Připomínkovací proces základní informace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínkovací proces základní informace"

Transkript

1 Připomínkovací proces základní informace Příprava procesu březen 2006 Zpracování materiálu Návrh 1.Komunitního plánu sociálních služeb pro 5 cílových skupin péče. Tisk / tvorba CD Návrhu 1.Komunitního plánu sociálních služeb (20x tištěná podoba; 31x CD) Vytvoření informační a propagační strategie + zapojení zástupců regionálních medií za účelem zvýšení informovanosti o procesu (Kadaňské noviny, CV Týden, KT Kadaň) zpracování Připomínkovacího dotazníku; časového harmonogramu připomínkovacího procesu a základního informačního materiálu k Připomínkovacímu procesu Zajištění distribučních míst Připomínkovací proces duben 2006 Trvání procesu: Distribuce Návrhu 1.KPSS na předem vytipovaná distribuční místa Celý proces byl veden písemnou formou Návrh 1.KPSS byl k dispozici pro odbornou a laickou veřejnost na vytipovaných distribučních místech a také na internetových stránkách Města Kadaně S Návrhem 1.KPSS byli seznámeni členové Rady a Zastupitelstva Města Kadaně a starostové obcí v oblasti pověřeného obecního úřadu Evidence doručených Připomínek Vyhodnocení Připomínkovacího procesu květen a červen 2006 Kategorizace připomínek Projednání a zapracování připomínek: Vznik finální verze 1.Komunitního plánu sociálních služeb města Kadaně Vznik elektronické podoby materiálu Připomínkovací proces 1.Komunitního plánu sociálních služeb, který je uveřejněn na webových stránkách Města Kadaně; případným zájemcům materiál poskytnut na konzultačním místě v tištěné podobě Finální verze 1.KPSS v měsíci červnu předložena Radě a Zastupitelstvu města Kadaně ke schválení či jinému vyjádření 1

2 Připomínky byly rozděleny na: připomínky, které navrhují změnu formulace - projednávají pracovní skupiny připomínky, které navrhují dílčí změnu opatření v 1.KPSS - projednávají pracovní skupiny připomínky zásadního charakteru, které navrhují zrušení opatření nebo navrhují nové opatření nebo změnu cíle - projednává manažerský tým připomínky, které nelze akceptovat pro zapracování V rámci Připomínkovacího procesu bylo zaevidováno celkem 25 připomínek, z toho: 15 připomínek projednávaly pracovní skupiny 10 připomínek projednával manažerský tým Do 1.KPSS bylo zapracováno celkem 20 připomínek. Do 1.KPSS nebylo zapracováno celkem 5 připomínek. Stanoviska vyplývající z Připomínkovacího procesu, z hlediska skladby a počtu připomínek za jednotlivé oblasti péče: Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o seniory probíhal od Celkem bylo zaevidováno: 5 připomínek, z toho: Do 1.KPSS byly zapracovány 4 připomínky Do 1.KPSS nebyla zapracována 1 připomínka. Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o zdravotně postižené probíhal od Celkem bylo zaevidováno: 4 připomínek, z toho: Do 1.KPSS byly zapracovány 2 připomínky Do 1.KPSS nebyly zapracovány 2 připomínky Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o občany se závislostí a o etnické menšiny probíhal od Celkem bylo zaevidováno: 5 připomínek, z toho: Do 1.KPSS bylo zapracováno 5 připomínek Do 1.KPSS nebylo zapracováno 0 připomínek 2

3 Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o občany v přechodné sociální krizi a o občany společensky nepřizpůsobené probíhal od Celkem bylo zaevidovány: 2 připomínky, z toho: Do 1.KPSS byla zapracována 1 připomínka Do 1.KPSS nebyla zapracována 1 připomínka Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o rodinu a dítě probíhal od Celkem byly zaevidovány: 2 připomínky, z toho: Do 1.KPSS byla zapracována 1 připomínka Do 1.KPSS nebyla zapracována 1 připomínka Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS pro všechny oblasti péče (průřezové cíle) probíhal od Celkem bylo zaevidováno: 7 připomínek, z toho: Do 1.KPSS bylo zapracováno 7 připomínek Do 1.KPSS nebylo zapracováno 0 připomínek 3

