Připomínkovací proces základní informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínkovací proces základní informace"

Transkript

1 Připomínkovací proces základní informace Příprava procesu březen 2006 Zpracování materiálu Návrh 1.Komunitního plánu sociálních služeb pro 5 cílových skupin péče. Tisk / tvorba CD Návrhu 1.Komunitního plánu sociálních služeb (20x tištěná podoba; 31x CD) Vytvoření informační a propagační strategie + zapojení zástupců regionálních medií za účelem zvýšení informovanosti o procesu (Kadaňské noviny, CV Týden, KT Kadaň) zpracování Připomínkovacího dotazníku; časového harmonogramu připomínkovacího procesu a základního informačního materiálu k Připomínkovacímu procesu Zajištění distribučních míst Připomínkovací proces duben 2006 Trvání procesu: Distribuce Návrhu 1.KPSS na předem vytipovaná distribuční místa Celý proces byl veden písemnou formou Návrh 1.KPSS byl k dispozici pro odbornou a laickou veřejnost na vytipovaných distribučních místech a také na internetových stránkách Města Kadaně S Návrhem 1.KPSS byli seznámeni členové Rady a Zastupitelstva Města Kadaně a starostové obcí v oblasti pověřeného obecního úřadu Evidence doručených Připomínek Vyhodnocení Připomínkovacího procesu květen a červen 2006 Kategorizace připomínek Projednání a zapracování připomínek: Vznik finální verze 1.Komunitního plánu sociálních služeb města Kadaně Vznik elektronické podoby materiálu Připomínkovací proces 1.Komunitního plánu sociálních služeb, který je uveřejněn na webových stránkách Města Kadaně; případným zájemcům materiál poskytnut na konzultačním místě v tištěné podobě Finální verze 1.KPSS v měsíci červnu předložena Radě a Zastupitelstvu města Kadaně ke schválení či jinému vyjádření 1

2 Připomínky byly rozděleny na: připomínky, které navrhují změnu formulace - projednávají pracovní skupiny připomínky, které navrhují dílčí změnu opatření v 1.KPSS - projednávají pracovní skupiny připomínky zásadního charakteru, které navrhují zrušení opatření nebo navrhují nové opatření nebo změnu cíle - projednává manažerský tým připomínky, které nelze akceptovat pro zapracování V rámci Připomínkovacího procesu bylo zaevidováno celkem 25 připomínek, z toho: 15 připomínek projednávaly pracovní skupiny 10 připomínek projednával manažerský tým Do 1.KPSS bylo zapracováno celkem 20 připomínek. Do 1.KPSS nebylo zapracováno celkem 5 připomínek. Stanoviska vyplývající z Připomínkovacího procesu, z hlediska skladby a počtu připomínek za jednotlivé oblasti péče: Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o seniory probíhal od Celkem bylo zaevidováno: 5 připomínek, z toho: Do 1.KPSS byly zapracovány 4 připomínky Do 1.KPSS nebyla zapracována 1 připomínka. Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o zdravotně postižené probíhal od Celkem bylo zaevidováno: 4 připomínek, z toho: Do 1.KPSS byly zapracovány 2 připomínky Do 1.KPSS nebyly zapracovány 2 připomínky Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o občany se závislostí a o etnické menšiny probíhal od Celkem bylo zaevidováno: 5 připomínek, z toho: Do 1.KPSS bylo zapracováno 5 připomínek Do 1.KPSS nebylo zapracováno 0 připomínek 2

3 Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o občany v přechodné sociální krizi a o občany společensky nepřizpůsobené probíhal od Celkem bylo zaevidovány: 2 připomínky, z toho: Do 1.KPSS byla zapracována 1 připomínka Do 1.KPSS nebyla zapracována 1 připomínka Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o rodinu a dítě probíhal od Celkem byly zaevidovány: 2 připomínky, z toho: Do 1.KPSS byla zapracována 1 připomínka Do 1.KPSS nebyla zapracována 1 připomínka Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS pro všechny oblasti péče (průřezové cíle) probíhal od Celkem bylo zaevidováno: 7 připomínek, z toho: Do 1.KPSS bylo zapracováno 7 připomínek Do 1.KPSS nebylo zapracováno 0 připomínek 3

