DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,"

Transkript

1 1 1 Úvod Dymo Labelpoint 300 umožňuje vytvářet širokou řadu kvalitních samolepicích štítků max. s 90 znaky. Labelpoint používá kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm v několika barvách štítků. Štítky se snadno odstraňují z pásky. Text můžete tisknout vodorovně nebo svisle v různých velikostech a stylech a může být na štítku zarovnaný doleva, doprava nebo na střed. Registrace záruky Vyplňte, prosím, záruční registrační kartu a vra te ji do sedmi dnů na adresu příslušné zákaznické služby. Podrobnosti najdete v záručním listu. Elektrické napájení BATERIE Stlačte západku a otevřete a sejměte víčko přihrádky na baterie - viz obr. A➊, strana 2. Vložte šest alkalických baterií o velikosti AA nebo dobíjitelných nikl-kadmiových baterií. Dodrujte vyznačenou polaritu A➋. Zavřete víčko. Pokud nebudete Labelpoint nějakou dobu používat, vyjměte baterie. STŘÍDAVÝ ADAPTÉR (na přání) Zapojte střídavý adaptér do zásuvky A➌. Vložením zástrčky adaptéru odpojíte napájení bateriemi. Než odpojíte napájecí zdroj od adaptéru, odpojte střídavý adaptér od přístroje Labelpoint, jinak se ztratí poslední nastavení paměti (viz též ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ). Výměna kazety Stiskněte západku a otevřete přístupová dvířka B➊. Přidržte, pak zvedněte kazetu B➋ přímo nahoru a ven. Přesvědčte se, že páska B➌ vede přes ústí kazety a že prochází mezi vodítky jako na obrázku. V případě potřeby utáhněte pásku otočením cívky B❹ ve směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, jestli je spínač kazety B❺ nastaven na příslušný typ kazety - viz strana A2. Při správném nastavení musí zářez v kazetě lícovat se spínačem. Vložte kazetu s páskou umístěnou jako na obrázku mezi tiskovou hlavu C➊ a unášecí kladku C➋. Pevně stiskněte C3, dokud kazeta nezapadne na své místo. Přesvědčte se, že je páska umístěna správně. Zavřete dvířka B➊ tak, aby zaklapla. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli, DYMO CZ co váš nový přístroj Labelpoint 300 umí. Dříve než prozkoumáte funkce přístroje LP300, postupujte podle následujících pokynů a vytvořte svůj první štítek: 1. Nainstalujte baterie nebo připojte střídavý adaptér (zastrčte do přístroje a do zásuvky na zdi). Viz Elektrické napájení. 2. Otevřete víčko přihrádky na kazetu a zkontrolujte, jestli je kazeta správně nainstalovaná - viz strana 2 a Výměna kazety. 3. Zavřete víčko a stisknutím tlačítka zapněte napájení. Na displeji se objeví toto: 4. S použitím klávesnice napište své úplné jméno. Každý znak, který zadáte, se objeví na displeji, např.: DYMO Blikající kurzor Chcete-li napsat písmeno VELKÝM PÍSMEM, stiskněte jednou tlačítko a potom požadované písmeno. Chcete-li psát VELKÝM PÍSMEM všechna další písmena, stiskněte tlačítko. CAPS Mezeru mezi jmény vytvoříte stisknutím mezerníku. Když uděláte chybu, vymažete ji stisknutím tlačítka DEL a pak můžete napsat správný znak. 5. Až skončíte, stiskněte tlačítko. Štítek se vytiskne a vyjede z otvoru v horní části stroje. Počkejte, až se mechanismus zastaví, a stisknutím páky nože E odřízněte štítek a vyjměte ze stroje. Nyní máte štítek s vysoce kvalitně vytištěným jménem. Nevyhazujte ho! Je-li stroj váš, proč si nepřilepit štítek na spodní stranu, abyste si ho poznali? Právě jste přišli na první z mnoha různých možností využití štítků DYMO. 25

