6.12 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.12 Dějepis. 6.12.1 Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 6.12 Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP ZV. Předmět integruje vybrané tématické okruhy průřezových témat: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova z RVP ZV. Žák je veden k pochopení dějinných procesů, které ovlivňovaly a ovlivňují vývoj lidské společnosti. Důraz je kladen na rozvoj historického vědomí a historické kultury Záměrem výuky je podat ucelený obraz vývoje společnosti od jejího počátku do konce historického vědomí a historické kultury Záměrem výuky je podat ucelený obraz vývoje společnosti od jejího počátku do konce dvacátého století s důrazem na národní dějiny. Výklad dějin se soustředí na hledání souvislostí a vzájemných vztahů převážně v evropském kontextu, též nacházení paralel k dějinám českého státu. Vyučovací předmět dějepis chce vytvářet ucelený obraz světa. Časové vymezení předmětu: Týdenní časová dotace: prima: 2 hodiny sekunda: 2 hodiny tercie: 2 hodiny kvarta: 2 hodiny Organizační vymezení předmětu: Základní výukovou formou výuky je výklad, je kombinován s dalšími metodami. Pravidelnou součástí v každém ročníku jsou exkurze, v posledním ročníku přednáška s pamětníkem. Celý cyklus je završen celoročním projektem Praha historická i současná s exkurzí. Žáci se účastní školního kola dějepisné olympiády, výherci postupují do okrskového kola, popř. dále. Výchovné a vzdělávací strategie Budeme realizovat následující výchovné a vzdělávací strategie k naplnění klíčových kompetencí žáků: Kompetence k učení při realizaci záměrů vede učitel žáka k využívání různých informačních zdrojů dle jeho nabídky (encyklopedie, specifické - muzeum) učitel vede žáka k účasti na různých formách poznávání, např. besedy, přednášky učitel zadává žákům referáty na dané téma Kompetence k řešení problémů učitel využívá individuální schopnosti jednotlivých žáků a vede je k originálnímu řešení problémů učitel vede žáky k hledání mezipředmětových vztahů učitel vede žáky k vlastní prezentaci svých prací 155

2 učitel vede žáky k účasti na soutěžích a olympiádách Kompetence komunikativní učitel vede žáky k vlastní prezentaci svých prací učitel vede žáky k užívání odborného pojmosloví při prezentaci vlastní práce učitel připravuje podmínky pro práci ve skupinách Kompetence občanské učitel vytváří podmínky pro veřejné prezentace (DOD ) Kompetence sociální a personální učitel začleňuje žáky do skupin, v nichž podporuje komunikaci a kooperaci učitel vede žáky k odpovědnosti za svoji práci ve skupině učitel vede žáky k hodnocení vlastní práce i práce ostatních 156

3 Tematické okruhy Vyučovací předmět: Ročník: Dějepis prima Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT charakterizuje potřebnost seznamování se s minulostí rozpozná základní typy historických pramenů objasní význam uchovávání archivních materiálů objasní základní principy měření času, orientuje se na časové ose charakterizuje život pravěkých lovců a sběračů, jejich materiální a duchovní kulturu objasní význam zemědělství, dobytkářství a zpracování kovů pro lidskou společnost uvede příklady archeologických kultur na našem území Úvod do studia dějepisu Pravěk EV ekosystémy, základní podmínky života rozpozná souvislosti mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací porovná formy vlády a postavení společenských skupin v jednotlivých státech uvede nejvýznamnější typy památek, které se staly součástí světového kulturního dědictví demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci vysvětlí podstatu antické demokracie Starověký Egypt Starověká Mezopotámie Starověká Fénicie, Kanaán a starý Izrael Starověká Indie Starověká Čína Kočovné národy Asie Starověké Řecko principy demokracie - jsme Evropané - etnický původ EV - základní podmínky života - principy demokracie 157

4 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci vysvětlí zrod křesťanství a souvislost s judaismem Starověký Řím jsme Evropané etnický původ principy demokracie 158

