OCELOVÉ SVODIDLO Duo Rail Vario Guard OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard Gate Guard 16 QC DUO GATE double

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCELOVÉ SVODIDLO Duo Rail Vario Guard OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard Gate Guard 16 QC DUO GATE double"

Transkript

1 OCELOVÉ SVODIDLO Duo Rail Vario Guard OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard Gate Guard 16 QC DUO GATE double TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ Ostrava, červenec 2018

2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY DALŠÍ VÝROBKY, KTERÉ FIRMA SGRT, S. R. O. NABÍZÍ NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A POUŢITÍ POPIS SVODIDEL OCELOVÉ SVODIDLO DUO RAIL OCELOVÉ SVODIDLO VARIO GUARD OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO GATE-GUARD OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO GATE GUARD 16 QC OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO DUO GATE DOUBL OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO DUO GATE DOUBLE JEDNORAMENNÉ SVODIDLO NA SILNICÍCH VÝŠKA SVODIDLA A JEHO UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU PLNÁ ÚČINNOST A MINIMÁLNÍ DÉLKA SVODIDLA ZAČÁTEK A KONEC SVODIDLA SVODIDLO DUO RAIL A VARIO GUARD PŘED PŘEKÁŢKOU A MÍSTEM NEBEZPEČÍ (HORSKÉ VPUSTĚ, PROPUSTKY APOD.) SVODIDLO DUO RAIL A VARIO GUARD U TÍSŇOVÉ HLÁSKY PŘERUŠENÍ SVODIDLA DUO RAIL A VARIO GUARD SVODIDLO DUO RAIL A VARIO GUARD VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU PŘECHOD SVODIDLA DUO RAIL, VARIO GUARD-GATE-GUARD A DUO GATE NA JINÁ SVODIDLA UPEVŇOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ NA SVODIDLA SVODIDLO NA PŘEJEZDECH STŘEDNÍHO DĚLICÍHO PÁSU SVODIDLO NA MOSTECH VŠEOBECNĚ VŠEOBECNÉ POŢADAVKY PROTIKOROZNÍ OCHRANA PROJEKTOVÁNÍ, OSAZOVÁNÍ A ÚDRŢBA ZNAČENÍ SVODIDEL

3 1 Úvod, předmět technických podmínek Firma SGRT, s. r. o. nabízí těmito technickými podmínkami výrobce (TPV) ocelové svodidlo Duo Rail a Vario Guard, vodorovně otevírací svodidlo Gate Guard a Gate Guard 16 QC a svisle otevírací svodidlo DUO GATE double a jeho jednoramennou verzi. Firma SGRT, s.r.o. je dovozcem předmětných svodidel, výrobcem svodidel je německá firma SGGT Strassenausstattungen GmbH, která je součástí německého koncernu HEINTZMANN Group. Předmět TPV - viz tab. 1. Tabulka 1 - Předmět TPV Č. Zkratka Název 1 Duo Rail Oboustranné ocelové svodidlo úrovně zadrţení H2 pro silnice 2 Vario Guard Oboustranné ocelové svodidlo úrovně zadrţení H1 pro silnice 3 Gate Guard Vodorovně otevírací ocel. svod. úrovně zadrţení H2 pro silnice 4 Gate Guard 16 QC Vodorovně otevírací ocel. svod. úrovně zadrţení H2 pro silnice 5 DUO GATE double Svisle otevírací ocel. svod. úrovně zadrţení H2 pro silnice Technické podmínky výrobce mají dvě části (viz - Prostorové uspořádání - včetně návrhových parametrů a podmínek pro pouţití. - Konstrukční díly (informativní příloha) - obsahují přehledné výkresy sestav jednotlivých typů. Tyto TPV část Prostorové uspořádání jsou zpracovány v souladu s TP 114 a TP 203. Slouţí k rozhodnutí, kam a zda vůbec je moţno svodidlo pouţít a ke stanovení polohy svodidla vůči volné šířce i vůči pevné překáţce, ke stanovení jeho délky, vzdálenosti před a za překáţkou apod. Dále slouţí k návrhu otevíracích svodidel osazovaných zpravidla do středních dělících pásů. Neslouţí ke kontrole montáţe svodidel, k tomu poskytuje dovozce ke všem uvedeným typům svodidel Montážní návod v českém jazyku. POZOR použití všech svodidel uvedených v těchto TPV je podmíněno souladem s TP 114. To znamená, že pokud se v TP 114 změní požadavky na úroveň zadržení nebo jakékoliv jiné požadavky, musí se těmto požadavkům přizpůsobit i používání svodidel uvedených v těchto TPV. Tyto TPV platí pro silnice, dálnice a místní komunikace (dále jen silnice) a mostní objekty, ve smyslu norem ČSN , ČSN a ČSN a přiměřeně i pro účelové komunikace. Upozornění: Úrovně zadržení podle nárazové zkoušky lze dosáhnout u otevíracích svodidel pouze tehdy, pokud jsou brány zavřené a řádně zajištěné. 3

4 2 Související předpisy Pro svodidla, která jsou předmětem těchto TPV, platí pouze předpisy, na které je v textu odkazováno. U datovaných odkazů platí pouze citované vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání dokumentu (včetně změn). 2.1 Související a citované normy ČSN EN ISO 1461 ČSN a 3 ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN ČSN EN ČSN EN 206 ČSN EN ČSN EN ČSN EN Zinkové povlaky nanášené ţárovým ponorem na ocelové a litinové výrobky Specifikace a zkušební metody Názvosloví pozemních komunikací Část 1: Základní názvosloví Část 3: Vybavení pozemních komunikací Projektování silnic a dálnic Projektování místních komunikací Mosty Terminologie a třídění Projektovaní mostních objektů Projektování křiţovatek na pozemních komunikacích Provádění betonových konstrukcí Beton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Pasivní bezpečnost podpěrných konstrukcí zařízení na pozemních komunikacích Poţadavky a zkušební metody Eurokód 1. Zatíţení konstrukcí Část 1-7: Obecná zatíţení Mimořádná zatíţení Eurokód 1. Zatíţení konstrukcí Část 2: Zatíţení mostů dopravou ČSN EN ČSN EN ČSN EN ČSN EN Eurokód 2. Navrhování betonových konstrukcí Část 2: Betonové mosty. Navrhování a konstrukční zásady Eurokód 3. Navrhování ocelových konstrukcí. Část 2: Ocelové mosty Eurokód 4. Navrhování spřaţených ocelobetonových konstrukcí Čas 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty Silniční záchytné systémy Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody 4

5 ČSN EN ČSN EN ČN P ENV ČSN EN A2 Silniční záchytné systémy Část 2: Svodidla a mostní svodidla Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody Silniční záchytné systémy Část 3: Tlumiče nárazů Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody Silniční záchytné systémy Část 4: Koncové a přechodové části svodidel Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody Silniční záchytné systémy Část 5: Poţadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémů pro vozidla 2.2 Související a citované technickoprávní předpisy [1] TP 58 Směrové sloupky a odrazky [2] TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích [3] TP 104 Protihlukové clony [4] TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích Dodatek 1, Dodatek 2 [5] TP 114 Svodidla na pozemních komunikacích [6] TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikacích [7] TP 139 Betonové svodidlo [8] TP 142 Parkovací zařízení (parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory a pollery) [9] TP 156 Vodící stěny a ukazatele směru [10] TP 158 Tlumiče nárazu Dodatek 1 [11] TP 159 Dočasná svodidla [12] TP 186 Zábradlí na pozemních komunikacích [13] TP 203 Ocelová svodidla svodnicového typu [14] TP 258 Mostní zábradlí [15] TKP 1 Všeobecně [16] TKP 11 Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu [17] TKP 18 Betonové konstrukce a mosty [18] TKP 19 Část A Ocelové mosty a konstrukce Část B Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí [19] TKP 25 Protihlukové clony Poznámka: Aktuální seznam TP a TKP a TPV jiných typů svodidel je zveřejněný na internetové stránce Ministerstva dopravy, České republiky Související a citované právní předpisy [1] Stavební zákon č. 183/2006 Sb., ve znění prováděcích předpisů a jeho prováděcí vyhlášky a ve znění pozdějších předpisů [2] Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 5

