DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL"

Transkript

1 DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, Praha 6, ČR Abstrakt Duplexní povlaky jsou jedním z moderních trendů zlepšení tribologických vlastností povrchu nástrojů. Tato technologie spojuje výhody nitridace a PVD povlakování. PVD povlak se vyznačuje vysokou tvrdostí a nitridovaná vrstva zajistí gradient tvrdosti od povrchu do základního materiálu. To vede k dosažení vyšší životnosti než samotné PVD povlakování nebo nitridace. Nejvhodnější technologií pro vytváření nitridované vrstvy před aplikací PVD povlaku je pulsní plazmová nitridace. Tato technologie umožňuje velmi přesné řízení struktury a vlastností nitridovaných vrstev. V této práci byla provedena optimalizace podmínek pulsní plazmové nitridace pro duplexní povlakování PM oceli obsahující 2,5%C, 3,3%Si, 6,2%Cr, 2,2%Mo, 2,6%V, 2,6%Nb a 1,0%W. Po nitridaci za různých podmínek byl na povrch metodou magnetronového naprašování nanesen povlak TiAlN. Byla studována mikrostruktura, tvrdost, odolnost proti opotřebení a adheze PVD povlaku. Duplex coating is one of the modern trends in improvement of the tribological properties of tools surface. This technology combines the advantages of nitriding and PVD coating. PVD coating has high hardness and the nitrided layer ensures the hardness gradient between the coating and basic material. It leads to reaching of higher lifetime than PVD coating or nitriding alone. Pulsed-plasma nitriding seems to be the most suitable technology for the production of the nitrided layer before the application of the PVD coating. This technology enables very precision control of the layers structure and properties. In this work, optimization of the pulsed-plasma nitriding conditions for duplex coating of the PM steel containing 2.5%C, 3.3%Si, 6.2%Cr, 2.2%Mo, 2.6%V, 2.6%Nb and 1.0%W was carried out. After nitriding under various conditions, the surface was coated with TiAlN by magnetron sputtering. Microstructure, hardness, wear resistance and adhesion of the PVD coating were investigated. 1. ÚVOD Nitridace se v praxi využívá převážně ke zlepšení tribologických vlastností povrchů. Pro zpracování povrchu nástrojových ocelí se v poslední době volí obvykle plazmová nitridace. Nitridovaná vrstva se skládá z difúzní zóny (tvořené martenzitem nasyceným dusíkem a precipitáty nitridů) a sloučeninové vrstvy nitridů γ -Fe 4 N a karbonitridů ε-fe 2-3 (C, N)[1]. Nitridované vrstvy připravené touto technologií se využívají především díky vysoké tvrdosti a odolnosti proti abrazivnímu a adhezivnímu opotřebení. 1

2 Přestože pro dosažení požadovaných vlastností mnohdy postačí pouze nitridace, pro některé aplikace je výhodná aplikace tzv. duplexních vrstev, tedy nanášení PVD povlaku (obvykle TiN, TiAlN nebo CrN) na nitridovanou vrstvu [2,3]. Při procesu PVD roste nanášená vrstva kondenzací z plynného skupenství za velmi nízkého tlaku (0,01-10 Pa). Látka určená k nanášení se do plynného skupenství převádí fyzikálním procesem (odpařování nebo odprašování) přímo ve vakuové komoře v průběhu povlakování. Podle způsobu uvolňování atomů nanášené látky lze rozlišit tři skupiny technologií PVD: napařování s přídavnou ionizací, obloukové napařování a magnetronové naprašování [4]. Vrstva získaná při procesu nitridace zlepšuje adhezi PVD povlaků na povrch oceli a rovněž zabraňuje prolomení tvrdého povlaku při tlakovém namáhání [5]. Pro dosažení maximální adheze povlaku na nitridovaný materiál a tím i nejvyšší odolnosti proti opotřebení je nutné nalézt optimální podmínky nitridace. Ty mohou být poněkud odlišné od těch, při kterých se dosahuje maximální odolnosti proti opotřebení v nitridovaném stavu. 2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST Nástrojová ocel o chemickém složení uvedeném v tab.1 byla připravena technologií práškové metalurgie rychle ztuhlých částic s využitím kompaktizace isostatickým lisováním za tepla. Ocel byla zakalena z teploty 1100 C a popuštěna třikrát po dobu 1h při teplotě 550 C, čímž bylo dosaženo tvrdosti cca 750 HV. Duplexní vrstvy byly vytvářeny na studované oceli legované niobem kombinací plazmové nitridace a PVD povlakování. Nitridace byla provedena dvěma různými režimy. Teplota (500 C) a doba (180 min) byly v obou případech shodné, režimy se lišily pouze složením nitridační atmosféry (N 2 :H 2 =1:3 a 1:6). Následně bylo provedeno PVD povlakování vrstvou TiAlN metodou magnetronového naprašování na zařízení Hauzer Techno Coating HTC625 ve firmě HVM Plasma. Teplota při procesu dosahovala cca 450 C, tloušťka získané vrstvy byla přibližně 2,5 µm. Pro porovnání byla stejná vrstva TiAlN nanesena rovněž na zkoumaný materiál bez nitridace. Tabulka 1. Chemické složení zkoumané oceli Table 1. Chemical composition of the studied steel C Mn Si P S Cr Ni Mo V Nb W Co N O [hm.%] 2,50 0,46 3,30 0,03 0,02 6,20 1,42 2,20 2,60 2,60 0,98 0,30 0,03 0,04 Po duplexním povlakování byla hodnocena mikrostruktura, chemické složení vrstev (metodou WDS), tvrdost, odolnost proti opotřebení a adheze povlaku. Měření rychlosti opotřebení bylo prováděno na kotoučovém tribometru definovaným pohybem vzorku za sucha po brusném papíru P1200 přítlačnou silou 5,8 N na dráze m a následným stanovením hmotnostního úbytku vzorku. Měření bylo prováděno bez mazání nebo chlazení vzorku. Rychlost opotřebení byla vypočtena podle vztahu [6]: w= m 1000 ρ. l (1) kde w je rychlost opotřebení [mm 3 m -1 ], m hmotnostní úbytek [g], ρ hustota vzorku [g.cm -3 ] a l je délka pohybu po brusném papíru [m]. Pro hodnocení adheze PVD povlaků bylo jako jednoduché srovnávací metody využito indentačních zkoušek pro měření tvrdosti Vickersovou metodou se zatížením 5 a 10 kg. Nebyla však hodnocena velikost vtisku, ale odprýskávání povlaku v okolí vtisku. Pro popis stavu povlaku v okolí vtisku byla aplikována světelná mikroskopie. 2

