DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DYMO. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli,"

Transkript

1 1 1 Úvod Dymo Labelpoint 300 umožňuje vytvářet širokou řadu kvalitních samolepicích štítků max. s 90 znaky. Labelpoint používá kazety s páskou o šířce 6 mm, 9 mm, 12 mm nebo 19 mm v několika barvách štítků. Štítky se snadno odstraňují z pásky. Text můžete tisknout vodorovně nebo svisle v různých velikostech a stylech a může být na štítku zarovnaný doleva, doprava nebo na střed. Registrace záruky Vyplňte, prosím, záruční registrační kartu a vra te ji do sedmi dnů na adresu příslušné zákaznické služby. Podrobnosti najdete v záručním listu. Elektrické napájení BATERIE Stlačte západku a otevřete a sejměte víčko přihrádky na baterie - viz obr. A➊, strana 2. Vložte šest alkalických baterií o velikosti AA nebo dobíjitelných nikl-kadmiových baterií. Dodrujte vyznačenou polaritu A➋. Zavřete víčko. Pokud nebudete Labelpoint nějakou dobu používat, vyjměte baterie. STŘÍDAVÝ ADAPTÉR (na přání) Zapojte střídavý adaptér do zásuvky A➌. Vložením zástrčky adaptéru odpojíte napájení bateriemi. Než odpojíte napájecí zdroj od adaptéru, odpojte střídavý adaptér od přístroje Labelpoint, jinak se ztratí poslední nastavení paměti (viz též ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ). Výměna kazety Stiskněte západku a otevřete přístupová dvířka B➊. Přidržte, pak zvedněte kazetu B➋ přímo nahoru a ven. Přesvědčte se, že páska B➌ vede přes ústí kazety a že prochází mezi vodítky jako na obrázku. V případě potřeby utáhněte pásku otočením cívky B❹ ve směru hodinových ručiček. Zkontrolujte, jestli je spínač kazety B❺ nastaven na příslušný typ kazety - viz strana A2. Při správném nastavení musí zářez v kazetě lícovat se spínačem. Vložte kazetu s páskou umístěnou jako na obrázku mezi tiskovou hlavu C➊ a unášecí kladku C➋. Pevně stiskněte C3, dokud kazeta nezapadne na své místo. Přesvědčte se, že je páska umístěna správně. Zavřete dvířka B➊ tak, aby zaklapla. Vytvoření prvního štítku Bezpochyby jste nedočkaví, abyste se dozvěděli, DYMO CZ co váš nový přístroj Labelpoint 300 umí. Dříve než prozkoumáte funkce přístroje LP300, postupujte podle následujících pokynů a vytvořte svůj první štítek: 1. Nainstalujte baterie nebo připojte střídavý adaptér (zastrčte do přístroje a do zásuvky na zdi). Viz Elektrické napájení. 2. Otevřete víčko přihrádky na kazetu a zkontrolujte, jestli je kazeta správně nainstalovaná - viz strana 2 a Výměna kazety. 3. Zavřete víčko a stisknutím tlačítka zapněte napájení. Na displeji se objeví toto: 4. S použitím klávesnice napište své úplné jméno. Každý znak, který zadáte, se objeví na displeji, např.: DYMO Blikající kurzor Chcete-li napsat písmeno VELKÝM PÍSMEM, stiskněte jednou tlačítko a potom požadované písmeno. Chcete-li psát VELKÝM PÍSMEM všechna další písmena, stiskněte tlačítko. CAPS Mezeru mezi jmény vytvoříte stisknutím mezerníku. Když uděláte chybu, vymažete ji stisknutím tlačítka DEL a pak můžete napsat správný znak. 5. Až skončíte, stiskněte tlačítko. Štítek se vytiskne a vyjede z otvoru v horní části stroje. Počkejte, až se mechanismus zastaví, a stisknutím páky nože E odřízněte štítek a vyjměte ze stroje. Nyní máte štítek s vysoce kvalitně vytištěným jménem. Nevyhazujte ho! Je-li stroj váš, proč si nepřilepit štítek na spodní stranu, abyste si ho poznali? Právě jste přišli na první z mnoha různých možností využití štítků DYMO. 25

