EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové"

Transkript

1 EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí prrosst teedí í vv platnéém zznní í,, vv rrozzssahu pí ílohyy.. 3 VRCHLABÍ BYTOVÉ DOMY PIVOVAR Vedoucí ešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý. odborné zpsobilosti 182/OPV/93 z Hradec Králové, leden 2007 Archivní íslo: 6/07 Obchodní jméno: Administrativní sídlo: EMPLA spol. s r.o. EMPLA spol. s r.o. tel.: , ul. Jana Krušinky ul. Za Škodovkou 305 tel./fax.: Hradec Králové Hradec Králové DI: CZ Spolenost je zapsána v obchodním rejstíku Krajského soudu I: v Hradci Králové v oddílu C, vložka 1178 Bank. spoj /0100

2 Bez písemného souhlasu spolenosti EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové a odpovdného zástupce uvedeného v osvdení o autorizaci nesmí být toto oznámení, ani jeho ásti, reprodukovány. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 2

3 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI Obchodní firma I Sídlo (bydlišt) Jméno, píjmení, bydlišt a telefon oprávnného zástupce ozmanovatele... 6 B. ÚDAJE O ZÁMRU... 6 I. Základní údaje Název zámru a jeho zaazení podle pílohy Kapacita (rozsah) zámru Umístní zámru (kraj, obec, katastrální území) Charakter zámru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zámry (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými) Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod (i z hlediska životního prostedí) pro jejich výbr, resp. odmítnutí Struný popis technického a technologického ešení zámru Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení Výet dotených územn samosprávných celk Výet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato rozhodnutí vydávat II. Údaje o vstupech Zábor pdy Odbr a spoteba vody Surovinové a energetické zdroje III. Údaje o výstupech Množství a druh emisí do ovzduší Množství odpadních vod a jejich zneištní Kategorizace a množství odpad Hluk, vibrace a záení Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ V DOTENÉM ÚZEMÍ Výet nejzávažnjších environmentálních charakteristik doteného území Struná charakteristika stavu složek životního prostedí v doteném území, které budou pravdpodobn významn ovlivnny D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMRU NA VEEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravdpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci Údaje o možných významných nepíznivých vlivech pesahujících státní hranice Opatení k prevenci, vylouení, snížení, popípad kompenzaci nepíznivých vliv Charakteristika nedostatk ve znalostech a neuritostí, které se vyskytly pi specifikaci vliv...96 EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 3

4 E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁMRU F. DOPLUJÍCÍ ÚDAJE Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení Další podstatné informace oznamovatele G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU H. PÍLOHA EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 4

5 Zkratky a symboly použité v textu AV R BPEJ CHOPAV HMÚ CHÚC CZT JV JZ KRNAP L Aeq,T MŽP R NEL NN NO x NV OV PM Akademie vd eské republiky Bonitovaná pdn ekologická jednotka Chránná oblast pirozené akumulace vod eský hydrometeorologický ústav Chránné únikové cesty Centralizované zásobování teplem Jihovýchod Jihozápad Krkonošský národní park Hladina akustického tlaku v ase T Ministerstvo životního prostedí eské republiky Nerozpuštné extrahovatelné látky Nízké naptí Oxidy dusíku Nákladní vozidla Osobní vozidla Proporcionální regulátor prtoku PM 10 Suspendované ástice frakce PM 10 PUPFL Pozemek urený k plnní funkce lesa RBC Regionální biocentrum RBK Regionální biokoridor SR Skíový rozvad SZ Severozápad TTP Trvalý travní porost TUV Teplá užitková voda ÚSES Územní systém ekologické stability ÚT Ústední topení VKP Významný krajinný prvek VN Vysoké naptí VZD Vzduchotechnika WHO Svtová zdravotnická organizace ZPF Zemdlský pdní fond ZT Zdravotní technika EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 5

6 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma ONSET a. s. 2. I Sídlo (bydlišt) Anglická 82/ Praha 2 4. Jméno, píjmení, bydlišt a telefon oprávnného zástupce oznamovatele Ing. Ludk Šulc Anglická Praha 2 Tel: B. ÚDAJE O ZÁMRU I. Základní údaje 1. Název zámru a jeho zaazení podle pílohy. 1 Název zámru: Vrchlabí Bytové domy Pivovar Zaazení zámru do píslušné dle pílohy. 1: Podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostedí v platném znní, pílohy. 1, patí zámr do kategorie II mezi zámry vyžadující zjišovací ízení. Zámr svým charakterem spluje charakteristiku bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy vetn nákupních stedisek o celkové výme nad m 2 zastavné plochy; parkovišt nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v soutu pro celkovou stavbu. 2. Kapacita (rozsah) zámru Poet byt: 156 Podlahová plocha byt: m 2 Plocha balkon a teras: m 2 EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 6

