V ý r o č n í z p r á v a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a"

Transkript

1 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1

2 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku Stručná charakteristika činnosti družstva Zveřejňované údaje z hospodaření za rok Hospodářské výsledky Hospodářské výsledky bytového hospodářství Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina Výsledek inventarizace Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor ( údaje v celých Kč) Vnější kontroly Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Aktivity v oblasti živ. prostředí, pracovněprávních vztazích a bezpečnosti práce Předpokládaný vývoj účetní jednotky Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí Zpráva auditora Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů Úkoly vyplývající z minulého SD ze dne Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok ) Popis účetní jednotky...9 2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka...1 větší než 2%-tní podíl na základním kapitálu...1 3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních...11 nákladů družstva a správy družstva (údaje v celých Kč) ) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak...11 INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ ) Účetnictví účetní jednotky ) Způsob ocenění majetku ve vlastnictví SBD Hlubina ) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny ) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů ) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz 7 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví) ) Způsob stanovení opravných položek k majetku ) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité...14 odpisové metody při stanovení účetních odpisů ) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu ) Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu...15 se zákonem oceňují reálnou hodnotou ( 27 zákona o účetnictví)...15 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT ) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát ) Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku ) Další významné informace ) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek ) Pohledávky ) Závazky ) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj ) Počet a jmenovitá hodnota vydaných akcií

3 3.8) Údaje o přeměnách společnosti...27 Příloha č. 1 (Hospodaření jednotlivých středisek SDB Hlubina) - údaje v Kč ) Rozbor hospodaření SBD Hlubina (údaje jsou v tis. Kč a jsou zaokrouhleny) ) Čerpání vnitrodružstevních půjček za rok 214 ( údaje v celých Kč) ) Celkový stav nesplacených vnitrodružstevních půjček k (údaje v celých Kč) ) Komentář k jednotlivým výsledkovým účtům u SBD Hlubina za rok Příloha č. 2 (Zpráva nezávislého auditora k závěrce SBD Hlubina)...4 Příloha č. 3 (Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě SBD Hlubina)...43 Příloha č. 4 Současná organizační struktura pracovníků SBD Hlubina

4 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku Firma: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh, zapsáno v OR u KS v Ostravě, oddíl DR XXII, vložka 17 Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Rudná 1131/7, PSČ 7 3 Identifikační číslo: Právní forma: družstvo 2. Stručná charakteristika činnosti družstva Od svého založení se družstvo zabývá organizováním, zajišťováním provozu bytových a nebytových objektů, jejich opravou a údržbou a zabezpečováním služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. Předmětem činnosti družstva je zejména: Provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. Zajišťování údržby, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí. Výroba, opravy a montáž měřidel. K 31. prosinci 214 Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh: vlastnilo bytů v nájmu vlastních členů a spravovalo celkem 4 96 bytů v užívání nájemců a vlastníků, 26 bytů ve vlastnictví družstva je ve správě jiného správce vlastnilo 19 garážových stání v nájmu vlastních členů a spravovalo 216 garážových stání v užívání nájemců a vlastníků, spravovalo 31 nebytových prostorů v nájmu, registrovalo 21 nebydlících členů. Po stránce organizační bylo družstvo tvořeno 14 samostatně hospodařícími středisky. Z toho: Objektů s právní subjektivitou : 78 Objektů bez právní subjektivity : 62 Charakteristika bytového fondu ve správě SBD Hlubina : 118 bytů s jednou obytnou místností bytů se dvěma obytnými místnostmi bez kuchyně bytů s jednou obytnou místností a kuchyní bytů se dvěma obytnými místnostmi a kuchyní bytů se třemi obytnými místnostmi a kuchyní bytů se čtyřmi obytnými místnostmi a kuchyní bytů s pěti obytnými místnostmi a kuchyní bytů celkem Dále k u SBD Hlubina bylo : Počet bytových domů ve správě SBD Hlubina je 137, dvě střediska hromadných garáží a jedna samostatně hospodařící garáž. 3

5 3. Zveřejňované údaje z hospodaření za rok 214 Rozvaha (v tis. Kč ) Označ. Text minulý rok běž.. rok Označ Text minulý rok běž. rok Aktiva celkem Pasiva celkem A Vlastní kapitál B Dlouhodobý majetek A.I. Základní kapitál B.I Dlouhodobý nehmotný A.II. Kapitálové fondy majetek B.II Dlouhodobý hmotný majetek A.III. Fondy tvořené ze zisku B.III Dlouhodobý finanční majetek B.III.1 z toho: A.V. Hosp. výsledek jiný dlouhodobý fin. majetek Účetního období C Oběžná aktiva B Cizí zdroje C.I Zásoby B.I. Rezervy B.II. Dlouhodobé závazky C.III. Krátkodobé pohledávky B.III. Krátkodobé závazky C.IV. Finanční majetek B.IV. Bank. úv. a výpom D Ostatní aktiva B.IV.1 z toho: dlouhodobé bankovní úvěry C.1 Časové rozlišení Výkaz zisku a ztrát (v tis. Kč ) Ozna Text Účetní období Ozna Text Účetní období čení čení a min. rok běž.. rok min. rok běž.. rok II Výkony H. Ostatní provozní náklady B. Výk. spotřeba I. Převod provozních nákladů * Provozní výsledek hospodáření Přidaná hodnota * Finanční výsledek hospodáření Q. Daň z příjmů za běž. činnost C Osobní náklady ** Výsledek hosp. za běžnou činnost D. Daně a poplatky * Mimořádný hospodářský výsledek 7 98 E Odpisy nehm. a hm. majetku *** Výsledek hospodáření za účetní období +/- III. Tržby z prodeje dlouhodob. majetku 2 1 a materiálu F. Zůst. cena prodaného dlouhodob. maj. a mat. G. Změna stavu rezerv a opr. pol. v prov oblasti a komplex. nákladů příštích období -69 IV. Ostatní provozní výnosy Místo uložení výroční zprávy: SBD Hlubina, Rudná 7, Ostrava- Zábřeh 4

