Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍHO KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPIKCP/0509 Úvodní ustanovení 1. Pro individuální komplexní cestovní pojištění, které sjednává Union Pojišťovna, a. s. (dále jen pojišťovna Union ), platí tyto Všeobecné pojistné podmínky individuálního komplexního cestovního pojištění VPPIKCP/0509 (dále jen pojistné podmínky ), zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon o pojistné smlouvě ) a pojistná smlouva. 2. Individuální komplexní cestovní pojištění je pojištění soukromé a sjednává se pro pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST Článek 1 Výklad pojmů Pro účely pojištění podle těchto pojistných podmínek platí níže uvedený výklad pojmů: Onemocnění porucha tělesného nebo duševního zdraví pojištěného, pokud je uvedena v Mezinárodní statistické klasifikaci onemocnění a příbuzných zdravotních problémů stanovených Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Akutní onemocnění onemocnění, které vzniklo náhle po dobu trvání pojištění, pokud svým charakterem přímo ohrožuje život nebo zdraví pojištěného nezávisle na jeho vůli a vyžaduje nutné a/nebo neodkladné lékařské ošetření. Za akutní onemocnění se nepovažuje: - onemocnění, jehož léčení bylo zahájeno už před začátkem pojištění, - onemocnění, které se projevilo už před začátkem pojištění, i pokud nebylo lékařsky vyšetřeno nebo léčeno. Chronické onemocnění dlouhodobé, nepřetržitě přetrvávající onemocnění. Opakující se onemocnění Blízká osoba Cestovní doklady Jiná majetková újma Klenoty a šperky Krádež onemocnění, které není chronické, ale vícenásobně se opakuje. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. cestovní pas vystavený na jméno pojištěného, občanský průkaz vystavený na jméno pojištěného. jiná prokazatelná újma na majetku poškozeného, jako škoda na zdraví a na věci, vyjádřitelná v penězích, která by nevznikla, kdyby nedošlo ke škodní události. předměty vždy ručně zhotovené, které slouží k ozdobným účelům, vyrobené ze zlata, platiny, stříbra, drahokamů, perel apod. případ, kdy pachatel překoná překážku a pojištěnou věc si přisvojí následujícím způsobem: a) do chráněného prostoru vnikne tak, že jeho zabezpečení překoná nástroji, které nejsou určené na jeho řádné otevírání,

2 Loupež Nabývací cena Objednaná služba Odcizení Oprávněná osoba Partner b) do chráněného prostoru se dostane násilím jinak než dveřmi, c) v chráněném prostru se skryje před jeho uzamknutím a po jeho uzamknutí se zmocní pojištěné věci. Tento postup pachatele však musí být prokázaný v trestním jednání. Za krádež se považuje i případ, kdy pachatel chráněný prostor otevře pomocí originálního klíče, legálně zhotoveného duplikátu, uzamykacího kódu, vstupní karty, apod., kterých se zmocnil krádeží nebo loupeží. Za krádež se ve smyslu těchto pojistných podmínek nepovažuje, když si pachatel pojištěnou věc přisvojí v případech, kdy došlo ke vniknutí do chráněného prostoru bez překonání překážky. případ, kdy pachatel v úmyslu zmocnit se pojištěné věci: a) použije násilí vůči pojištěnému, použití omamného, uspávajícího nebo jiného paralyzujícího prostředku se považuje za použití násilí pouze tehdy, je-li jeho použití pachatelem prokázané v trestním jednání, b) použije vůči pojištěnému hrozbu bezprostředního násilí, c) využije fyzickou nebo psychickou tíseň pojištěného, která byla způsobená úrazem po dobu nebo bezprostředně před loupeží. Za loupež se ve smyslu těchto pojistných podmínek nepovažuje zneužití fyzické nebo psychické indispozice pojištěného, která byla způsobena požitím alkoholu, drog, léků či užitím psychotropních a návykových látek. cena, za kterou pojištěný věc nabyl. a) předem objednaný pobyt zahrnující ubytování v jednom ubytovacím zařízení jakékoli kategorie a třídy včetně stanu, karavanu a ubytování v soukromí. b) předem objednaná doprava. Za objednanou službu se považuje i předem objednaná kombinace služeb uvedených pod písmeny a) a b), přičemž součást takovéto kombinace služeb mohou tvořit i jiné služby, které nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování, například stravování, společensko-kulturní program, rekreačně-sportovní program nebo studijní program, pokud jsou nabízeny za přípatek na prodej spolu s dopravou a ubytováním a pokud se tato služba poskytuje déle než 24 hodin nebo pokud zahrnuje ubytování přes noc. Za objednanou službu se nepovažuje kombinace služeb, která je prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, prodej vstupenek na kulturní, sportovní a jiné akce a prodej průvodcovských služeb. Za objednanou službu se také nepovažuje pojištění. je odcizení pojištěné věci: a) krádeží, b) loupeží. osoba určená v 51, odst. 2 a 3 zákona o pojistné smlouvě. smluvní partner pojišťovny Union zplnomocněný pro vyřizování pojistných událostí v zahraničí. Pojistitel Union pojišťovna, a. s. se sídlem Bajkalská 29/A, Bratislava 1, Slovenská republika, IČ: , DIČ: , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B (dále jen pojišťovna Union ). Pojištěný Pojistná doba Pojistné období Pojistné fyzická osoba, která je uvedená v pojistné smlouvě a které vzniká právo na pojistné plnění. doba trvání pojištění dohodnutá v pojistné smlouvě. období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné. finanční částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou musí pojistník zaplatit pojišťovně Union za krytí pojistného rizika.

