Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH"

Transkript

1 Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

2

3 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET Městský úřad Kutná Hora Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora Závěrečný dokument zpracovala a celý proces koordinovala: Bc. Barbora Nováková Tento materiál vznikl za metodické podpory pana Michala Polesného z Centra komunitní práce Ústí nad Labem. Zpracování plánu je financováno z prostředků Města Kutná Hora.

4 Vážení občané, právě otevíráte 3. Komunitní plán města Kutná Hora. Tento plán navazuje na 2. Komunitní plán a určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území města v letech Je zaměřen na pět cílových skupin obyvatelstva, kterými jsou senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi a mládež, dále osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením a lidé ohrožení sociálním vyloučením a krizí. Cílem tohoto plánu je, aby bylo vytvořeno fungující prostředí, kde budou zmírněny dopady sociálního handicapu a lidé nebudou vyloučeni z běžného života společnosti. Poděkování patří všem, kdo se na tvorbě tohoto plánu podíleli, dále těm, kteří se aktivně zapojili do procesu konzultací, jejichž smyslem bylo, že se obyvatelé města, poskytovatelé služeb a další zájemci o problematiku sociálních a souvisejících služeb, vyjádřili k tomuto strategickému dokumentu. Spojením názorů a vyslovených potřeb občanů uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů odborníků na způsob pomoci a podpory v sociální oblasti a zadavatele - města Kutná Hora, vznikl dokument, během jehož realizace v letech bude ověřena efektivita stávajících služeb a zajišťování potřeb občanů. Mgr. Dana Vepřková místostarostka města Kutná Hora

5 Vážení spoluobčané, do Vašich rukou a do zorného pole Vaší pozornosti se dostává 3. Komunitní plán města Kutná Hora. Navazuje na dva plány předešlé a z vlastní zkušenosti vím, že možná ani nevíte, že je a existuje. Vězte však, že jeho tvorbou, naplňováním a funkčností se zabývá pět skupin odborníků, které mapují, prožívají a realizují sociální problematiku osob všech věkových kategorií v Kutné Hoře a jejím okolí. Především jim patří naše poděkování, že zpracovaly a předestřely před nás problémy, se kterými se v sociální oblasti potýkáme a také nástin možností a plánů jejich řešení do budoucích tří let. Snad se alespoň někteří z Vás nad komunitním plánem zastaví a přečtou si jej, i když jeho název zní poněkud odtažitě. Komunitní plánování je však tvořeno lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby a jsou vázáni nejen k sobě navzájem, ale také k místu, kde žijí (tolik definice). Proto i já doufám, že se více zamyslíte nad pojmy, jako je charita, sociální, dobrovolník, nezištnost a tíseň. Město, Kraj a Stát jsou jistě institucemi, na nichž leží ten největší díl odpovědnosti na tom, že cíle třetího Komunitního plánu budou realizovány. Pokud Vás však tato problematika nenechává klidnými, bezesporu si najdete cestičku, jak přiložit svou ruku k dílu. Přeji Vám všem i předkladatelům 3. Komunitního plánu, ať se cíle naplní a předsevzetí realizují. To je energie, která nás v našem snažení posouvá dále. Mgr. Ladislava Krčmářová členka Rady města KH za sdružení Šance pro KH předsedkyně sociální komise a členka komise bytové.

6 DOKUMENT 3.KPKH ZPRACOVALA KOORDINAČNÍ SKUPINA VE SLOŽENÍ: PhDr. Drahomíra Hurtová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Kutné Hoře Bc. Barbora Nováková referent sociálních věcí specialista na komunitní plán Zdeněk Jelínek manažer pracovní skupiny Josef Dytrych manažer pracovní skupiny Zdravotně postižení Mgr. Hana Vetešníková manažer pracovní skupiny osoby s mentálním a komb. postižením Ing. Josef Vavřinec manažer pracovní skupiny Rodiny s dětmi, děti a mládež RNDr. Robert Otruba manažer pracovní skupiny Osoby ohrožené soc. vyloučením a krizí ve spolupráci s členy jednotlivých pracovních skupin a za metodické podpory pana Michala Polesného z Centra komunitní práce Ústí nad Labem

7 OBSAH: Úvod ke 3. Komunitnímu plánu Kutná Hora Navrhované Cíle a Opatření 3.KPKH: Pracovní skupina SENIOŘI Pracovní skupina ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ Pracovní skupina OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina RODINY S DĚTMI A DĚTI A MLÁDEŽ Pracovní skupina OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A KRIZÍ Společné cíle Použité zkratky

