FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby"

Transkript

1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65 ZN 717 Rodinný sociální asistent Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby Definice poslání služby Služba Rodinný sociální asistent Znojmo pomáhá rodinám s dětmi, které se nachází v takové tíživé životní situaci, která rodičům brání naplňovat výchovnou, citově-emocionální a ekonomickou funkci rodiny a vést běžný způsob života. Rodinám nabízíme podporu v jejich snaze o zlepšení životní situace, vedeme je k samostatnému a odpovědnému životu. Posilováním dovedností a schopností uživatelů služby jim pomáháme dosáhnout takové úrovně soběstačnosti, aby byli schopni sami řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace. Společně s rodiči usilujeme o to, aby se rodina stala pro jejich děti domovem. Cílem služby je 1. aby rodiče získali či obnovili sociální dovednosti a schopnosti, které povedou k naplňování výchovné, citově-emocionální nebo ekonomické funkce rodin 2. pomoci rodině při prosazování práv a oprávněných zájmů rodiny 3. nastavit denní režim dětem a zapojit je do volnočasových aktivit společně s rodiči Cílovou skupinu tvoří rodiny s dětmi, které usilují o změnu své životní situace, chtějí řešit problémy, které jsou příčinou jejich obtížné životní situace a spolupracovat s naší službou. Za rodinu považujeme rodiče, prarodiče, popř. jiné osoby pečující o děti ve věku od 0 do 26 let. Jedná se o rodiny s dítětem/dětmi, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje. Naše služby poskytujeme rodinám s dětmi, které jsou ohroženy sociálním vyloučením a které se dlouhodobě potýkají s nízkými příjmy a z toho plynoucími problémy se zajištěním potřeb rodiny, zadlužeností, kolapsem sociálních sítí, skrytým záškoláctvím a prospěchem dětí, vztahovými problémy, nedostatkem schopností, dovedností, příp. motivace k řešení životní situace, nedostatkem schopností při uplatňování rodičovských kompetencí, práv či oprávněných zájmů. 4. Zásady poskytování služby Rodinný sociální asistent Zásadami vyjadřujeme to, co je pro nás s uživateli důležité, čeho si na práci ceníme a co vyžadujeme od pracovníků služby. Respekt Dobrovolnost Diskrétnost Nestrannost Nezávislost Bezplatnost služby Zodpovědnost rodiny za svůj život a svá rozhodnutí Podporování samostatnosti rodin za účelem aktivního zapojení uživatelů služeb do zlepšení životní situace rodiny

2 Uživatelům služby zásadně vykáme 5. Poskytované služby Kapacita služby je 1400 intervencí za rok. Služby se poskytují terénně, popř. ambulantně v pracovní dny od 7:00 do 16:00 hodin a obsahují tyto základní činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů Průběh služby Rodinný sociální asistent 1. Vstup uživatele do služby Vzhledem k tomu, že naše služba je terénní a s cílovou skupinou pracujeme v jejich domácnostech, je nezbytné, aby zájemce o službu měl dostatek času si promyslet, zda našich služeb využije nebo nikoliv. Z toho důvodu není výstupem prvního setkání se zájemcem o službu záznam o jednání se zájemcem a konkrétní dohoda o poskytované službě, ale nabídka služeb. Při tomto jednání pracovník nezjišťuje osobní informace od zájemce, ani neřeší jeho problémy. První setkání může proběhnout v kanceláři služby nebo přímo u uživatele v domácnosti. K prvnímu kontaktu pracovníka s potenciálním uživatelem sociální služby může dojít za předpokladu, že: zájemce o sociální službu sám dospěje k rozhodnutí pracovníka kontaktovat, zájemci je terénní sociální služba doporučena jinou osobou (příbuzným, známým, bývalým uživatelem služby), zájemci je služba doporučena jinou neziskovou organizací, zájemci je služba doporučena obecním úřadem nebo státní institucí, OCH Znojmo je požádána jinou institucí, aby dané osobě či osobám službu nabídla, Je-li zprostředkovatelem kontaktu spolupracující organizace, je informována o tom, že tímto doporučením nezískává zvláštní postavení ve vztahu pracovník služby a uživatel sociální služby. Ochrana práv uživatele je nadřazena zájmům a objednávce spolupracující organizace. Po předání všech informací o službě nabídne pracovník zájemci o službu několikadenní dobu na rozmyšlenou, zda využije nabídnutých služeb nebo ne. Pracovník se dohodne se zájemcem na konkrétním termínu osobní návštěvy nebo na možnosti, že zájemce v případě zájmu bude kontaktovat službu sám. Pokud zájemce o službu projevil zájem o spolupráci, následuje další jednání a to buď v domácnosti zájemce, nebo v kanceláři služby. Pracovník nejdříve zpětnými dotazy ověřuje, zda zájemce pochopil a přečetl všechny informace a rozumí jim. Pokud něčemu nerozumí, je pracovník povinen zájemci tuto informaci opakovaně sdělit a vysvětlit. Tohoto jednání se účastní vedoucí služby a pracovník, kterého vedoucí určí jako klíčového pracovníka pro uživatele dle možností a kapacity služby. Vedoucí služby představí zájemci klíčového pracovníka, vysvětlí mu jeho úlohu v poskytování služby a poučí zájemce, že může kdykoliv požádat o změnu klíčového pracovníka. Pokud to bude z kapacitních důvodu možné, bude jeho žádosti buď hned, nebo s ohledem na možnosti služby později, vyhověno. Výstupem tohoto jednání je písemný záznam z jednání se zájemcem o službu. Po sepsání záznamu nabídne pracovník uživateli uzavření ústní nebo písemné smlouvy Tento