2 Displej Indikátor řádků Vzorek Zarovnání Kurzíva Obrys Stínování Podtržení Rám Velikost Shift pozadí DEFGHIJKLMN Kopie Čárový kód Na displeji se zobrazují: Najednou max. 2 řádky po 15 znacích plus kurzor. Funkční indikátory - viz výše. Jestliže v posloupnosti funkcí stisknete nesprávnou klávesu, začne displej blikat. Funkční klávesy ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ Zapíná a vypíná napájení. Pokud 2 minuty nestisknete žádnou klávesu, stroj se vypne automaticky. Poslední vytvořený štítek bude uložen v paměti a při dalším zapnutí se zobrazí. Budou zachovány všechny uložené štítky a nastavení. Poznámka: Vyjmete-li baterie na víc než několik sekund, ztratí se všechny texty i nastavení. Při obnovení napájení se na displeji objeví blikající kurzor (bez textu) a nastaven bude text v plné výšce a standardní šířce s ostatními nastaveními vypnutými. VELKÁ PÍSMENA CAPS Stiskněte, chcete-li psát všechna další písmena VELKÝM PÍSMEM. Volbu potvrzuje indikátor CAPS na displeji. Dalším stisknutím zrušíte volbu a vrátíte se k malému písmu. KLÁVESA SHIFT Dvojí funkce - bu stiskněte a přidržte nebo stisknutím a uvolněním zůstaňte v přepnuté poloze. Stisknutím tlačítka se vrátíte do normálního stavu. S použitím tlačítka před stisknutím jakékoli klávesy s písmenem vytvoříte VELKÉ PÍSMENO. U kláves se dvěma významy vytvoříte stisknutím tlačítka znak nad klávesou. Stisknutím tlačítka při nastavení CAPS vytvoříte malé písmeno. VYMAZÁNÍ DEL Stisknutím vymažete znak nalevo od kurzoru nebo opustíte operace určité funkční klávesy. MAZÁNÍ TEXTU Velká písmena Big font CLEAR + DEL Zrcadlení Svislý text Stisknutím vymažete veškerý existující text a zrušíte všechna pevná nastavení délky, ale velikost textu a ostatní nastavení zůstanou beze změny. Používá se také ke zrušení operací určitých funkčních kláves. 26 KURZOROVÁ KLÁVESA Stisknutím nebo můžete přesouvat kurzor v textu, vždy o jeden znak. Stisknutím a přidržením prohledáváte text. Stisknutím + nebo přesunete kurzor na začátek nebo na konec textového řádku. Při použití s některými funkčními klávesami se a používají k výběru možností. Chcete-li do textu vložit znaky, umístěte s použitím a kurzor pod znak vpravo od pozice vkládání a pak napište požadované znaky. Stisknutím nebo přesunete kurzor na začátek předchozího nebo následujícího řádku (u štítků s několika řádky). Stisknutím + nebo přesunete kurzor na začátek nebo konec štítku. TISK Stisknutím vytiskněte štítek. S použitím páky nože E odřízněte štítek - viz strana 2. Pokud se na displeji objeví, je páska v nainstalované kazetě příliš úzká pro štítek, který chcete vytisknout. Vyměňte za kazetu se širším štítkem. UKÁZKA Umožňuje prohlédnout si štítek předtím, než ho vytisknete. Stisknutím + CAPS se na displeji zobrazí celý text. U štítků se 2 nebo více řádky se text zobrazí, jako by byl na jediném řádku. MEZERNÍK Stisknutím vložíte do textu mezeru. SYMBOLY + Stisknutím vyberete znak symbolu - viz SYMBOLY A SPECIÁLNÍ ZNAKY a tabulka symbolů a straně 2. VELIKOST TEXTU SIZE Na displeji se zobrazí aktuální volba velikosti tištěného textu: Výška Úzký Normální Široký malá střední velká Velká výška je k dispozici pouze pro 19 mm štítky. Střední výška je k dispozici pro všechny štítky kromě 6 mm. Malá výška je k dispozici pro všechny štítky. Stisknutím SIZE vyberte menu pro velikost: B