4 Připomínkovací proces jednotlivé připomínky Během celého připomínkovacího procesu bylo shromážděno a zaevidováno celkem 25 připomínek, přičemž každá z Připomínek dostala své evidenční číslo dle pořadí, v jakém byly doručeny na konzultační místo. Připomínka č.1: všechny oblasti péče (průřezový cíl) Připomínka se vztahuje k: Cíl č.3 Vznik Oddělení prevence kriminality a Informační linky Městské police Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček,) Datum projednání: ano - částečně Nesouhlasím s tím, aby bylo oddělení prevence kriminality obsazeno jen preventisty, kteří nejsou strážníky MP s potřebnými zkouškami a oprávněním nosit ze zákona uniformu MP. Uniformu MP smí nosit jen strážník MP. Bylo by škoda kdyby po školách chodil člověk, který nebude v uniformě a s potřebnými zkouškami a oprávněními. Proto navrhuji toto řešení: Preventista /nestrážník/ by mohl být jen jeden, tento by byl zaměstnán na tomto nově vytvořeném místě a zároveň by byl koordinátorem komise prevence. Spolupracoval by s preventisty MP, kteří by pracovali jako doposud. Náplň práce tohoto pracovníka: Vytváření projektů v rámci MP, spolupráce s PČR, školami a jinými organizacemi, vytváření prezenčního materiálu, koordinace preventivních akcí, mluvčí za prevenci MP. Nadále by mohl mít tento pracovník na starosti dopravní hřiště. V určenou dobu by tento pracovník mohl zodpovídat dotazy na nově vzniklé bezplatné Informační linky, jejíž cílem bude informovat občany o nabídce sociálních zařízení a služeb (poskytnutí kontaktních informací na jednotlivé subjekty) atd. Požadované vzdělání: VŠ / popřípadě možnost doplnit si toto vzdělání při zaměstnání/ potřebná několikaletá praxe v tomto oboru s dětmi. Znalost úředního jazyka a práce na PC. 4

5 Připomínka č.2: péče o osoby v přechodné sociální krizi a osoby společensky nepřizpůsobené Připomínka se vztahuje k: Cíl č.2 Podpora bydlení Cíl č.4 Rozvoj vzdělanosti v Kadani a na území její spádové oblasti (POÚ) Pracovní skupina č.4 (pí Antolová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Weissová) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: v současné době nejsou k dispozici jiné prostory (lepší, vhodnější, přístupnější i finančně) v jiné lokalitě -v Cíli 4 v PS 4 není předmětem řešení vzdělávání dospělých; toto je řešeno v Cílích 2 a 3 v PS 3 1.Považuji ubytovací zařízení pro nepřizpůsobivé občany v Prunéřově za časovanou bombu. Myšlenka azylového ubytování je velmi pěkná, ale ne v Prunéřově, který je sám o sobě problémem vyžadujícím řešení. Rozptýlení nepřizpůsobivých do různých lokalit se mi zdá vhodnější než koncentrovat problematické občany do 1 prostoru. 2. pro rozvoj vzdělanosti považuji za nejslabší článek předškolní výchovu romských dětí, ale i dětí ostatních nepřizpůsobivých občanů. Stejně jako u romských dětí bych doplnila osvětovou činnost a dohlížecí činnost (romských) asistentů v rodinách vedoucí k posílání předškolních dětí do zařízení pro předškolní výchovu. 5

6 Připomínka č.3: oblast péče o rodinu a dítě Připomínka se vztahuje k: Cíl č.1 Plavání kojenců a rodičů s dětmi do 4 let Pracovní skupina č.5 (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: - z hygienického hlediska není možné využít bazén na 1.ZŠ -výše finančních nákladů na jednotlivá Opatření: 1.1 = ,- Kč / rok = ,- Kč / rok = ,- Kč / rok 1.4 = ,- Kč + mediál.podpora -ze strany provozovatele služby nebude asi žádné zohlednění v rozpočtu požadováno jediným požadavkem bude možná apel na prostory; záleží však na povaze dotačního titulu K otázce vybudování bazénu pro plavání dětí a rodičů bych navrhovala využít stávající bazén na 1. ZŠ formou pronájmu v odpoledních hodinách, pokud je to z hygienického hlediska možné. Financování: Jen hrubým odhadem půjde o náklady přes 20 mil. Kč, většina opatření počítá se spoluúčastí Města Kadaně, většinou v podobě příspěvku na činnost. Zohlední se to v rozpočtu? 6