6 [3] Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů [4] Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na stavební vybrané výrobky, ve znění pozdějších předpisů [5] Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, ve znění pozdějších předpisů [6] Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK), [5] Vzorové listy staveb PK 3 Další výrobky, které firma SGRT, s. r. o. nabízí Kromě ocelových svodidel, které jsou předmětem těchto TPV, nabízí firma SGRT, s.r.o. ještě ocelové vodicí tlumiče nárazů od firmy HIASA ze Španělska. 6

7 4 Návrhové parametry svodidel a použití Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidel Č. poloţ ky Typ svodidla Duo Rail Konfigurace KAB * Vario Guard Gate Guard Úroveň zadrţení H2 Dynam. průhyb [m] N2 0,7 H1 1,0 H2 1,8 Pracovní šířka w [m] 1,3 (W4) 1,6 (W5) 2,4 (W7) Vychýlení vozidla Vl [m] Vl7 (2,2) ASI H1 1,4 2,1 (W6) Vl5 (1,7) B H2 1,7 2,4 (W7) - B B Pouţití Pro úroveň zadržení N2 Na normové krajnici šířky 1 m za lícem svodidla, dle čl Pro úroveň zadržení H1 Na normové krajnici šířky 1 m za lícem svodidla, dle čl Střední/souběţné dělicí pásy šířky 1,40 m a větší (pokud je tato úroveň zadrţení dovolena). Pro úroveň zadržení H2 Tam, kde je za lícem svodidla rovinná plocha (příčného sklonu do 10%) šířky nejméně 1,65 m; Střední/souběţné dělicí pásy šířky 2,90 m a větší Pro úroveň zadržení N2 Na normové krajnici šířky 1 m za lícem svodidla, dle čl. 6.1; Pro úroveň zadržení H1 Tam, kde je za lícem svodidla rovinná plocha (příčného sklonu do 10%) šířky nejméně 1,25 m; Střední/souběţné dělicí pásy šířky 2,50 m a větší (pokud je tato úroveň zadrţení dovolena); Na mostech se svodidlo nepouţívá Jako vodorovně otevírací svodidlo délky 40,8 48,8 m do středních dělicích pásů šířky 2,9 m a větší. 4 Gate Guard 16QC H2 1,2 1,7 (W5) - B Jako vodorovně otevírací svodidlo délky 16 m s rychle otevíracím zámkem do středních dělicích pásů šířky 2,9 m a větší. 5 DUO GATE double H2 0,4 1,0 (W3) - C Jako svislé otevírací svodidlo se dvěma mechanicky otvíratelnými rameny s průjezdným otvorem 9,0 m do středních dělicích pásů šířky 2,9 m a větší. Alternativně jako otevírací svodidlo s jedním mechanicky otevíratelným ramenem s průjezdným otvorem 5,0 m do středních dělících pásů šířky 2,9 m a větší. 1) Dynamický průhyb - dle ČSN EN je maximální boční dynamické přemístění líce svodidla. 2) Pracovní šířka - dle ČSN EN je vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou polohou kterékoliv hlavní části tohoto systému. 3) Všechny typy je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obrázku 26. * Svodidlo Duo Rail se pouţívá v konfiguraci spodní část + horní část + betonová zátěţ viz obrázek 1 7

8 Tabulka 3.1 Vzdálenost líce svodidla Duo Rail od pevné překážky Č. poloţky Název svodidla Úroveň zadrţení Vzdálenost líce svodidla od pevné překáţky u [m] 1 Duo Rail N2 1,30 H1 1,60 H2 2,40 Tabulka 3.2 Vzdálenost líce svodidla Vario Guard od pevné překážky Č. poloţky Název svodidla Úroveň zadrţení Vzdálenost líce svodidla od pevné překáţky u [m] 2 Vario Guard N2 1,80 1,65 H1 2,10 1,95 Vzdálenost líce svodidla Varioguard od pevné překáţky, uvedená v tab. 3.2, se měří buď od okraje konstrukční šířky svodidla (viz levý sloupec), nebo od návrhové šířky svodidla (viz pravý sloupec). Vzdálenost mezi svodidlem a pevnou překáţkou je v obou případech stejná. Tabulka 3.3 Vzdálenost líce otevíracích svodidel od pevné překážky Č. poloţky Název svodidla Úroveň zadrţení Vzdálenost líce svodidla od pevné překáţky u [m] Gate Guard Gate Guard 16 QC DUO GATE double H2 Otevírací svodidla se osazují z důvodu předpokládaného otvírání a proto v těchto místech nesmí být ţádné překáţky 8

9 5 Popis svodidel 5.1 Ocelové svodidlo Duo Rail Duo Rail je ocelové svodidlo oboustranné (lze jej pouţít i jako jednostranné). Sestává ze: - základního elementu délky 5,85 m, výšky 0,538 m. Šířka v patě je 0,608 m. - zátěţe, která se vkládá dovnitř do spodní části základního elementu; - horního elementu délky 5,85 m a výšky 0,324 m. Horní elementy se kladou na základní element posunutě o 1,95 m a k základnímu elementu se kotví 4 šrouby. Návrhová šířka svodidla (neboli šířka, která se pokládá za šířku svodidla do projektu) je 0,400 m. Všechny díly svodidla jsou vyrobeny z ocele S 235 JR. Pouze spojovací svorník horního a dolního dílu je z materiálu BSt 500. Svodidlo se volně klade na zpevněný podklad (většinou beton, nebo asfalt). Konce jednotlivých běţných dílů se nekotví. Začátek a konec svodidla má výškový náběh. Svodidlo se dá smontovat do směrového oblouku o poloměru 200 m a větším. Svodidlo stojí na gumových podloţkách a tím je umoţněn příčný odtok vody po celé délce. Podle úrovně zadrţení, která je poţadována, se provádí tři konfigurace Duo Railu: Konfigurace KAB, viz obr. 1 - pouţívá se pro úroveň zadrţení N2, H1 a H2 sestává ze základního elementu + zátěţ + horní element. Výška je 815 mm. Konfigurace KB, viz obr. 5 - pouţívá se pro úroveň zadrţení T1, T2 a T3 sestává ze základního elementu + zátěţ. Výška je 538 mm. Konfigurace K, viz obr. 6 - pouţívá se pro úroveň zadrţení T1, T2 a T3 sestává ze základního elementu. Výška je 538 mm. Pro trvalé svodidlo pro úroveň zadrţení N2 aţ H2 se pouţívá konfigurace KAB a celková výška svodidla je 0,815 m (maximální výška včetně podloţky a matice pro spojení se spodním dílem je 0,839 mm). Jako dočasné svodidlo pro úroveň zadrţení T1 aţ T3 se pouţívají konfigurace KB nebo K. U těchto konfigurací je celková výška svodidla 0,538 m. Začátek a konec svodidla Duo Rail úrovně zadrţení N2 aţ H2 se opatří výškovým náběhem viz obrázek 7. Pokud není Duo Rail spojen s pokračujícím svodidlem, musí být jeho konce kotveny viz obrázek 7 a to 4 kotevními trny profilu 30 mm z oceli S 235 JR zatlučenými po podkladu. Pokud se svodidlo osazuje na přejezd středního dělicího pásu, musí být provedeno přímé napojení na obou koncích na svodidlo, které pokračuje ve středním dělicím pásu. Na obrázku 8 je vyznačen příklad přechodu na oboustranné svodidlo OSAM/H2, Na obrázku 9 je vyznačen příklad přechodu na oboustranné svodidlo OSNH4/H3. Přechodové díly, které se přišroubují k Duo Railu, zajišťuje výrobce Duo Railu, zbývající části jsou běţné díly ArcelorMittal Ostrava. Návrhové parametry svodidla Duo Rail v konfiguraci pro pouţití jako dočasné svodidlo uvádí tabulky 4.1 a

