VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ"

Transkript

1 VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o Brno, Příkop 8 tel.: fax: Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ Evidenční číslo: Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Jednatelé společnosti: Ing. arch. Vanda Ciznerová Ing. arch. Miloš Schneider urbanismus, architektura: dopravní řešení: vodní hospodářství: energetika, spoje: ekologie, životní prostředí: ochrana ZPF, PUPFL: Ing. arch. Vanda Ciznerová Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. Ing. Jiří Hrnčíř Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Mgr. Martin Novotný Mgr. Martin Novotný Datum: září 2013 ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 2

3 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRÁŽNÉ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Vrážné Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis: Jméno a příjmení: Jana Němcová Funkce: Starostka obce (otisk úředního razítka) Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Odbor výstavby a územního plánování Podpis: Jméno a příjmení: Ing. Soňa Elfmarková Funkce: samostatný referent (otisk úředního razítka) Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno spol. s r.o. Podpis: Jméno a příjmení: Ing. arch. Vanda Ciznerová Funkce: hlavní projektant (otisk úředního razítka) ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 3

4 OBSAH DOKUMENTACE: Textová část: I. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRÁŽNÉ str II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ str GRAFICKÁ ČÁST: Návrh změny č. 1 ÚPO Vrážné: I. 1A. Hlavní výkres výřez A M 1 : 2000 I. 1B. Hlavní výkres výřez B M 1 : 2000 I. 2. Výkres technické a dopravní infrastruktury M 1 : 2000 I. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 2000 Odůvodnění změny č. 1 ÚPO Vrážné: II. 1A. Komplexní urbanistický návrh výřez A M 1 : II. 1B. Komplexní urbanistický návrh výřez B M 1 : II. 2. Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu M 1 : ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 4

5 I. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území je správní území obce Vrážné, které zahrnuje katastrální území Vrážné u Jevíčka. Zastavěné území obce Vrážné je vymezeno k a je vymezeno ve výkresu č. I. 1A Hlavní výkres výřez A a ve výkresu č. I. 1B Hlavní výkres výřez B. Hranice zastavěného území je totožná s hranicí současně zastavěného území vymezenou schváleným územním plánem. V rámci stávajícího stavu byly vymezeny 3 plochy s rozdílným způsobem využití, které byly chybně vymezeny v platném územním plánu obce Vrážné. Plochy, kterých se zjištěná chyba týká, byly uvedeny do souladu se skutečným využitím území. Vymezena resp. aktualizována byla 1 stávající plocha smíšená obytná venkovská, pro kterou byl stanoven samostatný funkční regulativ (Sv). (V platném územním je tato plocha vedena jako orná půda (Po) a plocha sadů zahrad a drobné držby (Ps)). V rámci ploch zemědělské výroby byly vymezeny 2 stávající plochy drobné zemědělské a řemeslné výroby, pro které byl stanoven samostatný funkční regulativ (Vd). (V platném územním jsou tyto plochy uvedeny jako orná půda (Po)). Výše uvedené revidované plochy byly zahrnuty do zastavěného území obce Vrážné jako STAV. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Základní koncepce rozvoje území se nemění. Změna č. 1 ÚPO Vrážné řeší umístění návrhové plochy BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH (Br) a návrhovou plochu KOMUNIKACE MÍSTNÍ (DS), která bude zajišťovat dopravní obslužnost návrhové plochy pro Br / Plocha 1.01 je určená pro bydlení v rodinných domech. Při dodržení stanovených regulativů nevyvolá negativní dopady na hodnoty území obce. Návrhová plocha se umísťuje do specifických místních přírodních podmínek přírodního parku Bohdalov Hartinkov. Před samotnou realizací výstavby je nezbytné provést zhodnocení vlivu výstavby na krajinný ráz daného území. S ohledem na charakter území, do kterého je umístěna rozvojová plocha 1.01, orgán ochrany přírody posoudí, zda není nutné biologické hodnocení lokality dle 67 ZOPK, jehož primárním cílem by mělo být zjištění, zda při realizaci výstavby nebudou negativně dotčeny zvláště chráněné druhy. Respektovat ochranné pásmo lesa do 50 m od okraje lesa, kde se nebude umísťovat žádná výstavba. Území obce je územím s archeologickými nálezy dle 22 zák. č. 20/1987 Sb. Každý stavebník je povinen svůj záměr v dotčeném území oznámit Archeologickému ústavu v Brně nebo v Praze. Území obce se nachází v rozvojových osách OS 9 vymezených Politikou územního rozvoje ČR, návrh rozvojových ploch je v souladu s republikovými prioritami. V řešeném území se nachází prostory pro létání v malých a přízemních výškách. ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 5

