Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ. Jaroslav Šafránek"

Transkript

1 2008 Pojistné a majetkové daně - Sociální a zdravotní pojistné POJISTNÉ A MAJETKOVÉ DANĚ Jaroslav Šafránek

2 Sociální pojistné

3 Pojišt né osoby Sociální - Pracovní pom r - DP - Spole ník a jednatel - len družstva - Další v 8 bodech 3 Zdravotní Zda ovaný p íjem Studenti - DPP - len družstva - DP - pe ovatel

4 Zam stnanci - Pokud jsou ú astni nemocenského pojišt ní + bývalý zam stnanec, kterému -zam stnání založilo ú ast na NP, -byl zú tován po skon ení zam stnání zapo itatelný p íjem

5 Ú ast na nemocenském pojišt ní V zákon vyjmenovaný pracovní vztah Výkon práce v R s výjimkami Vy aty osoby v p íležitostném zam stnání Ú ast trvalá a m sí ní

6 Dohoda o pracovní innosti K x x x x komisa x x x x revizor K M sí n posuzovaná ú ast

7 Vym ovací základ 5 odst. 1 - Úhrn p íjm, které podléhají zdan ní - zú tované zam stnavatelem zam stnanci - v pen žní nebo nepen žní form nebo ve form výhody nebo v jiné form pln ní vyjma výjimek uvedených v odstavci 2

8 Vym ovací základ 5 odst. 2 - Náhrada škody - Odstupné - V rnostní p ídavek horník - Odm ny podle zákona o vynálezech - Jednorázová sociální výpomoc - Pln ní poskytnuté poživateli S nebo I po roce po skon ení zam stnání

9 Zapo itatelnost n kterých pln ní Poskytování motorového vozidla p edsedovi p edstavenstva Pen žité vyrovnání (konkuren ní doložka) P íjmy z pronájmu Pln ní za dobu pracovní neschopnosti P ísp vek na penzijní p ipojišt ní

10 P ísp vek na penzijní p ipojišt ní 100 K fondu zam stnanci 100 K 35 K zam stnavatel 12,50 K zam stnanec 20,25 K da ze 135 K 67,75 K

11 Maximální vym ovací základ 48 násobek pr m rné mzdy jednotný pro zam stnance a OSV rozhodným obdobím je kalendá ní rok - úhrn m sí ních VZ v roce 2008 pr m rná mzda = K, 48 násobek = K k dob trvání zam stnání nebo SV v kalendá ním roce se nep ihlíží

12 Zam stnání jen u jednoho zam stnavatele vym ovací základ pro pojistné K / m sí n sou asný stav nové maximum m sí n kumulovan m sí n kumulovan leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

13 Zam stnání jen u jednoho zam stnavatele (2 zam stnání) vym ovací základ pro pojistné v K /m s zam stnání zam stnání sou asný stav nové maximum m sí n kumulovan m sí n kumulovan leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

14 Zam stnání u dvou zam stnavatel soub žn vym ovací základ pro pojistné v K /m s zam stnavatel zam stnavatel sou asný stav nové maximum m sí n kumulovan m sí n kumulovan 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

15 Zam stnání u dvou zam stnavatel za sebou vym ovací základ pro pojistné v K /m s sou asný stav nové maximum m sí n kumulovan m sí n kumulovan 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

16 P eplatek na pojistném vrací se jen zam stnanci jen na žádost vrací OSSZ a zdravotní pojiš ovna 8% a 4,5% z úhrnu VZ od všech zam stnavatel po odpo tu K

17 Soub h zam stnání a OSV v zam stnání maximum jako OSV neplatí pojistné v zam stnání pod maximem vym ovací základ OSV nejvýše ve výši rozdílu mezi max. VZ ( K ) a úhrnem VZ ze zam stnání

18 Zdravotní pojistné

19 Zm ny pro plátce pojistného 1. Vý et zam stnanc 2. Vym ovací základ zam stnanc 3. Maximální vym ovací základ 4. Zm ny u OSV 5. Ostatní zm ny a diskuse

20 1. Vý et zam stnanc 1.1. Definice pojm Odklon od nemocenského pojišt ní. Vazba na da z p íjmu. Nové definice pojm : - zam stnavatel: 2 odst. 2 zákona. 48/1997 Sb. - zam stnání: 2 odst. 3 zákona. 48/1997 Sb - zam stnanec: 5 písm. a) zákona. 48/1997 Sb.: Za zam stnance se pro ú ely zdravotního pojišt ní považuje fyzická osoba, které plynou nebo by m ly plynout p íjmy ze závislé innosti nebo funk ních požitk podle 6 ZDP.