7 Krytá stání: 123 osobních automobil Venkovní stání: 114 osobních automobil 3. Umístní zámru (kraj, obec, katastrální území) Kraj: Královéhradecký Obec: Vrchlabí Katastrální území: Vrchlabí stavební parcely íslo.: 726/1, 726/2, 1206, 3424, 3425, pozemkové parcely íslo: 467/4, 467/26, 2634, 467/36, 1989/3, 467/25. Realizací inženýrských sítí budou doteny pozemkové parcely íslo 1831/2, 1989/1, 467/28. Zájmové území je situováno v areálu bývalého pivovaru v obytné ásti msta. Na severní stran je pístupný z ulice Komenského, jižní stranu tvoí stávající zástavba rodinných dom. Fotodokumentace z obhlídky lokality je souástí pílohy. 2 tohoto oznámení. Obrázek. 1: Situace umístní zámru AArreeáál ll bbýývvaal llééhhoo PPi iivvoovvaarruu 4. Charakter zámru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zámry (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými) Zájmovým územím je areál bývalého pivovaru v obytné ásti msta Vrchlabí. Areál piléhá na severní stran k ulici Komenského, na jižní stran je omezen stávající zástavbou rodinných domk. V souasné dob je areál využíván jako výrobní a skladovací objekt. Lokalizace tohoto areálu v obytné zón msta má za následek dopravní a hygienické problémy. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 7

8 Zámrem investora je demolice všech stávajících objekt a pístaveb bývalého pivovaru krom hlavní historické budovy. Na vzniklých plochách jsou navrženy tyi bytové domy se službami a drobnými prodejnami v pízemí. Dopravní napojení bude zachováno z Komenského ulice. Uvnit areálu je kruhová obslužná komunikace, ze které jsou pístupná venkovní i krytá parkovací stání. V novém územním plánu obce, který je v dob zpracování tohoto oznámení ve stádiu Konceptu je navržena zmna funkního využití území na plochy smíšené mstské. Tyto plochy jsou dle navržených regulativ nového územního plánu ureny pro umístní vyšších koncentrací rozmanitých obslužných inností mstského až regionálního významu promíšených minimáln z 30 % s trvalým bydlením mstského typu, zahrnující stabilizované plochy koncentrované zástavby centrálního území msta s vymezenou mstskou památkovou zónou a podrobnjšími regulaními požadavky. Další projekty s možným kumulativním vlivem: Z Konceptu nového územního plánu obce lze za projekty s možným kumulativním vlivem oznait plánovanou zástavbu na Liším kopci jihozápadn od zájmového území. V bezprostední blízkosti zámru je také plánována plocha pedmstského bydlení (4-19), která je zastoupena rodinnými domy mstského typu umístné na více i mén hust a pravideln uspoádaných parcelách urených pro individuální bydlení s tsnou vazbou na zahrady s pevážn rekreaní funkcí, které mohou být spojeny s drobnými provozovnami vybavenosti a výrobních služeb provozovanými vlastními obyvateli objektu. Za další zámr s možným kumulativním vlivem lze považovat stávající objekt Penny Marketu, který je v územním plánu veden jako plocha území smíšených aktivit. Obrázek. 2: Výez z Konceptu nového Územního plánu EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 8