7 Připomínka č.4: oblast péče o seniory Připomínka se vztahuje k: Cíl č.1 Vznik Stacionáře pro seniory v DD Kadaň Pracovní skupina č.1 (sl.hanzlíčková, pí Krausová, pí Neprášková, pí Pacholíková, pí Polednová, pí Protivová, pí Raadová, sl.titlbachová) Datum projednání: ano částečně Důvod část.nezapracování: -v současné době nelze odhadnout počet budoucích klientů jen odhad kapacity -do Mapy služeb bude do oblasti vzdělávání jako chybějící služba Jednorázové přednášky pro seniory (ve spolupráci s Měst.knihovnou a muzeem) 1. V opatření Denní stacionář postrádám odhad budoucích klientů, byl proveden průzkum zájmu? 2. V oblasti rozšíření péče o seniory se kromě zapojení nového domova důchodců zaměřit na volné kapacity a odborné a technické zázemí Nemocnice Kadaň. Mám na mysli např. denní stacionář pro seniory, péči o tzv. ležící seniory, sídlo krátkodobé pečovatelské služby. Pro vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů více využívat volné kapacity škol v odpoledních hodinách a vzdělanostní potenciál učitelů pro přednášky, kurzy, něco ve stylu univerzity 3.věku. Stejně tak zapojit příspěvkové organizace města knihovnu, muzeum. 7

8 Připomínka č.5: všechny oblasti péče (průřezový cíl) Připomínka se vztahuje k: Cíl č.3 Vznik oddělení prevence kriminality a Informační linky Městské police Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano - částečně Důvod část.nezapracování: do finální verze 1.KPSS bude zapracována pouze část týkající se finančních nákladů v Opatření 3.2. a 3.3 Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci Opatření 3.2: Úprava získaných prostor =výše bude stanovena dle získaných prostor Nájemné + náklady na energie = výše bude stanovena po dohodě s pronajímatelem Vybavení (nábytek; kancelářské potřeby; PC + příslušenství; kopírka; telefon; internet) Celkem: Kč Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci Opatření 3.3: Provoz telefonní linky Provoz Oddělení prevence kriminality (včetně mezd) Mzda: pro 1 zaměstnance Kč ročně /1 zaměstnanec 25 tis hrubého/ Pronájem + elekt.+ telefonní linka, internet Kč ročně. Kancelářské potřeby cca Kč ročně. Celkem: Kč ročně. 8

9 Připomínka č.6: všechny oblasti péče (průřezový cíl) Připomínka se vztahuje k: Nový cíl č.4 Změna jízdního řádu MHD Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano Městská doprava je tu hlavně pro občany a to všech věkových kategorií a proto nechápeme (obyvatelé sídliště D) jak je možné, že rada města schválila výluku některých autobusových spojů ze sídliště D (zastávka před č.p. 1452). ( ) Nevím, proč byly seškrtány skoro veškeré spoje směřující k této zastávce. Od roku 2004 do r.2006 bylo odebráno denně více než polovina spojů pouze na zastávku na sídlišti D. Takové argumenty, jako ono tam nastupuje, nebo vystupuje málo lidí jsou nepřijatelné. Za prvé tomu tak není a kdyby tomu tak mělo i být, tak městská doprava je veřejný prostředek a ne soukromý, aby si určoval co je výnosné a co ne. Hromadná doprava je určena občanům a proto se tak k nim musí město chovat. Žádám tímto, aby byl obnoven rozvrh jízd na sídliště D, před č.p jako v r.2004 a navíc rozšířen o spoje na zastávku Jana Roháče Šuplík.Toto samozřejmě není pouze můj osobní požadavek, přestože ho já reprezentuji, ale většiny obyvatel vrchní části sídliště D a také většiny obyvatel Kadaně, kteří se do těchto míst musí denně dopravit. ( ) 9

10 Připomínka č.7: oblasti péče o zdravotně postižené Připomínka se vztahuje k: Nový cíl: Návrh na pravidelné kontrolování označení míst vyhrazených pro stání automobilů občanů zdr.postižených a následně jejich opětovné uvedení do přijatelného stavu, zejm. po provedení blokových čištění města Pracovní skupina č.2 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, p.paleček, p.zajíc) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: jedná se o technickou záležitost, která se nemusí řešit v rámci 1.KPSS v nejbližší době bude oslovena Městská policie a Technické služby (pokus o řešení situace) Velice mě i jiné občany mrzí, když tělesně postižení, kteří mají své vlastní stání pro automobily označené značnou a bílou barvou na vozovce, se musí doprošovat, aby jim byly bílé dva pruhy, které na vozovce vyznačují místo pro určený automobil, po nějaké době opět přetřeny. Pro občany tělesně postižené je tato záležitost ponižující a město by je nemělo do této situace vůbec dostat. Je pravdou, že při prvním požádání o přidělení místa, žadatel nic neplatí. Je ale také každému jasné, že při čištění města když najedou čistící kartáče na vyznačené pruhy, tak tyto při druhém čištění prakticky zmizí. Pak začne známý kolotoč. Policie požaduje, aby byla vozovka bíle označena a technické služby města zase požadují různé finanční obnosy (nejsou tabulkově určeny) za znovunatření. Proč by ale měl vlastně poškozený občan platit za to, co mu udělali technické služby při úklidu. Proto dávám návrh, aby vždy po tomto jistě záslužném a nutném úklidu, byly tyto místa zkontrolovány a automaticky opět uvedeny do přijatelného stavu. Není to snad pro město taková finanční položka, když si může dovolit zaplatit jeden rok udělání krásné vozovky a druhý rok tuto komunikaci nechat nesmyslně za vyšší náklady odfrézovat. Vůbec nezáleží na tom, že na vlastní omluvu u občanů se hovoří o zpomalení provozu. Když si uvědomíte kolik stojí zaplacení 1m nové vozovky, tak je znovu přetření místa vyhrazeného pro automobil lidí tělesně postižených směšná záležitost. 10