10 Tabulka Návrhové parametry svodidla Duo Rail konfigurace KB pro použití jako dočasné svodidlo viz obr. 5 Č. polo ţky Typ svodidla Duo Rail Úroveň zadrţení T1 Dynam. průhyb [m] 0,1 Pracovní šířka w [m] 0,7 (W2) Pouţití Pro úroveň zadržení T1 až T3 dle TP T3 0,5 1,1 (W4) Konfigurace KB Tabulka Návrhové parametry svodidla Duo Rail konfigurace K pro použití jako dočasné svodidlo viz obr. 6 Č. polo ţky Typ svodidla Duo Rail Úroveň zadrţení T1 Dynam. průhyb [m] 0,2 Pracovní šířka w [m] 0,8 (W2) Pouţití Pro úroveň zadržení T1 až T3 dle TP T2 0,4 1,0 (W3) Konfigurace K T3 0,5 1,1 (W4) 10

11 Obrázek 1 - Svodidlo Duo Rail 11

12 Obrázek 2 - Svodidlo Duo Rail montáž spodní části Obrázek 3 - Svodidlo Duo Rail celkový pohled na osazené svodidlo 12

13 Obrázek 4 - Svodidlo Duo Rail montáž horní části 13

14 Obrázek 5 - Svodidlo Duo Rail konfigurace KB (spodní část + zátěž) pro použití jako dočasné svodidlo Obrázek 6 - Svodidlo Duo Rail konfigurace K (spodní část bez zátěže) pro použití jako dočasné svodidlo 14

15 Obrázek 7 - Svodidlo Duo Rail výškový náběh Obrázek 8 Svodidlo Duo Rail Přechod na oboustranné ocelové svodidlo OSAM/H2 15

16 Obrázek 9 Svodidlo Duo Rail Přechod na oboustranné ocelové svodidlo OSNH4/H3 16

17 5.2 Ocelové svodidlo Vario Guard Vario Guard viz obrázek 10 je ocelové svodidlo oboustranné (lze jej pouţít i jako jednostranné). Sestává ze spodní části, která připomíná tvar New Jersey a na ní je na sloupcích horní madlo. Svodidlo sestává z dílců délky 4,00 m, které se k sobě navzájem šroubují v dolní části i v madle. Kaţdý dílec má v dolní části jeden odvodňovací otvor 120 mm x 70 mm. Spodní část je široká 0,700 m a vysoká 0,378 m. Celková výška svodidla je 0,900 m, šířka horního madla je 0,180 m. Vzdálenost sloupků podpírající horní madlo je 1,33 m. Sloupky jsou profilu Sigma 100. Styk jak madla tak spodní části se provádí pomocí styčníkových plechů. Madlo je stykováno 8 šrouby M16x a 2 šrouby M14x Spodní část je stykován na bocích 10 šrouby M16x a dole 4 šrouby M16x Sloupky Sigma se připevňují ke spodní části 4 šrouby M12x a madlo se připevňuje ke sloupku Sigma 2 šrouby M12x Spodní část je v úrovni sloupků široká 0,150 m a k základně se rozšiřuje jen mírně. Samotnou základnu tvoří plech, který leţí na vozovce a na který můţe vozidlo najet, aniţ by se dotklo svodidla. Návrhová šířka svodidla (neboli šířka, která se pokládá za šířku svodidla do projektu) je 0,400 m. Všechny díly svodidla jsou vyrobeny z ocele S 235 JR. Svodidlo se volně klade na zpevněný podklad, většinou na vozovku. Běţné poţadavky na rovinatost zpevněných povrchů pozemních komunikací jsou pro Vario Guard dostatečné. Výrobce dodává běžné díly, které se k podkladu nekotví a dále koncové (náběhové) díly, které musí být osazeny na kaţdém konci viz obrázek 12. Kaţdý koncový díl se kotví nejméně jedním ocelovým kotevním trnem, jeho tvar je uveden na obrázku 7, který se osadí do jednoho ze čtyř otvorů v koncovém dílu. Pro dilataci (pokud by byla potřebná) je dodáván dilatační díl viz obrázek 13. Výrobce Vario Guardu nabízí přechodovou svodnici na svodidlo NH4, která se přišroubuje na náběhové madlo koncového dílu. Svodidlo se dá smontovat do směrového oblouku o poloměru 200 m a větším. Montáţ Vario Guardu je rychlá, výrobce uvádí montáţ 700 m za den. Svodidlo lze smontovat předem do délek 12 m a takovéto části přivést na stavbu a velmi rychle smontovat. Jedno nákladní auto uveze aţ 168 m svodidla. Rovněţ skladování svodidla je úsporné na prostor. Pro 1000 m svodidla je třeba pouze 100 m 2 plochy. Vario Guard je běţné ocelové svodidlo, které se pouţívá jako svodidlo trvalé, ale pouţívá se (vzhledem ke své konstrukci a jednoduché přestavitelnosti) i jako svodidlo mobilní (dočasné) pro řešení okamţitých dopravních problémů s přesměrováním dopravy a pro oddělení dopravy od staveniště. Pokud se svodidlo osazuje na přejezd středního dělicího pásu, musí být provedeno přímé napojení na obou koncích na svodidlo, které pokračuje ve středním dělicím pásu. 17

18 Obrázek 10 - Svodidlo Vario Guard 18

19 Obrázek 11 - Svodidlo Vario Guard běžný díl Obrázek 12 - Svodidlo Vario Guard koncový díl 19

20 Obrázek 13 - Svodidlo Vario Guard dilatační díl Obrázek 14 - Svodidlo Vario Guard přechodový díl na betonové svodidlo 20