6 4. Hospodářské výsledky 4.1 Hospodářské výsledky bytového hospodářství V bytovém hospodářství včetně garáží a nebytových prostor bylo dosaženo zisku celkem ve výši ,2 Kč z toho : Hospodářský výsledek z bytů činil ,26 Kč Hospodářský výsledek z nebytových prostor činil , Kč Hospodářský výsledek z garáží činil - 914,1 Kč 4.2 Hospodářské výsledky ostatní činnosti SBD Hlubina Středisko ostatní činnost zahrnuje správu SBD Hlubina. V roce 214 správa SBD Hlubina vykázala zisk ve výši 1 83,95 Kč. Finanční situaci účetní jednotky lze hodnotit jako stabilní v souladu s finančním plánem, schváleným na shromáždění delegátů dne Výsledek inventarizace Inventarizace ve smyslu zákona č. 563/91 Sb. proběhla bez závad, bez mank a přebytků. 4.4 Dluhy uživatelů bytů a nebytových prostor ( údaje v celých Kč) dlužné nájemné k za užívání bytů činí: ,3 Kč dlužné nájemné k za užívání garáží činí: 8 128, Kč dlužné nájemné k za užívání nebytových prostor činí: Kč dluh za vyúčtování služeb (teplo, TUV, vodné a stočné, atd.) činí k : ,65 Kč Celkem činí dluh za užívání bytů, garáží, nebytových prostor a dluh za vyúčtování služeb k : ,95 Kč 5

7 4.5 Vnější kontroly Za předchozí roky 211, 212, 213 byly v účetní jednotce provedeny kontroly ve věci odvodu DPH a dani z příjmů právnických osob. Nebylo shledáno závad. 4.6 Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. 4.7 Skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni Žádné skutečnosti ve smyslu bodu 4.7 v účetní jednotce nenastaly. 4.8 Aktivity v oblasti živ. prostředí, pracovněprávních vztazích a bezpečnosti práce Aktivity v oblasti živ. prostředí tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. Ke dni pracovalo v účetní jednotce celkem 19 osob, z toho 3 ved. pracovníci. Všichni pracovníci jsou pravidelně proškolování v oblasti bezpečnosti práce a požárních předpisů. Za rok 214 nebyl v organizaci zaznamenán žádný případ porušení bezpečnosti práce či požárních předpisů. Složení jednotlivých úseků : Ved. pracovníci THP Děl. Profese Úsek ředitele 1 1 Technicko-organizační úsek Ekonomický úsek 1 8 Celkem V současné době je stav zaměstnanosti plně obsazen, účetní jednotka nemá v úmyslu zřizovat další pracovní místa. 4.9 Předpokládaný vývoj účetní jednotky I v letošním roce bude nadále pokračovat trend převodu bytů do os. vlastnictví členů v souvislosti s usnesením shromáždění delegátů. 4.1 Informace, zda účetní jednotka má složku v zahraničí Tato problematika nemá v účetní jednotce náplň. 5. Zpráva auditora Zpráva auditora k výroční zprávě SBD Hlubina za rok viz příloha č. 3 6

8 5.1 Usnesení SD nutné pro čerpání a placení úvěrů Shromáždění delegátů schvaluje přijímání úvěrů od bankovních ústavů na opravy, rekonstrukce či modernizace budov ve vlastnictví družstva (příp. budov s bytovými / nebytovými jednotkami, kde více než 25 % jednotek je vlastnictvím družstva) za následujících podmínek: 1. schválení platí pro přijímání úvěrů ajejich zajištění v období od schválení tohoto usnesení do příštího usnesení shromáždění delegátů v roce souhrn úvěrů přijatých za uvedené období bude činit max. 2 mil. Kč, přičemž výše dílčího úvěru na jednu nemovitost/budovu nepřekročí částku 5 mil. Kč a o přijetí úvěru v souladu se stanovami družstva rozhodne členská schůze samosprávy v příslušné nemovitosti, 3. splácení anuitní nebo lineární, splatnost jednotlivého dílčího úvěru max. do 25 let, 4. zajištění: blokace peněžních prostředků na účtu družstva u bank v dohodnuté výši, bez jiného zajištění, zástavním právem k pohledávce klienta (družstva) za bankami (formou blokace peněžních prostředků na účtu), anebo zástavou nemovitosti, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků-nájemců užívajících předmětnou nemovitost, anebo zástavou bytových/nebytových jednotek vefinancované budově, přičemž se zřízením zástavního práva vyjádřila písemný souhlas nadpoloviční většina družstevníků - nájemců užívajících jednotky v předmětné nemovitosti. 6. Úkoly vyplývající z minulého SD ze dne Shromážděním delegátů ze dne nebyl představenstvu SBD Hlubina uložen žádný úkol. Rozdělení zisku a úhrada ztráty dle usnesení shromáždění delegátů za rok 213 bylo splněno v průběhu roku Návrh na využití zisku a pokrytí ztrát dle hospodářských výsledků za rok 214 Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši ,59 Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (na fond oprav). Ztrátu z hospodaření garáží ve výši 9 629,74 Kč uhradit přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav). Zisk z ostatní činnosti ve výši 1 83,95 Kč převést na účet nedělitelný fond. Ztrátu z hosp. neb. prostor ve výši 1 32 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek byt. hospodářství. Zisk z hosp. neb. prostor. ve výši Kč převést přes účet 364 na účet 475 na příslušná hosp. střediska domů (fond oprav). Ztrátu u středisek bytového hospodářství ve výši ,33 Kč uhradit přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. V případě, rozpisu ztráty u příslušných středisek, kterým chybí finanční zdroje na účtu 475, rozepsat dlužnou částku do nájmu se splatností 12 měsíců, výjimečně 24 měsíců. 7