11 Připomínka č.8: oblasti péče o seniory Připomínka se vztahuje k: Cíl č.2 Rozvoj terénních služeb pečovatelské služby Pracovní skupina č.1 (sl.hanzlíčková, pí Krausová, pí Neprášková, pí Pacholíková, pí Polednová, pí Protivová, pí Raadová, sl.titlbachová) Datum projednání: ano Místo názvu cíle: Rozvoj terénních služeb pečovatelské služby Uvádět název: Rozvoj terénní pečovatelské služby 11

12 Připomínka č.9: oblasti péče o zdravotně postižené a oblast péče o seniory Připomínka se vztahuje k: Cíl 3 Vznik Dobrovolnického centra Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano 3.1 Dobrovolnictví aktivita občanů k charakteristice Opatření 3.1: uplatnění dobrovolníků celém spektru sociálních, ale i zdravotních služeb, - v Nemocnici Kadaň., DD a DPS, na poli působnosti většiny skupin KP Péče o etnické skupiny (terénní práce), Péče o občany se závislostí (terénní práce), Péče o občany v sociální krizi/o oběti domácího násilí (terénní práce), v prevenci kriminality (terénní práce, výukové programy), terénní pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče, k předpokládaným dopadům Opatření 3.1: provázání spolupráce v komunitě mezi subjekty službu poskytující a subjekty službu přijímající, osobní růst dobrovolníka, kdy darování osobního času a péče vede k nalezení potřebných sociálních návyků, nese si je celým svým životem a dělí se o ně s ostatními, zvýšení jistoty a naděje klienta, kdy přítomnost dobře připraveného dobrovolníka v místě sociálního konfliktu vede k pojmenování problému a k nasměrování pomáhající sociální služby, aktivizace klienta kdy dobrovolník vnáší do mnohdy nezdravě ustáleného prostředí potřebný vzruch a posiluje jeho kulturní, duševní a duchovní prožívání, aktivity dobrovolníků v cílových skupinách komunity působí pozitivně také jako informační tok nápadů, zkušeností, postřehů z různých sociálních oblastí. k předpokládaným organizacím, které se budou podílet na naplnění Opatření 3.1 : ZŠ, ZvŠ, střední školy 3.2 Zajištění provozovatele služby k předpokládaným organizacím, které se budou podílet na naplnění Opatření 3.2: NNO silná zkušenostmi a působící v regionu - DCUL místní zdravotnické zařízení - Nemocnice Kadaň, přijímající organizace místní sociální zařízení DD, přijímající organizace dobrovolníci vyslaní již existujícím DC 12

13 3.3 Zajištění vhodných prostor; zajištění a vzdělávání dobrovolníků k Předpokládané výše finančních nákladů na realizaci Opatření 3.3: Provozní náklady (vč.mzdy ved.prac. ½ úvazku) = ,- Kč / rok Celkem - Roční náklady na provoz: ,-Kč/rok + nájemné 3.4 Programová náplň DC k charakteristice Opatření 3.4: supervize dobrovolníků organizace kampaní k náboru dobrovolníků šíření myšlenky dobrovolnictví prostřednictvím přednášek s osobními svědectvími. k předpokládaným dopadům Opatření 3.4: dobrovolnictví působí pozitivně již svými náborovými aktivitami, prezentacemi, přednáškami ve všech školských zařízeních města, nábor na ÚP mezi nezaměstnanými účast dobrovolníků ve zdravotních službách vede obecně k opravě zkreslených informací o úrovni zdravotní péče, ztotožnění se s principy solidárního zdravotnického systému vede dobrovolníka k jeho podpoře a vylepšování, Zvýšení pozitivní informovanosti občanů. Zvládnutí know-how dobrovolnictví umožní trvalé zařazení této služby do sociálního prostředí města, ale i jeho exportu do dalších obcí v okolí, město s touto službou je vnímáno pozitivně, jako sociálně zdravé, Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci Opatření 3.4: Provozní náklady (vč.mzdy ved. pracovníka ½ úvazku) = ,- Kč / rok k předpokládaným počtům klientů(za den/měsíc/rok) Opatření 3.4: 12 klientů denně se stoupající tendencí k předpokládaným organizacím, které se budou podílet na naplnění Opatření 3.4 : Úřad práce přijímající organizace k předpokládaným finančním zdrojům Opatření 3.4: zastřešující projekt Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem využití grantu KÚ Ústí nad Labem MZ ČR, pokud vznikne DC v org. struktuře zdravotnického zařízení 13

