Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH"

Transkript

1 Úvodní stránka Proslov Úvod Koordinační sklupina Společné cíle Použité zkratky OBSAH

2

3 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA KUTNÁ HORA NA OBDOBÍ LET Městský úřad Kutná Hora Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora Závěrečný dokument zpracovala a celý proces koordinovala: Bc. Barbora Nováková Tento materiál vznikl za metodické podpory pana Michala Polesného z Centra komunitní práce Ústí nad Labem. Zpracování plánu je financováno z prostředků Města Kutná Hora.

4 Vážení občané, právě otevíráte 3. Komunitní plán města Kutná Hora. Tento plán navazuje na 2. Komunitní plán a určuje směr rozvoje sociálních a souvisejících služeb na území města v letech Je zaměřen na pět cílových skupin obyvatelstva, kterými jsou senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi a mládež, dále osoby s mentálním postižením a kombinovaným postižením a lidé ohrožení sociálním vyloučením a krizí. Cílem tohoto plánu je, aby bylo vytvořeno fungující prostředí, kde budou zmírněny dopady sociálního handicapu a lidé nebudou vyloučeni z běžného života společnosti. Poděkování patří všem, kdo se na tvorbě tohoto plánu podíleli, dále těm, kteří se aktivně zapojili do procesu konzultací, jejichž smyslem bylo, že se obyvatelé města, poskytovatelé služeb a další zájemci o problematiku sociálních a souvisejících služeb, vyjádřili k tomuto strategickému dokumentu. Spojením názorů a vyslovených potřeb občanů uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů odborníků na způsob pomoci a podpory v sociální oblasti a zadavatele - města Kutná Hora, vznikl dokument, během jehož realizace v letech bude ověřena efektivita stávajících služeb a zajišťování potřeb občanů. Mgr. Dana Vepřková místostarostka města Kutná Hora

5 Vážení spoluobčané, do Vašich rukou a do zorného pole Vaší pozornosti se dostává 3. Komunitní plán města Kutná Hora. Navazuje na dva plány předešlé a z vlastní zkušenosti vím, že možná ani nevíte, že je a existuje. Vězte však, že jeho tvorbou, naplňováním a funkčností se zabývá pět skupin odborníků, které mapují, prožívají a realizují sociální problematiku osob všech věkových kategorií v Kutné Hoře a jejím okolí. Především jim patří naše poděkování, že zpracovaly a předestřely před nás problémy, se kterými se v sociální oblasti potýkáme a také nástin možností a plánů jejich řešení do budoucích tří let. Snad se alespoň někteří z Vás nad komunitním plánem zastaví a přečtou si jej, i když jeho název zní poněkud odtažitě. Komunitní plánování je však tvořeno lidmi, kteří žijí v jednom místě, mají mezi sebou různé sociální vazby a jsou vázáni nejen k sobě navzájem, ale také k místu, kde žijí (tolik definice). Proto i já doufám, že se více zamyslíte nad pojmy, jako je charita, sociální, dobrovolník, nezištnost a tíseň. Město, Kraj a Stát jsou jistě institucemi, na nichž leží ten největší díl odpovědnosti na tom, že cíle třetího Komunitního plánu budou realizovány. Pokud Vás však tato problematika nenechává klidnými, bezesporu si najdete cestičku, jak přiložit svou ruku k dílu. Přeji Vám všem i předkladatelům 3. Komunitního plánu, ať se cíle naplní a předsevzetí realizují. To je energie, která nás v našem snažení posouvá dále. Mgr. Ladislava Krčmářová členka Rady města KH za sdružení Šance pro KH předsedkyně sociální komise a členka komise bytové.

6 DOKUMENT 3.KPKH ZPRACOVALA KOORDINAČNÍ SKUPINA VE SLOŽENÍ: PhDr. Drahomíra Hurtová vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ v Kutné Hoře Bc. Barbora Nováková referent sociálních věcí specialista na komunitní plán Zdeněk Jelínek manažer pracovní skupiny Josef Dytrych manažer pracovní skupiny Zdravotně postižení Mgr. Hana Vetešníková manažer pracovní skupiny osoby s mentálním a komb. postižením Ing. Josef Vavřinec manažer pracovní skupiny Rodiny s dětmi, děti a mládež RNDr. Robert Otruba manažer pracovní skupiny Osoby ohrožené soc. vyloučením a krizí ve spolupráci s členy jednotlivých pracovních skupin a za metodické podpory pana Michala Polesného z Centra komunitní práce Ústí nad Labem

