Výroční zpráva o činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Církevní základní škola ORBIS - PICTUS s.r.o. ORBIS P I C T U S Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2005/06 Zpracovala: Ing. Miroslava Nejezchlebová Dne:

2 1. Základní údaje o škole Název školy: Církevní základní škola Orbis-Pictus s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Sídlo školy: Budějovická 825, Tábor Internet: Kontakty: o Sborovna školy, hospodářka: tel.: atlas.cz o Ředitelna: tel.: Zaměření školy: výchova a vzdělávání žáků základní školy Zřizovatel školy: Římskokatolická farnost Tábor, Děkanská 305 o Statutární zástupce P. Václav Hes Vedení školy: o Jednatel: Ing. Miroslava Nejezchlebová o Ředitel: Ing. Miroslava Nejezchlebová o Zástupce: Mgr. Jana Kosíková zástupkyně pro práci s integrovanými dětmi o Zástupce: Mgr. David Komma zástupce pro výchovné poradenství o Koordinátor ICT: Ing. Karel Dušek o Účetní, hospodářka: Jana Čížková Školská rada (od 17. října 2005): o Zřizovatelská sekce: Mgr. Pavel Hrkal předseda P. Václav Hes JUDr. Eva Loskotová o Pedagogická sekce: Mgr. David Komma Ing. Karel Dušek Dana Milerová o Rodičovská sekce: PharmDr. Vilma Cikhartová Ing. Michael Sovadina Ing. Dalibor Šíma 2. Charakteristika školy Církevní základní škola Orbis-Pictus v Táboře (dále Orbis-Pictus) je od školního roku 2000/01 v určitém smyslu školou novou. Byla sice založena jako Soukromá základní škola fyzickou osobou Mgr. Ivanou Knotkovou už v roce 1994, ale v červenci 2000 získala nového zřizovatele (Římskokatolickou farnost v Táboře) a management. Oficiálně jako církevní škola byla otevřena 1. září Orbis-Pictus se jako základní škola vymezuje: výchovou žáků ke křesťanským morálním hodnotám rodinným charakterem školy (maximální počet žáků školy je 135, maximální počet žáků jedné třídy je 15) individuálním přístupem k žákům ekumenickým charakterem školy (spolupracuje s více táborskými církvemi) moderními vyučovacími metodami (Kožíškova genetická metoda počátečního čtení a psaní, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Začít spolu, Montessori pedagogika) otevřeností pro integrované žáky (optimální počet 2 individuálně integrovaní žáci v jedné třídě s 15 žáky) výukou anglického jazyka od 1. třídy rozšířeným pojetím výtvarné výchovy 2

