Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní ustanovení. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST. Článek 1 Výklad pojmů"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍHO KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ VPPIKCP/0509 Úvodní ustanovení 1. Pro individuální komplexní cestovní pojištění, které sjednává Union Pojišťovna, a. s. (dále jen pojišťovna Union ), platí tyto Všeobecné pojistné podmínky individuálního komplexního cestovního pojištění VPPIKCP/0509 (dále jen pojistné podmínky ), zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (dále jen zákon o pojistné smlouvě ) a pojistná smlouva. 2. Individuální komplexní cestovní pojištění je pojištění soukromé a sjednává se pro pojistná nebezpečí uvedená v pojistné smlouvě. Část A VŠEOBECNÁ ČÁST Článek 1 Výklad pojmů Pro účely pojištění podle těchto pojistných podmínek platí níže uvedený výklad pojmů: Onemocnění porucha tělesného nebo duševního zdraví pojištěného, pokud je uvedena v Mezinárodní statistické klasifikaci onemocnění a příbuzných zdravotních problémů stanovených Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Akutní onemocnění onemocnění, které vzniklo náhle po dobu trvání pojištění, pokud svým charakterem přímo ohrožuje život nebo zdraví pojištěného nezávisle na jeho vůli a vyžaduje nutné a/nebo neodkladné lékařské ošetření. Za akutní onemocnění se nepovažuje: - onemocnění, jehož léčení bylo zahájeno už před začátkem pojištění, - onemocnění, které se projevilo už před začátkem pojištění, i pokud nebylo lékařsky vyšetřeno nebo léčeno. Chronické onemocnění dlouhodobé, nepřetržitě přetrvávající onemocnění. Opakující se onemocnění Blízká osoba Cestovní doklady Jiná majetková újma Klenoty a šperky Krádež onemocnění, které není chronické, ale vícenásobně se opakuje. příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel, partner, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. cestovní pas vystavený na jméno pojištěného, občanský průkaz vystavený na jméno pojištěného. jiná prokazatelná újma na majetku poškozeného, jako škoda na zdraví a na věci, vyjádřitelná v penězích, která by nevznikla, kdyby nedošlo ke škodní události. předměty vždy ručně zhotovené, které slouží k ozdobným účelům, vyrobené ze zlata, platiny, stříbra, drahokamů, perel apod. případ, kdy pachatel překoná překážku a pojištěnou věc si přisvojí následujícím způsobem: a) do chráněného prostoru vnikne tak, že jeho zabezpečení překoná nástroji, které nejsou určené na jeho řádné otevírání,

2 Loupež Nabývací cena Objednaná služba Odcizení Oprávněná osoba Partner b) do chráněného prostoru se dostane násilím jinak než dveřmi, c) v chráněném prostru se skryje před jeho uzamknutím a po jeho uzamknutí se zmocní pojištěné věci. Tento postup pachatele však musí být prokázaný v trestním jednání. Za krádež se považuje i případ, kdy pachatel chráněný prostor otevře pomocí originálního klíče, legálně zhotoveného duplikátu, uzamykacího kódu, vstupní karty, apod., kterých se zmocnil krádeží nebo loupeží. Za krádež se ve smyslu těchto pojistných podmínek nepovažuje, když si pachatel pojištěnou věc přisvojí v případech, kdy došlo ke vniknutí do chráněného prostoru bez překonání překážky. případ, kdy pachatel v úmyslu zmocnit se pojištěné věci: a) použije násilí vůči pojištěnému, použití omamného, uspávajícího nebo jiného paralyzujícího prostředku se považuje za použití násilí pouze tehdy, je-li jeho použití pachatelem prokázané v trestním jednání, b) použije vůči pojištěnému hrozbu bezprostředního násilí, c) využije fyzickou nebo psychickou tíseň pojištěného, která byla způsobená úrazem po dobu nebo bezprostředně před loupeží. Za loupež se ve smyslu těchto pojistných podmínek nepovažuje zneužití fyzické nebo psychické indispozice pojištěného, která byla způsobena požitím alkoholu, drog, léků či užitím psychotropních a návykových látek. cena, za kterou pojištěný věc nabyl. a) předem objednaný pobyt zahrnující ubytování v jednom ubytovacím zařízení jakékoli kategorie a třídy včetně stanu, karavanu a ubytování v soukromí. b) předem objednaná doprava. Za objednanou službu se považuje i předem objednaná kombinace služeb uvedených pod písmeny a) a b), přičemž součást takovéto kombinace služeb mohou tvořit i jiné služby, které nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování, například stravování, společensko-kulturní program, rekreačně-sportovní program nebo studijní program, pokud jsou nabízeny za přípatek na prodej spolu s dopravou a ubytováním a pokud se tato služba poskytuje déle než 24 hodin nebo pokud zahrnuje ubytování přes noc. Za objednanou službu se nepovažuje kombinace služeb, která je prodávaná jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, prodej vstupenek na kulturní, sportovní a jiné akce a prodej průvodcovských služeb. Za objednanou službu se také nepovažuje pojištění. je odcizení pojištěné věci: a) krádeží, b) loupeží. osoba určená v 51, odst. 2 a 3 zákona o pojistné smlouvě. smluvní partner pojišťovny Union zplnomocněný pro vyřizování pojistných událostí v zahraničí. Pojistitel Union pojišťovna, a. s. se sídlem Bajkalská 29/A, Bratislava 1, Slovenská republika, IČ: , DIČ: , zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, odd. Sa, vl. č. 383/B (dále jen pojišťovna Union ). Pojištěný Pojistná doba Pojistné období Pojistné fyzická osoba, která je uvedená v pojistné smlouvě a které vzniká právo na pojistné plnění. doba trvání pojištění dohodnutá v pojistné smlouvě. období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí běžné pojistné. finanční částka dohodnutá v pojistné smlouvě, kterou musí pojistník zaplatit pojišťovně Union za krytí pojistného rizika.

3 Pojistné plnění Pojistník Poskytovatel služby Poškození věci Předmět historické hodnoty Předmět umělecké hodnoty Překonání překážky Sbírka finanční náhrada, kterou je podle těchto pojistných podmínek a pojistné smlouvy pojišťovna Union povinna vyplatit v případě pojistné události pojištěnému nebo za pojištěného. fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s pojišťovnou Union pojistnou smlouvu a je povinná platit pojistné. právnická nebo fyzická osoba, která pojistnému předá službu. změna stavu věci, kterou je objektivně možné odstranit opravou a nebo změna stavu věci, kterou objektivně opravou odstranit nelze, avšak věc je možné dále používat k původnímu účelu. předměty, jejichž hodnota je daná tím, že mají vztah k historickým událostem nebo k historickým osobnostem. obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, gobelíny, apod.; jde o originály uměleckých děl, jejichž nabývací cena není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou hodnotou. násilné odstranění zábrany, kterou byl předmět chráněn před odcizením. záměrné a soustavné shromažďování a uchovávání, případně zpracovávání předmětů stejného druhu v oblasti přírody, lidské činnosti, většinou specializované podle určitých kritérií jako typ, zpracování, téma, časový, místní a autorský původ apod.; za sbírku se považují nejméně tři kusy předmětů téhož druhu. Starožitnosti předměty umělecko-výtvarného, umělecko řemeslného a uměleckoprůmyslového charakteru, které mají historickou hodnotu (nesou osobitou pečeť doby nebo autora); za starožitnosti se považují i předměty technického charakteru, které ve své době představovaly pokrok nebo už byly vývojem překonané. Stornopoplatek Stornování služby Škoda na zdraví smluvní pokuta, kterou vyúčtuje poskytovatel služby pojištěnému na základě stornovacích podmínek platných pro objednanou službu v případě, že pojistný nemůže využít předem objednanou službu z důvodů uvedených v části F, čl. 2 těchto pojistných podmínek, snížená o náklady na cestovní pojištění pojištěného a za pojištění zájezdu pro případ úpadku cestovní kanceláře. písemné oznámení pojištěného o nevyužití objednané služby z důvodů uvedených v části F, čl. 2 těchto pojistných podmínek doručené poskytovateli služby, v důsledku čehož vznikne pojištěnému povinnost uhradit poskytovateli služby stornopoplatek. jakékoli poškození tělesné integrity osob, včetně onemocnění nebo invalidity vyplývající z tohoto poškození. Škoda způsobená úmyslně škoda způsobená úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím pojištěného nebo jiných osob, které pojištěný použil na výkon své činnosti; pokud jde o dodání věcí nebo prací, považuje se škoda za úmyslně způsobenou i tehdy, kdy pojištěný v době, kdy věci dodal, a nebo kdy práce odevzdal, o vadách těchto věcí nebo prací věděl. Škodní událost Úraz náhodná událost, jejímž následkem vznikla škoda na zdraví, na životě nebo na majetku; náhodnou událostí se rozumí událost, o které pojištěný důvodně předpokládá, že by mohla nastat, ale v době pojištění neví, kdy se tak stane, případně, kdy k ní vůbec dojde; za okamžik vzniku škody na zdraví se považuje v případě úrazu okamžik, v němž došlo k náhlému násilnému působení vnější síly, které poškodilo zdraví, v případě onemocnění okamžik, kdy vznik onemocnění potvrdí lékař; pokud v důsledku úrazu nebo onemocnění nastala smrt, je pro okamžik vzniku škody rozhodující okamžik vzniku úrazu nebo onemocnění, které byly příčinou smrti. za úraz se považuje událost nezávislá na vůli pojištěného, která neočekávaným, náhlým a nepřerušeným působením vnějších sil nebo vnějších

