Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filozofie ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z EKONOMIE Ekonomie v předmětu základy společenských věd na vyšším stupni gymnázia Filip Fischer FJ-SV vedoucí práce: PhDr. Milena Tichá, CSc / LS 3. ročník

2 Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci s názvem Ekonomie v předmětu základy společenských věd na vyšším stupni gymnázia napsal samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. V Praze dne

3 Obsah ANOTACE 1. ÚVOD 1.1 Seznámení s tématem 1.2 Formulace problému 1.3 Metodologické otázky 2. VÝUKA EKONOMIE V RÁMCI ZSV 2.1 Cíl žáka a učitele ve vztahu k vyučovanému předmětu 2.2 Časová dotace a kurikulární dokumenty 2.3. Didaktické zpracování vybraných okruhů z ekonomie pro učitele ZSV Obecné pojmy Tržní ekonomika Trh práce Hospodářská politika Světová ekonomika 3. ZÁVĚR 4. POUŽITÁ LITERATURA

4 ANOTACE Cílem ročníkové práce je popsat obsah a strukturu předmětu ekonomie v rámci základů společenských věd na vyšším stupni gymnázií. Práce se ve své teoretické části zaměřuje na obsahovou analýzu vybrané učebnice základů společenských věd se zřetelem na její využití vzhledem ke školnímu vzdělávacímu plánu, určujícímu hodinovou dotaci vyučovaného předmětu. Zdrojem pro porovnání obsahové stránky zvolené učebnice je monografie určená vysokoškolským studentům jiných než ekonomicky zaměřených oborů. Vzhledem k volbě tématu je práce do značné míry pojata i ze stránky didaktické a ve své praktické části se snaží navrhnout možná řešení pro efektivní výuku ekonomie na gymnáziích. Práce je tak využitelná pro budoucí povolání učitele jako doprovodný manuál pro nárys tematických plánů či konkrétní přípravy do hodin společenských věd v průběhu školního roku. Můžeme tedy konstatovat, že zvolené téma má interdisciplinární charakter a svým obsahem zasahuje nejen do předmětu ekonomické teorie, ale i do oborové didaktiky a školní pedagogiky.

5 1 ÚVOD 1.1 Seznámení s tématem Téma práce je zaměřeno na postavení ekonomie v rámci předmětu základy společenských věd na vyšším stupni gymnázia a podrobně zkoumá možnosti výuky základů této vědní disciplíny s ohledem na časové dispozice a kurikulární dokumenty. Svým obsahem se práce obrací především ke skupině budoucích učitelů základů společenských věd a navrhuje možnosti jak žáky uvést do daných kapitol a připravit je tak k maturitní zkoušce z výše uvedeného předmětu. 1.2 Formulace problému Základy společenských věd jsou předmětem, jehož vzdělávací obsah je utvářen početnou skupinou samostatných vědních disciplín. Ty jsou podle pilotní verze Rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání rozčleněny do více vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Naším cílem je vytvořit pevnou strukturu pro vzdělávací obsah základů ekonomie, uvědomit si, které z kapitol jsou pro žáka gymnázia důležité a jak je může učitel v omezené časové dotaci kvalitně prezentovat. Neméně důležité je i zhodnocení, zda učebnice ekonomie staršího vydání plně odpovídá vzdělávacímu obsahu dle rámcově vzdělávacího programu, anebo zda je rámcově vzdělávací program jen jinou formulací kompetencí, kterých má žák v průběhu studia nabýt, ale vzdělávací obsah zůstává v podstatě stejný. 1.3 Metodologické otázky Při tvorbě ročníkové práce bylo využito komparace nových školských dokumentů s učebnicemi ekonomie a základů společenských věd. Zdrojem pro didaktickou část se stalo skriptum Vysoké školy ekonomické v Praze pro obor didaktika předmětu ekonomické teorie. Problematika byla pozorována i v hodinách základů společenských věd na Gymnáziu dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem.

