O R G A N I Z A C E M A T U R I T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O R G A N I Z A C E M A T U R I T"

Transkript

1 O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, (školský zákon) a vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky, včetně formy, okruhů a termínu konání těchto zkoušek pro jarní i podzimní termín. PŘEDMĚTY Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) Obor vzdělávání M/01 A G R O P O D N I K Á N Í denní forma vzdělávání zaměření PROVOZ A SLUŽBY 1. Chov zvířat (ústní zkouška) 2. Pěstování rostlin (ústní zkouška) 3. Praxe (praktická zkouška v délce trvání 1 den maximálně 120 minut) M/01 V E T E R I N Á R N Í P R E V E N C E denní forma vzdělávání 1. Odborné veterinární předměty (ústní zkouška) 2. Odborné zemědělské předměty (ústní zkouška) 3. Praxe (praktická zkouška v délce trvání 1 den maximálně 120 minut) M/01 Z D R A V O T N I C K Ý A S I S T E N T denní forma vzdělávání 1. Ošetřovatelství (ústní zkouška). 2. Psychologie a pedagogika nebo Somatologie (ústní zkoušky) - žák volí jeden předmět. 3. Ošetřování nemocných (praktická zkouška v délce trvání 1 den maximálně 360 minut) L/51 P O D N I K Á N Í dálkové forma vzdělávání 1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) 2. Účetnictví (ústní zkouška) 3. Praxe (písemná zkouška v délce maximálně 300 minut). Nepovinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) Žák má možnost volit si nepovinnou maturitní zkoušku z těchto předmětů: A G R O P O D N I K Á N Í, V E T E R I N Á R N Í P R E V E N C E Občanský a společenskovědní základ, Práce s počítačem, Matematika, Biologie, Chemie (ústní zkoušky). Z D R A V O T N I C K Ý A S I S T E N T Informační a komunikační technologie, Somatologie, Psychologie a pedagogika (ústní zkoušky).

2 P O D N I K Á N Í Matematika, Práce s počítačem (ústní zkoušky). Zkoušky si může volit nejvýše 2. FORMA ZKOUŠEK Ústní zkouška je veřejná. Žák losuje jede n z uvedených okruhů (v jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou) a následuje příprava v délce 15 min. Zkouška trvá nejdéle 15 minut. Praktická zkouška probíhá ve smluvních zařízeních školy. Žák losuje jedno z uvedených témat (v jednom dni je možné losovat každé téma nejvýše jednou). Žák provádí praktické výkony, vysvětluje teoretický základ praktických výkonů a odpovídá na dotazy členů maturitní komise. Písemná zkouška probíhá ve škole. Žák vypracuje úkoly uvedené ve vybraném tématu. Délka zkoušky je maximálně 300 minut OKRUHY POVINNÉ ZKOUŠKY PROFILOVÉ ČÁSTI (pro jednotlivé obory) Obor vzdělávání A G R O P O D N I K Á N Í (denní forma vzdělávání) Zaměření PROVOZ A SLUŽBY 1. Chov zvířat (ústní zkouška) 1. Anatomie a fyziologie samčího a samičího pohlavního ústrojí ve vztahu k reprodukci hospodářských zvířat. 2. Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí hospodářských zvířat. 3. Anatomie a fyziologie mléčné žlázy ve vztahu k získávání mléka. 4. Plemenářská práce v chovu hospodářských zvířat. 5. Plemenitba hospodářských zvířat. 6. Inseminace hospodářských zvířat. 7. Krmiva současný systém hodnocení krmiv u nás. 8. Pastva hospodářských zvířat. 9. Konzervace a výběr krmiv. 10. Odchov telat. 11. Odchov jalovic. 12. Výroba mléka a jeho zpeněžování. 13. Výroba hovězího masa a jeho zpeněžování. 14. Ustájení skotu a technologické vybavení stájí. 15. Odchov selat. 16. Chov prasnic. 17. Chov plemenných kanců. 18. Výroba vepřového masa a jeho zpeněžování.

