Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH"

Transkript

1 Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

2

3 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET Městský úřad Kutná Hora Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora Závěrečný dokument zpracovala a celý proces koordinovala: Bc. Barbora Nováková Tento materiál vznikl za metodické podpory pana Michala Polesného z Centra komunitní práce Ústí nad Labem. Zpracování plánu je financováno z prostředků Města Kutná Hora.

4 Vážení občané, právě otevíráte 3. Komunitní plán města Kutná Hora. Tento plán navazuje na 2. Komunitní plán a určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území města v letech Je zaměřen na pět cílových skupin obyvatelstva, kterými jsou senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi a mládež, dále osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením a lidé ohrožení sociálním vyloučením a krizí. Cílem tohoto plánu je, aby bylo vytvořeno fungující prostředí, kde budou zmírněny dopady sociálního handicapu a lidé nebudou vyloučeni z běžného života společnosti. Poděkování patří všem, kdo se na tvorbě tohoto plánu podíleli, dále těm, kteří se aktivně zapojili do procesu konzultací, jejichž smyslem bylo, že se obyvatelé města, poskytovatelé služeb a další zájemci o problematiku sociálních a souvisejících služeb, vyjádřili k tomuto strategickému dokumentu. Spojením názorů a vyslovených potřeb občanů uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů odborníků na způsob pomoci a podpory v sociální oblasti a zadavatele - města Kutná Hora, vznikl dokument, během jehož realizace v letech bude ověřena efektivita stávajících služeb a zajišťování potřeb občanů. Mgr. Dana Vepřková místostarostka města Kutná Hora

5 Vážení spoluobčané, do Vašich rukou a do zorného pole Vaší pozornosti se dostává 3. Komunitní plán města Kutná Hora. Navazuje na dva plány předešlé a z vlastní zkušenosti vím, že možná ani nevíte, že je a existuje. Vězte však, že jeho tvorbou, naplňováním a funkčností se zabývá pět skupin odborníků, které mapují, prožívají a realizují sociální problematiku osob všech věkových kategorií v Kutné Hoře a jejím okolí. Především jim patří naše poděkování, že zpracovaly a předestřely před nás problémy, se kterými se v sociální oblasti potýkáme a také nástin možností a plánů jejich řešení do budoucích tří let. Snad se alespoň někteří z Vás nad komunitním plánem zastaví a přečtou si jej, i když jeho název zní poněkud odtažitě. Komunitní plánování je však tvořeno lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby a jsou vázáni nejen k sobě navzájem, ale také k místu, kde žijí (tolik definice). Proto i já doufám, že se více zamyslíte nad pojmy, jako je charita, sociální, dobrovolník, nezištnost a tíseň. Město, Kraj a Stát jsou jistě institucemi, na nichž leží ten největší díl odpovědnosti na tom, že cíle třetího Komunitního plánu budou realizovány. Pokud Vás však tato problematika nenechává klidnými, bezesporu si najdete cestičku, jak přiložit svou ruku k dílu. Přeji Vám všem i předkladatelům 3. Komunitního plánu, ať se cíle naplní a předsevzetí realizují. To je energie, která nás v našem snažení posouvá dále. Mgr. Ladislava Krčmářová členka Rady města KH za sdružení Šance pro KH předsedkyně sociální komise a členka komise bytové.

6 DOKUMENT 3.KPKH ZPRACOVALA KOORDINAČNÍ SKUPINA VE SLOŽENÍ: PhDr. Drahomíra Hurtová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Kutné Hoře Bc. Barbora Nováková referent sociálních věcí specialista na komunitní plán Zdeněk Jelínek manažer pracovní skupiny Josef Dytrych manažer pracovní skupiny Zdravotně postižení Mgr. Hana Vetešníková manažer pracovní skupiny osoby s mentálním a komb. postižením Ing. Josef Vavřinec manažer pracovní skupiny Rodiny s dětmi, děti a mládež RNDr. Robert Otruba manažer pracovní skupiny Osoby ohrožené soc. vyloučením a krizí ve spolupráci s členy jednotlivých pracovních skupin a za metodické podpory pana Michala Polesného z Centra komunitní práce Ústí nad Labem

