O R G A N I Z A C E M A T U R I T

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O R G A N I Z A C E M A T U R I T"

Transkript

1 O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy, okruhů a termínu konání těchto zkoušek pro jarní i podzimní termín. PŘEDMĚTY Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) Obor vzdělávání M/01 A G R O P O D N I K Á N Í denní forma vzdělávání zaměření PROVOZ A SLUŽBY 1. Chov zvířat (ústní zkouška) 2. Pěstování rostlin (ústní zkouška) 3. Praxe (praktická zkouška v délce trvání 1 den maximálně 120 minut) M/01 V E T E R I N Á R N Í P R E V E N C E denní forma vzdělávání 1. Odborné veterinární předměty (ústní zkouška) 2. Odborné zemědělské předměty (ústní zkouška) 3. Praxe (praktická zkouška v délce trvání 1 den maximálně 120 minut) M/01 Z D R A V O T N I C K Ý A S I S T E N T denní forma vzdělávání 1. Ošetřovatelství (ústní zkouška). 2. Psychologie a pedagogika nebo Somatologie (ústní zkoušky) - žák volí jeden předmět. 3. Ošetřování nemocných (praktická zkouška v délce trvání 1 den maximálně 360 minut) L/51 P O D N I K Á N Í dálkové forma vzdělávání 1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) 2. Účetnictví (ústní zkouška) 3. Praxe (písemná zkouška v délce maximálně 300 minut). Nepovinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) Žák má možnost volit si nepovinnou maturitní zkoušku z těchto předmětů: A G R O P O D N I K Á N Í, V E T E R I N Á R N Í P R E V E N C E Občanský a společenskovědní základ, Práce s počítačem, Matematika, Biologie, Chemie (ústní zkoušky). Z D R A V O T N I C K Ý A S I S T E N T Informační a komunikační technologie, Somatologie, Psychologie a pedagogika (ústní zkoušky).

2 P O D N I K Á N Í Matematika, Práce s počítačem (ústní zkoušky). Zkoušky si může volit nejvýše 2. FORMA ZKOUŠEK Ústní zkouška je veřejná. Žák losuje jede n z uvedených okruhů (v jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou) a následuje příprava v délce 15 min. Zkouška trvá nejdéle 15 minut. Praktická zkouška probíhá ve smluvních zařízeních školy. Žák losuje jedno z uvedených témat (v jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou). Žák provádí praktické výkony, vysvětluje teoretický základ praktických výkonů a odpovídá na dotazy členů maturitní komise. Písemná zkouška probíhá ve škole. Žák vypracuje úkoly uvedené ve vybraném tématu. Délka zkoušky je maximálně 300 minut OKRUHY POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI (pro jednotlivé obory) Obor vzdělávání A G R O P O D N I K Á N Í (denní forma vzdělávání) Zaměření PROVOZ A SLUŽBY 1. Chov zvířat (ústní zkouška) 1. Anatomie a fyziologie samčího a samičího pohlavního ústrojí ve vztahu k reprodukci hospodářských zvířat. 2. Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí hospodářských zvířat. 3. Anatomie a fyziologie mléčné žlázy ve vztahu k získávání mléka. 4. Plemenářská práce v chovu hospodářských zvířat. 5. Plemenitba hospodářských zvířat. 6. Inseminace hospodářských zvířat. 7. Krmiva současný systém hodnocení krmiv u nás. 8. Pastva hospodářských zvířat. 9. Konzervace a výběr krmiv. 10. Odchov telat. 11. Odchov jalovic. 12. Výroba mléka a jeho zpeněžování. 13. Výroba hovězího masa a jeho zpeněžování. 14. Ustájení skotu a technologické vybavení stájí. 15. Odchov selat. 16. Chov prasnic. 17. Chov plemenných kanců. 18. Výroba vepřového masa a jeho zpeněžování.