3 19. Chov koní. 20. Chov ovcí. 21. Chov koz. 22. Výroba konzumních vajec. 23. Chov vodní drůbeže. 24. Možnosti výroby drůbežího masa v zemědělském podniku. 25. Chov králíků. 26. Chov včel a jeho význam v zemědělské výrobě. 27. Chov kožešinových zvířat. 28. Hlavní zásady zoohygieny a veterinární prevence v zemědělském podniku. 29. Nejčastěji se vyskytující nemoci hospodářských zvířat a předcházení jejich výskytu. 30. Zásady chovu hospodářských zvířat v podmínkách ekologického zemědělství. 2. Pěstování rostlin (ústní zkouška) 1. Počasí, podnebí základní prvky. 2. Půda vlastnosti, druhy, typy. 3. Ochrana půdního fondu. 4. Základní zpracování půdy. 5. Organická hnojiva. 6. Průmyslová hnojiva. 7. Osiva a sadba. 8. Pěstování pšenice. 9. Pěstování ječmene. 10. Způsoby setí a přípravy osiva. 11. Pěstování žita a ovsa. 12. Pěstování hrachu. 13. Pěstování bobu. 14. Olejniny pěstování máku. 15. Pěstování lnu. 16. Charakteristika léčivých rostlin pěstování heřmánku. 17. Ovocnářství řez stromů a zakládání sadu. 18. Jeteloviny pěstování vojtěšky seté. 19. Jednoleté pícniny pěstování krmné řepy. 20. Pěstování brambor. 21. Pěstování cukrovky. 22. Pěstování řepky olejky. 23. Jeteloviny pěstování jetele lučního. 24. Konzervace píce silážování. 25. Střídání plodin osevní postupy. 3. Praxe (praktická zkouška v délce trvání 1 den maximálně 120 minut) 1. Poskytování první pomoci u skotu, včetně vyhodnocení produkčních ukazatelů a jejich grafického znázornění na počítači. 2. Setí obilovin, stanovení HTS, rozbor vzorku osiva. 3. Odchov selat, jejich fixace a veterinární zákroky. 4. Vážení hospodářských zvířat, výpočet odměn ošetřovatelů. 5. Orba pozemku příprava pozemku, seřízení pluhu, vlastní orba a zhodnocení orby. 6. Posklizňová linka obilovin, objasnění činnosti, výpočet skladovacích kapacit. 7. Management a dovednosti související s funkcí zootechnika. 8. Chov koní. 9. Plemenářská práce v chovu skotu. 10. Organizace inventarizace zemědělského podniku. 11. Konzervace krmiv.

4 12. Plemenitba skotu. 13. Pastva skotu. 14. Meteorologická stanice, meteorologické přístroje, meteorologické prvky a jejich hodnocení. 15. Agrochemické zkoušení půd, odběr půdních vzorků a jejich zpracování, stanovení obsahu uhličitanů v půdě. 16. Hodnocení stavu porostu obilovin, posouzení stavu a kvality porostu, provedených pracovních operací, počet rostlin na m 2, zdravotní stav, zaplevelení, navržení dalších opatření. Zaměření EKONOMIKA 1. Odborné ekonomické předměty (ústní zkouška) 1. Náklady. 2. Výsledky výroby zemědělského podniku. 3. Majetková výstavba podniku. 4. Kapitálová výstavba podniku. 5. Daňová soustava nepřímé daně. 6. Daňová soustava majetkové daně. 7. Daňová soustava daně z příjmů. 8. Práce jako výrobní faktor, odměňování práce. 9. Národní hospodářství. 10. Zjišťování a rozdělení výsledku hospodaření. 11. Živnostenské podnikání. 12. Tržní mechanismus. 13. Cenné papíry. 14. Obchodní společnosti a družstva. 15. Bankovní soustava ČR. 16. Zásobování v podniku nakoupené zásoby. 17. Investice, investiční činnost podniku. 18. Dlouhodobý majetek. 19. Druhy účtů, účetní zápisy a účetní knihy. 20. Dokumentace účetních případů. 21. Právní úprava účetnictví. 22. Zásoby vlastní výroby. 23. Efektivnost, ukazatele efektivnosti. 24. Finanční analýza podniku a účetní výkazy. 25. Kalkulace VN. 26. Marketing a marketingový informační systém. 27. Marketingový mix - produkt, cena. 28. Marketingový mix distribuce a podpora prodeje. 29. Management, manažerské plánování, organizování a rozhodování. 30. Management motivace a vedení, manažerská komunikace, kontrola. 2. Odborné zemědělské předměty (ústní zkouška) 1. Anatomie a fyziologie samčího a samičího pohlavního ústrojí ve vztahu k reprodukci hospodářských zvířat. 2. Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí hospodářských zvířat. 3. Plemenitba hospodářských zvířat. 4. Krmiva současný systém hodnocení krmiv u nás. 5. Pastva hospodářských zvířat. 6. Konzervace a výběr krmiv. 7. Výroba mléka a jeho zpeněžování.