8 ÚVOD KE 3. KOMUNITNÍMU PLÁNU MĚSTA KUTNÁ HORA V pořadí již 3. Komunitní plán města Kutná Hora dokument, který právě otevíráte, je strategickým plánem města v oblasti sociálních a souvisejících služeb. Je navržen pro období let 2014, 2015 a Navazuje na již dva zpracované a realizované komunitní plány města. Záměr zpracování 3.Komunitního plánu města Kutná Hora (dále jen 3. KPKH) byl schválen usnesením Zastupitelstva města č. 267/12 v prosinci Garantem tvorby 3.KPKH byla koordinační skupina komunitního plánu, odborné poradenství a metodickou podporu poskytl pan Michal Polesný z Centra komunitní práce z Ústí nad Labem. PODSTATA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ Proces komunitního plánování byl ve městě Kutná Hora zahájen již v roce Jedná se o moderní a vyspělou metodu, která dává možnost obyvatelům města zapojit se do samotného procesu plánování sociálních a souvisejících služeb v jejich regionu. Komunitním plánováním lze tedy označit způsob práce s potřebami občanů města, uživatelů služeb, možnostmi poskytovatelů, a to vše s ohledem na finanční zdroje. Komunitní plánování je ve městě Kutná Hora vnímáno jako jedna z klíčových aktivit rozvoje města, které chce vytvářet podmínky pro život občanů v oblasti kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních a souvisejících služeb. ZÁKLADNÍ PRINCIPY 3. KOMUNITNÍHO PLÁNU 1. Podpora a rozvoj kvality sociálních a souvisejících služeb dle potřeb občanů a místních podmínek. (podpora a rozvoj stávajících služeb, podpora rozvoje nových služeb) 2. Zvýšení informovanosti občanů a sociálních a souvisejících službách. 3. Snížení vzniku rizik sociálně patologických jevů. 4. Podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. 5. Podpora rozvoje komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb. PROCES TVORBY 3.KOMUNITNÍHO PLÁNU Dokument 3. KPKH je výsledkem společného plánování sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Kutná Hora. Na jeho tvorbě se podílelo pět pracovních skupin v čele se svými manažery: - pracovní skupina - pracovní skupina Zdravotně postižení - pracovní skupina Osoby s mentálním a kombinovaným postižením - pracovní skupina Rodiny s dětmi a děti a mládež - pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí Při tvorbě dokumentu byl respektován princip triády tzn., že se účastní všechny tři strany, kterých se poskytování sociálních služeb přímo dotýká, a to zadavatele, poskytovatelů a uživatelů těchto služeb. Celý proces řídila koordinační skupina a koordinátor komunitního plánování sociálních služeb. Zpracování plánu bylo plně hrazeno z rozpočtu města. Do procesu komunitního plánování jsou zapojeni prakticky všichni poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora.

9 V období leden květen 2013 byl zpracován Návrh 3.KPKH, který byl v připomínkovacím procesu konzultován s širokou skupinou politiků, odborníků, uživatelů a veřejností. Po zapracování připomínek byl dokument upraven do finální podoby. INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ Základem pro tvorbu 3. KPKH se staly tyto dokumenty: Sociálně demografická analýza a prognóza do roku 2030(autor: tým zpracovatelů pod vedením RNDr. Tomáše Kučery) SWOT analýzy jednotlivých pracovních skupin provedené v období leden-únor 2013 Akční plány jednotlivých pracovních skupin na rok 2013 Akční plán sociálního začleňování pro město Kutná Hora Základní demografické údaje popis regionu: Kutná Hora je okresní město ve Středočeském kraji a významná městská památková rezervace, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Celkový počet obyvatel městě Kutná Hora k : Číslo obce Název obce Počet obyvatel k Průměrný věk k celkem muži ženy celkem muži ženy Kutná Hora ,9 40,3 43,4 Tab.č.1 zdroj: Český statistický úřad Dle demografické analýzy věková struktura obyvatel kopíruje celorepublikový trend, tj. intenzivní demografické stárnutí, současně se však prodlužuje průměrná délka života mj. v důsledku rostoucí životní úrovně obyvatel. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude tedy v nejbližších letech nutné zaměřit se na řešení otázky seniorů, kteří patří mezi hlavní adresáty pomoci společnosti. Z hlediska národnostní struktury obyvatel je dle údajů z posledního sčítání lidu podíl české národnosti v Kutné Hoře téměř 96%. Nejpočetnější národnostní menšinou jsou slovenští obyvatelé (338, tj. 1,6 %). Sociálně demografická analýza mj. upozorňuje na silně podhodnocená data týkající se romské menšiny, k níž se v roce 2001 oficiálně přihlásilo pouze 15 občanů (tj. 0,1 %). V souvislosti s řešením otázky romského etnika je jednou z priorit města udržitelný rozvoj městské části Neškaredice, která je z městských částí Kutné Hory nejvíce ohrožena sociálním vyloučením a dalšími sociopatologickými vlivy. Na základě průzkumu žije ve městě Kutná Hora cca sociálně vyloučených a to převážně v již zmíněné lokalitě Neškaredice, a také na městských i soukromých ubytovnách. Řešením sociálního vyloučení těchto obyvatel města se intenzivně zabývá od roku 2010 Agentura pro sociální začleňování, která je nástrojem vlády ČR. Základem činnosti Agentury pro sociální začleňování je Lokální partnerství Kutná Hora. V jeho rámci dochází k pravidelnému setkávání zástupců obce, veřejné správy, škol a neziskových organizací, kteří se angažují v procesech sociálního začleňování. Protože se některé cíle Strategického plánování Lokálního partnerství prolínají s cíli pracovní skupiny komunitního plánování

