Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra občanské výchovy a filozofie ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z EKONOMIE Ekonomie v předmětu základy společenských věd na vyšším stupni gymnázia Filip Fischer FJ-SV vedoucí práce: PhDr. Milena Tichá, CSc / LS 3. ročník

2 Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci s názvem Ekonomie v předmětu základy společenských věd na vyšším stupni gymnázia napsal samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů. V Praze dne

3 Obsah ANOTACE 1. ÚVOD 1.1 Seznámení s tématem 1.2 Formulace problému 1.3 Metodologické otázky 2. VÝUKA EKONOMIE V RÁMCI ZSV 2.1 Cíl žáka a učitele ve vztahu k vyučovanému předmětu 2.2 Časová dotace a kurikulární dokumenty 2.3. Didaktické zpracování vybraných okruhů z ekonomie pro učitele ZSV Obecné pojmy Tržní ekonomika Trh práce Hospodářská politika Světová ekonomika 3. ZÁVĚR 4. POUŽITÁ LITERATURA

4 ANOTACE Cílem ročníkové práce je popsat obsah a strukturu předmětu ekonomie v rámci základů společenských věd na vyšším stupni gymnázií. Práce se ve své teoretické části zaměřuje na obsahovou analýzu vybrané učebnice základů společenských věd se zřetelem na její využití vzhledem ke školnímu vzdělávacímu plánu, určujícímu hodinovou dotaci vyučovaného předmětu. Zdrojem pro porovnání obsahové stránky zvolené učebnice je monografie určená vysokoškolským studentům jiných než ekonomicky zaměřených oborů. Vzhledem k volbě tématu je práce do značné míry pojata i ze stránky didaktické a ve své praktické části se snaží navrhnout možná řešení pro efektivní výuku ekonomie na gymnáziích. Práce je tak využitelná pro budoucí povolání učitele jako doprovodný manuál pro nárys tematických plánů či konkrétní přípravy do hodin společenských věd v průběhu školního roku. Můžeme tedy konstatovat, že zvolené téma má interdisciplinární charakter a svým obsahem zasahuje nejen do předmětu ekonomické teorie, ale i do oborové didaktiky a školní pedagogiky.

5 1 ÚVOD 1.1 Seznámení s tématem Téma práce je zaměřeno na postavení ekonomie v rámci předmětu základy společenských věd na vyšším stupni gymnázia a podrobně zkoumá možnosti výuky základů této vědní disciplíny s ohledem na časové dispozice a kurikulární dokumenty. Svým obsahem se práce obrací především ke skupině budoucích učitelů základů společenských věd a navrhuje možnosti jak žáky uvést do daných kapitol a připravit je tak k maturitní zkoušce z výše uvedeného předmětu. 1.2 Formulace problému Základy společenských věd jsou předmětem, jehož vzdělávací obsah je utvářen početnou skupinou samostatných vědních disciplín. Ty jsou podle pilotní verze Rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání rozčleněny do více vzdělávacích oblastí a průřezových témat. Naším cílem je vytvořit pevnou strukturu pro vzdělávací obsah základů ekonomie, uvědomit si, které z kapitol jsou pro žáka gymnázia důležité a jak je může učitel v omezené časové dotaci kvalitně prezentovat. Neméně důležité je i zhodnocení, zda učebnice ekonomie staršího vydání plně odpovídá vzdělávacímu obsahu dle rámcově vzdělávacího programu, anebo zda je rámcově vzdělávací program jen jinou formulací kompetencí, kterých má žák v průběhu studia nabýt, ale vzdělávací obsah zůstává v podstatě stejný. 1.3 Metodologické otázky Při tvorbě ročníkové práce bylo využito komparace nových školských dokumentů s učebnicemi ekonomie a základů společenských věd. Zdrojem pro didaktickou část se stalo skriptum Vysoké školy ekonomické v Praze pro obor didaktika předmětu ekonomické teorie. Problematika byla pozorována i v hodinách základů společenských věd na Gymnáziu dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem.

