Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok

2 1. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola v Červeném Kostelci, Olešnici patří mezi školy s nižším počtem žáků a tříd. Je to škola málotřídní dvoutřídní s 1. stupněm ZŠ, s ročníkem. Dále sdružujeme jednotřídní mateřskou školu, školní družinu a školní jídelnu. Školským úřadem v Náchodě byla naše škola zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení s účinností od Zřizovatelem školy je Město Červený Kostelec. V průběhu roku došlo ke změně oficiálního názvu školy tak, aby odpovídal zákonu. Nový název zní: Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Zažádali jsme také o zvýšení kapacity v ZŠ ze stávajících 30 žáků na 35 žáků, protože od příštího školního roku bychom kapacitu překračovali. Žádosti bylo MŠMT vyhověno. Od získala naše škola právní subjektivitu a sdružuje tato zařízení: Mateřská škola kapacita 25 dětí Základní škola kapacita 35 žáků Školní družina kapacita 21 Školní jídelna kapacita 47 jídel V tomto školním roce na ZŠ pracovaly dvě třídy: I. třída s 1. a 4. ročníkem II. třída s 2., 3. a 5. ročníkem. Poprvé po 26 letech tak na škole pracovaly 3 oddělení v jedné třídě. I když to byl úkol velmi náročný, vyrovnali jsme se s ním úspěšně. Od září navštěvovalo školu 30 žáků. Byli rozděleni do tříd takto: I. třída 1. ročník 6 žáků 4. ročník 8 žáků II. třída - 2. ročník 7 žáků 3. ročník 4 žáci 5. ročník 5 žáků Od listopadu přibyla jedna žákyně do 3. ročníku, počet dětí tak stoupl na 31.

3 Na škole pracovalo 1 oddělení školní družiny, kam bylo zapsáno 21 žáků. Do mateřské školy docházelo na pravidelnou docházku 20 dětí a 2 byly zapsány pouze na 5 dnů v týdnu. V listopadu jedno dítě přibylo, do MŠ tak chodilo 23 dětí. Ve školní jídelně se pravidelně stravovalo 22 školáků, nepravidelně 2 žáci, 5 dospělých a střídavý počet dětí z MŠ podle aktuální docházky. 2. Přehled učebních plánů a materiální zabezpečení Na škole se ve všech ročnících vyučuje podle učebních plánů Základní škola č.j / Pro výuku v nižších ročnících používáme nejvíce učebnic z nakladatelství Studio 1+1, ve vyšších ročnících z nakladatelství Alter, které doplňujeme podle potřeby i učebnicemi jiných nakladatelství, např. Prodos, SPN, Nová škola Brno, Oxford University press apod. ŠD pracuje ve stísněných prostorách, které nevyhovují hygieně z prostorového hlediska. Paní vychovatelka proto využívá i náhradní prostory jako je tělocvična, školní dvorek apod. Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP. V ZŠ v každém ročníku přistupují pedagogové k výuce podle vlastních učebních plánů vypracovaných na jednotlivé měsíce a podle spojení ročníků tak, aby bylo splněno učivo předepsané osnovami a dané učebním plánem Základní škola. Materiální zabezpečení učebnicemi a učebními pomůckami je na dobré úrovni. Všechny učebnice jsou žákům propůjčovány zdarma, zdarma žáci dostávají i některé školní potřeby jako čtvrtky, papíry, barvy apod. Rodiče žákům hradí pouze sešity a nestandardní materiál na pracovní činnosti a výtvarnou výchovu. Z didaktické techniky je na škole k dispozici barevný televizor a videorekordér, které však využíváme velmi zřídka, spíše ve školní družině. Dva kazetové magnetofony, dvojkazetový magnetofon s CD přehrávačem, zpětný projektor, radiopřijímače, kopírovací přístroj a 5 počítačů 4 Indoše od MŠMT a jeden počítač v kanceláři školy patří k další výbavě školy. Žáci při nepravidelných návštěvách v počítačové třídě hojně využívají výukové programy, které nám umožňují zpestření vzdělávacího procesu a děti si tak zajímavou formou zopakují a procvičí probírané učivo. V tomto roce byly zakoupeny 4 programy z řady pro výuku prvouky a přírodovědy.