3 19. Chov koní. 20. Chov ovcí. 21. Chov koz. 22. Výroba konzumních vajec. 23. Chov vodní drůbeže. 24. Možnosti výroby drůbežího masa v zemědělském podniku. 25. Chov králíků. 26. Chov včel a jeho význam v zemědělské výrobě. 27. Chov kožešinových zvířat. 28. Hlavní zásady zoohygieny a veterinární prevence v zemědělském podniku. 29. Nejčastěji se vyskytující nemoci hospodářských zvířat a předcházení jejich výskytu. 30. Zásady chovu hospodářských zvířat v podmínkách ekologického zemědělství. 2. Pěstování rostlin (ústní zkouška) 1. Počasí, podnebí základní prvky. 2. Půda vlastnosti, druhy, typy. 3. Ochrana půdního fondu. 4. Základní zpracování půdy. 5. Organická hnojiva. 6. Průmyslová hnojiva. 7. Osiva a sadba. 8. Pěstování pšenice. 9. Pěstování ječmene. 10. Způsoby setí a přípravy osiva. 11. Pěstování žita a ovsa. 12. Pěstování hrachu. 13. Pěstování bobu. 14. Olejniny pěstování máku. 15. Pěstování lnu. 16. Charakteristika léčivých rostlin pěstování heřmánku. 17. Ovocnářství řez stromů a zakládání sadu. 18. Jeteloviny pěstování vojtěšky seté. 19. Jednoleté pícniny pěstování krmné řepy. 20. Pěstování brambor. 21. Pěstování cukrovky. 22. Pěstování řepky olejky. 23. Jeteloviny pěstování jetele lučního. 24. Konzervace píce silážování. 25. Střídání plodin osevní postupy. 3. Praxe (praktická zkouška v délce trvání 1 den maximálně 120 minut) 1. Poskytování první pomoci u skotu, včetně vyhodnocení produkčních ukazatelů a jejich grafického znázornění na počítači. 2. Setí obilovin, stanovení HTS, rozbor vzorku osiva. 3. Odchov selat, jejich fixace a veterinární zákroky. 4. Vážení hospodářských zvířat, výpočet odměn ošetřovatelů. 5. Orba pozemku příprava pozemku, seřízení pluhu, vlastní orba a zhodnocení orby. 6. Posklizňová linka obilovin, objasnění činnosti, výpočet skladovacích kapacit. 7. Management a dovednosti související s funkcí zootechnika. 8. Chov koní. 9. Plemenářská práce v chovu skotu. 10. Organizace inventarizace zemědělského podniku. 11. Konzervace krmiv.

4 12. Plemenitba skotu. 13. Pastva skotu. 14. Meteorologická stanice, meteorologické přístroje, meteorologické prvky a jejich hodnocení. 15. Agrochemické zkoušení půd, odběr půdních vzorků a jejich zpracování, stanovení obsahu uhličitanů v půdě. 16. Hodnocení stavu porostu obilovin, posouzení stavu a kvality porostu, provedených pracovních operací, počet rostlin na m 2, zdravotní stav, zaplevelení, navržení dalších opatření. Zaměření EKONOMIKA 1. Odborné ekonomické předměty (ústní zkouška) 1. Náklady. 2. Výsledky výroby zemědělského podniku. 3. Majetková výstavba podniku. 4. Kapitálová výstavba podniku. 5. Daňová soustava nepřímé daně. 6. Daňová soustava majetkové daně. 7. Daňová soustava daně z příjmů. 8. Práce jako výrobní faktor, odměňování práce. 9. Národní hospodářství. 10. Zjišťování a rozdělení výsledku hospodaření. 11. Živnostenské podnikání. 12. Tržní mechanismus. 13. Cenné papíry. 14. Obchodní společnosti a družstva. 15. Bankovní soustava ČR. 16. Zásobování v podniku nakoupené zásoby. 17. Investice, investiční činnost podniku. 18. Dlouhodobý majetek. 19. Druhy účtů, účetní zápisy a účetní knihy. 20. Dokumentace účetních případů. 21. Právní úprava účetnictví. 22. Zásoby vlastní výroby. 23. Efektivnost, ukazatele efektivnosti. 24. Finanční analýza podniku a účetní výkazy. 25. Kalkulace VN. 26. Marketing a marketingový informační systém. 27. Marketingový mix - produkt, cena. 28. Marketingový mix distribuce a podpora prodeje. 29. Management, manažerské plánování, organizování a rozhodování. 30. Management motivace a vedení, manažerská komunikace, kontrola. 2. Odborné zemědělské předměty (ústní zkouška) 1. Anatomie a fyziologie samčího a samičího pohlavního ústrojí ve vztahu k reprodukci hospodářských zvířat. 2. Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí hospodářských zvířat. 3. Plemenitba hospodářských zvířat. 4. Krmiva současný systém hodnocení krmiv u nás. 5. Pastva hospodářských zvířat. 6. Konzervace a výběr krmiv. 7. Výroba mléka a jeho zpeněžování.