7 OBSAH: Úvod ke 3. Komunitnímu plánu Kutná Hora Navrhované Cíle a Opatření 3.KPKH: Pracovní skupina SENIOŘI Pracovní skupina ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÍ Pracovní skupina OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina RODINY S DĚTMI A DĚTI A MLÁDEŽ Pracovní skupina OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM A KRIZÍ Společné cíle Použité zkratky

8 ÚVOD KE 3. KOMUNITNÍMU PLÁNU MĚSTA KUTNÁ HORA V pořadí již 3. Komunitní plán města Kutná Hora dokument, který právě otevíráte, je strategickým plánem města v oblasti sociálních a souvisejících služeb. Je navržen pro období let 2014, 2015 a Navazuje na již dva zpracované a realizované komunitní plány města. Záměr zpracování 3.Komunitního plánu města Kutná Hora (dále jen 3. KPKH) byl schválen usnesením Zastupitelstva města č. 267/12 v prosinci Garantem tvorby 3.KPKH byla koordinační skupina komunitního plánu, odborné poradenství a metodickou podporu poskytl pan Michal Polesný z Centra komunitní práce z Ústí nad Labem. PODSTATA KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ Proces komunitního plánování byl ve městě Kutná Hora zahájen již v roce Jedná se o moderní a vyspělou metodu, která dává možnost obyvatelům města zapojit se do samotného procesu plánování sociálních a souvisejících služeb v jejich regionu. Komunitním plánováním lze tedy označit způsob práce s potřebami občanů města, uživatelů služeb, možnostmi poskytovatelů, a to vše s ohledem na finanční zdroje. Komunitní plánování je ve městě Kutná Hora vnímáno jako jedna z klíčových aktivit rozvoje města, které chce vytvářet podmínky pro život občanů v oblasti kvality a dostupnosti poskytovaných sociálních a souvisejících služeb. ZÁKLADNÍ PRINCIPY 3. KOMUNITNÍHO PLÁNU 1. Podpora a rozvoj kvality sociálních a souvisejících služeb dle potřeb občanů a místních podmínek. (podpora a rozvoj stávajících služeb, podpora rozvoje nových služeb) 2. Zvýšení informovanosti občanů a sociálních a souvisejících službách. 3. Snížení vzniku rizik sociálně patologických jevů. 4. Podpora poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb. 5. Podpora rozvoje komunitního plánování sociálních a souvisejících služeb. PROCES TVORBY 3.KOMUNITNÍHO PLÁNU Dokument 3. KPKH je výsledkem společného plánování sociálních služeb a služeb souvisejících ve městě Kutná Hora. Na jeho tvorbě se podílelo pět pracovních skupin v čele se svými manažery: - pracovní skupina - pracovní skupina Zdravotně postižení - pracovní skupina Osoby s mentálním a kombinovaným postižením - pracovní skupina Rodiny s dětmi a děti a mládež - pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí Při tvorbě dokumentu byl respektován princip triády tzn., že se účastní všechny tři strany, kterých se poskytování sociálních služeb přímo dotýká, a to zadavatele, poskytovatelů a uživatelů těchto služeb. Celý proces řídila koordinační skupina a koordinátor komunitního plánování sociálních služeb. Zpracování plánu bylo plně hrazeno z rozpočtu města. Do procesu komunitního plánování jsou zapojeni prakticky všichni poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora.

