Výroční zpráva o činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti"

Transkript

1 Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2010/2011 Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne Projednáno a schváleno školskou radou dne Mgr. Peter Bik ředitel školy 1

2 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Háj ve Slezsku ve šk.roce 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována v souladu s ustanovením 10 odst. 3 zákona č.561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 7 odst. 1 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné škol. docházce a následném přijetí do školy Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Základní údaje o hospodaření školy Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Příloha č.1 Údaje o aktivitách, soutěžích a olympiádách i prezentaci školy na veřejnosti Příloha č.2 Fotografie

3 1. Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě a) Název: ZŠ Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace b) Sídlo: Háj ve Slezsku, Školní 90 c) Charakteristika školy: - identifikátor zařízení IZO : IČO : škola je plně organizovaná - její součásti jsou základní škola IZO : školní družina IZO : d) Zřizovatelem školy je obec Háj ve Slezsku: IČO : e) Údaje o vedení školy: Ředitel školy : Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Vedoucí vychovatelka ŠD: Mgr. Peter B i k statutární orgán Mgr. Sylva L u d v í k o v á zástupce statutárního orgánu Mgr. Sylva L u d v í k o v á Marta Formánková f) Adresa pro dálkový přístup: internet : g) Školská rada: předseda S. Lhotská (za rodiče) členové za zřizovatele P. Murcek, dipl. spec. (od Mgr. O. Hubáček) Mgr. J. Fischerová (od ) členové za rodiče K. Vaněk členové za pedag. prac. Mgr. A. Kořenková Mgr. P. Suchánek Činnost školské rady je vymezena 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 3

4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Do školského rejstříku byla škola zapsána jako: Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace c/001 Základní škola studium denní délka studia: 9. r 0 měs. V návaznosti na změny v právních předpisech upravujících oblast školství zahrnoval předmět hlavní činnosti tyto body: - činnost základní školy (dle ustanovení 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), - vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb., - činnost zařízení šk. stravování (dle ust. 119 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), - činnost školského výchovného a ubytovacího zařízení školní družiny, ( 117 školského zákona č. 561/2004 Sb.), - vyhláška č. 147/2011 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se spec. vzděl. potřebami dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, - zabezpečování závodního stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, - od zahájila škola výuku podle ŠVP a v roce 2010/2011 probíhala výuka téměř ve všech ročnících (pouze 5. ročník Základní škola), - vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Předmětem činnosti organizace pak dle čl. V. odst. 2 její zřizovací listiny ve znění dodatku č. 1 je i doplňková činnost, a to pronájem nemovitostí, jež jsou svěřeným majetkem a nebytových prostor v těchto nemovitostech. Dále pak výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Přehled pracovníků školy a) Ve školním roce 2010/2011 pracovalo na škole 16 učitelů, 3 vychovatelky a 6 správních zaměstnanců. Náboženství vyučovali jáhnové Mgr. Jiří Klos a Mgr. Petr Hanuš. K měla škola celkově 243 žáků. Nejvýraznější podíl na neustále klesajícím počtu žáků školy má hlavně odchod početně silnějších ročníků po absolvování 9. ročníku a změny bydliště rodičů. Mgr. Zuzana Krzestanová čerpala mateřskou a rodičovskou dovolenou. Kvůli poklesu počtu žáků nebyl na zástup přijat nikdo. 4

5 Po dobu dlouhodobé nemocenské PaedDr. Eleonory Neiserové byly na zástup přijaty Mgr. Olga Žídková a Mgr. Hana Balcarová. Na zastupování za nemocnou Mgr. Naděždu Bikovou byl přijat Mgr. Lumír Maláč. Všichni pedagogičtí pracovníci měli vysokoškolské vzdělání a splňovali tak všechny kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon přímé vzdělávací činnosti na základní škole. Ve školní družině pracovaly 3 vychovatelky, které měly také pro svou práci s dětmi potřebnou kvalifikaci. Ve výše uvedeném školním roce zaměstnávala základní škola 4 uklízečky ( od uklízečky), 1 školníka (v topné sezóně plní povinnosti topiče) a 1 administrativní pracovnici. b) Ke studiu cizích jazyků jsme od 7. ročníku nabídli dětem a jejich rodičům AJ, NJ, RJ a ŠJ. Výuka 2. cizího jazyka se řídila požadavky rodičů. V 7. ročníku si vybrali jazyk německý. Výuku realizuje škola v rámci rozvrhu a znění ŠVP (zpracovaný dle RVP) v dvouhodinové dotaci. Alternativní výukou k jazyku německému je zdravotní tělesná výchova, taktéž ve 2 hodinách týdně. c) Absolventi, kteří nastoupili na školu (na dobu určitou a neurčitou) 2009/ /2011 Počet pedagog. Počet pedagog. aprobace aprobace pracovníků pracovníků 1 Př Z - Pč 0 0 d) Počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří nastoupili nebo odešli 2009/ /2011 Nastoupili 1 0 Odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství Přepočtený počet zaměstnanců na naší škole činil dle projednání normativního rozpisu rozpočtu ze SR na rok 2010 pro ZŠ Háj ve Slezsku, okres Opava, p. o. mezi OŠMS KÚ MSK (dle krajské metodiky č.j. MSK 24614/2010) a obecního úřadu obce s rozšířenou působností Opava k , 55 zaměstnance. 5

