KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování"

Transkript

1 KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů

2

3 ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost Colgate-Palmolive již přes 200 let důsledně prokazuje svůj závazek k hluboce zakořeněným hodnotám a principům prostřednictvím poctivého a čestného podnikání a uvádí firemní hodnoty do praxe tím, že vede ostatní s úctou. Jsem hrdý na to, že si připomínáme 25. výročí Kodexu chování naší společnosti. Od svého zavedení v roce 1987 nám tento kodex trvale poskytuje soubor zásad, které odrážejí hodnoty a zavedené normy společnosti Colgate, jimiž se řídí naše chování v oblasti etiky. Aby držel krok se změnami ve světě a na jednotlivých trzích, je Kodex chování pravidelně kontrolován, aktualizován a znovu vydáván tak, abychom zajistili jeho relevanci a komplexnost. Dění v obchodním světě nebylo nikdy tak náročné a složité jako dnes a posiluje zásadní význam podnikání etickým, zákonným a společensky uvážlivým způsobem. Jsme skutečně globální společností působící v mnoha zemích po celém světě, proto musí chování každého z nás i námi činěná rozhodnutí odpovídat podnikovým ideálům a hodnotám tak, jak jsou uvedeny v Kodexu chování. Každý z nás denně činí rozhodnutí, která mohou mít finanční, lidské, společenské nebo etické důsledky. Je důležité, aby si každý člen rodiny Colgate přečetl, pochopil a plně dodržoval náš Kodex chování. Kodex klade důraz na osobní odpovědnost každého z nás, to znamená, že musíme jednat čestně a dodržovat nejvyšší etické standardy. Ale vědět o Kodexu chování nestačí. Jako zaměstnanci společnosti Colgate budeme prosazovat etické chování prostřednictvím našich činů a našich slov. Přebíráme zodpovědnost za své činy a rozhodnutí a ozveme se, abychom zpochybnili chování, které je v rozporu s Kodexem chování a ostatními zásadami společnosti Colgate. Dobrá pověst společnosti Colgate byla svěřena každému z nás. Chci vám poděkovat již předem za vaše pokračující odhodlání ctít naše společné hodnoty a za to, že svým etickým chováním jste vzorem ostatním, což je životně důležitý faktor našeho trvalého výrobního a obchodního úspěchu. Ian Cook Předseda, prezident a generální ředitel

4 Uvádíme naše hodnoty v život Tím, že žijeme hodnotami společnosti Colgate, které spočívají v péči, globální týmové práci a neustálém zlepšování, vytváříme kulturu, v níž se lidé chovají jako tým a spolupracují k dosažení společných cílů. Tři základní hodnoty společnosti Colgate jsou součástí všeho, co děláme. Péče Naší společnosti záleží na lidech: na zaměstnancích Colgate, zákaznících, akcionářích, spotřebitelích, dodavatelích a obchodních partnerech. Společnost Colgate se zavazuje jednat soucitně, bezúhonně, čestně a vysoce eticky ve všech situacích, naslouchat s úctou ostatním a vážit si rozdílů. Společnost se také zavázala k ochraně globálního životního prostředí, posílení komunit, kde zaměstnanci Colgate žijí a pracují, a k dodržování všech zákonů a předpisů. Globální týmová práce Všichni zaměstnanci společnosti Colgate jsou součástí mezinárodního týmu, který se zavázal spolupracovat v jednotlivých zemích a na celém světě. Pouze sdílením myšlenek, technologií a talentu může naše společnost dosáhnout profitabilního růstu a udržet si jej. Neustálé zlepšování Zaměstnanci společnosti Colgate jsou odhodláni zlepšovat se každý den ve všem, co dělají, jako jednotlivci i jako týmy. Lepším porozuměním očekávání spotřebitelů a zákazníků a neustálou prací na inovaci a zlepšování výrobků, služeb a procesů se Colgate stane nejlepší společností. Na dnešním vysoce konkurenčním trhu jsou hodnoty Colgate základem pro individuální, týmový a firemní úspěch. Pouze respektováním ostatních a uváděním hodnot Colgate v praxi můžeme dosáhnout vynikajících podnikatelských výsledků. 2 KODEX CHOVÁNÍ

5 Vedení s úctou Vedení s úctou je cesta zaměstnanců Colgate k uvedení podnikových hodnot v život. Tím, že vedeme s úctou, vytváříme prostředí, kde lidé bez obav nabízejí návrhy, nápady a přispívají k podnikání naší organizace. Vedení s úctou vytváří prostředí, kde lidem skutečně záleží na ostatních a dobře spolupracují tak, aby dosáhli svého plného potenciálu. Zásady principu vedení s úctou jsou: Komunikace Vyjadřovat myšlenky jasně a jednoduše, naslouchat druhým, vytvářet prostředí, kde lidé bez obav vyjadřují své myšlenky, podporovat včasný a průběžný vzájemný tok informací. Poskytovat a vyhledávat zpětnou vazbu Rozvíjet všechny pracovníky společnosti Colgate poskytováním a vyhledáváním konstruktivní, konkrétní zpětné vazby, usměrňovat lidi a pomáhat jim ve vytyčených úkolech, motivovat pozitivní změnu a být inspirací pro vynikající práci. Vážit si jedinečných příspěvků Rozpoznat pozitivní příspěvky a dobrou práci druhých a vážit si jich, respektovat individualitu, zapojit ostatní do rozhodování a stanovení priorit. Oceňovat u lidí jejich individuální rozdíly je klíčem k budování a udržování úspěchu v podnikání dnes i v budoucnu. Propagovat týmovou práci Vytvářet závazek k dosažení společných cílů, řešit konflikty pozitivním způsobem. Být příkladem Být dobrým příkladem pro podnikání etickým způsobem, pro zvládání stresu a pro vytváření příjemného a vyváženého pracovní prostředí. Colgate-palmolive company 3

