EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství EFEKTIVNOST CHODU CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Efficiency of protected workshops Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Ondřej ČÁSTEK Autor: Markéta FALTÍNOVÁ Brno, květen 2007

2

3

4 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Markéta Faltínová Efficiency of protected workshops podnikového hospodářství Ing. Ondřej Částek Rok obhajoby: 2007 Anotace Předkládaná diplomová práce s názvem se zabývá chráněnými dílnami, jež představují možnost pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením. Ty tvoří významnou skupinu osob nacházejících zaměstnání jen obtížně. Cílem práce je analyzovat provoz jedné nebo více konkrétních chráněných dílen, provést oborové srovnání a na základě poznatků z provedené analýzy zhodnotit efektivnost zkoumaných dílen. V teoretické části práce jsou vymezeny používané pojmy. Je charakterizován právní rámec zaměstnávání osob se zdravotním postižením a současná situace na trhu práce v souvislosti s těmito osobami. Dále se práce věnuje zákonné úpravě provozování chráněných dílen, jejichž specifika jsou dále rozvedena. V praktické části je pak provedena analýza dvou chráněných dílen, na jejímž základě jsou potvrzeny stanovené hypotézy. Přínosem práce je zjištění, zda může být založení chráněné dílny pro podnikatele efektivní a přinášející mu očekávané užitky. Annotation This thesis called Efficiency of protected workshops deals with the protected workshops, which for the disabled people represent one of the ways of finding a job. The aim of the study is an analysis of one or more selected protected workshops as well as a professional comparison and an evaluation of efficiency of the analysed workshops according to the results of the comparison. The terminology used in the thesis is explained in the theoretical part. The legal framework of employment of the disabled people and their current situation on the labour market is described in this part as well. The regularization of the protected workshops and the specifications of the regularization are entered into details in this part of the study. In the practical part two of the protected workshops are analysed and the study confirms the stated hypothesis according to the findings. The main contribution of the thesis are findings if the foundation of the protected workshops can be effective and bringing the profits for its founder. Klíčová slova Osoba se zdravotním postižením, pracovní uplatnění, chráněný trh práce, chráněná dílna, aktivní politika zaměstnanosti, povinný podíl, náhradní plnění, efektivnost. Keywords Disabled person, career outlook, protected market of labour, protected workshops, active labour policy, the obligate quote of disabled employees, facultative compensation, efficiency.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Ondřeje Částka a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 2. května 2006 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Ondřeji Částkovi za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce. Dále děkuji chráněným dílnám Gerlich Odry, s.r.o., Senza Prostějov, v.d., Kampi Office, v.d., Ignis a chráněné dílně při Oblastní charitě v Uherském Hradišti za poskytnuté informace, ochotu a otevřenost. Ráda bych také vyjádřila poděkování své rodině a přátelům za jejich podporu.

7 OBSAH ÚVOD...10 TEORETICKÁ ČÁST FENOMÉN ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ Osoba se zdravotním postižením Vývoj přístupu ke zdravotně postiženým a užívané pojmy Typy postižení a počet osob se zdravotním postižením v České republice Vývoj pojmosloví v České republice a jeho ukotvení v české legislativě Od občana se změněnou pracovní schopností k osobě se zdravotním postižením Pojem invalidita v současné české legislativě Osoba zdravotně znevýhodněná Zakotvení práv zdravotně postižených osob Ukotvení práva na zaměstnání v mezinárodních dokumentech Práva zdravotně postižených v České republice východiska legislativy a příslušné instituce Právo na zaměstnání v současné české legislativě Ucelená Rehabilitace Pojem, význam a cíle ucelené rehabilitace Složky ucelené rehabilitace ZÁKONNÁ OPATŘENÍ NA PODPORU ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ REPUBLICE Aktivní politika zaměstnanosti Pracovní rehabilitace Institut povinného podílu Hmotná podpora zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením Subjekty aktivní politiky nezaměstnanosti Ustanovení o krácení minimální mzdy Daňové úlevy Zvýhodnění ve veřejných zakázkách OSOBA SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Význam práce Osoba se zdravotním postižením na trhu práce Současný stav zaměstnanosti osob se zdravotním postižením na trhu práce v České republice Faktory nízké míry zaměstnanosti osob se zdravotním postižením Souběh invalidního důchodu a výdělku z pracovní činnosti Osoba se zdravotním postižením a pracovně právní ochrana Zaměstnavatelé jejich motivace a překážky ve vztahu k zaměstnávání osob se zdravotním postižením Možnosti uplatnění na trhu práce pro osoby se zdravotním postižením v České republice Otevřený trh práce...42 Chráněné zaměstnávání CHRÁNĚNÉ DÍLNY Historie a význam chráněných dílen Pojem chráněná dílna a způsoby jejího založení Vztah podniku a chráněné dílny Motivy založení chráněných dílen a jejich cíle Typologie chráněných dílen Okolí chráněných dílen Specifika chráněných dílen Výrobní program a význam institutu náhradního plnění Problém přefakturace Hmotná podpora chráněných dílen podle platné legislativy Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny...53

8 4.9.2 Příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněné dílny Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Jiné příspěvky a možnosti získání finančních prostředků EFEKTIVNOST CHRÁNĚNÝCH DÍLEN Pojem efektivnost a změna přístupu k jeho měření Základní kategorie efektivnosti Náklady Výnosy Hospodářský výsledek Efektivnost a chráněná dílna Ukazatele efektivnosti a finanční analýzy používané v praktické části Obecné ukazatele poměru výstupů ke vstupům Ukazatele aktivity Ukazatelé produktivity výrobních faktorů Ukazatele rentability Ukazatele zadluženosti Ukazatele likvidity...62 PRAKTICKÁ ČÁST GERLICH ODRY, S. R. O Představení podniku Předmět činnosti Výrobní program Výrobní zařízení Cenová politika Odbytová činnost Marketing Dodavatelé Zaměstnanci Odměňování a motivace Náklady na úpravu pracovních míst Nemocnost Analýza výnosů a nákladů dílny Gerlich Odry a verifikace hypotézy H Dotace na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Struktura celkových výnosů dílny Struktura celkových nákladů dílny Schopnost krýt náklady z generovaných výnosů ověřování hypotézy H Výpočet ukazatelů efektivnosti a vybraných ukazatelů finanční analýzy Výsledek hospodaření Efektivnost jako poměr výstupů ke vstupům Aktivita Zadluženost Likvidita Produktivita práce Rentabilita Zhodnocení činnosti dílny, verifikace hypotézy H Zhodnocení ukazatelů efektivnosti a rentability Zhodnocení finančního zdraví Plnění primárního cíle chráněné dílny Verifikace hypotézy H SENZA DRUŽSTVO, CHRÁNĚNÁ DÍLNA Představení firmy Předmět činnosti Výrobní program Výrobní kapacity Výrobní zařízení Odbyt Marketing...92