6 2 VÝUKA EKONOMIE V RÁMCI ZSV 2.1 Cíl žáka a učitele ve vztahu k vyučovanému předmětu V první řadě je třeba si uvědomit, jaký je cíl žáka gymnázia ve vztahu k vyučovanému předmětu. V případě ekonomie je cílem osvojit si základní pojmy z daného vědního oboru a umět porozumět jejich obsahu. Stejně tak je nutné umět jednotlivé pojmy interpretovat a umět je použít na správném místě. Důvodem je skutečnost, že ekonomická terminologie je přítomná v řadě mediálních zpráv a žák by měl získat základní orientaci v ekonomice své země, a to i v rámci evropského a celosvětového kontextu. Kromě toho se žák střední školy nachází ve věku, kdy vstupuje do řady nových sociálních rolí (držitel bankovního účtu, uchazeč o sezónní zaměstnání na dohodu o provedení práce, potenciální volič a jiné), kde je mu znalost základů ekonomie užitečná. Cílem učitele je tedy vytvoření takové struktury, která žákům bude užitečná, která nevynechá podstatný obsah vzdělávání, ale zároveň nebude zasahovat do větší hloubky, než je pro studenta gymnázia nutná. Cíl jednotlivých hodin musí být: a) specifický: cíl, kterého chce učitel dosáhnout, musí být předem jasně stanoven b) měřitelný: učitel musí mít možnost hodnotit, zda bylo cíle dosaženo c) akceptovatelný: učitel musí klást na žáka takové nároky, které jsou na jeho úrovni přijatelné d) realizovatelný: učitel musí vzít v potaz organizační stránku a takové materiální zabezpečení, aby cíl mohl být splněn e) termínovaný: prostor pro plnění cíle je třeba správně časově rozvrhnout 2.2 Časová dotace a kurikulární dokumenty Umístění oboru ekonomie do čtyřletého cyklu předmětu základy společenských věd závisí na vyučujícím. Při rozdělování všech vyučovaných oborů je ale dobré přihlédnout k tomu, jakou má znalost ekonomie prioritu před ostatními obory a v jakém věku žáka je vhodné se ekonomii věnovat. Neméně důležité je zvážit kombinaci s ostatními obory, protože je spektrum společenskovědních oborů velmi rozsáhlé a některým nelze věnovat celý rok.

7 Logika a etika byly z přehledu záměrně vyřazeny, protože je lze pojímat jako součást filozofie a prostor jim není věnován samostatně. Možné řešení navrhuje následující tabulka: příloha 2.2.a : návrh hodinové dotace předmětu ZSV ročník věk předmět časová dotace předmět časová dotace 1. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 2. pololetí 1.r. (kvinta) politologie 15 právo 15 2.r. (sexta) ekonomie 15 ekonomie 15 3.r. (septima) psychologie 30 sociologie 30 4.r. (oktáva) filozofie 30 filozofie 30 Časová dotace 15 vyučovacích hodin o délce 45 min. byla navržena pro jednu hodinu výuky týdně s přihlédnutím k prázdninám, státním svátkům a školním exkurzím. Zvolený počet je evidentně nízký, ale vychází tak ze standardu kurikulárních dokumentů. Prakticky jen u dvou oborů může učitel dle priority využít zvýšené hodinové dotace nebo předmětu věnovat celý školní rok. Od toho by se mělo odvíjet i rozložení a počet maturitních otázek v rámci daného předmětu. Jako příklad využijme zadání maturitních otázek ze dvou odlišných gymnázií v Ústí nad Labem: příloha 2.2.b : počet maturitních otázek pro jednotlivé oblasti ZSV společenskovědní obor počet otázek zadání 1 počet otázek zadání 2 politologie 1 2 právo 3 1 ekonomie 4 3 psychologie 4 3 sociologie 3 2 filozofie 10 9 V obou případech je evidentní nevyváženost počtu maturitních témat vůči rozsahu a důležitosti (myslí se praktické využití oborů po vystudování gymnázia) jednotlivých oborů. Společenskovědním oborům ve zvolených případech jednoznačně dominuje filozofie, relativně velký prostor je věnován i ekonomii a psychologii, avšak sociologie, právo a politologie nepatří mezi stěžejní obory. Podle pilotního rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání zasahuje předmět ekonomie do dvou vzdělávacích oblastí. Nejprve se s ní můžeme setkat ve vzdělávací oblasti člověk a společnost, kde se zaobírá mezinárodními vztahy, konkrétně mezinárodní ekonomickou integrací, procesem globalizace, významem a výhodami spolupráce v rámci