6 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1 Zastavitelné plochy: Změna č zahrnuje lokalitu, kde jsou dle platného územního plánu zastoupeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: trvale zatravněné plochy (Pt), zeleň krajinná obecně (Zk), sady, drobná držba, zahrady (Ps). Dotčená lokalita je změnou navržena na plochu: bydlení v rodinných domech (Br). Návrhová plocha 1.01 se nachází za východní hranicí zastavěného území. Změna využití se týká parcel č.: 112, 113, 114, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5 k.ú. Vrážné. Změna č zahrnuje lokalitu, kde jsou dle platného územního plánu zastoupeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: orná půda (Po), zeleň krajinná obecně (Zk), trvale zatravněné plochy (Pt). Dotčená lokalita je změnou navržena na plochu: komunikace místní (DS). Návrhová plocha 1.02 se nachází za severovýchodní hranicí zastavěného území. Změna se týká parcel č.: 66, 67/1, 68, 69, 116/2, 753 k.ú. Vrážné. Změnou č. 1 se rozšiřuje zastavitelné území a mění se využití ploch v nezastavěném území. 3.1 Plochy přestavby: Plochy přestavby nejsou v rámci změny č. 1 vymezeny. Dochází k rozšíření zastavitelných ploch. Nemění se ani nedoplňuje urbanistická koncepce ani systém sídelní zeleně. 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 4.1 Koncepce dopravy Koncepce dopravy zůstává nezměněna. Změna č. 1 nemá dopad na silniční dopravu a ani na ostatní druhy dopravy. Návrhová plocha 1.01 je napojena na stávající místní komunikaci prostřednictvím návrhové plochy Návrhová plocha 1.02 je napojena na místní komunikaci. Jedná se o stávající účelovou komunikaci, která je návrhem rozšířena tak, aby plocha odpovídala parametrům veřejného prostranství. 4.2 Koncepce technické infrastruktury - Zásobování vodou: Koncepce zásobování vodou dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Lokalita 1.01 bude napojena na stávající vodovod v rámci navržené plochy místní komunikace Kanalizace a ČOV: Koncepce odkanalizování dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Splaškové vody z lokality 1.01 budou likvidovány do doby vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu a centrální ČOV individuálně v domovních čistírnách odpadních vod, které budou povolovány jako stavby dočasné. Přečištěné vody z DČOV budou primárně odváděny do Vráženského potoka kanalizací, vedenou kolem obecního úřadu. Pokud by toto řešení nebylo možné, budou na základě kladného vyjádření hydrogeologa přečištěné odpadní vody zasakovány na jednotlivých pozemcích. Pokud by ani toto řešení nebylo možné, budou splaškové vody likvidovány v žumpách na vyvážení. Dešťové vody budou v max. míře zadržovány na pozemku zasakování, další využití jako zdroj užitkové vody (zálivka ). ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 6

7 - Zásobování el. energií: Koncepce zásobování el. energií zůstává beze změny. Napojení lokality 1.01 bude řešeno přípojkou nn na stávající síť v rámci plochy místní komunikace. Zásobování teplem: Koncepce zásobování teplem dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Lokalita 1.01 bude napojena na navržený plynovod (dle schváleného územního plánu) v rámci navržené plochy místní komunikace Pro zásobování teplem lze využívat i alternativní zdroje. Zásobování plynem: Koncepce zásobování plynem dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Lokalita 1.01 bude napojena na navržený plynovod (dle schváleného územního plánu) v rámci navržené plochy místní komunikace Spoje: Koncepce telekomunikačních vedení a zařízení dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Lokalita 1.01 bude napojena do stávající sítě sdělovacích kabelů, a to v rámci navržené plochy místní komunikace Občanské vybavení Nemění se, ani se nedoplňuje výchozí stav. 4.4 Veřejná prostranství Nemění se, ani se nedoplňuje výchozí stav. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ Koncepce uspořádání krajiny se nemění ani nedoplňuje se výchozí stav. 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍCHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Návrhová plocha: Br / 1.01 BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH Hlavní využití: - Bydlení v rodinných domech Přípustné využití: Podmíněně přípustná: - Stavby a zařízení související a podmiňující bydlení. Individuální rekreace, agroturistika. - Drobná chovatelská činnost ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 7

8 Nepřípustné využití: - Jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním nebo přípustném využití území. - Rekreační chaty, koncentrovaná živočišná výroba. - Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují přípustné meze a limity stanovené v souvisejících právních předpisech. (Vyloučení negativních účinků bude prokázáno v územním řízení.) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: - Maximální výška hlavní římsy 4m od původního terénu - Maximální výška hřebene 8m od původního terénu - Maximální počet rodinných domů: 3 - Maximální celková intenzita zastavění návrhové plochy: 25% Návrhová plocha: DS / 1.02 KOMUNIKACE MÍSTNÍ Hlavní využití: - Pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství. Plochy slouží k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou. Přípustné využití: Nepřípustné využití: - Odstavné a parkovací plochy, Technická infrastruktura, doprovodná a izolační zeleň, silniční vegetace, informační zařízení. - Jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území. Stávající plocha: Vd DROBNÁ ZEMĚDĚLSKÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA Hlavní využití: - Drobná zemědělská a řemeslná výroba Přípustné využití: - Zemědělská výroba slučitelná s hlavním využitím. - Stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití. - Stavby souvisejících hospodářských stavení, stavby seníků, přístřešků. - Pastviny, výběhy, ohrady, související technická infrastruktura. - Doprovodná a izolační zeleň, informační zařízení. - Vodní toky a plochy - Cyklostezky, hipostezky Podmínečně přípustné využití: - Stavby pro chov a ustájení domácího zvířectva za podmínek, že intenzitou využití nedojde ke zhoršení životního prostředí a degradaci přírodního parku Bohdalov Hartinkov nad přípustnou míru. Jedná se především o negativní účinky hlukové, negativní účinky zhoršující dopravní zátěž na komunikační síť a o negativní účinky zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí zápachem. - Související občanské vybavení, výrobní a nevýrobní služby slučitelné s hlavním využitím (výroba a prodej místních produktů, agroturistika apod.) za podmínek, že nedojde k objektivnímu zhoršení místních podmínek (hlukem, prašností, intenzitou dopravy, zápachem apod.). Nepřípustné využití: - Jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území. Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: - Maximální výška hlavní římsy 4m od původního terénu - Maximální výška hřebene 8m od původního terénu - Maximální celková intenzita zastavění stávajících ploch: 20% ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 8