4 Užívání věci Věc ponechaná pod dozorem Vlast vlivů, s výjimkou působení mikrobiálních jedů a imunotoxických látek, způsobila objektivně zjistitelné nebo viditelné újmy na zdraví, tělesné poškození nebo smrt. stav, kdy má pojištěný movitou nebo nemovitou věc oprávněně ve své moci (ne však právo užívání prostoru v nemovité věci) a je oprávněný využívat její užitkové vlastnosti. pojištěná věc se považuje za ponechanou pod dozorem, pokud pojištěný nebo jím pověřená osoba je při takové věci nepřetržitelně přítomná. Česká republika, pokud má pojištěný trvalý pobyt na území České republiky nebo členská země Evropské unie (dále jen EU ), v níž má pojištěný trvalý pobyt nebo ve které je účastníkem veřejného zdravotního pojištění. Voda z vodovodních zařízení voda, jiná kapalina nebo pára, která se dostala mimo svůj prostor z: - pevně nainstalovaných vodovodních zařízení nebo nádrží, - ústředního, etážového nebo dálkového topení, - přívodního nebo odvodního potrubí, - samočinného hasicího zařízení (sprinkler). Zavazadla Zavazadlový prostor motorového vozidla Znečištění životního prostředí Zničení věci Ztráta věci Živelná událost věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal se sebou na cestu a pobyt odpovídající danému účelu a déĺce cesty a pobytu a věci osobní potřeby, které si pojištěný zakoupil během cesty a pobytu. za zavazadlový prostor motorového vozidla se považuje obvyklý zavazadlový prostor motorového vozidla, který je jeho součástí a také odnímatelný a uzamykatelný zavazadlový prostor umístěný na střeše motorového vozidla. znečištění vod, půdy, ovzduší, hornin, flóry, fauny, působením vypuštěných, unikajících, rozptýlených nebo uvolněných pevných, kapalných, plynných nebo tepelných dráždivých látek, jako jsou např. dým, pára, saze, kyseliny, alkalické kovy, chemikálie a jiné znečišťující látky, jako i všechny druhy odpadového materiálu. změna stavu věci, kterou není možné objektivně odstranit opravou a proto věc už není možné dále používat k původnímu účelu. ztrátou věci se rozumí stav, kdy pojištěný nezávisle na své vůli ztratil možnost s věcí disponovat. pro účely tohoto pojištění se živelnou událostí rozumí: požár, blesk, výbuch, pád letadel, vichřice, krupobití, záplava, povodeň, pád lavin, sesuv půdy, zřícení skal nebo hornin, zemětřesení, tíže sněhu nebo námrazy, pád stromů, stožárů a jiných předmětů. Za živelnou událost se nepovažuje poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené změnou výšky vodní hladiny vzhledem k břehu v důsledku splavových jevů (příliv a odliv). Za živelnou událost se také nepovažuje poškození, zničení nebo ztráta pojištěné věci způsobené přírodním pohybem vody (vlnění vodní hladiny). Článek 2 Typy pojištění 1. V rámci individuálního komplexního cestovního pojištění pojišťovna Union sjednává: a) pojištění léčebných výloh v zahraničí, b) asistenční službu v zahraničí, c) pojištění zavazadel, d) úrazové pojištění,

5 e) pojištění zodpovědnosti za škodu, f) pojištění storna objednané služby. 2. Pojištění uvedené v bodu 1 písm. a) a b) tohoto článku je hlavním pojištěním, které se sjednává vždy, pojištění uvedená v bodu 1 písm. c) až f) tohoto článku (dále jen doplňková pojištění ) se sjednávají k hlavnímu pojištění a s hlavním pojištěním tvoří jeden celek. Doplňkové pojištění nemůže být uzavřeno bez hlavního pojištění a uzavírá se na stejnou dobu jako pojištění hlavní. Zvolená doplňková pojištění jsou uvedená v pojistné smlouvě. 3. Zánikem hlavního pojištění zaniká i doplňkové pojištění. Doplňkové pojištění však nemůže zaniknout samostatně. Článek 3 Pojištěné osoby 1. V případě individuálního komplexního cestovního pojištění je pojištěným fyzická osoba, jejíž věk ke dni začátku pojištění nepřekročil 70 let, pokud v pojistné smlouvě nebylo sjednáno jinak. Článek 4 Pojistná doba a časová platnost pojištění 1. Pojištění začíná dnem označeným v pojistné smlouvě jako začátek pojištění. Pokud je den začátku pojištění shodný se dnem uzavření pojistné smlouvy, pojištění začíná hodinou uvedenou v pojistné smlouvě. Pojištění končí 24. hodinou středoevropského času dne, který je v pojistné smlouvě uvedený jako konec platnosti pojištění. 2. V případě pojištění storna objednané služby začíná pojištění dnem následujícím po úhradě pojistného a končí nástupem na cestu do zahraničí, přičemž nástupem na cestu do zahraničí se rozumí: a) při dopravě organizované poskytovatelem objednané služby den a čas určený poskytovatelem služby pro příjezd pojištěného na společné nástupiště podle jeho pokynů, b) při individuální dopravě den a čas určený poskytovatelem služby pro příjezd do prvního ubytovacího zařízení, v němž má pojištěný ubytování objednané. 3. Pojištění se ve smyslu zákona nepřerušuje. Článek 5 Pojistné a způsob platby 1. Pojistné se stanovuje podle rozsahu pojištění a zhodnocení rizika a jeho výše je uvedená v pojistné smlouvě. 2. Pojištění je jednorázové a platí se najednou za celou pojistnou dobu, pokud nebylo v pojistné smlouvě sjednáno jinak. Pojistné je splatné dnem uzavření pojistné smlouvy. 3. Pojišťovna Union má právo na pojistné za dobu od začátku pojištění až do jeho zániku. Pokud v případě krátkodobého individuálního cestovního pojištění odpadne důvod pojištění (pobyt v zahraničí) před uplynutím doby, za niž bylo jednorázové pojistné zaplacené, pojišťovna Union na požádání pojištěného vrátí zbývající část pojistného (nespotřebované pojistné), a to za podmínky, že jde o vrácení pojistného za 7 a více dní a za podmínky, že pojistná událost nenastala. Z nespotřebovaného pojistného pojišťovna Union odpočítá částku 100 Kč za každou pojistnou smlouvu na úhradu nákladů spojených s uzavřením a správou pojistné smlouvy. Pojišťovna Union vrátí nespotřebované pojistné ve smyslu tohoto bodu pouze v případě, že pojištěný předloží originál pojistné smlouvy a požádá o vrácení pojistného nejpozději do dvou dní ode dne, kdy odpadl důvod pojištění. V případě, že pojišťovna Union současně vystavila potvrzení ve smyslu části B, čl. 7 těchto pojistných podmínek, má pojištěný nárok na vrácení nespotřebovaného pojistného pouze za podmínky, že

6 předloží současně s originálem pojistné smlouvy i originál tohoto potvrzení, jímž prokáže, že subjekt, který toto potvrzení žádal, je informovaný o ukončení pojištění. Článek 6 Územní platnost pojištění 1. Územní platnost pojištění je sjednaná v pojistné smlouvě, a to: - Evropa, nebo - svět. 2. Pokud byla v pojistné smlouvě sjednaná územní platnost pojištění Evropa, znamená to, že se pojištění vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde v evropských státech a v Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, na Kypru, v Egyptě, Izraeli, Jordánsku a v evropské části Ruské federace, s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění. 3. Pokud byla v pojistné smlouvě sjednaná územní platnost pojištění svět, znamená to, že se pojištění vztahuje na pojistné události, k nimž dojde kdekoliv na světě s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země, v níž je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění. 4. Pojištění léčebných výloh v zahraničí, pojištění zavazadel, pokud jde o pojistnou událost podle čl. 3, bod 1, 2, 4, 5 a 6 části C těchto pojistných podmínek, a pojištění zodpovědnosti za škodu se vztahují pouze na události, jež nastaly v zahraničí. 5. Pojištění zavazadel, pokud jde o pojistnou událost podle čl. 3, bod 3 části C těchto pojistných podmínek, úrazové pojištění a pojištění storna objednané služby se vztahují na události, jež nastaly na území České republiky a/nebo v zahraničí. Článek 7 Pojistná částka 1. V pojistné smlouvě se sjedná částka, která bude limitem pojistného plnění za jednu pojistnou událost (pojistná částka), pokud není v těchto pojistných podmínkách dále uvedeno jinak. Článek 8 Spoluúčast 1. V pojistné smlouvě je možno sjednat částku, jíž se bude pojištěný podílet na pojistném plnění při každé pojistné události (spoluúčast). 2. Pokud si smluvní strany sjednaly spoluúčast, pojišťovna Union tuto odečte při každé pojistné události od částky pojistného plnění, kterou má vyplatit pojištěnému. Článek 9 Pojistné plnění 1. Pokud vzniklo právo na pojistné plnění, je pojišťovna Union povinna jej poskytnout nejpozději do 15 dní po skončení vyšetřování potřebného k zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny Union plnit. 2. Pokud vyšetřování nelze ukončit do 3 měsíců od oznámení pojistné události, je pojišťovna Union povinna oznámit osobě, jíž má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnění, důvody, pro něž nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na základě písemné žádosti přiměřenou zálohu.