3 slovním hodnocením v třídě letními a zimními ozdravnými pobyty žáků za minimální ceny. Zkušenosti školy ukazují, že společné mimoškolní aktivity naplněné intenzivními společnými prožitky vedou k proměně nejen vztahu učitel-žák, ale prohlubují i vztahy mezi žáky navzájem. Podstatná pro školu Orbis-Pictus je i skutečnost, že 10 % z celkového počtu žáků tvoří integrovaní žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Společně strávené dny na prožitkových mimoškolních aktivitách vedou k poznání, pochopení a integraci těchto žáků na mnohem hlubší úrovni, než jaká by byla možná při běžné školní výuce. Individuální integrace žáků se děje citlivě vzhledem k celkovému ladění třídy, uskutečňuje se ve spolupráci se speciálním pedagogem (zaměstnanec školy) a psychologem (externí spolupracovník). V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků bude ve šk. roce 2006/07 celý pedagogický tým proškolen lektory v kurzu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení), pedagogové získají certifikát. Kurz bude akreditován MŠMT, finance na proškolení získala škola v květnu 2006 podáním grantu u Nadačního fondu pro vzdělávání. Problematika aktivního učení (náplň 80 hod RWCT kurzu) společně s dalšími moderními vyučovacími metodami povede k orientaci školního vzdělávacího programu, podle kterého se začne vyučovat od Škola je koncepčně otevřená pro vzdělávání táborské veřejnosti pořádala nebo pořádá pravidelné jazykové kurzy pro dospělé, výtvarné dílny (např. Malování na hedvábí, Tisk na látku, Drátování), společné akce pro rodiče s dětmi (ve spolupráci s Mateřským centrem Radost), Martinskou slavnost. Škola Orbis-Pictus se stala přirozeným vzdělávacím centrem v Táboře. Z historie školy (od roku 2000): Od šk. roku 2001/02 získala škola povolení k provozování druhého stupně základní školy se stávající kapacitou 82 dětí pro celou školu. V tomtéž školním roce mohla tedy být otevřena 6. třída, v roce 2002/03 7. třída, v roce 2003/04 8. třída a v roce 2004/05 opustili školu první absolventi 9. třídy. Protože se neustále zvyšoval zájem o umístění dětí do církevní školy Orbis-Pictus, požádala škola prostřednictvím Krajského úřadu v Českých Budějovicích Ministerstvo mládeže, tělovýchovy a sportu v Praze o navýšení kapacity školy na 135 dětí. Aby se mohly děti v tak vysokém počtu ve škole učit, v období hlavních prázdnin šk. roku 2001/02 proběhla přestavba nevyužívaných půdních prostor na 4 nové učebny - celkem pro 60 dětí (finančně se na přestavbě podílely německá církevní organizace Renovabis a americká organizace Office to Aid the Catholic Church in Central and Eastern Europe). V únoru 2003 MŠMT vyhovělo žádosti o navýšení kapacity školy. Od má tedy Orbis Pictus statut dvoustupňové základní školy pro 135 dětí. Po jednáních na MŠMT v Praze (probíhala v září 2003) byla Církevní základní škola Orbis-Pictus od 1. ledna 2004 zařazena pod církevní školy a školská zařízení, která jsou řízena přímo MŠMT. Významnou akcí z hlediska organizace a provozu školy byla rekonstrukce zahrady školy během hlavních prázdnin šk. roku 2005/06. Bylo vybudováno nové schodiště se vchodem do školy, přebudovány všechny tři terasy zahrady školy, zbudováno hřiště s umělým povrchem. Tím bylo vyřešeno více problémů současně: vznikl nový bezpečný hlavní vchod školy z klidné Třebízského ulice (vchod z dopravně nebezpečné Budějovické ulice se stal oficiálním vchodem školy pouze pro návštěvy) děti se při pobytu na zahradě nepohybují v prašném nebo bahnitém prostředí vzniklo příjemné prostředí pro pobyt dětí (při vyučování, ve ŠD). Finančně se na přestavbě zahrady podílelo Město Tábor (jako vlastník pozemku) a přestavbu hřiště si financovala škola Orbis-Pictus ze svých zdrojů. 3. Údaje o provozu školy: V hodnoceném období šk. roku 2005/06 začalo v září navštěvovat školu 110 žáků, v červnu už jich bylo 107. K pohybu dětí docházelo vlivem stěhování, popř. přechodem z jiných základních škol. Otevřeny byly tyto ročníky: 3

