FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby"

Transkript

1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65 ZN 717 Rodinný sociální asistent Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby Definice poslání služby Služba Rodinný sociální asistent Znojmo pomáhá rodinám s dětmi, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Rodinám nabízíme podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vedeme je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností uživatelů služby jim pomáháme dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, aby byli schopni sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace. Společně s rodiči usilujeme o to, aby se rodina stala pro jejich děti domovem. Cílem služby je 1. aby rodiče získali či obnovili sociální dovednosti a schopnosti, které povedou k naplňování výchovné, citově-emocionální nebo ekonomické funkce rodin 2. pomoci rodině při prosazování práv a oprávněných zájmů rodiny 3. nastavit denní režim dětem a zapojit je do volnočasových aktivit společně s rodiči Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, které usilují o změnu své životní situace, chtějí řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace a spolupracovat s naší službou. Za rodinu považujeme rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti ve věku od 0 do 26 let. Jedná se o rodiny s dítětem/dětmi, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Naše služby poskytujeme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a které se dlouhodobě potýkají s nízkými příjmy a z toho plynoucími problémy se zajištěním potřeb rodiny, zadlužeností, kolapsem sociálních sítí, skrytým záškoláctvím a prospěchem dětí, vztahovými problémy, nedostatkem schopností, dovedností, příp. motivace k řešení životní situace, nedostatkem schopností při uplatňování rodičovských kompetencí, práv či oprávněných zájmů. 4. Zásady poskytování služby Rodinný sociální asistent Zásadami vyjadřujeme to, co je pro nás s uživateli důležité, čeho si na práci ceníme a co vyžadujeme od pracovníků služby. Respekt Dobrovolnost Diskrétnost Nestrannost Nezávislost Bezplatnost služby Zodpovědnost rodiny za svůj život a svá rozhodnutí Podporování samostatnosti rodin za účelem aktivního zapojení uživatelů služeb do zlepšení životní situace rodiny

2 Uživatelům služby zásadně vykáme 5. Poskytované služby Kapacita služby je 1400 intervencí za rok. Služby se poskytují terénně, popř. ambulantně v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hodin a obsahují tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů Průběh služby Rodinný sociální asistent 1. Vstup uživatele do služby Vzhledem k tomu, že naše služba je terénní a s cílovou skupinou pracujeme v jejich domácnostech, je nezbytné, aby zájemce o službu měl dostatek času si promyslet, zda našich služeb využije nebo nikoliv. Z toho důvodu není výstupem prvního setkání se zájemcem o službu záznam o jednání se zájemcem a konkrétní dohoda o poskytované službě, ale nabídka služeb. Při tomto jednání pracovník nezjišťuje osobní informace od zájemce, ani neřeší jeho problémy. První setkání může proběhnout v kanceláři služby nebo přímo u uživatele v domácnosti. K prvnímu kontaktu pracovníka s potenciálním uživatelem sociální služby může dojít za předpokladu, že: zájemce o sociální službu sám dospěje k rozhodnutí pracovníka kontaktovat, zájemci je terénní sociální služba doporučena jinou osobou (příbuzným, známým, bývalým uživatelem služby), zájemci je služba doporučena jinou neziskovou organizací, zájemci je služba doporučena obecním úřadem nebo státní institucí, OCH Znojmo je požádána jinou institucí, aby dané osobě či osobám službu nabídla, Je-li zprostředkovatelem kontaktu spolupracující organizace, je informována o tom, že tímto doporučením nezískává zvláštní postavení ve vztahu pracovník služby a uživatel sociální služby. Ochrana práv uživatele je nadřazena zájmům a objednávce spolupracující organizace. Po předání všech informací o službě nabídne pracovník zájemci o službu několikadenní dobu na rozmyšlenou, zda využije nabídnutých služeb nebo ne. Pracovník se dohodne se zájemcem na konkrétním termínu osobní návštěvy nebo na možnosti, že zájemce v případě zájmu bude kontaktovat službu sám. Pokud zájemce o službu projevil zájem o spolupráci, následuje další jednání a to buď v domácnosti zájemce, nebo v kanceláři služby. Pracovník nejdříve zpětnými dotazy ověřuje, zda zájemce pochopil a přečetl všechny informace a rozumí jim. Pokud něčemu nerozumí, je pracovník povinen zájemci tuto informaci opakovaně sdělit a vysvětlit. Tohoto jednání se účastní vedoucí služby a pracovník, kterého vedoucí určí jako klíčového pracovníka pro uživatele dle možností a kapacity služby. Vedoucí služby představí zájemci klíčového pracovníka, vysvětlí mu jeho úlohu v poskytování služby a poučí zájemce, že může kdykoliv požádat o změnu klíčového pracovníka. Pokud to bude z kapacitních důvodu možné, bude jeho žádosti buď hned, nebo s ohledem na možnosti služby později, vyhověno. Výstupem tohoto jednání je písemný záznam z jednání se zájemcem o službu. Po sepsání záznamu nabídne pracovník uživateli uzavření ústní nebo písemné smlouvy Tento