5 8. Výroba hovězího masa a jeho zpeněžování. 9. Výroba vepřového masa a jeho zpeněžování. 10. Výroba konzumních vajec. 11. Možnosti výroby drůbežího masa v zemědělském podniku. 12. Chov včel a jeho význam v zemědělské výrobě. 13. Zásady chovu hospodářských zvířat v podmínkách ekologického zemědělství. 14. Počasí, podnebí stanovení základních prvků. 15. Operace základního zpracování půdy parametry hodnocení. 16. Organická hnojiva, výroba hnoje, zelené hnojení. 17. Osivo a sadba vlastnosti. 18. Pěstování pšenice. 19. Pěstování ječmene. 20. Setí obilovin parametry, úprava osiva. 21. Pěstování hrachu. 22. Pěstování brambor. 23. Pěstování cukrovky. 24. Pěstování řepky olejky. 25. Pěstování a konzervace silážní kukuřice. 26. Osevní postupy. 3. Praxe (praktická zkouška v délce trvání 1 den maximálně 120 minut). 1. Účetnictví akciových společností. 2. Účetnictví s. r. o. 3. Účetnictví OSVČ. Obor vzdělávání V E T E R I N Á Ř S T V Í (denní forma vzdělávání) 1. Odborné veterinární předměty (ústní zkouška) 1. Tkáně a buňka. 2. Soustava kosterní. 3. Soustava svalová. 4. Soustava trávicí. 5. Soustava oběhová. 6. Soustava vylučovací. 7. Soustava kožní. 8. Samčí pohlavní orgány. 9. Samičí pohlavní orgány. 10. Endokrinní žlázy. 11. Zvláštnosti anatomie ptáků. 12. Orgánové nemoci velkých a malých přežvýkavců. 13. Poruchy výměny látkové. 14. Infekční onemocnění velkých a malých přežvýkavců. 15. Parazitární onemocnění velkých a malých přežvýkavců. 16. Orgánové a infekční onemocnění masožravců a kožešinových zvířat. 17. Infekční onemocnění koní. 18. Orgánové a parazitární onemocnění koní. 19. Infekční onemocnění prasat. 20. Orgánové a parazitární onemocnění prasat. 21. Onemocnění drůbeže. 22. Pitva. 23. Příčiny onemocnění.

6 24. Progresivní procesy. 25. G- bakterie spirochety, leptospiry, burkholderie, moraxela, brucela, francisela. 26. Enterobacteriaceae salmonely, E.coli, pasterely, chlamydie. 27. G+ bakterie stafylokoky, streptokoky, Bacillus anthracis, klostridia, erysipelothrix. 28. Viry DNA herpesviry, parvoviry. 29. Viry RNA influenzaviry (chřipka), rhabdoviry (vzteklina). 30. Parazitární nákazy hospodářských zvířat tasemnice, škrkavky. 2. Odborné zemědělské předměty (ústní zkouška) 1. Zoohygiena, vliv prostředí na organismus. 2. Plemenitba hospodářských zvířat. 3. Plemenářská práce. 4. Produkce mléka a jeho zpeněžování. 5. Produkce hovězího masa a jeho zpeněžování. 6. Produkce vepřového masa a jeho zpeněžování. 7. Pastva hospodářských zvířat. 8. Produkce konzumních vajec a drůbežího masa. 9. Chov koní. 10. Chov ovcí a koz. 11. Chov králíků, včel a jeho význam v zemědělské výrobě. 12. Zásady chovu hospodářských zvířat v podmínkách ekologického zemědělství. 13. Obecné základy výživy a dietetiky. 14. Základní živiny, jejich funkce a metabolizmus. 15. Význam minerálních látek a vody ve výživě hospodářských zvířat. 16. Nutriční hodnota krmiv a její hodnocení. 17. Krmiva. 18. Výživa a dietetika skotu. 19. Výživa a dietetika prasat. 20. Výživa a dietetika ovcí a koz. 21. Výživa a dietetika koní. 22. Fyziologie rozmnožování zvířat. 23. Inseminace hospodářských zvířat. 24. Fyziologie gravidity. 25. Patologie oplození a březosti. 26. Fyziologie poporodního období. 27. Fyziologie porodu. 28. Patologie porodu. 29. Patologie poporodního období. 30. Poruchy plodnosti samic. 3. Praxe (praktická zkouška v délce trvání 1 den maximálně 120 minut) 1. Individuální kontrola zdravotního stavu hospodářských zvířat. 2. Zpracovatelská organizace veterinárně hygienická služba. 3. Propedeutika malých zvířat. 4. Zásady správného získávání mléka dojení. 5. První pomoc u hospodářských zvířat. 6. Odchov selat a fixace prasat. 7. Odchov telat a fixace skotu. 8. Liga na ochranu zvířat útulek pro opuštěná zvířata. 9. Zacházení s koňmi a měření. 10. Fixace laboratorních a exotických zvířat. 11. Ekofarma produkce biopotravin. 12. Mastitidy skotu.

