EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové"

Transkript

1 EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí prrosst teedí í vv platnéém zznní í,, vv rrozzssahu pí ílohyy.. 3 VRCHLABÍ BYTOVÉ DOMY PIVOVAR Vedoucí ešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý. odborné zpsobilosti 182/OPV/93 z Hradec Králové, leden 2007 Archivní íslo: 6/07 Obchodní jméno: Administrativní sídlo: EMPLA spol. s r.o. EMPLA spol. s r.o. tel.: , ul. Jana Krušinky ul. Za Škodovkou 305 tel./fax.: Hradec Králové Hradec Králové DI: CZ Spolenost je zapsána v obchodním rejstíku Krajského soudu I: v Hradci Králové v oddílu C, vložka 1178 Bank. spoj /0100

2 Bez písemného souhlasu spolenosti EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové a odpovdného zástupce uvedeného v osvdení o autorizaci nesmí být toto oznámení, ani jeho ásti, reprodukovány. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 2

3 OBSAH A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI Obchodní firma I Sídlo (bydlišt) Jméno, píjmení, bydlišt a telefon oprávnného zástupce ozmanovatele... 6 B. ÚDAJE O ZÁMRU... 6 I. Základní údaje Název zámru a jeho zaazení podle pílohy Kapacita (rozsah) zámru Umístní zámru (kraj, obec, katastrální území) Charakter zámru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zámry (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými) Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod (i z hlediska životního prostedí) pro jejich výbr, resp. odmítnutí Struný popis technického a technologického ešení zámru Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení Výet dotených územn samosprávných celk Výet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato rozhodnutí vydávat II. Údaje o vstupech Zábor pdy Odbr a spoteba vody Surovinové a energetické zdroje III. Údaje o výstupech Množství a druh emisí do ovzduší Množství odpadních vod a jejich zneištní Kategorizace a množství odpad Hluk, vibrace a záení Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ V DOTENÉM ÚZEMÍ Výet nejzávažnjších environmentálních charakteristik doteného území Struná charakteristika stavu složek životního prostedí v doteném území, které budou pravdpodobn významn ovlivnny D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMRU NA VEEJNÉ ZDRAVÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ Charakteristika možných vliv a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti (z hlediska pravdpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) Rozsah vliv vzhledem k zasaženému území a populaci Údaje o možných významných nepíznivých vlivech pesahujících státní hranice Opatení k prevenci, vylouení, snížení, popípad kompenzaci nepíznivých vliv Charakteristika nedostatk ve znalostech a neuritostí, které se vyskytly pi specifikaci vliv...96 EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 3

4 E. POROVNÁNÍ VARIANT EŠENÍ ZÁMRU F. DOPLUJÍCÍ ÚDAJE Mapová a jiná dokumentace týkající se údaj v oznámení Další podstatné informace oznamovatele G. VŠEOBECNÉ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU H. PÍLOHA EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 4

5 Zkratky a symboly použité v textu AV R BPEJ CHOPAV HMÚ CHÚC CZT JV JZ KRNAP L Aeq,T MŽP R NEL NN NO x NV OV PM Akademie vd eské republiky Bonitovaná pdn ekologická jednotka Chránná oblast pirozené akumulace vod eský hydrometeorologický ústav Chránné únikové cesty Centralizované zásobování teplem Jihovýchod Jihozápad Krkonošský národní park Hladina akustického tlaku v ase T Ministerstvo životního prostedí eské republiky Nerozpuštné extrahovatelné látky Nízké naptí Oxidy dusíku Nákladní vozidla Osobní vozidla Proporcionální regulátor prtoku PM 10 Suspendované ástice frakce PM 10 PUPFL Pozemek urený k plnní funkce lesa RBC Regionální biocentrum RBK Regionální biokoridor SR Skíový rozvad SZ Severozápad TTP Trvalý travní porost TUV Teplá užitková voda ÚSES Územní systém ekologické stability ÚT Ústední topení VKP Významný krajinný prvek VN Vysoké naptí VZD Vzduchotechnika WHO Svtová zdravotnická organizace ZPF Zemdlský pdní fond ZT Zdravotní technika EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 5

6 A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 1. Obchodní firma ONSET a. s. 2. I Sídlo (bydlišt) Anglická 82/ Praha 2 4. Jméno, píjmení, bydlišt a telefon oprávnného zástupce oznamovatele Ing. Ludk Šulc Anglická Praha 2 Tel: B. ÚDAJE O ZÁMRU I. Základní údaje 1. Název zámru a jeho zaazení podle pílohy. 1 Název zámru: Vrchlabí Bytové domy Pivovar Zaazení zámru do píslušné dle pílohy. 1: Podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostedí v platném znní, pílohy. 1, patí zámr do kategorie II mezi zámry vyžadující zjišovací ízení. Zámr svým charakterem spluje charakteristiku bodu 10.6 Skladové nebo obchodní komplexy vetn nákupních stedisek o celkové výme nad m 2 zastavné plochy; parkovišt nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v soutu pro celkovou stavbu. 2. Kapacita (rozsah) zámru Poet byt: 156 Podlahová plocha byt: m 2 Plocha balkon a teras: m 2 EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 6