3 krok může proběhnout na více schůzkách se zájemcem, ostatních schůzek se účastní pak jen klíčový pracovník. 2. Metody práce s uživatelem a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Aktivita se zaměřuje na poskytování informací týkajících se výchovy. Výchovná práce se týká jak rodičů, tak dětí; to znamená, že změny je často potřeba dosáhnout na obou stranách. Cílem je obnovení či posílení konstruktivního výchovného působení a získat zkušenost výchovné kompetence. pracovně výchovné činnosti s dětmi; Úloha sociálního pracovníka je např. pomoc při školní přípravě, zapojení dětí do činností souvisejících s chodem domácnosti, zapojení do pracovně výchovných programů pro děti, např. v ekologické výchově, dopravní výchově a jiné volnočasové aktivity, pracovně výchovné činnosti s dospělými Úloha sociálního pracovníka je podpora a nácvik rodičovského chování zapojení do přípravy dítěte do školy a účast při volnočasových aktivitách dětí, vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních, včetně např. vyžádané asistence při rozhovoru s učitelem, doprovodu k pediatrovi s nácvikem podpory dítěte během vyšetření atd., nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte Úloha sociálního pracovníka je provádění motorických cvičení, využití arteterapeutických prvků, podpora rozvoj jeho kreativity. V rámci praktických činností nebo při volnočasových aktivitách může podporovat sourozenecké vztahy, včetně posilování vzájemné pomoci mezi sourozenci a ve vztahu k rodičům apod., zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí Úloha sociálního pracovníka je např. doprovázení rodiče s dítětem do pedagogickopsychologické poradny, pomoc při implementaci doporučených vzdělávacích postupů při školní přípravě, zejména u dětí s poruchami pozornosti či specifickými poruchami učení atd., zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity Úloha sociálního pracovníka je napomáhání dítěti při volbě jemu vyhovujících přijatelných volnočasových aktivit, včetně asistence při hledání finančního zajištění těchto aktivit apod. b) Kontakt se společenských prostředím Úloha sociálního pracovníka je doprovázení dětí do školy, je-li to odůvodněné, k lékaři, na zájmové aktivity, zprostředkování komunikace členů rodiny např. s pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí či kurátory, včetně spoluúčasti na těchto jednáních s různou mírou vlastní c) Sociálně terapeutické činnosti sociální začleňování osob Úloha sociálního pracovníka je aktivní naslouchání, podpora výměny zkušeností, pořádání setkání rodin, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Sociální pracovník s rodinou pracuje na změnách, ke kterým je třeba dospět, aby došlo k odvrácení rizika odebrání dětí, nebo aby rodina dosáhla takových podmínek, do kterých se děti mohou