9 Stávající plocha: SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ Hlavní využití: - Plochy pro bydlení v rodinných domech s hospodářským zázemím, obslužnou sférou a nerušící výrobní činnosti. Přípustné využití: Nepřípustné využití: - Rodinné domy se zahradami a doplňkovými stavbami včetně oplocení - Stavby pro chov domácích zvířat a hospodářských zvířat pro osobní potřebu, kde nebudou překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy - Objekty pro skladování produktů zemědělské výroby stodoly - Oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou - Plochy veřejného prostranství a izolační zeleně - Přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - Objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území - Jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, - Jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních služeb (nutný souhlas OZ) - Zařízení veřejného ubytování do cca 10 osob - Vodní toky a plochy - Cyklostezky, hipostezky - Průmyslové objekty - Bytové domy - Stavby pro farmy a velkochov hospodářských zvířat, stavby živočišné výroby - Objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem - Zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost - Vrakoviště, skládky, zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů - Čerpací stanice pohonných hmot - Stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost jednoduché, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy - Plochy pro odstavování vozidel - Hromadné a řadové garáže Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: - Maximální výška hlavní římsy 4m od původního terénu - Maximální výška hřebene 8m od původního terénu 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Změnou č. se nově vymezuje 1 veřejně prospěšná stavba DS1, pro potřeby umístění místní komunikace a inženýrských sítí. VPS je vymezena ve výkrese I. 3 - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ. ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 9

10 8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA Nemění ani nedoplňuje se výchozí stav. 9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ Změnou č. 1 ÚPO Vrážné nejsou stanovena žádná kompenzační opatření. 10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ Změnou č. 1 ÚPO Vrážné nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv. 11. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI Změnou č. 1 ÚPO Vrážné je vymezená návrhová plocha 1.01, ve které je rozhodování o změnách podmíněno dohodou o parcelaci. 12. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE Změnou č. 1 ÚPO Vrážné nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno vypracováním územní studie. 13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT Nepožaduje se. 14. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Obsah změny č. 1 územního plánu obce Vrážné tvoří: Textová část: I. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ 10 listů II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ 17 listů Grafická část: Viz. Obsah dokumentace, str. 4 ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 10

11 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ 1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Záměr Dne zastupitelstvo obce Vrážné rozhodlo o pořízení Změny č. 1 územního plánu obce (ÚPO). Dále určilo, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude starostka obce paní Jana Němcová. Obec Vrážné dne požádala MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování o pořízení Změny č. 1 ÚPO, které je vedeno pod č. j. S MUMT 22865/2012. Zadání Dne bylo rozesláno oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 ÚPO Vrážné dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Oznámení bylo zveřejněno vyvěšením na úřední desce dne po dobu 30 dnů na MěÚ Moravská Třebová a na úřední desce obce Vrážné. Návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Vrážné, včetně grafické části byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a ÚP, na obecním úřadu ve Vrážném a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup od do Do mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky na obsah návrhu zadání. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit své podněty sousední obce a ostatní své připomínky. Na základě pokynů z Vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek k projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné byl upraven návrh zadání a byl předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne , č. usnesení 9/2012 byl upravený návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Vrážné schválen. Návrh Dne byl požádán zpracovatel o zhotovení návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné. Projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné bylo zahájeno dne oznámením o společném jednání jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek a připomínek nejdéle do 30 ti dnů ode dne společného jednání t. z. do Dále bylo zveřejnění návrhu oznámeno veřejnou vyhláškou. Do mohl každý písemně uplatnit své připomínky k návrhu. Po tuto dobu bylo umožněno nahlížet do návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné, který byl vystaven na MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a ÚP, na OÚ ve Vrážném a byl zveřejněn na: https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-planyobci/vrazne-zmena-c1-upo Konání společného jednání s výkladem se uskutečnilo dne v 10:00 hod. v jednací místnosti Městského úřadu Moravská Třebová. Při společném jednání žádný z obeslaných nedoložil závažné důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska. Po termínu určeném k podávání stanovisek a připomínek bylo vypracováno Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání o návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné tabulka B, ve kterém jsou zapracovány požadavky na úpravu návrhu. V rámci projednání byl na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne vznesen požadavek doplnit návrh Změny č. 1. ÚPO Vrážné. Jedná se o opravu chyby z původní územně plánovací dokumentace, a to vymezení zastavěného území u st. p. č. 37 a přilehlých pozemků. Dne byl požádán Krajský úřad Pardubického kraje o stanovisko k návrhu Změny č. 1 ÚPO. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu posoudil návrh z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Souhlasné stanovisko bylo vydáno dne pod č. j. KrÚ 42924/2013 OSRKEF OUP. Dne byly zastupitelstvem schváleny pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné, kde byla vybrána jedna ze dvou navrhovaných variant řešení. Dle pokynů byl upraven návrh Změny č. 1 ÚPO Vrážné. ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 11