9 V období leden květen 2013 byl zpracován Návrh 3.KPKH, který byl v připomínkovacím procesu konzultován s širokou skupinou politiků, odborníků, uživatelů a veřejností. Po zapracování připomínek byl dokument upraven do finální podoby. INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ Základem pro tvorbu 3. KPKH se staly tyto dokumenty: Sociálně demografická analýza a prognóza do roku 2030(autor: tým zpracovatelů pod vedením RNDr. Tomáše Kučery) SWOT analýzy jednotlivých pracovních skupin provedené v období leden-únor 2013 Akční plány jednotlivých pracovních skupin na rok 2013 Akční plán sociálního začleňování pro město Kutná Hora Základní demografické údaje popis regionu: Kutná Hora je okresní město ve Středočeském kraji a významná městská památková rezervace, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Celkový počet obyvatel městě Kutná Hora k : Číslo obce Název obce Počet obyvatel k Průměrný věk k celkem muži ženy celkem muži ženy Kutná Hora ,9 40,3 43,4 Tab.č.1 zdroj: Český statistický úřad Dle demografické analýzy věková struktura obyvatel kopíruje celorepublikový trend, tj. intenzivní demografické stárnutí, současně se však prodlužuje průměrná délka života mj. v důsledku rostoucí životní úrovně obyvatel. Vzhledem k uvedeným skutečnostem bude tedy v nejbližších letech nutné zaměřit se na řešení otázky seniorů, kteří patří mezi hlavní adresáty pomoci společnosti. Z hlediska národnostní struktury obyvatel je dle údajů z posledního sčítání lidu podíl české národnosti v Kutné Hoře téměř 96%. Nejpočetnější národnostní menšinou jsou slovenští obyvatelé (338, tj. 1,6 %). Sociálně demografická analýza mj. upozorňuje na silně podhodnocená data týkající se romské menšiny, k níž se v roce 2001 oficiálně přihlásilo pouze 15 občanů (tj. 0,1 %). V souvislosti s řešením otázky romského etnika je jednou z priorit města udržitelný rozvoj městské části Neškaredice, která je z městských částí Kutné Hory nejvíce ohrožena sociálním vyloučením a dalšími sociopatologickými vlivy. Na základě průzkumu žije ve městě Kutná Hora cca sociálně vyloučených a to převážně v již zmíněné lokalitě Neškaredice, a také na městských i soukromých ubytovnách. Řešením sociálního vyloučení těchto obyvatel města se intenzivně zabývá od roku 2010 Agentura pro sociální začleňování, která je nástrojem vlády ČR. Základem činnosti Agentury pro sociální začleňování je Lokální partnerství Kutná Hora. V jeho rámci dochází k pravidelnému setkávání zástupců obce, veřejné správy, škol a neziskových organizací, kteří se angažují v procesech sociálního začleňování. Protože se některé cíle Strategického plánování Lokálního partnerství prolínají s cíli pracovní skupiny komunitního plánování

10 Osoby ohrožené sociálním vyloučením a krizí, mělo by Lokální partnerství s Komunitním plánováním města Kutná Hora do budoucna úzce spolupracovat, a to především formou pravidelných konzultací s koordinační skupinou. Školství a vzdělanost Město Kutná Hora je v oblasti školství zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřské školy, která slučuje 8 mateřských škol. Dále je město zřizovatelem čtyř základních škol. Jsou to ZŠ Jana Palacha, ZŠ Kremnická (Žižkov), ZŠ Kamenná stezka a ZŠ T. G. Masaryka. Příležitosti k rozvoji dětí ze sociálně vyloučeného prostředí vytváří v současné době především ZŠ Kamenná stezka, kde byla zřízena přípravná třída. Tato škola podniká i další významné kroky vedoucí k začleňování této cílové skupiny dětí do běžné společnosti. Středočeský kraj je zřizovatelem Základní školy a Praktické školy Kutná Hora, kde je umožněno vzdělávání dětem se zdravotním postižením a se speciálními vzdělávacími potřebami. Střední stupeň vzdělání je v Kutné Hoře zastoupen Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm řemesel, dále Střední průmyslovou školou a dvěma gymnázii, Gymnáziem Jiřího Ortena a Církevním gymnáziem sv. Voršily. Vyšší stupeň vzdělání je zastoupen Vyšší odbornou školou, která poskytuje vzdělání v oborech Automatizační technika a Management Elektrotechniky. Ekonomická aktivita a zaměstnanost Kutná Hora je jedním z okresů s nejvyšší nezaměstnaností ve Středočeském kraji. Podle údajů Úřadu práce z roku 2012 činí míra nezaměstnanosti na Kutnohorsku 10,5%, což je cca 2000 obyvatel. Mezi nejproblematičtější uchazeče o zaměstnání z hlediska umístění na trh práce patří zejména ženy s dětmi do 15 let, nekvalifikovaní uchazeči (více jak třetina uchazečů má pouze základní vzdělání), absolventi, mladiství, uchazeči se zdravotním postižením, osoby starší 50 let a dlouhodobě nezaměstnaní. Úřad práce v Kutné Hoře realizuje několik pro zaměstnanostních projektů jako je např.: Začínáme po padesáti, Krátce bez práce a další. Mezi největší zaměstnavatele v regionu patří ČKD, a.s. K. Hora, podniky PHILIP MORRIS ČR a.s., Unikom, a.s.. Firma Foxconn Technology CZ s.r.o., která spustila v Kutné Hoře výrobu v červnu Pracovní příležitosti nabízí i sociální firma EKO-ANO především v sezónních pracích pro muže. Sociální služby V souladu se sociální reformou přešel veškerý dávkový systém od ledna 2012 pod Úřady práce. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora je od tohoto roku rozdělen na oddělení sociálně-právní ochrany dětí, oddělení sociální prevence a oddělení sociálních služeb a péče o seniory a zdravotně postižené. Odbor sociálních věcí také metodicky dohlíží na provoz Pečovatelské služby, která je příspěvkovou organizací města. Dále jsou ve městě provozovány 2 příspěvkové organizace Středočeského kraje, a to Domov Barbora celoroční pobyt pro seniory a dospělé osoby s mentálním postižením a Centrum u Bartoloměje - denní, týdenní a celoroční pobyt pro děti, mládež a dospělé osoby s mentálním postižením. Ve městě Kutná Hora působí více než dvacet neziskových organizací, které zde poskytují sociální a související služby. V rámci projektu plánování sociálních služeb byl vydán již třetí aktuální Katalog sociálních a souvisejících služeb ve městě Kutná Hora, který je k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Kutná Hora, a v elektronické podobě na plán.