7 OBSAH: Úvod ke 3. Komunitnímu plánu Kutná Hora Navrhované Cíle a Opatření 3.KPKH: Pracovní skupina SENIOŘI Pracovní skupina ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ Pracovní skupina OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina RODINY S DĚTMI A DĚTI A MLÁDEŽ Pracovní skupina OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A KRIZÍ Společné cíle Použité zkratky

8 ÚVOD KE 3. KOMUNITNÍMU PLÁNU MĚSTA KUTNÁ HORA V pořadí již 3. Komunitní plán města Kutná Hora dokument, který právě otevíráte, je strategickým plánem města v oblasti sociálních a souvisejících služeb. Je navržen pro období let 2014, 2015 a Navazuje na již dva zpracované a realizované komunitní plány města. Záměr zpracování 3.Komunitního plánu města Kutná Hora (dále jen 3. KPKH) byl schválen usnesením Zastupitelstva města č. 267/12 v prosinci Garantem tvorby 3.KPKH byla koordinační skupina komunitního plánu, odborné poradenství a metodickou podporu poskytl pan Michal Polesný z Centra komunitní práce z Ústí nad Labem. PODSTATA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ Proces komunitního plánování byl ve městě Kutná Hora zahájen již v roce Jedná se o moderní a vyspělou metodu, která dává možnost obyvatelům města zapojit se do samotného procesu plánování sociálních a souvisejících služeb v jejich regionu. Komunitním plánováním lze tedy označit způsob práce s potřebami občanů města, uživatelů služeb, možnostmi poskytovatelů, a to vše s ohledem na finanční zdroje. Komunitní plánování je ve městě Kutná Hora vnímáno jako jedna z klíčových aktivit rozvoje města, které chce vytvářet podmínky pro život občanů v oblasti kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních a souvisejících služeb. ZÁKLADNÍ PRINCIPY 3. KOMUNITNÍHO PLÁNU 1. Podpora a rozvoj kvality sociálních a souvisejících služeb dle potřeb občanů a místních podmínek. (podpora a rozvoj stávajících služeb, podpora rozvoje nových služeb) 2. Zvýšení informovanosti občanů a sociálních a souvisejících službách. 3. Snížení vzniku rizik sociálně patologických jevů. 4. Podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. 5. Podpora rozvoje komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb. PROCES TVORBY 3.KOMUNITNÍHO PLÁNU Dokument 3. KPKH je výsledkem společného plánování sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Kutná Hora. Na jeho tvorbě se podílelo pět pracovních skupin v čele se svými manažery: - pracovní skupina - pracovní skupina Zdravotně postižení - pracovní skupina Osoby s mentálním a kombinovaným postižením - pracovní skupina Rodiny s dětmi a děti a mládež - pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí Při tvorbě dokumentu byl respektován princip triády tzn., že se účastní všechny tři strany, kterých se poskytování sociálních služeb přímo dotýká, a to zadavatele, poskytovatelů a uživatelů těchto služeb. Celý proces řídila koordinační skupina a koordinátor komunitního plánování sociálních služeb. Zpracování plánu bylo plně hrazeno z rozpočtu města. Do procesu komunitního plánování jsou zapojeni prakticky všichni poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora.

