Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek"

Transkript

1 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek

2 Sociální pojistné

3 Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len družstva - Další v 8 bodech 3 Zdravotní Zda ovaný p íjem Studenti - DPP - len družstva - DP - pe ovatel

4 Zam stnanci - Pokud jsou ú astni nemocenského pojišt ní + bývalý zam stnanec, kterému -zam stnání založilo ú ast na NP, -byl zú tován po skon ení zam stnání zapo itatelný p íjem

5 Ú ast na nemocenském pojišt ní V zákon vyjmenovaný pracovní vztah Výkon práce v R s výjimkami Vy aty osoby v p íležitostném zam stnání Ú ast trvalá a m sí ní

6 Dohoda o pracovní innosti K x x x x komisa x x x x revizor K M sí n posuzovaná ú ast

7 Vym ovací základ 5 odst. 1 - Úhrn p íjm, které podléhají zdan ní - zú tované zam stnavatelem zam stnanci - v pen žní nebo nepen žní form nebo ve form výhody nebo v jiné form pln ní vyjma výjimek uvedených v odstavci 2

8 Vym ovací základ 5 odst. 2 - Náhrada škody - Odstupné - V rnostní p ídavek horník - Odm ny podle zákona o vynálezech - Jednorázová sociální výpomoc - Pln ní poskytnuté poživateli S nebo I po roce po skon ení zam stnání

9 Zapo itatelnost n kterých pln ní Poskytování motorového vozidla p edsedovi p edstavenstva Pen žité vyrovnání (konkuren ní doložka) P íjmy z pronájmu Pln ní za dobu pracovní neschopnosti P ísp vek na penzijní p ipojišt ní

10 P ísp vek na penzijní p ipojišt ní 100 K fondu zam stnanci 100 K 35 K zam stnavatel 12,50 K zam stnanec 20,25 K da ze 135 K 67,75 K

11 Maximální vym ovací základ 48 násobek pr m rné mzdy jednotný pro zam stnance a OSV rozhodným obdobím je kalendá ní rok - úhrn m sí ních VZ v roce 2008 pr m rná mzda = K, 48 násobek = K k dob trvání zam stnání nebo SV v kalendá ním roce se nep ihlíží

12 Zam stnání jen u jednoho zam stnavatele vym ovací základ pro pojistné K / m sí n sou asný stav nové maximum m sí n kumulovan m sí n kumulovan leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

13 Zam stnání jen u jednoho zam stnavatele (2 zam stnání) vym ovací základ pro pojistné v K /m s zam stnání zam stnání sou asný stav nové maximum m sí n kumulovan m sí n kumulovan leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

14 Zam stnání u dvou zam stnavatel soub žn vym ovací základ pro pojistné v K /m s zam stnavatel zam stnavatel sou asný stav nové maximum m sí n kumulovan m sí n kumulovan 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

15 Zam stnání u dvou zam stnavatel za sebou vym ovací základ pro pojistné v K /m s sou asný stav nové maximum m sí n kumulovan m sí n kumulovan 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

16 P eplatek na pojistném vrací se jen zam stnanci jen na žádost vrací OSSZ a zdravotní pojiš ovna 8% a 4,5% z úhrnu VZ od všech zam stnavatel po odpo tu K

17 Soub h zam stnání a OSV v zam stnání maximum jako OSV neplatí pojistné v zam stnání pod maximem vym ovací základ OSV nejvýše ve výši rozdílu mezi max. VZ ( K ) a úhrnem VZ ze zam stnání

18 Zdravotní pojistné

19 Zm ny pro plátce pojistného 1. Vý et zam stnanc 2. Vym ovací základ zam stnanc 3. Maximální vym ovací základ 4. Zm ny u OSV 5. Ostatní zm ny a diskuse

20 1. Vý et zam stnanc 1.1. Definice pojm Odklon od nemocenského pojišt ní. Vazba na da z p íjmu. Nové definice pojm : - zam stnavatel: 2 odst. 2 zákona. 48/1997 Sb. - zam stnání: 2 odst. 3 zákona. 48/1997 Sb - zam stnanec: 5 písm. a) zákona. 48/1997 Sb.: Za zam stnance se pro ú ely zdravotního pojišt ní považuje fyzická osoba, které plynou nebo by m ly plynout p íjmy ze závislé innosti nebo funk ních požitk podle 6 ZDP.