4 Připomínkovací proces jednotlivé připomínky Během celého připomínkovacího procesu bylo shromážděno a zaevidováno celkem 25 připomínek, přičemž každá z Připomínek dostala své evidenční číslo dle pořadí, v jakém byly doručeny na konzultační místo. Připomínka č.1: všechny oblasti péče (průřezový cíl) Připomínka se vztahuje k: Cíl č.3 Vznik Oddělení prevence kriminality a Informační linky Městské police Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček,) Datum projednání: ano - částečně Nesouhlasím s tím, aby bylo oddělení prevence kriminality obsazeno jen preventisty, kteří nejsou strážníky MP s potřebnými zkouškami a oprávněním nosit ze zákona uniformu MP. Uniformu MP smí nosit jen strážník MP. Bylo by škoda kdyby po školách chodil člověk, který nebude v uniformě a s potřebnými zkouškami a oprávněními. Proto navrhuji toto řešení: Preventista /nestrážník/ by mohl být jen jeden, tento by byl zaměstnán na tomto nově vytvořeném místě a zároveň by byl koordinátorem komise prevence. Spolupracoval by s preventisty MP, kteří by pracovali jako doposud. Náplň práce tohoto pracovníka: Vytváření projektů v rámci MP, spolupráce s PČR, školami a jinými organizacemi, vytváření prezenčního materiálu, koordinace preventivních akcí, mluvčí za prevenci MP. Nadále by mohl mít tento pracovník na starosti dopravní hřiště. V určenou dobu by tento pracovník mohl zodpovídat dotazy na nově vzniklé bezplatné Informační linky, jejíž cílem bude informovat občany o nabídce sociálních zařízení a služeb (poskytnutí kontaktních informací na jednotlivé subjekty) atd. Požadované vzdělání: VŠ / popřípadě možnost doplnit si toto vzdělání při zaměstnání/ potřebná několikaletá praxe v tomto oboru s dětmi. Znalost úředního jazyka a práce na PC. 4

5 Připomínka č.2: péče o osoby v přechodné sociální krizi a osoby společensky nepřizpůsobené Připomínka se vztahuje k: Cíl č.2 Podpora bydlení Cíl č.4 Rozvoj vzdělanosti v Kadani a na území její spádové oblasti (POÚ) Pracovní skupina č.4 (pí Antolová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Weissová) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: v současné době nejsou k dispozici jiné prostory (lepší, vhodnější, přístupnější i finančně) v jiné lokalitě -v Cíli 4 v PS 4 není předmětem řešení vzdělávání dospělých; toto je řešeno v Cílích 2 a 3 v PS 3 1.Považuji ubytovací zařízení pro nepřizpůsobivé občany v Prunéřově za časovanou bombu. Myšlenka azylového ubytování je velmi pěkná, ale ne v Prunéřově, který je sám o sobě problémem vyžadujícím řešení. Rozptýlení nepřizpůsobivých do různých lokalit se mi zdá vhodnější než koncentrovat problematické občany do 1 prostoru. 2. pro rozvoj vzdělanosti považuji za nejslabší článek předškolní výchovu romských dětí, ale i dětí ostatních nepřizpůsobivých občanů. Stejně jako u romských dětí bych doplnila osvětovou činnost a dohlížecí činnost (romských) asistentů v rodinách vedoucí k posílání předškolních dětí do zařízení pro předškolní výchovu. 5

6 Připomínka č.3: oblast péče o rodinu a dítě Připomínka se vztahuje k: Cíl č.1 Plavání kojenců a rodičů s dětmi do 4 let Pracovní skupina č.5 (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: - z hygienického hlediska není možné využít bazén na 1.ZŠ -výše finančních nákladů na jednotlivá Opatření: 1.1 = ,- Kč / rok = ,- Kč / rok = ,- Kč / rok 1.4 = ,- Kč + mediál.podpora -ze strany provozovatele služby nebude asi žádné zohlednění v rozpočtu požadováno jediným požadavkem bude možná apel na prostory; záleží však na povaze dotačního titulu K otázce vybudování bazénu pro plavání dětí a rodičů bych navrhovala využít stávající bazén na 1. ZŠ formou pronájmu v odpoledních hodinách, pokud je to z hygienického hlediska možné. Financování: Jen hrubým odhadem půjde o náklady přes 20 mil. Kč, většina opatření počítá se spoluúčastí Města Kadaně, většinou v podobě příspěvku na činnost. Zohlední se to v rozpočtu? 6