4 z ústavního prostředí vrátit, včetně komplexního poradenství o tom, jak mají rodiče postupovat, aby u soudu prokázali, že jsou schopni opět své rodičovské povinnosti plnit aktivity, v závislosti na účelnosti a přání uživatelů, organizace schůzek rodičů, doprovod na školní akce dětí, pomoc při užívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Úloha sociálního pracovníka je pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pracovník pomáhá rodině např. při založení bankovního účtu u peněžního ústavu, při zajištění dětského tábora, pomoc při komunikaci, nácvik dotazovaní a komunikační dovednosti, podpora svépomocných aktivit rodičů, obstarávání záležitostí týkající se vývoje dítěte poskytování informací o skutečnostech, které je při rozhodování o řešení potřeba znát a vycházet z nich Úloha sociálního pracovníka je poskytovat informace o legislativních podmínkách, existujících školských zařízení atd., konkrétně např. pravomoci a cíle orgánů sociálně právní ochrany dětí, podmínky dávek státní sociální podpory, procedurální postupy a náležitosti různých podání, informace o právech uživatelů, např.nahlížení do spisů, práva na informace, na ochranu osobních údajů apod. Jde o sdělování informací, faktů, která jsou chápána jako východiska. poskytování informací o alternativách řešení Úloha sociálního pracovníka je poskytovat informace o možnostech řešení dluhů, dostupného, o příležitostech levnějšího bydlení vzhledem k dané lokalitě, nabídka místně dostupných služeb zaměstnanosti atd., konkrétně např. nabídka možných postupů při sporech o svěření dítěte do péče jsou a) zprostředkování komunikace mezi rodiči s cílem uzavřít dohodu ve spolupráci s pracovníkem, b)využití služeb rodinné mediace, c) návštěva občanské poradny, d) využití právní pomoci atp. Volba způsobu řešení je na uživateli služby, pracovník pouze uvádí možnosti a rizika jednotlivých alternativ. poskytování rad a doporučení týkající se žádoucího chování klientů Úloha sociálního pracovníka je poskytovat informace a doporučení týkající se úhrady plateb za bydlení či školní akce dětí, doporučení o dodržení očkovacího kalendáře dětí aj.; konkrétně např. pracovník uživateli doporučí, aby reagoval na předvolání k soudnímu jednání, jakým způsobem to může udělat (omluva, dostaví se apod.), a dohodnou se na možné podpoře v těchto postupech připraví se na jednání společně shromáždí doklady, argumenty, sepíšou si základní požadavky, pracovník uživatele k soudu doprovodí apod., podle potřeb a zásad zplnomocnění uživatele služby. Pracovník je při tom schopen rozlišovat rady a doporučení uživatelem vyžádané a nevyžádané a reflektuje, kdy vykonává kontrolu a kdy pomáhá. aktivní pomoc při jednání s úřady a dalšími subjekty Úloha sociálního pracovníka je zastupování a doprovázení uživatelů při jednáních na úřadech, např. na odboru sociálně právní ochrany dětí, ve škole, s majitelem objektu, kde rodina bydlí, apod. Konkrétně např. pracovník na vyžádání doprovází uživatele na bytový odbor k jednání o vyrovnání dlužného nájemného. Pomoc při jednání může mít také podobu zpracování písemných podání v zájmu klienta, pomoc při vyplňování listin a formulářů atd. 3. Způsob, jakým jsou uživatelé zapojeni do rozhodování o využití služby Všechny fáze poskytování sociální služby uživateli jsou ošetřeny tak, aby uživatel mohl uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace a rozhodovat o využití služby: 1. Veřejný závazek

