Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok

2 1. Charakteristika školy a základní údaje: Škola Základní škola a Mateřská škola v Červeném Kostelci, Olešnici patří mezi školy s niţším počtem ţáků a tříd. Je to škola málotřídní dvoutřídní s 1. stupněm ZŠ, s ročníkem. Dále sdruţujeme jednotřídní mateřskou školu, školní druţinu a školní jídelnu. Školským úřadem v Náchodě byla naše škola zařazena do sítě škol, předškolních a školních zařízení s účinností od Zřizovatel Zřizovatelem školy je Město Červený Kostelec. Od získala naše škola právní subjektivitu Základní údaje Název školy: Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Základní škola a Mateřská škola Olešnice Červený Kostelec Telefon: ZŠ a ŠD MŠ a ŠJ Identifikační číslo(izo): Ředitel školy: Mgr. Jitka Švidroňová Součásti školy Typ školy: MŠ - jednotřídní ZŠ - málotřídní dvoutřídní ŠD - jednotřídní ŠJ - kuchyně Kapacita: škola 35 ţáků IZO: školní druţina 21 ţáků mateřská škola 25 dětí školní jídelna 47 obědů

3 1. 5. Rozdělení ţáků do tříd Ve školním roce na ZŠ pracovaly dvě třídy: I. třída s 1., 2. a 4. ročníkem II. třída s 3. a 5. ročníkem Od září navštěvovalo školu 25 ţáků. Byli rozděleni do tříd takto: I. třída 1. ročník 3 ţáci 2. ročník 5 ţáků 4. ročník 5 ţáků II. třída - 3. ročník 5 ţáků 5. ročník 7 ţáků Na škole pracovalo 1 oddělení školní druţiny, kam bylo zapsáno na počátku školního roku 18 ţáků. Do mateřské školy nastoupilo na pravidelnou docházku 25 dětí, z toho 2 byly zapsány na omezenou docházku (4 hodiny denně nebo 5 dnů v měsíci). Ve školní jídelně se pravidelně stravovalo 24 školáků, 7 dospělých a střídavý počet dětí z MŠ podle aktuální docházky. 2. Přehled učebních plánů a materiální zabezpečení Učební dokumenty Na základní škole se jiţ druhým rokem pracuje podle vlastního školního vzdělávacího programu ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Olešnice, č.j. 177/07, který byl sestaven na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Postupně budeme zavádět tento program i do dalších ročníků. Ve ročníku se nadále vyučuje podle učebních plánů Základní škola č.j / V ZŠ v kaţdém ročníku přistupují pedagogové k výuce podle vlastních učebních plánů vypracovaných na jednotlivé měsíce a podle spojení ročníků tak, aby bylo splněno učivo předepsané osnovami a dané učebním plánem ŠVP pro základní vzdělávání ZŠ Olešnice a Základní škola.

4 ŠD pracuje podle vlastního ŠVP pro ŠD. Ke zkvalitnění práce ve ŠD bychom potřebovali mnohem větší prostory, neboť stávající jsou velmi stísněné a nevyhovují hygieně. Paní vychovatelka proto vyuţívá i náhradní prostory jako je tělocvična, školní dvorek, školní třídy apod. Mateřská škola pracuje podle vlastního ŠVP s názvem Ţivot na vesnici po celý rok. Tento program je stále přepracováván a aktualizován podle nových skutečností Materiální vybavení Ve škole je pro ţáky i učitele k dispozici učebna výpočetní techniky s pěti počítači vybavenými připojením k internetu. Z didaktické techniky vlastní škola dva kazetové magnetofony, dva magnetofony s CD přehrávačem, zpětný projektor, radiopřijímače, multifunkční přístroj kopírka, tiskárna a skener. Ţáci při nepravidelných návštěvách v počítačové třídě hojně vyuţívají výukové programy, které nám umoţňují zpestření vzdělávacího procesu a děti si tak zajímavou formou opakují a procvičují probírané učivo. V letošním školním roce byly zakoupeny další 4 nové programy. Všechny uvedené přístroje a zařízení vyuţívá ve své činnosti i školní druţina. Další dva počítače které jsou na škole k dispozici všem pracovníkům jsou v kanceláři školy a v kanceláři školní jídelny. Oba dva jsou také připojeny na internet. Na tělesnou výchovu vyuţíváme vlastní tělocvičnu se základním vybavením, školní dvorek, hřiště u místní Sokolovny a přírodní prostory, které nám nabízí okolí školy. Pravidelně se všichni ţáci ZŠ i předškoláci z MŠ účastní plavecké výuky v Náchodě. V MŠ je dětem k dispozici televizor a videopřehrávač, starý promítací přístroj na diapozitivy, CD přehrávač, DVD přehrávač. Na školní zahradě po nutné opravě a odstranění nevyhovujících prvků byla instalována herní věţ se skluzavkou, ţebříkem, sítí a chodníkem a opraveno pískoviště. V herně je dětem k dispozici nový nábytek, kuchyňka. Během školního roku byly do školy zakoupeny nové výškově stavitelné lavice a ţidličky pro ţáky. O prázdninách byla v ZŠ i MŠ provedena výměna všech oken a dveří. O tyto investice se zaslouţil náš zřizovatel Město Červený Kostelec.