9 V období leden květen 2013 byl zpracován Návrh 3.KPKH, který byl v připomínkovacím procesu konzultován s širokou skupinou politiků, odborníků, uživatelů a veřejností. Po zapracování připomínek byl dokument upraven do finální podoby. INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ Základem pro tvorbu 3. KPKH se staly tyto dokumenty: Sociálně demografická analýza a prognóza do roku 2030(autor: tým zpracovatelů pod vedením RNDr. Tomáše Kučery) SWOT analýzy jednotlivých pracovních skupin provedené v období leden-únor 2013 Akční plány jednotlivých pracovních skupin na rok 2013 Akční plán sociálního začleňování pro město Kutná Hora Základní demografické údaje popis regionu: Kutná Hora je okresní město ve Středočeském kraji a významná městská památková rezervace, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Celkový počet obyvatel městě Kutná Hora k : Číslo obce Název obce Počet obyvatel k Průměrný věk k celkem muži ženy celkem muži ženy Kutná Hora ,9 40,3 43,4 Tab.č.1 zdroj: Český statistický úřad Dle demografické analýzy věková struktura obyvatel kopíruje celorepublikový trend, tj. intenzivní demografické stárnutí, současně se však prodlužuje průměrná délka života mj. v důsledku rostoucí životní úrovně obyvatel. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude tedy v nejbližších letech nutné zaměřit se na řešení otázky seniorů, kteří patří mezi hlavní adresáty pomoci společnosti. Z hlediska národnostní struktury obyvatel je dle údajů z posledního sčítání lidu podíl české národnosti v Kutné Hoře téměř 96%. Nejpočetnější národnostní menšinou jsou slovenští obyvatelé (338, tj. 1,6 %). Sociálně demografická analýza mj. upozorňuje na silně podhodnocená data týkající se romské menšiny, k níž se v roce 2001 oficiálně přihlásilo pouze 15 občanů (tj. 0,1 %). V souvislosti s řešením otázky romského etnika je jednou z priorit města udržitelný rozvoj městské části Neškaredice, která je z městských částí Kutné Hory nejvíce ohrožena sociálním vyloučením a dalšími sociopatologickými vlivy. Na základě průzkumu žije ve městě Kutná Hora cca sociálně vyloučených a to převážně v již zmíněné lokalitě Neškaredice, a také na městských i soukromých ubytovnách. Řešením sociálního vyloučení těchto obyvatel města se intenzivně zabývá od roku 2010 Agentura pro sociální začleňování, která je nástrojem vlády ČR. Základem činnosti Agentury pro sociální začleňování je Lokální partnerství Kutná Hora. V jeho rámci dochází k pravidelnému setkávání zástupců obce, veřejné správy, škol a neziskových organizací, kteří se angažují v procesech sociálního začleňování. Protože se některé cíle Strategického plánování Lokálního partnerství prolínají s cíli pracovní skupiny komunitního plánování

10 Osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí, mělo by Lokální partnerství s Komunitním plánováním města Kutná Hora do budoucna úzce spolupracovat, a to především formou pravidelných konzultací s koordinační skupinou. Školství a vzdělanost Město Kutná Hora je v oblasti školství zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřské školy, která slučuje 8 mateřských škol. Dále je město zřizovatelem čtyř základních škol. Jsou to ZŠ Jana Palacha, ZŠ Kremnická (Žižkov), ZŠ Kamenná stezka a ZŠ T. G. Masaryka. Příležitosti k rozvoji dětí ze sociálně vyloučeného prostředí vytváří v současné době především ZŠ Kamenná stezka, kde byla zřízena přípravná třída. Tato škola podniká i další významné kroky vedoucí k začleňování této cílové skupiny dětí do běžné společnosti. Středočeský kraj je zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Kutná Hora, kde je umožněno vzdělávání dětem se zdravotním postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami. Střední stupeň vzdělání je v Kutné Hoře zastoupen Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm řemesel, dále Střední průmyslovou školou a dvěma gymnázii, Gymnáziem Jiřího Ortena a Církevním gymnáziem sv. Voršily. Vyšší stupeň vzdělání je zastoupen Vyšší odbornou školou, která poskytuje vzdělání v oborech Automatizační technika a Management Elektrotechniky. Ekonomická aktivita a zaměstnanost Kutná Hora je jedním z okresů s nejvyšší nezaměstnaností ve Středočeském kraji. Podle údajů Úřadu práce z roku 2012 činí míra nezaměstnanosti na Kutnohorsku 10,5%, což je cca 2000 obyvatel. Mezi nejproblematičtější uchazeče o zaměstnání z hlediska umístění na trh práce patří zejména ženy s dětmi do 15 let, nekvalifikovaní uchazeči (více jak třetina uchazečů má pouze základní vzdělání), absolventi, mladiství, uchazeči se zdravotním postižením, osoby starší 50 let a dlouhodobě nezaměstnaní. Úřad práce v Kutné Hoře realizuje několik pro zaměstnanostních projektů jako je např.: Začínáme po padesáti, Krátce bez práce a další. Mezi největší zaměstnavatele v regionu patří ČKD, a.s. K. Hora, podniky PHILIP MORRIS ČR a.s., Unikom, a.s.. Firma Foxconn Technology CZ s.r.o., která spustila v Kutné Hoře výrobu v červnu Pracovní příležitosti nabízí i sociální firma EKO-ANO především v sezónních pracích pro muže. Sociální služby V souladu se sociální reformou přešel veškerý dávkový systém od ledna 2012 pod Úřady práce. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora je od tohoto roku rozdělen na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, oddělení sociální prevence a oddělení sociálních služeb a péče o seniory a zdravotně postižené. Odbor sociálních věcí také metodicky dohlíží na provoz Pečovatelské služby, která je příspěvkovou organizací města. Dále jsou ve městě provozovány 2 příspěvkové organizace Středočeského kraje, a to Domov Barbora celoroční pobyt pro seniory a dospělé osoby s mentálním postižením a Centrum u Bartoloměje - denní, týdenní a celoroční pobyt pro děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením. Ve městě Kutná Hora působí více než dvacet neziskových organizací, které zde poskytují sociální a související služby. V rámci projektu plánování sociálních služeb byl vydán již třetí aktuální Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora, který je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora, a v elektronické podobě na plán.