21 1. Vý et zam stnanc 1.2. Slovní ek da ových pojm Pro ú ely zdravotního pojišt ní jsou nov d ležité n které da ové pojmy: - p edm t dan - p íjem ze závislé innosti a funk ních požitk - 6 ZDP - osvobození od dan podle 4 odst. 1 a 6 odst. 9 ZDP - superhrubá mzda - 6 odst. 13 ZDP Základem dan jsou p íjem ze závislé innosti nebo funk ní požitky zvýšené o ástku odpovídající povinnému pojistnému, které je z t chto p íjm povinen platit zam stnavatel sám za sebe. - sazba dan a zvláštní sazba dan, (snížení o nezdanitelnou ást základu dan (dary, úroky z hypoték) - 15, o ode itatelné položky od základu dan (ztráta z p edchozích let) - 34, uplatn ní slev na dani (nap K /os.) - 35ba, - mzdový list podle 38j ZDP (vedeny pro všechny poplatníky dle 6 ZDP).

22 1. Vý et zam stnanc 1.3. Výjimky P ipome me si pojem zam stnanec: Za zam stnance se pro ú ely zdravotního pojišt ní považuje fyzická osoba, které plynou nebo by m ly plynout p íjmy ze závislé innosti nebo funk ních požitk podle 6 ZDP. Z takto obecn pojaté definice je platných celkem 7 výjimek. Pouze u t chto taxativn stanovených výjimek nep jde u osoby, které plynou p íjmy ze závislé innosti a funk ních požitk o zam stnance

23 1. Vý et zam stnanc 1.3. Výjimky Osoba, která má pouze p íjmy ze závislé innosti a funk ních požitk, které nejsou p edm tem dan nebo jsou od dan osvobozeny P íklad: Zam stnanec s nízkým úvazkem je odm ován výhradn p íjmy, které jsou osvobozeny nap K m sí n na životní pojišt ní Žák nebo student, který má pouze p íjmy ze závislé innosti a funk ních požitk za práci z praktického výcviku P íklad: Pojišt nec studuje p i zam stnání: Škola uznala za praxi ást výkonu jeho zam stnání. Nejde o výjimku zam stnání se neukon uje, pojistné se odvádí

24 1. Vý et zam stnanc 1.3. Výjimky Osoba inná na základ dohody o provedení práce P íklad: Se leny volebních komisí byla uzav ena dohoda o provedení práce. Jde o výjimku a zam stnání nevznikne, p estože se odvádí da podle 6 ZDP. Následují 4 výjimky, u nichž má význam pojem zapo itatelný p íjem. Tím se rozumí p íjem ve výši ástky, která je podmínkou pro ú ast takové osoby na nemocenském pojišt ní podle p edpis o nemocenském pojišt ní tj. pro rok 2008 jde o 400 K a pro rok 2009 má jít o K Osoba, která v pracovním pom ru vykonává sjednané práce jen ob as a nepravideln podle pot eb zam stnavatele (dále jen zam stnanec na nepravidelnou výpomoc ) prakticky nepoužitelná výjimka

25 1. Vý et zam stnanc 1.3. Výjimky len družstva, který není v pracovn právním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odm ován, a který v kalendá ním m síci nedosáhl zapo itatelného p íjmu P íklad: P edseda družstva obdrží na lenské sch zi odm nu ve výši K. Tato odm na nebyla p edem známa. Podle vyhlášky 165/1979 Sb. nevzniká z této odm ny ú ast na nemocenském pojišt ní, avšak ástka odm ny je vyšší než ástka, která je podmínkou pro ú ast takové osoby na nemocenském pojišt ní a bude se jednat o zam stnance pro ú ely zdravotního pojišt ní.

26 1. Vý et zam stnanc 1.3. Výjimky Osoba inná na základ dohody o pracovní innosti, která v kalendá ním m síci nedosáhla zapo itatelného p íjmu Dobrovolný pracovník pe ovatelské služby, který v kalendá ním m síci nedosáhl zapo itatelného p íjmu Tolik k výjimkám následuje orienta ní seznam zam stnanc.

27 1. Vý et zam stnanc 1.4. Zam stnanci o koho jde? Vedle osob, které jsou ú astny nemocenského pojišt ní, m že jít nap. o: - leny statutárních orgán právnických osob, - neuvoln né zastupitele, - funkcioná e v ob anských a zájmových sdruženích, - likvidátory, - prokuristy, - p íjemce sv de ného, - leny volebních komisí, - podnikové stipendisty, - leny a funkcioná e spole enství vlastník bytových jednotek, pokud mají p íjmy podle 6 ZDP.

