DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,"

Transkript

1 1 1 Úvod Dymo Labelpoint 300 umožňuje vytvářet širokou řadu kvalitních samolepicích štítků max. s 90 znaky. Labelpoint používá kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm v několika barvách štítků. Štítky se snadno odstraňují z pásky. Text můžete tisknout vodorovně nebo svisle v různých velikostech a stylech a může být na štítku zarovnaný doleva, doprava nebo na střed. Registrace záruky Vyplňte, prosím, záruční registrační kartu a vra te ji do sedmi dnů na adresu příslušné zákaznické služby. Podrobnosti najdete v záručním listu. Elektrické napájení BATERIE Stlačte západku a otevřete a sejměte víčko přihrádky na baterie - viz obr. A➊, strana 2. Vložte šest alkalických baterií o velikosti AA nebo dobíjitelných nikl-kadmiových baterií. Dodrujte vyznačenou polaritu A➋. Zavřete víčko. Pokud nebudete Labelpoint nějakou dobu používat, vyjměte baterie. STŘÍDAVÝ ADAPTÉR (na přání) Zapojte střídavý adaptér do zásuvky A➌. Vložením zástrčky adaptéru odpojíte napájení bateriemi. Než odpojíte napájecí zdroj od adaptéru, odpojte střídavý adaptér od přístroje Labelpoint, jinak se ztratí poslední nastavení paměti (viz též ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ). Výměna kazety Stiskněte západku a otevřete přístupová dvířka B➊. Přidržte, pak zvedněte kazetu B➋ přímo nahoru a ven. Přesvědčte se, že páska B➌ vede přes ústí kazety a že prochází mezi vodítky jako na obrázku. V případě potřeby utáhněte pásku otočením cívky B❹ ve směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, jestli je spínač kazety B❺ nastaven na příslušný typ kazety - viz strana A2. Při správném nastavení musí zářez v kazetě lícovat se spínačem. Vložte kazetu s páskou umístěnou jako na obrázku mezi tiskovou hlavu C➊ a unášecí kladku C➋. Pevně stiskněte C3, dokud kazeta nezapadne na své místo. Přesvědčte se, že je páska umístěna správně. Zavřete dvířka B➊ tak, aby zaklapla. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli, DYMO CZ co váš nový přístroj Labelpoint 300 umí. Dříve než prozkoumáte funkce přístroje LP300, postupujte podle následujících pokynů a vytvořte svůj první štítek: 1. Nainstalujte baterie nebo připojte střídavý adaptér (zastrčte do přístroje a do zásuvky na zdi). Viz Elektrické napájení. 2. Otevřete víčko přihrádky na kazetu a zkontrolujte, jestli je kazeta správně nainstalovaná - viz strana 2 a Výměna kazety. 3. Zavřete víčko a stisknutím tlačítka zapněte napájení. Na displeji se objeví toto: 4. S použitím klávesnice napište své úplné jméno. Každý znak, který zadáte, se objeví na displeji, např.: DYMO Blikající kurzor Chcete-li napsat písmeno VELKÝM PÍSMEM, stiskněte jednou tlačítko a potom požadované písmeno. Chcete-li psát VELKÝM PÍSMEM všechna další písmena, stiskněte tlačítko. CAPS Mezeru mezi jmény vytvoříte stisknutím mezerníku. Když uděláte chybu, vymažete ji stisknutím tlačítka DEL a pak můžete napsat správný znak. 5. Až skončíte, stiskněte tlačítko. Štítek se vytiskne a vyjede z otvoru v horní části stroje. Počkejte, až se mechanismus zastaví, a stisknutím páky nože E odřízněte štítek a vyjměte ze stroje. Nyní máte štítek s vysoce kvalitně vytištěným jménem. Nevyhazujte ho! Je-li stroj váš, proč si nepřilepit štítek na spodní stranu, abyste si ho poznali? Právě jste přišli na první z mnoha různých možností využití štítků DYMO. 25

