EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové"

Transkript

1 EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí prrosst teedí í vv platnéém zznní í,, vv rrozzssahu pí ílohyy.. 3 VRCHLABÍ BYTOVÉ DOMY PIVOVAR Vedoucí ešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý. odborné zpsobilosti 182/OPV/93 z Hradec Králové, leden 2007 Archivní íslo: 6/07 Obchodní jméno: Administrativní sídlo: EMPLA spol. s r.o. EMPLA spol. s r.o. tel.: , ul. Jana Krušinky ul. Za Škodovkou 305 tel./fax.: Hradec Králové Hradec Králové DI: CZ Spolenost je zapsána v obchodním rejstíku Krajského soudu I: v Hradci Králové v oddílu C, vložka 1178 Bank. spoj /0100

2 Bez písemného souhlasu spolenosti EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové a odpovdného zástupce uvedeného v osvdení o autorizaci nesmí být toto oznámení, ani jeho ásti, reprodukovány. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 2

3 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI Obchodní firma I Sídlo (bydlišt) Jméno, píjmení, bydlišt a telefon oprávnného zástupce ozmanovatele... 6 B. ÚDAJE O ZÁMRU... 6 I. Základní údaje Název zámru a jeho zaazení podle pílohy Kapacita (rozsah) zámru Umístní zámru (kraj, obec, katastrální území) Charakter zámru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zámry (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými) Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod (i z hlediska životního prostedí) pro jejich výbr, resp. odmítnutí Struný popis technického a technologického ešení zámru Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení Výet dotených územn samosprávných celk Výet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato rozhodnutí vydávat II. Údaje o vstupech Zábor pdy Odbr a spoteba vody Surovinové a energetické zdroje III. Údaje o výstupech Množství a druh emisí do ovzduší Množství odpadních vod a jejich zneištní Kategorizace a množství odpad Hluk, vibrace a záení Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ V DOTENÉM ÚZEMÍ Výet nejzávažnjších environmentálních charakteristik doteného území Struná charakteristika stavu složek životního prostedí v doteném území, které budou pravdpodobn významn ovlivnny D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMRU NA VEEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravdpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci Údaje o možných významných nepíznivých vlivech pesahujících státní hranice Opatení k prevenci, vylouení, snížení, popípad kompenzaci nepíznivých vliv Charakteristika nedostatk ve znalostech a neuritostí, které se vyskytly pi specifikaci vliv...96 EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 3

4 E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁMRU F. DOPLUJÍCÍ ÚDAJE Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení Další podstatné informace oznamovatele G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU H. PÍLOHA EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 4

5 Zkratky a symboly použité v textu AV R BPEJ CHOPAV HMÚ CHÚC CZT JV JZ KRNAP L Aeq,T MŽP R NEL NN NO x NV OV PM Akademie vd eské republiky Bonitovaná pdn ekologická jednotka Chránná oblast pirozené akumulace vod eský hydrometeorologický ústav Chránné únikové cesty Centralizované zásobování teplem Jihovýchod Jihozápad Krkonošský národní park Hladina akustického tlaku v ase T Ministerstvo životního prostedí eské republiky Nerozpuštné extrahovatelné látky Nízké naptí Oxidy dusíku Nákladní vozidla Osobní vozidla Proporcionální regulátor prtoku PM 10 Suspendované ástice frakce PM 10 PUPFL Pozemek urený k plnní funkce lesa RBC Regionální biocentrum RBK Regionální biokoridor SR Skíový rozvad SZ Severozápad TTP Trvalý travní porost TUV Teplá užitková voda ÚSES Územní systém ekologické stability ÚT Ústední topení VKP Významný krajinný prvek VN Vysoké naptí VZD Vzduchotechnika WHO Svtová zdravotnická organizace ZPF Zemdlský pdní fond ZT Zdravotní technika EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 5

6 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma ONSET a. s. 2. I Sídlo (bydlišt) Anglická 82/ Praha 2 4. Jméno, píjmení, bydlišt a telefon oprávnného zástupce oznamovatele Ing. Ludk Šulc Anglická Praha 2 Tel: B. ÚDAJE O ZÁMRU I. Základní údaje 1. Název zámru a jeho zaazení podle pílohy. 1 Název zámru: Vrchlabí Bytové domy Pivovar Zaazení zámru do píslušné dle pílohy. 1: Podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostedí v platném znní, pílohy. 1, patí zámr do kategorie II mezi zámry vyžadující zjišovací ízení. Zámr svým charakterem spluje charakteristiku bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy vetn nákupních stedisek o celkové výme nad m 2 zastavné plochy; parkovišt nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v soutu pro celkovou stavbu. 2. Kapacita (rozsah) zámru Poet byt: 156 Podlahová plocha byt: m 2 Plocha balkon a teras: m 2 EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 6

7 Krytá stání: 123 osobních automobil Venkovní stání: 114 osobních automobil 3. Umístní zámru (kraj, obec, katastrální území) Kraj: Královéhradecký Obec: Vrchlabí Katastrální území: Vrchlabí stavební parcely íslo.: 726/1, 726/2, 1206, 3424, 3425, pozemkové parcely íslo: 467/4, 467/26, 2634, 467/36, 1989/3, 467/25. Realizací inženýrských sítí budou doteny pozemkové parcely íslo 1831/2, 1989/1, 467/28. Zájmové území je situováno v areálu bývalého pivovaru v obytné ásti msta. Na severní stran je pístupný z ulice Komenského, jižní stranu tvoí stávající zástavba rodinných dom. Fotodokumentace z obhlídky lokality je souástí pílohy. 2 tohoto oznámení. Obrázek. 1: Situace umístní zámru AArreeáál ll bbýývvaal llééhhoo PPi iivvoovvaarruu 4. Charakter zámru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zámry (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými) Zájmovým územím je areál bývalého pivovaru v obytné ásti msta Vrchlabí. Areál piléhá na severní stran k ulici Komenského, na jižní stran je omezen stávající zástavbou rodinných domk. V souasné dob je areál využíván jako výrobní a skladovací objekt. Lokalizace tohoto areálu v obytné zón msta má za následek dopravní a hygienické problémy. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 7