28 1. Vý et zam stnanc 1.4. Zam stnanci o koho jde? Dále m že jít nap. o: - osoby inné na základ mandátní smlouvy, - osoby inné na základ p íkazní smlouvy, - zam stnance inné v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly podle 6 odst. 2 ZDP, - osoby inné pro t etí osoby (plátcem p íjm je jiná osoba než osoba, pro kterou je vykonávána innost), - p íjemce náhrad podle 6 ZDP, které nejsou osvobozeny od dan z p íjm, - p íležitostné zam stnání, - a další osoby, pokud mají p íjmy podle 6 ZDP.

29 1. Vý et zam stnanc 1.5. Pln ní oznamovací povinnosti Související ustanovení zákona. 48/1997 Sb.: - 10 odst. 1 pln ní oznamovací povinnosti zam stnavatele, - 8 odst. 2 definice vzniku a zániku zam stnání, - 12 písm. b) povinnost zam stnance sd lit zam stnavateli v den nástupu do zam stnání p íslušnou zdravotní pojiš ovnu.

30 1. Vý et zam stnanc 1.5. Pln ní oznamovací povinnosti Den vzniku zam stnání ( 8 odst. 2 zákona. 48/1997 Sb.) - p íklady: - u pracovního pom ru - den nástupu do práce (písm a), - u volených nebo jmenovaných funkcí den nástupu do funkce (písm i), - u p ípad, které nejsou vyjmenovány pod písm. a) až n) - den, kdy za al zam stnanec vykonávat práci, na jejímž základ mu plynou p íjmy ze závislé innosti a funk ních požitk (písm o). P íklad: Spole ník s.r.o. vykonává práci pro spole nost od 15. února do 15. b ezna. Odm nu si vyplatí v dubnu. P ihlášen musí být od 15. února do 15. b ezna.

31 1. Vý et zam stnanc 1.5. Pln ní oznamovací povinnosti Den vzniku zam stnání neplacená práce nebo funkce: Pokud jde o neplacenou práci nebo funkci, nejde o zam stnání. Taková skute nost však musí být p edem (k ) známa. P íklad: Spole nost s.r.o. má jediného spole níka, který si nevyplácí žádnou odm nu. Spole nost nemá ani zam stnance a není p ihlášena jako plátce dan z p íjm. Spole ník nemusí být p ihlášen jako zam stnanec. P íklad: Lukost elecký klub má p edsedu. Podle stanov svazu jde o estnou funkci a žádná odm na mu neplyne. Nejde o zam stnance.

32 1. Vý et zam stnanc 1.5. Pln ní oznamovací povinnosti Den vzniku zam stnání v p echodném období: U nov vzniklých zam stnání, kdy datum vzniku zam stnání sahá p ed se za den vzniku zam stnání považuje P íklad: len dozor í rady akciové spole nosti zahájil výkon funkce v roce 2003 a funkci vykonává i v roce Zam stnancem pro ú ely zdravotního pojišt ní se stává od

33 . Vý et zam stnanc 1.6. Minimální vym ovací základ Pro stanovení minimálního vym ovacího základu a doplatku do minimálního vym ovacího základu platí stejná pravidla jako dosud tj. 3 odst. 10 zákona. 592/1992 Sb. Oproti sou asnému stavu však u nov vzniklých zam stnání p jde mnohem ast ji o p ípady, kdy bude dosaženo p íjmu nižšího než K (v roce 2008) a už z d vodu malé m sí ní odm ny (neuvoln ní zastupitelé) nebo z d vodu nepravidelnosti p íjm

34 1. Vý et zam stnanc 1.6. Minimální vym ovací základ Pokud zam stnavatel nemá provád t doplatek do minima, musí mít zam stnance doloženo (v p ípad, že nejde o zam stnance p íslušného zam stnavatele): - platbu pojistného státem (d chodový vým r, potvrzení o studiu), - že platí alespo minimum jako OSV ( estné prohlášení), - že zvolil jiného zam stnavatele pro kontrolu minima (potvrzením zam stnavatele), - že má jiný d vod pro nedodržení minimálního vym ovacího základu (nap. celodenní osobní a ádná pé e o jedno dít do 7 nebo 2 d ti do 15 let v ku, nemoc jen v n kterých p ípadech viz dále), - že je odhlášen z d vodu dlouhodobého pobytu v zahrani í a postupuje podle 8 odst. 4 zákona. 48/1997 Sb.

