DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,"

Transkript

1 1 1 Úvod Dymo Labelpoint 300 umožňuje vytvářet širokou řadu kvalitních samolepicích štítků max. s 90 znaky. Labelpoint používá kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm v několika barvách štítků. Štítky se snadno odstraňují z pásky. Text můžete tisknout vodorovně nebo svisle v různých velikostech a stylech a může být na štítku zarovnaný doleva, doprava nebo na střed. Registrace záruky Vyplňte, prosím, záruční registrační kartu a vra te ji do sedmi dnů na adresu příslušné zákaznické služby. Podrobnosti najdete v záručním listu. Elektrické napájení BATERIE Stlačte západku a otevřete a sejměte víčko přihrádky na baterie - viz obr. A➊, strana 2. Vložte šest alkalických baterií o velikosti AA nebo dobíjitelných nikl-kadmiových baterií. Dodrujte vyznačenou polaritu A➋. Zavřete víčko. Pokud nebudete Labelpoint nějakou dobu používat, vyjměte baterie. STŘÍDAVÝ ADAPTÉR (na přání) Zapojte střídavý adaptér do zásuvky A➌. Vložením zástrčky adaptéru odpojíte napájení bateriemi. Než odpojíte napájecí zdroj od adaptéru, odpojte střídavý adaptér od přístroje Labelpoint, jinak se ztratí poslední nastavení paměti (viz též ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ). Výměna kazety Stiskněte západku a otevřete přístupová dvířka B➊. Přidržte, pak zvedněte kazetu B➋ přímo nahoru a ven. Přesvědčte se, že páska B➌ vede přes ústí kazety a že prochází mezi vodítky jako na obrázku. V případě potřeby utáhněte pásku otočením cívky B❹ ve směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, jestli je spínač kazety B❺ nastaven na příslušný typ kazety - viz strana A2. Při správném nastavení musí zářez v kazetě lícovat se spínačem. Vložte kazetu s páskou umístěnou jako na obrázku mezi tiskovou hlavu C➊ a unášecí kladku C➋. Pevně stiskněte C3, dokud kazeta nezapadne na své místo. Přesvědčte se, že je páska umístěna správně. Zavřete dvířka B➊ tak, aby zaklapla. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli, DYMO CZ co váš nový přístroj Labelpoint 300 umí. Dříve než prozkoumáte funkce přístroje LP300, postupujte podle následujících pokynů a vytvořte svůj první štítek: 1. Nainstalujte baterie nebo připojte střídavý adaptér (zastrčte do přístroje a do zásuvky na zdi). Viz Elektrické napájení. 2. Otevřete víčko přihrádky na kazetu a zkontrolujte, jestli je kazeta správně nainstalovaná - viz strana 2 a Výměna kazety. 3. Zavřete víčko a stisknutím tlačítka zapněte napájení. Na displeji se objeví toto: 4. S použitím klávesnice napište své úplné jméno. Každý znak, který zadáte, se objeví na displeji, např.: DYMO Blikající kurzor Chcete-li napsat písmeno VELKÝM PÍSMEM, stiskněte jednou tlačítko a potom požadované písmeno. Chcete-li psát VELKÝM PÍSMEM všechna další písmena, stiskněte tlačítko. CAPS Mezeru mezi jmény vytvoříte stisknutím mezerníku. Když uděláte chybu, vymažete ji stisknutím tlačítka DEL a pak můžete napsat správný znak. 5. Až skončíte, stiskněte tlačítko. Štítek se vytiskne a vyjede z otvoru v horní části stroje. Počkejte, až se mechanismus zastaví, a stisknutím páky nože E odřízněte štítek a vyjměte ze stroje. Nyní máte štítek s vysoce kvalitně vytištěným jménem. Nevyhazujte ho! Je-li stroj váš, proč si nepřilepit štítek na spodní stranu, abyste si ho poznali? Právě jste přišli na první z mnoha různých možností využití štítků DYMO. 25