21 Obrázek 15 - Svodidlo Vario Guard přechod na oboustranné ocelové svodidlo NHKG přímým napojením 21

22 Obrázek 16 - Svodidlo Vario Guard foto napojení na stávající NHKG 22

23 Obrázek 17 - Svodidlo Vario Guard přechod na oboustranné ocelové svodidlo OSNH4/H1 přímým napojením 23

24 5.3 Otevírací ocelové svodidlo Gate-Guard Gate-Guard je otevírací svodidlo viz obrázek 18. Variantou je svodidlo Gate Guard, které je vybaveno rychle otevíracím zámkem, tzv. Quick Connect. Z hlediska příčného řezu je svodidlo totoţné se svodidlem Vario Guard. Rovněţ je vyuţit i stejný spojovací materiál. Návrhová šířka svodidla (neboli šířka, která se pokládá za šířku svodidla do projektu) je stejně jako u Vario Guardu 0,40 m. Svodidlo se volně klade na zpevněný podklad (asfaltový nebo betonový). Na obrázku 19 je vyznačeno, v kterých místech se svodidlo kotví k podkladu, podrobněji viz Montáţní návod. Z hlediska podélného tvoří svodidlo otevírací část, která je dlouhá (mezi panty) 40,8 aţ 48,8 m (dle ES certifikátu). Po stranách jsou koncové (náběhové) díly délky 4,26 m. Koncové díly mají na jedné straně náběh a na druhé úchyty (panty). Podobnými úchyty je vybaven i první běţný díl. Úchyty slouţí pro provlečení závlače z trubky profilu 76,1x10 mm z ocele S235 JR viz obrázek 19. Vlastní otevírací část je symetrická a sestává z běţných dílů délky 4 m a z dílu středního. Střední díly (podobné koncovým dílům) jsou upraveny pro uzavření (propojení) středního otvoru mezi středními díly odnímatelnou dvoudílnou závorou. Místo jednoho nebo dvou běţných dílů, lze k jednomu z pantů osadit speciální díl/díly délky 4 m (v případě dvou dílů je délka 8 m) pro nouzové otevření. Podrobněji viz Montáţní návod. Svodidlo se dá smontovat do směrového oblouku o poloměru 200 m a větším. Napojení otevíracího svodidla na svodidlo, mezi které se vkládá Napojení se provádí tak, ţe (stejně jako u Vario Guardu) se svodnice pokračujícího svodidla přišroubují pomocí přechodové svodnice k náběhovému madlu Gate-Guardu. Tyto přechodové svodnice (podle toho, jaká svodnice se připojuje) zajišťuje výrobce Gate-Guardu. Otevírání Na obrázku 19 jsou vykresleny dva způsoby otevření. Celkové otevření znamená rozpojení Gate-Guardu uprostřed, vysunutí koleček a otevření. Pro nouzové projetí (sanitka, hasiči apod.) slouţí speciální díl, vloţený hned za krajním dílem. Tento díl má dvoje kolečka pro příčný posun a dvoje kolečka pro podélný posun. Můţe být buď otevřen, nebo odsunut (odvezen) stranou. 24

25 Obrázek 18 - Svodidlo Gate-Guard 25

26 Obrázek 19 - Svodidlo Gate Guard sestava a otevření 26

27 5.4 Otevírací ocelové svodidlo Gate Guard 16 QC Svodidlo Gate Guard 16 QC je otevírací svodidlo viz obrázek 20 aţ 23. Toto svodidlo je konstrukčně a materiálově stejné jako nouzově otevírací část otevíracího svodidla Gate Guard (otevírací část délky 40,8 48,8 m, včetně nouzového otevírání délky 8,0 m). Otevírací svodidlo Gate Guard 16 QC má délku kratší, pouze 16,53 m, přičemţ vlastní otevírací část má délku 2 x 4,0 = 8,0 m, která je vetknuta do dvou kotvených krajních dílů délky 2 x 4,265 = 8,53 m. Z hlediska příčného řezu je svodidlo totoţné se svodidlem Vario Guard (viz obrázek 18 a 20), coţ umoţňuje jednoduché propojení obou systémů. Návrhová šířka svodidla (neboli šířka, která se pokládá za šířku svodidla do projektu) je stejně jako u Vario Guardu 0,400 m. Konstrukční šířka svodidla je 0,70 m. Svodidlo se volně klade na zpevněný podklad (asfaltový nebo betonový). Na obrázku 22 je vyznačeno, v kterých místech se svodidlo kotví k podkladu (kaţdý díl 8 kotevními trny profilu 30 mm a délky 430 mm, ocel S235 JR), podrobněji viz Montáţní návod. Z hlediska podélného tvoří svodidlo otevírací část, která se skládá ze dvou středních dílů pro vlastní otevírání délky 2 x 4,0 m a po stranách ze dvou koncových (náběhových) nebo přechodových dílů délky 4,265 m. Vlastní otevírací část je symetrická a sestává ze dvou speciálních dílů délky 4 m pro vlastní otevření. Tyto díly se uprostřed mezi sebou uzavřou (propojí) rychlým spojem bajonetového typu. Na druhých stranách jsou umístěny úchyty pro připojení na koncové nebo přechodové díly. Koncové díly mají na jedné straně náběh s napojením na následné svodidlo a na druhé úchyty pro provlečení otočné závlače pro připojení úchytů středních dílů, viz obrázek 22. Přechodové díly se liší pouze na straně náběhu, který nemají a místo něj mají přímo ukončení pro následující typ svodidla. Zatím se dodává pouze přechodový díl na svodidlo Vario Guard, který je uveden vlevo na obrázku 22. V případě napojení na jiný typ svodidla, neţ Vario Guard jsou kotvené oba krajní díly, kterými mohou být buď dva koncové (náběhové) díly anebo dva přechodové díly. Koncový (náběhový) díl je moţno kombinovat s přechodovým dílem. Napojení otevíracího svodidla na svodidlo, mezi které se vkládá Napojení se provádí tak, ţe (stejně jako u Vario Guardu) se svodnice pokračujícího svodidla přišroubují pomocí přechodové svodnice ke koncovému (náběhovému) madlu. Tyto přechodové svodnice (podle toho, jaká svodnice se připojuje) zajišťuje výrobce svodidla Gate Guard 16 QC. Napojení na přechodový díl se provádí přímo, pouze přechodový díl musí být určen přímo pro pokračující svodidlo. Otevírání Na obrázku 4 jsou vykresleny dva způsoby otevření. Celkové otevření znamená rozpojení svodidla Gate Guardu 16 QC uprostřed, vysunutí koleček a otevření. Střední díly mají dvoje kolečka pro příčný posun a dvoje kolečka pro podélný posun. Mohou být buď otevřeny, nebo odsunuty (odvezeny) stranou. 27