6 2 VÝUKA EKONOMIE V RÁMCI ZSV 2.1 Cíl žáka a učitele ve vztahu k vyučovanému předmětu V první řadě je třeba si uvědomit, jaký je cíl žáka gymnázia ve vztahu k vyučovanému předmětu. V případě ekonomie je cílem osvojit si základní pojmy z daného vědního oboru a umět porozumět jejich obsahu. Stejně tak je nutné umět jednotlivé pojmy interpretovat a umět je použít na správném místě. Důvodem je skutečnost, že ekonomická terminologie je přítomná v řadě mediálních zpráv a žák by měl získat základní orientaci v ekonomice své země, a to i v rámci evropského a celosvětového kontextu. Kromě toho se žák střední školy nachází ve věku, kdy vstupuje do řady nových sociálních rolí (držitel bankovního účtu, uchazeč o sezónní zaměstnání na dohodu o provedení práce, potenciální volič a jiné), kde je mu znalost základů ekonomie užitečná. Cílem učitele je tedy vytvoření takové struktury, která žákům bude užitečná, která nevynechá podstatný obsah vzdělávání, ale zároveň nebude zasahovat do větší hloubky, než je pro studenta gymnázia nutná. Cíl jednotlivých hodin musí být: a) specifický: cíl, kterého chce učitel dosáhnout, musí být předem jasně stanoven b) měřitelný: učitel musí mít možnost hodnotit, zda bylo cíle dosaženo c) akceptovatelný: učitel musí klást na žáka takové nároky, které jsou na jeho úrovni přijatelné d) realizovatelný: učitel musí vzít v potaz organizační stránku a takové materiální zabezpečení, aby cíl mohl být splněn e) termínovaný: prostor pro plnění cíle je třeba správně časově rozvrhnout 2.2 Časová dotace a kurikulární dokumenty Umístění oboru ekonomie do čtyřletého cyklu předmětu základy společenských věd závisí na vyučujícím. Při rozdělování všech vyučovaných oborů je ale dobré přihlédnout k tomu, jakou má znalost ekonomie prioritu před ostatními obory a v jakém věku žáka je vhodné se ekonomii věnovat. Neméně důležité je zvážit kombinaci s ostatními obory, protože je spektrum společenskovědních oborů velmi rozsáhlé a některým nelze věnovat celý rok.

7 Logika a etika byly z přehledu záměrně vyřazeny, protože je lze pojímat jako součást filozofie a prostor jim není věnován samostatně. Možné řešení navrhuje následující tabulka: příloha 2.2.a : návrh hodinové dotace předmětu ZSV ročník věk předmět časová dotace předmět časová dotace 1. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 2. pololetí 1.r. (kvinta) politologie 15 právo 15 2.r. (sexta) ekonomie 15 ekonomie 15 3.r. (septima) psychologie 30 sociologie 30 4.r. (oktáva) filozofie 30 filozofie 30 Časová dotace 15 vyučovacích hodin o délce 45 min. byla navržena pro jednu hodinu výuky týdně s přihlédnutím k prázdninám, státním svátkům a školním exkurzím. Zvolený počet je evidentně nízký, ale vychází tak ze standardu kurikulárních dokumentů. Prakticky jen u dvou oborů může učitel dle priority využít zvýšené hodinové dotace nebo předmětu věnovat celý školní rok. Od toho by se mělo odvíjet i rozložení a počet maturitních otázek v rámci daného předmětu. Jako příklad využijme zadání maturitních otázek ze dvou odlišných gymnázií v Ústí nad Labem: příloha 2.2.b : počet maturitních otázek pro jednotlivé oblasti ZSV společenskovědní obor počet otázek zadání 1 počet otázek zadání 2 politologie 1 2 právo 3 1 ekonomie 4 3 psychologie 4 3 sociologie 3 2 filozofie 10 9 V obou případech je evidentní nevyváženost počtu maturitních témat vůči rozsahu a důležitosti (myslí se praktické využití oborů po vystudování gymnázia) jednotlivých oborů. Společenskovědním oborům ve zvolených případech jednoznačně dominuje filozofie, relativně velký prostor je věnován i ekonomii a psychologii, avšak sociologie, právo a politologie nepatří mezi stěžejní obory. Podle pilotního rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání zasahuje předmět ekonomie do dvou vzdělávacích oblastí. Nejprve se s ní můžeme setkat ve vzdělávací oblasti člověk a společnost, kde se zaobírá mezinárodními vztahy, konkrétně mezinárodní ekonomickou integrací, procesem globalizace, významem a výhodami spolupráce v rámci

