Využití simulace procesů v automobilovém průmyslu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Využití simulace procesů v automobilovém průmyslu"

Transkript

1 Využití simulace procesů v automobilovém průmyslu Jan Daněk, HUMUSOFT s.r.o. Praha, Schopnost efektivního řízení změn procesů je jedním z klíčových faktorů úspěchu v automobilovém průmyslu. Výrobci automobilů i jejich dodavatelé jsou pod soustavným tlakem zkracování průběžných časů a snižování výrobních nákladů. Současně se svyšuje náročnost zákazníků co se týče kvality, rozmanitosti variant a doplňků i dalších souvisejících služeb, což dále zvyšuje komplexitu nejenom výrobních a distribučních systémů, ale i všech ostatních podnikových procesů v celém úzce provázaném dodavatelském řetězci. Mnoho společností proto s cílem zvyšování efektivity a plnění neustále se zpřísňujících podmínek na trhu implementuje techniky moderního řízení výroby, jako jsou JIT a principy štíhlé výroby, jejichž součástí je i soustavné zlepšování procesů. V odvětví, kde je pro zajištění úspěchu na trhu nutné rychle provádět mnoho složitých změn, je vysoké riziko enormních ztrát vyplývajících z chyb při realizaci těchto změn. Jak lze provádět změny a mít přitom jistotu, že povedou k zamýšleným výsledkům, a to již předtím, než je provedeme? Pro mnoho nejúspěšnějších světových výrobců automobilů a jejich dodavatelů je odpovědí využití simulačních nástrojů společnosti Lanner. Simulační program WITNESS napomáhá organizacím predikovat důsledky prováděných změn. Tím, že lze změny vyhodnotit ještě předtím, než jsou realizovány, dochází k výraznému snížení tohoto rizika. Uživatelé programu WITNESS v automobilovém průmyslu dosahují například následující kvantifikovatelné přínosy: Zkrácení průběžných časů výrobků a časů dodávek materiálů Zvýšení produktivity pomocí odstraňování úzkých míst a eliminace výpadků výroby způsobených nedostatkem materiálu Zvýšení výrobních kapacit pomocí zvýšení využití všech zdrojů Snížení provozních nákladů a kapitálových investic Simulace ovšem přináší i další, neměřitelné výhody zvýšení důvěry v navrhovaná řešení, snížení rizika při rozhodování, lepší komunikace v rámci pracovních týmů vedoucí k rychlejší akceptaci navrhovaných změn a podobně. Jednou ze silných stránek programu WITNESS je jeho flexibilita. S pomocí programu WITNESS lze modelovat v podstatě jakýkoliv výrobní, logistický nebo obslužný proces. Je to ideální nástroj pro využití v automobilovém průmyslu, protože v tomto odvětví lze nalézt snad všechny typy podnikových procesů. Uživatelé programu Witness jej využívají například pro: návrh výrobních systémů plánování a rozvrhování výroby rozmístění výrobních zařízení logistiku dodávek součástí k výrobním a montážním linkám optimalizace výroby pohonných jednotek a dalších komponent optimalizace procesů v lisovnách, svařovnách, lakovnách i při montáži logistika dodavatelských řetězců ověření oprávněnosti kapitálových investic efektivita telefonních obslužných center Jako příklad využití simulace v automobilovém průmyslu v dalším popíšeme simulační systém FORMAT využívaný ve firmě FORD:

2 FORMAT "Ford Material Handling Tool" Modulární systém pro simulaci zavážení materiálu k obráběcím a montážním linkám v motorárně firmy FORD. Tento příspěvek popisuje generický modulární systém FORMAT (Ford Material Handling Tool) pro simulaci vnitrozávodové dopravy materiálu ze skladů na zavážecí místa rozmístěná u obráběcích a montážních linek. Simulační model realizovaný v programu WITNESS je vytvářen automaticky, s využitím CAD layoutu výrobního procesu na pozadí. Všechny údaje potřebné pro tvorbu modelu jsou importovány z uživatelského prostředí programu Excel. Do tohoto uživatelského rozhraní jsou zpět exportovány klíčové výsledky simulace. Za účelem urychlení vývoje modelů a zvýšení jejich spolehlivosti je využita modulární struktura programu WITNESS, který umožňuje skládání simulačních modelů z různých modulů, představujících jednotlivé podsystémy procesu. 1. ÚVOD Systém FORMAT, jehož jméno je akronymem názvu Ford Material Handling Tool, je určen pro optimalizaci dodávek materiálu k linkám obrábějícím díly a dále k montážním linkám finálních produktů v motorárně. Systém byl navržen tak, aby umožnil simulaci manipulace s materiálem průmyslovým inženýrům firmy Ford. K tomu bylo nutné splnit následující cíle: minimalizovat potřebu pokročilých modelářských dovedností v programu WITNESS, urychlení a usnadnění tvorby a modifikace modelů logistických procesů, snížení rizika chyb tím, že při tvorbě modelů jsou opakovaně používány prověřené simulační techniky a způsoby zadávání vstupních údajů, eliminace rizika, že v modelu jsou "zapomenuty" komponenty, které již neodpovídají aktuálnímu stavu procesu tím, že pracovní simulační model je vždy znova generován na základě aktualizované knihovny modulů. Modul v našem případě znamená skupinu simulačních elementů, které spolu reprodukují fuknčnost určitého složitějšího celku např. místo pro zavážení materiálu k lince. FORMAT se skládá z uživatelského rozhraní v programu Microsoft Excel, knihovny funkčních modulů programu WITNESS a základního simulačního modelu v programu WITNESS. Uživatelské rozhraní obsahuje všechna data potřebná k vytvoření funkčního simulačního modelu a k definici všech jeho parametrů. Knihovna obsahuje sadu modulů, které reprezentující různé podprocesy, které se nacházejí v simulovaném systému. Základní model v programu WITNESS obsahuje parametrizovaný CAD layout výrobního systému a simulační elementy, které umožňují import externích modulů a nastavení parametrů vytvářeného simulačního modelu podle hodnot vstupních parametrů v uživatelském rozhraní. Využití modulů a opakovaně využitelných bloků má následující výhody: chování a struktura každé kopie knihovního modulu aktivní v simulačním modelu jsou identické s chováním zdrojového modulu, moduly v knihovně mohou být snadno modifikovány, změny knihovních modulech lze snadno aplikovat v pracovním simulačním modelu prostým přegenerováním modelu. Změny knihovních modulů se provádějí tak, že modul se načte do programu WITNESS, upraví se a opět se vyexportuje ve formě knihovního modulu.