28 Obrázek 20 - Svodidlo Gate Guard 16 QC 28

29 Obrázek 21 Krajní koncový a střední díl svodidla Gate Guard 16 QC 29

30 Obrázek 22 - Svodidlo Gate Guard 16 QC - Pohledy a půdorys 30

31 Obrázek 23 - Svodidlo Gate Guard 16 QC - Možnosti vodorovného otevřen 31

32 5.5 Otevírací ocelové svodidlo DUO GATE double Rozsah použití Otevírací svodidlo DUO GATE double je svislá nouzová otevírací brána, která se v zásadě pouţívá na komunikacích, kde jsou jízdní pruhy odděleny dělicím pásem. Bránu DUO GATE lze pouţít, pokud musí být vzhledem k místním podmínkám a nepřetrţité dopravě zaručen přejezd dělicího pásu pro určitá vozidla v rámci určitého časového rámce a pokud silniční záchytný systém mezi oběma jízdními pruhy musí mít úroveň zadrţení H2 nebo niţší. Typickým příkladem rozsahu pouţití pro bránu DUO GATE jsou portály tunelů na dálnicích. Kdyţ je brána zavřená, splňuje úroveň zadrţení H2, která je poţadována na dálnicích. Lze ji však rychle otevřít také v případě nehody, takţe umoţňuje rychlou změnu jízdního pruhu pracovníkům policie, poţárním sborům, tj. pouze operačním vozidlům. Bránu DUO RAIL lze pouţít i v jednoramenné variantě, viz dále. Popis svodidla Brána DUO GATE double má stejný příčný řez a základní skladbu jako svodidlo Duo Rail a to i po materiálové stránce a lze je na toto svodidlo přímo napojit. Po otevření má průjezdný otvor 9,0 m (přesně 9,015 m) a je dvouramenná. Kaţdé rameno se skládá z pasivního ocelového prvku 1, které je fixováno do betonového základu vlepovanými kotvami a z aktivního ocelového ramene 1 nebo 2, viz obrázek 24. Další podrobnosti jsou uvedeny v Montáţním návodu. Rozměry a hmotnost dílů Brána DUO GATE double se v podstatě skládá ze čtyř různých hlavních sestav. Tyto hlavní sestavy jsou uvedeny na obrázku 24.1, s popisem a vnějšími rozměry a také odpovídajícími hmotnostmi. Pasivní prvek 1 je sloţen ze spodního dílu délky 5,58 m, na který je nasazen horní kratší díl tak, aby vznikla vazba s posunem 1,95 m pro připojení horního dílu svodidla Duo Rail. V tomto pasivním dílu jsou veškerá mechanická, hydraulická a elektrická zařízení pro zdvih aktivního ramene. Vepředu má prvek oko pro otočný čep 100 mm umoţňující připojení k aktivnímu rameni. Aktivní ramena jsou typy 1 a 2 podle toho, zdali je čelo zkoseno vzad nebo vpřed. Toto zkosení umoţňuje plynulé spojení ramen při jejich uzavření nebo otevření. Styk aktivních ramen je uzamčen zasunutím zajišťovacího svorníku. Spotřební materiál Pasivní prvky brány DUO GATE mají vlastní zásobník oleje a uzavřený hydraulický okruh. Z vnějšku nemusí být dodáván ţádný spotřební materiál. Externě musí být zajištěn pouze přívod energie (třífázový proud) a ovládací kabely. Základy a kotvení Pasivní prvky jsou zaloţeny na plošných betonových základech 1,2 m x 6,0 m a výšky 1,0 mm z betonu C 30/35 XF4. Bloky jsou vyztuţeny ocelí B500 a to třmínky profilu 12 po 100 mm, horní a dolní podélnou výztuţí profilu 12 po 75 mm. Po osazení celé brány jsou pasivní prvky fixovány do betonových základů 2 x 6 vlepovanými kotvami ze ţárově pozinkovaných 32

33 závitových tyčí M24 délky 350 mm kvality 8.8 a to do vrtů profilu 28 mm hloubky 400 mm. Pro vlepení se pouţívá stavební lepidlo Hilti HIT HY 200. Pro konkrétní osazení brány DOU GATE zajišťuje dovozce předmětných svodidel vypracování výrobně technické dokumentace, která stanoví polohu základů a vedení případného elektrického připojení. Ve středních dělících pásech je nutno téţ vzít v úvahu polohu chrániček nebo přímo vedení dálničních nebo silničních inţenýrských sítí. Funkční popis Brána se otevírá následovně, viz obrázek Pod uzávěrem pasivního prvku se nachází hydraulické ruční čerpadlo. Pokud se toto hydraulické ruční čerpadlo uvede do chodu, je ze zásobníku oleje čerpán hydraulický olej přes hydraulický ventil do válce. Na ovládacím ventilu na válci je moţno ručně řídit směr oleje do pístu a tím i směr pohybu aktivního ramene nahoru nebo dolů. Zvedání brány je moţné pouze v nezamčeném stavu. Zajišťovací svorník musí být proto před obsluhou přesunutý v aktivním prvku úplně dozadu. 33

34 Obrázek 24 - Svodidlo DUO GATE double - Možnosti svislého otevření 34

35 Popis: Brána / pasivní prvek 1 / Délka: 5,58 metru Šířka: 0,6 metru Max. výška: 0,8 metru Hmotnost: cca 900 kg Popis: Brána / aktivní prvek 1 / Délka: 6,4 metru Šířka: 0,6 metru Max. výška: 0,8 metru Hmotnost: cca 820 kg Popis: Brána / aktivní prvek 2 / protikus k aktivnímu prvku 1 není zobrazen Popis: Brána / pasivní prvek 2 / Délka: 6,13 metru Šířka: 0,6 metru Max. výška: 0,8 metru Hmotnost: cca 620,0 kg 35

36 Popis: Základní prvek / pasivní prvek 3/ Délka: 5,85 metru Šířka: 0,6 metru Max. výška: 0,54 metru Hmotnost: cca 400,0 kg Popis: Horní část / pasivní prvek 3 / Délka: 5,85 metru Šířka: 0,18 metru Max. výška: 0,3 metru Hmotnost: cca 130,0 kg Obrázek Detailní pohledy s popisem na jednotlivé díly svodidla DUO GATE double včetně jednoramenné varianty Hydr. ruční Ruční ovládací ventil Válec Zásobník oleje Obrázek Detail umístění jednotlivých mechanismů pro otvírání svodidla DUO GATE double 36

37 Obrázek Přechod svodidla DUO GATE double na svodidlo OSAM/H2, pohled a půdorys 37

38 Obrázek Přechod svodidla DUO GATE double na svodidlo OSAM/H2, řezy a celkový pohled 38

39 5.6 Otevírací ocelové svodidlo DUO GATE double jednoramenná varianta Pro toto jednoramenné svislé otevírací svodidlo platí ustanovení uvedená výše pro dvojramenné svodidlo. Jednoramenné svodidlo vzniklo jako varianta ze svodidla dvojramenného. Popis svodidla Brána jednoramenného DUO GATE double po otevření má průjezdný otvor 5,0 m (přesně 5,000 m) a je jednoramenná. Rameno se skládá z pasivního prvku 1, které je fixováno do betonového základu a z aktivního ramene 1. Aktivní prvek 2 je nahrazen pasivním prvkem 2, který je rovněţ fixován do betonového základu vlepovanými kotvami, a příslušný pasivní prvek 1 je nahrazen pasivním prvkem 3 sloţeného ze spodního základního dílu a z horního dílu, viz obrázek 25. Pasivní prvek 3 je vlastně jedním dílem svodidla Duo Rail. Další podrobnosti jsou uvedeny v Montáţním návodu. Rozměry a hmotnost dílů Brána DUO GATE double se v podstatě skládá ze čtyř různých hlavních sestav. Tyto hlavní sestavy jsou uvedeny na obrázku 24.1, s popisem a vnějšími rozměry a také odpovídajícími hmotnostmi. Pasivní prvek 1 a aktivní rameno 1 jsou systémově shodné jako u základní dvouramenné brány. Pasivní prvek 2 délky 6,13 m má vepředu zkosení vzad. Toto zkosení umoţňuje plynulé spojení aktivního ramene 1 při jeho uzavření nebo otevření. Styk aktivního ramene je uzamčen zasunutím zajišťovacího svorníku. Horní část pasivního prvku 2 je opět kratší o 1,95 m a to z důvodu styku s pasivním prvkem 3. Pasivní prvek 3 se skládá, jako svodidlo Duo Rail, ze základního spodního prvku délky 5,85 m z horní části rovněţ délky 5,85 m, která se montuje s posunem 1,95 m. Základy a kotvení Základy pasivních prvků jsou stejné jako u základní dvouramenné varianty, pouze blok, na který je fixován pasivní prvek 2 bez zdvihacího mechanismu má výšku pouze 0,6 m a šířku pouze 1,0 m. 39