7 Článek 10 Povinnosti pojištěného 1. Pojištěný je povinen: a) dbát podle svých možností na to, aby pojistná událost nenastala, neporušovat předpisy a smluvní povinnosti směřující k odvrácení pojistné události nebo ke snížení nebezpečí jejího vzniku, b) oznámit pojišťovně Union nebo jejímu partnerovi písemně bez zbytečného odkladu vznik události, jež by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, a podniknout podle svých možností nutná a účelná opatření, aby se škoda nezvýšila, c) spolupracovat s pojišťovnou Union při zjišťování příčin a rozsahu pojistné události, d) podat pojišťovně Union všechna vysvětlení a předložit pojišťovně Union požadované písemnosti nezbytné pro likvidaci, e) zajistit vůči druhému právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí. 2. V pojistné smlouvě lze sjednat plnění dalších povinností. 3. Pokud pojištěný porušil povinnosti uvedené v tomto článku nebo v pojistné smlouvě a v části B, čl. 6, bod 1. písm. a), b), c), d), e), f), v části C, čl. 7, v části D, čl. 4, v části E, čl. 3 a v části F, čl. 5 těchto pojistných podmínek a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události a na výši pojistného plnění, nebo se tímto porušením ztížilo zjištění důvodu plnění, rozsahu nebo výše škody, nebo náhrada škody nemohla být poskytnuta včas, nebo pokud přispělo ke vzniku pojistné události, nebo ke zvýšení jejích následků, je pojišťovna Union oprávněna pojistné plnění přiměřeně snížit až do výše 90 %, a to podle toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah povinnosti pojišťovny Union plnit. Článek 11 Povinnosti pojišťovny Union 1. Skutečnosti, o nichž se pojišťovna Union doví při zjišťování zdravotního stavu pojištěného, může pojišťovna Union použít pouze pro účely pojištění s výjimkou případů stanovených ve všeobecně závazných právních předpisech. 2. Pojišťovna Union je povinna: a) projednat s pojištěným výsledky vyšetřování, vykonaného v zájmu zjištění rozsahu a výše pojistného plnění, nebo mu je oznámit, b) umožnit pojištěnému nahlédnout do dokladů, které v průběhu vyšetřování jeho škodní události získala, vrátit mu doklady, které si vyžádá, případně mu umožnit vyhotovení kopie uvedených dokladů, c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jež se týkají pojištění a o nichž se doví při uzavírání pojištění, při jeho správě a při likvidaci pojistných událostí, to neplatí v případech zákonem ustanovené informační povinnosti a v případech, kdy dá pojištěný souhlas k poskytnutí informace. Článek 12 Zánik pojištění 1. Pojištění zanikne: a) uplynutím pojistné doby, b) dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištěná věc, c) dnem, kdy došlo ke smrti pojištěného, d) pro neplacení pojistného podle bodu 2 tohoto článku, e) odstoupením pojišťovny Union od pojistné smlouvy podle 23 zákona o pojistné smlouvě, f) odmítnutím pojistného plnění podle 24 zákona o pojistné smlouvě, g) výpovědí podle 22 zákona o pojistné smlouvě, h) v dalších případech podle zákona o pojistné smlouvě.

8 2. Pojištění v případě neplacení pojistného zanikne dnem následujícím po uplynutí lhůty stanovené pojišťovnou Union v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než jeden měsíc. Upomínka pojišťovny Union musí obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného. Tuto lhůtu lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit. 3. Pojištění zanikne písemnou dohodou smluvních stran dnem uvedeným v dohodě. Článek 13 Ochrana osobních údajů Pro účely této smlouvy bude za subjekt údajů považován pojištěný, pojistník Osobní údaje uvedené v oddílu a budou zpracovávány správcem Union pojišťovny, a. s., se sídlem na Bajkalské ul. 29/A, Bratislava, ve Slovenské republice Osobní údaje budou zpracovávány v automatizovaném informačním systému UNINS Osobní údaje subjektů v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště a rodné číslo jsou zpracovávány pro účely vykonávání pojišťovacích činností podle Zákona č. 363/1999 Sb. o pojišťovnictví v platném znění V případě vzniku pojistné události, jejíž příčinou byly zdravotní problémy pojištěného nebo osob uvedených v pojistných podmínkách, budou zpracovávány i údaje o zdravotním stavu pojištěného nebo osob uvedených v pojistných podmínkách v rozsahu potřebném pro likvidaci pojistné události Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale je podmínkou pro uzavření pojistné smlouvy Osobní údaje budou zpřístupněny zaměstnancům správce, auditorům a poradcům správce Osobní údaje subjektů budou poskytnuty správci registrace, který spolupracuje s Union pojišťovnou, a. s. na základě obchodní smlouvy Osobní údaje budou poskytnuty subjektům v zahraničí, a to společnostem poskytujícím: a) asistenční služby v případě pojistných událostí: EuroCross International Central Europe, s. r. o., Praha, Česká republika, b) zajišťovací služby: Swiss Re Germany, Mnichov, Spolková republika Německo a Eureko Re N.V., Tilburg, Holandsko Osobní údaje budou zpracovávány během období stanoveného zvláštním zákonem Osobní údaje subjektu nebudou zveřejněny Subjekt údajů má právo ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen zákon o ochraně osobních údajů ) požádat správce o: a) informace týkající se účelu zpracování osobních údajů, b) informace o osobních údajích, jež jsou předmětem zpracovávání včetně všech dostupných informací o jejich zdrojích, c) informace o povaze automatizovaného zpracovávání v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, pokud jsou na základě tohoto zpracovávání činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávněných zájmů subjektu, d) informace o příjemcích, případně kategoriích příjemců, e) zpřístupnění osobních údajů zpracovávaných v informačním systému správce, f) opravu osobních údajů v případě změny, g) podání vysvětlení, pokud zjistí nebo se domnívá, že zpracovávání osobních údajů je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména pokud jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracovávání osobních údajů, nebo o odstranění vzniklého stavu (jde zejména o blokování zpracovávání, vykonání opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů) Správce má právo za poskytnutí informací podle odd , písm. a) až d) požadovat přiměřenou náhradu ve výši nepřevyšující nezbytné náklady na poskytnutí informací Pokud je žádost subjektu podle ustanovení odd , písm. f) oprávněná, je správce povinen bezodkladně odstranit nežádoucí stav.

9 Subjekt má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud správce jeho žádosti podle ustanovení odd , písm. f) nevyhověl Postup podle odd nevylučuje právo subjektu údajů obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů Pokud subjektu údajů vznikla při zpracovávání osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jeho nároků podle zvláštního zákona Pokud dojde k porušení povinností uložených zákonem o ochraně osobních údajů u správce nebo u zpracovatele, odpovídají za ně společně a nerozdílně Správce je povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce podle odd o žádosti subjektu o blokování, opravu, doplnění, nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné, nebo by si vyžádalo neúměrné úsilí. Prohlášení pojistníka/pojištěného: Tímto prohlašuji, že jsem se seznámil s podmínkami zpracovávání osobních údajů. Souhlasím s tím, aby pojišťovně Union byly poskytnuty informace o mém zdravotním stavu v rozsahu, který požaduje pojišťovna Union pro účely zpracovávání pojistných událostí. Podle 5, odst. 1, písm. f) zákona o ochrane osobních údajů dávám uzavřením pojistné smlouvy souhlas pojišťovně Union ke zpracování mých osobních údajů, uvedených v této smlouvě, a údajů, které poskytnu pro účel vymezený v části Ochrana osobních údajů pojišťovně Union během trvání smluvního vztahu, nebo společnosti EuroCross v souvislosti s pojistnou událostí. Souhlas je dán na dobu neurčitou a lze jej kdykoliv písemně odvolat. Odvolání nemá zpětné účinky. Pojištěný dáva pojišťovně Union suohlas k vyhotovení zvukových záznamů z telefonických rozhovorů na telefonních číslech uvedených v Pokynech pro pojištěné v případě vzniku pojistné události týkajíci se pojištěného ve smyslu 12, odst. 1 zákona č. 10/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Toto prohlášení nebylo učiněno pod nátlakem ani v časové tísni nebo za jiných nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem. Článek 14 Zvláštní ujednání 1. Příjmy pojištěného z pojistné smlouvy podléhají zdanění ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů platných na území České republiky. Zákon o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů stanoví, která plnění z pojištění jsou osvobozena od daně z příjmů, jakož i odpočitatelné položky, resp. jiné daňové náležitosti týkající se pojištění. Příjmy pojistitele z pojistné smlouvy podléhají zdanění ve smyslu všeobecně závazných právních předpisů platných na území Slovenské republiky. 2. Pojištěný se nebude podílet na případných přebytcích pojistného vytvořených Union pojišťovnou, a. s. při hospodaření s prostředky pojištěných a v případě ukončení pojištění nevzniká z této pojistné smlouvy nárok na vyplacení odkupní hodnoty. 3. Stížnosti se podávají písemnou formou na adresu: Union pojišťovna, a. s., odbor vnitřní kontroly, Bajkalská 29/A, Bratislava. O výsledku zpracování stížnosti bude osoba podávající stížnost informovaná dopisem do 30 dní ode dne přijetí stížnosti. Pokud bude zpracování stížnosti trvat déle než je uvedeno v předcházející větě, bude o této skutečnosti osoba podávající stížnost písemně vyrozuměna. Pojištěný, pojistník, nebo oprávněná osoba se může se svými stížnostmi obrátit i na Českou národní banku. Část B ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ 1. Pojištění léčebných výloh v zahraničí se sjednává jako pojištění škodové.

