OCELOVÁ SVODIDLA KLS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OCELOVÁ SVODIDLA KLS"

Transkript

1 OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2018

2 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH POUŽITÍ POPIS SVODIDLA SVODNICE ZÁBRADELNÍ SVODIDLO ZS-I/H ZÁSADY ÚPRAVY SVODIDLA SVODIDLO NA SILNICÍCH VÝŠKA SVODIDLA A JEHO UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU ZAČÁTEK A KONEC SVODIDLA PŘI POUŽITÍ NA SILNICI SVODIDLO VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU NA SILNICI SVODIDLO NA MOSTECH ZÁSADY POUŽITÍ SVODIDLO U PROTIHLUKOVÉ STĚNY POKRAČOVÁNÍ SVODIDLA MIMO MOST SVODIDLO NEPOKRAČUJE MIMO MOST SVODIDLO POKRAČUJE MIMO MOST SVODIDLO V SDP NA MOSTĚ VÝPLŇ ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA ZAMEZENÍ DEFORMACÍ KOMPONENTŮ U PRVNÍCH MOSTNÍCH SLOUPKŮ DILATAČNÍ STYK ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ VŠEOBECNĚ SVODNICE MADLO VÝPLŇ DILATAČNÍ STYK ELEKTRICKY IZOLOVANÝ VŠEOBECNĚ, POŽADAVKY NA MATERIÁL IZOLAČNÍHO POVLAKU SVODNICE A SPOJOVACÍ MATERIÁL MADLO VÝPLŇ KOTVENÍ SLOUPKŮ ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ PODPORUJÍCÍCH SVODIDLO KOTVENÍ ŘÍMSY DO NOSNÉ KONSTRUKCE A DO KŘÍDEL MOSTU PŘECHOD SVODIDLA ZS-I/H2 NA JINÁ SVODIDLA UPEVŇOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ NA SVODIDLO OSAZOVÁNÍ SVODIDLA ZS-I/H2 NA STÁVAJÍCÍ MOSTY A VÝMĚNA DŘÍVĚJŠÍHO MOSTNÍHO TYPU SVODIDLA NHKG PROTIKOROZNÍ OCHRANA PROJEKTOVÁNÍ, OSAZOVÁNÍ A ÚDRŽBA ZNAČENÍ KOMPONENTŮ SVODIDLA

3 OCELOVÁ SVODIDLA 1 Úvod, předmět technických podmínek výrobce Tyto TPV jsou (dle požadavku TP 114 na převod TP na TPV) revizí původních TP 240. Předmětem těchto TPV je ocelové zábradelní svodidlo ZS-I/H2 viz tabulka 1. Současně se ruší TP 240 a dodatek č. 1 k TP 240. V souladu s CPR 305/2011 a ČSN EN A2 bylo na svodidlo vydáno osvědčení o stálosti vlastností opravňující použití označení CE. Svodidlo uvedla na trh firma s. r. o., Mierová 212, Bratislava, Slovensko Kontaktní osoba Ing. Juraj Kiffusz, tel , internet: Svodidlo se vyrábí ve výrobnách: - MaDeX s. r. o.; - ArcelorMittal Ostrava a. s. (týká se pouze dodávky svodnice) Každá výrobna má svoje značení a každý komponent je tak výrobně dohledatelný (viz kapitola 11 těchto TPV). Tabulka 1 Předmět TPV Označení svodidla ZS-I/H2 Typ svodnice NH4 tloušťky 4 mm Název/stručný popis Ocelové zábradelní svodidlo pro úroveň zadržení H2 Technické podmínky mají dvě části: - Prostorové uspořádání (včetně návrhových parametrů a podmínek pro použití). - Konstrukční díly (informativní příloha) - obsahuje přehledný výkres svodidla, požadavky na kvalitu materiálu a kvalitu provedení ocelových částí). Tato část je předkládána výrobcem na vyžádání a není předmětem ověřování MD. Tyto TPV jsou zpracovány v souladu s TP 114 a TP 203. Pro kontrolu montáže se dodává (a je rovněž umístěný na výše uvedených webových stránkách) montážní návod. Technické podmínky platí pro silnice, dálnice a místní komunikace (dále jen silnice) a mosty, a přiměřeně i pro účelové komunikace. POZOR použití každého svodidla je podmíněno souladem s TP 114 a TP 203. To znamená, že pokud se v TP 114 a TP 203 změní požadavky na úroveň zadržení nebo jakékoliv jiné požadavky, musí se těmto požadavkům přizpůsobit použití každého svodidla. 1.1 Související normy a předpisy Viz TP 114 2