3 Pojistné plnění Pojistník Poskytovatel služby Poškození věci Předmět historické hodnoty Předmět umělecké hodnoty Překonání překážky Sbírka finanční náhrada, kterou je podle těchto pojistných podmínek a pojistné smlouvy pojišťovna Union povinna vyplatit v případě pojistné události pojištěnému nebo za pojištěného. fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s pojišťovnou Union pojistnou smlouvu a je povinná platit pojistné. právnická nebo fyzická osoba, která pojistnému předá službu. změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit opravou a nebo změna stavu věci, kterou objektivně opravou odstranit nelze, avšak věc je možné dále používat k původnímu účelu. předměty, jejichž hodnota je daná tím, že mají vztah k historickým událostem nebo k historickým osobnostem. obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, gobelíny, apod.; jde o originály uměleckých děl, jejichž nabývací cena není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou hodnotou. násilné odstranění zábrany, kterou byl předmět chráněn před odcizením. záměrné a soustavné shromažďování a uchovávání, případně zpracovávání předmětů stejného druhu v oblasti přírody, lidské činnosti, většinou specializované podle určitých kritérií jako typ, zpracování, téma, časový, místní a autorský původ apod.; za sbírku se považují nejméně tři kusy předmětů téhož druhu. Starožitnosti předměty umělecko-výtvarného, umělecko řemeslného a uměleckoprůmyslového charakteru, které mají historickou hodnotu (nesou osobitou pečeť doby nebo autora); za starožitnosti se považují i předměty technického charakteru, které ve své době představovaly pokrok nebo už byly vývojem překonané. Stornopoplatek Stornování služby Škoda na zdraví smluvní pokuta, kterou vyúčtuje poskytovatel služby pojištěnému na základě stornovacích podmínek platných pro objednanou službu v případě, že pojistný nemůže využít předem objednanou službu z důvodů uvedených v části F, čl. 2 těchto pojistných podmínek, snížená o náklady na cestovní pojištění pojištěného a za pojištění zájezdu pro případ úpadku cestovní kanceláře. písemné oznámení pojištěného o nevyužití objednané služby z důvodů uvedených v části F, čl. 2 těchto pojistných podmínek doručené poskytovateli služby, v důsledku čehož vznikne pojištěnému povinnost uhradit poskytovateli služby stornopoplatek. jakékoli poškození tělesné integrity osob, včetně onemocnění nebo invalidity vyplývající z tohoto poškození. Škoda způsobená úmyslně škoda způsobená úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím pojištěného nebo jiných osob, které pojištěný použil na výkon své činnosti; pokud jde o dodání věcí nebo prací, považuje se škoda za úmyslně způsobenou i tehdy, kdy pojištěný v době, kdy věci dodal, a nebo kdy práce odevzdal, o vadách těchto věcí nebo prací věděl. Škodní událost Úraz náhodná událost, jejímž následkem vznikla škoda na zdraví, na životě nebo na majetku; náhodnou událostí se rozumí událost, o které pojištěný důvodně předpokládá, že by mohla nastat, ale v době pojištění neví, kdy se tak stane, případně, kdy k ní vůbec dojde; za okamžik vzniku škody na zdraví se považuje v případě úrazu okamžik, v němž došlo k náhlému násilnému působení vnější síly, které poškodilo zdraví, v případě onemocnění okamžik, kdy vznik onemocnění potvrdí lékař; pokud v důsledku úrazu nebo onemocnění nastala smrt, je pro okamžik vzniku škody rozhodující okamžik vzniku úrazu nebo onemocnění, které byly příčinou smrti. za úraz se považuje událost nezávislá na vůli pojištěného, která neočekávaným, náhlým a nepřerušeným působením vnějších sil nebo vnějších

