Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filozofie ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z EKONOMIE Ekonomie v předmětu základy společenských věd na vyšším stupni gymnázia Filip Fischer FJ-SV vedoucí práce: PhDr. Milena Tichá, CSc / LS 3. ročník

2 Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci s názvem Ekonomie v předmětu základy společenských věd na vyšším stupni gymnázia napsal samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. V Praze dne

3 Obsah ANOTACE 1. ÚVOD 1.1 Seznámení s tématem 1.2 Formulace problému 1.3 Metodologické otázky 2. VÝUKA EKONOMIE V RÁMCI ZSV 2.1 Cíl žáka a učitele ve vztahu k vyučovanému předmětu 2.2 Časová dotace a kurikulární dokumenty 2.3. Didaktické zpracování vybraných okruhů z ekonomie pro učitele ZSV Obecné pojmy Tržní ekonomika Trh práce Hospodářská politika Světová ekonomika 3. ZÁVĚR 4. POUŽITÁ LITERATURA

4 ANOTACE Cílem ročníkové práce je popsat obsah a strukturu předmětu ekonomie v rámci základů společenských věd na vyšším stupni gymnázií. Práce se ve své teoretické části zaměřuje na obsahovou analýzu vybrané učebnice základů společenských věd se zřetelem na její využití vzhledem ke školnímu vzdělávacímu plánu, určujícímu hodinovou dotaci vyučovaného předmětu. Zdrojem pro porovnání obsahové stránky zvolené učebnice je monografie určená vysokoškolským studentům jiných než ekonomicky zaměřených oborů. Vzhledem k volbě tématu je práce do značné míry pojata i ze stránky didaktické a ve své praktické části se snaží navrhnout možná řešení pro efektivní výuku ekonomie na gymnáziích. Práce je tak využitelná pro budoucí povolání učitele jako doprovodný manuál pro nárys tematických plánů či konkrétní přípravy do hodin společenských věd v průběhu školního roku. Můžeme tedy konstatovat, že zvolené téma má interdisciplinární charakter a svým obsahem zasahuje nejen do předmětu ekonomické teorie, ale i do oborové didaktiky a školní pedagogiky.

5 1 ÚVOD 1.1 Seznámení s tématem Téma práce je zaměřeno na postavení ekonomie v rámci předmětu základy společenských věd na vyšším stupni gymnázia a podrobně zkoumá možnosti výuky základů této vědní disciplíny s ohledem na časové dispozice a kurikulární dokumenty. Svým obsahem se práce obrací především ke skupině budoucích učitelů základů společenských věd a navrhuje možnosti jak žáky uvést do daných kapitol a připravit je tak k maturitní zkoušce z výše uvedeného předmětu. 1.2 Formulace problému Základy společenských věd jsou předmětem, jehož vzdělávací obsah je utvářen početnou skupinou samostatných vědních disciplín. Ty jsou podle pilotní verze Rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání rozčleněny do více vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Naším cílem je vytvořit pevnou strukturu pro vzdělávací obsah základů ekonomie, uvědomit si, které z kapitol jsou pro žáka gymnázia důležité a jak je může učitel v omezené časové dotaci kvalitně prezentovat. Neméně důležité je i zhodnocení, zda učebnice ekonomie staršího vydání plně odpovídá vzdělávacímu obsahu dle rámcově vzdělávacího programu, anebo zda je rámcově vzdělávací program jen jinou formulací kompetencí, kterých má žák v průběhu studia nabýt, ale vzdělávací obsah zůstává v podstatě stejný. 1.3 Metodologické otázky Při tvorbě ročníkové práce bylo využito komparace nových školských dokumentů s učebnicemi ekonomie a základů společenských věd. Zdrojem pro didaktickou část se stalo skriptum Vysoké školy ekonomické v Praze pro obor didaktika předmětu ekonomické teorie. Problematika byla pozorována i v hodinách základů společenských věd na Gymnáziu dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem.