4 začátek šk. r. konec šk. r. z toho integr. 1. třída 14 dětí 13 dětí 1 2. třída třída třída třída třída třída třída Do školy bylo začleněno 16 integrovaných dětí se zdravotním postižením formou individuální integrace (převažují specifické poruchy učení). Pokračovalo se v navázané úzké spolupráci s psychology a speciálními pedagogy Pedagogicko-psychologické poradny v Táboře a Speciálních pedagogických center ( SPC pro zrakově postižené a nevidomé v Českých Budějovicích, SPC pro sluchově postižené v Českých Budějovicích). Pokračovala také spolupráce s psycholožkou PhDr. Marií Mesanyovou z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny v Praze i nadále navštěvovala školu externě přibližně jedenkrát za 2 měsíce. Působila jako školní speciální pedagog a psycholog, tzn. pravidelně ve vyučování sledovala děti s problémy, navazovala kontakty s rodiči těchto dětí, pro učitele uspořádala seminář na téma Integrace v základní škole. Se žáky 8. ročníku provedla profesní testy (ve spolupráci s rodiči), které mohou sloužit ke snadnějšímu výběru budoucího povolání. Ve 5. třídě se pokračovalo v integraci nevidomé Terezky Slunečkové, která opět ve třídě pracovala se svou pedagogickou asistentkou Pavlou Bílkovou ( ta byla zaměstnávána školou jako pomocná vychovatelka). Aby se mohlo pokračovat v integraci Terezky i na 2. stupni školy, byla zahájena jednání s rodiči na půdě školské rady i školy, byla přizvána i pracovnice SPC v Č.Budějovicích. Na základě těchto rozhovorů započalo jednání školy s Úřadem práce v Táboře za účelem zajištění asistentského místa na příští školní rok. Rodiče Terezky přebrali finanční starost o Braillský řádek jako nutnou pomůcku k vyučování. V 8. třídě byl už pátým rokem integrován Jindřich Mann, který slyší pouze na čtvrtinu jednoho ucha, nadále se spolupracovalo s SPC v Č. Budějovicích.. Takovéto nestandardní integrace jsou možné pouze za předpokladu, že škola koncepčně (omezeným počtem dětí ve třídě a soustavným dalším vzděláváním učitelů) umožní individuální práci učitelů se žáky. Z výchovně vzdělávacího hlediska byla škola organizována s celodenním výchovně vzdělávacím programem od 6.30 hod do hod. Náplní odpoledních aktivit byly nepovinné předměty a zájmové kroužky (u žáků 1. stupně), povinně-volitelné a nepovinné předměty (u žáků 2. stupně). Konkrétně se jednalo o tyto nepovinné předměty: náboženství anglický jazyk pro 1., 2. a 3. třídu základy výpočetní techniky anglická konverzace německý jazyk pro začátečníky (druhý jazyk) praktikum z matematiky praktikum z českého jazyka přírodovědné praktikum o tyto povinně-volitelné předměty: 4

5 o tyto zájmové kroužky: výtvarně-řemeslný kroužek Malíříčci (pro mladší a starší děti) keramický kroužek Sochaříčci (pro začátečníky a pokročilé) hra na kytaru zpívání a tancování s kytarou textilní kroužek dramatický kroužek sportovní hry outdoorové aktivity. Žákům školy byly nabídnuty zimní ozdravné pobyty v přírodě, které probíhaly v lednu a únoru 2006: d) na Kvildě na Šumavě zúčastnilo se 28 dětí z 1. a 2. třídy e) na Kramolíně na Šumavě zúčastnilo se 41 dětí z 3., 4. a 5. třídy f) v Deštném v Orlických horách zúčastnilo se 28 dětí 2. stupně školy (v rámci tohoto pobytu byl zorganizován lyžařský výcvik 7. třídy zaměřený na sjezdové a běžecké lyžování) Letní ozdravné pobyty v přírodě se sportovním programem podle věku dětí proběhly na přelomu května a června 2006 na čtyřech místech: a) v Telči (zúčastnilo se 20 dětí 1.a 2. třídy pobyt byl zaměřen na turistiku b) v Ovčíně u Tábora (zúčastnilo se 14 dětí z 3. třídy) pobyt zaměřený na cyklistiku c) v Ratibořských horách (zúčastnilo se 11 dětí ze 4. třídy) pobyt zaměřený na trampování d) na Orlické přehradě (zúčastnilo se 18 dětí ze 8. a 9. třídy) pobyt byl zaměřen na cyklistiku a turistiku. Děti, které se pobytů nezúčastnily, navštěvovaly školní vyučování. Během školního roku škola pořádala množství mimoškolních aktivit pro děti školy i otevřené akce pro širokou veřejnost, např.: - výtvarná dílna Tisk na látku Martinská slavnost v sobotu (ve spolupráci s MC Radost v Táboře) - řemeslná dílna Vázání adventních věnců Vánoční výtvarnou dílnu Dětský vánoční jarmark v Masarykově domově (ve spolupráci s Círk. mateřskou školou Příběnická v Táboře, sdružením FOCUS chráněná dílna Tábor) - Adventní spirála pro děti školy (interní akce školy jako rozloučení s kalendářním rokem v čase adventu) - aktivní účast dětí i učitelů na Tříkrálové sbírce (část výtěžku na konto Terezky Slunečkové) - Karnevalová výtvarná dílna aktivní účast školy na šestém ročníku knihovnické akce Noc s Andersenem pátek sobota (pohádková noc v Orbis-Pictus) - účast žáků školy a učitele anglického jazyka na studijním zájezdu do Velké Británie (Jižní Anglie a Londýn)