7 13. Propedeutika hospodářských zvířat. 14. Porod a poporodní ošetření zvířat, způsoby určování březosti hospodářských zvířat. 15. Patologicko anatomické vyšetření zvířat. 16. Dekornuace telat, ošetření a úprava paznehtů. 17. Aplikace léčiv hospodářským zvířatům. 18. Odběr tělních tekutin, exkretů a sekretů. 19. Nácvik jednoduchých chirurgických úkonů. 20. Technika očkování zvířat a sterilizace nástrojů. Obor vzdělávání P O D N I K Á N Í (dálková forma vzdělávání) 1. Ekonomika podniku (ústní zkouška) 1. Potřeby, statky, služby, spotřeba definice, rozdělení. 2. Trh, tržní mechanismus, nabídka, poptávka, zboží. 3. Hospodářský proces a jeho rozdělení, výrobní faktory. 4. Podstata, cíle a formy podnikání. 5. Dlouhodobý majetek a oběžný majetek podniku definice a členění. 6. Obchodní společnosti a družstva. 7. Živnostenské podnikání. 8. Zásobování podniku struktura, velikost, organizace zásobování a evidence. 9. Odměňování pracovníků mzdová soustava, druhy a formy mezd. 10. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek význam, členění. 11. Daňová soustava ČR přímé a nepřímé daně, charakteristika druhů daní. 12. Kalkulace a kalkulační metody, ceny a jejich tvorba. 13. Okolí podniku, pracovníci podniku. 14. Finanční analýza posuzování finanční situace podniku. 15. Financování podniku zdroje vlastní a cizí, jejich rozdělení a využití. 16. Ekonomické hodnocení činnosti podniku efektivnost, produktivita práce, intenzita, intenzifikace, rentabilita. 17. Bankovnictví bankovní soustava ČR, funkce ČNB, činnost komerčních bank. 18. Národní hospodářství pojem, funkce, sektory, odvětví, HDP, HNP, státní rozpočet, životní úroveň, inflace. 19. Podstata a význam marketingu, historický vývoj, členění trhu, vývoj trhu, průzkum trhu, MIS, analýza SWOT. 20. Marketing mix výrobek, cena. 21. Marketingový mix propagace, distribuce. 22. Management pojem, význam, historie vzniku a vývoje, podnik, podnikatel, manažer, proces řízení prvky managementu, řízení podniku v tržním hospodářství. 23. Manažerská funkce charakteristika, podstata, využívání v praxi, plánování, rozhodování. 24. Manažerská funkce - organizování, komunikace. 25. Manažerská funkce motivace a vedení, kontrolování. 2. Účetnictví (ústní zkouška) 1. Hotovostní a bezhotovostní platební styk. 2. Ceniny, inventarizace cenin. 3. Rozvaha, druhy rozvah. 4. Úvěry. 5. Dlouhodobý hmotný majetek. 6. Dlouhodobý nehmotný a finanční majetek. 7. Vyřazení DM z používání.

8 8. Materiál. 9. Zboží. 10. Zásoby vlastní výroby. 11. Mzdy. 12. Inventarizace majetku a závazků. 13. Kalkulace VN. 14. Formy evidence podnikatelské činnosti. 15. Právní úprava účetnictví. 16. Účet, druhy účtů. 17. Dokumentace účetních případů. 18. Náklady. 19. Výnosy. 20. HV jeho zjišťování a rozdělení. 21. Nepřímé daně. 22. Majetkové daně. 23. Daň z příjmu. 24. Účetní zápisy. 25. Cenné papíry, jejich rozdělení. 3. Praxe (písemná zkouška v délce maximálně 300 minut). 1. Účetnictví akciových společností. 2. Účetnictví s. r. o. se zaměřením. 3. Účetnictví OSVČ. Obor vzdělávání Z D R A V O T N I C K Ý A S I S T E N T (denní studium) 1. Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním oběhového systému akutní infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční (angina pectoris), hypertenze. Měření fyziologických funkcí. 2. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním tepen a žil ischemická choroba dolních končetin (akutní tepenný uzávěr). Specifika interního oddělení. Antikoagulační terapie. 3. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním dýchacích cest astma bronchiale, pneumonie. Oxygenoterapie, inhalace. 4. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním GIT vředová choroba gastroduodena, jaterní cirhóza. Problematika spánku. 5. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním GIT akutní, chronická pankreatitis, biliární kolika. Gastroskopie. 6. Ošetřovatelská péče u nemocných s endokrinologickým onemocněním hypofunkce a hyperfunkce štítné žlázy. Dietní systém. 7. Ošetřovatelská péče u nemocných s metabolickým onemocněním diabetes mellitus. Hypoglykemie, hyperglykemie. Edukace pacienta s diabetem mellitem. 8. Ošetřovatelská péče u nemocných s krevním onemocněním anémie. Problematika transfúzí, potransfúzní reakce. Odběry krve na hematologické vyšetření. 9. Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním střev. Karcinom tlustého střeva, stomie. Příprava pacienta na kolonoskopii. 10. Ošetřovatelská péče u nemocných v předoperační a pooperační péči. Pooperační komplikace. Drény a drenážní systémy. Vizita. 11. Ošetřovatelská péče u nemocných s poruchou vědomí, ošetřování nemocných v bezvědomí. Imobilizační syndrom. 12. Ošetřovatelská péče u nemocných v terminálním stádiu, paliativní a hospicová péče.