11 NAPLŇOVÁNÍ 3. KOMUNITNÍHO PLÁNU V následujícím období bude probíhat vlastní naplňování plánu. V této době se budou nadále scházet členové pracovních skupin a koordinační skupina. Realizace plánu bude sledována a pravidelně vyhodnocována. V rámci procesu naplňování budou pro jednotlivé roky tvořeny Akční plány, které poslouží k upřesnění priorit a podrobnějšímu rozpracování jednotlivých Cílů a Opatření. Pravidelně za každý rok budou vyhodnoceny přehledy finančních prostředků, které byly získány k naplnění jednotlivých Cílů a Opatření. (tabulky viz.níže). REVIZE 2. KPKH ZA OBDOBÍ ROKU 2011 a 2012 Celkový přehled finančních prostředků, které byly získány k naplnění jednotlivých Cílů a Opatření 2.KPKH, podle zdrojů do jednotlivých oblastí sociální pomoci Oblasti sociální pomoci: (r. 2011) Rozpočet města KH Ostatní zdroje ČR (ÚP, MPSV, KÚ) Jiné zdroje (nadace,klienti) programy EU celkem péče o seniory * péče o osoby zdravotně postižené péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením ** péče o rodiny s dětmi a děti a mládež péče o osoby ohrožené soc. vyloučením a krizí společné Cíle a Opatření 2.KPKH Celkem finance Oblasti sociální pomoci: (r.2012) Rozpočet města KH Ostatní zdroje ČR (ÚP, MPSV, KÚ) Jiné zdroje (nadace,klienti) Programy EU Celkem péče o seniory * péče o osoby zdravotně postižené péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením ** péče o rodiny s dětmi a děti a mládež *** péče o osoby ohrožené soc. vyloučením a krizí společné Cíle a Opatření 2.KPKH Celkem finance * z rozpočtu města je financována Pečovatelská služba KH - příspěvková organizace ** v této oblasti péče jsou zahrnuta 2 zařízení Středočeského kraje ( Domov Barbora a Centrum u Bartoloměje) *** v této oblasti je zahrnuto jedno zařízení financované Středočeským krajem (DDM)

12 OBLAST SOCIÁLNÍ POMOCI A PÉČE O SENIORY OBSAH: PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O SENIORY CÍLE A OPATŘENÍ 3. KPKH ZA OBLAST PÉČE O SENIORY: Cíl 1.1 Zajištění komplexních služeb pro seniory Cíl 1.2 Domácí ošetřovatelská péče Cíl 1.3 Podpora pobytových služeb

13 PŘEHLED ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY SENIOŘI Zdeněk Jelínek O.s. Život 90 Zruč n.s manažer skupiny Mgr. Jana Kosíková Domov Barbora Kutná Hora Věra Nuhlíčková ČČK - Český červený kříž Eva Němečková ČČK Český červený kříž Ing. Miroslav Papež Apoštolská církev Josef Dytrych O.s. Digno Mgr. Slávka Kunášková Oblastní charita Kutná Hora Radka Štencelová Nemocnice KH Dana Svobodová uživatel Eva Francová MěÚ Kutná Hora oddělení soc. služeb a péče o seniory Ing. Jana Kuklová Pečovatelská služba Kutná Hora Zuzana Klofáčová Klub důchodců KH Ing. Miroslav Beneš SC domácí péče, o.p.s. Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.: Tel.:

14 SWOT ANALÝZA ZA OBLAST PÉČE O SENIORY - Máme k dispozici domy s pečovatelskou službou (500 míst) - Máme dostatečný počet terénního personálu - Je dostatečná nabídka terénních služeb - Existence azylového domu pro seniory trpící závislostmi (alkohol, drogy atd.) - Dostatečné množství bytů (bezbariérové a nízkonákladové) VIZE Kde chceme být v roce Existence poradny pro dluhy - Všechny služby jsou ve městě bezbariérové - Dostupné odlehčovací služby - Dostatek dobrovolníků ve službách - Dostatek možností pro kulturní a sportovní vyžití seniorů - Provázané a zasíťované služby a instituce SILNÉ STRÁNKY 1. Fungující terénní sociální služby 2. Fungující Domov pro seniory 3. Dobrá spolupráce s městem 4. Profesionalita zaměstnanců v sociálních službách 5. Možnosti dalšího vzdělávání 6. Obětavost všech pracovníků - Kulturní a sportovní vyžití - Bezbariérové úřady a kulturní zařízení - Fungující knihovna - Existence university III. věku SLABÉ STRÁNKY 1. Nedostatek finančních prostředků na zajištění kvalitních služeb a omezující vývoj jednotlivých poskytovatelů 2. Část seniorů již nemá na úhradu služeb péče, zvyšující se tlak na služby prevence 3. Nedostatečná kapacita pobytových služeb 4. Příspěvky na péči se významně neobjevují v příjmech poskytovatelů sociálních služeb, nedostatečná kontrola PnP - Malá kapacita půjčoven kompenzačních pomůcek - Nefunkční a uzavřený Klub seniorů města - nejsou přítomni v PS KP PŘÍLEŽITOSTI 1. Přesvědčovat uživatele o využívání příspěvku na péči, nákupu sociálních služeb 2. Nebýt stále zticha a ozývat se (nedostatečné financování, malá podpora sociálních služeb, měnící se legislativa) 3. Rozvíjet informovanost vůči veřejnosti 4. Získávat zpětné vazby od seniorů - Stálý průběh informací mezi poskytovateli - Oslovovat sponzory - Pořádat charitativní akce OHROŽENÍ 1. Omezování finančních prostředků na podporu sociálních služeb 2. Sociální služby na okraji společnosti 3. Počet seniorů roste a stát nereaguje na jejich potřeby 4. Dotace na sociální služby, jsou špatně směrované podpora úplně jiných skupin DATUM KONÁNÍ: 12. ÚNORA 2013 MÍSTO: FACILITÁTOR: MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Michal Polesný Centrum komunitní práce, poradenská organizace Ústí nad Labem ÚČASTNÍCI: / viz. presenční listina účastníků /

15 Komentář: SWOT analýza za oblast péče o seniory je aktuálním a současným hodnocením odborníků města Kutná Hora, kteří přímo pracují s cílovou skupinou v této oblasti. V oblasti silných stránek dominuje existence terénních služeb a domova pro seniory. Určitým posunem je definovaná dobrá spolupráce s městem, profesionalita zaměstnanců a možnosti jejich vzdělávání. V oblasti slabých stránek je největším definovaným problémem nedostatek finančních prostředků na zajištění služeb a konstatování, že část seniorů nemá finance na služby péče a tím se přesouvají do služeb prevence. Stále přetrvává nedostatečná kapacita pobytových služeb. Problémem je i využívání příspěvku na péči, což se odráží i v definovaných příležitostech. Zajímavou slabou stránkou je nefunkční, tedy neotevřený klub seniorů širší veřejnosti, což je velmi častým jevem i v jiných městech. Členové Pracovní skupiny si nevyužívání příspěvku na péči uvědomují, což vyjadřují v oblasti největších příležitostí. Vzhledem ke všeobecnému předpokládanému nárůstu počtu seniorů je nutné rozšířit spolupráci poskytovatelů se zástupci města, zvýšit kvalitu poskytovaných služeb, zvýšit vlastní prezentaci a informovanost vůči veřejnosti. V oblasti úplně vypadly aktivity, zajištění domácí hospicové péče, to je nejspíš dáno tím, že nebyl nalezen ochotný poskytovatel. Významnou příležitostí je, že členové PS si uvědomují, že je třeba se ozvat a své názory propagovat a to nejen u veřejnosti, ale také u politiků a různých odborných seskupení. Definované hrozby jen podtrhují a zcela správně definují největší hrozby v oblasti zajišťování péče pro seniory. Členové Pracovní skupiny za tuto oblast budou dále pracovat hlavně s výsledky z oblastí slabých stránek, příležitostí a vizí. Tyto oblasti nám již dnes dávají určité směry, které by se měly v procesech komunitního plánování řešit a v Komunitním plánu sociálních služeb města Kutná Hora objevit jako Cíle či následná Opatření. Vypracoval : Michal Polesný datum : 7. března 2013