3 2. MODEL Jako grafické pozadí je využit CAD layout příslušné části výrobního procesu, naimportovaný do galerie obrázků programu WITNESS, kde je uložen ve vektorové formě a zobrazen v jedné grafických vrstev. Tato vrstva je poté uzamčena, aby se zabránilo nechtěným úpravám pozadí. Obr. 1.: Část simulačního modelu FORMAT výřez layoutu a některé reporty Pracovní model v programu WITNESS je navržen pro simulaci několika týdnů výroby. Během této doby se na všech modelovaných místech zavážky spotřebovávají součásti. Zavážené položky představují surové bloky motorů dopravované na začátek obráběcí linky, opracované hlavy válců vycházející z linky pro obrábění hlav a velké množství dalších dílů, které jsou montovány k bloku motoru během jeho průchodu montážní linkou. Položky se spotřebovávají vždy, když se započne montážní operace asociovaná s příslušným zavážecím místem. Zásoby dílů u montážní linky se tak snižují, když zásoba poklesne pod určitou úroveň, automaticky je objednána dodávka plných kontejnerů. Dojde-li k vyčerpání zásob, tato situace je zaznamenána, a podle daných rozhodovacích pravidel dojde k zastavení příslušné linky. Díly jsou zaváženy z interního skladu supermarketu vozíky, které se pohybují v síti uliček vedoucí ke každému zavážecímu místu. Transportovány jsou v kontejnerech, které mohou obsahovat, v závislosti na velikosti a hmotnosti součástí, od několika málo do několika tisíc součástí. Několik typů dílů může být dopraveno na určitý zavážecí bod současně. Když přijde dodávka, prázdné kontejnery se vymění za plné a odpovídajícím způsobem se aktualizuje zásoba příslušného dílu v zásobnících podél linky. Obsahuje-li dodávka díly, jejichž zásoba byla předtím nulová, může se obnovit montáž. Simulační model průběžně zaznamenává všechny důležité provozní informace a exportuje je zpátky do uživatelského rozhraní. Výsledky simulace mohou být použity k analýze výkonnosti logistického systému, určení robustnosti modelovaného řešení a k zjištění pracovního vytížení řidičů. Jsou navrženy sady experimentů, které umožňují zjistit vztah mezi výkonností systému a počtem pracovníků za určitých provozních podmínek. Tímto způsobem lze prověřovat různé zamýšlené varianty fungování systému a objektivizovat tak rozhodovací proces.

4 3. STRUKTURA MODELOVACÍHO NÁSTROJE 3.1 VSTUPNÍ DATA Vstupní data jsou zadávána uživatelem s pomocí sady připravených formulářů v programu Microsoft Excel (uživatelské rozhraní). Pro kontrolu správného zadání údajů a příslušnou nápovědu jsou využity funkce Excelu. Tato sada formulářů v uživatelském rozhraní obsahuje kompletní informace potřebné k sestavení funkčního simulačního modelu procesu. Tyto informace jsou pomocí maker převedeny do sekundárních tabulek, ve kterých jsou k dispozici ve formátu vhodném pro použití v programu WITNESS. Obr. 2.: Příklad zadávání údajů prostřednictvím uživatelského rozhraní v programu Excel Nejdůležitější informace pro tvorbu modelu jsou obsaženy v standardním formuláři firmy Ford - tzv. plánu součástí (Plan for Every Part, PfEP). PfEP identifikuje každou položku, která se má dopravovat k obráběcím a montážním linkám. Obsahuje informace o tom, kam se má díl zavézt, metodu zavážení, kapacitu kontejneru a hodinovou spotřebu daného dílu. Části formulářů PfEP jsou zkopírovány do předpřipravených listů, kde se agregují informace o všech součástích. Podobným způsobem se agregují všechny další potřebné informace z různých podnikových informačních zdrojů. V uživatelském rozhraní se rovněž definují přepravní cesty. Cesty, po kterých se mají vozíky pohybovat, jsou vyznačeny na výkresu představujícím 2D rozvržení výrobní / montážní haly. Na každé křižovatce uliček jsou vyznačeny a jednoznačně pojmenovány přepravní body. Daná přepravní cesta je pak definována jako posloupnost přepravních bodů na uzavřeném okruhu mezi supermarketem a několika zavážecími místy. V jednom prostoru je možné definovat více takových okruhů. Na dalším listu uživatelského rozhraní jsou definovány další parametry modelu a údaje, které řídí simulaci přepínače pro řídicí logiku, operační časy, počty přepravní techniky a její přiřazení na určité typy úkolů a podobně. 3.2 KNIHOVNA MODULŮ Byla vytvořena sada modulů, které reprezentují jednotlivé podsystémy logistického procesu. Knihovna modulů je uložena v podadresáři adresáře, kde jsou uloženy prázdný základní model v programu WITNESS a data programu Excel. Knihovna obsahuje dva moduly pro supermarkety, tři typy zavážecích míst, a jeden typ přepravního bodu. Jsou zde také další moduly, které slouží jako "prohlížeče" pro pohodlné sledování ohromného množství simulačních dat v pracovním simulačním modelu.

