7 těchto smluvních ujednání, pokud pojistník výslovně nepožádá písemně pojistitele o ukončení pojištění. Pojistník může také požádat pojistitele o prodloužení o jiný celý počet let. Žádost pojistníka o ukončení nebo o prodloužení pojištění o jiný počet let musí být doručena pojistiteli nejpozději šest (6) týdnů před výročím, ke kterému má skončit původně sjednaná doba trvání pojištění. Podmínkou každého prodloužení pojištění je plnění všech povinností pojistníka vyplývajících z pojistné smlouvy včetně úhrady běžného a dodatečného běžného pojistného ve sjednaných termínech. POJISTNÉ PLNĚNÍ Článek 4 Pojistné plnění v případě smrti 1. Pokud dojde k pojistné události, kterou je smrt pojištěného (v případě pojištění dvojice smrt jednoho pojištěného) v době trvání pojištění, pojistitel vyplatí a) buď pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky snížené o nezaplacené běžné a dodatečné běžné pojistné, b) nebo pojistné plnění ve výši hodnoty podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného stanovené ke dni doručení oznámení pojistné události, a to vždy to pojistné plnění, které je vyšší. 2. Pokud bylo zaplaceno mimořádné pojistné, je v případě pojistné události, kterou je smrt pojištěného (v případě pojištění dvojice smrt jednoho pojištěného) v době trvání pojištění, pojistné plnění stanovené podle odst. 1 tohoto článku zvýšeno o hodnotu podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení mimořádného pojistného stanovenou ke dni doručení oznámení pojistné události. 3. Smrtí pojištěného pojištění zaniká při respektování odst. 1 a 2 tohoto článku. Je-li pojištění sjednáno jako pojištění dvojice, takto zaniká pojištění při smrti jednoho pojištěného. Při smrti obou pojištěných z pojištění dvojice v jednom okamžiku plní pojistitel celkově pouze plnění ve výši jedné pojistné částky (resp. analogicky i výši hodnoty dle odst. 1 a 2 tohoto článku).

3 Článek 5 Pojistné plnění v případě dožití 1. Pokud se pojištěný (v případě pojištění dvojice oba pojištění) dožije konce pojištění a nedošlo k prodloužení doby trvání pojištění podle článku 3, odst. 4 těchto smluvních ujednání, vyplatí pojistitel pojištěnému pojistné plnění pro případ dožití, dnem konce sjednané doby trvání pojištění zaniká a žádné další pojistné plnění z tohoto pojištění nebude vyplaceno. 2. V případě pojištění jednotlivce je výše pojistného plnění pro případ dožití rovna hodnotě podílů (připsaných na podílovém účtu) stanovené v den konce pojištění. V případě pojištění dvojice je pojistitel povinen vyplatit pojistné plnění tak, že každý z pojištěných obdrží jednu polovinu hodnoty podílů (připsaných na podílovém účtu) stanovené v den konce pojištění, pokud obecně závazný právní předpis závazně nestanoví jinak. 3. Pokud pojistník nepožádá způsobem a za podmínek uvedených v článku 3, odst. 4 těchto smluvních ujednání o ukončení pojištění, stává se pojistnou událostí dožití se posledního dne prodloužené doby trvání pojištění s následky dle odst. 1 a 2 tohoto článku. Článek 6 Změny pojistné částky 1. Pojistník je oprávněn požádat o snížení nebo o zvýšení pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě, a to v rámci limitů stanovených pojistitelem. Tato změna pojistné částky je možná, pouze pokud byly řádně uhrazeny všechny předepsané splátky běžného a dodatečného běžného pojistného a pokud pojištění nebylo převedeno na pojištění bez placení pojistného podle článku 16 těchto smluvních ujednání. Pojistitel je oprávněn podmínit zvýšení pojistné částky prokázáním vyhovujícího zdravotního stavu pojištěného (v případě pojištění dvojice obou pojištěných). 2. Pokud dojde ke změně pojistné částky podle odst. 1 tohoto článku, pojistitel vydá pojistníkovi novou pojistku. Změna pojistné částky je platná počínaje datem uvedeným na této nové pojistce. 3. Jsou-li spolu s pojištěním sjednána nějaká připojištění, jejich pojistná částka bude upravena shodně se změnou pojistné částky podle odst. 1 tohoto článku. Pokud by takové zvýšení přesáhlo limit stanovený pojistitelem, zvýší se pojistná částka pro připojištění pouze na úroveň tohoto limitu. Článek 7 Garance pojistné částky a vyhodnocení postačitelnosti pojistného 1. Pokud jsou řádně hrazeny všechny předepsané splátky běžného a dodatečného běžného pojistného, pojistitel pojistnou částku pro případ smrti garantuje, a to po celou dobu trvání pojistné smlouvy, nejdéle však po dobu deseti (10) let od počátku pojištění. Garanci pojistné částky pro případ smrti (dále též jen garance ) je oprávněn pojistitel prodloužit. 2. Garance je však ukončena, pokud dojde k vyplacení části kapitálové hodnoty pojištění podle článku 17 nebo 18 těchto smluvních ujednání, či k převedení pojištění na pojištění bez placení pojistného podle článku 16 těchto smluvních ujednání. 3. Pojistitel nejméně tři (3) měsíce před ukončením dosavadního období garance provede pojistně-matematické vyhodnocení postačitelnosti dosavadního běžného a dodatečného běžného pojistného (dále též jen vyhodnocení postačitelnosti ). Při tomto vyhodnocení postačitelnosti se nezkoumá zdravotní stav pojištěného. 4. Pokud na základě vyhodnocení postačitelnosti dle odst. 3 tohoto článku výše dosavadního běžného a dodatečného běžného pojistného postačuje k prodloužení garance na dvě (2) budoucí období, pojistitel prodlouží garanci na jedno (1) období; postup je upraven v odst. 5 tohoto článku. 5. Garanci pojistitel prodlužuje vždy o dalších pět (5) let (nebo o jiný další počet let sjednaný v pojistné smlouvě). Pokud by však pojištěný v tomto období prodloužení garance měl překročit věkovou hranici sedmdesáti (70) let, končí doba prodloužení garance dnem, kdy by pojištěný dosáhl věku sedmdesáti (70) let. Po dni dosažení věku sedmdesáti (70) let se za použití ustanovení odst. 3 a 4 tohoto článku garance prodlužuje vždy o jeden (1) další rok. 6. Pokud na základě vyhodnocení postačitelnosti dle odst. 3 tohoto článku dosavadní běžné a dodatečného běžného pojistné nepostačuje k prodloužení garance na další dvě (2) období, navrhne pojistitel pojistníkovi prodloužení garance na další období: a) s dosavadní pojistnou částkou, pokud pojistník bude souhlasit s odpovídajícím zvýšením běžného a dodatečného běžného pojistného stanoveného pojistitelem na základě pojistně-matematických metod, nebo b) s dosavadní výší běžného a dodatečného běžného pojistného, pokud pojistník bude souhlasit s odpovídajícím snížením pojistné částky stanovené pojistitelem na základě pojistně-matematických metod. 7. Pokud pojistník nebude souhlasit ani s jednou z možností navržených pojistitelem podle odst. 6 tohoto článku, a to ve lhůtě stanovené pojistitelem, garance nebude prodloužena. 8. Po ukončení garance bude pojištění trvat dále, dokud bude hodnota podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného kladná; v okamžiku, kdy tato hodnota dosáhne nuly nebo záporné hodnoty, pojištění (včetně všech připojištění) zaniká bez náhrady, případně s výplatou odbytného podle článku 15, odst. 4 těchto smluvních ujednání. 9. Jednotlivá ustanovení tohoto článku platí pouze pro případ, že v pojistné smlouvě není stanoveno jinak.