9 7.5 Zaměstnanci Organizace práce Nemocnost Odměňování a motivace Náklady na úpravu pracovních míst Analýza výnosů a nákladů dílny Senza družstvo a verifikace hypotézy H Dotace na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením Struktura celkových výnosů dílny Struktura celkových nákladů dílny Schopnost krýt náklady z generovaných výnosů ověřování hypotézy H Výpočet ukazatelů efektivnosti a vybraných ukazatelů finanční analýzy Výsledek hospodaření Efektivnost jako poměr výstupů ke vstupům Aktivita Zadluženost Likvidita Produktivita práce Rentabilita Zhodnocení činnosti dílny, verifikace hypotézy H Zhodnocení ukazatelů efektivnosti a rentability Zhodnocení finančního zdraví Plnění primárního cíle chráněné dílny Verifikace hypotézy H Diskuze výsledků ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŮ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH...119

10 ÚVOD Předkládaná diplomová práce s názvem se zabývá chráněným zaměstnáváním v České republice a posouzením toho, zda tato forma podnikání může být pro podnikatele jako tvůrce podnikatelské myšlenky, vkladatele kapitálu a nositele rizika efektivní a přinášet mu materiální či jiné užitky. Z 10 miliónů obyvatel České republiky jich přibližně 1,2 milionu trpí zdravotními problémy, jež jsou následkem onemocnění, úrazu či vrozeného postižení. V současné době se terminologie ustálila na pojmu osoba se zdravotním postižením, který nahradil dřívější pojem rozšířený v českém prostředí osoba se změněnou pracovní schopností. Osoby se zdravotním postižením patří kvůli znevýhodněním vyplývajícím z jejich zdravotního stavu mezi ohrožené skupiny na pracovním trhu a míra jejich nezaměstnanosti dosahuje hodnot okolo 30 %. Právo na práci zaručuje osobám se zdravotním postižením mnoho mezinárodních dokumentů a také ustanovení české legislativy. Zaměstnání uspokojuje potřebu osob se zdravotním postižením prací získávat prostředky na svou obživu a dosáhnout seberealizace v pracovním životě. Dosažení maximální zaměstnanosti postižených je i v zájmu státu, který tak šetří své prostředky na mandatorní výdaje. Na trhu práce však zdravotně postižení naráží na mnoho překážek, kterými je vedle objektivních faktorů vycházejících z jejich zdravotního stavu především neochota zaměstnavatelů k jejich zaměstnávání. Osoby se zdravotním postižením mají na pracovním trhu dvě možnosti, pokusit se začlenit do otevřeného trhu práce nebo nalézt uplatnění formou chráněného zaměstnávání chráněných pracovních míst a chráněných dílen. Chráněné zaměstnávání přitom nabízí osobám se zdravotním postižením jistou ochranu před požadavky současného trhu, z nichž nejvýznamnějším je požadavek maximálního výkonu. Osoby trpící zdravotním znevýhodněním často k tomu, aby mohly maximalizovat svůj výkon, potřebují vhodně zvolenou pracovní činnost, příznivé pracovní prostředí a flexibilní pracovní podmínky, jako je např. zkrácení pracovní doby, pracovní tempo zvolené podle potřeb pracovníka atp. To jim může poskytnout právě chráněné zaměstnávání. Zatímco chráněné pracovní místo je definováno jako jedno či několik míst uzpůsobených pro pracovní činnost osob se zdravotním postižením v organizaci, která jinak zaměstnává pracovníky bez těchto znevýhodnění, chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, kde je z celkového počtu zaměstnanců zaměstnáno více než 60 % osob se zdravotním postižením. Chráněné dílny mohou být zakládány v rámci podniků nebo nestátních neziskových organizací. Nejsou však organizacemi neziskovými. Klíčový je pro ně výběr předmětu činnosti a schopnost uplatnit svou produkci (výrobky nebo služby) na trhu. Dílna musí generovat takové výstupy, aby byla schopna pokrýt náklady na svou činnost. Přitom využívá podobné prostředky jako ostatní podniky, které zdravotně znevýhodněné osoby nezaměstnávají, jako je např. obchodní politika, nalezení vhodných cest odbytu, marketingová podpora atp. Chráněná dílna je tedy subjektem, uskutečňujícím podnikatelskou činnost za účelem dosažení vytčených cílů řadíme ji tudíž mezi podniky, berouce ohled na její specifika. Mezi ta patří především nižší výkonnost jejích pracovníků a z toho vyplývající vysoké provozní náklady. Proto je chráněná dílna objektem podpory státu, a to jak v podobě různých legislativních ustanovení, tak podpory hmotné. Motivem jejího založení je většinou poskytnout pracovní uplatnění osobám se zdravotním postižením, ale může jím být i získání konkurenční výhody, zlepšení image svého podniku nebo naplňování poslání nestátní neziskové organizace. Od toho se odvíjí i stanovení cílů. Za