11 NAPLŇOVÁNÍ 3. KOMUNITNÍHO PLÁNU V následujícím období bude probíhat vlastní naplňování plánu. V této době se budou nadále scházet členové pracovních skupin a koordinační skupina. Realizace plánu bude sledována a pravidelně vyhodnocována. V rámci procesu naplňování budou pro jednotlivé roky tvořeny Akční plány, které poslouží k upřesnění priorit a podrobnějšímu rozpracování jednotlivých Cílů a Opatření. Pravidelně za každý rok budou vyhodnoceny přehledy finančních prostředků, které byly získány k naplnění jednotlivých Cílů a Opatření. (tabulky viz.níže). REVIZE 2. KPKH ZA OBDOBÍ ROKU 2011 a 2012 Celkový přehled finančních prostředků, které byly získány k naplnění jednotlivých Cílů a Opatření 2.KPKH, podle zdrojů do jednotlivých oblastí sociální pomoci Oblasti sociální pomoci: (r. 2011) Rozpočet města KH Ostatní zdroje ČR (ÚP, MPSV, KÚ) Jiné zdroje (nadace,klienti) programy EU celkem péče o seniory * péče o osoby zdravotně postižené péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením ** péče o rodiny s dětmi a děti a mládež péče o osoby ohrožené soc. vyloučením a krizí společné Cíle a Opatření 2.KPKH Celkem finance Oblasti sociální pomoci: (r.2012) Rozpočet města KH Ostatní zdroje ČR (ÚP, MPSV, KÚ) Jiné zdroje (nadace,klienti) Programy EU Celkem péče o seniory * péče o osoby zdravotně postižené péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením ** péče o rodiny s dětmi a děti a mládež *** péče o osoby ohrožené soc. vyloučením a krizí společné Cíle a Opatření 2.KPKH Celkem finance * z rozpočtu města je financována Pečovatelská služba KH - příspěvková organizace ** v této oblasti péče jsou zahrnuta 2 zařízení Středočeského kraje ( Domov Barbora a Centrum u Bartoloměje) *** v této oblasti je zahrnuto jedno zařízení financované Středočeským krajem (DDM)

12 OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O SENIORY OBSAH: PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O SENIORY CÍLE A OPATŘENÍ 3. KPKH ZA OBLAST PÉČE O SENIORY: Cíl 1.1 Zajištění komplexních služeb pro seniory Cíl 1.2 Domácí ošetřovatelská péče Cíl 1.3 Podpora pobytových služeb