7 Krytá stání: 123 osobních automobil Venkovní stání: 114 osobních automobil 3. Umístní zámru (kraj, obec, katastrální území) Kraj: Královéhradecký Obec: Vrchlabí Katastrální území: Vrchlabí stavební parcely íslo.: 726/1, 726/2, 1206, 3424, 3425, pozemkové parcely íslo: 467/4, 467/26, 2634, 467/36, 1989/3, 467/25. Realizací inženýrských sítí budou doteny pozemkové parcely íslo 1831/2, 1989/1, 467/28. Zájmové území je situováno v areálu bývalého pivovaru v obytné ásti msta. Na severní stran je pístupný z ulice Komenského, jižní stranu tvoí stávající zástavba rodinných dom. Fotodokumentace z obhlídky lokality je souástí pílohy. 2 tohoto oznámení. Obrázek. 1: Situace umístní zámru AArreeáál ll bbýývvaal llééhhoo PPi iivvoovvaarruu 4. Charakter zámru a možnost kumulace jeho vliv s jinými zámry (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými) Zájmovým územím je areál bývalého pivovaru v obytné ásti msta Vrchlabí. Areál piléhá na severní stran k ulici Komenského, na jižní stran je omezen stávající zástavbou rodinných domk. V souasné dob je areál využíván jako výrobní a skladovací objekt. Lokalizace tohoto areálu v obytné zón msta má za následek dopravní a hygienické problémy. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 7

8 Zámrem investora je demolice všech stávajících objekt a pístaveb bývalého pivovaru krom hlavní historické budovy. Na vzniklých plochách jsou navrženy tyi bytové domy se službami a drobnými prodejnami v pízemí. Dopravní napojení bude zachováno z Komenského ulice. Uvnit areálu je kruhová obslužná komunikace, ze které jsou pístupná venkovní i krytá parkovací stání. V novém územním plánu obce, který je v dob zpracování tohoto oznámení ve stádiu Konceptu je navržena zmna funkního využití území na plochy smíšené mstské. Tyto plochy jsou dle navržených regulativ nového územního plánu ureny pro umístní vyšších koncentrací rozmanitých obslužných inností mstského až regionálního významu promíšených minimáln z 30 % s trvalým bydlením mstského typu, zahrnující stabilizované plochy koncentrované zástavby centrálního území msta s vymezenou mstskou památkovou zónou a podrobnjšími regulaními požadavky. Další projekty s možným kumulativním vlivem: Z Konceptu nového územního plánu obce lze za projekty s možným kumulativním vlivem oznait plánovanou zástavbu na Liším kopci jihozápadn od zájmového území. V bezprostední blízkosti zámru je také plánována plocha pedmstského bydlení (4-19), která je zastoupena rodinnými domy mstského typu umístné na více i mén hust a pravideln uspoádaných parcelách urených pro individuální bydlení s tsnou vazbou na zahrady s pevážn rekreaní funkcí, které mohou být spojeny s drobnými provozovnami vybavenosti a výrobních služeb provozovanými vlastními obyvateli objektu. Za další zámr s možným kumulativním vlivem lze považovat stávající objekt Penny Marketu, který je v územním plánu veden jako plocha území smíšených aktivit. Obrázek. 2: Výez z Konceptu nového Územního plánu EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 8

9 5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant a hlavních dvod (i z hlediska životního prostedí) pro jejich výbr, resp. odmítnutí Areál bývalého pivovaru, který je využíván ke skladování a výrob a situován v obytné zón msta je v souasné dob zdrojem zneištní ovzduší a hlukové zátže. Plánovanou rekonstrukcí dojde k vyešení tchto problém a zárove i k zlepšení celkového vzhledu celého areálu. Rekonstruovaný objekt pivovaru zstane dominantním objektem v této mstské ásti. Aplikace novodobých obkladových materiál s povrchovou úpravou imitující devné obklady spolu s barevnou výplní balkón a barevným ešením fasád vytvoí pro obyvatele píjemné a esteticky zajímavé prostedí. 6. Struný popis technického a technologického ešení zámru Objekty A, B, C, D: Výkopové práce Výkopové práce budou provedeny jako otevená stavební jáma se svahováním v pomru 1:0,75. Výkopová jáma bude provedena s ohledem na výškové osazení objektu na terén. Na ploše staveništ bude sejmuta vrchní ást ornice v tloušce minimáln 300 mm, která bude deponována v prostoru staveništ a bude použita na isté terénní úpravy v rámci bytového komplexu. Vytžený materiál (zemina) bude ásten skladován v prostoru staveništ na pipravených deponiích. Tato zemina bude po úprav a optimálních vlhkostních podmínkách použita na zásypy v okolí objekt, na hrubé terénní úpravy a v omezené míe i do podloží pozemních komunikací. Zemina, která nebude vyhovovat svou kvalitou, bude odvezena na skládku urenou píslušným stavebním úadem. Základy Založení objektu je navrženo na základových pásech. Podél objekt bude provedena drenáž. Svislé konstrukce Svislé nosné konstrukce 1. podzemního podlaží tvoí železobetonové monolitické stny obvodové a vnitní. Vnitní zdivo je navrženo z cihelných blok POROTHERM 24 AKU. Vnitní píky jsou provedeny z cihelných blok POROTHERM 11,5 P+D. Nadzemní podlaží jsou navržena jako stnový systém. Vodorovné konstrukce Schodišt Stropní konstrukce jsou železobetonové stropní desky. Schodišt je navrženo rovnoramenné z monolitického železobetonu. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 9