2 Displej Indikátor řádků Vzorek Zarovnání Kurzíva Obrys Stínování Podtržení Rám Velikost Shift pozadí DEFGHIJKLMN Kopie Čárový kód Na displeji se zobrazují: Najednou max. 2 řádky po 15 znacích plus kurzor. Funkční indikátory - viz výše. Jestliže v posloupnosti funkcí stisknete nesprávnou klávesu, začne displej blikat. Funkční klávesy ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ Zapíná a vypíná napájení. Pokud 2 minuty nestisknete žádnou klávesu, stroj se vypne automaticky. Poslední vytvořený štítek bude uložen v paměti a při dalším zapnutí se zobrazí. Budou zachovány všechny uložené štítky a nastavení. Poznámka: Vyjmete-li baterie na víc než několik sekund, ztratí se všechny texty i nastavení. Při obnovení napájení se na displeji objeví blikající kurzor (bez textu) a nastaven bude text v plné výšce a standardní šířce s ostatními nastaveními vypnutými. VELKÁ PÍSMENA CAPS Stiskněte, chcete-li psát všechna další písmena VELKÝM PÍSMEM. Volbu potvrzuje indikátor CAPS na displeji. Dalším stisknutím zrušíte volbu a vrátíte se k malému písmu. KLÁVESA SHIFT Dvojí funkce - bu stiskněte a přidržte nebo stisknutím a uvolněním zůstaňte v přepnuté poloze. Stisknutím tlačítka se vrátíte do normálního stavu. S použitím tlačítka před stisknutím jakékoli klávesy s písmenem vytvoříte VELKÉ PÍSMENO. U kláves se dvěma významy vytvoříte stisknutím tlačítka znak nad klávesou. Stisknutím tlačítka při nastavení CAPS vytvoříte malé písmeno. VYMAZÁNÍ DEL Stisknutím vymažete znak nalevo od kurzoru nebo opustíte operace určité funkční klávesy. MAZÁNÍ TEXTU Velká písmena Big font CLEAR + DEL Zrcadlení Svislý text Stisknutím vymažete veškerý existující text a zrušíte všechna pevná nastavení délky, ale velikost textu a ostatní nastavení zůstanou beze změny. Používá se také ke zrušení operací určitých funkčních kláves. 26 KURZOROVÁ KLÁVESA Stisknutím nebo můžete přesouvat kurzor v textu, vždy o jeden znak. Stisknutím a přidržením prohledáváte text. Stisknutím + nebo přesunete kurzor na začátek nebo na konec textového řádku. Při použití s některými funkčními klávesami se a používají k výběru možností. Chcete-li do textu vložit znaky, umístěte s použitím a kurzor pod znak vpravo od pozice vkládání a pak napište požadované znaky. Stisknutím nebo přesunete kurzor na začátek předchozího nebo následujícího řádku (u štítků s několika řádky). Stisknutím + nebo přesunete kurzor na začátek nebo konec štítku. TISK Stisknutím vytiskněte štítek. S použitím páky nože E odřízněte štítek - viz strana 2. Pokud se na displeji objeví, je páska v nainstalované kazetě příliš úzká pro štítek, který chcete vytisknout. Vyměňte za kazetu se širším štítkem. UKÁZKA Umožňuje prohlédnout si štítek předtím, než ho vytisknete. Stisknutím + CAPS se na displeji zobrazí celý text. U štítků se 2 nebo více řádky se text zobrazí, jako by byl na jediném řádku. MEZERNÍK Stisknutím vložíte do textu mezeru. SYMBOLY + Stisknutím vyberete znak symbolu - viz SYMBOLY A SPECIÁLNÍ ZNAKY a tabulka symbolů a straně 2. VELIKOST TEXTU SIZE Na displeji se zobrazí aktuální volba velikosti tištěného textu: Výška Úzký Normální Široký malá střední velká Velká výška je k dispozici pouze pro 19 mm štítky. Střední výška je k dispozici pro všechny štítky kromě 6 mm. Malá výška je k dispozici pro všechny štítky. Stisknutím SIZE vyberte menu pro velikost: B