6 KODEX CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI COLGATE-PALMOLIVE OBSAH Obecně o Kodexu chování... 3 Naše vzájemné vztahy... 4 Náš vztah se společností... 6 Náš vztah se správní radou Náš vztah s externími obchodními subjekty Náš vztah se spotřebiteli Náš vztah se státními orgány a se zákony Náš vztah se širší veřejností Náš vztah k životnímu prostředí Náš vztah s akcionáři Odpovědnost za shodu se zákony Kde hledat radu a jak ohlásit podezření a obavy Seznam témat Často kladené otázky... 31

7 OBECNĚ O KODEXU CHOVÁNÍ Kodex chování společnosti Colgate slouží jako vodítko pro naši každodenní výrobní a obchodní činnost. Jsou v něm obsaženy podnikové normy řádného chování a hodnoty. Kodex zdůrazňuje skutečnost, že způsob, jakým dosahujeme výrobních a obchodních výsledků, je stejně důležitý jako vlastní výsledky. Kodex chování společnosti Colgate se vztahuje na všechny zaměstnance společnosti Colgate a jejích dceřiných společností po celém světě, včetně členů správní rady a všech vedoucích pracovníků a zástupců společnosti. Rovněž platí pro všechny dodavatele služeb a zboží, protože dodržování našeho Kodexu je podmínkou pro udržování obchodních vztahů se společností Colgate. Na prvním místě platí, že každý zaměstnanec je zodpovědný za důsledný projev poctivosti a schopnosti vést ostatní tím, že dodržuje všechna ustanovení Kodexu chování, Směrnice obchodních postupů v globálním pojetí (Global Business Practices Guidelines), zásady naší společnosti a všechny příslušné zákony. Tím, že učiníme etiku a všeobecnou slušnost pevnou součástí našich existujících obchodních vztahů a rozhodovacích procesů, prokážeme upřímnou oddanost podnikové kultuře, která propaguje nejvyšší etické normy. Zajištění souladu s Kodexem lze dosáhnout pomocí zdravého úsudku a vyhledáním rady, vyvstanou-li nějaké otázky. Každý z nás zodpovídá za svá rozhodnutí a za dodržování Kodexu. Pokud si nejste jisti, než začnete v konkrétním případě jednat, položte si následující otázku: Jsem oprávněn to udělat? Dávám tím dobrý příklad? Je toto jednání správné? Je toto jednání zákonné a v souladu s hodnotami společnosti Colgate, tedy s vedením s úctou, Kodexem chování, Směrnicemi pro obchodní postupy a dalšími zásadami? Byl bych hrdý na to, kdybych o tomto svém jednání řekl někomu, koho respektuji? Podpoří toto jednání pověst Colgate jako etické společnosti? Prokazuji tím dodržování nejvyšších etických norem? Pokud je odpovědí na kteroukoli z těchto otázek NE, nebo pokud máte nějaké otázky či obavy týkající se interpretace či použití Kodexu chování nebo jiné podobné normy, zásady či předepsaného postupu společnosti Colgate, musíte danou situaci projednat se svým manažerem, pracovníkem oddělení lidských zdrojů, právního oddělení nebo oddělení pro etiku a dodržování zákonů. Nikdy nebudou podniknuty žádné odvetné kroky proti někomu, kdo si stěžoval na možné porušení Kodexu chování nebo je prostě ohlásil, zúčastnil se vyšetřování takového porušení nebo při něm pomáhal, ledaže se ukáže, že takové tvrzení nebo poskytnuté informace byly úmyslně nepravdivé. Společnost Colgate se bude maximálně snažit zachovat důvěrnou povahu takových informací a anonymitu ohlašující osoby. Kodex je k dispozici on-line a byl přeložen do několika jazyků. Společnost Colgate vyžaduje, aby si všichni zaměstnanci společnosti Colgate tento Kodex přečetli, porozuměli mu a jednali v souladu s ním. Nicméně, k souladu nedojde automaticky. Je zapotřebí závazek od každého z nás. K posílení tohoto závazku nabízí společnost Colgate každoročně po celém světě školení o Kodexu a certifikaci. Colgate-palmolive company 5