5 Každý z těchto modulů může být naimportován do základního prázdného modelu, modifikován a po úpravách uložen zpět do knihovny. Tak se zajistí, že požadovaná změna se provede pouze jednou, ale projeví se na všech místech, kde je v pracovním modelu použit daný modul. 3.3 INICIALIZACE MODELU Na začátku každého běhu simulace, WITNESS importuje data z uživatelského rozhraní. Součástí tohoto procesu je identifikace modulů, které jsou potřeba pro daný model. Nejsou-li tyto moduly přítomny v pracovním modelu, má se za to, že byly aktualizovány a použije se jejich nejnovější verze z knihovny modulů. Všechny moduly se umisťují do CAD layoutu na pozice definované rovněž v uživatelském rozhraní. WITNESS dále importuje všechny další parametry modulů. Načítají se rovněž údaje o alokaci vozíků a jejich drahách. Nakonec se importují globální data modelu řídíci logika, doba simulace a podobně. 4. PŘEPAVNÍ CESTY Ford využívá pro přepravu materiálu mezi supermarkety a zavážecími místy dva obecné mechanizmy. Nazývají se cesty typu "Card" a cesty typu "Call", jsou obsluhovány dvěmi nezávislými skupinami vozidel a řidičů operujícími z různých supermarketů. 4.1 CESTY TYPU "CARD" Přepravní cesty typu "Card" lze přirovnat standardní autobusové dopravě, kdy se vozíky pravidelně pohybují po předdefinované dráze. Zavážecí místa rozmístěné podél cesty jsou "autobusové zastávky". Vozíky postupně zastavují na všech zastávkách, vykládají plné kontejnery určené pro danou zastávku a nakládají prázdné kontejnery, když jsou k dispozici. Obvykle je na zásobení všech zavážecích míst typu "Card" pro určitou montážní linku potřeba několik takovýchto cest. Čas, který vozíku trvá jeden zavážecí cyklus, závisí na počtu přeložených kontejnerů a dráze ujeté po daném okruhu. Proces nakládky a vykládky na zastávce je popsán níže. 4.2 CESTY TYPU "CALL" Přepravní cesty typu "Call" lze přirovnat taxislužbě, kdy přepravní prostředek zůstává v klidu, dokud není vyvolán, aby obsloužil určité zavážecí místo. Jakmile je vyvolán požadavek na obsluhu (zaslaný elektronicky do supermarketu), vozík vezme ze supermarketu příslušný kontejner a vydá se nejkratší cestou k zavážecímu místu, které vyvlalo požadavek. Tam vymění plný kontejner za prázdný, který vrátí do supermarketu a čeká na další instrukce. Proces nakládky a vykládky na zavážecím místě typu "Call" je popsán níže. 5. SYSTÉMY ZÁSOBOVÁNÍ SOUČÁSTÍ V určitém zavážecím místě se mohou požadovat oba dva typy součástí. V takovém případě k tomuto místu zajíždějí oba dva typy vozíků. Pro jeden typ součásti typu "Card" se na daném místě může nacházet více kontejnerů. Jejich počet závisí na: počtu součástí v kontejneru, rychlosti spotřeby dané součásti, a pojistné zásobě (vyjádřené dobou výroby), která může být držena na tomto místě. Obvykle se v daném zavážecím místě nachází pouze jeden kontejner pro každou součást typu "Call". Proces objednávání pro součásti typu "Card" a "Call" je různý, jak je popsáno níže.