2 Displej Indikátor řádků Vzorek Zarovnání Kurzíva Obrys Stínování Podtržení Rám Velikost Shift pozadí DEFGHIJKLMN Kopie Čárový kód Na displeji se zobrazují: Najednou max. 2 řádky po 15 znacích plus kurzor. Funkční indikátory - viz výše. Jestliže v posloupnosti funkcí stisknete nesprávnou klávesu, začne displej blikat. Funkční klávesy ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ Zapíná a vypíná napájení. Pokud 2 minuty nestisknete žádnou klávesu, stroj se vypne automaticky. Poslední vytvořený štítek bude uložen v paměti a při dalším zapnutí se zobrazí. Budou zachovány všechny uložené štítky a nastavení. Poznámka: Vyjmete-li baterie na víc než několik sekund, ztratí se všechny texty i nastavení. Při obnovení napájení se na displeji objeví blikající kurzor (bez textu) a nastaven bude text v plné výšce a standardní šířce s ostatními nastaveními vypnutými. VELKÁ PÍSMENA CAPS Stiskněte, chcete-li psát všechna další písmena VELKÝM PÍSMEM. Volbu potvrzuje indikátor CAPS na displeji. Dalším stisknutím zrušíte volbu a vrátíte se k malému písmu. KLÁVESA SHIFT Dvojí funkce - bu stiskněte a přidržte nebo stisknutím a uvolněním zůstaňte v přepnuté poloze. Stisknutím tlačítka se vrátíte do normálního stavu. S použitím tlačítka před stisknutím jakékoli klávesy s písmenem vytvoříte VELKÉ PÍSMENO. U kláves se dvěma významy vytvoříte stisknutím tlačítka znak nad klávesou. Stisknutím tlačítka při nastavení CAPS vytvoříte malé písmeno. VYMAZÁNÍ DEL Stisknutím vymažete znak nalevo od kurzoru nebo opustíte operace určité funkční klávesy. MAZÁNÍ TEXTU Velká písmena Big font CLEAR + DEL Zrcadlení Svislý text Stisknutím vymažete veškerý existující text a zrušíte všechna pevná nastavení délky, ale velikost textu a ostatní nastavení zůstanou beze změny. Používá se také ke zrušení operací určitých funkčních kláves. 26 KURZOROVÁ KLÁVESA Stisknutím nebo můžete přesouvat kurzor v textu, vždy o jeden znak. Stisknutím a přidržením prohledáváte text. Stisknutím + nebo přesunete kurzor na začátek nebo na konec textového řádku. Při použití s některými funkčními klávesami se a používají k výběru možností. Chcete-li do textu vložit znaky, umístěte s použitím a kurzor pod znak vpravo od pozice vkládání a pak napište požadované znaky. Stisknutím nebo přesunete kurzor na začátek předchozího nebo následujícího řádku (u štítků s několika řádky). Stisknutím + nebo přesunete kurzor na začátek nebo konec štítku. TISK Stisknutím vytiskněte štítek. S použitím páky nože E odřízněte štítek - viz strana 2. Pokud se na displeji objeví, je páska v nainstalované kazetě příliš úzká pro štítek, který chcete vytisknout. Vyměňte za kazetu se širším štítkem. UKÁZKA Umožňuje prohlédnout si štítek předtím, než ho vytisknete. Stisknutím + CAPS se na displeji zobrazí celý text. U štítků se 2 nebo více řádky se text zobrazí, jako by byl na jediném řádku. MEZERNÍK Stisknutím vložíte do textu mezeru. SYMBOLY + Stisknutím vyberete znak symbolu - viz SYMBOLY A SPECIÁLNÍ ZNAKY a tabulka symbolů a straně 2. VELIKOST TEXTU SIZE Na displeji se zobrazí aktuální volba velikosti tištěného textu: Výška Úzký Normální Široký malá střední velká Velká výška je k dispozici pouze pro 19 mm štítky. Střední výška je k dispozici pro všechny štítky kromě 6 mm. Malá výška je k dispozici pro všechny štítky. Stisknutím SIZE vyberte menu pro velikost: B

