VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ"

Transkript

1 VRÁŽNÉ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o Brno, Příkop 8 tel.: fax: Akce: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ Evidenční číslo: Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Jednatelé společnosti: Ing. arch. Vanda Ciznerová Ing. arch. Miloš Schneider urbanismus, architektura: dopravní řešení: vodní hospodářství: energetika, spoje: ekologie, životní prostředí: ochrana ZPF, PUPFL: Ing. arch. Vanda Ciznerová Ing. arch. Jan Májek, Ph.D. Ing. Jiří Hrnčíř Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Mgr. Martin Novotný Mgr. Martin Novotný Datum: září 2013 ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 2

3 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRÁŽNÉ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Vrážné Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis: Jméno a příjmení: Jana Němcová Funkce: Starostka obce (otisk úředního razítka) Pořizovatel: Městský úřad Moravská Třebová Odbor výstavby a územního plánování Podpis: Jméno a příjmení: Ing. Soňa Elfmarková Funkce: samostatný referent (otisk úředního razítka) Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno spol. s r.o. Podpis: Jméno a příjmení: Ing. arch. Vanda Ciznerová Funkce: hlavní projektant (otisk úředního razítka) ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 3

4 OBSAH DOKUMENTACE: Textová část: I. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VRÁŽNÉ str II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ str GRAFICKÁ ČÁST: Návrh změny č. 1 ÚPO Vrážné: I. 1A. Hlavní výkres výřez A M 1 : 2000 I. 1B. Hlavní výkres výřez B M 1 : 2000 I. 2. Výkres technické a dopravní infrastruktury M 1 : 2000 I. 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 2000 Odůvodnění změny č. 1 ÚPO Vrážné: II. 1A. Komplexní urbanistický návrh výřez A M 1 : II. 1B. Komplexní urbanistický návrh výřez B M 1 : II. 2. Vyhodnocení předpokládaných záborů půdního fondu M 1 : ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 4

5 I. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území je správní území obce Vrážné, které zahrnuje katastrální území Vrážné u Jevíčka. Zastavěné území obce Vrážné je vymezeno k a je vymezeno ve výkresu č. I. 1A Hlavní výkres výřez A a ve výkresu č. I. 1B Hlavní výkres výřez B. Hranice zastavěného území je totožná s hranicí současně zastavěného území vymezenou schváleným územním plánem. V rámci stávajícího stavu byly vymezeny 3 plochy s rozdílným způsobem využití, které byly chybně vymezeny v platném územním plánu obce Vrážné. Plochy, kterých se zjištěná chyba týká, byly uvedeny do souladu se skutečným využitím území. Vymezena resp. aktualizována byla 1 stávající plocha smíšená obytná venkovská, pro kterou byl stanoven samostatný funkční regulativ (Sv). (V platném územním je tato plocha vedena jako orná půda (Po) a plocha sadů zahrad a drobné držby (Ps)). V rámci ploch zemědělské výroby byly vymezeny 2 stávající plochy drobné zemědělské a řemeslné výroby, pro které byl stanoven samostatný funkční regulativ (Vd). (V platném územním jsou tyto plochy uvedeny jako orná půda (Po)). Výše uvedené revidované plochy byly zahrnuty do zastavěného území obce Vrážné jako STAV. 2. ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT Základní koncepce rozvoje území se nemění. Změna č. 1 ÚPO Vrážné řeší umístění návrhové plochy BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH (Br) a návrhovou plochu KOMUNIKACE MÍSTNÍ (DS), která bude zajišťovat dopravní obslužnost návrhové plochy pro Br / Plocha 1.01 je určená pro bydlení v rodinných domech. Při dodržení stanovených regulativů nevyvolá negativní dopady na hodnoty území obce. Návrhová plocha se umísťuje do specifických místních přírodních podmínek přírodního parku Bohdalov Hartinkov. Před samotnou realizací výstavby je nezbytné provést zhodnocení vlivu výstavby na krajinný ráz daného území. S ohledem na charakter území, do kterého je umístěna rozvojová plocha 1.01, orgán ochrany přírody posoudí, zda není nutné biologické hodnocení lokality dle 67 ZOPK, jehož primárním cílem by mělo být zjištění, zda při realizaci výstavby nebudou negativně dotčeny zvláště chráněné druhy. Respektovat ochranné pásmo lesa do 50 m od okraje lesa, kde se nebude umísťovat žádná výstavba. Území obce je územím s archeologickými nálezy dle 22 zák. č. 20/1987 Sb. Každý stavebník je povinen svůj záměr v dotčeném území oznámit Archeologickému ústavu v Brně nebo v Praze. Území obce se nachází v rozvojových osách OS 9 vymezených Politikou územního rozvoje ČR, návrh rozvojových ploch je v souladu s republikovými prioritami. V řešeném území se nachází prostory pro létání v malých a přízemních výškách. ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 5

6 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1 Zastavitelné plochy: Změna č zahrnuje lokalitu, kde jsou dle platného územního plánu zastoupeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: trvale zatravněné plochy (Pt), zeleň krajinná obecně (Zk), sady, drobná držba, zahrady (Ps). Dotčená lokalita je změnou navržena na plochu: bydlení v rodinných domech (Br). Návrhová plocha 1.01 se nachází za východní hranicí zastavěného území. Změna využití se týká parcel č.: 112, 113, 114, 116/1, 116/3, 116/4, 116/5 k.ú. Vrážné. Změna č zahrnuje lokalitu, kde jsou dle platného územního plánu zastoupeny následující plochy s rozdílným způsobem využití: orná půda (Po), zeleň krajinná obecně (Zk), trvale zatravněné plochy (Pt). Dotčená lokalita je změnou navržena na plochu: komunikace místní (DS). Návrhová plocha 1.02 se nachází za severovýchodní hranicí zastavěného území. Změna se týká parcel č.: 66, 67/1, 68, 69, 116/2, 753 k.ú. Vrážné. Změnou č. 1 se rozšiřuje zastavitelné území a mění se využití ploch v nezastavěném území. 3.1 Plochy přestavby: Plochy přestavby nejsou v rámci změny č. 1 vymezeny. Dochází k rozšíření zastavitelných ploch. Nemění se ani nedoplňuje urbanistická koncepce ani systém sídelní zeleně. 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMISŤOVÁNÍ 4.1 Koncepce dopravy Koncepce dopravy zůstává nezměněna. Změna č. 1 nemá dopad na silniční dopravu a ani na ostatní druhy dopravy. Návrhová plocha 1.01 je napojena na stávající místní komunikaci prostřednictvím návrhové plochy Návrhová plocha 1.02 je napojena na místní komunikaci. Jedná se o stávající účelovou komunikaci, která je návrhem rozšířena tak, aby plocha odpovídala parametrům veřejného prostranství. 4.2 Koncepce technické infrastruktury - Zásobování vodou: Koncepce zásobování vodou dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Lokalita 1.01 bude napojena na stávající vodovod v rámci navržené plochy místní komunikace Kanalizace a ČOV: Koncepce odkanalizování dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Splaškové vody z lokality 1.01 budou likvidovány do doby vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu a centrální ČOV individuálně v domovních čistírnách odpadních vod, které budou povolovány jako stavby dočasné. Přečištěné vody z DČOV budou primárně odváděny do Vráženského potoka kanalizací, vedenou kolem obecního úřadu. Pokud by toto řešení nebylo možné, budou na základě kladného vyjádření hydrogeologa přečištěné odpadní vody zasakovány na jednotlivých pozemcích. Pokud by ani toto řešení nebylo možné, budou splaškové vody likvidovány v žumpách na vyvážení. Dešťové vody budou v max. míře zadržovány na pozemku zasakování, další využití jako zdroj užitkové vody (zálivka ). ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 6