8 Zámrem investora je demolice všech stávajících objekt a pístaveb bývalého pivovaru krom hlavní historické budovy. Na vzniklých plochách jsou navrženy tyi bytové domy se službami a drobnými prodejnami v pízemí. Dopravní napojení bude zachováno z Komenského ulice. Uvnit areálu je kruhová obslužná komunikace, ze které jsou pístupná venkovní i krytá parkovací stání. V novém územním plánu obce, který je v dob zpracování tohoto oznámení ve stádiu Konceptu je navržena zmna funkního využití území na plochy smíšené mstské. Tyto plochy jsou dle navržených regulativ nového územního plánu ureny pro umístní vyšších koncentrací rozmanitých obslužných inností mstského až regionálního významu promíšených minimáln z 30 % s trvalým bydlením mstského typu, zahrnující stabilizované plochy koncentrované zástavby centrálního území msta s vymezenou mstskou památkovou zónou a podrobnjšími regulaními požadavky. Další projekty s možným kumulativním vlivem: Z Konceptu nového územního plánu obce lze za projekty s možným kumulativním vlivem oznait plánovanou zástavbu na Liším kopci jihozápadn od zájmového území. V bezprostední blízkosti zámru je také plánována plocha pedmstského bydlení (4-19), která je zastoupena rodinnými domy mstského typu umístné na více i mén hust a pravideln uspoádaných parcelách urených pro individuální bydlení s tsnou vazbou na zahrady s pevážn rekreaní funkcí, které mohou být spojeny s drobnými provozovnami vybavenosti a výrobních služeb provozovanými vlastními obyvateli objektu. Za další zámr s možným kumulativním vlivem lze považovat stávající objekt Penny Marketu, který je v územním plánu veden jako plocha území smíšených aktivit. Obrázek. 2: Výez z Konceptu nového Územního plánu EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 8

9 5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod (i z hlediska životního prostedí) pro jejich výbr, resp. odmítnutí Areál bývalého pivovaru, který je využíván ke skladování a výrob a situován v obytné zón msta je v souasné dob zdrojem zneištní ovzduší a hlukové zátže. Plánovanou rekonstrukcí dojde k vyešení tchto problém a zárove i k zlepšení celkového vzhledu celého areálu. Rekonstruovaný objekt pivovaru zstane dominantním objektem v této mstské ásti. Aplikace novodobých obkladových materiál s povrchovou úpravou imitující devné obklady spolu s barevnou výplní balkón a barevným ešením fasád vytvoí pro obyvatele píjemné a esteticky zajímavé prostedí. 6. Struný popis technického a technologického ešení zámru Objekty A, B, C, D: Výkopové práce Výkopové práce budou provedeny jako otevená stavební jáma se svahováním v pomru 1:0,75. Výkopová jáma bude provedena s ohledem na výškové osazení objektu na terén. Na ploše staveništ bude sejmuta vrchní ást ornice v tloušce minimáln 300 mm, která bude deponována v prostoru staveništ a bude použita na isté terénní úpravy v rámci bytového komplexu. Vytžený materiál (zemina) bude ásten skladován v prostoru staveništ na pipravených deponiích. Tato zemina bude po úprav a optimálních vlhkostních podmínkách použita na zásypy v okolí objekt, na hrubé terénní úpravy a v omezené míe i do podloží pozemních komunikací. Zemina, která nebude vyhovovat svou kvalitou, bude odvezena na skládku urenou píslušným stavebním úadem. Základy Založení objektu je navrženo na základových pásech. Podél objekt bude provedena drenáž. Svislé konstrukce Svislé nosné konstrukce 1. podzemního podlaží tvoí železobetonové monolitické stny obvodové a vnitní. Vnitní zdivo je navrženo z cihelných blok POROTHERM 24 AKU. Vnitní píky jsou provedeny z cihelných blok POROTHERM 11,5 P+D. Nadzemní podlaží jsou navržena jako stnový systém. Vodorovné konstrukce Schodišt Stropní konstrukce jsou železobetonové stropní desky. Schodišt je navrženo rovnoramenné z monolitického železobetonu. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 9

10 Stecha Stecha je navržena jako jednoplášová. Rovné ásti stech jsou ešeny s obráceným poadím vrstev. Stecha nad parkovištm je zásti s krycí vrstvou zeminy se zelení, zásti pochozí. Podlahy Veškeré podlahy jsou navrženy jako plovoucí s izolaním páskem po obvodu místnosti. Železobetonové schodišt má nášlapnou vrstvu provedenu z keramické dlažby. V prostoru garáže bude provedena betonová podlaha s protiskluzným vsypem. Podhledy byt. Podhledy budou provedeny pouze v nezbytném rozsahu v hygienických prostorách Hydroizolace V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován hydrogeologický a radonový przkum. V tomto stupni projektových prací je uvažováno, že v dané lokalit je stední až vysoké radonové riziko a nepedpokládá se podzemní tlaková voda. Hydroizolace spodní stavby bude z fólie PVC SIKAPLAN Tunnel 14,6 tloušky 2,0 mm. Fólie PVC bude v úrovni terénu ukonena systémovým detailem na lišt z poplastovaného plechu VIPLANYL. V míst pracovních spár železobetonové konstrukce budou do tchto spár vkládány bentonitové pásky. Ve stešním plášti plochých stech bude použito PVC fólie SIKAPLAN G18 tloušky 1,8 mm dle navržené skladby jednotlivých konstrukcí stešního souvrství. Tepelné a zvukové izolace V podlahách v celém objektu je použito izolaních desek ORSIL N. Pouze v 1. PP jsou pod betonovou mazaninou polystyrénové desky EPS 100 S tloušky 100 mm. V ostatních podlažích je v podlaze použito 50 mm izolace ORSIL N, která slouží pedevším jako izolace proti kroejovému hluku. Po obvodu všech místností je použito izolaního podlahového pásku ORSIL N/PP. Suterénní stny jsou zatepleny po celé své výšce perimetrickými deskami EPS P v tloušce 100 mm, které zárove slouží jako ochrana hydroizolace. Je teba dbát na správné ešení v míst tepelných most. Okna, balkónové dvee Veškerá okna budou provedena z plastových profil a zasklená izolaní dvojsklem s hodnotou k = 1,1 W/m 2 K. Okna budou otevírací a sklápcí. Parapety budou provedeny z parapetních desek (MAX apod.). EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 10