3 s vi S použitím vyberte symbol požadované velikosti a stisknutím potvr te svou volbu. Režim B (BIG FONT) vytváří dobře viditelné štítky s použitím celé výšky tisku. V režimu "B" budou všechna písmena tištěna jako velká (bez diakritických znamének). Chcete-li vytvořit štítek v režimu B, přesuňte s použitím nebo kurzor pod B a stiskněte (na displeji svítí BFONT). Když si vyberete režim B, nemáte k dispozici žádné další možnosti výběru. ZAROVNÁNÍ JUST Štítky se normálně tisknou s textem zarovnaným doleva. U štítků s několika řádky můžete stisknutím JUST zvolit zarovnání doleva, doprava nebo na střed, jak se zobrazí na displeji. Viz též DÉLKA ŠTÍTKU. SVISLÝ TEXT VERT Otáčí text o 90, takže se text na štítku vytiskne Tuto volbu potvrzuje indikátor VERT na displeji. Dalším stisknutím tuto volbu zrušíte a vrátíte se k normálnímu textu. Poznámka: Svislý text není k dispozici u štítků s několika řádky. TISK NA NĚKOLIK ŘÁDKŮ Stisknutím přeskočíte na začátek dalšího řádku na štítku s několika řádky, např.: Nápis Toto je štítek se dvěma řádky na displeji se vytiskne jako: Toto je štítek se a displej bude dvěma řádky indikovat 2 řádky: Štítky můžete vytvářet následujícím způsobem: 6 mm 1 řádek malého textu 9 mm Max. 2 řádky malého textu 9 mm 1 řádek středního textu 12 mm Max. 2 řádky malého textu 12 mm 1 řádek středního textu 19 mm Max. 4 řádky malého textu 19 mm Max. 2 řádky středního textu 19 mm 1 řádek velkého textu Indikátor řádků na displeji potvrzuje počet řádků na štítku s le 27 BOXES ZARÁMOVANÝ / PODTRŽENÝ TISK UL Pokud nevyberete žádnou funkci Box/Underline (Rám / Podtržení), zobrazí se jedním stisknutím BOXES UL následující menu: Podtržené - = DYMO Obdélníkový rám - = Tečkovaný rám - = Zaoblené rohy - = Krokodýlový rám - = Svitkový rám - = 3-D rám - = S použitím nebo přesuňte kurzor pod požadovanou možnost. Stisknutím vyberte tuto možnost (potvrzeno zobrazením indikátoru nebo ) nebo stisknutím DEL opus te toto menu. Když se zobrazí indikátor nebo, můžete stisknutím BOXES UL zrušit funkci Box/Underline (Rám / Podtržení). DÉLKA ŠTÍTKU LTH Délka se normálně počítá automaticky podle délky textu na štítku. Tato funkce zobrazuje poslední použitou pevnou délku štítku, např.: 40mm 10 1 Stisknutím DEL opustíte tuto funkci, aniž byste změnili délku. Nebo: S použitím nebo zvětšete (max mm) nebo zmenšete délku po krocích 1 mm. S použitím nebo můžete zvětšovat nebo zmenšovat délku po krocích 10 mm. Minimální pevná délka štítku je 45 mm. Stisknutím zafixujete délku pro všechny další štítky. Stisknutím LTH zrušíte zafixovanou délku a obnovíte automatické počítání délky štítků. Je-li pevná délka pro text příliš krátká, můžete stisknutím nebo + CAPS zobrazit na displeji, o kolik je štítek delší než pevná délka, např.: a štítek se nevytiskne. Bu zrušte zafixovanou délku (viz výše) nebo dvakrát stiskněte LTH a s použitím zvětšete délku. Štítek je nyní dost dlouhý a můžete ho vytisknout. NĚKOLIK KOPIÍ + STYLE Labelpoint může tisknout několik kopií, a to od 1 do 99. Chcete-li využít tuto možnost, stiskněte a STYLE. Na displeji se zobrazí se poslední nastavený počet kopií, např. # = 03. S použitím nebo podle potřeby zvětšete nebo zmenšete počet kopií a potvr te stisknutím *** (na displeji svítí indikátor ). Požadovaný počet kopií pak můžete vytisknout stisknutím.