11 svůj primární cíl označují dílny právě tvorbu, udržení a rozšiřování pracovních míst pro postižené osoby. Je tedy zřejmé, že tímto cílem není maximalizace zisku. Jeho dosažení je však podmínkou pro další rozvoj dílny a tudíž plnění cíle primárního. Dílna se tedy musí snažit dosáhnout efektivnosti. Právě analýza efektivnosti chodu chráněných dílen je předmětem této práce. Cíl práce byl v průběhu získávání teoretických poznatků i praktických zkušeností pozměněn oproti cíli v zadání práce, který zněl porovnat chráněné dílny s běžným podnikem odpovídající velikosti a zaměření. Nalezení srovnatelného podniku se vzhledem ke specifičnosti chráněných dílen ukázalo jako problematické. Jako cíl této práce tedy bylo stanoveno analyzovat provoz jedné nebo více chráněných dílen a zhodnotit jejich efektivnost. K lepšímu ohodnocení výsledků vybraných ukazatelů bude použito oborové srovnání. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části je nejprve vymezen pojem osoba se zdravotním postižením, je nastíněn vývoj tohoto pojmu a ukotvení práva zdravotně postižených na práci v různých dokumentech i právních normách. Další kapitola je věnována legislativnímu rámci naplňování tohoto práva v České republice, tzn. charakteristice opatření na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením zaměřených jak na zaměstnavatele, tak na uchazeče o pracovní uplatnění s důrazem na institut pracovní rehabilitace. Třetí kapitola se zabývá současnou situací na trhu práce ve spojitosti s osobami se zdravotním postižením, faktory jejich vysoké nezaměstnanosti i možnostmi, které jim současný trh práce v České republice nabízí. Následující kapitola pojednává již konkrétně o chráněných dílnách, charakterizuje tento pojem i specifika podnikání. V poslední kapitole teoretické části je objasněno chápání pojmu efektivnost ve vztahu k chráněným dílnám a vymezeny teoretické postupy, používané následně v části praktické. Při zpracovávání diplomové práce bylo navštíveno pět chráněných dílen, v nichž byly získány cenné poznatků o jejich fungování, použité jak v teoretické, tak v praktické části. Pro účely analýzy pak byly vybrány dvě chráněné dílny první z nich je společnost Gerlich Odry, s.r.o., která se zabývá zejména výrobou plastových výrobků, druhou je výrobní družstvo s firmou Senza družstvo, chráněná dílna, poskytující výrobní, kompletační a jiné služby ostatním organizacím na základě jejich jednorázových i opakovaných zakázek. Pro účely praktické části byly s ohledem na stanovený cíl stanoveny tři hypotézy: H1: Chráněná dílna je schopna pokrýt své náklady pouze s pomocí příspěvků a dotací na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. H2: Zkoumanou chráněnou dílnu Gerlich Odry můžeme označit za efektivní. H3: Zkoumanou chráněnou dílnu Senza družstvo můžeme označit za efektivní. Efektivitu dílny posuzujeme na základě zhodnocení výsledků ukazatelů efektivnosti, finančního zdraví a plnění jejích vlastních cílů. Pokud dílna dosahuje přijatelných hodnot a své cíle plní, můžeme o ní prohlásit, že je efektivní úspěšná (problematika je vysvětlena v poslední kapitole teoretické části). V práci použijeme metodu pozorování při návštěvách a rozhovorech v chráněných dílnách a následně metody popisu. Pomocí analýzy budou zkoumány poskytnuté dokumenty a účetní výkazy dílen, kdy nejprve rozložíme zkoumaný jev efektivitu na jednotlivé oblasti

12 fungování dílny. Poté použijeme metodu měření výpočet vybraných ukazatelů. Hodnoty ukazatelů ohodnotíme pomocí srovnání, k verifikaci hypotéz nám pak bude nápomocná syntéza

13 TEORETICKÁ ČÁST 1 FENOMÉN ZDRAVOTNÍHO POSTIŽENÍ Obsahem první kapitoly je charakteristika pojmu osoba se zdravotním postižením, stručný náhled na změny v přístupu společnosti k těmto osobám a na vývoj pojmového aparátu, který je v této souvislosti používán. V práci nás zajímá především pracovní stránka života zdravotně postižených, proto se v dalším textu věnujeme ukotvení práva na zaměstnání v mezinárodních dokumentech i v české legislativě. V závěru kapitoly objasníme pojem ucelená rehabilitace, jejíž výraznou složkou je pracovní rehabilitace. Právě ta je pro osoby se zdravotním postižením prostředkem k získání pracovního uplatnění. 1.1 Osoba se zdravotním postižením Vývoj přístupu ke zdravotně postiženým a užívané pojmy Vnímání zdravotně postižených společností procházelo různými změnami a spolu s ním i pojmy, kterými byli tito lidé označováni. Ve 20. století jsme pak svědky snah o institucionalizaci pojmů souvisejících se zdravotně postiženými, jak ze strany různých mezinárodních organizací, tak na národní úrovni. Tyto snahy byly důležité pro získání vhodného aparátu, který by byl univerzálně platný a zároveň nebyl stigmatizující. Původně bylo postižení hodnoceno jednostranně jako důsledek vrozených či získaných vad či poruch. Obecně byla snaha poskytnout těmto obětem tragických událostí určitou kompenzaci za to, co je postihlo. 1 Hovořilo se o invaliditě, invalidech, defektech apod. Zásadní změna nastala rozšířením individuálního modelu invalidity o tzv. sociální model. Podle prvního z nich invalidita vzniká na základě zdravotního postižení jedince, kterému musí být poskytovány speciální sociální služby. Podle sociálního modelu však podstata problému spočívá spíše v neschopnosti společnosti odstranit bariéry bránící lidem se zdravotním postižením vést nezávislý život. Model zdůrazňuje integraci do zdravé společnosti. Celkové postavení postiženého pak vyplývá z obou z uvedených modelů. 2 Pod vlivem změny přístupu Světová zdravotnická organizace definuje a klasifikuje roce 1980 nové základní pojmy, označující funkční změny následkem zdravotního postižení: 3 Vada, porucha (Impairment) je jakákoliv ztráta nebo abnormalita psychické, fyziologické nebo anatomické stavby či funkce. Jde o vnější projev bez ohledu na skutečný dopad na funkční schopnosti postiženého či jeho začlenění do běžného prostředí. Podle klasifikace WHO se rozlišují např. poruchy intelektu, psychiky, řeči, sluchu, zraku, vnitřních orgánů, kostry, znetvořující poruchy aj. Postižení, disabilita, změněná schopnost (Disability) je jakékoli omezení nebo ztráta schopnosti vykonávat činnost způsobem nebo v rozsahu, který je pro člověka 1 VYSOKAJOVÁ, M. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 2000, s KOTRUSOVÁ, M. Politika zaměstnanosti ve prospěch zdravotně postižených v zemích Evropské unie v posledním desetiletí. 2002, s Dokument vydaný Světovou zdravotnickou organizací má název International Classifcation of Impairments, Disabilities, and Handicaps, neboli Mezinárodní klasifikace vad, postižení a znevýhodnění (VYSOKAJOVÁ, M. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 2000, s. 23)