7 - Zásobování el. energií: Koncepce zásobování el. energií zůstává beze změny. Napojení lokality 1.01 bude řešeno přípojkou nn na stávající síť v rámci plochy místní komunikace. Zásobování teplem: Koncepce zásobování teplem dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Lokalita 1.01 bude napojena na navržený plynovod (dle schváleného územního plánu) v rámci navržené plochy místní komunikace Pro zásobování teplem lze využívat i alternativní zdroje. Zásobování plynem: Koncepce zásobování plynem dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Lokalita 1.01 bude napojena na navržený plynovod (dle schváleného územního plánu) v rámci navržené plochy místní komunikace Spoje: Koncepce telekomunikačních vedení a zařízení dle schváleného územního plánu zůstává beze změny. Lokalita 1.01 bude napojena do stávající sítě sdělovacích kabelů, a to v rámci navržené plochy místní komunikace Občanské vybavení Nemění se, ani se nedoplňuje výchozí stav. 4.4 Veřejná prostranství Nemění se, ani se nedoplňuje výchozí stav. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANU PŘED POVODNĚMI, REKREACI, DOBÝVÁNÍ LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN A PODOBNĚ Koncepce uspořádání krajiny se nemění ani nedoplňuje se výchozí stav. 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍCHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ STANOVENÍ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU Návrhová plocha: Br / 1.01 BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH Hlavní využití: - Bydlení v rodinných domech Přípustné využití: Podmíněně přípustná: - Stavby a zařízení související a podmiňující bydlení. Individuální rekreace, agroturistika. - Drobná chovatelská činnost ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 7

8 Nepřípustné využití: - Jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním nebo přípustném využití území. - Rekreační chaty, koncentrovaná živočišná výroba. - Veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují přípustné meze a limity stanovené v souvisejících právních předpisech. (Vyloučení negativních účinků bude prokázáno v územním řízení.) Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: - Maximální výška hlavní římsy 4m od původního terénu - Maximální výška hřebene 8m od původního terénu - Maximální počet rodinných domů: 3 - Maximální celková intenzita zastavění návrhové plochy: 25% Návrhová plocha: DS / 1.02 KOMUNIKACE MÍSTNÍ Hlavní využití: - Pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství. Plochy slouží k zajištění dopravní dostupnosti a pro obsluhu řešeného území dopravní infrastrukturou. Přípustné využití: Nepřípustné využití: - Odstavné a parkovací plochy, Technická infrastruktura, doprovodná a izolační zeleň, silniční vegetace, informační zařízení. - Jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území. Stávající plocha: Vd DROBNÁ ZEMĚDĚLSKÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA Hlavní využití: - Drobná zemědělská a řemeslná výroba Přípustné využití: - Zemědělská výroba slučitelná s hlavním využitím. - Stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití. - Stavby souvisejících hospodářských stavení, stavby seníků, přístřešků. - Pastviny, výběhy, ohrady, související technická infrastruktura. - Doprovodná a izolační zeleň, informační zařízení. - Vodní toky a plochy - Cyklostezky, hipostezky Podmínečně přípustné využití: - Stavby pro chov a ustájení domácího zvířectva za podmínek, že intenzitou využití nedojde ke zhoršení životního prostředí a degradaci přírodního parku Bohdalov Hartinkov nad přípustnou míru. Jedná se především o negativní účinky hlukové, negativní účinky zhoršující dopravní zátěž na komunikační síť a o negativní účinky zhoršující kvalitu ovzduší a prostředí zápachem. - Související občanské vybavení, výrobní a nevýrobní služby slučitelné s hlavním využitím (výroba a prodej místních produktů, agroturistika apod.) za podmínek, že nedojde k objektivnímu zhoršení místních podmínek (hlukem, prašností, intenzitou dopravy, zápachem apod.). Nepřípustné využití: - Jakékoliv jiné využití než je stanoveno v hlavním, přípustném nebo podmíněně přípustném využití území. Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: - Maximální výška hlavní římsy 4m od původního terénu - Maximální výška hřebene 8m od původního terénu - Maximální celková intenzita zastavění stávajících ploch: 20% ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 8

9 Stávající plocha: SV - PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ Hlavní využití: - Plochy pro bydlení v rodinných domech s hospodářským zázemím, obslužnou sférou a nerušící výrobní činnosti. Přípustné využití: Nepřípustné využití: - Rodinné domy se zahradami a doplňkovými stavbami včetně oplocení - Stavby pro chov domácích zvířat a hospodářských zvířat pro osobní potřebu, kde nebudou překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy - Objekty pro skladování produktů zemědělské výroby stodoly - Oplocené i neoplocené zahrady s funkcí okrasnou, rekreační i užitkovou - Plochy veřejného prostranství a izolační zeleně - Přístupy k jednotlivým stavbám a komunikační plochy kolem těchto staveb, včetně potřebných parkovacích míst - Objekty a liniové stavby sítí technického vybavení, které je potřebné pro funkci daného území - Jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru nevýrobních služeb, - Jednoduché stavby pro podnikatelskou činnost v oboru výrobních služeb (nutný souhlas OZ) - Zařízení veřejného ubytování do cca 10 osob - Vodní toky a plochy - Cyklostezky, hipostezky - Průmyslové objekty - Bytové domy - Stavby pro farmy a velkochov hospodářských zvířat, stavby živočišné výroby - Objekty pro školství a kulturní zařízení s produkcí obtěžující hlukem - Zařízení veřejného stravování a ubytování nad 10 osob a hostinská činnost - Vrakoviště, skládky, zařízení na zneškodňování odpadů včetně skladů - Čerpací stanice pohonných hmot - Stavby a zařízení pro dopravní a technickou vybavenost jednoduché, kde by byly překročeny hygienické limity, dané platnými právními předpisy - Plochy pro odstavování vozidel - Hromadné a řadové garáže Podmínky prostorového uspořádání včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu: - Maximální výška hlavní římsy 4m od původního terénu - Maximální výška hřebene 8m od původního terénu 7. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT Změnou č. se nově vymezuje 1 veřejně prospěšná stavba DS1, pro potřeby umístění místní komunikace a inženýrských sítí. VPS je vymezena ve výkrese I. 3 - VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, OPATŘENÍ A ASANACÍ. ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 9