3 s vi S použitím vyberte symbol požadované velikosti a stisknutím potvr te svou volbu. Režim B (BIG FONT) vytváří dobře viditelné štítky s použitím celé výšky tisku. V režimu "B" budou všechna písmena tištěna jako velká (bez diakritických znamének). Chcete-li vytvořit štítek v režimu B, přesuňte s použitím nebo kurzor pod B a stiskněte (na displeji svítí BFONT). Když si vyberete režim B, nemáte k dispozici žádné další možnosti výběru. ZAROVNÁNÍ JUST Štítky se normálně tisknou s textem zarovnaným doleva. U štítků s několika řádky můžete stisknutím JUST zvolit zarovnání doleva, doprava nebo na střed, jak se zobrazí na displeji. Viz též DÉLKA ŠTÍTKU. SVISLÝ TEXT VERT Otáčí text o 90, takže se text na štítku vytiskne Tuto volbu potvrzuje indikátor VERT na displeji. Dalším stisknutím tuto volbu zrušíte a vrátíte se k normálnímu textu. Poznámka: Svislý text není k dispozici u štítků s několika řádky. TISK NA NĚKOLIK ŘÁDKŮ Stisknutím přeskočíte na začátek dalšího řádku na štítku s několika řádky, např.: Nápis Toto je štítek se dvěma řádky na displeji se vytiskne jako: Toto je štítek se a displej bude dvěma řádky indikovat 2 řádky: Štítky můžete vytvářet následujícím způsobem: 6 mm 1 řádek malého textu 9 mm Max. 2 řádky malého textu 9 mm 1 řádek středního textu 12 mm Max. 2 řádky malého textu 12 mm 1 řádek středního textu 19 mm Max. 4 řádky malého textu 19 mm Max. 2 řádky středního textu 19 mm 1 řádek velkého textu Indikátor řádků na displeji potvrzuje počet řádků na štítku s le 27 BOXES ZARÁMOVANÝ / PODTRŽENÝ TISK UL Pokud nevyberete žádnou funkci Box/Underline (Rám / Podtržení), zobrazí se jedním stisknutím BOXES UL následující menu: Podtržené - = DYMO Obdélníkový rám - = Tečkovaný rám - = Zaoblené rohy - = Krokodýlový rám - = Svitkový rám - = 3-D rám - = S použitím nebo přesuňte kurzor pod požadovanou možnost. Stisknutím vyberte tuto možnost (potvrzeno zobrazením indikátoru nebo ) nebo stisknutím DEL opus te toto menu. Když se zobrazí indikátor nebo, můžete stisknutím BOXES UL zrušit funkci Box/Underline (Rám / Podtržení). DÉLKA ŠTÍTKU LTH Délka se normálně počítá automaticky podle délky textu na štítku. Tato funkce zobrazuje poslední použitou pevnou délku štítku, např.: 40mm 10 1 Stisknutím DEL opustíte tuto funkci, aniž byste změnili délku. Nebo: S použitím nebo zvětšete (max mm) nebo zmenšete délku po krocích 1 mm. S použitím nebo můžete zvětšovat nebo zmenšovat délku po krocích 10 mm. Minimální pevná délka štítku je 45 mm. Stisknutím zafixujete délku pro všechny další štítky. Stisknutím LTH zrušíte zafixovanou délku a obnovíte automatické počítání délky štítků. Je-li pevná délka pro text příliš krátká, můžete stisknutím nebo + CAPS zobrazit na displeji, o kolik je štítek delší než pevná délka, např.: a štítek se nevytiskne. Bu zrušte zafixovanou délku (viz výše) nebo dvakrát stiskněte LTH a s použitím zvětšete délku. Štítek je nyní dost dlouhý a můžete ho vytisknout. NĚKOLIK KOPIÍ + STYLE Labelpoint může tisknout několik kopií, a to od 1 do 99. Chcete-li využít tuto možnost, stiskněte a STYLE. Na displeji se zobrazí se poslední nastavený počet kopií, např. # = 03. S použitím nebo podle potřeby zvětšete nebo zmenšete počet kopií a potvr te stisknutím *** (na displeji svítí indikátor ). Požadovaný počet kopií pak můžete vytisknout stisknutím.