9 Adaptace nemocného na hospitalizaci. Hospitalismus. 13. Ošetřovatelská péče u nemocných na urologickém oddělení zvláštnosti ošetřovatelské péče, cystitis, pyelonefritis, renální kolika. Péče o nemocného s permanentním močovým katetrem. 14. Ošetřovatelská péče u nemocných na gynekologickém oddělení zvláštnosti ošetřovatelské péče, zánětlivá a nádorová onemocnění. Dekubity a jejich prevence. 15. Ošetřovatelská péče u nemocných na chirurgickém oddělení náhlé příhody břišní. Infúzní terapie. 16. Ošetřovatelská péče u nemocných s poraněním lbi a mozku, poranění hlavy páteře. První pomoc u komoce mozkové a poranění páteře. 17. Ošetřovatelská péče u nemocných na traumatologickém oddělení. Sádrové obvazy. Ošetřovatelský proces u pacienta s extenzí. 18. Ošetřovatelská péče u nemocných na onkologickém oddělení specifika, prevence nádorových onemocnění. Karcinom prsu. Samovyšetření prsu. Vedlejší účinky chemoterapie. 19. Ošetřovatelská péče u nemocných na neurologickém oddělení cévní mozková příhoda, epilepsie. Biochemické vyšetření krve. 20. Ošetřovatelská péče u nemocných na ortopedickém oddělení - zvláštnosti ošetřovatelské péče artróza. Totální endoprotéza kyčle. Rehabilitace. 21. Ošetřovatelská péče u nemocných na infekčním oddělení průjmová onemocnění, zánětlivá onemocnění mozku. Péče o hydrataci nemocného. 22. Ošetřovatelská péče u nemocných na ORL epistaxe, záněty mandlí, otitis media. První pomoc u epistaxe. 23. Ošetřovatelská péče u nemocných na očním oddělení - zvláštnosti ošetřovatelské péče, úrazy oka, první pomoc. Katarakta, glaukom. Komunikace s nevidomým. 24. Ošetřovatelská péče u nemocných na dermato-venerologickém oddělení specifika oddělení, péče o pacienta s lupénkou, pohlavní choroby, bércový vřed. Ošetřovatelská péče o chronické rány. 25. Ošetřovatelská péče u nemocných na psychiatrickém oddělení specifika péče, Alzheimerova choroba. Závislosti. 2. Ošetřování nemocných 1. Ošetřovatelská péče při odběru moči. 2. Ošetřovatelská péče při odběru krve. 3. Péče o pomůcky dezinfekce a sterilizace. 4. Péče o lůžko, úprava s nemocným, bez nemocného. 5. Příjem, překlad nebo propuštění nemocného. 6. Orientace ve zdravotnické dokumentaci. 7. Ošetřovatelská péče při zajištění hygieny ležící nemocný na lůžku, hygiena v koupelně, částečně soběstačný. 8. Ošetřovatelská péče při zajištění péče o vlasy. 9. Ošetřovatelská péče při zajištění výživy dietní systém a poučení o dietě. 10. Ošetřovatelská péče při sledování fyziologických funkcí provedení měření, záznam. 11. Ošetřovatelská péče při zajištění vyprazdňování stolice klyzma. 12. Vizita asistence, plnění ordinací dle pokynů zdravotnických pracovníků. 13. Ošetřovatelská péče při převazu rány, obvazová technika. 14. Ošetřovatelská péče při perorální aplikaci léků. 15. Ošetřovatelská péče při subcutánním podávání léků. 16. Ošetřovatelská péče při aplikaci intramuskulárních injekcí. 17. Rehabilitace a polohování nemocných. 18. Ošetřovatelská péče o imobilního nemocného. 19. Ošetřovatelská péče u nemocných s opruzeninami a s dekubity. 20. Příprava nemocného na endoskopické vyšetření, sledování po výkonu.