5 3. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, způsobilosti a praxi Pedagogičtí pracovníci: Pracovní zařazení Jméno Vzdělání Úvazek Délka praxe Dodatek Ředitelka školy Mgr. Jitka VŠ 100 % 27 let Švidroňová Učitelka ZŠ Mgr. Irena Šubrtová VŠ 100 % 31 let Učitelka ZŠ Zdeňka Burešová SŠ 54,5 % 13 let Nekvalifikovaná Vychovatelka ŠD Zdeňka Burešová SŠ 59,8 % 13 let Učitelka MŠ Dis. Radka Nývltová VOŠ 91,1 % 2 roky Dokončila si vzdělání dalším studiem VOŠ 0 9 let MD Učitelka MŠ Dis. Hana Řeháková Učitelka MŠ Věra Házová SŠ 79 % 44 let Zástup za MD Nepedagogičtí pracovníci: Pracovní zařazení Jméno Úvazek Ekonomka Blanka Hrubá 30% Vedoucí ŠJ Blanka Hrubá 25% Kuchařka Zdeňka Hanušová 100 % Školnice ZŠ Magda Nývltová 65 % Topič Magda Nývltová 30 % Školnice MŠ Radka Nývltová 40 % Zaměstnanci na dohodu: Pracovní zařazení Jméno Počet hodin Drobná údrţba a opravy Radoslav Nývlt 7 hodin měsíčně Praní prádla Jitka Kovalová 12 hodin měsíčně Správa webových stránek Ondřej Švec 60 hodin ročně Všechna místa na škole jsou kvalifikovaně obsazená, pouze několik hodin výchov je vyučováno nekvalifikovaně, i kdyţ paní vychovatelka má pedagogické vzdělání, ale ne vysokoškolské. Svou vedlejší práci však vykonává velmi svědomitě, moţná lépe neţ leckterý vysokoškolák. Důvod k tomuto kroku je velmi jednoduchý. Není moţné sehnat na školu vysokoškolsky kvalifikovaného učitele, který by k nám dojíţděl kvůli několika hodinám roztroušených do celého týdne a zároveň měl kvalifikaci i na práci ve ŠD.