9 5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod (i z hlediska životního prostedí) pro jejich výbr, resp. odmítnutí Areál bývalého pivovaru, který je využíván ke skladování a výrob a situován v obytné zón msta je v souasné dob zdrojem zneištní ovzduší a hlukové zátže. Plánovanou rekonstrukcí dojde k vyešení tchto problém a zárove i k zlepšení celkového vzhledu celého areálu. Rekonstruovaný objekt pivovaru zstane dominantním objektem v této mstské ásti. Aplikace novodobých obkladových materiál s povrchovou úpravou imitující devné obklady spolu s barevnou výplní balkón a barevným ešením fasád vytvoí pro obyvatele píjemné a esteticky zajímavé prostedí. 6. Struný popis technického a technologického ešení zámru Objekty A, B, C, D: Výkopové práce Výkopové práce budou provedeny jako otevená stavební jáma se svahováním v pomru 1:0,75. Výkopová jáma bude provedena s ohledem na výškové osazení objektu na terén. Na ploše staveništ bude sejmuta vrchní ást ornice v tloušce minimáln 300 mm, která bude deponována v prostoru staveništ a bude použita na isté terénní úpravy v rámci bytového komplexu. Vytžený materiál (zemina) bude ásten skladován v prostoru staveništ na pipravených deponiích. Tato zemina bude po úprav a optimálních vlhkostních podmínkách použita na zásypy v okolí objekt, na hrubé terénní úpravy a v omezené míe i do podloží pozemních komunikací. Zemina, která nebude vyhovovat svou kvalitou, bude odvezena na skládku urenou píslušným stavebním úadem. Základy Založení objektu je navrženo na základových pásech. Podél objekt bude provedena drenáž. Svislé konstrukce Svislé nosné konstrukce 1. podzemního podlaží tvoí železobetonové monolitické stny obvodové a vnitní. Vnitní zdivo je navrženo z cihelných blok POROTHERM 24 AKU. Vnitní píky jsou provedeny z cihelných blok POROTHERM 11,5 P+D. Nadzemní podlaží jsou navržena jako stnový systém. Vodorovné konstrukce Schodišt Stropní konstrukce jsou železobetonové stropní desky. Schodišt je navrženo rovnoramenné z monolitického železobetonu. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 9

10 Stecha Stecha je navržena jako jednoplášová. Rovné ásti stech jsou ešeny s obráceným poadím vrstev. Stecha nad parkovištm je zásti s krycí vrstvou zeminy se zelení, zásti pochozí. Podlahy Veškeré podlahy jsou navrženy jako plovoucí s izolaním páskem po obvodu místnosti. Železobetonové schodišt má nášlapnou vrstvu provedenu z keramické dlažby. V prostoru garáže bude provedena betonová podlaha s protiskluzným vsypem. Podhledy byt. Podhledy budou provedeny pouze v nezbytném rozsahu v hygienických prostorách Hydroizolace V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován hydrogeologický a radonový przkum. V tomto stupni projektových prací je uvažováno, že v dané lokalit je stední až vysoké radonové riziko a nepedpokládá se podzemní tlaková voda. Hydroizolace spodní stavby bude z fólie PVC SIKAPLAN Tunnel 14,6 tloušky 2,0 mm. Fólie PVC bude v úrovni terénu ukonena systémovým detailem na lišt z poplastovaného plechu VIPLANYL. V míst pracovních spár železobetonové konstrukce budou do tchto spár vkládány bentonitové pásky. Ve stešním plášti plochých stech bude použito PVC fólie SIKAPLAN G18 tloušky 1,8 mm dle navržené skladby jednotlivých konstrukcí stešního souvrství. Tepelné a zvukové izolace V podlahách v celém objektu je použito izolaních desek ORSIL N. Pouze v 1. PP jsou pod betonovou mazaninou polystyrénové desky EPS 100 S tloušky 100 mm. V ostatních podlažích je v podlaze použito 50 mm izolace ORSIL N, která slouží pedevším jako izolace proti kroejovému hluku. Po obvodu všech místností je použito izolaního podlahového pásku ORSIL N/PP. Suterénní stny jsou zatepleny po celé své výšce perimetrickými deskami EPS P v tloušce 100 mm, které zárove slouží jako ochrana hydroizolace. Je teba dbát na správné ešení v míst tepelných most. Okna, balkónové dvee Veškerá okna budou provedena z plastových profil a zasklená izolaní dvojsklem s hodnotou k = 1,1 W/m 2 K. Okna budou otevírací a sklápcí. Parapety budou provedeny z parapetních desek (MAX apod.). EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 10