35 1. Vý et zam stnanc 1.7. Postup podle zákoníku práce V p ípad nových titul zam stnání, kdy neplatí nemocenské pojišt ní a nejde o pracovní pom r ve smyslu zákoníku práce (tj. nap. u statutárních zástupc ), nemohou být uplatn ny n které postupy podle zákoníku práce: - pracovní volno bez náhrady p íjm tzn. nenavyšuje se vym ovací základ o pom rnou ást minimálního vym ovacího základu, - neomluvená absence d sledek stejný jako v p edchozím p ípad, - d ležité osobní p ekážky v práci (nemoc, O R) tzn. nelze snížit minimální vym ovací základ zam stnance.

36 1. Vý et zam stnanc 1.8. Cizinci Jde o cizince inného jen v R nebo mimo EU i smluvní cizinu (Korejec, Ameri an, Ukrajinec) ne eší se p ípadné angažmá mimo R ani da ová rezidence = je považován za zam stnance a odvádí v R pojistné. Jde o cizince inného i v jiném stát EU - má-li E101 = pojistné se odvádí / neodvádí podle p edpis státu, který vydal E101 (srovnání: Slovensko, Holandso, Belgie...) - nemá-li E101 = nutno prov it p ípadnou ú ast v jiném systému (zam stnavatel) nebo odvád t pojistné v R pozor na možný vznik dvojího pojišt ní! Dokud není jasná p íslušnost k p edpis m jiného státu, odvádí se v R.

37 1. Vý et zam stnanc 1.9. Superhrubá mzda Da SP ZP SH mzda Kdy se použije - p íklady N A A 0,00 zam stnanec v EU pendler se zam stnáním v R A N N 1,00 DPP, pln zastropováno, výjimky ze zapo itatelnosti A N A 1,09 likvidáto i, lenové p edstavenstva a.s., p íkazní smlouvy A A N 1,26 D ív jší zastropování u ZP, pak jen SP A A A 1,35 b žní zam stnanci bez stropování a výjimek

38 1. Vý et zam stnanc 1.9. Superhrubá mzda Otázka k neplacenému volnu: Kam pat í ástka hrazená zam stnavatelem za zam stnance p i poskytnutí pracovního volna bez náhrady p íjm : a) pat í do superhrubé mzdy, b) pat í do p íjmu zam stnance, c) nepat í ani do p íjmu ani do superhrubé mzdy, d) pat í p ímo zdravotní pojiš ovn.

39 2. Vym ovací základ zam stnanc Analogicky k SP: M ní se definice pojmu zú tovaný p íjem, z ehož vyplývá rozší ení zapo itatelných p íjm o výhody ve výši, která je pro ú ely da ové p íjmem ze závislé innosti, Do vym ovacího základu se nebude zahrnovat odm na p i skon ení funk ního období zastupitel, Zp es uje se vý et p íjm osvobozených od placení pojistného po skon ení zam stnání: musí jít o poživatele starobního nebo plného invalidního d chodu a k osvobození dojde jen v p ípad, že uplynul jeden rok ode dne skon ení zam stnání, P i stanovení vym ovacího základu pracovníka v pracovním vztahu podle cizích právních p edpis je rozší en okruh výjimek.

40 2. Vym ovací základ zam stnanc Dopad zm ny definice pojmu zú tovaný p íjem: Odpadají n které výjimky ze zapo itatelnosti platné v roce 2007: - 1% ceny motorového vozidla, - op ní p íjmy vyplacené formou akcií, - nerozú tovatelné úhrady zam stnavatele za zam stnance (nap. doprava do zam stnání), - rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou ú etní u nepen žního pln ní.

41 3. Maximální vym ovací základ - stanoven ve výši 48 násobku pr m rné mzdy, - stejný pro zam stnance a OSV i p i soub zích, - rozhodným obdobím je kalendá ní rok, - v roce 2008 pr m rná mzda = K (v souladu s na ízením vlády. 257/2007 Sb): VVZ = , p epo ítací koef.= 1,0753, maximální VZ = K, - k dob trvání zam stnání nebo SV v kalendá ním roce se nep ihlíží, - odlišné ešení pro jedno zam stnání (ukon ení odvodu pojistného) a pro soub hy (více zam stnání a SV ).