6 4. Údaje o přijímacím řízení, o zápisu k povinné škol. docházce a následném přijetí do školy Údaje o dětech přijímaných ke vzdělávání na ZŠ Háj ve Slezsku ve školním roce 2011/2012: 1) na seznamu z MŠ Háj ve Slezsku: 43 dětí (včetně 10 dětí po odkladu z roku ) mimo seznam předložený MŠ Háj ve Sl. se dostavili : 4 děti Celkem u zápisu: 47 dětí Z toho: Přijato : Odklady z roku 2010: Celkem přijato : Z důvodu školní nezralosti požádalo o odklad : U zápisu na jinou školu : 20 dětí 10 dětí 30 dětí 10 dětí 4 děti Odstěhování a zápis na jiné škole (rodinné důvody): 3 děti Zápis k povinné školní docházce zahájené proběhl Dostavilo se k němu v doprovodu rodičů celkem 47 dětí (započteny i odklady z roku 2010). Žákům, kteří podali žádost o odklad povinné školní docházky prostřednictvím svých zákonných zástupců, bylo vyhověno po splnění všech potřebných náležitostí. Rozhodnutí o přijetí nebo odročení školní docházky bylo doručeno všem žadatelům. Ředitel tak ve správním řízení rozhodl o přijetí 31 dětí k povinné školní docházce ve školním roce 2011/2012 na ZŠ Háj ve Slezsku (v tom je započten 1 žák, který se k odstěhoval). Po projednání se zřizovatelem škola požádala o výjimku z počtu žáků v 1. ročníku. Zřizovatel ZŠ Háj ve Slezsku doporučil vytvoření dvou prvních tříd a jejich dofinancování v roce 2011 bude provedeno z fondu odměn školy ( Kč) a rozpočtového opatření zřizovatele ve výši Kč. Ve škol. roce 2011/2012 budou vytvořeny dvě první třídy o celkovém počtu 30 žáků. Přijímací řízení na střední školy a SOU školní rok 2010/2011 Přehled o vycházejících žácích 9. ročníku Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů. Pro prvé kolo přijímacího řízení byl stanoven jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 22. dubna 2011 do 7. května Dny konání stanovoval ředitel střední školy. Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo 9. ročník celkem 38 žáků. 6

7 Vzhledem k organizaci přijímacích pohovorů a neexistující povinnosti žáků hlásit škole výsledky řízení a konečnou volbu konkrétní střední školy, předkládáme pouze obecný přehled typů středních škol a počtu přijatých žáků naší školy, a to k datu Každý žák obdržel výstupní hodnocení. Všichni byli přijati na studijní obory, které si zvolili. Přijímací řízení na střední školy - školní rok 2010/2011 Název školy Gymnázia (Opava, Ostrava) Obchodní akademie 3 Vyšší odborná škola a Hotelová škola 1 Masarykova střední zemědělská škola 3 Střední škola logistických služeb 2 SPŠ stavební 1 SŠ automobilová 1 SŠ zdravotnická 1 SŠ technická 2 SŠ elektrotechniky a informatiky 1 SŠ teleinformatiky 1 SŠ společného stravování 2 Janáčkova konzervatoř 1 SŠ průmyslová a umělecká 1 SŠ dopravy a cestovního ruchu 1 Počet přijatých žáků 15+1(osmileté) SOU stavební 2 celkem 38+1žák 5. ročníku Tabulka je zpracovaná s ohledem na informace, které měla škola k dispozici k Všichni žáci byli umístěni v přijímacích řízeních na SŠ a SOU ještě před ukončením školního roku 2010/2011. Správní řízení Přehledný výčet rozhodnutí ředitele: Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání Odklad školní docházky 10 0 Širší slovní hodnocení 3 0 Přijetí k základnímu vzdělávání 31 0 Přestupy žáků na naší školu 3 0 7

8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem a podle poskytovaného stupně vzdělání Výsledky vzdělávání ve školním roce 2010/2011 byly opět zpracovány programem dm Vysvědčení a jsou rozepsány v následujících tabulkách č. 1 3, kde podávají ucelený obraz o hodnocení žáků ve školním roce 2010/2011 k Škola vyučovala podle ŠVP (školní vzdělávací program) ve všech postupných ročnících mimo 5. ročník, kde výuka probíhala v rámci vzdělávacího programu Základní škola. K prospělo na škole 244 žáků, z toho 124 chlapců a 120 dívek. Dva žáci neprospěli. Opravné zkoušky z matematiky a anglického jazyka musel vykonat 1 žák. Po vykonání zkoušek prospěl. K tedy celkem prospělo 245 žáků, z toho 125 chlapců a 120 dívek. Jeden žák neprospěl. Na závěr je nutné si připomenout, že pedagogičtí pracovníci dokončili práce na úpravách první verze ŠVP v ročníku a ročníku (sexuální výchova, etická, čtenářská a finanční gramotnost). Výuku v 5. ročníku podle ŠVP (školní vzdělávací program) zahájí od Přehled klasifikace školy školní rok 2010/ ) Počet tříd Ročník Počet tříd 1. ročník 1 2. ročník 1 3. ročník 1 4. ročník 1 5. ročník 1 6. ročník 1 7. ročník 1 8. ročník 1 9. ročník 2 2) Prospěch žáků 1. stupeň Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Průměr 1. ročník , ročník , ročník , ročník , ročník , 51 8