8 NAŠE VZTAHY SE SPOLUPRACOVNÍKY Pracovní vztahy uvnitř společnosti se musí zakládat na vzájemné důvěře a oddanosti. Každý jednotlivec zodpovídá za to, že budeme vzájemně spolu jednat s respektem a důstojností. Usilujeme o dosažení úspěšných pracovních vztahů. Ve společnosti Colgate jsme hrdi na silné osobní odhodlání našich lidí a na vynikající výsledky, které vyplývají z takového odhodlání. Tuto vysokou úroveň spolupráce lze však dosáhnout pouze v atmosféře důvěryhodné, otevřené a čestné komunikace a respektu. Všechna jednání s vašimi spolupracovníky, podřízenými i nadřízenými musí probíhat v duchu partnerství, kdy se chování každého jednotlivce řídí neotřesitelným odhodláním dodržovat nejvyšší etické normy. Vaše vztahy s lidmi, se kterými spolupracujete, by měly být vztahy uvnitř vítězného týmu. Harmonicky spolupracující lidé, kteří jsou zaměřeni na definovaný soubor cílů, jsou hnací silou naší výrobní a obchodní činnosti. K tomu, aby takové dynamické vztahy uvnitř týmu fungovaly, musí každý jednotlivec plnit své povinnosti a mít jistotu, že ostatní se budou chovat podobně. To znamená, že musíme poskytovat ostatním potřebnou podporu a to na všech úrovních pokud se všichni chceme zhostit svého úkolu se ctí. Žádný jednotlivec ani jednotlivá výrobní či obchodní jednotka nemůže klást svoje vlastní priority nad priority naší společnosti. Vaše vztahy s lidmi, se kterými spolupracujete nebo je řídíte, musí podporovat etiku a dodržování zákonů tím, že při práci s ostatními půjdete vzorem svojí slušností, spravedlností a osobní poctivostí. Jako vedoucí pracovník zodpovídáte za jasné vymezení norem výkonu a vytvoření prostředí, které povzbuzuje a podporuje týmovou práci a etické chování. Podporujeme otevřenou a čestnou komunikaci. Povzbuzujte tvůrčí a inovativní myšlení a, pokud jste vedoucím pracovníkem, jednejte se svými podřízenými jako s jednotlivci, přičemž jim poskytněte dostatek svobody k tomu, aby mohli samostatně vykonávat svoji práci. Dávejte jim návrhy, jak mohou zvýšit svůj osobní výkon. Vaše vztahy s nadřízeným se musí rovněž zakládat na vzájemném respektu a důvěře. Vy a váš nadřízený jste týmem se společným cílem plnit úkoly zadané vaší výrobní či obchodní jednotce naší společností. Stejně jako váš nadřízený, nesete odpovědnost za zajištění toho, aby komunikace mezi vámi byla otevřená a čestná. Vyviňte iniciativu co nejčastěji. Buďte inovativní při řešení problémů. Vaše spolupráce a tvůrčí myšlení představují podstatný faktor při dosahování cílů vaší výrobní či obchodní jednotky a celé naší společnosti. Vážíme si zaměstnanců společnosti Colgate a považujeme je za náš největší zdroj. Odhodlanost společnosti Colgate starat se o vlastní lidi se projevuje na pracovišti v podobě celé řady programů majících za účel podporovat a odměňovat úspěchy jednotlivců i celých pracovních týmů. Všichni jste povzbuzováni profesně a odborně postupovat co nejvýše a výrazně přispět k úspěchu celé společnosti. Konec konců, úspěch společnosti umožňuje právě úsilí našich talentovaných a dovedných lidí po celém světě. V oblasti najímání a zaměstnávání lidí máme následující specifické zásady: Zásadou, praxí a přáním společnosti Colgate je poskytnout pracovní příležitosti všem kvalifikovaným jedincům na základě rovnosti. Společnost nebude diskriminovat žádného zaměstnance nebo žadatele 6 KODEX CHOVÁNÍ