4 POJISTNÉ Článek 8 Běžné pojistné 1. Pojistník je povinen platit běžné pojistné ve výši sjednané v pojistné smlouvě. 2. Běžné pojistné se platí za roční pojistná období. První pojistné období začíná v den počátku pojištění. Běžné pojistné může být placeno v ročních, pololetních, čtvrtletních či měsíčních splátkách. Článek 9 Mimořádné pojistné 1. Pojistník je oprávněn zaplatit mimořádné pojistné, pokud do konce pojištění zbývá alespoň šedesát (60) měsíců a pokud je běžné a dodatečné běžné pojistné řádně placeno a pokud nebylo pojištění převedeno na pojištění bez placení pojistného podle článku 16 těchto smluvních ujednání. Mimořádné pojistné musí být zaplaceno ve formě stanovené pojistitelem a nesmí být nižší než minimum stanovené pojistitelem. 2. Zbývá-li do konce pojištění méně než šedesát (60) měsíců, mohou pojistník a pojistitel sjednat příslušné prodloužení sjednané doby trvání pojištění a umožnit tak zaplacení mimořádného pojistného. 3. Zaplacení mimořádného pojistného nemá vliv na povinnost pojistníka platit běžné a dodatečné běžné pojistné. 4. Zaplacení mimořádného pojistného nemá vliv na výši pojistné částky. Článek 10 Dodatečné běžné pojistné 1. Pojistník je oprávněn na výročí, které nastane alespoň dvacet čtyři (24) měsíce před sjednaným koncem pojištění, navrhnout zvýšení běžného pojistného o více než o částku určenou podle článku 12 těchto smluvních ujednání za předpokladu, že toto dodatečné zvýšení není nižší než minimum stanovené pojistitelem. Na zvýšené běžné pojistné (též jen dodatečné běžné pojistné ) se vztahují předpisy pojistitele platné v době zvýšení. 2. Zbývá-li do konce pojištění méně než dvacet čtyři (24) měsíce, mohou pojistník a pojistitel sjednat příslušné prodloužení sjednané doby doby trvání pojištění a umožnit tak sjednání dodatečného běžného pojistného. 3. Při zvýšení běžného pojistného dle odst. 1 tohoto článku se úprava pojistné částky řídí předpisy pojistitele a ustanoveními článku 6, odst. 1 těchto smluvních ujednání. Pojistitel je oprávněn odmítnout zvýšení běžného pojistného. 4. Změna výše běžného pojistného bude provedena na výročí, pokud bude písemná žádost pojistníka o tuto změnu doručena pojistiteli alespoň třicet (30) dní před tímto výročím. Článek 11 Alokace pojistného 1. Z každé splátky běžného pojistného je před převedením pojistného na podíly odečtena částka, jejíž výše je určena pojistitelem (tzv. inkasní poplatek). 2. Část běžného pojistného placeného pojistníkem (určená alokačním procentem podle odst. 3 tohoto článku) bude po odpočtu inkasního poplatku převedena na podíly garantovaného programu investování. 3. Alokační procento pro běžné pojistné je v jednotlivých pojistných obdobích stanoveno takto: a) 20 % každé splátky běžného pojistného za první pojistné období po odpočtu inkasního poplatku bude převedeno na podíly garantovaného programu investování; b) 90 % každé splátky běžného pojistného za druhé pojistné období po odpočtu inkasního poplatku bude převedeno na podíly garantovaného programu investování; c) nejméně 97 % každé splátky běžného pojistného za třetí a následující pojistná období po odpočtu inkasního poplatku bude převedeno na podíly garantovaného programu investování; toto procento bude zvýšeno až o dva procentní body, pokud výše běžného pojistného na počátku pojištění přesáhne limity stanovené pojistitelem k tomuto datu. 4. Část dodatečného běžného pojistného placeného pojistníkem bude převedena na podíly garantovaného programu investování v souladu s předpisy pojistitele platnými v době příslušného zvýšení běžného pojistného. Alokační procento pro dodatečné běžné pojistné se řídí předpisy pojistitele platnými v době příslušného zvýšení běžného pojistného. 5. Část mimořádného pojistného bude převedena na podíly garantovaného programu investování v souladu s předpisy pojistitele platnými v době uhrazení mimořádného pojistného. Alokační procento pro mimořádné pojistné se řídí předpisy pojistitele platnými ke dni uhrazení příslušného mimořádného pojistného Běžné pojistné, dodatečné běžné pojistné a mimořádné pojistné je převáděno na podíly na základě nákupní ceny podílů garantovaného programu investování platné v okamžiku převodu. První splátka běžného pojistného je převedena na

5 podíly na počátku pojištění. První splátka dodatečného běžného pojistného je převedena na podíly na výročí, ke kterému bylo podle článku 10 těchto smluvních ujednání zvýšení běžného pojistného provedeno. Další splátky běžného pojistného a dodatečného běžného pojistného jsou převáděny a rovněž mimořádné pojistné je převáděno na podíly bezprostředně po obdržení celé splátky pojistného pojistitelem. Článek 12 Indexace 1. Na každé výročí provede pojistitel zvýšení pojistné částky a běžného a dodatečného běžného pojistného o částku, která je určena pojistitelem. Pojistitel použije Index (ročního růstu) spotřebitelských cen v jednotlivých měsících domácnosti celkem uveřejňovaný ústředním orgánem státní správy České republiky pro statistiku 4, není-li jeho hodnota nižší než pojistitelem stanovená minimální hodnota indexu; v opačném případě použije pojistitelem stanovenou minimální hodnotu indexu. Ke zvýšení pojistné částky indexací pojistitel nebude vyžadovat prokázání vyhovujícího zdravotního stavu pojištěného. 2. Pojistitel bude informovat pojistníka o zvýšení pojistné částky a běžného a dodatečného běžného pojistného nejméně třicet (30) dní před výročím. 3. Pojistník je oprávněn zvýšit běžné a dodatečné běžné pojistné o méně, než je navrhované zvýšení. V tomto případě však součet nového běžného a dodatečného běžného pojistného nesmí být nižší než současné minimální běžné pojistné stanovené pojistitelem a než součet běžného a dodatečného běžného pojistného placený před tímto zvýšením. Toto rozhodnutí musí být doručeno pojistiteli nejméně patnáct (15) dní před výročím. Na pozdější oznámení nebude brán zřetel. V případě, kdy bude provedeno zvýšení běžného a dodatečného běžného pojistného, bude pojistná částka zvýšena ve stejném poměru. ODEČÍTÁNÍ PODÍLŮ Z PODÍLOVÉHO ÚČTU Článek 13 Odečítání podílů z podílového účtu 1. Pojistitel odečte každý měsíc z podílového účtu část podílů vytvořených na základě zaplacení běžného pojistného. Hodnota takto odečítaných podílů odpovídá tzv. správnímu poplatku na administrativní náklady stanovenému pojistitelem. 2. Pojistitel odečte každý měsíc z podílového účtu část podílů vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného. Hodnota takto odečítaných podílů odpovídá částce potřebné na úhradu rizika spojeného se životním pojištěním na následující měsíc, která je stanovena pojistitelem podle pojistně-matematických zásad. 3. Pojistitel odečte každý měsíc z podílového účtu část podílů vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného. Hodnota takto odečítaných podílů odpovídá částce potřebné na úhradu rizika na následující měsíc spojeného s připojištěními, která jsou sjednána k pojištění, a stanovené pojistitelem podle pojistně-matematických zásad. 4. Pokud počet podílů na podílovém účtu vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného nepostačuje k odečtení podílů specifikovaných v odst. 1, 2 a 3 tohoto článku, pokud nebylo pojištění převedeno na pojištění bez placení pojistného podle článku 16 těchto smluvních ujednání a pokud pojistitel neukončil garanci pojistné částky v souladu s článkem 7 těchto smluvních ujednání, bude odpovídající počet podílů odečten z podílového účtu a vzniklý záporný počet podílů bude převeden do dalšího měsíce. 5. Počet podílů potřebný k odečtení podílů stanovených v odst. 1, 2 a 3 tohoto článku je určen na základě prodejní ceny platné v době odpočtu podílů. Jsou-li podíly připsané na podílovém účtu umístěny ve více než v jednom programu investování, odečtou se podíly jednotlivých programů investování ve stejném poměru jako je poměr hodnot podílů těchto programů investování připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného. ZMĚNY POJIŠTĚNÍ Článek 14 Neplacení pojistného 1. Pokud pojistitel neobdrží jakoukoli celou splátku běžného pojistného za první pojistné období do data její splatnosti, začne běžet lhůta pro zánik pojištění stanovená VPP a obecně závazným právním předpisem 5.V tomto období jsou z podílového účtu nadále odečítány podíly podle článku 13, odst. 1, 2 a 3 těchto smluvních ujednání. Po marném uplynutí této lhůty pojištění zaniká bez náhrady. Bylo-li v době trvání pojištění zaplaceno mimořádné pojistné, vyplatí pojistitel při zániku pojištění hodnotu podílů připsaných v době zániku pojištění na podílovém účtu a vytvořených na