11 Dvee Vstupní dvee do objektu budou provedeny z hliníkových rám s perušeným tepelným mostem a zasklená izolaní dvojsklem. Vnitní dvee budou provedeny jako plné, pípadn ásten prosklené. Veškeré protipožární dvee budou v požadovaném stupni požární odolnosti. Vnitní povrchy stn a strop Povrchy železobetonových stn a sloup v 1. podzemním podlaží budou opateny strkovou omítkou, zdné stny vápennou štukovou omítkou. Na omítce bude nátr PRIMALEX. V hygienických zaízeních bude keramický obklad proveden do výšky zárubn dveí. Na parkovišti bude ponechán pohledový beton. Vnitní obklady Ve všech prostorách sociálního zaízení bude proveden keramický obklad do výšky vrchní hrany zárubn. Pro dlažby a obklady budou použity lišty pro vnjší rohy obklad SCHLUTER - RONDEC - PRO plastové, barva bílá BW, lišty ukonující u obklad a sokl SCHLUTER plastové bílé a lišty dilataní pro velké plochy dlažby SCHLUTER - DILEX - BWS plastové, barva bílá BW. Vnjší povrchy stn Venkovní povrch objektu bude tvoen omítkou na zateplovacím systému. Nkteré plochy budou obloženy kompozitním obkladem. Zdivo 1. NP bude obloženo zásti kamenem nebo jeho imitací. Nátry a malby Ocelové zárubn budou opateny 1x základním a 2x syntetickým nátrem, veškeré ocelové prvky v celém objektu budou opateny 1x základním nátrem a 2x ovým nátrem a venkovní ocelové konstrukce budou opateny 1x základní nátrem a 2x ovým nátrem. Veškeré vnitní povrchy stn a strop budou opateny 2x nátrem PRIMALEX. Klempíské výrobky Zábradlí Klempíské výrobky budou provedeny z titanzinku. Zábradlí u schodišt jsou navržena ocelová s výplní ze skla, pípadn z kompozitních desek. Nátr ocelových prvk bude proveden 1x základní a 2x ový. Madlo bude provedeno rovnž ocelové. Zábradlí bude kotveno pes kotvící desky z boní strany do konstrukce schodišt. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 11

12 Bezbariérové ešení Domy jsou ešeny s ohledem na tlesn postižené osoby. Veškeré prostory, do kterých je teba zajistit pístup tlesn postižených se nacházejí v 1. NP, které je pístupné pímo z terénu. Parkování pro imobilní je na vyhrazených místech parkoviš. Objekt stávajícího pivovaru Svislé konstrukce Obvodové zdivo stávající bude zatepleno. Vnitní zdivo je navrženo z cihelných blok POROTHERM 24 AKU. Vnitní píky jsou z cihelných blok POROTHERM 11,5 P+D. Vodorovné konstrukce Stávající stropy jsou v nkterých ástech z I profil s cihelnou klenbovou výplní. Nové stropy budou monolitické, pípadn z I profil s VSŽ plechy. Stecha Devný krov stávající bude zachován, budou vložena stešní okna. Stešní pláš bude sendviový s provtrávanou mezerou. Okraje stechy a svody budou vyhívány. Ostatní konstrukní ásti budou ve stejném provedení jako u objekt A, B, C, D. Parkovací plochy Tyto plochy budou povrchov upraveny živiným krytem (pop. povrchem z betonové zámkové dlažby). Komunikace Celkové ešení komunikací a parkovacích ploch vychází z rozmr a tvaru pozemku a umístní objekt na nm. Povrch komunikací je navržen se živiným krytem, skladba vozovky bude navržena pro tídu dopravního zatížení VI velmi lehké a pro návrhovou úrove porušení D3. Konené a sadovnicko vegetaní úpravy V rámci výše uvedeného objektu budou v areálu realizovány travnaté plochy a výsadba vzrostlé zelen. Na vrstv ornice v minimální tloušce 15 cm bude založen trávník, ve smyslu SN Sadovnictví a krajináství Práce s pdou. Výsadba devin na vegetaních plochách bude provedena ve smyslu SN DIN Sadovnictví a krajináství Výsadba rostlin. Uvažuje se výsadba druh Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), odrostlík druhu Platanus acerifolia, dále stálezelené kee odolné suchu jako Berberis verruculosa (dišál bradavinatý), Cotoneaster dammeri (skalník Dammerv) a Lonicera pileata (zimolez kloboukatý). Druhy rostlin a devin, rozsah a situaní umístní bude upesnno po konzultaci s orgánem ochrany pírody v dalším stupni dokumentace. Výkresová dokumentace stavby je souástí pílohy. 1 tohoto oznámení. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 12