9 o zaměstnání z důvodu rasy, barvy pleti, náboženství, pohlaví, příslušnosti k pohlaví, národnosti, etnického původu, věku, sexuální orientace, zdravotního postižení, rodinného stavu, statusu válečného veterána nebo jakékoli jiné charakteristiky chráněné zákonem. To zahrnuje například nábor, povyšování, převod na jiné pracoviště, odměňování, školení, zbavení funkce nebo propouštění. Nepoužíváme dětskou práci. Dětská práce se definuje jako zaměstnávání jakékoli osoby mladší než je minimální věk povolený zákonem dané jurisdikce. V žádném případě však nebudeme vědomě zaměstnávat někoho, kdo je mladší šestnácti (16) let. Udržujeme otevřené pracovní prostředí a dosahujeme vynikajících výsledků náborem a udržením si jedinců s různým původem a zázemím. Poskytujeme zácvik, další odborné vzdělávání a příležitosti k pracovnímu povýšení, které umožňují osobní rozvoj a profesní postup všem zaměstnancům společnosti Colgate. Provádíme hodnocení pracovního výkonu, která zaměstnancům podávají upřímnou a přesnou zpětnou vazbu. Tento proces povzbuzuje dvousměrnou diskusi i náměty a kontrolu hodnocení vyššími úrovněmi vedení. Platíme za celkový pracovní výkon a uznáváme a odměňujeme kladné pracovní příspěvky jednotlivců a pracovních týmů, které přesahují normální pracovní povinnosti, prostřednictvím programů jako např. program odměn Chairman s You Can Make a Difference Award. Zakazujeme sexuální a jiné obtěžování zaměstnanců společnosti Colgate kýmkoli na pracovišti nebo při provádění obchodní činnosti jménem společnosti. Usilujeme o zabránění nespravedlivému upřednostňování nebo i zdání takového upřednostňování na pracovišti v souladu se zásadami a závaznými postupy přijatými naší společností. Otázka: Odpověď: Jeden z mých spolupracovníků poslal mně a některým dalším kolegům em nevhodný vtip. Připadal mi urážlivý, ale nevím, jestli bych měl se svým spolupracovníkem o tom pohovořit. Ve společnosti Colgate-Palmolive jsme se zavázali udržovat profesionální pracovní prostředí, ve kterém se se všemi zaměstnanci Colgate zachází s respektem a důstojností. Proto je urážlivé nebo nevhodné chování nepřijatelné. Pokud si nechcete se svým spolupracovníkem promluvit přímo, obraťte se se žádostí o pomoc na svého manažera, oddělení lidských zdrojů nebo oddělení etiky. Snažíme se eliminovat potenciální nebezpečí na pracovišti a dodržovat všechny platné zákony a předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Pomáháme udržovat bezpečné, zdraví neškodné a produktivní pracovní prostředí pro všechny zaměstnance společnosti Colgate i jiné osoby tak, že: zakazujeme přechovávání, užívání, prodej nebo předávání nezákonných drog nebo předmětů s drogami souvisejících na půdě naší společnosti a během pracovní doby, zakazujeme výkon činnosti jménem společnosti pod vlivem alkoholu, zakazujeme přechovávání nebo používání zbraní nebo střelných zbraní nebo munice na půdě naší společnosti nebo při provádění výrobní nebo obchodní činnosti pro naši společnost v souladu s místními zákony. Držba zbraně může být schválena pro bezpečnostní personál, pokud se taková držba považuje za potřebnou k zajištění bezpečí zaměstnanců naší společnosti, zakazujeme jakékoli jednání, které by mohlo být vnímáno jako násilné, výhružné, ponižující nebo zastrašující, a vyžadujeme, aby se případné požívání drog nebo alkoholu, násilí nebo nezákonné držení zbraní okamžitě ohlásilo vedení. Colgate-palmolive company 7

10 NAŠE VZTAHY SE SPOLEČNOSTÍ V postavení zaměstnanců společnosti Colgate usilujeme o dodržování zásad společnosti Colgate a současně se intenzivně snažíme o zlepšení výkonu společnosti. Jsme si vědomi důvěry v nás vložené a jednáme poctivě a čestně za všech okolností a v každé situaci tak, abychom si tuto důvěru zasloužili a zachovali. Vyhýbáme se střetu zájmů a jiným situacím, které by mohly potenciálně poškodit naši společnost. Vyhýbáme se střetu zájmů. Váš úsudek je jedním z vašich nejcennějších aktiv. Měli byste se vyvarovat jakékoliv činnosti, zájmu nebo sdružení, které jsou v rozporu s uplatňováním nezávislého úsudku nebo se jeví jako hrozba vašemu nezávislému úsudku v nejlepším zájmu společnosti. Konflikty mohou nastat v mnoha situacích. Nelze je zde všechny popsat a nebude vždy snadné rozlišit správné a nesprávné činnosti. Pokud si nejste jisti, poraďte se se svým manažerem, oddělením lidských zdrojů nebo globálním právním oddělením před přijetím jakéhokoli opatření. Následující pokyny platí pro většinu nejobvyklejších konfliktních situací: Investování Neprovádějte takové investice, které by mohly ovlivňovat vaše rozhodování při plnění pracovních povinností. Zásady společnosti Colgate zakazují zaměstnancům vlastnit akcie nebo mít jiný vlastnický podíl ve společnosti, která společnosti Colgate konkuruje nebo s ní má obchodní vztahy. Tento zákaz se nevztahuje na vlastnictví malého množství (obecně méně než 1 %) akcií veřejně obchodované společnosti za předpokladu, že taková investice není finančně tak podstatná, aby vytvářela zdání střetu zájmů. Pokud jste provedli potenciálně zakázané investice před tím, než jste začali pracovat ve společnosti Colgate, ohlaste tuto skutečnost právnímu oddělení. Rodina Informujte svého manažera a obstarejte si souhlas vedoucího vaší divize nebo odborného útvaru a právního oddělení dříve, než začnete jménem společnosti Colgate obchodně jednat s některou společností, v níž máte vy nebo některý váš blízký příbuzný takový vlastnický podíl, že byste ze své činnosti nebo z činnosti vašeho blízkého příbuzného mohli mít prospěch v jakékoli podobě. Další zaměstnání Nepracujte pro konkurenta v době, kdy pracujete ve společnosti Colgate, ani nepracujte pro třetí stranu (distributor, zákazník či dodavatel) a nepomáhejte jí takovým způsobem, který by nepříznivě ovlivnil váš pracovní výkon nebo zdravý úsudek při práci. Bez povolení vedoucího divize nebo odborného útvaru nevyužívejte pracovní dobu, zařízení, materiály, značky a loga naší společnosti pro externí práci, která nemá žádnou souvislost s vašimi pracovními povinnostmi ve společnosti Colgate. Osobní záležitosti I když uznáváme a respektujeme právo zaměstnanců společnosti Colgate volně se stýkat s osobami, se kterými se dostanou do styku v pracovním prostředí, je třeba, abychom také používali zdravého úsudku, aby tyto vztahy neměly negativní dopad na výkon naší práce, naši schopnost řídit ostatní nebo na pracovní prostředí. 8 KODEX CHOVÁNÍ