6 2 VÝUKA EKONOMIE V RÁMCI ZSV 2.1 Cíl žáka a učitele ve vztahu k vyučovanému předmětu V první řadě je třeba si uvědomit, jaký je cíl žáka gymnázia ve vztahu k vyučovanému předmětu. V případě ekonomie je cílem osvojit si základní pojmy z daného vědního oboru a umět porozumět jejich obsahu. Stejně tak je nutné umět jednotlivé pojmy interpretovat a umět je použít na správném místě. Důvodem je skutečnost, že ekonomická terminologie je přítomná v řadě mediálních zpráv a žák by měl získat základní orientaci v ekonomice své země, a to i v rámci evropského a celosvětového kontextu. Kromě toho se žák střední školy nachází ve věku, kdy vstupuje do řady nových sociálních rolí (držitel bankovního účtu, uchazeč o sezónní zaměstnání na dohodu o provedení práce, potenciální volič a jiné), kde je mu znalost základů ekonomie užitečná. Cílem učitele je tedy vytvoření takové struktury, která žákům bude užitečná, která nevynechá podstatný obsah vzdělávání, ale zároveň nebude zasahovat do větší hloubky, než je pro studenta gymnázia nutná. Cíl jednotlivých hodin musí být: a) specifický: cíl, kterého chce učitel dosáhnout, musí být předem jasně stanoven b) měřitelný: učitel musí mít možnost hodnotit, zda bylo cíle dosaženo c) akceptovatelný: učitel musí klást na žáka takové nároky, které jsou na jeho úrovni přijatelné d) realizovatelný: učitel musí vzít v potaz organizační stránku a takové materiální zabezpečení, aby cíl mohl být splněn e) termínovaný: prostor pro plnění cíle je třeba správně časově rozvrhnout 2.2 Časová dotace a kurikulární dokumenty Umístění oboru ekonomie do čtyřletého cyklu předmětu základy společenských věd závisí na vyučujícím. Při rozdělování všech vyučovaných oborů je ale dobré přihlédnout k tomu, jakou má znalost ekonomie prioritu před ostatními obory a v jakém věku žáka je vhodné se ekonomii věnovat. Neméně důležité je zvážit kombinaci s ostatními obory, protože je spektrum společenskovědních oborů velmi rozsáhlé a některým nelze věnovat celý rok.

7 Logika a etika byly z přehledu záměrně vyřazeny, protože je lze pojímat jako součást filozofie a prostor jim není věnován samostatně. Možné řešení navrhuje následující tabulka: příloha 2.2.a : návrh hodinové dotace předmětu ZSV ročník věk předmět časová dotace předmět časová dotace 1. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 2. pololetí 1.r. (kvinta) politologie 15 právo 15 2.r. (sexta) ekonomie 15 ekonomie 15 3.r. (septima) psychologie 30 sociologie 30 4.r. (oktáva) filozofie 30 filozofie 30 Časová dotace 15 vyučovacích hodin o délce 45 min. byla navržena pro jednu hodinu výuky týdně s přihlédnutím k prázdninám, státním svátkům a školním exkurzím. Zvolený počet je evidentně nízký, ale vychází tak ze standardu kurikulárních dokumentů. Prakticky jen u dvou oborů může učitel dle priority využít zvýšené hodinové dotace nebo předmětu věnovat celý školní rok. Od toho by se mělo odvíjet i rozložení a počet maturitních otázek v rámci daného předmětu. Jako příklad využijme zadání maturitních otázek ze dvou odlišných gymnázií v Ústí nad Labem: příloha 2.2.b : počet maturitních otázek pro jednotlivé oblasti ZSV společenskovědní obor počet otázek zadání 1 počet otázek zadání 2 politologie 1 2 právo 3 1 ekonomie 4 3 psychologie 4 3 sociologie 3 2 filozofie 10 9 V obou případech je evidentní nevyváženost počtu maturitních témat vůči rozsahu a důležitosti (myslí se praktické využití oborů po vystudování gymnázia) jednotlivých oborů. Společenskovědním oborům ve zvolených případech jednoznačně dominuje filozofie, relativně velký prostor je věnován i ekonomii a psychologii, avšak sociologie, právo a politologie nepatří mezi stěžejní obory. Podle pilotního rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání zasahuje předmět ekonomie do dvou vzdělávacích oblastí. Nejprve se s ní můžeme setkat ve vzdělávací oblasti člověk a společnost, kde se zaobírá mezinárodními vztahy, konkrétně mezinárodní ekonomickou integrací, procesem globalizace, významem a výhodami spolupráce v rámci