9 Zisk z hosp. garáží ve výši 489,73 Kč převést přes účet 364 na účet 475 napříslušná hosp. střediska domů (fond oprav). Ztráty vzniklé u jednotlivých HSD v roce 214(uvedeno v Kč) Středisko Název střediska Výnosy Náklady Ztráta 112 Vršovců 1144/19, Ostrava Mar.Hory , , , Vršovců 1146/4, Ostrava Mar.Hory , , , Maroldova 2996/12, Ostrava , , , Vdovská 692/34, Ostrava- Muglinov 69 57, , ,92 32 Mitušova 1422/75,1423/77,Ostrava-Hrabůvka , , ,3 347 Volgogradská 2536/59,Ostrava -Zábřeh , , ,82 12 Šalamounská 315/4, Ostrava 3 182, ,42-81, /13 Lukeš, Zelená 2772/51, Ostrava, 1 32, -1 32, 121 Na Jízdárně 318/24, Ostrava , , ,5 122 Na Jízdárně 319/22, Ostrava 38 37, , , Na Jízdárně 32/2, Ostrava , ,26-62, Zelená 328/39, Ostrava 11 25, , , Karolínská 321/1, Ostrava 5 759, ,78-5, Karolínská 322/3, Ostrava , ,43-34,8 181 Sládkova 353/26, Ostrava , , , 182 Sládkova 352/24, Ostrava 9 117, , , Zborovská 2979/8A, Ostrava , , , Arbesova 154/7, Ostrava -Přívoz , , , Arbesova 155/5, Ostrava -Přívoz , , ,5 182 Šafaříkova 158/13, Ostrava -Přívoz , ,6-3 23, O.Motyky 2989/2, Ostrava , , , O.Motyky 299/4, Ostrava 23 2, , , O.Motyky 2985/7, Ostrava , , , O.Motyky 2986/5, Ostrava , , , O.Motyky 2982/3, Ostrava , , , O.Motyky 2983/1, Ostrava , , , Mánesova 3/17, Ostrava , , , Mánesova 31/15, Ostrava 1 41, ,39-96, Mánesova 32/13, Ostrava , , , Mánesova 39/5, Ostrava , , , 2152 Křížkovského 713/66,Ostrava -Muglinov , , , Křížkovského 714/64,Ostrava- Muglinov 3 213, ,4-85, Křížkovského 715/62,Ostrava -Muglinov 4 844, , -5, Mitušova 17/57, Ostrava -Hrabůvka 76 18, , , Hornopolní, Ostrava 37 38, , , P.Křičky 271/6, Ostrava 79 32, , , J.Kotase 1178/19, Ostrava- Hrabůvka , ,39-42, Želazného 732/4, Ostrava -Muglinov 8 449, ,41-119, Želazného 733/6, Ostrava -Muglinov , ,8-2 34, Želazného 734/8, Ostrava- Muglinov 1 27, ,58-36,2 C e l k e m , , ,7 8

10 1) Popis účetní jednotky PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE r. 214 (v plném rozsahu) OBECNÉ ÚDAJE Obchodní jméno: Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh Sídlo: Ostrava-Zábřeh, Rudná 7 IČ: Právní forma: družstvo Datum vzniku: 1. dubna 1964 Předmět činnosti: Předmětem činnosti je především organizování přípravy a provádění výstavby, zajišťování provozu bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. zajišťuje údržbu, organizační a ekonomické činnosti při vedení realit a nemovitostí výroba, opravy a montáž měřidel Statutární orgán představenstvo (PŘ): Dešková Viktorie Vavrečka Radomír Ing. Apfelthaler Rudolf Ing. Stanovská Věra Sulek Pavel - předsedkyně představenstva - místopředseda představenstva - člen představenstva - člen představenstva - člen představenstva Kontrolní komise (KK): Bárta Lumír Mgr. - předseda kontrolní komise Ralevská Naděžda - místopředseda kontrolní komise Bak Ĺudovít - člen kontrolní komise Základní kapitál společnosti: 2,-- Kč 9

11 Osoby, které se podílejí 2 a více procenty na základním kapitálu účetní jednotky: Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku: V kontrolní komisi došlo ke změně funkcí členů kontrolní komise. Funkci místopředsedy kontrolní komise vykonává paní Naděžda Ralevská, pan Bak ječlenem kontrolní komise. Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého účetního období: Orgány družstva jsou: Shromáždění delegátů Představenstvo Předseda představenstva Kontrolní komise Členská schůze samosprávy Výbor samosprávy, popř. pověřený člen samosprávy 2) Název a sídlo obchodní společnosti či družstva, v nichž má účetní jednotka větší než 2%-tní podíl na základním kapitálu. Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. Informace o uzavřených ovládacích smlouvách nebo smlouvách o převodech zisku a povinnostech z nich vyplývajících Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. 1