5 8. Výroba hovězího masa a jeho zpeněžování. 9. Výroba vepřového masa a jeho zpeněžování. 10. Výroba konzumních vajec. 11. Možnosti výroby drůbežího masa v zemědělském podniku. 12. Chov včel a jeho význam v zemědělské výrobě. 13. Zásady chovu hospodářských zvířat v podmínkách ekologického zemědělství. 14. Počasí, podnebí stanovení základních prvků. 15. Operace základního zpracování půdy parametry hodnocení. 16. Organická hnojiva, výroba hnoje, zelené hnojení. 17. Osivo a sadba vlastnosti. 18. Pěstování pšenice. 19. Pěstování ječmene. 20. Setí obilovin parametry, úprava osiva. 21. Pěstování hrachu. 22. Pěstování brambor. 23. Pěstování cukrovky. 24. Pěstování řepky olejky. 25. Pěstování a konzervace silážní kukuřice. 26. Osevní postupy. 3. Praxe (praktická zkouška v délce trvání 1 den maximálně 120 minut). 1. Účetnictví akciových společností. 2. Účetnictví s. r. o. 3. Účetnictví OSVČ. Obor vzdělávání V E T E R I N Á Ř S T V Í (denní forma vzdělávání) 1. Odborné veterinární předměty (ústní zkouška) 1. Tkáně a buňka. 2. Soustava kosterní. 3. Soustava svalová. 4. Soustava trávicí. 5. Soustava oběhová. 6. Soustava vylučovací. 7. Soustava kožní. 8. Samčí pohlavní orgány. 9. Samičí pohlavní orgány. 10. Endokrinní žlázy. 11. Zvláštnosti anatomie ptáků. 12. Orgánové nemoci velkých a malých přežvýkavců. 13. Poruchy výměny látkové. 14. Infekční onemocnění velkých a malých přežvýkavců. 15. Parazitární onemocnění velkých a malých přežvýkavců. 16. Orgánové a infekční onemocnění masožravců a kožešinových zvířat. 17. Infekční onemocnění koní. 18. Orgánové a parazitární onemocnění koní. 19. Infekční onemocnění prasat. 20. Orgánové a parazitární onemocnění prasat. 21. Onemocnění drůbeže. 22. Pitva. 23. Příčiny onemocnění.

6 24. Progresivní procesy. 25. G- bakterie spirochety, leptospiry, burkholderie, moraxela, brucela, francisela. 26. Enterobacteriaceae salmonely, E.coli, pasterely, chlamydie. 27. G+ bakterie stafylokoky, streptokoky, Bacillus anthracis, klostridia, erysipelothrix. 28. Viry DNA herpesviry, parvoviry. 29. Viry RNA influenzaviry (chřipka), rhabdoviry (vzteklina). 30. Parazitární nákazy hospodářských zvířat tasemnice, škrkavky. 2. Odborné zemědělské předměty (ústní zkouška) 1. Zoohygiena, vliv prostředí na organismus. 2. Plemenitba hospodářských zvířat. 3. Plemenářská práce. 4. Produkce mléka a jeho zpeněžování. 5. Produkce hovězího masa a jeho zpeněžování. 6. Produkce vepřového masa a jeho zpeněžování. 7. Pastva hospodářských zvířat. 8. Produkce konzumních vajec a drůbežího masa. 9. Chov koní. 10. Chov ovcí a koz. 11. Chov králíků, včel a jeho význam v zemědělské výrobě. 12. Zásady chovu hospodářských zvířat v podmínkách ekologického zemědělství. 13. Obecné základy výživy a dietetiky. 14. Základní živiny, jejich funkce a metabolizmus. 15. Význam minerálních látek a vody ve výživě hospodářských zvířat. 16. Nutriční hodnota krmiv a její hodnocení. 17. Krmiva. 18. Výživa a dietetika skotu. 19. Výživa a dietetika prasat. 20. Výživa a dietetika ovcí a koz. 21. Výživa a dietetika koní. 22. Fyziologie rozmnožování zvířat. 23. Inseminace hospodářských zvířat. 24. Fyziologie gravidity. 25. Patologie oplození a březosti. 26. Fyziologie poporodního období. 27. Fyziologie porodu. 28. Patologie porodu. 29. Patologie poporodního období. 30. Poruchy plodnosti samic. 3. Praxe (praktická zkouška v délce trvání 1 den maximálně 120 minut) 1. Individuální kontrola zdravotního stavu hospodářských zvířat. 2. Zpracovatelská organizace veterinárně hygienická služba. 3. Propedeutika malých zvířat. 4. Zásady správného získávání mléka dojení. 5. První pomoc u hospodářských zvířat. 6. Odchov selat a fixace prasat. 7. Odchov telat a fixace skotu. 8. Liga na ochranu zvířat útulek pro opuštěná zvířata. 9. Zacházení s koňmi a měření. 10. Fixace laboratorních a exotických zvířat. 11. Ekofarma produkce biopotravin. 12. Mastitidy skotu.