4 Užívání věci Věc ponechaná pod dozorem Vlast vlivů, s výjimkou působení mikrobiálních jedů a imunotoxických látek, způsobila objektivně zjistitelné nebo viditelné újmy na zdraví, tělesné poškození nebo smrt. stav, kdy má pojištěný movitou nebo nemovitou věc oprávněně ve své moci (ne však právo užívání prostoru v nemovité věci) a je oprávněný využívat její užitkové vlastnosti. pojištěná věc se považuje za ponechanou pod dozorem, pokud pojištěný nebo jím pověřená osoba je při takové věci nepřetržitelně přítomná. Česká republika, pokud má pojištěný trvalý pobyt na území České republiky nebo členská země Evropské unie (dále jen EU ), v níž má pojištěný trvalý pobyt nebo ve které je účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Voda z vodovodních zařízení voda, jiná kapalina nebo pára, která se dostala mimo svůj prostor z: - pevně nainstalovaných vodovodních zařízení nebo nádrží, - ústředního, etážového nebo dálkového topení, - přívodního nebo odvodního potrubí, - samočinného hasicího zařízení (sprinkler). Zavazadla Zavazadlový prostor motorového vozidla Znečištění životního prostředí Zničení věci Ztráta věci Živelná událost věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal se sebou na cestu a pobyt odpovídající danému účelu a déĺce cesty a pobytu a věci osobní potřeby, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu. za zavazadlový prostor motorového vozidla se považuje obvyklý zavazadlový prostor motorového vozidla, který je jeho součástí a také odnímatelný a uzamykatelný zavazadlový prostor umístěný na střeše motorového vozidla. znečištění vod, půdy, ovzduší, hornin, flóry, fauny, působením vypuštěných, unikajících, rozptýlených nebo uvolněných pevných, kapalných, plynných nebo tepelných dráždivých látek, jako jsou např. dým, pára, saze, kyseliny, alkalické kovy, chemikálie a jiné znečišťující látky, jako i všechny druhy odpadového materiálu. změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit opravou a proto věc už není možné dále používat k původnímu účelu. ztrátou věci se rozumí stav, kdy pojištěný nezávisle na své vůli ztratil možnost s věcí disponovat. pro účely tohoto pojištění se živelnou událostí rozumí: požár, blesk, výbuch, pád letadel, vichřice, krupobití, záplava, povodeň, pád lavin, sesuv půdy, zřícení skal nebo hornin, zemětřesení, tíže sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů a jiných předmětů. Za živelnou událost se nepovažuje poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené změnou výšky vodní hladiny vzhledem k břehu v důsledku splavových jevů (příliv a odliv). Za živelnou událost se také nepovažuje poškození, zničení nebo ztráta pojištěné věci způsobené přírodním pohybem vody (vlnění vodní hladiny). Článek 2 Typy pojištění 1. V rámci individuálního komplexního cestovního pojištění pojišťovna Union sjednává: a) pojištění léčebných výloh v zahraničí, b) asistenční službu v zahraničí, c) pojištění zavazadel, d) úrazové pojištění,