6 základě zaplacení mimořádného pojistného sníženou o tzv. stornovací poplatek specifikovaný v článku 15, odst. 4 těchto smluvních ujednání. 2. Pokud pojistitel neobdrží jakoukoli celou splátku běžného pojistného (resp. běžného pojistného zvýšeného podle článku 10 těchto smluvních ujednání) za druhé pojistné období do data její splatnosti, začne běžet lhůta pro zánik pojištění stanovená VPP a obecně závazným právním předpisem 6. V tomto období jsou z podílového účtu nadále odečítány podíly podle článku 13, odst. 1, 2 a 3 těchto smluvních ujednání. Po marném uplynutí této lhůty pojištění zaniká bez náhrady. Bylo-li v době trvání pojištění zaplaceno mimořádné pojistné, vyplatí pojistitel při zániku pojištění hodnotu podílů připsaných v době zániku pojištění na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení mimořádného pojistného sníženou o tzv. stornovací poplatek specifikovaný v článku 15, odst. 4 těchto smluvních ujednání. 3. Pokud pojistitel neobdrží jakoukoli celou splátku běžného pojistného (resp. běžného pojistného zvýšeného podle článku 10těchto smluvních ujednání) za další pojistná období do data její splatnosti, začne běžet lhůta pro zánik pojištění stanovená VPP a obecně závazným právním předpisem 7. V tomto období jsou z podílového účtu nadále odečítány podíly podle článku 13, odst. 1, 2 a 3 těchto smluvních ujednání. Pokud po marném uplynutí této lhůty dosahuje hodnota podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného částky stanovené pojistitelem, je pojištění automaticky převedeno na pojištění bez placení pojistného podle článku 16, odst. 4 těchto smluvních ujednání. Pokud po marném uplynutí této lhůty hodnota podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného nedosahuje částky stanovené pojistitelem, pojištění zaniká a pojistitel vyplatí odbytné podle článku 15 těchto smluvních ujednání. Článek 15 Zánik pojištění s výplatou odbytného 1. Při zániku pojištění se pro určení hodnoty odbytného rozlišují podíly připsané na podílovém účtu na základě zaplacení běžného pojistného, dodatečného běžného pojistného a mimořádného pojistného. Celková výše odbytného se pak určí jako součet částek odbytného stanovených dle odst. 2, 3 a 4 tohoto článku. 2. Za předpokladu, že běžné a dodatečné běžné pojistné za první dvě pojistná období bylo plně uhrazeno, má počínaje třetím pojistným rokem pojistník právo při zániku pojištění na výplatu odbytného ve výši hodnoty podílů připsaných na podílovém účtu na základě zaplacení běžného pojistného. Hodnota těchto podílů je určena ke dni rušení podílů při použití prodejní ceny podílů. 3. Za předpokladu, že běžné a dodatečné běžné pojistné za první dvě pojistná období následující po zvýšení běžného pojistného podle článku 10 těchto smluvních ujednání bylo plně uhrazeno, má počínaje dalším pojistným rokem pojistník právo při zániku pojištění na výplatu odbytného ve výši hodnoty podílů připsaných na podílovém účtu na základě zaplacení dodatečného běžného pojistného. Hodnota těchto podílů je určena ke dni rušení podílů při použití prodejní ceny podílů. 4. Při zániku pojištění má pojistník právo na výplatu odbytného ve výši hodnoty podílů připsaných na podílovém účtu na základě zaplacení mimořádného pojistného. Hodnota těchto podílů je určena ke dni rušení podílů při použití prodejní ceny podílů. V případě, kdy je toto odbytné vyplaceno v prvních pěti (5) letech od data zaplacení mimořádného pojistného, je pojistitel oprávněn odečíst od plnění tzv. stornovací poplatek. Tzv. stornovací poplatek je stanoven jako procento z hodnoty rušených podílů. Toto procento je stanoveno na základě počtu započatých let od data zaplacení mimořádného pojistného podle následující tabulky: Započatý rok ode dne zaplacení: a další Tzv. stornovací poplatek: 3 % 3 % 2 % 2 % 1 % 0 % Článek 16 Převod na pojištění bez placení pojistného 1. Počínaje třetím pojistným rokem je pojistník oprávněn převést pojištění na pojištění bez placení pojistného, a to za předpokladu, že běžné a dodatečné běžné pojistné za první dvě pojistná období bylo plně uhrazeno a v době převodu pojištění dosáhne hodnota podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného částky stanovené pojistitelem. Převod pojištění bude proveden v souladu s předpisy pojistitele platnými v době převodu. 2. Připojištění zproštění od placení pojistného, bylo-li k pojištění sjednáno, při převodu pojištění na pojištění bez placení pojistného zaniká bez náhrady. 3. Pojistník má možnost při převodu pojištění na pojištění bez placení pojistného snížit pojistnou částku na nulu. V tomto případě: a) zanikají všechna připojištění a b) zastaví se odečet podílů dle článku 13 těchto smluvních ujednání, s výjimkou tzv. správního poplatku. 4. Pokud pojistník neoznámí pojistiteli záměr snížit pojistnou částku, zůstává pojistná částka v původní výši, sjednaná připojištění s výjimkou připojištění zproštění od placení pojistného zůstávají zachována, právě tak jako postup pojistitele

7 podle článku 13, odst. 2 a 3 těchto smluvních ujednání. Pojistná částka životního pojištění a sjednaných připojištění je nadále zvyšována na základě růstu indexu spotřebitelských cen podle principu stanoveného v článku 12, odst. 1 těchto smluvních ujednání. 5. Tzv. správní poplatek na úhradu administrativních nákladů je nadále hrazen odečítáním podílů z podílového účtu, je však snížen na hodnotu určenou pojistitelem. 6. Při převodu pojištění na pojištění bez placení pojistného končí garance dle článku 7 těchto smluvních ujednání. Pojištění bude nadále pokračovat jen do doby, dokud budou podíly připsané na podílovém účtu a vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného postačovat k odečtu podílů dle článku 13 těchto smluvních ujednání. 7. V okamžiku, kdy podíly připsané na podílovém účtu a vytvořené na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného přestanou postačovat k odečtu podílů, zaniká pojištění bez náhrady. Pokud jsou na podílovém účtu připsány podíly vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného, vyplatí pojistitel při zániku pojištění jejich hodnotu v době zániku pojištění sníženou o tzv. stornovací poplatek specifikovaný v článku 15, odst. 4 těchto smluvních ujednání. Článek 17 Možnost dodatečného sjednání výplaty části kapitálové hodnoty pojištění 1. Za předpokladu, že běžné a dodatečné běžné pojistné za první dvě pojistná období bylo plně uhrazeno, může počínaje třetím pojistným rokem pojistník navrhnout sjednání dodatku k pojistné smlouvě. Takový dodatek může stanovit v případě dožití se pojištěným dne uvedeného v dodatku, že pojistitel zruší část podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného pojistného a vyplatí pojištěnému plnění z pojistné smlouvy ve výši hodnoty těchto zrušených podílů. 2. Počínaje třetím pojistným rokem následujícím po zvýšení běžného pojistného podle článku 10 těchto smluvních ujednání může pojistník navrhnout sjednání dodatku k pojistné smlouvě. Takový dodatek může stanovit v případě dožití se pojištěným dne uvedeného v dodatku, že pojistitel zruší část podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení příslušného dodatečného běžného pojistného a vyplatí pojištěnému plnění z pojistné smlouvy ve výši hodnoty těchto zrušených podílů. 3. Pojistitel stanoví minimální částku, která může být vyplacena podle odst. 1 a 2 tohoto článku, a zároveň minimální částku, která musí zůstat na podílovém účtu připsána. Výplata hodnoty podílů bude provedena v souladu s předpisy pojistitele platnými v době výplaty. 4. Pokud se při výplatě zvýší riziko pojistitele spojené s pojištěním, je pojistitel oprávněn při takové výplatě snížit pojistnou částku o částku nepřesahující hodnotu výplaty. 5. Pokud jsou na podílovém účtu připsány podíly vytvořené zaplacením mimořádného pojistného, může pojistník kdykoliv požádat o sjednání dodatku k pojistné smlouvě. Takový dodatek může stanovit v případě dožití se pojištěným dne uvedeného v dodatku, že pojistitel zruší část těchto podílů a vyplatí pojištěnému plnění z pojistné smlouvy ve výši hodnoty zrušených podílů nebo jejich části. Pojistitel je oprávněn určit minimální hodnotu takové výplaty a je zároveň oprávněn odečíst tzv. stornovací poplatek ve výši a za podmínek specifikovaných v článku 15, odst. 4 těchto smluvních ujednání. 6. Pojistitel je oprávněn odečíst paušálně administrativní náklady spojené s provedením takové výplaty. 7. Výplata hodnoty části podílů bude provedena za použití prodejní ceny podílů aktuální ke dni rušení části podílů. Článek 18 Možnost dodatečného sjednání pravidelných výplat 1. Pokud bylo pojištění převedeno na pojištění bez placení pojistného s pojistnou částkou sníženou na nulu podle článku 16, odst. 3 těchto smluvních ujednání, může pojistník kdykoliv navrhnout sjednání dodatku k pojistné smlouvě. Takový dodatek může stanovit v případě dožití se pojištěným dne uvedeného v dodatku, že pojistitel zahájí pravidelné rušení části podílů vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného a pravidelné výplaty plnění pojištěnému vždy ve výši hodnoty zrušených podílů. Pojistitel stanoví minimální výši těchto výplat. 2. Pravidelné výplaty lze provádět v měsíční nebo roční frekvenci, a to v souladu s předpisy pojistitele. 3. Pojistitel je oprávněn odečíst paušálně administrativní náklady spojené se zahájením výplat a jejich prováděním. 4. Pokud jsou na podílovém účtu připsány podíly vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného, může pojistník kdykoliv požádat o sjednání dodatku k pojistné smlouvě. Takový dodatek může stanovit v případě dožití se pojištěným dne uvedeného v dodatku, že pojistitel zahájí pravidelné rušení části těchto podílů a pravidelné výplaty plnění pojištěnému vždy ve výši hodnoty zrušených podílů nebo jejich části. Pojistitel je oprávněn odečíst tzv. stornovací poplatek ve výši a za podmínek specifikovaných v článku 15, odst. 4 těchto smluvních ujednání. 5. Pravidelné výplaty hodnoty podílů budou prováděny za použití prodejní ceny podílů aktuální ke dni rušení části podílů.