14 považován za normální. Jedná se o funkční změny vyplývající z poruchy, metodou určení je funkční vyšetření. V klasifikaci WHO se rozlišuje např. disabilita v chování, v komunikaci, v pohybu, v péči o sebe apod. Znevýhodnění (Handicap) je omezení vyplývající pro daného jedince z jeho vady nebo postižení, které ztěžuje nebo znemožňuje, aby naplnil roli, která je pro něj (s přihlédnutím k jeho věku, pohlaví a sociálním a kulturním činitelům) normální. Handicap je funkcí vztahu mezi postiženým a jejich okolím. Handicap se nemusí vždy projevit. Záleží na tom, zda dochází ke střetu s kulturními, fyzickými nebo sociálními bariérami, které postiženým brání účastnit se normálního života. Handicap může vzniknout např. v orientaci, ve fyzické soběstačnosti, v pohyblivosti, v pracovním uplatnění apod. 4 Pojmy byly velmi kladně přijaty jako praktické a moderní a dokonce vstoupily s předstihem do legislativy některých zemí. K označení osoby se v posledních letech dává přednost před jinak přijatelným označením zdravotně postižený spojení osoba (člověk) se zdravotním postižením 5, aby byl odstraněn jakýkoliv možný negativní nádech. Je to důsledkem uplatňování nové zásady people first (nejprve lidé), tedy, že všichni jsme především lidé, s různými vlastnostmi, z nichž jednou může být i zdravotní postižení. Navrhuje se i pojem osoby se speciálními potřebami. Stejně tak se používá výraz nevidomý namísto slepý a neslyšící namísto hluchý. Přijatelný není ani výraz handicapovaný, protože stupeň handicapu závisí na funkci společnosti. Lékaři a další pracovníci ucelené rehabilitace přechází od pojmu pacient k pojmu klient, který je spojen s představou aktivnější osoby a rovnoprávnějšího vztahu. V následujícím textu budeme proto používat pojem osoba se zdravotním postižením a pro zestručnění zkratku OZP Typy postižení a počet osob se zdravotním postižením v České republice Pod pojmem zdravotní postižení si lidé většinou představují jeho jasné, viditelné projevy, např. osobu na invalidním vozíčku nebo mentálně retardované dítě. Zdravotním postižením se ale rozumí i různá onemocnění vnitřní, jako je např. diabetes, nemoci pohybového ústrojí, nemoci srdce aj. Zdravotní postižení tedy může být vrozené, nebo získané (nemocí nebo úrazem). Z hlediska typu postižení pak rozeznáváme tyto hlavní skupiny: 6 Tělesně (motoricky) postižení: Jedná se především o poruchy hybného ústrojí. Příčinami mohou být např. stav po cévní mozkové příhodě, následky poranění míchy, stavy po poranění mozku, amputace, dětská mozková obrna, muskulární dystrofie, poruchy růstu aj.) Zrakově postižení: nevidomí a slabozrací na podkladě úrazů i degenerativních onemocnění. Sluchová postižení: neslyšící a nedoslýchaví buď od narození, nebo v průběhu života. 4 VYSOKAJOVÁ, M. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 2000, s VOTAVA, J. a kolektiv, Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 2005, s VOTAVA, J. a kolektiv, Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. 2005, s

15 Postižení vnitřními chorobami (někdy označovanými jako civilizační nemoci): kardiaci, astmatici, osoby se selháváním ledvin, onkologičtí pacienti, diabetes aj. Mentální postižení (retardace): Od mládí existující snížené rozumové schopnosti různého stupně o známé (Downův syndrom) či neznámé příčině, autismus. Demence čili zrychlený úbytek rozumových schopností ve starším věku (Alzheimerova nemoc). Psychiatričtí pacienti: schizofrenie, endogenní deprese). Samostatné těžší poruchy řeči, často jsou kombinovány s jiným postižením. Kombinovaná a další postižení: nejčastěji se jako kombinovaná postižení uvádějí ta, kde se mentální postižení přidružuje k jinému, např. tělesnému či zrakovému. V tabulce pak vidíme příklady posuzování zdravotních postižení podle Mezinárodní klasifikace vad, postižení a znevýhodnění: Tabulka č. 1: Význam jednotlivých kódů mezinárodní klasifikace jazyková Porucha Disabilita Handicap v řeči sluchová ve slyšení v orientaci zraková ve vidění ve fyzické nezávislosti motorická v oblékání v pohyblivosti v chůzi psychologická v chování v integraci do společnosti Pramen: ŠŤASTNÝ, J. Aplikace individuálních přístupů v péči o zdravotně postižené. 1996, s. 19 Podle definice zdravotního postižení užívané v jednotlivých zemích se odhaduje počet zdravotně postižených na 5 až 19% celkové světové populace. Přesný statistický údaj o počtu OZP celkem a podle typu jejich postižení v České republice neexistuje, ačkoliv již od počátku 90. let se hovoří o nutnosti vytvoření databáze, která by sloužila jako podklad pro legislativní a další činnost v souvislosti s pomocí OZP v integraci do společnosti. Již v r o této potřebě hovoří Zpráva o situaci zdravotně postižených a nejnaléhavějších úkolech, které je třeba vyřešit 7, která uvádí počet OZP přibližně , z toho těžce postižených. Národní plán pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením 8 z r pak hovoří asi o občanech se zdravotním postižením v České republice. 7 Úřad vlády. Zpráva o situaci zdravotně postižených a nejnaléhavějších úkolech, které je třeba vyřešit [on line]. [cit ]. Dostupný na WWW: < http: /http://www.vlada.cz/files/rvk/vvzpo/zp1992.pdf/ /> 8 Úřad vlády. Národní plán pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. [on line]. [cit ]. Dostupný na WWW: </http://www.vlada.cz/assets/cs/rvk/vvzpo/dokumenty/npvp_2006.pdf/>