11 Jakékoli chování na pracovišti, které má původ v milostném vztahu nebo přátelství mezi zaměstnanci, může být nepatřičné, pokud takové chování vytváří nepříjemné pracovní prostředí ostatním zaměstnancům. Nespravedlivé upřednostňování nebo provádění pracovních rozhodnutí na základě emocí, loajality nebo přátelství místo nejlepších zájmů společnosti je zakázáno. Pracovníci, kteří udržují vzájemné osobní vztahy nebo přátelství, se musí chovat taktně a citlivě a používat zdravého úsudku. Buďte si vědomi skutečnosti, že jiný člen vaší domácnosti může pracovat v postavení, které by mohlo vytvořit střet zájmů nebo jeho zdání. Pokud k takové situaci dojde, požádejte o radu svého manažera nebo pracovníka personálního či právního oddělení. Nejvyšší správní orgány jiných organizací Dříve, než se stanete členem správní rady nebo podobného orgánu jiné společnosti nebo státního orgánu, opatřete si souhlas našeho prezidenta a generálního ředitele a rovněž hlavního právníka. Členství ve správní radě profesní asociace nebo neziskové organizace, která nemá vztah k naší práci, musí předem schválit vedoucí vaší divize nebo odborného útvaru. Jiné ohledy Snažíme se udržet pozitivní pracovní prostředí, které odráží naše firemní hodnoty a podporuje pevné pracovní vztahy. Zatímco střety zájmů často vyplývají z jednání s externími stranami, ke konfliktu nebo zdání konfliktu může také dojít z vnitřních interakcí. Ti z nás, kteří řídí jiné, musí být i nadále velmi ostražití, aby zajistili, že nenastanou situace, které se mohou jevit ostatním jako zvýhodňování nebo potenciální střet zájmů. Pokud se ocitnete v situaci skutečného nebo potenciálního střetu zájmů, je nutné to okamžitě nahlásit nadřízenému, aby mohla být daná situace řádně přezkoumána a vyhodnocena. Společnost bude s vámi spolupracovat na řešení situace a nalezne vhodné řešení. Otázka: Odpověď: Nedávno jsem získal souhlas svého manažera s druhým zaměstnáním, které spočívá v prodeji nemovitostí, abych si zvýšil příjem. Mohu použít svoji pracovní telefonní linku a kontaktovat své klienty nebo použít podnikovou kopírku pro pořízení kopií údajů o seznamu nemovitostí během pracovní doby? Ne. Zamýšlený účel použití majetku společnosti je striktně pro osobní prospěch, nemá souvislost s výkonem pracovních povinností pro společnost, a může být vnímán jako zasahování do vaší schopnosti plnit své pracovní povinnosti. I když občasné osobní využití majetku společnosti je povoleno, musí být omezené a nesmí být v rozporu s výkonem vašich pracovních povinností. Chráníme obchodní tajemství a důvěrné informace společnosti. Obchodní tajemství společnosti Colgate, jiné zákonem chráněné informace a velká část interních dat představují cenné hodnoty. Ochrana těchto hodnot včetně udržení jejich tajné povahy hraje neobyčejně důležitou úlohu v našem dalším růstu a schopnosti úspěšně soutěžit. Obchodní tajemství jsou informace používané v souvislosti s výrobní a obchodní činností společnosti Colgate, které nejsou všeobecně známy nebo snadno zjistitelné, a u nichž společnost vyvinula úsilí udržet jejich tajnou povahu. Je však třeba chránit i jiné důvěrné informace. Obchodní tajemství a jiné důvěrné informace společnosti Colgate mohou mít podobu popisu složení, konstrukce, zařízení nebo informací, které používáme při výrobní a obchodní činnosti, a které poskytují společnosti Colgate příležitost získat výhodu vůči konkurentům. Obchodní tajemství a jiné důvěrné informace společnosti Colgate nemají vždy pouze technickou povahu. Může k nim rovněž patřit výrobní a obchodní výzkum, plány nových výrobků, strategické cíle, marketingové či prodejní údaje, neuveřejněné finanční nebo cenové informace, seznamy zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů a informace týkající se požadavků, preferencí, výrobních a obchodních návyků a plánů zákazníků. I když tento seznam není vyčerpávající, přesto podává širokou paletu informací, které musí být chráněny. Obchodní tajemství a jiné důvěrné informace nemusí být patentovatelné, ale nesmějí být zveřejněny. Colgate-palmolive company 9