12 3) Průměrný počet zaměstnanců během účetního období a výše osobních nákladů družstva a správy družstva (údaje v celých Kč) Ukazatel Průměrný počet zaměstnanců: r. 212 r. 213 r. 214 Osobní náklady: r. 212 r. 213 r. 214 Odměny ostatních členů, statutárních a dozorčích orgánů: r. 212 r. 213 r. 214 Celkem správa Z toho: řídící prac SBD celkem ) Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak v naturální formě poskytnuté účetní jednotkou (údaje v celých Kč) Poskytnuto komu: Akcionáři Společníci Družstevníci (popř.poskytnuté záruky) Členové stat.orgánů Členové doz.orgánů Řídící pracovníci C e l k e m Celkem bylo poskytnuto Půjčky Úvěry Poskytnuté záruky Ostatní plnění C e l k e m U střediska 429 ul. Holasova 14, 16, 18 skončla v roce 214 smlouva o zřízení zástavního práva k úvěru ve výši 1 31 Kč. V roce 214 došlo u střediska 188 (G. Piky 1B) a 189 (G. Piky 1A) k refinancování úvěru. Z tohoto důvodu došlo k navýšení částky z v roce 213 na částku v roce

13 INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 1) Účetnictví účetní jednotky řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 5/22 Sb. účetní jednotka oceňuje majetek a závazky: a) ke dni uskutečnění účetního případu (způsoby podle 25 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví), b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému dni, k němuž se účetní závěrka sestavuje (způsoby podle 27 zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví). c) účetní závěrka byla zpracována v CZK. 2.1) Způsob ocenění majetku ve vlastnictví SBD Hlubina a) zásoby pořizovacími cenami - zásoby nakoupené. reprodukční pořizovací cenou pořízené bezplatně, nalezené (inventarizační přebytky), odpad, zbytkové produkty vrácené z výroby nebo jiné činnosti. Zásoby: Při inventarizaci (při uzavírání účetních knih) se zjišťuje užitná hodnota zásob, která se porovnává s oceněním zásob v účetnictví. Zjistí-li se skryté přírůstky hodnoty, nezaúčtují se. Zjistí-li se skryté úbytky hodnoty, vytvoří se opravná položka (úč. sk. 19). Při definitivním snížení hodnoty se účtuje na vrub účtu 549 manka a škody. Nevyfakturované dodávky se ocení podle uzavřené smlouvy, popř. odhadem (podle příslušných dokladů, které má účetní jednotka k dispozici). b) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořizovací cenou: Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený, Reprodukční pořizovací cenou : Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním, Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventarizační přebytek), Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, 12

14 Dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně pořízený z finančního leasingu, Vklad dlouhodobého nehmotného nebo hmotného majetku s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. 2.2) Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena odpovídá kvalifikovanému ocenění příslušného majetku v daném čase. 2.3) Druhy vedlejších pořizovacích nákladů Do pořizovací ceny zásob se zahrnují: přeprava clo pojistné skonto aktivace přepravného v případě vlastní dopravy vlastní náklady na zpracování materiálu 2.4) Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz 7 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví) Důvody změny: Vyčíslení peněžní částky těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a výsledku hospodaření: Tato skutečnost zatím nemá v účetní jednotce náplň. 2.5) Způsob stanovení opravných položek k majetku Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se nezapočítávají do základu pro výpočet daně z příjmu: (údaje v tis. Kč). Název Účetní hodnota Výše opravné položky majetku Zásoby Pohledávky Celkový fin. majetek C e l k e m

15 Způsob stanovení opravných položek: Zdroj informací pro stanovení výše opravných položek: Opravné položky vytvářené na vrub nákladů, které se započítávají do základu pro výpočet daně z příjmu (ve smyslu ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (údaje v celých Kč). Druh pohledávky Účetní hodnota v Kč Tvorba oprav. položky v Kč Konkurz a vyrovnání Nepromlčené pohledávky: po měsíců až 2% měsíců 33% Zahájení řízení: 18 měsíců až do 5% 24 měsíců až do 66% 3 měsíců až do 8% 36 měsíců až do 1% C e l k e m ) Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při stanovení účetních odpisů Odpisová skupina Doba odpisování v letech Roční odpisování sazba v % , , ) Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu Pro přepočet majetku a závazků vyjádřených v cizí měně na českou měnu je používán tento kurs: Přepočet ke dni uskutečnění účetního případu 1) denní kurs (platný v den uskutečnění účetního případu) = použitý denní kursovní lístek ČNB. 14

16 Den uskutečnění účetního případu pro účely výpočtu kursových rozdílů: den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou, uvedený na faktuře a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, den přijetí faktury (nebo obdobného dokladu) účetní jednotkou a den provedení úhrady podle výpisu z účtu z banky, den příjmu nebo vydání hotovosti podle pokladního dokladu, den provedení finanční operace (vklad nebo výběr z bankovního účtu, čerpání nebo splacení bankovního úvěru) podle výpisu z účtu z banky, den poskytnutí zálohy a den jejího vyúčtování, popř. vrácení, postoupení pohledávky a vklad pohledávky, převzetí dluhu u původního dlužníka, dílčí úhrady závazků a dílčí inkasa pohledávky, vzájemné započtení pohledávek, úhrada úvěrů nebo půjčky novým úvěrem nebo půjčkou, převod záloh na úhradu pohledávek a závazků, den vyhotovení účetního dokladu, popř. den uskutečnění účetního případu, není-li shodný se dnem vyhotovení účetního dokladu v ostatních případech. 2.8) Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou ( 27 zákona o účetnictví) V roce 214 tato problematika neměla v účetní jednotce náplň. 15