2 Displej Indikátor řádků Vzorek Zarovnání Kurzíva Obrys Stínování Podtržení Rám Velikost Shift pozadí DEFGHIJKLMN Kopie Čárový kód Na displeji se zobrazují: Najednou max. 2 řádky po 15 znacích plus kurzor. Funkční indikátory - viz výše. Jestliže v posloupnosti funkcí stisknete nesprávnou klávesu, začne displej blikat. Funkční klávesy ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ Zapíná a vypíná napájení. Pokud 2 minuty nestisknete žádnou klávesu, stroj se vypne automaticky. Poslední vytvořený štítek bude uložen v paměti a při dalším zapnutí se zobrazí. Budou zachovány všechny uložené štítky a nastavení. Poznámka: Vyjmete-li baterie na víc než několik sekund, ztratí se všechny texty i nastavení. Při obnovení napájení se na displeji objeví blikající kurzor (bez textu) a nastaven bude text v plné výšce a standardní šířce s ostatními nastaveními vypnutými. VELKÁ PÍSMENA CAPS Stiskněte, chcete-li psát všechna další písmena VELKÝM PÍSMEM. Volbu potvrzuje indikátor CAPS na displeji. Dalším stisknutím zrušíte volbu a vrátíte se k malému písmu. KLÁVESA SHIFT Dvojí funkce - bu stiskněte a přidržte nebo stisknutím a uvolněním zůstaňte v přepnuté poloze. Stisknutím tlačítka se vrátíte do normálního stavu. S použitím tlačítka před stisknutím jakékoli klávesy s písmenem vytvoříte VELKÉ PÍSMENO. U kláves se dvěma významy vytvoříte stisknutím tlačítka znak nad klávesou. Stisknutím tlačítka při nastavení CAPS vytvoříte malé písmeno. VYMAZÁNÍ DEL Stisknutím vymažete znak nalevo od kurzoru nebo opustíte operace určité funkční klávesy. MAZÁNÍ TEXTU Velká písmena Big font CLEAR + DEL Zrcadlení Svislý text Stisknutím vymažete veškerý existující text a zrušíte všechna pevná nastavení délky, ale velikost textu a ostatní nastavení zůstanou beze změny. Používá se také ke zrušení operací určitých funkčních kláves. 26 KURZOROVÁ KLÁVESA Stisknutím nebo můžete přesouvat kurzor v textu, vždy o jeden znak. Stisknutím a přidržením prohledáváte text. Stisknutím + nebo přesunete kurzor na začátek nebo na konec textového řádku. Při použití s některými funkčními klávesami se a používají k výběru možností. Chcete-li do textu vložit znaky, umístěte s použitím a kurzor pod znak vpravo od pozice vkládání a pak napište požadované znaky. Stisknutím nebo přesunete kurzor na začátek předchozího nebo následujícího řádku (u štítků s několika řádky). Stisknutím + nebo přesunete kurzor na začátek nebo konec štítku. TISK Stisknutím vytiskněte štítek. S použitím páky nože E odřízněte štítek - viz strana 2. Pokud se na displeji objeví, je páska v nainstalované kazetě příliš úzká pro štítek, který chcete vytisknout. Vyměňte za kazetu se širším štítkem. UKÁZKA Umožňuje prohlédnout si štítek předtím, než ho vytisknete. Stisknutím + CAPS se na displeji zobrazí celý text. U štítků se 2 nebo více řádky se text zobrazí, jako by byl na jediném řádku. MEZERNÍK Stisknutím vložíte do textu mezeru. SYMBOLY + Stisknutím vyberete znak symbolu - viz SYMBOLY A SPECIÁLNÍ ZNAKY a tabulka symbolů a straně 2. VELIKOST TEXTU SIZE Na displeji se zobrazí aktuální volba velikosti tištěného textu: Výška Úzký Normální Široký malá střední velká Velká výška je k dispozici pouze pro 19 mm štítky. Střední výška je k dispozici pro všechny štítky kromě 6 mm. Malá výška je k dispozici pro všechny štítky. Stisknutím SIZE vyberte menu pro velikost: B