10 8. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE 5 ODST. 1 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA Nemění ani nedoplňuje se výchozí stav. 9. STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ Změnou č. 1 ÚPO Vrážné nejsou stanovena žádná kompenzační opatření. 10. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ MOŽNÉHO BUDOUCÍHO VYUŽITÍ, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEHO PROVĚŘENÍ Změnou č. 1 ÚPO Vrážné nejsou vymezeny plochy a koridory územních rezerv. 11. VYMEZENÍ PLOCH, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO DOHODOU O PARCELACI Změnou č. 1 ÚPO Vrážné je vymezená návrhová plocha 1.01, ve které je rozhodování o změnách podmíněno dohodou o parcelaci. 12. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE Změnou č. 1 ÚPO Vrážné nejsou vymezeny plochy a koridory, ve kterých je rozhodování o změnách podmíněno vypracováním územní studie. 13. VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT Nepožaduje se. 14. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ K NĚMU PŘIPOJENÉ GRAFICKÉ ČÁSTI Obsah změny č. 1 územního plánu obce Vrážné tvoří: Textová část: I. NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ 10 listů II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ 17 listů Grafická část: Viz. Obsah dokumentace, str. 4 ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 10

11 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VRÁŽNÉ 1. POSTUP PŘI POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Záměr Dne zastupitelstvo obce Vrážné rozhodlo o pořízení Změny č. 1 územního plánu obce (ÚPO). Dále určilo, že určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem bude starostka obce paní Jana Němcová. Obec Vrážné dne požádala MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování o pořízení Změny č. 1 ÚPO, které je vedeno pod č. j. S MUMT 22865/2012. Zadání Dne bylo rozesláno oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 1 ÚPO Vrážné dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu. Oznámení bylo zveřejněno vyvěšením na úřední desce dne po dobu 30 dnů na MěÚ Moravská Třebová a na úřední desce obce Vrážné. Návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Vrážné, včetně grafické části byl vystaven k veřejnému nahlédnutí na MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a ÚP, na obecním úřadu ve Vrážném a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup od do Do mohly dotčené orgány a krajský úřad uplatnit své požadavky na obsah návrhu zadání. Ve stejné lhůtě mohly uplatnit své podněty sousední obce a ostatní své připomínky. Na základě pokynů z Vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek k projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné byl upraven návrh zadání a byl předložen zastupitelstvu obce ke schválení. Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne , č. usnesení 9/2012 byl upravený návrh zadání Změny č. 1 ÚPO Vrážné schválen. Návrh Dne byl požádán zpracovatel o zhotovení návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné. Projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné bylo zahájeno dne oznámením o společném jednání jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Součástí oznámení byla výzva k uplatnění stanovisek a připomínek nejdéle do 30 ti dnů ode dne společného jednání t. z. do Dále bylo zveřejnění návrhu oznámeno veřejnou vyhláškou. Do mohl každý písemně uplatnit své připomínky k návrhu. Po tuto dobu bylo umožněno nahlížet do návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné, který byl vystaven na MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a ÚP, na OÚ ve Vrážném a byl zveřejněn na: https://www.moravskatrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-planyobci/vrazne-zmena-c1-upo Konání společného jednání s výkladem se uskutečnilo dne v 10:00 hod. v jednací místnosti Městského úřadu Moravská Třebová. Při společném jednání žádný z obeslaných nedoložil závažné důvody pro prodloužení lhůty pro uplatnění stanoviska. Po termínu určeném k podávání stanovisek a připomínek bylo vypracováno Vyhodnocení stanovisek a připomínek po společném jednání o návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné tabulka B, ve kterém jsou zapracovány požadavky na úpravu návrhu. V rámci projednání byl na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne vznesen požadavek doplnit návrh Změny č. 1. ÚPO Vrážné. Jedná se o opravu chyby z původní územně plánovací dokumentace, a to vymezení zastavěného území u st. p. č. 37 a přilehlých pozemků. Dne byl požádán Krajský úřad Pardubického kraje o stanovisko k návrhu Změny č. 1 ÚPO. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu posoudil návrh z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem. Souhlasné stanovisko bylo vydáno dne pod č. j. KrÚ 42924/2013 OSRKEF OUP. Dne byly zastupitelstvem schváleny pokyny pro zpracování návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné, kde byla vybrána jedna ze dvou navrhovaných variant řešení. Dle pokynů byl upraven návrh Změny č. 1 ÚPO Vrážné. ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 11

12 Dne bylo oznámeno veřejnou vyhláškou zahájení řízení o návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné. Rovněž bylo oznámení zasláno jednotlivě dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím. Návrh byl vystaven od do na MěÚ Moravská Třebová a na OÚ Vrážné k veřejnému nahlédnutí. Současně byl vystaven způsobem umožňující dálkový přístup. Veřejné projednání upraveného a posouzeného návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné proběhlo dne na obecním úřadě ve Vrážném. Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a námitky. Dotčené orgány byly vyzvány k uplatnění stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K podstatným změnám návrhu nedošlo. Pořizovatel, s určeným zastupitelem obce, vyhodnotil výsledky projednání návrhu Změny č. 1 ÚPO Vrážné. Z důvodu, že po veřejném projednání nebyly podány žádné námitky ani připomínky, nebyly návrhy rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Dne byl zastupitelstvu obce předložen návrh na vydání Změny č. 1 ÚPO Vrážné. Zastupitelstvo obce po ověření souladu se stavebním zákonem dne vydalo Změnu č. 1 ÚPO Vrážné formou opatření obecné povahy. Změna č. 1 ÚPO Vrážné nabyla účinnosti dne Části řešení, které byly od společného jednání změněny byla doplněna textová část návrhu: o do kap. 2 je za druhým odstavcem doplněn text: Před realizací stavby orgán ochrany přírody posoudí, zda není nutné biologické hodnocení lokality. o o o do kap. 2 je doplněn třetí odstavec: Respektovat ochranné pásmo lesa do 50 m od okraje lesa, kde se nebude umísťovat žádná výstavba. do kap. 6 Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, do odstavce Podmínky prostorového uspořádání... bude doplněno: max. počet rodinných domů 3 max. intenzita zastavění návrhové plochy - 25 % kapitola 4, odst. Kanalizace a ČOV bude upravena: Splaškové vody z lokality 1.01 budou likvidovány do doby vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu a centrální ČOV individuálně v domovních čistírnách odpadních vod, které budou povolovány jako stavby dočasné. Přečištěné vody z DČOV budou primárně odváděny do Vráženského potoka kanalizací, vedenou kolem obecního úřadu. Pokud by toto řešení nebylo možné, budou na základě kladného vyjádření hydrogeologa přečištěné odpadní vody zasakovány na jednotlivých pozemcích. Pokud by ani toto řešení nebylo možné, budou splaškové vody likvidovány v žumpách na vyvážení. zařadit do Změny č. 1 ÚPO vymezení zastavěného území u st. p. č. 37 a přilehlých pozemků dle rozhodnutí zastupitelstva ze dne Jedná se o opravu chyby z původního ÚPO Vrážné. V případě zařazení tohoto území do jiné plochy s rozdílným způsobem využití než je v původní dokumentaci, stanovit podmínky pro jeho využití. do výkresu Komplexní urbanistický návrh (který plní funkci koordinačního výkresu) doplnit do legendy ochranné pásmo lesa. upravit návrh (textovou i grafickou část) na základě výběru výsledné varianty a to výsledné varianty A. (Varianta B již není předmětem upraveného návrhu) ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 12