4 OCELOVÁ SVODIDLA 2 Návrhové parametry svodidel a jejich použití Tabulka 2 Návrhové parametry svodidel Č. Označení svodidla Úroveň zadržení Koeficient prudkosti nárazu ASI Pracovní šířka W [m] Použití 1 ZS-I/H2 H2 Dynamický průhyb D [m] D = 0,60 ASI = 0,9 Vyklonění vozidla VI [m] W = 0,90 (W3) VI = 1,2 (VI4) Mosty a opěrné zdi, jejichž římsa má obrubu výšky mm předepsaného tvaru dle čl. 5.1; Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíž obruba je stejná, jako na mostech; minimální délka svodidla se nestanovuje. Tabulka 3 Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky Č. Označení svodidla Úroveň zadržení Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky [m] 1 ZS-I/H2 N2 0,60* H1 0,70* H2 0,90 * Hodnota stanovena odborným odhadem 3

5 OCELOVÁ SVODIDLA Obrázek 1 Zábradelní svodidlo ZS-I/H2 4

6 OCELOVÁ SVODIDLA 3 Popis svodidla 3.1 Svodnice Pro svodidlo se používá svodnice typu NH4, výrobce ArcelorMittal Ostrava, a. s., nebo MADEX s. r. o. Svodnice se vyrábí z plechu tl. 4 mm z materiálu S235JR. Průřez svodnice je vysoký 350 mm (v běžné, nekalibrované části) a široký 94 mm. Délka svodnice je 4250 mm. Vyrábí se svodnice přímé a obloukové pro vnitřní a vnější oblouky v poloměrech 2 až 100 m. Při poloměru větším než 100 m se používají svodnice přímé. Svodnice má jeden konec nekalibrovaný, druhý kalibrovaný. Kalibrací se zde rozumí taková tvarová úprava jednoho konce, aby tento bylo možno těsně přiložit z rubu na nekalibrovaný konec další svodnice a sešroubovat. Kalibrovaný konec má průřez vysoký 341 mm. Otvory pro vzájemné spojení svodnic jsou na nekalibrovaném konci kapkovité 18 mm, na kalibrovaném konci kruhové 18 mm. Otvory pro připojení k distančnímu dílu nebo ke sloupku jsou oválné 18 mm, délky 60 mm. Vzájemné spojení svodnic je osmi šrouby s polokruhovou hlavou a nosem M 16x30, maticí M 16 a podložkou 17,5 (podložka je pod maticí, pod polokruhovou hlavou z lícní strany podložka není). Nevyžaduje se, aby toto spojení bylo v nějaké stanovené vzdálenosti před a nebo za sloupky. Svodnice se spojují tak, že se konec jedné svodnice přeloží přes začátek další svodnice. Doporučuje se, aby toto přeplátování bylo ve směru jízdy v přilehlém jízdním pruhu. Pokud se však toto přeplátování neprovede po směru jízdy, není to důvod k reklamaci. 3.2 Zábradelní svodidlo ZS-I/H2 Svodidlo - viz obrázek 1 - sestává ze svodnice, sloupku, distančního dílu a madla. Svodnice viz čl Sloupky jsou z válcovaných profilů U 140 a osazují se po 2 m, materiál ocel S235J2. Sloupek má v horní části sedlo pro vložení madla a ve spodní části patní desku pro přišroubování k podkladu. Sloupky se osazují svisle (s tolerancí ± 2 %) a odklon patní desky se objednává podle sklonu římsy. K tomu výrobce nabízí natočení patní desky po 1 %. Je však možno si objednat sloupky s kolmo přivařenou patní deskou a proměnné sklony římsy řešit podinjektováním (tloušťka podinjektování je pak proměnná). Distanční díl (z materiálu S235JR) je z ocelového pásku 70x5 mm a má hloubku (kolmo na směr jízdy) 196 mm. Madlo tvoří ocelová trubka 101,6x4 mm (z materiálu S235JRH). Madlo se volně vloží do sedla sloupku a objímkou se přišroubuje k přírubám sloupku. Ukončení madla se provádí tak, že za krajními mostními sloupky se osadí madla koncová (šikmá, náběhová), přišroubovaná k prvním silničním sloupkům. Výplň - viz článek 5.4. Svodidlo může být osazeno s výplní, nebo bez výplně v souladu s požadavky TP 203. Použita však může být pouze taková výplň, kterou nabízí výrobce svodidla. Všechny výplně jsou vyrobeny z materiálu v jakosti S235JR. Spojovací materiál Všechny spoje v rámci montáže na stavbě smí být pouze šroubované. Svařování zinkovaných částí se nedovoluje. Svodnice k distančnímu dílu se připevní šroubem s polokruhovou hlavou a nosem M 16x tZn. Hlava šroubu je vždy na lícní straně svodnice a dává se pod ni obdélníková podložka M 16 rozměrů 115/40/5 mm s jedním kapkovitým otvorem 18 mm. Pod matici M16-6-tZn 5