4 Chcete-li zrušit existující nastavení počtu kopií, stiskněte + STYLE. Poznámka: Mezi každými dvěma štítky se vytiskne řada vodorovných teček, které usnadňují řezání. VZESTUPNÉ ČÍSLOVÁNÍ Štítky můžete tisknout po 1 nebo automaticky. Zadejte počáteční číslo jako číslo úplně vpravo na štítku. Stiskněte a. Displej se automaticky přesune na další číslo. Stisknutím a pokračujte v posloupnosti. Při tisku několika kopií je rovněž možné použít automatické vzestupné číslování. Zadejte počáteční číslo, např. ŠTÍTEK 1A. Stiskněte, pak STYLE a, dokud se nezobrazí požadovaný počet kopií, např. 10, nebo s použitím nebo přesuňte kurzor pod numerické znaky a napište požadované číslo. Potvr te stisknutím. Potom stiskněte a. Vytiskne se deset štítků - ŠTÍTEK 1A až ŠTÍTEK 10A. Pokud štítek při použití pevné délky překročí tuto zafixovanou délku, Labelpoint zastaví tisk. 1,2,3...n 1,2,3...n 1,2,3...n ČÁROVÉ KÓDY + JUSTIFY Čárové kódy můžete tisknout pouze na štítky o šířce 19 mm a mohou mít bu plnou výšku nebo být smíchány s textem na jednom nebo dvou řádcích. Chcete-li vytvořit čárový kód: Stiskněte + JUSTIFY. Na displeji se zobrazí předchozí zvolený typ čárového kódu. Stisknutím DEL zrušte a vra te se na aktuální štítek. Nebo: S použitím nebo procházejte jednotlivé čárové kódy, které jsou k dispozici: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE-39 a CODE-128. Stisknutím vyberte zobrazený typ čárového kódu. Na displeji se rozsvítí indikátor čárového kódu a na obou koncích prostoru vymezeného pro znaky čárového kódu se objeví symboly a. Zadejte znaky, které chcete převést na čárový kód, např Stisknutím se vrátíte na štítek. Pamatujte si, že indikátor čárového kódu se objeví na displeji vždy, když umístíte kurzor pod znaky čárového kódu. Chcete-li upravit čárový kód, stiskněte + JUSTIFY. Zobrazí se jen znaky čárového kódu a na displeji bude svítit indikátor čárového kódu. JUSTIFY Stisknutím nebo + se vrátíte na štítek. Na štítcích s jediným řádkem můžete čárový kód smíchat s textem malé, střední nebo velké výšky: Když přimícháte čárový kód do štítku na dvou řádcích, bude mít text vždy malou velikost. Když zadáte text a pak stisknete a + JUSTIFY, bude výsledkem text nad čárovým kódem: Když zadáte text po stisknutí na konci čárového kódu, dostanete text pod čárovým kódem: Text může být podtržený, např.: STYL STYLE DYMO LABELPOINT 123 DEF nebo Stisknutím zobrazíte menu pro styly. Z S použitím nebo vyberte kurzívu, obrysy, stínování nebo zrcadlený text a potom stisknutím potvr te. Na displeji se rozsvítí indikátor STYLE. Dalším stisknutím STYLE zrušíte a vrátíte se k normálnímu textu. ROZDĚLENÍ NA STRÁNKY + Štítek můžete rozdělit na stránky nebo bloky textu, z nichž každý bude mít své vlastní nastavení velikosti a stylu textu. Počet řádků, které můžete vytvořit na každé stránce závisí na šířce štítku. Stisknutím + vložte rozdělení na stránky. Stisknutím + CAPS můžete zobrazit štítek na displeji. Každý konec stránky je označen symbolem. SAVE ULOŽENÍ + SIZE Do paměti můžete uložit až 10 štítků. Chcete-li uložit aktuální štítek, stiskněte SAVE + SIZE. Na displeji se zobrazí pamě ová místa. Pokud nemáte uložené žádné štítky, zobrazí se na displeji: a kurzor se bude nacházet pod první pozicí. Pokud schránky obsahují štítky, jsou vyplněné, a kurzor se nachází pod posledním změněným štítkem, např.: Obsah štítku V tomto příkladu máte uloženy tři štítky. Kurzor se nachází pod štítkem, který byl změněn jako poslední, a na druhém řádku je zobrazen obsah tohoto štítku. Súžsknutím celý obsah štítku. + CAPS 123 DEF DYMO LABELPOINT můžete v případě potřeby zobrazit