12 Dne bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné. Rovněž bylo oznámení zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Návrh byl vystaven od do na MěÚ Moravská Třebová a na OÚ Vrážné k veřejnému nahlédnutí. Současně byl vystaven způsobem umožňující dálkový přístup. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné proběhlo dne na obecním úřadě ve Vrážném. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a námitky. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K podstatným změnám návrhu nedošlo. Pořizovatel, s určeným zastupitelem obce, vyhodnotil výsledky projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné. Z důvodu, že po veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky, nebyly návrhy rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Dne byl zastupitelstvu obce předložen návrh na vydání Změny č. 1 ÚPO Vrážné. Zastupitelstvo obce po ověření souladu se stavebním zákonem dne vydalo Změnu č. 1 ÚPO Vrážné formou opatření obecné povahy. Změna č. 1 ÚPO Vrážné nabyla účinnosti dne Části řešení, které byly od společného jednání změněny byla doplněna textová část návrhu: o do kap. 2 je za druhým odstavcem doplněn text: Před realizací stavby orgán ochrany přírody posoudí, zda není nutné biologické hodnocení lokality. o o o do kap. 2 je doplněn třetí odstavec: Respektovat ochranné pásmo lesa do 50 m od okraje lesa, kde se nebude umísťovat žádná výstavba. do kap. 6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, do odstavce Podmínky prostorového uspořádání... bude doplněno: max. počet rodinných domů 3 max. intenzita zastavění návrhové plochy - 25 % kapitola 4, odst. Kanalizace a ČOV bude upravena: Splaškové vody z lokality 1.01 budou likvidovány do doby vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu a centrální ČOV individuálně v domovních čistírnách odpadních vod, které budou povolovány jako stavby dočasné. Přečištěné vody z DČOV budou primárně odváděny do Vráženského potoka kanalizací, vedenou kolem obecního úřadu. Pokud by toto řešení nebylo možné, budou na základě kladného vyjádření hydrogeologa přečištěné odpadní vody zasakovány na jednotlivých pozemcích. Pokud by ani toto řešení nebylo možné, budou splaškové vody likvidovány v žumpách na vyvážení. zařadit do Změny č. 1 ÚPO vymezení zastavěného území u st. p. č. 37 a přilehlých pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne Jedná se o opravu chyby z původního ÚPO Vrážné. V případě zařazení tohoto území do jiné plochy s rozdílným způsobem využití než je v původní dokumentaci, stanovit podmínky pro jeho využití. do výkresu Komplexní urbanistický návrh (který plní funkci koordinačního výkresu) doplnit do legendy ochranné pásmo lesa. upravit návrh (textovou i grafickou část) na základě výběru výsledné varianty a to výsledné varianty A. (Varianta B již není předmětem upraveného návrhu) ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 12

13 2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 2.1. SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: Změna č. 1 obecně respektuje požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky č. 929 ze dne , vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Řešené území ORP Moravská Třebová, ve kterém se nachází i obec Vrážné, leží v rozvojové ose vymezené Politikou územního rozvoje ČR a to: OS9 Rozvojová osa Brno-Svitavy/Moravská Třebová - respektovat a řešit územní souvislosti upřesněného koridoru R 35. S ohledem na charakter změny nevyplývají z umístění obce v rozvojové ose OS9 žádné požadavky na řešení změny č. 1. Respektovat republikové priority vyplývající z článku (14) PÚR: Splněno. Změna č. 1 respektuje čl. (14) PÚR. Navržením zastavitelných ploch a jejich podmínek využití usiluje o minimalizaci vlivu na přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovává ráz urbanistické struktury území, a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Respektovat republikové priority vyplývající z článku (16) PÚR: Splněno. Změna č. 1 respektuje čl. (16) PÚR. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci byla dána přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které by ve svých důsledcích zhoršily stav i hodnoty území. Vhodné řešení územního rozvoje bylo hledáno ve spolupráci s obyvateli území v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. Respektovat republikové priority vyplývající z článku (25) PÚR: Splněno. Změna č. 1 respektuje čl. (25) PÚR, je s ním v souladu, na požadavky vyplývající z tohoto článku nemá negativní dopad a nejde proti jeho smyslu. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: Z nadřazené dokumentace Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZUR), které byly vydány zastupitelstvem Pardubického kraje dne usnesením č. Z/170/10 a které nabyly účinnosti , vyplývá pro řešení změny č. 1 územního plánu respektování priorit územního plánování a to především: Obec Vrážné je zařazena dle ZÚR Pk do specifické oblasti krajského významu SOBk1 (čl. 70). Respektovat úkoly pro územní plánování vyplývající ze ZÚR Pk (čl. 72): Prověřit možnosti rozvoje ekonomických aktivit ve vazbě na MÚK na budoucí R 43; Splněno. Byla prověřena možnost rozvoje ekonomických aktivit ve vazbě na MÚK na budoucí R 43; Bylo shledáno, že změna č. 1 nemá žádní vliv na budoucí R43. Respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených odst. (112) a to vymezení a zpřesnění nadregionálního biokoridoru K92 ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 13

