Ţivotní cyklus českých platidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ţivotní cyklus českých platidel"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Ţivotní cyklus českých platidel Diplomová práce Autor: Bc. Šárka Vicherová Finance Vedoucí práce: Ing. Marcela Soldánová Praha Duben, 2014

2 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne 3. dubna 2014 Šárka Vicherová

3 Poděkování: Děkuji vedoucí své diplomové práce paní Ing. Marcele Soldánové za všestrannou pomoc, velmi cenné rady a metodické vedení a dále odborným pracovníkům České národní banky, především paní Ing. Evě Krulové, za poskytnutí podkladů, vynaloţení času a úsilí při konzultacích poskytnutých ke zpracování diplomové práce.

4 Anotace Diplomová práce na téma Ţivotní cyklus českých platidel poskytuje ucelený přehled o vývoji naší zákonné měnové jednotky, tj. koruny československé resp. české (název závisí na politických okolnostech), a to od roku 1919 do současnosti. První tři kapitoly zachycují jednotlivé vývojové etapy korunového oběţiva, s čímţ úzce souvisí i vývojové změny emisní instituce. Poslední kapitola obsahuje podrobnou analýzu vývoje struktury oběţiva v kusovém a korunovém vyjádření a dále náhled na vliv inflace a HDP v České republice na mnoţství oběţiva. Pomocí grafů je zde také provedena komparace vývoje ceny zlatých pamětních mincí vydaných Českou národní bankou v letech 1995 aţ 2013 v závislosti na vývoji ceny zlata. Závěr práce shrnuje odborné poznatky týkající se nejen makroekonomických vlivů na emisi bankovek a mincí, ale také subjektů, které mají moţnost přímo ovlivnit výši oběţiva. Klíčová slova: bankovka, státovka, mince, emise, emisní instituce Annotation Thesis Life Cycle of Czech Payment Media offers a comprehensive overview on development of our legal tender, thus Czechoslovak or Czech crown (name depends on political circumstances) from 1919 up to present time. First three chapters depict individual stages of crown currency development, which is closely related to development changes of issuing authority. The last chapter brings a detailed analysis of development of currency structure expressed in pieces and in value (crowns). Moreover, it deals with inflation and GDP impact on currency amount. Then a comparison between prices of gold commemorative coins issued by the Czech National Bank from 1995 to 2013 and prices of gold is worked out by means of graphs. The conclusion summarizes professional knowledge concerning not only macroeconomic factors affecting banknotes and coins issue but also subjects capable of direct influence upon currency amount. Key words: banknote, state note, coin, issue, issuing authority

5 Obsah Úvod... 6 Zvolené metody zpracování Historie československých platidel První měnová odluka Bankovní úřad ministerstva financí Národní banka Československá Národní banka pro Čechy a Moravu Národní banka Československá Vývoj oběţiva v letech Historie československých platidel Státní banka československá v období let Peněţní reforma 1953 a přestavba SBČS Státní banka československá v letech 20. století Státní banka československá v letech 20. století Vývoj oběţiva v letech Česká platidla Měnová odluka Bankovky nové české emise Mince nové české emise Nové vzory českých bankovek a mincí Analýza struktury a oběhu českých platidel Korunové vyjádření struktury oběţiva Kusové vyjádření struktury oběţiva Vliv inflace a HDP na mnoţství oběţiva Zlaté pamětní mince Závěr Seznam pouţité literatury Seznam pouţitých obrázků Seznam pouţitých tabulek Seznam pouţitých grafů Seznam pouţitých příloh