7 OCELOVÁ SVODIDLA ISO 4032 přijde kruhová podložka 17,5-tZn. Distanční díl se připojuje ke sloupku dvěma šrouby M12x tZn se šestihrannou hlavou. Pod matici M12-6-tZn ISO 4032 se dává klínová U-podložka 14-tZn. Vzájemné spojení dílů madla se provádí manžetou, která je z ocelové trubky 114,3x4 mm délky 410 mm. Manžeta se nasadí na madlo a čtyřmi šrouby se šestihrannou hlavou M 16x tZn se přišroubuje k madlu Pod matici M16-6-tZn ISO 4032 přijde kruhová podložka 17,5-tZn. Madlo se připevní ke sloupku třmenem, který se ke sloupku přišroubuje dvěma šrouby M16x tZn, pod matici M16-6-tZn ISO 4032 přijde kruhová podložka 17,5-tZn. Rámy s výplní se šroubují ke sloupkům dvěma šrouby M16x tZn, pod matici M16-6- tzn ISO 4032 přijde kruhová podložka 17,5-tZn. Sloupky se kotví tak, že se ocelová patní deska, která je součástí sloupku, přišroubuje k betonovému podkladu dvěma kotevními šrouby M 24. Podrobněji o kotvení pojednává článek 5.8. Požadavek na spoj u prvního a druhého mostního sloupku na římse mostního křídla - viz článek Zásady úpravy svodidla V souladu s požadavky TP 203 je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z toho důvodu se nedovoluje přerušit svodnici ani madlo. Dilatace těchto prvků v místě mostních závěrů je dovoleno provádět pouze v souladu s těmito TPV. Je dovoleno provést prodloužení oválného otvoru ve svodnici v místě mostních sloupků umístěných na křídle mostu v souladu s článkem 5.5. Rovněž může dojít k potřebě zkrátit na stavbě madlo (jedná se zejména o přesah za krajními mostními sloupky, nebo v oblasti dilatace), je to dovoleno a platí stejné požadavky jako pro svodnici zkrácení se provádí výhradně řezáním. Projektant nenavrhuje žádné výše uvedené úpravy komponentů. Projektant ve stupni RDS vykreslí schematicky svodidlo, zakótuje polohu sloupků a vyznačí polohu dilatace svodnice a madla (dilatace musí být mezi sloupky, kde se nachází mostní závěr). Montážní firma si na základě takového výkresu podrobně rozkreslí svodidlo včetně položkových čísel jednotlivých komponentů, svodidlo objedná a namontuje. Pokud zjistí, že je třeba některý díl upravit, v souladu s tímto článkem a se souhlasem výrobce tak může učinit. 4 Svodidlo na silnicích 4.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu Svodidlo uvedené v těchto TPV je možno použít i na silnicích, musí však být splněny všechny požadavky, které jsou uvedeny v kapitole 5 Svodidlo na mostech tzn., že svodidlo se musí osadit na železobetonovou římsu spojenou s betonovým základem. Na obr. 2 jsou uvedeny minimální rozměry římsy a základu a možnosti, jak provést odvodnění, pokud je sklon vozovky k obrubě. Konkrétní rozměry základu a římsy stanoví projektant. K tomu mu slouží zatížení uvedené v článku 5.9 těchto TPV. Svodidla se osazují vždy na okraji volné šířky, a protože nezpevněná krajnice šířky 0,5 m bude využitá na odvodnění, nebo bude ve stejném sklonu jako vozovka, měří se výška 6