8 Článek 19 Převod podílů programů investování 1. Pojistník je oprávněn převádět podíly připsané na podílovém účtu z garantovaného programu investování do standardních programů investování. Na žádost pojistníka pojistitel zruší podíly garantovaného programu investování připsané na podílovém účtu (nebo jejich část) a nahradí je podíly standardních programů investování tak, aby hodnota nově vytvořených podílů odpovídala hodnotě zrušených podílů. Pojistitel stanoví minimální hodnotu takto převáděných podílů. 2. Podíly standardních programů investování připsané na podílovém účtu je pojistník oprávněn dále převádět podle zásad uvedených v odst. 1 mezi těmito standardními programy investování, přičemž převod podílů ze standardních programů investování do garantovaného programu investování není možný. 3. Za první převod podílů v každém pojistném roce nebude pojistitel odčítat žádné podíly. Za každý další převod podílů v témž pojistném roce je pojistitel oprávněn odečíst paušálně podíly v hodnotě administrativních nákladů spojených s převodem. 4. Převody podílů budou provedeny za použití prodejní ceny podílů jednotlivých programů investování platné v době převodu. 5. Pojistitel je oprávněn stanovit minimální hodnotu podílů, která může být ponechána v jednotlivých programech investování po převodu. Článek 20 Změna alokace pojistného 1. Pojistník je oprávněn zvolit si místo garantovaného programu investování standardní program investování, do kterého se alokuje běžné a dodatečné běžné pojistné, či snížit poměr, ve kterém se běžné a dodatečné běžné pojistné alokuje do garantovaného programu investování, ve prospěch standardních programů investování. Tato změna je možná, pouze pokud jsou uhrazeny všechny předepsané splátky běžného a dodatečného běžného pojistného. 2. Pokud již došlo ke změně alokace pojistného podle odst. 1, je pojistník oprávněn dále měnit program investování, do kterého se alokuje běžné a dodatečné běžné pojistné, či měnit poměr, ve kterém se alokuje běžné a dodatečné běžné pojistné do jednotlivých programů investování, za předpokladu, že při takové změně nedojde ke zvýšení stávajícího poměru, ve kterém se alokuje běžné a dodatečné běžné pojistné do garantovaného programu investování. 3. Za první změnu alokace v každém pojistném roce nebude pojistitel odčítat žádné podíly. Za každou další změnu alokace v témž pojistném roce je pojistitel oprávněn odečíst paušálně podíly v hodnotě administrativních nákladů spojených s touto změnou. 4. Změna alokace nabude účinnosti od data splatnosti splátky běžného pojistného bezprostředně následující po schválení změny pojistitelem. 5. Pojistitel stanoví minimální a maximální část pojistného, která může být alokována do jednotlivých programů investování. 6. Alokace běžného pojistného v jednotlivých pojistných obdobích do standardních programů investování se provádí podle zásad a výše alokačních procent uvedených v článku 11, odst. 3 a 6 pro garantovaný program investování. Dodatečné běžné pojistné se v takovém případě převádí na podíly jednotlivých programů investování v aktuálním poměru používaném pro běžné pojistné. Článek 21 Právo na odložení zrušení podílů 1. Pojistitel je oprávněn podle vlastního uvážení odložit zrušení podílů jednotlivých programů investování podle článků 14, 15, 16, 17, 18 a 19 těchto smluvních ujednání. Pojistitel je povinen písemně informovat pojistníka o tomto odkladu. 2. Zrušení podílů jednotlivých programů investování může být odloženo až o jeden (1) měsíc. V případě, kdy jsou rušeny podíly programu investování, který je vztažen k aktivům představovaným nemovitostmi a hmotným movitým majetkem, může být zrušení podílů odloženo až o šest (6) měsíců. Článek 22 Zaokrouhlování 1. Splátky pojistného a pojistná částka se zaokrouhlují na celé koruny české dle obecných pravidel zaokrouhlování. 2. Při výplatě pojistného plnění, jakož i při výplatě hodnoty podílů podle článků 15, 17 a 18 těchto smluvních ujednání a jiných výplatách spojených s pojištěním, bude vyplacená částka zaokrouhlena na celé koruny české dle obecných pravidel zaokrouhlování.

9 Článek 23 Danění 1. Pojistitel je povinen, pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis České republiky, snížit poskytované plnění či jinou výplatu spojenou s pojištěním o částku stanovenou obecně závazným předpisem (nebo vypočtenou podle tohoto předpisu) a určenou k poukázání podle tohoto obecně závazného právního předpisu k odvedení pojistitelem. PŘIPOJIŠTĚNÍ Článek 24 Společná ustanovení 1. Společně s pojištěním lze sjednat také připojištění, a to a) připojištění pro případ smrti úrazem a trvalého tělesného poškození následkem úrazu (dále také jen připojištění STNÚ nebo připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu ), b) připojištění pro případ trvalé plné invalidity (dále také jen připojištění PTPI nebo invalidní připojištění ), c) připojištění zproštění od placení pojistného pro případ plné pracovní neschopnosti (dále také jen připojištění ZPPN nebo připojištění zproštění od placení pojistného ), d) připojištění pro případ závažných onemocnění (dále také jen připojištění PPZO nebo připojištění závažných onemocnění ). Ustanovení tohoto článku se vztahují na všechna připojištění sjednaná spolu s pojištěním, není-li níže řečeno nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 2. V případě pojištění dvojice lze sjednat připojištění pro oba pojištěné nebo pouze pro jednoho z pojištěných. 3. Připojištění zaniká na výročí bezprostředně následující po datu, kdy pojištěný dosáhne věku šedesáti (60) let. Pokud bylo připojištění sjednáno u pojištění dvojice pro oba pojištěné, zaniká připojištění na výročí bezprostředně následující po datu, kdy starší z pojištěných dosáhne věku šedesáti (60) let. 4. Připojištění zaniká rovněž výpovědí ze strany pojistníka. Zrušení připojištění z důvodu výpovědi bude provedeno na výročí, pokud bude písemná výpověď doručena pojistiteli alespoň šest (6) týdnů před tímto výročím. 5. Připojištění rovněž zaniká při zániku pojištění z jakéhokoliv důvodu, nebo pokud je pojištění převedeno na pojištění bez placení pojistného s pojistnou částkou sníženou na nulu podle článku 16, odst. 3 těchto smluvních ujednání. 6. Pojistitel neposkytne pojistné plnění z připojištění, pokud pojistná událost nastala v přímé či nepřímé souvislosti s událostmi, aktivitami či skutečnostmi uvedenými mezi výlukami pro připojištění ve Všeobecných pojistných podmínkách Pojistná částka pro připojištění, byla-li sjednána, bude při každém výročí navyšována shodně se zvýšením pojistné částky pro případ smrti. 8. Pojistné za připojištění je hrazeno měsíčně odečítáním podílů z podílového účtu podle článku 13, odst. 3 těchto smluvních ujednání, jeho výše za daný měsíc je tedy rovna hodnotě takto odečtených podílů. Článek 25 Pojistné plnění z připojištění smrti úrazem a trvalých následků úrazu 1. Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, že připojištění STNÚ bylo v okamžiku pojistné události sjednáno a nezaniklo. 2. Zemře-li pojištěný (nastane-li pojistná událost) následkem úrazu vymezeného ve VPP, vyplatí pojistitel dodatečné pojistné plnění pro případ smrti následkem úrazu navíc k pojistnému plnění pro případ smrti uvedenému v článku 4 těchto smluvních ujednání. 3. Pojistné plnění v případě pojistné události smrti úrazem je rovno pojistné částce sjednané v pojistné smlouvě pro připojištění STNÚ a uvedené na pojistce platné v den pojistné události. Pojistná částka pro připojištění STNÚ je rovna pojistné částce pro případ smrti, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 4. Utrpí-li pojištěný úraz vymezený ve VPP, který zanechá ve lhůtě uvedené ve VPP trvalé tělesné poškození specifikované v těchto smluvních ujednáních, vyplatí pojistitel v důsledku této pojistné události pojištěnému pojistné plnění rovné procentu z pojistné částky (sjednané pro připojištění STNÚ a uvedené na pojistce) podle seznamu v odst. 6 tohoto článku. V případě druhého nebo dalšího pojistného plnění z připojištění STNÚ je postup upraven ve VPP 9, přičemž souhrnem všech vyplacených pojistných plnění se pro účely tohoto článku rozumí procento z aktuální pojistné částky sjednané pro připojištění STNÚ určené jako součet procentních sazeb všech těchto vyplacených plnění. 5. Zanechá-li jednotlivý úraz více tělesných poškození uvedených v seznamu v odst. 6 tohoto článku, vyplatí pojistitel pouze jedno plnění, a to nejvyšší plnění za jedno tělesné poškození stanovené podle odst. 6 tohoto článku.