5 S použitím nebo přesuňte kurzor pod prázdné pamě ové místo a stisknutím uložte svůj štítek do paměti a vra te se na štítek nebo stisknutím DEL opus te tuto funkci a vra te se na štítek. Chcete-li vymazat obsah pamě ového místa, použijte nebo k přesunutí kurzoru pod příslušné místo a stiskněte VYVOLÁNÍ RECALL + BOXES UL LP300 DYMO CLEAR +. DEL Stisknutím RECALL + BOXES UL zobrazíte pamě ová místa uložených štítků - jak je znázorněno v odstavci ULOŽENÍ výše. Chcete-li vyvolat uložený štítek, použijte nebo k přesunutí kurzoru pod každé zaplněné pamě ové místo, dokud nenajdete štítek, který potřebujete. Stisknutím + CAPS můžete v případě potřeby zobrazit celý obsah štítku. Stisknutím vyberte požadovaný štítek nebo stisknutím DEL opus te tuto funkci a vra te se na aktuální štítek. Chcete-li vymazat obsah pamě ového místa, použijte nebo k přesunutí kurzoru pod příslušné místo a stiskněte PATTERN + VERT CLEAR +. DEL VZOREK Vzorky nebo texty na pozadí nelze tisknout na 6 mm štítky nebo se zrcadlovým, svislým nebo BIG textem. Jestliže již používáte vzorek (na displeji svítí indikátor PATTERN PATTERN), můžete ho stisknutím + VERT zrušit. PATTERN Stisknutím + VERT zobrazíte menu pro vzorky: zrnění cihly zatržení tkanina tónování tartan text diamanty S použitím nebo přemístěte kurzor pod požadovaný vzorek. Stisknutím vyberte požadovaný vzorek (na displeji se rozsvítí indikátor PATTERN) nebo stisknutím DEL opus te tuto funkci a vra te se na aktuální štítek. Štítek uložený do jednoho z deseti pamě ových míst můžete použít jako text na pozadí jiného štítku. Např. již uložený štítek obsahující jméno DYMO můžete vytisknout na pozadí štítku s textem LP300. Pamatujte si, že text na pozadí se vždy tiskne ve fontu BIG (bez ohledu na velikost zvolenou pro původní štítek) a množství textu vytištěného na pozadí je určeno délkou štítku v popředí. Chcete-li tisknout text na pozadí, stiskněte A. Na displeji se zobrazí pamě ová místa s uloženými štítky: Obsah štítku S použitím nebo přesuňte kurzor na pamě ové místo s požadovaným štítkem. Stisknutím vyberte požadovaný štítek a pak znovu stiskněte. Tím se z tohoto štítku stane text na pozadí (na displeji se rozsvítí indikátor PATTERN). Potom se vra te na aktuální štítek, který bude textem v popředí. Stisknutím vytiskněte štítek. PAMĚŤ S POSLEDNÍM ŠTÍTKEM Přístroj při vypnutí ukládá text a nastavení posledního štítku. Při zapnutí se tato nastavení obnoví a zobrazí. Vyjmete-li baterie na delší dobu než několik sekund, může se stát, že tyto informace zmizí. ALIGN ZAROVNÁNÍ + LTH ALIGN Při použití štítku s pevnou délkou můžete stisknutím + LTH přepínat mezi zarovnáním obrazu doleva, na střed a doprava na štítku, jak je zobrazeno na displeji. C PŘEVODY EURO C nebo + C Přístroj Labelpoint můžete nastavit tak, aby přepočítával zvolenou měnu na Euro nebo naopak. Když aktivujete tuto funkci, prohledává se štítek zprava doleva, dokud není nalezena platná číslice. První výskyt čárky (,) nebo tečky (.) (zprava) je považován za desetinnou tečku. Např.: Při nastavení konverze mezi Euro a belgickými franky (viz C Nastavení Euro níže) se po stisknutí + C převede číslo na štítku na belgické franky a na konec štítku bude přidána hodnota v BF. Z textu Prodej 10.00/ se stane Prodej 10.00/BF Jestliže je původní číslo na konci štítku, bude nahrazeno hodnotou v BF: Z textu Prodej se stane Prodej BF Stisknutím C převedete číslo na štítku na Euro a hodnota v Euro bude přidána na konec štítku: Z textu Prodej 10.00/ se stane Prodej 10.00/e0.24 Jestliže je původní číslo na konci štítku, bude nahrazeno hodnotou v Euro: Z textu Prodej se stane Prodej e0.24 Pamatujte si, že se hodnoty zaokrouhlují na nejbližších sto jednotek. NASTAVENÍ EURO Chcete-li nastavit měnu pro konverzi na Euro: Stiskněte + a potom C. Na displeji se zobrazí předchozí zvolená měna a její směnný kurs vzhledem k Euro, např.: BEF BF40,3399 S použitím nebo můžete procházet mezi měnami, které jsou k dispozici: Belgie: BF 40,3399 Finsko: 5,94573 mk Francie: 6,55957 Fr Irsko: 0,

