Připomínkovací proces základní informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Připomínkovací proces základní informace"

Transkript

1 Připomínkovací proces základní informace Příprava procesu březen 2006 Zpracování materiálu Návrh 1.Komunitního plánu sociálních služeb pro 5 cílových skupin péče. Tisk / tvorba CD Návrhu 1.Komunitního plánu sociálních služeb (20x tištěná podoba; 31x CD) Vytvoření informační a propagační strategie + zapojení zástupců regionálních medií za účelem zvýšení informovanosti o procesu (Kadaňské noviny, CV Týden, KT Kadaň) zpracování Připomínkovacího dotazníku; časového harmonogramu připomínkovacího procesu a základního informačního materiálu k Připomínkovacímu procesu Zajištění distribučních míst Připomínkovací proces duben 2006 Trvání procesu: Distribuce Návrhu 1.KPSS na předem vytipovaná distribuční místa Celý proces byl veden písemnou formou Návrh 1.KPSS byl k dispozici pro odbornou a laickou veřejnost na vytipovaných distribučních místech a také na internetových stránkách Města Kadaně S Návrhem 1.KPSS byli seznámeni členové Rady a Zastupitelstva Města Kadaně a starostové obcí v oblasti pověřeného obecního úřadu Evidence doručených Připomínek Vyhodnocení Připomínkovacího procesu květen a červen 2006 Kategorizace připomínek Projednání a zapracování připomínek: Vznik finální verze 1.Komunitního plánu sociálních služeb města Kadaně Vznik elektronické podoby materiálu Připomínkovací proces 1.Komunitního plánu sociálních služeb, který je uveřejněn na webových stránkách Města Kadaně; případným zájemcům materiál poskytnut na konzultačním místě v tištěné podobě Finální verze 1.KPSS v měsíci červnu předložena Radě a Zastupitelstvu města Kadaně ke schválení či jinému vyjádření 1

2 Připomínky byly rozděleny na: připomínky, které navrhují změnu formulace - projednávají pracovní skupiny připomínky, které navrhují dílčí změnu opatření v 1.KPSS - projednávají pracovní skupiny připomínky zásadního charakteru, které navrhují zrušení opatření nebo navrhují nové opatření nebo změnu cíle - projednává manažerský tým připomínky, které nelze akceptovat pro zapracování V rámci Připomínkovacího procesu bylo zaevidováno celkem 25 připomínek, z toho: 15 připomínek projednávaly pracovní skupiny 10 připomínek projednával manažerský tým Do 1.KPSS bylo zapracováno celkem 20 připomínek. Do 1.KPSS nebylo zapracováno celkem 5 připomínek. Stanoviska vyplývající z Připomínkovacího procesu, z hlediska skladby a počtu připomínek za jednotlivé oblasti péče: Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o seniory probíhal od Celkem bylo zaevidováno: 5 připomínek, z toho: Do 1.KPSS byly zapracovány 4 připomínky Do 1.KPSS nebyla zapracována 1 připomínka. Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o zdravotně postižené probíhal od Celkem bylo zaevidováno: 4 připomínek, z toho: Do 1.KPSS byly zapracovány 2 připomínky Do 1.KPSS nebyly zapracovány 2 připomínky Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o občany se závislostí a o etnické menšiny probíhal od Celkem bylo zaevidováno: 5 připomínek, z toho: Do 1.KPSS bylo zapracováno 5 připomínek Do 1.KPSS nebylo zapracováno 0 připomínek 2

3 Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o občany v přechodné sociální krizi a o občany společensky nepřizpůsobené probíhal od Celkem bylo zaevidovány: 2 připomínky, z toho: Do 1.KPSS byla zapracována 1 připomínka Do 1.KPSS nebyla zapracována 1 připomínka Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS v oblasti péče o rodinu a dítě probíhal od Celkem byly zaevidovány: 2 připomínky, z toho: Do 1.KPSS byla zapracována 1 připomínka Do 1.KPSS nebyla zapracována 1 připomínka Připomínkovací proces Návrhu 1.KPSS pro všechny oblasti péče (průřezové cíle) probíhal od Celkem bylo zaevidováno: 7 připomínek, z toho: Do 1.KPSS bylo zapracováno 7 připomínek Do 1.KPSS nebylo zapracováno 0 připomínek 3