4 Chcete-li zrušit existující nastavení počtu kopií, stiskněte + STYLE. Poznámka: Mezi každými dvěma štítky se vytiskne řada vodorovných teček, které usnadňují řezání. VZESTUPNÉ ČÍSLOVÁNÍ Štítky můžete tisknout po 1 nebo automaticky. Zadejte počáteční číslo jako číslo úplně vpravo na štítku. Stiskněte a. Displej se automaticky přesune na další číslo. Stisknutím a pokračujte v posloupnosti. Při tisku několika kopií je rovněž možné použít automatické vzestupné číslování. Zadejte počáteční číslo, např. ŠTÍTEK 1A. Stiskněte, pak STYLE a, dokud se nezobrazí požadovaný počet kopií, např. 10, nebo s použitím nebo přesuňte kurzor pod numerické znaky a napište požadované číslo. Potvr te stisknutím. Potom stiskněte a. Vytiskne se deset štítků - ŠTÍTEK 1A až ŠTÍTEK 10A. Pokud štítek při použití pevné délky překročí tuto zafixovanou délku, Labelpoint zastaví tisk. 1,2,3...n 1,2,3...n 1,2,3...n ČÁROVÉ KÓDY + JUSTIFY Čárové kódy můžete tisknout pouze na štítky o šířce 19 mm a mohou mít bu plnou výšku nebo být smíchány s textem na jednom nebo dvou řádcích. Chcete-li vytvořit čárový kód: Stiskněte + JUSTIFY. Na displeji se zobrazí předchozí zvolený typ čárového kódu. Stisknutím DEL zrušte a vra te se na aktuální štítek. Nebo: S použitím nebo procházejte jednotlivé čárové kódy, které jsou k dispozici: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE-39 a CODE-128. Stisknutím vyberte zobrazený typ čárového kódu. Na displeji se rozsvítí indikátor čárového kódu a na obou koncích prostoru vymezeného pro znaky čárového kódu se objeví symboly a. Zadejte znaky, které chcete převést na čárový kód, např Stisknutím se vrátíte na štítek. Pamatujte si, že indikátor čárového kódu se objeví na displeji vždy, když umístíte kurzor pod znaky čárového kódu. Chcete-li upravit čárový kód, stiskněte + JUSTIFY. Zobrazí se jen znaky čárového kódu a na displeji bude svítit indikátor čárového kódu. JUSTIFY Stisknutím nebo + se vrátíte na štítek. Na štítcích s jediným řádkem můžete čárový kód smíchat s textem malé, střední nebo velké výšky: Když přimícháte čárový kód do štítku na dvou řádcích, bude mít text vždy malou velikost. Když zadáte text a pak stisknete a + JUSTIFY, bude výsledkem text nad čárovým kódem: Když zadáte text po stisknutí na konci čárového kódu, dostanete text pod čárovým kódem: Text může být podtržený, např.: STYL STYLE DYMO LABELPOINT 123 DEF nebo Stisknutím zobrazíte menu pro styly. Z S použitím nebo vyberte kurzívu, obrysy, stínování nebo zrcadlený text a potom stisknutím potvr te. Na displeji se rozsvítí indikátor STYLE. Dalším stisknutím STYLE zrušíte a vrátíte se k normálnímu textu. ROZDĚLENÍ NA STRÁNKY + Štítek můžete rozdělit na stránky nebo bloky textu, z nichž každý bude mít své vlastní nastavení velikosti a stylu textu. Počet řádků, které můžete vytvořit na každé stránce závisí na šířce štítku. Stisknutím + vložte rozdělení na stránky. Stisknutím + CAPS můžete zobrazit štítek na displeji. Každý konec stránky je označen symbolem. SAVE ULOŽENÍ + SIZE Do paměti můžete uložit až 10 štítků. Chcete-li uložit aktuální štítek, stiskněte SAVE + SIZE. Na displeji se zobrazí pamě ová místa. Pokud nemáte uložené žádné štítky, zobrazí se na displeji: a kurzor se bude nacházet pod první pozicí. Pokud schránky obsahují štítky, jsou vyplněné, a kurzor se nachází pod posledním změněným štítkem, např.: Obsah štítku V tomto příkladu máte uloženy tři štítky. Kurzor se nachází pod štítkem, který byl změněn jako poslední, a na druhém řádku je zobrazen obsah tohoto štítku. Súžsknutím celý obsah štítku. + CAPS 123 DEF DYMO LABELPOINT můžete v případě potřeby zobrazit