10 Osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí, mělo by Lokální partnerství s Komunitním plánováním města Kutná Hora do budoucna úzce spolupracovat, a to především formou pravidelných konzultací s koordinační skupinou. Školství a vzdělanost Město Kutná Hora je v oblasti školství zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřské školy, která slučuje 8 mateřských škol. Dále je město zřizovatelem čtyř základních škol. Jsou to ZŠ Jana Palacha, ZŠ Kremnická (Žižkov), ZŠ Kamenná stezka a ZŠ T. G. Masaryka. Příležitosti k rozvoji dětí ze sociálně vyloučeného prostředí vytváří v současné době především ZŠ Kamenná stezka, kde byla zřízena přípravná třída. Tato škola podniká i další významné kroky vedoucí k začleňování této cílové skupiny dětí do běžné společnosti. Středočeský kraj je zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Kutná Hora, kde je umožněno vzdělávání dětem se zdravotním postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami. Střední stupeň vzdělání je v Kutné Hoře zastoupen Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm řemesel, dále Střední průmyslovou školou a dvěma gymnázii, Gymnáziem Jiřího Ortena a Církevním gymnáziem sv. Voršily. Vyšší stupeň vzdělání je zastoupen Vyšší odbornou školou, která poskytuje vzdělání v oborech Automatizační technika a Management Elektrotechniky. Ekonomická aktivita a zaměstnanost Kutná Hora je jedním z okresů s nejvyšší nezaměstnaností ve Středočeském kraji. Podle údajů Úřadu práce z roku 2012 činí míra nezaměstnanosti na Kutnohorsku 10,5%, což je cca 2000 obyvatel. Mezi nejproblematičtější uchazeče o zaměstnání z hlediska umístění na trh práce patří zejména ženy s dětmi do 15 let, nekvalifikovaní uchazeči (více jak třetina uchazečů má pouze základní vzdělání), absolventi, mladiství, uchazeči se zdravotním postižením, osoby starší 50 let a dlouhodobě nezaměstnaní. Úřad práce v Kutné Hoře realizuje několik pro zaměstnanostních projektů jako je např.: Začínáme po padesáti, Krátce bez práce a další. Mezi největší zaměstnavatele v regionu patří ČKD, a.s. K. Hora, podniky PHILIP MORRIS ČR a.s., Unikom, a.s.. Firma Foxconn Technology CZ s.r.o., která spustila v Kutné Hoře výrobu v červnu Pracovní příležitosti nabízí i sociální firma EKO-ANO především v sezónních pracích pro muže. Sociální služby V souladu se sociální reformou přešel veškerý dávkový systém od ledna 2012 pod Úřady práce. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora je od tohoto roku rozdělen na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, oddělení sociální prevence a oddělení sociálních služeb a péče o seniory a zdravotně postižené. Odbor sociálních věcí také metodicky dohlíží na provoz Pečovatelské služby, která je příspěvkovou organizací města. Dále jsou ve městě provozovány 2 příspěvkové organizace Středočeského kraje, a to Domov Barbora celoroční pobyt pro seniory a dospělé osoby s mentálním postižením a Centrum u Bartoloměje - denní, týdenní a celoroční pobyt pro děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením. Ve městě Kutná Hora působí více než dvacet neziskových organizací, které zde poskytují sociální a související služby. V rámci projektu plánování sociálních služeb byl vydán již třetí aktuální Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora, který je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora, a v elektronické podobě na plán.