6 Úvod Pod názvem platidlo si můţeme představit jakýkoliv prostředek obecně pouţívaný ke směnnému obchodu. Tento všeobecný ekvivalent směny vznikl a společně se rozvíjel nejen s obchodem, ale i s dělbou práce. V dávné historii měl tento prostředek formu barteru (naturální zboţí za zboţí), následně pak vznikla podoba komoditní, například ve formě mušlí, koţešin, koření, ţelezných prutů a plátna. Právě kusy plátna byly ještě v 9. a 10. století na našem území výměnnou jednotkou, a jak se uvádí ve Stručném etymologickém slovníku jazyka českého, právě od plátěných kusů vzniklo pravděpodobně české slovo platidlo. Rozvoj obchodu pak formoval další poţadavky na platidla, a to především jejich dělitelnost, trvanlivost, stejnorodost a podobně. Lidé začali postupně poznávat výhody drahých kovů a v důsledku toho vznikly první peníze na podkladě drahého kovu. Nejstarší mince vznikly v 7. století před n. l. ve městě Sardy v Lýdii na dnešním západním pobřeţí Turecka. Takové mince jsou označovány jako plnohodnotné, neboť jejich nominální a vnitřní hodnota byla totoţná. Avšak právě plnohodnotná forma začala být časem opět nevýhodná. Znehodnocování mincí vzniklé samotným opotřebením nebo úmyslným poškozením, ale zejména nárůst potřeby drahých kovů, to vše vedlo k zavedení neplnohodnotných mincí a papírových platidel známých nyní pod názvem bankovky a státovky. Dnes jsou platidla nebo obecněji peníze v různých formách součástí běţného ţivota, jejich prostřednictvím můţeme vyjádřit například cenu zboţí, sluţeb, kapitálu nebo práce, a v konečném důsledku tak slouţí jako univerzální zúčtovací jednotka. Fyzická existence peněz sama o sobě nepřináší ţádný přímý uţitek, ale skutečnost, ţe je kdykoliv můţeme směnit za statek nebo sluţbu, a uspokojit tak svoji potřebu, jim dodává jejich uţitečnost a jedinečnost. Lidmi jsou proto peněţní prostředky povaţovány za vzácný statek, který se snaţí drţet ve formě majetku, takţe se stávají také uchovatelem hodnot. Hlavním cílem mojí diplomové práce je analýza struktury a oběhu českých platidel v širších souvislostech. Hotovostní platidla - bankovky a mince - jsou v České republice zastoupeny zákonnou měnovou jednotku korunou českou, která má za sebou téměř stoletou historii. Největší zásluhu na vzniku nové měny v roce 1919 měl první československý ministr financí doktor Alois Rašín, který věřil, ţe nejdůleţitější pro existenci pevné měny je především důvěra lidí v peněţní systém. Nejprve bylo nutné provést rychlou měnovou odluku a oddělit tehdejší peníze obíhající v nástupnických státech Rakouska-Uherska. Způsob odlišení 6

7 proběhl formou okolkování. Ještě v témţ roce byla vydána první československá platidla. O mnoho let později se tímto systémem inspirovali odborníci Státní banky československé a okolkováním v roce 1993 oddělili bankovky České a Slovenské Federativní Republiky. Svoji práci jsem tedy pojala jako historický průřez vývoje naší koruny a s tím i související vývoj emisních institucí. Zákonné platidlo není pouze samostatným všeobecným prostředkem směny, ale je součástí velkého sloţitého ekonomického a politického systému, se kterým se ruku v ruce vyvíjí. Proto v jeho historickém vývoji došlo v souvislosti se změnami našeho politického systému k několika zásadním peněţním a měnovým reformám, které jsou v práci rovněţ podrobně rozpracovány. Tyto změny měly vedle přímého fatálního dopadu na část československého bonitního obyvatelstva také velký vliv nejen na celkovou výši oběţiva, ale i (někdy šlo o vliv zásadní) na změnu celé nominální struktury oběţiva. Jak jiţ bylo zmíněno, změny měly negativní dopad na úspory bohaté části obyvatelstva, ale dotkly se navíc i části ţivnostníků a spořivého obyvatelstva z vrstev s niţším příjmem. Z pohledu právního je nutno připomenout, ţe veškeré změny týkající se zákonné měnové jednotky musejí být zakotveny v právním řádu daného státu (coţ však u nás bylo dodrţeno). Vedle toho je měnová jednotka právními úpravami chráněna i proti padělání. V tomto kontextu jsou všechny takovéto změny, které v práci popisuji, doplněny o konkrétní prováděcí zákony. K dotvoření úplného obrazu o vývoji struktury oběţiva v kusovém a korunovém vyjádření byla provedená analýza doplněna také o zkoumání vlivu inflace a HDP v České republice na mnoţství oběţiva. 7

8 Zvolené metody zpracování Při zpracování této práce byly pouţity adekvátní vědecké metody, jako jsou analýza, deskripce, komparace a korelace. Jak jiţ bylo v úvodu naznačeno, cílem práce je vytvoření autentického obrazu o vývoji československých resp. českých platidel a dále analýza vývoje oběţiva z hlediska struktury a výše oběhu. V prvních dvou kapitolách je podrobně zpracována historie vývoje naší koruny. Metodou deskripce je zde zachycena například odluka československé měny od rakousko-uherské měny v roce 1919, která proběhla formou okolkování tehdejších bankovek. Současně proběhla i téměř 50 % redukce oběţiva, kterou Alois Rašín sníţil mnoţství oběţiva, a tak zamezil hrozící inflaci. Veškeré historické mezníky jsou zachyceny na časových osách umístěných v úvodu kaţdé teoretické kapitoly. Informace o historii československých platidel v letech a v letech jsou pomocí syntézy doplněny i o informace vztahující se k vývoji centrálního bankovnictví. Novodobá historie České národní banky je zachycena ve třetí kapitole. Vzniku ČNB ovšem předcházelo rozdělení státu a měny. Na deskripci měnové odluky v roce 1993 je zaloţena celá samostatná podkapitola. Komparativní metodou jsou v relevantních pasáţích porovnány rozdílné postupy nově vzniklých emisních bank při přípravách rozdělení měny. Pro lepší přehlednost jsou opět v časových osách zachyceny nové emise jednotlivých českých bankovek a mincí. Česká národní banka se snaţí neustále inovovat a zdokonalovat ochranné prvky. Z tohoto důvodu jiţ ukončila platnost prvních emisí českých bankovek a stáhla je z oběhu. Součástí kapitoly je proto provedena explanace tiskových technik a jednotlivých ochranných prvků týkající se bankovek. Čtvrtá kapitola pak obsahuje analýzu struktury oběţiva z hlediska korunového a kusového vyjádření, která je pro lepší vypovídací hodnotu zakreslena do grafů. Kusové vyjádření struktury oběţiva, které je interpretováno v textu práce, je mnohem objektivnější a přesněji vypovídá o zastoupení všech nominálních hodnot v hotovostním peněţním oběhu. Na druhé straně při prezentaci objemu celkového oběţiva můţeme v grafech pozorovat různé typy cykličností, které se vyskytují v průběhu roku, měsíce a týdne. Pro dílčí zdůvodnění některých anomálií v těchto jevech bylo vyuţita dedukce. Základní statistickou metodou 8