9 2. stupeň Ročník Počet žáků Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Průměr 6. ročník , ročník , ročník , ročník , 45 Celkem na škole , 34 Prospěchově nejslabší třídou dle dosaženého průměru 1, 58 jsou žáci v sedmém ročníku. Příčiny tohoto stavu je nutno hledat především v nižší motivaci ke vzdělávání, svou úlohu hraje také vysoký počet žáků ve třídě (29 dětí) a rovněž poměrně velká skupina žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Opatření ke zlepšení stavu ve třídě musí směřovat ke zvýšení úsilí v přístupu k plnění školních povinností a dalšímu zlepšení motivace ke školní práci. Je důležité pokračovat v pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a nadále zintenzivňovat reedukační činnost. 3) Klasifikace chování Ročník 1. stupeň Počet žáků Hodnocení chování - Velmi dobré Hodnocení chování - Uspokojivé Hodnocení chování - Neuspokojivé 1. ročník ročník ročník ročník ročník Ročník 2. stupeň Počet žáků Hodnocení chování - Velmi dobré Hodnocení chování - Uspokojivé Hodnocení chování - Neuspokojivé 6. ročník ročník ročník ročník Celkem na škole

10 Výchovná opatření (za obě poletí roku 2010/2011) a) směřující k posílení kázně Napomenutí třídního učitele : 16 Důtka třídního učitele : 14 Důtka ředitele školy : 5 b) Pochvaly Pochvala třídního učitele : 104 Pochvala ředitele školy : 12 4) Počet zameškaných omluvených hodin : zaokrouhlený průměrný počet zameškaných omluvených hodin na žáka : 64 Počet neomluvených hodin : 0 5) Integrace postižených žáků K jsme nárokovali zvýšený normativ na 21 žáků. Každý žák měl svou dyslektickou asistentku a třídní učitelkou zpracován individuální vzdělávací plán (IVP) dle metodického pokynu / Reedukace probíhala podle pevně stanovených rozvrhů a o průběhu cvičení směřujících k nápravě byli pravidelně informováni zákonní zástupci žáků. Počet 21- ti žáků (SPU specifické poruchy učení) měly dvě asistentky rozděleny podle věku a postupného ročníku do dvou reedukačních skupin a byly připraveny reagovat na změny v počtu žáků s SPU. Všechny děti pod vedením svých asistentek dodržovaly stanovené IVP (Individuální vzdělávací plán). Během práce střídaly různé metody a formy práce. K výuce byly použity nové učební pomůcky z firmy DIPO Olomouc a počítačové programy, které jsme speciálně pro tuto náročnou výuku ve skupinách zakoupili. V rámci nabídky DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) se zúčastnili dys. asistenti školení se zaměřením na odstranění poruch a další zpestření práce s dětmi se SPU a SPCH (specifické poruchy učení a spec. poruchy chování). 10

11 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Na škole byl pověřen funkcí metodika prevence sociálně patologických jevů Mgr. Petr Suchánek. Specializační studium zahájil v roce 2009 a ukončí ho v září Škola měla zpracovaný plán prevence sociálně patologických jevů, podle něhož byly akce školy koordinovány a uskutečňovány. Konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností představuje Minimální preventivní program (dále jen MPP). Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu náleží v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ke standardním činnostem školního metodika prevence sociálně patologických jevů. Naše škola v praxi už několik let realizuje programy zaměřené na výchovu svých žáků směřujících na výchovu ke zdravému životnímu stylu a prevenci negativních jevů. MŠMT vyhlásilo Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta určené pouze pro nestátní neziskové organizace (dále jen NNO), které mají ve svých stanovách či zřizovacích listinách zakotvenu práci s dětmi a mládeží a patří k některému z uvedených typů občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví. Jejich vyhlášením MŠMT podporuje rozvoj nestátního neziskového sektoru v oblasti práce s dětmi a mládeží mimo školu a rodinu. Dalším cílem programů je především podpora: vytváření nabídky volno-časových a dalších vybraných aktivit v rámci jednotlivých NNO,vytváření nabídky volno-časových a vybraných cílených aktivit NNO určených pro neorganizované děti a mládež významných mezinárodních a celostátních akcí určených dětem a mládeži, vytváření podmínek pro rozvoj neformálního vzdělávání, rozvoj dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží, výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména ke vzájemné toleranci a pochopení, ke zdravému životnímu stylu, mezinárodní spolupráce dětí a mládeže a multikulturní výchovy, rozvoje materiálně technické základny NNO, vytváření podmínek, možností a rozvoj v poskytování všestranných informací pro potřeby dětí a mládeže. Na základě výše uvedených údajů se naše škola připojila k projektu Biskupského gymnázia v Ostravě pod názvem Quo vadis. Projekt byl zaměřen na podporu zájmového vzdělávání. Na naší škole se jednalo o činnost počítačového a dramatického kroužku. V minulých letech se velmi osvědčilo soustředit svou pozornost a úsilí na dvě hlavní oblasti prevence. První spočívá ve snaze vyplnit dětem volný čas spolu s ostatními složkami v obci a ta druhá představuje osvětovou a vzdělávací činnost. 11