17 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 1) Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazů zisků a ztrát SBD Hlubina nemá žádné splatné závazky na sociálním a zdravotním pojištění. 2) Významné události, ke kterým došlo mezi rozvahovým dnem a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny k předání mimo účetní jednotku V daném období nedošlo k žádné významné události, ovlivňující rozvahové, popř. výsledkové účty. 3) Další významné informace 3.1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek kromě pohledávek a) Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (úč. 22, údaje v tis. Kč) Skupina majetku (úč. 22) Pořizovací cena K Oprávky K Zůstatková cena K Stroje, přístroje a zařízení (225) Dopravní prostředky (226) C e l k e m (úč. 22) Pozn: Účet 225 = Přístroje a zařízení ostatní činnost (správa SBD) Účet 226 = Dopravní prostředky b) Dlouhodobý nehmotný majetek Tato problematika obsahuje softwarové vybavení družstva. c) Dlouhodobý hmotný majetek pořizovaný formou finančního pronájmu pronájmu Účetní jednotka od r. 29 neeviduje žádný majetek pořízený formou finančního 16

18 3.1.1) Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů vč. úrokových sazeb(údaje v celých Kč) (bankovní úvěry čerpané za účelem revitalizace bytových domů) Úvěrující banka Zbývající část úvěru k zaplacení Úroková sazba v % p.a. ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,98 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,45 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,94 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu /797 HS ,4 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu /797 HS ,79 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu /797 HS ,29 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu / ,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,39 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu / ,9 ÚVĚR WUSTENROT č.úv. účtu / ,9 ÚVĚR RAIFFISEN č.úv. účtu / ,21 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,56 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,58 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,29 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,27 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,22 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,22 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,26 ÚVĚR RAIFFEISEN č.úv. účtu / ,99 ÚVĚR RAIFFEISEN č.úv. účtu / ,84 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,58 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,1 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,71 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,48 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu pohyblivá sazba ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,7 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,41 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,24 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,13 17

19 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,59 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,5 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,6 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,71 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,89 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,62 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,11 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,9 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,82 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,2 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,2 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,19 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,53 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,2 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,5 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,29 ÚVĚR ČSOB č.úv. účtu ,57 ÚVĚR VOLKSBANK č.úv. účtu 68917/ ,98 Úvěr ČSOBč.úv.účtu ,65 18

20 d) Přehled o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého majetku (údaje v tis. Kč) Dlouhodobý nehmotný a hmotný, popř. drobný hmot. majetek: Majetek /účet/ Stav k Přírůstky Úbytky Stav k nákup aktiv. a ostat. prodej vyřaz. a ostat Celkem Celkem Celkem Pozn: Účet 11 = Zřizovací výdaje Účet 12 = Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Účet 13 = Sofftware Účet 14 = Ocenitelná práva Účet 15 = Goodwill Účet 19 = Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Účet 21 = Stavby Účet 22 = Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Účet 25 = Pěstitelské celky a trvalé porosty Účet 29 = Jiný dlouhodobý hmotný majetek Účet 31 = Pozemky (úbytek po převodu bytu do OV) Účet 32 = Umělecká díla a sbírky Účet 13 - byl zařazen upgrade Cache ve výši Kč. Účet 21 - přírůstek byl způsoben zařazením revitalizací domů do užívání. Úbytek na účtu 21 byl způsoben převodem jednotlivých bytových jednotek a garáží do vlastnictví členů družstva. Úbytek na účtu 22 ve výši Kč byl způsoben vyřazením odepsaného majetku z užívání. Účet 31 - úbytek na účtu 31 ve výši Kč souvisí s převody bytů a garáží do vlastnictví členů družstva. 19

21 Majetek po účtových skupinách (údaje v celých Kč) Majetek pořizovací cena k v Kč oprávky k v Kč zůstatková hodnota k v Kč Celk Celk Celk Celk Pozn : Účet 11 = Zřizovací výdaje Účet 12 = Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Účet 13 = Software Účet 14 = Ocenitelná práva Účet 19 = Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Účet 21 = Stavby Účet 22 = Samostatné movité věci a soubory mov. věcí Účet 25 = Pěstitelské celky a trvalé porosty Účet 29 = Jiný dlouhodobý hmotný majetek Účet 31 = Pozemky Účet 32 = Umělecká díla a sbírky Účet 41 = Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Účet 42 = Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Dlouhodobý finanční majetek hypoteční zástavní listy u KB (údaje v celých Kč) Dlouhodobý fin. majetek (účet) stav k Přírůstky Úbytky stav k Celk. 6 2

22 e) Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např. předměty dlouhodobé spotřeby neúčtované v úč. tř. Dlouhodobý majetek (údaje v tis. Kč) Název majetku Nehmotný majetek Hmotný majetek C e l k e m f) Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem z titulu úvěru, popř. ručitelským závazkem Hospodářské středisko Adresa Poznámka 212 Pouze část, která je ve vlastnictví 1461 P. Křičky 17 SBD Hlubina vznik SVJ. 213 Pouze část, která je ve vlastnictví 453 Mitušova 57 SBD Hlubina vznik SVJ. Pouze část, která je ve vlastnictví 214 SBD Hlubina vznik SVJ. 187 Sládkova 27A 2152 Křížkovského Hornoplní-garáže 188 Gen. Píky 1B 189 Gen. Píky 1A g) Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví Nepatří zde ocenění bytových jednotek, které by při ocenění tržní hodnotou značně převýšilo cenu stanovenou v účetnictví. h) Počet a nominální hodnota dlouhodobých majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. i) Majetkové účasti v ostatních obchodních společnostech Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. 21