8 OCELOVÁ SVODIDLA svodidla přímo v líci svodidla viz obrázek 2. Měří se horní hrana svodnice. Výšku madla není třeba měřit, pokud je správně namontovaná svodnice, je správně automaticky i výška madla (v přípustných tolerancích). Obrázek 2 Svodidlo na silnici Přípustná výšková i směrová tolerance při osazování je uvedena v TP Začátek a konec svodidla při použití na silnici Svodidlo uvedené v těchto TPV je plně kompatibilní s těmi svodidly firmy Arcelormittal, která používají svodnici typu NH4, nebo svodnici typu AM (obě svodnice se liší pouze tloušťkou plechu svodnice typu NH4 má tloušťku plechu 4 mm, svodnice typu AM 2,8 mm). Pokud se použije na silnici svodidlo ZS-I/H2, není třeba, aby za svodidlem pokračovalo silniční svodidlo v délce, jak je tomu u mostů. Na silnici může být mostní svodidlo bezprostředně ukončeno tak, že ihned za sloupkem, kde končí madlo, bude následovat dlouhý, nebo krátký náběh silničního svodidla (o rozsahu svodidla však rozhoduje projektant po vyhodnocení bezpečnostních rizik). 4.3 Svodidlo ve středním dělicím pásu na silnici Do středního dělicího pásu je možné svodidlo ZS-I/H2 osadit kolem překážek, kterými jsou např. podpěry mostů a portálů. 7

9 OCELOVÁ SVODIDLA 5 Svodidlo na mostech 5.1 Zásady použití Způsob použití svodidla ZS-I/H2 na mostě uvádí tabulka 4. Minimální délka tohoto svodidla se nestanovuje. Výška obruby se volí v rozmezí mm (požadavek ČSN na výšku obruby tím však není dotčen). Tvar obruby musí být proveden podle obrázku v tabulce 4. Obruba musí lícovat se svodidlem. Zkosení hran není předmětem tvaru obruby (provádí se obvykle 10/10 mm až 30/30 mm). Tabulka 4 Přehled použití svodidla 8