9 pouţitou v této práci, respektive v kapitole, je korelace, jejíţ pomocí lze určit vzájemnou závislost porovnávaných veličin. Těmito zkoumanými veličinami jsou mnoţství oběţiva, inflace a hrubý domácí produkt. Metody pouţité při zpracování diplomové práce: Analýza (rozbor) především byla pouţita v kapitole 4 a okrajově v kapitole 1 a 2. Dedukce (úsudek) kapitoly 1 a 4. Deskripce (popis) byla zastoupena ve všech částech této práce. Komparace (srovnání) obsahují kapitoly 3 a 4. Korelace (vzájemná závislost) byla pouţita v kapitole 4. Syntéza (spojení, souhrn) byla pouţita v 1 a 2 kapitole a především v závěru práce. 9

10 1. Historie československých platidel Základem hotovostního peněţního oběhu v rámci platebního styku je nutná fyzická existence platidel, nejčastěji bankovek a mincí. Od roku 1993 je v České republice zákonnou měnovou jednotkou koruna česká 1. Pokud se podíváme hlouběji do historie vývoje české, resp. do roku 1992 československé měny, v roce 1993 se uskutečnila jiţ třetí odluka (či rozluka, pokud šlo o akty oboustranné a dohodnuté) měny na našem území. Předchůdkyně naší koruny, československá koruna, vznikla po první odluce v roce 1919, ale název koruna pochází jiţ z roku 1892, kdy císař František Josef I. nahradil tehdejší rakouský zlatý a dílčí jednotku krejcar korunou a haléřem (1 zlatý = 100 krejcarů; 1 koruna = 100 haléřů). 2 S kaţdou měnou úzce souvisí existence emisní instituce. V rámci historického, téměř stoletého vývoje naší měny prošel i emisní úřad řadou zásadních změn. Následující časová osa zobrazuje vývojovou etapu našeho centrálního bankovnictví od roku 1919 do roku Graf č. 1: Vývoj měny a bankovních ústavů v letech Zdroj: vlastní zpracování Vývojové etapy emisního úřadu kopírovaly emise československé nebo české koruny (název závisí na politických změnách). V určitých obdobích se v oběhu vyskytovaly státovky, bankovky nebo současně státovky a bankovky. Oběţivo se stává státovkami, pokud emisní právo přísluší státu, vykonávané prostřednictvím ministerstva financí. Naopak bankovky 1 13 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, dostupné z: cit Staněk J.: Peníze v českých zemích: přehled mincí a papírových peněz v dějinných a hospodářských souvislostech od 10. století dodnes, P.A.S., Praha 1995, ISBN , str

11 vydává pouze centrální (emisní) banka, právo emitovat peníze je jí dáno zákonem. Následující tabulka obsahuje přehled změn v názvu oběţiva a jeho označení, která by měla usnadnit orientaci v textu. Tabulka č. 1: Přehled měny v letech Rok změny Název emitujícího úřadu Odluka měny, prozatím ministerstvo financí Bankovní úřad ministerstva financí Národní banka Československá Národní banka Česko- Slovenská Národní banka pro Čechy a Moravu Československý měnový úřad Národní banka československá Zkratka Druh měny a nominální hodnoty koruny rakousko-uherské bankovky 1, 2, 10, 20, K 50, 100, (od 10 K okolkované) státovky 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1 000, Kč Kč bankovky 10, 20, 50, 100, 500, K bankovky 10, 20, 50, 100, 500, státovky 1, 5, 10, 20, 50, 100 K bankovky 500, 1 000, K poukázky 1, 5, 20, 100, 500, státovky 5, 10, 20, 50 Kčs bankovky 100, 500, 1 000, Zdroj: vlastní zpracování 1.1 První měnová odluka Poprvé měnová odluka proběhla v důsledku změn nastalých po rozpadu Rakouska-Uherska v roce V nástupnických státech (Československo, Itálie, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko a Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, od roku 1929 Jugoslávie) zůstávala jednotná rakousko-uherská korunová měna a inflace velmi rychle vzrůstala. Přesné rozdělení Rakouska-Uherska do výše uvedených nástupnických států je uvedeno v tabulce č. 1 přílohy č Sém J.: Papírové peníze na území Československa , 2. doplněné a rozšířené vydání, Česká numismatická společnost, Hradec Králové 1977, bez ISBN, str

