CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ORBIS - PICTUS TÁBOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ORBIS - PICTUS TÁBOR"

Transkript

1 CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ORBIS - PICTUS TÁBOR

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Orbis Pictus byla založena u v roce 1994 fyzickou osobou, a když v červenci roku 2000 získala nového zřizovatele Římskokatolickou farnost v Táboře, stala se školou církevní. Tím se zařadila mezi 125 církevních škol v České republice. Ty si za dobu svého působení vybudovaly v rámci vzdělávacího systému nezpochybnitelné postavení. Všeobecným posláním církevních škol je dokázat, že víra a rozum jsou partnery. Církevní základní škola Orbis Pictus je svou vnitřní kvalitou (ne vnější formou) škola křesťanská. Jejím hlavním cílem je sjednotit a harmonizovat výchovu a vzdělávání v souladu s poselstvím evangelia. Je samozřejmě otevřena pro každého. Co může svým žákům (a jejich rodičům) nabídnout? - výchovu dětí v duchu křesťanských morálních hodnot - rodinný charakter školy (maximální počet žáků školy je 135, ve třídě je maximálně 15 žáků) - ekumenický charakter školy (spolupracuje s táborskými církvemi, živě a otevřeně se zde diskutuje nejen o věcech víry, ale i o smyslu života, toleranci, chápání jinakosti ) - individuální přístup ke všem žákům - moderní vyučovací metody (Kožíškova genetická metoda počátečního čtení a psaní, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Začít spolu, Montessori pedagogika) - otevřenost pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (optimální počet 2 individuálně integrovaní žáci v jedné třídě) - výuka anglického jazyka od 1. ročníku (v počtu 2 hod týdně) - rozšířené a tvořivé pojetí výtvarné výchovy - projektové a tématické vyučování - slovní hodnocení na vysvědčení v ročníku

3 - každoroční letní a zimní ozdravné pobyty (jsou přínosné z hlediska osobnostního rozvoje žáků, mají nesporně kladný vliv na rozvíjení sociálních a komunikativních kompetencí) - outdoorové aktivity - velké množství volnočasových aktivit v rámci školní družiny a zájmových kroužků - pravidelné schůzky s budoucími prvňáčky a jejich rodiči před zahájením školní docházky Doufáme, že dětství strávené v ovzduší vzájemné úcty a náklonnosti spolu s pocitem pevného morálního zázemí umožní našim dětem lepší orientaci v hodnotovém chaosu dnešní uspěchané doby. Orbis-Pictus je škola koncepčně otevřená pro vzdělávání táborské veřejnosti. Pravidelně pořádá: výtvarné dílny (např. Malování na hedvábí, Tisk na látku, Drátování), společné akce pro rodiče s dětmi (ve spolupráci s Mateřským centrem Radost). Například Martinská slavnost se stala v průběhu pěti let oblíbenou společenskou akcí pro celý Tábor. POPLATEK ŠKOLE Rodiče přispívají na provoz školy prostřednictvím poplatku, jehož výše je stanovena na 300 Kč měsíčně za každé dítě. Pokud školu navštěvuje třetí dítě z jedné rodiny, nemusí rodiče za toto dítě přispívat. Z tohoto příspěvku hradíme: - služby školní družiny - financování veškerých kroužků - poskytování pitného režimu - toaletní potřeby žáků - pracovní sešity a výtvarný materiál - vzdělávání učitelů v alternativních způsobech výuky

4 PEDAGOGICKÁ KONCEPCE 1. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYCHÁZEJÍCÍ Z OBECNÉ ŠKOLY) 2. MODERNÍ VYUČOVACÍ METODY: ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ (WWW.KRITICKEMYSLENI.CZ) KOŽÍŠKOVA GENETICKÁ METODA POČÁTEČNÍHO ČTENÍ A PSANÍ ZAČÍT SPOLU (WWW.ZACITSPOLU.CZ) PRVKY MONTESSORI VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU (WWW.MONTESSORI.CZ) 3. METODICKÁ PRÁCE S NADANÝMI DĚTMI 4. METODICKÁ PRÁCE S INTEGROVANÝMI DĚTMI V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je celý pedagogický tým Orbis-Pictus proškolen lektory v kurzu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení). Kurz je akreditován MŠMT a učitelé mají certifikát.