14 Upřesnění vymezených skladebných částí není předmětem změny č. 1. Území řešené změnou č. 1 se nachází mimo trasování biokoridoru K92 V ZÚR Pk je východní část obce vymezena jako krajina lesní (čl. 126). Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (čl. 127)a to: a) lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména velkoplošnou holosečí a výsadbou jehličnatých monokultur; b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor ploch lesa; c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a dopravní infrastruktury; d) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných staveb zejména vertikálních a liniových. Řešení změny č. 1 územního plánu nevymezuje plochy nebo podmínky směřující k ovlivňování skladby lesních porostů. Nevymezuje plochy s dopadem do pozemků určených k plnění funkcí lesa. V ZÚR Pk je západní část obce vymezena jako krajina zemědělská (čl. 132). Řešená Změna č. 1 se nachází mimo vymezený krajinný typ. Pro k. ú. Vrážné nejsou stanoveny v ZÚR žádné veřejně prospěšné stavby (VPS). Pro k. ú. Vrážné jsou stanoveny v ZÚR tyto veřejně prospěšná opatření (VPO): VPO - ÚSES: U12 K92 (K82 Vojenský) Skladebné části ÚSES nejsou změnou č. 1 dotčeny. V ZÚR jsou pro obec stanoveny tyto stávající trasy a prvky nadmístního významu: Nadregionální biokoridor K92 a jeho ochranná zóna Skladebné části ÚSES nejsou změnou č. 1 dotčeny. Přírodní park Bohdalov - Hartinkov Změna územního plánu je navržena v území přírodního parku Bohdalov Hartinkov. Přírodní park Bohdalov-Hartinkov byl zřízen nařízením č. 1 Okresního úřadu ve Svitavách dne Území řešené změnou č. 1 územního plánu se nachází v tomto přírodním parku. V bodě 5 a 6 článku 3 Nařízení je kladen důraz na zachování určitých krajinných struktur a formací a, to zejména: sadů, pastvin a rozptýlených drobných remízů s listnatou dřevinnou skladbou, a to výslovně kolem sídel. Podmínky ochrany přírodního parku je nutno respektovat VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ S ohledem na charakter změny č. 1 nevyplývají ze širších vztahů žádné požadavky na řešení této změny. 3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 3.1. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Změna územního plánu je navržena v území přírodního parku Bohdalov Hartinkov. Přírodní park Bohdalov-Hartinkov byl zřízen nařízením č. 1 Okresního úřadu ve Svitavách dne Území řešené změnou č. 1 územního plánu se nachází v tomto přírodním parku. V bodě 5 a 6 článku 3 Nařízení je kladen důraz na zachování určitých krajinných struktur a formací a, to zejména: sadů, pastvin a ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 14

15 rozptýlených drobných remízů s listnatou dřevinnou skladbou, a to výslovně kolem sídel. Podmínky ochrany přírodního parku je nutno respektovat. Změnou č. 1 je vymezena plocha 1.01 v rozsahu cca 1,2 ha, dle požadavku ze zadání. Realizace záměru v tomto rozsahu předpokládá s vysokou mírou pravděpodobnosti zásah do zmíněných krajinných struktur a formací v exponovaném svahu západní expozice, které jsou předmětem ochrany přírodního parku Bohdalov- Hartinkov. Změna se nepromítne do koncepce ochrany podzemních a povrchových vod. Změnou nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. Území řešené změnou je územím s výskytem archeologických nálezů, které je vyznačeno ve výkresu Komplexní urbanistický návrh výřez A. Návrhem změny nejsou dotčeny platné podmínky ochrany. Změnou č. 1 nejsou dotčeny nemovité kulturní památky ani památky místního významu POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí a koncepcí řešení krajiny. Rozsah zastavitelných (stavebních) ploch je regulován tak, aby nedošlo k devastaci přírodního parku, který tvoří přírodní přechod ze zastavěného území do krajiny. 4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Změna č. 1 ÚPO je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu. 5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ Změna č. 1 ÚPO Vrážné nemá negativní vliv na koncepci ochrany veřejného zdraví, civilní ochrany, ochrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách je návrhem respektován viz. kap. 2 textové části. Změna č. 1 ÚPO Vrážné nepředpokládá dotčení tohoto vzdušného prostoru navrženou výstavbou. Parametry komunikací jsou návrhem respektovány. V ÚPO není uvažováno s lokalitou pro výstavbu VE. 6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 6.1 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ Požadavky Zadání změny č. 1 ÚPO Vrážné lze do důsledku považovat za splněné. 6.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ: Viz bod POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ: V současné době jsou na Městském úřadu Moravská Třebová odbor výstavby a územního plánování, jako příslušné obci s rozšířenou působností k dispozici aktualizované územně analytické podklady 2010 (dále ÚAP) a rozpracované aktualizované ÚAP Pro řešení Změny č. 1 vyplývají z ÚAP tyto požadavky: ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 15

16 Respektovat limity využití území: Ochranné pásmo silnice III/36626 Splněno. OP silnice III/36626 není změnou dotčeno. Prostory pro létání v malých a přízemních výškách Splněno. Nejsou změnou č. 1 dotčeny. Trasy technické infrastruktury včetně ochranných pásem Splněno. Nedotýkají se řešení změny č. 1. Vodojem VDJ Vrážné Splněno. Nedotýká se řešení změny č. 1. Vodní nádrž v jižní části obce Splněno. Nedotýká se řešení změny č. 1. Nadregionální biokoridor K92 a jeho ochranná zóna Splněno. Skladebné části ÚSES nejsou změnou č. 1 dotčeny. Přírodní park Bohdalov Hartinkov Splněno. Navržené řešení je v souladu s podmínkami ochrany Přírodního parku Bohdalov Hartinkov. Viz kap Území s archeologickými nálezy - II. Kategorie Splněno. Území je lokalizováno a respektováno. Zvláště při výkopových pracích je nutno počínat si tak, aby nedošlo ke znehodnocení případných archeologických nálezů. Nemovitá kulturní památka výšinné opevněné sídliště hradiště Splněno. Nedotýká se řešení změny č. 1. Stará zátěž území Vémole 298 Splněno Není změnou č. 1 dotčena. OP lesa (zasahuje na p. č. 116/3 a částečně na p.č. 112 a 116/1) Splněno Není změnou č. 1 dotčeno. Významné stavby zrekonstruovaná kaple a prostor kolem ní Splněno. Není změnou č. 1 dotčena. Lokální biocentrum LBC Hradisko a LBC II Pod hlubným a navazující lokální biokoridory Skladebné části ÚSES nejsou změnou č. 1 dotčeny. Součástí ÚAP je i rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) zpracovaný na základě vyhodnocení stavu a vývoje území a analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území, jehož součástí je i stanovení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Z RURÚ vyplývají tyto problémy k řešení: o Při lokalizaci záměrů zajistit ochranu přírodních hodnot a krajinného rázu v území. o Výstavba kanalizace a malých místních ČOV nebo napojení na stávající nebo plánovanou skupinovou ČOV je respektována koncepce schváleného územního plánu o Zlepšování nabídky technicky připravených lokalit pro výstavbu bydlení (dbát na nerozvolňování zástavby v krajině). o Podpora tvorby nových pracovních míst, např.: zajistit pozemky pro drobné podnikání, ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 16