12 Nový československý stát potřeboval eliminovat vliv Rakousko-uherské banky a zdůraznit hospodářskou nezávislost. Do ekonomicky silnějšího Československa začalo proudit inflační oběţivo z okolních zemí. Proto na přelomu února a března roku 1919 po schválení zákona č. 84/1919 Sb., jímţ se ministr financí zmocňuje, aby provedl nařízením okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uloţení majetkové dávky 4, byly na několik dní uzavřeny československé hranice a zastaven pohyb veškerého zboţí a osob. Přípravy k okolkování oběţiva nacházejícího se na československém území proběhly velmi rychle. V této době bylo k okolkování předloţeno pouze 7,158 mld. korun (K), z toho soukromými osobami 5,149 mld. K a zbývající část právnickými osobami (včetně bank). Po okolkování bylo do oběhu vráceno 4,706 mld. oběţiva. 5 Nalepovací kolky byly vytištěny v hodnotě desetihaléře, dvacetihaléře, padesátihaléře a jedné koruny v České grafické unii a tiskárně A. Haase v Praze. Kolky pak byly lepeny na bankovky stokrát vyšších nominálních hodnot, tedy na bankovky nominálních hodnot 10 K, 20 K, 50 K a 100 K. Na tisícikorunu byl kolek natisknut a bankovky nominální hodnoty 25 K a 200 K byly úplně staţeny z oběhu. Naopak jednokoruna a dvoukoruna zůstaly v oběhu bez okolkování společně s rakousko-uherskými mincemi. Odhaduje se, ţe před staţením bylo do Československa ilegálně dovezeno přes 60 milionů korun v jednokorunových a dvoukorunových bankovkách a mincích. Kolky byly ve značném rozsahu padělány především v sousedním Rakousku a Maďarsku. Na velmi inflační bankovky spekulanti lepili padělané kolky a udávali je do oběhu. Bylo zadrţeno velké mnoţství bankovek v přibliţné hodnotě 160 mil. K, po znehodnocení padělaného kolku byly bankovky následně vráceny majitelům, neboť v okolních zemích nadále platily bez okolkování. Celková škoda způsobená padělky byla odhadována na cca 250 mil. K. 6 Hlavním představitelem měnové odluky v první československé vládě byl Alois Rašín. Původně se měl stát ministrem vnitra, ale raději si vybral post ministra financí, coţ se ukázalo jako velmi důleţité rozhodnutí v historii našeho bankovního systému. Základem jeho úspěchu bylo přesvědčení, ţe peněţní a bankovní systém stojí a padá s důvěrou lidí v peníze. 4 cit Sém J.: Papírové peníze na území Československa , Hradec Králové 1977, str Sém J.: Papírové peníze na území Československa , Hradec Králové 1977, str

13 Po první světové válce Rakousko-uherská banka vydávala do oběhu aţ třináctkrát více peněz neţ před válkou, i kdyţ ceny zboţí a sluţeb vzrostly asi jen šestkrát. Nebezpečí nekontrolovatelné inflace bylo velmi vysoké. Na území nového československého státu se podařilo kolkováním bankovek sníţit mnoţství oběţiva téměř o 50 %, ačkoli tvůrci reformy zamýšleli vyřadit dokonce 80 % původního mnoţství oběţiva. Redukce oběţiva probíhala následujícím způsobem: kaţdý, kdo si přišel okolkovat své bankovky, dostal nazpět jen jednu polovinu, respektive jen 49,5 %. Jedno procento mu bylo strţeno za nalepené kolky. Zbývajících 50 % úspor mu bylo zadrţeno jako státní půjčka a uloţeno na tzv. vázaném účtu, se kterým se nesmělo volně disponovat. Celkově tak bylo zadrţeno asi 3,1 mld. korun oběţiva. Proti této značné restrikci se ohradila Rakousko-uherská banka. Rašín radikálními kroky ale docílil vzniku stabilní československé koruny. Jako ministr financí sledoval dva důleţité cíle - dokončit měnovou odluku a udrţet deflační politiku 7 státu. 8 Obrázek č. 1: Vývoj stability měny Zdroj: ČNB, Den otevřených dveří ČNB dne 8. června Prezentace Mojmíra Hampla Rakousko-uherská, československá a česká koruna. Dostupné z: pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/download/hampl_ _dod.pdf cit Deflační politika představovala sniţování mnoţství peněz v oběhu, měna posílila, avšak národnímu hospodářství se nedostávalo peněz, ceny zboţí a sluţeb klesaly, nastala hluboká deflace. 8 cit