6 Všechny pedagogické i nepedagogické pracovnice se dále vzdělávají a prohlubují své znalosti v kursech DVPP pořádaných Centrem vzdělávání v Náchodě, ale i v Hradci Králové a jinde (viz. dále). 4. Údaje o přijímacím řízení a o zařazování dětí Koncem ledna se na všech spádových školách Červeného Kostelce konal zápis do 1. ročníku školního roku K nám přišlo k zápisu 6 budoucích ţáčků se svými rodiči. Všichni byli zapsáni. Školu opouští 7 ţáků 5. ročníku, kteří budou pokračovat v dokončení povinné školní docházky na Základní škole V. Hejny v Červeném Kostelci, jeden v Základní škole speciální v Červeném Kostelci) V květnu se konal zápis do MŠ. Bylo přijato celkem jedenáct přihlášek. Volných míst a moţností ke přijetí bylo ale pouze šest. Na základě vypsaných kritérií bylo nakonec všech šest míst pro příští školní rok obsazeno a kapacita MŠ bude od září plně obsazena, tj. máme zapsáno celkem 25 ţáků v poměru 22/3 (celodenní/zkrácená docházka). 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání ţáků Výsledky vzdělávání v jednotlivých ročnících na konci školního roku: Ročník Ţáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem Na konci školního roku nebyla na škole udělena sníţená známka z chování Hodnocení ţáků V letošním školním roce jsme se zúčastnili testování ţáků 5. ročníků, tentokrát společností Scio. Nejlepších výsledků dosáhli ţáci v českém jazyce (53 percentil), ve všeobecných studijních předpokladech (48 percentil), nejslabší byla matematika (41 percentil). U jednotlivých ţáků byly výsledky velmi nevyrovnané. V českém jazyce se percentil pohyboval od 3 u nejslabšího ţáka aţ po 84 u nejlepší ţákyně, v matematice dokonce od 5 do 97 a ve všeobecných

7 studijních předpokladech od 3 do 86. Celkově dosáhli naši ţáci percentil 48, coţ je mírně podprůměrný výsledek, ale odpovídá skladbě ţáků ve stávajícím 5. ročníku. (jeden z nich bude pokračovat v 6. ročníku v Základní škole speciální v Červeném Kostelci) Integrovaní ţáci Ve škole nebyl ţádný integrovaný ţák. U dvou ţáků se projevily výrazné nedostatky ve zvládání učiva. Rodiče jednoho z nich se proto rozhodli, ţe místo přestupu do 6. ročníku ZŠ V. Hejny v Červeném Kostelci bude pokračovat ve vzdělávání ve Speciální základní škole v Červeném Kostelci. Rodičům druhého ţáka (1. ročník) bylo po vyšetření v PPP v Náchodě doporučeno pokračovat ve vzdělávání na ZŠ a MŠ v Choustníkově Hradišti. (škola pro ţáky s vadami řeči) Údaje o zameškaných hodinách Omluvené hodiny za školní rok podle jednotlivých ročníků: Ročník Počet omluvených hodin Průměr na ţáka Celkem Nebyla zaznamenána ţádná neomluvená hodina. 6. Spolupráce Spolupráce s rodiči Škola velmi dobře spolupracuje s rodiči. Během roku jsme uspořádali dvě společné schůzky rodičů ţáků ZŠ i MŠ a pravidelně se s nimi setkáváme při konzultačních hodinách kaţdý první čtvrtek v měsíci. Pro rodiče a přátele školy byly připraveny Mikulášská nadílka pro děti MŠ, vánoční besídka a besídka ke Svátku matek v MŠ. Rodiče přispívají různým materiálem na pracovní a výtvarnou výchovu apod.

8 6. 2. Spolupráce s Radou školy Rada školy vznikla na naší škole Pracuje ve tříčlenném sloţení. Přijímá podněty pro změny ve školní práce jak v MŠ tak i v ZŠ. V letošním roce byly uskutečněny nové volby členů Školské rady, kterými byli stávající členové potvrzeni Spolupráce se zřizovatelem Spolupráce se zřizovatelem se v letošním školním roce vyšplhala na velmi vysokou úroveň. Díky finančním příspěvkům jsme mohli obnovit vybavení tříd školním výškově stavitelným nábytkem pro ţáky a během prázdnin dostala škola staronový ráz výměnou oken a dveří. Ke stejné výměně došlo i na budově MŠ. Dále společně řešíme hlavně otázky rozpočtu školy, dalších větších oprav a údrţby budov popřípadě rychlé řešení havarijních situací Spolupráce s dalšími sloţkami Úzce spolupracujeme s Městským kulturním střediskem, které nám nabízí různé kulturní akce pro ţáky, s místním Sokolem a Hasiči, s pobočkou Městské knihovny v Olešnici apod. 7. Vzdělávání pedagogických i provozních pracovníků Pedagogičtí pracovníci: Mgr. Jitka Švidroňová Mgr. Irena Šubrtová Zdeňka Burešová Dis. Radka Nývltová - Finanční kontrola na škole - Novela školských zákonů a vyhlášek - Zavedení datových stránek - Brána jazyků otevřená anglický jazyk - Schůzka preventistů - PowerPoint zvyšování počítačové gramotnosti - Brána jazyků otevřená anglický jazyk - Na pomoc učitelkám v MŠ Netradiční dny v MŠ - Na pomoc učitelkám v MŠ Integrované bloky Nepedagogičtí pracovníci:

9 Zdenka Hanušová Blanka Hrubá - Stravování a zdravá výţiva - Stravování a zdravá výţiva - Účetní uzávěrka Aktuální změny v účetnictví Všichni zaměstnanci byli proškoleni v oblasti BOZP a PO. 8. Údaje o mimoškolních aktivitách Zájmové krouţky: Krouţek Sportovní hry Hra na flétnu Angličtina pro druháčky Náboţenství Vedoucí Zdeňka Burešová Zdeňka Burešová Mgr. Irena Šubrtová Antonín Špulák Všechny tyto zájmové útvary pracovaly pravidelně jednou týdně. Kromě toho navštěvovaly děti jak při hodinách výuky tak i při kaţdé jiné příleţitosti počítačovou učebnu, kde si pod dozorem pedagogů, kteří neměli právě přímou vyučovací povinnost, mohli procvičovat a prohlubovat poznatky z vyučování zábavnější formou na výukových programech schválených MŠMT Akce konané během školního roku: Září: - slavnostní zahájení školního roku - projekt Letní OH - společná schůzka rodičů ţáků ZŠ a MŠ - Houbování ve škole Říjen: - beseda s Janem Macků Historie a současnost hudebních nástrojů - Olešenské posvícení pochod s medvědem do Červeného Kostelce a účast na mši za ţivé i mrtvé v kostele sv. Jakuba - Jak krtek ke kalhotkám přišel interaktivní pracovní dílny v Muzeu Česká Skalice - Kouzelný pramínek pohádka se zpěvy vodě v divadle v Červeném Kostelci - sběr plodů pro lesní zvěř - sebráno 237 kg

10 Listopad: - zahájení plaveckého výcviku - Rekordy a kuriozity ze světa savců interaktivní pořad pro děti v Muzeu ve Dvoře Králové nad Labem Prosinec: - vánoční dílny pro rodiče - Mikuláš v MŠ - účast ZŠ na generální zkoušce vánoční besídky v MŠ - výroba sněhuláků pro výzdobu školy - vlastní vánoční besídka a pracovní dílny pro ţáky školy Leden: - zakončení plaveckého výcviku předáním Mokrých vysvědčení - výroba dárečků pro budoucí prvňáčky ve ŠD - zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2008/ bruslení u Sokolovny se ŠD - projekt Sypeme ptáčkům Únor: - Hrajeme si s pohádkou divadelní představení brněnského divadla Slunečnice - Ţenich pro čertici zahajovací představení Divadelního festivalu v Červeném Kostelci Březen - účast v matematické soutěţi Klokánek a Cvrček Duben: - O pejskovi a kočičce představení divadla Drak z Hradce Králové - včelařská výstava v Červeném Kostelci - testování ţáků 5. ročníku testy Scio znalosti v ČJ, Mat. a všeobecný přehled Květen: - divadelní představení ţáků ZŠ V.Hejny v ČK pod vedením paní učitelky Pavlíkové Zlatá kniha