4 Připomínkovací proces jednotlivé připomínky Během celého připomínkovacího procesu bylo shromážděno a zaevidováno celkem 25 připomínek, přičemž každá z Připomínek dostala své evidenční číslo dle pořadí, v jakém byly doručeny na konzultační místo. Připomínka č.1: všechny oblasti péče (průřezový cíl) Připomínka se vztahuje k: Cíl č.3 Vznik Oddělení prevence kriminality a Informační linky Městské police Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček,) Datum projednání: ano - částečně Nesouhlasím s tím, aby bylo oddělení prevence kriminality obsazeno jen preventisty, kteří nejsou strážníky MP s potřebnými zkouškami a oprávněním nosit ze zákona uniformu MP. Uniformu MP smí nosit jen strážník MP. Bylo by škoda kdyby po školách chodil člověk, který nebude v uniformě a s potřebnými zkouškami a oprávněními. Proto navrhuji toto řešení: Preventista /nestrážník/ by mohl být jen jeden, tento by byl zaměstnán na tomto nově vytvořeném místě a zároveň by byl koordinátorem komise prevence. Spolupracoval by s preventisty MP, kteří by pracovali jako doposud. Náplň práce tohoto pracovníka: Vytváření projektů v rámci MP, spolupráce s PČR, školami a jinými organizacemi, vytváření prezenčního materiálu, koordinace preventivních akcí, mluvčí za prevenci MP. Nadále by mohl mít tento pracovník na starosti dopravní hřiště. V určenou dobu by tento pracovník mohl zodpovídat dotazy na nově vzniklé bezplatné Informační linky, jejíž cílem bude informovat občany o nabídce sociálních zařízení a služeb (poskytnutí kontaktních informací na jednotlivé subjekty) atd. Požadované vzdělání: VŠ / popřípadě možnost doplnit si toto vzdělání při zaměstnání/ potřebná několikaletá praxe v tomto oboru s dětmi. Znalost úředního jazyka a práce na PC. 4

5 Připomínka č.2: péče o osoby v přechodné sociální krizi a osoby společensky nepřizpůsobené Připomínka se vztahuje k: Cíl č.2 Podpora bydlení Cíl č.4 Rozvoj vzdělanosti v Kadani a na území její spádové oblasti (POÚ) Pracovní skupina č.4 (pí Antolová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Weissová) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: v současné době nejsou k dispozici jiné prostory (lepší, vhodnější, přístupnější i finančně) v jiné lokalitě -v Cíli 4 v PS 4 není předmětem řešení vzdělávání dospělých; toto je řešeno v Cílích 2 a 3 v PS 3 1.Považuji ubytovací zařízení pro nepřizpůsobivé občany v Prunéřově za časovanou bombu. Myšlenka azylového ubytování je velmi pěkná, ale ne v Prunéřově, který je sám o sobě problémem vyžadujícím řešení. Rozptýlení nepřizpůsobivých do různých lokalit se mi zdá vhodnější než koncentrovat problematické občany do 1 prostoru. 2. pro rozvoj vzdělanosti považuji za nejslabší článek předškolní výchovu romských dětí, ale i dětí ostatních nepřizpůsobivých občanů. Stejně jako u romských dětí bych doplnila osvětovou činnost a dohlížecí činnost (romských) asistentů v rodinách vedoucí k posílání předškolních dětí do zařízení pro předškolní výchovu. 5

6 Připomínka č.3: oblast péče o rodinu a dítě Připomínka se vztahuje k: Cíl č.1 Plavání kojenců a rodičů s dětmi do 4 let Pracovní skupina č.5 (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: - z hygienického hlediska není možné využít bazén na 1.ZŠ -výše finančních nákladů na jednotlivá Opatření: 1.1 = ,- Kč / rok = ,- Kč / rok = ,- Kč / rok 1.4 = ,- Kč + mediál.podpora -ze strany provozovatele služby nebude asi žádné zohlednění v rozpočtu požadováno jediným požadavkem bude možná apel na prostory; záleží však na povaze dotačního titulu K otázce vybudování bazénu pro plavání dětí a rodičů bych navrhovala využít stávající bazén na 1. ZŠ formou pronájmu v odpoledních hodinách, pokud je to z hygienického hlediska možné. Financování: Jen hrubým odhadem půjde o náklady přes 20 mil. Kč, většina opatření počítá se spoluúčastí Města Kadaně, většinou v podobě příspěvku na činnost. Zohlední se to v rozpočtu? 6