3 3. VÝSLEDKY A DISKUSE 3.1. Mikrostruktura vrstev Mikrostruktura vrstvy připravené kombinací pulsní plazmové nitridace při teplotě 500 C po dobu 180 min v atmosféře N 2 :H 2 =1:6 a PVD povlakování je tvořena dvěma podvrstvami (obr.1a). Na povrchu se nachází rovnoměrná TiAlN vrstva o tloušťce přibližně 2,5 µm připravená PVD technologií. Pod touto vrstvou je pozorovatelná difúzní zóna získaná plazmovou nitridací, sahající do hloubky okolo 20 µm. Nitridace při teplotě 500 C po dobu 180 min v atmosféře s vyšším obsahem dusíku (N 2 :H 2 =1:3) vede ke vzniku povrchové vrstvy nitridů a karbonitridů sloučeninové vrstvy. Po následném PVD povlakování je tedy vzniklá duplexní vrstva tvořena třemi podvrstvami TiAlN vrstvou tloušťky 2,5 µm, sloučeninovou vrstvou o tloušťce rovněž 2,5 µm a difúzní zónou tloušťky přibližně 20 µm (obr.1b). Obr.1: Mikrostruktura duplexních vrstev, připravených a) plazmovou nitridací (500 C/180 min, N 2 :H 2 =1:6) a PVD, b) plazmovou nitridací (500 C/180 min, N 2 :H 2 =1:3) a PVD Fig.1: Microstructure of duplex layers prepared by a) plasma nitriding (500 C/180 min, N 2 :H 2 =1:6) and PVD, b) plasma nitriding (500 C/180 min, N 2 :H 2 =1:3) and PVD 3.2. Chemická mikroanalýza Měření koncentračních profilů Ti, Al a legujících prvků ukázalo, že ve vzorku, který byl pouze povlakován, dochází k určité interakci složek základního materiálu a povlaku (obr.2a). Na vnitřní straně povlaku byl pozorován výrazně zvýšený obsah chromu a obsah molybdenu, vanadu a niobu odpovídá koncentraci v základním materiálu. Důvodem tohoto jevu může být mírné odprašování povrchu doutnavým výbojem, ke kterému dochází při magnetronovém naprašování. V důsledku toho mohou být atomy z povrchových vrstev substrátu odprášeny do atmosféry, kde se smísí se složkami povlaku a následně pak dochází ke kondenzaci komplexních nitridů. Dalším důvodem by mohla být difúze přes rozhraní substrát-vrstva. Naproti tomu ve vzorku, který byl nitridován v bohatší atmosféře (N 2 :H 2 =1:3) a následně povlakován, k tomuto jevu prakticky nedochází (obr.2b). Koncentrace legujících prvků v povlaku je nízká, zvýšená koncentrace chromu a vanadu je patrná až pod TiAlN povlakem, kde se nachází sloučeninová vrstva. Tato sloučeninová vrstva tedy pravděpodobně zpomaluje odprašování atomů povrchových vrstev a rovněž omezuje difúzi. 3

4 Obr.2: Koncentrační profily Ti, Al a legujících prvků a) PVD, b) plazmová nitridace (500 C/180min, N 2 :H 2 =1:3)+PVD Fig.2: Concentration profiles of Ti, Al and alloying elements after a) PVD, b) plasma nitriding (500 C/180min, N 2 :H 2 =1:3)+PVD 3.3. Profily mikrotvrdosti HV 0, PVD plazmová nitridace (N 2 :H 2 =1:6) + PVD plazmová nitridace (N 2 :H 2 =1:3) + PVD hloubka [µm] Obr.3: Profily mikrotvrdosti duplexních a PVD vrstev Fig.3: Microhardness profiles of duplex and PVD layers U obou vzorků, které byly před povlakováním nitridovány, zasahuje zvýšená tvrdost do hloubky přibližně 20 µm (obr.3). Tvrdost na povrchu je rovněž prakticky shodná (cca 1900 HV 0,05). Jediným rozdílem mezi porovnávanými vzorky je tvrdost v hloubce 2,5-10 µm. V hloubce 2,5-5 µm je důvodem tohoto rozdílu přítomnost sloučeninové vrstvy na vzorku nitridovaném v atmosféře s vyšším obsahem dusíku. Rozdíl v dalším vývoji tvrdosti směrem do jádra materiálu (v difúzní zóně) je pravděpodobně důsledkem rozdílné koncentrace dusíku v dané hloubce vlivem různého složení nitridační atmosféry. Vzorek, který nebyl před povlakováním nitridován, vykazuje rovněž určitý profil tvrdosti mezi povrchem a substrátem. Zvýšená tvrdost zasahuje do hloubky přibližně 5 µm, 4