3 krok může proběhnout na více schůzkách se zájemcem, ostatních schůzek se účastní pak jen klíčový pracovník. 2. Metody práce s uživatelem a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Aktivita se zaměřuje na poskytování informací týkajících se výchovy. Výchovná práce se týká jak rodičů, tak dětí; to znamená, že změny je často potřeba dosáhnout na obou stranách. Cílem je obnovení či posílení konstruktivního výchovného působení a získat zkušenost výchovné kompetence. pracovně výchovné činnosti s dětmi; Úloha sociálního pracovníka je např. pomoc při školní přípravě, zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti, zapojení do pracovně výchovných programů pro děti, např. v ekologické výchově, dopravní výchově a jiné volnočasové aktivity, pracovně výchovné činnosti s dospělými Úloha sociálního pracovníka je podpora a nácvik rodičovského chování zapojení do přípravy dítěte do školy a účast při volnočasových aktivitách dětí, vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, včetně např. vyžádané asistence při rozhovoru s učitelem, doprovodu k pediatrovi s nácvikem podpory dítěte během vyšetření atd., nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte Úloha sociálního pracovníka je provádění motorických cvičení, využití arteterapeutických prvků, podpora rozvoj jeho kreativity. V rámci praktických činností nebo při volnočasových aktivitách může podporovat sourozenecké vztahy, včetně posilování vzájemné pomoci mezi sourozenci a ve vztahu k rodičům apod., zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí Úloha sociálního pracovníka je např. doprovázení rodiče s dítětem do pedagogickopsychologické poradny, pomoc při implementaci doporučených vzdělávacích postupů při školní přípravě, zejména u dětí s poruchami pozornosti či specifickými poruchami učení atd., zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity Úloha sociálního pracovníka je napomáhání dítěti při volbě jemu vyhovujících přijatelných volnočasových aktivit, včetně asistence při hledání finančního zajištění těchto aktivit apod. b) Kontakt se společenských prostředím Úloha sociálního pracovníka je doprovázení dětí do školy, je-li to odůvodněné, k lékaři, na zájmové aktivity, zprostředkování komunikace členů rodiny např. s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí či kurátory, včetně spoluúčasti na těchto jednáních s různou mírou vlastní c) Sociálně terapeutické činnosti sociální začleňování osob Úloha sociálního pracovníka je aktivní naslouchání, podpora výměny zkušeností, pořádání setkání rodin, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Sociální pracovník s rodinou pracuje na změnách, ke kterým je třeba dospět, aby došlo k odvrácení rizika odebrání dětí, nebo aby rodina dosáhla takových podmínek, do kterých se děti mohou