5 Vyučovací předmět: Ročník: Dějepis sekunda Výstup Učivo PT / TO rozliší vymezení středověku ve vazbě na rozdíly v evropském vývoji vymezí specifické rysy raného středověku charakterizuje kořeny odlišného vývoje západní a východní Evropy srovná odlišný charakter raně středověké společnosti zhodnotí význam křesťanství a jeho hodnot pro vytváření evropské společnosti Dějiny středověku, periodizace Raný středověk, vznik prvních středověkých států Byzantská říše, Arabové a jejich výboje Asie v raném středověku Křesťanství a církev v raném středověku charakterizuje vznik a rozpad Franské říše jako klíčový okamžik konstituování mapy Evropy Franská říše charakterizuje mezinárodní kulturně-politické vazby prvních států a jejich politické, společenské a ekonomické vlastnosti vysvětlí počátky české státnosti ve vazbě na vývoj střední Evropy První státní útvary na našem území Rozmach Velkomoravské říše Počátky českého státu, Přemyslovci 159

6 posoudí společné rysy vzniku raně středověkých států zhodnotí význam expanzivních tendencí a obrany proti nim pro vývoj Evropy Uhry a Slovensko v raném středověku Vznik a rozmach Kyjevské Rusi Státy jižních Slovanů Vznik států ve střední Evropě Normanské výboje Vznik středověké Anglie a Francie posoudí rozpory mezi křesťanským a muslimským pojetím světa, náboženské a kulturní bariéry Křížové výpravy vysvětlí principy fungování feudální společnosti a ekonomiky, posoudí jejich klady a zápory v historickém vývoji Společnost a hospodářství v Čechách v období raného středověku Vrchol českého státu v raném středověku rozpozná rysy románské kultury jakožto celoevropského kulturního typu Románská kultura vymezí distinktivní rysy přechodu od raného k vrcholnému středověku Vrcholný středověk, hospodářské a společenské proměny 160

7 zhodnotí vliv středověké ekonomiky a společnosti na krajinu a životní okomentuje historické důsledky kolonizace charakterizuje mocenské postavení našich zemí v evropském kontextu charakterizuje demografické proměny spjaté se vznikem měst zhodnotí anglo-francouzské soupeření jako klíčový hybný moment evropských dějin posoudí kulturní rozdíly mezi evropskými a asijskými etniky vymezí vývojové shody a rozdíly mezi Slovenskem a českými zeměmi rozpozná rysy gotické kultury jakožto celoevropského kulturního typu Život zemědělců, kolonizace, vznik měst a jejich význam Český stát za posledních Přemyslovců Růst významu středověkých měst Boj mezi Anglií a Francií o moc v západní Evropě Mongolský vpád do Evropy Slovensko v období vrcholného středověku Kultura vrcholného feudalismu, gotika EV Lidské aktivity a problémy životního politickém životě EV Lidské aktivity a problémy životního 161

8 zhodnotí přínos lucemburské vlády pro mezinárodněpolitické postavení našich zemí vysvětlí vliv evropských snah o reformu církve na naši společnost zhodnotí význam činnosti Jana Husa kriticky zhodnotí klady a zápory husitského hnutí, dopad na další vývoj našich zemí posoudí mocenské mechanismy uvnitř státu zhodnotí mezinárodně politické úsilí J. z Poděbrad posoudí historický význam turecké expanze pro vývoj východní Evropy a Malé Asie srovná kulturní rozdíly zhodnotí význam reconquisty a okomentuje kulturní přínos arabského etnika v Evropě Český stát za vlády Lucemburků Česká společnost v předhusitské době Mistr Jan Hus, jeho působení a význam; počátky husitství Husitská revoluce Následky husitské revoluce, husité na Slovensku Český stát v době Jiřího z Poděbrad Vpád Turků do Evropy, zánik Byzance Vznik španělského království politickém životě politickém životě 162