14 1.2 Bankovní úřad ministerstva financí Dokončení měnové odluky a deflační politika byly i hlavními úkoly nově zřízeného Bankovního úřadu ministerstva financí ( BÚMF ), který vznikl na základě nařízení vlády republiky Československé č. 119/1919 Sb., o úpravě poměru k Rakousko-uherské bance 9, a plnil tedy funkci státní banky. V čele úřadu stál ministr financí s 10 členy bankovního výboru. 10 Přijetím zákona č. 187/1919 Sb., jímţ se upravuje oběh a správa platidel v československém státě a doplňuje se zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84/1919 Sb. 11, bylo také stanoveno, ţe kolkované bankovky jsou československými státovkami, měnovou jednotkou je koruna československá (Kč), emise peněz přísluší výlučně státu a ministr financí obstarává funkci emisní banky. BÚMF tedy začal emitovat první československá platidla, a jelikoţ byl zřízen jako státní instituce, papírové oběţivo vydané bankovním úřadem nebylo bankovkami, nýbrţ státovkami, které byly podepsány přímo ministrem financí Aloisem Rašínem. Úřad zároveň plnil funkci ústřední banky státu, protoţe spravoval ţirové účty obchodních bank a důleţitých peněţních ústavů. 12 Z důvodu velkého mnoţství padělaných kolků na prozatímních státovkách (okolkovaných rakousko-uherských bankovkách) se s přípravou tisku nových československých státovek se slovanskou tématikou a s českým a slovenským textem velmi spěchalo. Celá I. emise byla značně nesourodá, ale řada státovek měla vysokou uměleckou hodnotu. Zejména ty, které navrhl přední český secesní grafik a malíř Alfons Mucha. Jednalo se o státovky nominálních hodnot 10 Kč (rub), 20 Kč, 100 Kč a 500 Kč. Některé z nich byly připraveny jiţ na původně zamýšlené obchodní poukázky Zemské banky království Českého v roce 1918, k jejichţ vydání však nedošlo v důsledku zásadní změny koncepce měnových poměrů. 9 cit Kolektiv autorů: Měnové systémy na území českých zemí , 1. vydání, Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Opava a Česká národní banka, Opava - Praha 1995, ISBN , str cit Kolektiv autorů: Československé bankovky, státovky a mince , 1. vydání, Lunarion, v.o.s., Praha 1993, ISBN , str

15 Tabulka č. 2: Přehled státovek I. emise Tiskárna Nominální hodnota v Kč Ochranné prvky A. Haase, Národní politika a Česká grafická unie v Praze, Otto a Růţička v Pardubicích American Bank Note Company v New Yorku Druckerei für Wertpapiere Rakouskouherské banky ve Vídni 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 knihtisk a ofset barevné konfety, hlubotisk hlubotisk, knihtisk Zdroj: vlastní zpracování Technická ochrana státovek nebyla z důvodu rychlosti přípravy emise dotaţena k dokonalosti. Například státovkový papír byl původně vyroben pro výše zmíněné obchodní poukázky papírnou Eichmann v Hostinném. Obsahoval pouze jednoduchý ochranný prvek, a to mříţový běločarý vodoznak. Stát si však riziko nedostatečné ochrany proti padělání uvědomoval. 13 Tisícikoruna byla vytištěna v USA a převzala některé hotové tiskové prvky vytvořené jiţ dříve pro připravovanou bankovku Banque de France, která však zakázku v důsledku konce války zrušila. Pětitisícikoruna tištěná v tiskárně Druckerei für Wertpapiere Rakouskouherské banky ve Vídni vyuţila tiskové prvky rakousko-uherské tisícikorunové bankovky z roku Státovky všech devíti nominálních hodnot měly společný text: Tato státovka vydaná podle zákona ze dne 10. dubna 1919 č. 187 Sb. z. a nař. platí PĚT SET KORUN ČESKOSLOVENSKÝCH (popř. jiná příslušná nominální hodnota státovky) - V Praze dne 15. dubna 1919 podpis dr. A. Rašín ministr financí (viz horní text v obrázku č. 2). 13 Kolektiv autorů: Měnové systémy na území českých zemí , Opava - Praha 1995, str Sém J.: Papírové peníze na území Československa , Hradec Králové 1977, str