6 - Velikonoční výtvarná dílna výtvarná dílna Korálková dílna účast dětí školy na Dětské vikariátní pouti v Táboře výstava prací žáků školy v Městské knihovně Tábor (masky, domy, portréty) výstava Bylo nebylo aneb Jak šel pan učitel s dětmi na kopec v galerii Bastion (vernisáž ), výstava z činnosti kroužku outdoorové aktivity. Ve šk. roce 2005/06 začala škola pořádat celoškolní projektové dny, které koordinují 2-3 učitelé. Projekty se týkaly všech tříd na 1. i 2. stupni, probíhaly celý den podle připraveného harmonogramu: téma Masopust téma Olympijské hry téma Potoky a řeky (Medard). Na tvorbu školního vzdělávacího programu pedagogickým týmem školy byly využité 2 dny ředitelského volna: března května V uvedených termínech se učitelé zabývali tvorbou vlastního ŠVP. Školení probíhala v poutním domě EMAUZY v Klokotech pod vedením koordinátorů ŠVP, kteří byli proškoleni MŠMT (Mgr. David Komma, Ing. Karel Dušek). Veřejnosti škola nabízela v pravidelných dnech otevřených dveří prohlídku školy a způsobu výuky ve třídách. Hlavním cílem všech akcí školy vždy byla komplexní výchova směřující k všestrannému osobnostnímu růstu dětí v rámci křesťanských morálních hodnot. Církevní základní škola Orbis Pictus má ekumenický charakter, spolupracuje úzce s táborskými církvemi. Přímo v pedagogickém sboru školy jsou zastoupeny čtyři táborské církve a více než polovina pedagogů jsou křesťané. Příspěvkem škole sníženým na minimální hodnotu (300 Kč měsíčně) se škola zpřístupňuje širokým sociálním vrstvám. Rodiče dětí často oslovuje duch školy, malý počet dětí ve třídě, vstřícné rodinné prostředí, rozmanité způsoby výuky a záruka výchovy ke správným životním hodnotám. 4. Údaje o školské radě Ve šk. roce 2005/06 zahájila svou činnost školská rada. Jejímu ustavujícímu zasedání předcházely volby z řad pedagogů a z řad rodičů žáků školy. Tyto volby zorganizovala ředitelka školy. Proběhla zasedání rady v těchto termínech: a) 17. října 2005 byl zvolen předsedou Mgr. Pavel Hrkal b) 18. dubna Na obě zasedání byla přizvána ředitelka školy. 5. Přehled učebních plánů Učební plány 1. i 2. stupně vycházely z osnov Obecné školy UD č. j / Vyučovaly se nepovinné předměty a volitelné předměty (uvedené výše v bodu 3.). 6