13 7. Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení Pedpokládaný termín zahájení výstavby zámru: erven 2007 Pedpokládaný termín dokonení zámru: listopad Výet dotených územn samosprávných celk S ohledem na charakter zámru budou pímé vlivy jeho výstavby a provozu psobit pedevším v okolí zámru. Z hlediska vlivu na životní prostedí patí k potencionáln doteným územím tato území: Dotené samosprávné celky: Obec: Vrchlabí Kraj: Královéhradecký Píslušným úadem k provedení zjišovacího ízení je Krajský úad Královéhradeckého kraje. 9. Výet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato rozhodnutí vydávat V rámci realizace zámru bude investor žádat dle stavebního zákona. 50/1976 Sb., v platném znní o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení píslušný stavební úad ve Vrchlabí a rozhodnutí vodoprávního úadu Mstský úad Vrchlabí. Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních pedpis: Rozhodnutí vodoprávního úadu - Mstského úadu Vrchlabí, odboru regionálního rozvoje a životního prostedí - pro povolení vodního díla (kanalizaní ad), povolení k vypouštní odpadních vod z dešové kanalizace po pedchozím pedištní v odluovai ropných látek. Píslušným úadem je vodoprávní úad Mstský úad Vrchlabí, odbor regionálního rozvoje a životního prostedí, povolení orgánu ochrany pírody ke kácení devin rostoucích mimo les dle 8 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní. Toto povolení se vydává na základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém devina roste a kácení se provádí zpravidla v období vegetaního klidu, žádost o vydání souhlasu s trvalým odntím dotených pozemk pro realizaci zámru ze ZPF v souladu s ustanovením 9, odst. 6 zákona. 334/1992 Sb., o ochran zemdlského pdního fondu, ve znní pozdjších pedpis, soulad k nakládání s nebezpenými odpady (dle 16 odst. 3 zákona. 185/2001 Sb., v platném znní), který udluje obecní úad obce s rozšíenou psobností Mstský úad Vrchlabí. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 13

14 II. Údaje o vstupech 1. Zábor pdy V zájmovém území areálu jsou v souasné dob zpevnné i nezpevnné plochy. Jedná se o pozemky antropogenn narušené. V rámci realizace zámru dojde k záboru pdy kategorie ZPF a to celkem v rozsahu 354 m 2. Nedojde k záboru nových ploch kategorie PUPFL. Výstavba bude probíhat na tchto parcelách: stavební parcely íslo.: 726/1, 726/2, 1206, 3424, 3425, pozemkové parcely íslo: 467/4, 467/26, 2634, 467/36, 1989/3, 467/25. Realizací inženýrských sítí budou doteny pozemkové parcely íslo 1831/2, 1989/1, 467/28. V následující tabulce je uveden seznam zájmových parcel a další informace o zpsobu využití, ochran, celkové výme parcel aj. Tabulka. 1: Seznam zájmových parcel Parcela. Druh pozemku Zpsob ochrany Kód BPEJ Celková výmra parcely Vlastník 726/1 726/ zastavná plocha a nádvoí zastavná plocha a nádvoí zastavná plocha a nádvoí zastavná plocha a nádvoí zastavná plocha a nádvoí m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 467/4 jiná plocha m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 2634 jiná plocha m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 467/26 jiná plocha m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 467/36 TTP ZPF m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 1989/3 ostatní m 2 Královéhradecký kraj EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 14

15 Parcela. 467/25 Druh pozemku plocha ostatní plocha Zpsob ochrany Kód BPEJ Celková výmra parcely Vlastník m 2 Špicar Rudolf, Špicarová Jana celkem m 2 V následující tabulce jsou uvedeny parcely, u nichž se nebude jednat o trvalý zábor v souvislosti s realizací zámru, budou pouze využity pro vedení inženýrských sítí. Tabulka. 2: Seznam parcel dotených realizací inženýrských sítí Parcela. Druh pozemku Zpsob ochrany Kód BPEJ Celková výmra parcely Vlastník 1831/2 jiná plocha m 2 Msto Vrchlabí 1989/1 ostatní plocha 467/28 TTP ZPF m 2 Královéhradecký kraj m m 2 Msto Vrchlabí Základní charakteristiku pd v zájmové oblasti lze urit z bonitované pdn ekologické jednotky (BPEJ), která je charakterizována klimatickým regionem, hlavní pdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou pdy, jež specifikují hlavní pdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, piemž: klimatický region zahrnuje území s pibližn shodnými klimatickými podmínkami pro rst a vývoj zemdlských plodin a je vyjáden první íslicí ptimístného íselného kódu, hlavní pdní jednotka je úelovým seskupením pdních forem píbuzných vlastností, jež jsou urovány genetickým pdním typem, subtypem, pdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou pdy, stupnm hydromorfismu, popípad výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodovacím opatením a je vyjádena druhou a tetí íslicí íselného kódu, sklonitost a expozice ke svtovým stranám vystihuje utváení povrchu zemdlského pozemku a je vyjádena tvrtou íslicí íselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štrku a kamene v ornici k obsahu štrku a kamene v spodin do 60 cm, a hloubka pdy je vyjádena pátou íslicí íselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. Dotený pozemek kategorie ZPF má kód BPEJ Charakteristika kódu BPEJ V. tída ochrany ZPF: - mírn chladný, vlhký region, EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 15