10 Stecha Stecha je navržena jako jednoplášová. Rovné ásti stech jsou ešeny s obráceným poadím vrstev. Stecha nad parkovištm je zásti s krycí vrstvou zeminy se zelení, zásti pochozí. Podlahy Veškeré podlahy jsou navrženy jako plovoucí s izolaním páskem po obvodu místnosti. Železobetonové schodišt má nášlapnou vrstvu provedenu z keramické dlažby. V prostoru garáže bude provedena betonová podlaha s protiskluzným vsypem. Podhledy byt. Podhledy budou provedeny pouze v nezbytném rozsahu v hygienických prostorách Hydroizolace V dalším stupni projektové dokumentace bude zpracován hydrogeologický a radonový przkum. V tomto stupni projektových prací je uvažováno, že v dané lokalit je stední až vysoké radonové riziko a nepedpokládá se podzemní tlaková voda. Hydroizolace spodní stavby bude z fólie PVC SIKAPLAN Tunnel 14,6 tloušky 2,0 mm. Fólie PVC bude v úrovni terénu ukonena systémovým detailem na lišt z poplastovaného plechu VIPLANYL. V míst pracovních spár železobetonové konstrukce budou do tchto spár vkládány bentonitové pásky. Ve stešním plášti plochých stech bude použito PVC fólie SIKAPLAN G18 tloušky 1,8 mm dle navržené skladby jednotlivých konstrukcí stešního souvrství. Tepelné a zvukové izolace V podlahách v celém objektu je použito izolaních desek ORSIL N. Pouze v 1. PP jsou pod betonovou mazaninou polystyrénové desky EPS 100 S tloušky 100 mm. V ostatních podlažích je v podlaze použito 50 mm izolace ORSIL N, která slouží pedevším jako izolace proti kroejovému hluku. Po obvodu všech místností je použito izolaního podlahového pásku ORSIL N/PP. Suterénní stny jsou zatepleny po celé své výšce perimetrickými deskami EPS P v tloušce 100 mm, které zárove slouží jako ochrana hydroizolace. Je teba dbát na správné ešení v míst tepelných most. Okna, balkónové dvee Veškerá okna budou provedena z plastových profil a zasklená izolaní dvojsklem s hodnotou k = 1,1 W/m 2 K. Okna budou otevírací a sklápcí. Parapety budou provedeny z parapetních desek (MAX apod.). EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 10

11 Dvee Vstupní dvee do objektu budou provedeny z hliníkových rám s perušeným tepelným mostem a zasklená izolaní dvojsklem. Vnitní dvee budou provedeny jako plné, pípadn ásten prosklené. Veškeré protipožární dvee budou v požadovaném stupni požární odolnosti. Vnitní povrchy stn a strop Povrchy železobetonových stn a sloup v 1. podzemním podlaží budou opateny strkovou omítkou, zdné stny vápennou štukovou omítkou. Na omítce bude nátr PRIMALEX. V hygienických zaízeních bude keramický obklad proveden do výšky zárubn dveí. Na parkovišti bude ponechán pohledový beton. Vnitní obklady Ve všech prostorách sociálního zaízení bude proveden keramický obklad do výšky vrchní hrany zárubn. Pro dlažby a obklady budou použity lišty pro vnjší rohy obklad SCHLUTER - RONDEC - PRO plastové, barva bílá BW, lišty ukonující u obklad a sokl SCHLUTER plastové bílé a lišty dilataní pro velké plochy dlažby SCHLUTER - DILEX - BWS plastové, barva bílá BW. Vnjší povrchy stn Venkovní povrch objektu bude tvoen omítkou na zateplovacím systému. Nkteré plochy budou obloženy kompozitním obkladem. Zdivo 1. NP bude obloženo zásti kamenem nebo jeho imitací. Nátry a malby Ocelové zárubn budou opateny 1x základním a 2x syntetickým nátrem, veškeré ocelové prvky v celém objektu budou opateny 1x základním nátrem a 2x ovým nátrem a venkovní ocelové konstrukce budou opateny 1x základní nátrem a 2x ovým nátrem. Veškeré vnitní povrchy stn a strop budou opateny 2x nátrem PRIMALEX. Klempíské výrobky Zábradlí Klempíské výrobky budou provedeny z titanzinku. Zábradlí u schodišt jsou navržena ocelová s výplní ze skla, pípadn z kompozitních desek. Nátr ocelových prvk bude proveden 1x základní a 2x ový. Madlo bude provedeno rovnž ocelové. Zábradlí bude kotveno pes kotvící desky z boní strany do konstrukce schodišt. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 11