10 Článek 1 Předmět a rozsah pojištění 1. Z pojištění léčebných výloh v zahraničí má pojištěný právo na úhradu nezbytných léčebných výloh specifikovaných v bodu 2, 3 a výloh specifikovaných v bodu 4, 5 tohoto článku, jež vzniknou v důsledku smrti, úrazu nebo akutního onemocnění pojištěného v zahraničí, pokud by neposkytnutí okamžité zdravotní péče mohlo bezprostředně ohrozit život nebo zdraví pojištěného a pokud tyto výlohy byly pojištěnému nebo za pojištěného vyúčtovány v zahraničí (dále jen nezbytné léčebné výlohy ). 2. Pojišťovna Union uhradí nezbytné léčebné výlohy ve smyslu bodu 1 tohoto článku za: a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, b) hospitalizaci a lékařské ošetřování během hospitalizace, a to až do okamžiku, kdy může být pojištěný na základě souhlasu ošetřujícího lékaře přepraven v souladu s písm. c) a d) tohoto bodu, c) přepravu pojištěného do nejbližšího zdravotnického zařízení, nebo přepravu pojištěného ze zdravotnického zařízení zpět do ubytovacího zařízení, pokud je to z lékařského hlediska nezbytné, d) přepravu pojištěného zpět do vlasti, pokud pojištěný nebude moci ze zdravotních důvodů použít původně předpokládaný dopravní prostředek. Pojišťovna Union si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu přepravy a použitém dopravním prostředku na základě souhlasu ošetřujícího lékaře. V případě, že je pojištěným cizinec s trvalým pobytem mimo Českou republiku nebo EU, nebo pokud je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění mimo Českou republiku nebo EU, pojišťovna Union uhradí výlohy na přepravu pojištěného do země trvalého pobytu nebo země, kde je pojištěný účastníkem veřejného zdravotního pojištění pouze do výše nákladů na přepravu ošetřujícím lékařem doporučeného typu na území České republiky. V tomto případě pojišťovna Union ani její partner nemá povinnost přepravu organizačně zabezpečit. 3. Pojišťovna Union uhradí v případě smrti pojištěného během cesty a pobytu v zahraničí i přepravu tělesných ostatků pojištěného do místa pohřbu ve vlasti. Za náklady na přepravu tělesných ostatků se považují všechny přímé náklady spojené s touto přepravou, a pokud je na základě platné legislativy příslušného státu vyžadovaná pitva, i náklady na provedení pitvy pojištěného. V případě, že je pojištěným cizinec s trvalým pobytem mimo Českou republiku nebo EU, pojišťovna Union uhradí náklady na přepravu tělesných ostatků pojištěného do místa pohřbu v zemi trvalého pobytu, nebo do země státního občanství pojištěného, a to pouze do výše nákladů na přepravu na území České republiky. V tomto případě pojišťovna Union ani její partner nemá povinnost přepravu organizačně zabezpečit. Pojišťovna Union uhradí náklady podle tohoto bodu až do výše EUR. 4. Pojišťovna Union uhradí nezbytné náklady na koupi nebo opravu dioptrických brýlí a ostatních ortopedických a protetických pomůcek, avšak pouze v případě, že k poškození či zničení brýlí a ostatních ortopedických a protetických pomůcek došlo v souvislosti s úrazem, který si prokazatelně vyžádal ambulantní ošetření nebo hospitalizaci pojištěného, v tomto případě je pojistná částka 100 EUR. 5. Pojišťovna Union uhradí náklady na ambulantní ošetření chrupu, avšak pouze v rozsahu nutného a/nebo neodkladného ošetření nezbytného k odstranění bolesti, pokud důvodem ošetření není zanedbání nebo nedokončení léčby chrupu před vycestováním do zahraničí. Za zanedbání léčby se považuje i neošetření preventivní prohlídky. Pojistná částka je 100 EUR za jednu pojistnou událost, přičemž za jednu pojistnou událost se považuje neodkladné ošetření jednoho zubu. Za všechny pojistné události během doby pojištění je pojistná částka 300 EUR. Článek 2 Pojistná událost 1. Pojistnou událostí je smrt pojištěného nebo vznik změny zdravotního stavu v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění, které nastaly v zahraničí po dobu trvání pojištění a které si vyžadují neodkladné ambulantní

11 lékařské ošetření, hospitalizaci, přepravu pojištěného nebo přepravu jeho tělesných pozůstatků a v důsledku kterých vzniká povinnost uhradit nezbytné léčebné náklady podle čl. 1, bod 2 a 3 a náklady podle čl. 1 bod 4 a 5 této části pojistných podmínek. Smrt nebo vznik změny zdravotního stavu musí být potvrzen lékařem. Článek 3 Výluky z pojištění 1. Pojišťovna Union neposkytuje peníze za: a) úkony, které nebyly poskytnuté zdravotnickým zařízením, zdravotnickým pracovníkem nebo lékařem, b) preventivní prohlídky, očkování, kontrolní vyšetření a lékařské úkony, které nejsou potřebné pro zjištění diagnózy, c) zakoupení léků na léčbu onemocnění diagnostikovaných pojištěnému už před nástupem na cestu do zahraničí a léků, které pojištěný začal užívat už před nástupem na cestu do zahraničí, d) zakoupení výživných doplňků včetně vitaminových přípravků, dietních potravin ke zvláštním lékařským účelům a kosmetických výrobků, a to ani v případě, kdy jsou předepsané ošetřujícím lékařem, e) hormonální terapii, předepsání antikoncepce, zjištění těhotenství nebo léčbu neplodnosti, f) přepravu pojištěného v souladu s čl. 1, bodem 2, písm. d) a čl. 1 bodem 3 této části pojistných podmínek bez předchozího souhlasu pojišťovny Union nebo jejího partnera, g) chiropraktickou léčbu, léčbu akupunkturou, akupresurou, homeopatií nebo jiným typem alternativní léčby, h) rehabilitaci, fyzioterapii, koupelovou léčbu, ozdravné pobyty. 2. Pojišťovna Union nenahradí léčebné náklady definované v čl. 1 bod 2 a náklady definované v čl. 1 bodech 3 a 4 této části pojistných podmínek (které vznikly v důsledku smrti pojištěného, jeho úrazu nebo onemocnění) jestliže smrt, úraz nebo onemocnění vznikly v důsledku, nebo náklady musely být vynaložené v důsledku: a) požití alkoholu, drog, omamných látek, léků, které nebyly pojištěnému vydané na lékařský předpis, b) abstinenčních projevů při závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách, c) vědomého nedodržování pokynů ošetřujícího lékaře, vědomého nedodržení nesprávného používání léků, které byly pojištěnému vydané na lékařský předpis, d) řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, e) onemocnění, která už existovala v době uzavření pojištění, chronických nebo opakujících se onemocnění, s výjimkou nákladů souvisejících s poskytnutím nutného a/nebo neodkladného ošetření a s úkony, které jsou nevyhnutelné k odvrácení bezprostředního ohrožení života nebo zdraví pojištěného, f) psychických poruch, psychických onemocnění, psychologických vyšetření, psychoterapie, včetně léčby depresivních stavů a psychóz, g) komplikací v těhotenství, které vznikají po 26. týdnu těhotenství, včetně porodu, h) umělého přerušení těhotenství s výjimkou lékařsky indikovaného umělého přerušení těhotenství: - ze zdravotních důvodů do ukončení 12. týdne těhotenství, - z genetických důvodů do ukončení 24. týdne těhotenství, - z důvodu ohrožujícího život matky bez ohledu na trvání těhotenství, i) nákazy přenosnými pohlavními onemocněními, j) estetických a plastických operací, k) nepodrobení se povinnému očkování před odjezdem do zahraničí, l) pokusu o sebevraždu a sebevraždy, m) vědomé účasti pojištěného v jakékoli válce, vzpouře, povstání, n) působení jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu, o) manipulace se střelnou zbraní nebo výbušninou. 3. Pojišťovna Union nehradí žádné náklady, které vzniknou po bezdůvodném odmítnutí přepravy nebo odmítnutí způsobu přepravy postiženého zpět do vlasti, je-li tato přeprava odsouhlasená ošetřujícím lékařem v zahraničí.

12 4. Pojišťovna Union nenahradí léčebné náklady definované v čl. 1 bod 2 této části pojistných podmínek a náklady definované v čl. 1, bod 3 a 4 této části pojistných podmínek (které vznikly v důsledku smrti pojištěného, jeho úrazu nebo onemocnění) jestliže smrt, úraz nebo onemocnění vnikly v důsledku nebo náklady musely být vynaložené v důsledku: a) přípravy na soutěž nebo soutěže v jakýchkoli sportovních disciplínách (amatérských i profesionálních), to neplatí v případě pokud se v pojistné smlouvě sjedná sazba pojistného s označením E-H, M-H, b) provozování zimních sportů; to neplatí v případě pokud se v pojistné smlouvě sjedná sazba pojistného s označením E-H, resp. M-H, c) provozování rizikových sportů, t.j. při ledním hokeji, pilotáži, seskoku padákem z letadla nebo z výšek, letech na padáku, letech na rogalu, paraglidingu, motoristických disciplínách včetně jízdy na vodním skútru, bojových sportech, potápění, raftingu, kaňoningu, windsurfingu, střeleckých sportech, skialpinizmu, skocích na lyžích, lyžování mimo vyznačených tras, akrobatickém lyžování, freestylovém a freeridovém lyžování, speleologii, horolezectví, alpinizmu, turistice provozované na ledovcích a při turistice provozované po značených i neznačených cestách, pokud jsou na této cestě umístěné umělé jisticí prostředky (např. lana, řetězy, stupačky, žebříky) nebo je na překonání takové cesty potřebné použití jakékoli součásti horolezecké výbavy (lano, sedací úvaz, prsní úvaz, přilba, karabina, skoba); to neplatí v případě pokud se v pojistné smlouvě sjedná sazba pojistného s označením E-H, resp. M-H, d) úrazu nebo onemocnění vzniklého při výkonu stavebně montážních prací, prací s žíravinami, jedy, snadno zápalnými nebo výbušnými látkami, při těžebních a hutnických pracích, pracích ve výšce, na fasádách domů, při vykládce a nakládce lodí, kamionů nebo jiných dopravních prostředků, při kácení stromů, demolici a čištění po výbušninách, při pracích v oblasti jaderné energie, při obsluze, opravě nebo instalací strojů (kromě výpočetní techniky), při opracování nebo zpracování dřeva, kovů, skla nebo kamene, při záchranářských pracích, studnařství, službě v profesionální armádě, dělnických pracích v zemědělství, lesnictví a železniční provozu a při poskytování bezpečnostních služeb včetně ochrany osob; to neplatí v případě pokud, se v pojistné smlouvě sjedná sazba pojistného v označením E-P, resp. M-P. Článek 4 Pojistná částka 1. V případě, že při jedné pojistné události dojde k různým druhům vynaložených nákladů podle čl. 1, bodů 2 a 3 této části pojistných podmínek, je pojistná částka horní hranicí pojistného plnění za všechny vynaložené náklady dohromady. Článek 5 Pojistné plnění 1. Pojišťovna Union, nebo její partner vyplatí pojistné plnění na základě předložených originálů dokladů uvedených v čl. 6, bod 1, písm. g) této části pojistných podmínek a předložených fotokopií dokladů uvedených v čl. 6, bod 1. písm. h) této části pojistných podmínek. 2. Pojistné plnění vyplatí pojišťovna Union v měně platné na území sídla příjemce platby. 3. Pokud pojištěný uhradil nezbytné náklady v hotovosti, pojišťovna Union mu vyplatí pojistné plnění v měně platné na území České republiky v kurzu peněžních prostředků podle kurzovního lístku České národní banky platného v den vzniku pojistné události. Článek 6 Povinnosti pojištěného 1. Kromě povinností uvedených v části A, čl. 10 těchto pojistných podmínek, je pojištěný v případě pojistné události povinen:

13 a) účinně spolupracovat s ošetřujícím lékařem, pojišťovnou Union a jeho zahraničním partnerem, aby se náklady z pojistné události bezdůvodně nezvyšovaly, b) dát ošetřujícímu lékaři souhlas k tomu, aby pojišťovně Union poskytl na její požádání informace o zdravotním stavu pojištěného, c) v případě, že si onemocnění nebo úraz pojištěného vyžadují po dobu trvání pojištění kontrolní lékařské ošetření, a to u téhož lékaře nebo u lékaře s jinou specializací/odborností, informovat partnera pojišťovny Union o této skutečnosti písemně nebo telefonicky ještě před podstoupením takového ošetření, d) v případě hospitalizace pojištěného informovat partnera pojišťovny Union písemně nebo telefonicky nejpozději do 24 hodin po vzniku onemocnění nebo úrazu, e) ve sporných případech se na žádost pojišťovny Union podrobit lékařskému vyšetření odborného lékaře, f) dát ošetřujícímu lékaři souhlas, aby poskytl informace smluvnímu lékaři pojišťovny Union, g) předložit originály těchto dokladů: - potvrzení lékaře o předepsání léků nebo kopii receptu, jede-li o nezbytné léčebné náklady podle čl. 1, bod 2, písm. a) této části pojistných podmínek, - doklad o úhradě nákladů v hotovosti, resp. fakturu za ambulantní ošetření, a to včetně rozpisu účtovaných lékařských úkonů, jede-li o nezbytné léčebné náklady podle čl. 1, bod 2, písm. a) této části pojistných podmínek, - doklad o úhradě nákladů v hotovosti, resp. fakturu za předepsané léky, jede-li o nezbytné léčebné náklady podle čl. 1, bod 2, písm. a) této části pojistných podmínek, - doklad o úhradě nákladů v hotovosti, resp. fakturu za ambulantní ošetření, a to včetně rozpisu účtovaných lékařských úkonů, jede-li o nezbytné léčebné náklady podle čl. 1, bod 2, písm. b) této části pojistných podmínek, - doklad o úhradě nákladů v hotovosti, resp. fakturu za přepravu, jede-li o nezbytné léčebné náklady podle čl. 1, bod 2, písm. c), d) nebo čl. 1, bod 3 této části pojistných podmínek, - doklad o úhradě nákladů v hotovosti, resp. fakturu za náklady uvedené v čl. 1, bodech 4 a 5 této části pojistných podmínek, h) předložit fotokopie těchto dokladů: - lékářskou dokumentaci potvrzenou lékařem s uvedením diagnózy, anamnézy a způsobu léčby pojištěného na prokázání opodstatněnosti nevyhnutelných nákladů na úkony podle čl. 1 této části pojistných podmínek, - zubní kartu pojištěného od ošetřujícího lékaře na prokázání opodstatněnosti nevyhnutelných léčebných nákladů na úkony podle čl. 1, bod 5 této části pojistných podmínek, - policejní zprávu v případě, že škoda na zdraví byla způsobena cizím zaviněním. Předložení dokladů podle písmene g) a h) tohoto článku je podmínkou pro vyplacení pojistného plnění. Článek 7 Povinnosti pojišťovny Union 1. Kromě povinností uvedených v části A, čl. 11 těchto pojistných podmínek je pojišťovna Union povinna na požádání pojištěného vystavit potvrzení o pojištění léčebných nákladů v zahraničí v cizím jazyce. V tomto případě má pojišťovna Union právo na náhradu nákladů spojených s vystavením takového potvrzení. Část C ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL 1. Pojištění zavazadel se sjednává jako pojištění škodové. Článek 1 Předmět pojištění

14 1. Předmětem pojištění jsou zavazadla, definovaná v části A, čl. 1 těchto pojistných podmínek (dále jen pojištěná věc ) a cestovní doklady pojištěného. 2. Předmětem pojištění nejsou: - předměty umělecké a historické hodnoty, - motorová vozidla včetně výbavy, - peníze, šeky, vkladní knížky, platební, čipové a magnetické karty, cestovní lístky, členské (klubové) karty, - řidičský průkaz, karta EURO<26, karta GO<26, průkaz ISIC (Mezinárodní identifikační průkaz studenta) a průkaz ITIC (Mezinárodní identifikační průkaz učitele), - klenoty, výrobky z drahých kovů a kamenů, perly, - tovar určený na další prodej nebo obchodní vzorky. 3. Předmětem pojištění dále nejsou, pokud se v pojistné smlouvě nesjednalo jinak: - mobilní telefony včetně jejich příslušenství, - výpočetní technika včetně příslušenství, - nosiče dat a záznamů, - profesionální technické vybavení (potřebné k výkonu povolání), - zbraně s výjimkou loveckých zbraní. Článek 2 Rozsah pojištění 1. Z pojištění zavazadel má pojištěný právo na náhradu škody vzniklé: a) poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou pojištěné věci, b) poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou cestovních dokladů, c) opožděným dodáním zavazadel leteckou společností v rozsahu podle bodu 3 tohoto článku, v důsledku pojistné události definované v článku 3 této části pojistných podmínek. 2. Pokud v zahraničí došlo k poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení cestovních dokladů pojištěného, uhradí pojišťovna Union pojištěnému, na základě předložených účtů, nezbytné náklady na zajištění si náhradních dokladů v zahraničí a náklady na dopravu pojištěného do místa nejbližšího zastupitelství České republiky, nebo zastupitelství podle státního občanství pojištěného, které pojištěnému vystaví náhradní cestovní doklad. 3. Pokud pojištěnému letecká společnost dodala zavazadla opožděně, uhradí pojišťovna Union pojištěnému, na základě předložených účtů, nezbytné náklady, které v důsledku opožděného dodání zavazadel leteckou společností pojištěný vynaložil na nákup nezbytných oděvů a toaletních potřeb v zahraničí. Článek 3 Pojistná událost Pojistnou událostí se rozumí: 1. poškození nebo zničení pojištěné věci a cestovních dokladů živelnou událostí, 2. poškození nebo zničení pojištěné věci a cestovních dokladů vodou z vodovodních zařízení, 3. poškození, zničení, ztráta nebo odcizení pojištěné věci: a) v době, kdy byla pojištěným svěřena na písemné potvrzení dopravci k přepravě nebo podle pokynů přepravce uložena ve společném zavazadlovém prostoru, b) v době, kdy byla na písemné potvrzení dána do úschovy, c) v důsledku dopravní nehody, d) pokud byl pojištěný zbaven možnosti věci opatrovat po úrazu nebo v důsledku dopravní nehody, 4. poškození nebo zničení pojištěné věci způsobené jednáním pachatele směřujícím k odcizení pojištěné věci,

15 5. odcizení pojištěné věci způsobem, při kterém pachatel prokazatelně násilím překonal překážky bránící mu v odcizení. nebo při kterém pachatel použil násilí vůči pojištěnému. V případě, že došlo k odcizení pojištěné věci umístěné v motorovém vozidle, rozumí se pojistnou událostí odcizení pojištěné věci z řádně uzamknutého zavazadlového prostoru motorového vozidla za předpokladu, že tato věc nebyla viditelná zvenku nebo nezasahovala do interiéru motorového vozidla (prostor, který je určený k přepravě osob). 6. ztráta nebo odcizení cestovních dokladů pojištěného v zahraničí, 7. opožděné dodání zavazadel leteckou společností při cestě na pobyt do zahraničí. Článek 4 Výluky z pojištění Právo na pojistné plnění nevzniká pokud: 1. pojištěná věc byla poškozená, zničená, odcizená nebo ztracená: a) úmyslným jednáním pojištěného nebo jeho blízké osoby, b) v důsledku chyby nebo poškození, které měla pojištěná věc už v době sjednávání pojištění, c) po dobu horolezeckých výstupů a výprav, nebylo-li ve smlouvě sjednáno jinak, d) v době, kdy již měl pojištěný zarezervované ubytovací zařízení nebo opustil motorové vozidlo za účelem přenocování nebo oddychu a i přesto si ponechal zavazadla v motorovém vozidle, e) v důsledku vojenského stavu, občanských nepokojů, terorizmu, stávky, zásahu státní moci, zabavení, blokádou, pirátstvím, působením jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu. 2. pojištěná věc byla ztracená nebo odcizená v době, kdy ji pojištěný ponechal bez dozoru s výjimkou článku 3, bod 3 písm. c) a d), 3. pojištěná věc byla odcizena ze stanu, případně přívěsu, který byl umístěn mimo střežený prostor kempinku, 4. ke škodě došlo na motorových člunech a lodích, surfech, vodních skútrech, jízdních kolech, lyžích, prostředcích určených k létání, po dobu jejich řízení, 5. pojištěná věc byla poškozená nebo zničená chybou materiálu, opotřebováním nebo nevhodným balením, 6. opožděné dodání zavazadel leteckou společností bylo způsobené v důsledku zabavení zavazadla pojištěného oprávněným subjektem. Článek 5 Pojistná částka 1. Pojistná částka za všechny pojištěné věci je uvedena v pojistné smlouvě. Maximální výše pojistného plnění za jednu poškozenou, zničenou, ztracenou nebo odcizenou pojištěnou věc je uvedena v pojistné smlouvě. 2. Pro jednotlivě určené věci, jejichž pojistná hodnota je vyšší než v pojistné smlouvě dohodnutá maximální výše pojistného plnění za jednu poškozenou, zničenou, ztracenou nebo odcizenou pojištěnou věc (bod 1 tohoto článku), je možné pro případ jejich poškození, zničení, ztráty nebo odcizení sjednat různé výše pojistné částky, maximálně však 7 násobek v pojistné smlouvě dohodnuté maximální výše pojistného plnění za jednu poškozenou, zničenou nebo odcizenou pojištěnou věc (bod 1 tohoto článku). Pojištěná věc musí být v příloze k pojistné smlouvě označena údajem: název věci, její typ, výrobní číslo, rok výroby, nabývací cena. Pro stanovení pojistné ceny je rozhodující pojistná hodnota pojištěné věci, není-li dále uvedeno jinak. Pojistnou hodnotnou se rozumí hodnota pojištěné věci, která odpovídá její nabývací ceně. 3. V případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty zavazadla, které pojištěný nabyl po dobu pobytu v zahraničí, je pojistná částka ve výši 30 % z pojistné částky podle bodu 1 tohoto článku, přičemž jde o sublimit ve vztahu k pojistné částce podle bodu 1 tohoto článku. To znamená, že pojistné plnění podle bodu 1 tohoto článku spolu s pojistným plněním podle tohoto článku nesmí přesáhnout částku uvedenou v pojistné smlouvě. 4. V případě ztráty nebo odcizení cestovních dokladů činí pojistná suma 350 EUR za jednu pojistnou událost. 5. V případě opožděného dodání zavazadla leteckou společností je pojistná částka závislá na délce trvání opoždění: a) v případě, že zavazadlo, které pojištěný odevzdal letecké společnosti při nástupu na cestu do zahraničí,