13 2. VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM, VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ 2.1. SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: Změna č. 1 obecně respektuje požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje České republiky vydané vládou České republiky č. 929 ze dne , vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve vyváženém vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel v území. Řešené území ORP Moravská Třebová, ve kterém se nachází i obec Vrážné, leží v rozvojové ose vymezené Politikou územního rozvoje ČR a to: OS9 Rozvojová osa Brno-Svitavy/Moravská Třebová - respektovat a řešit územní souvislosti upřesněného koridoru R 35. S ohledem na charakter změny nevyplývají z umístění obce v rozvojové ose OS9 žádné požadavky na řešení změny č. 1. Respektovat republikové priority vyplývající z článku (14) PÚR: Splněno. Změna č. 1 respektuje čl. (14) PÚR. Navržením zastavitelných ploch a jejich podmínek využití usiluje o minimalizaci vlivu na přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovává ráz urbanistické struktury území, a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Respektovat republikové priority vyplývající z článku (16) PÚR: Splněno. Změna č. 1 respektuje čl. (16) PÚR. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci byla dána přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které by ve svých důsledcích zhoršily stav i hodnoty území. Vhodné řešení územního rozvoje bylo hledáno ve spolupráci s obyvateli území v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. Respektovat republikové priority vyplývající z článku (25) PÚR: Splněno. Změna č. 1 respektuje čl. (25) PÚR, je s ním v souladu, na požadavky vyplývající z tohoto článku nemá negativní dopad a nejde proti jeho smyslu. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: Z nadřazené dokumentace Zásady územního rozvoje Pardubického kraje (ZUR), které byly vydány zastupitelstvem Pardubického kraje dne usnesením č. Z/170/10 a které nabyly účinnosti , vyplývá pro řešení změny č. 1 územního plánu respektování priorit územního plánování a to především: Obec Vrážné je zařazena dle ZÚR Pk do specifické oblasti krajského významu SOBk1 (čl. 70). Respektovat úkoly pro územní plánování vyplývající ze ZÚR Pk (čl. 72): Prověřit možnosti rozvoje ekonomických aktivit ve vazbě na MÚK na budoucí R 43; Splněno. Byla prověřena možnost rozvoje ekonomických aktivit ve vazbě na MÚK na budoucí R 43; Bylo shledáno, že změna č. 1 nemá žádní vliv na budoucí R43. Respektovat požadavky na ochranu a upřesnit vymezení skladebných částí ÚSES za podmínek stanovených odst. (112) a to vymezení a zpřesnění nadregionálního biokoridoru K92 ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 13

14 Upřesnění vymezených skladebných částí není předmětem změny č. 1. Území řešené změnou č. 1 se nachází mimo trasování biokoridoru K92 V ZÚR Pk je východní část obce vymezena jako krajina lesní (čl. 126). Respektovat zásady pro plánování změn v území a rozhodování o nich (čl. 127)a to: a) lesní hospodaření směřovat k diferencované a přirozené skladbě lesů a eliminovat tak rizika poškození krajiny nesprávným lesním hospodařením, zejména velkoplošnou holosečí a výsadbou jehličnatých monokultur; b) zastavitelné plochy mimo zastavěná území obcí navrhovat pouze v nezbytné míře při zohlednění krajinných hodnot území s tím, že zastavitelné plochy nebudou vymezovány na úkor ploch lesa; c) zábor PUPFL připouštět pouze v nezbytných odůvodněných případech výstavby technické a dopravní infrastruktury; d) eliminovat riziko narušení kompaktního lesního horizontu umístěním nevhodných staveb zejména vertikálních a liniových. Řešení změny č. 1 územního plánu nevymezuje plochy nebo podmínky směřující k ovlivňování skladby lesních porostů. Nevymezuje plochy s dopadem do pozemků určených k plnění funkcí lesa. V ZÚR Pk je západní část obce vymezena jako krajina zemědělská (čl. 132). Řešená Změna č. 1 se nachází mimo vymezený krajinný typ. Pro k. ú. Vrážné nejsou stanoveny v ZÚR žádné veřejně prospěšné stavby (VPS). Pro k. ú. Vrážné jsou stanoveny v ZÚR tyto veřejně prospěšná opatření (VPO): VPO - ÚSES: U12 K92 (K82 Vojenský) Skladebné části ÚSES nejsou změnou č. 1 dotčeny. V ZÚR jsou pro obec stanoveny tyto stávající trasy a prvky nadmístního významu: Nadregionální biokoridor K92 a jeho ochranná zóna Skladebné části ÚSES nejsou změnou č. 1 dotčeny. Přírodní park Bohdalov - Hartinkov Změna územního plánu je navržena v území přírodního parku Bohdalov Hartinkov. Přírodní park Bohdalov-Hartinkov byl zřízen nařízením č. 1 Okresního úřadu ve Svitavách dne Území řešené změnou č. 1 územního plánu se nachází v tomto přírodním parku. V bodě 5 a 6 článku 3 Nařízení je kladen důraz na zachování určitých krajinných struktur a formací a, to zejména: sadů, pastvin a rozptýlených drobných remízů s listnatou dřevinnou skladbou, a to výslovně kolem sídel. Podmínky ochrany přírodního parku je nutno respektovat VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ S ohledem na charakter změny č. 1 nevyplývají ze širších vztahů žádné požadavky na řešení této změny. 3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 3.1. OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Změna územního plánu je navržena v území přírodního parku Bohdalov Hartinkov. Přírodní park Bohdalov-Hartinkov byl zřízen nařízením č. 1 Okresního úřadu ve Svitavách dne Území řešené změnou č. 1 územního plánu se nachází v tomto přírodním parku. V bodě 5 a 6 článku 3 Nařízení je kladen důraz na zachování určitých krajinných struktur a formací a, to zejména: sadů, pastvin a ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 14