10 6. Ztrátou orgánu či končetiny se v následujícím seznamu rozumí jeho fyzická ztráta nebo úplné pozbytí jeho funkce. Pojistné plnění v případě trvalého tělesného poškození následkem úrazu jako % pojistné částky Ztráta obou očí nebo úplná ztráta vidění % Ztráta obou rukou v zápěstí nebo nad ním % Ztráta obou nohou v kotníku nebo nad ním % Ztráta ruky v zápěstí nebo nad ním a současná ztráta nohy v kotníku nebo nad ním % Ztráta jednoho oka nebo úplná ztráta jeho vidění...50% Ztráta jedné ruky v zápěstí nebo nad ním...50% Ztráta všech článků všech prstů jedné ruky...40% Ztráta palce ruky...20% Ztráta všech článků dvou prstů jedné ruky...10% Ztráta jedné nohy v koleni nebo nad ním...50% Ztráta jedné nohy v kotníku nebo nad ním...40% Ztráta všech článků všech prstů jedné nohy...25% Ztráta všech článků palce nohy...5% Ztráta všech článků dvou prstů nohy...5% Ztráta sluchu obou uší...50% Ztráta sluchu jednoho ucha...20% Ztráta varlete...10% Ztráta obou varlat...30% Úplná ztráta penisu...40% Ztráta jedné plíce...50% Ztráta jedné ledviny...50% Ztráta obou ledvin % Ztráta sleziny...10% Článek 26 Pojistné plnění z invalidního připojištění 1. Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, že připojištění PTPI bylo v okamžiku pojistné události sjednáno a nezaniklo. 2. Jsou-li splněny podmínky pro výplatu pojistného plnění (nastane-li pojistná událost) z invalidního připojištění vymezené ve VPP, vyplatí pojistitel pojištěnému pojistnou částku (sjednanou pro připojištění PTPI a uvedenou na pojistce platné v den pojistné události) sníženou o nezaplacené splátky běžného a dodatečného běžného pojistného. Pojistná částka pro připojištění PTPI je rovna pojistné částce pro případ smrti, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 3. Pokud hodnota podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného je vyšší než pojistné plnění uvedené v odst. 2 tohoto článku, vyplatí pojistitel jako pojistné plnění hodnotu těchto podílů namísto sjednané pojistné částky. 4. Jsou-li na podílovém účtu připsány podíly vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného, vyplatí pojistitel pojistné plnění určené podle odst. 2 nebo odst. 3 tohoto článku ještě zvýšené o hodnotu těchto podílů. 5. Hodnota podílů dle odst. 3 a/nebo dle odst. 4 tohoto článku je stanovena na základě prodejní ceny podílů platné ke dni doručení oznámení pojistné události. 6. Vyplacením pojistného plnění z titulu trvalé plné invalidity zaniká jak připojištění PTPI, tak i celé pojištění, ke kterému bylo sjednáno připojištění PTPI. Je-li pojištění sjednáno jako pojištění dvojice, dochází k následkům dle věty první v případě, že bylo takto plněno jednomu z dvojice pojištěných. Článek 27 Pojistné plnění z připojištění zproštění od placení pojistného 1. Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, že připojištění ZPPN bylo v okamžiku pojistné události sjednáno a nezaniklo. 2. Pojistitel zprostí pojistníka povinnosti platit běžné pojistné v případech (pojistných událostí) vymezených ve Všeobecných pojistných podmínkách 10. Pokud se připojištění vztahuje i na dodatečné běžné pojistné, je pojistník v případech těchto pojistných událostí zproštěn i od placení dodatečného běžného pojistného. 3. Pojistník je zproštěn od placení pojistného nejdéle do konce plné pracovní neschopnosti pojištěného, nebo do výročí bezprostředně následujícího po dni, kdy pojištěný dosáhne věku šedesáti (60) let, nastane-li tato skutečnost dříve. 4. Plnění pojistitele z připojištění ZPPN se v souladu se Všeobecnými pojistnými podmínkami 10 automaticky vztahuje na zvýšení běžného (resp. dodatečného běžného) pojistného v důsledku indexace. V ostatních případech zvýšení běžného pojistného rozhodne pojistitel před každým takovým zvýšením, zda se připojištění ZPPN bude vztahovat i na toto zvýšené běžné pojistné.

11 Článek 28 Pojistné plnění z připojištění závažných onemocnění 1. Ustanovení tohoto článku se použijí pouze v případě, že připojištění PPZO bylo v okamžiku pojistné události sjednáno a nezaniklo. 2. Pojistitel vyplatí pojištěnému pojistné plnění z připojištění PPZO, jsou-li splněny podmínky vymezené ve Všeobecných pojistných podmínkách 11 a nastala-li některá z pojistných událostí 12 uvedená v článku 29 těchto smluvních ujednání. 3. Výše pojistného plnění z připojištění PPZO podle odst. 2 tohoto článku je rovna a) buď pojistné částce sjednané v pojistné smlouvě pro připojištění PPZO a uvedené na pojistce platné v den pojistné události, a to snížené o dlužné splátky běžného nebo dodatečného běžného pojistného, nebo b) hodnotě podílů připsaných na podílovém účtu a vytvořených na základě zaplacení běžného a dodatečného běžného pojistného, je-li tato hodnota vyšší. Pojistná částka pro připojištění PPZO je rovna pojistné částce pro případ smrti, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 4. Jsou-li na podílovém účtu připsány podíly vytvořené na základě zaplacení mimořádného pojistného, vyplatí pojistitel pojistné plnění zjištěné dle odst. 3 písm. a) nebo písm. b) tohoto článku ještě zvýšené o hodnotu těchto podílů. 5. Hodnota podílů dle odst. 3 písm. b) a/nebo dle odst. 4 tohoto článku je stanovena na základě prodejní ceny podílů platné v den doručení oznámení pojistné události. 6. Vyplacením pojistného plnění z titulu závažných onemocnění zaniká jak připojištění PPZO, tak i celé pojištění, ke kterému bylo sjednáno připojištění PPZO. Je-li pojištění sjednáno jako pojištění dvojice, dochází k následkům dle věty první v případě, že bylo takto plněno jednomu z dvojice pojištěných. 7. Pokud dojde k pojistné události (která by jinak mohla být právním důvodem pro plnění z připojištění PPZO) v den, kdy od uzavření smlouvy o připojištění PPZO neuběhla ještě čekací doba vymezená v odst. 8 tohoto článku nebo jsou u pojištěného před uplynutím této čekací doby diagnostikovány příznaky závažného onemocnění vedoucího později ke vzniku pojistné události, kterou je toto závažné onemocnění, pojistné plnění se nevyplácí 13 a připojištění PPZO zaniká. Pojistitel v takovém případě zvýší počet podílů připsaných na podílovém účtu o podíly odečtené podle článku 13, odst. 3 těchto smluvních ujednání v souvislosti s připojištěním PPZO. Pojistná částka pro základní pojištění a výše běžného pojistného zůstávají v takovém případě beze změny. 8. Čekací doba je pro připojištění PPZO stanovena na šest (6) měsíců od počátku připojištění PPZO. 9. Pojistitel je oprávněn snížit výši pojistného plnění z připojištění PPZO o pojistné plnění spojené s pojištěním a/nebo o hodnotu vyplacených podílů, bylo-li takové plnění nebo taková výplata hodnoty podílů provedena pojistitelem v období po vzniku pojistné události a před jejím oznámením pojistiteli. Plnění z připojištění PPZO se nesnižuje o výplaty hodnoty podílů vytvořených na základě zaplacení mimořádného pojistného. Článek 29 Definice závažných onemocnění a seznam pojistných událostí z připojištění závažných onemocnění 1. Závažný akutní infarkt myokardu Akutním infarktem myokardu (srdečního svalu) se pro účely tohoto článku rozumí onemocnění, při němž dochází k odumření části srdečního svalu v důsledku náhlého uzávěru věnčité tepny, která zásobuje danou oblast. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká, pokud je diagnóza akutního infarktu myokardu potvrzena podle všech čtyř následujících kritérií: a) anamnéza typické bolesti na hrudi, b) nově vzniklé elektrokardiografické (EKG) změny provázející subjektivní potíže, které dokumentují vznik a rozvoj akutního infarktu myokardu, c) významný vzestup kardiospecifických enzymů, d) echokardiograficky dokumentovaná ejekční frakce levé komory srdeční rovna nebo nižší než 40% při vyšetření provedeném alespoň šest (6) týdnů po vzniku akutního infarktu myokardu. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne v těchto případech: a) pojištěný prodělal jakýkoli akutní infarkt myokardu již před uzavřením připojištění PPZO, b) onemocnění bylo klasifikováno jako angina pectoris jakéhokoli typu. 2. Cévní mozková příhoda (mozková mrtvice) Mozkovou mrtvicí se pro účely tohoto článku rozumí cévní onemocnění mozku, které má za následek vznik takových klinicky