16 Obrázek č. 2: Státovka 500 Kč z roku 1919 I. emise (líc) Zdroj: archiv zkušebny platidel ČNB Státovky všech nominálních hodnot se začaly ve velké míře padělat. Důvodem tak masivního padělání byla naše dobrá ekonomická situace oproti sousedním státům. Většina padělků vznikala v zahraničí, především v Maďarsku, Rakousku a Polsku. Nejvíce byly padělány pětisetkoruny v celkovém počtu zadrţených kusů, z toho kusů bylo maďarského původu (padělatelská dílna Mészárosz a spol.). I v současné době se na numismatických burzách častěji seţene tento padělek pětisetkoruny neţ pravá státovka. Například v aukčním katalogu papírových platidel společnosti Aurea numismatika s.r.o. z 25. května 2013 byl poměr nabízených padělků k pravé státovce 3 : 1. Velmi zajímavé jsou i prodejní ceny, kdy hodnota padělků se pohybovala dle stupně zachovalosti od Kč do Kč. Ovšem pravá velmi zachovalá státovka byla vydraţena za 300 tisíc korun. 15 V příloze č. 1 je na obrázku č. 1 zachycen padělek typu 2 (Mészárosz a spol.) a na obrázku č. 2 přílohy č. 1 mapa znázorňující, kde byly padělky tohoto typu šířeny. 16 Z důvodů rozšířeného padělání musel Bankovní úřad ministerstva financí v letech vydat II. emisi státovek, které se počínaje hodnotou 100 Kč tiskly v American Bank Note Company New York a byly lépe chráněny proti padělání. Byly tištěny hlubotiskem na bankovkovém papíře sice bez vodoznaku, ale s barevnými konfetami coby ochranným prvkem. Celkově tak v rámci emise vznikly nové vzory státovek nominálních hodnot 5 Kč, 50 Kč, 100 Kč, 500 Kč a Kč. Tisk státovek v zahraničí byl vţdy povaţován za dočasné 15 cit Kolektiv autorů: Československé bankovky, státovky a mince , Praha 1993, str

17 náhradní řešení, neboť BÚMF jiţ v roce 1919 zaloţil oddělení s názvem Tiskárna státovek (ačkoliv o ţádnou tiskárnu nešlo) jako útvar pro přípravu vybudovaní vlastní tiskárny. 17 V roce 1924 se začalo s výstavbou vlastní bankovkové tiskárny v Růţové ulici v Praze (dnes Státní tiskárna cenin, která byla v roce 1953 vyčleněna ze Státní banky československé a stala se samostatným podnikem v gesci ministerstva financí). Budova nové tiskárny sousedila zadní částí se Schebkovým palácem v Bredovské ulici (nyní Politických vězňů), tehdejším sídlem BÚMF. Tiskárna svoji činnost zahájila aţ v květnu 1928 tiskem dvacetikoruny vzoru Ačkoliv se na území Československa nacházela jedna z nejstarších evropských mincoven, první československé mince se v oběhu objevily s velkým zpoţděním. Rakousko-uherské mince se sice v Kremnici razily téměř do konce roku 1918, ale poté maďarská správa mincovny všechno vybavení demontovala a převezla do Maďarska. Kremnická mincovna musela být kompletně nově zařízena. V roce 1921 byly vydány do oběhu mince v nominální hodnotě 20 a 50 haléřů jako první mince samostatné Československé republiky. Postupně byly vyraţeny ještě mince v nominálních hodnotách 2, 5 a 10 haléřů a 1 koruna. Všechny tyto mince navrhl český sochař a medailér Otakar Španiel. Jedině pětikorunu z roku 1925 navrhl sochař Otto Gutfreund. Rakousko-uherské mince mohly být úplně staţeny z oběhu jiţ v roce 1924 a se vznikem jednokorunové mince došlo i ke staţení jednokorunové papírové státovky Národní banka Československá Jiţ v roce 1920 se uvaţovalo o vzniku nezávislé emisní banky. V témţe roce vyšel i zákon č. 347/1920 Sb., o akciové bance cedulové 20, ale nebyl hned naplněn, emisní funkce nadále provizorně zajišťoval BÚMF. Národní banka Československá ( NBČ ) vznikla aţ dne 1. dubna 1926 se zpětnou účinností k 1. lednu Důvodem tak dlouhého časového prodlení byl záměr počkat na měnovou stabilitu, přejít k měně kryté zlatem, dořešit neumořený dluh z počátku vzniku státu a nedostatečný kapitál. 17 Kolektiv autorů: Měnové systémy na území českých zemí , Opava - Praha 1995, str. 18., archiv zkušebny platidel ČNB. 18 Hetfleišová L.: Banky jak je neznáte, 1. vydání, Artedit, spol. s r.o., Praha 2011, ISBN , str Kolektiv autorů: Měnové systémy na území českých zemí , Opava - Praha 1995, str cit