6 5.1 SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ SOUČÁSTMI TYPU "CARD" Zásobovací systém typu "Card" využívá jako mechanizmus pro objednávání položek karty umístěné na kontejnerech. Když operátor vyjme z kontejneru poslední díl, přesune prázdný kontejner na místo připravené ke vrácení do supermarketu a na jeho místo dá plný kontejner. Objednávací kartu z plného kontejneru umístí tak, aby byla viditelná projíždějícími vozíky. Vozík, určený pro zásobování daného místa v systému "Card" vezme při každém průjezdu kolem všechny takovéto karty (může jich být i více) a vrátí je, spolu s kartami, které vzal na všech zastávkách na svém okruhu, do supermarketu. V supermarketu vrácené karty znamenají požadavek na naložení plných kontejnerů. Karta se umístí na příslušný plný kontejner připravený k odvozu na dané zavážecí místo. Je samozřejmě důležité, aby vozíky rozvezly plné kontejnery na zastávky dříve, než se tam vyčerpá zásoba daného dílu. Proto je v každém zavážecím místě povoleno držet pojistnou zásobu (vyjádřenou počtem hodin výroby). Tento čas diktuje nejdelší možnou obrátku, z čehož dále vyplývá požadavek na maximální délku daného okruhu a počet potřebných vozíků a řidičů. Dále je třeba vzít do úvahy následující faktory: ergonomické požadavky na řidiče počet zvedacích cyklů a hmotnost kontejnerů vyzvednutou za určitou dobu, bezpečnou kapacitu vozíků, a prakticky použitelný počet vozíků v zásobovacím "vláčku". 5.2 SYSTÉM ZÁSOBOVÁNÍ SOUČÁSTMI TYPU "CALL" Zásobovací systém typu "Call" vyžaduje, aby operátor, jakmile zásoba určitého dílu poklesne pod definovanou úroveň, stisknul tlačítko, které vyvolá požadavek na přepravu plného kontejneru. Je-li k dispozici volný vozík, je na něj naložen příslušný plný kontejner a vozík jej po co nejkratší cestě dopraví k danému zavážecímu místu. Tam se plný kontejner vymění za prázdný a aktualizuje se zásoba dílů na daném místě. Vozík se nejkratší cestou vrátí do svého supermarketu, kde vyloží prázdný kontejner. Jestliže je vozíku přiřazen další požadavek, jede rovnou provést další zásobovací cyklus, jinak je zaparkován a čeká na další vyvolání. Součásti distribuované v rámci systému "Call" jsou obvykle rozměrné, takže jeden kontejner obsahuje malé množství součástí. V jednom místě může být rovněž několik různých modifikací těchto součástí, každá modifikace má svůj kontejner. Tudíž je obvykle praktické, aby na daném místě u montážní linky byl pouze jeden kontejner se součástmi daného typu. V rámci systému "Call" je tedy důležité nejen to, aby se zásoba součástí nikdy nevyčerpala, ale i to, aby nedocházelo k předčasným dodávkám, kdy se v zavážecím místě ještě vyskytuje dostatečný počet součástí. V případě předčasné dodávky musí buď řidič počkat, než se vyprázdní právě spotřebovávaný kontejner anebo je potřeba přeložit zbylé součásti; obě řešení jsou časově náročná a nejsou tudíž žádoucí. Zjištění správných úrovní pro objednávání dodávek tak, aby se zabránilo výpadkům i předčasným dodávkám, je velmi náročný úkol, zvláště v případech, kdy se je třeba vypořádat se skutečností, že není k dispozici žádný vozík. Simulační model zde sehrává důležitou roli při stanovení úrovní zásob pro objednávání materiálu a porozumění jaké jsou důsledky rizika, že se vyčerpá zásoba určitého typu součástí v různých provozních podmínkách, jako jsou počet řidičů, umístění supermarketů a priority v uspokojování požadavků na přepravu.

7 6. VYUŽITÍ A PŘÍNOSY SYSTÉMU FORMAT FORMAT je využíván v několika závodech podniku Ford pro simulaci zásobování obráběcích linek pro komponenty a montážních linek motorů. Modely jsou využity zejména pro: určení metody a zdroje zásobování pro každou součást, zjištění požadavků na počet vozíků a pracovníků a jejich rovnoměrné vytížení, určení způsobu řízení supermarketů, určení jízdního řádu vozíků, zjištění potřebných kapacit vozíků, měření ergonomických parametrů práce u pracovníků, kteří zvedají břemena. Simulační systém má následující přínosy: možnost přesného nastavení výše uvedených parametrů, které pak v reálném procesu zajišťují jeho správnou funkci, objektivní zhodnocení vztahu mezi množstvím použitých zdrojů a kvalitou fungování logistického systému umožňuje lepší rozhodování vedoucích pracovníků, možnost identifikace úzkých míst v systému a jejich citlivost na vstupní parametry, snadnost modifikace simulačních modelů důležitá pro jejich využití do budoucna, podpora projektů soustavného zlepšování procesů Ford 6 Sigma. 7. VYUŽITÍ MODULÁRNÍHO SIMULAČNÍHO SYSTÉMU Systém FORMAT plně využívá modulární filozofii programu WITNESS - možnost opakovatelně využít knihovní moduly v standardním modelu programu WITNESS. Proces importu knihovního modulu do programu WITNESS za účelem jeho modifikace a poté zpětného exportu do knihovny je snadný a rychlý. Implementace změn modulů v simulačním modelu je rovněž snadná: aktualizujeme příslušný knihovní modul v simulačním modelu smažeme jeho starší verzi restartujeme simulační model. Vše ostatní se z uživatelského hlediska děje automaticky a je přitom zaručena konzistence s posledními verzemi všech použitých modulů. Tento modulární přístup také znamená minimální nároky na pracnost při úpravách modelu. Obvykle stačí určitou změnu procesu zanést pouze na jedno místo v určitém modulu - změna se pak v simulačním modelu projeví všude, kde je potřeba. Tím se na minimum snížilo riziko zanesení chyb a nekonzistencí do modelu. Opakované využití prověřených modulů minimalizuje potřebu testování celého velkého simulačního modelu. Sada reportů vytvořená v simulačním modelu umožňuje uživatelům ověření parametrů systému a u některých parametrů rovněž jejich porovnání s hodnotami kontrolovanými v rámci uživatelského rozhraní. To maximálně usnadňuje verifikaci simulačního modelu - ověření, že se model chová správně. Uživatel se tak může soustředit na validaci modelu - zajištění, že model má správnou strukturu, která odpovídá reálnému procesu.