10 OCELOVÁ SVODIDLA Svodidlo ZS-I/H2 lze použít nejen jako zábradelní svodidlo, ale i jako jednostranné mostní svodidlo, za kterými bude mezera nebo chodník a mostní zábradlí, nebo protihluková stěna. V takovém případě se neosadí výplň. Ve středním dělicím pásu lze toto svodidla (s výplní) použít i při šířce zrcadla nad 250 mm aniž by se muselo zrcadlo překrývat. V takovém případě se osadí na svodidlo plotový nástavec za podmínek uvedených v TP 203. Pokud se zrcadlo překryje a toto překrytí co do zatížení odpovídá požadavkům alespoň na nouzový chodník a je k římsám pevně neodnímatelně připevněno, není třeba na svodidlo osazovat výplň. Při šířce zrcadla do 250 mm včetně se výplň neosazuje ani, když zrcadlo není překryto. Pro svodidlo platí, že je-li zajištěno kotvení římsy dle požadavků těchto TPV, je dovoleno v římse provést nátoky pro odtok vody do vnějšího odvodňovacího žlabu - viz TP 203. Pro omezení možné kolize s hranou nátoku se doporučuje provádět nátoky po čtyřech metrech (případně po více metrech). Šířka nátoků nemá přesáhnout 0,25 m a hrany nátoku je třeba zkosit. Požadavek, aby na rubu svodidla, za kterým je veřejný chodník, byl jeden vodorovný prvek je splněn, u typu ZS-I/H2 je tímto prvkem madlo. Výška svodidla viz obrázek 1 těchto TPV. 5.2 Svodidlo u protihlukové stěny Postupuje se dle TP 203. Pokud bude na mostě podél PHS dle TP 114 vyžadováno svodidlo úrovně zadržení H2, dle tabulky 3 těchto TPV bude minimální vzdálenost od líce svodidla k PHS pro svodidlo ZS-I/H2 0,90 m. 5.3 Pokračování svodidla mimo most Svodidlo nepokračuje mimo most Pokud svodidlo za mostem nemá pokračovat, osadí se za římsou silniční svodidlo s následným výškovým náběhem. O délce silničního svodidla rozhodne projektant. U většiny mostů (například u těch, které překračují železnici, silnici apod.) je třeba se na svodidlo před mostem dívat jako na svodidlo před místem nebezpečí a podle toho stanovit potřebnou délku. TP 203 požaduje minimální délku silničního svodidla za římsou 28 m a teprve pak následuje výškový náběh (nebo jiná koncová část svodidla). Na obrázku 4 je uveden příklad svodidla ZS-I/H2, na které za mostem navazuje silniční svodidlo JSNH4/H1. Místo silničního svodidla JSNH4/H1 lze použít (dnes více používaný) typ JSAM-2/H1. Obě tato svodidla dodává ArcelorMittal a s těmito svodidly je svodidlo ZS-I/H2 kompatibilní. V případě, že za mostem bude navazovat svodidlo úrovně zadržení H2, bude proveden přechod na takové svodidlo, který bude v souladu s požadavky TP 114 a TP Svodidlo pokračuje mimo most Pokračuje-li svodidlo mimo most, postupuje se podle obrázku 4. Pokud je za svodidlem nouzový chodník, svodidlo se před ani za mostem nepřerušuje. Pokud je za svodidlem veřejný chodník, který za mostem nepokračuje, svodidlo se přeruší dle TP 203. Pokud má za svodidlem na mostě pokračovat jakékoliv jiné silniční svodidlo (tedy ne jen 9

11 OCELOVÁ SVODIDLA svodidlo ArcelorMittal), je nutno požádat výrobce silničního svodidla, aby zpracoval přechod ze svodidla ZS-I/H2 na své svodidlo a nechal ho schválit firmou s. r. o... Obrázek 4 Svodidlo ZS-I/H2 nepokračuje/pokračuje mimo most Obrázek 5 Příklad dilatace před mostem 10

12 OCELOVÁ SVODIDLA Svodidlo v SDP na mostě V SDP svodidlo vždy pokračuje za mostem. Na obr. 6 je uveden příklad svodidla ZS-I/H2 v SDP na mostě. Přechod/rozplet z oboustranného silničního svodidla na svodidlo ZS-I/H2 řeší dodavatel silničního svodidla. Obrázek 6 Svodidlo ZS-I/H2 v SDP na mostě 5.4 Výplň zábradelního svodidla Pro svodidlo ZS-I/H2 výrobce nabízí 3 druhy výplní - vodorovnou, - svislou, - ze sítí. Všechny tři druhy výplní jsou nabízeny formou ocelového rámu, ve kterém je přivařena vlastní výplň. Rám má velikost jednoho pole mezi sloupky. K mostním sloupkům se připevňuje tak, že se na jedné straně volně navleče na čepy a na druhé straně se přišroubuje ke sloupku. 11