7 Připomínka č.4: oblast péče o seniory Připomínka se vztahuje k: Cíl č.1 Vznik Stacionáře pro seniory v DD Kadaň Pracovní skupina č.1 (sl.hanzlíčková, pí Krausová, pí Neprášková, pí Pacholíková, pí Polednová, pí Protivová, pí Raadová, sl.titlbachová) Datum projednání: ano částečně Důvod část.nezapracování: -v současné době nelze odhadnout počet budoucích klientů jen odhad kapacity -do Mapy služeb bude do oblasti vzdělávání jako chybějící služba Jednorázové přednášky pro seniory (ve spolupráci s Měst.knihovnou a muzeem) 1. V opatření Denní stacionář postrádám odhad budoucích klientů, byl proveden průzkum zájmu? 2. V oblasti rozšíření péče o seniory se kromě zapojení nového domova důchodců zaměřit na volné kapacity a odborné a technické zázemí Nemocnice Kadaň. Mám na mysli např. denní stacionář pro seniory, péči o tzv. ležící seniory, sídlo krátkodobé pečovatelské služby. Pro vzdělávání a volnočasové aktivity seniorů více využívat volné kapacity škol v odpoledních hodinách a vzdělanostní potenciál učitelů pro přednášky, kurzy, něco ve stylu univerzity 3.věku. Stejně tak zapojit příspěvkové organizace města knihovnu, muzeum. 7

8 Připomínka č.5: všechny oblasti péče (průřezový cíl) Připomínka se vztahuje k: Cíl č.3 Vznik oddělení prevence kriminality a Informační linky Městské police Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano - částečně Důvod část.nezapracování: do finální verze 1.KPSS bude zapracována pouze část týkající se finančních nákladů v Opatření 3.2. a 3.3 Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci Opatření 3.2: Úprava získaných prostor =výše bude stanovena dle získaných prostor Nájemné + náklady na energie = výše bude stanovena po dohodě s pronajímatelem Vybavení (nábytek; kancelářské potřeby; PC + příslušenství; kopírka; telefon; internet) Celkem: Kč Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci Opatření 3.3: Provoz telefonní linky Provoz Oddělení prevence kriminality (včetně mezd) Mzda: pro 1 zaměstnance Kč ročně /1 zaměstnanec 25 tis hrubého/ Pronájem + elekt.+ telefonní linka, internet Kč ročně. Kancelářské potřeby cca Kč ročně. Celkem: Kč ročně. 8

9 Připomínka č.6: všechny oblasti péče (průřezový cíl) Připomínka se vztahuje k: Nový cíl č.4 Změna jízdního řádu MHD Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano Městská doprava je tu hlavně pro občany a to všech věkových kategorií a proto nechápeme (obyvatelé sídliště D) jak je možné, že rada města schválila výluku některých autobusových spojů ze sídliště D (zastávka před č.p. 1452). ( ) Nevím, proč byly seškrtány skoro veškeré spoje směřující k této zastávce. Od roku 2004 do r.2006 bylo odebráno denně více než polovina spojů pouze na zastávku na sídlišti D. Takové argumenty, jako ono tam nastupuje, nebo vystupuje málo lidí jsou nepřijatelné. Za prvé tomu tak není a kdyby tomu tak mělo i být, tak městská doprava je veřejný prostředek a ne soukromý, aby si určoval co je výnosné a co ne. Hromadná doprava je určena občanům a proto se tak k nim musí město chovat. Žádám tímto, aby byl obnoven rozvrh jízd na sídliště D, před č.p jako v r.2004 a navíc rozšířen o spoje na zastávku Jana Roháče Šuplík.Toto samozřejmě není pouze můj osobní požadavek, přestože ho já reprezentuji, ale většiny obyvatel vrchní části sídliště D a také většiny obyvatel Kadaně, kteří se do těchto míst musí denně dopravit. ( ) 9