8 mezinárodních integračních seskupení a mezinárodních organizací a podstatou fungování Evropské unie. Následně se s ekonomií setkáváme i ve vzdělávací oblasti člověk a práce, kde se významným způsobem střetává s právem. Zde je pozornost věnována problematice zaměstnanosti a nezaměstnanosti, trhu práce, osobnímu managementu pracovní aktivity, tržní ekonomice a ekonomickým subjektům, bankovní soustavě a financím, sociální politice státu a také fiskálnímu a monetárnímu přístupu ve státní politice. V tabulce na následující straně můžeme vidět zajímavé srovnání toho, jak k rozdělení různých kapitol z ekonomie přistupují různé zdroje. Struktura středoškolské učebnice od Bohuslava Eichlera z roku 1997 plně odpovídá požadavkům pilotního rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Jediné v čem se oba dva zdroje liší, je uspořádání. Detailnějším studiem zjišťujeme, že je rozvržení ekonomických okruhů v rámci RVP chaotické a je třeba tyto okruhy hledat ve více vzdělávacích oblastech. Obsah jmenované středoškolské učebnice je ucelenější a vytváří tak přehlednou osnovu pro náplň maturitní zkoušky. V tabulce můžeme vidět i existující znění maturitních otázek ústeckého gymnázia a zjišťujeme, že jde o návrh, který předchozím dokumentům neodpovídá. Tato skutečnost je způsobena snahou snížit celkový počet maturitních otázek z ekonomie na minimum a dát tak prostor ostatním společenskovědním disciplínám. Srovnáním docházíme k závěru, že by bylo v tomto případě vhodnější vzhledem k vlastní navrhované časové dotaci zvýšit počet maturitních otázek ze čtyř na sedm, čímže by zadání bylo blíže jak učebnici, tak kurikulárnímu dokumentu. Pro informaci můžeme přihlédnout i k didaktice předmětu ekonomické teorie Vysoké školy ekonomické v Praze, která za stěžejní považuje šest okruhů a postupně se dostává od obecných pojmů přes nauku o trhu, hospodářské politice, výrobě a rozdělování až k problémům světové ekonomiky. S překvapením se však jako jediný zdroj nevěnuje otázce právních subjektů v tržní ekonomice a neinformuje nás tak o právní úpravě podnikání v České republice. Přestože tuto kapitolu můžeme považovat spíše za součást pracovního práva, je třeba brát ohled na rámcově vzdělávací program a tento okruh do výuky na vyšším stupni gymnázia zařadit. Vzhledem k objemu učiva, jeho obsahu a náročnosti můžeme považovat navrhované řešení 30 vyučovacích hodin v délce 45 minut pro žáky druhého ročníku čtyřletého gymnázia či sexty osmiletého cyklu za ideální.

9 2.3 Didaktické zpracování vybraných okruhů z ekonomie pro učitele ZSV Předmětem této kapitoly je konkretizace obsahu učiva vybraných tematických celků a jejich didaktické zpracování. Důležité je i vymezení základní ekonomické terminologie pro dané okruhy, kterou by měl žák gymnázia ovládat v českém i anglickém jazyce. Následující didaktické zpracování vychází od kapitoly obecných ekonomických pojmů, zabývá se charakteristikou a fungování trhu, státním hospodářstvím a postavením národní ekonomiky ve světové ekonomice Obecné pojmy Terminologie: ekonomie, ekonomika, pozitivní ekonomie, normativní ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, statky, volné statky, ekonomické statky, služby Terminology: economics, positive economics, normative economics, microeconomics, macroeconomics, goods, free goods, economics goods, services Úvod do studia obecných pojmů by měl být zahájen definicí samotného pojmu ekonomie. Učebnice nám nabízí různé, více či méně rozvinuté definice pojmu ekonomie, proto je dobré vycházet z žákovských prekonceptů a nechat třídu nejprve formulovat definici vlastní. Tu je pak dobré porovnat s různými platnými definicemi a společně s žáky vybrat takovou formulaci, která by nejen vystihovala předmět zkoumání zmíněné vědy, ale byla zároveň pro celou třídu srozumitelnou. K vymezení můžeme použít například tyto definice: Ekonomie se zabývá studiem organizačních forem, jejichž prostřednictvím lidstvo řeší fundamentální problém vzácnosti. Potřeby každé společnosti přesahují možnosti disponibilních zdrojů (výrobních faktorů), musí proto existovat mechanismus, který tyto zdroje alokuje mezi vzájemně si konkurující užití. 1 Ekonomie je věda o tom, jak společnost využívá omezené (vzácné) zdroje k výrobě užitečných statků a jak tyto statky rozděluje mezi různé skupiny svých členů. 2 1 SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W.D. Ekonomie. Praha : Svoboda, Podle VLČEK, J. Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemie, s. ISBN: ROTPORT, M. Didaktika předmětu ekonomické teorie. Praha : Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, s. ISBN