3 s vi S použitím vyberte symbol požadované velikosti a stisknutím potvr te svou volbu. Režim B (BIG FONT) vytváří dobře viditelné štítky s použitím celé výšky tisku. V režimu "B" budou všechna písmena tištěna jako velká (bez diakritických znamének). Chcete-li vytvořit štítek v režimu B, přesuňte s použitím nebo kurzor pod B a stiskněte (na displeji svítí BFONT). Když si vyberete režim B, nemáte k dispozici žádné další možnosti výběru. ZAROVNÁNÍ JUST Štítky se normálně tisknou s textem zarovnaným doleva. U štítků s několika řádky můžete stisknutím JUST zvolit zarovnání doleva, doprava nebo na střed, jak se zobrazí na displeji. Viz též DÉLKA ŠTÍTKU. SVISLÝ TEXT VERT Otáčí text o 90, takže se text na štítku vytiskne Tuto volbu potvrzuje indikátor VERT na displeji. Dalším stisknutím tuto volbu zrušíte a vrátíte se k normálnímu textu. Poznámka: Svislý text není k dispozici u štítků s několika řádky. TISK NA NĚKOLIK ŘÁDKŮ Stisknutím přeskočíte na začátek dalšího řádku na štítku s několika řádky, např.: Nápis Toto je štítek se dvěma řádky na displeji se vytiskne jako: Toto je štítek se a displej bude dvěma řádky indikovat 2 řádky: Štítky můžete vytvářet následujícím způsobem: 6 mm 1 řádek malého textu 9 mm Max. 2 řádky malého textu 9 mm 1 řádek středního textu 12 mm Max. 2 řádky malého textu 12 mm 1 řádek středního textu 19 mm Max. 4 řádky malého textu 19 mm Max. 2 řádky středního textu 19 mm 1 řádek velkého textu Indikátor řádků na displeji potvrzuje počet řádků na štítku s le 27 BOXES ZARÁMOVANÝ / PODTRŽENÝ TISK UL Pokud nevyberete žádnou funkci Box/Underline (Rám / Podtržení), zobrazí se jedním stisknutím BOXES UL následující menu: Podtržené - = DYMO Obdélníkový rám - = Tečkovaný rám - = Zaoblené rohy - = Krokodýlový rám - = Svitkový rám - = 3-D rám - = S použitím nebo přesuňte kurzor pod požadovanou možnost. Stisknutím vyberte tuto možnost (potvrzeno zobrazením indikátoru nebo ) nebo stisknutím DEL opus te toto menu. Když se zobrazí indikátor nebo, můžete stisknutím BOXES UL zrušit funkci Box/Underline (Rám / Podtržení). DÉLKA ŠTÍTKU LTH Délka se normálně počítá automaticky podle délky textu na štítku. Tato funkce zobrazuje poslední použitou pevnou délku štítku, např.: 40mm 10 1 Stisknutím DEL opustíte tuto funkci, aniž byste změnili délku. Nebo: S použitím nebo zvětšete (max mm) nebo zmenšete délku po krocích 1 mm. S použitím nebo můžete zvětšovat nebo zmenšovat délku po krocích 10 mm. Minimální pevná délka štítku je 45 mm. Stisknutím zafixujete délku pro všechny další štítky. Stisknutím LTH zrušíte zafixovanou délku a obnovíte automatické počítání délky štítků. Je-li pevná délka pro text příliš krátká, můžete stisknutím nebo + CAPS zobrazit na displeji, o kolik je štítek delší než pevná délka, např.: a štítek se nevytiskne. Bu zrušte zafixovanou délku (viz výše) nebo dvakrát stiskněte LTH a s použitím zvětšete délku. Štítek je nyní dost dlouhý a můžete ho vytisknout. NĚKOLIK KOPIÍ + STYLE Labelpoint může tisknout několik kopií, a to od 1 do 99. Chcete-li využít tuto možnost, stiskněte a STYLE. Na displeji se zobrazí se poslední nastavený počet kopií, např. # = 03. S použitím nebo podle potřeby zvětšete nebo zmenšete počet kopií a potvr te stisknutím *** (na displeji svítí indikátor ). Požadovaný počet kopií pak můžete vytisknout stisknutím.