3 s vi S použitím vyberte symbol požadované velikosti a stisknutím potvr te svou volbu. Režim B (BIG FONT) vytváří dobře viditelné štítky s použitím celé výšky tisku. V režimu "B" budou všechna písmena tištěna jako velká (bez diakritických znamének). Chcete-li vytvořit štítek v režimu B, přesuňte s použitím nebo kurzor pod B a stiskněte (na displeji svítí BFONT). Když si vyberete režim B, nemáte k dispozici žádné další možnosti výběru. ZAROVNÁNÍ JUST Štítky se normálně tisknou s textem zarovnaným doleva. U štítků s několika řádky můžete stisknutím JUST zvolit zarovnání doleva, doprava nebo na střed, jak se zobrazí na displeji. Viz též DÉLKA ŠTÍTKU. SVISLÝ TEXT VERT Otáčí text o 90, takže se text na štítku vytiskne Tuto volbu potvrzuje indikátor VERT na displeji. Dalším stisknutím tuto volbu zrušíte a vrátíte se k normálnímu textu. Poznámka: Svislý text není k dispozici u štítků s několika řádky. TISK NA NĚKOLIK ŘÁDKŮ Stisknutím přeskočíte na začátek dalšího řádku na štítku s několika řádky, např.: Nápis Toto je štítek se dvěma řádky na displeji se vytiskne jako: Toto je štítek se a displej bude dvěma řádky indikovat 2 řádky: Štítky můžete vytvářet následujícím způsobem: 6 mm 1 řádek malého textu 9 mm Max. 2 řádky malého textu 9 mm 1 řádek středního textu 12 mm Max. 2 řádky malého textu 12 mm 1 řádek středního textu 19 mm Max. 4 řádky malého textu 19 mm Max. 2 řádky středního textu 19 mm 1 řádek velkého textu Indikátor řádků na displeji potvrzuje počet řádků na štítku s le 27 BOXES ZARÁMOVANÝ / PODTRŽENÝ TISK UL Pokud nevyberete žádnou funkci Box/Underline (Rám / Podtržení), zobrazí se jedním stisknutím BOXES UL následující menu: Podtržené - = DYMO Obdélníkový rám - = Tečkovaný rám - = Zaoblené rohy - = Krokodýlový rám - = Svitkový rám - = 3-D rám - = S použitím nebo přesuňte kurzor pod požadovanou možnost. Stisknutím vyberte tuto možnost (potvrzeno zobrazením indikátoru nebo ) nebo stisknutím DEL opus te toto menu. Když se zobrazí indikátor nebo, můžete stisknutím BOXES UL zrušit funkci Box/Underline (Rám / Podtržení). DÉLKA ŠTÍTKU LTH Délka se normálně počítá automaticky podle délky textu na štítku. Tato funkce zobrazuje poslední použitou pevnou délku štítku, např.: 40mm 10 1 Stisknutím DEL opustíte tuto funkci, aniž byste změnili délku. Nebo: S použitím nebo zvětšete (max mm) nebo zmenšete délku po krocích 1 mm. S použitím nebo můžete zvětšovat nebo zmenšovat délku po krocích 10 mm. Minimální pevná délka štítku je 45 mm. Stisknutím zafixujete délku pro všechny další štítky. Stisknutím LTH zrušíte zafixovanou délku a obnovíte automatické počítání délky štítků. Je-li pevná délka pro text příliš krátká, můžete stisknutím nebo + CAPS zobrazit na displeji, o kolik je štítek delší než pevná délka, např.: a štítek se nevytiskne. Bu zrušte zafixovanou délku (viz výše) nebo dvakrát stiskněte LTH a s použitím zvětšete délku. Štítek je nyní dost dlouhý a můžete ho vytisknout. NĚKOLIK KOPIÍ + STYLE Labelpoint může tisknout několik kopií, a to od 1 do 99. Chcete-li využít tuto možnost, stiskněte a STYLE. Na displeji se zobrazí se poslední nastavený počet kopií, např. # = 03. S použitím nebo podle potřeby zvětšete nebo zmenšete počet kopií a potvr te stisknutím *** (na displeji svítí indikátor ). Požadovaný počet kopií pak můžete vytisknout stisknutím.