12 Bezbariérové ešení Domy jsou ešeny s ohledem na tlesn postižené osoby. Veškeré prostory, do kterých je teba zajistit pístup tlesn postižených se nacházejí v 1. NP, které je pístupné pímo z terénu. Parkování pro imobilní je na vyhrazených místech parkoviš. Objekt stávajícího pivovaru Svislé konstrukce Obvodové zdivo stávající bude zatepleno. Vnitní zdivo je navrženo z cihelných blok POROTHERM 24 AKU. Vnitní píky jsou z cihelných blok POROTHERM 11,5 P+D. Vodorovné konstrukce Stávající stropy jsou v nkterých ástech z I profil s cihelnou klenbovou výplní. Nové stropy budou monolitické, pípadn z I profil s VSŽ plechy. Stecha Devný krov stávající bude zachován, budou vložena stešní okna. Stešní pláš bude sendviový s provtrávanou mezerou. Okraje stechy a svody budou vyhívány. Ostatní konstrukní ásti budou ve stejném provedení jako u objekt A, B, C, D. Parkovací plochy Tyto plochy budou povrchov upraveny živiným krytem (pop. povrchem z betonové zámkové dlažby). Komunikace Celkové ešení komunikací a parkovacích ploch vychází z rozmr a tvaru pozemku a umístní objekt na nm. Povrch komunikací je navržen se živiným krytem, skladba vozovky bude navržena pro tídu dopravního zatížení VI velmi lehké a pro návrhovou úrove porušení D3. Konené a sadovnicko vegetaní úpravy V rámci výše uvedeného objektu budou v areálu realizovány travnaté plochy a výsadba vzrostlé zelen. Na vrstv ornice v minimální tloušce 15 cm bude založen trávník, ve smyslu SN Sadovnictví a krajináství Práce s pdou. Výsadba devin na vegetaních plochách bude provedena ve smyslu SN DIN Sadovnictví a krajináství Výsadba rostlin. Uvažuje se výsadba druh Fraxinus excelsior (jasan ztepilý), odrostlík druhu Platanus acerifolia, dále stálezelené kee odolné suchu jako Berberis verruculosa (dišál bradavinatý), Cotoneaster dammeri (skalník Dammerv) a Lonicera pileata (zimolez kloboukatý). Druhy rostlin a devin, rozsah a situaní umístní bude upesnno po konzultaci s orgánem ochrany pírody v dalším stupni dokumentace. Výkresová dokumentace stavby je souástí pílohy. 1 tohoto oznámení. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 12

13 7. Pedpokládaný termín zahájení realizace zámru a jeho dokonení Pedpokládaný termín zahájení výstavby zámru: erven 2007 Pedpokládaný termín dokonení zámru: listopad Výet dotených územn samosprávných celk S ohledem na charakter zámru budou pímé vlivy jeho výstavby a provozu psobit pedevším v okolí zámru. Z hlediska vlivu na životní prostedí patí k potencionáln doteným územím tato území: Dotené samosprávné celky: Obec: Vrchlabí Kraj: Královéhradecký Píslušným úadem k provedení zjišovacího ízení je Krajský úad Královéhradeckého kraje. 9. Výet navazujících rozhodnutí podle 10 odst. 4 a správních úad, které budou tato rozhodnutí vydávat V rámci realizace zámru bude investor žádat dle stavebního zákona. 50/1976 Sb., v platném znní o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení píslušný stavební úad ve Vrchlabí a rozhodnutí vodoprávního úadu Mstský úad Vrchlabí. Navazující rozhodnutí dle složkových legislativních pedpis: Rozhodnutí vodoprávního úadu - Mstského úadu Vrchlabí, odboru regionálního rozvoje a životního prostedí - pro povolení vodního díla (kanalizaní ad), povolení k vypouštní odpadních vod z dešové kanalizace po pedchozím pedištní v odluovai ropných látek. Píslušným úadem je vodoprávní úad Mstský úad Vrchlabí, odbor regionálního rozvoje a životního prostedí, povolení orgánu ochrany pírody ke kácení devin rostoucích mimo les dle 8 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní. Toto povolení se vydává na základ žádosti vlastníka pozemku, na kterém devina roste a kácení se provádí zpravidla v období vegetaního klidu, žádost o vydání souhlasu s trvalým odntím dotených pozemk pro realizaci zámru ze ZPF v souladu s ustanovením 9, odst. 6 zákona. 334/1992 Sb., o ochran zemdlského pdního fondu, ve znní pozdjších pedpis, soulad k nakládání s nebezpenými odpady (dle 16 odst. 3 zákona. 185/2001 Sb., v platném znní), který udluje obecní úad obce s rozšíenou psobností Mstský úad Vrchlabí. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 13