7 Připomínka č.4: oblast péče o seniory Připomínka se vztahuje k: Cíl č.1 Vznik Stacionáře pro seniory v DD Kadaň Pracovní skupina č.1 (sl.hanzlíčková, pí Krausová, pí Neprášková, pí Pacholíková, pí Polednová, pí Protivová, pí Raadová, sl.titlbachová) Datum projednání: ano částečně Důvod část.nezapracování: -v současné době nelze odhadnout počet budoucích klientů jen odhad kapacity -do Mapy služeb bude do oblasti vzdělávání jako chybějící služba Jednorázové přednášky pro seniory (ve spolupráci s Měst.knihovnou a muzeem) 1. V opatření Denní stacionář postrádám odhad budoucích klientů, byl proveden průzkum zájmu? 2. V oblasti rozšíření péče o seniory se kromě zapojení nového domova důchodců zaměřit na volné kapacity a odborné a technické zázemí Nemocnice Kadaň. Mám na mysli např. denní stacionář pro seniory, péči o tzv. ležící seniory, sídlo krátkodobé pečovatelské služby. Pro vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů více využívat volné kapacity škol v odpoledních hodinách a vzdělanostní potenciál učitelů pro přednášky, kurzy, něco ve stylu univerzity 3.věku. Stejně tak zapojit příspěvkové organizace města knihovnu, muzeum. 7

8 Připomínka č.5: všechny oblasti péče (průřezový cíl) Připomínka se vztahuje k: Cíl č.3 Vznik oddělení prevence kriminality a Informační linky Městské police Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano - částečně Důvod část.nezapracování: do finální verze 1.KPSS bude zapracována pouze část týkající se finančních nákladů v Opatření 3.2. a 3.3 Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci Opatření 3.2: Úprava získaných prostor =výše bude stanovena dle získaných prostor Nájemné + náklady na energie = výše bude stanovena po dohodě s pronajímatelem Vybavení (nábytek; kancelářské potřeby; PC + příslušenství; kopírka; telefon; internet) Celkem: Kč Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci Opatření 3.3: Provoz telefonní linky Provoz Oddělení prevence kriminality (včetně mezd) Mzda: pro 1 zaměstnance Kč ročně /1 zaměstnanec 25 tis hrubého/ Pronájem + elekt.+ telefonní linka, internet Kč ročně. Kancelářské potřeby cca Kč ročně. Celkem: Kč ročně. 8

9 Připomínka č.6: všechny oblasti péče (průřezový cíl) Připomínka se vztahuje k: Nový cíl č.4 Změna jízdního řádu MHD Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano Městská doprava je tu hlavně pro občany a to všech věkových kategorií a proto nechápeme (obyvatelé sídliště D) jak je možné, že rada města schválila výluku některých autobusových spojů ze sídliště D (zastávka před č.p. 1452). ( ) Nevím, proč byly seškrtány skoro veškeré spoje směřující k této zastávce. Od roku 2004 do r.2006 bylo odebráno denně více než polovina spojů pouze na zastávku na sídlišti D. Takové argumenty, jako ono tam nastupuje, nebo vystupuje málo lidí jsou nepřijatelné. Za prvé tomu tak není a kdyby tomu tak mělo i být, tak městská doprava je veřejný prostředek a ne soukromý, aby si určoval co je výnosné a co ne. Hromadná doprava je určena občanům a proto se tak k nim musí město chovat. Žádám tímto, aby byl obnoven rozvrh jízd na sídliště D, před č.p jako v r.2004 a navíc rozšířen o spoje na zastávku Jana Roháče Šuplík.Toto samozřejmě není pouze můj osobní požadavek, přestože ho já reprezentuji, ale většiny obyvatel vrchní části sídliště D a také většiny obyvatel Kadaně, kteří se do těchto míst musí denně dopravit. ( ) 9

10 Připomínka č.7: oblasti péče o zdravotně postižené Připomínka se vztahuje k: Nový cíl: Návrh na pravidelné kontrolování označení míst vyhrazených pro stání automobilů občanů zdr.postižených a následně jejich opětovné uvedení do přijatelného stavu, zejm. po provedení blokových čištění města Pracovní skupina č.2 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, p.paleček, p.zajíc) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: jedná se o technickou záležitost, která se nemusí řešit v rámci 1.KPSS v nejbližší době bude oslovena Městská policie a Technické služby (pokus o řešení situace) Velice mě i jiné občany mrzí, když tělesně postižení, kteří mají své vlastní stání pro automobily označené značnou a bílou barvou na vozovce, se musí doprošovat, aby jim byly bílé dva pruhy, které na vozovce vyznačují místo pro určený automobil, po nějaké době opět přetřeny. Pro občany tělesně postižené je tato záležitost ponižující a město by je nemělo do této situace vůbec dostat. Je pravdou, že při prvním požádání o přidělení místa, žadatel nic neplatí. Je ale také každému jasné, že při čištění města když najedou čistící kartáče na vyznačené pruhy, tak tyto při druhém čištění prakticky zmizí. Pak začne známý kolotoč. Policie požaduje, aby byla vozovka bíle označena a technické služby města zase požadují různé finanční obnosy (nejsou tabulkově určeny) za znovunatření. Proč by ale měl vlastně poškozený občan platit za to, co mu udělali technické služby při úklidu. Proto dávám návrh, aby vždy po tomto jistě záslužném a nutném úklidu, byly tyto místa zkontrolovány a automaticky opět uvedeny do přijatelného stavu. Není to snad pro město taková finanční položka, když si může dovolit zaplatit jeden rok udělání krásné vozovky a druhý rok tuto komunikaci nechat nesmyslně za vyšší náklady odfrézovat. Vůbec nezáleží na tom, že na vlastní omluvu u občanů se hovoří o zpomalení provozu. Když si uvědomíte kolik stojí zaplacení 1m nové vozovky, tak je znovu přetření místa vyhrazeného pro automobil lidí tělesně postižených směšná záležitost. 10