10 Připomínka č.7: oblasti péče o zdravotně postižené Připomínka se vztahuje k: Nový cíl: Návrh na pravidelné kontrolování označení míst vyhrazených pro stání automobilů občanů zdr.postižených a následně jejich opětovné uvedení do přijatelného stavu, zejm. po provedení blokových čištění města Pracovní skupina č.2 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, p.paleček, p.zajíc) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: jedná se o technickou záležitost, která se nemusí řešit v rámci 1.KPSS v nejbližší době bude oslovena Městská policie a Technické služby (pokus o řešení situace) Velice mě i jiné občany mrzí, když tělesně postižení, kteří mají své vlastní stání pro automobily označené značnou a bílou barvou na vozovce, se musí doprošovat, aby jim byly bílé dva pruhy, které na vozovce vyznačují místo pro určený automobil, po nějaké době opět přetřeny. Pro občany tělesně postižené je tato záležitost ponižující a město by je nemělo do této situace vůbec dostat. Je pravdou, že při prvním požádání o přidělení místa, žadatel nic neplatí. Je ale také každému jasné, že při čištění města když najedou čistící kartáče na vyznačené pruhy, tak tyto při druhém čištění prakticky zmizí. Pak začne známý kolotoč. Policie požaduje, aby byla vozovka bíle označena a technické služby města zase požadují různé finanční obnosy (nejsou tabulkově určeny) za znovunatření. Proč by ale měl vlastně poškozený občan platit za to, co mu udělali technické služby při úklidu. Proto dávám návrh, aby vždy po tomto jistě záslužném a nutném úklidu, byly tyto místa zkontrolovány a automaticky opět uvedeny do přijatelného stavu. Není to snad pro město taková finanční položka, když si může dovolit zaplatit jeden rok udělání krásné vozovky a druhý rok tuto komunikaci nechat nesmyslně za vyšší náklady odfrézovat. Vůbec nezáleží na tom, že na vlastní omluvu u občanů se hovoří o zpomalení provozu. Když si uvědomíte kolik stojí zaplacení 1m nové vozovky, tak je znovu přetření místa vyhrazeného pro automobil lidí tělesně postižených směšná záležitost. 10

11 Připomínka č.8: oblasti péče o seniory Připomínka se vztahuje k: Cíl č.2 Rozvoj terénních služeb pečovatelské služby Pracovní skupina č.1 (sl.hanzlíčková, pí Krausová, pí Neprášková, pí Pacholíková, pí Polednová, pí Protivová, pí Raadová, sl.titlbachová) Datum projednání: ano Místo názvu cíle: Rozvoj terénních služeb pečovatelské služby Uvádět název: Rozvoj terénní pečovatelské služby 11

12 Připomínka č.9: oblasti péče o zdravotně postižené a oblast péče o seniory Připomínka se vztahuje k: Cíl 3 Vznik Dobrovolnického centra Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano 3.1 Dobrovolnictví aktivita občanů k charakteristice Opatření 3.1: uplatnění dobrovolníků celém spektru sociálních, ale i zdravotních služeb, - v Nemocnici Kadaň., DD a DPS, na poli působnosti většiny skupin KP Péče o etnické skupiny (terénní práce), Péče o občany se závislostí (terénní práce), Péče o občany v sociální krizi/o oběti domácího násilí (terénní práce), v prevenci kriminality (terénní práce, výukové programy), terénní pečovatelská služba, domácí zdravotní péče, domácí hospicová péče, k předpokládaným dopadům Opatření 3.1: provázání spolupráce v komunitě mezi subjekty službu poskytující a subjekty službu přijímající, osobní růst dobrovolníka, kdy darování osobního času a péče vede k nalezení potřebných sociálních návyků, nese si je celým svým životem a dělí se o ně s ostatními, zvýšení jistoty a naděje klienta, kdy přítomnost dobře připraveného dobrovolníka v místě sociálního konfliktu vede k pojmenování problému a k nasměrování pomáhající sociální služby, aktivizace klienta kdy dobrovolník vnáší do mnohdy nezdravě ustáleného prostředí potřebný vzruch a posiluje jeho kulturní, duševní a duchovní prožívání, aktivity dobrovolníků v cílových skupinách komunity působí pozitivně také jako informační tok nápadů, zkušeností, postřehů z různých sociálních oblastí. k předpokládaným organizacím, které se budou podílet na naplnění Opatření 3.1 : ZŠ, ZvŠ, střední školy 3.2 Zajištění provozovatele služby k předpokládaným organizacím, které se budou podílet na naplnění Opatření 3.2: NNO silná zkušenostmi a působící v regionu - DCUL místní zdravotnické zařízení - Nemocnice Kadaň, přijímající organizace místní sociální zařízení DD, přijímající organizace dobrovolníci vyslaní již existujícím DC 12

