Využití simulace procesů v automobilovém průmyslu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití simulace procesů v automobilovém průmyslu"

Transkript

1 Využití simulace procesů v automobilovém průmyslu Jan Daněk, HUMUSOFT s.r.o. Praha, Schopnost efektivního řízení změn procesů je jedním z klíčových faktorů úspěchu v automobilovém průmyslu. Výrobci automobilů i jejich dodavatelé jsou pod soustavným tlakem zkracování průběžných časů a snižování výrobních nákladů. Současně se svyšuje náročnost zákazníků co se týče kvality, rozmanitosti variant a doplňků i dalších souvisejících služeb, což dále zvyšuje komplexitu nejenom výrobních a distribučních systémů, ale i všech ostatních podnikových procesů v celém úzce provázaném dodavatelském řetězci. Mnoho společností proto s cílem zvyšování efektivity a plnění neustále se zpřísňujících podmínek na trhu implementuje techniky moderního řízení výroby, jako jsou JIT a principy štíhlé výroby, jejichž součástí je i soustavné zlepšování procesů. V odvětví, kde je pro zajištění úspěchu na trhu nutné rychle provádět mnoho složitých změn, je vysoké riziko enormních ztrát vyplývajících z chyb při realizaci těchto změn. Jak lze provádět změny a mít přitom jistotu, že povedou k zamýšleným výsledkům, a to již předtím, než je provedeme? Pro mnoho nejúspěšnějších světových výrobců automobilů a jejich dodavatelů je odpovědí využití simulačních nástrojů společnosti Lanner. Simulační program WITNESS napomáhá organizacím predikovat důsledky prováděných změn. Tím, že lze změny vyhodnotit ještě předtím, než jsou realizovány, dochází k výraznému snížení tohoto rizika. Uživatelé programu WITNESS v automobilovém průmyslu dosahují například následující kvantifikovatelné přínosy: Zkrácení průběžných časů výrobků a časů dodávek materiálů Zvýšení produktivity pomocí odstraňování úzkých míst a eliminace výpadků výroby způsobených nedostatkem materiálu Zvýšení výrobních kapacit pomocí zvýšení využití všech zdrojů Snížení provozních nákladů a kapitálových investic Simulace ovšem přináší i další, neměřitelné výhody zvýšení důvěry v navrhovaná řešení, snížení rizika při rozhodování, lepší komunikace v rámci pracovních týmů vedoucí k rychlejší akceptaci navrhovaných změn a podobně. Jednou ze silných stránek programu WITNESS je jeho flexibilita. S pomocí programu WITNESS lze modelovat v podstatě jakýkoliv výrobní, logistický nebo obslužný proces. Je to ideální nástroj pro využití v automobilovém průmyslu, protože v tomto odvětví lze nalézt snad všechny typy podnikových procesů. Uživatelé programu Witness jej využívají například pro: návrh výrobních systémů plánování a rozvrhování výroby rozmístění výrobních zařízení logistiku dodávek součástí k výrobním a montážním linkám optimalizace výroby pohonných jednotek a dalších komponent optimalizace procesů v lisovnách, svařovnách, lakovnách i při montáži logistika dodavatelských řetězců ověření oprávněnosti kapitálových investic efektivita telefonních obslužných center Jako příklad využití simulace v automobilovém průmyslu v dalším popíšeme simulační systém FORMAT využívaný ve firmě FORD:

2 FORMAT "Ford Material Handling Tool" Modulární systém pro simulaci zavážení materiálu k obráběcím a montážním linkám v motorárně firmy FORD. Tento příspěvek popisuje generický modulární systém FORMAT (Ford Material Handling Tool) pro simulaci vnitrozávodové dopravy materiálu ze skladů na zavážecí místa rozmístěná u obráběcích a montážních linek. Simulační model realizovaný v programu WITNESS je vytvářen automaticky, s využitím CAD layoutu výrobního procesu na pozadí. Všechny údaje potřebné pro tvorbu modelu jsou importovány z uživatelského prostředí programu Excel. Do tohoto uživatelského rozhraní jsou zpět exportovány klíčové výsledky simulace. Za účelem urychlení vývoje modelů a zvýšení jejich spolehlivosti je využita modulární struktura programu WITNESS, který umožňuje skládání simulačních modelů z různých modulů, představujících jednotlivé podsystémy procesu. 1. ÚVOD Systém FORMAT, jehož jméno je akronymem názvu Ford Material Handling Tool, je určen pro optimalizaci dodávek materiálu k linkám obrábějícím díly a dále k montážním linkám finálních produktů v motorárně. Systém byl navržen tak, aby umožnil simulaci manipulace s materiálem průmyslovým inženýrům firmy Ford. K tomu bylo nutné splnit následující cíle: minimalizovat potřebu pokročilých modelářských dovedností v programu WITNESS, urychlení a usnadnění tvorby a modifikace modelů logistických procesů, snížení rizika chyb tím, že při tvorbě modelů jsou opakovaně používány prověřené simulační techniky a způsoby zadávání vstupních údajů, eliminace rizika, že v modelu jsou "zapomenuty" komponenty, které již neodpovídají aktuálnímu stavu procesu tím, že pracovní simulační model je vždy znova generován na základě aktualizované knihovny modulů. Modul v našem případě znamená skupinu simulačních elementů, které spolu reprodukují fuknčnost určitého složitějšího celku např. místo pro zavážení materiálu k lince. FORMAT se skládá z uživatelského rozhraní v programu Microsoft Excel, knihovny funkčních modulů programu WITNESS a základního simulačního modelu v programu WITNESS. Uživatelské rozhraní obsahuje všechna data potřebná k vytvoření funkčního simulačního modelu a k definici všech jeho parametrů. Knihovna obsahuje sadu modulů, které reprezentující různé podprocesy, které se nacházejí v simulovaném systému. Základní model v programu WITNESS obsahuje parametrizovaný CAD layout výrobního systému a simulační elementy, které umožňují import externích modulů a nastavení parametrů vytvářeného simulačního modelu podle hodnot vstupních parametrů v uživatelském rozhraní. Využití modulů a opakovaně využitelných bloků má následující výhody: chování a struktura každé kopie knihovního modulu aktivní v simulačním modelu jsou identické s chováním zdrojového modulu, moduly v knihovně mohou být snadno modifikovány, změny knihovních modulech lze snadno aplikovat v pracovním simulačním modelu prostým přegenerováním modelu. Změny knihovních modulů se provádějí tak, že modul se načte do programu WITNESS, upraví se a opět se vyexportuje ve formě knihovního modulu.

3 2. MODEL Jako grafické pozadí je využit CAD layout příslušné části výrobního procesu, naimportovaný do galerie obrázků programu WITNESS, kde je uložen ve vektorové formě a zobrazen v jedné grafických vrstev. Tato vrstva je poté uzamčena, aby se zabránilo nechtěným úpravám pozadí. Obr. 1.: Část simulačního modelu FORMAT výřez layoutu a některé reporty Pracovní model v programu WITNESS je navržen pro simulaci několika týdnů výroby. Během této doby se na všech modelovaných místech zavážky spotřebovávají součásti. Zavážené položky představují surové bloky motorů dopravované na začátek obráběcí linky, opracované hlavy válců vycházející z linky pro obrábění hlav a velké množství dalších dílů, které jsou montovány k bloku motoru během jeho průchodu montážní linkou. Položky se spotřebovávají vždy, když se započne montážní operace asociovaná s příslušným zavážecím místem. Zásoby dílů u montážní linky se tak snižují, když zásoba poklesne pod určitou úroveň, automaticky je objednána dodávka plných kontejnerů. Dojde-li k vyčerpání zásob, tato situace je zaznamenána, a podle daných rozhodovacích pravidel dojde k zastavení příslušné linky. Díly jsou zaváženy z interního skladu supermarketu vozíky, které se pohybují v síti uliček vedoucí ke každému zavážecímu místu. Transportovány jsou v kontejnerech, které mohou obsahovat, v závislosti na velikosti a hmotnosti součástí, od několika málo do několika tisíc součástí. Několik typů dílů může být dopraveno na určitý zavážecí bod současně. Když přijde dodávka, prázdné kontejnery se vymění za plné a odpovídajícím způsobem se aktualizuje zásoba příslušného dílu v zásobnících podél linky. Obsahuje-li dodávka díly, jejichž zásoba byla předtím nulová, může se obnovit montáž. Simulační model průběžně zaznamenává všechny důležité provozní informace a exportuje je zpátky do uživatelského rozhraní. Výsledky simulace mohou být použity k analýze výkonnosti logistického systému, určení robustnosti modelovaného řešení a k zjištění pracovního vytížení řidičů. Jsou navrženy sady experimentů, které umožňují zjistit vztah mezi výkonností systému a počtem pracovníků za určitých provozních podmínek. Tímto způsobem lze prověřovat různé zamýšlené varianty fungování systému a objektivizovat tak rozhodovací proces.