14 Připomínka č.10: oblasti péče o zdravotně postižené Připomínka se vztahuje k: Nový cíl 5 Vznik Chráněné dílny s více pracovišti Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Vznik chráněné dílny s více pracovišti: Uměleckotvořivá výrobky charakterů upomínkových, dárkových předmětů, s využitím kadaňských motivů příroda, pamětihodnosti apod. Počítačová tvorba webových stránek, úpravy fotografií, převádění listinných materiálů do elektronické podoby, apod. Prodejna výrobků výrobky označené visačkou chráněná dílna, případně jiné další, Kompletační dílna dílna, kde se pracovníci zabývají kompletací výrobků v některé z jeho výrobních fází, od jiné firmy zadavatele práce. Možností je nepřeberná škála, od přípravy sad a balení kancelářských potřeb, až po distribuci a zasilatelství výrobků a služeb. Financování při vzniku dílny: Příhraniční spolupráce Úřad práce EU SROP, sponzoři Financování dalšího provozu dílny: Úřad práce grantové systémy Město Kadaň sponzoři Spolupráce s již existujícími subjekty využití know-how příslušných NNO vytipování vhodných, dlouhodobě úspěšných NNO Dopady cíle: zaměstnání ZP a handicapovaných osob, nyní bez pracovních aktivit, vznik prostředí pro uplatňování dalších potřebných služeb: o Podporované zaměstnání o Managment sociální ekonomiky (EQUAL, OSF Praha, SKOK,) o pracovní asistence 14

15 Připomínka č.11: oblasti péče o zdravotně postižené Připomínka se vztahuje k: Nový Cíl Vznik chráněného bydlení pro mentálně postižené a handicapované občany Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: -v současné době nejsou známy výsledky nějakého průzkumu, který by se věnoval zájmu o tuto službu prozatím by se tato situace dala řešit podáním žádosti o byt do Domu s pečovatelskou službou -jako chybějící služba bude zařazena do Mapy služeb PS 2 Nový cíl - vznik chráněného bydlení pro mentálně postižené a handicapované občany: výstup z omezující izolace, dlouhodobé řešení krizové situace klienta. maximalizovat možnost osobní volby klienta umožnit klientům život ve vlastním domově s péčí a podporou Vytipování lokality s vhodnými byty: sdružení několika sociálních bytů ve vzájemném sousedství, v dosahu komunity vybudování lokality nové, v blízkosti komunity. Financování nákladů na stavební úpravy: EU MPSV Město prostřednictvím grantového systému Spolupráce s již existujícími subjekty využití know-how příslušných NNO Oslovení vybraných NNO dlouhodobě úspěšných Realizace cíle: Vypracování projektu pro zajištění financování. Zajišťuje projekt manager. Dopady cíle: osamostatnění ZP a handicapovaných občanů při setrvání v komunitě. Přijetí klienta v případě, že je bez odpovídající péče ze strany rodiny, anebo při úmrtí osoby trvale o klienta pečující. využití takového bytu zabrání umístění klienta ve státem zřizovaném ústavu, nebo jeho odcizení na okraji komunity. sebeuplatnění klientů při vzájemné výpomoci bydlících, vytváření přirozených sociálních vazeb, vznik prostředí pro efektivnější uplatnění sociálních aktivit, působících na danou cílovou skupinu, nabízí se přirozená vazba na dobrovolnictví, osobní asistenci, podporované zaměstnávání, zaměstnání v chráněné dílně 15