16 Zpracování Cílů a Opatření 3.Komunitního plánu města Kutná Hora na období let PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Název Cíle 1.1: Popis a zdůvodnění Cíle: Opatření,které vedou k naplnění Cíle: Zajištění komplexních služeb pro seniory Zachování a rozvoj sociálních a souvisejících služeb pro seniory, zdravotně a tělesně postižené občany, aby mohli žít co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí za důstojných podmínek Zachování a rozvoj sociálních terénních služeb Zachování, rozvoj a zkvalitnění rozvozu obědů Zachování a rozvoj tísňové péče Rozvoj odlehčovacích služeb Rozvoj centra denních služeb Zachování a rozvoj aktivizačních služeb Název opatření: Popis opatření: opatření: zdroje realizátoři, partneři: Zachování a rozvoj sociálních terénních služeb Zkvalitňování forem poskytovaných služeb včetně jejich provázanosti. Zajištění sociálních služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby a tím se jim umožní setrvat co nejdéle ve svém vlastním sociálním prostředí. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby. Cca ,-Kč po dobu platnosti 3. KPKH MPSV ČR, Středočeský Kraj, Město KH, obce regionu s uzavřenou smlouvou na poskytování sociálních služeb, sponzoři, uživatelé. Zdravotní péče Poskytovatelé terénních sociálních služeb Zajištění terénní služby pro klientů po dobu platnosti 3. KPKH

17 Název Opatření: Popis Opatření: Opatření: realizace Opatření: Charakter Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: finanční zdroje: realizátoři, partneři : Zachování a rozvoj rozvozu obědů Zachování a rozvoj rozvozu obědů, zvyšování kvality, rozšíření nabídky. Zkvalitnění stravování seniorů Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby ,-Kč provozní náklady ,-Kč mzdové náklady po dobu platnosti 3. KPKH MPSV ČR, Středočeský Kraj, Město KH, obce regionu s uzavřenou smlouvou na poskytování sociálních služeb, sponzoři, uživatelé Zaměstnávání náborem z Úřadu práce- snižování nezaměstnanosti Pečovatelská služba, Oblastní charita Kutná Hora 300 klientů/den po dobu trvání 3.KPKH Název Opatření: Zachování a rozvoj tísňové péče Popis Opatření: Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: zdroje realizátoři Opatření: Zajištění provozu včetně možného rozšíření služby Zkvalitňování poskytované služby Omezení narůstajícího počtu rizik sociálního, zdravotního i kriminálního charakteru ohrožující seniory a zdravotně postižené občany. Udržení daných skupin v jejich vlastním sociálním prostředí ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb co nejdéle a za důstojných podmínek. Snížení žádostí o umístění do zařízení se stálou odbornou péčí. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby ,-Kč po dobu platnosti 3.KPKH MPSV ČR, Středočeský Kraj, Město KH, sponzoři, uživatelé Zdravotní péče, vzdělávání, prevence kriminality. Občanské sdružení Život 90 Zruč nad Sázavou, případně ostatní poskytovatelé z regionu 140 uživatelů tísňové péče po dobu trvání 3. KPKH

18 Název Opatření: Popis Opatření: Opatření: realizace : Charakter Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: zdroje realizátoři, partneři, Opatření: Rozvoj odlehčovacích služeb Rozvoj programů odlehčovacích služeb poskytovaných osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, onemocnění, zdravotního postižení, o které je pečováno v jejich vlastním sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. Oddálení nutnosti umístění osob se sníženou soběstačnosti do zařízení se stálou odbornou péčí. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Investiční při výstavbě nového objektu, neinvestiční při úpravě současných prostor. náklady na výstavbu nového domu se zvláštním určením činí cca ,-Kč, odlehčovací část není finančně vyjmuta. MMR ČR, Středočeský Kraj, Město KH, Evropské fondy, sponzoři, uživatelé Zdravotní péče, zaměstnávání, bydlení Pečovatelská služba, ČČK, ostatní poskytovatelé sociálních služeb 60 uživatelů po dobu platnosti 3.KPKH, 4 nová pracovní místa Název opatření: Popis opatření: opatření: zdroje realizátoři, partneři: Rozvoj centra denních služeb Rozvoj centra denních služeb jako alternativní služby pro seniory a jejich rodiny, podpora svépomocných skupin klientů a rodinných pečovatelů. Pomoc pečujícím rodinám, oddálení či zamezení umístění seniorů v domovech pro seniory Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby ,- Kč/ročně MPSV ČR, Město KH, uživatelé Zdravotní péče, zaměstnávání Oblastní charita KH, Pečovatelská služba KH a další poskytovatelé v regionu 50 klientů/ročně