12 prokazatelných neurologických příznaků, které v akutní fázi trvají po dobu alespoň dvacet čtyři (24) hodin a zároveň následně přecházejí v trvalý neurologický defekt, který je prokazatelný při odborném vyšetření s odstupem šesti (6) týdnů po vzniku onemocnění. Diagnóza cévní mozkové příhody musí být dokumentována vznikem nových odpovídajících změn při vyšetření počítačovou tomografií (CT) nebo nukleární magnetickou rezonancí (MRI). Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne v těchto případech: a) onemocnění bylo klasifikováno jako transientní ischemická ataka, b) příznaky porušené funkce centrálního nervového systému byly způsobené migrénou, c) příznaky porušené funkce centrálního nervového systému byly způsobené úrazem, hypoxií (nedostatečným okysličením krve) a/nebo cévním onemocněním, d) příznaky porušené funkce oka a/nebo očního nervu byly způsobené úrazem, hypoxií (nedostatečným okysličením krve) a/nebo cévním onemocněním, e) příznaky poruchy vestibulárního aparátu byly způsobené jeho nedostatečným prokrvením (ischemií). 3. Zhoubné novotvary (nádory) Zhoubným novotvarem (nádorem) se pro účely tohoto článku rozumí onemocnění, při němž dochází k nekontrolovanému růstu a šíření zhoubných buněk, které pronikají do normální tkáně. Pojištěný je povinen předložit pojistiteli lékařskou dokumentaci, která obsahuje jasnou histologickou klasifikaci zhoubného novotvaru (nádoru), která byla potvrzena onkologem nebo patologem. Pro potřeby definice této pojistné události termín zhoubný novotvar (nádor) zahrnuje: a) solidní (kompaktní) zhoubné nádory, b) leukémii (vyjma chronické lymfatické leukémie), c) maligní lymfomy, d) Hodgkinovu chorobu, e) zhoubná onemocnění kostní dřeně, f) metastázující kožní nádory. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevznikne v těchto případech: a) chronická lymfatická leukémie, b) nádory typu carcinoma in situ, c) cervikální dysplazie a/nebo karcinom cervixu klasifikované jako CIN-1, CIN-2 nebo CIN-3, d) nádorová bujení klasifikovaná histologicky jako premaligní (prekancerózy) a/nebo jako neinvazivní karcinom, e) karcinomy prostaty hodnocené podle TNM klasifikace stupněm T1 (včetně T1a nebo T1b) a/nebo hodnocené nižšími stupni podle jakékoli jiné srovnatelné klasifikace, f) kožní melanomy hodnocené podle klinické a patologické klasifikace stupněm nižším než IIA (to znamená stupněm nižším než T2b podle TNM klasifikace, s histologicky oveřenou hloubkou invaze méně než 2 mm bez ulcerace), g) všechny hyperkeratózy a karcinomy vycházející z bazálních a skvamozních kožních buněk, h) jakékoli nádory, pokud u pojištěného byla prokázána přítomnost viru HIV (AIDS). 4. Konečná (terminální) fáze selhání ledvin Konečnou (terminální) fází selhání ledvin se pro účely tohoto článku rozumí úplná a nezvratná ztráta funkce obou ledvin. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká, pokud je pojistiteli lékařskou dokumentací doloženo, že pojištěný musí podstupovat pravidelnou hemodialýzu po dobu minimálně tří (3) měsíců. Pojistná událost nastává uplynutím posledního dne uvedené lhůty. 5. Transplantace životně důležitého orgánu Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká po uplynutí minimálně šesti (6) měsíců od doby, kdy byl pojištěný zařazen na oficiální seznam čekatelů na transplantaci (waiting-list) alespoň jednoho úplného lidského orgánu z níže uvedeného seznamu, nebo, pokud pojištěnému byla provedena transplantace jednoho úplného lidského orgánu z níže uvedeného seznamu: a) srdce, b) plíce, c) játra, d) ledvina, e) pankreas (slinivka břišní), f) totální (úplná) ablace kostní dřeně a následná transplantace lidské kostní dřeně za použití kmenových hematopoetických buněk. Transplantace úplného lidského orgánu musí být lékařsky nezbytná a musí být v lékařské dokumentaci podložena předchozím úplným (terminálním) selháním funkce vlastního orgánu.

13 Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevzniká v takových případech transplantace kostní dřeně, kdy transplantaci nepředchází totální (úplná) ablace kostní dřeně a zároveň, pokud následná transplantace lidské kostní dřeně byla provedena za použití jiných než kmenových hematopoetických buněk. 6. Bypass srdečních (věnčitých) tepen vyžadující mimotělní oběh Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká, pokud pojištěný podstoupí kardiochirurgický výkon splňující všechna následující kritéria: a) jde o výkon na otevřeném srdci, b) výkon byl proveden za pomoci mimotělního oběhu, c) důvodem kardiochirurgického výkonu bylo provedení bypassu alespoň dvou (2) zúžených nebo uzavřených srdečních (věnčitých) tepen za pomoci žilních štěpů z oblasti dolních končetin nebo vnitřních mammárních tepen. Pojištěný je povinen na požádání pojistitele předložit angiografii (koronarografii), která byla důvodem provedení výše uvedeného kardiochirurgického výkonu. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevzniká v těchto případech: a) jakékoli způsoby nechirurgického zprůchodnění srdečních (věnčitých) tepen pomocí intraarteriálních katetrů, mezi které patří například angioplastika (PTCA), rotablace, laserové techniky a nebo jakékoli jiné podobné procedury, b) jakékoli kardiochirurgické operační výkony na srdečních (věnčitých) tepnách, které byly provedeny bez použití mimotělního oběhu. 7. Slepota Slepotou se pro účely tohoto článku rozumí úplná klinicky ověřená a nezvratná ztráta vidění obou očí způsobená akutním onemocněním, která byla ověřená a potvrzená písemným vyjádřením odborníka (oftalmologa). Předložená lékařská dokumentace musí rovněž obsahovat písemné vyjádření odborníka (oftalmologa) potvrzující, že v době ohlášení této pojistné události není známá žádná medicínská procedura, pomocí které by bylo možné úplnou ztrátu vidění obou očí ovlivnit. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevzniká, pokud byla slepota obou očí způsobená úrazem. 8. Hluchota Hluchotou se pro účely tohoto článku rozumí úplná klinicky ověřená a nezvratná ztráta sluchového vjemu obou uší trvající déle než dvanáct (12) měsíců způsobená akutním onemocněním, která byla ověřená a potvrzená písemným vyjádřením odborníka (ušního lékaře). Předložená lékařská dokumentace musí rovněž obsahovat písemné vyjádření odborníka (ušního lékaře) potvrzující, že v době ohlášení této pojistné události není známá žádná medicínská procedura, pomocí které by bylo možné úplnou ztrátu sluchového vjemu obou uší ovlivnit. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevzniká, pokud byla hluchota obou uší způsobená úrazem. 9. Nezhoubný nádor mozku Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vznikne na základě písemného vyjádření neurologa nebo neurochirurga, které potvrdí přítomnost nádoru v nitrolební oblasti splňujícího obě následující kritéria: a) jedná se o nezhoubný nádor v oblasti mozkové tkáně nebo o nezhoubný intrakraniální nádor, který svým růstem způsobuje poškození mozku, b) přítomnost uvedeného nádoru nezbytně vyžaduje provedení neurochirurgického zákroku nebo (pokud je uvedený nádor neoperabilní) musí způsobovat příznaky trvalého neurologického poškození. Nárok na pojistné plnění z této pojistné události nevzniká, pokud je nezhoubný nádor mozku klasifikován jako: a) cysta, b) granulom, c) malformace postihující mozkové tepny, d) malformace postihující mozkové žíly, e) hematom, f) nádor v oblasti hypofýzy, g) nádor v oblasti míchy. 10. Terminální (smrtelné) choroby Nárok na pojistné plnění z této pojistné události vzniká na základě písemného vyjádření odpovídajícího odborného lékaře, které u pojištěného potvrdí výskyt jakékoli nevyléčitelné nemoci, která s vysokou pravděpodobností může vést k úmrtí pojištěného v horizontu dvanácti (12) měsíců ode dne ohlášení této pojistné události. Toto písemné vyjádření odborného lékaře musí projít schválením vedoucího lékaře pojistitele. Pojištěný je povinen na požádání pojistitele absolvovat krevní vyšetření prokazující jeho HIV negativitu.