8 mezinárodních integračních seskupení a mezinárodních organizací a podstatou fungování Evropské unie. Následně se s ekonomií setkáváme i ve vzdělávací oblasti člověk a práce, kde se významným způsobem střetává s právem. Zde je pozornost věnována problematice zaměstnanosti a nezaměstnanosti, trhu práce, osobnímu managementu pracovní aktivity, tržní ekonomice a ekonomickým subjektům, bankovní soustavě a financím, sociální politice státu a také fiskálnímu a monetárnímu přístupu ve státní politice. V tabulce na následující straně můžeme vidět zajímavé srovnání toho, jak k rozdělení různých kapitol z ekonomie přistupují různé zdroje. Struktura středoškolské učebnice od Bohuslava Eichlera z roku 1997 plně odpovídá požadavkům pilotního rámcově vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání. Jediné v čem se oba dva zdroje liší, je uspořádání. Detailnějším studiem zjišťujeme, že je rozvržení ekonomických okruhů v rámci RVP chaotické a je třeba tyto okruhy hledat ve více vzdělávacích oblastech. Obsah jmenované středoškolské učebnice je ucelenější a vytváří tak přehlednou osnovu pro náplň maturitní zkoušky. V tabulce můžeme vidět i existující znění maturitních otázek ústeckého gymnázia a zjišťujeme, že jde o návrh, který předchozím dokumentům neodpovídá. Tato skutečnost je způsobena snahou snížit celkový počet maturitních otázek z ekonomie na minimum a dát tak prostor ostatním společenskovědním disciplínám. Srovnáním docházíme k závěru, že by bylo v tomto případě vhodnější vzhledem k vlastní navrhované časové dotaci zvýšit počet maturitních otázek ze čtyř na sedm, čímže by zadání bylo blíže jak učebnici, tak kurikulárnímu dokumentu. Pro informaci můžeme přihlédnout i k didaktice předmětu ekonomické teorie Vysoké školy ekonomické v Praze, která za stěžejní považuje šest okruhů a postupně se dostává od obecných pojmů přes nauku o trhu, hospodářské politice, výrobě a rozdělování až k problémům světové ekonomiky. S překvapením se však jako jediný zdroj nevěnuje otázce právních subjektů v tržní ekonomice a neinformuje nás tak o právní úpravě podnikání v České republice. Přestože tuto kapitolu můžeme považovat spíše za součást pracovního práva, je třeba brát ohled na rámcově vzdělávací program a tento okruh do výuky na vyšším stupni gymnázia zařadit. Vzhledem k objemu učiva, jeho obsahu a náročnosti můžeme považovat navrhované řešení 30 vyučovacích hodin v délce 45 minut pro žáky druhého ročníku čtyřletého gymnázia či sexty osmiletého cyklu za ideální.

9 2.3 Didaktické zpracování vybraných okruhů z ekonomie pro učitele ZSV Předmětem této kapitoly je konkretizace obsahu učiva vybraných tematických celků a jejich didaktické zpracování. Důležité je i vymezení základní ekonomické terminologie pro dané okruhy, kterou by měl žák gymnázia ovládat v českém i anglickém jazyce. Následující didaktické zpracování vychází od kapitoly obecných ekonomických pojmů, zabývá se charakteristikou a fungování trhu, státním hospodářstvím a postavením národní ekonomiky ve světové ekonomice Obecné pojmy Terminologie: ekonomie, ekonomika, pozitivní ekonomie, normativní ekonomie, mikroekonomie, makroekonomie, statky, volné statky, ekonomické statky, služby Terminology: economics, positive economics, normative economics, microeconomics, macroeconomics, goods, free goods, economics goods, services Úvod do studia obecných pojmů by měl být zahájen definicí samotného pojmu ekonomie. Učebnice nám nabízí různé, více či méně rozvinuté definice pojmu ekonomie, proto je dobré vycházet z žákovských prekonceptů a nechat třídu nejprve formulovat definici vlastní. Tu je pak dobré porovnat s různými platnými definicemi a společně s žáky vybrat takovou formulaci, která by nejen vystihovala předmět zkoumání zmíněné vědy, ale byla zároveň pro celou třídu srozumitelnou. K vymezení můžeme použít například tyto definice: Ekonomie se zabývá studiem organizačních forem, jejichž prostřednictvím lidstvo řeší fundamentální problém vzácnosti. Potřeby každé společnosti přesahují možnosti disponibilních zdrojů (výrobních faktorů), musí proto existovat mechanismus, který tyto zdroje alokuje mezi vzájemně si konkurující užití. 1 Ekonomie je věda o tom, jak společnost využívá omezené (vzácné) zdroje k výrobě užitečných statků a jak tyto statky rozděluje mezi různé skupiny svých členů. 2 1 SAMUELSON, P.A., NORDHAUS, W.D. Ekonomie. Praha : Svoboda, Podle VLČEK, J. Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemie, s. ISBN: ROTPORT, M. Didaktika předmětu ekonomické teorie. Praha : Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, s. ISBN