4 z ústavního prostředí vrátit, včetně komplexního poradenství o tom, jak mají rodiče postupovat, aby u soudu prokázali, že jsou schopni opět své rodičovské povinnosti plnit aktivity, v závislosti na účelnosti a přání uživatelů, organizace schůzek rodičů, doprovod na školní akce dětí, pomoc při užívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Úloha sociálního pracovníka je pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pracovník pomáhá rodině např. při založení bankovního účtu u peněžního ústavu, při zajištění dětského tábora, pomoc při komunikaci, nácvik dotazovaní a komunikační dovednosti, podpora svépomocných aktivit rodičů, obstarávání záležitostí týkající se vývoje dítěte poskytování informací o skutečnostech, které je při rozhodování o řešení potřeba znát a vycházet z nich Úloha sociálního pracovníka je poskytovat informace o legislativních podmínkách, existujících školských zařízení atd., konkrétně např. pravomoci a cíle orgánů sociálně právní ochrany dětí, podmínky dávek státní sociální podpory, procedurální postupy a náležitosti různých podání, informace o právech uživatelů, např.nahlížení do spisů, práva na informace, na ochranu osobních údajů apod. Jde o sdělování informací, faktů, která jsou chápána jako východiska. poskytování informací o alternativách řešení Úloha sociálního pracovníka je poskytovat informace o možnostech řešení dluhů, dostupného, o příležitostech levnějšího bydlení vzhledem k dané lokalitě, nabídka místně dostupných služeb zaměstnanosti atd., konkrétně např. nabídka možných postupů při sporech o svěření dítěte do péče jsou a) zprostředkování komunikace mezi rodiči s cílem uzavřít dohodu ve spolupráci s pracovníkem, b)využití služeb rodinné mediace, c) návštěva občanské poradny, d) využití právní pomoci atp. Volba způsobu řešení je na uživateli služby, pracovník pouze uvádí možnosti a rizika jednotlivých alternativ. poskytování rad a doporučení týkající se žádoucího chování klientů Úloha sociálního pracovníka je poskytovat informace a doporučení týkající se úhrady plateb za bydlení či školní akce dětí, doporučení o dodržení očkovacího kalendáře dětí aj.; konkrétně např. pracovník uživateli doporučí, aby reagoval na předvolání k soudnímu jednání, jakým způsobem to může udělat (omluva, dostaví se apod.), a dohodnou se na možné podpoře v těchto postupech připraví se na jednání společně shromáždí doklady, argumenty, sepíšou si základní požadavky, pracovník uživatele k soudu doprovodí apod., podle potřeb a zásad zplnomocnění uživatele služby. Pracovník je při tom schopen rozlišovat rady a doporučení uživatelem vyžádané a nevyžádané a reflektuje, kdy vykonává kontrolu a kdy pomáhá. aktivní pomoc při jednání s úřady a dalšími subjekty Úloha sociálního pracovníka je zastupování a doprovázení uživatelů při jednáních na úřadech, např. na odboru sociálně právní ochrany dětí, ve škole, s majitelem objektu, kde rodina bydlí, apod. Konkrétně např. pracovník na vyžádání doprovází uživatele na bytový odbor k jednání o vyrovnání dlužného nájemného. Pomoc při jednání může mít také podobu zpracování písemných podání v zájmu klienta, pomoc při vyplňování listin a formulářů atd. 3. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Všechny fáze poskytování sociální služby uživateli jsou ošetřeny tak, aby uživatel mohl uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace a rozhodovat o využití služby: 1. Veřejný závazek