10 21. Ošetřovatelská péče o nemocného s bolestí. 22. Ošetřovatelská péče o nemocného s poruchou spánku. 23. Ošetřovatelská péče o nemocného se stomií. 24. Zásady předoperační péče. 25. Zásady pooperační péče a možné komplikace. 3. P S Y C H O L O G I E A P E D A G O G I K A 1. Psychologie jako věda (předmět psychologie, odvětví psychologie, význam psychologie). Pojem a podstata duševního vývoje (činitelé duševního vývoje). 2. Psychologické metody a techniky. Prenatální období. 3. Vnímání a čití (čití, počitkové prahy, vjemy, vlastnosti vnímání, poruchy vnímání). Novorozenecké období. 4. Pozornost (druhy, vlastnosti, činitelé ovlivňující pozornost). Batolecí období. 5. Paměť (fáze, druhy, typy, poruchy paměti). Předškolní období, školní zralost. 6. Učení (typy, obsahy, druhy, činitelé učení). Období puberty. 7. Představivost (představy a fantazie, asociační zákony, typy představivosti, druhy představ). Období adolescence. 8. Myšlení (myšlenkové operace, formy myšlení, vlastnosti, druhy, poruchy myšlení). Dospělost. 9. Řeč (druhy a poruchy řeči). Stárnutí, stáří. 10. City (vlastnosti, druhy, poruchy citů). Sociální psychologie (předmět a význam, socializace osobnosti, poruchy socializace). 11. Motivace (motivy, motivace, potřeby, postoje). Sociální skupina (znaky, druhy sociálních skupin, sociální interakce v sociální skupině). 12. Vůle (volní jednání, fáze, činitelé volního jednání, poruchy vůle). Struktura vztahů uvnitř sociální skupiny (pozice, status a vůdcovství v sociální skupině, sociální role, skupinové normy, hodnoty a cíle). 13. Obecná charakteristika osobnosti (osobnost, vlastnosti a struktura osobnosti). Zvláštnosti rodiny jako sociální skupiny. 14. Temperament (vymezení, typologie osobnosti), vlohy. Psychický teror na pracovišti (mobbing, bullying, sexual harassment). 15. Schopnosti, zájmy (vymezení, stupně a druhy schopností, druhy zájmů, sklony). Sociálně patologické jevy (drogy, šikana, sekty). 16. Charakter (vymezení, charakterové vlastnosti, volní vlastnosti). Domácí násilí. 17. Poznávání osobnosti (metody poznávání osobnosti, faktory zkreslující poznávání osobnosti). CAN syndrom. 18. Autoplastický obraz nemoci, prožívání nemoci, premorbidní osobnost. Syndrom vyhoření. 19. Etika zdravotnických pracovníků, iatrogenie. Verbální komunikace. 20. Psychosomatická onemocnění (somatopsychické a psychosomatické vztahy, funkční poruchy, poruchy příjmu potravy). Neverbální komunikace. 21. Psychologická problematika umírání a smrti. Konflikt a stres (řešení a prevence konfliktních a stresových situací).