23 3.2) Pohledávky a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti (údaje v celých Kč) Pohledávky po lhůtě splatnosti C e l k e m z toho: do 9 dnů po lhůtě splatnosti do 18 dnů po lhůtě splatnosti do 365 dnů po lhůtě splatnosti nad 1 rok po lhůtě splatnosti do Pohledávky se splatnosti delší než 5 let SBD Hlubina neeviduje. b) Pohledávky k podnikům ve skupině Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. c) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem Název subjektu Forma zajištění Nemá v účetní jednotce náplň C e l k e m 22

24 3.3) Vlastní kapitál (údaje v celých Kč) a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období 214 Vlastní kapitál (účet) Stav k Zvýšení Snížení Stav K (HV za rok 214) (HV rok 213) Celkem s HV(214) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období Vlastní kapitál (účet) Stav k Zvýšení Snížení Stav k (HV za rok 212) (HV r. 213) Celkem s HV Pozn : Účet 411 = Základní kapitál Účet 412 = Emisní ážio Účet 413 = Ostatní kapitálové fondy Účet 414 = Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Účet 421 = Zákonný rezervní fond Účet 422 = Zákonný nedělitelný fond Účet 423 = Statutární fondy Účet 427 = Ostatní fondy Účet 428 = Nerozdělený zisk minulých let Účet 429 = Neuhrazená ztráta minulých let Účet 431 = Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

25 Přehled o změnách vlastního kapitálu rok 212 /návaznost na bod 3.3./ (údaje v celých Kč) Vlastní kapitál (účet) Stav k Zvýšení Snížení Stav k (HV za rok 211) (HV r. 212) Celkem s HV Pozn : Účet 411 = Základní kapitál Účet 412 = Emisní ážio Účet 413 = Ostatní kapitálové fondy Účet 414 = Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Účet 421 = Zákonný rezervní fond Účet 422 = Zákonný nedělitelný fond Účet 423 = Statutární fondy Účet 427 = Ostatní fondy Účet 428 = Nerozdělený zisk minulých let Účet 429 = Neuhrazená ztráta minulých let Účet 431 = Výsledek hospodaření ve schvalovacím říze b) Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období, na základě schválení shromáždění delegátů SBD Hlubina ze dne Zisk z hospodaření bytových hospodářských středisek ve výši ,41 byl převeden přes účet 364 na účet 475 na příslušná hospodářská střediska domů (na fond oprav). Zisk z hospodaření garáží ve výši 827,41 Kč byl převeden přes účet 364 na účet 475 příslušných středisek garáží (na fond oprav). Zisk z hospodaření nebytových prostor ve výši Kč byl převeden přes účet 364 na účet 475 příslušných hospodářských středisek (na fond oprav). Zisk z ostatní činnosti ve výši 432,6 Kč byl převeden na účet nedělitelný fond. Ztráta u středisek bytového hospodářství ve výši ,96 Kč byla uhrazena přes účet 364 z účtu 475 příslušných středisek bytového hospodářství. 24

26 c) Družstva Členské vklady (údaje v celých Kč): Členské vklady celkem V obchodním rejsříku Zapsané Nezapsané Počet členů ke dni účetní závěrky: r k r k r k ) Závazky a) Souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti (údaje v tis. Kč) Závazky po lhůtě splatnosti C e l k e m z toho: do 9 dnů po lhůtě splatnosti do 18 dnů po lhůtě splatnosti do 365 dnů po lhůtě splatnosti nad 1 rok po lhůtě splatnosti Závazky nezachycené v rozvaze účetní jednotka nemá, stejně jako závazky s lhůtou splatnosti delší než 5 let. b) Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 3.5) Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy (údaje v celých Kč) Zákonné celkem: r. 212 r. 213 r. 214 Stav k 1.1. Tvorba Čerpání Stav k z toho: oprava DHM r 212 r. 213 r. 214 sanace r. 212 r. 213 r

27 důlní škody r. 212 r. 213 r. 214 Ostatní celkem: r. 212 r. 213 r. 214 z toho: rizika, ztráty r. 212 r. 213 r. 214 záruční opravy r. 212 r. 213 r. 214 daň z příjmu r. 212 r. 213 r. 214 daň na důchody r. 212 r. 213 r. 214 na restrukturalizaci r. 212 r. 213 r ) Výnosy z běžné činnosti (údaje v tis. Kč) Druh činnosti Tuzemsko Zahraničí = tržby z prodeje služeb 624= aktivace dlouhodobého majetku 641= tržby z prodeje DHIM a DHNIM 642= tržby z prodeje materiálu = smluvní pokuty a úroky z prodl = výnosy z odepsaných pohledáv. Není náplň 648= ostatní provozní výnosy 661= tržby z prod. cen.pap. a vkladů 662= úroky 665= výnosy z fin.majetku 666= výnosy z krátkodobého fin.maj. 668= ostatní finanční výnosy 688= ostatní mimořádné výnosy C e l k e m

28 3.7) Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň ) Počet a jmenovitá hodnota vydaných akcií Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. 3.8) Údaje o přeměnách společnosti a) Struktura vlastního kapitálu po přeměně společnosti a její vznik Tato skutečnost nemá v účetní jednotce náplň. V Ostravě dne Ing. Petr K u č a ředitel správy SBD Hlubina 27