8 Modulární konstrukce simulačního systému se rovněž ukázala jako výhodná i z hlediska srozumitelného a strukturovaného přístupu k zadávání a zobrazování informací patřících k určitému podprocesu v rámci uživatelského rozhraní a výstupních statistik. 8. ZÁVĚR Vývoj a využití nástroje FORMAT urychlilo tvorbu, usnadnilo aktualizaci a zvýšilo přesnost simulačních modelů. Těžiště práce při vývoji modelů nyní spočívá v zadávání co nejúplnějších a nejpřesnějších údajů v přehledném uživatelském rozhraní. Relativně méně času je potřeba věnovat vytváření, testování a verifikaci vlastního simulačního modelu, což jsou obvykle nejnáročnější činnosti v rámci simulačních projektů. Systém FORMAT splnil očekávání, se kterými byl vyvíjen, proto je nyní nasazen k širšímu využití v rámci firmy Ford. Šlo zejména o následující kritéria: automatizace a opakované využití na kvalifikaci nejnáročnějších částí modelů umožnila využití systému i pracovníkům, kteří nejsou simulační experti, riziko, že méně kvalifikovaný uživatel vytvoří model, který neodpovídá skutečnosti, je minimalizováno důslednou kontrolou vstupních parametrů v uživatelském rozhraní a využitím prověřených modulů pro stavbu modelů, vytvoření modelu určitého procesu je nyní možné v tak krátkém čase, že je toho schopen i inženýr, který má v rámci společnosti i jiné pracovní povinnosti - tento aspekt je klíčový pro úspěšné využití simulace v praxi, speciální statistické reporty vytvořené simulačními odborníky uživatelům maximálně usnadňují verifikaci modelů, interpretace výsledků je usnadněna tím, že uživatelé mají výsledky simulace k dispozici ve srozumitelné a ucelené formě jak v prostředí programu WITNESS, tak v uživatelském rozhraní. Literatura: [1] J. Andrew Emmerson, Lanner Group Limited; John Ladbrook, Ford Motor Company: Modeling The Internal Delivery Of Materials To Engine Machining And Assembly Lines In Ford Motor Company Using Component Based Simulation.

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

Technologie pro automatizaci procesů skladování

Technologie pro automatizaci procesů skladování Konference Logistika Technologie pro automatizaci procesů skladování Bratislava, 28.2.2012 www.kredit.cz 1 AUTOMATIZACE PROCESŮ SKLADOVÁNÍ Obsah prezentace : automatizace - trend módní nebo trhem vynucený

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu

Plánování výroby. Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Plánování výroby Aplikace pro kapacitní plánování výroby v masném průmyslu Popis systému Funkce systému Tento ucelený systém nabízí kompletní systematizaci práce plánovače výroby v masném průmyslu v prostředí

Více

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze )

Přehledový manuál aplikace GABVAR (verze ) Základní informace: Vývojová skupina Gabvar byla založena v roce 2007. Náplní skupiny je vývoj aplikací pro podporu procesů v oblasti managmentu, údržby a logistiky. Jsme skupinou pracovníků s praxí na

Více

Simulační modely. Kdy použít simulaci?

Simulační modely. Kdy použít simulaci? Simulační modely Simulace z lat. Simulare (napodobení). Princip simulace spočívá v sestavení modelu reálného systému a provádění opakovaných experimentů s tímto modelem. Simulaci je nutno považovat za

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Dopravníky v Intralogistice Základní logistické procesy Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

1. Úvod do obsluhy AutoCADu

1. Úvod do obsluhy AutoCADu 1. Úvod do obsluhy AutoCADu Studijní cíl V této lekci se naučíme: Seznámíme se s potřebným zařízením. Způsoby ovládání. Nastavení AutoCADu. Doba nutná k procvičení 1,5 hodiny 1.1 AutoCAD AutoCAD je plnohodnotný

Více

Učební pomůcka Simulace Witness

Učební pomůcka Simulace Witness Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Učební pomůcka Simulace Witness Technická univerzita v Liberci Technická

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 2/2011 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček

Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Infor APS (Scheduling) Tomáš Hanáček Klasické plánovací metody a jejich omezení MRP, MRPII, CRP Rychlost Delší plánovací cyklus Omezená reakce na změny Omezené možnosti simulace Funkčnost Nedokonalé zohlednění

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Zkouška ITIL Foundation

Zkouška ITIL Foundation Zkouška ITIL Foundation Sample Paper A, version 5.1 Výběr z více možností Pokyny 1. Měli byste se pokusit odpovědět na všech 40 otázek. 2. Všechny svoje odpovědi vyznačte na samostatný formulář, který