8 mezinárodních integračních seskupení a mezinárodních organizací a podstatou fungování Evropské unie. Následně se s ekonomií setkáváme i ve vzdělávací oblasti člověk a práce, kde se významným způsobem střetává s právem. Zde je pozornost věnována problematice zaměstnanosti a nezaměstnanosti, trhu práce, osobnímu managementu pracovní aktivity, tržní ekonomice a ekonomickým subjektům, bankovní soustavě a financím, sociální politice státu a také fiskálnímu a monetárnímu přístupu ve státní politice. V tabulce na následující straně můžeme vidět zajímavé srovnání toho, jak k rozdělení různých kapitol z ekonomie přistupují různé zdroje. Struktura středoškolské učebnice od Bohuslava Eichlera z roku 1997 plně odpovídá požadavkům pilotního rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Jediné v čem se oba dva zdroje liší, je uspořádání. Detailnějším studiem zjišťujeme, že je rozvržení ekonomických okruhů v rámci RVP chaotické a je třeba tyto okruhy hledat ve více vzdělávacích oblastech. Obsah jmenované středoškolské učebnice je ucelenější a vytváří tak přehlednou osnovu pro náplň maturitní zkoušky. V tabulce můžeme vidět i existující znění maturitních otázek ústeckého gymnázia a zjišťujeme, že jde o návrh, který předchozím dokumentům neodpovídá. Tato skutečnost je způsobena snahou snížit celkový počet maturitních otázek z ekonomie na minimum a dát tak prostor ostatním společenskovědním disciplínám. Srovnáním docházíme k závěru, že by bylo v tomto případě vhodnější vzhledem k vlastní navrhované časové dotaci zvýšit počet maturitních otázek ze čtyř na sedm, čímže by zadání bylo blíže jak učebnici, tak kurikulárnímu dokumentu. Pro informaci můžeme přihlédnout i k didaktice předmětu ekonomické teorie Vysoké školy ekonomické v Praze, která za stěžejní považuje šest okruhů a postupně se dostává od obecných pojmů přes nauku o trhu, hospodářské politice, výrobě a rozdělování až k problémům světové ekonomiky. S překvapením se však jako jediný zdroj nevěnuje otázce právních subjektů v tržní ekonomice a neinformuje nás tak o právní úpravě podnikání v České republice. Přestože tuto kapitolu můžeme považovat spíše za součást pracovního práva, je třeba brát ohled na rámcově vzdělávací program a tento okruh do výuky na vyšším stupni gymnázia zařadit. Vzhledem k objemu učiva, jeho obsahu a náročnosti můžeme považovat navrhované řešení 30 vyučovacích hodin v délce 45 minut pro žáky druhého ročníku čtyřletého gymnázia či sexty osmiletého cyklu za ideální.