12 Mezi vaše povinnosti týkající se obchodního tajemství a jiných důvěrných informací patří zejména: Nesdělovat tyto informace jiným zaměstnancům Colgate nebo třetím stranám s výjimkou těch, kteří je musí znát nebo je potřebují k výkonu své práce, a v těchto případech s označením důvěrnosti a podle potřeby i dalšími mechanismy na ochranu údajů, jako je ochrana heslem a šifrováním, jinak tyto informace nesdělovat. Nedovolit třetím stranám, aby s těmito informacemi zacházely bez odpovídající kontroly zabezpečení a správy informačních technologií třetí strany. Neumisťovat tyto informace na veřejně přístupných internetových stránkách nebo sociálních médiích ani tam o nich nediskutovat. Nepoužívat tyto informace pro svůj vlastní prospěch nebo pro prospěch osob stojících mimo společnost Colgate. Přijmout veškerá přiměřená opatření k další ochraně obchodních tajemství a důvěrných informací společnosti Colgate v souladu se směrnicemi společnosti pro obchodní postupy. Pokud od společnosti Colgate odejdete, povinnost chránit obchodní tajemství a jiné důvěrné informace společnosti Colgate trvá, dokud se tyto informace nestanou veřejně dostupnými nebo je společnost Colgate už nepovažuje za obchodní tajemství ani za důvěrné informace. Dále nesmíte zapomínat, že korespondence, tiskoviny, elektronické informace, dokumenty nebo záznamy všeho druhu, znalost specifických procesů, postupů, zvláštní způsoby společnosti Colgate v některých jejích činnostech ať jsou důvěrné povahy či ne jsou všechny majetkem společnosti a musí zůstat na půdě společnosti Colgate. Osobní dovednosti získané či zdokonalené během práce pro společnost jsou samozřejmě osobním majetkem každého zaměstnance i v případě jeho odchodu. Pokud máte nějaké otázky týkající se důvěrnosti informací či obchodního tajemství, obraťte se na právní oddělení. Chráníme osobní údaje Respektujeme právo na soukromí našich zaměstnanců, spotřebitelů, zákazníků, dodavatelů a dalších osob, se kterými má společnost Colgate obchodní vztahy. Zásadou společnosti Colgate je shromažďovat, zpracovávat, používat a uchovávat osobní informace zaměstnanců, spotřebitelů, zákazníků, dodavatelů a jiných osob pouze v případě potřeby a v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých působíme, včetně právních předpisů týkajících se shromažďování a použití osobních informací získaných od dětí a mladistvých, a přijmout veškerá přiměřená opatření k ochraně těchto informací. Zaměstnanci společnosti Colgate mohou během pracovního poměru společnosti poskytnout určité osobní údaje, jako jsou fyzické adresy domácnosti a ové adresy, informace o rodině pro účely různých dávek a další osobní údaje. Tyto informace používáme pouze pro účely, pro něž nám byly poskytnuty, pokud zaměstnanec nedá svůj souhlas k jiným účelům, a podle potřeby za účelem podnikání a v souladu s místními zákony. Rovněž i spotřebitelé mohou společnosti Colgate prostřednictvím například žádostí o informace o produktu nebo účastí na společností podporovaných soutěžích poskytovat osobní informace, jako jsou jména, adresy a ové adresy. Tyto informace používáme pouze k účelům, pro něž nám byly poskytnuty, pokud spotřebitel neudělí svůj souhlas k jiným účelům, a podle potřeby pro naše účely vedení záznamů. Je naší zásadou nesdílet osobní informace spotřebitelů s třetími stranami, pokud to nevyžaduje poskytování služeb pro naše zákazníky a není to v souladu s platnými zákony a předpisy. V průběhu obchodních vztahů se společností Colgate mohou zákazníci, dodavatelé a další osoby společnosti poskytovat osobní informace, jako jsou jména, telefonní čísla, faxová čísla, adresy a ové adresy. Tyto informace používáme pouze k tomu účelu, k němuž nám byly poskytnuty a podle potřeby pro naše účely vedení záznamů. Je naší zásadou nesdílet osobní informace zákazníků, dodavatelů a jiných osob se třetími stranami, pokud to nevyžaduje obchodní vztah v souladu s platnými zákony a předpisy. 10 KODEX CHOVÁNÍ