12 Oblast volného času: Na škole pracovalo v minulém školním roce 11 kroužků pod vedením pedagogických pracovníků, a to: DOPRAVNÍ, ZDRAVOTNICKÝ, DRAMATICKÝ, SPORTOVNÍ (badminton), POČÍTAČOVÝ, BASKETBALOVÝ, AEROBIC, KERAMICKÝ, GYMNASTIKA, NOTIČKA, HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU. Nutno dodat, že počet kroužků a počet zapojených dětí kolísal v průběhu I. a II. pololetí podle zájmu žáků. Ve volném čase mohou naši žáci sportovat i na školním hřišti, které je přístupné nejen v rámci organizované tělovýchovy, ale také v době, kdy tráví svůj volný čas. V průběhu června 2011 byly instalovány nové desky s koši pro basketbal a provedeny nátěry konstrukcí branek a zábradlí. Při sportu na školním hřišti musí dodržovat ustanovení řádu školního hřiště. Vstup do tělocvičny byl i v minulém školním roce možný nejen v době činnosti sportovních kroužků, ale také si mohli tělocvičnu pronajímat tělovýchovné organizace, popř. občanská sdružení i soukromé osoby. Naši žáci velmi často využívali této možnosti. Velmi významnou roli ve vyplňování času mimo vyučování má také školní družina se svými kroužky (např. gymnastiky, hry na zobcovou flétnu nebo PC). Oblast osvětové činnosti: Osvětová činnost je řízena metodikem prevence sociálně patologických jevů. Na nástěnce neustále obnovujeme aktualizované propagační protidrogové a jiné materiály (např. telefonní čísla a adresy CKP a linky bezpečí, Minimální preventivní program atd.). V průběhu roku byla opět ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů (SDH) uskutečněna přednáška na téma Požár a já. (2. a 6. ročník). V rámci výuky proběhly přednášky pro devátý ročník o komunikaci a vztazích ve třídě (8. a 9. roč.) a dalších problémech mladých lidí. O dané problematice se žáci dovídají i ve vyučovacích hodinách občanské výchovy. Škola má k dispozici celou řadu materiálů a videokazet o této problematice. S tím také souvisí otázky zdravého způsobu života, výchovy k rodičovství, AIDS, šikany a jejího vlivu na formování osobnosti mladého člověka atd. Všichni pedagogičtí pracovníci věnovali těmto oblastem společenského života zvýšenou pozornost a v případě zjištění, byť i jen náznaků negativních jevů, informovali vedení školy. Okamžitě se snažili o úzkou spolupráci s rodiči. Tady je na místě vyzvednout spolupráci třídních učitelů s rodiči, která umožňuje rychlou informovanost obou stran a tím se dařilo předcházet projevům negativních jevů u ostatních žáků. Byl zaznamenán pouze 1 případ, kdy rodič odmítl přijít do školy. Počet pohovorů s rodiči: 4 Počet předaných případů Odboru sociálně právní ochrany dětí (dále OSPOD): 1 12

13 Žákovská samospráva zaujala aktivní postoj k společenským problémům v oblasti charitativních akcí a propagovala jejich podporu i mezi žáky. Např. více let podporujeme a přispíváme k činnostem charit.organizací formou koupě různých předmětů na výcvik koní cvičených k provozování léčby postižených dětí v léčebných zařízeních a domovech, jejich další léčebné aktivity a v neposlední řadě výstavbě dalších léčebných center. Pokračujícím problémem, který se objevuje už i u dětí na 1. stupni - je vulgární vyjadřování a kouření našich žáků mimo areál školy. Tady nás čeká ještě mnoho práce a víme, že bez spolupráce s rodiči dosažení přijatelného výsledku je nemožné, protože prostředky školy jak účinně zasáhnout jsou stále podstatně omezeny legislativními normami. Drobný vandalismus, který nás trápil v uplynulých letech, se nám ani v minulém školním roce nepodařilo úplně omezit. Podnikli jsme řadu opatření k omezení této negativní činnosti dětí, např.: pokračovali jsme v zesílených a zintenzívněných dozorech pedagogických pracovníků a ani ve spolupráci s žákovskou samosprávou se nám nepodařilo tuto problematiku zcela vyřešit. Pořád narážíme na obavy žáků z jedinců, kteří školní majetek poškozují nebo přímo ničí. Zvláště dochází k poškozování majetku na místech, kde žáci jsou mimo dosah učitelek vykonávajících dozor (např. WC). Poškozování majetku se projevuje nejčastěji např. ničením dveří, klik, lavic, židlí, výzdoby a vymalovaných stěn, učebnic, podlahové krytiny atd. Sportovní činnost je z jednou nejpřirozenějších aktivit člověka v jeho zdravém vývoji. Zde bych chtěl poukázat na to, že někteří rodiče, mnohdy z neodůvodněných obav o zdraví svých dětí nevyužívají v plném rozsahu aktivit nabízených školou (plavání, lyžařský výcvik, který je finančně podporován SRPD a kroužků) a ani nehledají alternativní zdroje sportovních činností. Je to začátek cesty, kdy si děti z nudy začínají hledat vlastní formy zábavy. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) Ve školním roce 2010/2011: Pedagogičtí pracovníci v průběhu školního roku podle vlastního výběru absolvovali školení směrovaná k rozšíření znalostí v rámci svých odborných předmětů. Ve studiu anglického jazyka pokračovaly 2 pedagogické pracovnice a 1 pedagogická pracovnice ve studiu španělského jazyka. V průběhu školního roku pokračoval ve spec. studiu Mgr. P. Suchánek (metodik prevence sociálně patologických jevů) a v únoru dokončila Mgr. Nikola Žolnová spec. studium pro výkon funkce - metodik pro environmentální výchovu. Ředitel i zástupkyně ředitele byli proškoleni na několika seminářích v oblasti školské legislativy a Zákoníku práce (hlavně se jednalo o změny, které byly v těchto dokumentech provedeny). V následující tabulce se uvádí počty pedagogických a nepedagogických pracovníků školy, kteří se v průběhu roku zúčastnili akcí DVPP organizovaných institucemi NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání) a KVIC (Krajské vzdělávací a informační centrum), pobočka Opava nebo Ostrava, ale také dalších vzdělávacích agentur. 13