21 1. Vý et zam stnanc 1.2. Slovní ek da ových pojm Pro ú ely zdravotního pojišt ní jsou nov d ležité n které da ové pojmy: - p edm t dan - p íjem ze závislé innosti a funk ních požitk - 6 ZDP - osvobození od dan podle 4 odst. 1 a 6 odst. 9 ZDP - superhrubá mzda - 6 odst. 13 ZDP Základem dan jsou p íjem ze závislé innosti nebo funk ní požitky zvýšené o ástku odpovídající povinnému pojistnému, které je z t chto p íjm povinen platit zam stnavatel sám za sebe. - sazba dan a zvláštní sazba dan, (snížení o nezdanitelnou ást základu dan (dary, úroky z hypoték) - 15, o ode itatelné položky od základu dan (ztráta z p edchozích let) - 34, uplatn ní slev na dani (nap K /os.) - 35ba, - mzdový list podle 38j ZDP (vedeny pro všechny poplatníky dle 6 ZDP).

22 1. Vý et zam stnanc 1.3. Výjimky P ipome me si pojem zam stnanec: Za zam stnance se pro ú ely zdravotního pojišt ní považuje fyzická osoba, které plynou nebo by m ly plynout p íjmy ze závislé innosti nebo funk ních požitk podle 6 ZDP. Z takto obecn pojaté definice je platných celkem 7 výjimek. Pouze u t chto taxativn stanovených výjimek nep jde u osoby, které plynou p íjmy ze závislé innosti a funk ních požitk o zam stnance

23 1. Vý et zam stnanc 1.3. Výjimky Osoba, která má pouze p íjmy ze závislé innosti a funk ních požitk, které nejsou p edm tem dan nebo jsou od dan osvobozeny P íklad: Zam stnanec s nízkým úvazkem je odm ován výhradn p íjmy, které jsou osvobozeny nap K m sí n na životní pojišt ní Žák nebo student, který má pouze p íjmy ze závislé innosti a funk ních požitk za práci z praktického výcviku P íklad: Pojišt nec studuje p i zam stnání: Škola uznala za praxi ást výkonu jeho zam stnání. Nejde o výjimku zam stnání se neukon uje, pojistné se odvádí

24 1. Vý et zam stnanc 1.3. Výjimky Osoba inná na základ dohody o provedení práce P íklad: Se leny volebních komisí byla uzav ena dohoda o provedení práce. Jde o výjimku a zam stnání nevznikne, p estože se odvádí da podle 6 ZDP. Následují 4 výjimky, u nichž má význam pojem zapo itatelný p íjem. Tím se rozumí p íjem ve výši ástky, která je podmínkou pro ú ast takové osoby na nemocenském pojišt ní podle p edpis o nemocenském pojišt ní tj. pro rok 2008 jde o 400 K a pro rok 2009 má jít o K Osoba, která v pracovním pom ru vykonává sjednané práce jen ob as a nepravideln podle pot eb zam stnavatele (dále jen zam stnanec na nepravidelnou výpomoc ) prakticky nepoužitelná výjimka

25 1. Vý et zam stnanc 1.3. Výjimky len družstva, který není v pracovn právním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odm ován, a který v kalendá ním m síci nedosáhl zapo itatelného p íjmu P íklad: P edseda družstva obdrží na lenské sch zi odm nu ve výši K. Tato odm na nebyla p edem známa. Podle vyhlášky 165/1979 Sb. nevzniká z této odm ny ú ast na nemocenském pojišt ní, avšak ástka odm ny je vyšší než ástka, která je podmínkou pro ú ast takové osoby na nemocenském pojišt ní a bude se jednat o zam stnance pro ú ely zdravotního pojišt ní.

26 1. Vý et zam stnanc 1.3. Výjimky Osoba inná na základ dohody o pracovní innosti, která v kalendá ním m síci nedosáhla zapo itatelného p íjmu Dobrovolný pracovník pe ovatelské služby, který v kalendá ním m síci nedosáhl zapo itatelného p íjmu Tolik k výjimkám následuje orienta ní seznam zam stnanc.