13 PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI Zdeněk Jelínek O.s. Život 90 Zruč n.s manažer skupiny Mgr. Jana Kosíková Domov Barbora Kutná Hora Věra Nuhlíčková ČČK - Český červený kříž Eva Němečková ČČK Český červený kříž Ing. Miroslav Papež Apoštolská církev Josef Dytrych O.s. Digno Mgr. Slávka Kunášková Oblastní charita Kutná Hora Radka Štencelová Nemocnice KH Dana Svobodová uživatel Eva Francová MěÚ Kutná Hora oddělení soc. služeb a péče o seniory Ing. Jana Kuklová Pečovatelská služba Kutná Hora Zuzana Klofáčová Klub důchodců KH Ing. Miroslav Beneš SC domácí péče, o.p.s. Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.:

14 SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O SENIORY - Máme k dispozici domy s pečovatelskou službou (500 míst) - Máme dostatečný počet terénního personálu - Je dostatečná nabídka terénních služeb - Existence azylového domu pro seniory trpící závislostmi (alkohol, drogy atd.) - Dostatečné množství bytů (bezbariérové a nízkonákladové) VIZE Kde chceme být v roce Existence poradny pro dluhy - Všechny služby jsou ve městě bezbariérové - Dostupné odlehčovací služby - Dostatek dobrovolníků ve službách - Dostatek možností pro kulturní a sportovní vyžití seniorů - Provázané a zasíťované služby a instituce SILNÉ STRÁNKY 1. Fungující terénní sociální služby 2. Fungující Domov pro seniory 3. Dobrá spolupráce s městem 4. Profesionalita zaměstnanců v sociálních službách 5. Možnosti dalšího vzdělávání 6. Obětavost všech pracovníků - Kulturní a sportovní vyžití - Bezbariérové úřady a kulturní zařízení - Fungující knihovna - Existence university III. věku SLABÉ STRÁNKY 1. Nedostatek finančních prostředků na zajištění kvalitních služeb a omezující vývoj jednotlivých poskytovatelů 2. Část seniorů již nemá na úhradu služeb péče, zvyšující se tlak na služby prevence 3. Nedostatečná kapacita pobytových služeb 4. Příspěvky na péči se významně neobjevují v příjmech poskytovatelů sociálních služeb, nedostatečná kontrola PnP - Malá kapacita půjčoven kompenzačních pomůcek - Nefunkční a uzavřený Klub seniorů města - nejsou přítomni v PS KP PŘÍLEŽITOSTI 1. Přesvědčovat uživatele o využívání příspěvku na péči, nákupu sociálních služeb 2. Nebýt stále zticha a ozývat se (nedostatečné financování, malá podpora sociálních služeb, měnící se legislativa) 3. Rozvíjet informovanost vůči veřejnosti 4. Získávat zpětné vazby od seniorů - Stálý průběh informací mezi poskytovateli - Oslovovat sponzory - Pořádat charitativní akce OHROŽENÍ 1. Omezování finančních prostředků na podporu sociálních služeb 2. Sociální služby na okraji společnosti 3. Počet seniorů roste a stát nereaguje na jejich potřeby 4. Dotace na sociální služby, jsou špatně směrované podpora úplně jiných skupin DATUM KONÁNÍ: 12. ÚNORA 2013 MÍSTO: FACILITÁTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Michal Polesný Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem ÚČASTNÍCI: / viz. presenční listina účastníků /

15 Komentář: SWOT analýza za oblast péče o seniory je aktuálním a současným hodnocením odborníků města Kutná Hora, kteří přímo pracují s cílovou skupinou v této oblasti. V oblasti silných stránek dominuje existence terénních služeb a domova pro seniory. Určitým posunem je definovaná dobrá spolupráce s městem, profesionalita zaměstnanců a možnosti jejich vzdělávání. V oblasti slabých stránek je největším definovaným problémem nedostatek finančních prostředků na zajištění služeb a konstatování, že část seniorů nemá finance na služby péče a tím se přesouvají do služeb prevence. Stále přetrvává nedostatečná kapacita pobytových služeb. Problémem je i využívání příspěvku na péči, což se odráží i v definovaných příležitostech. Zajímavou slabou stránkou je nefunkční, tedy neotevřený klub seniorů širší veřejnosti, což je velmi častým jevem i v jiných městech. Členové Pracovní skupiny si nevyužívání příspěvku na péči uvědomují, což vyjadřují v oblasti největších příležitostí. Vzhledem ke všeobecnému předpokládanému nárůstu počtu seniorů je nutné rozšířit spolupráci poskytovatelů se zástupci města, zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, zvýšit vlastní prezentaci a informovanost vůči veřejnosti. V oblasti úplně vypadly aktivity, zajištění domácí hospicové péče, to je nejspíš dáno tím, že nebyl nalezen ochotný poskytovatel. Významnou příležitostí je, že členové PS si uvědomují, že je třeba se ozvat a své názory propagovat a to nejen u veřejnosti, ale také u politiků a různých odborných seskupení. Definované hrozby jen podtrhují a zcela správně definují největší hrozby v oblasti zajišťování péče pro seniory. Členové Pracovní skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek, příležitostí a vizí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech komunitního plánování řešit a v Komunitním plánu sociálních služeb města Kutná Hora objevit jako Cíle či následná Opatření. Vypracoval : Michal Polesný datum : 7. března 2013