17 zajistit prostory pro drobné podnikání a služby 6.4 POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE: Základní koncepce rozvoje obce stanovená v ÚPO Vrážné nebude měněna. Změnou č. 1 je řešeno: o změna využití území z trvale zatravněné plochy na ploch BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH ve východní části obce (zejména parcela č. 112, 113, 114, 116/1, 116/3, 116/4) Při změně územního plánu budou použity pojmy totožné se schváleným ÚPO. Požadavky jsou splněny, viz bod 6 výrokové části. 6.5 POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY): Urbanistická koncepce Nejsou žádné nové požadavky. Navrhovaná změna nenarušuje stávající urbanistickou koncepci. V souvislosti s řešenou změnou nevznikla potřeba návrhu nových prvků k ochraně urbanistických a architektonických hodnot území. Koncepce uspořádání krajiny Z hlediska prostorového členění, utváření obrazu sídla a požadavků na řešení krajiny zůstanou zásady schválené v územním plánu obce beze změny. V případě potřeby navrhněte prvky k ochraně krajinných hodnot a zdravého životního prostředí. Požadavky na řešení jsou splněny, viz bod 6 výrokové části. 6.6 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY: Dopravní infrastruktura Návrhová plocha (DS/1.02) je převzata z platné ÚPD. Plocha dopravně navazuje na stávající místní komunikaci. Rozsah plochy je v jihovýchodní části mírně upraven, aby byla zajištěna obslužnost návrhové plochy (Br/1.01). Silniční doprava Z hlediska silniční dopravy nedochází k podstatným změnám, rozvojová lokalita je navržena k napojení na stávající místní komunikační systém v obci prostřednictvím návrhové plochy Parametry stávající místní komunikace byly vyhodnoceny jako dostačující. Přístup k rozvojové lokalitě byl vymezen v místě stávající cesty. Přístupová komunikace bude zároveň sloužit pro obslužnost návrhové plochy č.1, která je již vymezena v platném územním plánu. Tato plocha však dosud nebyla zastavěna. Jiné druhy dopravy V řešení Změny č. 1 nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu. Technická infrastruktura Respektovat podmínky ochranného pásma technické infrastruktury. Koncepce ÚP zůstane beze změny. Zásobování vodou Prověřte napojení lokality na stávající vodovod. Posuďte dostatečnost kapacity vodních zdrojů a řešte zásobování vodou se zohledněním potřeby požární vody. Kanalizace a ČOV ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 17

18 Vzniklé odpadní vody budou likvidovány napojením na DČOV do doby vybudování oddílné kanalizace. Dešťové neznečištěné vody budou likvidovány zasakováním co nejblíže místu dopadu. Elektrorozvody Bude řešeno napojením na stávající zásobování el. energií. Spoje, telekomunikace, radiokomunikace Nedochází ke změně koncepce. Zásobování plynem Není v obci řešeno. viz kap POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ: Historické, kulturní, urbanistické hodnoty, archeologie Splněno viz bod 2 výrokové části. Přírodní hodnoty Ochrana vod Budou respektovány stávající vodní toky a bude respektováno jejich ochranné pásmo. Lokalita Změny č. 1 se nachází mimo CHOPAV. Z hlediska Změny č. 1 nejsou stanoveny speciální požadavky. Vodní toky se nedotýkají řešení změny č. 1. Ochrana ovzduší Splněno změna č. 1 nevyžaduje žádné nové podmínky ochrany ovzduší. Zeleň Pro řešení Změny č. 1 nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu. Chráněná území, významné krajinné prvky Respektovat umístění lokality Změny č. 1 v přírodním parku Bohdalov Hartinkov Viz kap. 3.1 Evropsky významné lokality Změna č. 1 nebude mít vliv na oblasti Natura 2000 nebo ptačí oblasti. V k.ú. Vrážné se žádné evropsky významné lokality nenachází. Systém ekologické stability krajiny Respektovat umístění lokality Změny č. 1 v ochranné zóně NRBK K92. Respektováno Evropsky významné lokality V řešeném území se nenacházejí. Systém ekologické stability krajiny V řešeném území se nenacházejí prvky systému ekologické stability. Ochrana zemědělského půdního fondu Vyhodnoceno v kap. č. 13 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa Změnou není navržen zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa ani dotčeno pásmo 50 m od okraje lesa. ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 18