42 3. Maximální vym ovací základ 3.1. Jediný zam stnavatel Nyní / 2008 m sí n kumulovan m sí n kumulovan leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

43 3. Maximální vym ovací základ 3.1. Jediný zam stnavatel - více zam stnání (50 tis tis.) Nyní / 2008 m sí n kumulovan m sí n kumulovan leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

44 3. Maximální vym ovací základ 3.2. Více zam stnavatel - p eplatek - vzniká jen p i soub hu zam stnání u více zam stnavatel, - vrací se jen zam stnanci (ne zam stnavateli), - vrací se výhradn na písemnou žádost (formulá + p ílohy), - realizuje zdravotní pojiš ovna (y), - ve výši, která vyplývá z potvrzení zam stnavatele (p esné vy íslení výše p eplatku diference m že vzniknout nap. p i zaokrouhlování, p i odlišném pom ru p i odvodu pojistného než je t etina pojistného a dv t etiny pojistného), - nelze vrátit, pokud nebylo odvedeno pojistné ( 3 odst. 18: z nichž bylo za zam stnance odvedeno pojistné ).

45 3. Maximální vym ovací základ 3.2. Více zam stnání - p eplatek soub žná zam stnání 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

46 3. Maximální vym ovací základ 3.2. Více zam stnání p eplatek navazující zam stnání 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

47 3. Maximální vym ovací základ 3.2. Více zam stnání p eplatek soub žná zam stnání (ve druhém není dosaženo min.) 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

48 3. Maximální vym ovací základ 3.3. OSV - oproti roku 2007 více než dvojnásobný (tj. opa ný problém než u zam stnanc ), - bez soub hu se zam stnáním: výpo et maxima jako dosud (v P ehledu OSV ), - p i soub hu se zam stnáním: nejprve se stanoví sou tový strop (v P ehledu OSV ), - pokud zbývá p eplatek, požádá si o n j pojišt nec jako zam stnanec, - pro zálohy na pojistné se vychází ze zastropovaného VZ (v sou tu se zam stnáním).

49 4. Zm ny u OSV Zm ny p i podávání P ehledu OSV : - odevzdání není vázáno na datum podání DP, - doplatek je nadále 8 dní po podání DP, - do musí být odevzdán bu p ehled nebo potvrzení od da ového poradce, - není nutno odevzdávat potvrzení o podání DP. Výhoda pro OSV : nemusí mít doklad o podání DP (razítko FÚ i pošty). Výhoda pro ZP: po m že zjiš ovat nepln ní povinnosti OSV spojených s P ehledem.

50 4. Zm ny u OSV a nejen u nich VVZ = K, P epo ítací koeficient = 1, pr m rná mzda min. záloha odpo et (stát) 5 035(680) 5 013(677) max. VZ minimum zam stnanc a pojistné OBZP: na úrovni roku 2007 minimální mzda = K a minimum = K

51 5. Ostatní zm ny a diskuse Heslovit : - Rodi ovská dovolená a rodi ovský p ísp vek - Osoby závislé na pé i jiné osoby a osoby o n pe ující - Povinnost zdravotní pojiš ovny poskytovat informace - Dopad insolven ního zákona - Chystané zm ny od : - v cný zám r zákona o zdravotním pojišt ní, - zákon o dohledu nad zdravotními pojiš ovnami, - transformace ZP, - nové pojetí povinností zam stnavatel a zam stnanc, - neplati i a nárok na zdravotní pé i, atd..

52

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Dita Malíková daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Dita Malíková daňový poradce Nový zákon o nemocenském pojištění účinný od 1.1.2007 Praha, 30.6.2006 Obsah 1. Nový zákon o nemocenském pojištění 1.1 Principy

Více

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu

1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu MZDOVÉ VÝPOČTY V PŘÍKLADECH 1 Příklady výpočtu mzdy zaměstnance v roce 2011 1.1 1.1.11 Dohoda o pracovní činnosti zaměstnání malého rozsahu Příklad Zaměstnanec má sjednanou výši odměny 140 Kč za hodinu,

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Povinný subjekt: Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín Třída Tomáše