16 Připomínka č.12: všechny oblasti péče (průřezový cíl) Připomínka se vztahuje k: Vznik cíle 5 Vznik pozice projektového manažera Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Cíl vznik pozice projektového manažera (PM): PM zajišťuje podporu projektům v rámci aktivit KP v přípravě úspěšných projektů při zajišťování financování i jejich realizaci Nízkoprahové sociální programy Volnočasové a zájmové aktivity Volnočasové a zájmové aktivity Mezinárodní spolupráce a dobrovolnictví Zpracovává projekty do operačního programu rozvoje lidských vztahů - OP RLZ opatření 1.1, opatření 2.1, opatření 4.1 PM vykonává poradenskou činnost při posuzování proveditelnosti předložených projektů PM využívá zplnomocnění při obstarávání potřebných podkladů pro žádosti o podporu předložených projektů PM spolupracuje na projektech celé komunity jako Zdravého města, jak v oblasti sociální, tak i školské, sportovní, životního prostředí, udržitelného rozvoje apod. Řídí se dobrovolně sadou 21 kritérií mezinárodního programu Místní Agenda 21, Iniciuje přípravu případného přistoupení města k tomuto programu Moderuje aktivity v komunitě směřující k přistoupení k Národní síti zdravých měst (NSZM) ČR 16

17 Připomínka č.13: oblasti péče o seniory Připomínka se vztahuje k: Cíl č.2 Rozvoj terénních služeb pečovatelské služby Pracovní skupina č.1 (sl.hanzlíčková, pí Krausová, pí Neprášková, pí Pacholíková, pí Polednová, pí Protivová, pí Raadová, sl.titlbachová) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: Obecní úřady se mohou o zajištění pečovatelské služby postarat sami v rámci APZ ÚP (VPP, SVÚM); část připomínky spadá do oblasti osobní asistence. Charakteristika opatření Cílem projektu by bylo rozšířit domácí pečovatelské služby do Kadaně i do obcí v okolí, v nichž dosud nejsou služby poskytovány, a tím umožnit seniorům rozvíjet důstojný a plnohodnotný život a zůstat co možná nejdéle v domácím prostředí v okruhu svých blízkých nebo známých. Projekt by zahrnoval zajištění terénní pečovatelské služby, pořízení vybavení nezbytného pro výkon této činnosti, sociální poradenství v domácnostech klientů, aktivizace seniorů formou společných setkání nebo návštěvami dobrovolníků. Předpokládané dopady cíle Cílovou skupinou projektu jsou senioři v Kadani a okolí, většinou osaměle žijící, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu čím dál víc odkázaní na cizí pomoc, kterým zajištění pečovatelské služby umožní žít co nejdéle aktivním životem ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Služba zajistí klientům: běžné úkony osobní hygieny, popřípadě celkovou koupel, pomoc při oblékání, přesun na invalidní vozík či lůžko, praní prádla včetně žehlení nebo úklid bytu. Umožní klientům obstarat nákupy a pochůzky, ale i doprovod k lékaři nebo pomoc při kulturních či zájmových aktivitách. 17

18 Připomínka č.14: všechny oblasti péče Připomínka se vztahuje k: Ostatní technické úpravy Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Formátování souboru *.Word 1. KPSS opravit tak, aby byly aktivní odkazy z Obsahu. Podržením klávesy Ctrl a kliknutím levým tlačítkem myši přejdu na odkaz na příslušné stránce souboru. V souvislostí s touto funkcí naformátovat nadpisy jednotlivých kapitol souboru a založit tak hierarchii číslování kapitol, článků, odstavců, tabulek. Názvy tabulek a grafů sestavit do seznamu s funkcí odkazu, umístěném v závěru souboru 1. KPSS před Seznam použitých zkratek. 18

19 Připomínka č.15: oblasti péče o seniory Připomínka se vztahuje k: ostatní technické úpravy Pracovní skupina č.1 (sl.hanzlíčková, pí Krausová, pí Neprášková, pí Pacholíková, pí Polednová, pí Protivová, pí Raadová, sl.titlbachová) Datum projednání: ano Rozvoj služeb oblast péče o seniory Str.14 v textu, který náleží k Přehledu zařízení nabízející soc.služby, rozvést že všechny zařízení se nacházejí v POÚ Kadaň + doplnit Sdružení seniorů města Kadaně (Sdružení seniorů města Kadaně Sídlo: Golovinova 1356, Kadaň) + zaměnit coby X jako Str.14 u pí Polednové doplnit Str.16 (dále také str. 32, 44, 61, 76)- Mapa služeb doplnit měsíc vzniku (PS 1 4 = leden 2006; PS 5 = únor 2006) + Medicina Podbořany a Petrohrad = označit sv.modře Str.23 doplnit : &Dotazník pro uživatele služeb preferované chybějící služby: navštěvování dobrovolníků pro zajišťování spol.kontaktů si žádalo 45% z 20 respondentů Opatření 3.1: doplnit Předpokládané počty klientů Str.24 Opatření 3.3 (Cíl Dobrovolnictví) : doplnit provozní náklady (vč.mezd) Str.27 Opatření 4.2 : doplnit (Cíl Os.asistence) : doplnit provozní náklady 19