4 3. STRUKTURA MODELOVACÍHO NÁSTROJE 3.1 VSTUPNÍ DATA Vstupní data jsou zadávána uživatelem s pomocí sady připravených formulářů v programu Microsoft Excel (uživatelské rozhraní). Pro kontrolu správného zadání údajů a příslušnou nápovědu jsou využity funkce Excelu. Tato sada formulářů v uživatelském rozhraní obsahuje kompletní informace potřebné k sestavení funkčního simulačního modelu procesu. Tyto informace jsou pomocí maker převedeny do sekundárních tabulek, ve kterých jsou k dispozici ve formátu vhodném pro použití v programu WITNESS. Obr. 2.: Příklad zadávání údajů prostřednictvím uživatelského rozhraní v programu Excel Nejdůležitější informace pro tvorbu modelu jsou obsaženy v standardním formuláři firmy Ford - tzv. plánu součástí (Plan for Every Part, PfEP). PfEP identifikuje každou položku, která se má dopravovat k obráběcím a montážním linkám. Obsahuje informace o tom, kam se má díl zavézt, metodu zavážení, kapacitu kontejneru a hodinovou spotřebu daného dílu. Části formulářů PfEP jsou zkopírovány do předpřipravených listů, kde se agregují informace o všech součástích. Podobným způsobem se agregují všechny další potřebné informace z různých podnikových informačních zdrojů. V uživatelském rozhraní se rovněž definují přepravní cesty. Cesty, po kterých se mají vozíky pohybovat, jsou vyznačeny na výkresu představujícím 2D rozvržení výrobní / montážní haly. Na každé křižovatce uliček jsou vyznačeny a jednoznačně pojmenovány přepravní body. Daná přepravní cesta je pak definována jako posloupnost přepravních bodů na uzavřeném okruhu mezi supermarketem a několika zavážecími místy. V jednom prostoru je možné definovat více takových okruhů. Na dalším listu uživatelského rozhraní jsou definovány další parametry modelu a údaje, které řídí simulaci přepínače pro řídicí logiku, operační časy, počty přepravní techniky a její přiřazení na určité typy úkolů a podobně. 3.2 KNIHOVNA MODULŮ Byla vytvořena sada modulů, které reprezentují jednotlivé podsystémy logistického procesu. Knihovna modulů je uložena v podadresáři adresáře, kde jsou uloženy prázdný základní model v programu WITNESS a data programu Excel. Knihovna obsahuje dva moduly pro supermarkety, tři typy zavážecích míst, a jeden typ přepravního bodu. Jsou zde také další moduly, které slouží jako "prohlížeče" pro pohodlné sledování ohromného množství simulačních dat v pracovním simulačním modelu.

5 Každý z těchto modulů může být naimportován do základního prázdného modelu, modifikován a po úpravách uložen zpět do knihovny. Tak se zajistí, že požadovaná změna se provede pouze jednou, ale projeví se na všech místech, kde je v pracovním modelu použit daný modul. 3.3 INICIALIZACE MODELU Na začátku každého běhu simulace, WITNESS importuje data z uživatelského rozhraní. Součástí tohoto procesu je identifikace modulů, které jsou potřeba pro daný model. Nejsou-li tyto moduly přítomny v pracovním modelu, má se za to, že byly aktualizovány a použije se jejich nejnovější verze z knihovny modulů. Všechny moduly se umisťují do CAD layoutu na pozice definované rovněž v uživatelském rozhraní. WITNESS dále importuje všechny další parametry modulů. Načítají se rovněž údaje o alokaci vozíků a jejich drahách. Nakonec se importují globální data modelu řídíci logika, doba simulace a podobně. 4. PŘEPAVNÍ CESTY Ford využívá pro přepravu materiálu mezi supermarkety a zavážecími místy dva obecné mechanizmy. Nazývají se cesty typu "Card" a cesty typu "Call", jsou obsluhovány dvěmi nezávislými skupinami vozidel a řidičů operujícími z různých supermarketů. 4.1 CESTY TYPU "CARD" Přepravní cesty typu "Card" lze přirovnat standardní autobusové dopravě, kdy se vozíky pravidelně pohybují po předdefinované dráze. Zavážecí místa rozmístěné podél cesty jsou "autobusové zastávky". Vozíky postupně zastavují na všech zastávkách, vykládají plné kontejnery určené pro danou zastávku a nakládají prázdné kontejnery, když jsou k dispozici. Obvykle je na zásobení všech zavážecích míst typu "Card" pro určitou montážní linku potřeba několik takovýchto cest. Čas, který vozíku trvá jeden zavážecí cyklus, závisí na počtu přeložených kontejnerů a dráze ujeté po daném okruhu. Proces nakládky a vykládky na zastávce je popsán níže. 4.2 CESTY TYPU "CALL" Přepravní cesty typu "Call" lze přirovnat taxislužbě, kdy přepravní prostředek zůstává v klidu, dokud není vyvolán, aby obsloužil určité zavážecí místo. Jakmile je vyvolán požadavek na obsluhu (zaslaný elektronicky do supermarketu), vozík vezme ze supermarketu příslušný kontejner a vydá se nejkratší cestou k zavážecímu místu, které vyvlalo požadavek. Tam vymění plný kontejner za prázdný, který vrátí do supermarketu a čeká na další instrukce. Proces nakládky a vykládky na zavážecím místě typu "Call" je popsán níže. 5. SYSTÉMY ZÁSOBOVÁNÍ SOUČÁSTÍ V určitém zavážecím místě se mohou požadovat oba dva typy součástí. V takovém případě k tomuto místu zajíždějí oba dva typy vozíků. Pro jeden typ součásti typu "Card" se na daném místě může nacházet více kontejnerů. Jejich počet závisí na: počtu součástí v kontejneru, rychlosti spotřeby dané součásti, a pojistné zásobě (vyjádřené dobou výroby), která může být držena na tomto místě. Obvykle se v daném zavážecím místě nachází pouze jeden kontejner pro každou součást typu "Call". Proces objednávání pro součásti typu "Card" a "Call" je různý, jak je popsáno níže.