Více

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme

Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme Virtuální ověřování výroby Robotika Process Simulate Virtual Commissioning Virtuelle Inbetriebnahme Martin Baumruk Jiří Kopenec Siemens PLM Connection 2012 Česká republika 3. 5. června, Seč Dněšní workflow

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Smart & Lean. Inteligentní logistika

Smart & Lean. Inteligentní logistika Smart & Lean Inteligentní logistika Smart & Lean Zvyšte spolehlivost Zredukujte skladové zásoby Snižte své procesní náklady Přehled třech inteligentních logistických systémů Přehled výkonů logistických

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA

SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA SIMULAČNÍ MODEL ČINNOSTÍ VEŘEJNÉHO LOGISTICKÉHO CENTRA Ing. Jaromír Široký, Ph.D. Ing. Michal Dorda VŠB - TU Ostrava Fakulta strojní Institut dopravy Obsah: 1. Definice cílů a účelu simulace VLC. 2. Struktura

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA

Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA Určení kapacity mezioperačního skladu pomocí simulace Vladimír HANTA Ústav počítačové a řídicí techniky VŠCHT Praha Obsah úvod vlnitá lepenka výroba vlnité lepenky simulační model linky pro výrobu a zpracování

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch

Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Dodavatelský logistický řetězec a globální standardy GS1 Tomáš Martoch Senior Business Development Manager GS1 Czech Republic AGENDA Klíčové potřeby sektoru transport a logistika (T&L) Přínosy využívání

Více

Řešení pro výrobu, logistiku a procesy. Tomáš Hladík LOGIO

Řešení pro výrobu, logistiku a procesy. Tomáš Hladík LOGIO Řešení pro výrobu, logistiku a procesy Tomáš Hladík LOGIO 9. 10. 2012 Obsah Kdo je Logio? Procesní analýza a optimalizace Případové studie Simulace: řešení pro optimalizaci výroby a logistiky Případové

Více

WebWalker www.webwalker.cz

WebWalker www.webwalker.cz WebWalker www.webwalker.cz Efektivní nástroj pro automatické testy webových aplikací Tester k vašim službám: WebWalker WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který

Více

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici

Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici ANeT gate Průběžné sledování průchodů zaměstnanců přes vrátnici Další důležitou součástí je průběžné sledování průchodů vlastních zaměstnanců přes terminály spadající pod vrátnici. Údaje o průchodech se

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA

On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA On line sledování a řízení výroby - MES HYDRA Josef Černý, ICZ a. s. 7.6.2012 www.i.cz 1 Agenda Informační podpora podnikových procesů Výrobní informační systémy MES HYDRA Základní charakteristika Ukázka

Více

IT Cluster Spolupráce IT prostředí. Přemysl Soldán chairman IT Cluster

IT Cluster Spolupráce IT prostředí. Přemysl Soldán chairman IT Cluster IT Cluster Spolupráce IT prostředí Přemysl Soldán chairman IT Cluster premysl.soldan@itcluster.cz Ocenění Historie IT Clusteru IT Cluster byl založen 18 společnostmi a organizacemi v lednu 2006 V tuto

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

spolehlivé partnerství

spolehlivé partnerství spolehlivé partnerství OT Energy Services a.s. Produkt PowerOPTI funkčnost, implementace a služby Vladislav Koutník, Setkání jaderných elektráren, Hrotovice 2016 OBSAH PREZENTACE PRODUKT POWEROPTI Definice

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

Simulace na modelu firmy v prostředí Witness

Simulace na modelu firmy v prostředí Witness 1 Portál pre odborné publikovanie ISSN 1338-0087 Simulace na modelu firmy v prostředí Witness Vávra David Elektrotechnika, Informačné technológie 30.11.2011 Tento článek se zabývá simulací modelu firmy

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Logistické služby. Přehled logistických služeb Charakteristika logistických služeb Princip systému Kanban Systém zavedení a řízení logistiské služby

Logistické služby. Přehled logistických služeb Charakteristika logistických služeb Princip systému Kanban Systém zavedení a řízení logistiské služby Logistické služby Přehled logistických služeb Charakteristika logistických služeb Princip systému Kanban Systém zavedení a řízení logistiské služby Systémové řešení pro každou výrobu Vyvinuli jsme a nyní

Více

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR

Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám. pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Buďte Společně vždy vpřed na stopě vozidlům a pohonným hmotám pilotní řešení O 2 Car Control pro TNT Post ČR Proč společný projekt 1. Výchozí podmínky: 2. Cíl: Telefónica O2 se stala poskytovatelem ucelených

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

6.4.1 Základní charakteristika

6.4.1 Základní charakteristika 6.4.1 Základní charakteristika Možnosti využití systému simulace diskrétních událostí: Podpora manažerského rozhodování Strategická a operační analýza Snížení rizika simulací alternativ Základní vlastnosti:

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

Algoritmizace. 1. Úvod. Algoritmus

Algoritmizace. 1. Úvod. Algoritmus 1. Úvod Algoritmizace V dnešní době již počítače pronikly snad do všech oblastí lidské činnosti, využívají se k řešení nejrůznějších úkolů. Postup, který je v počítači prováděn nějakým programem se nazývá