40 Obrázek 25 - Svodidlo DUO GATE jednoramenné - Možnosti svislého otevření 40

41 6 Svodidlo na silnicích 6.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu Všechny tři typy mají svoji konstantní výšku, kterou nelze měnit, a proto jeho výšku na stavbě není třeba kontrolovat. Z hlediska příčného řezu se jeho výška měří vţdy v ose svodidla (i kdyţ se svodidlo osadí na přejízdný obrubník). Neuplatní se zde ani výšková tolerance, protoţe svodidlo v podstatě kopíruje podklad, na který se ukládá. Umístění svodidla na krajnici a ve středním dělicím pásu uvádí obrázek 26. Obrázek 26 - Svodidlo Duo Rail, Vario Guard a Gate Guard v příčném řezu Dle čl. 5.1 aţ 5.6 je návrhová šířka všech svodidel 400 mm a tím je vymezena volná šířka viz obrázek Běţné osazení svodidla do osy středního dělicího pásu uvádí obrázek Čárkovaně je vyznačena krajní poloha svodidla, kterou je moţno z důvodu rozhledu pouţít. U místních komunikací můţe svodidlo zasahovat 0,50 m do volné šířky viz obrázek Svodidlo je dovoleno osadit na zvýšenou obrubu, avšak pouze výšky mm, tedy na tzv. přejízdný obrubník. Obecně není stanoveno, jak daleko od svodidla má obruba být viz obr Nemůţe být však blíţe svodidlu neţ je hrana spodního plechu. Pokud jde o vertikální polohu svodidla, nepoţaduje se, aby se svodidlo osazovalo vţdy svisle. Jeho vertikální poloha je dána sklonem podkladu, na který se svodidlo ukládá. 6.2 Plná účinnost a minimální délka svodidla Kaţdé svodidlo má plnou účinnost tam, kde má plnou výšku, tedy hned za náběhem. To znamená, má-li být v některém místě osazeno svodidlo, musí tam být svodidlo plné výšky a výškový náběh je před nebo za tímto místem. 41

42 Minimální délka svodidla Duo Rail a Vario Guard, je-li svodidlo osazeno samostatně bez napojení na jiné svodidlo, je uvedena v tabulce č. 5. Výškové náběhy se do délky svodidla nepočítají. Pokud je svodidlo napojeno na obou koncích na jiné svodidlo, jeho minimální délka se nestanovuje, avšak doporučuje se, aby neklesla pod polovinu minimální délky. Pokud je napojeno jen na jednom konci a druhý konec je volný, je dovoleno minimální délku uvedenou v tab. 5 zkrátit aţ polovinu. Všechna otevírací svodidla se osazují mezi svodidla průběţná a v tomto úseku je nahrazují. Otevírací svodidlo Gate-Guard musí být osazeno vţdy v délce uvedené na obrázku 19, tedy 40,8 aţ 48,8 m mezi panty. Pro svodidlo Gate Guard 16 QC platí obrázek 24 a délka mezi panty 8,0 m. Pro svodidlo DUO GATE platí obrázek 42 a celková délka 20,3 m a pro jeho jednoramennou variantu obrázek 25 a celková délka 22,28 m. Tabulka 5 - Minimální délka svodidla Duo Rail a Vario Guard Č. Název svodidla Minimální délka svodidla [m] pro rychlost poloţky 80 [km/h] 80 [km/h] 1 Duo Rail Vario Guard Začátek a konec svodidla Svodidlo Duo Rail a Vario Guard se vţdy opatřuje na obou koncích náběhem. Jedná se o dílec dlouhý 4 m, který se přišroubuje k běţnému dílci Svodidlo Duo Rail a Vario Guard před překážkou a místem nebezpečí (horské vpustě, propustky apod.) Při stanovení délky svodidla kolem překáţky se postupuje podle obrázku 27. U dálnic a rychlostních komunikací s dovolenou rychlostí větší neţ 90 km/h je třeba ještě zohlednit moţnost vyjetí vozidla před začátkem svodidla dle obrázku 15 TP 139. Obrázek 27 - Svodidlo Duo Rail a Vario Guard před překážkou a místem nebezpečí 6.5 Svodidlo Duo Rail a Vario Guard u tísňové hlásky Postupuje se dle TP 114 a TP

43 6.6 Přerušení svodidla Duo Rail a Vario Guard Postupuje se dle TP 114 a TP Svodidlo Duo Rail a Vario Guard ve středním dělicím pásu Běţné osazení svodidla Duo Rail a Vario Guard do středního dělicího pásu je patrné z obrázku U překáţky ve středním dělicím pásu (např. u mostního pilíře) nelze Duo Rail ani Vario Guard pouţít viz poznámka. V takovém případě lze např. kolem pilíře osadit betonové svodidlo a napojit jej na Duo Rail, eventuálně i Vario Guard v ose středního dělicího pásu - viz obrázek 22. Poznámka: Duo Rail a Vario Guard se charakterem sice podobá betonovému svodidlu, jeho příčná deformace je však při nárazu osobním vozidlem velká (vlivem výrazně nižší hmotnosti) a proto nelze tato svodidla osadit k mostnímu pilíři bez mezery tak jako betonové svodidlo. Obrázek 22 Příklad přechodu Duo Railu a Vario Guardu na betonové svodidlo kolem překážky ve středním dělicím pásu 6.8 Přechod svodidla Duo Rail, Vario Guard-Gate-Guard a DUO GATE double na jiná svodidla O tom, zda se provede přechod na jiné svodidlo formou přesahu, nebo se provede přímé napojení, rozhodne investor spolu s projektantem. Do doby, neţ bude v platnosti EN pro přechodové části svodidel a neţ na tuto normu bude reagováno v TP 114 nebo v TP 203, je moţno provádět přímé napojení konstrukčním způsobem. To znamená, ţe spojení podélných prvků napojovaného svodidla (většinou svodnic), musí být provedeno tak, aby v napojení byla stejná únosnost v tahu, jako v běţném spoji svodnic. Pokud například se svodnice spojují osmi šrouby M16, musí být spojení takové svodnice k Duo Railu a Vario Guardu nebo k Gate-Guardu nebo k DUO GATE double provedeno stejným mnoţstvím šroubů, nebo zvolen jiný způsob spojení, který zajistí poţadovanou pevnost v tahu. Příklad přechodu svodidla DUO GATE double na svodidlo OSAM/H2 je uveden na obrázcích 24.3 a Postupuje se tak, ţe zhotovitel stavby sdělí, jaké svodidlo má být napojeno a dovozce zajistí výrobu a dodávku přechodových svodnic nebo přechodových dílů. 43

44 6.9 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidla Výrobce nenabízí ţádné speciální otvory pro event. připevnění doplňkových konstrukcí na svodidlo výjma odrazek, které se připevňují na lícní stranu madla Vario Guardu přišroubováním Svodidlo na přejezdech středního dělicího pásu Svodidlo Duo Rail je vhodné na přejezdy středních dělicích pásů, protoţe nevyţaduje ţádné spojení s podkladem, lze ho rychle osadit i rozebrat. Způsoby osazení: - Úhlopříčně tak, ţe po směru jízdy svodidlo předstupuje před výškový náběh odlišného svodidla (stejně, jak se osazuje betonové svodidlo dle obrázku 22 TP 139). - Přímým napojením na obou koncích na odlišné svodidlo. Napojení se provádí dle poţadavků uvedených v čl. 6.8 těchto. Napojení Vario Guardu a Gate-Guardu je shodné, příklad napojení na původní české svodidlo NHKG je uveden na obrázku 15 a 16, napojení na svodidlo OSNH4/H1 je uveden na obrázku 17. Příklad napojení svodidla Duo Rail na svodidlo OSNH4/H2 je uveden na obrázku 8 a napojení na svodidlo OSNH4/H3 je uveden na obrázku 9. Napojení otevíracího svodidla Gate Guard 16 QC je shodné jako u Vario Guardu a Gate Guardu, příklad napojení na původní české svodidlo NHKG je uveden na obrázku 15 a 16, napojení na svodidlo OSNH4/H1 je uveden na obrázku 17. Svodidlo Gate Guard 16 QC je vhodné na přejezdy středních dělicích pásů, lze ho rychle otevřít pomocí jednoduchých nástrojů - klíčů. Napojení svodidla DUO GATE se provádí stejně jako u svodidla Duo Rail, jeho svislé otevírání, které se provádí mechanicky pomocí hydraulického zařízení, je velmi rychlé bez dalších nástrojů. 7 Svodidlo na mostech 7.1 Všeobecně Použití svodidla Duo Rail na mostech se nepředpokládá a výrobce ani nenabízí řešení dilatace. Svodidlo Vario Guard vzhledem k úrovní zadrţení H1 se na mosty rovněţ nepouţívá. Otevírací svodidlo Gate-Guard, Gate Guard 16 QC a Duo Gate by bylo moţno osadit i na most do osy středního dělicího pásu za podmínky bezřímsového svršku, který by umoţňoval otevření svodidla a za podmínky únosnosti mostní konstrukce v místě přejezdu. 8 Všeobecné požadavky 8.1 Protikorozní ochrana Postupuje se v souladu s TKP 11, TP 114 a TP Projektování, osazování a údržba Postupuje se v souladu s TKP 11, TP 114 a TP