9 srovná středověký a renesančně-humanistický postoj ke světu vyloží principy fungování stavovského státu vymezí klíčové rysy asijského a evropského středověku zhodnotí význam objevů a jejich důsledků pro rozvoj evropské ekonomiky a společnosti posoudí motivy reformačního hnutí a vliv na jednotlivé evropské země zhodnotí motivy a záměry protireformace okomentuje odraz mocenských změn ve veřejném životě a společnosti charakterizuje vazby mezi evropskou a českou kulturou, zdůrazní domácí specifika zhodnotí dopad turecké expanze na vztahy mezi evropskými státy Renesance a humanismus Český stát za vlády Jagellovců Asijské země na sklonku středověku Zámořské objevy Pokroky ve výrobě a obchodu Reformace ve střední Evropě Evropské státy a šíření reformace Evropská kultura v 16. stol. a počátky protireformace Nástup Habsburků na český trůn Česká kultura 16. století Útoky Turků a obrana proti jejich výbojům politickém životě politickém životě 163

10 posoudí prostředky sloužící k centralizaci panovnické moci zhodnotí důvody nizozemského odboje charakterizuje motivaci k protihabsburským postojům zhodnotí důvody českého odboje Sjednocení ruského státu a jeho vítězství nad Tatary Nizozemský odboj proti španělské nadvládě Obrana proti Habsburkům v západní Evropě Boj českých stavů proti habsburským panovníkům analyzuje příčiny války, zasadí je do evropského kontextu Třicetiletá válka posoudí roli našich zemí v třicetileté válce charakterizuje klíčové procesy transformace ekonomiky a společnosti v Anglii 17. století kriticky zhodnotí klady a zápory kulturního střetu České země a Slovensko za třicetileté války Počátky kapitalismu v Anglii První období koloniálního vykořisťování 164

11 Vyučovací předmět: Ročník: Dějepis tercie Výstup Učivo PT / TO zhodnotí význam dobových objevů pro další rozvoj vědních oborů definuje distinktivní rysy feudalismu a kapitalismu zhodnotí dopad přechodu ke kapitalismu na společnost a životní objasní a zhodnotí podstatu absolutistického zřízení Zrod moderní vědy Přechod k průmyslové společnosti Absolutismus na evropském kontinentě EV Lidské aktivity a problémy životního rozpozná rysy barokní kultury jakožto celoevropského kulturního typu posoudí význam osvícenských idejí pro konstituování moderní Evropy kriticky posoudí dopad rekatolizace a germanizace na české země Baroko Osvícenství Habsburská monarchie a české země po třicetileté válce definuje specifika barokní kultury v Čechách a vliv rekatolizace a germanizace na českou kulturu zhodnotí klady a zápory systému osvícenského absolutismu Česká barokní kultura České země v období osvícenského absolutismu 165

12 kriticky zhodnotí klady a zápory kolonialismu srovná společnost a ekonomiku Asie a Evropy zhodnotí demokratický charakter americké revoluce a její myšlenkové zdroje charakterizuje politický systém USA jako vzor demokratického zřízení zhodnotí demokratický charakter francouzské revoluce a její myšlenkové zdroje posoudí význam občanských svobod jako klíčového prvku občanské společnosti posoudí klady a zápory Napoleonových aktivit a negativní dopad vídeňského kongresu na liberální, demokratické a národněosvobozenecké ideje zhodnotí dopad průmyslové revoluce na společnost a životní Evropský kolonialismus Asijské státy v 17. a 18. stol. Boj amerických osad za nezávislost Budování USA Velká francouzská revoluce Napoleonské války, vídeňský kongres Rozšíření průmyslové revoluce Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády Občan, občanská společnost a stát EV Lidské aktivity a problémy životního 166

13 zhodnotí význam dobových objevů pro další rozvoj vědních oborů - posoudí klady a zápory společensko-ekonomických teorií a jejich konkrétní dopad na vývoj Evropy charakterizuje proces sebeuvědomování evropských národů a prosazování jejich práv ve vazbě na ideje francouzského osvícenství a francouzské revoluce rozpozná rysy klasicistní a romantické kultury jakožto celoevropských kulturních typů analyzuje ideové kořeny boje za nezávislost posoudí dopad metternichovského absolutismu na společnost a ekonomiku analyzuje ideové kořeny národního obrození a souvislost s osvícenskými idejemi Rozvoj vědeckého poznání Utopický socialismus, marxismus Revoluční a národně osvobozenecké hnutí v Evropě Klasicismus a romantismus Boj za nezávislost v Latinské Americe Habsburská monarchie v 1. polovině 19. stol. České národní obrození, význam Občan, občanská společnost a stát 167