Více

Pojistné a majetkové dan

Pojistné a majetkové dan Pojistné a majetkové dan Jaroslav Šafránek POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DAN 2010 Da z nemovitostí Poplatník dan z nemovitostí vlastník spoluvlastník (možnost zm ny u dan z pozemk ) nájemce p i spln ní zákonných

Více

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb., zákona č. 324/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Předmět daně z příjmů fyzických osob Fyzická osoba zdaňuje všechny své příjmy jedinou daní a přitom tyto příjmy mohou mít různý charakter. Příjmy fyzických osob se rozdělují

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 dz_12dpfo5405_19_pok.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2012 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace o novele zákona o daních z příjmu pro rok 2011 --------------------------------------------------------------------------- Vláda

Více

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 5. Legislativní opatření a jejich vliv na vývoj pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Úroveň pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz je v zásadě dána dvěma rozdílnými faktory. Prvým z nich je objektivní

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Pokyny k vypln ní P ehledu

Pokyny k vypln ní P ehledu . 1 P íjmení - vypl te sou asné p íjmení.. 2 Jméno - vypl te jméno. Pokyny k vypln ní P ehledu K oddílu 1 Identifikace osoby samostatn výd le n inné (OSV ). 3 Titul - vypl te získané v decké a akademické

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Olomoucky kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Sumperku ˇ Da ové identi ka ní íslo C Z 7 5 9 7 7 7 Rodné íslo 7 5 9 / 7 7 7 Než za nete vypl ovat tiskopis,

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava. Magdaléna Vyškovská daňový poradce

PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava. Magdaléna Vyškovská daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha - Bratislava Magdaléna Vyškovská daňový poradce Podnikání českých firem na Slovensku Daňové aspekty podnikání českých firem na Slovensku Praha, 3.4.2006 I. Volný pohyb služeb

Více

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

187/2006 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení podepisuji

Více

Žádost o p ísp vek na zapracování

Žádost o p ísp vek na zapracování Registra ní íslo ÚP: PZ Ú ad práce R krajská pobo ka v: OSÚ S 15 Žádost o p ísp vek na zapracování 116 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis, 29 vyhlášky. 518/2004 Sb., kterou

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 5 9 2 7 7 7 2 Rodné íslo 7 5 9 2 / 7 7 7 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í

S m l o u v a. m e z i. Č e s k o u r e p u b l i k o u. U k r a j i n o u. o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í S m l o u v a m e z i Č e s k o u r e p u b l i k o u a U k r a j i n o u o s o c i á l n í m z a b e z p e č e n í Česká republika a Ukrajina (dále jen smluvní strany ), vedeny přáním upravit vzájemné

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ - u okresní, v Praze Pražské, v. ý, opravný - V K tohoto tiskopisu. Variabilní symbol - ou OSSZ. A.

Více

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D.

Pracovní právo. Zákoník práce. JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Pracovní právo Zákoník práce JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Prameny pracovního práva zákon. 252/2006 Sb., zákoník práce - ú inný od 1.1. 2007, zrušil zák.. 65/1965 Sb. zákon. 435/2004 Sb., o zam stnanosti zákon.

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

I. Rejst íkový soud. II. Navrhovatel

I. Rejst íkový soud. II. Navrhovatel Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u evropského zájmového hospodá ského sdružení I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu,

Více

Da ové efekty poskytování zam stnaneckých benefit

Da ové efekty poskytování zam stnaneckých benefit Provozn ekonomická fakulta Mendelova zem lská a lesnická univerzita v Brn Da ové efekty poskytování zam stnaneckých benefit Bakalá ská práce Vedoucí práce Ing. Milena Otavová, Ph.D. Autor práce Michaela

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u družstva.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u družstva. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u družstva. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž je návrh ur en. Aktuální

Více

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst

Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst Obsah Metodika kontroly naplněnosti pracovních míst... 1 1 Účel a cíl metodického listu... 2 2 Definice indikátoru Počet nově vytvořených pracovních míst...