11 Dvee Vstupní dvee do objektu budou provedeny z hliníkových rám s perušeným tepelným mostem a zasklená izolaní dvojsklem. Vnitní dvee budou provedeny jako plné, pípadn ásten prosklené. Veškeré protipožární dvee budou v požadovaném stupni požární odolnosti. Vnitní povrchy stn a strop Povrchy železobetonových stn a sloup v 1. podzemním podlaží budou opateny strkovou omítkou, zdné stny vápennou štukovou omítkou. Na omítce bude nátr PRIMALEX. V hygienických zaízeních bude keramický obklad proveden do výšky zárubn dveí. Na parkovišti bude ponechán pohledový beton. Vnitní obklady Ve všech prostorách sociálního zaízení bude proveden keramický obklad do výšky vrchní hrany zárubn. Pro dlažby a obklady budou použity lišty pro vnjší rohy obklad SCHLUTER - RONDEC - PRO plastové, barva bílá BW, lišty ukonující u obklad a sokl SCHLUTER plastové bílé a lišty dilataní pro velké plochy dlažby SCHLUTER - DILEX - BWS plastové, barva bílá BW. Vnjší povrchy stn Venkovní povrch objektu bude tvoen omítkou na zateplovacím systému. Nkteré plochy budou obloženy kompozitním obkladem. Zdivo 1. NP bude obloženo zásti kamenem nebo jeho imitací. Nátry a malby Ocelové zárubn budou opateny 1x základním a 2x syntetickým nátrem, veškeré ocelové prvky v celém objektu budou opateny 1x základním nátrem a 2x ovým nátrem a venkovní ocelové konstrukce budou opateny 1x základní nátrem a 2x ovým nátrem. Veškeré vnitní povrchy stn a strop budou opateny 2x nátrem PRIMALEX. Klempíské výrobky Zábradlí Klempíské výrobky budou provedeny z titanzinku. Zábradlí u schodišt jsou navržena ocelová s výplní ze skla, pípadn z kompozitních desek. Nátr ocelových prvk bude proveden 1x základní a 2x ový. Madlo bude provedeno rovnž ocelové. Zábradlí bude kotveno pes kotvící desky z boní strany do konstrukce schodišt. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 11

12 Bezbariérové ešení Domy jsou ešeny s ohledem na tlesn postižené osoby. Veškeré prostory, do kterých je teba zajistit pístup tlesn postižených se nacházejí v 1. NP, které je pístupné pímo z terénu. Parkování pro imobilní je na vyhrazených místech parkoviš. Objekt stávajícího pivovaru Svislé konstrukce Obvodové zdivo stávající bude zatepleno. Vnitní zdivo je navrženo z cihelných blok POROTHERM 24 AKU. Vnitní píky jsou z cihelných blok POROTHERM 11,5 P+D. Vodorovné konstrukce Stávající stropy jsou v nkterých ástech z I profil s cihelnou klenbovou výplní. Nové stropy budou monolitické, pípadn z I profil s VSŽ plechy. Stecha Devný krov stávající bude zachován, budou vložena stešní okna. Stešní pláš bude sendviový s provtrávanou mezerou. Okraje stechy a svody budou vyhívány. Ostatní konstrukní ásti budou ve stejném provedení jako u objekt A, B, C, D. Parkovací plochy Tyto plochy budou povrchov upraveny živiným krytem (pop. povrchem z betonové zámkové dlažby). Komunikace Celkové ešení komunikací a parkovacích ploch vychází z rozmr a tvaru pozemku a umístní objekt na nm. Povrch komunikací je navržen se živiným krytem, skladba vozovky bude navržena pro tídu dopravního zatížení VI velmi lehké a pro návrhovou úrove porušení D3. Konené a sadovnicko vegetaní úpravy V rámci výše uvedeného objektu budou v areálu realizovány travnaté plochy a výsadba vzrostlé zelen. Na vrstv ornice v minimální tloušce 15 cm bude založen trávník, ve smyslu SN Sadovnictví a krajináství Práce s pdou. Výsadba devin na vegetaních plochách bude provedena ve smyslu SN DIN Sadovnictví a krajináství Výsadba rostlin. Uvažuje se výsadba druh Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), odrostlík druhu Platanus acerifolia, dále stálezelené kee odolné suchu jako Berberis verruculosa (dišál bradavinatý), Cotoneaster dammeri (skalník Dammerv) a Lonicera pileata (zimolez kloboukatý). Druhy rostlin a devin, rozsah a situaní umístní bude upesnno po konzultaci s orgánem ochrany pírody v dalším stupni dokumentace. Výkresová dokumentace stavby je souástí pílohy. 1 tohoto oznámení. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 12

13 7. Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení Pedpokládaný termín zahájení výstavby zámru: erven 2007 Pedpokládaný termín dokonení zámru: listopad Výet dotených územn samosprávných celk S ohledem na charakter zámru budou pímé vlivy jeho výstavby a provozu psobit pedevším v okolí zámru. Z hlediska vlivu na životní prostedí patí k potencionáln doteným územím tato území: Dotené samosprávné celky: Obec: Vrchlabí Kraj: Královéhradecký Píslušným úadem k provedení zjišovacího ízení je Krajský úad Královéhradeckého kraje. 9. Výet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato rozhodnutí vydávat V rámci realizace zámru bude investor žádat dle stavebního zákona. 50/1976 Sb., v platném znní o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení píslušný stavební úad ve Vrchlabí a rozhodnutí vodoprávního úadu Mstský úad Vrchlabí. Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních pedpis: Rozhodnutí vodoprávního úadu - Mstského úadu Vrchlabí, odboru regionálního rozvoje a životního prostedí - pro povolení vodního díla (kanalizaní ad), povolení k vypouštní odpadních vod z dešové kanalizace po pedchozím pedištní v odluovai ropných látek. Píslušným úadem je vodoprávní úad Mstský úad Vrchlabí, odbor regionálního rozvoje a životního prostedí, povolení orgánu ochrany pírody ke kácení devin rostoucích mimo les dle 8 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní. Toto povolení se vydává na základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém devina roste a kácení se provádí zpravidla v období vegetaního klidu, žádost o vydání souhlasu s trvalým odntím dotených pozemk pro realizaci zámru ze ZPF v souladu s ustanovením 9, odst. 6 zákona. 334/1992 Sb., o ochran zemdlského pdního fondu, ve znní pozdjších pedpis, soulad k nakládání s nebezpenými odpady (dle 16 odst. 3 zákona. 185/2001 Sb., v platném znní), který udluje obecní úad obce s rozšíenou psobností Mstský úad Vrchlabí. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 13