7 13. Propedeutika hospodářských zvířat. 14. Porod a poporodní ošetření zvířat, způsoby určování březosti hospodářských zvířat. 15. Patologicko anatomické vyšetření zvířat. 16. Dekornuace telat, ošetření a úprava paznehtů. 17. Aplikace léčiv hospodářským zvířatům. 18. Odběr tělních tekutin, exkretů a sekretů. 19. Nácvik jednoduchých chirurgických úkonů. 20. Technika očkování zvířat a sterilizace nástrojů. Obor vzdělávání P O D N I K Á N Í (dálková forma vzdělávání) 1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) 1. Potřeby, statky, služby, spotřeba definice, rozdělení. 2. Trh, tržní mechanismus, nabídka, poptávka, zboží. 3. Hospodářský proces a jeho rozdělení, výrobní faktory. 4. Podstata, cíle a formy podnikání. 5. Dlouhodobý majetek a oběžný majetek podniku definice a členění. 6. Obchodní společnosti a družstva. 7. Živnostenské podnikání. 8. Zásobování podniku struktura, velikost, organizace zásobování a evidence. 9. Odměňování pracovníků mzdová soustava, druhy a formy mezd. 10. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek význam, členění. 11. Daňová soustava ČR přímé a nepřímé daně, charakteristika druhů daní. 12. Kalkulace a kalkulační metody, ceny a jejich tvorba. 13. Okolí podniku, pracovníci podniku. 14. Finanční analýza posuzování finanční situace podniku. 15. Financování podniku zdroje vlastní a cizí, jejich rozdělení a využití. 16. Ekonomické hodnocení činnosti podniku efektivnost, produktivita práce, intenzita, intenzifikace, rentabilita. 17. Bankovnictví bankovní soustava ČR, funkce ČNB, činnost komerčních bank. 18. Národní hospodářství pojem, funkce, sektory, odvětví, HDP, HNP, státní rozpočet, životní úroveň, inflace. 19. Podstata a význam marketingu, historický vývoj, členění trhu, vývoj trhu, průzkum trhu, MIS, analýza SWOT. 20. Marketing mix výrobek, cena. 21. Marketingový mix propagace, distribuce. 22. Management pojem, význam, historie vzniku a vývoje, podnik, podnikatel, manažer, proces řízení prvky managementu, řízení podniku v tržním hospodářství. 23. Manažerská funkce charakteristika, podstata, využívání v praxi, plánování, rozhodování. 24. Manažerská funkce - organizování, komunikace. 25. Manažerská funkce motivace a vedení, kontrolování. 2. Účetnictví (ústní zkouška) 1. Hotovostní a bezhotovostní platební styk. 2. Ceniny, inventarizace cenin. 3. Rozvaha, druhy rozvah. 4. Úvěry. 5. Dlouhodobý hmotný majetek. 6. Dlouhodobý nehmotný a finanční majetek. 7. Vyřazení DM z používání.