20 Připomínka č.16: oblasti péče o zdravotně postižené Připomínka se vztahuje k: ostatní technické úpravy Pracovní skupina č.2 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, p.paleček, p.zajíc) Datum projednání: ano Rozvoj služeb oblast péče o zdravotně postižené Str.30 v tabulce, která náleží k Přehledu zařízení nabízející soc.služby, rozepsat SSSCH Str.32 (dále také str. 16, 44, 61, 76)- Mapa služeb doplnit měsíc vzniku (PS 1 4 = leden 2006; PS 5 = únor 2006) Str.34 doplnit : v tabulce Druh využívaného zařízení (služby) Home Care Str.34 doplnit : v tabulce Spektrum nabízených služeb půjčovna komp.pomůcek : kolik osob v roce

21 Připomínka č.17: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny oblast péče o os.v přech.soc.krizi a os.spol.nepřizpůsobené Připomínka se vztahuje k: ostatní technické úpravy Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Pracovní skupina č.4 (pí Antolová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Weissová) Datum projednání: (PS 3); (PS 4) ano Rozvoj služeb oblast péče o etnické menšiny a osoby se závislostí Str. 44 (dále také str. 16, 32, 61, 76)- Mapa služeb doplnit měsíc vzniku (PS 1 4 = leden 2006; PS 5 = únor 2006) Str.53 Opatření 3.2 a 3.3 (Cíl Vznik KC v Prunéřově) : doplnit : finanční náklady Rozvoj služeb oblast péče o osoby v přech.soc.krizi a spol.nepřizpůsobené Str. 61 (dále také str. 16, 32, 44, 76)- Mapa služeb doplnit měsíc vzniku (PS 1 4 = leden 2006; PS 5 = únor 2006) Str.71 Opatření 3.2 a 3.3 (Cíl Vznik Denního centra služeb) : doplnit : finanční náklady 21

22 Připomínka č.18: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny Připomínka se vztahuje k: Cíl 2 Terénní sociální pracovník pro romskou problematiku Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Terénní sociální pracovník pro romskou problematiku Předpokládané dopady Opatření : - zlepšení pravidelné školní docházky dětí - zapojení dětí do volnočasových aktivit - zvýšení úrovně bydlení a hygieny - zvýšení motivace klientů k úhradě svých pohledávek Předpokládané finanční zdroje : Úřad vlády (program Podpora terénní práce) 70 % Město Kadaň 30 % 22

23 Připomínka č.19: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny Připomínka se vztahuje k: Cíl 3 Vznik Komunitního centra v Prunéřově Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Cíl 3 změna Krátkého popisu cíle, změna popisu opatření, které vedou k naplnění cíle Krátký popis cíle : - V areálu Prunéřov bude vybudován objekt Komunitního centra. Tento objekt bude sloužit co nejširšímu okruhu lidí žijících v lokalitě Prunéřov. Jedná se o nízkoprahové zařízení, které by mělo být využíváno k sociální práci a volnočasovým aktivitám. Dále by měl objekt sloužit jako zázemí pro sociální pracovníky, kteří budou vykonávat sociální práci přímo v terénu. - V objektu Komunitního centra Prunéřov budou prováděny různé typy aktivit (Dětský klub, Mateřské centrum, příprava na vyučování /doučování/, volnočasové aktivity pro děti, volnočasové aktivity pro dospělé, poradenství vzdělávání a motivace, krizová intervence apod.) Opatření, které vedou k naplnění cíle : 3.1 Projekt + studie proveditelnosti 3.2. Výstavba nového objektu KC v Prunéřově 3.3 Vybavení KC, mediální podpora, výběr působících subjektů 3.4. Navázání spolupráce se subjekty a vytvoření programu centra 23

24 Připomínka č.20: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny Připomínka se vztahuje k: Cíl 3 Vznik Komunitního centra v Prunéřově Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Datum projednání: ano -přeformulovat Předpokládané dopady v Opatření 3.1 Předpokládané dopady Opatření : - bude vytvořen koncept pro vybudování Komunitního centra v Prunéřově - bude zajištěno částečné financování projektu Komunitního centra 24

25 Připomínka č.21: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny Připomínka se vztahuje k: Cíl 3 Vznik Komunitního centra v Prunéřově Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Předpokládané dopady opatření : - výrazné zlepšení podmínek pro sociální práci v lokalitě Prunéřov - rozšíření nabídky činností jednotlivými poskytovateli - snižování sociálně nežádoucích jevů Předpokládané výše finančních nákladů na Opatření : Celkem : cca ,-Kč Předpokládané finanční zdroje : Grantové schéma, Podpora sociální integrace v regionech Ústeckého kraje, dotační tituly EU 70 % Město Kadaň (spoluúčast na projektu) 30 % 25