4 Chcete-li zrušit existující nastavení počtu kopií, stiskněte + STYLE. Poznámka: Mezi každými dvěma štítky se vytiskne řada vodorovných teček, které usnadňují řezání. VZESTUPNÉ ČÍSLOVÁNÍ Štítky můžete tisknout po 1 nebo automaticky. Zadejte počáteční číslo jako číslo úplně vpravo na štítku. Stiskněte a. Displej se automaticky přesune na další číslo. Stisknutím a pokračujte v posloupnosti. Při tisku několika kopií je rovněž možné použít automatické vzestupné číslování. Zadejte počáteční číslo, např. ŠTÍTEK 1A. Stiskněte, pak STYLE a, dokud se nezobrazí požadovaný počet kopií, např. 10, nebo s použitím nebo přesuňte kurzor pod numerické znaky a napište požadované číslo. Potvr te stisknutím. Potom stiskněte a. Vytiskne se deset štítků - ŠTÍTEK 1A až ŠTÍTEK 10A. Pokud štítek při použití pevné délky překročí tuto zafixovanou délku, Labelpoint zastaví tisk. 1,2,3...n 1,2,3...n 1,2,3...n ČÁROVÉ KÓDY + JUSTIFY Čárové kódy můžete tisknout pouze na štítky o šířce 19 mm a mohou mít bu plnou výšku nebo být smíchány s textem na jednom nebo dvou řádcích. Chcete-li vytvořit čárový kód: Stiskněte + JUSTIFY. Na displeji se zobrazí předchozí zvolený typ čárového kódu. Stisknutím DEL zrušte a vra te se na aktuální štítek. Nebo: S použitím nebo procházejte jednotlivé čárové kódy, které jsou k dispozici: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE-39 a CODE-128. Stisknutím vyberte zobrazený typ čárového kódu. Na displeji se rozsvítí indikátor čárového kódu a na obou koncích prostoru vymezeného pro znaky čárového kódu se objeví symboly a. Zadejte znaky, které chcete převést na čárový kód, např Stisknutím se vrátíte na štítek. Pamatujte si, že indikátor čárového kódu se objeví na displeji vždy, když umístíte kurzor pod znaky čárového kódu. Chcete-li upravit čárový kód, stiskněte + JUSTIFY. Zobrazí se jen znaky čárového kódu a na displeji bude svítit indikátor čárového kódu. JUSTIFY Stisknutím nebo + se vrátíte na štítek. Na štítcích s jediným řádkem můžete čárový kód smíchat s textem malé, střední nebo velké výšky: Když přimícháte čárový kód do štítku na dvou řádcích, bude mít text vždy malou velikost. Když zadáte text a pak stisknete a + JUSTIFY, bude výsledkem text nad čárovým kódem: Když zadáte text po stisknutí na konci čárového kódu, dostanete text pod čárovým kódem: Text může být podtržený, např.: STYL STYLE DYMO LABELPOINT 123 DEF nebo Stisknutím zobrazíte menu pro styly. Z S použitím nebo vyberte kurzívu, obrysy, stínování nebo zrcadlený text a potom stisknutím potvr te. Na displeji se rozsvítí indikátor STYLE. Dalším stisknutím STYLE zrušíte a vrátíte se k normálnímu textu. ROZDĚLENÍ NA STRÁNKY + Štítek můžete rozdělit na stránky nebo bloky textu, z nichž každý bude mít své vlastní nastavení velikosti a stylu textu. Počet řádků, které můžete vytvořit na každé stránce závisí na šířce štítku. Stisknutím + vložte rozdělení na stránky. Stisknutím + CAPS můžete zobrazit štítek na displeji. Každý konec stránky je označen symbolem. SAVE ULOŽENÍ + SIZE Do paměti můžete uložit až 10 štítků. Chcete-li uložit aktuální štítek, stiskněte SAVE + SIZE. Na displeji se zobrazí pamě ová místa. Pokud nemáte uložené žádné štítky, zobrazí se na displeji: a kurzor se bude nacházet pod první pozicí. Pokud schránky obsahují štítky, jsou vyplněné, a kurzor se nachází pod posledním změněným štítkem, např.: Obsah štítku V tomto příkladu máte uloženy tři štítky. Kurzor se nachází pod štítkem, který byl změněn jako poslední, a na druhém řádku je zobrazen obsah tohoto štítku. Súžsknutím celý obsah štítku. + CAPS 123 DEF DYMO LABELPOINT můžete v případě potřeby zobrazit