5 PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Projektovému vyučování jsou věnovány jednotlivé hodiny, několikahodinové bloky (zejména na 1. stupni školy) a čtyřikrát do roka probíhá v rámci výuky projektový den, kterého se účastní všechny třídy. Žáci zpracovávají dané téma, vyhledávají informace a souvislosti, pracují ve skupinách napříč třídami, vycházejí do okolí školy, do institucí a úřadů. Výsledky práce zaznamenávají do pracovních listů a na panely. Fotodokumentace z těchto dnů je na našich webových stránkách. Témata uskutečněných projektových dnů: Masopust, Olympijské hry, Potoky a řeky, Sv. Martin, Tábor v proměnách času, Velikonoce, Hravě žij zdravě.

6 INTEGRACE v naší škole je možnost integrace zdravotně postiženého dítěte do běžné třídy z celkového počtu žáků školy tvoří 10% žáci integrovaní se speciálními vzdělávacími potřebami jedná se o individuální integraci do tříd v jednotlivých ročnících k integraci dochází ve třídách během školní docházky nebo integrovaný žák přichází z jiné školy vždy je však potřeba postupovat citlivě a uvážlivě záleží na celkovém ladění třídy, do které bude žák integrovaný, na ochotě rodičů žáka se školou spolupracovat integrace se uskutečňuje ve spolupráci se speciálním pedagogem (zaměstnancem školy) a psychologem (externím spolupracovníkem) spolupracujeme s pedagogicko - psychologickými poradnami Pedagogicko - psychologickou poradnou v Táboře a Křesťanskou pedagogicko - psychologickou poradnou v Praze Křesťanská pedagogicko - psychologická poradna v Praze nám poskytuje: pravidelné metodické konzultace řešení výukových a výchovných obtíží pomoc při vytváření individuálně vzdělávacích plánů pro jednotlivé integrované žáky diagnostiku a nápravy specifických poruch učení a chování přímo ve škole pro žáky 9. tříd poskytuje poradna pomoc při profesní orientaci

7 OZDRAVNÉ POBYTY Velký význam pro integraci žáků mají společné mimoškolní aktivity naplněné intenzivními prožitky. Vedou k proměně nejen vztahu učitel-žák, ale prohlubují i vztahy mezi žáky navzájem. Dny strávené na letních a zimních ozdravných pobytech tak vedou k poznání a pochopení integrovaných žáků (i žáků navzájem) na mnohem hlubší úrovni, než jaká by byla možná při běžné školní výuce. Výběr lokalit pro zimní pobyty na horách je přizpůsoben věku dětí a jejich lyžařské zdatnosti. Zatímco děti třídy využívají krásné přírody, mírného svahu a domácího ubytování na Kvildě, zdatnější čtvrťáci a páťáci lyžovali na Kramolíně a v Železné Rudě. Děti na 2. stupni už jsou většinou dobří lyžaři. Několik let jsme jezdili do Příchovic a lyžovali na krásném svahu v Pasekách nad Jizerou. Poslední tři roky jezdíme do krásné chaty v Orlických Horách, kde jsou svahy i pro náročnější lyžaře. Organizace a výběr místa pro letní pobyt je zcela na třídním učiteli. Děti, s ohledem na jejich věk a zájmy, tráví týden při poznávání historie kraje a krás naší přírody na kolech, na vodě při sjezdu našich řek, na pěších výšlapech na českých i slovenských horách, ale i ve stanech nebo teepee, kde zažívají radosti i strasti života bez civilizačních vymožeností. Díky těmto pobytům se dostávají většinou městské děti do přírody, daleko od televizorů a počítačů, učí se spoléhat samy na sebe, na své spolužáky, ale i pomáhat při činnostech, které doma běžně nedělají. Při týdenním pobytu děti poznají lépe všechny své dobré i špatné stránky a naučí se pomáhat jeden druhému.