11 NAPLŇOVÁNÍ 3. KOMUNITNÍHO PLÁNU V následujícím období bude probíhat vlastní naplňování plánu. V této době se budou nadále scházet členové pracovních skupin a koordinační skupina. Realizace plánu bude sledována a pravidelně vyhodnocována. V rámci procesu naplňování budou pro jednotlivé roky tvořeny Akční plány, které poslouží k upřesnění priorit a podrobnějšímu rozpracování jednotlivých Cílů a Opatření. Pravidelně za každý rok budou vyhodnoceny přehledy finančních prostředků, které byly získány k naplnění jednotlivých Cílů a Opatření. (tabulky viz.níže). REVIZE 2. KPKH ZA OBDOBÍ ROKU 2011 a 2012 Celkový přehled finančních prostředků, které byly získány k naplnění jednotlivých Cílů a Opatření 2.KPKH, podle zdrojů do jednotlivých oblastí sociální pomoci Oblasti sociální pomoci: (r. 2011) Rozpočet města KH Ostatní zdroje ČR (ÚP, MPSV, KÚ) Jiné zdroje (nadace,klienti) programy EU celkem péče o seniory * péče o osoby zdravotně postižené péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením ** péče o rodiny s dětmi a děti a mládež péče o osoby ohrožené soc. vyloučením a krizí společné Cíle a Opatření 2.KPKH Celkem finance Oblasti sociální pomoci: (r.2012) Rozpočet města KH Ostatní zdroje ČR (ÚP, MPSV, KÚ) Jiné zdroje (nadace,klienti) Programy EU Celkem péče o seniory * péče o osoby zdravotně postižené péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením ** péče o rodiny s dětmi a děti a mládež *** péče o osoby ohrožené soc. vyloučením a krizí společné Cíle a Opatření 2.KPKH Celkem finance * z rozpočtu města je financována Pečovatelská služba KH - příspěvková organizace ** v této oblasti péče jsou zahrnuta 2 zařízení Středočeského kraje ( Domov Barbora a Centrum u Bartoloměje) *** v této oblasti je zahrnuto jedno zařízení financované Středočeským krajem (DDM)

12 OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O SENIORY OBSAH: PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O SENIORY CÍLE A OPATŘENÍ 3. KPKH ZA OBLAST PÉČE O SENIORY: Cíl 1.1 Zajištění komplexních služeb pro seniory Cíl 1.2 Domácí ošetřovatelská péče Cíl 1.3 Podpora pobytových služeb

13 PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI Zdeněk Jelínek O.s. Život 90 Zruč n.s manažer skupiny Mgr. Jana Kosíková Domov Barbora Kutná Hora Věra Nuhlíčková ČČK - Český červený kříž Eva Němečková ČČK Český červený kříž Ing. Miroslav Papež Apoštolská církev Josef Dytrych O.s. Digno Mgr. Slávka Kunášková Oblastní charita Kutná Hora Radka Štencelová Nemocnice KH Dana Svobodová uživatel Eva Francová MěÚ Kutná Hora oddělení soc. služeb a péče o seniory Ing. Jana Kuklová Pečovatelská služba Kutná Hora Zuzana Klofáčová Klub důchodců KH Ing. Miroslav Beneš SC domácí péče, o.p.s. Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.:

14 SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O SENIORY - Máme k dispozici domy s pečovatelskou službou (500 míst) - Máme dostatečný počet terénního personálu - Je dostatečná nabídka terénních služeb - Existence azylového domu pro seniory trpící závislostmi (alkohol, drogy atd.) - Dostatečné množství bytů (bezbariérové a nízkonákladové) VIZE Kde chceme být v roce Existence poradny pro dluhy - Všechny služby jsou ve městě bezbariérové - Dostupné odlehčovací služby - Dostatek dobrovolníků ve službách - Dostatek možností pro kulturní a sportovní vyžití seniorů - Provázané a zasíťované služby a instituce SILNÉ STRÁNKY 1. Fungující terénní sociální služby 2. Fungující Domov pro seniory 3. Dobrá spolupráce s městem 4. Profesionalita zaměstnanců v sociálních službách 5. Možnosti dalšího vzdělávání 6. Obětavost všech pracovníků - Kulturní a sportovní vyžití - Bezbariérové úřady a kulturní zařízení - Fungující knihovna - Existence university III. věku SLABÉ STRÁNKY 1. Nedostatek finančních prostředků na zajištění kvalitních služeb a omezující vývoj jednotlivých poskytovatelů 2. Část seniorů již nemá na úhradu služeb péče, zvyšující se tlak na služby prevence 3. Nedostatečná kapacita pobytových služeb 4. Příspěvky na péči se významně neobjevují v příjmech poskytovatelů sociálních služeb, nedostatečná kontrola PnP - Malá kapacita půjčoven kompenzačních pomůcek - Nefunkční a uzavřený Klub seniorů města - nejsou přítomni v PS KP PŘÍLEŽITOSTI 1. Přesvědčovat uživatele o využívání příspěvku na péči, nákupu sociálních služeb 2. Nebýt stále zticha a ozývat se (nedostatečné financování, malá podpora sociálních služeb, měnící se legislativa) 3. Rozvíjet informovanost vůči veřejnosti 4. Získávat zpětné vazby od seniorů - Stálý průběh informací mezi poskytovateli - Oslovovat sponzory - Pořádat charitativní akce OHROŽENÍ 1. Omezování finančních prostředků na podporu sociálních služeb 2. Sociální služby na okraji společnosti 3. Počet seniorů roste a stát nereaguje na jejich potřeby 4. Dotace na sociální služby, jsou špatně směrované podpora úplně jiných skupin DATUM KONÁNÍ: 12. ÚNORA 2013 MÍSTO: FACILITÁTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Michal Polesný Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem ÚČASTNÍCI: / viz. presenční listina účastníků /

15 Komentář: SWOT analýza za oblast péče o seniory je aktuálním a současným hodnocením odborníků města Kutná Hora, kteří přímo pracují s cílovou skupinou v této oblasti. V oblasti silných stránek dominuje existence terénních služeb a domova pro seniory. Určitým posunem je definovaná dobrá spolupráce s městem, profesionalita zaměstnanců a možnosti jejich vzdělávání. V oblasti slabých stránek je největším definovaným problémem nedostatek finančních prostředků na zajištění služeb a konstatování, že část seniorů nemá finance na služby péče a tím se přesouvají do služeb prevence. Stále přetrvává nedostatečná kapacita pobytových služeb. Problémem je i využívání příspěvku na péči, což se odráží i v definovaných příležitostech. Zajímavou slabou stránkou je nefunkční, tedy neotevřený klub seniorů širší veřejnosti, což je velmi častým jevem i v jiných městech. Členové Pracovní skupiny si nevyužívání příspěvku na péči uvědomují, což vyjadřují v oblasti největších příležitostí. Vzhledem ke všeobecnému předpokládanému nárůstu počtu seniorů je nutné rozšířit spolupráci poskytovatelů se zástupci města, zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, zvýšit vlastní prezentaci a informovanost vůči veřejnosti. V oblasti úplně vypadly aktivity, zajištění domácí hospicové péče, to je nejspíš dáno tím, že nebyl nalezen ochotný poskytovatel. Významnou příležitostí je, že členové PS si uvědomují, že je třeba se ozvat a své názory propagovat a to nejen u veřejnosti, ale také u politiků a různých odborných seskupení. Definované hrozby jen podtrhují a zcela správně definují největší hrozby v oblasti zajišťování péče pro seniory. Členové Pracovní skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek, příležitostí a vizí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech komunitního plánování řešit a v Komunitním plánu sociálních služeb města Kutná Hora objevit jako Cíle či následná Opatření. Vypracoval : Michal Polesný datum : 7. března 2013