15 rozptýlených drobných remízů s listnatou dřevinnou skladbou, a to výslovně kolem sídel. Podmínky ochrany přírodního parku je nutno respektovat. Změnou č. 1 je vymezena plocha 1.01 v rozsahu cca 1,2 ha, dle požadavku ze zadání. Realizace záměru v tomto rozsahu předpokládá s vysokou mírou pravděpodobnosti zásah do zmíněných krajinných struktur a formací v exponovaném svahu západní expozice, které jsou předmětem ochrany přírodního parku Bohdalov- Hartinkov. Změna se nepromítne do koncepce ochrany podzemních a povrchových vod. Změnou nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkce lesa. Území řešené změnou je územím s výskytem archeologických nálezů, které je vyznačeno ve výkresu Komplexní urbanistický návrh výřez A. Návrhem změny nejsou dotčeny platné podmínky ochrany. Změnou č. 1 nejsou dotčeny nemovité kulturní památky ani památky místního významu POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Požadavky na ochranu nezastavěného území jsou definovány vlastní urbanistickou koncepcí a koncepcí řešení krajiny. Rozsah zastavitelných (stavebních) ploch je regulován tak, aby nedošlo k devastaci přírodního parku, který tvoří přírodní přechod ze zastavěného území do krajiny. 4. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Změna č. 1 ÚPO je zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu. 5. VYHODNOCENÍ SOULADU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DOTČENÝCH ORGÁNŮ PODLE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ Změna č. 1 ÚPO Vrážné nemá negativní vliv na koncepci ochrany veřejného zdraví, civilní ochrany, ochrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy. Vzdušný prostor pro létání v malých a přízemních výškách je návrhem respektován viz. kap. 2 textové části. Změna č. 1 ÚPO Vrážné nepředpokládá dotčení tohoto vzdušného prostoru navrženou výstavbou. Parametry komunikací jsou návrhem respektovány. V ÚPO není uvažováno s lokalitou pro výstavbu VE. 6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU 6.1 VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ Požadavky Zadání změny č. 1 ÚPO Vrážné lze do důsledku považovat za splněné. 6.2 POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ: Viz bod POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ: V současné době jsou na Městském úřadu Moravská Třebová odbor výstavby a územního plánování, jako příslušné obci s rozšířenou působností k dispozici aktualizované územně analytické podklady 2010 (dále ÚAP) a rozpracované aktualizované ÚAP Pro řešení Změny č. 1 vyplývají z ÚAP tyto požadavky: ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 15

16 Respektovat limity využití území: Ochranné pásmo silnice III/36626 Splněno. OP silnice III/36626 není změnou dotčeno. Prostory pro létání v malých a přízemních výškách Splněno. Nejsou změnou č. 1 dotčeny. Trasy technické infrastruktury včetně ochranných pásem Splněno. Nedotýkají se řešení změny č. 1. Vodojem VDJ Vrážné Splněno. Nedotýká se řešení změny č. 1. Vodní nádrž v jižní části obce Splněno. Nedotýká se řešení změny č. 1. Nadregionální biokoridor K92 a jeho ochranná zóna Splněno. Skladebné části ÚSES nejsou změnou č. 1 dotčeny. Přírodní park Bohdalov Hartinkov Splněno. Navržené řešení je v souladu s podmínkami ochrany Přírodního parku Bohdalov Hartinkov. Viz kap Území s archeologickými nálezy - II. Kategorie Splněno. Území je lokalizováno a respektováno. Zvláště při výkopových pracích je nutno počínat si tak, aby nedošlo ke znehodnocení případných archeologických nálezů. Nemovitá kulturní památka výšinné opevněné sídliště hradiště Splněno. Nedotýká se řešení změny č. 1. Stará zátěž území Vémole 298 Splněno Není změnou č. 1 dotčena. OP lesa (zasahuje na p. č. 116/3 a částečně na p.č. 112 a 116/1) Splněno Není změnou č. 1 dotčeno. Významné stavby zrekonstruovaná kaple a prostor kolem ní Splněno. Není změnou č. 1 dotčena. Lokální biocentrum LBC Hradisko a LBC II Pod hlubným a navazující lokální biokoridory Skladebné části ÚSES nejsou změnou č. 1 dotčeny. Součástí ÚAP je i rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ) zpracovaný na základě vyhodnocení stavu a vývoje území a analýzy silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území, jehož součástí je i stanovení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci. Z RURÚ vyplývají tyto problémy k řešení: o Při lokalizaci záměrů zajistit ochranu přírodních hodnot a krajinného rázu v území. o Výstavba kanalizace a malých místních ČOV nebo napojení na stávající nebo plánovanou skupinovou ČOV je respektována koncepce schváleného územního plánu o Zlepšování nabídky technicky připravených lokalit pro výstavbu bydlení (dbát na nerozvolňování zástavby v krajině). o Podpora tvorby nových pracovních míst, např.: zajistit pozemky pro drobné podnikání, ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 16

17 zajistit prostory pro drobné podnikání a služby 6.4 POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE: Základní koncepce rozvoje obce stanovená v ÚPO Vrážné nebude měněna. Změnou č. 1 je řešeno: o změna využití území z trvale zatravněné plochy na ploch BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH ve východní části obce (zejména parcela č. 112, 113, 114, 116/1, 116/3, 116/4) Při změně územního plánu budou použity pojmy totožné se schváleným ÚPO. Požadavky jsou splněny, viz bod 6 výrokové části. 6.5 POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY): Urbanistická koncepce Nejsou žádné nové požadavky. Navrhovaná změna nenarušuje stávající urbanistickou koncepci. V souvislosti s řešenou změnou nevznikla potřeba návrhu nových prvků k ochraně urbanistických a architektonických hodnot území. Koncepce uspořádání krajiny Z hlediska prostorového členění, utváření obrazu sídla a požadavků na řešení krajiny zůstanou zásady schválené v územním plánu obce beze změny. V případě potřeby navrhněte prvky k ochraně krajinných hodnot a zdravého životního prostředí. Požadavky na řešení jsou splněny, viz bod 6 výrokové části. 6.6 POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY: Dopravní infrastruktura Návrhová plocha (DS/1.02) je převzata z platné ÚPD. Plocha dopravně navazuje na stávající místní komunikaci. Rozsah plochy je v jihovýchodní části mírně upraven, aby byla zajištěna obslužnost návrhové plochy (Br/1.01). Silniční doprava Z hlediska silniční dopravy nedochází k podstatným změnám, rozvojová lokalita je navržena k napojení na stávající místní komunikační systém v obci prostřednictvím návrhové plochy Parametry stávající místní komunikace byly vyhodnoceny jako dostačující. Přístup k rozvojové lokalitě byl vymezen v místě stávající cesty. Přístupová komunikace bude zároveň sloužit pro obslužnost návrhové plochy č.1, která je již vymezena v platném územním plánu. Tato plocha však dosud nebyla zastavěna. Jiné druhy dopravy V řešení Změny č. 1 nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu. Technická infrastruktura Respektovat podmínky ochranného pásma technické infrastruktury. Koncepce ÚP zůstane beze změny. Zásobování vodou Prověřte napojení lokality na stávající vodovod. Posuďte dostatečnost kapacity vodních zdrojů a řešte zásobování vodou se zohledněním potřeby požární vody. Kanalizace a ČOV ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 17