8 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY pro žáky školy ŠKOLNÍ DRUŽINA: činnost družiny je financována z poplatku škole provoz družiny probíhá od 6:30 8:00 hod a 11:30 16:00 hod pro její činnost je využíván prostor v přízemí školy, školní zahrada, tělocvična školní družina zajišťuje dozory na obědě, ranní a odpolední činnost dětí, která se skládá z odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti, zaměřené na potřeby a zájmy dětí tyto aktivity probíhají v hodinách, kdy děti nenavštěvují žádný zájmový kroužek děti mohou relaxovat při poslechu pohádek, při stolních a zábavných hrách pohyb na čerstvém vzduchu je zajištěn pobytem na nově zrekonstruované školní zahradě a pravidelnými vycházkami do přírody vždy ve středu od 14:30 do 16:00 hod. každý den probíhá řízená zájmová činnost formou zábavných her, pohybových her, různých soutěží a rukodělných činností děti si mohou zvolit podle zájmu, které činnosti se zúčastní při rekreační činnosti mohou děti využívat školní počítače, různé didaktické hry a stavebnice, nejoblíbenější jsou však dřevěné kostky různých tvarů a velikostí, ze kterých vyrůstají pod rukama dětí nádherné stavby hradů, měst či tvrzí během školního roku pořádá školní družina sobotní vycházky do přírody pro děti i rodiče

9 V rámci volnočasových aktivit pracují v naší škole tyto kroužky: VÝTVARNÉ KROUŽKY (Malíříčci výtvarně řemeslný kroužek, keramika pro začátečníky a pokročilé) HUDEBNÍ KROUŽKY (zpívání a tancování, hra na kytaru) SPORTOVNÍ HRY (pro různé věkové kategorie) RANNÍ CVIČENÍ (pro děti 1.stupně) VAŘENÍ (pro děti od 3. třídy) PANE, POJĎTE SI HRÁT (hry a dovednosti pro děti 1. stupně) TEXTILNÍ KROUŽEK (základy textilních technik, tisk, tkaní) OUTDOOROVÉ AKTIVITY (víkendové akce a pobyty)

10 AKTIVITY PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST: pravidelné dny otevřených dveří výtvarné dílny pro děti a dospělé Martinská slavnost výstavy a prezentace prací žáků školy Informace o těchto aktivitách s konkrétními daty bývají s předstihem zveřejňovány (plakáty, místní tisk, webové stránky).

11 VYBAVENÍ ŠKOLY: moderní učebny pro 1. stupeň v podkroví školy počítačová učebna výtvarná dílna nové školní hřiště s umělým povrchem zrekonstruovaná zahrada nově vybudovaný vstup v dolní části areálu (z Třebízského ulice) odpočinkové a relaxační koutky ve třídách, akvária škola nemá vlastní jídelnu, docházíme do jídelny ZŠ Husova jako tělocvična je využívána Sokolovna PŘIPRAVUJEME: odbornou učebnu pro výuku fyziky a chemie

12 Adresa školy Církevní základní škola ORBIS-PICTUS s. r. o. Budějovická 825, Tábor tel.: tel.: fax: Adresa zřizovatele školy Římskokatolická farnost Tábor Děkanská 305 Tábor tel.: Digitální tisk: RUDI

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Církevní základní škola ORBIS - PICTUS s.r.o. ORBIS P I C T U S Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2005/06 Zpracovala: Ing. Miroslava Nejezchlebová Dne: 13. 10. 2006 1 1. Základní údaje o škole

Více

Dodatek č. 2 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2011

Dodatek č. 2 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2011 Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s r.o. Budějovická 825, Tábor Motto: UČÍME SE NAVZÁJEM Dodatek č. 2 zahrnující změny Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělání k 1. září 2011 0 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Církevní základní škola Orbis-Pictus s.r.o. Budějovická 825, 390 02 Tábor Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/09 Vypracovala: Ing. Miroslava Nejezchlebová Datum: 25. září 2009 1 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. CESTA - Montessori Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori 1 Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání CESTA - Montessori ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍ KOPIE Základní škola Ústí nad Labem Rabasova 3282/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODANÁ RUKA PRO VAŠI BUDOUCNOST ver.8.0 platná od 1.9.2014 (Jednotlivé části dokumentu jsou