16 Zpracování Cílů a Opatření 3.Komunitního plánu města Kutná Hora na období let PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Název Cíle 1.1: Popis a zdůvodnění Cíle: Opatření,které vedou k naplnění Cíle: Zajištění komplexních služeb pro seniory Zachování a rozvoj sociálních a souvisejících služeb pro seniory, zdravotně a tělesně postižené občany, aby mohli žít co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí za důstojných podmínek Zachování a rozvoj sociálních terénních služeb Zachování, rozvoj a zkvalitnění rozvozu obědů Zachování a rozvoj tísňové péče Rozvoj odlehčovacích služeb Rozvoj centra denních služeb Zachování a rozvoj aktivizačních služeb Název opatření: Popis opatření: opatření: zdroje realizátoři, partneři: Zachování a rozvoj sociálních terénních služeb Zkvalitňování forem poskytovaných služeb včetně jejich provázanosti. Zajištění sociálních služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby a tím se jim umožní setrvat co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby. Cca ,-Kč po dobu platnosti 3. KPKH MPSV ČR, Středočeský Kraj, Město KH, obce regionu s uzavřenou smlouvou na poskytování sociálních služeb, sponzoři, uživatelé. Zdravotní péče Poskytovatelé terénních sociálních služeb Zajištění terénní služby pro klientů po dobu platnosti 3. KPKH

17 Název Opatření: Popis Opatření: Opatření: realizace Opatření: Charakter Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: finanční zdroje: realizátoři, partneři : Zachování a rozvoj rozvozu obědů Zachování a rozvoj rozvozu obědů, zvyšování kvality, rozšíření nabídky. Zkvalitnění stravování seniorů Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby ,-Kč provozní náklady ,-Kč mzdové náklady po dobu platnosti 3. KPKH MPSV ČR, Středočeský Kraj, Město KH, obce regionu s uzavřenou smlouvou na poskytování sociálních služeb, sponzoři, uživatelé Zaměstnávání náborem z Úřadu práce- snižování nezaměstnanosti Pečovatelská služba, Oblastní charita Kutná Hora 300 klientů/den po dobu trvání 3.KPKH Název Opatření: Zachování a rozvoj tísňové péče Popis Opatření: Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: zdroje realizátoři Opatření: Zajištění provozu včetně možného rozšíření služby Zkvalitňování poskytované služby Omezení narůstajícího počtu rizik sociálního, zdravotního i kriminálního charakteru ohrožující seniory a zdravotně postižené občany. Udržení daných skupin v jejich vlastním sociálním prostředí ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb co nejdéle a za důstojných podmínek. Snížení žádostí o umístění do zařízení se stálou odbornou péčí. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby ,-Kč po dobu platnosti 3.KPKH MPSV ČR, Středočeský Kraj, Město KH, sponzoři, uživatelé Zdravotní péče, vzdělávání, prevence kriminality. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou, případně ostatní poskytovatelé z regionu 140 uživatelů tísňové péče po dobu trvání 3. KPKH