16 mu bylo vydáno nejdříve 24 hodin, avšak maximálně 48 hodin po příletu na místo určení, činí pojistná částka 100 EUR, b) v případě, že zavazadlo, které pojištěný odevzdal letecké společnosti při nástupu na cestu do zahraničí, mu bylo vydáno nejdříve 48 hodin od příletu na místo určení, činí pojistná částka 300 EUR. Článek 6 Pojistné plnění 1. Pojistné plnění nesmí překročit pojistnou částku sjednanou v pojistné smlouvě. 2. Pokud je v případě uvedeném v čl. 5, bod 2 této části pojistných podmínek pojistná částka nižší než pojistná hodnota, je pojišťovna Union povinna plnit jen v poměru pojistné částky k pojistné hodnotě. 3. Pokud je v případě uvedeném v čl. 5, bod 2 této části pojistných podmínek pojistná částka vyšší než pojistná hodnota, je pojišťovna Union povinna plnit jen do výše pojistné hodnoty. 4. Pokud byla pojištěná věc poškozená, vyplatí pojišťovna Union částku odpovídající průměrným nákladům, které je třeba vynaložit na opravu věci, sníženou o část odpovídající stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení poškozené věci z doby před pojistnou událostí a dále sníženou o cenu použitelných zbytků nahrazovaných částí poškozené věci. 5. Pokud byla pojištěná věc zničena, ztracena nebo odcizena, vyplatí pojišťovna Union částku odpovídající průměrným nákladům na znovupořízení věci stejné značky, stejného modelu, typu, provedení nebo nákladům, které je třeba vynaložit na výrobu věci stejného druhu a kvality v novém stavu (platí nižší z částek) sníženou o část odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení věci z doby před pojistnou událostí a dále sníženou o cenu použitelných zbytků zničené věci (časová cena věci). 6. V případě, že došlo k odcidzení pojištěné věci z motorového vozidla (čl. 3, bod 5 této části pojistných podmínek) je poistná částka ve výši 50% z pojistné částky podle článku 5, bod 1 a 2 této části pojistných podmínek, přičemž jde o sublimit ve vztahu k pojistné částce podle článku 5, bod 1 a 2 této části pojistných podmínek. To znamená, že pojistné plnění podle článku 5, bod 1 a 2 této části pojistných podmínek spolu s pojistným plněním podle tohoto článku nesmí přesáhnout částku uvedenou v pojistné smlouvě. 7. V případě, že dojde k úplné ztrátě zavazadla leteckou společností, poskytuje pojišťovna Union plnění podle této části pojistných podmínek, po odečtení nákladů spojených s nákupem nezbytných oděvů a toaletních potřeb (čl. 2, bod 3 této části pojistných podmínek). 8. Pojistné plnění vyplatí pojišťovna Union na základě předložených originálů dokladů uvedených v čl. 7, bod 8 této části pojistných podmínek. 9. a) V případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty pojištěné věci v důsledku pojistné události definované v čl. 3 této části pojistných podmínek, vyplatí pojišťovna Union pojistné plnění v měně platné na území České republiky. Přepočet jiné měny na měnu platnou na území České republiky se provede podle kurzovního lístku České národní banky platného v den vzniku pojistné události. b) Pokud pojištěný uhradil náklady podle čl. 2, bod 2 této části pojistných podmínek v důsledku pojistné události definované v čl. 3, bod 6 této části pojistných podmínek v hotovosti, pojišťovna Union mu vyplatí pojistné plnění v měně platné na území České republiky v kurzu peněžních prostředků podle kurzovního lístku České národní banky, platného v den vzniku pojistné události. c) Pokud pojištěný uhradil náklady podle čl. 2, bod 3 této části pojistných podmínek v důsledku pojistné události definované v čl. 3, bod 7 této části pojistných podmínek v hotovosti, pojišťovna Union mu vyplatí pojistné plnění v měně platné na území České republiky v kurzu peněžních prostředků podle kurzovního lístku České národní banky, platného v den vzniku pojistné události. Článek 7 Povinnosti pojištěného Kromě povinností uvedených v části A, čl. 10 těchto pojistných podmínek je pojištěný povinen:

17 1. Oznámit bez prodlení orgánům policie pojistnou událost, která vznikla za okolností vzbuzující podezření na trestný čin nebo pokusu o něj, je-li vzniklá škoda větší než částka spoluúčasti dohodnutá v pojistné smlouvě, vyžádat si závěrečnou policejní zprávu, která obsahuje: - jména všech poškozených osob, - přesný popis okolnosti vzniku události (čas, kdy k události došlo, místo, jak k události došlo), - seznam odcizených nebo poškozených věcí, a předložit jeho originál pojišťovně Union. 2. Oznámit pojistnou událost, která nastala v ubytovacím zařízení, majiteli, případně správci takového zařízení, vyžádat si ubytovatelem potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody a předložit jeho originál pojišťovně Union. 3. Oznámit pojistnou událost, která nastala na hlídaném parkovišti, správci parkoviště, vyžádat si doklad o oznámení a předložit jeho originál pojišťovně Union. 4. Oznámit pojistnou událost, která nastala v době, kdy bylo zavazadlo svěřeno dopravci k přepravě nebo podle pokynů přepravce uloženo ve společném zavazadlovém prostoru dopravci, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po příjezdu na místo určení, vyžádat si dopravcem potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody a předložit jeho originál pojišťovně Union. 5. Zajistit vůči druhému právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí. 6. Oznámit pojišťovně Union, pokud se oznámení pojistné události, resp. po vyplacení pojistného plnění, ztracená nebo odcizená věc našla, a to nejpozději do 5 dnů od nalezení ztracené nebo odcizené věci. V takovém případě je pojištěný povinen vrátit pojišťovně Union pojistné plnění po odečtení přiměřených nákladů na opravu nalezené věci, pokud je bylo na odstranění poškození třeba, které vznikly v době, kdy byl zbaven možnosti věc opatrovat, přinejmenším však pojišťovně Union vrátit tolik, kolik by dostal při prodeji poškozené věci. 7. Pokud jde o pojistnou událost podle čl. 3, bod 7 této části pojistných podmínek: - nejpozději v den příletu na místo určení oznámit letecké společnosti, že jeho zavazadlo nebylo dodáno a vyžádat si o tom písemné potvrzení, - oznámit pojišťovně Union vznik události nejpozději do 10 dnů po návratu do vlasti. 8. Předložit pojišťovně Union originály následujících dokladů: - zavazadlový lístek, bylo-li zavazadlo svěřeno proti potvrzení dopravci k přepravě nebo podle pokynů přepravce uloženo ve společném zavazadlovém prostoru, - cestovní lístek a/nebo palubní lístek (boarding pass), - doklad o úhradě nákladů v hotovosti, resp. fakturu za opravu poškozené věci, - doklad o tom, že pojištěnou věc není možné opravou uvést do stavu, v němž by ji bylo možné používat k původnímu účelu, - nabývací doklad k pojištěným věcem, - doklad o úhradě nákladů za vystavení náhradního cestovního dokladu vynaložených v zahraničí, pokud jde o náklady podle čl. 2, bod 2 této části pojistných podmínek, - doklad o úhradě cestovních nákladů na dopravu do místa nejbližšího zastupitelství České republiky nebo zastupitelství podle státního občanství pojištěného, které pojištěnému náhradní osobní doklad vystavilo, jde-li o náklady podle čl. 2, bod 2 této části pojistných podmínek, - potvrzení letecké společnosti o opožděném dodání zavazadla s uvedením termínu dodání zavazadla, jdeli o náklady podle čl. 2, bod 3 této části pojistných podmínek, - potvrzení letecké společnosti o nedodání zavazadla v případě, že zavazadlo nebylo vůbec dodáno, pokud jde o náklady podle čl. 2, bod 3 této části pojistných podmínek, - doklad o úhradě nákladů na zakoupení nezbytných oděvů a toaletních potřeb, které si pojištěný zakoupil nejpozději do 3 dnů od skutečného příjezdu na místo určení, pokud jde o náklady podle čl. 2, bod 3 této části pojistných podmínek. 9. V případě, že pojištěný sjedná pojištění téže věci na totéž riziko u jiného pojistitele, je pojištěný povinen ihned oznámit tuto skutečnost Unionu, uvést obchodní jméno a sídlo jiného pojistitele a výšku dohodnuté pojistné částky. Část D