5 e) pojištění zodpovědnosti za škodu, f) pojištění storna objednané služby. 2. Pojištění uvedené v bodu 1 písm. a) a b) tohoto článku je hlavním pojištěním, které se sjednává vždy, pojištění uvedená v bodu 1 písm. c) až f) tohoto článku (dále jen doplňková pojištění ) se sjednávají k hlavnímu pojištění a s hlavním pojištěním tvoří jeden celek. Doplňkové pojištění nemůže být uzavřeno bez hlavního pojištění a uzavírá se na stejnou dobu jako pojištění hlavní. Zvolená doplňková pojištění jsou uvedená v pojistné smlouvě. 3. Zánikem hlavního pojištění zaniká i doplňkové pojištění. Doplňkové pojištění však nemůže zaniknout samostatně. Článek 3 Pojištěné osoby 1. V případě individuálního komplexního cestovního pojištění je pojištěným fyzická osoba, jejíž věk ke dni začátku pojištění nepřekročil 70 let, pokud v pojistné smlouvě nebylo sjednáno jinak. Článek 4 Pojistná doba a časová platnost pojištění 1. Pojištění začíná dnem označeným v pojistné smlouvě jako začátek pojištění. Pokud je den začátku pojištění shodný se dnem uzavření pojistné smlouvy, pojištění začíná hodinou uvedenou v pojistné smlouvě. Pojištění končí 24. hodinou středoevropského času dne, který je v pojistné smlouvě uvedený jako konec platnosti pojištění. 2. V případě pojištění storna objednané služby začíná pojištění dnem následujícím po úhradě pojistného a končí nástupem na cestu do zahraničí, přičemž nástupem na cestu do zahraničí se rozumí: a) při dopravě organizované poskytovatelem objednané služby den a čas určený poskytovatelem služby pro příjezd pojištěného na společné nástupiště podle jeho pokynů, b) při individuální dopravě den a čas určený poskytovatelem služby pro příjezd do prvního ubytovacího zařízení, v němž má pojištěný ubytování objednané. 3. Pojištění se ve smyslu zákona nepřerušuje. Článek 5 Pojistné a způsob platby 1. Pojistné se stanovuje podle rozsahu pojištění a zhodnocení rizika a jeho výše je uvedená v pojistné smlouvě. 2. Pojištění je jednorázové a platí se najednou za celou pojistnou dobu, pokud nebylo v pojistné smlouvě sjednáno jinak. Pojistné je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy. 3. Pojišťovna Union má právo na pojistné za dobu od začátku pojištění až do jeho zániku. Pokud v případě krátkodobého individuálního cestovního pojištění odpadne důvod pojištění (pobyt v zahraničí) před uplynutím doby, za niž bylo jednorázové pojistné zaplacené, pojišťovna Union na požádání pojištěného vrátí zbývající část pojistného (nespotřebované pojistné), a to za podmínky, že jde o vrácení pojistného za 7 a více dní a za podmínky, že pojistná událost nenastala. Z nespotřebovaného pojistného pojišťovna Union odpočítá částku 100 Kč za každou pojistnou smlouvu na úhradu nákladů spojených s uzavřením a správou pojistné smlouvy. Pojišťovna Union vrátí nespotřebované pojistné ve smyslu tohoto bodu pouze v případě, že pojištěný předloží originál pojistné smlouvy a požádá o vrácení pojistného nejpozději do dvou dní ode dne, kdy odpadl důvod pojištění. V případě, že pojišťovna Union současně vystavila potvrzení ve smyslu části B, čl. 7 těchto pojistných podmínek, má pojištěný nárok na vrácení nespotřebovaného pojistného pouze za podmínky, že

6 předloží současně s originálem pojistné smlouvy i originál tohoto potvrzení, jímž prokáže, že subjekt, který toto potvrzení žádal, je informovaný o ukončení pojištění. Článek 6 Územní platnost pojištění 1. Územní platnost pojištění je sjednaná v pojistné smlouvě, a to: - Evropa, nebo - svět. 2. Pokud byla v pojistné smlouvě sjednaná územní platnost pojištění Evropa, znamená to, že se pojištění vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde v evropských státech a v Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, na Kypru, v Egyptě, Izraeli, Jordánsku a v evropské části Ruské federace, s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění. 3. Pokud byla v pojistné smlouvě sjednaná územní platnost pojištění svět, znamená to, že se pojištění vztahuje na pojistné události, k nimž dojde kdekoliv na světě s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění. 4. Pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zavazadel, pokud jde o pojistnou událost podle čl. 3, bod 1, 2, 4, 5 a 6 části C těchto pojistných podmínek, a pojištění zodpovědnosti za škodu se vztahují pouze na události, jež nastaly v zahraničí. 5. Pojištění zavazadel, pokud jde o pojistnou událost podle čl. 3, bod 3 části C těchto pojistných podmínek, úrazové pojištění a pojištění storna objednané služby se vztahují na události, jež nastaly na území České republiky a/nebo v zahraničí. Článek 7 Pojistná částka 1. V pojistné smlouvě se sjedná částka, která bude limitem pojistného plnění za jednu pojistnou událost (pojistná částka), pokud není v těchto pojistných podmínkách dále uvedeno jinak. Článek 8 Spoluúčast 1. V pojistné smlouvě je možno sjednat částku, jíž se bude pojištěný podílet na pojistném plnění při každé pojistné události (spoluúčast). 2. Pokud si smluvní strany sjednaly spoluúčast, pojišťovna Union tuto odečte při každé pojistné události od částky pojistného plnění, kterou má vyplatit pojištěnému. Článek 9 Pojistné plnění 1. Pokud vzniklo právo na pojistné plnění, je pojišťovna Union povinna jej poskytnout nejpozději do 15 dní po skončení vyšetřování potřebného k zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny Union plnit. 2. Pokud vyšetřování nelze ukončit do 3 měsíců od oznámení pojistné události, je pojišťovna Union povinna oznámit osobě, jíž má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro něž nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na základě písemné žádosti přiměřenou zálohu.