27 1. Vý et zam stnanc 1.4. Zam stnanci o koho jde? Vedle osob, které jsou ú astny nemocenského pojišt ní, m že jít nap. o: - leny statutárních orgán právnických osob, - neuvoln né zastupitele, - funkcioná e v ob anských a zájmových sdruženích, - likvidátory, - prokuristy, - p íjemce sv de ného, - leny volebních komisí, - podnikové stipendisty, - leny a funkcioná e spole enství vlastník bytových jednotek, pokud mají p íjmy podle 6 ZDP.

28 1. Vý et zam stnanc 1.4. Zam stnanci o koho jde? Dále m že jít nap. o: - osoby inné na základ mandátní smlouvy, - osoby inné na základ p íkazní smlouvy, - zam stnance inné v režimu mezinárodního pronájmu pracovní síly podle 6 odst. 2 ZDP, - osoby inné pro t etí osoby (plátcem p íjm je jiná osoba než osoba, pro kterou je vykonávána innost), - p íjemce náhrad podle 6 ZDP, které nejsou osvobozeny od dan z p íjm, - p íležitostné zam stnání, - a další osoby, pokud mají p íjmy podle 6 ZDP.

29 1. Vý et zam stnanc 1.5. Pln ní oznamovací povinnosti Související ustanovení zákona. 48/1997 Sb.: - 10 odst. 1 pln ní oznamovací povinnosti zam stnavatele, - 8 odst. 2 definice vzniku a zániku zam stnání, - 12 písm. b) povinnost zam stnance sd lit zam stnavateli v den nástupu do zam stnání p íslušnou zdravotní pojiš ovnu.

30 1. Vý et zam stnanc 1.5. Pln ní oznamovací povinnosti Den vzniku zam stnání ( 8 odst. 2 zákona. 48/1997 Sb.) - p íklady: - u pracovního pom ru - den nástupu do práce (písm a), - u volených nebo jmenovaných funkcí den nástupu do funkce (písm i), - u p ípad, které nejsou vyjmenovány pod písm. a) až n) - den, kdy za al zam stnanec vykonávat práci, na jejímž základ mu plynou p íjmy ze závislé innosti a funk ních požitk (písm o). P íklad: Spole ník s.r.o. vykonává práci pro spole nost od 15. února do 15. b ezna. Odm nu si vyplatí v dubnu. P ihlášen musí být od 15. února do 15. b ezna.

31 1. Vý et zam stnanc 1.5. Pln ní oznamovací povinnosti Den vzniku zam stnání neplacená práce nebo funkce: Pokud jde o neplacenou práci nebo funkci, nejde o zam stnání. Taková skute nost však musí být p edem (k ) známa. P íklad: Spole nost s.r.o. má jediného spole níka, který si nevyplácí žádnou odm nu. Spole nost nemá ani zam stnance a není p ihlášena jako plátce dan z p íjm. Spole ník nemusí být p ihlášen jako zam stnanec. P íklad: Lukost elecký klub má p edsedu. Podle stanov svazu jde o estnou funkci a žádná odm na mu neplyne. Nejde o zam stnance.

32 1. Vý et zam stnanc 1.5. Pln ní oznamovací povinnosti Den vzniku zam stnání v p echodném období: U nov vzniklých zam stnání, kdy datum vzniku zam stnání sahá p ed se za den vzniku zam stnání považuje P íklad: len dozor í rady akciové spole nosti zahájil výkon funkce v roce 2003 a funkci vykonává i v roce Zam stnancem pro ú ely zdravotního pojišt ní se stává od

33 . Vý et zam stnanc 1.6. Minimální vym ovací základ Pro stanovení minimálního vym ovacího základu a doplatku do minimálního vym ovacího základu platí stejná pravidla jako dosud tj. 3 odst. 10 zákona. 592/1992 Sb. Oproti sou asnému stavu však u nov vzniklých zam stnání p jde mnohem ast ji o p ípady, kdy bude dosaženo p íjmu nižšího než K (v roce 2008) a už z d vodu malé m sí ní odm ny (neuvoln ní zastupitelé) nebo z d vodu nepravidelnosti p íjm

34 1. Vý et zam stnanc 1.6. Minimální vym ovací základ Pokud zam stnavatel nemá provád t doplatek do minima, musí mít zam stnance doloženo (v p ípad, že nejde o zam stnance p íslušného zam stnavatele): - platbu pojistného státem (d chodový vým r, potvrzení o studiu), - že platí alespo minimum jako OSV ( estné prohlášení), - že zvolil jiného zam stnavatele pro kontrolu minima (potvrzením zam stnavatele), - že má jiný d vod pro nedodržení minimálního vym ovacího základu (nap. celodenní osobní a ádná pé e o jedno dít do 7 nebo 2 d ti do 15 let v ku, nemoc jen v n kterých p ípadech viz dále), - že je odhlášen z d vodu dlouhodobého pobytu v zahrani í a postupuje podle 8 odst. 4 zákona. 48/1997 Sb.