16 Zpracování Cílů a Opatření 3.Komunitního plánu města Kutná Hora na období let PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Název Cíle 1.1: Popis a zdůvodnění Cíle: Opatření,které vedou k naplnění Cíle: Zajištění komplexních služeb pro seniory Zachování a rozvoj sociálních a souvisejících služeb pro seniory, zdravotně a tělesně postižené občany, aby mohli žít co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí za důstojných podmínek Zachování a rozvoj sociálních terénních služeb Zachování, rozvoj a zkvalitnění rozvozu obědů Zachování a rozvoj tísňové péče Rozvoj odlehčovacích služeb Rozvoj centra denních služeb Zachování a rozvoj aktivizačních služeb Název opatření: Popis opatření: opatření: zdroje realizátoři, partneři: Zachování a rozvoj sociálních terénních služeb Zkvalitňování forem poskytovaných služeb včetně jejich provázanosti. Zajištění sociálních služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby a tím se jim umožní setrvat co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby. Cca ,-Kč po dobu platnosti 3. KPKH MPSV ČR, Středočeský Kraj, Město KH, obce regionu s uzavřenou smlouvou na poskytování sociálních služeb, sponzoři, uživatelé. Zdravotní péče Poskytovatelé terénních sociálních služeb Zajištění terénní služby pro klientů po dobu platnosti 3. KPKH

17 Název Opatření: Popis Opatření: Opatření: realizace Opatření: Charakter Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: finanční zdroje: realizátoři, partneři : Zachování a rozvoj rozvozu obědů Zachování a rozvoj rozvozu obědů, zvyšování kvality, rozšíření nabídky. Zkvalitnění stravování seniorů Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby ,-Kč provozní náklady ,-Kč mzdové náklady po dobu platnosti 3. KPKH MPSV ČR, Středočeský Kraj, Město KH, obce regionu s uzavřenou smlouvou na poskytování sociálních služeb, sponzoři, uživatelé Zaměstnávání náborem z Úřadu práce- snižování nezaměstnanosti Pečovatelská služba, Oblastní charita Kutná Hora 300 klientů/den po dobu trvání 3.KPKH Název Opatření: Zachování a rozvoj tísňové péče Popis Opatření: Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: zdroje realizátoři Opatření: Zajištění provozu včetně možného rozšíření služby Zkvalitňování poskytované služby Omezení narůstajícího počtu rizik sociálního, zdravotního i kriminálního charakteru ohrožující seniory a zdravotně postižené občany. Udržení daných skupin v jejich vlastním sociálním prostředí ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb co nejdéle a za důstojných podmínek. Snížení žádostí o umístění do zařízení se stálou odbornou péčí. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby ,-Kč po dobu platnosti 3.KPKH MPSV ČR, Středočeský Kraj, Město KH, sponzoři, uživatelé Zdravotní péče, vzdělávání, prevence kriminality. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou, případně ostatní poskytovatelé z regionu 140 uživatelů tísňové péče po dobu trvání 3. KPKH

18 Název Opatření: Popis Opatření: Opatření: realizace : Charakter Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: zdroje realizátoři, partneři, Opatření: Rozvoj odlehčovacích služeb Rozvoj programů odlehčovacích služeb poskytovaných osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění, zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich vlastním sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Oddálení nutnosti umístění osob se sníženou soběstačnosti do zařízení se stálou odbornou péčí. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Investiční při výstavbě nového objektu, neinvestiční při úpravě současných prostor. náklady na výstavbu nového domu se zvláštním určením činí cca ,-Kč, odlehčovací část není finančně vyjmuta. MMR ČR, Středočeský Kraj, Město KH, Evropské fondy, sponzoři, uživatelé Zdravotní péče, zaměstnávání, bydlení Pečovatelská služba, ČČK, ostatní poskytovatelé sociálních služeb 60 uživatelů po dobu platnosti 3.KPKH, 4 nová pracovní místa Název opatření: Popis opatření: opatření: zdroje realizátoři, partneři: Rozvoj centra denních služeb Rozvoj centra denních služeb jako alternativní služby pro seniory a jejich rodiny, podpora svépomocných skupin klientů a rodinných pečovatelů. Pomoc pečujícím rodinám, oddálení či zamezení umístění seniorů v domovech pro seniory Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby ,- Kč/ročně MPSV ČR, Město KH, uživatelé Zdravotní péče, zaměstnávání Oblastní charita KH, Pečovatelská služba KH a další poskytovatelé v regionu 50 klientů/ročně

19 Název Opatření: Charakteristika Opatření: Opatření: realizace Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: finanční zdroje: realizátoři, partneři: Zachování a rozvoj aktivizačních služeb Zachování a rozvoj sociálních dovedností v oblasti soběstačnosti a vzdělávání, rozvíjení mezigeneračních vztahů. Zvyšování kvality života seniorů ve společnosti. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby ,-Kč po dobu platnosti 3.KPKH MPSV ČR, Středočeský Kraj, Město KH, sponzoři, uživatelé Zdravotní péče Poskytovatelé terénních i pobytových sociálních služeb uživatelů po dobu 3.KPKH