14 II. Údaje o vstupech 1. Zábor pdy V zájmovém území areálu jsou v souasné dob zpevnné i nezpevnné plochy. Jedná se o pozemky antropogenn narušené. V rámci realizace zámru dojde k záboru pdy kategorie ZPF a to celkem v rozsahu 354 m 2. Nedojde k záboru nových ploch kategorie PUPFL. Výstavba bude probíhat na tchto parcelách: stavební parcely íslo.: 726/1, 726/2, 1206, 3424, 3425, pozemkové parcely íslo: 467/4, 467/26, 2634, 467/36, 1989/3, 467/25. Realizací inženýrských sítí budou doteny pozemkové parcely íslo 1831/2, 1989/1, 467/28. V následující tabulce je uveden seznam zájmových parcel a další informace o zpsobu využití, ochran, celkové výme parcel aj. Tabulka. 1: Seznam zájmových parcel Parcela. Druh pozemku Zpsob ochrany Kód BPEJ Celková výmra parcely Vlastník 726/1 726/ zastavná plocha a nádvoí zastavná plocha a nádvoí zastavná plocha a nádvoí zastavná plocha a nádvoí zastavná plocha a nádvoí m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 467/4 jiná plocha m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 2634 jiná plocha m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 467/26 jiná plocha m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 467/36 TTP ZPF m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 1989/3 ostatní m 2 Královéhradecký kraj EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 14

15 Parcela. 467/25 Druh pozemku plocha ostatní plocha Zpsob ochrany Kód BPEJ Celková výmra parcely Vlastník m 2 Špicar Rudolf, Špicarová Jana celkem m 2 V následující tabulce jsou uvedeny parcely, u nichž se nebude jednat o trvalý zábor v souvislosti s realizací zámru, budou pouze využity pro vedení inženýrských sítí. Tabulka. 2: Seznam parcel dotených realizací inženýrských sítí Parcela. Druh pozemku Zpsob ochrany Kód BPEJ Celková výmra parcely Vlastník 1831/2 jiná plocha m 2 Msto Vrchlabí 1989/1 ostatní plocha 467/28 TTP ZPF m 2 Královéhradecký kraj m m 2 Msto Vrchlabí Základní charakteristiku pd v zájmové oblasti lze urit z bonitované pdn ekologické jednotky (BPEJ), která je charakterizována klimatickým regionem, hlavní pdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou pdy, jež specifikují hlavní pdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, piemž: klimatický region zahrnuje území s pibližn shodnými klimatickými podmínkami pro rst a vývoj zemdlských plodin a je vyjáden první íslicí ptimístného íselného kódu, hlavní pdní jednotka je úelovým seskupením pdních forem píbuzných vlastností, jež jsou urovány genetickým pdním typem, subtypem, pdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou pdy, stupnm hydromorfismu, popípad výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodovacím opatením a je vyjádena druhou a tetí íslicí íselného kódu, sklonitost a expozice ke svtovým stranám vystihuje utváení povrchu zemdlského pozemku a je vyjádena tvrtou íslicí íselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štrku a kamene v ornici k obsahu štrku a kamene v spodin do 60 cm, a hloubka pdy je vyjádena pátou íslicí íselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. Dotený pozemek kategorie ZPF má kód BPEJ Charakteristika kódu BPEJ V. tída ochrany ZPF: - mírn chladný, vlhký region, EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 15

16 - hndé pdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené pdy na rzných bidlicích, na lupcích a siltovcích; lehí až stedn tžké, až stedn štrkovité i kamenité, náchylné k doasnému zamokení, - kategorie sklonitosti 3, tj.7 12 stední svah, kategorie expozice 1, tj. jih (JZ JV) - kategorie skeletovitosti 0 1 tj. bezskeletovitá až slab skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 25 %, kategorie hloubky pdy 0-1 tj. pda stedn hluboká až hluboká Dle Metodického pokynu MŽP je V. tída ochrany ZPF klasifikována následujícím zpsobem: Do V. tídy ochrany jsou zahrnuty bonitované pdn ekologické jednotky, které pedstavují zejména pdy s velmi nízkou produkní schopností vetn pd mlkých, velmi svažitých, hydromorfních, štrkovitých až kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. Vtšinou jde o zemdlské pdy pro zemdlské úely postradatelné. U tchto pd lze pedpokládat efektivnjší nezemdlské využití. Jde vtšinou o pdy s nižším stupnm ochrany s výjimkou vymezených ochranným pásem a chránných území a dalších zájm ochrany životního prostedí. V rámci pípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením 9, odst. 6 zákona. 334/1992 Sb., o ochran zemdlského pdního fondu, ve znní pozdjších pedpis požádat o vydání souhlasu s trvalým odntím dotených pozemk pro realizaci zámru ze ZPF. Využití parcel k realizaci zámru je v souladu s platným územním plánem msta Vrchlabí. Vyjádení píslušného stavebního úadu je souástí pílohy. 8 tohoto oznámení. 2. Odbr a spoteba vody Areál pivovaru je napojen stávajícím vodovodem PE 110 na veejný vodovod DN 200 v ulici J.A. Komenského. Pro zásobování nových objekt vodou bude v areálu postaven nový vodovodní ad DN 100 v délce 170 m. Vodovodní ad bude napojen na stávající potrubí PE 110 cca 2,6 m za hranicí pozemku investora a bude proveden z tvárné litiny. V míst napojení bude osazen uzávr. Zrekonstruovaný objekt pivovaru a objekty bytových dom (A-D) budou napojeny na vodovodní ad TLT 110 novými vodovodními pípojkami. Každý objekt bude mít samostatnou pípojku ukonenou vodomrnou sestavou s fakturaním vodomrem. Objekt pivovaru a bytový dm "D" budou mít pípojku TLT DN 80 a objekty A-C pípojky z HDPE 63. Pípojky DN 80 jsou navrženy v celkové délce 26 m, pípojky PE 63 v délce 47 m. Hydrostatický petlak vztažený k relativní nule objekt je dán nadmoskou výškou vodojemu. Hydrostatický tlak se mže pohybovat mezi hodnotou 0,45-0,50 MPa. Vnitní vodovod pro rozvod vody urené k lidské spoteb, bude za hlavním uzávrem vody v objektu pivovaru osazen redukní ventil. Výstupní tlak ventilu bude, s ohledem na osazení pojistného ventilu ped zásobníkem TUV, nastaven na hodnotu 480 kpa. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 16