11 22. Profesionální chování sestry. Sociální evalvace, devalvace. Techniky vyrovnávání se s náročnými životními situacemi. 23. Psychologická problematika sluchově a zrakově postižených. Strach a úzkost. 24. Psychologická problematika mentálně a tělesně postižených. Asertivita (asertivní chování, zásady, metody). 25. Alternativní metody v psychologii (canisterapie, hippoterapie, arteterapie, fototerapie). Kojenecké období. 4. Somatologie 1. Buňka, funkční morfologie tkání /mimo tkáň nervovou/ 2. Pohybový systém kostra páteře a hrudníku,stavba a funkce kloubů 3. Pohybový systém kostra HK, kostra DK 4. Pohybový systém kostra lebky, obecná stavba kostí, druhy kostí, spojení 5. Pohybový systém stavba a funkce svalů, svalové skupiny 6. Trávicí systém hlavový a hrudní oddíl 7. Trávicí systém břišní a pánevní oddíl 8. Trávicí systém žlázy, základní živiny 9. Močový systém stavba a funkce 10. Smyslové ústrojí zrakové, chuťové 11. Smyslové ústrojí sluchověrovnovážné, čichové, hmatové 12. Krev funkce a složení 13. Oběhový systém srdce, převodní systém, průtok krve srdcem 14. Oběhový systém tepenný, projevy srdeční činnosti 15. Oběhový systém žilní, lymfatický 16. Dýchací systém stavba a funkce 17. CNS zadní mozek, hlavové nervy 18. CNS základní rozdělení,páteřní mícha stavba a funkce 19. Látkové řízení organismu, jednotlivé žlázy s vnitřní sekrecí 20. CNS mezimozek, vegetativní nervy, nervová tkáň 21. CNS koncový mozek,mozková kůra, mozkové obaly, mozkomíšní mok 22. Kožní systém, termoregulace 23. Pohlavní systém ženy stavba a funkce,ovariální a menstruační cyklus 24. Oplození, těhotenství, krevní oběh u plodu, porod 25. Pohlavní systém muže stavba a funkce Platí pro jarní i podzimní zkušební období. Termíny konání zkoušek profilové části Zkoušky profilové části se budou konat v květnu Termín pro podávání přihlášek Pro jarní zkušební období: do 15. listopadu 2014 Pro podzimní zkušební období: do 25. června 2015 V Třebíči RNDr. Miroslav Dočkal, MSc. ředitel školy

O R G A N I Z A C E M A T U R I T

O R G A N I Z A C E M A T U R I T O R G A N I Z A C E M A T U R I T PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY TÉMATA Povinné zkoušky profilové části (pro jednotlivé obory) A G R O P O D N I K Á N Í (denní studium) zaměření

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů Opakovací okruhy z ekonomických předmětů obor: Agropodnikání zaměření: Zahradní a krajinářské úpravy, Chov koní, Využití a prodej zemědělské techniky třída: 4. B, 5. DS 1. Hospodářský a výrobní proces

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování nemocného

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH - pro třídu 4. ZA denní studium Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické-

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní

Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní Témata z předmětů: Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých organel tkáně typy tkání, stavba, funkce tělní tekutiny složení, funkce krve,

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. a) Daňová soustava definice, princip, význam daní, členění daní, základní daňové pojmy b) Zúčtování daní a dotací daň z příjmu,

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů

Opakovací okruhy z ekonomických předmětů Opakovací okruhy z ekonomických předmětů obor: Agropodnikání zaměření: Zahradní a krajinářské úpravy, Chov koní, Využití a prodej zemědělské techniky třída: 4. B, 5. DS 1. Hospodářský a výrobní proces

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky

O b s a h : Úvod. Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky. Maturitní témata povinné profilové zkoušky O b s a h : Úvod Struktura a obsah profilové části maturitní zkoušky Maturitní témata povinné profilové zkoušky Hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky Úvod Studijní obor SOCIÁLNÍ ČINNOST připravuje

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, Praha 2

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, Praha 2 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II., Ječná 33, 120 00 Praha 2 Přehled témat k ústní maturitní zkoušce Obor: Zdravotnický asistent Třída: 4. ZA Předmět: Ošetřovatelství Školní rok: 2016/2017

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

36-47-M/01 Chovatelství

36-47-M/01 Chovatelství Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Chovatelství ŠVP

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com.

TERMÍNY. Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. TERMÍNY Změna termínu či místa konání vyhrazena. Aktuální informace naleznete vždy na našich webových stránkách www.ieducare.com. Název Datum Čas Místo Agresivita a agrese v současné společnosti 18.12.2007

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016/2017 MATURITNÍ OKRUHY Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ 1) Význam chovu koní 2) Kostra koně 3) Morfologické vlastnosti

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2012/2013

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2012/2013 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2012/2013 Na základě

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy

Veterinářství Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1. Chov skotu 2. Chov koní 3. Chov prasat 4. Plemenitba skotu Veterinářství Plasy Chov zvířat 5. Biologické předpoklady produkce mléka a jeho získávání 6. Produkce hovězího masa a jeho

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, Obor: 64 41 L/51 Podnikání Třída: MP2A Období: jaro 2017 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické předměty Obsah témat:

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2015/2016

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Předmět: Ošetřovatelství. Obor: Zdravotnický asistent 4.D

Předmět: Ošetřovatelství. Obor: Zdravotnický asistent 4.D Předmět: Ošetřovatelství 4.D 1. Ošetřovatelská péče o nemocného s akutním infarktem myokardu 2. Ošetřovatelská péče o nemocného s CHOPN 3. Ošetřovatelská péče o nemocného s flebotrombózou 4. Ošetřovatelská

Více

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY NABÍDKA POVINNÝCH A NEPOVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY na školní rok 2016/17 platná pro jarní i podzimní zkušební období (dle 79, odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb.) Forma studia:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D.