5 ačkoliv tloušťka povlaku TiAlN je pouze 2,5 µm. Důvodem je interakce složek povlaku se základním materiálem, která byla popsána v kap Adheze povlaku Kvalita adheze povlaku na základním materiálu, případně na nitridované vrstvě, byla hodnocena indentačními zkouškami se zatížením 5 a 10 kg. PVD TiAlN povlak na nenitridovaném materiálu silně odprýskával v blízkosti vtisku při obou zvolených zatíženích (obr.4). Obr.4: Test adheze TiAlN povlaku na nenitridované oceli legované niobem Fig.4: Adhesion test of the TiAlN coating on the non-nitrided Nb-alloyed steel Naopak duplexní vrstva připravená nitridací ve zředěné atmosféře (N 2 :H 2 =1:6) vykazovala výbornou adhezi, k odprýskávání povlaku prakticky nedocházelo ani při zatížení 10 kg (obr.5). Obr.5: Test adheze TiAlN povlaku na oceli plazmově nitridované při teplotě 500 C po dobu 180 min v atmosféře N 2 :H 2 =1:6 Fig.5: Adhesion test of the TiAlN coating on the steel plasma nitrided at 500 C for 180 min in the N 2 :H 2 =1:6 atmosphere Kombinace nitridace v atmosféře s vyšším obsahem dusíku (N 2 :H 2 =1:3) a PVD povlakování nevede u studované oceli již k tak dobrým výsledkům. Při zatížení 5 kg 5

6 k porušování vrstvy v okolí vtisku nedošlo, avšak při zatížení 10 kg je již odlamování povlaku patrné (obr.6). V místech poškození povrchu je pozorovatelný reliéf typický pro sloučeninou vrstvu. Obr.6: Test adheze TiAlN povlaku na oceli plazmově nitridované při teplotě 500 C po dobu 180 min v atmosféře N 2 :H 2 =1:3 Fig.6: Adhesion test of the TiAlN coating on the steel plasma nitrided at 500 C for 180 min in the N 2 :H 2 =1:3 atmosphere Předzpracování studované oceli nitridací tedy zcela zřejmě zlepšuje adhezi PVD povlaků k základnímu materiálu. Nejlepších výsledků je dosaženo v případě, kdy se při nitridaci netvoří sloučeninová vrstva (500 C/180 min, N 2 :H 2 =1:6) Odolnost proti opotřebení Výsledky měření rychlosti abrazivního opotřebení PVD a duplexních vrstev jsou shrnuty na obr.7. Ukazuje se, že v obou případech vedla nitridace před povlakováním k výraznému snížení rychlosti opotřebení. Maximálního efektu je dosaženo v případě nitridace v atmosféře s nižším obsahem Obr.7: Odolnost proti opotřebení duplexních a PVD vrstev dusíku (N 2 :H 2 =1:6). Důvody pro naměřené Fig.7: Wear resistance of the duplex and PVD layers závislosti jsou zcela zřejmé z hodnocení adheze povlaků (obr.4 obr.6) a rovněž ze snímků povrchu po zkoušce opotřebení (obr.8). Nitridace v atmosféře s vyšším obsahem dusíku (N 2 :H 2 =1:3) vede ke vzniku sloučeninové vrstvy, která má za následek odprýskávání povlaku při mechanickém namáhání. Z pohledu odolnosti proti abrazivnímu opotřebení je tedy nejvýhodnější provádět před povlakováním 6

7 nitridaci za podmínek, které zajistí dostatečné nasycení materiálu dusíkem a zároveň zabrání vzniku sloučeninové vrstvy. V případě studované oceli legované niobem je tato kombinace vlastností zajištěna nitridací při teplotě 500 C po dobu 180 min v atmosféře N 2 :H 2 =1:6. Obr.8: Stav povrchu po zkouškách opotřebení: a) PVD, b) plazmová nitridace (500 C/180min, N 2 :H 2 =1:6)+PVD, c) plazmová nitridace (500 C/180min, N 2 :H 2 =1:3)+PVD Fig.8: Surface state after the wear tests: a) PVD, b) plasma nitriding (500 C/180min, N 2 :H 2 =1:6)+PVD, c) plasma nitriding (500 C/180min, N 2 :H 2 =1:3)+PVD 4. ZÁVĚR V této práci byl zkoumán vliv podmínek předzpracování plazmovou nitridací na vlastnosti duplexních vrstev na PM nástrojové oceli legované niobem. Bylo zjištěno, že nitridace před PVD povlakováním zvyšuje odolnost proti abrazivnímu opotřebení a tvrdost vrstev. Maximálního zlepšení mechanických a tribologických vlastností lze dosáhnout nitridací za podmínek, které zaručí dostatečné nasycení materiálu dusíkem, ale nepovedou ke vzniku sloučeninové vrstvy. V případě zkoumané oceli toho lze dosáhnout nitridací při teplotě 500 C po dobu 180 min v atmosféře N 2 :H 2 =1:6. PODĚKOVÁNÍ Tato práce vznikla v rámci řešení grantového projektu MŠMT ČR EUREKA 2728 UPLETOOLS a projektu MSM LITERATURA 1. KHEIRANDISH, S. Effect of the modification of NbC with Ti on the mechanical properites of cast Nb tool steel, BHM, 2001, 146, s BATISTA, J.C.A. aj. Micro-abrasion wear testing of PVD thin coatings on untreated and plasma nitrided AISI H13 steel, Wear, 2002, 249, s MICHALSKI, J. aj. Wear and corrosion properties of TiN layers deposited on nitrided high speed steel, Surface and Coatings Technology, 1995, 72, s

8 4. MACHNÍKOVÁ, E., JIŘÍČEK, I., VOŠTA, J. Korozní odolnost iontově nanesených povlaků na ocelovém substrátu, sborník z konference AKI, Praha, , CD. 5. Rie, K.T. Recent advances in plasma diffusion process, Surface and Coatings Technology, 1999, 112, CZICHOS, H. Tribology, Amsterdam: Elsevier,

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING

POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING POVRCHOVÉ VYTVRZENÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM PLAZMOVOU NITRIDACÍ SURFACE HARDENING OF NIOBIUM-CONTAINING PM TOOL STEEL BY PLASMA NITRIDING P. Novák, D. Vojtech, J. Šerák Ústav kovových materiálu

Více

VLIV SLOŽENÍ NITRIDAČNÍ ATMOSFÉRY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI PLAZMOVĚ NITRIDOVANÉ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM

VLIV SLOŽENÍ NITRIDAČNÍ ATMOSFÉRY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI PLAZMOVĚ NITRIDOVANÉ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM VLIV SLOŽENÍ NITRIDAČNÍ ATMOSFÉRY NA STRUKTURU A VLASTNOSTI PLAZMOVĚ NITRIDOVANÉ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM THE INFLUENCE OF THE NITRIDING ATMOSPHERE COMPOSITION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES

Více

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV

VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV VÝZKUM MOŽNOSTÍ ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI LOŽISEK CESTOU POVRCHOVÝCH ÚPRAV RESEARCH INTO POSSIBILITY OF INCREASING SERVICE LIFE OF BEARINGS VIA SURFACE TREATMENT Zdeněk Spotz a Jiří Švejcar a Vratislav Hlaváček

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ STRUKTURA, VLASTNOSTI A ZAŘÍZENÍ DUPLEX COATING OF TOOL STEELS STRUCTURE, PROPERTIES AND DEVICES

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ STRUKTURA, VLASTNOSTI A ZAŘÍZENÍ DUPLEX COATING OF TOOL STEELS STRUCTURE, PROPERTIES AND DEVICES DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ STRUKTURA, VLASTNOSTI A ZAŘÍZENÍ DUPLEX COATING OF TOOL STEELS STRUCTURE, PROPERTIES AND DEVICES P. Jurči, P. Hájková, M. Lodererová, J. Horník ČVUT v Praze, Ústav

Více

PVD povlaky pro nástrojové oceli

PVD povlaky pro nástrojové oceli PVD povlaky pro nástrojové oceli Bc. Martin Rund Vedoucí práce: Ing. Jan Rybníček Ph.D Abstrakt Tato práce se zabývá způsoby a možnostmi depozice PVD povlaků na nástrojové oceli. Obsahuje rešerši o PVD

Více

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY

VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY VYUŽITÍ PVD POVLAKŮ PRO FUNKČNĚ GRADOVANÉ MATERIÁLY Jakub HORNÍK, Pavlína HÁJKOVÁ, Evgeniy ANISIMOV Ústav materiálového inženýrství, fakulta strojní ČVUT v Praze, Karlovo nám. 13, 121 35, Praha 2, CZ,

Více

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT

VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT VLASTNOSTI KOVOVÝCH VRSTEV DEPONOVANÝCH MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM NA SKLENENÝ SUBSTRÁT PROPERTIES OF METAL LAYERS DEPOSITED BY MAGNETRON SPUTTERING ON GLASS SUBSTRATE David Petrýdes a Ivo Štepánek b a

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

STRUKTURA A VLASTNOSTI POVRCHU DUPLEXNĚ POVLAKOVANÉ LEDEBURITICKÉ OCELI VANADIS 6

STRUKTURA A VLASTNOSTI POVRCHU DUPLEXNĚ POVLAKOVANÉ LEDEBURITICKÉ OCELI VANADIS 6 STRUKTURA A VLASTNOSTI POVRCHU DUPLEXNĚ POVLAKOVANÉ LEDEBURITICKÉ OCELI VANADIS 6 Peter Jurči, Alexandra Musilová a Jan Suchánek b František Hnilica c a ECOSOND, s.r.o., Křížová 1018, 150 00 Praha 5, ČR,

Více

MOŢNOSTI ZVYŠOVÁNÍ TRVANLIVOSTI NÁSTROJŮ U VÝROBCE OPTIONS OF TOOL LIFE RAISING BY THE MANUFACTURER. Ing. Josef Fajt, CSc., Dr. ing.

MOŢNOSTI ZVYŠOVÁNÍ TRVANLIVOSTI NÁSTROJŮ U VÝROBCE OPTIONS OF TOOL LIFE RAISING BY THE MANUFACTURER. Ing. Josef Fajt, CSc., Dr. ing. Abstrakt MOŢNOSTI ZVYŠOVÁNÍ TRVANLIVOSTI NÁSTROJŮ U VÝROBCE OPTIONS OF TOOL LIFE RAISING BY THE MANUFACTURER Ing. Josef Fajt, CSc., Dr. ing. Miloslav Kesl PILSEN TOOLS s.r.o., Tylova 57, 316 00 Plzeň,

Více

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment Asociace pro tepelné zpracování kovů Association for Heat Treatment of Metals ECOSOND s.r.o. Česká společnosti pro nové materiály a technologie Czech Society for New Materials and Technologies Ústav fyziky

Více

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ CHEMICAL HEAT TREATMENT OF STEEL

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ OCELÍ CHEMICAL HEAT TREATMENT OF STEEL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

VLIV RŮZNÝCH PARAMETRŮ PLASMOVÉ NITRIDACE NA KVALITU POVRCHOVÝCH VRSTEV NA RYCHLOŘEZNÉ OCELI P/M M2

VLIV RŮZNÝCH PARAMETRŮ PLASMOVÉ NITRIDACE NA KVALITU POVRCHOVÝCH VRSTEV NA RYCHLOŘEZNÉ OCELI P/M M2 VLIV RŮZNÝCH PARAMETRŮ PLASMOVÉ NITRIDACE NA KVALITU POVRCHOVÝCH VRSTEV NA RYCHLOŘEZNÉ OCELI P/M M2 Peter Jurči a Pavel Stolař a Vojtěch Hrubý b a) ECOSOND s.r.o., Křížová 1018, 150 21 Praha 5, ČR b) AKADEMIA

Více

20.-22.5.2003, Hradec nad Moravicí. LOUDA Petr Technická univerzita Liberec

20.-22.5.2003, Hradec nad Moravicí. LOUDA Petr Technická univerzita Liberec LOUDA Petr Technická univerzita Liberec Title of Paper / Název MODIFIKACE POVRCHU NANOČÁSTICEMI THE SURFACE MODIFICATION WITH NANOPARTICLES Authors/autoři Louda, Petr, Šubrtová, Irena Jedním ze způsobů,