18 Název Opatření: Popis Opatření: Opatření: realizace : Charakter Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: zdroje realizátoři, partneři, Opatření: Rozvoj odlehčovacích služeb Rozvoj programů odlehčovacích služeb poskytovaných osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění, zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich vlastním sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Oddálení nutnosti umístění osob se sníženou soběstačnosti do zařízení se stálou odbornou péčí. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Investiční při výstavbě nového objektu, neinvestiční při úpravě současných prostor. náklady na výstavbu nového domu se zvláštním určením činí cca ,-Kč, odlehčovací část není finančně vyjmuta. MMR ČR, Středočeský Kraj, Město KH, Evropské fondy, sponzoři, uživatelé Zdravotní péče, zaměstnávání, bydlení Pečovatelská služba, ČČK, ostatní poskytovatelé sociálních služeb 60 uživatelů po dobu platnosti 3.KPKH, 4 nová pracovní místa Název opatření: Popis opatření: opatření: zdroje realizátoři, partneři: Rozvoj centra denních služeb Rozvoj centra denních služeb jako alternativní služby pro seniory a jejich rodiny, podpora svépomocných skupin klientů a rodinných pečovatelů. Pomoc pečujícím rodinám, oddálení či zamezení umístění seniorů v domovech pro seniory Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby ,- Kč/ročně MPSV ČR, Město KH, uživatelé Zdravotní péče, zaměstnávání Oblastní charita KH, Pečovatelská služba KH a další poskytovatelé v regionu 50 klientů/ročně

19 Název Opatření: Charakteristika Opatření: Opatření: realizace Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: finanční zdroje: realizátoři, partneři: Zachování a rozvoj aktivizačních služeb Zachování a rozvoj sociálních dovedností v oblasti soběstačnosti a vzdělávání, rozvíjení mezigeneračních vztahů. Zvyšování kvality života seniorů ve společnosti. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby ,-Kč po dobu platnosti 3.KPKH MPSV ČR, Středočeský Kraj, Město KH, sponzoři, uživatelé Zdravotní péče Poskytovatelé terénních i pobytových sociálních služeb uživatelů po dobu 3.KPKH

20 Název Cíle 1.2 : Popis a zdůvodnění Cíle: Opatření,které vedou k naplnění Cíle: Domácí ošetřovatelská péče Cílem je poskytovat intenzivní ošetřovatelskou péči seniorům a pomoci jim tak žít plnohodnotný život ve vlastním sociálním prostředí, na které jsou zvyklí. Současně se sníží tlak na hospitalizaci nebo umístění v zařízeních se stálou odbornou péčí Vznik a zajištění terénní hospicové péče Název opatření: Popis opatření: opatření: zdroje realizátoři, partneři: Vznik a zajištění terénní hospicové péče Zajištěním terénní hospicové péče bude seniorům nabízena paliativní, symptomatická léčba, která je zaměřena na zvýšení kvality těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém či terminálním stadiu a není nutná nemocniční léčba. Snížení hospitalizací, udržení osoby v jejím vlastním sociálním prostředí. Po dobu platnosti 3. KPKH r r Neinvestiční, vznik nového programu, ,- Kč po dobu platnosti 3. KPKH Zdravotní pojišťovny, Město KH, sponzoři, uživatelé Zdravotní péče, zaměstnávání, SC Domácí péče 75 klientů po celé období 3. KPKH