11 Připomínka č.8: oblasti péče o seniory Připomínka se vztahuje k: Cíl č.2 Rozvoj terénních služeb pečovatelské služby Pracovní skupina č.1 (sl.hanzlíčková, pí Krausová, pí Neprášková, pí Pacholíková, pí Polednová, pí Protivová, pí Raadová, sl.titlbachová) Datum projednání: ano Místo názvu cíle: Rozvoj terénních služeb pečovatelské služby Uvádět název: Rozvoj terénní pečovatelské služby 11

12 Připomínka č.9: oblasti péče o zdravotně postižené a oblast péče o seniory Připomínka se vztahuje k: Cíl 3 Vznik Dobrovolnického centra Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano 3.1 Dobrovolnictví aktivita občanů k charakteristice Opatření 3.1: uplatnění dobrovolníků celém spektru sociálních, ale i zdravotních služeb, - v Nemocnici Kadaň., DD a DPS, na poli působnosti většiny skupin KP Péče o etnické skupiny (terénní práce), Péče o občany se závislostí (terénní práce), Péče o občany v sociální krizi/o oběti domácího násilí (terénní práce), v prevenci kriminality (terénní práce, výukové programy), terénní pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče, k předpokládaným dopadům Opatření 3.1: provázání spolupráce v komunitě mezi subjekty službu poskytující a subjekty službu přijímající, osobní růst dobrovolníka, kdy darování osobního času a péče vede k nalezení potřebných sociálních návyků, nese si je celým svým životem a dělí se o ně s ostatními, zvýšení jistoty a naděje klienta, kdy přítomnost dobře připraveného dobrovolníka v místě sociálního konfliktu vede k pojmenování problému a k nasměrování pomáhající sociální služby, aktivizace klienta kdy dobrovolník vnáší do mnohdy nezdravě ustáleného prostředí potřebný vzruch a posiluje jeho kulturní, duševní a duchovní prožívání, aktivity dobrovolníků v cílových skupinách komunity působí pozitivně také jako informační tok nápadů, zkušeností, postřehů z různých sociálních oblastí. k předpokládaným organizacím, které se budou podílet na naplnění Opatření 3.1 : ZŠ, ZvŠ, střední školy 3.2 Zajištění provozovatele služby k předpokládaným organizacím, které se budou podílet na naplnění Opatření 3.2: NNO silná zkušenostmi a působící v regionu - DCUL místní zdravotnické zařízení - Nemocnice Kadaň, přijímající organizace místní sociální zařízení DD, přijímající organizace dobrovolníci vyslaní již existujícím DC 12

13 3.3 Zajištění vhodných prostor; zajištění a vzdělávání dobrovolníků k Předpokládané výše finančních nákladů na realizaci Opatření 3.3: Provozní náklady (vč.mzdy ved.prac. ½ úvazku) = ,- Kč / rok Celkem - Roční náklady na provoz: ,-Kč/rok + nájemné 3.4 Programová náplň DC k charakteristice Opatření 3.4: supervize dobrovolníků organizace kampaní k náboru dobrovolníků šíření myšlenky dobrovolnictví prostřednictvím přednášek s osobními svědectvími. k předpokládaným dopadům Opatření 3.4: dobrovolnictví působí pozitivně již svými náborovými aktivitami, prezentacemi, přednáškami ve všech školských zařízeních města, nábor na ÚP mezi nezaměstnanými účast dobrovolníků ve zdravotních službách vede obecně k opravě zkreslených informací o úrovni zdravotní péče, ztotožnění se s principy solidárního zdravotnického systému vede dobrovolníka k jeho podpoře a vylepšování, Zvýšení pozitivní informovanosti občanů. Zvládnutí know-how dobrovolnictví umožní trvalé zařazení této služby do sociálního prostředí města, ale i jeho exportu do dalších obcí v okolí, město s touto službou je vnímáno pozitivně, jako sociálně zdravé, Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci Opatření 3.4: Provozní náklady (vč.mzdy ved. pracovníka ½ úvazku) = ,- Kč / rok k předpokládaným počtům klientů(za den/měsíc/rok) Opatření 3.4: 12 klientů denně se stoupající tendencí k předpokládaným organizacím, které se budou podílet na naplnění Opatření 3.4 : Úřad práce přijímající organizace k předpokládaným finančním zdrojům Opatření 3.4: zastřešující projekt Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem využití grantu KÚ Ústí nad Labem MZ ČR, pokud vznikne DC v org. struktuře zdravotnického zařízení 13