14 analyzuje ideové pozadí revolucí, okomentuje společné a rozdílné rysy zhodnotí další dopady průmyslové revoluce na společnost a životní analyzuje motivaci sjednocovacích snah a dopad sjednocení na další evropský vývoj zhodnotí význam oslabení osmanské moci pro národněosvobozenecký boj balkánských národů a jeho dopad na evropský vývoj Revoluce v Evropě Revoluce v českých zemích Rozmach průmyslové revoluce Sjednocení Itálie a Německa Rozklad osmanské říše EV Lidské aktivity a problémy životního charakterizuje povahu ruského systému vlády a pojmenuje příčiny zaostalosti Ruska v konfrontaci s poměry v západní Evropě Carské Rusko zhodnotí důvody války posoudí etický, společenský a ekonomický význam abolicionismu Občanská válka v USA Občan, občanská společnost a stát 168

15 charakterizuje specifika vývoje v Latinské Americe v konfrontaci s problémy evropských států okomentuje význam vytváření občanské společnosti zhodnotí způsob vyřešení tzv. východní otázky zhodnotí další dopady průmyslové revoluce na společnost a životní charakterizuje základní rysy dobové kultury a poukáže na její národní charakter zhodnotí společenské, ekonomické, kulturní a etnické postavení Slovenska definuje kořeny nacionálních konfliktů Změny v Latinské Americe Vznik Rakouska- Uherska Hospodářský, politický a kulturní vývoj u nás v letech Vývoj na Balkáně, berlínský kongres Změny v charakteru výroby a podnikání na přelomu století Česká kultura konce 19. a počátku 20. stol. Slovensko ve 2. pol. 19. a počátkem 20. stol. Národnostní problémy mezi českým a německým obyvatelstvem Občan, občanská společnost a stát EV Lidské aktivity a problémy životního Občan, občanská společnost a stát 169

16 systemizuje antagonismy mezi světovými velmocemi a okomentuje příčiny 1. světové války Velmoci na konci 19. století Mezinárodní vztahy v předvečer 1. světové války 170

17 Vyučovací předmět: Ročník: Dějepis kvarta Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT na příkladech demonstruje zneužití techniky a jeho důsledky rozpozná klady a nedostatky demokratických systémů zhodnotí postavení ČSR v evropských souvislostech a jeho vnitřní sociální, politické, hosp. a kulturní charakterizuje jednotlivé totalitní systémy, příčiny jejich nastolení v širších ekon. a politických souvislostech a důsledky jejich existence pro svět 1. světová válka a její politické, sociální a kulturní důsledky Nové politické uspořádání Evropy a úloha USA Vznik ČSR - její hospodářsko-politický vývoj, sociální a národnostní problémy Mezinárodně-politická a hospodářská situace ve 20. a 30. letech; totalitní systémy - komunismus, fašismus, nacismus - důsledky pro ČSR a svět Principy demokracie jako formy vlády Principy demokracie jako formy vlády Principy demokracie jako formy vlády 171

18 Očekávané výstupy Obsah učiva TO PT rozpozná destruktivní sílu totalitarismu a vypjatého nacionalismu na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv vysvětlí příčiny a důsledky vzniku bipolárního světa, uvede příklady střetávání obou bloků vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hosp. a vojenské spolupráce vysvětlí vznik totalitního systému u nás hosp., sociální a polit.vývoj, pokus o reformu, občanské iniciativy a průběh sametové revoluce 2. světová válka, holocaust; situace v našich zemích, domácí a zahraniční odboj, politické, mocenské a ekonom. důsledky války Studená válka, rozdělení světa do vojenských bloků reprezentovaných supervelmocemi; politické, hosp., sociální a ideologické soupeření Československo od únorového převratu do r. 1989, vznik ČR Principy demokracie jako formy vlády Principy demokracie jako formy vlády posoudí postavení rozvojových zemí prokáže základní orientaci v problémech současného světa Rozpad koloniálního systému, mimoevropský svět Problémy současnosti Věda, technika a vzdělání jako faktory vývoje 172

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

6.13 Dějepis. 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 6.13 Dějepis 6.13.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost z RVP G.