18 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU 1. Pojištění zodpovědnosti za škodu se sjednává jako pojištění škodové. Článek 1 Předmět a rozsah pojištění 1. Předmětem pojištění je právním předpisem uložená odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jinému (třetí osobě). 2. Pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna Union provedla vypořádání nároků třetí osoby na náhradu škody: a) na zdraví nebo na životě, b) poškozením, zničením nebo ztrátou věci, c) jiné majetkové újmy, která vznikla v přímé souvislosti se škodou na zdraví, na životě a na věci, pokud pojištěný za škodu podle příslušného právního předpisu odpovídá. Předpokladem práva na poskytnutí pojistného plnění je, že ke škodní události došlo v době trvání pojištění. 3. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje i na odpovědnost pojištěného za škodu na movitých věcech ubytovatele, tvořících vybavení ubytovacího zařízení, které pojištěný po dobu ubytování užíval v souvislosti s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb. Za takovéto věci se nepovažují ubytovatelem zapůjčené (pronajaté) hmotné věci, např. surfy, rogala, jízdní kola, včetně vodních kol, plavidel, motorových vozidel, sportovního nářadí apod. 4. Je-li tak v pojistné smlouvě sjednáno: a) pojišťovna Union uhradí náklady spojené se zastupováním pojištěného advokátem nebo s přibráním soudního znalce v přestupkovém nebo trestním řízení vedeném proti pojištěnému před příslušným orgánem v navštívené zemi pro přestupek nebo trestný čin z nedbalosti, kterého se pojištěný dopustil v navštívené zemi v době trvání pobytu v zahraničí, jako i náklady spojené s řízením o náhradu škody včetně zastupování pojištěného advokátem, případně přibráním soudního znalce v tomto řízení vedeném před příslušným orgánem v navštívené zemi, bylo-li toto řízení potřebné pro zjištění zodpovědnosti pojištěného. Pojistná částka činí EUR za jednu pojistnou událost. b) pojišťovna Union uhradí náklady na kauce, případně jiné finanční záruky spojené s přestupkovým nebo trestním řízením vedeným proti pojištěnému pro přestupek nebo trestný čin z nedbalosti, kterého se pojištěný dopustil v navštívené zemi v době trvání pobytu v zahraničí, pokud je toto řízení proti pojištěnému spojené s předběžným zadržením nebo vazbou. Pojistná částka činí EUR za jednu pojistnou událost. Celkové plnění pojišťovny Union dohromady podle písm. a) a b) za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v době trvání pobytu v zahraničí, nesmí přesáhnout částku EUR. 5. Pokud pojištěný zemře, má poškozený přímo vůči pojišťovně Union právo, aby mu pojišťovna uhradila škodu ve stejném rozsahu, v jakém by mu ji byla povinna nahradit za pojištěného, kdyby zůstal na živu. Článek 2 Pojistná událost 1. Pojistnou událostí je škodní událost, s níž je spojen vznik povinnosti pojišťovny Union k plnění a ke které došlo v době trvání pojištění, nebylo-li v pojistné smlouvě sjednáno jinak. 2. Vícenásobné, časově spolu související škodní události, vzniklé přímo nebo nepřímo ze stejné nebo obdobné příčiny, zdroje, okolnosti, události nebo jiného nebezpečí, se považuje za jednu škodní událost, bez ohledu na počet poškozených (sériová škodní událost). Za okamžik vzniku každé škodní události ze sériové škodní události se bez ohledu na skutečný okamžik vzniku považuje okamžik, kdy vznikla první z nich. 3. V případě pojištění podle čl. 1, bod 4 této části pojistných podmínek, je pojistnou událostí přestupek nebo trestný čin z nedbalosti, kterého se pojištěný dopustil v zahraničí po dobu trvání pobytu v zahraničí, je-li v

19 souvislosti s tímto přestupkem nebo trestním činem proti pojištěnému vedeno přestupkové nebo trestné řízení před příslušným orgánem v zahraničí. Článek 3 Výluky z pojištění 1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu: a) způsobenou úmyslně nebo převzatou nad rámec stanovený právními předpisy, b) převzatou smlouvou, včetně náhradního plnění za nesplněné smluvní závazky, c) nesplněním povinnosti odvrátit bezprostředně hrozící škodu a zabránit zvětšení již vzniklé škody, d) způsobenou řízením motorového vozidla, e) způsobenou na nemovitosti, kterou pojištěný používá protiprávně, f) způsobenou uložením pokuty a jakýchkoliv jiných sankcí a plateb, které mají charakter sankce. 2. Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu: a) způsobenou jadernými riziky a jakýmkoli ionizujícím zářením, b) způsobenou v příčinné souvislosti s válkou, invazí, občanskou válkou, vzpourou, revolucí, povstáním, stávkami, zásahem orgánů státní moci a správy nebo na základě jejich nařízení, terorizmem, sabotáží a jinými nepokoji a násilnými akcemi, ke kterým došlo v souvislosti s politickými, hospodářskými nebo celospolečenskými problémy, c) způsobenou přenosem viru HIV a infekčních chorob lidí, zvířat a rostlin. 3. Pokud nebylo v pojistné smlouvě výslovně sjednáno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu: a) způsobenou porušením právní povinnosti pojištěným před uzavřením pojistné smlouvy, b) způsobenou zaměstnancem zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovněprávních vztazích nebo v přímé souvislosti s takovým plněním, c) způsobenou na věcech, které pojištěný převzal na zpracování, opravu, úpravu, prodej, úschovu, skladování nebo poskytnutí odborné pomoci, d) způsobenou na cizích movitých věcech, které byly pojištěnému půjčené, používá je z jiného důvodu nebo je má u sebe, s výjimkou čl. 1, bod 3 této části pojistných podmínek, e) způsobenou při motoristických a jiných sportovních soutěžích a závodech, jakož i při přípravě na ně, f) způsobenou řízením letadla, deltaplánu a jakéhokoli jiného vzdušného dopravního prostředku a řízením plavidla s výjimkou windsurfů a malých bezmotorových plavidel nepodléhajících registraci, g) způsobenou projektovou a inženýrskou činností a geologickým průzkumem, h) způsobenou činností, při které povinnost uzavřít pojištění ukládá všeobecně závazný právní předpis, i) způsobenou v souvislosti s držením a nošením zbraně, j) způsobenou v příčinné souvislosti s výrobou, skladováním, plněním, přepravou a jakoukoliv manipulací s nebezpečnými látkami, např. hořlavými nebo výbušnými materiály, jedovatými látkami, apod., k) způsobenou na životním prostředí a za veškeré další škody vzniklé následkem znečištění životního prostředí, l) způsobenou vznikem jiné majetkové újmy, nesouvisející se škodou na zdraví a na věci, m) vzniklou při výkonu podnikatelské nebo jiné výdělečné aktivity, n) způsobenou blízkým osobám a svým obchodním společníkům, o) vzniklou v souvislosti s požitím alkoholu nebo návykové látky nebo léku označeného varovným symbolem, p) způsobenou na klenotech, špercích, předmětech umělecké a historické hodnoty, starožitnostech a sbírkách. 4. Pojišťovna Union má právo odmítnout pojistné plnění, pokud pojištěný bez souhlasu pojišťovny Union nevznese námitku promlčení, zaváže se uhradit promlčenou pohledávku nebo uzavře soudní smír nebo pokud nepodá včas opravný prostředek proti rozhodnutí příslušných orgánů o náhradě škody, pokud v odvolací lhůtě nedostal od pojišťovny Union jiný pokyn.

20 Článek 4 Povinnosti pojištěného 1. Kromě povinností uvedených v části A, čl. 10 těchto pojistných podmínek je pojištěný povinen: a) odpovídat úplně a pravdivě na všechny písemné dotazy pojišťovny Union, které se týkají sjednaného pojištění a které jsou rozhodující pro uzavření pojistné smlouvy, b) oznámit pojišťovně Union, bez zbytečného odkladu, každé zvýšení pojistného rizika, ke kterému došlo po uzavření smlouvy, stejně tak jako i veškeré změny v údajích, které byly podkladem pro její uzavření, c) umožnit pojišťovně Union na požádání kontrolu podkladů k uzavření pojištění, d) vynaložit veškeré své úsilí a využívat veškerých prostředků a možností na předcházení škodám, zejména se nesmí porušovat povinnosti ustanovené zákonem nebo pojistnou smlouvou v zájmu předcházení nebo minimalizace nebezpečí vzniku škody, ani se nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob; dozví-li se o jakémkoli nebezpečí, které by mohlo mít vliv na vznik škodní události, je pojištěný povinen jej odstranit nebo přijmout taková preventivní opatření, jaká je od něj možno opodstatněně požadovat; v případě, že již došlo ke škodní události, podniknout potřebná opatření k tomu, aby škoda byla co nejmenší, e) oznámit pojišťovně Union, že poškozený proti pojištěnému uplatnil právo na náhradu škody, kterou má uhradit pojišťovna Union a vyjádřit se k požadované náhradě a k její výši; pokud poškozený uplatnil právo na náhradu škody u soudu nebo u jiného příslušného orgánu, umožnit pojišťovně Union zúčastnit se řízení, příp. vstoupit do řízení jako vedlejší účastník, f) oznámit bez prodlení státnímu zástupci nebo příslušným orgánům policie škodní událost, která vznikla za okolností vzbuzujících podezření z trestného činu nebo pokusu o něj, g) oznámit pojišťovně Union bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se vzniklou škodou bylo zahájeno trestní řízení proti pojištěnému, oznámit jméno a sídlo obhájců, kterého si zvolil, a zajistit, aby byla pojišťovna Union informovaná o průběhu a výsledku tohoto řízení, h) v řízení o náhradě škody, kterou má pojišťovna Union nahradit, postupovat v souladu s pokyny pojišťovny Union, neuznat ani neuspořádat jakýkoli nárok na náhradu škody bez předcházejícího souhlasu pojišťovny Union, i) oznámit společnosti Union, že uzavřel smluvní pojištění odpovědnosti za škodu u jiného pojistitele, uvést jeho název a sídlo a výši sjednané pojistné částky, j) dodržovat další povinnosti ustanovené právními předpisy, k) předložit pojišťovně Union originály následujících dokladů: - doklad prokazující původní hodnotu poškozené věci, - doklad o úhradě způsobené škody, - fotodokumentaci, příp. jiný doklad prokazující rozsah poškození, - vyjádření poškozeného ke způsobené škodě, - doklad o úhradě nákladů v hotovosti, resp. fakturu za zastupování pojištěného advokátem v zahraničí, nastala-li pojistná událost podle čl. 2, bod 3 této části pojistných podmínek, - doklad o úhradě nákladů v hotovosti, resp. fakturu za složení kauce nebo jiné finanční záruky za pojištěného, byl-li pojištěný v zahraničí předběžně zadržený nebo byl ve vazbě, nastala-li pojistná událost podle čl. 2, bod 3 této části pojistných podmínek. Článek 5 Pojistná částka 1. Pokud po dobu trvání pojištění dojde k více než jedné pojistné události, pak je pojistná částka horní hranicí pojistného plnění za všechny pojistné události, které nastaly po dobu trvání pojištění. Článek 6 Pojistné plnění