5 Již samotný veřejný závazek klade důraz na samostatnost uživatelů při řešení životní situace. Také v zásadách služby je stanoveno, že prioritou služby je podpora a aktivizace vlastních schopností uživatelů, podněcovat je, aby se aktivně podíleli na změně vlastní obtížné situace. Také v zásadě respektu k uživatelům vyjadřujeme, že pracovník respektuje a bere ohled na specifické potřeby uživatelů služeb, respektuje právo uživatele na informace a právo uživatele vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí. (viz Metodika služby Definice poslání, cílů a zásad služby, vymezení osob, kterým je služba určena). 2. Jednání se zájemcem o službu Jednání se zájemcem je rozděleno na 2 kroky. V prvním kroku zájemce dostane veškeré potřebné informace o službě, aniž by se musel okamžitě rozhodovat, zda služby využije nebo ne. Sám se rozhodne, zda službu využije nebo ne. Teprve v druhém kroku je se zájemcem sepsán záznam o jednání. Také v tomto případě si sám zájemce určí, kterým problémům se chce věnovat, které problémy chce za pomoci služby řešit. To znamená, že je čistě na rozhodnutí uživatele, jakou pomoc požaduje. (viz Pravidla jednání se zájemcem o sociální službu) 3. Smlouva o poskytování služby Zájemce o službu se může svobodně rozhodnout, zda vůbec uzavře smlouvu a jakou formou - písemnou nebo ústní (viz Pravidla pro uzavírání smlouvy). Uživatel může smlouvu kdykoliv ukončit nebo doplňovat znění. 4. Individuální plán Při stanovování individuálního plánu si uživatel sám stanovuje cíle, kroky a časový harmonogram plnění cílů, může měnit cíl nebo jednotlivé kroky, dobu poskytování služby, formu poskytování služby. Pracovník zde vystupuje jako konzultant, člověk, se kterým se uživatel může poradit o reálnosti stanovených cílů, možnostech pomoci při plnění úkolů apod. Uživatel se může kdykoliv podívat do dokumentace, nahlédnout do spisu a žádat o výmaz údajů, se kterými nesouhlasí, požadovat kopie a výpisy z dokumentace. Uživatel může vyměnit klíčového pracovníka, žádat o převedení z anonymní dokumentace do neanonymní nebo naopak, dát souhlas s uložením údajů a souhlas vzít zpět. 5. Podání stížnosti Uživatel může vyjádřit svoji vůli i formou stížnosti. (viz Pravidla pro podávání a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby) a nechat se zastupovat, obrátit se na nezávislé instituce. 6. Právo na autonomii Vyjádření svobodné vůle zaručuje také právo uživatele služby na autonomii (viz Pravidla pro předcházením situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob a postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde). Uživatel se rozhoduje při řešení situace sám, může si vybrat z rad a doporučení pracovníka, může se rozhodnout pro cestu, kterou nedoporučujme a pracovník je povinen rozhodnutí respektovat. Uživatel sděluje pouze informace, které sdělit chce, není nucen hovořit o věcech, o kterých nechce. 7. Ukončení služby Uživatel může kdykoliv ukončit službu bez udání důvodu. Je pouze na rozhodnutí uživatele, zda službu využije nebo nikoliv. Pokud se uživatel rozhodne, může požádat znovu o poskytování služby.

6 4. Způsob vyřizování stížností uživatelů Uživatelé služby jsou o možnostech podávání a způsobu vyřizování stížností informováni prostřednictvím Příručky pro uživatele služeb. Postup je zveřejněn také na nástěnce u kanceláře služby. Všechny případné stížnosti evidujeme včetně způsobu jejich řešení. Vyřízení stížnosti se uživateli předává v písemné formě. O způsobu vyřizování stížnosti se vede dokumentace. Všechny stížnosti jsou vyhodnocovány. Podrobný postup, jak si stěžovat je také uveden na nástěnce před kanceláří služby a v Příručce uživatele služby, kterou obdrží uživatel při jednání o poskytnutí služby. V příručce je uveden následující postup: Postup, jak si můžete na naše služby stěžovat V případě, že nebudete s naší prací nebo jednáním pracovníků spokojeni, můžete si na nás stěžovat u vedoucí služby. Písemnou odpověď na Vaši stížnost Vám doručíme osobně nebo poštou do 30 dnů. Při podání stížnosti postupujte následovně: 1) Na chodbě před kanceláří služby je umístěna Kniha příní a stížností, do které můžete zapsat veškeré stížnosti nebo připomínky. Připomínky můžete zapsat také anonymně, tzn., že neuvedete své jméno a nikdo nebude vědět, kdo stížnost podal. Vyřízení takové stížnosti najdete pak na nástěnce před kanceláří služby. 2) Stížnost nebo připomínky můžete také vhodit do schránky Oblastní charity Znojmo, která je umístěna na chodbě hned při vstupu do budovy na stěně po levé straně. V takovém případě prosím na podání označte, že je určeno pro naši službu. 3) Vaši stížnost nebo připomínky můžete také sdělit osobně pracovníkovi služby u Vás doma. Pracovník služby předá stížnost vedoucí služby, která ji vyřídí. 4) Vaši stížnost nám také můžete poslat poštou na adresu: DCHB Oblastní charita Znojmo, Rodinný sociální asistent, Dolní Česká 1, Znojmon nebo elektronickou poštou na adresu: 5) Nebo nám zavolejte na tel. č ) Pokud nechcete, nemusíte při podání stížností sdělovat své jméno. Potom vyřízení Vaší stížnosti bude vyvěšeno na nástěnce před kanceláři služby, protože nevíme, komu ji doručit. 7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti nebo pokud si chcete stěžovat přímo na vedoucí služby, můžete si stěžovat řediteli Oblastní charity Znojmo (Mgr. Evžen Adámek a to buď osobně (osobnímu rozhovoru se musíte telefonicky nebo osobně objednat tel: ) nebo písemně na adresu: Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo. Pokud nebude spokojeni ani s vyřízením stížnosti od ředitele Oblastní charity, můžete podat písemnou stížnost k řediteli Diecézní charity Brno (Ing. Mgr. Oldřich Haičman), Kap. Jaroše 9, Brno nebo ke zřizovateli, kterým je Biskupství brněnské, Petrov 8, Brno, tel: ). Můžete si také stěžovat na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/ Brno, telefon: Je možné, že ani v tomto případě nebudete spokojeni. Potom se o Vaší stížnosti můžete poradit s nezávislým odborníkem např. Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno nebo na Evropský soud pro lidská práva (adresa: EUROPAEN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS, COUNCIL OF EUROPE, F STRASBOURG CEDEX, Telefon: ( ) ) 8) Pokud nechcete sami s námi projednávat stížnost, můžete si zvolit svého zástupce, např. manžela nebo jiného příbuzného, nebo známého rodiny či pracovníka jiné instituce V takovém případě Vás požádáme o souhlas s vyřízením stížnosti a to z důvodů ochranyvašich osobních údajů.