14 STANDARDNÍ PROGRAMY INVESTOVÁNÍ Článek 30 Standardní programy investování 1. Každý standardní program investování je vztažen k odděleným a identifikovatelným aktivům pojistitele. 2. Pojistník si může zvolit z řady standardních programů investování odlišujících se typem aktiv, ke kterým jsou vztaženy, a tím i výnosností a mírou rizika. 3. Pojistitel si vyhrazuje právo uzavřít kdykoliv vstup do standardního programu investování pro účely specifikované v článcích 9, 10, 19 a 20 těchto smluvních ujednání. 4. Jakékoliv výnosy a zhodnocení aktiv, ke kterým je standardní program investování vztažen, budou připsány k těmto aktivům. Tato částka, po odečtení případného zdanění, zvýší hodnotu všech podílů standardního programu investování. 5. Podíly standardního programu investování mohou být vytvořeny pouze tehdy, pokud jsou do portfolia aktiv, k nimž je vztažen standardní program investování, přidána aktiva, jejichž hodnota je rovna hodnotě vytvářených podílů. 6. S výjimkou článku 32, odst. 4, 5 a 6 těchto smluvních ujednání mohou být z portfolia aktiv, k nimž je vztažen standardní program investování, odebrána aktiva pouze tehdy, pokud jsou v standardním programu investování zrušeny podíly, jejichž hodnota odpovídá hodnotě odebíraných aktiv. 7. Vzhledem k charakteru standardních programů investování není cena jejich podílů pojistitelem garantována. 8. Pojistitel si vyhrazuje právo ustanovit další standardní programy investování nebo sloučit, rozdělit či uzavřít existující standardní programy investování. Pojistník bude písemně vyrozuměn o každém takovém sloučení, rozdělení či uzavření. Článek 31 Omezení zájmu ve standardních programech investování 1. Připisování podílů jednotlivých standardních programů investování na podílový účet je pouze pomyslné a slouží výhradně ke stanovení výše pojistného plnění a jiných nároků plynoucích z pojištění. 2. Aktiva, k nimž jsou jednotlivé standardní programy investování vztaženy, a výnosy plynoucí z těchto aktiv jsou vlastnictvím pojistitele a zůstávají jím po celou dobu trvání pojištění. Pojištění proto nezakládá žádný nárok na žádná aktiva pojistitele, ani na žádné výnosy z těchto aktiv plynoucí. Článek 32 Oceňování standardních programů investování 1. Aktiva, k nimž jsou jednotlivé standardní programy investování vztaženy, budou oceňována v obdobích stanovených na základě uvážení pojistitele, minimálně však jednou za měsíc. 2. Maximální hodnota standardního programu investování je stanovována pojistitelem, a to na základě tržní hodnoty, za kterou by mohla být pořízena aktiva, k nimž je standardní program investování vztažen, zvýšené o náklady související s jejich pořízením, snížené o odpočty na pokrytí nákladů, poplatků souvisejících se správou a daňových a jiných srážek souvisejících se standardním programem investování, které jsou skutečným či potenciálním závazkem těchto aktiv, a o výpůjčky spojené se standardním programem investování. 3. Minimální hodnota standardního programu investování je stanovována pojistitelem, a to na základě tržní hodnoty, za kterou by mohla být prodána aktiva, k nimž je standardní program investování vztažen, snížené o náklady vynaložené na jejich realizaci, snížené o odpočty na pokrytí nákladů, poplatků souvisejících se správou a daňových a jiných srážek souvisejících se standardním programem investování, které jsou skutečným či potenciálním závazkem těchto aktiv, a o výpůjčky spojené se standardním programem investování. 4. Pojistitel je oprávněn odečíst od aktiv, k nimž je standardní program investování vztažen, všechny náklady, srážky a jiné poplatky přímo spojené se spravováním standardního programu investování, včetně výdajů na pořízení, prodej, oceňování a správu těchto aktiv. 5. Pojistitel je oprávněn odečíst od aktiv, k nimž je standardní program investování vztažen, všechny daňové srážky spojené s těmito aktivy a jiné srážky spojené se standardním programem investování, které pojistitel uzná skutečným nebo potenciálním závazkem těchto aktiv a o výnos z výpůjček v souvislosti se standardním programem investování. 6. Pojistitel je oprávněn odečíst od aktiv, k nimž je standardní program investování vztažen, poplatek související se správou aktiv, jehož výše nepřesáhne 2 % ročně z hodnoty těchto aktiv. Tento poplatek je odečítán po částech, a to při každém oceňování. 7. Pojistitel provede všechna rozhodnutí týkající se oceňování aktiv, k nimž je standardní program investování vztažen, a stanoví správce portfolia odpovědného za správu těchto aktiv.

15 Článek 33 Stanovení cen podílů standardních programů investování 1. Nákupní a prodejní cena podílů jednotlivých standardních programů investování je stanovována pojistitelem každý oceňovací den. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílů činí 5 % z nákupní ceny podílů. 2. Nákupní cena podílů standardního programu investování je stanovena tak, aby nepřesáhla maximální hodnotu standardního programu investování vynásobenou koeficientem 100/95 a vydělenou celkovým počtem podílů standardního programu investování. Výsledek je zaokrouhlen nahoru, a to nejvýše o jedno procento. 3. Prodejní cena podílů standardního programu investování je stanovena tak, aby nebyla nižší než minimální hodnota standardního programu investování vydělená celkovým počtem podílů standardního programu investování. Výsledek je zaokrouhlen dolů, a to nejvýše o jedno (1) procento. GARANTOVANÝ PROGRAM INVESTOVÁNÍ Článek 34 Garantovaný program investování 1. Garantovaný program investování je představován podíly. 2. Pojistitel stanoví nákupní a prodejní cenu každého podílu garantovaného programu investování každý oceňovací den. Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílů činí 5 % z nákupní ceny podílů. Pojistitel zaručuje, že prodejní cena podílu nikdy neklesne. 3. Při stanovování nákupní a prodejní ceny podílů garantovaného programu investování je pojistitel oprávněn odečíst správní poplatek, jehož výše nepřesáhne 2,5 % ročně z hodnoty podílů garantovaného programu investování připsaných na podílových účtech. Tento poplatek je odečítán po částech, a to při každém oceňování. 4. Pojistitel si vyhrazuje právo ustanovit další garantované programy investování nebo sloučit, rozdělit či uzavřít existující garantované programy investování. Pojistník bude písemně vyrozuměn o každém takovém sloučení, rozdělení či uzavření. 5. Připisování podílů garantovaného programu investování na podílový účet je pouze pomyslné a slouží výhradně ke stanovení výše pojistného plnění a jiných nároků plynoucích z pojištění. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Článek Pojistitel si vyhrazuje právo změnit tato smluvní ujednání, zejména pokud dojde ke změnám daňových a ostatních právních předpisů, které ovlivní toto pojištění, právní postavení pojistitele nebo programy investování, a také pokud nastanou takové okolnosti, které znemožní či neúnosně ztíží zachování současného stavu. 2. Pojistitel oznámí takovou změnu těchto smluvních ujednání, která má vztah k pojistným smlouvám uzavřeným před vydáním změny, bez zbytečného odkladu. V případě, kdy pojistník doručí do třiceti (30) dnů od doručení oznámení změny pojistiteli odmítnutí takové změny smluvních ujednání, budou nadále platit smluvní ujednání ve znění před takovou změnou. 3. Obsah těchto smluvních ujednání a obsah Všeobecných pojistných podmínek (VPP) 14 je vzájemně provázán; při současné změně VPP a smluvních ujednání je odmítnutí nového znění VPP a smluvních ujednání vzájemně podmíněno, tedy zejména odmítnutím změny VPP vyjadřuje pojistník i odmítnutí s těmito VPP obsahově spojených smluvních ujednání a naopak. 4. Pojistitel je povinen plnit pouze na účet vedený v České republice nebo na adresu oprávněné osoby v České republice. Platby, jejichž výše přesahuje hranici stanovenou pojistitelem 15, poukazuje pojistitel pouze bezhotovostním způsobem, nedohodnou-li se strany jinak. 5. V případech, kdy pojištěný nebo pojistník činí úkony související s odbytným nebo s pojistnou událostí, přičemž výše odbytného či pojistného plnění může překročit hranici stanovenou pojistitelem 16, je pojistitel oprávněn požadovat, aby listiny byly podepisovány buď před určeným pracovníkem pojistitele (s tím, že tento pracovník je oprávněn zkontrolovat osobní totožnost osoby činící podpis nebo prohlášení podle úředního dokladu) nebo s úředním ověřením podpisu příslušným orgánem státní správy, resp. samosprávy, nebo notářem. 6. Tato smluvní ujednání vydává pojistitel ke dni Na Návrhy na uzavření pojistné smlouvy odeslané pojistiteli nebo předané pojišťovacímu agentovi pojistitele přede dnem uvedeným v předchozím odstavci se vztahují dosavadní smluvní ujednání (Smluvní ujednání pro investiční životní pojištění Commercial Union - Osobní životní plán s garantovaným programem investování), pokud se strany nedohodnou jinak.