5 S použitím nebo přesuňte kurzor pod prázdné pamě ové místo a stisknutím uložte svůj štítek do paměti a vra te se na štítek nebo stisknutím DEL opus te tuto funkci a vra te se na štítek. Chcete-li vymazat obsah pamě ového místa, použijte nebo k přesunutí kurzoru pod příslušné místo a stiskněte VYVOLÁNÍ RECALL + BOXES UL LP300 DYMO CLEAR +. DEL Stisknutím RECALL + BOXES UL zobrazíte pamě ová místa uložených štítků - jak je znázorněno v odstavci ULOŽENÍ výše. Chcete-li vyvolat uložený štítek, použijte nebo k přesunutí kurzoru pod každé zaplněné pamě ové místo, dokud nenajdete štítek, který potřebujete. Stisknutím + CAPS můžete v případě potřeby zobrazit celý obsah štítku. Stisknutím vyberte požadovaný štítek nebo stisknutím DEL opus te tuto funkci a vra te se na aktuální štítek. Chcete-li vymazat obsah pamě ového místa, použijte nebo k přesunutí kurzoru pod příslušné místo a stiskněte PATTERN + VERT CLEAR +. DEL VZOREK Vzorky nebo texty na pozadí nelze tisknout na 6 mm štítky nebo se zrcadlovým, svislým nebo BIG textem. Jestliže již používáte vzorek (na displeji svítí indikátor PATTERN PATTERN), můžete ho stisknutím + VERT zrušit. PATTERN Stisknutím + VERT zobrazíte menu pro vzorky: zrnění cihly zatržení tkanina tónování tartan text diamanty S použitím nebo přemístěte kurzor pod požadovaný vzorek. Stisknutím vyberte požadovaný vzorek (na displeji se rozsvítí indikátor PATTERN) nebo stisknutím DEL opus te tuto funkci a vra te se na aktuální štítek. Štítek uložený do jednoho z deseti pamě ových míst můžete použít jako text na pozadí jiného štítku. Např. již uložený štítek obsahující jméno DYMO můžete vytisknout na pozadí štítku s textem LP300. Pamatujte si, že text na pozadí se vždy tiskne ve fontu BIG (bez ohledu na velikost zvolenou pro původní štítek) a množství textu vytištěného na pozadí je určeno délkou štítku v popředí. Chcete-li tisknout text na pozadí, stiskněte A. Na displeji se zobrazí pamě ová místa s uloženými štítky: Obsah štítku S použitím nebo přesuňte kurzor na pamě ové místo s požadovaným štítkem. Stisknutím vyberte požadovaný štítek a pak znovu stiskněte. Tím se z tohoto štítku stane text na pozadí (na displeji se rozsvítí indikátor PATTERN). Potom se vra te na aktuální štítek, který bude textem v popředí. Stisknutím vytiskněte štítek. PAMĚŤ S POSLEDNÍM ŠTÍTKEM Přístroj při vypnutí ukládá text a nastavení posledního štítku. Při zapnutí se tato nastavení obnoví a zobrazí. Vyjmete-li baterie na delší dobu než několik sekund, může se stát, že tyto informace zmizí. ALIGN ZAROVNÁNÍ + LTH ALIGN Při použití štítku s pevnou délkou můžete stisknutím + LTH přepínat mezi zarovnáním obrazu doleva, na střed a doprava na štítku, jak je zobrazeno na displeji. C PŘEVODY EURO C nebo + C Přístroj Labelpoint můžete nastavit tak, aby přepočítával zvolenou měnu na Euro nebo naopak. Když aktivujete tuto funkci, prohledává se štítek zprava doleva, dokud není nalezena platná číslice. První výskyt čárky (,) nebo tečky (.) (zprava) je považován za desetinnou tečku. Např.: Při nastavení konverze mezi Euro a belgickými franky (viz C Nastavení Euro níže) se po stisknutí + C převede číslo na štítku na belgické franky a na konec štítku bude přidána hodnota v BF. Z textu Prodej 10.00/ se stane Prodej 10.00/BF Jestliže je původní číslo na konci štítku, bude nahrazeno hodnotou v BF: Z textu Prodej se stane Prodej BF Stisknutím C převedete číslo na štítku na Euro a hodnota v Euro bude přidána na konec štítku: Z textu Prodej 10.00/ se stane Prodej 10.00/e0.24 Jestliže je původní číslo na konci štítku, bude nahrazeno hodnotou v Euro: Z textu Prodej se stane Prodej e0.24 Pamatujte si, že se hodnoty zaokrouhlují na nejbližších sto jednotek. NASTAVENÍ EURO Chcete-li nastavit měnu pro konverzi na Euro: Stiskněte + a potom C. Na displeji se zobrazí předchozí zvolená měna a její směnný kurs vzhledem k Euro, např.: BEF BF40,3399 S použitím nebo můžete procházet mezi měnami, které jsou k dispozici: Belgie: BF 40,3399 Finsko: 5,94573 mk Francie: 6,55957 Fr Irsko: 0,