19 Název Opatření: Charakteristika Opatření: Opatření: realizace Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: finanční zdroje: realizátoři, partneři: Zachování a rozvoj aktivizačních služeb Zachování a rozvoj sociálních dovedností v oblasti soběstačnosti a vzdělávání, rozvíjení mezigeneračních vztahů. Zvyšování kvality života seniorů ve společnosti. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Neinvestiční, stávající služby ,-Kč po dobu platnosti 3.KPKH MPSV ČR, Středočeský Kraj, Město KH, sponzoři, uživatelé Zdravotní péče Poskytovatelé terénních i pobytových sociálních služeb uživatelů po dobu 3.KPKH

20 Název Cíle 1.2 : Popis a zdůvodnění Cíle: Opatření,které vedou k naplnění Cíle: Domácí ošetřovatelská péče Cílem je poskytovat intenzivní ošetřovatelskou péči seniorům a pomoci jim tak žít plnohodnotný život ve vlastním sociálním prostředí, na které jsou zvyklí. Současně se sníží tlak na hospitalizaci nebo umístění v zařízeních se stálou odbornou péčí Vznik a zajištění terénní hospicové péče Název opatření: Popis opatření: opatření: zdroje realizátoři, partneři: Vznik a zajištění terénní hospicové péče Zajištěním terénní hospicové péče bude seniorům nabízena paliativní, symptomatická léčba, která je zaměřena na zvýšení kvality těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém či terminálním stadiu a není nutná nemocniční léčba. Snížení hospitalizací, udržení osoby v jejím vlastním sociálním prostředí. Po dobu platnosti 3. KPKH r r Neinvestiční, vznik nového programu, ,- Kč po dobu platnosti 3. KPKH Zdravotní pojišťovny, Město KH, sponzoři, uživatelé Zdravotní péče, zaměstnávání, SC Domácí péče 75 klientů po celé období 3. KPKH

21 Název Cíle 1.3: Popis a zdůvodnění Cíle: Opatření,které vedou k naplnění Cíle: Název Opatření: Charakteristika Opatření: Opatření: realizace Opatření: finančních nákladů na realizaci Opatření: zdroje: financování realizátoři, partneři: Podpora pobytových služeb Podchycení nové cílové skupiny - bezdomovci senioři a zajištění základních služeb pro tuto cílovou skupinu Domov se zvláštním režimem pro seniory Domov se zvláštním režimem pro seniory Od roku 2011 dochází ve službě denního centra k nárůstu počtu uživatelů seniorů. Jedná se o lidi v seniorském věku, kteří ztratili střechu nad hlavou a to hned z několika důvodů. V mnoha případech těmto lidem chybí odpracované roky pro přiznání starobního důchodu, nebo je na jejich důchod uvalena exekuce, a tím se dostávají do platební neschopnosti. Vzhledem k věku se jim zhoršuje zdravotní stav a nezvládají platit zdravotní služby, nebo ztratili partnera, jsou závislí na alkoholu, v neposlední řadě se stávají obětí lidí, zaměřených na obohacování se na úkor této skupiny. Dostávají se do finanční krize a následně tím klesá jejich životní úroveň. Bezdomovectví u seniorů je nový jev, ve městě neexistují služby pro tuto cílovou skupinu, není řešena bytová situace těchto osob, je potřebné vyčlenit, rekonstruovat nebo postavit byty pro tuto cílovou skupinu. Potřebné zahájit jednání s městem a připravit způsob řešení. Bude možné poskytovat bydlení bezdomovcům seniorům, kteří nemají dostatek finančních prostředků na nájmy ve standardních bytech, jsou závislí na alkoholu a jejich zdravotní stav vyžaduje pečovatelskou a ošetřovatelskou péči. Řešení nových rizik bezdomovců seniorů, absence nedůstojných situací. Po dobu platnosti 3.KPKH r r Investiční, vznik nové služby Rekonstrukce nevyužívaných objektů ve městě ,- Kč po dobu platnosti 3. KPKH MPSV, Město Kutná Hora, uživatelé, evropské fondy Zdravotní péče, bydlení, zaměstnanost Město Kutná Hora, Oblastní charita Kutná Hora 7 bytů, 1 byt = 2 osoby, celková kapacita 14 osob Po dobu platnosti 3.KPKH