6 Itálie: L 1936,27 Lucembursko: LF 40,3399 Německo: DM 1,95583 Rakousko: 13,7603 ös Španělsko: 166,386 Pts e1 = _ Stisknutím potvr te svou volbu. C Až příště stisknete C nebo + C, provede se konverze mezi Euro a zvolenou měnou. Řádek, který obsahuje e1 = _ je uživatelsky definovatelný. Můžete zde zadat symbol měny a směnný kurs své měny (např. $US) vůči Euro. Pamatujte si, že u měn větších než Euro musíte zadat 0 před desetinnou tečku hodnoty. Symboly a speciální znaky MEZINÁRODNÍ ZNAKY Chcete-li přidat diakritiku a vytvořit tak mezinárodní znak, zadejte nejprve znak a hned potom diakritiku. Např. stiskněte E a pak /. Dostanete é. Chcete-li přidat diakritiku k existujícímu znaku, umístěte s použitím nebo kurzor vpravo od znaku, který chcete změnit, a stiskněte příslušné diakritické znaménko. SYMBOLS SYMBOLY + Stisknutím můžete zobrazit symboly a speciální znaky, z nichž některé nejsou dostupné přímo z klávesnice. Na displeji se objeví poslední použitý symbol, např. A1 a nad ním řádek se symboly. Každé písmeno vybírá řádek symbolů očíslovaných od 1 do 6, jak je vidět v tabulce na straně 2. Stisknutím DEL zrušte nebo Použijte klávesy s písmeny A až Z, dokud nenajdete řádek s požadovanými symboly. Potom můžete stisknutím klávesy 1 až 6 vybrat požadovaný symbol. Jinou možností je s použitím nebo procházet řádky A až Z a pak použít nebo k přemístění kurzoru pod požadovaný symbol. Stisknutím vložte symbol na štítek. SYMBOLS KONTRAST TISKU - můžete nastavit stisknutím + a pak. Zobrazí se symboly pro kontrast. Čištění Pravidelně čistěte čepel nože. Stiskněte a přidržte páku nože E. Tím odhalíte čepel nože D➊. Potom použijte bavlněný hadřík a alkohol a vyčistěte obě strany čepele. Uvolněte páku nože E. Pravidelně kontrolujte a čistěte čelo tiskové hlavy D➊ POUZE s použitím bavlněného hadříku a alkoholu. Odstraňování závad Na displeji není obraz Zkontrolujte, jestli je stroj zapnutý. Vyměňte vybité baterie. Zkontrolujte střídavý adaptér. Stroj netiskne nebo tiskne nekvalitně Vyměňte vybité baterie. Zkontrolujte, jestli je správně nainstalovaná kazeta s páskou. Vyčistěte tiskovou hlavu. Vyměňte kazetu s páskou. Zaseklá páska Opatrně vyzvedněte kazetu s páskou. Odstraňte / uvolněte zaseklou pásku. NEŘEŽTE inkoustovou pásku - utáhněte ji otočením cívky B➎. Odřízněte přebytečnou pásku na štítky. Vra te kazetu s páskou na místo. Špatné řezání Pravidelně čistěte čepel nože. Žádná reakce na klávesu pro tisk!!!!!!!!!!!!!!! na displeji znamená zablokování tiskárny. Stisknutím libovolné klávesy se vra te k normálnímu displeji. Otevřete přihrádku s kazetou a uvolněte zablokování. Blikání na displeji znamená vybité baterie. Stisknutím libovolné klávesy se vra te k normálnímu displeji. Vyměňte baterie. Nejste úspěšní? Zavolejte horkou linku zákaznické služby DYMO ve své zemi - viz záruční list. S použitím nebo vyberte světlejší nebo tmavší tisk. Stisknutím potvr te nastavení. Po vypnutí a novém zapnutí stroje Labelpoint se nastavení kontrastu vrátí na střední úroveň. Poznámka: Tato funkce umožňuje nastavit kvalitu tisku za extrémních teplotních podmínek. 30

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

O vaší nové tiskárně štítků. Uvedení do provozu. Připojení napájení. obrázek 2. Použití dobíjecího bloku baterií. Záruční registrace.

O vaší nové tiskárně štítků. Uvedení do provozu. Připojení napájení. obrázek 2. Použití dobíjecího bloku baterií. Záruční registrace. O vaší nové tiskárně štítků S vaší novou tiskárnou LabelPOINT 350 můžete vytvářet širokou škálu vysoce kvalitních samolepicích štítků. Své štítky můžete tisknout v celé řadě velikostí a stylů. Vaše tiskárna

Více

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè

Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Výstup štítků Nastavení Napájení Vložit Storno Uložení do paměti Vyvolání z paměti LCD displej Řezačka Tisk Formát OK Navigace Čísla Velká písmena Vymazat Mezerník Zpět Obràzek 1 LetraTag Štítkovaè Konektor

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 47 13

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 47 13 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 77 47 13 Jedná se kompaktní, přenosný potiskovací (popisovací) přístroj až s 2-řádkovým tiskem s jednoduše obsluhovatelnou klávesnicí (ABC). Tento etiketovací přístroj je vybaven

Více

Obsah Úvodní slovo k novému štítkovači...5 Začínáme...5 První použití štítkovače...8 Seznámení se štítkovačem...9 Formátování štítku...

Obsah Úvodní slovo k novému štítkovači...5 Začínáme...5 První použití štítkovače...8 Seznámení se štítkovačem...9 Formátování štítku... Obsah Úvodní slovo k novému štítkovači... 5 Registrování výrobku... 5 Začínáme... 5 Připojení zdroje... 5 Vložení dobíjecího bateriového bloku... 6 Dobití bateriového bloku... 6 Vložení kazety s páskou...