9.00-11.00 Anatomická stavba pohlavních orgánů, pitva pohlavních orgánů krávy, ovce, kozy. (Ing. R. Filipčík, Ph.D. 1. den (10 hodin) 8.00-9.00 Úvod - význam inseminace, historie, ukazatele reprodukce, hodnocení výsledků reprodukce skotu, ovcí a koz (Ing. M. Hošek, Ph.D.) 1h (teorie OZO) 9.00-11.00 Anatomická stavba

Více

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STANOVENÍ PŘEDMĚTŮ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Na základě ustanovení 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost

Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost Přehled témat k profilové části maturitní zkoušky Školní rok: 2010/2011 obor: sociální péče zaměření: sociálněsprávní činnost 1. zkouška (povinná): sociální zabezpečení kombinace praktické zkoušky a ústní

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří.

I. GERONTOLOGIE. 1. Fyziologie stárnutí a stáří. Charakteristické znaky chorob ve stáří. Farmakoterapie ve stáří. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na ošetřovatelskou péči o pacienty v gerontologii I. GERONTOLOGIE

Více

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok 2015-2016 OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: EKONOMIKA PŘEDMĚT: EKONOMIKA Základní ekonomické pojmy, ekonomické systémy společnosti, zákony trhu Podnikání jednotlivce, živnostenský zákon Obchodní korporace osobní společnosti Oběžný majetek Náklady, výnosy,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8 května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost- sociálně výchovná

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů

TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY. Školní rok OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: OBCHODNÍ AKADEMIE PŘEDMĚT: Praktická zkouška z odborných předmětů Ekonomika Zásobovací propočty Personální propočty Dlouhodobý majetek Propočty kapacity

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ

ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY ZDRAVOVĚDA SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ ZKUŠEBNÍ OKRUHY PRO BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠKY Studijní obor: SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ PRÁCE SE ZAMĚŘENÍM NA VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: SPECIALIZACE V PEDAGOGICE Kód programu: B 7507 Platnost od akademického roku

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání s klientem 5.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Ročník: 8. Průřezová témata, Opakování - zařadí člověka do systému živočišné říše - charakterizuje biologickou a společenskou podstatu člověka - uvede význam kůže, objasní její stavbu a funkci - popíše odlišnosti barvy kůže lidských

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk Maturitní okruhy Biologie a ekologie Charakteristika a složení živé hmoty voda, anorganické látky, bílkoviny Organické látky tuky, cukry, nukleové kyseliny, hormony, vitamíny, enzymy Systém organismů.

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat

MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat MATURITNÍ TÉMATA OBORU VETERINÁŘSTVÍ z předmětu Chov zvířat Téma číslo 1: Téma číslo 2: Téma číslo 3: Téma číslo 4: Téma číslo 5: Téma číslo 6: Téma číslo 7: Odchov jalovic cíle odchovu, způsoby ustájení,

Více

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava

S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Zkušební témata pro ústní zkoušku maturitní zkouška Obor vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Školní rok: 2016/2017 Třída: 3. E Předmět: Ekonomika podniku 1. a) Základní ekonomické pojmy - ekonomie x ekonomika

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Obor Agropodnikání 15 tématických celků

Obor Agropodnikání 15 tématických celků Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Obor Agropodnikání 15 tématických celků A/ Pěstování rostlin B/ Chov zvířat

Více

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3.

KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. KURZ CHOVATEL KONÍ 1. Organizace chovu, základní plemenářská práce 1.1. Chov koní v ČR, plemena koní v ČR, vývojové tendence 1.2. Plemenné knihy 1.3. Hospodářský význam chovu koní v ČR 1.4. Rozdělení chovu

Více

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života

Biologie - Tercie. života uplatňuje zásady bezpečného chování ve styku se zvířaty. života - Tercie Biologie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut

- ústní zkouška konaná před zkušební maturitní komisí (15 minut Obchodní akademie a Střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec, příspěvková organizace PROFILOVÁ (ŠKOLNÍ) ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ve školním roce 2013/2014 budou na základě rozhodnutí ředitelky

Více

Ústav ošetřovatelství

Ústav ošetřovatelství NÁVRH TÉMAT BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Studijní program: Ošetřovatelství Studijní obor: Všeobecná sestra Forma studia: Prezenční a kombinovaná Akademický rok: 2012/2013 Jedná se o

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 195/2016-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více