7 Článek 10 Povinnosti pojištěného 1. Pojištěný je povinen: a) dbát podle svých možností na to, aby pojistná událost nenastala, neporušovat předpisy a smluvní povinnosti směřující k odvrácení pojistné události nebo ke snížení nebezpečí jejího vzniku, b) oznámit pojišťovně Union nebo jejímu partnerovi písemně bez zbytečného odkladu vznik události, jež by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, a podniknout podle svých možností nutná a účelná opatření, aby se škoda nezvýšila, c) spolupracovat s pojišťovnou Union při zjišťování příčin a rozsahu pojistné události, d) podat pojišťovně Union všechna vysvětlení a předložit pojišťovně Union požadované písemnosti nezbytné pro likvidaci, e) zajistit vůči druhému právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí. 2. V pojistné smlouvě lze sjednat plnění dalších povinností. 3. Pokud pojištěný porušil povinnosti uvedené v tomto článku nebo v pojistné smlouvě a v části B, čl. 6, bod 1. písm. a), b), c), d), e), f), v části C, čl. 7, v části D, čl. 4, v části E, čl. 3 a v části F, čl. 5 těchto pojistných podmínek a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události a na výši pojistného plnění, nebo se tímto porušením ztížilo zjištění důvodu plnění, rozsahu nebo výše škody, nebo náhrada škody nemohla být poskytnuta včas, nebo pokud přispělo ke vzniku pojistné události, nebo ke zvýšení jejích následků, je pojišťovna Union oprávněna pojistné plnění přiměřeně snížit až do výše 90 %, a to podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah povinnosti pojišťovny Union plnit. Článek 11 Povinnosti pojišťovny Union 1. Skutečnosti, o nichž se pojišťovna Union doví při zjišťování zdravotního stavu pojištěného, může pojišťovna Union použít pouze pro účely pojištění s výjimkou případů stanovených ve všeobecně závazných právních předpisech. 2. Pojišťovna Union je povinna: a) projednat s pojištěným výsledky vyšetřování, vykonaného v zájmu zjištění rozsahu a výše pojistného plnění, nebo mu je oznámit, b) umožnit pojištěnému nahlédnout do dokladů, které v průběhu vyšetřování jeho škodní události získala, vrátit mu doklady, které si vyžádá, případně mu umožnit vyhotovení kopie uvedených dokladů, c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jež se týkají pojištění a o nichž se doví při uzavírání pojištění, při jeho správě a při likvidaci pojistných událostí, to neplatí v případech zákonem ustanovené informační povinnosti a v případech, kdy dá pojištěný souhlas k poskytnutí informace. Článek 12 Zánik pojištění 1. Pojištění zanikne: a) uplynutím pojistné doby, b) dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc, c) dnem, kdy došlo ke smrti pojištěného, d) pro neplacení pojistného podle bodu 2 tohoto článku, e) odstoupením pojišťovny Union od pojistné smlouvy podle 23 zákona o pojistné smlouvě, f) odmítnutím pojistného plnění podle 24 zákona o pojistné smlouvě, g) výpovědí podle 22 zákona o pojistné smlouvě, h) v dalších případech podle zákona o pojistné smlouvě.

8 2. Pojištění v případě neplacení pojistného zanikne dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené pojišťovnou Union v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc. Upomínka pojišťovny Union musí obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného. Tuto lhůtu lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit. 3. Pojištění zanikne písemnou dohodou smluvních stran dnem uvedeným v dohodě. Článek 13 Ochrana osobních údajů Pro účely této smlouvy bude za subjekt údajů považován pojištěný, pojistník Osobní údaje uvedené v oddílu a budou zpracovávány správcem Union pojišťovny, a. s., se sídlem na Bajkalské ul. 29/A, Bratislava, ve Slovenské republice Osobní údaje budou zpracovávány v automatizovaném informačním systému UNINS Osobní údaje subjektů v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a rodné číslo jsou zpracovávány pro účely vykonávání pojišťovacích činností podle Zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví v platném znění V případě vzniku pojistné události, jejíž příčinou byly zdravotní problémy pojištěného nebo osob uvedených v pojistných podmínkách, budou zpracovávány i údaje o zdravotním stavu pojištěného nebo osob uvedených v pojistných podmínkách v rozsahu potřebném pro likvidaci pojistné události Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy Osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům správce, auditorům a poradcům správce Osobní údaje subjektů budou poskytnuty správci registrace, který spolupracuje s Union pojišťovnou, a. s. na základě obchodní smlouvy Osobní údaje budou poskytnuty subjektům v zahraničí, a to společnostem poskytujícím: a) asistenční služby v případě pojistných událostí: EuroCross International Central Europe, s. r. o., Praha, Česká republika, b) zajišťovací služby: Swiss Re Germany, Mnichov, Spolková republika Německo a Eureko Re N.V., Tilburg, Holandsko Osobní údaje budou zpracovávány během období stanoveného zvláštním zákonem Osobní údaje subjektu nebudou zveřejněny Subjekt údajů má právo ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ) požádat správce o: a) informace týkající se účelu zpracování osobních údajů, b) informace o osobních údajích, jež jsou předmětem zpracovávání včetně všech dostupných informací o jejich zdrojích, c) informace o povaze automatizovaného zpracovávání v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, pokud jsou na základě tohoto zpracovávání činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávněných zájmů subjektu, d) informace o příjemcích, případně kategoriích příjemců, e) zpřístupnění osobních údajů zpracovávaných v informačním systému správce, f) opravu osobních údajů v případě změny, g) podání vysvětlení, pokud zjistí nebo se domnívá, že zpracovávání osobních údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracovávání osobních údajů, nebo o odstranění vzniklého stavu (jde zejména o blokování zpracovávání, vykonání opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů) Správce má právo za poskytnutí informací podle odd , písm. a) až d) požadovat přiměřenou náhradu ve výši nepřevyšující nezbytné náklady na poskytnutí informací Pokud je žádost subjektu podle ustanovení odd , písm. f) oprávněná, je správce povinen bezodkladně odstranit nežádoucí stav.