18 V roce 1925 vyšla novela uvedeného zákona č. 102/1925 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347/1920 Sb., o akciové bance cedulové 21, která stanovila základní kapitál banky ve výši 12 milionů zlatých dolarů, přičemţ 1/3 akcií patřila státu a zbylé 2/3 akcií si zakoupili převáţně soukromníci (43 %), průmyslové společnosti, peněţní ústavy, obchodníci atd. Nejvyšším statutárním orgánem byla podle stanov valná hromada, která volila členy bankovní rady a kontrolního výboru. Dále také mohla předkládat pozměňující návrhy stanov a změny výše základního kapitálu. Do měnových a finančních rozhodnutí bankovní rady však nezasahovala. V čele NBČ stál guvernér JUDr. Vilém Pospíšil, kterého na doporučení největšího národohospodářského experta prof. JUDr. Karla Engliše jmenoval tehdejší prezident Tomáš Garrigue Masaryk na dobu pěti let. 22 Obrázek č. 3: Akcie Národní banky Československé z roku 1926 Zdroj: archiv zkušebny platidel ČNB BÚMF i NBČ pokračovaly i po Rašínově smrti 23 v duchu jeho reforem a snah o pevnou korunu (ačkoliv deflační politika byla opuštěna v roce 1925) a nadále pomáhaly rozvíjet prosperující hospodářství nového státu. V listopadu 1929 přešlo Československo ke zlatému 21 cit Kunert J., Novotný J.: Centrální bankovnictví v českých zemích, 1. vydání, Česká národní banka v Praze, Praha 2008, ISBN , str Rašín podlehl následkům atentátu dne Atentátník zaútočil dne a byl jím mladý anarchista a komunista Josef Šoupal. 18

19 standardu 24. Byl stanoven zlatý obsah 1 Kč ve výši 0,04458 g ryzího zlata. K faktické směně však nikdy nedocházelo. 25 Bohuţel v tomto období začala i celosvětová hospodářská krize krachem na newyorské burze dne 24. října V Československu se projevila se zpoţděním nejprve v zemědělství v roce 1930, roku 1931 postihla celé hospodářství a vyvrcholila aţ začátkem roku Vláda se rozhodla nastalou situaci řešit devalvací koruny, a tak velmi závaţně zasáhla do měnové politiky NBČ. Celá bankovní rada v čela s guvernérem NBČ Vilémem Pospíšilem podala v únoru 1934 demisi, protoţe s tímto krokem nesouhlasila. Ještě v únoru byl novým guvernérem jmenován Karel Engliš. Dne 17. února 1934 byl tedy sníţen obsah zlata v koruně na 0,03715 g. Nicméně devalvace naší ekonomice pomohla. Důvodem byla i vázanost devizového hospodářství, kdy hodnotné měny získané z prodeje vyvezeného zboţí musely být odevzdány NBČ. Posléze pak banka rozhodla, kdo má nárok na přidělení určitého mnoţství deviz. 26 V roce 1936 se rozpadl zlatý blok států, ke kterému jsme se v roce 1929 připojili přijetím zlatého standardu. Prvním státem, který začal s devalvací své měny v tomto období, byla Francie, se kterou jsme byli silně propojeni. Pak následovaly další státy, například Švýcarsko, Itálie a Holandsko. To mělo za následek druhou devalvaci koruny a sníţení poměru zlata k 1 koruně na 0,03121 g. 27 Národní banka Československá převzala doposud obíhající státovky, které se tak statutárně změnily na bankovky. Jak jiţ bylo zmíněno, jejich kvalita se značně lišila. Některé byly po technické stránce velmi kvalitní (tištěné v zahraničních tiskárnách), ale výtvarně zaostávaly za bankovkami české produkce tištěnými pouze knihtiskem. V letech NBČ emitovala nové vzory bankovek (viz tabulka č. 3). Většina z nich jiţ byla tištěna ve vlastní tiskárně bankovek na strojích špičkové kvality hlubotiskovou technikou Zlatý standard závazek účastnických států zafixovat svoji domácí měnu vůči určitému mnoţství zlata. 25 Kolektiv autorů: Měnové systémy na území českých zemí , Opava - Praha 1995, str Kolektiv autorů: Měnové systémy na území českých zemí , Opava - Praha 1995, str Kolektiv autorů: Měnové systémy na území českých zemí , Opava - Praha 1995, str Staněk J.: Peníze v českých zemích: přehled mincí a papírových peněz v dějinných a hospodářských souvislostech od 10. století dodnes, Praha 1995, str

20 Tabulka č. 3: Přehled bankovek NBČ Nominální hodnota/vzor Autor návrhu Motiv lícní / rubové strany Způsob tisku 10/1927 A.Mudruňka líc, husitští bojovníci, ornamenty / ofset A.Mucha - rub dívčí portréty - dcera A. Muchy Jaroslava 20/1926 Alois Mudruňka M. R. Štefánik / Alois Rašín knihtisk líc, hlubotisk rub 50/1929 Alfons Mucha dívčí portrét, velký státní znak / hlubotisk kovář a ţnečka 100/1931 Max Švabinský alegorická Republika / rodina, hlubotisk T. G. Masaryk 500/1929 American Bank francouzský legionář, giloše / hlubotisk Note Company Alfons Mucha alegorická Republika 1 000/1932 American Bank génius s glóbem / ţnečky hlubotisk Note Company 1 000/1934 Max Švabinský alegorická vzdělanost / F. Palacký hlubotisk Zdroj: vlastní zpracování Začalo se i s přípravou nového vzoru bankovky nominální hodnoty Kč s portrétem Antonína Švehly od Maxe Švabinského, avšak mnichovské události v roce 1938 celý proces zastavily. Velkého úspěchu dosáhla Tiskárna bankovek NBČ v roce 1937, kdy byla v Paříţi na Mezinárodní výstavě umění a techniky oceněna tisícikorunová bankovka (viz obrázek č. 4) s portrétem Františka Palackého. Patřila v té době k nejdokonalejším, byla tištěna oboustranným hlubotiskem a na zadní straně byl pouţit Orlovův 29 gilošový pestrotisk Orlovův pestrotisk tisk z výšky pouţívaný především v Rusku, systém šablon a barevníků umoţňuje dopravovat a klást barvy přes sebe na jedinou tiskovou desku a tím se docílí velkého mnoţství barevných odstínů. 30 Kolektiv autorů: Československé bankovky, státovky a mince , Praha 1993, str