9 2.3 Didaktické zpracování vybraných okruhů z ekonomie pro učitele ZSV Předmětem této kapitoly je konkretizace obsahu učiva vybraných tematických celků a jejich didaktické zpracování. Důležité je i vymezení základní ekonomické terminologie pro dané okruhy, kterou by měl žák gymnázia ovládat v českém i anglickém jazyce. Následující didaktické zpracování vychází od kapitoly obecných ekonomických pojmů, zabývá se charakteristikou a fungování trhu, státním hospodářstvím a postavením národní ekonomiky ve světové ekonomice Obecné pojmy Terminologie: ekonomie, ekonomika, pozitivní ekonomie, normativní ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, statky, volné statky, ekonomické statky, služby Terminology: economics, positive economics, normative economics, microeconomics, macroeconomics, goods, free goods, economics goods, services Úvod do studia obecných pojmů by měl být zahájen definicí samotného pojmu ekonomie. Učebnice nám nabízí různé, více či méně rozvinuté definice pojmu ekonomie, proto je dobré vycházet z žákovských prekonceptů a nechat třídu nejprve formulovat definici vlastní. Tu je pak dobré porovnat s různými platnými definicemi a společně s žáky vybrat takovou formulaci, která by nejen vystihovala předmět zkoumání zmíněné vědy, ale byla zároveň pro celou třídu srozumitelnou. K vymezení můžeme použít například tyto definice: Ekonomie se zabývá studiem organizačních forem, jejichž prostřednictvím lidstvo řeší fundamentální problém vzácnosti. Potřeby každé společnosti přesahují možnosti disponibilních zdrojů (výrobních faktorů), musí proto existovat mechanismus, který tyto zdroje alokuje mezi vzájemně si konkurující užití. 1 Ekonomie je věda o tom, jak společnost využívá omezené (vzácné) zdroje k výrobě užitečných statků a jak tyto statky rozděluje mezi různé skupiny svých členů. 2 1 SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W.D. Ekonomie. Praha : Svoboda, Podle VLČEK, J. Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemie, s. ISBN: ROTPORT, M. Didaktika předmětu ekonomické teorie. Praha : Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, s. ISBN

10 Ekonomie je zpravidla chápána jako věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v ekonomickém (hospodářském) životě společnosti. 3 Všechny tři uvedené definice vymezují ekonomii jako vědu o směně a volbě a vychází z úvahy, že zdroje jsou omezené či vzácné, zatímco potřeby lidí jsou neomezené, či přesahující velikost zdrojů. První definice by mohla být pro žáky nepochopitelná, proto v dalších nabízených formulacích docházíme ke zjednodušení a zobecnění. Dalším podstatným bodem je rozlišení ekonomie a ekonomiky, což může činit problém vzhledem k anglické terminologii. Ta totiž hovoří o normativní ekonomii, která se zabývá ekonomickou analýzou a řeší jednotlivé otázky teoreticky, a o pozitivní ekonomii, která popisuje ekonomickou realitu (toto vymezení je adekvátní vůči české ekonomice). Kromě dalších pojmů, tj. rozlišení makroekonomie a mikroekonomie a vysvětlení toho, co jsou statky je vhodné kapitolu obecných pojmů obohatit o další didaktické aktivity, aby vysvětlování pojmů nebylo příliš monotónní a aby se vyučování nestalo pouhým monologem učitele. Zajímavá může být textová analýza českého či zahraničního tisku v oblasti ekonomiky. Úkolem žáka, který se stává aktivním členem vyučovacího procesu, je vybrat v autentickém dokumentu pojmy týkající se ekonomie a ekonomiky a pokusit se je vysvětlit. Podobný úkol se může vztahovat i k dalším kapitolám, které jsou v průběhu školního roku probírány. Příklad této aktivity můžeme vidět v níže uvedených novinových článcích ve dvou jazykových verzích. Rozbor českého textu připadá v úvahu jako výchozí text, články v anglickém či jiném jazyce můžeme brát jako rozšiřující nástavbu pro zlepšení jazykové kompetence na úrovni B1-B2 4 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento návrh představuje interdisciplinární koncepci výkladu, což je plně v souladu se základní myšlenkou rámcově vzdělávacích programů. 3 EICHLER, B., RYSKA, R., SVOBODA, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha : Fortuna, 1997, 165 s. ISBN CONSEIL DE l EUROPE. Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris : Didier, s. ISBN