14 II. Údaje o vstupech 1. Zábor pdy V zájmovém území areálu jsou v souasné dob zpevnné i nezpevnné plochy. Jedná se o pozemky antropogenn narušené. V rámci realizace zámru dojde k záboru pdy kategorie ZPF a to celkem v rozsahu 354 m 2. Nedojde k záboru nových ploch kategorie PUPFL. Výstavba bude probíhat na tchto parcelách: stavební parcely íslo.: 726/1, 726/2, 1206, 3424, 3425, pozemkové parcely íslo: 467/4, 467/26, 2634, 467/36, 1989/3, 467/25. Realizací inženýrských sítí budou doteny pozemkové parcely íslo 1831/2, 1989/1, 467/28. V následující tabulce je uveden seznam zájmových parcel a další informace o zpsobu využití, ochran, celkové výme parcel aj. Tabulka. 1: Seznam zájmových parcel Parcela. Druh pozemku Zpsob ochrany Kód BPEJ Celková výmra parcely Vlastník 726/1 726/ zastavná plocha a nádvoí zastavná plocha a nádvoí zastavná plocha a nádvoí zastavná plocha a nádvoí zastavná plocha a nádvoí m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 467/4 jiná plocha m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 2634 jiná plocha m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 467/26 jiná plocha m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 467/36 TTP ZPF m 2 Mgr. Daniel Kuera, Ing. arch. Martin Vokatý 1989/3 ostatní m 2 Královéhradecký kraj EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 14

15 Parcela. 467/25 Druh pozemku plocha ostatní plocha Zpsob ochrany Kód BPEJ Celková výmra parcely Vlastník m 2 Špicar Rudolf, Špicarová Jana celkem m 2 V následující tabulce jsou uvedeny parcely, u nichž se nebude jednat o trvalý zábor v souvislosti s realizací zámru, budou pouze využity pro vedení inženýrských sítí. Tabulka. 2: Seznam parcel dotených realizací inženýrských sítí Parcela. Druh pozemku Zpsob ochrany Kód BPEJ Celková výmra parcely Vlastník 1831/2 jiná plocha m 2 Msto Vrchlabí 1989/1 ostatní plocha 467/28 TTP ZPF m 2 Královéhradecký kraj m m 2 Msto Vrchlabí Základní charakteristiku pd v zájmové oblasti lze urit z bonitované pdn ekologické jednotky (BPEJ), která je charakterizována klimatickým regionem, hlavní pdní jednotkou, sklonitostí a expozicí, skeletovitostí a hloubkou pdy, jež specifikují hlavní pdní a klimatické podmínky hodnoceného pozemku, piemž: klimatický region zahrnuje území s pibližn shodnými klimatickými podmínkami pro rst a vývoj zemdlských plodin a je vyjáden první íslicí ptimístného íselného kódu, hlavní pdní jednotka je úelovým seskupením pdních forem píbuzných vlastností, jež jsou urovány genetickým pdním typem, subtypem, pdotvorným substrátem, zrnitostí, hloubkou pdy, stupnm hydromorfismu, popípad výraznou sklonitostí nebo morfologií terénu a zúrodovacím opatením a je vyjádena druhou a tetí íslicí íselného kódu, sklonitost a expozice ke svtovým stranám vystihuje utváení povrchu zemdlského pozemku a je vyjádena tvrtou íslicí íselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace, skeletovitost, jíž se rozumí podíl obsahu štrku a kamene v ornici k obsahu štrku a kamene v spodin do 60 cm, a hloubka pdy je vyjádena pátou íslicí íselného kódu, která je výsledkem jejich kombinace. Dotený pozemek kategorie ZPF má kód BPEJ Charakteristika kódu BPEJ V. tída ochrany ZPF: - mírn chladný, vlhký region, EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 15