13 3.3 Zajištění vhodných prostor; zajištění a vzdělávání dobrovolníků k Předpokládané výše finančních nákladů na realizaci Opatření 3.3: Provozní náklady (vč.mzdy ved.prac. ½ úvazku) = ,- Kč / rok Celkem - Roční náklady na provoz: ,-Kč/rok + nájemné 3.4 Programová náplň DC k charakteristice Opatření 3.4: supervize dobrovolníků organizace kampaní k náboru dobrovolníků šíření myšlenky dobrovolnictví prostřednictvím přednášek s osobními svědectvími. k předpokládaným dopadům Opatření 3.4: dobrovolnictví působí pozitivně již svými náborovými aktivitami, prezentacemi, přednáškami ve všech školských zařízeních města, nábor na ÚP mezi nezaměstnanými účast dobrovolníků ve zdravotních službách vede obecně k opravě zkreslených informací o úrovni zdravotní péče, ztotožnění se s principy solidárního zdravotnického systému vede dobrovolníka k jeho podpoře a vylepšování, Zvýšení pozitivní informovanosti občanů. Zvládnutí know-how dobrovolnictví umožní trvalé zařazení této služby do sociálního prostředí města, ale i jeho exportu do dalších obcí v okolí, město s touto službou je vnímáno pozitivně, jako sociálně zdravé, Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci Opatření 3.4: Provozní náklady (vč.mzdy ved. pracovníka ½ úvazku) = ,- Kč / rok k předpokládaným počtům klientů(za den/měsíc/rok) Opatření 3.4: 12 klientů denně se stoupající tendencí k předpokládaným organizacím, které se budou podílet na naplnění Opatření 3.4 : Úřad práce přijímající organizace k předpokládaným finančním zdrojům Opatření 3.4: zastřešující projekt Dobrovolnického centra v Ústí nad Labem využití grantu KÚ Ústí nad Labem MZ ČR, pokud vznikne DC v org. struktuře zdravotnického zařízení 13

14 Připomínka č.10: oblasti péče o zdravotně postižené Připomínka se vztahuje k: Nový cíl 5 Vznik Chráněné dílny s více pracovišti Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Vznik chráněné dílny s více pracovišti: Uměleckotvořivá výrobky charakterů upomínkových, dárkových předmětů, s využitím kadaňských motivů příroda, pamětihodnosti apod. Počítačová tvorba webových stránek, úpravy fotografií, převádění listinných materiálů do elektronické podoby, apod. Prodejna výrobků výrobky označené visačkou chráněná dílna, případně jiné další, Kompletační dílna dílna, kde se pracovníci zabývají kompletací výrobků v některé z jeho výrobních fází, od jiné firmy zadavatele práce. Možností je nepřeberná škála, od přípravy sad a balení kancelářských potřeb, až po distribuci a zasilatelství výrobků a služeb. Financování při vzniku dílny: Příhraniční spolupráce Úřad práce EU SROP, sponzoři Financování dalšího provozu dílny: Úřad práce grantové systémy Město Kadaň sponzoři Spolupráce s již existujícími subjekty využití know-how příslušných NNO vytipování vhodných, dlouhodobě úspěšných NNO Dopady cíle: zaměstnání ZP a handicapovaných osob, nyní bez pracovních aktivit, vznik prostředí pro uplatňování dalších potřebných služeb: o Podporované zaměstnání o Managment sociální ekonomiky (EQUAL, OSF Praha, SKOK,) o pracovní asistence 14