18 Vzniklé odpadní vody budou likvidovány napojením na DČOV do doby vybudování oddílné kanalizace. Dešťové neznečištěné vody budou likvidovány zasakováním co nejblíže místu dopadu. Elektrorozvody Bude řešeno napojením na stávající zásobování el. energií. Spoje, telekomunikace, radiokomunikace Nedochází ke změně koncepce. Zásobování plynem Není v obci řešeno. viz kap POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ: Historické, kulturní, urbanistické hodnoty, archeologie Splněno viz bod 2 výrokové části. Přírodní hodnoty Ochrana vod Budou respektovány stávající vodní toky a bude respektováno jejich ochranné pásmo. Lokalita Změny č. 1 se nachází mimo CHOPAV. Z hlediska Změny č. 1 nejsou stanoveny speciální požadavky. Vodní toky se nedotýkají řešení změny č. 1. Ochrana ovzduší Splněno změna č. 1 nevyžaduje žádné nové podmínky ochrany ovzduší. Zeleň Pro řešení Změny č. 1 nejsou žádné zvláštní požadavky nad rámec stávajícího stavu. Chráněná území, významné krajinné prvky Respektovat umístění lokality Změny č. 1 v přírodním parku Bohdalov Hartinkov Viz kap. 3.1 Evropsky významné lokality Změna č. 1 nebude mít vliv na oblasti Natura 2000 nebo ptačí oblasti. V k.ú. Vrážné se žádné evropsky významné lokality nenachází. Systém ekologické stability krajiny Respektovat umístění lokality Změny č. 1 v ochranné zóně NRBK K92. Respektováno Evropsky významné lokality V řešeném území se nenacházejí. Systém ekologické stability krajiny V řešeném území se nenacházejí prvky systému ekologické stability. Ochrana zemědělského půdního fondu Vyhodnoceno v kap. č. 13 Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa Změnou není navržen zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa ani dotčeno pásmo 50 m od okraje lesa. ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 18

19 6.8 ÚDAJE O SPLNĚNÍ POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 1 ÚPO Budou doplněny pořizovatelem po společném projednání. OSTANÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE: Na základě pokynů pro zpracování upraveného návrhu změny č. 1 Územního plánu obce, byly nově vymezeny stávající plochy, které byly chybně zakresleny v platném územním plánu obce: Vd Drobná zemědělská a řemeslná výroba na pozemcích 136/3, 137/1. Vd Drobná zemědělská a řemeslná výroba na pozemcích 68, 67/1, 67/2 Sv Bydlení v rodinných domech na pozemcích 37, 129/8 Skutečné využití výše uvedených ploch bylo v rozporu s platným Územním plánem, což bránilo rozvoji těchto lokalit. Z tohoto důvodu byly výše zmíněné plochy uvedeny do souladu se skutečným využitím. Z důvodu stávajícího způsobu využití výše uvedených ploch DROBNÉ ZEMĚDĚLSKÉ A ŘEMESLNÉ VÝROBY, a jejich absence v platné územně plánovací dokumentaci, bylo nutno v rámci ploch ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY stanovit nový zpřesňující funkční regulativ - (Vd), který stanovuje konkrétní podmínky využití dotčených ploch. ZDÚVODNĚNÍ NAVRŽENÝCH PROSTOROVÝCH REGULACÍ: Vzhledem k nutnosti zachovat unikátní krajinný ráz přírodního parku Bohdalov Hartinkov a jeho jedinečné estetické a přírodní hodnoty, jsou pro stávající plochy (Vd) a (Sv) a pro návrhové plochy (Br/1.01) a (DS/1.02) stanoveny prostorové regulativy. Tyto regulativy jsou navrženy jako maximálně přípustné a jsou stanoveny tak, aby umožnily plnohodnotné funkční využití současných i v budoucnu umístěných staveb v jednotlivých lokalitách, zároveň však s prostorovým omezením, aby nedošlo k nežádoucímu narušení místního krajinného a urbánního rázu. Požadavek maximální výšky hlavní římsy 4m a maximální výšky hřebene 8m od původního terénu byl stanoven odborným odhadem na základě typických architektonických parametrů odvozených z místních obytných a hospodářských staveb. Cílem prostorové regulace je zachovat měřítko stavební struktury obce, estetické hodnoty krajiny a sídla a navázat na místní rurální tradice. 7. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj a na životní prostředí nebylo v zadání změny č. 1 požadováno. 8. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU Krajský úřad Pardubického kraje, odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu vydal dne č. j. KrU 42924/2013 toto souhlasné stanovisko: Na základě posouzení návrhu změny konstatujeme, že byly naplněny požadavky na zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a byl zajištěn soulad návrhu změny s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem. 9. SDĚLENÍ, JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU ZOHLEDNĚNO Protože se v stanovisku Krajského úřadu nevyskytly žádné připomínky ani požadavky na úpravu návrhu, nebylo nutné tento návrh měnit ani doplňovat. ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 19