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz

Finanční gramotnost Wo W r o kshop o Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost Workshop Peníze a banky Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Finanční gramotnost- projekt ČNB Na začátku nového tisíciletí jsme svědky nebývale rychlého rozvoje finančních služeb

Více

1 VÝVOJ PENĚZ OD ROKU

1 VÝVOJ PENĚZ OD ROKU OBSAH ÚVOD... 8 1 VÝVOJ PENĚZ OD ROKU 1918... 9 1.1 Vznik Československého státu roku 1918... 9 1.2 Vlastní Československá měna... 10 1.3 Válečné a poválečné peníze... 11 1.3.1 Měnová reforma 1945... 13

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

Název materiálu: ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: EKRZU_EKONOMIKA2_08 Název materiálu: PENÍZE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup: FINANČNÍ GRAMOTNOST

Více

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012

Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012 PADĚLKY 2012 Padělané a pozměněné bankovky a mince zadržené na území České republiky v roce 2012 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. člen bankovní rady ČNB 26. února 2013 Padělky 2012 Počet padělků zadržených

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Ústavní právo - moc soudní, ČNB, NKÚ III/2 VY_32_INOVACE_186 3 Název školy Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Základy ekonomie II Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Peníze Peníze = cokoli, co je všeobecně akceptováno jako prostředek směny kdo určí, co bude penězi?......účastníci směny důležitá je

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA) 1. medzinárodná internetová konferencia MLADÁ VEDA VŠEMVS 2012 Vysoká škola ekonómie a manaţmentu verejnej správy v Bratislave ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU (PPP PROJEKTY A JEJICH ANALÝZA)

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE

JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE JUDr. Ing. Otakar Schlossberger,Ph.D., předseda představenstva ACENTA, SÚD a odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví FFÚ VŠE Základy pokladní služby - organizace pokladní služby, dotace

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924...

Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924... Historický vývoj mincí v českých zemích:... 2 Korunová měna... 3 1K a 2K... 3 5K... 3 10K, 20K a 100K... 3 Koruna československá... 4 5h 1924... 4 25h 1925... 4 5Kč... 4 Doba protektorátu... 5 Poválečné

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014 Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru a pokora přináší mír. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ XI 19 23:13 1 XI 17 21:57 2 SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Virtuální měny - budoucnost, nebo tunel?

Virtuální měny - budoucnost, nebo tunel? Jiří Skuhrovec FSV UK 22.2.2011 Outline Intro 1 Intro Definice Outline 2 3 Co je virtuální měna? Intro Definice Outline (jak odlišit peníze od hračky?) VM je počitatelný nehmotný statek který.. 1 Lze nakoupit

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali?

1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? Pracovní list č. 1 1. Co je to výměnný obchod? Kdy jste se s ním naposledy setkali? 2. Jaké vlastnosti by podle vás měli splňovat peníze? 3. Jak si představujete peníze dalšího věku? 4. Jaké ochranné prvky

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Struktura přednášky Peníze 1. Definice peněz 2. Historický vývoj emise peněz 3. Emise a oběh peněz ve vyspělých ekonomikách 4. Úloha peněz při rozhodování (měkké, tvrdé rozpočtové omezení) 5. Měnové unie

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Název banka jak vznikl Na konci 13. století vysedával jeden z prvních

Více

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice

Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov. záliba investice Numismatika & Filatelie Petr Kovaljov záliba investice Sběratelství potřebuje porozumění, čas a partnera, který sdílí Vaše zájmy. Bude nám ctí společně s Vámi budovat Vaši sbírku, hledat vzácné exempláře

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Peníze v ČR historie a současnost

Peníze v ČR historie a současnost Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Peníze v ČR historie a současnost Money in Czech Republic History and Present Bakalářská práce Autor: Magdalena Cvrčková Bankovní management

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŠABLONA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Toto je šablona ke zpracování závěrečné práce (bakalářské, diplomové apod.) z ruského jazyka. Informace zde uvedené jsou jen orientační a student bude konzultovat konečnou formu

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více