10 Ekonomie je zpravidla chápána jako věda, která zkoumá nejobecnější souvislosti v ekonomickém (hospodářském) životě společnosti. 3 Všechny tři uvedené definice vymezují ekonomii jako vědu o směně a volbě a vychází z úvahy, že zdroje jsou omezené či vzácné, zatímco potřeby lidí jsou neomezené, či přesahující velikost zdrojů. První definice by mohla být pro žáky nepochopitelná, proto v dalších nabízených formulacích docházíme ke zjednodušení a zobecnění. Dalším podstatným bodem je rozlišení ekonomie a ekonomiky, což může činit problém vzhledem k anglické terminologii. Ta totiž hovoří o normativní ekonomii, která se zabývá ekonomickou analýzou a řeší jednotlivé otázky teoreticky, a o pozitivní ekonomii, která popisuje ekonomickou realitu (toto vymezení je adekvátní vůči české ekonomice). Kromě dalších pojmů, tj. rozlišení makroekonomie a mikroekonomie a vysvětlení toho, co jsou statky je vhodné kapitolu obecných pojmů obohatit o další didaktické aktivity, aby vysvětlování pojmů nebylo příliš monotónní a aby se vyučování nestalo pouhým monologem učitele. Zajímavá může být textová analýza českého či zahraničního tisku v oblasti ekonomiky. Úkolem žáka, který se stává aktivním členem vyučovacího procesu, je vybrat v autentickém dokumentu pojmy týkající se ekonomie a ekonomiky a pokusit se je vysvětlit. Podobný úkol se může vztahovat i k dalším kapitolám, které jsou v průběhu školního roku probírány. Příklad této aktivity můžeme vidět v níže uvedených novinových článcích ve dvou jazykových verzích. Rozbor českého textu připadá v úvahu jako výchozí text, články v anglickém či jiném jazyce můžeme brát jako rozšiřující nástavbu pro zlepšení jazykové kompetence na úrovni B1-B2 4 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Tento návrh představuje interdisciplinární koncepci výkladu, což je plně v souladu se základní myšlenkou rámcově vzdělávacích programů. 3 EICHLER, B., RYSKA, R., SVOBODA, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha : Fortuna, 1997, 165 s. ISBN CONSEIL DE l EUROPE. Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris : Didier, s. ISBN

11 příloha a : textová analýza v českém tisku 5 Další dvě burzy našly společnou řeč. Za 77 miliard Red eko Stockholm - Vzájemné propojování světových burz nebere konce. Když se americké burze Nasdaq nepodařilo získat Londýnskou burzu (LSE), koupí alespoň skandinávskou OMX. Dá za ni 3,7 miliardy dolarů, tedy přes 77 miliard korun. Fúzi již podpořily správní rady obou i klíčoví akcionáři. "Budoucnost burz spočívá v technologii, flexibilitě a rozsahu služeb," řekl k chystanému spojení s OMX generální ředitel Nasdaqu Robert Greifeld. Spojování sil největších světových akciových parketů se v posledních měsících stalo velkým hitem. Newyorská burza z Wall Street vytvořila společnou skupinu s panevropskou Euronext, Deutsche Boerse se chystá na propojení s americkou International Securities Exchange. Nasdaq má dlouhodobě zájem o burzu v Londýně. Nejnovější nákup skandinávské OMX by prý mohl přesvědčit akcionáře LSE, že jsou Američané dostatečně silným partnerem. Již nyní drží Nasdaq v londýnské burze třicet procent. pojmy: burzy, propojování burz, fúze, akcie, služby, technologie, flexibilita, akciové parkety okruhy: burzy, akciové společnosti, globalizace příloha b : textová analýza v zahraničním tisku 6 Russia tries to keep politics out of business By Andrew E. Kramer, Published: May 25, 2007 This past week, President Vladimir Putin suggested government oil revenue might be invested in the Russian stock market to prop up the lagging performance of state companies, something that would signify an even greater interventionist economic policy by the Kremlin. This prompted a blistering note to investors by Goldman Sachs suggesting that the liberal wing might be losing influence over economic policy. pojmy: zisk, investice, akcie, státní společnosti, zásahy státní politiky okruhy: finance, podniky, státní hospodářská politika 5 Aktuálně. Další dvě burzy našly společnou řeč. Za 77 miliard. [online], [citováno ]. Dostupné na : <www.aktualne.cz> 6 KRAMER, A.E. Russia tries to keep politics out of bussiness. Herald s tribune [online], [citováno ]. Dostupné na : <www.iht.com>