5 Již samotný veřejný závazek klade důraz na samostatnost uživatelů při řešení životní situace. Také v zásadách služby je stanoveno, že prioritou služby je podpora a aktivizace vlastních schopností uživatelů, podněcovat je, aby se aktivně podíleli na změně vlastní obtížné situace. Také v zásadě respektu k uživatelům vyjadřujeme, že pracovník respektuje a bere ohled na specifické potřeby uživatelů služeb, respektuje právo uživatele na informace a právo uživatele vyjádřit své přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí. (viz Metodika služby Definice poslání, cílů a zásad služby, vymezení osob, kterým je služba určena). 2. Jednání se zájemcem o službu Jednání se zájemcem je rozděleno na 2 kroky. V prvním kroku zájemce dostane veškeré potřebné informace o službě, aniž by se musel okamžitě rozhodovat, zda služby využije nebo ne. Sám se rozhodne, zda službu využije nebo ne. Teprve v druhém kroku je se zájemcem sepsán záznam o jednání. Také v tomto případě si sám zájemce určí, kterým problémům se chce věnovat, které problémy chce za pomoci služby řešit. To znamená, že je čistě na rozhodnutí uživatele, jakou pomoc požaduje. (viz Pravidla jednání se zájemcem o sociální službu) 3. Smlouva o poskytování služby Zájemce o službu se může svobodně rozhodnout, zda vůbec uzavře smlouvu a jakou formou - písemnou nebo ústní (viz Pravidla pro uzavírání smlouvy). Uživatel může smlouvu kdykoliv ukončit nebo doplňovat znění. 4. Individuální plán Při stanovování individuálního plánu si uživatel sám stanovuje cíle, kroky a časový harmonogram plnění cílů, může měnit cíl nebo jednotlivé kroky, dobu poskytování služby, formu poskytování služby. Pracovník zde vystupuje jako konzultant, člověk, se kterým se uživatel může poradit o reálnosti stanovených cílů, možnostech pomoci při plnění úkolů apod. Uživatel se může kdykoliv podívat do dokumentace, nahlédnout do spisu a žádat o výmaz údajů, se kterými nesouhlasí, požadovat kopie a výpisy z dokumentace. Uživatel může vyměnit klíčového pracovníka, žádat o převedení z anonymní dokumentace do neanonymní nebo naopak, dát souhlas s uložením údajů a souhlas vzít zpět. 5. Podání stížnosti Uživatel může vyjádřit svoji vůli i formou stížnosti. (viz Pravidla pro podávání a vyřizování stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování služby) a nechat se zastupovat, obrátit se na nezávislé instituce. 6. Právo na autonomii Vyjádření svobodné vůle zaručuje také právo uživatele služby na autonomii (viz Pravidla pro předcházením situacím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení základních lidských práv a svobod osob a postup, pokud k porušení těchto práv osob dojde). Uživatel se rozhoduje při řešení situace sám, může si vybrat z rad a doporučení pracovníka, může se rozhodnout pro cestu, kterou nedoporučujme a pracovník je povinen rozhodnutí respektovat. Uživatel sděluje pouze informace, které sdělit chce, není nucen hovořit o věcech, o kterých nechce. 7. Ukončení služby Uživatel může kdykoliv ukončit službu bez udání důvodu. Je pouze na rozhodnutí uživatele, zda službu využije nebo nikoliv. Pokud se uživatel rozhodne, může požádat znovu o poskytování služby.

6 4. Způsob vyřizování stížností uživatelů Uživatelé služby jsou o možnostech podávání a způsobu vyřizování stížností informováni prostřednictvím Příručky pro uživatele služeb. Postup je zveřejněn také na nástěnce u kanceláře služby. Všechny případné stížnosti evidujeme včetně způsobu jejich řešení. Vyřízení stížnosti se uživateli předává v písemné formě. O způsobu vyřizování stížnosti se vede dokumentace. Všechny stížnosti jsou vyhodnocovány. Podrobný postup, jak si stěžovat je také uveden na nástěnce před kanceláří služby a v Příručce uživatele služby, kterou obdrží uživatel při jednání o poskytnutí služby. V příručce je uveden následující postup: Postup, jak si můžete na naše služby stěžovat V případě, že nebudete s naší prací nebo jednáním pracovníků spokojeni, můžete si na nás stěžovat u vedoucí služby. Písemnou odpověď na Vaši stížnost Vám doručíme osobně nebo poštou do 30 dnů. Při podání stížnosti postupujte následovně: 1) Na chodbě před kanceláří služby je umístěna Kniha příní a stížností, do které můžete zapsat veškeré stížnosti nebo připomínky. Připomínky můžete zapsat také anonymně, tzn., že neuvedete své jméno a nikdo nebude vědět, kdo stížnost podal. Vyřízení takové stížnosti najdete pak na nástěnce před kanceláří služby. 2) Stížnost nebo připomínky můžete také vhodit do schránky Oblastní charity Znojmo, která je umístěna na chodbě hned při vstupu do budovy na stěně po levé straně. V takovém případě prosím na podání označte, že je určeno pro naši službu. 3) Vaši stížnost nebo připomínky můžete také sdělit osobně pracovníkovi služby u Vás doma. Pracovník služby předá stížnost vedoucí služby, která ji vyřídí. 4) Vaši stížnost nám také můžete poslat poštou na adresu: DCHB Oblastní charita Znojmo, Rodinný sociální asistent, Dolní Česká 1, Znojmon nebo elektronickou poštou na adresu: 5) Nebo nám zavolejte na tel. č ) Pokud nechcete, nemusíte při podání stížností sdělovat své jméno. Potom vyřízení Vaší stížnosti bude vyvěšeno na nástěnce před kanceláři služby, protože nevíme, komu ji doručit. 7) Pokud nebudete spokojeni s vyřízením Vaší stížnosti nebo pokud si chcete stěžovat přímo na vedoucí služby, můžete si stěžovat řediteli Oblastní charity Znojmo (Mgr. Evžen Adámek a to buď osobně (osobnímu rozhovoru se musíte telefonicky nebo osobně objednat tel: ) nebo písemně na adresu: Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, Znojmo. Pokud nebude spokojeni ani s vyřízením stížnosti od ředitele Oblastní charity, můžete podat písemnou stížnost k řediteli Diecézní charity Brno (Ing. Mgr. Oldřich Haičman), Kap. Jaroše 9, Brno nebo ke zřizovateli, kterým je Biskupství brněnské, Petrov 8, Brno, tel: ). Můžete si také stěžovat na Krajský úřad Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/ Brno, telefon: Je možné, že ani v tomto případě nebudete spokojeni. Potom se o Vaší stížnosti můžete poradit s nezávislým odborníkem např. Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno nebo na Evropský soud pro lidská práva (adresa: EUROPAEN COMMISSION OF HUMAN RIGHTS, COUNCIL OF EUROPE, F STRASBOURG CEDEX, Telefon: ( ) ) 8) Pokud nechcete sami s námi projednávat stížnost, můžete si zvolit svého zástupce, např. manžela nebo jiného příbuzného, nebo známého rodiny či pracovníka jiné instituce V takovém případě Vás požádáme o souhlas s vyřízením stížnosti a to z důvodů ochranyvašich osobních údajů.