6 5.1 SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ SOUČÁSTMI TYPU "CARD" Zásobovací systém typu "Card" využívá jako mechanizmus pro objednávání položek karty umístěné na kontejnerech. Když operátor vyjme z kontejneru poslední díl, přesune prázdný kontejner na místo připravené ke vrácení do supermarketu a na jeho místo dá plný kontejner. Objednávací kartu z plného kontejneru umístí tak, aby byla viditelná projíždějícími vozíky. Vozík, určený pro zásobování daného místa v systému "Card" vezme při každém průjezdu kolem všechny takovéto karty (může jich být i více) a vrátí je, spolu s kartami, které vzal na všech zastávkách na svém okruhu, do supermarketu. V supermarketu vrácené karty znamenají požadavek na naložení plných kontejnerů. Karta se umístí na příslušný plný kontejner připravený k odvozu na dané zavážecí místo. Je samozřejmě důležité, aby vozíky rozvezly plné kontejnery na zastávky dříve, než se tam vyčerpá zásoba daného dílu. Proto je v každém zavážecím místě povoleno držet pojistnou zásobu (vyjádřenou počtem hodin výroby). Tento čas diktuje nejdelší možnou obrátku, z čehož dále vyplývá požadavek na maximální délku daného okruhu a počet potřebných vozíků a řidičů. Dále je třeba vzít do úvahy následující faktory: ergonomické požadavky na řidiče počet zvedacích cyklů a hmotnost kontejnerů vyzvednutou za určitou dobu, bezpečnou kapacitu vozíků, a prakticky použitelný počet vozíků v zásobovacím "vláčku". 5.2 SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ SOUČÁSTMI TYPU "CALL" Zásobovací systém typu "Call" vyžaduje, aby operátor, jakmile zásoba určitého dílu poklesne pod definovanou úroveň, stisknul tlačítko, které vyvolá požadavek na přepravu plného kontejneru. Je-li k dispozici volný vozík, je na něj naložen příslušný plný kontejner a vozík jej po co nejkratší cestě dopraví k danému zavážecímu místu. Tam se plný kontejner vymění za prázdný a aktualizuje se zásoba dílů na daném místě. Vozík se nejkratší cestou vrátí do svého supermarketu, kde vyloží prázdný kontejner. Jestliže je vozíku přiřazen další požadavek, jede rovnou provést další zásobovací cyklus, jinak je zaparkován a čeká na další vyvolání. Součásti distribuované v rámci systému "Call" jsou obvykle rozměrné, takže jeden kontejner obsahuje malé množství součástí. V jednom místě může být rovněž několik různých modifikací těchto součástí, každá modifikace má svůj kontejner. Tudíž je obvykle praktické, aby na daném místě u montážní linky byl pouze jeden kontejner se součástmi daného typu. V rámci systému "Call" je tedy důležité nejen to, aby se zásoba součástí nikdy nevyčerpala, ale i to, aby nedocházelo k předčasným dodávkám, kdy se v zavážecím místě ještě vyskytuje dostatečný počet součástí. V případě předčasné dodávky musí buď řidič počkat, než se vyprázdní právě spotřebovávaný kontejner anebo je potřeba přeložit zbylé součásti; obě řešení jsou časově náročná a nejsou tudíž žádoucí. Zjištění správných úrovní pro objednávání dodávek tak, aby se zabránilo výpadkům i předčasným dodávkám, je velmi náročný úkol, zvláště v případech, kdy se je třeba vypořádat se skutečností, že není k dispozici žádný vozík. Simulační model zde sehrává důležitou roli při stanovení úrovní zásob pro objednávání materiálu a porozumění jaké jsou důsledky rizika, že se vyčerpá zásoba určitého typu součástí v různých provozních podmínkách, jako jsou počet řidičů, umístění supermarketů a priority v uspokojování požadavků na přepravu.