7 Hodnocení v třídě bylo slovní, od 4. třídy známkové (6. třída nebyla v tomto školním roce otevřená). Církevní základní škola ORBIS-PICTUS se široké veřejnosti prezentovala jako škola alternativnějšího charakteru. V rámci vzdělávací koncepce Obecná škola nabízela program Začít spolu (vycházející z amerického programu Step by step). První třída se učila podle Kožíškovy genetické metody počátečního čtení a psaní. Dvě učitelky byly v předchozích letech proškoleny na celorepublikovém kurzu Čtením a psaním ke kritickému myšlení RWCT metoda je vhodná pro děti od 3. třídy základní školy (ve šk. roce 2006/07 bude takto proškolen celý pedagogický tým). V roce 2004 se další dvě učitelky proškolily v Montessori vzdělávacím systému. V přednášené podobě je vhodný především pro nejmladší děti v 1. a 2. třídě. V rámci vzdělávání Státní informační politiky ve vzdělávání SIPVZ, Projekt I. Informační gramotnost, k dosažení ICT znalostí a dovedností, byli proškoleni tito učitelé: - Ing. Miroslava Nejezchlebová (základní modul P0) - Mgr. Lenka Štěchová (základní modul P0) - Mgr. David Komma (modul P2 grafika) - Ing. Karel Dušek (modul P2 grafika). 6. Údaje o pracovnících školy V hlavním pracovním poměru na plný pracovní úvazek 40 odpracovaných hodin týdně byli zaměstnáni tito pracovníci (délka pedagogické praxe k ): 1) Ing. Miroslava Nejezchlebová ředitelka a jednatelka, VŠ elektro a ped. fakulta UK, praxe 12 let 2) Dana Milerová učitelka 3. třídy, Stř. ped. škola Soběslav, praxe vychovatelky 2 roky, praxe učitelky 3 roky, čtvrtým rokem dálkově studující učitelství 1. st. na MU v Brně 3) Zdeňka Marešová učitelka 4. třídy, Gymnázium Tábor, třetím rokem dálkově studující učitelství 1. st. na ZčU v Plzni, 1 rok praxe 4) Mgr. Lenka Štěchová- učitelka 5. třídy, učitelka Tv, FTVS UK, praxe 11 let 5) Pavla Bílková pomocná vychovatelka, ISŠS-rodinná škola, 5 let praxe pedagogické asistentky 6) Mgr. Jana Kosíková zástupkyně ředitelky pro práci s integrovanými dětmi, speciální pedagožka a učitelka 2. třídy, ped. Fakulta UK speciální pedagogika, 15 let praxe 7) Mgr. Pavlína Strnadová učitelka 1. třídy, učitelství 1. st. na PedF JčU v Č. Budějovicích, praxe 10 let 8) Vít Vořechovský učitel Aj, třídní učitel 8. třídy, SPŠS Tábor, certifikát CAE (Certificate in Advanced English), 5 let praxe učitele Aj 9) Mgr. David Komma zástupce ředitelky pro výchovné poradenství, učitel Čj a Ov, třídní učitel 9. třídy, peg. fakulta JčU v ČB, 4 roky praxe 10) Ing. Karel Dušek učitel M, F, Ch, ZVT, třídní učitel 7. třídy, správce počítačové sítě a ICT koordinátor, zeměď. a teolog. fakulta JčU, 5 let praxe 11) Mgr. Jana Douchová učitelka Z, Př, D, ped. fakulta ZčU v Plzni, 2 roky praxe 12) Andrea Koblasová učitelka Vv a vychovatelka ŠD, SUŠ textil. řemesel, 3 roky praxe 13) Gabriela Novotná vychovatelka ŠD, ped. fak. JčU (obor vychovatelství), praxe 27 let Téměř všichni zaměstnanci školy na hlavní pracovní poměr splňovali kvalifikačně předpoklady pro výkon své práce a byli bezúhonní. 7

8 Další učitelé byli zaměstnáni na malý počet hodin jako externisté na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti: - Mgr. Věra Fialová (výuka německého jazyka) - Zdeňka Voborská (výuka dramatické výchovy) - Mgr. Pavla Perná (výuka hry na zobcovou flétnu) Další externí pracovníci školy: - Jana Čížková účetní, hospodářka - Josef Miler školník 7. Údaje o přijímacím řízení Zápis žáků do 1. třídy Církevní základní školy ORBIS-PICTUS s.r.o. ve šk. roce 2005/06 na školní rok 2006/07 proběhl v budově školy ve dnech 16. a 17. ledna 2006 na základě přijímacích pohovorů s dětmi a jejich rodiči. K zápisu se dostavilo 17 dětí, z toho 12 dětí bylo přijato, 5 dětem byl udělen odklad školní docházky (na doporučení PPP a odborného lékaře). Kritériem pro přijetí dítěte do školy byla především školní zralost, potom teprve další kritéria: sourozenec navštěvující školu Orbis-Pictus, dítě pocházející z křesťanského prostředí. Škola je otevřená všem dětem bez rozdílu, věřící křesťanská rodina není podmínkou. 8. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Na víceleté gymnázium (šestileté nebo osmileté) se ve školním roce 2005/06 hlásilo 6 žáků, přijatí byli: Markéta Frejlachová (5. tř.) osmileté studium na Gymnáziu Pierra de Coubertina Daniel Müller (7. tř.) šestileté studium (francouzské) Gymnázia Pierra de Coubertina. Ve šk. roce 2005/06 opustilo školu 11 absolventů 9. ročníku (6 chlapců a 5 dívek). Přijímací pohovory pro první kolo přijímacího řízení probíhaly v pondělí Na střední školy či do učebních oborů, které si vybrali v prvním kole, odešlo 9 žáků. Zbývající 2 žáci byli přijatí v druhém kole. Podle školského zákona byla pro žáky školy vyhotovena výstupní hodnocení, která obdrželi společně s pololetním vysvědčením v 9. třídě. Dne 7. června 2006 byli u starosty města vyznamenání nejlepší žáci školy: - Vojtěch Homar (1. třída) samostatný žák 1. třídy, který znalostmi a přehledem předčí i starší spolužáky, svým jednáním a chováním je vzorem pro všechny žáky školy - Jakub Novotný (9. třída) umístil se jako druhý v okresním kole anglické olympiády a celou školní docházku měl vynikající výsledky - Martin Drhovský (8. třída) 6. srpna 2005 (tehdy ještě jako žák 7. třídy) vystoupil v 5-ti členné skupině převážně dospělých na vrchol Mt. Blancu (4810 m.n.m.) pod vedením učitele školy Ing. Karla Duška, výstup trval 3 dny, sestup proběhl ve stejném dnu. 9. Údaj o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 8