19 6.8 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚPO Budou doplněny pořizovatelem po společném projednání. OSTANÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE: Na základě pokynů pro zpracování upraveného návrhu změny č. 1 Územního plánu obce, byly nově vymezeny stávající plochy, které byly chybně zakresleny v platném územním plánu obce: Vd Drobná zemědělská a řemeslná výroba na pozemcích 136/3, 137/1. Vd Drobná zemědělská a řemeslná výroba na pozemcích 68, 67/1, 67/2 Sv Bydlení v rodinných domech na pozemcích 37, 129/8 Skutečné využití výše uvedených ploch bylo v rozporu s platným Územním plánem, což bránilo rozvoji těchto lokalit. Z tohoto důvodu byly výše zmíněné plochy uvedeny do souladu se skutečným využitím. Z důvodu stávajícího způsobu využití výše uvedených ploch DROBNÉ ZEMĚDĚLSKÉ A ŘEMESLNÉ VÝROBY, a jejich absence v platné územně plánovací dokumentaci, bylo nutno v rámci ploch ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY stanovit nový zpřesňující funkční regulativ - (Vd), který stanovuje konkrétní podmínky využití dotčených ploch. ZDÚVODNĚNÍ NAVRŽENÝCH PROSTOROVÝCH REGULACÍ: Vzhledem k nutnosti zachovat unikátní krajinný ráz přírodního parku Bohdalov Hartinkov a jeho jedinečné estetické a přírodní hodnoty, jsou pro stávající plochy (Vd) a (Sv) a pro návrhové plochy (Br/1.01) a (DS/1.02) stanoveny prostorové regulativy. Tyto regulativy jsou navrženy jako maximálně přípustné a jsou stanoveny tak, aby umožnily plnohodnotné funkční využití současných i v budoucnu umístěných staveb v jednotlivých lokalitách, zároveň však s prostorovým omezením, aby nedošlo k nežádoucímu narušení místního krajinného a urbánního rázu. Požadavek maximální výšky hlavní římsy 4m a maximální výšky hřebene 8m od původního terénu byl stanoven odborným odhadem na základě typických architektonických parametrů odvozených z místních obytných a hospodářských staveb. Cílem prostorové regulace je zachovat měřítko stavební struktury obce, estetické hodnoty krajiny a sídla a navázat na místní rurální tradice. 7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a na životní prostředí nebylo v zadání změny č. 1 požadováno. 8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu vydal dne č. j. KrU 42924/2013 toto souhlasné stanovisko: Na základě posouzení návrhu změny konstatujeme, že byly naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a byl zajištěn soulad návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO Protože se v stanovisku Krajského úřadu nevyskytly žádné připomínky ani požadavky na úpravu návrhu, nebylo nutné tento návrh měnit ani doplňovat. ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 19

20 10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE OBCE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Urbanistická koncepce se nemění, dochází pouze k rozšíření ploch vhodných k zastavění s cílem maximálně zachovat charakter jedinečného prostředí přírodního parku Bohdalov Hartinkov NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ Doplňuje se stav o 3 plochy. Vymezují se 2 návrhové plochy (Br/1.01) a (DS/1.02). PLOCHY ZASTAVĚNÉ A PLOCHY VHODNÉ K ZASTAVĚNÍ: OBYTNÁ ZÁSTAVBA Změnou č. 1 se rozšiřují plochy bydlení v rodinných domech (Br) Návrhová plocha č Na základě požadavku obce Vrážné se nově vymezuje plocha bydlení v rodinných domech (Br). V platném územním plánu jsou vymezeny návrhové plochy bydlení v rodinných domech, ale nejsou v současnosti z majetkoprávních důvodů dostupné. Z tohoto důvodu byla vymezena tato návrhová plocha č Jedná se o změnu využití území ze stávajících ploch s rozdílným způsobem využití: trvale zatravněné plochy (Pt), zeleň krajinná obecně (Zk), sady, drobná držba, zahrady (Ps). Celková výměra návrhové plochy 1.01 činí celkem: m 2 ; předpokládaná výstavba maximálně 3 rodinných domů bez bližší specifikace jejich umístění. Návrhová plocha je napojitelná na stávající technickou infrastrukturu a její vymezení není v přímém rozporu se stávající urbanistickou koncepcí obce. Limity využití území, které je nutno respektovat v uvedené rozvojové ploše: Území archeologického zájmu Přírodní park Bohdalov Hartinkov Ochranné pásmo lesa DOPRAVA Změnou č. 1 se navrhuje rozvojová plocha pro KOMUNIKACI MÍSTNÍ (DS) Návrhová plocha č Na základě nutnosti dopravní obsluhy navržené plochy pro BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH (Br) byla vymezena plocha KOMUNIKACE MÍSTNÍ (DS). Plocha byla částečně převzata z platného územního plánu, neboť její využití se předpokládá i pro návrhovou plochu č. 1 z platného ÚPO Vrážné. Jedná se o změnu využití území z účelové komunikace a částečně z trvale zatravněné plochy a neplodné půdy. V platném územním plánu byla plocha zanesena jako návrhová plocha místní komunikace. Plocha celkem: 1049 m 2 ; předpokládané umístění obratiště. Plocha je navržena k napojení na stávající síť místních komunikací. Limity využití území, které je nutno respektovat v uvedené rozvojové ploše: Území archeologického zájmu, Přírodní park Bohdalov - Hartinkov ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 20

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEPEČ Dle 55 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravená na základě projednání. Obsah:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE CHVALOVICE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNUOBCE CHVALOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ORLIČKY Obec: Orličky, č. p. 176, 561 55 Orličky Pořizovatel: Městský úřad Žamberk, odbor regionálního rozvoje a územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HORNÍ DUNAJOVICE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ZMĚNU Č. 2 ÚZEMNÍHO