14 Připomínka č.10: oblasti péče o zdravotně postižené Připomínka se vztahuje k: Nový cíl 5 Vznik Chráněné dílny s více pracovišti Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Vznik chráněné dílny s více pracovišti: Uměleckotvořivá výrobky charakterů upomínkových, dárkových předmětů, s využitím kadaňských motivů příroda, pamětihodnosti apod. Počítačová tvorba webových stránek, úpravy fotografií, převádění listinných materiálů do elektronické podoby, apod. Prodejna výrobků výrobky označené visačkou chráněná dílna, případně jiné další, Kompletační dílna dílna, kde se pracovníci zabývají kompletací výrobků v některé z jeho výrobních fází, od jiné firmy zadavatele práce. Možností je nepřeberná škála, od přípravy sad a balení kancelářských potřeb, až po distribuci a zasilatelství výrobků a služeb. Financování při vzniku dílny: Příhraniční spolupráce Úřad práce EU SROP, sponzoři Financování dalšího provozu dílny: Úřad práce grantové systémy Město Kadaň sponzoři Spolupráce s již existujícími subjekty využití know-how příslušných NNO vytipování vhodných, dlouhodobě úspěšných NNO Dopady cíle: zaměstnání ZP a handicapovaných osob, nyní bez pracovních aktivit, vznik prostředí pro uplatňování dalších potřebných služeb: o Podporované zaměstnání o Managment sociální ekonomiky (EQUAL, OSF Praha, SKOK,) o pracovní asistence 14

15 Připomínka č.11: oblasti péče o zdravotně postižené Připomínka se vztahuje k: Nový Cíl Vznik chráněného bydlení pro mentálně postižené a handicapované občany Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: -v současné době nejsou známy výsledky nějakého průzkumu, který by se věnoval zájmu o tuto službu prozatím by se tato situace dala řešit podáním žádosti o byt do Domu s pečovatelskou službou -jako chybějící služba bude zařazena do Mapy služeb PS 2 Nový cíl - vznik chráněného bydlení pro mentálně postižené a handicapované občany: výstup z omezující izolace, dlouhodobé řešení krizové situace klienta. maximalizovat možnost osobní volby klienta umožnit klientům život ve vlastním domově s péčí a podporou Vytipování lokality s vhodnými byty: sdružení několika sociálních bytů ve vzájemném sousedství, v dosahu komunity vybudování lokality nové, v blízkosti komunity. Financování nákladů na stavební úpravy: EU MPSV Město prostřednictvím grantového systému Spolupráce s již existujícími subjekty využití know-how příslušných NNO Oslovení vybraných NNO dlouhodobě úspěšných Realizace cíle: Vypracování projektu pro zajištění financování. Zajišťuje projekt manager. Dopady cíle: osamostatnění ZP a handicapovaných občanů při setrvání v komunitě. Přijetí klienta v případě, že je bez odpovídající péče ze strany rodiny, anebo při úmrtí osoby trvale o klienta pečující. využití takového bytu zabrání umístění klienta ve státem zřizovaném ústavu, nebo jeho odcizení na okraji komunity. sebeuplatnění klientů při vzájemné výpomoci bydlících, vytváření přirozených sociálních vazeb, vznik prostředí pro efektivnější uplatnění sociálních aktivit, působících na danou cílovou skupinu, nabízí se přirozená vazba na dobrovolnictví, osobní asistenci, podporované zaměstnávání, zaměstnání v chráněné dílně 15

16 Připomínka č.12: všechny oblasti péče (průřezový cíl) Připomínka se vztahuje k: Vznik cíle 5 Vznik pozice projektového manažera Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Cíl vznik pozice projektového manažera (PM): PM zajišťuje podporu projektům v rámci aktivit KP v přípravě úspěšných projektů při zajišťování financování i jejich realizaci Nízkoprahové sociální programy Volnočasové a zájmové aktivity Volnočasové a zájmové aktivity Mezinárodní spolupráce a dobrovolnictví Zpracovává projekty do operačního programu rozvoje lidských vztahů - OP RLZ opatření 1.1, opatření 2.1, opatření 4.1 PM vykonává poradenskou činnost při posuzování proveditelnosti předložených projektů PM využívá zplnomocnění při obstarávání potřebných podkladů pro žádosti o podporu předložených projektů PM spolupracuje na projektech celé komunity jako Zdravého města, jak v oblasti sociální, tak i školské, sportovní, životního prostředí, udržitelného rozvoje apod. Řídí se dobrovolně sadou 21 kritérií mezinárodního programu Místní Agenda 21, Iniciuje přípravu případného přistoupení města k tomuto programu Moderuje aktivity v komunitě směřující k přistoupení k Národní síti zdravých měst (NSZM) ČR 16