13 OCELOVÁ SVODIDLA Pokud je za svodidlem chodník (nouzový nebo veřejný) s mostním zábradlím, nebo protihlukovou stěnou, výplň se neosazuje. Zda je možno upustit od osazení výplně i v případě osazení dle obrázku 1 v tabulce 4, je uvedeno v TP Zamezení deformací komponentů u prvních mostních sloupků Nejedná se o problém dilatace mostních svodidel nad mostním závěrem, ale o problém mezi silničním svodidlem a mostním svodidlem. Vlivem teplotních změn (ocelová svodidla jsou v důsledku tenkostěnných profilů náchylná k větším teplotním pohybům, než běžné konstrukce na PK) dochází někdy na začátku mostního svodidla (první sloupek na římse mostního křídla) k pohybům svodnice, které způsobí vyhnutí distančního dílu a i utržení šroubů. Zatímco silniční svodidlo v trase si s teplotními změnami poradí, protože silniční sloupky jsou zaberaněny v zemině a mohou se tak hýbat a oválné otvory u svodnic nejsou nikdy všechny posunuty oproti sloupkům na jednu stranu, na mostě, kde jsou tuhé sloupky, dochází občas k problémům. Důvodem toho je kombinace několika vlivů. - Chybná montáž (dodatečně vyvrtané pouze kruhové otvory ve svodnici pro připevnění k distančnímu dílu, které neumožňují žádný pohyb, špatná vzdálenost sloupků); - Příliš utažené šrouby svodnice k distančním dílům (vzniká třecí spoj, který nedovolí pohyb šroubu v oválném otvoru svodnice). Pro omezení výše uvedených problémů se namontuje jedna zkrácená svodnice dle obr. 5. Tuto svodnici je možno namontovat jako první, nebo druhou svodnici za posledním mostním sloupkem - viz obrázek 5. Vzájemné spojení svodnic u těchto prodloužených oválných otvorů se provede stejnými šrouby jako běžný spoj. Dotažení však musí být takové, aby byl umožněn pohyb v tomto místě. Doporučuje se použít kontramatice a umělohmotné podložky. Rovněž svodnice u prvního a druhého mostního sloupku musí být namontována tak, aby šroub byl uprostřed oválného otvoru svodnice. Pokud to není možné, protože jsou vlivem nepřesností vyčerpány rezervy oválného otvoru, je dovoleno oválný otvor na svodnici na stavbě dodatečně zvětšit (prodloužit) a hrany natřít zinkovou barvou. Šroub mezi svodnicí a distančním dílem má být dotažen tak, aby nebránil pohybu svodnice (použije se kontramatice a event. i umělohmotné podložky). 5.6 Dilatační styk elektricky neizolovaný Všeobecně Jedná se o dilataci svodidla v souvislosti s dilatací mostu v místech mostních závěrů. U svodidla ZS-I/H2 se provádí dilatace svodnice, madla a výplně (pokud má být výplň osazena). V informativní části těchto TPV Konstrukční díly jsou vykresleny způsoby řešení dilatací uvedených dílů. Standardně jsou nabízeny dilatace 200 mm a ± 400 mm Svodnice Sešroubování dilatačních styků je vykresleno v části Konstrukční díly. Dilatace svodnice se provádí pro dilatační pohyb 200 mm a ± 400 mm). U dilatace ± 200 mm se sloupky osazují stále po 2 m i v poli, kde se dilatace provádí. U dilatace ± 400 mm jsou sloupky v dilatačním poli vzdáleny od sebe 2400 mm. To znamená, že se s touto vzdáleností svodidlo zapracuje do projektové dokumentace. Při vlastní montáži je třeba reagovat na teplotu a sloupky osadit dál, nebo blíž od sebe, podle aktuální teploty v době montáže. 12