11 příloha a : textová analýza v českém tisku 5 Další dvě burzy našly společnou řeč. Za 77 miliard Red eko Stockholm - Vzájemné propojování světových burz nebere konce. Když se americké burze Nasdaq nepodařilo získat Londýnskou burzu (LSE), koupí alespoň skandinávskou OMX. Dá za ni 3,7 miliardy dolarů, tedy přes 77 miliard korun. Fúzi již podpořily správní rady obou i klíčoví akcionáři. "Budoucnost burz spočívá v technologii, flexibilitě a rozsahu služeb," řekl k chystanému spojení s OMX generální ředitel Nasdaqu Robert Greifeld. Spojování sil největších světových akciových parketů se v posledních měsících stalo velkým hitem. Newyorská burza z Wall Street vytvořila společnou skupinu s panevropskou Euronext, Deutsche Boerse se chystá na propojení s americkou International Securities Exchange. Nasdaq má dlouhodobě zájem o burzu v Londýně. Nejnovější nákup skandinávské OMX by prý mohl přesvědčit akcionáře LSE, že jsou Američané dostatečně silným partnerem. Již nyní drží Nasdaq v londýnské burze třicet procent. pojmy: burzy, propojování burz, fúze, akcie, služby, technologie, flexibilita, akciové parkety okruhy: burzy, akciové společnosti, globalizace příloha b : textová analýza v zahraničním tisku 6 Russia tries to keep politics out of business By Andrew E. Kramer, Published: May 25, 2007 This past week, President Vladimir Putin suggested government oil revenue might be invested in the Russian stock market to prop up the lagging performance of state companies, something that would signify an even greater interventionist economic policy by the Kremlin. This prompted a blistering note to investors by Goldman Sachs suggesting that the liberal wing might be losing influence over economic policy. pojmy: zisk, investice, akcie, státní společnosti, zásahy státní politiky okruhy: finance, podniky, státní hospodářská politika 5 Aktuálně. Další dvě burzy našly společnou řeč. Za 77 miliard. [online], [citováno ]. Dostupné na : <www.aktualne.cz> 6 KRAMER, A.E. Russia tries to keep politics out of bussiness. Herald s tribune [online], [citováno ]. Dostupné na : <www.iht.com>

12 2.3.2 Tržní ekonomika Terminologie: trh, nabídka, poptávky, elasticita nabídky a poptávky, množství, cena, rovnovážná cena, spotřebitel, peníze, kapitál, konkurence Terminology: market, supply, demand, elasticity of supply and demand, quantity, price, equilibrium price, consumer, money, capital, competition Východiskem pro studium trhu je zodpovězení na základní tři otázky, které tržní mechanismus řeší: Co vyrábět? o tom, co se vyrábí rozhoduje poptávka kupujících a technologická vymoženost výrobce, cena vzniká na základě platební síly kupujícího a ochoty výrobce za tuto částku prodávat Jak vyrábět? zdroje jsou voleny tak, aby byly s výrobou spojeny co nejmenší náklady Pro koho vyrábět? cílem je zajištění potřeb kupujícího, zisky jsou přerozděleny mezi výrobce a držitele výrobních prostředků Můžeme říci, že trh je považován za společenské uspořádání směny. Než se podíváme na jednotlivé subjekty trhu, je dobré zmínit rozdíly mezi centrálně plánovanou ekonomikou a tržními principy. Trh je ve své podstatě systém organizace vzájemných vztahů mezi nabídkou a poptávkou, který určuje pravidla, podle nichž kupující a prodávající stanovují ceny za kupovaná a nabízená množství. Motorem pro efektivní fungování trhu se stává konkurence. Chování spotřebitele závisí na důchodu, který je omezený a na naléhavosti potřeb, které spotřebitel má. V pojetí západoevropského myšlení je spotřebitel vždy snaží o zvýšení svého spotřebitelského užitku. Po vysvětlení základních principů fungování trhu je vhodné žáky seznámit s grafem vypovídajícím o střetu nabídky a poptávky na trhu. Na něm lze vysvětlit vznik rovnovážné ceny, tedy částky, kterou je ochoten kupující za daný statek nabídnout a která je zároveň lukrativní pro výrobce. Složky trhu můžeme rozdělit následujícím způsobem: trh zboží zde se střetává nabídky a poptávka statků a služeb trh finanční zde se střetává nabídka a poptávka peněz, cenných papírů a kapitálu trh práce zde se střetává nabídka práce a poptávka po práci