15 Připomínka č.11: oblasti péče o zdravotně postižené Připomínka se vztahuje k: Nový Cíl Vznik chráněného bydlení pro mentálně postižené a handicapované občany Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: -v současné době nejsou známy výsledky nějakého průzkumu, který by se věnoval zájmu o tuto službu prozatím by se tato situace dala řešit podáním žádosti o byt do Domu s pečovatelskou službou -jako chybějící služba bude zařazena do Mapy služeb PS 2 Nový cíl - vznik chráněného bydlení pro mentálně postižené a handicapované občany: výstup z omezující izolace, dlouhodobé řešení krizové situace klienta. maximalizovat možnost osobní volby klienta umožnit klientům život ve vlastním domově s péčí a podporou Vytipování lokality s vhodnými byty: sdružení několika sociálních bytů ve vzájemném sousedství, v dosahu komunity vybudování lokality nové, v blízkosti komunity. Financování nákladů na stavební úpravy: EU MPSV Město prostřednictvím grantového systému Spolupráce s již existujícími subjekty využití know-how příslušných NNO Oslovení vybraných NNO dlouhodobě úspěšných Realizace cíle: Vypracování projektu pro zajištění financování. Zajišťuje projekt manager. Dopady cíle: osamostatnění ZP a handicapovaných občanů při setrvání v komunitě. Přijetí klienta v případě, že je bez odpovídající péče ze strany rodiny, anebo při úmrtí osoby trvale o klienta pečující. využití takového bytu zabrání umístění klienta ve státem zřizovaném ústavu, nebo jeho odcizení na okraji komunity. sebeuplatnění klientů při vzájemné výpomoci bydlících, vytváření přirozených sociálních vazeb, vznik prostředí pro efektivnější uplatnění sociálních aktivit, působících na danou cílovou skupinu, nabízí se přirozená vazba na dobrovolnictví, osobní asistenci, podporované zaměstnávání, zaměstnání v chráněné dílně 15

16 Připomínka č.12: všechny oblasti péče (průřezový cíl) Připomínka se vztahuje k: Vznik cíle 5 Vznik pozice projektového manažera Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Cíl vznik pozice projektového manažera (PM): PM zajišťuje podporu projektům v rámci aktivit KP v přípravě úspěšných projektů při zajišťování financování i jejich realizaci Nízkoprahové sociální programy Volnočasové a zájmové aktivity Volnočasové a zájmové aktivity Mezinárodní spolupráce a dobrovolnictví Zpracovává projekty do operačního programu rozvoje lidských vztahů - OP RLZ opatření 1.1, opatření 2.1, opatření 4.1 PM vykonává poradenskou činnost při posuzování proveditelnosti předložených projektů PM využívá zplnomocnění při obstarávání potřebných podkladů pro žádosti o podporu předložených projektů PM spolupracuje na projektech celé komunity jako Zdravého města, jak v oblasti sociální, tak i školské, sportovní, životního prostředí, udržitelného rozvoje apod. Řídí se dobrovolně sadou 21 kritérií mezinárodního programu Místní Agenda 21, Iniciuje přípravu případného přistoupení města k tomuto programu Moderuje aktivity v komunitě směřující k přistoupení k Národní síti zdravých měst (NSZM) ČR 16

17 Připomínka č.13: oblasti péče o seniory Připomínka se vztahuje k: Cíl č.2 Rozvoj terénních služeb pečovatelské služby Pracovní skupina č.1 (sl.hanzlíčková, pí Krausová, pí Neprášková, pí Pacholíková, pí Polednová, pí Protivová, pí Raadová, sl.titlbachová) Datum projednání: ne Důvod nezapracování: Obecní úřady se mohou o zajištění pečovatelské služby postarat sami v rámci APZ ÚP (VPP, SVÚM); část připomínky spadá do oblasti osobní asistence. Charakteristika opatření Cílem projektu by bylo rozšířit domácí pečovatelské služby do Kadaně i do obcí v okolí, v nichž dosud nejsou služby poskytovány, a tím umožnit seniorům rozvíjet důstojný a plnohodnotný život a zůstat co možná nejdéle v domácím prostředí v okruhu svých blízkých nebo známých. Projekt by zahrnoval zajištění terénní pečovatelské služby, pořízení vybavení nezbytného pro výkon této činnosti, sociální poradenství v domácnostech klientů, aktivizace seniorů formou společných setkání nebo návštěvami dobrovolníků. Předpokládané dopady cíle Cílovou skupinou projektu jsou senioři v Kadani a okolí, většinou osaměle žijící, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu čím dál víc odkázaní na cizí pomoc, kterým zajištění pečovatelské služby umožní žít co nejdéle aktivním životem ve svém přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Služba zajistí klientům: běžné úkony osobní hygieny, popřípadě celkovou koupel, pomoc při oblékání, přesun na invalidní vozík či lůžko, praní prádla včetně žehlení nebo úklid bytu. Umožní klientům obstarat nákupy a pochůzky, ale i doprovod k lékaři nebo pomoc při kulturních či zájmových aktivitách. 17