16 1.2 Vývoj pojmosloví v České republice a jeho ukotvení v české legislativě Od občana se změněnou pracovní schopností k osobě se zdravotním postižením Pojem občan se změněnou pracovní schopností byl do československých právních norem zaveden v 50. letech 20. stol. a úzce souvisel s dříve užívanými pojmy invalida a invalidní občan. Podle literatury 9 zabývající se vývojem pojmosloví v souvislosti s postiženými v České republice se pojmem invalidé začali označovat zdravotně postižení v legislativě nově vzniklého československého státu po r Invalidita byla rozlišována na invaliditu při pracovním úrazu a na invaliditu z obecných příčin. Pojem se používal v normách o pojištění a o odškodnění vzniklé invalidity. Nová definice byla stanovena s příchodem jednotného pojištění pro všechny socialistickým zákonem z r Za invalidu byl označen pojištěnec, u kterého došlo ke ztrátě či podstatnému poklesu výdělku jako důsledku trvale nepříznivého zdravotního stavu. Postupně byly prováděny změny upravující výši možného výdělku při invaliditě a také došlo k rozdělení invalidity na dva stupně plné a částečné. V r je definován pojem občan se změněnou pracovní schopností. 11 Hlavním důvodem vedoucím ke změně pohledu na pracovní schopnosti invalidů byla snaha o začlenění co nejvíce invalidních občanů do pracovního procesu, samozřejmě v rámci možností vyplývajících z jejich zdravotního stavu. 12 Nutno říci, že pojem občan se změněnou pracovní schopností (dále jen občan se ZPS) byl českým unikátem. V právních úpravách ostatních zemí tento pojem splývá s pojmem občan invalidní. V České republice se zachoval až do r V poslední právní normě, kde se pojem vyskytoval, zněla jeho definice takto: Občanem se změněnou pracovní schopností je občan, který má pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav podstatně omezenou možnost pracovního uplatnění, popřípadě přípravy k pracovnímu uplatnění; občany se změněnou pracovní schopností jsou též poživatelé důchodů podmíněných dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem, pokud jim zachovaná pracovní schopnost dovoluje pracovní uplatnění nebo přípravu pro toto uplatnění. Občan se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením je občan, který má mimořádně omezenou možnost pracovního uplatnění včetně přípravy k němu a může se uplatnit jen ve zcela úzkém okruhu zaměstnání, popřípadě v zaměstnání za mimořádně upravených pracovních podmínek. 13 Problémem bylo, že ve skupině občané se ZPS byli zahrnuti i ti, jejichž postižení neovlivňovalo jejich postavení na trhu práce, ani výkon jejich profese. Občané se ZPS byly v mnoha případech lidé s minimálními obtížemi. Mnoho uživatelů invalidního důchodu nemělo statut ZPS, znamenalo to, že nejsou práce schopni, a stát se tak necítil povinen starat 9 SPIRIT, M. Občané se změněnou pracovní schopností v obchodních organizacích.1993, s Jednalo se o zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění. 11 Zákonem č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení. 12 Československo se o zapojení invalidů do pracovního procesu snažilo již od konce druhé světové války, kdy se potýkalo s výrazným nedostatkem pracovní síly jako důsledku válečných útrap. V 50. letech šlo o neustále se zvyšující potřebu státu v oblasti zdrojů pracovních sil, které měly provést přestavbu národního hospodářství na socialistické. 13 Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů ( 21) - zrušen

17 se o naplnění jejich práva na zaměstnání. Termín ZPS je problematický také proto, že vymezuje osoby s postižením negativně. Jedním z hlavních důvodů ke změně pojmosloví v legislativě byla neslučitelnost s pojmoslovím Evropské unie. V roce 2004 začíná platit nový zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 14, který nahrazuje pojem občan se změněnou pracovní schopností a občan se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením pojmem osoba se zdravotním postižením. Osoba se zdravotním postižením je pak definována následovně: Za osoby se zdravotním postižením jsou automaticky uznány fyzické osoby, které jsou:... orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (dále jen osoby s těžším zdravotním postižením), orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními. 15 Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením v závislosti na přiznaném plném či invalidní důchodu, dokládá fyzická osoba potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Na vlastní žádost jsou pak osobami se zdravotním postižením ty osoby, které jsou:... rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (dále jen osoby zdravotně znevýhodněné ) Pojem invalidita v současné české legislativě S pojmem osoba se zdravotním postižením těsně souvisí pojem invalidita. Invaliditu (plnou či částečnou) definuje Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění a na jejím základě přiznává plný či částečný invalidní důchod: Pojištěnec je plně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu: o poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti 17 nejméně o 66 % o je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek. 18 Pojištěnec je částečně invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu: o poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %... o jestliže mu dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav značně ztěžuje obecné životní podmínky Dále jen jako zákon o zaměstnanosti. 15 Zákon o zaměstnanosti, Zákon o zaměstnanosti, Za soustavnou výdělečnou činnost se považuje činnost vykonávaná tak, že výdělek z ní je stálým zdrojem příjmu, a to i když tato činnost nezakládá účast na důchodovém pojištění. 18 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,