9 Subjekt má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud správce jeho žádosti podle ustanovení odd , písm. f) nevyhověl Postup podle odd nevylučuje právo subjektu údajů obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů Pokud subjektu údajů vznikla při zpracovávání osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároků podle zvláštního zákona Pokud dojde k porušení povinností uložených zákonem o ochraně osobních údajů u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce podle odd o žádosti subjektu o blokování, opravu, doplnění, nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné, nebo by si vyžádalo neúměrné úsilí. Prohlášení pojistníka/pojištěného: Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracovávání osobních údajů. Souhlasím s tím, aby pojišťovně Union byly poskytnuty informace o mém zdravotním stavu v rozsahu, který požaduje pojišťovna Union pro účely zpracovávání pojistných událostí. Podle 5, odst. 1, písm. f) zákona o ochrane osobních údajů dávám uzavřením pojistné smlouvy souhlas pojišťovně Union ke zpracování mých osobních údajů, uvedených v této smlouvě, a údajů, které poskytnu pro účel vymezený v části Ochrana osobních údajů pojišťovně Union během trvání smluvního vztahu, nebo společnosti EuroCross v souvislosti s pojistnou událostí. Souhlas je dán na dobu neurčitou a lze jej kdykoliv písemně odvolat. Odvolání nemá zpětné účinky. Pojištěný dáva pojišťovně Union suohlas k vyhotovení zvukových záznamů z telefonických rozhovorů na telefonních číslech uvedených v Pokynech pro pojištěné v případě vzniku pojistné události týkajíci se pojištěného ve smyslu 12, odst. 1 zákona č. 10/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení nebylo učiněno pod nátlakem ani v časové tísni nebo za jiných nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem. Článek 14 Zvláštní ujednání 1. Příjmy pojištěného z pojistné smlouvy podléhají zdanění ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů platných na území České republiky. Zákon o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů stanoví, která plnění z pojištění jsou osvobozena od daně z příjmů, jakož i odpočitatelné položky, resp. jiné daňové náležitosti týkající se pojištění. Příjmy pojistitele z pojistné smlouvy podléhají zdanění ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů platných na území Slovenské republiky. 2. Pojištěný se nebude podílet na případných přebytcích pojistného vytvořených Union pojišťovnou, a. s. při hospodaření s prostředky pojištěných a v případě ukončení pojištění nevzniká z této pojistné smlouvy nárok na vyplacení odkupní hodnoty. 3. Stížnosti se podávají písemnou formou na adresu: Union pojišťovna, a. s., odbor vnitřní kontroly, Bajkalská 29/A, Bratislava. O výsledku zpracování stížnosti bude osoba podávající stížnost informovaná dopisem do 30 dní ode dne přijetí stížnosti. Pokud bude zpracování stížnosti trvat déle než je uvedeno v předcházející větě, bude o této skutečnosti osoba podávající stížnost písemně vyrozuměna. Pojištěný, pojistník, nebo oprávněná osoba se může se svými stížnostmi obrátit i na Českou národní banku. Část B ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ 1. Pojištění léčebných výloh v zahraničí se sjednává jako pojištění škodové.