8 8. Materiál. 9. Zboží. 10. Zásoby vlastní výroby. 11. Mzdy. 12. Inventarizace majetku a závazků. 13. Kalkulace VN. 14. Formy evidence podnikatelské činnosti. 15. Právní úprava účetnictví. 16. Účet, druhy účtů. 17. Dokumentace účetních případů. 18. Náklady. 19. Výnosy. 20. HV jeho zjišťování a rozdělení. 21. Nepřímé daně. 22. Majetkové daně. 23. Daň z příjmu. 24. Účetní zápisy. 25. Cenné papíry, jejich rozdělení. 3. Praxe (písemná zkouška v délce maximálně 300 minut). 1. Účetnictví akciových společností. 2. Účetnictví s. r. o. se zaměřením. 3. Účetnictví OSVČ. Obor vzdělávání Z D R A V O T N I C K Ý A S I S T E N T (denní studium) 1. Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním oběhového systému akutní infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční (angina pectoris), hypertenze. Měření fyziologických funkcí. 2. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním tepen a žil ischemická choroba dolních končetin (akutní tepenný uzávěr). Specifika interního oddělení. Antikoagulační terapie. 3. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním dýchacích cest astma bronchiale, pneumonie. Oxygenoterapie, inhalace. 4. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním GIT vředová choroba gastroduodena, jaterní cirhóza. Problematika spánku. 5. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním GIT akutní, chronická pankreatitis, biliární kolika. Gastroskopie. 6. Ošetřovatelská péče u nemocných s endokrinologickým onemocněním hypofunkce a hyperfunkce štítné žlázy. Dietní systém. 7. Ošetřovatelská péče u nemocných s metabolickým onemocněním diabetes mellitus. Hypoglykemie, hyperglykemie. Edukace pacienta s diabetem mellitem. 8. Ošetřovatelská péče u nemocných s krevním onemocněním anémie. Problematika transfúzí, potransfúzní reakce. Odběry krve na hematologické vyšetření. 9. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním střev. Karcinom tlustého střeva, stomie. Příprava pacienta na kolonoskopii. 10. Ošetřovatelská péče u nemocných v předoperační a pooperační péči. Pooperační komplikace. Drény a drenážní systémy. Vizita. 11. Ošetřovatelská péče u nemocných s poruchou vědomí, ošetřování nemocných v bezvědomí. Imobilizační syndrom. 12. Ošetřovatelská péče u nemocných v terminálním stádiu, paliativní a hospicová péče.