10 Ekonomie je zpravidla chápána jako věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v ekonomickém (hospodářském) životě společnosti. 3 Všechny tři uvedené definice vymezují ekonomii jako vědu o směně a volbě a vychází z úvahy, že zdroje jsou omezené či vzácné, zatímco potřeby lidí jsou neomezené, či přesahující velikost zdrojů. První definice by mohla být pro žáky nepochopitelná, proto v dalších nabízených formulacích docházíme ke zjednodušení a zobecnění. Dalším podstatným bodem je rozlišení ekonomie a ekonomiky, což může činit problém vzhledem k anglické terminologii. Ta totiž hovoří o normativní ekonomii, která se zabývá ekonomickou analýzou a řeší jednotlivé otázky teoreticky, a o pozitivní ekonomii, která popisuje ekonomickou realitu (toto vymezení je adekvátní vůči české ekonomice). Kromě dalších pojmů, tj. rozlišení makroekonomie a mikroekonomie a vysvětlení toho, co jsou statky je vhodné kapitolu obecných pojmů obohatit o další didaktické aktivity, aby vysvětlování pojmů nebylo příliš monotónní a aby se vyučování nestalo pouhým monologem učitele. Zajímavá může být textová analýza českého či zahraničního tisku v oblasti ekonomiky. Úkolem žáka, který se stává aktivním členem vyučovacího procesu, je vybrat v autentickém dokumentu pojmy týkající se ekonomie a ekonomiky a pokusit se je vysvětlit. Podobný úkol se může vztahovat i k dalším kapitolám, které jsou v průběhu školního roku probírány. Příklad této aktivity můžeme vidět v níže uvedených novinových článcích ve dvou jazykových verzích. Rozbor českého textu připadá v úvahu jako výchozí text, články v anglickém či jiném jazyce můžeme brát jako rozšiřující nástavbu pro zlepšení jazykové kompetence na úrovni B1-B2 4 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento návrh představuje interdisciplinární koncepci výkladu, což je plně v souladu se základní myšlenkou rámcově vzdělávacích programů. 3 EICHLER, B., RYSKA, R., SVOBODA, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha : Fortuna, 1997, 165 s. ISBN CONSEIL DE l EUROPE. Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris : Didier, s. ISBN

11 příloha a : textová analýza v českém tisku 5 Další dvě burzy našly společnou řeč. Za 77 miliard Red eko Stockholm - Vzájemné propojování světových burz nebere konce. Když se americké burze Nasdaq nepodařilo získat Londýnskou burzu (LSE), koupí alespoň skandinávskou OMX. Dá za ni 3,7 miliardy dolarů, tedy přes 77 miliard korun. Fúzi již podpořily správní rady obou i klíčoví akcionáři. "Budoucnost burz spočívá v technologii, flexibilitě a rozsahu služeb," řekl k chystanému spojení s OMX generální ředitel Nasdaqu Robert Greifeld. Spojování sil největších světových akciových parketů se v posledních měsících stalo velkým hitem. Newyorská burza z Wall Street vytvořila společnou skupinu s panevropskou Euronext, Deutsche Boerse se chystá na propojení s americkou International Securities Exchange. Nasdaq má dlouhodobě zájem o burzu v Londýně. Nejnovější nákup skandinávské OMX by prý mohl přesvědčit akcionáře LSE, že jsou Američané dostatečně silným partnerem. Již nyní drží Nasdaq v londýnské burze třicet procent. pojmy: burzy, propojování burz, fúze, akcie, služby, technologie, flexibilita, akciové parkety okruhy: burzy, akciové společnosti, globalizace příloha b : textová analýza v zahraničním tisku 6 Russia tries to keep politics out of business By Andrew E. Kramer, Published: May 25, 2007 This past week, President Vladimir Putin suggested government oil revenue might be invested in the Russian stock market to prop up the lagging performance of state companies, something that would signify an even greater interventionist economic policy by the Kremlin. This prompted a blistering note to investors by Goldman Sachs suggesting that the liberal wing might be losing influence over economic policy. pojmy: zisk, investice, akcie, státní společnosti, zásahy státní politiky okruhy: finance, podniky, státní hospodářská politika 5 Aktuálně. Další dvě burzy našly společnou řeč. Za 77 miliard. [online], [citováno ]. Dostupné na : <www.aktualne.cz> 6 KRAMER, A.E. Russia tries to keep politics out of bussiness. Herald s tribune [online], [citováno ]. Dostupné na : <www.iht.com>