4 V MŠ je k dispozici televizor a starý promítací přístroj na diaobrázky. Byla provedena revize herních prvků na školní zahradě a je nutné po opravě a odstranění nevyhovujících nahradit je novými. Vše závisí na rozpočtu školy. Část peněz je již v rezervním fondu, ale výše ceny průlezek a houpaček nám stále nedovoluje jednorázový nákup a instalaci. V kanceláři ŠJ je také jeden počítač s programy na zpracování skladového hospodářství, spotřebního koše a hlavně kritických bodů ve školním stravování. Využívají ho také učitelky MŠ, aby si prohlubovaly znalosti získané na školeních věnovaných práci na počítači. Na tomto počítači je nainstalován bezdrátový internet od firmy Josi, který slouží všem zaměstnancům školy. Ve školní kuchyni k žádným změnám prozatím nedošlo. Město Červený Kostelec jako náš zřizovatel stojí před volbou, zda školní kuchyni přebuduje na výdejnu, kam by se dovážely obědy z nově vybudované kuchyně v Červeném Kostelci, nebo zda investuje do přestavby a zachování stávající školní jídelny s vlastní kuchyní. Situaci komplikuje skutečnost, že se zde nejen vaří obědy, ale také připravují svačinky pro děti z MŠ. 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, způsobilosti a praxi Pracovníci celkem: 8 z toho muži: 0 ženy: 8 Pedagogičtí pracovníci celkem: 5 z toho učitelé: 4 vychovatelé: 1 THP pracovníci : 1 (ekonomka a vedoucí ŠJ v jedné osobě) Dělnická povolání: 2 (kuchařka, domovnice a topič v jedné osobě) Na škole pracuje stabilní kolektiv všech zaměstnanců. Ředitelka školy Mgr. Jitka Švidroňová má vysokoškolské vzdělání PF v Hradci Králové, aprobaci pro 1. stupeň ZŠ se specializací na TV. Školní rok byl již její dvacátý čtvrtý na stále stejné škole. Vyučovala český jazyk a matematiku ve II. třídě.

5 Učitelka I. třídy Mgr. Irena Šubrtová učila na stejné škole již osmadvacátý rok. Má také vysokoškolské vzdělání PF v Hradci Králové, aprobaci pro 1. stupeň ZŠ se specializací na VV. Ve své třídě vyučovala všechny předměty kromě HV. Dále vykonává funkci metodika prevence. Vychovatelka Zdeňka Burešová má středoškolské vzdělání s maturitou na SPgŠ v Litomyšli. Na škole pracovala desátým rokem jako vychovatelka ŠD a částečně jako učitelka výchovně vzdělávacích předmětů a prvouky v I. třídě a HV a PČ ve II. třídě. Oba její úvazky jsou krácené. O pořádek a úklid v celé školní budově a jejím okolí se již od roku 1992 pečlivě stará paní školnice Magda Nývltová, která si přibrala i funkci topiče v MŠ. Od dubna 2006 vyměnila práci topiče za úklid v MŠ za nemocnou paní učitelku. V mateřské škole pracuje jako zástupkyně paní učitelka Ilona Pokorná, která se věnuje práci s dětmi nepřetržitě již od roku Učitelka MŠ slečna Hana Řeháková nastoupila na naše zařízení po absolvování Vyšší odborné pedagogické školy v Litomyšli. Po zkrácení úvazku vzhledem ke sníženému počtu žáků má na starosti i úklid v MŠ. V průběhu roku otěhotněla a odešla na dlouhodobou nemocenskou, po které bude následovat mateřská dovolená. Na její místo jsme přijali na zástup důchodkyni paní Věru Házovou, která naši školku velmi dobře zná, neboť tu dříve pracovala dokonce jako ředitelka. Jako vedoucí školní jídelny a zároveň ekonomka školy pracuje od paní Blanka Hrubá. V kuchyni vaří a o úklid se stará od roku 1987 paní Zdenka Hanušová. Všechna místa na škole jsou kvalifikovaně obsazená, pouze několik hodin výchov je vyučováno nekvalifikovaně, i když paní vychovatelka má pedagogické vzdělání, ale ne vysokoškolské. Svou vedlejší práci však vykonává velmi svědomitě, možná lépe než leckterý vysokoškolák. Důvod k tomuto kroku je velmi jednoduchý. Není možné sehnat na školu vysokoškolsky kvalifikovaného učitele, který by k nám dojížděl kvůli 8 hodinám roztroušených do celého týdne. Všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice se dále vzdělávají a prohlubují své znalosti v kursech DVPP pořádaných Centrem vzdělávání v Náchodě, ale i v Hradci Králové a jinde (viz. dále).

6 4. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí Koncem ledna se na všech spádových školách Červeného Kostelce konal zápis do 1. ročníku školního roku Na naší školu přišlo k zápisu 6 budoucích žáčků se svými rodiči. Všichni byli zapsáni. Školu opouští 5 žáků 5. ročníku, kteří budou pokračovat v dokončení povinné školní docházky na Základní škole V. Hejny v Červeném Kostelci. Během měsíce května se konal zápis do MŠ. Zatím rodiče přihlásili dvě děti. Jestli nepřibude nikdo ještě do začátku školního roku, klesne tak počet dětí v MŠ a bude muset dojít k dalšímu snížení úvazku. 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve škole byly dvě integrované žákyně, které pracovaly podle individuálně vzdělávacích plánů. ročník počet žáků prospělo neprospělo celkem Na konci školního roku byla na škole udělena jedna snížená známka z chování za opakované porušování školního řádu (kázeňské přestupky, lhaní, vulgární vyjadřování apod.) Nebyla zaznamenána žádná neomluvená hodina. Škola velmi dobře spolupracuje s rodiči. Během roku jsme uspořádali dvě společné schůzky rodičů a pravidelně se s nimi setkáváme při konzultačních hodinách každý první čtvrtek v měsíci.