29 Přehled tvorby a čerpání rezervy na opravy u jednotlivých hospodářských středisek-údaje v Kč Středisko Název střediska Poč.jedn. Počáteční stav Tvorba Čerpání(+:-] Konečný stav 16 Přemyslovců 126/42, Ostrava-Mariánské.Hory , , -5 35, ,53 17 Sládkova 349/22-346/16, Moavská.Ostrava , , , ,35 19 U Parku 368/1A, Moravská Ostrava , , , , Václavská 1143/1, Ostrava-Mariánské Hory , , , , Vršovců 1144/19, Ostrava-Mariánské Hory , , -58 9, , Vršovců 1146/4, Ostrava-Mariánské Hory , , , ,1 13 Zelená 2774/ /51, Moravská Ostrava , , , , P.Křičky 2695/19, Moravská Ostrava , , 18 11, , P.Křičky 2696/21, Moravská Ostrava , , , ,4 143 P.Křičky 2697/23, Moravská Ostrava , , , , P.Křičky 2699/3, Moravská Ostrava , , , , P.Křičky 27/1, Moravská Ostrava , , , , Nádražní 2775/145, Moravská Ostrava , , , , Slavíčkova 2493/1-2491/14, Moravská Ostrava , , , , Gregorova 2583/ /16, Moravská Ostrava , , , , Ženíškova 2564/5-2562/9, Moravská Ostrava , , , ,1 185 Zelená 2671/45, Moravská Ostrava , , -5 94, , Sládkova 2988/27A, Moravská.Ostrava , , , , Gen.Píky 336/1B, Moravská Ostrava , , , , Gen.Píky 338/1A, Moravská Ostrava , , , ,9 193 Maroldova 2996/12, Moravská Ostrava , , , ,6 198 Engelmüllerova 333/1, Moravská Ostrava , , , , Engelmüllerova 334/12-335/14, Moravská Ostrava , , , ,13 2 Vdovská 641/18, Ostrava-Muglinov , , , ,34 21 Vdovská 643/2, Ostrava-Muglinov , , 3 697, ,19 22 Švédská 646/25, Ostrava-Muglinov , , , ,92 23 Švédská 652/27, Ostrava-Muglinov , , , ,2 24 Švédská 664/29, Ostrava-Muglinov , , , ,91 25 Švédská 666/31, Ostrava-Muglinov , , , ,71 26 Švédská 668/33, Ostrava-Muglinov , , , ,11 28 Vdovská 679/24, Ostrava-Muglinov , , , , Vdovská 692/34, Ostrava-Muglinov , , , , Vdovská 71/32, Ostrava-Muglinov , , , , Bohumínská 436/4-438/44, Slezská Ostrava , , , ,2 255 Bohumínská 449/58, Slezská Ostrava , , , , Bohumínská 447/64, Slezská Ostrava , , , , Bohumínská 442/51-441/49, Sl.Ostrava , , -1 97, , Bohumínská 444/55-443/53, Slezská Ostrava , , , ,84 26 Bohumínská /57, Slezská Ostrava , , , ,86 32 Mitušova 1422/ /77, Ostrava-Hrabůvka , , -3 98, ,54 31 Horní 1482/ /82, Ostrava , , , , Výškovická 267/66, Ostrava-Zábřeh , , , , Fr. Hajdy 1233/16-123/1, Ostrava , , , , Fr.Hajdy 1238/ /18, Ostrava , , , , Fr.Hajdy 1241/ /28, Ostrava , , , , Volgogradská 2535/73, Ostrava-Zábřeh , , , , Volgogradská 2536/59, Ostrava-Zábřeh , , -4 84, , Dr.Martínka 1376/2-1379/26, Ostrava , , , , Dr.Martínka 138/ /3, Ostrava , , , , Dr.Martínka 1382/ /38, Ostrava , , , , Plzeňská 1125/1, Ostrava-Hrabůvka ,9 216, , ,89 28

30 425 Dvouletky 1136/49, Ostrava-Hrabůvka , , , , Holasova 1133/ /18, Ostrava , , , ,6 581 Výhledy 328/2, Ostrava-Hošťálkovice , , , ,45 84 Josefa Kotase 1184/7-1187/1, Ostrava-Hrabůvka , , , , Zelená 55/2774, Moravská Ostrava ,56 1 2, , ,36 11 Šalamounská 314/2, Moravská Ostrava , , , ,4 12 Šalamounská 315/4, Moravská Ostrava , , , , Dr.Malého 317/32, Moravská Ostrava , , , , Na Jízdárně 318/24, Moravská Ostrava , , , , Na Jízdárně 319/22, Moravská Ostrava , , , , Na Jízdárně 32/2, Moravská Ostrava , , , ,1 131 Zelená 326/43, Moravská Ostrava , , -588, , Zelená 327/41, Moravská Ostrava , , , ,9 133 Zelená 328/39, Moravská Ostrava , , -3 84, , Karolínská 321/1, Moravská Ostrava , , , , Karolínská 322/3, Moravská Ostrava , , , , Na Jízdárně 323/16, Moravská Ostrava , , , , Sládkova 353/26, Moravská Ostrava , , , , Sládkova 352/24, Moravská Ostrava , , 26 39, , P.Křičky 271/17, Moravská Ostrava , , , , P.Křičky 272/15, Moravská Ostrava , , , , P.Křičky 273/13, Moravská Ostrava , , , , P.Křičky 274/11, Moravská Ostrava , , , , P. Křičky 275/9, Moravská Ostrava , , , , P. Křičky 276/7, Moravská Ostrava , , , , Nádražní 268/54, Moravská Ostrava , , , , Nádražní 2681/56, Moravská Ostrava , , , , Ženíškova 2481/6, Mor.Ostrava , , , , Ženíškova 2482/8, Moravská Ostrava , , , , Ženíškova 2483/1, Moravská Ostrava , , , , Bachmačská 262/31, Moravská Ostrava , , 1 261, , Jindřichova 263/1, Moravská Ostrava , , , , Jindřichova 264/12, Moravská.Ostrava , , , , Nedbalova 2668/23, Moravská Ostrava , , , , Nedbalova 2667/25, Moravská Ostrava , , , , Vítězná 266/4-6/266, Moravská Ostrava , , , , Vítězná 267/8, Moravská Ostrava , , , , Zborovská 2978/8, Moravská Ostrava , , , , Zborovská 2979/8A, Moravská Ostrava , , , , Arbesova 154/7, Ostrava-Přívoz , , -6 19, , Arbesova 155/5, Ostrava-Přívoz , , , , Arbesova 156/3, Ostrava-Přívoz , , , , Arbesova 157/1, Ostrava-Přívoz , , , , Šafaříkova 158/13, Ostrava-Přívoz , , , , Gajdošova 2479/4, Moravská Ostrava , , , ,3 191 O.Motyky 2989/2, Moravská Ostrava , , , , O.Motyky 299/4, Moravská Ostrava , , , , O.Motyky 2985/7, Moravská.Ostrava , , , , O.Motyky 2986/5, Moravská Ostrava , , , , O.Motyky 2982/3, Moravská Ostrava , , , , O.Motyky 2983/1, Moravská Ostrava , , , , Mánesova 2997/23, Moravská Ostrava , , -2 21, , Mánesova 2998/21, Moravská Ostrava , , , , Mánesova 2999/19, Moravská Ostrava , , , ,48 29