Více

Kanbanové metody řízení dodávek v Infor ERP LN. Pavel Dezort

Kanbanové metody řízení dodávek v Infor ERP LN. Pavel Dezort Kanbanové metody řízení dodávek v Infor ERP LN Pavel Dezort Agenda Úvod a všeobecný přehled Metody řízení dodávek Dodací systém KANBAN Dodací systém Řízeno objednávkou / Jednotlivě Dodací systém TPOP (Časově

Více

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY

OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY OBJEDNÁVACÍ A INFORMAČNÍ SYSTÉMY STAkis-W STAkis-S Již dnes k dispozici všem zákazníkům společnosti Stahlgruber bez výjimky! www.stahlgruber.cz STAkis-W OBJEDNÁVACÍ SYSTÉM BEZ NUTNOSTI INSTALACE Jako výchozí

Více

VYUŽITÍ SIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ V TECHNOLOGICKÉM PROJEKTOVÁNÍ. Výukové podklady. Technologické projektování (HT1)

VYUŽITÍ SIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ V TECHNOLOGICKÉM PROJEKTOVÁNÍ. Výukové podklady. Technologické projektování (HT1) VYUŽITÍ SIMULAČNÍHO MODELOVÁNÍ V TECHNOLOGICKÉM PROJEKTOVÁNÍ Výukové podklady Technologické projektování (HT1) Odbor technologie tváření kovů a plastů Ústav strojírenské technologie Fakulta strojního inženýrství

Více

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů

Logistické náklady, vztahy logistických činností a logistických nákladů Není tomu příliš dlouho, kdy se výrobní a obchodní činnost společnosti odvíjela od základní rovnice Cena = náklady + zisk V současnosti tento vztah neplatí!! Cenu neurčuje prodejce zboží, ale především

Více

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku

Identity Manager 4. Poskytujte okamžitý přístup ke zdrojům v rámci celého podniku Produktový leták Identity Manager 4 Ve vašem podniku probíhá neustálý boj s časově náročnými manuálně prováděnými procesy a strmě rostoucími náklady na obsluhu přístupů ke zdrojům v rámci celých systémů,

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes

DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DELMIA: 3D virtuální továrna budoucnosti s produkty Dassault Systèmes DS řešení DELMIA pro digitální výrobu a produkci umožňuje výrobcům nezávisle na průmyslovém odvětví virtuálně definovat, plánovat,

Více

LabMeredian Plus základní kurz

LabMeredian Plus základní kurz LabMeredian Plus základní kurz Program LabMeredian Plus 2 je součástí projektu LabMeredian. Může však být provozován i zcela samostatně. LabMeredian Plus je určen pro napojení k různým typům laboratorních

Více

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA:

Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Definice logistiky Evropská logistická asociace - ELA: Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží, vývojem a nákupem počínaje, výrobou a distribucí podle objednávky finálního zákazníka konče tak,

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD

ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD STUDIJNÍ OBOR PRŮMYSLOVÝ DESIGN ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD Ukázky diplomových prací Dopravní technika Dana Rubínová Odbor průmyslového designu B2/ 214 tel.: +420

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE

ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE ANALÝZA A OPTIMALIZACE VÝROBNÍCH PROCESŮ MALOSÉRIOVÉ SLOŽITÉ VÝROBY V NOVÝCH VÝROBNÍCH PROSTORECH NA ZÁKLADĚ DISKRÉTNÍ SIMULACE Doc. Václav Votava, CSc. (a), Ing. Zdeněk Ulrych, Ph.D. (b), Ing. Milan Edl,

Více

Lekce 9 - Migrace dat

Lekce 9 - Migrace dat Lekce 9 - Migrace dat 1 Cíle lekce...1 2 Co je migrace dat?...1 3 Cíle migrace dat...1 4 Parametry migrace dat...1 5 Procesy migrace dat...2 6 Projekt migrace dat...3 7 Zařazení projektu migrace do projektu

Více

Skladový informační systém - upgrade VKO lakovna Kvasiny

Skladový informační systém - upgrade VKO lakovna Kvasiny Skladový informační systém - upgrade VKO lakovna Kvasiny Tomáš Martinec Stav k 9. 8. 2009 Obsah prezentace Popis stavu před realizací Stručný popis upgrade Uživatelské moduly Modul SKLAD Modul TECHNOLOG

Více

MODELOVÁNÍ UZAVŘENÝCH OBSLUŽNÝCH LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ PETRIHO SÍTĚMI

MODELOVÁNÍ UZAVŘENÝCH OBSLUŽNÝCH LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ PETRIHO SÍTĚMI MODELOVÁNÍ UZAVŘENÝCH OBSLUŽNÝCH LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ PETRIHO SÍTĚMI MODELLING OF CLOSED LOGISTICS SERVICE SYSTEMS USING PETRI NETS Ing. Michal Dorda, Ph.D. Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB Technická

Více

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1

Dominik Vymětal. Informační technologie pro praxi 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Dominik Vymětal 2009, Ostrava 1.-2.10.2009 1 Procesní model Výhody Orientace na konkrétní činnosti a možnost reengineeringu Nevýhody Malá orientace na průřezové nebo opakované činnosti Modely na základě

Více

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra

Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky. Josef Beneš Ministerstvo vnitra Procesní modelování agend veřejné správy dosažené výsledky Josef Beneš Ministerstvo vnitra Projekt PMA byl realizován v plné šíři zadání, od září 2012 do března 2014. Metodika PMA Školení PMA AIS RPP Modelovací