12 2.3.2 Tržní ekonomika Terminologie: trh, nabídka, poptávky, elasticita nabídky a poptávky, množství, cena, rovnovážná cena, spotřebitel, peníze, kapitál, konkurence Terminology: market, supply, demand, elasticity of supply and demand, quantity, price, equilibrium price, consumer, money, capital, competition Východiskem pro studium trhu je zodpovězení na základní tři otázky, které tržní mechanismus řeší: Co vyrábět? o tom, co se vyrábí rozhoduje poptávka kupujících a technologická vymoženost výrobce, cena vzniká na základě platební síly kupujícího a ochoty výrobce za tuto částku prodávat Jak vyrábět? zdroje jsou voleny tak, aby byly s výrobou spojeny co nejmenší náklady Pro koho vyrábět? cílem je zajištění potřeb kupujícího, zisky jsou přerozděleny mezi výrobce a držitele výrobních prostředků Můžeme říci, že trh je považován za společenské uspořádání směny. Než se podíváme na jednotlivé subjekty trhu, je dobré zmínit rozdíly mezi centrálně plánovanou ekonomikou a tržními principy. Trh je ve své podstatě systém organizace vzájemných vztahů mezi nabídkou a poptávkou, který určuje pravidla, podle nichž kupující a prodávající stanovují ceny za kupovaná a nabízená množství. Motorem pro efektivní fungování trhu se stává konkurence. Chování spotřebitele závisí na důchodu, který je omezený a na naléhavosti potřeb, které spotřebitel má. V pojetí západoevropského myšlení je spotřebitel vždy snaží o zvýšení svého spotřebitelského užitku. Po vysvětlení základních principů fungování trhu je vhodné žáky seznámit s grafem vypovídajícím o střetu nabídky a poptávky na trhu. Na něm lze vysvětlit vznik rovnovážné ceny, tedy částky, kterou je ochoten kupující za daný statek nabídnout a která je zároveň lukrativní pro výrobce. Složky trhu můžeme rozdělit následujícím způsobem: trh zboží zde se střetává nabídky a poptávka statků a služeb trh finanční zde se střetává nabídka a poptávka peněz, cenných papírů a kapitálu trh práce zde se střetává nabídka práce a poptávka po práci

13 příloha a : subjekty trhu 7 příloha b : rovnováha nabídky a poptávky 8 V rámci nauce o trhu se můžeme nadále věnovat funkci peněz a můžeme se zmínit o formách hotovostního a bezhotovostního platebního styku. V této souvislosti lze hovořit o měně a jejím kurzu (konvertibilita měny, fixní a pohyblivý kurz), o převodech měny v bezhotovostním styku a také o společné evropské měně, jejích výhodách a nevýhodách. Poslední bodem této kapitoly je bankovní soustava, odlišení komerční banky od národní banky a nalezení základních funkcí komerční banky. další pojmy: banka (bank), komerční banka (commercial bank), národní banka (national bank), měna (currency), měnový kurz (exchange rate) floating (pohyblivý) fixed (fixní), směnitelnost (convertibility), hotovost (cash), bankovní účet (bank account) 7 EICHLER, B., RYSKA, R., SVOBODA, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha : Fortuna, 1997, 165 s. ISBN VLČEK, J. Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemie, s. ISBN:

14 2.3.3 Trh práce Terminologie: trh práce, nabídka práce, poptávka po práci, nezaměstnanost, cenné papíry, zisk, mzda Terminology: labor market, labor supply, labor demand, unemployement, securities, profit, wage Trh práce je specifickou složkou celého tržního mechanismu, proto je vhodné se jím zabývat v samostatné kapitole. V návaznosti na předchozí kapitolu můžeme práci charakterizovat jako každou účelně zaměřenou tělesnou a duševní činnost, která je zaměřena na dosažení výnosu případně důchodu, tj. slouží k uspokojování potřeb. 9 Žák bych se měl v nauce o trhu práce blíže seznámit s problematikou nezaměstnanosti a naučit se vysvětlit příčiny tohoto fenoménu. Problém by se měl naučit konkretizovat na příkladu vlastní obce či regionu. Mnohem významnější je ale pro žáka seznámení s formami podnikání a typy podniků (akciová společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost). Žák by měl v návaznosti využít na již nabyté poznatky z předchozího pololetí v oblasti pracovního práva a měl by umět rozlišit podnikání fyzické a právnické osoby. Důraz ze strany učitele by měl být kladen na možnost zaměstnání formou pracovní smlouvy na dobu určitou či neurčitou, formou dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti, stejně tak jako na možnost samostatného podnikání jako osoba samostatně výdělečně činná. Učitel by měl žáka seznámit s postupem a podmínkami pro získání živnostenského listu a s provozováním živnosti. Jde o kapitolu velmi důležitou, která není jen přípravou pro maturitní zkouškou, ale je významná pro budoucí uplatnění žáka na trhu práce. Vzhledem k nízké hodinové dotaci pro obor práva je možné kapitolu pracovního práva díky uvolněnosti rámcově vzdělávacího programu zahrnout do ekonomického bloku. 9 SCHOLZ, HEINEN, HAGEMANN. Národohospodářská nauka. Köln : H. Siam, Podle ROTPORT, M. Didaktika předmětu ekonomické teorie. Praha : Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, s. ISBN

15 2.3.4 Hospodářská politika Terminologie: hospodářská politika, fiskální politika, měnová politika, rozpočet, hrubý domácí produkt, daně, inflace, deflace Terminology: economic policy, budget policy, monetary policy, budget, gross domestic product, taxes, inflation, deflation Při výkladu je třeba vycházet z toho, že hospodářská politika je činnost, při níž stát používá určitých nástrojů, aby ovlivnil ekonomický a sociální vývoj, přičemž se snaží dosáhnout určitých cílů. Od této definice se můžeme dostat k základnímu vymezení principů keynesiánského přístupu (fiskální politika) a neoklasického přístupu (monetární politika) v rozpočtové politice. Žák by měl v této souvislosti dokázat jmenovat nástroje hospodářské politiky a zhodnotit, do jaké míry může stát do ekonomiky zasáhnout a jaké jsou dopady státních zásahů do ekonomiky. Rovněž by měl být seznámen s tím, jaké jsou zdroje příjmů do státního rozpočtu a do jakých oblastí jsou státní finance investovány. Žák musí umět jmenovat držitele rozhodovací pravomoci v oblasti hospodářské politiky (parlament, vláda, centrální banka) a zhodnotit, do jaké míry ovlivňují hospodářskou politiku kromě státních orgánů mezinárodní a nadnárodní organizace. Kromě nejobecnějších informací o hospodářské politice je třeba zmínit strukturu daňové soustavy a rozdíl mezi přímými (daně odčerpávané z důchodu poplatníka na základě výměru) a nepřímými daněmi (daně zahrnuté v ceně statků a služeb). Z didaktického hlediska je zajímavé srovnání daňových sazeb v rámci jednotlivých evropských států a legislativa při vracení DPH z koupě učiněné v zahraničí. Na praktický příkladech lze poukázat na to, zda je koupě některých statků v zahraničí pro spotřebitele výhodná či nikoliv. příloha a : Daňové sazby Při koupi nového motorového vozidla v zahraničí si může spotřebitel vybrat, zda DPH zaplatí v dané zemi nebo v České republice. Díky odlišnosti sazby pro daň z přidané hodnoty by se mu koupě v některých státech vyplatila, jinde by však prodělal. U ojetých vozidel je však třeba DPH zaplatit přímo v zahraničí a daň posléze v České republice deklarovat.