7 5. Ukončení poskytování služby Při ukončování spolupráce je vhodné s klientem zhodnotit její průběh a její výsledky. Výsledkem není myšleno jen naplnění osobního cíle uživatele, ale také jeho porozumění, díky čemu těchto změn dosáhl a jak nové schopnosti či dovednosti může využít, pokud se problém objeví znovu. Pro tyto případy může sociální asistent s uživatelem vypracovat plán pomoci a orientovat ho na další, především neformální zdroje pomoci (zapojení širší rodiny apod.). Pokud se problém nepodaří vzhledem k limitům poskytované sociální služby zcela vyřešit, je naplánován další možný postup (např. využití jiné sociální služby, ústavní léčba atd.). Důležitá je také zpětná vazba uživatele k práci rodinného sociálního asistenta a vyjádření jeho míry spokojenosti s poskytovanou službou. Postup pro ukončení smlouvy a) ze strany uživatele Uživatel může ukončit služby kdykoliv bez udání důvodu. Pracovník uživatelovo rozhodnutí respektuje a při ukončující schůzce vyhodnotí s uživatelem jeho IP, projednají spokojenost uživatele s poskytovanými službami, zjištěné skutečnosti zaznamená do formuláře o průběhu služby. Společně s uživatelem uzavřou dohodu o ukončení smlouvy o poskytnutí sociálně aktivizační služby ve dvou vyhotoveních, kdy jedno si ponechá uživatel. b) ze strany poskytovatele Jestliže uživatel hrubě porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy, vyzve vedoucí služby uživatele písemně, aby své jednání napravil, jinak hrozí ukončení smlouvy. Pokud se do 1 měsíce od písemné výzvy jednání uživatele nezmění, ukončí vedoucí služby dle čl. VI. Odst. 2) a 3) Smlouvy poskytování služby. c) nevyužívání služby uživatelem déle jak tři měsíce Pokud uživatel nevyužije službu déle jak 3 měsíce, ukončí s ním vedoucí služby automaticky smlouvu. O této skutečnosti vyrozumí vedoucí služby písemně uživatele. Vzhledem k tomu, že nemusíme mít přesné údaje o pobytu uživatele, zasíláme vyrozumívací dopis obyčejnou poštou na naposledy uvedenou adresu. 6. Spoluúčast uživatele na službě Uživatelé nemají finanční spoluúčast na službě. Materiální a technické zabezpečení realizace služby Rodinný sociální asistent Služba je poskytována na sdrese Dolní Česká 1, Znojmo. K dispozici máme v současné době jednu kancelář o výměře 19,55 m2 a sociální zařízení oddělené zvlášť pro pracovníky a uživatele. Kancelář se nachází ve druhém poschodí bez výtahu, nemáme tedy bezbariérový přístup. Kancelář pronajímá OCHZ, originál smlouvy o pronájmu je uložen na sekretariátu organizace. Pro případ vzniklé škody jinému v souvislosti s vykonávanými činnostmi jsme pojištěni u České pojišťovny v rámci celé OCHZ. Vstup do budovy