4 Chcete-li zrušit existující nastavení počtu kopií, stiskněte + STYLE. Poznámka: Mezi každými dvěma štítky se vytiskne řada vodorovných teček, které usnadňují řezání. VZESTUPNÉ ČÍSLOVÁNÍ Štítky můžete tisknout po 1 nebo automaticky. Zadejte počáteční číslo jako číslo úplně vpravo na štítku. Stiskněte a. Displej se automaticky přesune na další číslo. Stisknutím a pokračujte v posloupnosti. Při tisku několika kopií je rovněž možné použít automatické vzestupné číslování. Zadejte počáteční číslo, např. ŠTÍTEK 1A. Stiskněte, pak STYLE a, dokud se nezobrazí požadovaný počet kopií, např. 10, nebo s použitím nebo přesuňte kurzor pod numerické znaky a napište požadované číslo. Potvr te stisknutím. Potom stiskněte a. Vytiskne se deset štítků - ŠTÍTEK 1A až ŠTÍTEK 10A. Pokud štítek při použití pevné délky překročí tuto zafixovanou délku, Labelpoint zastaví tisk. 1,2,3...n 1,2,3...n 1,2,3...n ČÁROVÉ KÓDY + JUSTIFY Čárové kódy můžete tisknout pouze na štítky o šířce 19 mm a mohou mít bu plnou výšku nebo být smíchány s textem na jednom nebo dvou řádcích. Chcete-li vytvořit čárový kód: Stiskněte + JUSTIFY. Na displeji se zobrazí předchozí zvolený typ čárového kódu. Stisknutím DEL zrušte a vra te se na aktuální štítek. Nebo: S použitím nebo procházejte jednotlivé čárové kódy, které jsou k dispozici: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE-39 a CODE-128. Stisknutím vyberte zobrazený typ čárového kódu. Na displeji se rozsvítí indikátor čárového kódu a na obou koncích prostoru vymezeného pro znaky čárového kódu se objeví symboly a. Zadejte znaky, které chcete převést na čárový kód, např Stisknutím se vrátíte na štítek. Pamatujte si, že indikátor čárového kódu se objeví na displeji vždy, když umístíte kurzor pod znaky čárového kódu. Chcete-li upravit čárový kód, stiskněte + JUSTIFY. Zobrazí se jen znaky čárového kódu a na displeji bude svítit indikátor čárového kódu. JUSTIFY Stisknutím nebo + se vrátíte na štítek. Na štítcích s jediným řádkem můžete čárový kód smíchat s textem malé, střední nebo velké výšky: Když přimícháte čárový kód do štítku na dvou řádcích, bude mít text vždy malou velikost. Když zadáte text a pak stisknete a + JUSTIFY, bude výsledkem text nad čárovým kódem: Když zadáte text po stisknutí na konci čárového kódu, dostanete text pod čárovým kódem: Text může být podtržený, např.: STYL STYLE DYMO LABELPOINT 123 DEF nebo Stisknutím zobrazíte menu pro styly. Z S použitím nebo vyberte kurzívu, obrysy, stínování nebo zrcadlený text a potom stisknutím potvr te. Na displeji se rozsvítí indikátor STYLE. Dalším stisknutím STYLE zrušíte a vrátíte se k normálnímu textu. ROZDĚLENÍ NA STRÁNKY + Štítek můžete rozdělit na stránky nebo bloky textu, z nichž každý bude mít své vlastní nastavení velikosti a stylu textu. Počet řádků, které můžete vytvořit na každé stránce závisí na šířce štítku. Stisknutím + vložte rozdělení na stránky. Stisknutím + CAPS můžete zobrazit štítek na displeji. Každý konec stránky je označen symbolem. SAVE ULOŽENÍ + SIZE Do paměti můžete uložit až 10 štítků. Chcete-li uložit aktuální štítek, stiskněte SAVE + SIZE. Na displeji se zobrazí pamě ová místa. Pokud nemáte uložené žádné štítky, zobrazí se na displeji: a kurzor se bude nacházet pod první pozicí. Pokud schránky obsahují štítky, jsou vyplněné, a kurzor se nachází pod posledním změněným štítkem, např.: Obsah štítku V tomto příkladu máte uloženy tři štítky. Kurzor se nachází pod štítkem, který byl změněn jako poslední, a na druhém řádku je zobrazen obsah tohoto štítku. Súžsknutím celý obsah štítku. + CAPS 123 DEF DYMO LABELPOINT můžete v případě potřeby zobrazit