18 Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se podle zákona považuje... nepříznivý stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. 20 Při určování poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti pojištěnce se vychází z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat práce odpovídající zachovaným tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k výdělečným činnostem, které vykonával předtím, než k takovému poklesu došlo, a k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem; přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující schopnost výdělečné činnosti pojištěnce, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován, a schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával. 21 Plnou i částečnou invaliditu posuzují lékaři okresních správ sociálního zabezpečení, příslušných podle místa trvalého pobytu posuzovaného občana, při zjišťovacích a kontrolních lékařských prohlídkách. Musí přitom vycházet z lékařských zpráv a posudků vypracovaných odbornými lékaři o zdravotním stavu občanů. K prokázání plné invalidity pro účely zaměstnávání těchto osob slouží rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání plného invalidního důchodu nebo o uznání plné invalidity, není-li důchod přiznán z důvodu nesplnění potřebné doby pojištění, anebo potvrzení České pošty o vyplácení důchodu Osoba zdravotně znevýhodněná Osobou se zdravotním postižením je i osoba zdravotně znevýhodněná, kterou definuje zákon o zaměstnanosti takto: Za zdravotně znevýhodněnou osobu se považuje fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. 22 Jde o osoby, které nejsou poživateli plného ani částečného invalidního důchodu. Mají lehčí zdravotní postižení, které nezpůsobuje ani 33 % pokles schopnosti soustavné výdělečné činnosti. Přesto tito lidé mohou potřebovat podporu na trhu práce. Podle předchozí právní úpravy se jednalo o osoby se změněnou pracovní schopností (bez invalidního důchodu). Skutečnost, že je osobou zdravotně znevýhodněnou, dokládá fyzická osoba rozhodnutím úřadu práce. 20 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Způsob posouzení a procentní míra poklesu soustavné výdělečné činnosti jsou stanoveny v příloze č. 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Součástí této vyhlášky je i okruh zdravotních postižení umožňujících soustavnou výdělečnou činnost jen za zcela mimořádných podmínek ( v příloze č. 3 této vyhlášky, např. úplná i praktická nevidomost obou očí, amputační ztráta obou dolních nebo obou horních končetin, střední mentální retardace) a okruh zdravotních postižení značně ztěžující obecné životní podmínky (v příloze č. 4 této vyhlášky). 22 Zákon. o zaměstnanosti,

19 Pro názornost uveďme následující schéma: Graf č. 1: Kdo je osobou se zdravotním postižením Osoby se zdravotním postižením Osoby plně invalidní = osoby s těžším zdravotním postižením Osoby částečně invalidní Osoby zdravotně znevýhodněné Pramen: vlastní konstrukce na základě zákona o zaměstnanosti Vzhledem k tomu, že zdravotní stav není neměnný a může se měnit i kvalifikace zdravotně postižené osoby, stanovuje lékař Okresní správy sociální zabezpečení (OSSZ) podle individuální situace posuzované osoby kontrolní lékařskou prohlídku, při které se zdravotní stav a pracovní potenciál znovu posoudí. Kontrolní lékařskou prohlídku mohou OSSZ provést např. i z podnětu úřadů práce. 1.3 Zakotvení práv zdravotně postižených osob Často se setkáváme s názorem, že úroveň společnosti se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své nejslabší členy. Ve 20. a 21. století můžeme konstatovat zlepšení přístupu k postiženým, což lze deklarovat snahou o formální ustanovení jejich práv v mezinárodním i národním měřítku. Pod vlivem událostí 20. století vznikla v jeho průběhu řada mezinárodních dokumentů deklarujících obecně lidská práva. Některé z nich obsahují ustanovení o zranitelných skupinách obyvatelstva, avšak práva zdravotně postižených osob začala být výslovně deklarována až od 70. let 20. století. Od této doby je patrné úsilí o vytvoření speciálních dokumentů, které by akcentovaly skutečnost, že lidská práva zdravotně postižených musí být chráněna a prosazována prostřednictvím mezinárodních dokumentů, zákonů, smluv i programů. Je to především díky tomu, že mezinárodní společenství nabyla přesvědčení, že práva postižených nejsou dostatečně naplňována a tyto osoby jsou diskriminovány. Postižení trpí často fenomény jako jsou např. zanedbání, nevědomost, zaujatost a falešné předsudky, stejně jako vyloučení, odlišování nebo segregace. Ty jim pak zabraňují realizovat na stejné úrovni s ostatními svá lidská práva Ukotvení práva na zaměstnání v mezinárodních dokumentech Oblast zaměstnávání je jednou z těch, kde se diskriminace z důvodu zdravotního postižení vyskytovala vždy a velmi výrazně. Ve většině zemí je míra nezaměstnanosti u zdravotně postižených dvakrát až třikrát vyšší ve srovnání s ostatními. To je způsobeno zejména negativním dopadem tržních sil v demokraticky fungujících společnostech. Povinností státu vůči handicapovaným občanům (podle mezinárodních dokumentů) je přijmout příslušná opatření ke zmírnění nebo překování těchto negativních důsledků a k odstranění překážek integrace