10 Článek 1 Předmět a rozsah pojištění 1. Z pojištění léčebných výloh v zahraničí má pojištěný právo na úhradu nezbytných léčebných výloh specifikovaných v bodu 2, 3 a výloh specifikovaných v bodu 4, 5 tohoto článku, jež vzniknou v důsledku smrti, úrazu nebo akutního onemocnění pojištěného v zahraničí, pokud by neposkytnutí okamžité zdravotní péče mohlo bezprostředně ohrozit život nebo zdraví pojištěného a pokud tyto výlohy byly pojištěnému nebo za pojištěného vyúčtovány v zahraničí (dále jen nezbytné léčebné výlohy ). 2. Pojišťovna Union uhradí nezbytné léčebné výlohy ve smyslu bodu 1 tohoto článku za: a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, b) hospitalizaci a lékařské ošetřování během hospitalizace, a to až do okamžiku, kdy může být pojištěný na základě souhlasu ošetřujícího lékaře přepraven v souladu s písm. c) a d) tohoto bodu, c) přepravu pojištěného do nejbližšího zdravotnického zařízení, nebo přepravu pojištěného ze zdravotnického zařízení zpět do ubytovacího zařízení, pokud je to z lékařského hlediska nezbytné, d) přepravu pojištěného zpět do vlasti, pokud pojištěný nebude moci ze zdravotních důvodů použít původně předpokládaný dopravní prostředek. Pojišťovna Union si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu přepravy a použitém dopravním prostředku na základě souhlasu ošetřujícího lékaře. V případě, že je pojištěným cizinec s trvalým pobytem mimo Českou republiku nebo EU, nebo pokud je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění mimo Českou republiku nebo EU, pojišťovna Union uhradí výlohy na přepravu pojištěného do země trvalého pobytu nebo země, kde je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění pouze do výše nákladů na přepravu ošetřujícím lékařem doporučeného typu na území České republiky. V tomto případě pojišťovna Union ani její partner nemá povinnost přepravu organizačně zabezpečit. 3. Pojišťovna Union uhradí v případě smrti pojištěného během cesty a pobytu v zahraničí i přepravu tělesných ostatků pojištěného do místa pohřbu ve vlasti. Za náklady na přepravu tělesných ostatků se považují všechny přímé náklady spojené s touto přepravou, a pokud je na základě platné legislativy příslušného státu vyžadovaná pitva, i náklady na provedení pitvy pojištěného. V případě, že je pojištěným cizinec s trvalým pobytem mimo Českou republiku nebo EU, pojišťovna Union uhradí náklady na přepravu tělesných ostatků pojištěného do místa pohřbu v zemi trvalého pobytu, nebo do země státního občanství pojištěného, a to pouze do výše nákladů na přepravu na území České republiky. V tomto případě pojišťovna Union ani její partner nemá povinnost přepravu organizačně zabezpečit. Pojišťovna Union uhradí náklady podle tohoto bodu až do výše EUR. 4. Pojišťovna Union uhradí nezbytné náklady na koupi nebo opravu dioptrických brýlí a ostatních ortopedických a protetických pomůcek, avšak pouze v případě, že k poškození či zničení brýlí a ostatních ortopedických a protetických pomůcek došlo v souvislosti s úrazem, který si prokazatelně vyžádal ambulantní ošetření nebo hospitalizaci pojištěného, v tomto případě je pojistná částka 100 EUR. 5. Pojišťovna Union uhradí náklady na ambulantní ošetření chrupu, avšak pouze v rozsahu nutného a/nebo neodkladného ošetření nezbytného k odstranění bolesti, pokud důvodem ošetření není zanedbání nebo nedokončení léčby chrupu před vycestováním do zahraničí. Za zanedbání léčby se považuje i neošetření preventivní prohlídky. Pojistná částka je 100 EUR za jednu pojistnou událost, přičemž za jednu pojistnou událost se považuje neodkladné ošetření jednoho zubu. Za všechny pojistné události během doby pojištění je pojistná částka 300 EUR. Článek 2 Pojistná událost 1. Pojistnou událostí je smrt pojištěného nebo vznik změny zdravotního stavu v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění, které nastaly v zahraničí po dobu trvání pojištění a které si vyžadují neodkladné ambulantní

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPÚZ/0509 Úvodní ustanovení 1. Pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu, které sjednává Union Pojišťovna,

Více

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů

PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů pojištění typu A25/ A50/ A75 PŘÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ komplexního cestovního pojištění pro účastníky zájezdů ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zahraničních

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114. Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení Cestovní pojištění, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu

Více

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace PŘÍLOHA K NÁVRHU POJISTNÉ SMLOUVY ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy platnost od 01.01.2014 balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění

Více

Sehr geehrter Herr Doktor, UNION Versicherungs A. G. Dear doctor, UNION, insurance company, PLC Estimado Doctor,

Sehr geehrter Herr Doktor, UNION Versicherungs A. G. Dear doctor, UNION, insurance company, PLC Estimado Doctor, Sehr geehrter Herr Doktor, für den in dieser Versicherungspolice genannten Versicherungsnehmer deckt die UNION Versicherungs A. G. die Behandlungskosten im Falle eines Unfalles, oder einer plötzlichen

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPPSCP 1 / 08 Článek 1 1. Soukromé sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel ), se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 37/2004

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VPPLV 1/10 Článek 1 1. Soukromé pojištění léčebných výloh vzniklých v

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT M-750/09 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Oddíl H. Oddíl I. Společná ustanovení Pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT M - 750 / 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ KOLUMBUS A KOLUMBUS ABONENT OBSAH Oddíl A. Oddíl B. Oddíl C. Oddíl D. Oddíl E. Oddíl F. Oddíl G. Společná ustanovení Pojištění léčebných

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/13 s platností od 1. dubna 2013

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/13 s platností od 1. dubna 2013 POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/13 s platností od 1. dubna 2013 Soukromé cestovní pojištění je určeno k zabezpečení 13. Doba trvání pojištění je skutečná doba v rámci sjednané pojištěných osob

Více

Slavia pojišťovna a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CP 06/2007)

Slavia pojišťovna a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CP 06/2007) Slavia pojišťovna a.s. Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění (VPP CP 06/2007) Pro soukromé cestovní pojištění (dále jen pojištění ), které sjednává Slavia pojišťovna a.s., se sídlem Revoluční

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ CP 1/11 s platností od 1.března 2011 Soukromé cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojistné doby, po kterou bylo pojištění v účinnosti. pojištěných osob při cestách

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění Kolumbus a Kolumbus Abonent M-750/09 OBSAH Oddíl A. Společná ustanovení Oddíl B. Pojištění léčebných výloh v zahraničí Oddíl C. Úrazové pojištění Oddíl

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY TSS MAXI, TSS PLUS PPCPKR0908, produkty TSS MAXI, TSS PLUS 1 / 18 Platnost a účinnost: od

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE POJISTNÉ PODMÍNKY PRO DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPDL0908 PRODUKTY Long KOMFORT, Long OPTIMAL, Long BASIC Long KOMFORT, Long OPTIMAL, Long BASIC 1 / 18 Platnost

Více

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5

Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění... str. 1 -poučení o zpracování osobních údajů... str. 5 Pojistné podmínky pro cestovní pojištění - úvodní ustanovení... str.7 Všeobecné pojistné podmínky

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCP-INVIA ze dne 1. června 2014 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění pro klienty cestovní kanceláře je pojištění

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY MAXI, PLUS, MINI, Business

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY MAXI, PLUS, MINI, Business POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY MAXI, PLUS, MINI, Business PPCPKR0908, produkty MAXI, PLUS, MINI, Business 1 / 20 Platnost

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Léto AUTEM, Zima AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908. PRODUKTY Léto AUTEM, Zima AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ MONDIAL ASSISTANCE PPCPKR0908 PRODUKTY Léto AUTEM, Zima AUTEM PPCPKR0908, produkty Léto AUTEM, Zima AUTEM 1 / 19 Platnost a účinnost:

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO SDRUŽENÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ DPP CS 3 1/08 Článek 1 1. Pro sdružené cestovní pojištění, které sjednává Česká

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě

Více

Cestovní pojištění a asistenční služby

Cestovní pojištění a asistenční služby Cestovní pojištění a asistenční služby Všeobecné pojistné podmínky Zvláštní pojistné podmínky S vámi od A do Z 01.05.2012 Centrála asistenčních služeb kontaktní telefonní číslo: +420 241 170 000 POJISTNÉ

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPPCP 2005 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné

Více

Všeobecné pojistné podmínky

Všeobecné pojistné podmínky Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Cestovní pojištění pro klienty cestovní kanceláře je pojištění soukromé a platí pro něj zákon

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny OBSAH Úvod Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Prohlášení

Více

Sazebník pro CK1, CK2 pro skupinovou turistiku

Sazebník pro CK1, CK2 pro skupinovou turistiku Sazebník pro CK1, CK2 pro skupinovou turistiku Celkové pojistné se spočítá jako součet pojistného za základní krytí a sjednaná připojištění Typ cesty: turistická, pracovní PRODUKT CK1 CK2 Územní Evr Sbz

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ VPP CEP 2014 ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ Úvodní ustanovení 1. Práva a povinnosti z cestovního pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zaákoník,

Více