7 5. Ukončení poskytování služby Při ukončování spolupráce je vhodné s klientem zhodnotit její průběh a její výsledky. Výsledkem není myšleno jen naplnění osobního cíle uživatele, ale také jeho porozumění, díky čemu těchto změn dosáhl a jak nové schopnosti či dovednosti může využít, pokud se problém objeví znovu. Pro tyto případy může sociální asistent s uživatelem vypracovat plán pomoci a orientovat ho na další, především neformální zdroje pomoci (zapojení širší rodiny apod.). Pokud se problém nepodaří vzhledem k limitům poskytované sociální služby zcela vyřešit, je naplánován další možný postup (např. využití jiné sociální služby, ústavní léčba atd.). Důležitá je také zpětná vazba uživatele k práci rodinného sociálního asistenta a vyjádření jeho míry spokojenosti s poskytovanou službou. Postup pro ukončení smlouvy a) ze strany uživatele Uživatel může ukončit služby kdykoliv bez udání důvodu. Pracovník uživatelovo rozhodnutí respektuje a při ukončující schůzce vyhodnotí s uživatelem jeho IP, projednají spokojenost uživatele s poskytovanými službami, zjištěné skutečnosti zaznamená do formuláře o průběhu služby. Společně s uživatelem uzavřou dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí sociálně aktivizační služby ve dvou vyhotoveních, kdy jedno si ponechá uživatel. b) ze strany poskytovatele Jestliže uživatel hrubě porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy, vyzve vedoucí služby uživatele písemně, aby své jednání napravil, jinak hrozí ukončení smlouvy. Pokud se do 1 měsíce od písemné výzvy jednání uživatele nezmění, ukončí vedoucí služby dle čl. VI. Odst. 2) a 3) Smlouvy poskytování služby. c) nevyužívání služby uživatelem déle jak tři měsíce Pokud uživatel nevyužije službu déle jak 3 měsíce, ukončí s ním vedoucí služby automaticky smlouvu. O této skutečnosti vyrozumí vedoucí služby písemně uživatele. Vzhledem k tomu, že nemusíme mít přesné údaje o pobytu uživatele, zasíláme vyrozumívací dopis obyčejnou poštou na naposledy uvedenou adresu. 6. Spoluúčast uživatele na službě Uživatelé nemají finanční spoluúčast na službě. Materiální a technické zabezpečení realizace služby Rodinný sociální asistent Služba je poskytována na sdrese Dolní Česká 1, Znojmo. K dispozici máme v současné době jednu kancelář o výměře 19,55 m2 a sociální zařízení oddělené zvlášť pro pracovníky a uživatele. Kancelář se nachází ve druhém poschodí bez výtahu, nemáme tedy bezbariérový přístup. Kancelář pronajímá OCHZ, originál smlouvy o pronájmu je uložen na sekretariátu organizace. Pro případ vzniklé škody jinému v souvislosti s vykonávanými činnostmi jsme pojištěni u České pojišťovny v rámci celé OCHZ. Vstup do budovy