13 Zákony týkající se ochrany soukromí spotřebitelů se často vyvíjejí a upravují. Zavázali jsme se k monitorování vyvíjejících se zákonů a norem na ochranu soukromí a v souvislosti s jejich změnami budeme sestavovat konkrétní firemní zásady. Další informace o ochraně osobních údajů obdržíte na právním oddělení. Dodržujeme zásady týkající se dotazů ze strany tisku a jiných médií. Žádosti o finanční a obchodní informace týkající se společnosti Colgate ze strany médií, tisku, finančních analytiků nebo veřejnosti je třeba odkazovat na viceprezidenta pro podnikovou komunikaci (Corporate Communications), nebo na viceprezidenta pro vztahy s investory (Investor Relations). Žádosti o informace nebo jiné kontakty ze strany americké Komise pro cenné papíry a burzu (Securities and Exchange Commission), newyorské burzy nebo jiných regulatorních orgánů či úřadů po celém světě je třeba odkazovat našemu hlavnímu právnímu oddělení. Je kriticky důležité, aby nikdo z nás na takové požadavky a kontakty neodpovídal sám o sobě, protože jakákoli nevhodná či nepřesná odpověď, dokonce i popření některých informací, může mít za následek nepříznivou publicitu a může jinak vážně ohrozit právní pozici společnosti. Tato zásada se nevztahuje na žádosti o veřejně dostupné finanční informace, jako jsou například roční a čtvrtletní zprávy nebo veřejné propagační činnosti společnosti. Žádosti o rozhovor s některým zaměstnancem společnosti Colgate týkající se záležitostí společnosti anebo vydávání tiskových sdělení či stanovisek společnosti musí předem zkontrolovat a schválit viceprezident pro podnikovou komunikaci (Corporate Communications) nebo viceprezident pro vztahy s investory (Investor Relations). Rozhovory vedené z iniciativy naší společnosti musí být podobně schváleny dříve, než se se zástupci médií sjedná konkrétní termín. Další informace týkající se směrnic společnosti k ochraně důvěrných informací naleznete v materiálu nazvaném Colgate-Palmolive Guidelines on Securities Trading and Confidentiality of Information (Směrnice společnosti Colgate-Palmolive pro obchodování cennými papíry a ochranu důvěrných informací) a dále pak v materiálu Colgate-Palmolive Guidelines on Preserving Company Proprietary Information and Respecting the Proprietary Information of Others (Směrnice společnosti Colgate- Palmolive pro zachování důvěrných informací společnosti a respektování důvěrných informací jiných subjektů), které jsou součástí Směrnic pro obchodní postupy naší společnosti. Vedeme spolehlivé záznamy a výkazy. Finanční situace společnosti a obchodní výsledky musí být zaznamenávány v souladu s požadavky příslušných zákonů a všeobecně uznávanými účetními zásadami (GAAP). Zásady společnosti, jakož i zákony vyžadují, aby společnost vedla účetní knihy, záznamy a účty tak, aby přesně a věcně správně vyjadřovaly povahu každé obchodní transakce a použití jmění společnosti. Integrita účetní a finanční evidence společnosti je založena na přesnosti a úplnosti základních informací, které jsou podkladem zápisů v podnikových účetních knihách. Každý, kdo se účastní na vytvoření, zpracování a zaznamenání takových informací, je osobně zodpovědný za jejich pravdivost a přesnost. Každý účetní nebo finanční zápis musí přesně vyjadřovat to, co je popsáno v podpůrném dokladu, na jehož základě se zápis provádí. Nesmí docházet k utajování informací před vedením společnosti ani ze strany vedení ani před interními auditory společnosti nebo externími nezávislými auditory. Jménem společnosti nesmí být schválena ani provedena platba s úmyslem nebo vědomím toho, že taková platba či její část se má použít pro jiný účel než je účel popsaný v podpůrném dokladu, na jehož základě se platba provádí. Do účetních knih ani jiných záznamů společnosti se nesmí zapisovat nepravdivé či zavádějící údaje z jakéhokoli důvodu, a společnost nesmí zřídit, nabýt nebo udržovat žádný fond, aktivum nebo účet pro jakýkoli účel, pokud takový fond, aktivum nebo účet nejsou řádně zaznamenány a evidovány v účetních knihách a jiných záznamech společnosti. Podnikové fondy ani jiná aktiva nesmí být používány k nezákonným či jinak nepatřičným účelům. Manažeři a ostatní zaměstnanci zodpovědní za vypracování finančních informací musí zajistit soulad s finančními zásadami společnosti Colgate. Příjmy a výdaje musí být řádně a včasně identifikovány a zaznamenávány. Colgate-palmolive company 11

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

KodeX Chování. našimi HoDnotami Se ŘÍDÍme všude na SvĚtĚ

KodeX Chování. našimi HoDnotami Se ŘÍDÍme všude na SvĚtĚ KodeX Chování našimi HoDnotami Se ŘÍDÍme všude na SvĚtĚ HORKÁ LINKA KODEXU CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI COLGATE-PALMOLIVE 1-800-778-6080 (Severní Amerika) 001-212-310-2330 (na účet volaného ze všech ostatních lokalit)

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo

Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Etický kodex zaměstnance ČD Cargo Účel kodexu Účelem Etického kodexu je podporovat žádoucí standardy našeho chování a informovat veřejnost o chování, jež je oprávněna od nás očekávat. Základními hodnotami,

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech

estné jednání čestné jednání Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech estné jednání čestné jednání ž c hránit více zvyšovat kvalitu života produkovat více Kodex chování pro dodavatele společnosti Monsanto Czech OBSAH ÚVOD....1 ZÁKLAD KODEXU JEDNÁNÍ PRO DODAVATELE SPOLEČNOSTI

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX

LUNARIA spol. s r.o., Příkop 4, 602 00 Brno, Czech Republic ETICKÝ KODEX Strana1/8 OBSAH 1. Úvod... 2 2. Slovo prezidenta... 2 3. Naše hodnoty... 3 4. Obecné zásady... 4 5. Protikorupční politika... 4 6. Zaměstnanci... 4 7. Mlčenlivost... 5 8. Prodejní činnost... 6 9. Nákupní

Více

Pravidla chování. Have a safe journey

Pravidla chování. Have a safe journey Pravidla chování Have a safe journey Klíčové zásady: Saferoad jedná v souladu s pevnou etickou obchodní praxí a stanovuje vysoké standardy pro sebe a svůj dopad na životní prostředí a společnost obecně.