31 1952 Mánesova 3/17, Moravská Ostrava , , , , Mánesova 31/15, Moravská Ostrava , , , , Mánesova 32/13, Moravská Ostrava , , , , Mánesova 36/11, Moravská Ostrava , , 8 343, , Mánesova 37/9, Moravská Ostrava , , -2 98, , Mánesova 38/7, Moravská Ostrava , , , , Mánesova 39/5, Moravská Ostrava , , , , Na Kamenci 1361/2, Slezská Ostrava , , , , Na Kamenci 1362/3, Slezská Ostrava , , , , Vdovská 696/36, Ostrava-Muglinov , , , , Křížkovského 712/68, Ostrava-Muglinov , , , , Křížkovského 713/66, Ostrava-Muglinov , , , , Křížkovského 714/64, Ostrava-Muglinov , , , , Křížkovského 715/62, Ostrava-Muglinov , , , , Švédská 737/4, Ostrava-Muglinov , , , , Švédská 736/42, Ostrava-Muglinov , , , , Horní 1431/66, Ostrava-Hrabůvka , , , , Fr.Hajdy 1229/8-1228/6, Ostrava-Hrabůvka , , , , Fr.Hajdy 1227/4-1226/2, Ostrava-Hrabůvka , , , , Mitušova 168/61, Ostrava-Hrabůvka , , , , Mitušova 169/59, Ostrava-Hrabůvka , , , , Mitušova 17/57, Ostrava-Hrabůvka , , , , Holasova 1127/2-1127/2, Ostrava-Hrabůvka ,35 144, , , Holasova 1128/4-1128/4, Ostrava-Hrabůvka , , , , Balbínova 572/17, Ostrava-Petřkovice , , , , Balbínova 573/19, Ostrava-Petřkovice , , 223, , Hornopolní, Moravská Ostrava , , , , Hornopolní, Moravská Ostrava , , , ,7 723 P.Křičky 271/6, Mor.Ostrava , , , , P. Křičky 2711/8, Moravská Ostrava , , , , Josefa Kotase 1178/19, Ostrava , , , , Josefa Kotase 1179/17, Ostrava-Hrabůvka , , , , Josefa Kotase 118/15, Ostrava-Hrabůvka , , , , Želazného 732/4, Ostrava-Muglinov , , , , Želazného 733/6, Ostrava-Muglinov , , , , Želazného 734/8, Ostrava-Muglinov , , , ,39 Celkem za výběr adres , , , ,1 3

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 213 Obsah 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb.

Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon o účetnictví a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Účetnictví podle Českých účetních standardů v návaznosti na zákon a vyhlášku č. 500/2002 Sb. Název Českého účetního 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k

ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k ROZVAHA organiza ních složek státu, územních samosprávných celk a p ísp vkových organizací (v tisících K na dv desetinná místa) sestavená k Název nad ízeného orgánu a sídlo: I : Název, sídlo a právní forma

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00296635 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Fryčovice Účetní

Více

FINANČNÍ ČÁST KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Zpráva auditora. Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s.

FINANČNÍ ČÁST KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Zpráva auditora. Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. finanãní CZ/Honza 15.6.2001 8:19 Stránka 22 FINANČNÍ ČÁST KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Zpráva auditora Zpráva o auditu pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Na základě provedeného auditu jsme

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Příloha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Okamžik sestavení: 4.2.2015 13:51:56 A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) ÚJ pokračuje v účetním období ve své činnosti, nedošlo k žádným změnám metody z důvodu ukončení

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014

Účetní závěrka. k 31. 12. 2014 Účetní závěrka k 31. 12. 2014 Firma : Moravia Tech, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 03637751 DIČ : CZ03637751 RG. : B 7197 OR u KS Brno Vznik : 16. 12. 2014 Rozvahový den: 31. 12. 2014

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 Suchdol OBSAH: ÚVOD... 3 PŘEHLED STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ... 4 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA... 5 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY... 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč)

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč) ROZVAHA - BILANCE za období 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč) IČO: 00273295 Název účetní jednotky: Obec Žernov Žernov čp.112 Datum a čas

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 26. 3. 2014. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2013 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více