13 příloha a : subjekty trhu 7 příloha b : rovnováha nabídky a poptávky 8 V rámci nauce o trhu se můžeme nadále věnovat funkci peněz a můžeme se zmínit o formách hotovostního a bezhotovostního platebního styku. V této souvislosti lze hovořit o měně a jejím kurzu (konvertibilita měny, fixní a pohyblivý kurz), o převodech měny v bezhotovostním styku a také o společné evropské měně, jejích výhodách a nevýhodách. Poslední bodem této kapitoly je bankovní soustava, odlišení komerční banky od národní banky a nalezení základních funkcí komerční banky. další pojmy: banka (bank), komerční banka (commercial bank), národní banka (national bank), měna (currency), měnový kurz (exchange rate) floating (pohyblivý) fixed (fixní), směnitelnost (convertibility), hotovost (cash), bankovní účet (bank account) 7 EICHLER, B., RYSKA, R., SVOBODA, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha : Fortuna, 1997, 165 s. ISBN VLČEK, J. Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemie, s. ISBN:

14 2.3.3 Trh práce Terminologie: trh práce, nabídka práce, poptávka po práci, nezaměstnanost, cenné papíry, zisk, mzda Terminology: labor market, labor supply, labor demand, unemployement, securities, profit, wage Trh práce je specifickou složkou celého tržního mechanismu, proto je vhodné se jím zabývat v samostatné kapitole. V návaznosti na předchozí kapitolu můžeme práci charakterizovat jako každou účelně zaměřenou tělesnou a duševní činnost, která je zaměřena na dosažení výnosu případně důchodu, tj. slouží k uspokojování potřeb. 9 Žák bych se měl v nauce o trhu práce blíže seznámit s problematikou nezaměstnanosti a naučit se vysvětlit příčiny tohoto fenoménu. Problém by se měl naučit konkretizovat na příkladu vlastní obce či regionu. Mnohem významnější je ale pro žáka seznámení s formami podnikání a typy podniků (akciová společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost). Žák by měl v návaznosti využít na již nabyté poznatky z předchozího pololetí v oblasti pracovního práva a měl by umět rozlišit podnikání fyzické a právnické osoby. Důraz ze strany učitele by měl být kladen na možnost zaměstnání formou pracovní smlouvy na dobu určitou či neurčitou, formou dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, stejně tak jako na možnost samostatného podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná. Učitel by měl žáka seznámit s postupem a podmínkami pro získání živnostenského listu a s provozováním živnosti. Jde o kapitolu velmi důležitou, která není jen přípravou pro maturitní zkouškou, ale je významná pro budoucí uplatnění žáka na trhu práce. Vzhledem k nízké hodinové dotaci pro obor práva je možné kapitolu pracovního práva díky uvolněnosti rámcově vzdělávacího programu zahrnout do ekonomického bloku. 9 SCHOLZ, HEINEN, HAGEMANN. Národohospodářská nauka. Köln : H. Siam, Podle ROTPORT, M. Didaktika předmětu ekonomické teorie. Praha : Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, s. ISBN