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček

Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Etický kodex pracovníků v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Šneček Platnost a účinnost: od 1.1.2015 Vypracovala: Marie Vondráčková Schválila: Funkce: MUDr. Jana Tytlová ředitelka Počet stran:

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příloha č.1 k PŘ-25/15/1 Etický kodex LOM PRAHA s.p. Preambule Podnik důsledně dbá na dodržování etických pravidel, základních lidských hodnot a příslušných zákonných norem. Čestné a etické jednání je

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší.

Naše vize. Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Uppförandekod Naše vize Společnost, kde chtějí pracovat ti nejlepší. Přední světový distributor chemických látek zajišťující jedinečnou komunikaci a spojení mezi zákazníky a dodavateli. 2 Základní principy

Více

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k

Etický kodex. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Aktualizováno k Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Etický kodex z a m ě s t n a n c e Aktualizováno k 1. 7. 2011 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Etický kodex zaměstnance

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Preambule

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ. Preambule ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ Preambule Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb., v platném znění, s hlavním posláním naplňovat veřejný

Více

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování

Blue Book. Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Blue Book Shrnutí zásad společnosti Pfizer týkajících se obchodního chování Bezúhonné jednání nám pomáhá získat důvěru a úctu lidí, kterým sloužíme. Vážení kolegové, My všichni, kdo jsme součástí společnosti

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Příloha k RM č. 154 ze dne 12. září 2014 Preambule Na základě usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 byl schválen Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1]

ETICKÝ KODEX 2015. [Revize 1] ETICKÝ KODEX 2015 [Revize 1] ETICKÝ KODEX OBSAH 1. ÚVOD 2. HODNOTY Applus+ 1 3 3. ETICKÝ KODEX: ZARUČENÍ NAŠICH HODNOT 3.1. Co je účelem Kodexu? 3.2. Kdo se musí tímto Kodexem řídit? 3.3. Vedoucí pracovníci

Více

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ Obsah 1. Účel... 3 2. Jaké osobní informace ADM shromažďuje... 3 3. Jak ADM používá Vaše osobní informace... 4 4. Jak ADM chrání Vaše osobní informace...

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou 2010 Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou MOTTO: HONOR, REVENTIA, JUSTITIA (Čest, úcta, spravedlnost) Preambule Povolání strážníka obecní a městské policie je velmi náročné, a to nejen

Více

Ammann Group Code of Conduct

Ammann Group Code of Conduct Ammann Group Code of Conduct C ode of Conduct Pro integritu naší společnosti a bezpečnost našich zaměstnanců Hans-Christian Schneider generální ředitel a člen správní rady skupiny Ammann «V etickém kodexu

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ Ř Á D

KARLOVARSKÝ KRAJ Ř Á D KARLOVARSKÝ KRAJ ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU Ř Á D ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU č. R 02/2012 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracovatel: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX INSPEKTORA

ETICKÝ KODEX INSPEKTORA ETICKÝ KODEX INSPEKTORA KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VZDĚLÁVÁNÍ INSPEKTORŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB EuroProfis (Asociace hodnotitelů NSQ) Červenec 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s.

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI. G Team a.s. ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI G Team a.s. ZÁŘÍ 2016 PROČ POTŘEBUJEME ETICKÝ KODEX?... 3 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY CHOVÁNÍ... 4 SOULAD SE ZÁKONY... 4 SPOLUPRÁCE A ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ... 4 OCHRANA DOBRÉHO JMÉNA SPOLEČNOSTI...

Více

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3

To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 Kodex chování Obsah To, jak pracujeme, je důležité Zpráva od Douga Bakera, předsedy a výkonného ředitele... 3 1. Zavázání se Nejvyšším etickým a právním normám... 4 2. Podpora zdvořilého pracoviště...

Více

Odpověď na otázku zaměstnanců

Odpověď na otázku zaměstnanců Odpověď na otázku zaměstnanců O systému EthicsPoint Podávání oznámení obecné Bezpečnost a utajení při podávání oznámení Tipy a doporučené postupy O systému EthicsPoint Co je EthicsPoint? Systém EthicsPoint

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ

SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ SKUPINA HUSQVARNA KODEX JEDNÁNÍ Hans Linnarson, Prezident a generální ředitel Skupina Husqvarna se těší neocenitelné pověsti, která byla vybudována v průběhu dlouhých a prestižních dějin. Náš způsob podnikání

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014

VNITŘNÍ PŘEDPIS. č. 5/2014 VNITŘNÍ PŘEDPIS Krajského úřadu Olomouckého kraje č. 5/2014 Etický kodex zaměstnance Olomouckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Etický kodex (dále jen Kodex ) je vydán v působnosti Krajského úřadu

Více