17 Tabulka. 3: Výpoet teoretické poteby vody Objekt pivovaru specifická spoteba [l/den] celkem [l/den] 31 byt - 84 EO restaurace (51 míst, 5 zamstnanc) fitness 30 návštvník/den 2 zamstnanci sauna (20 návštvník/den) Whirpool 20 návštvník/den Bytové domy A, B, C specifická spoteba [l/den] 120 Celkem [l/den] 54 byt EO Bytový dm D specifická spoteba [l/den] Celkem [l/den] 71 byt EO celkem Prmrná denní poteba vody - Q p = 84,0 m 3 /den Maximální denní poteba vody - Q m = 126,0 m 3 /den = 1,46 l/s Maximální hodinová poteba vody - Q h = 11,0 m 3 /hod = 3,06 l/s Celková roní poteba vody - Q r = m 3 /rok Výpotový prtok dle SN : Sociální úely - 6,6 l/s Požární vodovod vnitní - 3,3 l/s Požární vodovod venkovní Q po = 9,5 l/s Potebného množství vnjší požární vody zajistí dle SN stávající podzemní hydrant v ulici Komenského, který je osazen na vodovodním adu DN 200 a nový nadzemní hydrant v areálu, který bude osazen na potrubí DN 100. V objektech jsou umístny požární hydranty s tvarov stálou hadicí a jsou zavšeny na zdi nebo osazené ve výklenku. Pívod vody k hydrantm zajišuje samostatný požární vodovod z ocelových trubek, který je napojen na vnitní vodovod za vodomrnou sestavou objektu. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 17

18 Vnitní vodovod Vnitní vodovod objekt navazuje na novou vodovodní pípojku v technické místnosti pod schodištm, v objektu pivovaru ve výmníkové stanici. Zde bude umístna vodomrná sestava s fakturaním vodomrem. Hlavní rozvody vody v bytových domech jsou vedeny pod stropem a v instalaních šachtách. Pipojovací potrubí je vedeno v pizdívkách a v podlaze. V objektech jsou umístny požární hydranty. Pívod vody k hydrantm zajišuje potrubí z ocelových trubek, které je napojeno na vodovodní pípojku za vodomrnou sestavou. Hlavní rozvody studené, teplé vody a cirkulace jsou navrženy z ocelových trubek pozinkovaných, stoupací a pipojovací potrubí bude z plastu. Veškeré rozvody vody budou až k vodovodním bateriím izolovány izolaními pouzdry v souladu s vyhláškou. 151/2001 Sb. Baterie pro vybavení jednotlivých prostor budou použity dle druhu zaizovacího pedmtu. Každý byt v objektu bytového domu má samostatnou bytovou stanici pro ohev TUV a vytápní. Píprava TUV pro spolené prostory fitnesss a pro restauraci bude probíhat v místnosti výmníkové stanice pivovaru, kde budou osazeny dva nepímo ohívané zásobníky TUV o objemu 300 a 200 litr. 3. Surovinové a energetické zdroje Zásobování elektrickou energií Zásobování elektrickou energií ty nov navržených objekt bytových jednotek a rekonstruovaného stávajícího objektu bývalého pivovaru, o celkovém souasném výkonu 672 kw, je navrženo z nové trafostanice na parcele. 467/26 novými kabelovými rozvody NN 1 kv. Objekt stávající trafostanice. 368 ( U pivovaru ) je v kolizi s nov navrhovaným bytovým domem D. Trafostanice bude z dvodu kolize zdemontována, zrušena a nahrazena novou. Nová trafostanice je navržena v typovém provedení BETONBAU 3060, kabelová trafostanice 10/0,4 kv 2x 630 kva pochozí v prostoru mezi stávající a silnicí. Do nové trafostanice budou pepojeny v rámci vyvolané pekládky všechny stávající kabely VN a NN, které jsou zaústny do stávající trafostanice. Napojení navržených nových objekt bude provedeno z NN rozvád nové trafostanice novým kabelovým rozvodem NN z kabel 1-AYKY 3 x mm 2. Výkonová bilance nárok pro návrh trafostanice: Tabulka.4 : Výpoet soudobého výkonu bytové jednotky Popis Jednotkový píkon [kw] Množství P i [kw] soudobost* R p [kw] Objekt A Objekt B Objekt C Objekt D Pivovar EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 18

19 Popis Výkon bytu celkem P BJ Vysvtlivky: Jednotkový píkon [kw] Množství P i [kw] soudobost* R p [kw] 0, * soudobost nekoneného potu byt 0,18 Tabulka. 5: Výpoet soudobého výkonu spolené prostory bytových dom Popis Jednotkový píkon [kw] Množství P i [kw] soudobost R p [kw] Objekt A vetn výtahu Objekt A VZD garáže Objekt B vetn výtahu Objekt C vetn výtahu Objekt D vetn výtahu Objekt D VZD garáže Výkon celkem P SP ,60 10, , ,60 10, ,60 10, ,60 20, , Tabulka. 6: Výpoet soudobého výkonu Pivovar Popis Jednotkový píkon [kw] Množství P i [kw] soudobost R p [kw] Spolený prostor byty vetn výtahu Prodejna velká Prodejna malá Vytápní okap Správce restaurace Fitness, sauna Výmníková stanice Výkon celkem P P , EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 19