14 OCELOVÁ SVODIDLA Obecně pro dilatační styk platí, že na jedné straně je neposuvné spojení, na druhé straně posuvné. Na posuvné straně se vzájemné spojení svodnic provádí pouze jednou řadou šroubů (čtyři otvory v běžné svodnici zůstávají prázdné). Mezi dilatační svodnici a běžnou svodnici se vkládá kruhová podložka. Stejná podložka se dává pod matici, na kterou se našroubuje ještě kontramatice (spoj musí být dotažen pouze tak, aby umožňoval dilatační pohyb). Tabulka 5 - Přehled délek svodnic u dilatací Dilatační pohyb Délka dilatační svodnice Délka zkrácené svodnice 200 mm 840 mm 3375 mm, resp mm 400 mm 840 mm mm 3250 mm, resp mm Madlo Pro dilataci madla se používá stejný profil manžety, jako u běžného styku madla. Jsou nabízeny dilatace ± 200 mm a ± 400 mm. Princip dilatace je takový, že na jedné straně se manžeta dvěma šrouby M16 přišroubuje (tzv. pevný spoj) a na druhé straně jsou šrouby v místě oválných otvorů v madle Výplň Dilatace výplně je nabízena v provedení ± 200 mm a ± 400 mm. Princip dilatací výplně je ten, že rám pro jedno svodidlové pole je rozdělen na dvě části a každá část je přišroubovaná ke sloupkům. Mezi sebou jsou dvě části rámů spojeny posuvným stykem. 5.7 Dilatační styk elektricky izolovaný Všeobecně, požadavky na materiál izolačního povlaku V případě výskytu bludných proudů (viz TP 124), je jedním z opatření ochrany mostu provedení elektricky izolovaného dilatačního styku. Tento styk se provádí u svodnice, madla a výplně. U všech styků je dodržena zásada, že elektricky izolovaný styk je neposuvný, aby nedošlo k prodření elektroizolačního povlaku. Komponenty, které mají být elektroizolační, mohou být izolovány pouze na té straně, kde je neposuvný styk, který má izolaci zajistit (to je cca polovina komponentu), ale může být izolován i celý komponent. Požadavky na materiál izolačního povlaku dilatačních dílů je uveden v TP Svodnice a spojovací materiál Vzhledem k tomu, že se používá svodnice typu NH4, jsou veškeré podrobnosti pro izolované provedení uvedeny v TPV 167 Ocelová svodidla ArcelorMittal. Pro sešroubování v místě oválných otvorů (tj. posuvné spojení) se používá běžný žárově pozinkovaný spojovací materiál Madlo Používají se stejné komponenty, jako pro elektricky neizolované spojení, avšak komponenty jsou potaženy izolantem. 13

15 OCELOVÁ SVODIDLA Výplň Princip elektrické izolace rámů výplně je ten, že k jednomu sloupku se rám přišroubuje potaženými šrouby a distanční prvek, který zajišťuje mezeru mezi sloupkem a rámem je z plastu. 5.8 Kotvení sloupků Svodidlo ZS-I/H2 se kotví dvěma šrouby M24. Výrobce pro toto svodidlo nabízí kotvení: 1 Soudržné (lepené) kotvy HILTI - zdrsněné vrty Dva kotevní šrouby HIT-V-F M24 z materiálu 8.8, podložka 26/71/6, matice DIN tZn + lepicí tmel HIT-RE 500-SD, jádrový vrt průměru 28 mm, hloubka zakotvení min. 190 mm. Po vyvrtání otvoru se vrty dodatečně zdrsní podle technologického návodu. 2 Soudržné (lepené) kotvy EMTUEFFA - zdrsněné vrty Dva kotevní šrouby EMTUEFFA-I M24, podložka 26/71/6, matice DIN tZn + lepicí tmel HILTI HIT-HY 200 R, jádrový vrt průměru 28 mm, hloubka zakotvení min. 190 mm. Po vyvrtání otvoru se vrty dodatečně zdrsní podle technologického návodu. 3 Soudržné (lepené) kotvy EMTUEFFA - zdrsněné vrty Dva kotevní šrouby EMTUEFFA-I M24, podložka 26/71/6, matice DIN tZn + lepicí tmel HILTI HIT-HY 200 A, jádrový vrt průměru 28 mm, hloubka zakotvení min. 190 mm. Po vyvrtání otvoru se vrty dodatečně zdrsní podle technologického návodu. Uváděné délky kotevních šroubů jsou při předepsané kotevní hloubce a při výšce podlití max. 20 mm. Pokud výška podlití bude vyšší, nutno objednat delší kotevní šrouby. Minimální kotevní hloubka musí být dodržena. Firma Hilti nahradila lepicí tmel (hmotu) HILTI HIT-RE500 a HILTI HIT-RE500 SD lepicí hmotou HIT RE 500 V3, která má stejné parametry, ale jiné označení. TZÚS Praha s. p. k tomu vydal hodnotící zprávu č , ve které (na základě doplňujících ambulantních zkoušek) uvedenou náhradu schvaluje obecně pro kotvení svodidel. Pro svodidlo platí, že podmínkou pro správnou funkci kotvení je, aby byla římsa vyrobena z betonu třídy nejméně C25/30 pro prostředí XF4 + XD3 a třmínky musí být nejméně po 0,2 m a podélná výztuž musí být uvnitř třmínků. Vzhledem k rozdílům povrchu betonu oproti patní desce (pokud jde o nerovnosti) a dále z důvodů výškového vedení římsy se doporučuje postupovat tak, že se sloupek osadí na kotvy, potom se vyrovná směrově a výškově pomocí ocelových podložek, matice kotev se dotáhnou a provede se podinjektování patní desky. Tloušťka injektážní malty v běžných případech (při zapracování svodidla do RDS) nemá přesáhnout 20 mm. Po realizaci římsy a povrchu vozovky může (z důvodů odchylek v provádění) dojít k potřebě vyššího podlití. V tom případě je třeba pamatovat na objednání delších kotevních šroubů. Hloubka kotvení kotevních šroubů musí být vždy dodržena. V jednoduchých případech (a to pouze na silnicích II. a III třídy), kdy je podélný sklon římsy konstantní, je možno objednat patní desku ve stejném sklonu, jako je římsa a pak je možno patní desku osadit na podložku z umělé hmoty, např. PVC (po odsouhlasení objednatelem). 14