14 Je nutné zdůraznit, že při omezených možnostech školy a neustálém snižování finančních prostředků ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) musela škola regulovat výběr seminářů pedagogickými pracovníky. Celoročně byl kladen důraz na školení vztahující se ke změnám ve školské legislativě, spec. studia, jazyky a tvorbu ŠVP. Řada školení, např. jazyková, probíhají celoročně v rozsahu několika hodin týdně a tím vzniká dojem malé četnosti v počtu studujících pedagogů. Jazykové kurzy byly finančně podporovány z fondů EU. Obdobně je třeba přistupovat k posuzování počtu hodin vztahujících se k proškolování koordinátorů ŠVP (jedná se o vícedenní, několika semestrální nebo celoroční školení). Škola na DVPP ve školním roce 2010/2011 vynaložila celkem , 00 Kč. Typ kurzu Počet zúčastněných Cizí jazyk (celoročně) 3 Školský vzdělávací program 2 Přírodovědná oblast 1 Obsluha počítačů 1 Exkurze 17 Vývojové poruchy 1 Sport + zdravotnictví 19 Řízení ZŠ, legislativa 3 Oblast společenských věd (prevence neg.j.) 1 Oblast přírodních věd (EVVO) 1 BOZP a PO 25 sborovna 19 Ostatní 7 Počet zúčastněných pedagogů: 100 Počet neped.pracovníků: 7 8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Prezentace činností žáků školy je často spojena s činnostmi dětí v jednotlivých kroužcích a souvisí především s vyplňováním volného času dětí různými činnostmi zaměřenými na prevenci před dalšími soc. patologickými jevy. Výčet kroužků pracujících na naší škole je velice pestrý a dlouhý. Jejich činnost je důležitá pro rozvoj klíčových kompetencí nově vzniklého ŠVP. Pořád se nám nedaří získat pro vedení zájmových útvarů vedoucí z řad rodičů, a proto hlavní zátěž spočívá hlavně na pedagogických pracovnících. Současně působí na škole v oblasti zájmové činnosti dětí i jiné organizace např. TJ SOKOL Háj, FC Háj ve Slezsku a Akademie bojových umění. Práce školou zřizovaných kroužků je prezentována veřejnosti, spolužákům, obyvatelům jiných obcí, ale i jiným zařízením formou různých vystoupení, z nichž některá 14

15 uvádíme v příloze, dále pak na vývěsce školy, na w-stránkách, v časopise Háječan, denním tisku a školním časopise. Družební vztahy se ZŠ Jozefa Hanuly v Lipt. Sliačích se pomalu stávají tradicí a žáci obou škol se na vzájemná setkání těší. V únoru 2011 se naši žáci i zástupci rodičů vypravili na Slovensko k utkání v odbíjené a florbalu. Ze sportovních kroužků, které pracují a svou náplní rozvíjejí klíčové kompetence žáků na naší škole už řadu let, jmenujme Akademii bojových umění (ABU). Naše děti se učí rozvíjet morálně volní vlastnosti. Jsou to např. disciplína, vůle dosáhnout cíle, cit pro spravedlnost, fair play a v dnešní přetechnizované době v neposlední řadě i fyzickou kondici a odolnost. Sportovní kroužek a basketbalový kroužek pod vedením našich učitelů upevňují v dětech zase smysl pro týmovou práci a obratnost. Pořádali jsme pro naše žáky i pro žáky jiných škol turnaj ve florbalu a badmintonu. Z tradičních akcí proběhla v říjnu pod vedením učitelů tělesné výchovy okresní soutěž v atletice - MEMORIÁL MIRKO FIŠERA. Poctivá práce učitelů přináší výsledky, což je patrné z umístění našich dětí v krajských kolech atletických i ostatních soutěžích. (viz. příloha č. 1). Na akcích obce a společenských organizací se aktivně podílejí žáci i učitelé. Za všechny bych chtěl zdůraznit spolupráci s organizacemi TJ Sokola, SDH, Mysliveckým sdružením, ČČK, Junákem, obecním úřadem a jinými. Organizace včelařů uspořádaly pro naše žáky velice zajímavé přednášky, ukázky a aktivity ze své činnosti. Chovatelé se snažili dětem přiblížit co nejvíce informací a zajímavostí o životě zvířat a chovu včel. V rámci environmentální výchovy, která je nedílnou součástí průřezových témat ŠVP naší školy, pořádáme tradiční formy projektového vyučování pod názvy - Den Země a Den vody. Nedílnou součástí environmentální výchovy je i hospodaření a nakládání s odpady. Proto naše škola pořádá už tradiční Sběr starého papíru. Je to akce, která podporuje soutěživost celých dětských kolektivů i jednotlivců, také seznamujeme děti s nutností třídění odpadů a sběrem i tříděním nebezpečného odpadu. Péče o zdravý růst našich žáků patří mezi základní oblasti ŠVP. Tradiční výcvik v plavání pro 2. až 4. postupný ročník proběhl v Plavecké škole v Opavě. Každý rok je uskutečněn lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku. V roce 2010/2011 se jej účastnilo 19 žáků pod vedením 3 pedagogických pracovníků. Jsme aktivními členy AŠSK (Asociace škol. sportovních klubů). V žebříčku hodnocení Velké ceny ZŠ v atletice jsme získali 7. místo. Ve spolupráci se SZŠ Opava (Střední zdravotnická škola Opava) proběhl na škole Den zdraví, který měl umožnit žákům 2. st. prakticky si vyzkoušet nabyté znalosti z oblasti ošetření a provedení první pomoci. 15