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 10. 5. 2006 Pracovní skupina č.3 (péče o etnické menšiny a osoby se závislostí) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály:

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 2. 5. 2006 Pracovní skupina č.1 (péče o seniory) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Připomínky vztahující se k

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 10. 5. 2006 Pracovní skupina č.2 (péče o zdravotně postižené) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Připomínky vztahující

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 10. 1. 2006 Pracovní skupina č.1 (péče o seniory) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení pracovních

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 1. 3. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Cíle a Opatření všechny PS Program: Před zahájením

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY

Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY Dílčí komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2007 O B S A H 1. Obsah 1 2. Předmluva 2 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 3 4. Priority rozvoje služeb a péče

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 18. 1. 2006 Manažerský tým Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení pracovních skupin 2. Organizační

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Realizační plán na rok 2008

Realizační plán na rok 2008 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Realizační plán na rok

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence

Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Koncepce rozvoje sociálních služeb v České Lípě se zaměřením na služby sociální prevence Služby sociální prevence 53 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 432/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 406 ze dne 08.06.2015 Akční plán pro rok 2015 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov,

Prioritní cíle a opatření 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, PRIORITY 1. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV NA ROK 2008 Prioritní cíle a 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov, které vzešly z jednání pracovních a řídících

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci.

1. Poradenské a podpůrné služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci. Přehled silných a slabých stránek zaměřených na oblast sociálních a návazných služeb v souvislosti s aktualizací Komunitního plánu sociálních a návazných služeb MČ Praha 10 na období 2017-2020 Popis silných

Více

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis

Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis název projektu: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska číslo: CZ.1.04/3.1.03/45.00142 název akce: datum: místo: Pracovní skupina Děti, mládež, rodina - zápis 1. 2. 2011, od 14,00 do 15,45

Více

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis

Indikativní seznam projektů. 2. Neinvestiční projekty. Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Cíl 1 Opatření 1.2 Rekvalifikace, Stručný popis Indikativní seznam projektů 2. Neinvestiční projekty Aktivita v IPRM Název projektu Nositel projektu Rekvalifikace, DRK zprostředkování, motivace Nová cesta k Pracovní poradenství Tréninkové a motivační

Více

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne

Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o. Město Znojmo. Ve Znojmě dne Ve Znojmě dne 4.4.2007 Věc: Oslovující dopis k zápisu z veřejného připomínkování rozvoje sociálních služeb na období 2007-2010 Vážený pane / Vážená paní, v příloze přikládám zápis z veřejného setkání,

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 9. 1. 2006 Pracovní skupina č.5 (péče o rodinu a dítě) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení pracovních

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS RODINA DĚTI A MLÁDEŽ Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené pracovní skupiny. V oblasti sociální služeb bylo definováno

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

Adresář sociálních služeb - podklady KP

Adresář sociálních služeb - podklady KP Adresář sociálních institucí v Kadani a okolí Název instituce Adresa Telefon E-Mail Kontaktní osoba Městská správa sociál. Služeb Kadaň Kpt. Jaroše 641 474334498 msss@ktkadan.cz Mgr.Lenka Raadová Domov

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období

Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2018 Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo dne 16. února 2015 Ústecký krajský plán vyrovnávání příležitostí

Více

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově

Návrh plánu rozvoje sociálních služeb. v Rousínově Návrh plánu rozvoje sociálních služeb v Rousínově V Rousínově, 27.11.2007 Zpracovala: Ludmila Havlíčková OBSAH I. ÚVOD 3 II. URČENÍ PLÁNOVACÍHO OBDOBÍ 4 III. VIZE, KTEROU PLÁN NA DANÉ OBDOBÍ NAPLŇUJE 4

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 27. 6. 2005 Pracovní skupina č. 4 (Oblast péče o osoby v přech.soc.krizi a společensky nepřizpůsobené) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Strategický plán Lokálního partnerství Havířov

Strategický plán Lokálního partnerství Havířov Strategický plán Lokálního partnerství Havířov Priority, dlouhodobé a krátkodobé cíle, opatření Lokálního partnerství Havířov 1. Priority, dlouhodobé a krátkodobé cíle, opatření v oblasti Bydlení Priorita

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

Změna v pracovních skupinách:

Změna v pracovních skupinách: Navazujeme na Zprávu o činnosti v procesu plánování sociálních služeb v našem regionu, která byla přednesena Zastupitelstvu města Kostelec nad Orlicí dne 24.9.2007 Změna v pracovních skupinách: Vstup 3

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více