35 1. Vý et zam stnanc 1.7. Postup podle zákoníku práce V p ípad nových titul zam stnání, kdy neplatí nemocenské pojišt ní a nejde o pracovní pom r ve smyslu zákoníku práce (tj. nap. u statutárních zástupc ), nemohou být uplatn ny n které postupy podle zákoníku práce: - pracovní volno bez náhrady p íjm tzn. nenavyšuje se vym ovací základ o pom rnou ást minimálního vym ovacího základu, - neomluvená absence d sledek stejný jako v p edchozím p ípad, - d ležité osobní p ekážky v práci (nemoc, O R) tzn. nelze snížit minimální vym ovací základ zam stnance.

36 1. Vý et zam stnanc 1.8. Cizinci Jde o cizince inného jen v R nebo mimo EU i smluvní cizinu (Korejec, Ameri an, Ukrajinec) ne eší se p ípadné angažmá mimo R ani da ová rezidence = je považován za zam stnance a odvádí v R pojistné. Jde o cizince inného i v jiném stát EU - má-li E101 = pojistné se odvádí / neodvádí podle p edpis státu, který vydal E101 (srovnání: Slovensko, Holandso, Belgie...) - nemá-li E101 = nutno prov it p ípadnou ú ast v jiném systému (zam stnavatel) nebo odvád t pojistné v R pozor na možný vznik dvojího pojišt ní! Dokud není jasná p íslušnost k p edpis m jiného státu, odvádí se v R.

37 1. Vý et zam stnanc 1.9. Superhrubá mzda Da SP ZP SH mzda Kdy se použije - p íklady N A A 0,00 zam stnanec v EU pendler se zam stnáním v R A N N 1,00 DPP, pln zastropováno, výjimky ze zapo itatelnosti A N A 1,09 likvidáto i, lenové p edstavenstva a.s., p íkazní smlouvy A A N 1,26 D ív jší zastropování u ZP, pak jen SP A A A 1,35 b žní zam stnanci bez stropování a výjimek

38 1. Vý et zam stnanc 1.9. Superhrubá mzda Otázka k neplacenému volnu: Kam pat í ástka hrazená zam stnavatelem za zam stnance p i poskytnutí pracovního volna bez náhrady p íjm : a) pat í do superhrubé mzdy, b) pat í do p íjmu zam stnance, c) nepat í ani do p íjmu ani do superhrubé mzdy, d) pat í p ímo zdravotní pojiš ovn.

39 2. Vym ovací základ zam stnanc Analogicky k SP: M ní se definice pojmu zú tovaný p íjem, z ehož vyplývá rozší ení zapo itatelných p íjm o výhody ve výši, která je pro ú ely da ové p íjmem ze závislé innosti, Do vym ovacího základu se nebude zahrnovat odm na p i skon ení funk ního období zastupitel, Zp es uje se vý et p íjm osvobozených od placení pojistného po skon ení zam stnání: musí jít o poživatele starobního nebo plného invalidního d chodu a k osvobození dojde jen v p ípad, že uplynul jeden rok ode dne skon ení zam stnání, P i stanovení vym ovacího základu pracovníka v pracovním vztahu podle cizích právních p edpis je rozší en okruh výjimek.

40 2. Vym ovací základ zam stnanc Dopad zm ny definice pojmu zú tovaný p íjem: Odpadají n které výjimky ze zapo itatelnosti platné v roce 2007: - 1% ceny motorového vozidla, - op ní p íjmy vyplacené formou akcií, - nerozú tovatelné úhrady zam stnavatele za zam stnance (nap. doprava do zam stnání), - rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou ú etní u nepen žního pln ní.