11 - společná schůzka rodičů ţáků ZŠ a MŠ - besídka dětí MŠ k Svátku matek Červen: - společný školní výlet ZŠ a MŠ na Zámek Potštejen spojený s divadelním představením pohádky, výstup na Hrad Potštejn a jeho prohlídka - slavnostní zakončení školního roku v MŠ spojené s rozloučením s budoucími prvňáčky a opékáním - vycházka na zříceninu hradu Vízmburk - školní nocování spojené s různými hrami, stezkou odvahy a opékáním - zakončení školního roku 9. Kontroly Kontroly provedené Českou školní inspekcí Poslední kontrola ČŠI byla provedena na škole ve dnech 16., 17. a 19. dubna Zpráva z této inspekce je uloţena ve školní dokumentaci pod č.j. ČŠI / Poslední kontrola ČŠI na mateřské škole proběhla 7. a 11. listopadu Zpráva z této inspekce uloţena ve školní dokumentaci pod č.j / Kontroly provedené jinými kontrolními nebo inspekčními orgány V lednu 2009 byla provedena kontrola placení pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění Okresní správou sociálního zabezpečení. Ze závěrů vyplývá, ţe nebyly zjištěny ţádné nedoplatky ani přeplatky. Kontrola dokladovosti o hospodaření v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 byla provedena v říjnu 2008 u paní Blanky Hrubé ekonomky, hospodářky a vedoucí školního stravování panem Zdislavám Kernerem interním auditorem. Závěr: nebylo shledáno závad. Během roku navštívila školu několikrát pracovnice majetkového odboru MěÚ paní Petrů, která sleduje stav budov a jsou ji hlášeny potřebné opravy a poţadavky do rozpočtu na další kalendářní rok týkající se správy budov. Během roku byly provedeny pravidelné kontroly hasicích přístrojů a tělocvičného nářadí, revize BOZP a PO, interní audit ŠJ apod.

12 10. Závěr Školní rok byl slavnostně ukončen jiţ v pátek v dopoledních hodinách předáním vysvědčení. Hned nato nastalo velké stěhování a přípravy na prázdninové změny. 11. Závěrečné ustanovení Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy v Červeném Kostelci, Olešnici za školní rok byla schválena radou školy, projednána na pedagogické radě a schválena všemi pedagogickými pracovníky školy. 12. Přílohy Vlastní hodnocení školy Výroční zpráva o hospodaření za rok Zpráva o poskytování informací za rok 2008 Výroční zpráva byla zaslána: Městskému úřadu v Červeném Kostelci jako našemu zřizovateli V Červeném Kostelci Olešnici dne Zapsala Mgr. Jitka Švidroňová ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2006 2007 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2005 2006 1. Charakteristika školy Základní škola a Mateřská škola v Červeném Kostelci, Olešnici patří

Více

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Čj.: Hru-7/11/3 Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Školní rok 2010 2011 Zpracoval : Mgr. Oberhel

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun 1. Základní údaje o škole Základní škola a Mateřská škola Tlustice, okres Beroun Tlustice

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 Základní škola pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 ZŠ pro ţáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1, 541 03 e-mail:

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 září 2013 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 IZO 600 042 961 IČO 710 04 513 Tel. 311 675 335 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 1. Charakteristika školy Právní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 Základní škola Dolní Město, okres Havlíčkův Brod, získala od 1.1.2003 právní subjektivitu. Jejím zřizovatelem

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracovala: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLATNÍKY-HODKOVICE Ve Zlatníkách Hodkovicích 5. srpna 2014 Vypracovala: Mgr. Ivana Jelínková, ředitelka školy Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Horní Blatná Zpracovala: Mgr. Dagmar Chvapilová 1 Obsah 1 Identifikační údaje... 3 1.1 Škola... 3 1.2 Zřizovatel...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za

Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona 564/90 Sb. ve znění dalších předpisů 17.e, odst.2 za ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 1 Část

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Stárkov

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Základní škola a Mateřská škola Stárkov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Stárkov školní rok 2006/2007 1 Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská škola Stárkov adresa školy Stárkov

Více

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 Škola název školy 1. Základní údaje o škole adresa školy právní forma IČO 710 10 556 IZO 102 179 557 Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2012/2013

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Výroční zpráva ředitele školy

Výroční zpráva ředitele školy Čj.: Hru-9/14/3 Výroční zpráva ředitele školy Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel.: 325 588 345, e-mail: zshrjesenik@volny.cz Školní rok 2013 2014 Zpracoval: Mgr. Oberhel Jaroslav

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031 e-mail: zsskalsko@centrum.cz IČO 710 02 693 Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice

Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice Výroční zpráva o činnosti Základní a Mateřské školy Třebívlice za období školního roku 2012 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Rulf Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání a vzdělávací programy

Více