18 Připomínka č.14: všechny oblasti péče Připomínka se vztahuje k: Ostatní technické úpravy Manažerský tým (pí Grozdanová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Pacholíková, p.paleček) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Formátování souboru *.Word 1. KPSS opravit tak, aby byly aktivní odkazy z Obsahu. Podržením klávesy Ctrl a kliknutím levým tlačítkem myši přejdu na odkaz na příslušné stránce souboru. V souvislostí s touto funkcí naformátovat nadpisy jednotlivých kapitol souboru a založit tak hierarchii číslování kapitol, článků, odstavců, tabulek. Názvy tabulek a grafů sestavit do seznamu s funkcí odkazu, umístěném v závěru souboru 1. KPSS před Seznam použitých zkratek. 18

19 Připomínka č.15: oblasti péče o seniory Připomínka se vztahuje k: ostatní technické úpravy Pracovní skupina č.1 (sl.hanzlíčková, pí Krausová, pí Neprášková, pí Pacholíková, pí Polednová, pí Protivová, pí Raadová, sl.titlbachová) Datum projednání: ano Rozvoj služeb oblast péče o seniory Str.14 v textu, který náleží k Přehledu zařízení nabízející soc.služby, rozvést že všechny zařízení se nacházejí v POÚ Kadaň + doplnit Sdružení seniorů města Kadaně (Sdružení seniorů města Kadaně Sídlo: Golovinova 1356, Kadaň) + zaměnit coby X jako Str.14 u pí Polednové doplnit Str.16 (dále také str. 32, 44, 61, 76)- Mapa služeb doplnit měsíc vzniku (PS 1 4 = leden 2006; PS 5 = únor 2006) + Medicina Podbořany a Petrohrad = označit sv.modře Str.23 doplnit : &Dotazník pro uživatele služeb preferované chybějící služby: navštěvování dobrovolníků pro zajišťování spol.kontaktů si žádalo 45% z 20 respondentů Opatření 3.1: doplnit Předpokládané počty klientů Str.24 Opatření 3.3 (Cíl Dobrovolnictví) : doplnit provozní náklady (vč.mezd) Str.27 Opatření 4.2 : doplnit (Cíl Os.asistence) : doplnit provozní náklady 19

20 Připomínka č.16: oblasti péče o zdravotně postižené Připomínka se vztahuje k: ostatní technické úpravy Pracovní skupina č.2 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, p.paleček, p.zajíc) Datum projednání: ano Rozvoj služeb oblast péče o zdravotně postižené Str.30 v tabulce, která náleží k Přehledu zařízení nabízející soc.služby, rozepsat SSSCH Str.32 (dále také str. 16, 44, 61, 76)- Mapa služeb doplnit měsíc vzniku (PS 1 4 = leden 2006; PS 5 = únor 2006) Str.34 doplnit : v tabulce Druh využívaného zařízení (služby) Home Care Str.34 doplnit : v tabulce Spektrum nabízených služeb půjčovna komp.pomůcek : kolik osob v roce

21 Připomínka č.17: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny oblast péče o os.v přech.soc.krizi a os.spol.nepřizpůsobené Připomínka se vztahuje k: ostatní technické úpravy Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Pracovní skupina č.4 (pí Antolová, sl.hanzlíčková, p.mědílek, pí Weissová) Datum projednání: (PS 3); (PS 4) ano Rozvoj služeb oblast péče o etnické menšiny a osoby se závislostí Str. 44 (dále také str. 16, 32, 61, 76)- Mapa služeb doplnit měsíc vzniku (PS 1 4 = leden 2006; PS 5 = únor 2006) Str.53 Opatření 3.2 a 3.3 (Cíl Vznik KC v Prunéřově) : doplnit : finanční náklady Rozvoj služeb oblast péče o osoby v přech.soc.krizi a spol.nepřizpůsobené Str. 61 (dále také str. 16, 32, 44, 76)- Mapa služeb doplnit měsíc vzniku (PS 1 4 = leden 2006; PS 5 = únor 2006) Str.71 Opatření 3.2 a 3.3 (Cíl Vznik Denního centra služeb) : doplnit : finanční náklady 21