7 6. VYUŽITÍ A PŘÍNOSY SYSTÉMU FORMAT FORMAT je využíván v několika závodech podniku Ford pro simulaci zásobování obráběcích linek pro komponenty a montážních linek motorů. Modely jsou využity zejména pro: určení metody a zdroje zásobování pro každou součást, zjištění požadavků na počet vozíků a pracovníků a jejich rovnoměrné vytížení, určení způsobu řízení supermarketů, určení jízdního řádu vozíků, zjištění potřebných kapacit vozíků, měření ergonomických parametrů práce u pracovníků, kteří zvedají břemena. Simulační systém má následující přínosy: možnost přesného nastavení výše uvedených parametrů, které pak v reálném procesu zajišťují jeho správnou funkci, objektivní zhodnocení vztahu mezi množstvím použitých zdrojů a kvalitou fungování logistického systému umožňuje lepší rozhodování vedoucích pracovníků, možnost identifikace úzkých míst v systému a jejich citlivost na vstupní parametry, snadnost modifikace simulačních modelů důležitá pro jejich využití do budoucna, podpora projektů soustavného zlepšování procesů Ford 6 Sigma. 7. VYUŽITÍ MODULÁRNÍHO SIMULAČNÍHO SYSTÉMU Systém FORMAT plně využívá modulární filozofii programu WITNESS - možnost opakovatelně využít knihovní moduly v standardním modelu programu WITNESS. Proces importu knihovního modulu do programu WITNESS za účelem jeho modifikace a poté zpětného exportu do knihovny je snadný a rychlý. Implementace změn modulů v simulačním modelu je rovněž snadná: aktualizujeme příslušný knihovní modul v simulačním modelu smažeme jeho starší verzi restartujeme simulační model. Vše ostatní se z uživatelského hlediska děje automaticky a je přitom zaručena konzistence s posledními verzemi všech použitých modulů. Tento modulární přístup také znamená minimální nároky na pracnost při úpravách modelu. Obvykle stačí určitou změnu procesu zanést pouze na jedno místo v určitém modulu - změna se pak v simulačním modelu projeví všude, kde je potřeba. Tím se na minimum snížilo riziko zanesení chyb a nekonzistencí do modelu. Opakované využití prověřených modulů minimalizuje potřebu testování celého velkého simulačního modelu. Sada reportů vytvořená v simulačním modelu umožňuje uživatelům ověření parametrů systému a u některých parametrů rovněž jejich porovnání s hodnotami kontrolovanými v rámci uživatelského rozhraní. To maximálně usnadňuje verifikaci simulačního modelu - ověření, že se model chová správně. Uživatel se tak může soustředit na validaci modelu - zajištění, že model má správnou strukturu, která odpovídá reálnému procesu.

8 Modulární konstrukce simulačního systému se rovněž ukázala jako výhodná i z hlediska srozumitelného a strukturovaného přístupu k zadávání a zobrazování informací patřících k určitému podprocesu v rámci uživatelského rozhraní a výstupních statistik. 8. ZÁVĚR Vývoj a využití nástroje FORMAT urychlilo tvorbu, usnadnilo aktualizaci a zvýšilo přesnost simulačních modelů. Těžiště práce při vývoji modelů nyní spočívá v zadávání co nejúplnějších a nejpřesnějších údajů v přehledném uživatelském rozhraní. Relativně méně času je potřeba věnovat vytváření, testování a verifikaci vlastního simulačního modelu, což jsou obvykle nejnáročnější činnosti v rámci simulačních projektů. Systém FORMAT splnil očekávání, se kterými byl vyvíjen, proto je nyní nasazen k širšímu využití v rámci firmy Ford. Šlo zejména o následující kritéria: automatizace a opakované využití na kvalifikaci nejnáročnějších částí modelů umožnila využití systému i pracovníkům, kteří nejsou simulační experti, riziko, že méně kvalifikovaný uživatel vytvoří model, který neodpovídá skutečnosti, je minimalizováno důslednou kontrolou vstupních parametrů v uživatelském rozhraní a využitím prověřených modulů pro stavbu modelů, vytvoření modelu určitého procesu je nyní možné v tak krátkém čase, že je toho schopen i inženýr, který má v rámci společnosti i jiné pracovní povinnosti - tento aspekt je klíčový pro úspěšné využití simulace v praxi, speciální statistické reporty vytvořené simulačními odborníky uživatelům maximálně usnadňují verifikaci modelů, interpretace výsledků je usnadněna tím, že uživatelé mají výsledky simulace k dispozici ve srozumitelné a ucelené formě jak v prostředí programu WITNESS, tak v uživatelském rozhraní. Literatura: [1] J. Andrew Emmerson, Lanner Group Limited; John Ladbrook, Ford Motor Company: Modeling The Internal Delivery Of Materials To Engine Machining And Assembly Lines In Ford Motor Company Using Component Based Simulation.