16 - hndé pdy oglejené, rendziny oglejené a oglejené pdy na rzných bidlicích, na lupcích a siltovcích; lehí až stedn tžké, až stedn štrkovité i kamenité, náchylné k doasnému zamokení, - kategorie sklonitosti 3, tj.7 12 stední svah, kategorie expozice 1, tj. jih (JZ JV) - kategorie skeletovitosti 0 1 tj. bezskeletovitá až slab skeletovitá s celkovým obsahem skeletu do 25 %, kategorie hloubky pdy 0-1 tj. pda stedn hluboká až hluboká Dle Metodického pokynu MŽP je V. tída ochrany ZPF klasifikována následujícím zpsobem: Do V. tídy ochrany jsou zahrnuty bonitované pdn ekologické jednotky, které pedstavují zejména pdy s velmi nízkou produkní schopností vetn pd mlkých, velmi svažitých, hydromorfních, štrkovitých až kamenitých a erozn nejvíce ohrožených. Vtšinou jde o zemdlské pdy pro zemdlské úely postradatelné. U tchto pd lze pedpokládat efektivnjší nezemdlské využití. Jde vtšinou o pdy s nižším stupnm ochrany s výjimkou vymezených ochranným pásem a chránných území a dalších zájm ochrany životního prostedí. V rámci pípravných prací bude nutné v souladu s ustanovením 9, odst. 6 zákona. 334/1992 Sb., o ochran zemdlského pdního fondu, ve znní pozdjších pedpis požádat o vydání souhlasu s trvalým odntím dotených pozemk pro realizaci zámru ze ZPF. Využití parcel k realizaci zámru je v souladu s platným územním plánem msta Vrchlabí. Vyjádení píslušného stavebního úadu je souástí pílohy. 8 tohoto oznámení. 2. Odbr a spoteba vody Areál pivovaru je napojen stávajícím vodovodem PE 110 na veejný vodovod DN 200 v ulici J.A. Komenského. Pro zásobování nových objekt vodou bude v areálu postaven nový vodovodní ad DN 100 v délce 170 m. Vodovodní ad bude napojen na stávající potrubí PE 110 cca 2,6 m za hranicí pozemku investora a bude proveden z tvárné litiny. V míst napojení bude osazen uzávr. Zrekonstruovaný objekt pivovaru a objekty bytových dom (A-D) budou napojeny na vodovodní ad TLT 110 novými vodovodními pípojkami. Každý objekt bude mít samostatnou pípojku ukonenou vodomrnou sestavou s fakturaním vodomrem. Objekt pivovaru a bytový dm "D" budou mít pípojku TLT DN 80 a objekty A-C pípojky z HDPE 63. Pípojky DN 80 jsou navrženy v celkové délce 26 m, pípojky PE 63 v délce 47 m. Hydrostatický petlak vztažený k relativní nule objekt je dán nadmoskou výškou vodojemu. Hydrostatický tlak se mže pohybovat mezi hodnotou 0,45-0,50 MPa. Vnitní vodovod pro rozvod vody urené k lidské spoteb, bude za hlavním uzávrem vody v objektu pivovaru osazen redukní ventil. Výstupní tlak ventilu bude, s ohledem na osazení pojistného ventilu ped zásobníkem TUV, nastaven na hodnotu 480 kpa. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 16

17 Tabulka. 3: Výpoet teoretické poteby vody Objekt pivovaru specifická spoteba [l/den] celkem [l/den] 31 byt - 84 EO restaurace (51 míst, 5 zamstnanc) fitness 30 návštvník/den 2 zamstnanci sauna (20 návštvník/den) Whirpool 20 návštvník/den Bytové domy A, B, C specifická spoteba [l/den] 120 Celkem [l/den] 54 byt EO Bytový dm D specifická spoteba [l/den] Celkem [l/den] 71 byt EO celkem Prmrná denní poteba vody - Q p = 84,0 m 3 /den Maximální denní poteba vody - Q m = 126,0 m 3 /den = 1,46 l/s Maximální hodinová poteba vody - Q h = 11,0 m 3 /hod = 3,06 l/s Celková roní poteba vody - Q r = m 3 /rok Výpotový prtok dle SN : Sociální úely - 6,6 l/s Požární vodovod vnitní - 3,3 l/s Požární vodovod venkovní Q po = 9,5 l/s Potebného množství vnjší požární vody zajistí dle SN stávající podzemní hydrant v ulici Komenského, který je osazen na vodovodním adu DN 200 a nový nadzemní hydrant v areálu, který bude osazen na potrubí DN 100. V objektech jsou umístny požární hydranty s tvarov stálou hadicí a jsou zavšeny na zdi nebo osazené ve výklenku. Pívod vody k hydrantm zajišuje samostatný požární vodovod z ocelových trubek, který je napojen na vnitní vodovod za vodomrnou sestavou objektu. EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 17