22 Připomínka č.18: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny Připomínka se vztahuje k: Cíl 2 Terénní sociální pracovník pro romskou problematiku Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Terénní sociální pracovník pro romskou problematiku Předpokládané dopady Opatření : - zlepšení pravidelné školní docházky dětí - zapojení dětí do volnočasových aktivit - zvýšení úrovně bydlení a hygieny - zvýšení motivace klientů k úhradě svých pohledávek Předpokládané finanční zdroje : Úřad vlády (program Podpora terénní práce) 70 % Město Kadaň 30 % 22

23 Připomínka č.19: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny Připomínka se vztahuje k: Cíl 3 Vznik Komunitního centra v Prunéřově Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Cíl 3 změna Krátkého popisu cíle, změna popisu opatření, které vedou k naplnění cíle Krátký popis cíle : - V areálu Prunéřov bude vybudován objekt Komunitního centra. Tento objekt bude sloužit co nejširšímu okruhu lidí žijících v lokalitě Prunéřov. Jedná se o nízkoprahové zařízení, které by mělo být využíváno k sociální práci a volnočasovým aktivitám. Dále by měl objekt sloužit jako zázemí pro sociální pracovníky, kteří budou vykonávat sociální práci přímo v terénu. - V objektu Komunitního centra Prunéřov budou prováděny různé typy aktivit (Dětský klub, Mateřské centrum, příprava na vyučování /doučování/, volnočasové aktivity pro děti, volnočasové aktivity pro dospělé, poradenství vzdělávání a motivace, krizová intervence apod.) Opatření, které vedou k naplnění cíle : 3.1 Projekt + studie proveditelnosti 3.2. Výstavba nového objektu KC v Prunéřově 3.3 Vybavení KC, mediální podpora, výběr působících subjektů 3.4. Navázání spolupráce se subjekty a vytvoření programu centra 23

24 Připomínka č.20: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny Připomínka se vztahuje k: Cíl 3 Vznik Komunitního centra v Prunéřově Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Datum projednání: ano -přeformulovat Předpokládané dopady v Opatření 3.1 Předpokládané dopady Opatření : - bude vytvořen koncept pro vybudování Komunitního centra v Prunéřově - bude zajištěno částečné financování projektu Komunitního centra 24

25 Připomínka č.21: oblasti péče o os.se závislostí a o etnické menšiny Připomínka se vztahuje k: Cíl 3 Vznik Komunitního centra v Prunéřově Pracovní skupina č.3 (sl.hanzlíčková, pí Pacholíková, pí Chrzová, pí Mrázová, p.petický, pí Smrtová, pí Valvodová, pí Vaníčková) Datum projednání: ano (s malými pozměňovacími návrhy) Předpokládané dopady opatření : - výrazné zlepšení podmínek pro sociální práci v lokalitě Prunéřov - rozšíření nabídky činností jednotlivými poskytovateli - snižování sociálně nežádoucích jevů Předpokládané výše finančních nákladů na Opatření : Celkem : cca ,-Kč Předpokládané finanční zdroje : Grantové schéma, Podpora sociální integrace v regionech Ústeckého kraje, dotační tituly EU 70 % Město Kadaň (spoluúčast na projektu) 30 % 25

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Realizátor:

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6

Komunitní plánování sociálních služeb... 3 Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 Základní popis území... 6 PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU SMIŘICE NA OBDOBÍ 2014-2016 Obsah 1. Komunitní plánování sociálních služeb... 3 2. Plánování sociálních služeb na Smiřicku... 4 3. Základní popis území... 6 3.1 Identifikace

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013

Komunitní plán Města Mimoně. období 2008-2013 Komunitní plán Města Mimoně období 2008-2013 PODĚKOVÁNÍ Ráda bych poděkovala všem, bez jejichž přispění by 1. komunitní plán sociálních služeb města Mimoně nemohl vzniknout. Za podporu procesu komunitního

Více

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016

Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 Strategický plán sociálního začleňování v Poběžovicích na léta 2014 2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 POPIS VÝCHOZÍ SITUACE... 4 CHARAKTER REGIONU... 5 SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ... 7 POPIS LOKALIT... 8 ROLE AGENTURY

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016

STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 STRATEGICKÝ PLÁN LOKÁLNÍHO PARTNERSTVÍ SOKOLOV PRO OBDOBÍ 2014-2016 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 1 Lokální partnerství Sokolov... 1 Role Agentury pro sociální začleňování od 1. července 2014 vzdálená podpora...

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více