8 Vstup do kanceláře a) Zázemí pro pracovníky Pracovníci mají k dispozici pro osobní věci k dispozicic uzamykatelnou skříňku, která má prostor také pro pracovní oblečení. Sociální zařízení má malou předsíň, která slouží zároveň jako šatna na převlečení. Během pracovní přestávky mohou využít kuchyňku, která je umístěna v kanceláři vedlejší služby. Kancelář je vybavena základní výpočetní technikou, je rozdělena na administrativní část a část, která slouží k práci s uživateli. Pracovníci mají k dispozici dva PC a tiskárnu, jeden PC využívá pouze vedoucí služby, druhý PC využívají pracovníci společně. Oba počítače mají přístup na internet. Každý pracovník má k dispozici mobilní telefon, který je při terénní práci zcela nezbytný (z hlediska provozu a bezpečnosti pracovníků). Pracovní část b) Zázemí pro uživatele Část kanceláře, která slouží pro práci s uživateli, je vybavena sedačkou a křeslem a dětským koutkem pro hraní dětí. V této části probíhají veškerá jednání s uživateli. Je zde také umístěna nástěnka se základními informacemi pro uživatele. Před kanceláři na chodbě jsou k dispozici křesla, pro případné čekání a také informační nástěnka. Pokud bychom museli poskytnou zároveň službu více uživatelům, máme k dispozici zasedací místnost, kterou také můžeme využívat k jednání. Uživatelé mohou využít také WC. K dispozici máme kuchyňku k přípravě kávy nebo čaje nebo jiných nápojů. (voda, limonáda aj.) Cílem je navodit pocit bezpečí a pracovat s rodinami v prostředí, které je důstojné.

9 Provozní doba je pondělí až pátek od 7,00 do 16,00 hodin. Tato provozní doba se vztahuje na terénní i ambulantní služby. Vzhledem k povaze služby (službu poskytujeme většinou terénně a zpravidla po předchozí domluvě) není přítomnost pracovnic nepřetržitě během provozní doby v kanceláři služby zajištěna. Úřední doba je stanovena v pondělí a ve středu od 7,00 do 10,00 hodin a od 14,00 do 15,30 hodin. V tuto dobu je vždy v kanceláři služby přítomen pracovník služby. Služba se uzavírá během pracovních dní mezi vánočními svátky a Novým rokem, jeden pracovní den před Velikonocemi a 1 týden o letních prázdninách. O dočasném uzavření služby jsou uživatelé dopředu min. 7 dní informování vyvěšením informace na dveřích služby a zveřejněním na webových stránkách. Stávající uživatelé jsou o této skutečnosti dopředu informování osobně klíčových pracovníkem. Kancelář Dětský koutek V případě nepřítomnosti odpovědného (klíčového) pracovníka delší než 10 pracovních dní stanoví vedoucí služby zástup ve vztahu k uživateli. Uzavření služby v roce 2011: 22. duben; červenec; 18. Listopad; prosinec c) Terénní forma poskytování služby Pro terénní práci máme k dispozici dva osobní automobily. O technický stav auta se strarají pověření pracovníci. Odpovědnost je stanovena v pracovní náplni.

10 Pro jízdu služebním automobilem vydává ředitel OCHZ trvalý cestovní příkaz, který je umístěn v každém automobilu. Každý pracovník musí každý rok absolvovat referenční zkoušky, odpovědnost za zajištění zkoušek má vedoucí služby. Platbu povinného ručení za auta má na starosti ekonomka OCHZ. Místní dostupnost služby Kancelář služby se nachází v budově dominikánského kláštera, kde jsou pracoviště i jiných organizací (např. komerční firmy) nebo ordinace lékařů. Při vstupu do budovy není tedy zřejmé, kam uživatel míří. Kancelář služby je na neutrálním místě, které samotné nevypovídá nic o návštěvnících, a které navštěvuje více osob také z jiných důvodů, než za účelem využití sociální služby. Kancelář se nachází v druhém podlaží, budova je bez výtahu, přístup tudíž není bezbariérový. Jako terénní služba jsme ale schopni přijít k uživatelům sami. Budova je velice dobře dostupná pěšky i městskou hromadnou dopravou. Budova se nachází cca 10 minut pěšky od vlakového a autobudového nádraží. Od nádraží jezdí do centra města autobus MHD č.802, 803. Dolní Česká 1, Znojmo (budova pod kostelem)