6 Itálie: L 1936,27 Lucembursko: LF 40,3399 Německo: DM 1,95583 Rakousko: 13,7603 ös Španělsko: 166,386 Pts e1 = _ Stisknutím potvr te svou volbu. C Až příště stisknete C nebo + C, provede se konverze mezi Euro a zvolenou měnou. Řádek, který obsahuje e1 = _ je uživatelsky definovatelný. Můžete zde zadat symbol měny a směnný kurs své měny (např. $US) vůči Euro. Pamatujte si, že u měn větších než Euro musíte zadat 0 před desetinnou tečku hodnoty. Symboly a speciální znaky MEZINÁRODNÍ ZNAKY Chcete-li přidat diakritiku a vytvořit tak mezinárodní znak, zadejte nejprve znak a hned potom diakritiku. Např. stiskněte E a pak /. Dostanete é. Chcete-li přidat diakritiku k existujícímu znaku, umístěte s použitím nebo kurzor vpravo od znaku, který chcete změnit, a stiskněte příslušné diakritické znaménko. SYMBOLS SYMBOLY + Stisknutím můžete zobrazit symboly a speciální znaky, z nichž některé nejsou dostupné přímo z klávesnice. Na displeji se objeví poslední použitý symbol, např. A1 a nad ním řádek se symboly. Každé písmeno vybírá řádek symbolů očíslovaných od 1 do 6, jak je vidět v tabulce na straně 2. Stisknutím DEL zrušte nebo Použijte klávesy s písmeny A až Z, dokud nenajdete řádek s požadovanými symboly. Potom můžete stisknutím klávesy 1 až 6 vybrat požadovaný symbol. Jinou možností je s použitím nebo procházet řádky A až Z a pak použít nebo k přemístění kurzoru pod požadovaný symbol. Stisknutím vložte symbol na štítek. SYMBOLS KONTRAST TISKU - můžete nastavit stisknutím + a pak. Zobrazí se symboly pro kontrast. Čištění Pravidelně čistěte čepel nože. Stiskněte a přidržte páku nože E. Tím odhalíte čepel nože D➊. Potom použijte bavlněný hadřík a alkohol a vyčistěte obě strany čepele. Uvolněte páku nože E. Pravidelně kontrolujte a čistěte čelo tiskové hlavy D➊ POUZE s použitím bavlněného hadříku a alkoholu. Odstraňování závad Na displeji není obraz Zkontrolujte, jestli je stroj zapnutý. Vyměňte vybité baterie. Zkontrolujte střídavý adaptér. Stroj netiskne nebo tiskne nekvalitně Vyměňte vybité baterie. Zkontrolujte, jestli je správně nainstalovaná kazeta s páskou. Vyčistěte tiskovou hlavu. Vyměňte kazetu s páskou. Zaseklá páska Opatrně vyzvedněte kazetu s páskou. Odstraňte / uvolněte zaseklou pásku. NEŘEŽTE inkoustovou pásku - utáhněte ji otočením cívky B➎. Odřízněte přebytečnou pásku na štítky. Vra te kazetu s páskou na místo. Špatné řezání Pravidelně čistěte čepel nože. Žádná reakce na klávesu pro tisk!!!!!!!!!!!!!!! na displeji znamená zablokování tiskárny. Stisknutím libovolné klávesy se vra te k normálnímu displeji. Otevřete přihrádku s kazetou a uvolněte zablokování. Blikání na displeji znamená vybité baterie. Stisknutím libovolné klávesy se vra te k normálnímu displeji. Vyměňte baterie. Nejste úspěšní? Zavolejte horkou linku zákaznické služby DYMO ve své zemi - viz záruční list. S použitím nebo vyberte světlejší nebo tmavší tisk. Stisknutím potvr te nastavení. Po vypnutí a novém zapnutí stroje Labelpoint se nastavení kontrastu vrátí na střední úroveň. Poznámka: Tato funkce umožňuje nastavit kvalitu tisku za extrémních teplotních podmínek. 30