8 Vstup do kanceláře a) Zázemí pro pracovníky Pracovníci mají k dispozici pro osobní věci k dispozicic uzamykatelnou skříňku, která má prostor také pro pracovní oblečení. Sociální zařízení má malou předsíň, která slouží zároveň jako šatna na převlečení. Během pracovní přestávky mohou využít kuchyňku, která je umístěna v kanceláři vedlejší služby. Kancelář je vybavena základní výpočetní technikou, je rozdělena na administrativní část a část, která slouží k práci s uživateli. Pracovníci mají k dispozici dva PC a tiskárnu, jeden PC využívá pouze vedoucí služby, druhý PC využívají pracovníci společně. Oba počítače mají přístup na internet. Každý pracovník má k dispozici mobilní telefon, který je při terénní práci zcela nezbytný (z hlediska provozu a bezpečnosti pracovníků). Pracovní část b) Zázemí pro uživatele Část kanceláře, která slouží pro práci s uživateli, je vybavena sedačkou a křeslem a dětským koutkem pro hraní dětí. V této části probíhají veškerá jednání s uživateli. Je zde také umístěna nástěnka se základními informacemi pro uživatele. Před kanceláři na chodbě jsou k dispozici křesla, pro případné čekání a také informační nástěnka. Pokud bychom museli poskytnou zároveň službu více uživatelům, máme k dispozici zasedací místnost, kterou také můžeme využívat k jednání. Uživatelé mohou využít také WC. K dispozici máme kuchyňku k přípravě kávy nebo čaje nebo jiných nápojů. (voda, limonáda aj.) Cílem je navodit pocit bezpečí a pracovat s rodinami v prostředí, které je důstojné.

9 Provozní doba je pondělí až pátek od 7,00 do 16,00 hodin. Tato provozní doba se vztahuje na terénní i ambulantní služby. Vzhledem k povaze služby (službu poskytujeme většinou terénně a zpravidla po předchozí domluvě) není přítomnost pracovnic nepřetržitě během provozní doby v kanceláři služby zajištěna. Úřední doba je stanovena v pondělí a ve středu od 7,00 do 10,00 hodin a od 14,00 do 15,30 hodin. V tuto dobu je vždy v kanceláři služby přítomen pracovník služby. Služba se uzavírá během pracovních dní mezi vánočními svátky a Novým rokem, jeden pracovní den před Velikonocemi a 1 týden o letních prázdninách. O dočasném uzavření služby jsou uživatelé dopředu min. 7 dní informování vyvěšením informace na dveřích služby a zveřejněním na webových stránkách. Stávající uživatelé jsou o této skutečnosti dopředu informování osobně klíčových pracovníkem. Kancelář Dětský koutek V případě nepřítomnosti odpovědného (klíčového) pracovníka delší než 10 pracovních dní stanoví vedoucí služby zástup ve vztahu k uživateli. Uzavření služby v roce 2011: 22. duben; červenec; 18. Listopad; prosinec c) Terénní forma poskytování služby Pro terénní práci máme k dispozici dva osobní automobily. O technický stav auta se strarají pověření pracovníci. Odpovědnost je stanovena v pracovní náplni.

10 Pro jízdu služebním automobilem vydává ředitel OCHZ trvalý cestovní příkaz, který je umístěn v každém automobilu. Každý pracovník musí každý rok absolvovat referenční zkoušky, odpovědnost za zajištění zkoušek má vedoucí služby. Platbu povinného ručení za auta má na starosti ekonomka OCHZ. Místní dostupnost služby Kancelář služby se nachází v budově dominikánského kláštera, kde jsou pracoviště i jiných organizací (např. komerční firmy) nebo ordinace lékařů. Při vstupu do budovy není tedy zřejmé, kam uživatel míří. Kancelář služby je na neutrálním místě, které samotné nevypovídá nic o návštěvnících, a které navštěvuje více osob také z jiných důvodů, než za účelem využití sociální služby. Kancelář se nachází v druhém podlaží, budova je bez výtahu, přístup tudíž není bezbariérový. Jako terénní služba jsme ale schopni přijít k uživatelům sami. Budova je velice dobře dostupná pěšky i městskou hromadnou dopravou. Budova se nachází cca 10 minut pěšky od vlakového a autobudového nádraží. Od nádraží jezdí do centra města autobus MHD č.802, 803. Dolní Česká 1, Znojmo (budova pod kostelem)

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném

Více

Průvodce sociální službou

Průvodce sociální službou Průvodce sociální službou OKAMŽITÁ KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY JSOU: 3 KLIENTI (roční kapacita 12 klientů) PROVOZNÍ DOBA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE: TERÉNNÍ SLUŽBY: STŘEDA 15:00 19:00 hod., PÁTEK

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02. Příručka pro uživatele Rané péče Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Příručka pro uživatele Rané péče Raná péče Co je to raná péče? Raná péče je sociální služba definovaná zákonem č. 108/2006

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy..