12 2.3.2 Tržní ekonomika Terminologie: trh, nabídka, poptávky, elasticita nabídky a poptávky, množství, cena, rovnovážná cena, spotřebitel, peníze, kapitál, konkurence Terminology: market, supply, demand, elasticity of supply and demand, quantity, price, equilibrium price, consumer, money, capital, competition Východiskem pro studium trhu je zodpovězení na základní tři otázky, které tržní mechanismus řeší: Co vyrábět? o tom, co se vyrábí rozhoduje poptávka kupujících a technologická vymoženost výrobce, cena vzniká na základě platební síly kupujícího a ochoty výrobce za tuto částku prodávat Jak vyrábět? zdroje jsou voleny tak, aby byly s výrobou spojeny co nejmenší náklady Pro koho vyrábět? cílem je zajištění potřeb kupujícího, zisky jsou přerozděleny mezi výrobce a držitele výrobních prostředků Můžeme říci, že trh je považován za společenské uspořádání směny. Než se podíváme na jednotlivé subjekty trhu, je dobré zmínit rozdíly mezi centrálně plánovanou ekonomikou a tržními principy. Trh je ve své podstatě systém organizace vzájemných vztahů mezi nabídkou a poptávkou, který určuje pravidla, podle nichž kupující a prodávající stanovují ceny za kupovaná a nabízená množství. Motorem pro efektivní fungování trhu se stává konkurence. Chování spotřebitele závisí na důchodu, který je omezený a na naléhavosti potřeb, které spotřebitel má. V pojetí západoevropského myšlení je spotřebitel vždy snaží o zvýšení svého spotřebitelského užitku. Po vysvětlení základních principů fungování trhu je vhodné žáky seznámit s grafem vypovídajícím o střetu nabídky a poptávky na trhu. Na něm lze vysvětlit vznik rovnovážné ceny, tedy částky, kterou je ochoten kupující za daný statek nabídnout a která je zároveň lukrativní pro výrobce. Složky trhu můžeme rozdělit následujícím způsobem: trh zboží zde se střetává nabídky a poptávka statků a služeb trh finanční zde se střetává nabídka a poptávka peněz, cenných papírů a kapitálu trh práce zde se střetává nabídka práce a poptávka po práci

13 příloha a : subjekty trhu 7 příloha b : rovnováha nabídky a poptávky 8 V rámci nauce o trhu se můžeme nadále věnovat funkci peněz a můžeme se zmínit o formách hotovostního a bezhotovostního platebního styku. V této souvislosti lze hovořit o měně a jejím kurzu (konvertibilita měny, fixní a pohyblivý kurz), o převodech měny v bezhotovostním styku a také o společné evropské měně, jejích výhodách a nevýhodách. Poslední bodem této kapitoly je bankovní soustava, odlišení komerční banky od národní banky a nalezení základních funkcí komerční banky. další pojmy: banka (bank), komerční banka (commercial bank), národní banka (national bank), měna (currency), měnový kurz (exchange rate) floating (pohyblivý) fixed (fixní), směnitelnost (convertibility), hotovost (cash), bankovní účet (bank account) 7 EICHLER, B., RYSKA, R., SVOBODA, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha : Fortuna, 1997, 165 s. ISBN VLČEK, J. Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemie, s. ISBN:

14 2.3.3 Trh práce Terminologie: trh práce, nabídka práce, poptávka po práci, nezaměstnanost, cenné papíry, zisk, mzda Terminology: labor market, labor supply, labor demand, unemployement, securities, profit, wage Trh práce je specifickou složkou celého tržního mechanismu, proto je vhodné se jím zabývat v samostatné kapitole. V návaznosti na předchozí kapitolu můžeme práci charakterizovat jako každou účelně zaměřenou tělesnou a duševní činnost, která je zaměřena na dosažení výnosu případně důchodu, tj. slouží k uspokojování potřeb. 9 Žák bych se měl v nauce o trhu práce blíže seznámit s problematikou nezaměstnanosti a naučit se vysvětlit příčiny tohoto fenoménu. Problém by se měl naučit konkretizovat na příkladu vlastní obce či regionu. Mnohem významnější je ale pro žáka seznámení s formami podnikání a typy podniků (akciová společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost). Žák by měl v návaznosti využít na již nabyté poznatky z předchozího pololetí v oblasti pracovního práva a měl by umět rozlišit podnikání fyzické a právnické osoby. Důraz ze strany učitele by měl být kladen na možnost zaměstnání formou pracovní smlouvy na dobu určitou či neurčitou, formou dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, stejně tak jako na možnost samostatného podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná. Učitel by měl žáka seznámit s postupem a podmínkami pro získání živnostenského listu a s provozováním živnosti. Jde o kapitolu velmi důležitou, která není jen přípravou pro maturitní zkouškou, ale je významná pro budoucí uplatnění žáka na trhu práce. Vzhledem k nízké hodinové dotaci pro obor práva je možné kapitolu pracovního práva díky uvolněnosti rámcově vzdělávacího programu zahrnout do ekonomického bloku. 9 SCHOLZ, HEINEN, HAGEMANN. Národohospodářská nauka. Köln : H. Siam, Podle ROTPORT, M. Didaktika předmětu ekonomické teorie. Praha : Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, s. ISBN

15 2.3.4 Hospodářská politika Terminologie: hospodářská politika, fiskální politika, měnová politika, rozpočet, hrubý domácí produkt, daně, inflace, deflace Terminology: economic policy, budget policy, monetary policy, budget, gross domestic product, taxes, inflation, deflation Při výkladu je třeba vycházet z toho, že hospodářská politika je činnost, při níž stát používá určitých nástrojů, aby ovlivnil ekonomický a sociální vývoj, přičemž se snaží dosáhnout určitých cílů. Od této definice se můžeme dostat k základnímu vymezení principů keynesiánského přístupu (fiskální politika) a neoklasického přístupu (monetární politika) v rozpočtové politice. Žák by měl v této souvislosti dokázat jmenovat nástroje hospodářské politiky a zhodnotit, do jaké míry může stát do ekonomiky zasáhnout a jaké jsou dopady státních zásahů do ekonomiky. Rovněž by měl být seznámen s tím, jaké jsou zdroje příjmů do státního rozpočtu a do jakých oblastí jsou státní finance investovány. Žák musí umět jmenovat držitele rozhodovací pravomoci v oblasti hospodářské politiky (parlament, vláda, centrální banka) a zhodnotit, do jaké míry ovlivňují hospodářskou politiku kromě státních orgánů mezinárodní a nadnárodní organizace. Kromě nejobecnějších informací o hospodářské politice je třeba zmínit strukturu daňové soustavy a rozdíl mezi přímými (daně odčerpávané z důchodu poplatníka na základě výměru) a nepřímými daněmi (daně zahrnuté v ceně statků a služeb). Z didaktického hlediska je zajímavé srovnání daňových sazeb v rámci jednotlivých evropských států a legislativa při vracení DPH z koupě učiněné v zahraničí. Na praktický příkladech lze poukázat na to, zda je koupě některých statků v zahraničí pro spotřebitele výhodná či nikoliv. příloha a : Daňové sazby Při koupi nového motorového vozidla v zahraničí si může spotřebitel vybrat, zda DPH zaplatí v dané zemi nebo v České republice. Díky odlišnosti sazby pro daň z přidané hodnoty by se mu koupě v některých státech vyplatila, jinde by však prodělal. U ojetých vozidel je však třeba DPH zaplatit přímo v zahraničí a daň posléze v České republice deklarovat.