5 S použitím nebo přesuňte kurzor pod prázdné pamě ové místo a stisknutím uložte svůj štítek do paměti a vra te se na štítek nebo stisknutím DEL opus te tuto funkci a vra te se na štítek. Chcete-li vymazat obsah pamě ového místa, použijte nebo k přesunutí kurzoru pod příslušné místo a stiskněte VYVOLÁNÍ RECALL + BOXES UL LP300 DYMO CLEAR +. DEL Stisknutím RECALL + BOXES UL zobrazíte pamě ová místa uložených štítků - jak je znázorněno v odstavci ULOŽENÍ výše. Chcete-li vyvolat uložený štítek, použijte nebo k přesunutí kurzoru pod každé zaplněné pamě ové místo, dokud nenajdete štítek, který potřebujete. Stisknutím + CAPS můžete v případě potřeby zobrazit celý obsah štítku. Stisknutím vyberte požadovaný štítek nebo stisknutím DEL opus te tuto funkci a vra te se na aktuální štítek. Chcete-li vymazat obsah pamě ového místa, použijte nebo k přesunutí kurzoru pod příslušné místo a stiskněte PATTERN + VERT CLEAR +. DEL VZOREK Vzorky nebo texty na pozadí nelze tisknout na 6 mm štítky nebo se zrcadlovým, svislým nebo BIG textem. Jestliže již používáte vzorek (na displeji svítí indikátor PATTERN PATTERN), můžete ho stisknutím + VERT zrušit. PATTERN Stisknutím + VERT zobrazíte menu pro vzorky: zrnění cihly zatržení tkanina tónování tartan text diamanty S použitím nebo přemístěte kurzor pod požadovaný vzorek. Stisknutím vyberte požadovaný vzorek (na displeji se rozsvítí indikátor PATTERN) nebo stisknutím DEL opus te tuto funkci a vra te se na aktuální štítek. Štítek uložený do jednoho z deseti pamě ových míst můžete použít jako text na pozadí jiného štítku. Např. již uložený štítek obsahující jméno DYMO můžete vytisknout na pozadí štítku s textem LP300. Pamatujte si, že text na pozadí se vždy tiskne ve fontu BIG (bez ohledu na velikost zvolenou pro původní štítek) a množství textu vytištěného na pozadí je určeno délkou štítku v popředí. Chcete-li tisknout text na pozadí, stiskněte A. Na displeji se zobrazí pamě ová místa s uloženými štítky: Obsah štítku S použitím nebo přesuňte kurzor na pamě ové místo s požadovaným štítkem. Stisknutím vyberte požadovaný štítek a pak znovu stiskněte. Tím se z tohoto štítku stane text na pozadí (na displeji se rozsvítí indikátor PATTERN). Potom se vra te na aktuální štítek, který bude textem v popředí. Stisknutím vytiskněte štítek. PAMĚŤ S POSLEDNÍM ŠTÍTKEM Přístroj při vypnutí ukládá text a nastavení posledního štítku. Při zapnutí se tato nastavení obnoví a zobrazí. Vyjmete-li baterie na delší dobu než několik sekund, může se stát, že tyto informace zmizí. ALIGN ZAROVNÁNÍ + LTH ALIGN Při použití štítku s pevnou délkou můžete stisknutím + LTH přepínat mezi zarovnáním obrazu doleva, na střed a doprava na štítku, jak je zobrazeno na displeji. C PŘEVODY EURO C nebo + C Přístroj Labelpoint můžete nastavit tak, aby přepočítával zvolenou měnu na Euro nebo naopak. Když aktivujete tuto funkci, prohledává se štítek zprava doleva, dokud není nalezena platná číslice. První výskyt čárky (,) nebo tečky (.) (zprava) je považován za desetinnou tečku. Např.: Při nastavení konverze mezi Euro a belgickými franky (viz C Nastavení Euro níže) se po stisknutí + C převede číslo na štítku na belgické franky a na konec štítku bude přidána hodnota v BF. Z textu Prodej 10.00/ se stane Prodej 10.00/BF Jestliže je původní číslo na konci štítku, bude nahrazeno hodnotou v BF: Z textu Prodej se stane Prodej BF Stisknutím C převedete číslo na štítku na Euro a hodnota v Euro bude přidána na konec štítku: Z textu Prodej 10.00/ se stane Prodej 10.00/e0.24 Jestliže je původní číslo na konci štítku, bude nahrazeno hodnotou v Euro: Z textu Prodej se stane Prodej e0.24 Pamatujte si, že se hodnoty zaokrouhlují na nejbližších sto jednotek. NASTAVENÍ EURO Chcete-li nastavit měnu pro konverzi na Euro: Stiskněte + a potom C. Na displeji se zobrazí předchozí zvolená měna a její směnný kurs vzhledem k Euro, např.: BEF BF40,3399 S použitím nebo můžete procházet mezi měnami, které jsou k dispozici: Belgie: BF 40,3399 Finsko: 5,94573 mk Francie: 6,55957 Fr Irsko: 0,