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1

Program podpory samostatného bydlení. Operační manuál. Podpora v samostatném bydlení Operační manuál (verze 2011) strana 1 Program podpory samostatného bydlení Operační manuál 2011 Operační manuál (verze 2011) strana 1 Obsah: 1 Poslání organizace... 5 2 Způsob zpracování, aktualizace a kontroly dodržování operačního manuálu...

Více

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Ochrana práv uživatelů ve Stacionáři Jasněnka

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Metodika terénní sociální práce v rodinách s dětmi se zaměřením na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Zpracováno v rámci projektu Mezinárodní spolupráce

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby

NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby NZDM Klub 21 BEROUN Popis realizace poskytované sociální služby 1. Druh sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež dle 62 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 2. Forma sociální služby

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

pro výkon terénní sociální práce

pro výkon terénní sociální práce Podpora vytváření systému Terénní sociální práce - vytvoření metodických příruček Metodická příručka Metodická příručka pro výkon terénní sociální práce Realizátor veřejné zakázky: Ostravská univerzita

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM odd. B Obsah: Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem.2 Ochrana práv uživatelů 4 Možné střety zájmů uživatelů

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení

/ Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / Doporučení pro obce a města pro předcházení tvorby a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit se zdůrazněním zajištění potřeby bydlení / OBSAH I. / PROČ A JAK DOPORUČENÍ VZNIKLO? 4 II. / NÁSTROJE V PŘENESENÉ

Více

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách

Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách Metodiky práce s dětmi a mládeží v sociálně vyloučených lokalitách O IQ Roma servis, o.s. IQ Roma servis, o. s. funguje jako nezisková organizace již od roku 1997. Poskytuje a rozvíjí bezplatné komplexní

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

KATALOG sociálních a blízkých služeb

KATALOG sociálních a blízkých služeb KATALOG sociálních a blízkých služeb v regionu Roudnice nad Labem a spádové oblasti Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou katalog sociálních služeb města Roudnice nad Labem a regionu města jako obce

Více

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN

PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN www.nadacnifondjt.cz PRÁVNÍ A FINANČNÍ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH RODIN Jak aktivně nacházet náhradní rodiče profesionalizace procesů při výběru adeptů na nový typ zaměstnání (CZ.1.04/5.1.01/77.00268).

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Praha 2010 1 2 METODIKA ČINNOSTI ASISTENTŮ PŘI JEDNÁNÍ S POLICIÍ A DALŠÍMI ÚŘADY Obsah I. Úvod... 5 II. Historie

Více

Návrat dítěte do původní rodiny. závěrečná zpráva z realizace projektu

Návrat dítěte do původní rodiny. závěrečná zpráva z realizace projektu Návrat dítěte do původní rodiny závěrečná zpráva z realizace projektu Realizátor projektu: Poradna pro občanství/občanská a lidská práva Finančně podpořeno: Nadace Terezy Maxové Doba realizace projektu:

Více

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT

MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT MANUÁL SLUŽBY ASISTOVANÝ KONTAKT Autorka: Mgr. Bronislava Butulová, sociální pracovnice Sdružení pěstounských rodin Spoluautoři: Tým pracovníků Sdružení pěstounských rodin Odborný garant: Mgr. Ing. Pavel

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

Standardy kvality v sociálních službách

Standardy kvality v sociálních službách Standardy kvality v sociálních službách Pojďme se spolu vydat na pouť za naplňováním standardů kvality sociálních služeb. Obsah Úvod... 2 Procedurální standardy kvality sociálních služeb... 4 Personální

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 1358/2009/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2010 Mgr. Jan Pavlas DDÚ, SVP, ZŠ a ŠJ ředitel

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více