7 Vzdělávat se musejí nejen žáci, ale i všichni pracovníci školy. Ve školním roce jsme absolvovali tyto kursy: Mgr. Jitka Švidroňová - první volitelný modul ke školení v rámci projektu Internet do škol P-1 počítačová grafika a digitální fotografie - Základy správního řízení ve školství - Vybrané kapitoly z legislativy správní řízení dle nového správního řádu - Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, školní vzdělávací program pro 1. stupeň ZŠ - Spisový a skartační řád Mgr. Irena Šubrtová - školení v rámci projektu Internet do škol P-0 - školení pro dislektické asistentky Reedukace SPU, relaxační techniky Zdeňka Burešová - školení v rámci projektu Internet do škol P-0 - absolvovala první volitelný modul ke školení v rámci projektu Internet do škol P-1 počítačová grafika a digitální fotografie - Metodika výuky výpočetní techniky - dále si prohlubuje poznatky z estetické a pracovní výchovy - Školní družina a její činnost RVP ZV Blanka Hrubá - seminář pro vedoucí školních jídelen zpracování agendy ŠJ na PC: sklad a normování - školení o nových trendech v ekonomice a účetnictví ve školách Všechny pracovnice byly proškoleny v oblasti BOZP a PO, p. Švidroňová, Pokorná a Hrubá také jako vedoucí zaměstnanci. Jak je vidět, je u pedagogických vysoký zájem. pracovníků o další vzdělávání stále velmi

8 6. Údaje o mimoškolních aktivitách A/ Zájmové kroužky: - kroužek angličtiny pro začátečníky vedla paní učitelka Irena Šubrtová připravovala žáky 3. ročníku na povinnou výuku angličtiny - kroužek hry na flétnu vedla paní vychovatelka Zdeňka Burešová, děti měla rozdělené do dvou skupin na úplné začátečníky a mírně pokročilé - výuku náboženství zajišťoval pan Antonín Špulák jako zájmový kroužek - v rámci ŠD se i děti, které ji nenavštěvují, pravidelně každou středu věnovaly sportu a tělovýchovným aktivitám, sportovní kroužek vedla p. vychovatelka Burešová Všechny tyto zájmové útvary pracovaly pravidelně jednou týdně. Kromě toho navštěvovaly děti jak při hodinách výuky tak i při každé jiné příležitosti počítačovou učebnu, kde si pod dozorem pedagogů, kteří neměli právě přímou vyučovací povinnost, mohli procvičovat a prohlubovat poznatky z vyučování zábavnější formou na výukových programech schválených MŠMT. B/ Akce, které zorganizovaly pracovnice školy pro žáky během školního roku: - celoškolní hra Havaj v Olešnici 4. a 5. ročník - co víš o Havaji vyhledej informace výroba náhrdelníků z barevných kukuřičných kuliček nakresli, jak si představuješ Havaj - výroba ozdobných aranžmá z dýní a dalšího přírodního materiálu - účast na olešenském posvícení pochod s medvědem do Červeného Kostelce - sběr plodů pro lesní zvěř - kaštany, žaludy a bukvice byly odevzdány mysliveckému sdružení - otevírání slabikáře - 4. a 5. ročník proč slavíme 17. listopad jako státní svátek beseda