6 Itálie: L 1936,27 Lucembursko: LF 40,3399 Německo: DM 1,95583 Rakousko: 13,7603 ös Španělsko: 166,386 Pts e1 = _ Stisknutím potvr te svou volbu. C Až příště stisknete C nebo + C, provede se konverze mezi Euro a zvolenou měnou. Řádek, který obsahuje e1 = _ je uživatelsky definovatelný. Můžete zde zadat symbol měny a směnný kurs své měny (např. $US) vůči Euro. Pamatujte si, že u měn větších než Euro musíte zadat 0 před desetinnou tečku hodnoty. Symboly a speciální znaky MEZINÁRODNÍ ZNAKY Chcete-li přidat diakritiku a vytvořit tak mezinárodní znak, zadejte nejprve znak a hned potom diakritiku. Např. stiskněte E a pak /. Dostanete é. Chcete-li přidat diakritiku k existujícímu znaku, umístěte s použitím nebo kurzor vpravo od znaku, který chcete změnit, a stiskněte příslušné diakritické znaménko. SYMBOLS SYMBOLY + Stisknutím můžete zobrazit symboly a speciální znaky, z nichž některé nejsou dostupné přímo z klávesnice. Na displeji se objeví poslední použitý symbol, např. A1 a nad ním řádek se symboly. Každé písmeno vybírá řádek symbolů očíslovaných od 1 do 6, jak je vidět v tabulce na straně 2. Stisknutím DEL zrušte nebo Použijte klávesy s písmeny A až Z, dokud nenajdete řádek s požadovanými symboly. Potom můžete stisknutím klávesy 1 až 6 vybrat požadovaný symbol. Jinou možností je s použitím nebo procházet řádky A až Z a pak použít nebo k přemístění kurzoru pod požadovaný symbol. Stisknutím vložte symbol na štítek. SYMBOLS KONTRAST TISKU - můžete nastavit stisknutím + a pak. Zobrazí se symboly pro kontrast. Čištění Pravidelně čistěte čepel nože. Stiskněte a přidržte páku nože E. Tím odhalíte čepel nože D➊. Potom použijte bavlněný hadřík a alkohol a vyčistěte obě strany čepele. Uvolněte páku nože E. Pravidelně kontrolujte a čistěte čelo tiskové hlavy D➊ POUZE s použitím bavlněného hadříku a alkoholu. Odstraňování závad Na displeji není obraz Zkontrolujte, jestli je stroj zapnutý. Vyměňte vybité baterie. Zkontrolujte střídavý adaptér. Stroj netiskne nebo tiskne nekvalitně Vyměňte vybité baterie. Zkontrolujte, jestli je správně nainstalovaná kazeta s páskou. Vyčistěte tiskovou hlavu. Vyměňte kazetu s páskou. Zaseklá páska Opatrně vyzvedněte kazetu s páskou. Odstraňte / uvolněte zaseklou pásku. NEŘEŽTE inkoustovou pásku - utáhněte ji otočením cívky B➎. Odřízněte přebytečnou pásku na štítky. Vra te kazetu s páskou na místo. Špatné řezání Pravidelně čistěte čepel nože. Žádná reakce na klávesu pro tisk!!!!!!!!!!!!!!! na displeji znamená zablokování tiskárny. Stisknutím libovolné klávesy se vra te k normálnímu displeji. Otevřete přihrádku s kazetou a uvolněte zablokování. Blikání na displeji znamená vybité baterie. Stisknutím libovolné klávesy se vra te k normálnímu displeji. Vyměňte baterie. Nejste úspěšní? Zavolejte horkou linku zákaznické služby DYMO ve své zemi - viz záruční list. S použitím nebo vyberte světlejší nebo tmavší tisk. Stisknutím potvr te nastavení. Po vypnutí a novém zapnutí stroje Labelpoint se nastavení kontrastu vrátí na střední úroveň. Poznámka: Tato funkce umožňuje nastavit kvalitu tisku za extrémních teplotních podmínek. 30

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

O vaší nové tiskárně štítků. Uvedení do provozu. Připojení napájení. obrázek 2. Použití dobíjecího bloku baterií. Záruční registrace.

O vaší nové tiskárně štítků. Uvedení do provozu. Připojení napájení. obrázek 2. Použití dobíjecího bloku baterií. Záruční registrace. O vaší nové tiskárně štítků S vaší novou tiskárnou LabelPOINT 350 můžete vytvářet širokou škálu vysoce kvalitních samolepicích štítků. Své štítky můžete tisknout v celé řadě velikostí a stylů. Vaše tiskárna

Více

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Výstup štítků Nastavení Napájení Vložit Storno Uložení do paměti Vyvolání z paměti LCD displej Řezačka Tisk Formát OK Navigace Čísla Velká písmena Vymazat Mezerník Zpět Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Konektor

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 47 13

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 47 13 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 47 13 Jedná se kompaktní, přenosný potiskovací (popisovací) přístroj až s 2-řádkovým tiskem s jednoduše obsluhovatelnou klávesnicí (ABC). Tento etiketovací přístroj je vybaven

Více

Obsah Úvodní slovo k novému štítkovači...5 Začínáme...5 První použití štítkovače...8 Seznámení se štítkovačem...9 Formátování štítku...

Obsah Úvodní slovo k novému štítkovači...5 Začínáme...5 První použití štítkovače...8 Seznámení se štítkovačem...9 Formátování štítku... Obsah Úvodní slovo k novému štítkovači... 5 Registrování výrobku... 5 Začínáme... 5 Připojení zdroje... 5 Vložení dobíjecího bateriového bloku... 6 Dobití bateriového bloku... 6 Vložení kazety s páskou...