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ k pojistné smlouvě č. 11 701 707 O POJIŠTĚNÍ STORNA OBJEDNANÉ SLUŢBY (pro klienty LIMBA s.r.o., kteří si objednali ubytování prostřednictvím www.limba.com) Úvodní ustanovení Pro pojištění

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění územní platnost Evropa / mimo Evropu / Svět A30

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) 1. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pojištění Evropa / mimo Evropu / územní platnost Svět A30

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPÚZ/0509. Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPÚZ/0509. Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPÚZ/0509 Úvodní ustanovení 1. Pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu, které sjednává Union Pojišťovna,

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPÚZ/0509 Úvodní ustanovení 1. Pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu, které sjednává Union Pojišťovna,

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ Pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro A30 / A60 / A90 pojištění rozsah pojištění limit pojistného

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 Pojištění Rozsah pojištění Limit pojistného plnění / pojistná částka

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění

Evropa / mimo Evropu / Svět. Evropa / Slovenská republika. Evropa. územní platnost balík pojištění A30 / A60 / A90 B C. pojištění PRÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721)

pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Rozsah Limity Cena ROZSAH POJIŠTĚNÍ A LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ pro pojištění účastníků zahraničních zájezdů (smlouva typu 721) Balíček pojištění A 25 nebo A 75 - komplexní pojistná ochrana 1. pojištění

Více

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění

Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace pro zájemce o sjednání pojistné smlouvy cestovního pojištění Informace o pojistiteli 1. Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele Union poisťovňa, a. s.,

Více

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění

Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Informační průvodce pojištěním Individuální cestovní pojištění Pojištěni léčebných výloh v zahraničí část B Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěni V případě pojistné události má pojištěný

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ

P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ P Ř Í L OH A K E S MLOUVĚ O OBCHODNÍM ZAS T OUPE NÍ Příloha č. 1 PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOVY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ pro účastníky zájezdů (typ 721 a 722) I. ÚVOD Cestovní pojištění pro

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO MOTOROVÉ VOZIDLO DPPPASMV/0617 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení 1. Pojištění asistenčních

Více

Základní parametry pojištění

Základní parametry pojištění Základní parametry pojištění Smlouva vždy na dobu určitou (1 den až 365 dnů) Lze sjednat pro jednotlivce, rodinu či skupinu osob. Podmínka vstupního věku jen u vybraných pojištění/připojištění Územní platnost:

Více

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy

ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VÝŠE POJISTNÉHO KRYTÍ pro cestovní pojištění pro účastníky zájezdů zahraniční zájezdy balík pojištění A25/ A50/ A75 6. písm. b) c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě,

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování

Výška pojistného za 1 osobu a 1 den je stanovená takto: Lyžování Vybrali jste si optimální rozsah pojištění? Nabízíme Vám následující rizika: 1. pojištění léčebných výloh v zahraničí 2. pojištění zavazadel 3. pojištění odpovědnosti za škodu 4. pojištění pro případ zrušení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ (Všeobecné podmínky/vp) 1. Výklad pojmů použitých v těchto Všeobecných podmínkách: 1.1. Poskytovatel je společnost SJCOM s. r.

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Sazebník pro individuální cestovní pojištění aktualizace 01.11.2015

Sazebník pro individuální cestovní pojištění aktualizace 01.11.2015 Sazebník pro individuální cestovní aktualizace 01.11.2015 léčebných výloh v zahraničí zavazadel odpovědnosti územní platnost T TD P H HD C T TD P H HD T TD P H HD Slovenská 10 Kč 20 Kč 20 Kč 20 Kč 40 Kč

Více

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015

schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 28. 4. 2015 usnesením č. 157/15/ZK ev. č. OLP/1595/2015 S m l o u v a o p o s k y t n u t í účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje schválené Zastupitelstvem Libereckého kraje dne

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

lik e v ě v jiš lik o r c í jiš jiš lík jis jíz říp jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš

lik e v ě v jiš lik o r c í jiš jiš lík jis jíz říp jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš jiš PŘÍLOHA Rozsah pojištění a výše pojistného krytí cestovního pojištění pro účastníky zájezdů platná od 01.11.2015 A. Typ pojištění Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů, Pojištění účastníků zahraničních

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA ZÁSAH HORSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY VPPHZS/0912 Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění nákladů na zásah Horské záchranné služby, které sjednává Union poisťovňa, a.

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: /SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE STIPENDIA A O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ PRACOVNÍ SMLOUVY uzavřená dle ust. 10a a násl. zákona

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ LÉ EBNÝCH VÝLOH V ZAHRANI Í ZPPLV/1104

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ LÉ EBNÝCH VÝLOH V ZAHRANI Í ZPPLV/1104 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠT NÍ LÉ EBNÝCH VÝLOH V ZAHRANI Í ZPPLV/1104 Úvodní ustanovení Pro smluvní pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í, které sjednává Union pois ov a, a. s. (dále jen Union

Více

KUPNÍ SMLOUVA Část...

KUPNÍ SMLOUVA Část... Příloha č. 3 KUPNÍ SMLOUVA Část... Článek I. Smluvní strany 1. se sídlem zastoupená:. bankovní spojení:. číslo účtu:. IČ:. DIČ: CZ.... (společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ) (dále jen prodávající

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu:

MANDÁTNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění. mandátní smlouvu: MANDÁTNÍ SMLOUVA uzavřená podle 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany 1... IČ:.. zapsaný v.. Bankovní spojení:., jehož

Více

Cestovním pojištění č. 7110000701

Cestovním pojištění č. 7110000701 sjednal: Pojistná smlouva pro podniky a organizace ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí č.p. 1458, PSČ: 532 18, Česká republika IČ: 45534306,

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře

Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře Nabídka cestovního pojištění pro klienty cestovní kanceláře 1 Allianz pojišťovna, a. s., je dceřinou společností největšího světového pojišťovacího koncernu Allianz AG působícího v 70 zemích celého světa.

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Pojistná smlouva č

Pojistná smlouva č Pojistná smlouva č. 8067203414 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí 530 02 Pardubice, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka).

I. Zboží je zasláno dle možností prodejce a jeho momentální vytíženosti a to nejdéle do 5 dnů od potvrzení objednávky (osobí převzetí, dobírka). 1. Úvodní ustanovení Zde uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v e- shopu http://www.fler.cz/shop/martina_j (dále jen prodejce).obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem

Smlouva o dílo. uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Příloha č. 2 k Výzvě Smlouva o dílo uzavřené podle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů s názvem Zajištění prvků publicity spolufinancovaných projektů Evropské

Více

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o.

Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. Obchodní podmínky hostingových služeb poskytovaných společností NeurIT s.r.o. 1.1 Předmět a všeobecná ustanovení Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednavatelem

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o poskytování vozidla (dále jen smlouva ) dle ustanovení 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb. ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU Ustanovení. Obsah Celex č. Ustanovení Obsah

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb. ODPOVÍDAJÍCÍ PŘEDPIS EU Ustanovení. Obsah Celex č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ).

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen kupující či zákazník ). 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky internetového obchodu AEROSIM.cz (dále jen obchodní podmínky ) platí pro nákup v internetovém obchodě AEROSIM.cz, který níže uvedený prodávající provozuje

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Smlouva. Příloha č. 2 zadávací dokumentace. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. úřad městského obvodu

Smlouva. Příloha č. 2 zadávací dokumentace. Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz. úřad městského obvodu Příloha č. 2 zadávací dokumentace Statutární město Ostrava o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

III. Práva a povinnosti stran

III. Práva a povinnosti stran II. Splatnost peněžních prostředků 1. Poskytovatel poskytne příjemci dotaci podle čl. I. této smlouvy převodem na bankovní účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy do 14 dnů od uzavření této smlouvy.

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady

SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY. Člen dozorčí rady SMLOUVA O ÚPRAVĚ VZTAHŮ MEZI SPOLEČNOSTÍ A ČLENEM DOZORČÍ RADY Člen dozorčí rady 1 Smlouva o úpravě vztahů mezi společností a členem dozorčí rady Společnost: KLIKA - BP, a.s. IČ: 255 55 316 se sídlem Praha,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ

POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ POJISTNÉ PODMÍNKY KOLEKTIVNÍHO POJIŠTĚNÍ NÁKUPU ZBOŽÍ ze dne 1. 11. 2009 Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pro toto soukromé pojištění, které sjednává Komerční pojišťovna, a. s., IČ 63998017, se sídlem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace

Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb kolokace O2 Czech Republic a.s. Výtisk číslo: č.j.: /.. Smlouva o ochraně obchodního tajemství pro služby zpřístupnění metalických účastnických vedení a návazných služeb mezi společnostmi O2 Czech Republic a.s.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části Smlouva č.:2016/00322/oe-or Poskytovatel dotace: Městská část Praha 3 Sídlem: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 zastoupená: Ing. Vladislavou

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPUZ/0912. Úvodní ustanovení

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPUZ/0912. Úvodní ustanovení VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU VPPKCPUZ/0912 Úvodní ustanovení 1. Pro komplexní cestovní pojištění pro účastníky zájezdu, které sjednává Union poisťovňa,

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více