16 V protiúrazové oblasti se snažíme předcházet úrazům, děti jsou pravidelně na nebezpečí vzniku úrazu neustále upozorňovány. O hlavních přestávkách, v případě pěkného počasí, organizujeme pobyt na terase a na hřišti. Na škole probíhají pravidelné nácviky činností při požárních poplaších tak, aby žáci byli připraveni i na mimořádné události. Na škole byly umístěny dva automaty na teplé nápoje. Jsou umístěny v obou podlažích školy. I v loňském roce jsme z důvodu zajištění bezpečnosti našich dětí organizovali při odchodu ze školní družiny doprovod na zastávku autobusu. Zdravý pobyt v přírodě má také nezastupitelnou úlohu ve výchově a vzdělávání na naší škole. Mimo výlety pořádáme pochodová cvičení a cvičení v přírodě. Přičemž jedno pochodové cvičení je zaměřeno na poznávání historických míst v Háji ve Slezsku. Účast v soutěžích typu A, B, C (viz příloha č. 1) Naši žáci v nich dosahovali výkonů, které byly srovnatelné s výkony ostatních škol okresu a mnozí z nich byli oceněni pochvalami, věcnými dary ředitele i starosty obce. ŠD uskutečnila Vánoční setkání dětí ve školní družině. Tradiční rozloučení se žáky devátého ročníku proběhlo v sále školy. Mimo jiné zde bylo vyznamenáno 12 žáků devátého i pátého ročníku za sportovní, pracovní a studijní výsledky ředitelem školy. Starosta obce ocenil práci a výkony 4 žáků školy. Zaměstnanci školy pravidelně přispívali svými články ze života školy do místního časopisu Háječan. Škola má i vlastní datovou schránku a vlastní doménu, která nám umožňuje lepší komunikaci a předávání zpráv po Internetu. Na škole pracuje už čtvrtým rokem žákovská samospráva, která se zaměřuje na řešení otázek v oblasti výzdoby, relací školního rozhlasu a přináší podněty ke zlepšení prostředí ve škole. Prací v žákovské samosprávě rozšiřujeme spoluúčast žáků na řízení školy a současně směřujeme jejich aktivitu i do jiných oblastí života školy. Častými tématy jsou např. ochrana majetku jednotlivců a školy, slušné vystupování, šikana, estetika pracovního prostředí, další zdokonalování a vybavování školy atd. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2010/2011 neprovedla ČŠI na škole žádnou kontrolní činnost. Pouze kontrolu jak je škola připravena na čerpání finančních prostředků Peníze do škol. Finanční komise provedla ve školním roce 1 kontrolu. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 16

17 10. Základní údaje o hospodaření školy Výsledek hospodaření, náklady a výnosy Stanovení hospodářského výsledku v roce 2010: Celkové výnosy v hlavní činnosti roce v 2010 měly hodnotu ,64 Kč. Celkové náklady pro hlavní činnost za rok 2010 činily , 13 Kč. Z toho plyne pro hlavní činnost : , , 13 = , 51 (Kč) Pro doplňkovou činnost platí : , , 43 = , 57 (Kč) Nezaokrouhlený zlepšený hospodářský výsledek z hlavní činnosti byl tedy ve výši , 51 Kč a v doplňkové činnosti 5.497, 57 Kč. Celkem: , , 57 = , 08 (Kč) Zlepšený hospodářský výsledek za příspěvkovou organizaci byl celkem , 08 Kč. Příspěvek obce ve výši ,- Kč je čerpán za období 01-08/2011 na 60, 4 %, to je Kč. Z dotace ze SR ve výši ,- Kč jsme vyčerpali od ledna do srpna 2011 celkem Kč, to znamená 66, 53 % Inventarizace majetku Veškerý movitý a nemovitý majetek školy podléhá každoroční inventarizaci. Péče o tento majetek je dobře patrná z přiložené tabulky postihující všechny kategorie inventarizace. Učební pomůcky jsou uloženy v uzamykatelných skříních, anebo je máme umístěny v uzamčených kabinetech pro každý vyučovaný předmět zvlášť. Doplňování novými pomůckami, knihami a učebnicemi je zajištěno přesně podle požadavků správců kabinetů nebo vedoucích předmětových komisí s ohledem na vývoj čerpání finančních prostředků z rozpočtu školy. Tabulka Inventarizace majetku k Zařazení Číslo účtu Místo Počáteční stav Přírůstek Úbytek Stav majetku DDNM 018 Háj , ,10 Stavby 021 Háj , ,75 Samost. 022 Háj , ,20 movit.věci a souborydhm Pozemky 031 Háj , , ,00 Mater. zásoby 112 Háj 8 955, , , ,00 ODNM Háj , , ,00 DDHM 028 Háj ,10 UP B , ,00 DDHM , Háj , , ,10 DDNM ODNM DHM DDHM UP B Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Učební pomůcky 17