Více

Obrázek 1 Elektronický štítkovač LabelPOINT 250

Obrázek 1 Elektronický štítkovač LabelPOINT 250 Výstup štítku Řezač LCD displej Tlačítko napájení Tlačítko Styl/Jazyk Tlačítko Zarovnání/ Podtržení-Rámeček Tlačítko Pevná délka/font Tlačítko Pamět /Extra Numerická tlačítka Tlačítko Tisk Tlačítko Storno

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit. USB konektor Zdířka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.com Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Rámeček/Zarovnat Symboly Tlačítko zapnutí a vypnutí Řezač Nastavení Pamět Jazyk Náhled/Vložit

Více

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Használati útmutató Uživatelský manuál Užívate ský manuál PL Strona 2 HUN Oldal 14 CZ Strana 28 SK Strana 38 www.dymo.com Sít ový konektor Výstup pásky LCD Displej Řezací páčka Vypínač

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

O vašem novém štítkovači. Začínáme. Vložení s páskou kazety. Připojení k napájení. Registrace záruky. Obrázek 3. Obrázek 2

O vašem novém štítkovači. Začínáme. Vložení s páskou kazety. Připojení k napájení. Registrace záruky. Obrázek 3. Obrázek 2 O vašem novém štítkovači S vaším novým štítkovačem LabelPOINT 150 můžete vytvářet širokou škálu vysoce kvalitních samolepicích štítků. Můžete si vybrat tisk štítků mnoha různých velikostí a stylů. Štítkovač

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Úvod. Tlačítka. Typ baterie

Úvod. Tlačítka. Typ baterie Math Professor Úvod Kalkulačka je určena dětem jako pomůcka k výuce matematiky. Pomáhá trénovat mozek k rychlejším výpočtům, budovat logické myšlení a zdokonalovat paměť. Tlačítka Stiskněte pro vstup do

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

Kancelářské a profesionální štítkovače

Kancelářské a profesionální štítkovače Kancelářské a profesionální štítkovače Obsah Profesionální štítkovače DYMO mohou zvýšit efektivitu ve vaší kanceláři. Označování a identifikace dokumentace, LabelManager 120P 4 Základní typ štítkovače

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Manual Safescan 155 & 165 series

Manual Safescan 155 & 165 series Manual Safescan 155 & 165 series ENGLISH DEUTSCH ČESKY MAGYAR БЪЛГАРСКИ POLSKI SLOVENČINA 1 Příručka Safescan série 155 a 165 Balení obsahuje: detektor falešných bankovek Safescan příručku výkonový adaptér

Více

Obsah O Vašem novém štítkovači... 49 Uvedení do provozu... 49 První použití štítkovače...51 Obeznámení se štítkovačem...51

Obsah O Vašem novém štítkovači... 49 Uvedení do provozu... 49 První použití štítkovače...51 Obeznámení se štítkovačem...51 46 Obsah O Vašem novém štítkovači... 49 Registrování výrobku...49 Uvedení do provozu... 49 Připojení ke zdroji energie...49 Vkládání baterií...49 Připojení doplňkového síťového adaptéru...50 Vložení kazetové

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Průmyslová tiskárna štítků

Průmyslová tiskárna štítků Průmyslová tiskárna štítků 1 2 www.dymo.com 3 Část I : Příručka k tiskárně Úvod................................................................................... 7 Začínáme...............................................................................

Více

K 2 - Základy zpracování textu

K 2 - Základy zpracování textu Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz K 2 - Základy zpracování textu Mgr. Radek Maca Word I 1 slide ZÁKLADNÍ POJMY PRVKY

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití

TE-218 TG-218 TW-218. Electronic Publishers EURO INTERPRETER. Návod k použití 24 Electronic Publishers TE-218 TG-218 TW-218 EURO INTERPRETER Návod k použití 1 Licenční smlouva NEŽ ZAČNETE VÝROBEK POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TUTO LICENČNÍ SMLOUVU. POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ZNAMENÁ, ŽE JSTE AKCEPTOVALI

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP.

Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP. Uživatelská příručka. Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Jednostanicový ovladač TORO Řady TSSCWP TSSCWP Uživatelská příručka Děkujeme Vám, že jste si vybrali jednostanicový ovladač TSSCWP. Obsah Přehled součástek 3 Vložení baterie 3 Připojení ovladače k ventilu

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití

Elektronický slovník. Comet 52T. Návod k použití Elektronický slovník Comet 52T Návod k použití Vložení baterií... 3 Výměna hlavních baterií... 3 Výměna záložní baterie... 3 Resetování elektronického slovníku... 3 Mapa tlačítek... 4 Jak používat elektronický