20 10. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY A PODMÍNKY ROZVOJE OBCE A OCHRANY PŘÍRODNÍCH, CIVILIZAČNÍCH A KULTURNÍCH HODNOT Nemění se ani nedoplňuje výchozí stav NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE Urbanistická koncepce se nemění, dochází pouze k rozšíření ploch vhodných k zastavění s cílem maximálně zachovat charakter jedinečného prostředí přírodního parku Bohdalov Hartinkov NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ OBCE NA PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ A PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ Doplňuje se stav o 3 plochy. Vymezují se 2 návrhové plochy (Br/1.01) a (DS/1.02). PLOCHY ZASTAVĚNÉ A PLOCHY VHODNÉ K ZASTAVĚNÍ: OBYTNÁ ZÁSTAVBA Změnou č. 1 se rozšiřují plochy bydlení v rodinných domech (Br) Návrhová plocha č Na základě požadavku obce Vrážné se nově vymezuje plocha bydlení v rodinných domech (Br). V platném územním plánu jsou vymezeny návrhové plochy bydlení v rodinných domech, ale nejsou v současnosti z majetkoprávních důvodů dostupné. Z tohoto důvodu byla vymezena tato návrhová plocha č Jedná se o změnu využití území ze stávajících ploch s rozdílným způsobem využití: trvale zatravněné plochy (Pt), zeleň krajinná obecně (Zk), sady, drobná držba, zahrady (Ps). Celková výměra návrhové plochy 1.01 činí celkem: m 2 ; předpokládaná výstavba maximálně 3 rodinných domů bez bližší specifikace jejich umístění. Návrhová plocha je napojitelná na stávající technickou infrastrukturu a její vymezení není v přímém rozporu se stávající urbanistickou koncepcí obce. Limity využití území, které je nutno respektovat v uvedené rozvojové ploše: Území archeologického zájmu Přírodní park Bohdalov Hartinkov Ochranné pásmo lesa DOPRAVA Změnou č. 1 se navrhuje rozvojová plocha pro KOMUNIKACI MÍSTNÍ (DS) Návrhová plocha č Na základě nutnosti dopravní obsluhy navržené plochy pro BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH (Br) byla vymezena plocha KOMUNIKACE MÍSTNÍ (DS). Plocha byla částečně převzata z platného územního plánu, neboť její využití se předpokládá i pro návrhovou plochu č. 1 z platného ÚPO Vrážné. Jedná se o změnu využití území z účelové komunikace a částečně z trvale zatravněné plochy a neplodné půdy. V platném územním plánu byla plocha zanesena jako návrhová plocha místní komunikace. Plocha celkem: 1049 m 2 ; předpokládané umístění obratiště. Plocha je navržena k napojení na stávající síť místních komunikací. Limity využití území, které je nutno respektovat v uvedené rozvojové ploše: Území archeologického zájmu, Přírodní park Bohdalov - Hartinkov ZMĚNA Č. 1 - UPO VRÁŽNÉ 20

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU. I. Územní plán Jahodov - textová část. Územní plán Jahodov Územní plán Jahodov OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU I. Územní plán Jahodov - textová část 1. Vymezení zastavěného území str. 3 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot str. 3 2.1. Koncepce

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C

Ú J E Z D U B O S K O V I C Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO návrh Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 11/2010 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno,

Více

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Chlum u Třeboně. ZMĚNA č. 7 ÚPO. místní část Lutová, k.ú. Lutová. NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 7 ÚPO Chlum u Třeboně místní část Lutová, k.ú. Lutová NÁVRH - pro společné jednání ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 7 územního plánu obce byla vydána usnesením Zastupitelstva městyse Chlum u Třeboně

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Návrh zadání územního plánu Úlice

Návrh zadání územního plánu Úlice Návrh zadání územního plánu Úlice Pořizovatel: Městský úřad Nýřany, odbor územního plánování Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Úlice prosinec 2014. 1 Obsah zadání územního plánu A. Požadavky na základní

Více

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE

MĚSTYS DŘEVOHOSTICE ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE MĚSTYS DŘEVOHOSTICE OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY ÚZEMNÍ PLÁN DŘEVOHOSTICE Zastupitelstvo městyse Dřevohostice, příslušné podle ust. 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2008

Opatření obecné povahy č. 1/2008 Opatření obecné povahy č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Zdíkov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění platných předpisů (dále jen "stavební

Více

Územní plán Malý Beranov

Územní plán Malý Beranov Pořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Malý Beranov, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Malý Beranov souladu s ustanovením 6 odst.

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV ING.ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ARCHITEKTONICKO URBANISTICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ, ZAVŘENÁ 32, 634 00 BRNO ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOROUHEV POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA, ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ROZVOJE

Více

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY o vydání Územního plánu Hrobce Zastupitelstvo obce Hrobce, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE

ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE ZMĚNY KO2, KO3, KO4, KO5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KOTVRDOVICE (VERZE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) obsah změn Ko2, Ko3, Ko4, Ko5 Ko2: Bydlení na východním okraji obce změna funkčního využití pozemku parc. č. 1338 v

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO

Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Návrh zadání Změny č. 2 územního plánu BUDĚTSKO Pořizovatel: Městský úřad Konice, odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště: Na Příhonech 405, 798 52 Konice Oprávněná osoba: Ing. Tomáš

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ ZMĚNY Z 3016/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení změny Z 3016/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy a stanovení hlavních cílů rozvoje území Pořízení

Více

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A

Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Ú Z E M N Í P L Á N B Ř E Z I N A Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Závazná část + Odůvodnění územního plánu ČERVEN 2011 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Dokumentaci vydalo: Zastupitelstvo obce Březina Číslo jednací: Datum

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, Jihlava URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ZMĚNA Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ zakázkové

Více

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna

Územní plán Krouna. v y d á v á. Územní plán Krouna Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna Územní plán Krouna Zastupitelstvo obce Krouna, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

NOVÝ JÁCHYMOV. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ JÁCHYMOV POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.1 ÚPO NOVÝ JÁCHYMOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U R O P R A C H T I C E Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování

Více

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE

Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF- SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE,

Více

Územní plán města Kutné Hory

Územní plán města Kutné Hory Územní plán města Kutné Hory II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 16 ÚZEMNÍHO PLÁNU návrh Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA KUTNÉ HORY - ZMĚNA č. 16 územního plánu - návrh Identifikační číslo zhotovitele: 28-009-242 Objednatel:

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV OBEC BEDŘICHOV NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BEDŘICHOV POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ZPRACOVATEL ZADÁNÍ: MAGISTRÁT MĚSTA JABLONEC NAD NISOU ODDĚLENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ve spolupráci

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á

Zadání. Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání Změny č. 2 územního plánu obce B O R O V Á Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LÁZ ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ Městský úřad Moravské Budějovice Odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 36, 676 02 Moravské Budějovice --------------------------------------------------------------------------- ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 2 Územního plánu Ruprechtov Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, Odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Červen 2016 Úvod: Návrh zadání Změny č. 2

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1

I. ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část územního plánu Obsah. Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 Změna č.2 Územního plánu obce Soběchleby 1 I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 3 a) Vymezení zastavěného území... 3 b) Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho

Více

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice

Střítež. Změna č. 1 územního plánu. Změna č. 1 ÚP Střítež. Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice Změna č. 1 územního plánu Střítež Změna č. 1 ÚP Střítež Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Střítež ČJ: ze dne:. Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 3 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 muskova@usbrno.cz

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního plánu sídelního útvaru SUDOMĚŘICE 1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno územím dílčí změny v katastrálním území obce Sudoměřice. Na základě požadavku

Více

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec

Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec Návrh zadání Změny č. 1 ÚP Srubec pořizovatel: Obecní úřad Srubec Říjen 2016 I. Textová část: OBSAH ZADÁNÍ: Obsah a. Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. III A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V

N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O Š Ť Á L O V Zpracoval Městský úřad Semily, obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování jako příslušný úřad územního plánování Zpracováno

Více

I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE SUCHOHRDLY ( změna č.3 územního plánu obce Suchohrdly) NÁVRH LISTOPAD 2012