15 2.3.4 Hospodářská politika Terminologie: hospodářská politika, fiskální politika, měnová politika, rozpočet, hrubý domácí produkt, daně, inflace, deflace Terminology: economic policy, budget policy, monetary policy, budget, gross domestic product, taxes, inflation, deflation Při výkladu je třeba vycházet z toho, že hospodářská politika je činnost, při níž stát používá určitých nástrojů, aby ovlivnil ekonomický a sociální vývoj, přičemž se snaží dosáhnout určitých cílů. Od této definice se můžeme dostat k základnímu vymezení principů keynesiánského přístupu (fiskální politika) a neoklasického přístupu (monetární politika) v rozpočtové politice. Žák by měl v této souvislosti dokázat jmenovat nástroje hospodářské politiky a zhodnotit, do jaké míry může stát do ekonomiky zasáhnout a jaké jsou dopady státních zásahů do ekonomiky. Rovněž by měl být seznámen s tím, jaké jsou zdroje příjmů do státního rozpočtu a do jakých oblastí jsou státní finance investovány. Žák musí umět jmenovat držitele rozhodovací pravomoci v oblasti hospodářské politiky (parlament, vláda, centrální banka) a zhodnotit, do jaké míry ovlivňují hospodářskou politiku kromě státních orgánů mezinárodní a nadnárodní organizace. Kromě nejobecnějších informací o hospodářské politice je třeba zmínit strukturu daňové soustavy a rozdíl mezi přímými (daně odčerpávané z důchodu poplatníka na základě výměru) a nepřímými daněmi (daně zahrnuté v ceně statků a služeb). Z didaktického hlediska je zajímavé srovnání daňových sazeb v rámci jednotlivých evropských států a legislativa při vracení DPH z koupě učiněné v zahraničí. Na praktický příkladech lze poukázat na to, zda je koupě některých statků v zahraničí pro spotřebitele výhodná či nikoliv. příloha a : Daňové sazby Při koupi nového motorového vozidla v zahraničí si může spotřebitel vybrat, zda DPH zaplatí v dané zemi nebo v České republice. Díky odlišnosti sazby pro daň z přidané hodnoty by se mu koupě v některých státech vyplatila, jinde by však prodělal. U ojetých vozidel je však třeba DPH zaplatit přímo v zahraničí a daň posléze v České republice deklarovat.

16 V poslední části této kapitoly se budeme zajímat o inflaci a deflaci jako makroekonomické veličiny a budeme zkoumat příčiny jejich přítomnosti v reálné ekonomice. Žák by měl rovněž vědět, jaká míra inflace je v současné době považována za standardní a nenarušuje celkový chod ekonomiky Světová ekonomika Terminologie: mezinárodní organizace, integrace, globalizace, regionalizace, Mezinárodní měnový fond, Světová banka Terminology: international organisation, integration, globalization, regionalisation, International Monetary Fund, World Bank Východiskem pro výklad světové ekonomiky jako celku je charakteristika ekonomiky národní a jejího postavení vůči ekonomikách jiných států. Po žákovi sice můžeme požadovat přehled o aktuálním dění, ale mnohem podstatnější pro pochopení celého okruhu jsou kritéria, podle kterých hodnotíme ekonomiku daného státu za vyspělou či nikoliv. Mezi tato kritéria je třeba zahrnout ekonomický růst, míru inflace, míru nezaměstnanosti a vnější zadluženost. Po této charakteristice můžeme přejít k současným projevům světové ekonomiky, mezi které patří procesy globalizace a regionalizace. Tyto pojmy lze spojit s výkladem o vzniku a vývoji integračních seskupení v rámci různých světových regionů. Pro ukázku lze využít mapy v příloze a Pro výklad je možné využít této struktury: co je to ekonomická integrace, uvést příklady a současný vývoj co je to mezinárodní organizace, uvést příklad organizací a jejich poslání, uvést příklad vzájemné spolupráce různých mezinárodních organizacích na velkých projektech v oblasti kultury a vzdělávání samostatně hovořit o Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance vést s žáky diskusi o prognózách v oblasti vývoje ve světové ekonomice