9 Adaptace nemocného na hospitalizaci. Hospitalismus. 13. Ošetřovatelská péče u nemocných na urologickém oddělení zvláštnosti ošetřovatelské péče, cystitis, pyelonefritis, renální kolika. Péče o nemocného s permanentním močovým katetrem. 14. Ošetřovatelská péče u nemocných na gynekologickém oddělení zvláštnosti ošetřovatelské péče, zánětlivá a nádorová onemocnění. Dekubity a jejich prevence. 15. Ošetřovatelská péče u nemocných na chirurgickém oddělení náhlé příhody břišní. Infúzní terapie. 16. Ošetřovatelská péče u nemocných s poraněním lbi a mozku, poranění hlavy páteře. První pomoc u komoce mozkové a poranění páteře. 17. Ošetřovatelská péče u nemocných na traumatologickém oddělení. Sádrové obvazy. Ošetřovatelský proces u pacienta s extenzí. 18. Ošetřovatelská péče u nemocných na onkologickém oddělení specifika, prevence nádorových onemocnění. Karcinom prsu. Samovyšetření prsu. Vedlejší účinky chemoterapie. 19. Ošetřovatelská péče u nemocných na neurologickém oddělení cévní mozková příhoda, epilepsie. Biochemické vyšetření krve. 20. Ošetřovatelská péče u nemocných na ortopedickém oddělení - zvláštnosti ošetřovatelské péče artróza. Totální endoprotéza kyčle. Rehabilitace. 21. Ošetřovatelská péče u nemocných na infekčním oddělení průjmová onemocnění, zánětlivá onemocnění mozku. Péče o hydrataci nemocného. 22. Ošetřovatelská péče u nemocných na ORL epistaxe, záněty mandlí, otitis media. První pomoc u epistaxe. 23. Ošetřovatelská péče u nemocných na očním oddělení - zvláštnosti ošetřovatelské péče, úrazy oka, první pomoc. Katarakta, glaukom. Komunikace s nevidomým. 24. Ošetřovatelská péče u nemocných na dermato-venerologickém oddělení specifika oddělení, péče o pacienta s lupénkou, pohlavní choroby, bércový vřed. Ošetřovatelská péče o chronické rány. 25. Ošetřovatelská péče u nemocných na psychiatrickém oddělení specifika péče, Alzheimerova choroba. Závislosti. 2. Ošetřování nemocných 1. Ošetřovatelská péče při odběru moči. 2. Ošetřovatelská péče při odběru krve. 3. Péče o pomůcky dezinfekce a sterilizace. 4. Péče o lůžko, úprava s nemocným, bez nemocného. 5. Příjem, překlad nebo propuštění nemocného. 6. Orientace ve zdravotnické dokumentaci. 7. Ošetřovatelská péče při zajištění hygieny ležící nemocný na lůžku, hygiena v koupelně, částečně soběstačný. 8. Ošetřovatelská péče při zajištění péče o vlasy. 9. Ošetřovatelská péče při zajištění výživy dietní systém a poučení o dietě. 10. Ošetřovatelská péče při sledování fyziologických funkcí provedení měření, záznam. 11. Ošetřovatelská péče při zajištění vyprazdňování stolice klyzma. 12. Vizita asistence, plnění ordinací dle pokynů zdravotnických pracovníků. 13. Ošetřovatelská péče při převazu rány, obvazová technika. 14. Ošetřovatelská péče při perorální aplikaci léků. 15. Ošetřovatelská péče při subcutánním podávání léků. 16. Ošetřovatelská péče při aplikaci intramuskulárních injekcí. 17. Rehabilitace a polohování nemocných. 18. Ošetřovatelská péče o imobilního nemocného. 19. Ošetřovatelská péče u nemocných s opruzeninami a s dekubity. 20. Příprava nemocného na endoskopické vyšetření, sledování po výkonu.

10 21. Ošetřovatelská péče o nemocného s bolestí. 22. Ošetřovatelská péče o nemocného s poruchou spánku. 23. Ošetřovatelská péče o nemocného se stomií. 24. Zásady předoperační péče. 25. Zásady pooperační péče a možné komplikace. 3. P S Y C H O L O G I E A P E D A G O G I K A 1. Psychologie jako věda (předmět psychologie, odvětví psychologie, význam psychologie). Pojem a podstata duševního vývoje (činitelé duševního vývoje). 2. Psychologické metody a techniky. Prenatální období. 3. Vnímání a čití (čití, počitkové prahy, vjemy, vlastnosti vnímání, poruchy vnímání). Novorozenecké období. 4. Pozornost (druhy, vlastnosti, činitelé ovlivňující pozornost). Batolecí období. 5. Paměť (fáze, druhy, typy, poruchy paměti). Předškolní období, školní zralost. 6. Učení (typy, obsahy, druhy, činitelé učení). Období puberty. 7. Představivost (představy a fantazie, asociační zákony, typy představivosti, druhy představ). Období adolescence. 8. Myšlení (myšlenkové operace, formy myšlení, vlastnosti, druhy, poruchy myšlení). Dospělost. 9. Řeč (druhy a poruchy řeči). Stárnutí, stáří. 10. City (vlastnosti, druhy, poruchy citů). Sociální psychologie (předmět a význam, socializace osobnosti, poruchy socializace). 11. Motivace (motivy, motivace, potřeby, postoje). Sociální skupina (znaky, druhy sociálních skupin, sociální interakce v sociální skupině). 12. Vůle (volní jednání, fáze, činitelé volního jednání, poruchy vůle). Struktura vztahů uvnitř sociální skupiny (pozice, status a vůdcovství v sociální skupině, sociální role, skupinové normy, hodnoty a cíle). 13. Obecná charakteristika osobnosti (osobnost, vlastnosti a struktura osobnosti). Zvláštnosti rodiny jako sociální skupiny. 14. Temperament (vymezení, typologie osobnosti), vlohy. Psychický teror na pracovišti (mobbing, bullying, sexual harassment). 15. Schopnosti, zájmy (vymezení, stupně a druhy schopností, druhy zájmů, sklony). Sociálně patologické jevy (drogy, šikana, sekty). 16. Charakter (vymezení, charakterové vlastnosti, volní vlastnosti). Domácí násilí. 17. Poznávání osobnosti (metody poznávání osobnosti, faktory zkreslující poznávání osobnosti). CAN syndrom. 18. Autoplastický obraz nemoci, prožívání nemoci, premorbidní osobnost. Syndrom vyhoření. 19. Etika zdravotnických pracovníků, iatrogenie. Verbální komunikace. 20. Psychosomatická onemocnění (somatopsychické a psychosomatické vztahy, funkční poruchy, poruchy příjmu potravy). Neverbální komunikace. 21. Psychologická problematika umírání a smrti. Konflikt a stres (řešení a prevence konfliktních a stresových situací).