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA (reg. Krajský úřad JMK, č. 9926088) Číslo smlouvy.. Pan/paní (slečna): Datum narození: Trvale bytem: Adresa

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Poslání služby Cíl služby Zásady služby

Poslání služby Cíl služby Zásady služby Poslání služby Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy..

Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. Číslo smlouvy.. Smlouva o poskytování sociální služby denní stacionář Ledovec, o.s. pan/paní: datum narození: trvalé bydliště: adresa současného pobytu: Číslo smlouvy.. zastoupený/á opatrovníkem (jméno, příjmení, trvalé

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené

SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené SNN v ČR Smlouva o poskytování sociálně aktivizačních služeb (dále jen Smlouva) která se uzavírá podle 66 o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením zákona

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY I. PRAVIDLA VYŘIZOVÁNÍ PODNĚTŮ, PŘIPOMÍNEK, STÍŽNOSTÍ PRO UŽIVATELE SLUŽBY 1) Obecná ustanovení MENS SANA o.s. má stanovena pravidla pro vyřizování podnětů,

Více

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 1/2008 PRAVIDLA

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ASISTENČNÍ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé asistenční služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče :

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace

Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Garantovaná nabídka činností komunitního týmu sociální rehabilitace Služba je zajišťována v rozsahu garantované nabídky činností. Základní činnosti sociální rehabilitace jsou poskytovány zdarma. Doplňkové

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K

O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K O B L A S T N Í C H A R I T A R U M B U R K Sukova 1055/24, 408 01 Rumburk Tel. 412 384 744, 412 384 745 Fax.: 412 332 774 IČO: 46 79 75 72, e-mail: reditel@charitarumburk.cz URL: www.charitarumburk.cz

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz

PRŮVODCE SLUŽBOU. Denní centrum služeb pro osoby ve středním a vyšším věku se zdravotním postižením. www.socsluzbykarvina.cz SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město Středisko denních služeb Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město, PRŮVODCE SLUŽBOU Denní centrum služeb pro osoby

Více

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014

Zpráva o činnosti. za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id. 5218079 Kapacita služby: V danou chvíli

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Raná péče. Dřevařská 13, Cheb 350 02 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Raná péče Dřevařská 13, Cheb 350 02 Nejčastější dotazy a otázky týkající se sociální služby Rané péče Informace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Úvodní ustanovení S Vnitřními pravidly jsou seznámeni všichni zaměstnanci, klienti a žadatelé pečovatelské služby Charity Hlučín. Místo, čas a způsob poskytnutí péče

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE

CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ LETOVICE Čl. I Obecná ustanovení 1) Platba za poskytování sociální služby CHB Letovice je stanovena ve smyslu tohoto ceníku. Celková platba za službu CHB Letovice se skládá z platby

Více

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín

Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí. 4. května 2011, Zlín Zahajovací konference v rámci projektu Zlínského kraje Nepřehlížejme domácí násilí 4. května 2011, Zlín Intervenční centrum Zlínského kraje (dále jen IC) Služba sociální prevence 60a) zák. 108/2006 Sb.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Dům na půl cesty Jičín

Dům na půl cesty Jičín Dům na půl cesty Jičín Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz). Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. terénní programy. Identifikátor. Název zařízení a místo poskytování

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. terénní programy. Identifikátor. Název zařízení a místo poskytování Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE terénní programy 3396676 terénní Středisko Naděje Praha

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066 * E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Číslo smlouvy: Uživatel: Příjmení

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU SOCIÁLNÍ REHABILITACE KOLLÁROVA OBSAH: POSLÁNÍ SLUŽBY KOMU JE SLUŽBA URČENA CÍLE SLUŽBY ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY ROZSAH A KAPACITA POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY KDE A