Více

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Svobodná základní škola, o. p. s., Jablonec nad Nisou SVOBODNÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, O.P.S., JABLONEC NAD NISOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod

Kompletní ŠVP. Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod školní vzdělávací program ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273 / 09 zskom Kompletní ŠVP Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod 1 Identifikační údaje Název ŠVP ŠVP 2009 / 2010, č.j. 273

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Heřmánek Základní a mateřská škola Heřmánek K Cihelně 313/41, 190 15 Praha 9 Předkládá: Mgr. Miroslava Adamcová Ředitelka ZŠ a MŠ Heřmánek Schválila

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Církevní mateřské školy Srdíčko Správně vidíme jen srdcem. (Antoine de Saint-Exupéry) Aktualizaci zpracovaly: Mgr. et Bc. Eva Kuchyňková a Bc. Monika Podkalská, DiS. (Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO OBOR VZDĚLÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE STŘEDNĚ TĚŽKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV

KOLEM SEBE. Identifikační údaje. Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Identifikační údaje Název ŠVP: KOLEM SEBE ŠVP je zpracovaný podle RVP ZV Údaje o škole: Základní škola Na rovině Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč 533

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody - příspěvková organizace Ralsko Kuřívody 700, 471 24 Mimoň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 ,, žákovu práci usnadníš, jestliže

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Škola pro život příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola a Mateřská škola Troubky, Dědina 36/10, 751 02 Troubky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/13 ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ A PRAKTICKÁ ŠKOLA Praha 6, Rooseveltova 8/169 Ředitelka Mgr. Eva Klípová HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Radost úspěch zdraví III. PŘEPRACOVANÁ VERZE 1. 9. 2013 Základní škola, Most, J. A. Komenského 474, příspěvková organizace dokončení ŠVP - červen 2007

Více

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví

Neučíme se pro školu, ale pro život. latinské přísloví Učíme prožitkem. Úvodní slovo Základní škola a mateřská škola Hovorčovice je novou školou, kde bychom chtěli rozvíjet charakter a tvořivost dětí. Základní cíl práce pedagogických pracovníků naší školy

Více

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov

Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Příloha č. 1 ŠVP Čechtice, verze 3.2 Školní družina při ZŠ Čechtice, okr. Benešov Obsah PŘÍLOHA Č. 1 ŠVP ČECHTICE, VERZE 3.1 PŘEDKLADATEL... 4 Zřizovatel školy... 4 Úvod... 5 Charakteristika školní družiny...

Více

Lidská Umění Národnosti práva svoboda komunikace pohoda. Sociologie tolerance světlo porozumění Computer - 1 - láska štěstí teplo úcta

Lidská Umění Národnosti práva svoboda komunikace pohoda. Sociologie tolerance světlo porozumění Computer - 1 - láska štěstí teplo úcta Lidská Umění Národnosti práva svoboda komunikace pohoda Sociologie tolerance světlo porozumění Computer láska štěstí teplo úcta síla přátelství vzájemná pomoc Ekologie Školní vzdělávací program pro základní

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV)

Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) Školní vzdělávací program Církevní gymnázium v Kutné Hoře Libertas, Eruditio, Veritas (LEV) 1 OBSAH OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...5 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...6 2.1. VELIKOST A VYBAVENÍ ŠKOLY...6 2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost programu: Od 1. 2. 2014 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Zpracovala: s kolektivem zaměstnanců ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Eden Praha 10, Vladivostocká 6/1035 Motto : Se sportem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název školního vzdělávacího programu...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŽNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 OBSAH: ŠKOLA PRO ŽIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny

DDM Praha 4 Hobby centrum 4 otevřený dům pro všechny 1 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 4 HOBBY CENTRUM 4 ŠKOLSKÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2013-2017 2 Obsah: kapitola 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 2.1. Velikost a vybavení 2.2. Charakteristika pedagogického

Více