9 - 4. a 5. ročník výlet do Muzea ve Dvoře Králové nad Labem výstava Cesta do pravěku - vánoční besídka děti dětem program dětí pro děti a nadílka svým kamarádům - vánoční nadílka pro lesní zvěř - výroba dárečků pro budoucí prvňáčky k zápisu - pokračuje adopce zvířátka v ZOO ve Dvoře Králové nad Labem finanční sbírka, vybrání želvičky nádherné - Projekt Barevný týden - modrá voda a její ochrana - červená krev a oheň první pomoc - žlutá slunce = život, velikonoční kuřátka - zelená rostliny v přírodě setí řeřichy - bílá velikonoční zvyky, pletení pomlázky - matematická soutěž Klokánek - Den země - hrabání listí pod kaštany boj proti klíněnce jírovcové - školní výlety - žáci 1. a 2. ročníku společně s dětmi z MŠ vystoupali na Kunětickou horu a navštívili Perníkové království - 3., 4. a 5. ročník společně se žáky 5. ročníku ZŠ ve Lhotě navštívili hrad Kost a Bozkovské jeskyně - dopoledne plné her pro děti z MŠ na lesním hřišti - závěrečná školní besídka pro rodiče a pozvané hosty spojená s oslavou Svátku slabikáře, slavnostním předáním vysvědčení a rozloučením se žáky 5. ročníku C/ Další akce, kterých jsme se pouze účastnili, ale nebyli jsme jejich organizátory vzdělávací akce pro žáky : - ukázka práce se sovami a jinými dravými ptáky - v rámci ŠD návštěva místní knihovny divadla, kina a další kulturní akce : - Hrajeme si s kamarády pásmo pohádek v divadle v Červeném Kostelci - loutkové představení paní Holasové v MŠ O kohoutkovi a slepičce - Staré pověsti české E. Hrušková a J. Přeučil v divadle v Červeném Kostelci - Jirka a kouzelná hůlka divadelní představení žáků dramatického kroužku při ZŠ Červený Kostelec vedeného paní učitelkou Pavlíkovou - O Jeníčkovi a Andulce pásmo lidových písniček Divadélka na baterky v MŠ

10 sportovní a jiné aktivity - plavecký výcvik všech žáků školy - turistické vycházky do okolí - hrátky na sněhu se školní družinou - účast na turnaji ve vybíjené malotřídních škol ve Velkém Dřevíči (obhájené 4. místo) - účast smíšených družstev na lehkoatletických přeborech žáků 1. stupně v Červeném Kostelci (3. 4. místo) 7. Kontroly provedené Českou školní inspekcí Poslední kontrola ČŠI na základní škole byla provedena listopadu Zpráva z této inspekce provedené panem inspektorem Mgr. Pavlem Bachtíkem je uložena ve školní dokumentaci pod č.j / Poslední kontrola ČŠI na mateřské škole proběhla 7. a 11. listopadu Zpráva z této inspekce provedené paní inspektorkou Mgr. Radomírou Bartošovou je uložena ve školní dokumentaci pod č.j / Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány Pan místostarosta Cejnar byl přítomen na zahájení školního roku, aby přivítal nové prvňáčky a přinesl jim drobné upomínkové předměty, na konci školního roku se přišel spolu s paní Petirovou za odbor školství rozloučit a popřát všem zaměstnancům pěknou dovolenou. Během roku byly provedeny pravidelné kontroly hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí, revize BOZP a PO. Všechny organizační složky školy také kontrolovali zástupci hygienické stanice. Díky uděleným výjimkám nebyly shledány žádné závažnější nedostatky. Ty drobné byly během několika dnů odstraněny. Do vypršení lhůty výjimek musí zřizovatel rozhodnout, co bude dále s naší školní jídelnou. Školu také navštěvují zástupci zřizovatele, aby se seznámili s tím, co je na budovách potřeba opravit a zadali požadavky na MÚ při sestavování rozpočtu.

11 9. Závěr Školní rok byl slavnostně ukončen ve čtvrtek v odpoledních hodinách 29. června 2006 oslavou prvňáčků Svátek slabikáře a předáním vysvědčení. Slavnosti se zúčastnili také všichni rodiče a přátelé školy. 10. Závěrečné ustanovení Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy v Červeném Kostelci, Olešnici za školní rok byla schválena radou školy, projednána na pedagogické radě dne a schválena všemi pedagogickými pracovníky školy. K výroční zprávě o činnosti školy za rok dále připojuji hodnocení školního roku v MŠ v Olešnici ve zpracování zástupkyně pro MŠ paní Ilony Pokorné. Další přílohy tvoří výroční zpráva o hospodaření za rok 2005 a zpráva o poskytování informací za rok Výroční zpráva byla zaslána: Městskému úřadu v Červeném Kostelci jako našemu zřizovateli Zapsala Mgr. Jitka Švidroňová ředitelka školy V Červeném Kostelci Olešnici dne

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Chrášťany Chrášťany 100, PSČ 373 04, okres České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 Základní údaje organizace Název: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek

1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 V Milevsku 1. 9. 2011 Zpracoval : PaedDr. Martin Hrych 1 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod 549 06 Bohuslavice 175 IČO: 71003223 TELEFON: 491 495 115 E-MAIL:zs-bohuslavice@post.cz mobil: 739 203 117 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová

Školní rok 2006/2007. Schváleno v pedagogické radě dne 27.8. 2007. Schváleno školskou radou dne. Vypracovala: Mgr. Věra Křížová Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 JIMRAMOV Identifikátor školy: 600 130 142 IZO: 102 943 028 Zřizovatel: Městys Jimramov, Nám. J. Karafiáta 39 V Ý R O

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2011/2012 14. 10. 2012 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst.

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní školy a Mateřské školy Slapy za školní rok 2012/2013 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více