18 Po šesti letech se opakovaně objevovaly nedostatky v kvalitě stavebních prací konaných v průběhu rekonstrukce školy v letech Jsou to např. prolomení podlahy v učebnách 2. NP, praskliny v zateplení budovy kolem oken, zatékání pod obložení. V zimě 2010/2011 došlo při tání k zatečení do budovy na devíti místech. Škody byly pojišťovnou finančně uznány a OÚ Háj ve Slezsku byly proplaceny opravy. V průběhu července 2011 byly vymalovány prostory šaten a sálu. V celé budově byly provedeny opravy stávajících maleb. 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Na podzim v roce 2010 škola zahájila přípravy na zpracovávání projektů k aktivitám v oblasti mezinárodní spolupráce se zahraničními školami. (např. se ZŠ Jozefa Hanuĺy v Liptovských Sliačích). Tato spolupráce se velice slibně rozvíjela v průběhu celého školního roku. Podíl na realizaci úspěšných akcí mají také rodiče ze SRPD. Škola byla přizvána slovenskými partnery k účasti na projektu příhraniční spolupráce podporované EU. Účastnila se letního dětského tábora v Liptovských Sliačích. 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Základní škola Háj ve Slezsku není zapojena do systému celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 1) REVITALIZACE A MODERNIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLY je název projektu, který jsme zpracovávali ve spolupráci s obcí Háj ve Slezsku a bez její garance by škola svými prostředky nebyla schopna zabezpečit jeho plnou realizaci. Projekt nebyl finančně podpořen. Jedná se o projekt, jehož realizace by vyřešila vybudování odborných učeben a modernizaci školního hřiště. 2) Popularizace technických oborů a řemesel v regionu v rámci komplexní výuky žáků Základní školy Háj ve Slezsku, okres Opava, p. o. je název projektu, který škola podala prostřednictvím firmy HERTIN a nyní čekáme vyjádření k jeho realizaci. Projekt reaguje na výzvu v rámci globálního grantu CZ / Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II, a to v rámci operačního programu: Vzdělání pro konkurenceschopnost. 18

19 3) V rámci operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost a v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení se účastníme projektu Zavádění nových výukových metod prostřednictvím rozvoje finanční gramotnosti Rozumíme penězům. Jedná se o cyklus seminářů ve 2. a 3. klíčové aktivitě. Podporuje výuku finanční gramotnosti a zaměřuje se hlavně na praktický nácvik metod kooperativní, zkušenostní a projektové výuky. 4) Ovoce do škol je další projekt dotovaný z fondů EU a vlády ČR. Děti 1. stupně pravidelně dostávají balíčky ovoce. 5) Znovu budeme našim žákům předkládat mléčné svačinky dotované z fondů EU. Bude instalován automat na čipové karty, který budou využívat a kontrolovat rodiče prostřednictvím internetu. 6) Připojením k projektu MAS Opavsko (Místní akční skupina Opavsko) škola získala učební pomůcky k dalšímu zkvalitnění výuky fyziky, přírodopisu a technických činností v rámci ŠVP ve výši Kč. 7) Peníze do škol je projekt, který zaměříme do sledovaných oblastí inovace výuky čtenářské gramotnosti, ICT a na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Žádost byla odeslána. 14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací byla uzavřena Kolektivní smlouva, jejíž plnění je zúčastněnými stranami soustavně kontrolováno a upřesňováno v návaznosti na aktuální legislativu. Organizace ČMOS i ostatní zaměstnanci na škole se podílí na řízení a rozvoji školy v souladu se školskou legislativou. Všichni zaměstnanci školy jsou pravidelně informováni na provozních poradách o stavu hospodaření, personálních opatřeních, bezpečnostních opatřeních, kontrolách BOZP, aktivně se podílejí na rozvoji školy (plánování, realizace i další usměrňování plánů ). Již 4 roky používáme doménu školy, která usnadňuje komunikaci a vyřizování korespondence školy a jejích zaměstnanců, úřadů i rodičů. Škola má také zřízenu datovou schránku s elektronickými podpisy ředitele a jeho zástupkyně. Spolupráce s dalšími partnery Škola navázala spolupráci s agenturou INFOPRESS a získala tím cenově výhodné fotografování akcí školy, pamětní listy pro IX. třídu, výrobu pohlednic, kalendářů, žákovských knížek a dalších fotoproduktů. Spolupráce s MŠ Háj, která už dlouhodobě patří mezi tradiční partnery, je na velmi dobré úrovni. Pořádáme společně už tradiční návštěvy dětí (předškoláků) v prvním ročníku ZŠ, aby naši noví žáci měli možnost ukázat svým následovníkům, co se už naučili. Na oplátku zase naši žáci prvního ročníku navštívili MŠ. V péči o zdraví dětí spolupracovala MŠ se ZŠ při organizování plaveckého výcviku. Škola vypomáhá MŠ Háj ve Slezsku také s údržbou travnatých ploch pravidelným sečením jejich areálu. Dále jsme zabezpečili besedy s rodiči našich nastupujících žáků do I. ročníku. Tato setkání mají rodičům nastávajících žáků objasnit a usnadnit orientaci v problematice školní 19