20 Název Cíle 1.2 : Popis a zdůvodnění Cíle: Opatření,které vedou k naplnění Cíle: Domácí ošetřovatelská péče Cílem je poskytovat intenzivní ošetřovatelskou péči seniorům a pomoci jim tak žít plnohodnotný život ve vlastním sociálním prostředí, na které jsou zvyklí. Současně se sníží tlak na hospitalizaci nebo umístění v zařízeních se stálou odbornou péčí Vznik a zajištění terénní hospicové péče Název opatření: Popis opatření: opatření: zdroje realizátoři, partneři: Vznik a zajištění terénní hospicové péče Zajištěním terénní hospicové péče bude seniorům nabízena paliativní, symptomatická léčba, která je zaměřena na zvýšení kvality těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém či terminálním stadiu a není nutná nemocniční léčba. Snížení hospitalizací, udržení osoby v jejím vlastním sociálním prostředí. Po dobu platnosti 3. KPKH r r Neinvestiční, vznik nového programu, ,- Kč po dobu platnosti 3. KPKH Zdravotní pojišťovny, Město KH, sponzoři, uživatelé Zdravotní péče, zaměstnávání, SC Domácí péče 75 klientů po celé období 3. KPKH

21 Název Cíle 1.3: Popis a zdůvodnění Cíle: Opatření,které vedou k naplnění Cíle: Název Opatření: Charakteristika Opatření: Opatření: realizace Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: zdroje: financování realizátoři, partneři: Podpora pobytových služeb Podchycení nové cílové skupiny - bezdomovci senioři a zajištění základních služeb pro tuto cílovou skupinu Domov se zvláštním režimem pro seniory Domov se zvláštním režimem pro seniory Od roku 2011 dochází ve službě denního centra k nárůstu počtu uživatelů seniorů. Jedná se o lidi v seniorském věku, kteří ztratili střechu nad hlavou a to hned z několika důvodů. V mnoha případech těmto lidem chybí odpracované roky pro přiznání starobního důchodu, nebo je na jejich důchod uvalena exekuce, a tím se dostávají do platební neschopnosti. Vzhledem k věku se jim zhoršuje zdravotní stav a nezvládají platit zdravotní služby, nebo ztratili partnera, jsou závislí na alkoholu, v neposlední řadě se stávají obětí lidí, zaměřených na obohacování se na úkor této skupiny. Dostávají se do finanční krize a následně tím klesá jejich životní úroveň. Bezdomovectví u seniorů je nový jev, ve městě neexistují služby pro tuto cílovou skupinu, není řešena bytová situace těchto osob, je potřebné vyčlenit, rekonstruovat nebo postavit byty pro tuto cílovou skupinu. Potřebné zahájit jednání s městem a připravit způsob řešení. Bude možné poskytovat bydlení bezdomovcům seniorům, kteří nemají dostatek finančních prostředků na nájmy ve standardních bytech, jsou závislí na alkoholu a jejich zdravotní stav vyžaduje pečovatelskou a ošetřovatelskou péči. Řešení nových rizik bezdomovců seniorů, absence nedůstojných situací. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Investiční, vznik nové služby Rekonstrukce nevyužívaných objektů ve městě ,- Kč po dobu platnosti 3. KPKH MPSV, Město Kutná Hora, uživatelé, evropské fondy Zdravotní péče, bydlení, zaměstnanost Město Kutná Hora, Oblastní charita Kutná Hora 7 bytů, 1 byt = 2 osoby, celková kapacita 14 osob Po dobu platnosti 3.KPKH

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA

Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období TRIÁDA Příloha č.1 Zpracování komunitního plánu-střednědobého plánu rozvoje Mikroregionu v oblasti sociálních služeb na období 2017-2021 TRIÁDA Řídící skupina 1. Koordinátor KPSS ( Mazurová, Najmon) 2. Pracovník

Více

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011

Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 43.22.11 Zpráva o naplňování Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v roce 2011 Radě městské části Praha 12 je předkládána

Více

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100

Osobní asistence (Pardubice) ano Sociální rehabilitace - PC učebna ne Provozní místnost - Setkávání bez bariér ne 53100 Výsledky dotačnícho řízení z Programu podpory v sociální oblasti na rok Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí

Priorita V. - Podpora setrvání občanů v domácím prostředí Opatření V. 1.: Udržení a rozvoj současných kapacit pečovatelských služeb V současné době v Mladé Boleslavi a přilehlých obcích zajišťují pečovatelskou službu pro občany tři organizace, a to PS města Mladá

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 2015-2018 Komunitní plán navazuje na strategické dokumenty platné v lokalitě: PRSS Šluknovského výběžku 2014-2017

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2015 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10

Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Zápis ze společného jednání pracovních skupin komunitního plánování sociálních a návazných služeb na městské části Praha 10 Datum konání: 1. 6. 2016, 13:00 hod-15:15 hod. Místo konání: ÚMČ Praha 10, Vršovická

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 15. března 2016 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Třince na období let 2013-2017 Město Třinec realizuje střednědobé plánování již od r. 2005 Jedná se o čtvrtý komunitní plán města Třince

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Služby na území Mladovožicka

Služby na území Mladovožicka Služby na území Mladovožicka Priority a opatření Priorita 1. Podpora systému poskytovaných služeb 1.1. Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby

SWOT analýza. konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby úvod SWOT analýza konaná dne 16.ledna 2007 na téma sociální služby Jedná se o komplexní metodu vyhodnocení. Jádro metody spočívá v klasifikaci, ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Žadatel: IČ: Požadovaná částka:

Žadatel: IČ: Požadovaná částka: Granty 2013 Návrh výboru pro sociální politiku 1. MV II/s-o. s./1-2695/94 R ze dne 12. 12. 1994 ADRA Praha o. s., Klikatá 1238/90 c, Praha, Pobočka Česká Lípa, Čs. Armády 1578 61388122 30.950,- Kč 24.000,-

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření Celkem bylo odevzdáno úplně či částečně vyplněných dotazníků Pohlaví Muž % Žena % Věkové složení účastníků nejmladší účastník 8 let nejstarší účastník 8 let % % % 8% 8

Více

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA

ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA ANALÝZA POTŘEB A PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ OSTRAVA Zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. E-mail: info@rozvoj-obce.cz

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Komunitní plánování sociálních služeb města Třebíče

Komunitní plánování sociálních služeb města Třebíče Komunitní plánování sociálních služeb města Třebíče Zápis č. 4 z jednání Pracovní skupiny Občané se zdravotním postižením a dlouhodobě nemocní Datum: 20.07.2011 Čas: 15:00 Místo: zasedací místnost v suterénu

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě)

Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální služby pro rodiny s dětmi (program Podpora pro rodinu a dítě) Program podpory v sociální oblasti 2017 ŽADATELÉ: Poř. číslo IČ Žadatel dotace Název projektu/účel 1 4253965 ABATAB, spolek pro péči o rodinu Sasanky, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi ne

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje

Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Pomoc seniorům a lidem v závěru života z pohledu Zlínského kraje Závěr života 75% osob umírá v institucionální péči Volby Informace Kvalita Kompetence Nástroje Role kraje Role kraje, obcí Zjišťování potřeb

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Vedoucí skupiny: Mgr. Pavla Kovalská (vedoucí - odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim)

Vedoucí skupiny: Mgr. Pavla Kovalská (vedoucí - odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim) Příloha č. 1: Sociální služby Komentář k sociodemografické analýze Autoři Pracovní skupina D Sociální služby Vedoucí skupiny: Mgr. Pavla Kovalská (vedoucí - odbor sociální a zdravotní MěÚ Vlašim) Další

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010

ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 ROČNÍ HODNOTÍCÍ ZPRÁVA KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB VE VYŠKOVĚ ZA ROK 2010 Vyškov, březen 2011 Komunitní plán sociálních služeb ve Vyškově byl schválen usnesením č. VI.ZM/1027-07 na VI. zasedání

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na a služby blízké službám sociálním v roce 2012 - za jednotlivé oblasti sociální péče v Kč Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. Aktivizace

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY LIDSKÉ ZDROJE A VZDĚLÁVÁNÍ Integrovaná strategie rozvoje území MAS Rýmařovsko Datum konání: 7. 8. 2014 Místo a čas konání: Náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov, 09:00 hod. Přítomní:

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba)

Denní centrum Barevný svět, o.p.s. ( 46 denní stacionáře) , DIANA TŘEBÍČ, o.p.s. ( 40 pečovatelská služba) Příloha č. 5 k 5/ZM/2016 A. Poskytovatelé sociální služby, kteří mají oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb ( 85 zákona o

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více