20 Výpoet celkového soudobého výkonu pro trafostanici: P S = P BJ + P SP + P P P S = P S = 840 kw P C = PS. C P C = ,80 P C = 672 kw Bilance spoteby el. energie: a) Výpoet spoteby el. energie bytové jednotky: n = 163 b.j. BJ = 2 MWh/bj/rok (pedpoklad) E BJ = BJ. n = = 326,0 MWh/rok b) Výpoet spoteby el. energie spolené prostory, parking 1 NP: P sp = 0,093 MW t d = 4 hod/den t r = 300 dní/rok E SP = P SP. td. tr = 0, MWh/rok c) Výpoet spoteby el. energie Pivovar komerní ást + spolené prostory: P P = 0,093 MW td = 5 hod/den tr = 280 dní/rok E P = P P. td. tr = 0, MWh/rok d) Výpoet spoteby el. energie - celkem: E C = E BJ + E SP + E P = = 882 MWh/rok Technické parametry: Provozní naptí: 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C Ochrana - SN : samoinným odpojením od zdroje Nov požadovaný souasný výkon: 672 kw Pedpokládaná spoteba el. energie: cca 882 MWh/rok Použitý kabel nových rozvod NN: 1-AYKY 3 x mm 2 Zásobovací místo el. energie: nová transformaní stanice na parcele. 467/26 EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 20

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa

Kanalizace a OV Nemojov, 2 Etapa A. PRVODNÍ ZPRÁVA A.1. Identifikaní údaje A.1.1. Údaje o stavb a) Název stavby Název stavby: Charakter stavby: Stupe PD: Kanalizace a OV Nemojov, novostavba realizaní dokumentace b) Místo stavby Obec:

Více

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1862 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1862 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1862 / 07 Mstská ást: Praha 22 Katastrální území: Pitkovice Parcelní íslo: v lokalit pi hranici M Praha 22 a Praha Keslice, západn od ulice

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PETRŽÍLKOVA , PRAHA 5 STODŮLKY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům PETRŽÍLKOVA 2259-2262, PRAHA 5 STODŮLKY ke dni 26.5.2015 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista

Více

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský.

Město Odolena Voda. Paré: Zodp. Projektant/ Engineer: HIP/Design Manager. Vypracoval/Drawn: Ing. arch Ing. T. Lohniský. Poznámky/Notes: Dokumentace slouží pouze pro účely stvebního řízení,nejedná se o prováděcí dokumentaci zhotovitel stavby a jejích částí doloží dílenskou dokumentaci, materiálové listy a statické posouzení

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Roní poteba tepla a paliva

Roní poteba tepla a paliva Roní poteba tepla a paliva Denostupová metoda Teoretická roní poteba tepla pro vytápní : Q zr = 24 ε e Q ( t t ) i e z D Poet denostup: D=d.(t is -t es ) Q z je tepelná ztráta budovy (W, kw, MW) ε souinitel

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h

V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h Oznámení o zámru podle 6 zákona.100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí Oznámení je zpracováno dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h Zpracoval:

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Bezen 2008 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Architektonické a stavebn technické ešení

Více

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05.

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05. Stavební úpravy rodinného domu Adamcová Lada, Mgr. Adamec Tomáš 9.kvtna 6, 273 51, Pletený Újezd Díl 400 - Vytápní Dokumentace pro oznámení stavby Seznam píloh a technická zpráva SEZNAM PÍLOH 1. Seznam

Více

Oznámení. D o s t a v b a a r e á l u Ú ž í n p a r k o v i š t pro kamiony a e r p a c í s t a n i c e m o t o r o v é n a f t y

Oznámení. D o s t a v b a a r e á l u Ú ž í n p a r k o v i š t pro kamiony a e r p a c í s t a n i c e m o t o r o v é n a f t y Oznámení o zámru podle 6 zákona.100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí Oznámení je zpracováno dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. D o s t a v b a a r e á l u Ú ž í n p a r k o v i š t pro kamiony

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY Vypracoval: Ing. Vít Kocourek 1. Všeobecné

Více

PRVODNÍ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÁST Úvod: Pedmtem výkresové dokumentace jsou stavební úpravy 1NP objektu. Jedná se kompletní rekonstrukci vetn dispoziních zmn. Bude vybudováno nové sociální zaízení. Do všech místností

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první

Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002. ást první Msto Stíbro Obecn závazná vyhláška. 2/2002 o závazných ástech regulaního plánu Mstské památkové zóny Stíbro Zastupitelstvo msta Stíbra vydalo dne 2.5.2002 v souladu s ustanovením 10 písm. a) a 84 odst.

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV

Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes. Mstys Neustupov, Neustupov 94 KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Autor projektu - HIP Zodp. projektant ásti: Vypracoval: Investor Mstys Neustupov, Neustupov 94 Akce: KOMUNIKACE NA POZ. 862/4 A 1822 NEUSTUPOV Datum: I. 2015 Stupe: Obsah: PRVODNÍ ZPRÁVA Píloha: DSP Zak.

Více

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice

východn od Kunratické spojky, smr Vestec Jesenice Výroková ást zmny: Z 1807 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1807 / 07 Mstská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Praha Šeberov, Praha Kunratice Šeberov, Kunratice východn od Kunratické spojky, smr

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Autor projektu - HIP Architektonický návrh: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Mstys Divišov, Horní námstí 21, Divišov OPRAVA CHODNÍKU V

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání

Regulaní plán Litvínov - Osada. Zmna. 5. Zadání Regulaní plán Litvínov - Osada Zmna. 5 Zadání (schválené zastupitelstvem msta) Listopad 2015 Zpracováno v souladu s 64 zákona. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších pedpis

Více

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže.

Základy jsou chránny ped agresivní spodní vodou použitím síranuvzdorného betonu a zvtšením krytí betonáské výztuže. SO 03 Objekt specializovaných výukových prostor Soubor 01 Architektonicko stavební ást Zemní práce - jsou dodávkou SO 01 - Demolice a píprava staveništ, soubor 02 - Hrubé terénní úpravy. Základové konstrukce

Více

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO

SILNICE. III/44647 STARÉ MSTO - VELKÉ VRBNO Projekce / inženýring / stavby A PRVODNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky. 146/2008 Sb. ZAK. ÍSLO: 0703-15/3 VC: DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY (DOS) a DOKUMENTACE PRO PROVÁDNÍ STAVBY (DPS) AKCE: SILNICE. III/44647

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR

TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR TECHNICKÁ SPECIFIKACE BYTOVÝCH JEDNOTEK A SPOLEČNÝCH PROSTOR Budovy L, M, N, O Konstrukce budovy KONSTRUKCE základy a základová deska - železobeton nosné zdi železobeton nebo zdivo nenosné zdi a příčky

Více

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav

Píprava teplé vody. Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Pednáška 7 Píprava teplé vody Zabezpeovací zaízení tepelných (otopných) soustav Ohev Píprava teplé vody pímý (ohev s pemnou energie v zaízení ohívae) nepímý (ohev s pedáváním tepla z teplonosné látky)

Více

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb.

Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. Prkaz energetické náronosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. A Identifikaní údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné íslo, PS): Úel budovy: RD.46 p.. 1740/65, k.ú. Brandýs Nad Labem Rodinný

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

PROZIS projek ní kancelá Šafa íkova 277, Mladá Boleslav Petr Odnoha - projektant specialista obor ELE

PROZIS projek ní kancelá Šafa íkova 277, Mladá Boleslav Petr Odnoha - projektant specialista obor ELE PROZIS projekní kancelá Šafaíkova 277, 293 01 Mladá Boleslav 326735391 775135151 odnoha@prozis.cz strana 1 PROZIS projekní kancelá Šafaíkova 277, 293 01 Mladá Boleslav 326735391 775135151 odnoha@prozis.cz

Více

2000 (v tší zm na dokon ené budovy)

2000 (v tší zm na dokon ené budovy) Smetanova.p. 2401 760 01 Zlín Zlín [635561] st. 2403/1 a st. 8540/1 2000 (vtší zmna dokonené budovy) Michal Výmola Družstevní.p. 4303 760 05 Zlín - - Otvorová výpl - okna AL s izolaním dvojsklem Otvorová

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Oznámeníí zámrru dle zákona.. 100/ /2001 Sb..,, o posuzováníí vlivu na živottní í prrosttedí í v

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Předmět průkazu: Rodinný dům K Úsilnému 2585/40, 37010 České Budějovice Zadavatel průkazu: Eva Krejčová Dříteň 110, 37351 Dříteň Zpracovatel průkazu: Ing. Martin Škopek, Ph.D. Dělnická 412, 373 81 Kamenný

Více

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

266,7 69,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prost edí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona. 46/2 Sb., o hospodaení energií, a vyhlášky. 78/213 Sb., o energetické náronosti budov Ulice, íslo: Pražská, parc.. 234/13 PS, místo: 12, Praha 1 Typ budovy: Bytový dm Plocha obálky

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ PŘEMYSL JURÁK

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ PŘEMYSL JURÁK BAKALÁŘSKÁ PRÁCE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ PŘEMYSL JURÁK ATELIER: BOČAN, KOŇATA, HERMAN ROK: 2008 Stavba: Galerie výtvarného umní Místo: Praha, Janákovo nábeží Vypracoval: Pemysl Jurák OBSAH: 1 - identifikaní

Více

VO1 - TECHNICKÝ POPIS - VEEJNÉ OSVTLENÍ

VO1 - TECHNICKÝ POPIS - VEEJNÉ OSVTLENÍ VO1 - TECHNICKÝ POPIS - VEEJNÉ OSVTLENÍ AKCE :. KRUMLOV, NOVÉ DOMOVY REKONSTRUKCE VEEJNÉHO OSVTLENÍ INVESTOR : MSTO ESKÝ KRUMLOV NÁM. SVORNOSTI 1,. KRUMLOV MÍSTO: OKRES : ESKÝ KRUMLOV : ESKÝ KRUMLOV ZAK..

Více

F 2.4 ELEKTROINSTALACE

F 2.4 ELEKTROINSTALACE NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.4 ELEKTROINSTALACE Vypracoval: ing. Vít Kocourek List: 1 / List:7 A.

Více

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území.

Lokalita leží v souasn zastavném území, v jeho zastavitelné i nezastavitelné ásti. Zmnou dojde k rozšíení zastavitelného i nezastavitelného území. Výroková ást zmny: Z 1497 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1497 / 07 Mstská ást: Praha 4, Praha 12 Katastrální území: Hodkoviky, Modany Parcelní íslo: v rozsahu US Hodkoviky V Náklích Hlavní cíl zmny:

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

Dokumentace podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis

Dokumentace podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis Dokumentace podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prost edí, ve zn ní pozd jších p edpis Vedoucí ešitelského týmu: Hradec Králové: zá í 2007 Ing. Vladimír Plachý. odborné zp sobilosti

Více

ALTLETICKÁ HALA VÍTKOVICE

ALTLETICKÁ HALA VÍTKOVICE ALTLETICKÁ HALA VÍTKOVICE Projektová dokumentace pro provádní stavby SO 02.7 Peložka areálové kanalizace TECHNICKÁ ZPRÁVA Archivní íslo : 12-028-5/ 02.7-01 Zhotovitel : OSA projekt s.r.o. Kafkova 1133/10

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ PS3B VÝPLN OTVOR OKNA VÝPLN OTVOR OKNA Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 20) íjen 2007 VÝPLN OTVOR ( v TOP ) okna denní osvtlení, vtrání vnitních prostor dvee vstup osob, bezpenost, ( denní osvtlení ) vrata vjezd dopravních

Více

Zám r opravy: a) identifika ní údaje o plánované stavb v len ní:

Zám r opravy: a) identifika ní údaje o plánované stavb v len ní: Zámr opravy: a) identifikaní údaje o plánované stavb v lenní: název stavby tok, název VD Se, oprava spárování zdí pelivu místo, pípadn. km, k.ú. VD Se, Chrudimka.km 50,722, Se Inventární íslo DHM 9051002501

Více

Obec K U N I C E Kunice LYSICE

Obec K U N I C E Kunice LYSICE Obec K U N I C E Kunice 16 679 71 LYSICE Zmna.III územního plánu obce Kunice Zastupitelstvo obce Kunice, píslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

EMPLA, spol. s. r. o.