11 22. Profesionální chování sestry. Sociální evalvace, devalvace. Techniky vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. 23. Psychologická problematika sluchově a zrakově postižených. Strach a úzkost. 24. Psychologická problematika mentálně a tělesně postižených. Asertivita (asertivní chování, zásady, metody). 25. Alternativní metody v psychologii (canisterapie, hippoterapie, arteterapie, fototerapie). Kojenecké období. 4. Somatologie 1. Buňka, funkční morfologie tkání /mimo tkáň nervovou/ 2. Pohybový systém kostra páteře a hrudníku,stavba a funkce kloubů 3. Pohybový systém kostra HK, kostra DK 4. Pohybový systém kostra lebky, obecná stavba kostí, druhy kostí, spojení 5. Pohybový systém stavba a funkce svalů, svalové skupiny 6. Trávicí systém hlavový a hrudní oddíl 7. Trávicí systém břišní a pánevní oddíl 8. Trávicí systém žlázy, základní živiny 9. Močový systém stavba a funkce 10. Smyslové ústrojí zrakové, chuťové 11. Smyslové ústrojí sluchověrovnovážné, čichové, hmatové 12. Krev funkce a složení 13. Oběhový systém srdce, převodní systém, průtok krve srdcem 14. Oběhový systém tepenný, projevy srdeční činnosti 15. Oběhový systém žilní, lymfatický 16. Dýchací systém stavba a funkce 17. CNS zadní mozek, hlavové nervy 18. CNS základní rozdělení,páteřní mícha stavba a funkce 19. Látkové řízení organismu, jednotlivé žlázy s vnitřní sekrecí 20. CNS mezimozek, vegetativní nervy, nervová tkáň 21. CNS koncový mozek,mozková kůra, mozkové obaly, mozkomíšní mok 22. Kožní systém, termoregulace 23. Pohlavní systém ženy stavba a funkce,ovariální a menstruační cyklus 24. Oplození, těhotenství, krevní oběh u plodu, porod 25. Pohlavní systém muže stavba a funkce Platí pro jarní i podzimní zkušební období. Termíny konání zkoušek profilové části Zkoušky profilové části se budou konat v květnu Termín pro podávání přihlášek Pro jarní zkušební období: do 15. listopadu 2014 Pro podzimní zkušební období: do 25. června 2015 V Třebíči RNDr. Miroslav Dočkal, MSc. ředitel školy

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Ministerstvo zemědělství ČR Č.j. 35271/2010-13090 V Praze dne 14.12. 2010 Vzdělávací program Kurz pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu 300 hodin Projekt vzdělávání zemědělců Zpracoval odbor

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 205 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka Vydáno: 2. ČERVENCE 205 Cena: 38 Kč OBSAH:. Komunitní ošetřovatelská péče...2 2. Specifické léčebné programy odsouhlasené Ministerstvem

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Cizí jazyk (AJ, NJ) Doplnit a prohloubit systém jazykového vzdělávání, rozvíjet jazykové znalosti získané na střední škole na úroveň B 2 (popř. C 1) podle SERR. problematika zdraví a zdravého ţivotního