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Plánování výroby Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Popis systému Funkce systému Tento ucelený systém nabízí kompletní systematizaci práce plánovače výroby v masném průmyslu v prostředí

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Řešení pro výrobu, logistiku a procesy. Jan Jirovec Tomáš Hladík LOGIO

Řešení pro výrobu, logistiku a procesy. Jan Jirovec Tomáš Hladík LOGIO Řešení pro výrobu, logistiku a procesy Jan Jirovec Tomáš Hladík LOGIO 15.3.2012 Obsah Kdo je Logio? Naše kompetence Procesní analýza a optimalizace Simulace: řešení pro optimalizaci výroby a logistiky

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT

Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Rozvoj logistických center a akcelerace jejich potenciálu s podporou ICT Odborná konference LOGISTIKA Bratislava, Hotel Gate One, 28. 2. 2012 Ing. Mgr. David Krásenský konzultant pro strategii OLTIS Group

Více

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV

Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV Postup získání certifikátu pro uživatele WEB aplikací určených pro Sběry dat pro IS VaV verze 1.2 Praha 18.12.2002 Obsah WEB aplikace určené pro sběry dat do CEP, CEZ a RIV plně podporují práci s certifikáty.

Více

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání.

Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. Závazné nabídky. Okamžitá rezervace. Bez čekání. SEND Objednávejte leteckou přepravu rychleji než kdykoli předtím. Změna je ve vzduchu Získávání nabídek, provádění rezervací a sledování zásilek představuje

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů 18.09.2012 Radek Hartman, Daniel Mašek I 18.9.2012 U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I u-sluno@u-sluno.cz I www.u-sluno.cz OBSAH A CÍLE PREZENTACE Proč

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services

Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services DATASHEET Program vyhodnocení rizik a stavu pro službu Active Directory a Microsoft Online Services Získejte klíčový náhled do zdraví vaší adresářové služby a maximalizujte výkonnost vašich IT zařízení

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o.

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. 31.5. 1.6.2007 Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. Jan Šlajer, Petr Jalůvka DYNAMIC FUTURE s.r.o. Setkání uživatelů programu WITNESS a příznivců simulace

Více

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012

KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 KAPACITNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGIÍ A JEJICH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ V PRŮMYSLOVÉM PODNIKU STOČ 2012 Bc. Vladimír Kostelný, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Vzorový příklad. Postup v prostředí ISE. Zadání: x 1 x 0 y. Rovnicí y = x 1. x 0. Přiřazení signálů: ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Vzorový příklad. Zadání: Na přípravku realizujte kombinační obvod představující funkci logického součinu dvou vstupů. Mající následující pravdivostní tabulku. x 1 x 0 y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 Rovnicí

Více

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW

Náš zákazník Tesco. Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Náš zákazník Tesco Veškerá starost o skladování majetkového vybavení prodejen je v rukou GW Skladování, doprava a správa vybavení prodejen Všechny Tesco obchodní jednotky potřebují, mimo samotné vlastní

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Možnosti perspektivních skladových technologií

Možnosti perspektivních skladových technologií Mendelova univerzita v Brně Provozně-ekonomická fakulta program: B-II Inženýrská informatika obor: Automatizace řízení a informatika [prezenční] III. ročník / semestr 1. Možnosti perspektivních skladových

Více

vážení za jízdy a automatické pokutování

vážení za jízdy a automatické pokutování vážení za jízdy a automatické pokutování CrossWIM DYNAMICKÉ VÁŽENÍ VOZIDEL SE SYSTÉMEM AUTOMATICKÉHO POKUTOVÁNÍ CERTIFIKOVÁN JAKO STANOVENÉ MĚŘIDLO Vážení vozidel za jízdy a automatické pokutování CrossWIM

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici ANeT gate Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici Další důležitou součástí je průběžné sledování průchodů vlastních zaměstnanců přes terminály spadající pod vrátnici. Údaje o průchodech se

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby.

MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY MES MES neboli Manufacture Execution System je podnikový informační systém, jehož primárním cílem je řízení výroby. MES poskytují informace umožňující optimalizovat výrobní

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD

Logistika. Ilona Šilhartová. StaproAKORD Logistika Ilona Šilhartová StaproAKORD Logistika - popis Komplexní logistika léčiv a materiálu - od příjmu komodit na sklad až po výdej v čase potřeby Řešení provozu: 1/centrálních skladů - léků (nemocniční

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Montážní deník. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Montážní deník. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Montážní deník manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím

Více

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446

SYSTÉMY PRO CALL CENTRA. www.sipcon.cz info@sipcon.cz +420 776 089 446 SYSTÉMY PRO CALL CENTRA IP SERVER pro Sipcon VoIP SERVER pro call centra komplexní řešení VoIP telefonní ústředny a statistických, dohledových a operátorských aplikací pro call centra podpora mnoha typů

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úvod do softwarového inženýrství Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení smyslu discipliny nazývané softwarové inženýrství. Tematický celek zahrnuje

Více

WebWalker www.webwalker.cz

WebWalker www.webwalker.cz WebWalker www.webwalker.cz Efektivní nástroj pro automatické testy webových aplikací Tester k vašim službám: WebWalker WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který

Více

Smart packaging. Perfect solutions.

Smart packaging. Perfect solutions. Smart packaging. Perfect solutions. THIMM THE HIGHPACK GROUP Mezinárodně působící skupina THIMM je Vaším inovačním a systémovým partnerem pro všechny procesy obalového managementu. Pod zastřešující značkou

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů

AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos Systém pro optimalizaci a řízení lidských zdrojů AristoTelos The Workforce Management System Workforce management systém AristoTelos AristoTelos je softwarové řešení pro optimalizaci a řízení

Více

Elektronická kniha jízd

Elektronická kniha jízd Elektronická kniha jízd ÚVOD Elektronická kniha jízd Vám pomocí systému GPS (Global position system) umožní jednoduše sledovat pohyb všech Vašich vozidel a zároveň zpracovat a vytvořit elektronickou knihu

Více

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren

Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Řešení správy tiskáren Pro jednoduchou centralizovanou správu tiskáren a multifunkčních systémů ŘÍZENÍ PROVOZU SNADNÁ METODA PRO SPRÁVU VAŠICH TISKÁREN A MULTIFUNKČNÍCH SYSTÉMŮ Udržet

Více

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY

HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY 29 HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU VE SPOJITOSTI SE STRATEGICKÝMI CÍLY POKORNÝ Karel Abstrakt: Metoda Balanced Scorecard (BSC) její podstata, obsah a principy. Vztah BSC ke strategickému a operativnímu řízení

Více

řízení dopravy zpracování dopravních dat

řízení dopravy zpracování dopravních dat řízení dopravy zpracování dopravních dat Cross rs 4 Cross rs 4s Cross ptc ŘADIČE SVĚTELNÉ SIGNALIZACE SERVISNÍ A PROGRAMOVACÍ SOFTWARE DOPRAVNĚ ŘÍDÍCÍ ÚSTŘEDNA Systémy dopravy v městských oblastech Řízení

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku

Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku [Případová studie nasazení Fusio] Optimalizace správy firemních agend ve strojírenském podniku Představení společnosti Siempelkamp Siempelkamp GmbH je německá holdingová společnost s výrobní tradicí přes

Více

Bartech, s.r.o. Obecný popis... 3 Sběr dat... 3. Řízení výroby... 3. Kontrola kvality... 4. Maximální uživatelská otevřenost... 4

Bartech, s.r.o. Obecný popis... 3 Sběr dat... 3. Řízení výroby... 3. Kontrola kvality... 4. Maximální uživatelská otevřenost... 4 Obsah Obecný popis... 3 Sběr dat... 3 Řízení výroby... 3 Kontrola kvality... 4 Maximální uživatelská otevřenost... 4 Přínosy pro oddělení kvality... 5 Rodný list výrobku... 5 Spojování dílů a komponent,

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice

Studie efektivity EDI komunikace 2011. Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice Studie efektivity EDI komunikace 2011 Průzkum mezi uživateli Systému GS1 v České republice 2 Efektivní přenos a zpracování dokladů v rámci jednotlivých obchodních transakcí je cílem GS1 v oblasti elektronické

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce.

Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. H) ŘÍZENÍ ZÁSOB Hlavním důvodem vytváření zásob je rozpojování materiálového toku mezi jednotlivými články logistického řetězce. Zásoby představují velkou a nákladnou investici. Jejich kvalitním řízením

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 55.180.01; 35.240.60; 03.220.20 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Elektronická

Více

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad

Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Logická elektrotechnická dokumentace s řešením ecscad Pro úspěšnou budoucnost ecscad ecscad byl v průběhu let vyvíjen tak, aby naplnil neustále se měnící požadavky trhu i uživatelů. Řešení si oblíbily

Více

ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM. Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto a. s.

ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM. Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto a. s. ANALÝZA HISTORICKÝCH DAT UŽITÁ K PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ O VÝROBNÍM SYSTÉMU SAMOTNÉM Ing. Vladimír Karpeta, Ing. Jiří Štoček, Ph.D. Škoda Auto s. Anotace Při dnešní velice dynamicky se měnící situaci na trzích

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte

Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte Doveďte svojí skladovou logistiku na pole position Začněte hned! LFS Vaše softwarové řešení pro optimalizaci řízení skladu, které zároveň snižuje celkové náklady na logistiku 100% zaměřeno na řízení skladu

Více

3. Software Bakaláři Kompletní školení

3. Software Bakaláři Kompletní školení 1. Software Bakaláři Aplikace spisová služba a Kniha úrazů 1. Jak nainstalovat aplikace 2. Spisová služba Legislativní východiska (zákon o archivnictví a příslušné vyhlášky) Karta spisové služby popis

Více

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod

Manažerské shrnutí. Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) Úvod Oblast zadávání veřejných zakázek upravuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ). Zadávání veřejných zakázek

Více

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov

Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Komplexní řízení bezpečnostních, provozních, technologických systémů budov Nadstavbový systém pro sledování, správu a vyhodnocování elektronických systémů budov a rozlehlých objektů. Umožňuje efektivně

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ

tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ tradice a kvalita ČELNÍ VYSOKOZDVIŽNÉ VOZÍKY MOTOROVÉ SL Snem každého kouče je mít ve svém týmu spolehlivého hráče, který tým podrží ve chvílích, kdy se zrovna nedaří, můžeme se o něho opřít a za jeho

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Sport Service spol. s r.o. se sídlem: Špičák 182, 340 04 Železná Ruda zastoupena: Jednatelem p. Vladimírem Kasíkem IČO 46 88 20 06 DIČ CZ 46 88 20 06 Na podkladě zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Rozvoj logistických ch center v

Rozvoj logistických ch center v ČESKÁ LOGISTICKÁ ASOCIACE Rozvoj logistických ch center v Evropě a ČR Ing. Miroslav Rumler rumler@reliant.cz 1 Evropský přepravní trh: zvětšování vzdáleností mezi výrobou a spotřebou - růst požadavků mobility

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com

Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Nápověda pro aplikaci Manuscriptorium Kandidátů (M-Can) http:://candidates.manuscriptorium.com Hlavní funkce aplikace Uživatelům autorům Otázky a odpovědi Jaké dokumenty lze do Manuscriptoria nabízet pomocí

Více

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o.

Popis produktu IDFU. Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2. Aegis s.r.o. Popis produktu IDFU Řešení součinnosti s oprávněnými osobami verze 2 Obsah Produkt IDFU...3 K čemu slouží...3 Historie IDFU...3 IDFU dnes...3 Generování odpovědí...4 Pozice produktu...5 Hlavní přínosy...5

Více

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby

TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby TOKOZ PRODUCTION SYSTEM (TPS) procesní systém pro plánování a řízení výroby Jak v TOKOZu řídíme a plánujeme výrobu. Klíčová omezení: široký sortiment, malé dávky, sdílené technologie. Zadání pro TOKOZ

Více

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz

Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Vitana a.s. monitoruje výrobní procesy všech 3 závodů pomocí systému MES Merz Společnost Vitana a.s. je moderní potravinářskou firmou, která je součástí norského nadnárodního koncernu Rieber & Son. Od

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. PPRoi Development a PPRoi Services

CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. PPRoi Development a PPRoi Services 2 CEPC - Central European Productivity Center s.r.o. Založeno v roce 1995 se znalostní podporou americké Productivity Inc. O samého počátku jsme se orientovali na manažerské revoluce 90. let štíhlé produkční

Více

T.2 Výrobní logistika a řízení výroby

T.2 Výrobní logistika a řízení výroby T.2 Výrobní logistika a řízení výroby 2.1 Výrobní logistika Při definování pojmu logistika bylo řečeno, že logistika se zabývá nevýrobními činnostmi, to znamená pouze těmi technologickými postupy, při

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o.

Web dispečink PDA. www.webdispecink.cz/pda manuál. Květen 2006. HI Software Development s.r.o. Web dispečink PDA manuál 1 Květen 2006 Rychlá orientace strom vozidel SMS komunikace správa zakázek odhlášení jazykové mutace Zobrazení označených vozidel na mapě Informace o aktuální poloze Zobrazení

Více

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti Petr Kolář 1. Představení aplikace MS Project Manažeři, kteří koordinují plánování, průběh a hodnocení libovolných projektů, jsou nuceni pracovat s velkým

Více