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--)

DOTACE. Účelové dotace v oblasti sociální péče pro rok 2015 (rozdělováno celkem Kč 400.000,--) Název organizace Požadované Poskytnutá Obsah projektu Kč 1. Sdružení zdravotně postižených občanů a jejich přátel Rehabilitační pobyt 20.000,-- 10.000,-- - doprava 2. Asociace rodičů a přátel zdravotně

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Udržení

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010

sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 K o m u n i t n í p l á n sociálních služeb a péče Vsetínska na období 2008-2010 Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin a skupin uživatelů, dále za aktivní spolupráce se Sociální

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS OSOBY V SOCIÁLNÍ KRIZI Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017 v oblasti spadající do zájmu uvedené PS. - Město Nymburk má v roce 2017 zajištěné dostupné sociální

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin)

SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA SYSTÉMU POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (jednotlivých cílových skupin) SWOT ANALÝZA NA ZÁKLADĚ SITUAČNÍ ANALÝZY STATUTÁRNÍHO MĚSTA Mladá Boleslav zaměřeni na oblast sociálních služeb pro seniory

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP Semily 2011 Akční plán pro rok 2013 Aktualizovaná verze /duben 2013/ Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Zápis č. 3 /2013 z jednání všech pracovních skupin plánování sociálních služeb v Kopřivnici Datum jednání: 7. 10. 2013 v 16:00

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Návrh Komunitního plánu sociálních služeb a péče ORP Mělník na období 2016 2020

Návrh Komunitního plánu sociálních služeb a péče ORP Mělník na období 2016 2020 Návrh Komunitního plánu sociálních služeb a péče ORP Mělník na období 2016 2020 MATERIÁL URČEN K PROCESU KONZULTACÍ - 1 - Návrh komunitního plánu je vytvořen pro tři oblasti cílových skupin občanů ORP

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb

Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok 2014 oblást sočiá lní čh sluz eb Souhrnná zprá vá o č erpá ní dotáčí z rozpoč tu me stá Blánsko zá rok oblást sočiá lní čh sluz eb Obsah Úvod... 2 Využití dotace jednotlivými sociálními službami... 4 Oblastní spolek Českého červeného

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010

Hanka Rabenhauptová Prachatice 28. dubna 2010 Zapojení Města Prachatice do projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice 2008-2011 Hanka

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů)

KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) KADAŇ VÝCHOZÍ STAV, PRIORITY A PRVNÍ NÁVRHY OPATŘENÍ (na základě srovnání analytických a strategických dokumentů města a partnerů) I. Priority (obecné, průřezové) 1.-2. Prunéřov (co s ním?) 3. Posílení

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP

SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP SWOTA ANALÝZA V OBLASTI PS SENIOŘI A OSOBY SE ZP Vize: Na začátku setkání byla stanovena vize pro rok 2017. - Město Nymburk má v roce 2017 funkční denní stacionář pro seniory. - Bude rozšířena nabídka

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Návrh 3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín na roky 2015-2018

Návrh 3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín na roky 2015-2018 Statutární město Děčín Návrh 3. komunitního plánu sociálních služeb města Děčín na roky 2015-2018 Materiál k procesu konzultací Plán obsahuje návrh na udržení a rozvoj sítě sociálních služeb a souvisejících

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program MONITOROVACÍ ZPRÁVA O ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNOSTI AKCE Společný regionální operační program Monitorovací zpráva o zajištění udržitelnosti akce Číslo zprávy 6 Období 1.6. 2010 30. 4. 2011 1.Údaje o akci v Priorita

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2015 Opatření 2015 Aktivity 2015 Realizátor a partneři 1. 1.1. 1.1.1. Podpora

Více

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

AKČNÍ PLÁN. realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava AKČNÍ PLÁN realizace cílů a opatření 3. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava PRO ROK 2012 Vize Akční plán stanoví v jednotlivých cílech a opatřeních konkrétní a

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení

Dobrovolníci v sociálních zařízeních MS kraje 692 134 189 000 občanské sdružení Strana 1 Neposkytnutí účelových neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2005 nestátním neziskovým organizacím poskytujícím na území Moravskoslezského kraje sociální služby seniorům

Více