45 9 Značení svodidel Kaţdé svodidlo je značeno na místě k tomu určeném (viz Montáţní návody pro jednotlivá svodidla). Značení spočívá v identifikační značce výrobce plus číselné řady. Identifikační značka výrobce má tvar dle obrázku 28. Obrázek 28 Značka výrobce Svodidlo Duo Rail má označení formou štítku dle obrázku 29. Za značkou výrobce podle obrázku 28 je číselná řada ve tvaru U , kde: U je v tomto případě označení továrny (výrobce) 13 - týden výroby 12 - rok výroby označení svitku Obrázek 29 - Označení svodidla Duo Rail Svodidlo Vario Guard je značeno značkou výrobce provedenou průrazem dle obrázku 28 a číselnou řadou ve tvaru , kde zakázkové číslo, pod kterým jsou plechy objednány 02 - měsíc výroby 11 - rok výroby 45

46 Svodidlo Gate Guard je opatřeno označením dle obrázku 30. Značka výrobce je provedena průrazem a za ní je číselná řada ve tvaru S XXX MM JJ, kde S je v tomto případě označení továrny (výrobce) XXX - označení svitku MM - měsíc výroby JJ - rok výroby Obrázek 30 - Označení svodidla Gate Guard Svodidlo Gate Guard 16 QC je označeno stejně jako původní svodidlo Gate Guard, je opatřeno označením dle obrázku 31. Značka výrobce je provedena průrazem a za ní je číselná řada ve tvaru S XXX MM JJ, kde S je v tomto případě označení továrny (výrobce) XXX - označení svitku MM - měsíc výroby JJ - rok výroby Obrázek 31 - Označení svodidla Gate Guard 16 QC Svisle otvírací svodidlo DUO GATE double je označeno typovým štítkem, viz obrázek 32. Na základě této tabulky můţe výrobce zaručit dohledatelnost jakostí oceli, součástí a svářečských prací aţ do výrobních závodů surovin, podle poţadavků označení CE. Štítek je přinýtovaný u základního prvku pasivního prvku, dobře viditelný zvenčí. Na následujícím obrázku je zobrazeno, jak tabulka vypadá, v detailu. Obrázek 32 - Označení svodidla DUO GATE double 46

47 Název : Vydal : Zpracoval : Ocelové svodidlo Duo Rail, Vario Guard a otevírací svodidlo Gate Guard, Gate Guard 16 QC, DUO GATE double SGRT, s.r.o. Ing. Ivan Batal, projektová činnost ve výstavbě, m , cz Kontakt : SGRT, s. r. o., Zámostí 1155/27, Slezská Ostrava Ostrava tel:

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC Ministerstvo dopravy TP 245 Dodatek č. 1/2015 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 20/2015-120-TN/3 ze dne 23. 2. 2015

Více

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD Ministerstvo dopravy TP 245 OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 68/2013-120-TN/1 ze dne 17.7.2013 s účinností od

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF TPV 2/2019/CZ OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Březen 2019 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDLA

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD Ministerstvo dopravy TP 196 OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 576/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE TPV 252/2018 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 1/2012 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 57/2012-120-TN/1 ze dne 28. května 2012 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR TPV 1/2019/CZ zastoupená v ČR firmou OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2019 1 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 2/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. 50/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29. 03. 2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT

Více

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM TP 248 / 2013 Produits de sécurité OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 100/2013-120-TN/1 ze dne 5. 11. 2013 S účinností od 1. 12.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate Ministerstvo dopravy VESIBA s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE ( TPV ) Schváleno MD - OPK č. j. 85/2014-120-TN/2 ze

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B Ministerstvo dopravy TP 195 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 575/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 DODATEK č. 1/2012 Fracasso SpA zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č.j. 10/2015-120-TN/3 ze dne

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2016 Zpracoval únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 3 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 3 1.2. Montáž sloupků C120 61.1.00... 3 1.3. Montáž sloupků

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PPS, s. r. o. U Blaženky 2155/18 150 00 PRAHA 5 OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ze dne 30.1.2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KTC

OCELOVÁ SVODIDLA KTC TPV 1/2017/CZ- Акционерное общество «КТЦ «Металлоконструкция» АО «КТЦ «Металлоконструкция» Московское шоссе, 22 Б, г. Ульяновск, Россия, 432042 тел.: +7(8422) 40-71-00; факс: +7(8422) 40-71-55 e-mail:

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29.03.2018 OBSAH 1 ÚVOD A

Více

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO Ministerstvo dopravy TP 247/2013 TPV 01/2013 BARRIER SYSTEMS GmbH Dortmunder Strasse 8, 57324 Wilnsdorf zastoupená v ČR firmou s. r. o. Sokolovská třída 1615/50, 702 00 Ostrava OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 Ministerstvo dopravy TP 223/2010 EUROVIA CS BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OSI č. j. 270/10-910-IPK/1 ze dne 30. 3. 2010 s účinností od 1. dubna

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH Ministerstvo dopravy TP 256 DODATEK Č. 1/2015 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159 TP 159 TP 159 Technické podmínky Ministerstvo dopravy DOČASNÁ SVODIDLA červen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 60/2015-120-TN/2 ze dne 24. 6. 2015 s účinností od 1. července 2015. Tento dokument

Více

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DODATEK č. 1 K DOKUMENTU TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 3/2015 01. 12. 2017

Více

Montážní návod VarioGuard (H1)

Montážní návod VarioGuard (H1) Montážní návod VarioGuard (H1) RENA NOVA, s.r.o. Budova obecního úřadu 28 696 71 Blatnice pod Sv. Ant. www.renanova.cz, mob: +420 775 957 059 VarioGuard (H1) Jedná se o ocelové oboustranné svodidlo, volně

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 16. září 2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 249 SVODIDLA LPC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 103/2013-120-TN/1 SVODIDLA LPC TP 249 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Mobilní svodidlo VarioGuard MŰF (H2)

NÁVOD K POUŽITÍ. Mobilní svodidlo VarioGuard MŰF (H2) NÁVOD K POUŽITÍ Mobilní svodidlo VarioGuard MŰF (H2) RENA NOVA, s.r.o. Budova obecního úřadu 28 696 71 Blatnice pod Sv. Ant., mob: +420 775 957 059 0 Obsah 1. Popis svodidla... 2 2. Využití svodidla...