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA

- ZMĚNA Č. 13 ÚZEMNíHO PLÁNU SíDELNíHO ÚTVARU DOLNí BEČVA Obec Dolní Bečva Zlínský kraj, 756 55 Dolní Bečva č.p. 340 Tel., fax: 571 647 168 E-mail: obec@dolnibecva.cz Záznam o účinnosti Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupítelstvo obce Dolní Bečva Datum

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015

NÁVRH ZADÁNÍ BOŘETICE. okr. Břeclav. Květen 2015 NÁVRH ZADÁNÍ Změny č.1 územního plánu BOŘETICE okr. Břeclav Květen 2015 Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bořetice ze dne 16. 12. 2014 a 4. 2. 2015 o pořízení změny č. 1 územního plánu obce Bořetice

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MALETÍN zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ),

Více

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění

Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna. Oznamuje. v souladu s ustanovením 47, odst. 2 stavebního zákona zveřejnění Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad - úřad územního plánování náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení zahájení projednání Návrhu zadání změny č. 2 ÚP Okna

Více

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice

LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO ODBOR ROZVOJE oddělení územního plánu OBROKOVÁ 10/12, 669 22 ZNOJMO Obecní úřad LITOBRATŘICE 671 66 Litobratřice Váš dopis značky/ze dne naše značka vyřizuje tel.: 515 216 334 MUZN

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE PŘESKAČE ÚZEMNÍ PLÁN PŘESKAČE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘESKAČE SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL: Zastupitelstvo obce Přeskače, usnesení č. Číslo jednací: Datum

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA

ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU LENORA Z A D Á N Í Návrh k veřejnému projednání Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN NOVÝ JIČÍN ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST (NÁVRH URČENÝ PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ) I. ZMĚNA Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚP NOVÝ JIČÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, s.r.o. ŘÍJEN 2012

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015

Změna č. 1 Územního plánu Otín - vyhodnocení po společném jednání Dotčené orgány: Datum poslední úpravy: 16. 3. 2015 Dotčené orgány: Číslo Dotčený orgán Uplatněno stanovisko Č.j. s datem + pořadové číslo zařazení ve spisu Výsledky konzultací; naložení se stanoviskem 1. Krajský úřad Kraje Vysočina - odbor životního prostředí

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.10 územního plánu sídelního útvaru VARNSDORF zpracovaný podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí

O z n á m e n í. o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves OZNAMUJE. vystavení návrhu zadání k veřejnému nahlédnutí MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.l Karlovo náměstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel.416850111, Fax.416850171, E-mail mesto@roudnicenl.cz O z n á m e n í o projednávání Návrhu zadání územního plánu Ctiněves Městský

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice

Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Změna č. 2 Územního plánu obce Jevišovice - Střelice Zastupitelstvo obce Jevišovice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Územního plánu Vrutice

Územního plánu Vrutice N Á V R H Z A D Á N Í Územního plánu Vrutice Pořizovatel: Městský úřad Litoměřice - odbor územního rozvoje - úřad územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Obce Vrutice Leden 2013 Úřad územního

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic

Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Městský úřad Hořice odbor stavební, oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Návrh zadání Územního plánu Chomutice k.ú. Chomutice, Chomutičky, Obora u Chomutic Pořizovatel: Městský úřad Hořice

Více

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1)

Přítomni viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto písemného záznamu o počtu 1 listu. (příloha č.1) Písemný záznam o průběhu veřejného projednání o návrhu Územního plánu Křešice konaného dne 3. 9. 2014 od 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Křešice Tento písemný záznam o průběhu veřejného

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává

Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014. vydává Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy Aktualizace č. 1 Opatření obecné povahy č. 43/2014 Zastupitelstvo hl.m. Prahy (ZHMP), příslušné podle 7 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l. ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města Masarykovo nám. 1 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce DOLNÍ BOJANOVICE únor 2012 OBSAH I.

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Štěnovice Územní plán Štěnovice Vydaný Zastupitelstvem obce Štěnovice dne 8. 10. 2008 Nabytí účinnosti dne 30. 10. 2008 Pořizovatel: Městský úřad Přeštice, odbor výstavby

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání

CHVATĚRUBY. Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou. verse 10/2014 k projednání Obec Chvatěruby Chvatěruby 46 278 01 Kralupy nad Vltavou ZADÁNÍ ZMĚN 03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVATĚRUBY verse 10/2014 k projednání Starosta obce a pověřený zastupitel starosta obce : František Derfl Návrh

Více

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU

Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU Regulační plán Dostavba Veselské ulice a Farských humen ve Žďáru nad Sázavou II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 REGULAČNÍHO PLÁNU 1 Název díla : REGULAČNÍ PLÁN DOSTAVBA VESELSKÉ ULICE A FARSKÝCH HUMEN VE ŽĎÁRU

Více

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona)

1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) Odůvodnění zpracované pořizovatelem 1. Výsledek přezkoumání Územního plánu Žermanice podle 53 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a) Vyhodnocení souladu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Návrh zadání Územního plánu Dřínov 1 Příloha č. 1: NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DŘÍNOV Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Dřínov Člen zastupitelstva: Miroslav Štěpánek,

Více

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57

BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 BLOK II ODŮVODNĚNÍ Změny č. 1 ÚP Popice Macintosh HD:OKR_BRNO_VENKOV:POPICE:STANOV_ZM1:STAN_ZM1_ODU_N1.doc * 2 kvûtna 2012 * 15:57 II/1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

Více