Více

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST

OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY. Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST OTĚRUVZDORNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY Jan Suchánek ČVUT FS, ÚST Úvod Povrchové úpravy zlepšující tribologické charakteristiky kovových materiálů: A) Povrchové vrstvy a povlaky s vysokou tvrdostí pro podmínky adhezívního

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE

ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE ELEKTROCHEMIE NA SYSTÉMECH S TENKÝMI VRSTVAMI ELECTRO-CHEMICAL ANALYSIS ON SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE Klára Jačková Roman Reindl Ivo Štěpánek Katedra materiálu a strojírenské metalurgie, Západočeská univerzita

Více

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek

MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ. Radek Nemec, Ivo Štepánek MERENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ V MIKROLOKALITÁCH NANOINDENTACÍ Radek Nemec, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt Príspevek se zabývá

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI

THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI THE IMPACT OF PROCESSING STEEL GRADE 14 260 ON CORROSIVE DEGRADATION VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ OCELI 14 260 NA KOROZNÍ DEGRADACI Votava J., Černý M. Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta,

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS. Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ NIKLOVÝCH SUPERSLITIN HEAT TREATMENT OF HIGH-TEMPERATURE NICKEL ALLOYS Božena Podhorná a Jiří Kudrman a Karel Hrbáček b a UJP PRAHA a.s., Nad Kamínkou 1345, 156 10 Praha Zbraslav, E-mail:

Více

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL

EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL DETAILNÍ STUDIUM SPECIFICKÝCH PORUŠENÍ SYSTÉMŮ TENKÁ VRSTVA SUBSTRÁT PŘI VRYPOVÉ INDENTACI EVALUATION OF SPECIFIC FAILURES OF SYSTEMS THIN FILM SUBSTRATE FROM SCRATCH INDENTATION IN DETAIL Kateřina Macháčková,

Více

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM

NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM NÁVRH MATERIÁLU A POVRCHOVÉ ÚPRAVY PRO ŘEZNÉ NÁSTROJE URČENÝCH K OBRÁBĚNÍ PRYŽOVÝCH HADIC ZPEVNĚNÝCH KEVLAREM Bc. Jiří Hodač Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

Více

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ

VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ VLASTNOSTI KOMPOZITNÍCH POVLAKŮ S KATODICKY VYLUČOVANOU MATRICÍ Pavel Adamiš Miroslav Mohyla Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33, Ostrava - Poruba, ČR Abstract In

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost

Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost Influence of Cutting Edge Modification on Durability of PVD Coated Monolithic Shank-Type Cutter Doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica,

Více

P. Verner, V. Chrást

P. Verner, V. Chrást ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIII 13 Číslo 2, 2005 Chování konverzních vrstev v laboratorních

Více

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION

ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION AKUSTICKÁ EMISE VYUŽÍVANÁ PŘI HODNOCENÍ PORUŠENÍ Z VRYPOVÉ INDENTACE ACOUSTIC EMISSION SIGNAL USED FOR EVALUATION OF FAILURES FROM SCRATCH INDENTATION Petr Jiřík, Ivo Štěpánek Západočeská univerzita v

Více

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition

Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Wear with respect to load and to abrasive sand under Dry Sand/Steel Wheel abrasion condition Ing, M. Kašparová 1,2,*, Ing., F. Zahálka 1, Ing., Š. Houdková, PhD. 1 1 ŠKODA VÝZKUM s.r.o., Tylova 57, 316

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků

3.3 Výroba VBD a druhy povlaků 3.3 Výroba VBD a druhy povlaků 3.3.1 Výroba výměnných břitových destiček Slinuté karbidy Slinuté karbidy jsou materiály vytvořené pomocí práškové metalurgie. Skládají se z tvrdých částic: karbidu wolframu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY NÁSTROJE

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

ZPRACOVÁNÍ POVRCHU OCELÍ LASEREM LASER PROCESSING OF STEELS SURFACE. Jiří Cejp Roman Švábek

ZPRACOVÁNÍ POVRCHU OCELÍ LASEREM LASER PROCESSING OF STEELS SURFACE. Jiří Cejp Roman Švábek ABSTRAKT ZPRACOVÁNÍ POVRCHU OCELÍ LASEREM LASER PROCESSING OF STEELS SURFACE Jiří Cejp Roman Švábek ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství Karlovo nám. 13, 121 35 Praha 2, R.Svabek@rcmt.cvut.cz

Více

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET.

STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDIUM ELEKTROCHEMICKÝCH KOROZNÍCH JEVŮ DVOUFÁZOVÝCH OCELÍ ZA POUŽITÍ METODY SRET. STUDY OF ELECTROCHEMICAL CORROSION PHENOMENA OF DUPLEX STAINLESS STEELS BY USE OF SRET METHODS Petr Kubečka a Vladimír

Více

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91

PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 PRODUKTIVNÍ OBRÁBĚNÍ OCELI P91 Ing. Jan Řehoř, Ph.D. Ing. Tomáš Nikl ZČU v Plzni Fakulta strojní, Katedra technologie obrábění ZČU v Plzni, Univerzitní 22, Plzeň e-mail: rehor4@kto.zcu.cz Abstract The

Více

Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu

Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu Vlastnosti a struktura oxidických vrstev na slitinách titanu Bc. Jan Krčil Vedoucí práce: Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Tato práce se zabývá problematikou tvorby a charakterizace tenké oxidické vrstvy

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS

ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS ELEKTROCHEMICKÉ SYCENÍ HOŘČÍKOVÝCH SLITIN VODÍKEM ELECTROCHEMICAL HYDRIDING OF MAGNESIUM-BASED ALLOYS Dalibor Vojtěch a, Alena Michalcová a, Magda Morťaniková a, Borivoj Šustaršič b a Ústav kovových materiálů

Více

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008. Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ KONSTRUKČNÍCH OCELÍ SVOČ - 2008 Jana Martínková, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje charakteristiku konstrukčních ocelí

Více

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b) OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav

Více

REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU Ni - Al. REACTIVE DIFFUSION IN Ni - Al SYSTEM. Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a

REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU Ni - Al. REACTIVE DIFFUSION IN Ni - Al SYSTEM. Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a REAKTIVNÍ DIFUZE V SYSTÉMU - REACTIVE DIFFUSION IN - SYSTEM Karla Barabaszová a Monika Losertová a Jaromír Drápala a a VŠB - TU Ostrava, 17.listopadu 15, 708 00 Ostrava - Poruba, ČR, E-mail.: Karla.Barabaszova@vsb.cz,

Více

Metody depozice povlaků - CVD

Metody depozice povlaků - CVD Procesy CVD, PA CVD, PE CVD Chemická metoda depozice vrstev CVD využívá pro depozici směs chemicky reaktivních plynů (např. CH 4, C 2 H 2, apod.) zahřátou na poměrně vysokou teplotu 900 1100 C. Reakční

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE

Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Technologie kompozitního povlakování a tribologické výsledky Zn-PTFE Petr Drašnar, Petr Roškanin, Jan Kudláček, Viktor Kreibich 1) Miroslav Valeš, Linda Diblíková, Martina Pazderová 2) Ján Pajtai 3) 1)ČVUT

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF Ni-P ELECTROLESS COATINGS Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ PM-NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM Markéta Pavlíčková, Dalibor Vojtěch, Jan Šerák, Luboš Procházka, Pavel Novák a Peter Jurči b a Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT

Více

HODNOCENÍ TENKÝCH VRSTEV - NITRIDICKÁ VRSTVA SUBSTRÁTOVÝCH SYSTÉMŮ EVALUATION OF THIN LAYER SUBSTRATE SYSTEM. Milan Vnouček a

HODNOCENÍ TENKÝCH VRSTEV - NITRIDICKÁ VRSTVA SUBSTRÁTOVÝCH SYSTÉMŮ EVALUATION OF THIN LAYER SUBSTRATE SYSTEM. Milan Vnouček a HODNOCENÍ TENKÝCH VRSTEV - NITRIDICKÁ VRSTVA SUBSTRÁTOVÝCH SYSTÉMŮ EVALUATION OF THIN LAYER SUBSTRATE SYSTEM Milan Vnouček a a ZČU, Univerzitní 14, 306 14 Plzeň, ČR, vnoucek@kmm.zcu.cz Abstrakt Tento příspěvek

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM

VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM VLIV OBSAHU HLINÍKU NA VLASTNOSTI HOŘČÍKOVÝCH SLITIN PŘI ODLÉVÁNÍ DO BENTONITOVÝCH A FURANOVÝCH FOREM INFLUENCE OF ALUMINIUM CONTENT ON BEHAVIOUR OF MAGNESIUM CAST ALLOYS IN BENTONITE AND FURAN SAND MOULD

Více

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS

SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS SMĚROVÁ KRYSTALIZACE EUTEKTIK SYSTÉMU Ti-Al-Si DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION OF Ti-Al-Si EUTECTICS Dalibor Vojtěch a Pavel Lejček b Jaromír Kopeček b Katrin Bialasová a a Ústav kovových materiálů a korozního

Více

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU

STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU STŘEDNÍ PŘIROZENÉ DEFORMAČNÍ ODPORY PŘI TVÁŘENÍ OCELÍ ZA TEPLA - VLIV CHEMICKÉHO A STRUKTURNÍHO STAVU MEAN EQUIVALENT STRESS VALUES DURING HOT FORMING OF STEELS - INFLUENCE OF CHEMICAL AND STRUCTURE STATE

Více

PVD VRSTVY NA BÁZI Cr-Al-Si-N, KLUZNÉ VRSTVY Ti-Al-Si-O-C A TLUSTÉ VRSTVY Ti-Cr-Ni-N. P.Holubář, M.Jílek, M.Šíma, M.Růžička, O.

PVD VRSTVY NA BÁZI Cr-Al-Si-N, KLUZNÉ VRSTVY Ti-Al-Si-O-C A TLUSTÉ VRSTVY Ti-Cr-Ni-N. P.Holubář, M.Jílek, M.Šíma, M.Růžička, O. PVD VRSTVY NA BÁZI Cr-Al-Si-N, KLUZNÉ VRSTVY Ti-Al-Si-O-C A TLUSTÉ VRSTVY Ti-Cr-Ni-N P.Holubář, M.Jílek, M.Šíma, M.Růžička, O.Zindulka Obsah CrAl(Si)N tvrdost složení a struktura tepelná stabilita aplikace

Více

Transfer inovácií 20/2011 2011

Transfer inovácií 20/2011 2011 OBRÁBĚNÍ LASEREM KALENÉHO POVRCHU Ing. Miroslav Zetek, Ph.D. Ing. Ivana Česáková Ing. Josef Sklenička Katedra technologie obrábění Univerzitní 22, 306 14 Plzeň e-mail: mzetek@kto.zcu.cz Abstract The technology

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MATERIÁLOVÝCH VĚD A INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING

Více

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí

Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Abstract Lisování nerozebíratelných spojů rámových konstrukcí Zbyšek Nový 1, Miroslav Urbánek 1 1 Comtes FTH Lobezská E981, 326 00 Plzeň, Česká republika, znovy@comtesfht.cz, murbanek@comtesfht.cz The

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA VLASTNOSTI JEMNOZRNNÝCH SVAŘITELNÝCH OCELÍ PRO TENKOSTĚNNÉ ODLITKY INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON PROPERTIES OF FINE-GRAINED WELDABLE STEELS FOR THIN-WALLED CASTINGS Jiří Cejp

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg

OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMALIZACE REŽIMU TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ PRO ZVÝŠENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SLITINY ALSI9Cu2Mg OPTIMIZATION OF HEAT TREATMENT CONDITIONS TO IMPROVE OF MECHANICAL PROPETIES OF AlSi9Cu2Mg ALLOY Jan Šerák,