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Használati útmutató Uživatelský manuál Užívate ský manuál PL Strona 2 HUN Oldal 14 CZ Strana 28 SK Strana 38 www.dymo.com Sít ový konektor Výstup pásky LCD Displej Řezací páčka Vypínač

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Obrázek 1 Elektronický štítkovač LabelPOINT 250

Obrázek 1 Elektronický štítkovač LabelPOINT 250 Výstup štítku Řezač LCD displej Tlačítko napájení Tlačítko Styl/Jazyk Tlačítko Zarovnání/ Podtržení-Rámeček Tlačítko Pevná délka/font Tlačítko Pamět /Extra Numerická tlačítka Tlačítko Tisk Tlačítko Storno

Více

O vašem novém štítkovači. Začínáme. Vložení s páskou kazety. Připojení k napájení. Registrace záruky. Obrázek 3. Obrázek 2

O vašem novém štítkovači. Začínáme. Vložení s páskou kazety. Připojení k napájení. Registrace záruky. Obrázek 3. Obrázek 2 O vašem novém štítkovači S vaším novým štítkovačem LabelPOINT 150 můžete vytvářet širokou škálu vysoce kvalitních samolepicích štítků. Můžete si vybrat tisk štítků mnoha různých velikostí a stylů. Štítkovač

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce.

1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 2. lekce Čtení dokumentů 1. Otevřete dokument, který chcete číst. 2. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení dokumentů na položku Čtení na celé obrazovce. 3. Přecházení mezi stránkami v dokumentu:

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

Manual Safescan 155 & 165 series

Manual Safescan 155 & 165 series Manual Safescan 155 & 165 series ENGLISH DEUTSCH ČESKY MAGYAR БЪЛГАРСКИ POLSKI SLOVENČINA 1 Příručka Safescan série 155 a 165 Balení obsahuje: detektor falešných bankovek Safescan příručku výkonový adaptér

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

První kroky s aplikací ActivInspire

První kroky s aplikací ActivInspire První kroky s aplikací ActivInspire Výukový program 1 Otevření předváděcího sešitu 1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka. 2. Klikněte na položku Soubor. 3. Klikněte na položku Otevřít. 4. Vyhledejte umístění

Více

Průmyslová tiskárna štítků

Průmyslová tiskárna štítků Průmyslová tiskárna štítků 1 2 www.dymo.com 3 Část I : Příručka k tiskárně Úvod................................................................................... 7 Začínáme...............................................................................

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Obsah O Vašem novém štítkovači... 49 Uvedení do provozu... 49 První použití štítkovače...51 Obeznámení se štítkovačem...51

Obsah O Vašem novém štítkovači... 49 Uvedení do provozu... 49 První použití štítkovače...51 Obeznámení se štítkovačem...51 46 Obsah O Vašem novém štítkovači... 49 Registrování výrobku...49 Uvedení do provozu... 49 Připojení ke zdroji energie...49 Vkládání baterií...49 Připojení doplňkového síťového adaptéru...50 Vložení kazetové

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků

Místo úvodu. Čeho se vyvarovat. Mazání znaků Místo úvodu Proč používat program pro psaní a úpravy textu? Můžete v něm snadno nejenom psát, ale i opravovat libovolné části textu. Přitom ovládání programu vychází z práce v prostředí Windows (práce

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

Kancelářské a profesionální štítkovače

Kancelářské a profesionální štítkovače Kancelářské a profesionální štítkovače Obsah Profesionální štítkovače DYMO mohou zvýšit efektivitu ve vaší kanceláři. Označování a identifikace dokumentace, LabelManager 120P 4 Základní typ štítkovače

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 77 47 48 OBSAH 2 Strana: Úvod... 2 Preventivní opatření / péče... 2 Vložení / výměna baterií... 3 Vložení / výměna páskové kazety... 3 Čištění tiskové hlavy... 4 Příslušenství...

Více

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV6YA2H0

Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV6YA2H0 Příručka Začínáme ČESKY CEL-SV6YA2H0 Obsah balení Před použitím fotoaparátu zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. Pokud některá z položek chybí, kontaktujte prodejce fotoaparátu. Fotoaparát

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití Elektronický slovník Comet 52T Návod k použití Vložení baterií... 3 Výměna hlavních baterií... 3 Výměna záložní baterie... 3 Resetování elektronického slovníku... 3 Mapa tlačítek... 4 Jak používat elektronický

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

1. Pokyny pro uživatele

1. Pokyny pro uživatele 1. Pokyny pro uživatele Čtení identifikační karty Pro načtení identifikační karty je nutné kartu přiblížit k přední straně přístupového terminálu. Čtení je velmi rychlé, proběhne za zlomek vteřiny. Po

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Obsah O Vašem novém štítkovači Uvedení do provozu První použití štítkovače Obeznámení se štítkovačem... 47

Obsah O Vašem novém štítkovači Uvedení do provozu První použití štítkovače Obeznámení se štítkovačem... 47 42 Obsah O Vašem novém štítkovači... 45 Registrování výrobku...45 Uvedení do provozu... 45 Připojení ke zdroji energie...45 Vkládání baterií...45 Připojení doplňkového síťového adaptéru...46 Vložení kazetové