17 Připomínka č.13: oblasti péče o seniory Připomínka se vztahuje k: Cíl č.2 Rozvoj terénních služeb pečovatelské služby Pracovní skupina č.1 (sl.hanzlíčková, pí Krausová, pí Neprášková, pí Pacholíková, pí Polednová, pí Protivová, pí Raadová, sl.titlbachová) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: Obecní úřady se mohou o zajištění pečovatelské služby postarat sami v rámci APZ ÚP (VPP, SVÚM); část připomínky spadá do oblasti osobní asistence. Charakteristika opatření Cílem projektu by bylo rozšířit domácí pečovatelské služby do Kadaně i do obcí v okolí, v nichž dosud nejsou služby poskytovány, a tím umožnit seniorům rozvíjet důstojný a plnohodnotný život a zůstat co možná nejdéle v domácím prostředí v okruhu svých blízkých nebo známých. Projekt by zahrnoval zajištění terénní pečovatelské služby, pořízení vybavení nezbytného pro výkon této činnosti, sociální poradenství v domácnostech klientů, aktivizace seniorů formou společných setkání nebo návštěvami dobrovolníků. Předpokládané dopady cíle Cílovou skupinou projektu jsou senioři v Kadani a okolí, většinou osaměle žijící, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu čím dál víc odkázaní na cizí pomoc, kterým zajištění pečovatelské služby umožní žít co nejdéle aktivním životem ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Služba zajistí klientům: běžné úkony osobní hygieny, popřípadě celkovou koupel, pomoc při oblékání, přesun na invalidní vozík či lůžko, praní prádla včetně žehlení nebo úklid bytu. Umožní klientům obstarat nákupy a pochůzky, ale i doprovod k lékaři nebo pomoc při kulturních či zájmových aktivitách. 17

18 Připomínka č.14: všechny oblasti péče Připomínka se vztahuje k: Ostatní technické úpravy Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Formátování souboru *.Word 1. KPSS opravit tak, aby byly aktivní odkazy z Obsahu. Podržením klávesy Ctrl a kliknutím levým tlačítkem myši přejdu na odkaz na příslušné stránce souboru. V souvislostí s touto funkcí naformátovat nadpisy jednotlivých kapitol souboru a založit tak hierarchii číslování kapitol, článků, odstavců, tabulek. Názvy tabulek a grafů sestavit do seznamu s funkcí odkazu, umístěném v závěru souboru 1. KPSS před Seznam použitých zkratek. 18

19 Připomínka č.15: oblasti péče o seniory Připomínka se vztahuje k: ostatní technické úpravy Pracovní skupina č.1 (sl.hanzlíčková, pí Krausová, pí Neprášková, pí Pacholíková, pí Polednová, pí Protivová, pí Raadová, sl.titlbachová) Datum projednání: ano Rozvoj služeb oblast péče o seniory Str.14 v textu, který náleží k Přehledu zařízení nabízející soc.služby, rozvést že všechny zařízení se nacházejí v POÚ Kadaň + doplnit Sdružení seniorů města Kadaně (Sdružení seniorů města Kadaně Sídlo: Golovinova 1356, Kadaň) + zaměnit coby X jako Str.14 u pí Polednové doplnit Str.16 (dále také str. 32, 44, 61, 76)- Mapa služeb doplnit měsíc vzniku (PS 1 4 = leden 2006; PS 5 = únor 2006) + Medicina Podbořany a Petrohrad = označit sv.modře Str.23 doplnit : &Dotazník pro uživatele služeb preferované chybějící služby: navštěvování dobrovolníků pro zajišťování spol.kontaktů si žádalo 45% z 20 respondentů Opatření 3.1: doplnit Předpokládané počty klientů Str.24 Opatření 3.3 (Cíl Dobrovolnictví) : doplnit provozní náklady (vč.mezd) Str.27 Opatření 4.2 : doplnit (Cíl Os.asistence) : doplnit provozní náklady 19