Více

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA. Petr Tomčík a Jiří Hrubý b a) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava, ČR b) VŠB TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15,

Více

VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI

VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI VÝROBA ŘEZNÝCH NÁSTROJŮ S OTĚRUVZDORNÝMI TENKÝMI VRSTVAMI Ing. Josef Fajt, CSc. PILSEN TOOLS s.r.o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, tel.: +420 378 134 005, e-mail: fajt@pilsentools.cz ANNOTATION The paper is

Více

ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ

ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ ELEKTROLYTICKY VYLUČOVANÉ KOMPOZITNÍ POVLAKY (ECC) JAKO POVRCHOVÁ OCHRANA ODOLNÁ PROTI OPOTŘEBENÍ VE STROJÍRENSTVÍ František Kristofory, Miroslav Mohyla, Petr Kania a Jaromír Vítek b a VŠB-TU Ostrava,

Více

Tloušťka vrstvy nitridů. Otvor o Ø 6 x 540 mm. Hloubka otvoru (mm)

Tloušťka vrstvy nitridů. Otvor o Ø 6 x 540 mm. Hloubka otvoru (mm) Hutnické listy č.2/1, roč. LXIII Surface Treatment ISSN 169 povrchová úprava Plazmová nitridace vývrtů hlavní malorážových zbraní Plasma Nitridation of Bores in Barrels of Smallbore Rifles Ing. Zdeněk

Více

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment

23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment Asociace pro tepelné zpracování kovů ÚFM AV ČR Ústav fyziky materiálů AV ČR Program 23. dny tepelného zpracování 23 rd International Conference on Heat Treatment 23. - 25.11. 2010 23 25 November, 2010

Více

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE

VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE 1 VÝROBKY PRÁŠKOVÉ METALURGIE Použití práškové metalurgie Prášková metalurgie umožňuje výrobu součástí z práškových směsí kovů navzájem neslévatelných (W-Cu, W-Ag), tj. v tekutém stavu nemísitelných nebo

Více

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ

CZ.1.07/1.1.30/01.0038 SPŠ Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 3 Téma: APLIKACE TENKÝCH VRSTEV NA OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJÍCH Lektor: Ing. Jiří Hodač Třída/y:

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

Nové trendy vývoje tenkých vrstev vytvořených PVD a CVD technologií v aplikaci na řezné nástroje Antonín Kříž

Nové trendy vývoje tenkých vrstev vytvořených PVD a CVD technologií v aplikaci na řezné nástroje Antonín Kříž Nové trendy vývoje tenkých vrstev vytvořených PVD a CVD technologií v aplikaci na řezné nástroje Antonín Kříž TATO PŘEDNÁŠKA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST

TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ DOMEX 700MC SVOČ FST 2011 Bc. Miroslav Zajíček Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Kolejová vozidla procházejí

Více

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY

HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURY A VLASTNOSTÍ ODLITKŮ ZE SLITINY AZ91HP EVALUATION OF MICROSTRUCTURE AND PROPERTIES OF SAND CAST AZ91HP MAGNESIUM ALLOY Vít Janík a,b, Eva Kalabisová b, Petr Zuna a, Jakub Horník

Více

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN

VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN VLIV SVAROVÉHO SPOJE NA VLASTNOSTI NANÁŠENÝCH TENKÝCH VRSTEV TIN INFLUENCE OF WELDING ON PROPERTIES DEPOSITED THIN FILMS TIN Lenka Pourová a Radek Němec b Ivo Štěpánek c a) Západočeská univerzita v Plzni,

Více

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL

STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL STRUKTURNÍ A FÁZOVÁ ANALÝZA OCELI T23 STRUCTURE AND PHASE ANALYSIS OF T23 STEEL Marie Svobodová a,b Jindřich Douda b František Hnilica b Josef Čmakal b Jiří Dubský c a KMAT FJFI ČVUT, Trojanova 13, 120

Více

TVÁŘENÍ A LISOVÁNÍ THE SURFACE ENGINEERS

TVÁŘENÍ A LISOVÁNÍ THE SURFACE ENGINEERS TVÁŘENÍ A LISOVÁNÍ THE SURFACE ENGINEERS 40 let zkušeností s povlakováním nástrojů je Vám k dispozici Řešení na míru Vašim potřebám Počet operací (tis.) 350 300 250 200 150 100 50 0 Běžný TiCN Ionbond

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice

Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Mäsiarska 74, 040 01 Košice POSUDEK NA HABILITAČNÍ PRÁCI Ing. Anny Guzanové, PhD. s názvem STUDIUM VYBRANÝCH VLASTNOSTÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÝCH POVLAKŮ (obor Strojárske technológie a materiály) Katedra technológií a materiálov, Strojnícka

Více

Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a

Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ Ni-P-Al 2 O 3 VRSTEV PŘIPRAVENÝCH BEZPROUDOVÝM POKOVENÍM HEAT TREATMENT OF Ni-P-Al 2 O 3 ELECTROLESS COATINGS Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala Zelinková a a Ústav kovových materiálů

Více

Vliv povlakování na životnost šneku VS. Kovařík Václav

Vliv povlakování na životnost šneku VS. Kovařík Václav Vliv povlakování na životnost šneku VS Kovařík Václav Bakalářská práce 2011 Příjmení a jméno:. Obor:. P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím

Více

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ LEDEBURITICKÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO PRÁCI ZA STUDENA THERMO-CHEMICAL PROCESSING OF LEDEBURITIC COLD WORK TOOL STEELS

CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ LEDEBURITICKÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO PRÁCI ZA STUDENA THERMO-CHEMICAL PROCESSING OF LEDEBURITIC COLD WORK TOOL STEELS CHEMICKO-TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ LEDEBURITICKÝCH NÁSTROJOVÝCH OCELÍ PRO PRÁCI ZA STUDENA THERMO-CHEMICAL PROCESSING OF LEDEBURITIC COLD WORK TOOL STEELS Peter Jurči ČVUT, Fakulta strojní, Karlovo nám. 13, 121