EMPLA, spol. s. r. o. EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších

Více

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911, fax 281 971 531.j.: Výst/10323/2005/Ko V Praze, 14.3.2006 Vyizuje: Ing. Helena Kopecká,

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1 E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA ZOV 2 Obsah technické zprávy: 2 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠT... 3 2.1 ZMNY OBJEKTU... 3 2.2 ROZŠÍENÍ OBJEKTU... 3 2.3 PRZKUMY A PODKLADY... 3 2.4 PÍPRAVA PRO

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2957/13-UR/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 30.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Obec Petíkov 374 01 Trhové

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL:

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL: OSBD eská Lípa,

Více

Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru. Šluknov. Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810

Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru. Šluknov. Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810 Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru Šluknov Zpracovatel: Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810 Termín: leden 2008 ZÁZNAM O ÚINNOSTI ZMNY. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ ŠLUKNOV Zmnu.

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Obchodní centrum Odra Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí podle 6, v rozsahu Pílohy. 3 zákona

Obchodní centrum Odra Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí podle 6, v rozsahu Pílohy. 3 zákona RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 700 30 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Obchodní centrum Odra Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

Oznámení. A r e á l d o p r a v n í f i r m y

Oznámení. A r e á l d o p r a v n í f i r m y Oznámení o zámru podle 6 zákona.100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí Oznámení je zpracováno dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. A r e á l d o p r a v n í f i r m y Zpracoval: Datum: 5. 4.

Více

Prkaz ENB podle vyhlášky.78/2013 Sb. Prkaz 2013 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 018070 - Jan Anýž - Ústí n.l., Žár n.s. Datum tisku: 4.8.2015 Zakázka: 2015.06.D.EA.A.ODP.A.S.01.1.0-UO0021-Výpoet.STV PROTOKOL

Více

Mstský úad Vimperk - V E E J N Á V Y H L Á Š K A -

Mstský úad Vimperk - V E E J N Á V Y H L Á Š K A - Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 328.3-250/333/07 Ka-2 Vyizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 11.5.2007 - V

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MIMOŇSKÁ , PRAHA 9 PROSEK

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MIMOŇSKÁ , PRAHA 9 PROSEK PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný na bytový dům MIMOŇSKÁ 633-643, PRAHA 9 PROSEK ke dni 18.3.2016 Zpracovatel průkazu: SATRA, spol. s r.o. Ing. Josef Brzický, energetický specialista č. oprávnění

Více

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TEL.: 491 433 158; FAX: 491 487 785 PROXION s.r.o., Hurdálkova 206, 547 01 Náchod DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY AST ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN KONSTRUKNÍ EŠENÍ AST- 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Ing.

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

øez A ( 1:100) pùdprys 3.n.p. pùdprys 2.n.p. pùdprys 1.n.p. ( m 1:100) A A A A E N

øez A ( 1:100) pùdprys 3.n.p. pùdprys 2.n.p. pùdprys 1.n.p. ( m 1:100) A A A A E N W S E N A A A A A A ( m 1:100) byt 1 byt 2 pùdprys 1.n.p. pùdprys 2.n.p. pùdprys 3.n.p. øez A ( 1:100) 2323 ok Prvodní technická zpráva - 1 - 2323 ok Container for life Koncept Koncept se zabývá širším

Více

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky

PR VODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifika ní údaje. Zahájení stavby: p edpoklad rok Objednatel dokumentace: M sto Nasavrky Nám stí Nasavrky Dopravn inženýrská opatení PRVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikaní údaje Název stavby: Nasavrky - dostavba splaškové kanalizace, II. etapa Místo stavby: Nasavrky Kraj: Pardubický Zahájení stavby: pedpoklad rok

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

Pednáška.2. Výpoet tepelného výkonu. Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení)

Pednáška.2. Výpoet tepelného výkonu. Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení) Vytápní Pednáška.2 Výpoet tepelného výkonu Tepelné soustavy a otopné soustavy v budovách (rozdlení) Pesný výpoet tepelných ztrát budov (výpoet tepelného výkonu) SN EN 12 831 Tepelné soustavy v budovách

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ. investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ. investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 TECHNICKÁ ZPRÁVA Vypracoval: Brautferger Pozemek: Vlastník:. kat. 1161/57,

Více

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty

Dimenzování komín ABSOLUT Výchozí hodnoty Výchozí hodnoty Správný návrh prezu - bezvadná funkce Výchozí hodnoty pro diagramy Správná dimenze komínového prduchu je základním pedpokladem bezvadné funkce pipojeného spotebie paliv. Je také zárukou

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostředí a zdraví Ozznámeeníí zzáměěrru dllee zzákona čč.. 100//2001 Sb..,, o possuzzovváníí vvlliivvu na žžiivvottníí

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu.

V rámci rekonstrukce bytového jádra nedojde ke změně dispozičního řešení bytové jednotky a nebude zasahováno do nosných konstrukcí objektu. PRŮVODNÍ A SOURNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název akce: rekonstrukce bytového jádra Adresa stavby: Machkova 1644, Praha 4 Opatov, 7.np, byt č.52 Stavebník: KrIstýna Šneidarová 1.1.ÚVOD Obsahem

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli

OZNÁMENÍ. Údaje o oznamovateli OZNÁMENÍ A. Údaje o oznamovateli ---------------------------- Obchodní firma: Westernové městečko Boskovice s.r.o.. IČO: 255 91 894 Sídlo: Komenského 50, 680 01 Boskovice Jméno, příjmení, bydliště a telefon

Více

PROZIS projek ní kancelá Šafa íkova 277, Mladá Boleslav Petr Odnoha - projektant specialista obor ELE

PROZIS projek ní kancelá Šafa íkova 277, Mladá Boleslav Petr Odnoha - projektant specialista obor ELE PROZIS projekní kancelá Šafaíkova 277, 293 01 Mladá Boleslav 326735391 775135151 odnoha@prozis.cz strana 1 PROZIS projekní kancelá Šafaíkova 277, 293 01 Mladá Boleslav 326735391 775135151 odnoha@prozis.cz

Více

a) Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 1. Zhodnocení staveništ Pozemek pedmtné stavby leží na parcele 3225/5 a 3225/6. Leží na okraji msta Moravský Krumlov. Budova je o jednom nadzemním

Více

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016

Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 Valašské Klobouky - ul. Luční 8/2016 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: H&B stavreal, s.r.o. IČ:277 51 309 Újezd 390, 763 25 Újezd Radek Hlavička, 777 092 415 info@hbstavreal.cz www.hbstavreal.cz PARTNEŘI PROJEKTU:

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více