16 - hndé pdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené pdy na rzných bidlicích, na lupcích a siltovcích; lehí až stedn tžké, až stedn štrkovité i kamenité, náchylné k doasnému zamokení, - kategorie sklonitosti 3, tj.7 12 stední svah, kategorie expozice 1, tj. jih (JZ JV) - kategorie skeletovitosti 0 1 tj. bezskeletovitá až slab skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 25 %, kategorie hloubky pdy 0-1 tj. pda stedn hluboká až hluboká Dle Metodického pokynu MŽP je V. tída ochrany ZPF klasifikována následujícím zpsobem: Do V. tídy ochrany jsou zahrnuty bonitované pdn ekologické jednotky, které pedstavují zejména pdy s velmi nízkou produkní schopností vetn pd mlkých, velmi svažitých, hydromorfních, štrkovitých až kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. Vtšinou jde o zemdlské pdy pro zemdlské úely postradatelné. U tchto pd lze pedpokládat efektivnjší nezemdlské využití. Jde vtšinou o pdy s nižším stupnm ochrany s výjimkou vymezených ochranným pásem a chránných území a dalších zájm ochrany životního prostedí. V rámci pípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením 9, odst. 6 zákona. 334/1992 Sb., o ochran zemdlského pdního fondu, ve znní pozdjších pedpis požádat o vydání souhlasu s trvalým odntím dotených pozemk pro realizaci zámru ze ZPF. Využití parcel k realizaci zámru je v souladu s platným územním plánem msta Vrchlabí. Vyjádení píslušného stavebního úadu je souástí pílohy. 8 tohoto oznámení. 2. Odbr a spoteba vody Areál pivovaru je napojen stávajícím vodovodem PE 110 na veejný vodovod DN 200 v ulici J.A. Komenského. Pro zásobování nových objekt vodou bude v areálu postaven nový vodovodní ad DN 100 v délce 170 m. Vodovodní ad bude napojen na stávající potrubí PE 110 cca 2,6 m za hranicí pozemku investora a bude proveden z tvárné litiny. V míst napojení bude osazen uzávr. Zrekonstruovaný objekt pivovaru a objekty bytových dom (A-D) budou napojeny na vodovodní ad TLT 110 novými vodovodními pípojkami. Každý objekt bude mít samostatnou pípojku ukonenou vodomrnou sestavou s fakturaním vodomrem. Objekt pivovaru a bytový dm "D" budou mít pípojku TLT DN 80 a objekty A-C pípojky z HDPE 63. Pípojky DN 80 jsou navrženy v celkové délce 26 m, pípojky PE 63 v délce 47 m. Hydrostatický petlak vztažený k relativní nule objekt je dán nadmoskou výškou vodojemu. Hydrostatický tlak se mže pohybovat mezi hodnotou 0,45-0,50 MPa. Vnitní vodovod pro rozvod vody urené k lidské spoteb, bude za hlavním uzávrem vody v objektu pivovaru osazen redukní ventil. Výstupní tlak ventilu bude, s ohledem na osazení pojistného ventilu ped zásobníkem TUV, nastaven na hodnotu 480 kpa. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 16

17 Tabulka. 3: Výpoet teoretické poteby vody Objekt pivovaru specifická spoteba [l/den] celkem [l/den] 31 byt - 84 EO restaurace (51 míst, 5 zamstnanc) fitness 30 návštvník/den 2 zamstnanci sauna (20 návštvník/den) Whirpool 20 návštvník/den Bytové domy A, B, C specifická spoteba [l/den] 120 Celkem [l/den] 54 byt EO Bytový dm D specifická spoteba [l/den] Celkem [l/den] 71 byt EO celkem Prmrná denní poteba vody - Q p = 84,0 m 3 /den Maximální denní poteba vody - Q m = 126,0 m 3 /den = 1,46 l/s Maximální hodinová poteba vody - Q h = 11,0 m 3 /hod = 3,06 l/s Celková roní poteba vody - Q r = m 3 /rok Výpotový prtok dle SN : Sociální úely - 6,6 l/s Požární vodovod vnitní - 3,3 l/s Požární vodovod venkovní Q po = 9,5 l/s Potebného množství vnjší požární vody zajistí dle SN stávající podzemní hydrant v ulici Komenského, který je osazen na vodovodním adu DN 200 a nový nadzemní hydrant v areálu, který bude osazen na potrubí DN 100. V objektech jsou umístny požární hydranty s tvarov stálou hadicí a jsou zavšeny na zdi nebo osazené ve výklenku. Pívod vody k hydrantm zajišuje samostatný požární vodovod z ocelových trubek, který je napojen na vnitní vodovod za vodomrnou sestavou objektu. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 17