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

Vytvoření nového dokumentu

Vytvoření nového dokumentu 58 MODUL 3: Zpracování textu SYLABUS CORE 5.0 3.1.1.2 TIP: Další možností je na kartě Soubor přepnout do části Nový, označit šablonu Prázdný dokument a klepnout na tlačítko Vytvořit. POZNÁMKA: Výchozí

Více

Dakota 10 a 20 návod k obsluze

Dakota 10 a 20 návod k obsluze Dakota 10 a 20 návod k obsluze 2009 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 nebo (800) 800.1020 Fax (913)

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové.

Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. Řadu objektů v Illustratoru lze vytvářet tak, že nejprve vyjdeme ze základních tvarů a poté budeme tyto tvary upravovat a tvořit tvary nové. V této lekci si ukážeme, jak lze využít některé základní tvary

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE

UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL NÁVOD K OBSLUZE CAS CL-5000 Strana SYSTÉMOVÁ ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ VÁHA S VÝPOČTEM CENY A TISKEM řady M CL 5000 CL 5000P Dovozce do ČR: ZEMAN Váhy s.r.o. Vranovská 699/33, 6400 Brno

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele

Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Dell Venue Pro 11 5130 Příručka uživatele Regulační model: T06G Regulační typ: T06G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které pomáhají lepšímu využití počítače.

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4

AMAZON KINDLE 4 český návod. Special Offers & Sponzorované spořiče... 4 Spořič... 4 Hlavní obrazovka... 4 AMAZON KINDLE 4 český návod Manuál pro Kindle 4 1 Obsah Obsah Kapitola 1 - začínáme... 2 Ovládací prvky... 2 Nabíjení baterie... 3 Indikátory stavu... 3 Stav WiFi... 3 Stav baterie... 3 Indikátor aktivity...

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint

PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Prezentace, program MS PowerPoint PREZENTACE PROGRAM MS PowerPoint 2005 OBSAH CO JE TO PowerPoint...3 PREZENTACE...3 MO NOSTI PUBLIKOVÁNÍ PREZENTACÍ...3 K ÈEMU PREZENTACE

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS

NÁVOD K OBSLUZE. Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS NÁVOD K OBSLUZE Zkrácený český návod Kalkulačka pro vědecko-technické výpočty CASIO FX-115MS Obj. č.: 77 31 27 Obsah Strana 1. SUNDÁNÍ A NASAZENÍ KRYTU KALKULAČKY... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3.

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více