18 Vnitní vodovod Vnitní vodovod objekt navazuje na novou vodovodní pípojku v technické místnosti pod schodištm, v objektu pivovaru ve výmníkové stanici. Zde bude umístna vodomrná sestava s fakturaním vodomrem. Hlavní rozvody vody v bytových domech jsou vedeny pod stropem a v instalaních šachtách. Pipojovací potrubí je vedeno v pizdívkách a v podlaze. V objektech jsou umístny požární hydranty. Pívod vody k hydrantm zajišuje potrubí z ocelových trubek, které je napojeno na vodovodní pípojku za vodomrnou sestavou. Hlavní rozvody studené, teplé vody a cirkulace jsou navrženy z ocelových trubek pozinkovaných, stoupací a pipojovací potrubí bude z plastu. Veškeré rozvody vody budou až k vodovodním bateriím izolovány izolaními pouzdry v souladu s vyhláškou. 151/2001 Sb. Baterie pro vybavení jednotlivých prostor budou použity dle druhu zaizovacího pedmtu. Každý byt v objektu bytového domu má samostatnou bytovou stanici pro ohev TUV a vytápní. Píprava TUV pro spolené prostory fitnesss a pro restauraci bude probíhat v místnosti výmníkové stanice pivovaru, kde budou osazeny dva nepímo ohívané zásobníky TUV o objemu 300 a 200 litr. 3. Surovinové a energetické zdroje Zásobování elektrickou energií Zásobování elektrickou energií ty nov navržených objekt bytových jednotek a rekonstruovaného stávajícího objektu bývalého pivovaru, o celkovém souasném výkonu 672 kw, je navrženo z nové trafostanice na parcele. 467/26 novými kabelovými rozvody NN 1 kv. Objekt stávající trafostanice. 368 ( U pivovaru ) je v kolizi s nov navrhovaným bytovým domem D. Trafostanice bude z dvodu kolize zdemontována, zrušena a nahrazena novou. Nová trafostanice je navržena v typovém provedení BETONBAU 3060, kabelová trafostanice 10/0,4 kv 2x 630 kva pochozí v prostoru mezi stávající a silnicí. Do nové trafostanice budou pepojeny v rámci vyvolané pekládky všechny stávající kabely VN a NN, které jsou zaústny do stávající trafostanice. Napojení navržených nových objekt bude provedeno z NN rozvád nové trafostanice novým kabelovým rozvodem NN z kabel 1-AYKY 3 x mm 2. Výkonová bilance nárok pro návrh trafostanice: Tabulka.4 : Výpoet soudobého výkonu bytové jednotky Popis Jednotkový píkon [kw] Množství P i [kw] soudobost* R p [kw] Objekt A Objekt B Objekt C Objekt D Pivovar EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 18

19 Popis Výkon bytu celkem P BJ Vysvtlivky: Jednotkový píkon [kw] Množství P i [kw] soudobost* R p [kw] 0, * soudobost nekoneného potu byt 0,18 Tabulka. 5: Výpoet soudobého výkonu spolené prostory bytových dom Popis Jednotkový píkon [kw] Množství P i [kw] soudobost R p [kw] Objekt A vetn výtahu Objekt A VZD garáže Objekt B vetn výtahu Objekt C vetn výtahu Objekt D vetn výtahu Objekt D VZD garáže Výkon celkem P SP ,60 10, , ,60 10, ,60 10, ,60 20, , Tabulka. 6: Výpoet soudobého výkonu Pivovar Popis Jednotkový píkon [kw] Množství P i [kw] soudobost R p [kw] Spolený prostor byty vetn výtahu Prodejna velká Prodejna malá Vytápní okap Správce restaurace Fitness, sauna Výmníková stanice Výkon celkem P P , EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 19

20 Výpoet celkového soudobého výkonu pro trafostanici: P S = P BJ + P SP + P P P S = P S = 840 kw P C = PS. C P C = ,80 P C = 672 kw Bilance spoteby el. energie: a) Výpoet spoteby el. energie bytové jednotky: n = 163 b.j. BJ = 2 MWh/bj/rok (pedpoklad) E BJ = BJ. n = = 326,0 MWh/rok b) Výpoet spoteby el. energie spolené prostory, parking 1 NP: P sp = 0,093 MW t d = 4 hod/den t r = 300 dní/rok E SP = P SP. td. tr = 0, MWh/rok c) Výpoet spoteby el. energie Pivovar komerní ást + spolené prostory: P P = 0,093 MW td = 5 hod/den tr = 280 dní/rok E P = P P. td. tr = 0, MWh/rok d) Výpoet spoteby el. energie - celkem: E C = E BJ + E SP + E P = = 882 MWh/rok Technické parametry: Provozní naptí: 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-C Ochrana - SN : samoinným odpojením od zdroje Nov požadovaný souasný výkon: 672 kw Pedpokládaná spoteba el. energie: cca 882 MWh/rok Použitý kabel nových rozvod NN: 1-AYKY 3 x mm 2 Zásobovací místo el. energie: nová transformaní stanice na parcele. 467/26 EMPLA, spol. s r.o., Hradec Králové 20

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 2637-87/2012 ZNALECKÝ POSUDEK o cen a tržní hodnot bytové jednotky.447/506 v bytovém dom Smetanova 447 vetn spoluvlastnického podílu na spolených ástech a pozemku st. 732/1 v obci Opatovice nad Labem, katastrální území

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 111298. VEKRA obchodní s.r.o. Obchodní zastoupení PRAHA-MODANY epická 22 Modanská 86/ 102 00 Praha 10 - Hostiva 147 00 Praha 4 - Hodkoviky Bankovní spojení: obch. zástupce: Jaroslav Novotný Citibank Europe plc.