I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE SUCHOHRDLY ( změna č.3 územního plánu obce Suchohrdly) NÁVRH LISTOPAD 2012 . Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Suchohrdly, Nový Šaldorf Sedlešovice a Suchohrdly I. ZMĚNA Č. 3 NA ÚZEMÍ OBCE SUCHOHRDLY ( změna č.3 územního plánu obce Suchohrdly) NÁVRH LISTOPAD 2012 Název

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA. NÁVRH pro společné jednání Změna č.42 územního plánu KUTNÁ HORA NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Kutná Hora Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY OBEC KLUKY Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLUKY Zastupitelstvo Obce Kluky na svém jednání dne 10.11.2015, usnesením č.36/2015 schválilo

Více

Ú J E Z D U B O S K O V I C. ZMĚNA č. 4 ÚPO

Ú J E Z D U B O S K O V I C. ZMĚNA č. 4 ÚPO Ú J E Z D U B O S K O V I C ZMĚNA č. 4 ÚPO Dílčí změna : Z1 - návrh plochy dopravy Brno, 06/2011 Jarmila Haluzová ATELIÉR PROJEKTIS BRNO, Příční 32, 602 00 Brno pracoviště: Ponávka 2, 602 00 Brno, tel.

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 1 ZMĚNA č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HOSTĚRADICE 03/2014 2 Zastupitelstvo obce Hostěradice Razítko Datum nabytí účinnosti změny č.5: Pořizovatel: MěÚ Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování Oprávněná

Více

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ

P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ P o ř i z o v a t e l Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje a investic (oddělení rozvoje a dotací) Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starostka obce: Antonín Müller Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Červen2012

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SULEJOVICE ETAPA: NÁVRH POŘIZOVATEL: Městský úřad Lovosice - úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO SULEJOVICE

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti:

CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP. Záznam o účinnosti. Ing. Lenka Nováková. vydávající územní plán: Chlustina. číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: CHLUSTINA ZMĚNA Č.1 ÚP Záznam o účinnosti správní orgán vydávající územní plán: zastupitelstvo obce Chlustina číslo veřejné vyhlášky: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: Městský úřad Hořovice odbor výstavby

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDOBNICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDOBNICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDOBNICE TEXTOVÁ ČÁST 1 USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : ZDOBNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST Zakázkové číslo : 210-007-374 Pořizovatel

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ ZPRACOVANÉ DLE 47 ZÁKONA Č. 183/2006 SB., O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU, V PLATNÉM ZNĚNÍ, DLE 11 VYHLÁŠKY Č. 500/2006 SB., O ÚZEMNĚ

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání)

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období (Návrh určený k projednání) ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HEJNÁ V uplynulém období 2008 2013 (Návrh určený k projednání) Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování (dále jen pořizovatel ), jako úřad územního

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROTICE 2010 2014 srpen 2014 pořizovatel: Městský úřad Dobříš, odbor výstavby, úřad územního plánování Úvod O vydání územního plánu obce Borotice rozhodlo zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ODŮVODNĚNÍ ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV pořizovatel: O Ú O n d ř e j o v ÚNOR 2012 II.Obsah odůvodnění návrhu územního plánu: II.A) Textová část a) postup při pořízení územního plánu,... 3 b)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAMNICE ZMĚNA Č. 1 okr. Znojmo I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DAMNICE BYLA SPOLUFINANCOVÁNA Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Pořizovatel: Objednatel: Projektant: MÚ

Více

Územní plán Hybrálec

Územní plán Hybrálec 0dPořizovatel: Zpracovatel návrhu OOP Magistrát města Jihlavy, úřad územního plánování Ing. Jana Vališová Č. j. xxxxxxx Hybrálec, xx. xx xx. Zastupitelstvo obce Hybrálec souladu s ustanovením 6 odst. 5

Více

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

M I K U L O V. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M I K U L O V ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA č. 6 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA

NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, Praha 4 Autorizace ČKA LOKET NÁVRH ZMĚNY Č.6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LOKET Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258

Více

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE

NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VLAČICE Pořizovatel Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje DATUM: květen 2013 1 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna č.1 územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.3 I. ZMĚNA Č.3. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany

Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany Změna č. 6 ÚPSÚ Lhota pod Libčany řeší změnu ÚPSÚ na k. ú. Lhota pod Libčany NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 6 ÚPSÚ Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Lhota pod Libčany Magistrát města Hradce Králové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV. leden 2012 ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VELKÝ KARLOV leden 2012 ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL : ZASTUPITELSTVO OBCE VELKÝ KARLOV Velký Karlov 68, 671 28 Jaroslavice POŘIZOVATEL : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO Odbor výstavby,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce.

Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, Hodonín. Návrh. ZADÁNÍ změny č. 3. územního plánu obce. Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu obce Prušánky únor 2010 Zadání změny č. 3 územního plánu obce Prušánky Zastupitelstvo

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VRCHOSLAVICE I.1. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, květen 2015 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou

Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Návrh zadání Změny č. 4 ÚP Hluboká nad Vltavou Pořizovatel: Městský úřad Hluboká nad Vltavou, odbor stavební a stavební úřad Prosinec 2015 Příloha ke Zprávě o uplatňování územního plánu Hluboká nad Vltavou.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ONDŘEJOV březen 2014 POŘIZOVATEL - OÚ ONDŘEJOV OBJEDNATEL: Obec Ondřejov zastoupená starostou RNDr. Martinem Macháčkem Choceradská 62, 251 65 Ondřejov určený zastupitel:

Více

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň

V O C H O V ú z e m n í p l á n - z m ě n a č. 1. Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň. Odbor územního plánování Plzeň ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Pořizovatel: Městský úřad Nýřany pracoviště Plzeň Odbor územního plánování 301 00 Plzeň Zhotovitel: Ing.arch.Václav Mastný architektonická projektová kancelář nám. T.G.Masaryka 9, 30138

Více

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK

ZMĚNA Č. 10 ÚP SÚ RAKOVNÍK Zastupitelstvo města Rakovník, příslušné podle 6 odst. 5. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 a 55 odst. 2 stavebního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA ZNOJMA A OBCÍ DOBŠICE, KUCHAŘOVICE, NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE A SUCHOHRDLY NA ÚZEMÍ OBCE NOVÝ ŠALDORF SEDLEŠOVICE ZÁŘÍ

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD

1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD změna č.3 ÚPO Vysoký Újezd 1. ZMĚNA Č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území Změny č.3 ÚPO VYSOKÝ ÚJEZD- lokalita změny Z3-1 leží na území obce Vysoký

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

ZADÁNÍ 65. ZMĚNY. POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC ZADÁNÍ 65. ZMĚNY ZÁVAZNÉ ČÁSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBEREC Strategická změna Zoologická zahrada Liberec POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC Stavební úřad. oddělení územního plánování

Více