5 S použitím nebo přesuňte kurzor pod prázdné pamě ové místo a stisknutím uložte svůj štítek do paměti a vra te se na štítek nebo stisknutím DEL opus te tuto funkci a vra te se na štítek. Chcete-li vymazat obsah pamě ového místa, použijte nebo k přesunutí kurzoru pod příslušné místo a stiskněte VYVOLÁNÍ RECALL + BOXES UL LP300 DYMO CLEAR +. DEL Stisknutím RECALL + BOXES UL zobrazíte pamě ová místa uložených štítků - jak je znázorněno v odstavci ULOŽENÍ výše. Chcete-li vyvolat uložený štítek, použijte nebo k přesunutí kurzoru pod každé zaplněné pamě ové místo, dokud nenajdete štítek, který potřebujete. Stisknutím + CAPS můžete v případě potřeby zobrazit celý obsah štítku. Stisknutím vyberte požadovaný štítek nebo stisknutím DEL opus te tuto funkci a vra te se na aktuální štítek. Chcete-li vymazat obsah pamě ového místa, použijte nebo k přesunutí kurzoru pod příslušné místo a stiskněte PATTERN + VERT CLEAR +. DEL VZOREK Vzorky nebo texty na pozadí nelze tisknout na 6 mm štítky nebo se zrcadlovým, svislým nebo BIG textem. Jestliže již používáte vzorek (na displeji svítí indikátor PATTERN PATTERN), můžete ho stisknutím + VERT zrušit. PATTERN Stisknutím + VERT zobrazíte menu pro vzorky: zrnění cihly zatržení tkanina tónování tartan text diamanty S použitím nebo přemístěte kurzor pod požadovaný vzorek. Stisknutím vyberte požadovaný vzorek (na displeji se rozsvítí indikátor PATTERN) nebo stisknutím DEL opus te tuto funkci a vra te se na aktuální štítek. Štítek uložený do jednoho z deseti pamě ových míst můžete použít jako text na pozadí jiného štítku. Např. již uložený štítek obsahující jméno DYMO můžete vytisknout na pozadí štítku s textem LP300. Pamatujte si, že text na pozadí se vždy tiskne ve fontu BIG (bez ohledu na velikost zvolenou pro původní štítek) a množství textu vytištěného na pozadí je určeno délkou štítku v popředí. Chcete-li tisknout text na pozadí, stiskněte A. Na displeji se zobrazí pamě ová místa s uloženými štítky: Obsah štítku S použitím nebo přesuňte kurzor na pamě ové místo s požadovaným štítkem. Stisknutím vyberte požadovaný štítek a pak znovu stiskněte. Tím se z tohoto štítku stane text na pozadí (na displeji se rozsvítí indikátor PATTERN). Potom se vra te na aktuální štítek, který bude textem v popředí. Stisknutím vytiskněte štítek. PAMĚŤ S POSLEDNÍM ŠTÍTKEM Přístroj při vypnutí ukládá text a nastavení posledního štítku. Při zapnutí se tato nastavení obnoví a zobrazí. Vyjmete-li baterie na delší dobu než několik sekund, může se stát, že tyto informace zmizí. ALIGN ZAROVNÁNÍ + LTH ALIGN Při použití štítku s pevnou délkou můžete stisknutím + LTH přepínat mezi zarovnáním obrazu doleva, na střed a doprava na štítku, jak je zobrazeno na displeji. C PŘEVODY EURO C nebo + C Přístroj Labelpoint můžete nastavit tak, aby přepočítával zvolenou měnu na Euro nebo naopak. Když aktivujete tuto funkci, prohledává se štítek zprava doleva, dokud není nalezena platná číslice. První výskyt čárky (,) nebo tečky (.) (zprava) je považován za desetinnou tečku. Např.: Při nastavení konverze mezi Euro a belgickými franky (viz C Nastavení Euro níže) se po stisknutí + C převede číslo na štítku na belgické franky a na konec štítku bude přidána hodnota v BF. Z textu Prodej 10.00/ se stane Prodej 10.00/BF Jestliže je původní číslo na konci štítku, bude nahrazeno hodnotou v BF: Z textu Prodej se stane Prodej BF Stisknutím C převedete číslo na štítku na Euro a hodnota v Euro bude přidána na konec štítku: Z textu Prodej 10.00/ se stane Prodej 10.00/e0.24 Jestliže je původní číslo na konci štítku, bude nahrazeno hodnotou v Euro: Z textu Prodej se stane Prodej e0.24 Pamatujte si, že se hodnoty zaokrouhlují na nejbližších sto jednotek. NASTAVENÍ EURO Chcete-li nastavit měnu pro konverzi na Euro: Stiskněte + a potom C. Na displeji se zobrazí předchozí zvolená měna a její směnný kurs vzhledem k Euro, např.: BEF BF40,3399 S použitím nebo můžete procházet mezi měnami, které jsou k dispozici: Belgie: BF 40,3399 Finsko: 5,94573 mk Francie: 6,55957 Fr Irsko: 0,