20 Připomínka č.16: oblasti péče o zdravotně postižené Připomínka se vztahuje k: ostatní technické úpravy Pracovní skupina č.2 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, p.paleček, p.zajíc) Datum projednání: ano Rozvoj služeb oblast péče o zdravotně postižené Str.30 v tabulce, která náleží k Přehledu zařízení nabízející soc.služby, rozepsat SSSCH Str.32 (dále také str. 16, 44, 61, 76)- Mapa služeb doplnit měsíc vzniku (PS 1 4 = leden 2006; PS 5 = únor 2006) Str.34 doplnit : v tabulce Druh využívaného zařízení (služby) Home Care Str.34 doplnit : v tabulce Spektrum nabízených služeb půjčovna komp.pomůcek : kolik osob v roce

21 Připomínka č.17: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny oblast péče o os.v přech.soc.krizi a os.spol.nepřizpůsobené Připomínka se vztahuje k: ostatní technické úpravy Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Pracovní skupina č.4 (pí Antolová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Weissová) Datum projednání: (PS 3); (PS 4) ano Rozvoj služeb oblast péče o etnické menšiny a osoby se závislostí Str. 44 (dále také str. 16, 32, 61, 76)- Mapa služeb doplnit měsíc vzniku (PS 1 4 = leden 2006; PS 5 = únor 2006) Str.53 Opatření 3.2 a 3.3 (Cíl Vznik KC v Prunéřově) : doplnit : finanční náklady Rozvoj služeb oblast péče o osoby v přech.soc.krizi a spol.nepřizpůsobené Str. 61 (dále také str. 16, 32, 44, 76)- Mapa služeb doplnit měsíc vzniku (PS 1 4 = leden 2006; PS 5 = únor 2006) Str.71 Opatření 3.2 a 3.3 (Cíl Vznik Denního centra služeb) : doplnit : finanční náklady 21

22 Připomínka č.18: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny Připomínka se vztahuje k: Cíl 2 Terénní sociální pracovník pro romskou problematiku Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Terénní sociální pracovník pro romskou problematiku Předpokládané dopady Opatření : - zlepšení pravidelné školní docházky dětí - zapojení dětí do volnočasových aktivit - zvýšení úrovně bydlení a hygieny - zvýšení motivace klientů k úhradě svých pohledávek Předpokládané finanční zdroje : Úřad vlády (program Podpora terénní práce) 70 % Město Kadaň 30 % 22

23 Připomínka č.19: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny Připomínka se vztahuje k: Cíl 3 Vznik Komunitního centra v Prunéřově Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Cíl 3 změna Krátkého popisu cíle, změna popisu opatření, které vedou k naplnění cíle Krátký popis cíle : - V areálu Prunéřov bude vybudován objekt Komunitního centra. Tento objekt bude sloužit co nejširšímu okruhu lidí žijících v lokalitě Prunéřov. Jedná se o nízkoprahové zařízení, které by mělo být využíváno k sociální práci a volnočasovým aktivitám. Dále by měl objekt sloužit jako zázemí pro sociální pracovníky, kteří budou vykonávat sociální práci přímo v terénu. - V objektu Komunitního centra Prunéřov budou prováděny různé typy aktivit (Dětský klub, Mateřské centrum, příprava na vyučování /doučování/, volnočasové aktivity pro děti, volnočasové aktivity pro dospělé, poradenství vzdělávání a motivace, krizová intervence apod.) Opatření, které vedou k naplnění cíle : 3.1 Projekt + studie proveditelnosti 3.2. Výstavba nového objektu KC v Prunéřově 3.3 Vybavení KC, mediální podpora, výběr působících subjektů 3.4. Navázání spolupráce se subjekty a vytvoření programu centra 23

24 Připomínka č.20: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny Připomínka se vztahuje k: Cíl 3 Vznik Komunitního centra v Prunéřově Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Datum projednání: ano -přeformulovat Předpokládané dopady v Opatření 3.1 Předpokládané dopady Opatření : - bude vytvořen koncept pro vybudování Komunitního centra v Prunéřově - bude zajištěno částečné financování projektu Komunitního centra 24

25 Připomínka č.21: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny Připomínka se vztahuje k: Cíl 3 Vznik Komunitního centra v Prunéřově Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Předpokládané dopady opatření : - výrazné zlepšení podmínek pro sociální práci v lokalitě Prunéřov - rozšíření nabídky činností jednotlivými poskytovateli - snižování sociálně nežádoucích jevů Předpokládané výše finančních nákladů na Opatření : Celkem : cca ,-Kč Předpokládané finanční zdroje : Grantové schéma, Podpora sociální integrace v regionech Ústeckého kraje, dotační tituly EU 70 % Město Kadaň (spoluúčast na projektu) 30 % 25