17 příloha a : integrační seskupení a mezinárodní organizace10 3 ZÁVĚR Na základě práce můžeme vyhodnotit klady a zápory různých středoškolských učebnic základů společenských věd, zejména po stránce uspořádání a obsahu jednotlivých kapitol ve vztahu k pilotnímu rámcově vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání. Práce je prakticky využitelná pro učitele základů společenských věd, který k ní může přihlédnout při tvorbě vlastního schématu pro výuku ekonomie ve svém předmětu. Klíčové okruhy jsou doprovázeny grafy, tabulkami a jinými přílohami, které odkazují k možným didaktickým aktivitám a k efektivnímu doplnění výkladu. Práce je inovativní v tom, že vyučujícímu nabízí seznam základní terminologie pro klíčové okruhy, a to ve dvou jazykových verzích. V tomto smyslu se práce odráží od interdisciplinárního pojetí nových kurikulárních dokumentů a je tak aktuální pro nastupující generaci učitelů společenských věd. 10 TOMEŠ J., JELÍNEK R. Školní atlas dnešní svět. Praha : Terra, s. ISBN

18 4 POUŽITÁ LITERATURA VLČEK, J. Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemie, s. ISBN: ROTPORT, M. Didaktika předmětu ekonomické teorie. Praha : Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, s. ISBN EICHLER, B., RYSKA, R., SVOBODA, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha : Fortuna, 1997, 165 s. ISBN CONSEIL DE l EUROPE. Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris : Didier, s. ISBN Aktuálně. Další dvě burzy našly společnou řeč. Za 77 miliard. [online], [citováno ]. Dostupné na : KRAMER, A.E. Russia tries to keep politics out of bussiness. Herald s tribune [online], [citováno ]. Dostupné na : <www.iht.com> TOMEŠ J., JELÍNEK R. Školní atlas dnešní svět. Praha : Terra, s. ISBN KONTAKT Jméno: FILIP FISCHER Spojení: gym-ul.cz

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn)

Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Best practice v oblasti metod a forem praktického vyučování a spolupráce škol a firem (metodický pokyn) Fakulta sociálně ekonomická UJEP Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji CZ.1.07/1.1.00/54.0049

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH PODNIKATELSKÉHO PLÁNU PROPOSAL OF BUSINESS

Více

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace

Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Bankovní institut vysová škola Praha Katedra Financí a Účetnictví Účtování a financování neziskových organizací s důrazem na nadace Diplomová práce Autor: Irena Trefná Finance/Finance a hospodaření územní

Více

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Slavoj Tomeček Metodika výuky základů společenských věd na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího

Více

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou

Optimalizace finančního řízení a cash-flow v akciové společnosti ŽĎAS - Žďár nad Sázavou SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ. Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Profil barev: Euroscale - Coated v2 Sazba V choz rastr EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Pers_Man_obalka_slouceny.ps PersonÆln management_obalka_384stran 17. œnora 2008 23:16:59 Otakar Němec Petr Bucman Martin Šikýř

Více

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135

Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 IZO: 107 820 536 REDIZO: 600 007 944 tel.: 313 285 811, e-mail: info@souzns.cz, www.souzns.cz zřizovatel: Středočeský kraj Doplněk pro školní vzdělávací

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ

MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ MĚŘENÍ VĚDOMOSTÍ A DOVEDNOSTÍ Nová koncepce hodnocení žáků ÚSTAV PRO INFORMACE VE VZDĚLÁVÁNÍ ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ Podle článku 1 dohody podepsané v Paříži 14. prosince 1960,

Více

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm

Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod Radhoštěm Univerzita Palackého v Olomoucí Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Jiřina Kostelná Školský management Optimalizace sítě základních škol ve městech Valašské Meziříčí, Vsetín a Rožnov pod

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek

Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách. Radek Hájek Finanční řízení malého a středního podniku v současných podmínkách Radek Hájek Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Obsahem bakalářské práce je provést analýzu finančního řízení malého a středního podniku

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková

Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia. Bc. Leona Matějíčková Identifikace cílových skupin pro komunikaci Letohradského soukromého gymnázia Bc. Leona Matějíčková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce s názvem Identifikace cílových skupin pro komunikaci

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory

Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA. určeno pro obory Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín EKONOMIKA určeno pro obory Elektrotechnika se zaměřením na počítačové systémy Mechanik seřizovač mechatronik Mechanik seřizovač Obráběč kovů Elektromechanik

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA

Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce METODICKÁ PŘÍRUČKA Finanční gramotnost ve výuce metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více