18 Vnitní vodovod Vnitní vodovod objekt navazuje na novou vodovodní pípojku v technické místnosti pod schodištm, v objektu pivovaru ve výmníkové stanici. Zde bude umístna vodomrná sestava s fakturaním vodomrem. Hlavní rozvody vody v bytových domech jsou vedeny pod stropem a v instalaních šachtách. Pipojovací potrubí je vedeno v pizdívkách a v podlaze. V objektech jsou umístny požární hydranty. Pívod vody k hydrantm zajišuje potrubí z ocelových trubek, které je napojeno na vodovodní pípojku za vodomrnou sestavou. Hlavní rozvody studené, teplé vody a cirkulace jsou navrženy z ocelových trubek pozinkovaných, stoupací a pipojovací potrubí bude z plastu. Veškeré rozvody vody budou až k vodovodním bateriím izolovány izolaními pouzdry v souladu s vyhláškou. 151/2001 Sb. Baterie pro vybavení jednotlivých prostor budou použity dle druhu zaizovacího pedmtu. Každý byt v objektu bytového domu má samostatnou bytovou stanici pro ohev TUV a vytápní. Píprava TUV pro spolené prostory fitnesss a pro restauraci bude probíhat v místnosti výmníkové stanice pivovaru, kde budou osazeny dva nepímo ohívané zásobníky TUV o objemu 300 a 200 litr. 3. Surovinové a energetické zdroje Zásobování elektrickou energií Zásobování elektrickou energií ty nov navržených objekt bytových jednotek a rekonstruovaného stávajícího objektu bývalého pivovaru, o celkovém souasném výkonu 672 kw, je navrženo z nové trafostanice na parcele. 467/26 novými kabelovými rozvody NN 1 kv. Objekt stávající trafostanice. 368 ( U pivovaru ) je v kolizi s nov navrhovaným bytovým domem D. Trafostanice bude z dvodu kolize zdemontována, zrušena a nahrazena novou. Nová trafostanice je navržena v typovém provedení BETONBAU 3060, kabelová trafostanice 10/0,4 kv 2x 630 kva pochozí v prostoru mezi stávající a silnicí. Do nové trafostanice budou pepojeny v rámci vyvolané pekládky všechny stávající kabely VN a NN, které jsou zaústny do stávající trafostanice. Napojení navržených nových objekt bude provedeno z NN rozvád nové trafostanice novým kabelovým rozvodem NN z kabel 1-AYKY 3 x mm 2. Výkonová bilance nárok pro návrh trafostanice: Tabulka.4 : Výpoet soudobého výkonu bytové jednotky Popis Jednotkový píkon [kw] Množství P i [kw] soudobost* R p [kw] Objekt A Objekt B Objekt C Objekt D Pivovar EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 18

19 Popis Výkon bytu celkem P BJ Vysvtlivky: Jednotkový píkon [kw] Množství P i [kw] soudobost* R p [kw] 0, * soudobost nekoneného potu byt 0,18 Tabulka. 5: Výpoet soudobého výkonu spolené prostory bytových dom Popis Jednotkový píkon [kw] Množství P i [kw] soudobost R p [kw] Objekt A vetn výtahu Objekt A VZD garáže Objekt B vetn výtahu Objekt C vetn výtahu Objekt D vetn výtahu Objekt D VZD garáže Výkon celkem P SP ,60 10, , ,60 10, ,60 10, ,60 20, , Tabulka. 6: Výpoet soudobého výkonu Pivovar Popis Jednotkový píkon [kw] Množství P i [kw] soudobost R p [kw] Spolený prostor byty vetn výtahu Prodejna velká Prodejna malá Vytápní okap Správce restaurace Fitness, sauna Výmníková stanice Výkon celkem P P , EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 19