16 V poslední části této kapitoly se budeme zajímat o inflaci a deflaci jako makroekonomické veličiny a budeme zkoumat příčiny jejich přítomnosti v reálné ekonomice. Žák by měl rovněž vědět, jaká míra inflace je v současné době považována za standardní a nenarušuje celkový chod ekonomiky Světová ekonomika Terminologie: mezinárodní organizace, integrace, globalizace, regionalizace, Mezinárodní měnový fond, Světová banka Terminology: international organisation, integration, globalization, regionalisation, International Monetary Fund, World Bank Východiskem pro výklad světové ekonomiky jako celku je charakteristika ekonomiky národní a jejího postavení vůči ekonomikách jiných států. Po žákovi sice můžeme požadovat přehled o aktuálním dění, ale mnohem podstatnější pro pochopení celého okruhu jsou kritéria, podle kterých hodnotíme ekonomiku daného státu za vyspělou či nikoliv. Mezi tato kritéria je třeba zahrnout ekonomický růst, míru inflace, míru nezaměstnanosti a vnější zadluženost. Po této charakteristice můžeme přejít k současným projevům světové ekonomiky, mezi které patří procesy globalizace a regionalizace. Tyto pojmy lze spojit s výkladem o vzniku a vývoji integračních seskupení v rámci různých světových regionů. Pro ukázku lze využít mapy v příloze a Pro výklad je možné využít této struktury: co je to ekonomická integrace, uvést příklady a současný vývoj co je to mezinárodní organizace, uvést příklad organizací a jejich poslání, uvést příklad vzájemné spolupráce různých mezinárodních organizacích na velkých projektech v oblasti kultury a vzdělávání samostatně hovořit o Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance vést s žáky diskusi o prognózách v oblasti vývoje ve světové ekonomice

17 příloha a : integrační seskupení a mezinárodní organizace10 3 ZÁVĚR Na základě práce můžeme vyhodnotit klady a zápory různých středoškolských učebnic základů společenských věd, zejména po stránce uspořádání a obsahu jednotlivých kapitol ve vztahu k pilotnímu rámcově vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání. Práce je prakticky využitelná pro učitele základů společenských věd, který k ní může přihlédnout při tvorbě vlastního schématu pro výuku ekonomie ve svém předmětu. Klíčové okruhy jsou doprovázeny grafy, tabulkami a jinými přílohami, které odkazují k možným didaktickým aktivitám a k efektivnímu doplnění výkladu. Práce je inovativní v tom, že vyučujícímu nabízí seznam základní terminologie pro klíčové okruhy, a to ve dvou jazykových verzích. V tomto smyslu se práce odráží od interdisciplinárního pojetí nových kurikulárních dokumentů a je tak aktuální pro nastupující generaci učitelů společenských věd. 10 TOMEŠ J., JELÍNEK R. Školní atlas dnešní svět. Praha : Terra, s. ISBN

18 4 POUŽITÁ LITERATURA VLČEK, J. Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemie, s. ISBN: ROTPORT, M. Didaktika předmětu ekonomické teorie. Praha : Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, s. ISBN EICHLER, B., RYSKA, R., SVOBODA, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha : Fortuna, 1997, 165 s. ISBN CONSEIL DE l EUROPE. Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris : Didier, s. ISBN Aktuálně. Další dvě burzy našly společnou řeč. Za 77 miliard. [online], [citováno ]. Dostupné na : KRAMER, A.E. Russia tries to keep politics out of bussiness. Herald s tribune [online], [citováno ]. Dostupné na : <www.iht.com> TOMEŠ J., JELÍNEK R. Školní atlas dnešní svět. Praha : Terra, s. ISBN KONTAKT Jméno: FILIP FISCHER Spojení: gym-ul.cz

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství Národní hospodářství VY_32_INOVACE_11_03_01 Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem je seznámit žáky se základní problematikou

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

2. Zařazení a význam učiva. 3. Tvorba obsahu učiva. Podstata fungování tržní ekonomiky

2. Zařazení a význam učiva. 3. Tvorba obsahu učiva. Podstata fungování tržní ekonomiky Podstata fungování tržní ekonomiky Základní ekonomické pojmy 1. Předpoklady žáků pro studium předmětu ekonomika včetně prvního tématického celku na SŠ Samostatný předmět ekonomika na základních školách

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie?