Více

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 28.leden 2016 1 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH TPV 256 GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) č.256 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK, VZTAH K TP 203... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA DAK

OCELOVÁ SVODIDLA DAK TPV 01/2018/CZ Zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU Ministerstvo dopravy TP 140/2011 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou FLOP dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ

Více

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV Ministerstvo dopravy ČR TP 250/2013 BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK čj. 121/2013 120 TN/1 ze dne 19. 12. 2013 s účinností od 1. ledna 2014

Více

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC TPV 241/2015 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 241/2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Závod Prefa Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Prostorové uspořádání Technické podmínky výrobce Schváleno MD OI č. j. 326/09-910-IPK/1 ze dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 5. 2009 Praha, květen 2009 TP

Více

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA TPV 1/2017/CZ- S.p.A., Loc. Pnte Valentino, Zona Industriale Z5, 82100 Benevento zastoupená v ČR firmou CRONOTRADE OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) duben 2017 OBSAH

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 Metalmeccanica Fracasso Spa zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI čj. 893/2010-910-IPK/1 ze dne

Více

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 16. 04. 2018 Obsah 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 4/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 25/2014-120-TN/1 ze dne 24.3.2014 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2016 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 3 1.1. Montáž sloupků... 3 Montáţ sloupků SIGMA-1900

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 2/2013 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 55/2013-120-TN/2

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 TPV 223/2018 KSP KŠ PREFA s.r.o. BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TP 239/2012 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OP č. j. 49/2012 ze dne 10. 5. 2012 s účinností od 1. 6. 2012 OBSAH 1 ÚVOD,

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 1/2012 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 51/2012-120-TN/2

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE únor 2018 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 3 SROVNÁNÍ SE SVODIDLEM ZSNH4/H2, ZSSK/H2

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1 TP 114, dodatek č. 1 TP 114 dodatek č. 1 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH duben 2016 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 95/2016-120-TN/1 ze dne 1. dubna 2016 s účinností od 1. dubna 2016. Tento dokument

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 3/2014 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.j. 35/2014-120-TN/2

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC TPV 228/2018 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 574/08-910-IPK/1 ze dne 27. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Současně se ruší TP167,

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON TPV 239/2018 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA TPV 239/2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY

Více

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM TPV 248/2015 DODATEK Č. 1/2017 zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 1. NÁVRH OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO

Více

BETONOVÉ SVODIDLO DOPRASTAVU BRATISLAVA DPS BZV/09 J-120

BETONOVÉ SVODIDLO DOPRASTAVU BRATISLAVA DPS BZV/09 J-120 Ministerstvo dopravy TP 244 BETONOVÉ SVODIDLO DOPRASTAVU BRATISLAVA DPS BZV/09 J-120 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č.j. 43/2013-120-TN/1 ze dne 21. 5. 2013 s účinností

Více

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Dovozce: Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666 01. 06. 2018 330 21 Líně T + 420 377 226 226 CZECH REPUBLIC > saferoad.cz Výrobce: Saferoad

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC Ministerstvo dopravy ČR TPV 228/2014 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 36/2014-120-TN/2 ze dne 10. 4. 2014 s účinností od 1. května

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod, předmět technických podmínek... 5 2 Související předpisy... 7 3 Rozdíl mezi

Více

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE TPV 06/2017 10.08.2017 Obsah

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA Ministerstvo dopravy TP 251 ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU RENA NOVA S. R. O. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK, č.j. 41/2015-120-TN/7 ze dne 27. 4. 2015

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 Ministerstvo dopravy České republiky TP 190 Odbor infrastruktury OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 118/08-910-IPK/1 ze dne 14.2.2008 s účinností od

Více

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2 PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 151/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2008 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 KONŠTRUKČNÉ DIELY SAMOSTATNÁ PRÍLOHA TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU Účinnosť TPV od 26.9.2008 máj 2008 OBSAH: SEZNAM SESTAV A POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Sestava list

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 3. TP 114, dodatek č. 3

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 3. TP 114, dodatek č. 3 TP 114 dodatek č. 3 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114, dodatek č. 3 listopad 2018 Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 195/2018-120-TN/1 ze dne 2. 11. 2018 s

Více

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 169, aktualizace 2012 MINISTERSTVO DOPRAVY Z Á S A D Y PRO OZNAČOVÁNÍ DOPRAVNÍCH SITUACÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TECHNICKÉ PODMÍNKY II. VYDÁNÍ Aktualizace 2012 Schváleno Ministerstvem dopravy pod

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2014 Zpracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 1 1.2. Montáž sloupků C120

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL. Mobilní svodidlo VarioGuard MŰF (H2) RENA NOVA, s.r.o Blatnice 28 mob:

MONTÁŽNÍ MANUÁL. Mobilní svodidlo VarioGuard MŰF (H2) RENA NOVA, s.r.o Blatnice 28  mob: MONTÁŽNÍ MANUÁL Mobilní svodidlo VarioGuard MŰF (H2) RENA NOVA, s.r.o. 696 71 Blatnice 28 www.renanova.cz, mob: +420 775 957 059 Obsah 1. Popis svodidla... 2 2. Podmínky instalace... 3 3. Rychlé otevření...

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KLS

OCELOVÁ SVODIDLA KLS OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2018 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2018 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Říjen 2018 OBSAH Úvod... 4 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 4 1.1. Montáž sloupků... 4 Montáž sloupků SIGMA-1900

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 142 Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací PARKOVACÍ ZAŘÍZENÍ parkovací sloupky, parkovací zábrany, parkovací závory, pollery TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD ČR č.j. 539/2013-120-STSP/1 ze

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Přehled

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace

Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Základní názvosloví silniční komunikace Přednáška č. 4 PŘÍČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 1. Základní názvosloví silniční komunikace DVOUPRUHOVÁ SILNICE 1 - směrový sloupek, 2 - svah výkopu, 3 - hranice silničního pozemku, 4 - mezník, 5 -

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK a ÚP čj. 447/2011-910-IPK/1 ze dne 22.6. 2011, s účinností

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203/2014 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH Schváleno MD OPK... ze dne... s účinností od... se současným zrušením TP

Více

Novostavba výrobního areálu Značky Morava, Brantice

Novostavba výrobního areálu Značky Morava, Brantice Dokumentace pro stavební povolení dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů C03.e.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Název zakázky: Místo stavby: Obec Brantice, k.ú. Brantice [609480] Investor: Stupeň

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 139 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 152/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010 se současným zrušením

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Konstrukční díly OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK čj. 24/2012-120TN/1 ze dne 8. 3. 2012 s účinností od 1. dubna 2012 Konstrukční

Více

Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH

Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH TP 139/2014 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY 1. NÁVRH Schváleno MD OPK... ze dne... s účinností od... se současným zrušením TP 139 schválených MD-OSI

Více

TP 203 OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) Technické podmínky. Ministerstvo dopravy

TP 203 OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 203 TP 203 Technické podmínky Ministerstvo dopravy OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) červenec 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 69/2015-120-TN/1 ze dne 8. 7. 2015 s účinností od 15. července

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září

Více

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH VE SPRÁVĚ ŘSD ČR PPK PHS

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH VE SPRÁVĚ ŘSD ČR PPK PHS POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH VE SPRÁVĚ ŘSD ČR Požadavky na provedení a kvalitu bezpečnostních značek k označení únikových východů v PHS na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TPV 239/2015 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 18. září 2015 Současně se ruší TP 239/2012, schválené MD OP č. j. 49/2012

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s.

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009 Spracoval Január 2009 OBSAH Úvod... Chyba! Záložka není definována. 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních a středních... 1 1.2. Montáž sloupků

Více

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA

Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více