6 Itálie: L 1936,27 Lucembursko: LF 40,3399 Německo: DM 1,95583 Rakousko: 13,7603 ös Španělsko: 166,386 Pts e1 = _ Stisknutím potvr te svou volbu. C Až příště stisknete C nebo + C, provede se konverze mezi Euro a zvolenou měnou. Řádek, který obsahuje e1 = _ je uživatelsky definovatelný. Můžete zde zadat symbol měny a směnný kurs své měny (např. $US) vůči Euro. Pamatujte si, že u měn větších než Euro musíte zadat 0 před desetinnou tečku hodnoty. Symboly a speciální znaky MEZINÁRODNÍ ZNAKY Chcete-li přidat diakritiku a vytvořit tak mezinárodní znak, zadejte nejprve znak a hned potom diakritiku. Např. stiskněte E a pak /. Dostanete é. Chcete-li přidat diakritiku k existujícímu znaku, umístěte s použitím nebo kurzor vpravo od znaku, který chcete změnit, a stiskněte příslušné diakritické znaménko. SYMBOLS SYMBOLY + Stisknutím můžete zobrazit symboly a speciální znaky, z nichž některé nejsou dostupné přímo z klávesnice. Na displeji se objeví poslední použitý symbol, např. A1 a nad ním řádek se symboly. Každé písmeno vybírá řádek symbolů očíslovaných od 1 do 6, jak je vidět v tabulce na straně 2. Stisknutím DEL zrušte nebo Použijte klávesy s písmeny A až Z, dokud nenajdete řádek s požadovanými symboly. Potom můžete stisknutím klávesy 1 až 6 vybrat požadovaný symbol. Jinou možností je s použitím nebo procházet řádky A až Z a pak použít nebo k přemístění kurzoru pod požadovaný symbol. Stisknutím vložte symbol na štítek. SYMBOLS KONTRAST TISKU - můžete nastavit stisknutím + a pak. Zobrazí se symboly pro kontrast. Čištění Pravidelně čistěte čepel nože. Stiskněte a přidržte páku nože E. Tím odhalíte čepel nože D➊. Potom použijte bavlněný hadřík a alkohol a vyčistěte obě strany čepele. Uvolněte páku nože E. Pravidelně kontrolujte a čistěte čelo tiskové hlavy D➊ POUZE s použitím bavlněného hadříku a alkoholu. Odstraňování závad Na displeji není obraz Zkontrolujte, jestli je stroj zapnutý. Vyměňte vybité baterie. Zkontrolujte střídavý adaptér. Stroj netiskne nebo tiskne nekvalitně Vyměňte vybité baterie. Zkontrolujte, jestli je správně nainstalovaná kazeta s páskou. Vyčistěte tiskovou hlavu. Vyměňte kazetu s páskou. Zaseklá páska Opatrně vyzvedněte kazetu s páskou. Odstraňte / uvolněte zaseklou pásku. NEŘEŽTE inkoustovou pásku - utáhněte ji otočením cívky B➎. Odřízněte přebytečnou pásku na štítky. Vra te kazetu s páskou na místo. Špatné řezání Pravidelně čistěte čepel nože. Žádná reakce na klávesu pro tisk!!!!!!!!!!!!!!! na displeji znamená zablokování tiskárny. Stisknutím libovolné klávesy se vra te k normálnímu displeji. Otevřete přihrádku s kazetou a uvolněte zablokování. Blikání na displeji znamená vybité baterie. Stisknutím libovolné klávesy se vra te k normálnímu displeji. Vyměňte baterie. Nejste úspěšní? Zavolejte horkou linku zákaznické služby DYMO ve své zemi - viz záruční list. S použitím nebo vyberte světlejší nebo tmavší tisk. Stisknutím potvr te nastavení. Po vypnutí a novém zapnutí stroje Labelpoint se nastavení kontrastu vrátí na střední úroveň. Poznámka: Tato funkce umožňuje nastavit kvalitu tisku za extrémních teplotních podmínek. 30