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

Voestalpine Automotive Components: absolutní přesnost od zapracování nástrojů až po sériovou výrobu

Voestalpine Automotive Components: absolutní přesnost od zapracování nástrojů až po sériovou výrobu Příklad použití Voestalpine Automotive Components: absolutní přesnost od zapracování nástrojů až po sériovou výrobu Sídlo společnosti: Schwäbisch Gmünd Systém GOM: ATOS Triple Scan Software GOM: ATOS Professional,

Více

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů

Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů Řízení zásob pomocí předpovídání prodejů 18.09.2012 Radek Hartman, Daniel Mašek I 18.9.2012 U&SLUNO a.s. I Sadová 28 I 702 00 Ostrava I u-sluno@u-sluno.cz I www.u-sluno.cz OBSAH A CÍLE PREZENTACE Proč

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

SMC Váš partner pro automatizaci

SMC Váš partner pro automatizaci SMC Váš partner pro automatizaci SMC celosvětový lídr v automatizaci S 32% podílem na globálním trhu jsme předními světovými odborníky v oboru pneumatiky. Jsme silným partnerem pro průmysl a vytváříme

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY Metodický aparát logistiky jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémech Metodu = použijeme, v případě vzniku problému. Problém = vzniká v okamžiku, když

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Procesní audit VIKMA

Procesní audit VIKMA Procesní audit VIKMA07-2. 5. 2014 Cíl auditu Procesní audit je zaměřen na relevantní firemní procesy marketing, vývoj, nákup, servis apod. a jeho cílem je průběžně kontrolovat jejich úroveň, aby bylo možné

Více

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů

SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT. Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů ogimat SKLADOVACÍ VĚŽ LOGIMAT Výkonná technologie pro skladování a vychystávání drobných dílů Výhody Skladovací věž LogiMat Ergonomický a výkonný systém pro skladování a vychystávání drobných dílů LogiMat

Více

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o.

Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. 31.5. 1.6.2007 Praktické využití výstupů z logistického auditu ve společnosti UNILEVER ČR spol. s r.o. Jan Šlajer, Petr Jalůvka DYNAMIC FUTURE s.r.o. Setkání uživatelů programu WITNESS a příznivců simulace

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky

JRV.CZ s.r.o. Bulharská 4 612 00 Brno www.rosadata.cz. RosaData. Pohledávky RosaData Pohledávky OBSAH Úvod... 3 Popis procesu... 3 Přehled pohledávek a závazků... 5 Nové vymáhání... 6 Akce vymáhání... 9 Přehled vymáhání... 10 Nastavení... 12 Procesy vymáhání... 12 Typ vymáhání...

Více

Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl Potravinářský průmysl Razantně snižuje zmetkovitost a náklady na opravy Kontrola prostřednictvím vizualizace Analýzy a reporting přes webové rozhraní Omezuje papírování Sběr dat v reálném čase Snadná obsluha

Více

Postavení a možnosti rozvoje logistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji s důrazem na vybudování veřejného logistického centra ETAPA III.

Postavení a možnosti rozvoje logistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji s důrazem na vybudování veřejného logistického centra ETAPA III. Postavení a možnosti rozvoje logistické infrastruktury v Moravskoslezském kraji s důrazem na vybudování veřejného logistického centra ETAPA III. TVORBA MATEMATICKÉHO (SIMULAČNÍHO) MODELU MATERIÁLOVÝCH

Více

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER. Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls

JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER. Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls JOHNSON CONTROLS PARTS CENTER Výhody originálních dílů Sabroe od Johnson Controls Výsledkem použití originálních dílů je nižší spotřeba energie Používání originálních nahradních dílů pro Sabroe chladící

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu: Název projektu: Jméno a adresa firmy: Jméno a příjmení, tituly studenta: Modul projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

DATOVÝ MODEL DOPRAVNÍ SÍTĚ PRO SPRÁVU DAT A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY

DATOVÝ MODEL DOPRAVNÍ SÍTĚ PRO SPRÁVU DAT A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY DATOVÝ MODEL DOPRAVNÍ SÍTĚ PRO SPRÁVU DAT A ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ HROMADNÉ DOPRAVY Lenka ZAJÍČKOVÁ, Katedra geoinformatiky UPOL Patrik BŘEČKA, Asseco Central Europe, a.s. SPRÁVA GEODAT O SÍTI VEŘEJNÉ DOPRAVY

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ

NABÍDKA PRÁCE KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ KOORDINÁTOR VÝROBY VZORKŮ Výtisk dokumentace k vzorkové výrobní zakázce Zpracování vzorkových zakázek z Laboratoře barev Obsluha strojů na výrobu vzorků Obsluha Soft stroje na výrobu vzorků Dokončování

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t

krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t krátký uživatelský návod pro práci se zákaznickou aplikací na stránkách www.e4t.eu eu 1.0) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu Diag4t 1 1.1) Práce se zákaznickou aplikací pro podporu produktu

Více

Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr

Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Představení společnosti Použití dopravníků v oblasti nakládky/vykládky Příklady z praxe referenční projekty Souhrn, závěr Logsys, spol. s r.o. Průmyslové aplikace Distribuční centra Letiště MANIPULACE

Více