9 Ve školním roce 2005/06 neproběhla ve škole žádná inspekce ČŠI. 10. Údaje o mimoškolních aktivitách Přehled mimoškolních aktivit je uveden výše v bodě 3. Společně s Mateřským centrem Radost už popáté škola pořádala Martinskou slavnost (dne ), která opakovaně láká návštěvníky z celého Tábora. Celý školní rok byl naplněn aktivitami, kterých se mohly účastnit také děti jiných škol, popř. i rodiče (uvedeny v postupném sledu v bodu 3). Ve šk. roce 2005/06 škola podala žádosti o poskytnutí grantů, aby tak získala další finanční prostředky na svůj rozvoj. Byly podány tyto žádosti: - ČBK Praha (prostředky sdružení RENOVABIS) Projekt Rekonstrukce zahrady školy (bylo požádáno o Kč) projekt byl zamítnut - Nadační fond pro vzdělávání (při Mezinárodní škole v Praze) Projekt na vzdělání celého pedagogického týmu v metodách RWCT Kriticky myslí celá škola (bylo požádáno o Kč) bylo vyhověno částkou Kč. Projekt bude zrealizován v období záříprosinec Jednotlivé projekty zpracovala ředitelka školy, v případě projektu pro krit. myšlení společně se speciální pedagožkou Mgr. Janou Kosíkovou. 11. Závěr Ve školním roce 2005/06 začala škola Orbis-Pictus tvořit svůj školní vzdělávací program, podle kterého se bude vyučovat od Aby se mohla Orbis-Pictus mezi ostatními táborskými základními školami vyprofilovat, bude se zaměřovat na osobnostní růst žáků. Ve vyučovacím procesu bude používat metody aktivizačního učení, jak je předkládá společnost Kritické myšlení (vychází z amerického programu Reading and Writing for Critical Thinking RWCT). Grand získaný na proškolení celého pedagogického týmu Orbis-Pictus bude zrealizován do konce kalendářního roku Celý následující školní rok 2006/07 pak bude zaměřený na dokončení školního vzdělávacího programu Ing. Miroslava Nejezchlebová ředitelka školy Mgr. Pavel Hrkal předseda školské rady 9

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011

základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 2010/2011 základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP za školní rok 1 Základní údaje o škole 1.1 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45, sídlo: Plzeň, Habrmannova 45, PSČ 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÝ BERANOV, OKRES JIHLAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2009-2010 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2009/2010 a o hospodaření školy za rok 2009 Strana 2 Výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva. o činnosti základní školy

Výroční zpráva. o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 22/23 . Základní údaje a charakteristika školy a ) název školy: Základní škola, Praha 3, Mládí 35 sídlo školy: Mládí 35, Praha 5 - Stodůlky IČ: 778

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006

Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Základní škola genpor. Františka Peřiny Praha - Řepy, Socháňova 1139 Socháňova 19 / 1139, 163 00 Praha 6 Řepy VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2005 / 2006 Zpracovala : Mgr. Jarmila Holá ředitelka školy V Praze

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2005 / 2006 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více