16 V poslední části této kapitoly se budeme zajímat o inflaci a deflaci jako makroekonomické veličiny a budeme zkoumat příčiny jejich přítomnosti v reálné ekonomice. Žák by měl rovněž vědět, jaká míra inflace je v současné době považována za standardní a nenarušuje celkový chod ekonomiky Světová ekonomika Terminologie: mezinárodní organizace, integrace, globalizace, regionalizace, Mezinárodní měnový fond, Světová banka Terminology: international organisation, integration, globalization, regionalisation, International Monetary Fund, World Bank Východiskem pro výklad světové ekonomiky jako celku je charakteristika ekonomiky národní a jejího postavení vůči ekonomikách jiných států. Po žákovi sice můžeme požadovat přehled o aktuálním dění, ale mnohem podstatnější pro pochopení celého okruhu jsou kritéria, podle kterých hodnotíme ekonomiku daného státu za vyspělou či nikoliv. Mezi tato kritéria je třeba zahrnout ekonomický růst, míru inflace, míru nezaměstnanosti a vnější zadluženost. Po této charakteristice můžeme přejít k současným projevům světové ekonomiky, mezi které patří procesy globalizace a regionalizace. Tyto pojmy lze spojit s výkladem o vzniku a vývoji integračních seskupení v rámci různých světových regionů. Pro ukázku lze využít mapy v příloze a Pro výklad je možné využít této struktury: co je to ekonomická integrace, uvést příklady a současný vývoj co je to mezinárodní organizace, uvést příklad organizací a jejich poslání, uvést příklad vzájemné spolupráce různých mezinárodních organizacích na velkých projektech v oblasti kultury a vzdělávání samostatně hovořit o Mezinárodním měnovém fondu a Světové bance vést s žáky diskusi o prognózách v oblasti vývoje ve světové ekonomice

17 příloha a : integrační seskupení a mezinárodní organizace10 3 ZÁVĚR Na základě práce můžeme vyhodnotit klady a zápory různých středoškolských učebnic základů společenských věd, zejména po stránce uspořádání a obsahu jednotlivých kapitol ve vztahu k pilotnímu rámcově vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání. Práce je prakticky využitelná pro učitele základů společenských věd, který k ní může přihlédnout při tvorbě vlastního schématu pro výuku ekonomie ve svém předmětu. Klíčové okruhy jsou doprovázeny grafy, tabulkami a jinými přílohami, které odkazují k možným didaktickým aktivitám a k efektivnímu doplnění výkladu. Práce je inovativní v tom, že vyučujícímu nabízí seznam základní terminologie pro klíčové okruhy, a to ve dvou jazykových verzích. V tomto smyslu se práce odráží od interdisciplinárního pojetí nových kurikulárních dokumentů a je tak aktuální pro nastupující generaci učitelů společenských věd. 10 TOMEŠ J., JELÍNEK R. Školní atlas dnešní svět. Praha : Terra, s. ISBN

18 4 POUŽITÁ LITERATURA VLČEK, J. Ekonomie pro neekonomy. Praha : Codex Bohemie, s. ISBN: ROTPORT, M. Didaktika předmětu ekonomické teorie. Praha : Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, s. ISBN EICHLER, B., RYSKA, R., SVOBODA, V. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky. Praha : Fortuna, 1997, 165 s. ISBN CONSEIL DE l EUROPE. Cadre européen commun de référence pour les langues. Paris : Didier, s. ISBN Aktuálně. Další dvě burzy našly společnou řeč. Za 77 miliard. [online], [citováno ]. Dostupné na : KRAMER, A.E. Russia tries to keep politics out of bussiness. Herald s tribune [online], [citováno ]. Dostupné na : <www.iht.com> TOMEŠ J., JELÍNEK R. Školní atlas dnešní svět. Praha : Terra, s. ISBN KONTAKT Jméno: FILIP FISCHER Spojení: gym-ul.cz

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu.

Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání. Po obsahové stránce je učivo zaměřeno především na věcnou, právní a organizační problematiku daného tématu. Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Základy tržní ekonomiky (ZTE) Číslo předmětu: 545-0203 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing. Jaroslav Dvořáček,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Národní hospodářství

Národní hospodářství Národní hospodářství Národní hospodářství VY_32_INOVACE_11_03_01 Tento materiál je určen pro doplnění výuky v rámci předmětu pro druhý ročník oboru Podnikání. Cílem je seznámit žáky se základní problematikou

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z EKONOMIKY Studijní obor: 75-41-M/004 Sociální péče - sociálně správní činnost Forma studia: dálková Forma zkoušky:

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu Podnikání

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva:

Učivo o podniku a podnikání. Osnova učiva: Učivo o podniku a podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tématickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti.

Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů a opatření státu v jednotlivých oblastech života společnosti. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 8. Hospodářská politika Hospodářská politika (HP) = soubor cílů, nástrojů, rozhodovacích procesů

Více

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva

Učivo o podnikání. Osnova učiva: 7.4.2014. 1. Zařazení učiva Učivo o podnikání 2. tématický celek Osnova učiva: 1. Zařazení učiva 2. Didaktická analýza učiva 3. Struktura učiva a jeho rozvržení v tematickém plánu 4. Metodické zpracování učiva týkající se vymezení

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Příklad dobré praxe XVII

Příklad dobré praxe XVII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Zdeněk Konečný

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce

DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU. seminární práce DOPAD FISKÁLNÍ/MONETÁRNÍ POLITIKY NA ŘÍZENÍ PODNIKU seminární práce OBSAH ÚVOD... 1 1. Fiskální politika... 1 2. Monetární politika... 3 3. Dopad nástrojů fiskální politiky na řízení podniku... 4 4. Dopad

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník)

FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) FINANČNÍ GRAMOTNOST (9. ročník) Charakteristika předmětu Finanční gramotnost je výukový předmět zařazený do 9. ročníku jako součást oblasti Člověk a svět práce. Jeho zařazení vychází z aktuální společenské

Více

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál

EKONOMIKA Nabídka, poptávka, tržní mechanismus výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Nabídka,

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh

5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze. Koncepční návrh 5.1. Modul M1 Poznej svoje peníze Koncepční návrh A. Junior Achievement, o.p.s. Identifikace vzdělávacího modulu A1 Název modulu Poznej svoje peníze A2 Kód modulu variantně si doplňuje škola dle svého

Více

ZÁZNAMOVÝ ARCH vytvořených dumů

ZÁZNAMOVÝ ARCH vytvořených dumů ZÁZNAMOVÝ ARCH vytvořených dumů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0015 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Ekonomika podniku Pořadové

Více

Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů např.

Témata jsou doplňována videoukázkami zajímavých ekonomických pořadů např. EKONOMIKA Předmět ekonomika vede k rozvíjení schopností ekonomicky myslet, jednat hospodárně a v souladu s etikou podnikání. Učivo je tvořeno tématy, která se týkají tržního hospodářství, podnikání a jeho

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Základní pojmy Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: ekonomie, makro-,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy

Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Didaktika přírodovědy a rámcové vzdělávací programy Josef Trna Pedagogická fakulta MU v Brně Abstrakt: Jádrem příspěvku je problematika konstituování didaktiky přírodovědy jako mezioborové didaktiky, včetně

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka

3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka 3. Cena cenová kalkulace, poptávka a nabídka Klíčová slova: Cena, kalkulace, kalkulační vzorec, trh, poptávka, nabídka. Anotace textu: Cílem modulu je objasnění ceny jako ekonomické kategorie a způsobů

Více

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel

UČEBNÍ OSNOVA. Učební osnova předmětu EKONOMIKA. Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel UČEBNÍ OSNOVA Učební osnova předmětu EKONOMIKA Střední vzdělání s výučním listem 23-68-H/01 Automechanik RVP: Mechanik opravář motorových vozidel Počet hodin celkem: 66 Počet hodin tématu finanční gramotnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

Střední škola designu a módy, Prostějov

Střední škola designu a módy, Prostějov Střední škola designu a módy, Prostějov Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Ředitelka Střední školy designu a módy, Prostějov vyhlašuje v souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s. Charakteristika vyučovacího předmětu Svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět SVĚT PRÁCE se vyučuje jako samostatný předmět v 8. ročníku

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více