41 3. Maximální vym ovací základ - stanoven ve výši 48 násobku pr m rné mzdy, - stejný pro zam stnance a OSV i p i soub zích, - rozhodným obdobím je kalendá ní rok, - v roce 2008 pr m rná mzda = K (v souladu s na ízením vlády. 257/2007 Sb): VVZ = , p epo ítací koef.= 1,0753, maximální VZ = K, - k dob trvání zam stnání nebo SV v kalendá ním roce se nep ihlíží, - odlišné ešení pro jedno zam stnání (ukon ení odvodu pojistného) a pro soub hy (více zam stnání a SV ).

42 3. Maximální vym ovací základ 3.1. Jediný zam stnavatel Nyní / 2008 m sí n kumulovan m sí n kumulovan leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

43 3. Maximální vym ovací základ 3.1. Jediný zam stnavatel - více zam stnání (50 tis tis.) Nyní / 2008 m sí n kumulovan m sí n kumulovan leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

44 3. Maximální vym ovací základ 3.2. Více zam stnavatel - p eplatek - vzniká jen p i soub hu zam stnání u více zam stnavatel, - vrací se jen zam stnanci (ne zam stnavateli), - vrací se výhradn na písemnou žádost (formulá + p ílohy), - realizuje zdravotní pojiš ovna (y), - ve výši, která vyplývá z potvrzení zam stnavatele (p esné vy íslení výše p eplatku diference m že vzniknout nap. p i zaokrouhlování, p i odlišném pom ru p i odvodu pojistného než je t etina pojistného a dv t etiny pojistného), - nelze vrátit, pokud nebylo odvedeno pojistné ( 3 odst. 18: z nichž bylo za zam stnance odvedeno pojistné ).

45 3. Maximální vym ovací základ 3.2. Více zam stnání - p eplatek soub žná zam stnání 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

46 3. Maximální vym ovací základ 3.2. Více zam stnání p eplatek navazující zam stnání 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

47 3. Maximální vym ovací základ 3.2. Více zam stnání p eplatek soub žná zam stnání (ve druhém není dosaženo min.) 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. 1. zam. 2. zam. leden únor b ezen duben kv ten erven ervenec srpen zá í íjen listopad prosinec

48 3. Maximální vym ovací základ 3.3. OSV - oproti roku 2007 více než dvojnásobný (tj. opa ný problém než u zam stnanc ), - bez soub hu se zam stnáním: výpo et maxima jako dosud (v P ehledu OSV ), - p i soub hu se zam stnáním: nejprve se stanoví sou tový strop (v P ehledu OSV ), - pokud zbývá p eplatek, požádá si o n j pojišt nec jako zam stnanec, - pro zálohy na pojistné se vychází ze zastropovaného VZ (v sou tu se zam stnáním).

49 4. Zm ny u OSV Zm ny p i podávání P ehledu OSV : - odevzdání není vázáno na datum podání DP, - doplatek je nadále 8 dní po podání DP, - do musí být odevzdán bu p ehled nebo potvrzení od da ového poradce, - není nutno odevzdávat potvrzení o podání DP. Výhoda pro OSV : nemusí mít doklad o podání DP (razítko FÚ i pošty). Výhoda pro ZP: po m že zjiš ovat nepln ní povinnosti OSV spojených s P ehledem.

50 4. Zm ny u OSV a nejen u nich VVZ = K, P epo ítací koeficient = 1, pr m rná mzda min. záloha odpo et (stát) 5 035(680) 5 013(677) max. VZ minimum zam stnanc a pojistné OBZP: na úrovni roku 2007 minimální mzda = K a minimum = K

51 5. Ostatní zm ny a diskuse Heslovit : - Rodi ovská dovolená a rodi ovský p ísp vek - Osoby závislé na pé i jiné osoby a osoby o n pe ující - Povinnost zdravotní pojiš ovny poskytovat informace - Dopad insolven ního zákona - Chystané zm ny od : - v cný zám r zákona o zdravotním pojišt ní, - zákon o dohledu nad zdravotními pojiš ovnami, - transformace ZP, - nové pojetí povinností zam stnavatel a zam stnanc, - neplati i a nárok na zdravotní pé i, atd..

52

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. P íjmení Rodné p íjmení 5457_17.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk P íjmení Rodné p íjmení Jméno Titul Rodné íslo 1 ) Adresa bydlišt (místa trvalého pobytu) PS Prohlášení

Více

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POM CKA PRO VYPL OVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. Tiskopis SSZ. 89 383 8 I/2015 Úvod Metodická pom cka je sou ástí Všeobecných zásad pro vypl ování ELDP (platného od 1.