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE ESPAÑOL ČEŠTINA ESPAÑOL

PŘÍRUČKA UŽIVATELE ESPAÑOL ČEŠTINA ESPAÑOL ESPAÑOL ČEŠTINA ESPAÑOL PŘÍRUČKA UŽIVATELE Než zaènete se zaøízením P-touch pracovat, pøeètìte si tuto Pøíruèku uživatele. Pøíruèku uživatele uložte tak, abyste ji mìli po ruce, když do ní budete pozdìji

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz

Prezentace. Prezentace. 5. InDesign vzory, znakové styly. Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012. www.isspolygr.cz 5. InDesign vzory, znakové styly www.isspolygr.cz Vytvořil: Tomáš Fabián vytvořeno 10. 11. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Uživatelský manuál. Rhino 4200

Uživatelský manuál. Rhino 4200 Uživatelský manuál Rhino 4200 Copyright 2011 Sanford, LP Všechna práva vyhrazena Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě nebo žádným způsobem a ani

Více

Autonomní přístupový sytém IBA-7612

Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Autonomní přístupový sytém IBA-7612 Přístupový systém s digitální klávesnící. Technické specifikace: Napájecí napětí: DC12V Pracovní proud: max. 130 ma Klidový proud: 40 ma Relé na zámek: max 5A Auxiliary

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér

ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér ADAPTÉR ROZHRANÍ PŘEHRÁVAČE D. KS-PD500 Než začnete používat tento adaptér Poslední aktualizace: 1. března 006 1 Podporované přijímače JVC Tento adaptér podporuje následující přijímače JVC* 1 : Přijímače

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah O této tiskárně 5 Začínáme 5 Připojení napájení 5 Připojení síťového adaptéru 5 Vložení dobíjecího bateriového bloku 5 Dobíjení bateriového bloku 6 Vložení baterií 6 Vložení

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Ráme ek/zarovnat Symboly Tla ítko zapnutí a vypnutí. Symbols Insert. Clear 1 & SPACE. Shift.

Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Ráme ek/zarovnat Symboly Tla ítko zapnutí a vypnutí. Symbols Insert. Clear 1 & SPACE. Shift. USB konektor Zdí ka pro napájení LCD displej Výstup pásky www.dymo.c om Typ/velikost písma Písmo/Pevná délka Ráme ek/zarovnat Symboly Tla ítko zapnutí a vypnutí eza Nastavení Pam t Jazyk Náhled/Vložit

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz www.ittec.cz WP9-2/

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika

Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Návod k použití Digitální kompas KL3861 Charakteristika Digitální kompas 16 směrů světových stran Navádění Digitální budík se zobrazováním data 12/24 mód pro zobrazování hodin Budík se opakuje každý den

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL

INSTALACE TELEFONU NASTAVENÍ TELEFONU INSTALACE TELEFONU NA STŮL ALCATEL 29362 Telefonní přístroj s identifikací volajícího ( CLIP ) a s speakerphonem Příručka uživatele ÚVOD Telefonní přístroj umožňuje uložení čísla volajícího do paměti a jeho zobrazení. Identifikace

Více

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému...

Kapitola 5: Testování a údržba... 23 5.1 Test chůzí...23 5.2 Test systému...24 5.3 Test výstupů (PC4216)...24 5.4 Údržba systému... Obsah Obsah... 1 Úvod... 3 Kapitola 1: Základní funkce systému... 4 1.1 Základní informace...4 1.2 Zapnutí...4 1.3 Ostatní způsoby zapnutí...5 1.4 Vypnutí...6 1.5 Paměť poplachů...7 1.6 Hlasitá signalizace

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu

INTERSTENO 2013Ghent Mistrovstvísvta v profesionálním word processingu POUŽITÝ OPERAČNÍ SYSTÉM POUŽITÝ SOFTWARE PRO WORD PROCESSING SOUTĚŽNÍ ID A 1 Instrukce pro účastníky Otevřete dokument TRANSPORT.DOC, ihned uložte jako TRANSPORTXXX.DOCneboDOCX,kde XXX je Vašesoutěžní

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka

SI-7E20A-002 SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SM-EC79. Kontrolní jednotka SI-7E20A-002-02 SERVISNÍ POKYNY SI-7E20A-002 SM-EC79 Kontrolní jednotka SM-EC79 OBSAH n Použití kontrolní jednotky Postup vyhledávání problémů pomocí kontrolní jednotky 4 Problémy s přesmykačem nebo zadním

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část )

Kurikulum počítačové gramotnosti pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami příloha ŠVP ( 2.stupeň ZŠ - 3.část ) Projekt je součástí operačního programu Rozvoj lidských zdrojů a je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Metodika je zpracována v rámci projektu OP RLZ, výtisk je neprodejný,

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více