Více

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA 2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA Pevnost skla reprezentující jeho mechanické vlastnosti nejčastěji bývá hlavním parametrem jeho využití. Nevýhodou skel je jejich poměrně nízká pevnost v tahu a rázu (pevnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav mikroelektroniky

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav mikroelektroniky VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav mikroelektroniky Ing. Ondřej Hégr CHARAKTERIZACE NANOSTRUKTUR DEPONOVANÝCH VYSOKOFREKVENČNÍM MAGNETRONOVÝM NAPRAŠOVÁNÍM

Více

Optimalizace talířové pružiny turbodmychadla

Optimalizace talířové pružiny turbodmychadla Konference ANSYS 2011 Optimalizace talířové pružiny turbodmychadla Radek Jandora Honeywell, spol. s r.o. HTS CZ o.z., Tuřanka 100/1387, 627 00 Brno, radek.jandora@honeywell.com Abstract: Po testech životnosti

Více

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W

VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W VLIV SMĚROVÉ KRYSTALIZACE NA MIKROSTRUKTURU SLITINY Ti-46Al-5Nb-1W EFFECT OF THE DIRECTIONAL CRYSTALLIZATION ON THE MICROSTRUCTURE OF ALLOY Ti-46Al-5Nb-1W Vítězslav Smíšek a Miroslav Kursa a a VŠB-TU Ostrava,

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA

BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA BIOLOGICKÉ LOUŽENÍ KAMÍNKU Z VÝROBY OLOVA Dana Krištofová,Vladimír Čablík, Peter Fečko a a) Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Poruba, ČR, dana.kristofova@vsb.cz

Více

František Kaván. prof. Ing. Petr Louda, CSc.

František Kaván. prof. Ing. Petr Louda, CSc. Studijní program: Studijní obor: Autor práce: Vedoucí práce: B3942 Nanotechnologie 3942R002 - Nanomateriály František Kaván prof. Ing. Petr Louda, CSc. Liberec 2015 Study programme: Study branch: Author:

Více

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces

Association for the Heat Treatment of Metals. Program. Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces Association for the Heat Treatment of Metals Program Chemicko-tepelné zpracování kovových povrchů Chemichal Heat Treatment of Metal Surfaces 24. - 25.11. 2015 24 25 November 2015 Jihlava, Czech Republic

Více

10:00 Zahájení konference / Opening Ceremony (P.Stolař; ECOSOND s.r.o., ATZK)

10:00 Zahájení konference / Opening Ceremony (P.Stolař; ECOSOND s.r.o., ATZK) ÚTERÝ / TUESDAY 23.11.2010 10:00 Zahájení konference / Opening Ceremony (P.Stolař; ECOSOND s.r.o., ATZK) 1 10:10 Současný vývoj technologií a materiálů v tepelném zpracování Recent development of technologies

Více

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A POVLAKOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM HEAT TREATMENT AND COATING OF METAL MATERIALS BY LASER

TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A POVLAKOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM HEAT TREATMENT AND COATING OF METAL MATERIALS BY LASER TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ A POVLAKOVÁNÍ KOVOVÝCH MATERIÁLŮ LASEREM HEAT TREATMENT AND COATING OF METAL MATERIALS BY LASER Roman ŠVÁBEK a, Radka BIČIŠŤOVÁ a, Jiří DUNOVSKÝ b a ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Výzkumné

Více

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace

þÿ V l i v v o d í k u n a p e v n o s t a s v ay i t vysokopevných martenzitických ocelí pro automobilové aplikace Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2010 þÿ V l i v v o d í k

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Technologie třískového obrábění 1 Obsah Technologie třískového obrábění... 3 Obrábění korozivzdorných ocelí... 4 Obrábění litiny... 5 Obrábění

Více

MODERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO VÝROBU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K PRÁCI V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ

MODERNÍ MATERIÁLY A TECHNOLOGIE PRO VÝROBU ZAŘÍZENÍ URČENÝCH K PRÁCI V KOROZIVNÍM PROSTŘEDÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY MODERNÍ

Více

Univerzální využití indentačních metod pro hodnocení mechanických vlastností a chování velmi rozdílných systémů materiálů

Univerzální využití indentačních metod pro hodnocení mechanických vlastností a chování velmi rozdílných systémů materiálů Univerzální využití indentačních metod pro hodnocení mechanických vlastností a chování velmi rozdílných systémů materiálů Universal Application of Indentation Method for Analysis Mechanical Properties

Více

WSM35S, WSP45S, F5041

WSM35S, WSP45S, F5041 i-pac 12-2 WSM35S, WSP45S, F5041 1 15 June 2012 VR Drobniewski by Walter AG Safety first Safety is our top priority Wiese Walter Tor Emergency Exit Protective Equipment 0 112 oder 290 Alarm 2 PVD Přehled

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Představení firem SHM a PIVOT - 2011

Představení firem SHM a PIVOT - 2011 kurz Fyzika ve firmě v rámci projektu Inovace výuky aplikované fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, podporovaného z operačního programu VpK Za SHM, s.r.o. RNDr. Pavel Holubář a Mojmír

Více

Tváření,tepelné zpracování

Tváření,tepelné zpracování tváření, tepelné zpracování Optimalizace řízeného válcování nové konstrukční oceli se zvláštními užitnými vlastnostmi Prof. Ing. Ivo Schindler, CSc., Doc. Dr. Ing. Jaroslav Sojka, VŠB-TU Ostrava, 17. listopadu

Více

POVLAKOVÁNÍ STŘIŽNÝCH NÁSTROJŮ ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ

POVLAKOVÁNÍ STŘIŽNÝCH NÁSTROJŮ ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ POVLAKOVÁNÍ STŘIŽNÝCH NÁSTROJŮ ZE SLINUTÝCH KARBIDŮ On the coating of shearing cemented carbide tools DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR Bc. RADANA NOVÁKOVÁ VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR prof.

Více