Více

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013

POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 POKYNY K VYPLN NÍ P EHLEDU O P ÍJMECH A VÝDAJÍCH OSV ZA ROK 2013 ádný, opravný ozna te, zda se jedná o podání ádného i opravného p ehledu. 1. Identifikace osoby samostatn výd le inné (OSV ). 1 P íjmení

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ Finan nímu ú adu v, ve, pro Sumperku ˇ Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Da ové identi ka ní íslo C Z 7 3 Rodné íslo 7 3 / 3 DAP ) ádné opravné 4 Kód rozlišení typu DAP ) dodate

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným.

Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. Pokyny k vypln ní formulá e pro podání návrhu na zápis nebo zápis zm ny zapsaných údaj do obchodního rejst íku u spole nosti s ru ením omezeným. I. Rejst íkový soud 1 Adresa rejst íkového soudu, jemuž

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti

CENTRALIZACE APV OSV. Ekonomické a ú etní innosti CENTRALIZACE APV OSV Ekonomické a ú etní innosti Obsah 1. Úvod...4 2. Hidalgo DP OSV...5 2.1 Banka p íjmového ú tu (dále Ucetp )...5 2.2 evody plateb na p íjmovém ú tu...6 2.3 Sborník pojistného OSV...6

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání

Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 10ZadPrispSUPM_Vyh2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM vyhrazená Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na spole ensky ú elné pracovní místo vyhrazené pro uchaze e o zam stnání 113 zákona. 435/2004 Sb., o

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTOVÝCH DOM ve vlastnictví eské republiky - p íslušnosti hospoda ení Ministerstva obrany eské republiky a p ísp vkové organizace Správa vojenského bytového fondu Praha (dále jen Pravidla

Více

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : apz_zadost_vpp.pdf Registra ní íslo ÚP: VPP Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na vytvo ení pracovních p íležitostí v rámci ve ejn prosp šných prací 112 zákona. 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2)

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojišt ní Strážce penze (RP2) verze 01/01.01.2013 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Základní údaje 1.1.1 Investi ní životní pojišt ní pro p ípad smrti nebo dožití (dále jen hlavní

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti

Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né innosti 10ZadPrispSUPM_SVC2.pdf Registra ní íslo ÚP: SÚPM SV Ú ad práce: OSÚ S 10 Žádost o p ísp vek na z ízení spole ensky ú elného pracovního místa uchaze em o zam stnání za ú elem výkonu samostatné výd le né

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz

Nevíte si rady? tel.: 841 41 41 41, info@top-pojisteni.cz Spole nost Top-Pojišt ní.cz s.r.o ve spolupráci s AXA pojiš ovnou a.s. Vám zasílá tento manuál pro úsp šné uzav ení havarijního pojišt ní Jak postupovat? 1. Po i te minimáln 7 fotografií Vašeho vozidla,

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z

Allianz penze. Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze. S vámi od A do Z Allianz penze Důchodové spoření Doplňkové penzijní spoření Pojištění Strážce penze S vámi od A do Z Tento materiál byl vyhotoven ke dni 1. 1. 2013 Tři penzijní pilíře Od 1. ledna 2013 je důchodový systém

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1.

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program PROJEKT 1. Formulář žádosti o poskytnutí dotace (Příspěvek na projekt 2011) Číslo žádosti: Datum přijetí: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVEK NA PROJEKT 2011) formulář je určen i pro Příspěvkový školský program

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis )

POKYNY. k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) 5408_13.pdf POKYNY k vypln ní p iznání k dani silni ní (zákon. 16/1993 Sb., o dani silni ní, ve zn ní pozd jších p edpis ) Všeobecn Poplatníkem dan silni ní je fyzická nebo právnická osoba, která - je

Více

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011

P íloha k ú etní záv rce Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 2011 Strojírny Cheb, a.s. k 31. 12. 211 P íloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 5/22 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis, kterým se stanoví obsah ú etní záv rky pro podnikatele. Údaje p ílohy vycházejí z ú

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb.

íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. íloha k ú etní uzáv rce podle 39 vyhlášky. 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací:

Více

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit:

V rámci aplika ního vybavení pro oblast vymáhání pohledávek - APV INS, INS-MKV a SPR zajistit: OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Rámcová smlouva o vývoji a údržb APV pro vymáhání pohledávek Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb.

zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně zákon

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Ministerstvo pro místní rozvoj odbor hospodá ských služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ve zjednodušeném podlimitním ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách (dále jen

Více

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ

Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou provozem vozidel a havarijní pojišt ní vozidel SSZ ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

ABSTRAKT P edm tem bakalá ské práce Da ové dopady po ízení a používání osobního automobilu v podnikání je upozornit da ové subjekty na nej ast jší chyby, které se stávají p edm tem dom ení dan finan ním

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Č. j. 5 T 27/2013-389 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Teplicích rozhodl v hlavním líčení konaném dne 11. června 2014 samosoudkyní JUDr. Danou Kolá ovou, t a k t o: Obžalovaný Ing.

Více

Aplikace DPH ve zdravotních pojiš ovnách v R

Aplikace DPH ve zdravotních pojiš ovnách v R Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finan nictví a ekonomických disciplín Aplikace DPH ve zdravotních pojiš ovnách v R Bakalá ská práce Autor: Jana Kulhavá Bankovní management Vedoucí práce: doc.

Více

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin

P O Z V Á N K A. dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin P O Z V Á N K A na ádnou valnou hromadu akcioná VIS, a.s., která se koná dne 19. kv tna 2015 ve 13.30 hodin v 8. pat e, Bezová 1658/1, 147 01 Praha 4 Prezentace ú astník bude probíhat dne 19. kv tna 2015

Více

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ

ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ KHS LK se lení na územní pracovišt, úseky a odbory a odd lení za len né v jednotlivých úsecích. Dále je v organiza ní struktu e vy len n sekretariát. ÚSEK ODBORNÝCH INNOSTÍ Zajiš uje veškeré odborné innosti

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele

Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Základní údaje Název výzkumu Dotazník - realitní innost - pro realitní zprost edkovatele Celkový po et zodpov zených dotazník 1232 Jazyk dotazníku eština Ve ejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/mmr-rk

Více

Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012

Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012 Zpráva o innosti eské správy sociálního zabezpe ení za rok 2012 OBSAH A. ÚVOD... 5 1. PRIORITNÍ ÚKOLY A STRATEGICKÉ CÍLE... 5 1.1. PRIORITNÍ ÚKOLY... 5 1.1.1. Klientský p ístup... 5 1.1.2. Kvalita rozhodování...

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE. SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR íloha. 1 Kvalifika ní dokumentace KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE k nadlimitní ve ejné zakázce na služby SSZ Provozní podpora a další rozvoj IKR zadávané v otev eném ízení dle ustanovení 27 a násl. zákona. 137/2006

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD)

57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí (NEW YORK 6. ÍJNA 1999) (P EKLAD) 57/2001 Sb.m.s. SD LENÍ Ministerstva zahrani ních v cí Ministerstvo zahrani ních v cí sd luje, že dne 6. íjna 1999 byl v New Yorku p ijat Op ní protokol k Úmluv o odstran ní všech forem diskriminace žen.

Více

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole.

Rok a zp sob vzniku: Struktura základního kapitálu: Akcie: Organiza. edí a pracovn právních vztazích: en nepen. Spole. Spole. a.s. n ebu b rn r erných Obchodní jméno sta Liberce a.s. Sídlo spole nosti: Erbenova 376, 46 8 Liberec 8 I O: 25717 Právní forma: akciová spole nost Rok a zp sob vzniku: Spole nost Struktura základního

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014

D chodové fondy (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y (2. pilí ) 30. 6. 2014 D chodové y Fond státních dluhopis Konzervativní Vyvážený Dynamický 1. Výnosy z úrok a podobné výnosy 1 12 014,96 30 081,60 58 315,80 Úroky z dluhových cenných papír

Více

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006

Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Správní ízení v podmínkách eské republiky po roce 2006 Administrative procedure in conditions of the Czech Republic after year 2006 Marie Sciskalová Anotace: Cílem p ísp vku je informovat zájemce o problematice

Více

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci

II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci ~ 35 ~ II. část - Vyměřovací základ úhrn příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnanci Do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální zabezpečení, ale i zdravotní pojištění se započítávají příjmy,

Více

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH

KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH KUPNÍ SMLOUVA, SMLOUVA O SKLADOVÁNÍ A ÚPRAV ROSLTINNÝCH PRODUKT.. uzav ená mezi prodávajícím a kupujícím ve smyslu p íslušných ustanovení Obchodního zákoníku.513/1991 Sb., ob anského zákoníku ve zn ní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov.