Více

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

Ministerstvo zdravotnictví ČR. Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu. Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných Akreditovaný kvalifikační kurz v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a

Více

CO ŽÁDÁ PRAXE ANEB JAK PŘIPRAVIT ŽÁKY PRO PRAKTICKÝ PROFESNÍ ŽIVOT

CO ŽÁDÁ PRAXE ANEB JAK PŘIPRAVIT ŽÁKY PRO PRAKTICKÝ PROFESNÍ ŽIVOT CO ŽÁDÁ PRAXE ANEB JAK PŘIPRAVIT ŽÁKY PRO PRAKTICKÝ PROFESNÍ ŽIVOT Publikace pro skupinu oborů vzdělání 43 Veterinářství a veterinární prevence (43-41-M/01 Veterinářství) Tato publikace byla vytvořena

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program Praktická sestra Obor vzdělání: Zdravotnický asistent 53-41-M/01 Forma studia:večerní 1 ÚVODNÍ

Více

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

R o č n í k 2005. V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R o č n í k 2005 V ě s t n í k MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 4 Vydáno: DUBEN 2005 Kč OBSAH ZPRÁVY A SDĚLENÍ 1. Vzdělávací programy pro specializace lékařů............................

Více

E Charakteristika studijního předmětu

E Charakteristika studijního předmětu Anatomie a obecná kineziologie I Typ předmětu povinný dopor. ročník / semestr 1/ZS Rozsah studijního předmětu 28P/28C hod. za týden 4 Kreditů 5 Jiný způsob vyjádření rozsahu 56 Způsob zakončení zápočet,

Více

213/2004 Sb. VYHLÁŠKA

213/2004 Sb. VYHLÁŠKA 213/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. dubna 2004, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 89/2014-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2011/2012. obor: sociální péče

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2011/2012. obor: sociální péče Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2011/2012 zaměření: sociálněsprávní činnost obor: sociální péče zkoušky (povinné): 1. sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR

INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ APSS ČR Aktuální nabídka vzdělávacích programů APSS ČR je vzdělávací institucí akreditovanou u Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pod číslem jednacím 2010/213-I dle zákona č. 108/2006

Více

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP

PROFIL ABSOLVENTA ŠVP PROFIL ABSOLVENTA ŠVP Název ŠVP: Agropodnikání Kód a název oboru vzdělání: 41-41-M/01 Agropodnikání Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 4 roky denní

Více

O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Z A Š K O L N Í R O K 2013/2014

O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Z A Š K O L N Í R O K 2013/2014 Školní statek, Opava, příspěvková organizace IČ: 00098752 Englišova 526, 746 01 Opava V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I O R G A N I Z A C E Z A Š K O L N Í R O K 2013/2014 Opava 30. 9. 2014 Ing.

Více

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název vzdělávacího programu... 3 3. Popis vzdělávacího programu... 3 4. Cíl... 4 5. Cílová

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH

Ročník 2007. Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč OBSAH Ročník 2007 Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: ČERVEN 2007 Cena:?? Kč ZPRÁVY A SDĚLENÍ OBSAH 1. Vzdělávací program v oboru praktické lékařství pro dospělé...........................................

Více

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství...

Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Ošetřovatelství... OBSAH Úvod...3 Legenda...3 Přidělené kredity...3 Jak objednávat akce...4 Přihláška...6 Místa konání akcí...7 Zdravotnická praxe...8 Defibrilace...8 Intoxikace...8 Trauma...9 Urgentní stavy...9 Nozokomiální

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru URGENTNÍ MEDICÍNA MZ ČR URGENTNÍ MEDICÍNA Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán... 3 3.1 Učební osnova základního modulu...

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105

Školní vzdělávací program. Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 Školní vzdělávací program Integrovaná střední škola Stanislava Kubra, Středokluky, Školská 105 41-51-H/01 Zemědělec - farmář - 1.změna Farmář, farmářka 41-51-H/01Zemědělec farmář Verze druhá,č.j.2938/2012

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ KATEDRA OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCE KATEDRA ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE, INTENZIVNÍ A PERIOPERAČNÍ PÉČE KATEDRA MANAGEMENTU A KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI A KRIZOVÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Více