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

Manuál k tvorbě absolventské práce

Manuál k tvorbě absolventské práce Manuál k tvorbě absolventské práce VLOŽENÍ ČÍSLA STRÁNKY... 2 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO VKLÁDÁNÍ ČÍSEL STRÁNEK... 2 ŘÁDKOVÁNÍ 1,5... 3 OBRÁZKOVÝ NÁVOD PRO ŘÁDKOVÁNÍ... 3 ZAROVNÁNÍ TEXTU DO BLOKU... 4 OBRÁZKOVÝ

Více

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím.

Pozn.: Monostabilní relé přepíná pouze v případě, že je přístroj pod napětím. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ SPÍNACÍ HODINY S JEZDCI Čtěte pozorně všechny instrukce Elektronické časové spínače s programováním denním (Micro D) nebo týdenním (Micro W) k ovládání elektrických zařízení.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Uživatelský manuál BC

Uživatelský manuál BC BC Copyright 2015 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Rev. 3/23/15 Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE ESPAÑOL ČEŠTINA ESPAÑOL

PŘÍRUČKA UŽIVATELE ESPAÑOL ČEŠTINA ESPAÑOL ESPAÑOL ČEŠTINA ESPAÑOL PŘÍRUČKA UŽIVATELE Než zaènete se zaøízením P-touch pracovat, pøeètìte si tuto Pøíruèku uživatele. Pøíruèku uživatele uložte tak, abyste ji mìli po ruce, když do ní budete pozdìji

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

H110. Čeština. Příručka uživatele ZAČÍNÁME. Napájení a kazeta s páskou

H110. Čeština. Příručka uživatele ZAČÍNÁME. Napájení a kazeta s páskou 1 ZAČÍNÁME H110 Napájení a kazeta s páskou Příručka uživatele Čeština S novým přístrojem na štítky Brother P-touch můžete vytvářet spousty vlastních samolepicích štítků Tento přístroj používá pásky TZe

Více

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití

Automatická zavlažovací řídící jednotka. Pokyny pro instalaci a použití Automatická zavlažovací řídící jednotka Pokyny pro instalaci a použití J + J závlahové systémy, s.r.o., Senice 24, 290 01 Poděbrady, tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, mobil: 602 248 366, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz,

Více

Uživatelský manuál. Rhino 4200

Uživatelský manuál. Rhino 4200 Uživatelský manuál Rhino 4200 Copyright 2011 Sanford, LP Všechna práva vyhrazena Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

Uživatelský manuál. LabelManager 420P

Uživatelský manuál. LabelManager 420P Uživatelský manuál LabelManager 420P 17 18 19 20 21 22 16 1 15 2 14 13 3 4., - + 5 % Shift 6 12 7 8 11 10 9 1 Tisk 9 Písmena s diakritickým znaménkem 17 Klávesa Format (Formát) 2 Náhled 10 Mezerník 18

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR650 www.lg.com PŘÍSLUŠENSTVÍ Uvedený obrázek

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah O této tiskárně 5 Začínáme 5 Připojení napájení 5 Připojení síťového adaptéru 5 Vložení dobíjecího bateriového bloku 5 Dobíjení bateriového bloku 6 Vložení baterií 6 Vložení

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Paměťové moduly. Uživatelská příručka

Paměťové moduly. Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

6. Formátování: Formátování odstavce

6. Formátování: Formátování odstavce 6. Formátování: Formátování odstavce Obrázek 1: Formát / Odstavec Odstavec je text mezi dvěma znaky konce odstavce. Konec odstavce je skrytý znak a vkládáme jej během psaní při každém stisknutí klávesy

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER

TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER TEPLOTA A VLHKOST DATALOGGER Před uvedením tohoto přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento provozní manuál 1 Obsah Strana 1. Vlastnosti.... 3 2. Popis. 3 3. LED Význam Stavů.... 4 4. Provozní Pokyny....

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Obsah Úvodní slovo k novému štítkovači... 5 Začínáme...5 První použití štítkovače... 8 Seznámení se štítkovačem... 9 Formátování štítku...

Obsah Úvodní slovo k novému štítkovači... 5 Začínáme...5 První použití štítkovače... 8 Seznámení se štítkovačem... 9 Formátování štítku... Obsah Úvodní slovo k novému štítkovači... 5 Registrování výrobku... 5 Začínáme... 5 Připojení zdroje... 5 Vložení dobíjecího bateriového bloku... 6 Dobití bateriového bloku... 6 Vložení kazety s páskou...

Více