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie? Vyučující Mikroekonomie I. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. Katedra ekonomiky Kancelář č. 16 Konzultační hodiny. Pondělí 13.00-14.30 Doporoučená literatura Přednáška 1. HLADKÝ,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri Milan Soika, Bronislav Konečný. M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Praha 1996 Libri OBSAH. Pfedmluva II Úvod 13 ČAST l. PREDM'E:T, METODA A ZAKLADNt OTAZKY EKONOMIE 15 Kapitola l Predmet

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Lekce Základní ekonomické pojmy Struktura lekce: 1.1 Předmět

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE ÚVOD DO OBECNÉ EKONOMIE Ing. Martina Woznicová L 11484 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY Průvodce textem a studiem Cíle kapitol Klíčová slova

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia

Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Ekonomie a ekonomika 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) vysvětlí základní ekonomické pojmy uvědomí si význam výroby v ekonomice

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Katalog vzdělávacích cílů

Katalog vzdělávacích cílů Katalog vzdělávacích cílů pro zkoušku EBC*L stupně A o Podnikové cíle a ukazatele o Sestavování rozvahy o Nákladové účetnictví o Obchodní právo Stav 21. dubna 2006 EBC*L International, Vienna, 2006-04

Více

Didaktika ekonomiky. Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.10.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz

Didaktika ekonomiky. Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.10.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz Didaktika ekonomiky Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.10.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz Literatura: Didaktika základů ekonomiky, Králová, 2013 Příklady k didaktikám ekonomiky a účetnictví,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomický způsob myšlení. Model ekonomického koloběhu.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A

Účinek změny autonomních výdajů (tedy i G) na Y (= posun křivky IS): Y = γ A Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Mgr.) Metodický list č. 2 3) Fiskální a monetární politika v modelu IS-LM 4)

Více

Didaktika ekonomiky. Literatura:

Didaktika ekonomiky. Literatura: Didaktika ekonomiky Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.16.00 18.00 č. 137 NB kralova@vse.cz Literatura: Didaktika ekonomiky, 1. díl, Asztalos, Králová, 2007 Příklady k didaktikám ekonomiky

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE AGREGÁTNÍ NABÍDKA A POPTÁVKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice

1 Konstrukce pregraduální přípravy učitelů občanské výchovy a základů společenských věd na vysokých školách v České republice Shrnutí a interpretace výstupů z analýzy oborově didaktického kurikula v pregraduální přípravě učitelů občanské nauky / občanské výchovy / výchovy k občanství / základů společenských věd / psychologie

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

Didaktika ekonomiky. Literatura: Obsah kurzu

Didaktika ekonomiky. Literatura: Obsah kurzu Ing. Alena Králová, Ph.D. konzultační hodiny - út.11.45 12.45 č. 137 NB kralova@vse.cz st 15.00 16.00 Didaktika ekonomiky Literatura: Didaktika základů ekonomiky, Králová, 2013 Podniková ekonomika, Synek,

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Monetární ekonomie. Katedra ekonomie EsF MU

Monetární ekonomie. Katedra ekonomie EsF MU Monetární ekonomie Josef Menšík Katedra ekonomie EsF MU Organizace výuky Cíle předmětu cíl: seznámit se se základními souvislostmi peněz a peněžní politiky dílčí cíl: rozbor institucionálního pozadí monetárního

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Základy tržní ekonomiky (ZTE) Číslo předmětu: 545-0203 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček,

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací

Má vytvářet postoj žáků k ekonomické problematice tak, aby byli schopni aplikace teoretických poznatků v praxi. 1. Všeobecně vzdělávací 1) stanovení cílových znalostí, dovedností, návyků, postojů a hodnotové orientace 2) zásady tvorby učiva 3) témata vytvářející obsah učiva předmětu 4) uspořádání a obsah učiva na OA a ostatních středních

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I.

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Podstata trhu a Nabídka a poptávka

Podstata trhu a Nabídka a poptávka VY_32_INOVACE_MAR_84 Podstata trhu a Nabídka a poptávka Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

EKONOMIKA Trh charakteristika, vymezení, dělení výkladový materiál

EKONOMIKA Trh charakteristika, vymezení, dělení výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Trh

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více