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Člověk a společnost Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem výuky dějepisu je: - rozvíjení zájmu o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství, utváření

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Vyučovací předmět dějepis se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. ročníku po 2 hodinách týdně. Výuka je zaměřena především na poznávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a společnost Dějepis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a společnost Dějepis Charakteristika předmětu V předmětu Dějepis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a společnost, oboru dějepis.

Více

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Dějepis. Charakteristika vyučovacího předmětu: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Dějepis vzdělávací oblasti Člověk a společnost stanovených RVP ZV. Na 2. stupni

Více

Dějepis vyšší gymnázium

Dějepis vyšší gymnázium Dějepis vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Dějepis vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost, která je vymezena v. Tato oblast využívá poznatky získané v základním

Více

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ

5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 5.5 DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŢENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 5.5.1 DĚJEPIS 5.5.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: DĚJEPIS ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Ţák pracuje s časovou osou (přímkou) rozliší základní historické prameny popíše vlastními slovy historické ilustrace

Více

4.4. Člověk a společnost

4.4. Člověk a společnost 4.4. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. Vzdělávání

Více

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 6.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis

Člověk a společnost. Předmět: Dějepis Člověk a společnost Předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ

13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 13. Učební osnovy DĚJEPIS, OBČANSKÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSTVÍ EVANGELICKÉ 1 DĚJEPIS Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a společnost. ŠVP - učební osnovy - Naše škola 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a společnost Vzdělávací oblast člověk a společnost v základním vzdělávání vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU DĚJEPIS Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva):

Více

Příloha ze dne 25. 6. 2012

Příloha ze dne 25. 6. 2012 Příloha ze dne 25. 6. 2012 LABYRINT SVĚTA II ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM UHERSKÉ HRADIŠTĚ Úprava k 1. 9. 2012 Podpis ředitele školy: Obsah Změny v kapitole 5. Učební

Více

Očekávané školní výstupy (kompetence)

Očekávané školní výstupy (kompetence) Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Dějepis Ročník: Prima Tématická oblast Pravěk Původ člověka Pravěký způsob obživy sběr a lov Přechod k zemědělství Pravěké obrazárny Etapy

Více

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia

Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Nabídka volitelných předmětů pro žáky vyššího stupně gymnázia Příloha školních vzdělávacích programů: Škola s dobrým výhledem (čtyřleté

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP

KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP KONCEPČNÍ PODKLADY K TVORBĚ ŠVP Učebnicová sada Moderní dějiny pro střední školy je koncipována tak, že naplňuje primárně požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (dále jen RVP G), ale také

Více

Příloha-volitelné předměty

Příloha-volitelné předměty Příloha-volitelné předměty Volitelné aktivity jsou na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně realizovány formou volitelných předmětů ve 3. a 4. ročníku a jim odpovídajících ročnících osmiletého studia. Tyto

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů

MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů MATURITNÍ TÉMATA 2012/2013 Teoretická zkouška z odborných předmětů 1. Kniha. Definice knihy, popis knihy, příprava knihy do tisku 2. Knihkupectví. Zařízení, vybavení, zabezpečení, služby, zaměstnanci,

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN

- 1 - Přílohy inovace ŠVP od 1.9.2010 Školní vzdělávací program Užitá fotografie a média UČEBNÍ PLÁN - 1 - PŘÍLOHA Č.1 UČEBNÍ PLÁN Název školy: Adresa školy: nám. 17.listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Zřizovatel: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 01 Karlovy Vary Název ŠVP: Užitá fotografie a média

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více