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Abeceda personalisty 2009

Abeceda personalisty 2009 Abeceda personalisty 2009 3. vydání 1. aktualizace k 1. 7. 2009 Str. 111 Str. 126 Str. 129 Str. 137 Str. 163 Doplňte si do seznamu předpisů: Nařízení vlády č. 137/ 2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele

Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele Příloha č. 1 - Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele Typ přehledu řádný opravný ( 25 odst. 3 zák. č. 592/1992 Sb., ve znění pozdějších

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ

SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ SMĚRNICE REKTORA č. 4/2001 CESTOVNÍ NÁHRADY V TUZEMSKU A ZAHRANIČÍ ZAMĚSTNANCŮ UTB VE ZLÍNĚ Rozdělovník: rektor, kvestor, tajemníci fakult, vedoucí všech rektorátních pracovišť, ředitel KaM Zpracovala:

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu

Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Ceník č. 1/2015 za distribuci zemního plynu Platný od 1. 1. 2015 E. ON Distribuce a.s. F.A. Gerstnera 2151/6 370 49 České Budějovice 1. Úvodní ustanovení Tento ceník obsahuje pevné ceny za distribuci zemního

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost

Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost A Závazný vzor Část II: Vybrané náklady od počátku roku za hlavní a hospodářskou činnost Název, právní forma, sídlo, IČ vybrané účetní jednotky Sestaveno k NÁKLADY 502 Spotřeba energie P21 503 Spotřeba

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03

I. SPRÁVNÍ ORGÁN eská národní banka II. ŽADATEL III. ŽÁDOST VZOR. Sídlo Na P íkop 28, Praha 1, PS 115 03 Podatelna Senovážná 3, Praha 1, PS 115 03 Příloha č. 6 k vyhlášce č. 255/2008 Sb. VZOR Žádost o p edchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn ní pozd jších p edpis ( dále jen

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky eské republiky Ústí nad Labem 14 3.11.2003 Ekonomika vybraných samostatných ordinací a dalších zdravotnických za

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Eviden ní štítek Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Tato žádost slouží pro ú ely ur ení p íslušnosti k právním

Více

Obecn závazná vyhláška

Obecn závazná vyhláška Obecn závazná vyhláška OBEC Citice Obecn závazná vyhláška. 1/2014 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Citice se na svém zasedání dne 17.02.2014 usnesením. 17/2014 usneslo vydat na základ 14 odst.

Více

Pracovní právo seminární práce

Pracovní právo seminární práce Pracovní právo seminární práce 1. Úvod do problematiky Tématem mé seminární práce je problematika pracovního práva a jeho institutů. V několika nadcházejících kapitolách bych se chtěl zabývat obecnou systematikou

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Výnos kvestora č. 30.05/2012. Poskytování náhrad cestovních výdajů Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Č.j.: 018/962/2012 V Praze 14. února 2012 Výnos kvestora č. 30.05/2012 Poskytování náhrad cestovních výdajů I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Poskytování náhrad cestovních

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka

Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list úprava od 1. 1. 2014 Daně a organizační jednotky Junáka Metodický list je věnován všem druhům daní, které patří do daňového systému ČR mimo daně z příjmů. Této dani je věnován samostatný

Více

OBEC PÍSE NÁ OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012. o místních poplatcích

OBEC PÍSE NÁ OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012. o místních poplatcích OBEC PÍSE NÁ OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Píse ná se na svém zasedání dne 25.6.2012 usnesením. 10 usneslo vydat na základ 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Plzeňský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Plzni 0 Daňové identifikační číslo C Z

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

POKYNY K. podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele. v je nutné uvést do kolonky také

POKYNY K. podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele. v je nutné uvést do kolonky také dr_12zmenlist_info.pdf - Adobe Acrobat Professional POKYNY K podnikatel vyplní v v provozování živnosti po ze ) podnikatele 01 Uvede se živnost (živnosti), u 02 závazky. Pokud podnikatel ruší p i kolonce

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny.

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro FU v Jablonci nad Nisou Da ové identi ka ní íslo C Z Identi ka ní íslo Da ové p iznání ) ádné ===== opravné ======

Více

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu)

Ř í j e n 2 0 1 0. 18. října (pondělí) Spotřební daň: splatnost daně za srpen (mimo spotřební daně z lihu) D aňový kalendář Ř í j e n 2 0 1 0 8. října (pátek) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na nemocenské pojištění: záloha na pojistné osob samostatně

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZM N REGISTRA NÍCH ÚDAJ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Územní pracovišt v, ve, pro 01 Da ové identi ka ní íslo otisk podacího razítka nan ního

Více

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě (ze dne 6. prosince 2006) Vláda nařizuje podle 100 odst. 1 a 213 odst. 6 zákona č.