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah O této tiskárně 5 Začínáme 5 Připojení napájení 5 Připojení síťového adaptéru 5 Vložení dobíjecího bateriového bloku 5 Dobíjení bateriového bloku 6 Vložení baterií 6 Vložení

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte.

Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Veškeré formátovací úpravy buněk vždy platí pouze pro buňky, které si označíte. Přesun kurzoru Šipky:,,, o jeden znak, řádek, buňku daným směrem Ctrl + / na konec / začátek řádku buněk Ctrl + / na konec

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Microsoft Word - Úvod

Microsoft Word - Úvod Microsoft Word - Úvod Vzhled Microsoft Word je aplikace typu MDI (Multiple Document Interface), tzn. v hlavním okně aplikace (v pracovní oblasti tohoto okna) se otvírají další podřízená okna s jednotlivými

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze

Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530. Návod k obsluze Bezkontaktní teploměry pyrometry AX-7530 Návod k obsluze Obsah 1. ÚVOD... 3 2. FUNKCE... 3 3. POUŽITÍ... 3 4. BEZPEČNOST... 3 5. VZDÁLENOST A MĚŘENÁ PLOCHA... 4 6. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 7. POPIS ČELNÍHO

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm

DigiLevel Pro 30/60/120 Laser 650 nm DE GB NL DK FR ES IT PL FI 04 PT 08 SE 12 NO 16 TR 20 RU 24 Laser 650 nm UA CZ 28 32 EE 300 LV 610 LT 1220 RO BG GR 02 Pointlaser ON / OFF Pointlaser 650 nm 30 mm 03 Digitální elektronická vodováha s displejem

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Google Apps. weby 1. verze 2012

Google Apps. weby 1. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Zahájení práce... Nastavení webu... Úprava stránky... Popis prostředí... Rozložení stránky... Nadpis stránky... Úprava textu... Vložení odkazu... 8 Vložení

Více

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010

Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Klávesové zkratky v aplikaci Excel 2010 Tento článek popisuje, co jsou klávesové zkratky a jak je lze používat pro přístup k pásu karet. Obsahuje také seznam klávesových zkratek v kombinaci s klávesou

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam.

1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 10.6.7 POSTUP TVORBY KOMBINOVANÉHO SEZNAMU 1. Umístěte kurzor do sloupce Datový typ na řádek s polem, ve kterém vytvořit chcete seznam. 2. V rozbalovací nabídce se seznamem datových typů vyberte volbu

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu.

Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Zapnutí Zmáčkněte jakékoli tlačítko. Vypnutí Gymboss se sám vypne po 5 minutách nečinnosti (nesmí být spuštěn odpočet), nebo ho můžete vypnout v menu. Rozložení tlačítek Baterie:. Když se baterie příliš

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Česká verze 160 www.logitech.com/support/type-s

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka

SMART Ink. Operační systémy Windows. Uživatelská příručka SMART Ink Operační systémy Windows Uživatelská příručka Reistrace produktu Jestliže si zareistrujete produkt SMART, budeme vás upozorňovat na nové funkce a uprade softwaru. Zareistrujte se online na adrese

Více