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 10. 5. 2006 Pracovní skupina č.3 (péče o etnické menšiny a osoby se závislostí) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály:

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Komunitní plán sociálních a souvisejících služeb 2012-2016 V regionu Kadaň Klášterec nad Ohří KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŢEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Tento projekt

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi

ZÁPIS SETKÁNÍ. Pracovní skupina Děti, mládež a rodiny s dětmi ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 4 Datum: 14. ledna 2008 Místo setkání: Malinovského nám. 3 podskupina Rodiny s dětmi a oběti domácího násilí: místnost 111, 1.patro podskupina Děti a mládež

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský

Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence. PhDr. Julius Kopčanský Pracovní skupina prevence kriminality a protidrogové prevence PhDr. Julius Kopčanský 1. Komunitní plán (do r. 2006) Vznik magistrátní komise PK a PP již před rokem 2005 (jiné PS ale již existovaly) Práce

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015

Aktualizace. Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2015 Aktualizace Akčního plánu rozvoje sociálních služeba služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok vypracoval Odbor sociální problematiky Obsah Úvod... 3 Přehled priorit... 4 Rozšířené priority o

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích

Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád a jednací řád Manažerské skupiny a pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Litoměřicích Organizační řád I.Základní ustanovení 1. Organizační strukturu komunitního plánování

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb

Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června 2008 s cílem připravit SWOT analýzu pro oblast sociálních služeb TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY A ROZPOČTEM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Zpráva s výstupy z veřejného setkání v rámci KPSS v MČ Praha 10 dne 2. června

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené

M Ě S T O K A D A Ň Komunitní plánování, skupina č.2 Péče o zdravotně postižené Zápis pracovní schůzky ze dne 12.05. 2009 Místo konání: Mírové náměstí čp.65, kancelář Sdružení zdravotně postižených, místní organizace Kadaň (SZP MO Kadaň) Materiály: 1. Mailová korespondence mezi paní

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7.

Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. Zápis ze společného jednání řídícího týmu a pracovních skupin v rámci projektu v regionu Klatovsko ze dne 12. 7. 2007 Přítomni: - dle prezenční listiny H. Křivohlavá, Mgr. P. Oriniaková, M. Horyna, Z.

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Město Kadaň. Sociální začleňování

Město Kadaň. Sociální začleňování Město Kadaň Sociální začleňování Sociální začleňování Kadaň Ústecký kraj, okres Chomutov, 17 500 obyvatel město si již v minulosti uvědomovalo potřebu řešení problematiky spojené se sociálním začleňováním

Více

NÁVRH KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

NÁVRH KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NÁVRH KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012 2016 V REGIONU KADAŇ KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Toto je pouze návrh dokumentu, který neprošel grafickou ani jazykovou úpravou. 1 Vážení, právě se

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

STANDARD č. 7: PREVENCE

STANDARD č. 7: PREVENCE STANDARD č. 7: PREVENCE Cíle kritéria: 7. Prevence KRITÉRIA 7a) OSPOD aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity ve svém správním

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou

Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Výroční zpráva 2014 projít životem důstojně a s oporou Obsah 1. ČLENSKÁ ZÁKLADNA... 1 2. POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE... 2 3. PŮSOBENÍ... 3 4. BILANCE AKTIVIT ORGANIZACE V ROCE 2014... 4 5. PEČOVATELSKÁ SLUŽBA...

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 25. 7. 2005 Pracovní skupina č. 2 (Zdravotně postižení) Místo konání: budova ČSOB na Mírovém náměstí 65 v Kadani; kancelář Svazu tělesně postižených místní organizace Kadaň

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy

Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin. projektu Komunitní plánování v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Společné setkání řídící skupiny a pracovních skupin projektu v regionu Klatovsko 31. 5. 2007, Klatovy Přítomni: Program: Ing. J. Frič, H. Křivohlavá, Bc. A. Kleinerová, K. Karásek, H. Bílá, M. Kříž, M.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu)

PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) PROGRAM PODPORY SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ VE MĚSTĚ BÍLINA (pravidla ke grantu) 1. Poskytovatel grantu: město Bílina 2. Cíle grantového schématu a) Všeobecný cíl Vytváření podmínek pro naplňování Komunitního

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU. Vyhodnocení ankety pro veřejnost KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA BECHYŇSKU Vyhodnocení ankety pro veřejnost 1. Cíl ankety Předat všem obyvatelům mikroregionu základní informace o projektu Komunitní plánování sociálních služeb

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Integrace osob s PAS na pracovní trh

Integrace osob s PAS na pracovní trh Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Integrace osob s PAS na pracovní trh Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Kadlová APLA-JM o.s.: Kdo jsme? Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem,

Více