20 Proto zaznamenáváme snahu řady organizací o formulování doporučení státům, jaká opatření mají v této oblasti přijmout. Jmenujme nejvýznamnější z organizací: Organizace spojených národů (OSN) a její sdružené organizace a orgány, Mezinárodní organizace práce (ILO), Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu (UNESCO), Světová zdravotnická organizace (WHO), Rehabilitation International (RI) nebo Disabled Peoples International (DPI) 23. Literatura 24 uvádí, že první mezinárodní konference o legislativě týkající se zdravotně postižených osob byla pořádána organizací Rehabilitation International v roce 1971 v Římě. Závěry a doporučení této konference svým významem ovlivnily další legislativní vývoj v oblasti ochrany práv zdravotně postižených. Účastníci konference se shodli na tom, že hlavní odpovědnost za rozvoj a poskytování rehabilitačních služeb pro všechny osoby s fyzickým i mentálním postižením nesou vlády jednotlivých států. Každá země by měla přijmout takové zákony, které budou chránit práva všech zdravotně postižených osob a zajistí poskytování vzdělávacích, lékařských, sociálních služeb a služeb v oblasti zprostředkování zaměstnání, které těmto osobám umožní využívat svých práv a plně rozvíjet své schopnosti. Podívejme se nyní na přijímané dokumenty z hlediska zaměstnávání zdravotně postižených, tak jak to uvádí odborná literatura 25. V roce 1975 je na půdě OSN přijat další významný dokument, Deklarace práv zdravotně postižených osob, ve které je kladen zvláštní důraz na právo postižených získat a udržet si zaměstnání odpovídající jejich schopnostem, nebo vykonávat jinou užitečnou, produktivní výdělečnou činnost. O právu na zaměstnání hovoří i Evropská sociální charta, která v části I. Čl. 15 stanoví, že Osoby zdravotně postižené mají právo na přípravu k výkonu zaměstnání a na profesní a sociální readaptaci, bez ohledu na původ a povahu jejich postižení. V části II. je pak toto právo dále specifikováno s ohledem na povinnost signatářských států vytvořit nezbytné záruky pro jeho účinné uplatnění. V podobném duchu hovoří Charta základních sociálních práv pracovníků nebo Doporučení přijímané Mezinárodní organizací práce, např. Doporučení o pracovní rehabilitaci zdravotně postižených (č.99), které bylo přijato již v roce V roce 1983 Mezinárodní organizace práce přijímá Úmluvu č. 159 o pracovní rehabilitaci 26 a zaměstnávání zdravotně postižených. Jejím cílem bylo zajištění stejných příležitostí a stejného zacházení všem zdravotně postiženým v souvislosti s výkonem zaměstnání. Možnost získání vhodného zaměstnání či udržení stávajícího je účelem pracovní rehabilitace. Povinností každého členského státu pak je vhodnou vnitrostátní politikou tuto rehabilitaci provádět, včetně vyškolení specializovaných poradců pro pracovní rehabilitaci. Na Světové konferenci o lidských právech, uspořádané v roce 1993 ve Vídni, byl připraven návrh Standardních pravidel pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, které následně schválilo Valné shromáždění OSN. Ačkoli Pravidla nejsou právně závazná, organizace doufají, že pokud budou aplikována velkým počtem států, stanou se mezinárodním 23 RI možno přeložit jako Mezinárodní organizace pro rehabilitaci, DPI jako Mezinárodní organizace postižených osob vlastní překlad. 24 VYSOKAJOVÁ, M. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 2000, s VYSOKAJOVÁ, M. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. 2000, s , 35-37, citace uváděné v této kapitole jsou převzaty ze jmenované publikace. 26 Pracovní rehabilitace je proces podpory osoby se zdravotním postižením v její snaze nalézt pracovní uplatnění. Může zahrnovat poradenství, vzdělávání, vyhledávání potenciálních zaměstnavatelů aj

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová

Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením. Mgr. Jana Kvasnicová Rovný přístup k zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením Mgr. Jana Kvasnicová Obsah Rovné zacházení a zákaz diskriminace Antidiskriminační zákon Pojem zdravotního postižení Pojem diskriminace Ochránce

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

SEZNÁMENÍ S ICF. Vážné zdravotní postižení: definice pomocí icf Téma 1

SEZNÁMENÍ S ICF. Vážné zdravotní postižení: definice pomocí icf Téma 1 SEZNÁMENÍ S ICF Vážné zdravotní postižení: definice pomocí icf Téma 1 V posledních letech se pohled na postižení mění, a to má za následek uznání stejných práv, stejně jako potenciálu a schopností osob

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE. úvodní informace + cvičení 1

Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE. úvodní informace + cvičení 1 Z0027 GEOGRAFICKÁ ANALÝZA TRHU PRÁCE úvodní informace + cvičení 1 19. září 2013 Základní informace vyučující: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc. cvičící: Mgr. Pavlína Zrůstová, Mgr. Martin Erlebach přednáška:

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný

Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče. MUDr. Jan Šťastný Některé problémy v oblasti zdravotně sociální péče MUDr. Jan Šťastný Typy zdravotně sociální péče (včetně systému Hospic) Druhy zdravotně sociální péče obecně Zdravotně sociální lůžka Zvláštní typy ambulantní

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

UCELENÁ REHABILITACE. MUDr. Jan Šťastný

UCELENÁ REHABILITACE. MUDr. Jan Šťastný UCELENÁ REHABILITACE MUDr. Jan Šťastný srpen 2005 CESTY K REALIZACI STŘEDOVÉHO MODELU I. Definice a plošné zajištění solidárně hrazené péče. II. Třístupňová garance péče. III. Řízená péče. IV. Ucelená

Více

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE Jan Šiška 1 Evropský kontext zaměstnávání osob s postižením Zaměstnávání osob s postižením patří mezi priority Evropské unie. Antidiskriminační

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS).

Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Česká správa sociálního zabezpečení Na úrovni České správy sociálního zabezpečení jako nositele sociálního pojištění působí úsek lékařské posudkové služby (LPS). Ve vymezeném rozsahu je ČSSZ svěřen také

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení

Návrh. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle k provedení zákona č... Sb., o specifických zdravotních službách: 1 Úvodní ustanovení Návrh VYHLÁŠKA ze dne. kterou se stanoví organizace, obsah a rozsah pracovně lékařských služeb, okruh poskytovatelů poskytujících pracovně lékařské služby podle zařazení prací do kategorií Ministerstvo

Více

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy.

Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. Objednat si jí můžete (pouze na CD) na sekretariátě ORFEUS. Zde uvádíme obsah příručky a text předmluvy. OBSAH Předmluva... Poděkování... Fáze procesu... Přípravná fáze - Předkontaktní... Předkontaktní

Více

VYHLÁŠKY. ze dne 2017,

VYHLÁŠKY. ze dne 2017, N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2017, kterou se stanoví závazný vzor potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a závazný vzor potvrzení

Více

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696

Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Příloha usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 696 Vyjádření Vlády České republiky k návrhu Veřejné ochránkyně práv na zrušení ustanovení 4 nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Aktualizace projekce vývoje důchodového systému s ohledem na dříve schválené změny v posuzování invalidity

Aktualizace projekce vývoje důchodového systému s ohledem na dříve schválené změny v posuzování invalidity Aktualizace projekce vývoje důchodového systému s ohledem na dříve schválené změny v posuzování invalidity Popis změny Invalidní důchody jsou, co do objemu prostředků na výplatu, druhou nejvýznamnější

Více

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP

Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře. MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Zdravotně postižení příspěvek na péči Příspěvek z praxe odborného lékaře MUDr. Petr Krawczyk Ortopedicko-protetická společnost ČLS JEP Představení přednášejícího MUDr. Petr Krawczyk LF UP v Olomouci Atestace

Více

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA

KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA KDY A JAK ŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD PRÁVA A POVINNOSTI OBČANA 1. Co je invalidní důchod, kdo, kdy a kde o něj může žádat Invalidní důchod (ID) je jedním z důchodů poskytovaných státem z důchodového pojištění

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN

PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN PODNĚT K ŘEŠENÍ SITUACE ŽIVOTA OSOB S PAS A JEJICH RODIN VLÁDNÍ VÝBOR PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OBČANY PRAHA - 4. 12. 2015 ZPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ ZADÁNÍ VVZPO ZE DNE 9. ČERVNA 2015 2 OBSAH PODNĚTU Úvod Oblasti

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí

145/1988 Sb. VYHLÁŠKA. ministra zahraničních věcí 145/1988 Sb. VYHLÁŠKA ministra zahraničních věcí ze dne 18. srpna 1988 o Úmluvě o závodních zdravotních službách (č. 161) Dne 26. června 1985 byla na 71. zasedání generální konference Mezinárodní organizace

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_238_VES_18 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku)

Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962

Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Neoficiální pracovní překlad Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 118 o rovnosti nakládání s cizinci a vlastními státními příslušníky v sociálním zabezpečení, 1962 Generální konference Mezinárodní organizace

Více

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech 5.17.8.7. Odpovědnost zaměstnavatele za škodu při pracovních úrazech http://www.guard7.cz/nabidka/lexikon-bozp/pracovni-urazy-a-nemociz-povolani/odpovednost-zamestnavatele-za-skodu-pri-pracovnichurazech

Více

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace Novela zákona o zaměstnanosti, přijatá zákonem č. 375/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2008 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní norma, pramen

Více

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí

Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí Zdravotní způsobilost členů jednotek SDH obcí S účinností od 1.ledna 2004 bude pro posuzování zdravotní způsobilosti členů jednotek SDH obcí nebo členů SDH podniků, kteří vykonávají službu v těchto jednotkách

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

Bolest a ztížení společenského uplatnění a náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 276/2015 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda nařizuje podle 271c odst. 2 zákona č.

Více

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D.

Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle 2958 občanského zákoníku) D. Technická část Zdravotní stav poškozeného po úrazu, nemoci nebo jiném poškození

Více

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená

2 (1) Bolest a ztížení společenského uplatnění se hodnotí v bodech. Počty bodů pro ohodnocení a) bolesti pro jednotlivá poškození zdraví způsobená Strana 3506 Sbírka zákonů č. 276 / 2015 Částka 113 276 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. října 2015 o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání Vláda

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Právní úprava především zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Důležité dokumenty: - Strategie obnovy a rozvoje EU (pro období 2001 2010) tzv. Lisabonská strategie - Národní akční

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Karel Rychtář (AZZP ČR) Ostrava, 15.9.2014 OP LZZ, CZ.1.04.5.1.01/77.00003 PPS pilotní kurz legislativa 1. Úvod 2. Osoba se zdravotním postižením

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Právní úprava zaměstnávání osob se zdravotním postižením Ekonomika nebo charita? JUDr. Jan Hutař Základní předpisy Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Vyhláška č. 518/2004 Sb.,kterou se provádí zákon

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP

ŠKOLENÍ BOZP. Aktuální stav v oblasti BOZP ŠKOLENÍ BOZP Aktuální stav v oblasti BOZP Ing. Jan Romaněnko Svazový inspektor bezpečnosti práce ČMOS PŠ pro Českou republiku OZO v prevenci rizik č. ROVS/2548/PRE/2013 Člen skupiny expertů BOZP při ČMKOS

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2008/0140(CNS) 19. 12. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 23-34 Návrh stanoviska Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Provádění

Více

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění

Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění Příloha č. 1 vyhlášky MZ ČR č. 385/2006, Sb., o zdravotnické dokumentaci aktuální znění MINIMÁLNÍ OBSAH SAMOSTATNÝCH ČÁSTÍ ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE 1. INFORMACE ZE ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE VEDENÉ LÉKAŘEM

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

MUDr. Pavel Maršálek KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Prezentace je to temná, ale vidíte to světélko, to je naděje.

MUDr. Pavel Maršálek KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Prezentace je to temná, ale vidíte to světélko, to je naděje. MUDr. Pavel Maršálek KZ a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Prezentace je to temná, ale vidíte to světélko, to je naděje. Otázka priorit Základní lidské potřeby z pohledu kognitivně behavoriálního

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele Bílá pole označují text,

Více

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením

Co může projekt Rehabilitace-Aktivace-Práce přinést účastníkům? Cílové skupiny osoby částečně a plně invalidní, osoby se zdravotním postižením Svaz průmyslu a dopravy je partnerem projektu EQUAL II Rehabilitace- Aktivace-Práce. Projekt "Rehabilitace-aktivace-práce", ve kterém je náš svaz aktivně zapojen, je jedním z projektů, který je realizován

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče

N á v r h. Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči. Příloha Status klienta dlouhodobé péče N á v r h Věcný záměr zákona o dlouhodobé zdravotně - sociální péči Příloha Status klienta dlouhodobé péče Vymezení dlouhodobé péče a jejích klientů Dlouhodobá péče je spektrem kombinovaných zdravotních

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část IV. Odůvodnění Obecná část 1.1 Název Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u

Více

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ?

JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? JAKÉ MÁM MOŽNOSTI, POKUD MĚ NEVEZMOU ANI NA ODVOLÁNÍ? 1. Studium na vyšší odborné škole Nabídka dalšího vzdělávání formou vyššího odborného studia je opravdu široká, je dobré mít přihlášku na některé VOŠ

Více