20 zralosti a požadavcích školy na děti v začátcích školní docházky. Zasvěcují je do základních požadavků a podmínek, které jsou kladeny na děti pro úspěšné zvládnutí 1. ročníku. Rodiče mají možnost se okamžitě dozvědět, na co všechno musí dohlédnout a současně, kdy mají být připraveni pomoci svým dětem. Spolupráce je zaměřena i na spolupráci se ZUŠ V. Vančury v Háji ve Slezsku. Významnou aktivitou této spolupráce byla účast žáků ZUŠ na výchovných koncertech pro žáky jednotlivých ročníků základní školy. Mnoho našich dětí navštěvuje obory vyučované ZUŠ a tím si rozšiřují svůj kulturní obzor. Pokračovala také spolupráce s organizací Junáka (2. oddíl Bobrů) v Háji ve Slezsku. Ve škole jim byla instalována nástěnka, na které pravidelně informují žáky o své činnosti, letním táboře a dosažených úspěších, spolupracují při organizaci Dne dětí se SRPD. Spolupracujeme také s místní organizací ČČK. Ve svých řadách máme členku zdravotnické družiny. Na škole jsou dva dobrovolní dárci krve. Spolupracujeme také s místní organizací SDH Lhota a SDH Háj ve Slezsku. Hasiči uspořádali pro žáky 2. a 6. ročníku přednášky na téma Požár a já, navíc dětem přinesli celou řadu drobných dárků. Spolupráce s TJ Sokol Háj ve Slezsku a FC Háj ve Slezsku je také vcelku na dobré úrovni a bude se dále rozvíjet. Řada žáků i učitelů se zúčastnila vystoupení na tělovýchovné akademii, kterou organizoval hájecký Sokol. Pedagogičtí pracovníci školy velice aktivně spolupracují s pedagogy jiných škol a vzájemně si předávají zkušenosti a nápady pro další rozšíření a zkvalitnění výuky např. sestavování ŠVP. V rámci postupů při evaluaci školy jsme začali testovat úroveň dovedností a vědomostí našich žáků testy pro žáky základních škol (5. a 9. ročník) od firmy Kalibro. Ve srovnání se školami, které využívají stejné testy, žáci 5.ročníku dosáhli nadprůměrného hodnocení v českém jazyce (66 %), v oblasti přírodověd. základů (62 %), a ekonomické dovednosti (61 %). Hodnocení v matematice (45 %) podrobíme analýze a přijmeme opatření ke zvýšení a rozšíření vědomostí i dovedností žáků. V 9. ročníku byli žáci hodnoceni jako nadprůměrní v českém jazyce (52 %), matematice (61 %) a ekonomice (56 %). Zvýšenou pozornost po rozboru a přijetí opatření ke zkvalitnění výuky budeme věnovat přírodovědným základům (48 %). Výsledky testování jsou a budou podkladem pro hodnocení a úpravy ŠVP. Dále je využijeme při vlastním hodnocení školy. Připravujeme další akce pro spolupráci i na mezinárodní úrovni zvláště v oblastech kultury, vzdělávání, ale také sportu se ZŠ v Liptovských Sliačích. Důležitá je spolupráce s Úřadem práce v Opavě (ÚP). Naši žáci navštěvují ÚP a ten jim dává základní informace spojené s orientací v problematice zaměstnanosti a další orientaci na trhu práce (letos se ÚP orientoval na technické obory). Mimo jiné navštívili naši žáci v rámci přípravy a výběru svého příštího povolání také INFORMU. V rámci propagace technických řemesel pro volbu povolání opět navštívili chlapci 8. ročníku Vítkovice (muzeum) a seznámili se s procesem moderní výroby. Tradičně nejvýznamnější je spolupráce s výborem a organizací SRPD, která pořádá řadu dnes již tradičních akcí, jako např. ples pro rodiče, dětský ples, Den dětí (v areálu FC Háj ve Slezsku) a i jinak jsou rodiče velmi aktivní a vstřícní při různých akcích školy. Financují nákupy cen pro vítěze v soutěžích, zhotovení šerp pro 1. ročník, složky na vysvědčení, upomínkové předměty pro IX. třídu a řadu dalších věcí a aktivit. 20

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1081/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1081/12-B Název právnické osoby Střední škola strojírenská a elektrotechnická vykonávající činnost školy: Sídlo: Trnkova 113, 628

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více