16 01/03 OZG vydanými pod číslem VPP ke dni vydání těchto smluvních ujednání viz článek 13, odst. 2 VPP 3 ke dni vydání těchto smluvních ujednání je alokační procento pro mimořádné pojistné 97 % 4 ke dni vydání těchto smluvních ujednání Český statistický úřad 5 ke dni vydání těchto smluvních ujednání viz článek 14 VPP a 801 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 6 ke dni vydání těchto smluvních ujednání viz článek 14 VPP a 801 občanského zákoníku 7 ke dni vydání těchto smluvních ujednání viz článek 14 VPP a 801 občanského zákoníku 8 ke dni vydání těchto smluvních ujednání viz článek 12 VPP 9 ke dni vydání těchto smluvních ujednání viz článek 8 VPP 10 ke dni vydání těchto smluvních ujednání viz článek 10 VPP 11 ke dni vydání těchto smluvních ujednání viz článek 11 VPP 12 ke dni vydání těchto smluvních ujednání okamžik pojistné události vymezen v článku 4, odst. 7 VPP 13 ke dni vydání těchto smluvních ujednání viz článek 11, odst. 4 VPP 14 vydaných pod číslem VPP ke dni vydání těchto smluvních ujednání je tato hranice stanovena na Kč ,- (padesát-tisíc-korun-českých) 16 ke dni vydání těchto smluvních ujednání je tato hranice stanovena na Kč ,- (padesát-tisíc-korun-českých)

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ. (dále též jen SZJ 3.

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ. (dále též jen SZJ 3. SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNA, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ (dále též jen SZJ 3.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato smluvní ujednání jsou

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN BĚŽNÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZP 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN JEDNORÁZOVÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZJ 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZÁVAŽNÝCH ONĚMOCNĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 )

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN ZPP VIS 2.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. TALISMAN (DÁLE TAKÉ JEN TAL 5.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL 4.1 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP ) jsou

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.0 )

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP

Více

VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.1 )

VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.1 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.1 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP ) jsou

Více

EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL 5.0 )

EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL 5.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. EASYLIFE (DÁLE TAKÉ JEN AEL 5.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP )

Více

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 )

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP

Více

TALISMAN. (dále též jen TAL 3.0 )

TALISMAN. (dále též jen TAL 3.0 ) SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. TALISMAN (dále též jen TAL 3.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tato smluvní ujednání jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy

Více

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 1.0 )

AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 1.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. AVIVA VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 1.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3)

SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) SAZEBNÍK POPLATKŮ POJIŠTĚNÍ AVIVA VISION (VIS 1.0, VIS 2.0) A VISION (VIS 2.1, VIS 3.0, VIS 3.1, VIS 3.2, VIS 3.3) Tento sazebník poplatků pojištění Aviva Vision (VIS 1.0, VIS 2.0) a Vision (VIS 2.1, VIS

Více

1 Pojistná smlouva Garde

1 Pojistná smlouva Garde SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE 3 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK GAR 3.1 účinnost od 1. října 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění Garde obsahuje vždy ke dni uzavření

Více

1 Pojistná smlouva EasyLife

1 Pojistná smlouva EasyLife SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ EASYLIFE 6 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK EL 6.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění EasyLife obsahuje vždy ke dni uzavření

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

1 Pojistná smlouva MultiLife

1 Pojistná smlouva MultiLife SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ MULTILIFE 3 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK MUL 3.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění MultiLife obsahuje vždy ke dni uvření

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 5.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ KAMARÁD účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník pojištění Kamarád obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění pojišťovnou.

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 3.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Část A I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Část A I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka

Více

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny

Popis a podmínky asistenčních služeb pro rok 2015 jsou uvedené na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ KAMARÁD POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK KAM 1.2 účinnost od 1. září 2016 Tento Sazebník pojištění KAMARÁD obsahuje aktuální výši poplatků, alokačních

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE 4.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.2 účinnost od 18. května 2017 Tento Sazebník životního pojištění Garde obsahuje aktuální

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. září Tento Sazebník investičního životního pojištění FAIRLIFE

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE 1.1 účinnost od 1. ledna 2018 Tento Sazebník pojištění BalanceLife obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění

Speciální pojistné podmínky pro FLEXI životní pojištění Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group, Pardubice, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, IČ: 47452820. Datum zápisu v OR vedeném KS v Hradci Králové 1. 10. 1992 v oddílu B a vložce 855. Speciální

Více

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny

Aktuální poplatek za správu aktiv jednotlivých investičních strategií naleznete na internetových stránkách pojišťovny SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ BALANCELIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK BL 1.1 účinnost od 1. září 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Část A I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Část A I SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v OR u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ VISION 6.2 POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK VIS 6.2 účinnost od 1. června 2017 Tento Sazebník životního pojištění Vision obsahuje aktuální

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 19. 12. 2018 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA

Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA ZPPŽPP O-963/14 Zvláštní pojistné podmínky pro životní pojištění PERSPEKTIVA Obsah: Článek 1 Úvodní ustanovení 1 Článek 2 Rozsah pojištění 1 Článek 3 Pojistná událost, pojistná nebezpečí 1 Článek 4 Čekací

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ účinnost od 1. 6. 2018 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ŠTÍSTKO PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 28 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) pro sazbu 7 BN platný ke dni Příloha č. 6 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob č. 01/2014 (dále též VPP PO).

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR účinnost od 1. 6. 2018 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti o změnu zdravotní

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2017 Část A.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

1 Pojistná smlouva Garde

1 Pojistná smlouva Garde SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE 2 METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. SAZEBNÍK GAR 2.0 účinnost od 1. ledna 2014 Tento Sazebník investičního životního pojištění Garde obsahuje vždy ke dni uzavření

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Pro běžné pojistné Pro mimořádné

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele

Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele Návod na vyplnění formuláře OZNÁMENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY VISION (v případě dotazů kontaktujte svého pojišťovacího zprostředkovatele nebo zavolejte nebo infolinku Zelenou klientského linku: 800 servisu

Více

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1)

Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Specifikace podmínek pojištění Rytmus risk (RP1) Platnost od 01.01.2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Lhůta placení Měsíční Čtvrtletní Pololetní Roční Min. celkové lhůtní pojistné 300 Kč

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění účinnost od 1. 1. 2019 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění účinnost od 1. 1. 2019 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 4. 2018 Část A.

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 4 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 3 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 4 BN platný ke dni 21. 7. 2013 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. ledna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 31 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled")

Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále Přehled) Příloha č. 5 k vnějšímu metodickému pokynu č. V/7213-1 Přehled poplatků a parametrů pojištění (dále "Přehled") pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 1. 2014 Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od

Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Přehled poplatků a parametrů pojištění Evropská penze PREMIUM Důchodový program s bonusem platný od 1. 1. 2019 Část A.

Více

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 15. dubna 2018

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 15. dubna 2018 Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 15. dubna 2018 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM6C)...06 Sazebník hlavního

Více

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016

Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 Životní pojištění ZFP Život+ Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 04 Sazebník 06 37 Produktové limity 05 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UM6C) 06 Sazebník

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. prosince 2018 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 5. 2018 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLUS PLATNÝ OD 27. 9. 2018 Část

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Přehled poplatků a parametrů pojištění. Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLUS PLATNÝ OD 1. 1. 2019 Část

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION platný od 1. 4. 2012 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní

Více

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ GARDE RISK účinnost od 1. července 2017

SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ GARDE RISK účinnost od 1. července 2017 SAZEBNÍK PRO POJIŠTĚNÍ GARDE RISK účinnost od 1. července 2017 Tento Sazebník pojištění Garde Risk obsahuje aktuální výši poplatků a hodnoty dalších parametrů, popř. podmínky výplaty pojistného plnění

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též zákoník ) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též zákoník ) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění JUNIOR

Přehled poplatků a parametrů produktu FLEXI životní pojištění JUNIOR www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů produktu účinnost od 1. 1. 2019 POPLATKY Náklady spojené s přijetím do pojištění a žádostí o změnu Měsíční administrativní poplatky běžné pojistné jednorázové pojistné

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne

FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne FLEXI životní pojištění - JUNIOR Modelace vývoje pojištění včetně výše odkupného zpracovaná dne 07.01.2019 Pojištěné dítě: Jméno a příjmení: Rodné číslo / Datum narození: 01.01.2010 Rozsah pojištění: Konec

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma

Poplatek za předběžnou pojistnou ochranu... zdarma SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ GARDE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE D.A.C., POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK GAR 4.1 účinnost od 1. prosince 2016 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále též zákoník ) a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 6 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více