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška obce Vrané nad Vltavou. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrané nad Vltavou schválilo dne 16.2.2011 podle ustanovení 14 zákona NR. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

Nemocenské pojištění ve WinFASu v roce 2009

Nemocenské pojištění ve WinFASu v roce 2009 Nemocenské pojištění ve WinFASu v roce 2009 ÚČAST NA NEMOC. POJIŠTĚNÍ 6, 7 - zaměstnání je pojištěno, pokud splní podmínky: 1. podmínka zaměstnání mělo trvat, nebo trvalo alespoň 15 dnů kratší než 15 dnů

Více

otisk podacího razítka finančního úřadu

otisk podacího razítka finančního úřadu Finančnímu úřadu v, ve, pro Brno I Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 ) 0 Daňové přiznání 0) řádné dodatečné opravné

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

Důchody: systém starobního důchodu v ČR

Důchody: systém starobního důchodu v ČR ČESKO- ANGLICKÉ GYMNÁZIUM Důchody: systém starobního důchodu v ČR Seminární práce Interní konzultant: Mgr. Tomáš Veber, Th.D. Externí konzultant: Obor: Student: Filip Janda Ročník: 3. ročník/septima Školní

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 21. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení

Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Eviden ní štítek Spole ná žádost zam stnance a zam stnavatele o vystavení potvrzení o p íslušnosti k právním p edpis m sociálního zabezpe ení Tato žádost slouží pro ú ely ur ení p íslušnosti k právním

Více

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jankov. se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u akciové spole nosti.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u akciové spole nosti. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u akciové spole nosti. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž je návrh ur

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání

Edice Právo pro každého. JUDr. Jan Přib. Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Edice Právo pro každého JUDr. Jan Přib Kdy do důchodu a za kolik 12. aktualizované vydání Vydala GRADA Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 4 228. publikaci Foto na obálce allphoto.cz Odpovědný

Více

Téma: Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) dílčí základy, zálohy na daň.

Téma: Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) dílčí základy, zálohy na daň. Téma: Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) dílčí základy, zálohy na daň. Příklad 1 Paní Čepičková (*1975) je zaměstnankyní hodinářské firmy. Ve firmě pracuje na plný pracovní úvazek; při nástupu do zaměstnání

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 272/16/RMČ. 35. zasedání dne 29. 2. 2016. směrnici č. 6 o pravidlech škodního řízení

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 272/16/RMČ. 35. zasedání dne 29. 2. 2016. směrnici č. 6 o pravidlech škodního řízení Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 35. zasedání dne 29. 2. 2016 USNESENÍ č. 272/16/RMČ ke směrnici č. 6 o pravidlech škodního řízení Rada po projednání I. schvaluje směrnici č. 6 o pravidlech

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu FÚ pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro ÚzP pro Prahu Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Než začnete vyplňovat

Více

SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH

SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 4/2014 O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Rada města, v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecního zřízení), ve znění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ Ú ELOVÉ DOTACE Z ROZPO TU STATUTÁRNÍHO M STA OPAVY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ Ú ELOVÉ DOTACE Z ROZPO TU STATUTÁRNÍHO M STA OPAVY STATUTÁRNÍ M STO OPAVA *MMOPP007K77F* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ Ú ELOVÉ DOTACE Z ROZPO TU STATUTÁRNÍHO M STA OPAVY uzav ená dle ust. 1746 zákona. 89/2012 Sb., ob anského zákoníku lánek I. SMLUVNÍ STRANY Poskytovatel

Více

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II

Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV - II OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro oblast výb ru pojistného od zam stnavatel a nemocenského pojišt ní OSV II Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely edb žného oznámení Od

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň se usneslo dne 19.12.2007 vydat na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Služby péče o děti jako nástroj sladění pracovního a rodinného života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Stávající služby péče o děti Do tří let věku dítěte Zdravotnická zařízení typu

Více

3 Mzdy/číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2012 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek - Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Moravskoslezsky kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Bruntale Da ové identi ka ní íslo

Více

Doplňkové pojistné podmínky

Doplňkové pojistné podmínky 2 Úvodní ustanovení 1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění schválené představenstvem

Více

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod

M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod Zastupitelstvo m sta Uherský Brod M sto Uherský Brod vydává v souladu s ustanovením 27 odstavce 2 zák.. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t, ve zn ní pozd jších

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více