K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. K VÍZOVÉ OTÁZKY: MAKROEKONOMIE I. Vždy platí pouze jedna správná odpov. 1) Inflace mimo jiné vyjad uje: a) snižování všeobecné cenové hladiny b) že dochází k deflaci c) že roste kupní síla pen z d) i tu

Více

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999

326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 stav k 20.4.2007 do částky 35/2007 Sb. a 18/2007 Sb.m.s. 326/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 1999 o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů Změna: 140/2001 Sb. (část) Změna:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Dnešního dne, m síce a roku tyto smluvní strany, tj.: zájmové sdružení právnických osob Technologické inova ní centrum KD Praha se sídlem Praha 9, Kle ákova 5/347, PS : 190

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

MZDOVÉ ÚČETNÍ. edice práce mzdy pojištění. 23. aktualizované vydání

MZDOVÉ ÚČETNÍ. edice práce mzdy pojištění. 23. aktualizované vydání ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Bc. Iva Žilinská, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

Uplatn ní institutu splátkového režimu p i výb ru pojistného na sociální zabezpe ení v Jiho eském kraji

Uplatn ní institutu splátkového režimu p i výb ru pojistného na sociální zabezpe ení v Jiho eském kraji Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích Zdravotn sociální fakulta Uplatn ní institutu splátkového režimu p i výb ru pojistného na sociální zabezpe ení v Jiho eském kraji Bakalá ská práce Vedoucí práce:

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin

Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Zápis z VÝROČNÍ KONFERENCE, 25.3.2011, 18:00 hodin Přítomní členové 1JGKB: viz přiloha č.1 1. Zahájení a úvodní slovo prezidenta Klubu Prezident přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s programem

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce

>4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ. 4.a. Manažerská provize I. 4.b. Manažerská provize II. 4.c. Manažerská provize III. Průvodce jdoucích nomina ních m síc struktura poradce musí mít v první linii min. jednu 15% v tev, jednu 12% v tev a jednu 9% v tev. >4. PŘÍJEM Z MANAŽERSKÝCH PROVIZÍ náleží poradci 1% manažerská provize p i spln

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje

sto Desná Rozpo et na rok 2008 Výdaje sto Desná na rok Výdaje poznámka 2212 5139 Nákup materiálu 200 000 200 000 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 000 350 000 2212 5171 Opravy a udržování 100 000 100 000 2212 Silnice 650 000 650 000 2219

Více

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah.

Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Informace o stavu stavby Sanace a rekultivace skládky TKO Prakšice I a s ní souvisejících majetkoprávních a ve ejnoprávních vztah. Skládka Prakšice vznikla v 80-tých letech na severním okraji m sta Uherský

Více

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt?

a) Je p ípustné požadovat jako podmínku prvního erpání úv ru p edložení smlouvy o dílo na daný projekt? STATUTÁRNÍ M STO OPAVA Horní nám. 69, 746 26 Opava Odd lení ve ejných zakázek Magistrátu m sta Opavy Odd lení ve ejných zakázek MMOPX014Q2QX Váš dopis zn: Ze dne: Naše zna ka: MMOP 38094/2015 / 9420/2015/VERZ

Více

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA

FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA VÚBP, v.v.i. FLEXIBILNÍ FORMA PRÁCE A JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA Projekt VLIV ZM N SV TA PRÁCE NA KVALITU ŽIVOTA Program MPSV MODERNÍ SPOLE NOST A JEJÍ PROM NY Zpracováno jako jeden z výstup pro podnikovou sféru

Více

Finan ní mechanismy EHP/Norska

Finan ní mechanismy EHP/Norska Finan ní mechanismy EHP/Norska Podpora zemí EHP a Norska je ur ena na projekty rozvoje a spolupráce neziskových organizací, výzkumných institucí a subjekt ve ejného i soukromého sektoru. Mezi prioritní

Více

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011

Austrálie Váš obchodní partner. Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Austrálie Váš obchodní partner Jan Brejcha, 26. kv tna 2011 Dobrý den! Austrálie - politické uspo ádání, demografie Federace spole enství 6 stát a 2 teritorií Státní vlády s rozsáhlými pravomocemi Federální

Více