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Příloha č. 1 Poskytovatel: Domov seniorů Břeclav Druh poskytované služby: denní stacionář 46 Název a místo realizace poskytované sociální služby: Domov seniorů Břeclav, příspěvková organizace Na Pěšině

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň

Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň datum narození: trvalý pobyt: číslo jednací: zastoupená Mgr. Markétou Štychovou,

Více

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PRAVIDLA PRO PODÁVÁNÍ A VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb Místo realizace: Domov Bílá Opava Závaznost pro: Domov se zvláštním režimem Platnost od: 01. 06. 2014 Nespokojený

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb. Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Centrum denních služeb, Ostrava Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Centrum denních služeb

Více

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY

MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104. Sociální služba sociální rehabilitace PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 PODNĚTY A PŘIPOMÍNKY 1 Obecná ustanovení MENS SANA, o.p.s. Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava-Poruba, tel: 596 918 104 MENS

Více

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun

Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK Název služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 65 Působnost služby Moravský Beroun Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele OS ECCE HOMO ŠTERNBERK

Více

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu. KLUB LABYRINT sociálně aktivizační služba pro rodiny

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 2 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Denní stacionáře - 46, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II. Kontaktní údaje CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Odborné sociální poradenství - 37, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II. Kontaktní údaje CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské

Více

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek

Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch. Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch Pravidla pro podávání a vyřizování stížností nebo připomínek Veškeré stížnosti a připomínky jsou posuzovány jako podnět ke zlepšení poskytovaných

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY EVIDENCE STÍŽNOSTÍ NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY I. Vymezení pojmů Stížností je vyjádřena nespokojenost stěžovatelů s poskytovanými službami. Stížnost není pracovníky pojímána jako

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek

Popis realizace poskytované sociální služby Název poskytovatele POKOJ o.p.s. Název služby 51 Chráněné bydlení 1. Veřejný závazek Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB MĚSTA ÚPICE Národní 1109, 542 32 Úpice Zřizovatelem Centra denních služeb Města Úpice (dále jen CDS ) je Město Úpice. Centrum denních služeb je

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Soubor informací o poskytované službě DŮM NA PŮL CESTY Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec

Osobní asistence 17. listopadu 373/36, 743 01 Bílovec Smlouva o poskytnutí služeb osobní asistence Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále jen poskytovatel

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ

VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4, 301 00 PLZEŇ, Korespondenční adresa: ČERNICKÁ 887/9, 301 00 PLZEŇ DOMUS - Centrum pro rodinu, z. s. Hřímalého 4 301 00 Plzeň tel: +420 733 733 061 +420 734 754 049 e-mail: domus@domus-cpr.cz VNITŘNÍ PRAVIDLA ZAPSANÉHO SPOLKU DOMUS CENTRUM PRO RODINU, HŘÍMALÉHO 631/4,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Smlouva o poskytování osobní asistence

Smlouva o poskytování osobní asistence Smlouva o poskytování osobní asistence Uzavřená dle 91 a 39 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č.

Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno. Standard č. Centrum sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením v Brně-Chrlicích Chrlické nám.2, 643 00 Brno Standard č. 7 Pobytová služba Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby Standard

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání

Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Veřejný závazek společnosti Demosthenes o.p.s. Poslání Obecně prospěšná společnost Demosthenes byla založena k zajišťování sociálních služeb pro občany v sociální nouzi, především dětem zdravotně postiženým

Více

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU INFORMAČNÍ BALÍČEK PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU Místo poskytování sociální služby Azylový dům SÁRA Třinec se nachází na ulici Hraniční č. 280, 739 61 Třinec- Kanada v budově Slezské diakonie. Je dostupný z autobusové

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V R 1 Osoba zajišťuje péči o děti odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu Osoba pečuje/ má zajištěnu péči o svou hygienu podle svých potřeb, zvyklostí a zdravotního stavu Podpora a posilování rodičovských

Více

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU

SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO PROGRAMU Armáda spásy v České republice, z. s. Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše, Tusarova 60, Praha 7 SMĚRNICE ŘEDITELE STANOVUJÍCÍ POSLÁNÍ, CÍLE, ZÁSADY SLUŽBY, CÍLOVOU SKUPINU A ZÁKLADNÍ OBSAH TERÉNNÍHO

Více

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též

od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též od roku 1989 procesem transformace sociální péče zajišťovaná státem se proměnila v široké spektrum nabídky sociálních služeb poskytovaných též nestátními neziskovými organizacemi, církvemi, samosprávou

Více