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3

Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Vedoucí ešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý. odborné zpsobilosti 182/OPV/93

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

EMPLA, spol. s. r. o.

EMPLA, spol. s. r. o. EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Oznámeníí dlle zákona.. 100//2001 Sb.. o posuzováníí vlliiv na žiivottníí prrosttedíí,, v pllattném

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01

Rev. E. Rev. D. Rev. C. Rev. B. Rev. A. Index: Datum: Změny: Vypracoval: Investor: 3187/2012. Revize: F.1.4.5-01 ±0,000= 285,60 m n.m. Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv Rev. E Rev. D Rev. C Rev. B Rev. A Index: Datum: Změny: Vypracoval: Hlavní inženýr projektu: Zodp. projektant: Vypracoval: Ing. Olga VĚCHETOVÁ

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle Zákona. 100/2001

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427.

Firma je zapsána v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4427. VEKRA, spol. s r.o. Obchodní zastoupení JAROV Hlavní 456 Konvova 251 250 89 Lázn Touše 1 00 Praha 3 Bankovní spojení: obch. zástupce: Bohuslav Martínek Citibank Europe plc. GSM: 606 648 154.ú. 2049860203/2600

Více

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa

Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Rekonstrukce administrativní budovy Olbrichova 15-1. etapa Místo stavby : Opava, Olbrichova 15 Katastrální území : Opava - Předměstí Investor : Zemský archiv v Opavě Zodpovědný projektant : ing. arch.

Více

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis:

O Ing. Mgr. Andrea Balášová, Insolvenní správce Pražská 1823, 286 01 áslav Úel posudku: Zjištní obvyklé ceny nemovité vci Oceovací pedpis: ního ízení KSPH 38 INS 14796/2013 Pedmtem ocenní je nemovitá vc tvoená rodinným domem.p. 342, na pozemcích v katastru nemovitostí parcela íslo st.312 zastavná plocha a nádvoí a parcela íslo 5/2 zahrada,

Více

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE:

lokalita Metropole Praha 5 - Zličín Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace 5.638.421 Kč vč. DPH Celková cena ALL INCLUSIVE: Praha 5 Zličín lokalita Metropole Byt č. 81 / bytový dům Q / 3. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 5.638.421 Kč vč. DPH (4.902.975 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy: 36.900 Kč/m2

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad;

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad; Oznámení zámru Zaízení ke sbru,výkupu,skladování,úprav,tídní nebo využívání odpad Oznámení pro zjišovací ízení v rozsahu pílohy. 3 zákona.100/2001 Sb; O posuzování vlivu na životní prostedí, v platném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7566/006/13 O cen objektu obanské vybavenosti (dle zápisu v katastru nemovitostí rodinných dom p.541 a p.605), vetn píslušenství a stavebních parcel.517 a 518/1 (dle geometrického

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE

NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE dle 6 zákona. 100 / 2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí) NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE ervenec 2008 ODPOVDNÝ

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 099/2009-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 099/2009-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.. 26/2000 Sb.. j: 099/2009-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 22. ervna

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Jan Pavlát. : SPORTOVNÍ HALA DUBÍ - oprava sociálního zařízení. Zakázkové číslo : S 05/15. : Město Dubí, Ruská 264, Dubí Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha 20 B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

Znalecký posudek o cen nemovitosti íslo 4574-003 / 2014 6

Znalecký posudek o cen nemovitosti íslo 4574-003 / 2014 6 NEMOVITOST:./ / +/ +1 $ Znalecký posudek o cen nemovitosti íslo 4574-003 / 2014 6! "!"##$!%##&&'(')*+,-' 01$23 #4 56"789(::---;$/1$1(

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES PENZION GUEST HOUSE DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

lokalita Javorová čtvrť

lokalita Javorová čtvrť Praha 10 Horní Měcholupy lokalita Javorová čtvrť Byt č. 240 / bytový dům H / 8. patro Základní informace Celková cena ALL INCLUSIVE: 2.454.426 Kč vč. DPH (2.028.451 Kč bez DPH) Cena vnitřní užitné plochy:

Více

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014 Projektování pozemních staveb MŠ Kreslil: Vypracoval: Zodp.projektant: DOS DOS Ing. Pavel Švestka Ing. Pavel Švestka Miroslav Švestka AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM INTERNÁT

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více