21 Název Cíle 1.3: Popis a zdůvodnění Cíle: Opatření,které vedou k naplnění Cíle: Název Opatření: Charakteristika Opatření: Opatření: realizace Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: zdroje: financování realizátoři, partneři: Podpora pobytových služeb Podchycení nové cílové skupiny - bezdomovci senioři a zajištění základních služeb pro tuto cílovou skupinu Domov se zvláštním režimem pro seniory Domov se zvláštním režimem pro seniory Od roku 2011 dochází ve službě denního centra k nárůstu počtu uživatelů seniorů. Jedná se o lidi v seniorském věku, kteří ztratili střechu nad hlavou a to hned z několika důvodů. V mnoha případech těmto lidem chybí odpracované roky pro přiznání starobního důchodu, nebo je na jejich důchod uvalena exekuce, a tím se dostávají do platební neschopnosti. Vzhledem k věku se jim zhoršuje zdravotní stav a nezvládají platit zdravotní služby, nebo ztratili partnera, jsou závislí na alkoholu, v neposlední řadě se stávají obětí lidí, zaměřených na obohacování se na úkor této skupiny. Dostávají se do finanční krize a následně tím klesá jejich životní úroveň. Bezdomovectví u seniorů je nový jev, ve městě neexistují služby pro tuto cílovou skupinu, není řešena bytová situace těchto osob, je potřebné vyčlenit, rekonstruovat nebo postavit byty pro tuto cílovou skupinu. Potřebné zahájit jednání s městem a připravit způsob řešení. Bude možné poskytovat bydlení bezdomovcům seniorům, kteří nemají dostatek finančních prostředků na nájmy ve standardních bytech, jsou závislí na alkoholu a jejich zdravotní stav vyžaduje pečovatelskou a ošetřovatelskou péči. Řešení nových rizik bezdomovců seniorů, absence nedůstojných situací. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Investiční, vznik nové služby Rekonstrukce nevyužívaných objektů ve městě ,- Kč po dobu platnosti 3. KPKH MPSV, Město Kutná Hora, uživatelé, evropské fondy Zdravotní péče, bydlení, zaměstnanost Město Kutná Hora, Oblastní charita Kutná Hora 7 bytů, 1 byt = 2 osoby, celková kapacita 14 osob Po dobu platnosti 3.KPKH

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008

1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1.Komunitní plán sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2006-2008 1 I v dnešní společnosti máme skupiny obyvatel, kteří neumějí prosadit své oprávněné nároky a požadavky - děti, nemocní, postižení, starší

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC

AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC AKTUALIZACE 1.KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC Příloha č.2 ~ 1 ~ Přehled výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: 1. REKAPITULACE: Cíl: Zajištění dostupné sítě sociálních a navazujících

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Obec. To není jen plocha ohraničená značkami, které oznamují začátek a konec daného území, komunikace na katastru té které obce, nemovitosti, obchody a další hmotná vybavenost, zeleň

Více

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část

Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014. SWOT analýza a Strategická část Aktualizovaný Komunitní plán sociálních služeb ORP Vodňany pro období 2013-2014 V rámci veřejné zakázky Udržení procesů plánování sociálních služeb na území ORP Vodňany zakázky: Jihočeská rozvojová o.p.s.

Více

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008

1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 1. Rámcový komunitní plán sociálních služeb v Olomouci na období let 2007 2008 TATO AKCE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 1. Rámcový komunitní plán sociálních

Více

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011

AKTUALIZACE NÁVRHOVÉ ČÁSTI PRO ROK 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 AKČNÍ PLÁN 2011 Aktualizovaná návrhová část Rozvojového plánu sociálních služeb města České Budějovice na roky 2008-2013 k 15.12.2010 Schváleno: RM dne 2.3.2011 usn. č. 359/2011 ZM dne 10.3.2011 usn. č.

Více

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU

ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU ŘÍDÍCÍ SKUPINA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A PŘÍBUZNÝCH SLUŽEB NA UNIČOVSKU 2010 2015 Obsah: 1. Úvod 4 2. Demogafická struktura 4 3. Proces komunitního

Více

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011

Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 Podklady koordinačních skupin k 2. Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 verze 01 Tento materiál je pouze informativní rozpracovanou verzí jednotlivých

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období 2013-2015

Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období 2013-2015 Komunitní plán sociálních služeb na Otrokovicku na období 2013-2015 Tento dokument vznikl v rámci realizace projektu Podpora trvalé udržitelnosti, dostupnosti a zkvalitňování sociálních služeb na Otrokovicku

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Zpracovatelé: Petra Musilová, projektová manažerka MěÚ Česká Lípa Bc. Eva Stehlíková, ředitelka Sociálních služeb města České Lípy, p.o. 1 Obsah: 1 Úvod

Více

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami

Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Katalog vybavenosti území Vsetínska sociálními a souvisejícími službami Vsetín, květen 2008 Kolektiv autorů: Bc. Petr Cuha; Ing. Petr Kozel; Mgr. Ondřej Sláma Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ 2 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2012-2016 V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Realizátor:

Více