20 Výpoet celkového soudobého výkonu pro trafostanici: P S = P BJ + P SP + P P P S = P S = 840 kw P C = PS. C P C = ,80 P C = 672 kw Bilance spoteby el. energie: a) Výpoet spoteby el. energie bytové jednotky: n = 163 b.j. BJ = 2 MWh/bj/rok (pedpoklad) E BJ = BJ. n = = 326,0 MWh/rok b) Výpoet spoteby el. energie spolené prostory, parking 1 NP: P sp = 0,093 MW t d = 4 hod/den t r = 300 dní/rok E SP = P SP. td. tr = 0, MWh/rok c) Výpoet spoteby el. energie Pivovar komerní ást + spolené prostory: P P = 0,093 MW td = 5 hod/den tr = 280 dní/rok E P = P P. td. tr = 0, MWh/rok d) Výpoet spoteby el. energie - celkem: E C = E BJ + E SP + E P = = 882 MWh/rok Technické parametry: Provozní naptí: 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C Ochrana - SN : samoinným odpojením od zdroje Nov požadovaný souasný výkon: 672 kw Pedpokládaná spoteba el. energie: cca 882 MWh/rok Použitý kabel nových rozvod NN: 1-AYKY 3 x mm 2 Zásobovací místo el. energie: nová transformaní stanice na parcele. 467/26 EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 20

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod

RNDr. Stanislav Novák Uherský Brod RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru "Sklad Reichhold CZ s.r.o. - Otrokovice" podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

Obchodní centrum Kyjov

Obchodní centrum Kyjov Ing. Alexandr Mertl - Ekologické inženýrství Obchodní centrum Kyjov Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Oznamovatel: Agroprojekt Brno s.r.o. Seznam

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9

Novostavba bytového domu ul. Odlehlá a novostavba veterinární kliniky ul. Novovysočanská, Praha 9 Prvního pluku 20/224 186 59 Praha 8 - Karlín telefon 251 038 111 telefax 222 325 182 www.tebodin.com www.tebodin.cz Zákazník: A plus spol. s r.o. Investor: Městská část Praha 9 Projekt: Stupeň: Novostavba

Více

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6

Oznámení záměru. Obchodní centrum Podbaba Praha 6 OZNÁMENÍ ZÁMÌRU OBCHODNÍ CENTRUM PODBABA PRAHA 6 DEJVICE (Oznámení dle pøíl. è. 3 zákona è. 100/2001 Sb., o posuzování vlivù na životní prostøedí) Èervenec 2009 Oznámení záměru Obchodní centrum Podbaba

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Plastová okna a dvee

Plastová okna a dvee Montážní píruka Plastová okna a dvee íjen 2005 Spolenost pro kvalitu plastových okenních systém v rámci Svazu pro kvalitu plastových výrobk (zapsaná spolenost) znaka kvality plastových výrobk Montážní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ

OZNÁMENÍ AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ RNDr. Stanislav Novák Prakšická 990 688 01 Uherský Brod poradenství v ekologii a životním prostředí OZNÁMENÍ záměru stavby AUTOVRAKOVIŠTĚ - PP AUTO - TŘEBÍČ podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů

Více

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB.

OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. VÝROBNÍ ZÁVOD SUNGWOO OZNÁMENÍ VE SMYSLU ZÁKONA Č. 100/2001 SB., VE ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 93/2004 SB. zákazník Sungwoo Hitech Co. Ltd. stupeň STUDIE zakázkové číslo 5285-900-2 číslo dokumentu 5285-000-2/2-BX-01

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT CENY BYTU Z

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ

MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN IN HRADEC KRÁLOVÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES MATEŘSKÁ ŠKOLA V HRADCI KRÁLOVÉ KINDERGARTEN

Více

O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení

O Z N Á M E N Í. podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění. pro zjišťovací řízení O Z N Á M E N Í podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí, v platném znění pro zjišťovací řízení ČSPHM EuroOil Litoměřice LEDEN 2011 O Z N Á M E N Í záměru kategorie II /

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.)

Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE. (podle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb.) Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, tel.: 596 114 030 www.azgeo.cz, azgeo@azgeo.cz Název zakázky : Mošnov - MOBIS - EIA Číslo úkolu : 534078 Objednatel : Technoprojekt, a.s. Mobis Lamp Shop CZ DOKUMENTACE (podle

Více

Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE

Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE Zemědělské obchodní družstvo ŠKVOŘETICE OZNÁMENÍ ZÁMĚRU O HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 6 odst. 1 a Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Stavební úpravy

Více

Územní odbory Stedoeského kraje

Územní odbory Stedoeského kraje 1. ÚVOD 1.1. JAK JSEM SE DOSTAL K PROJEKTU STANICE HZS Na následujících ádcích chci pedstavit mj roníkový projekt. Z nho budu ale prezentovat pouze architektonickou a dispoziní studii. Ze stavební ásti

Více