16 OCELOVÁ SVODIDLA 5.9 Zatížení konstrukcí podporujících svodidlo Zatížení římsy tvoří spojité zatížení, které uvádí tabulka 6. Toto zatížení vychází z předpokladu, že nárazem dojde k současnému ohnutí čtyř mostních sloupků. V tabulce uvedené zatížení se uvažuje jako jediné na jedné římse, může však působit kdekoliv od začátku římsy až po její konec. Toto zatížení se římsou přenáší do nosné konstrukce mostu. Je dovoleno sílami uvedenými v tabulce 6 přímo zatížit konzolu mostní nosné konstrukce. Navíc zde přistupuje svislé zatížení kolovou silou. Její hodnota a dosedací plocha je uvedena v TP 114. Poloha této svislé síly se uvažuje v líci obruby a v podélném směru uprostřed zatěžovací délky 6 m. Všechna tři zatížení jsou návrhovou hodnotou Ad mimořádného zatížení ve smyslu ČSN EN 1990, tabulky A1.3. Uvedené zatížení se nesnižuje v závislosti na zvolené úrovní zadržení, protože podporující konstrukce musí být zatížena největším možným zatížením, které od svodidla může vzniknout. Tabulka 6 Zatížení římsy 5.10 Kotvení římsy do nosné konstrukce a do křídel mostu Kotvení římsy je stanoveno v souladu s požadavky TP 203. Hodnoty sil, které musí kotvení římsy přenést, jsou uvedeny v tabulce 7. Jedná se o návrhové hodnoty Ad mimořádného zatížení ve smyslu ČSN EN 1990, tabulky A1.3. Nejběžnější způsob kotvení římsy je uveden v tabulce 8. Jsou uvedeny silové požadavky na kotvení za předpokladů určité vzdálenosti kotvy od okraje nosné konstrukce. Při odlišném způsobu kotvení římsy je třeba síly z tabulky 7 zachytit na délce 2 m. 15

17 OCELOVÁ SVODIDLA Pevnostní třídu betonu římsy a třídu prostředí stanovují příslušné ČSN. Výztuž římsy musí obsahovat uzavřené třmínky nejméně po 0,2 m a podélnou výztuž uvnitř třmínků. Tahové síly z tab. 8 lze pokrýt charakteristickou hodnotou únosnosti kotvy z nabídky dodavatelů kotev (pozor - charakteristická únosnost kotvy není totožná s charakteristickou únosností materiálu kotevního šroubu). Uvedené tahové a smykové síly jsou extrémní a v těchto hodnotách nemohou působit současně. Postačí, když se kotvy pro kotvení římsy vybírají pouze podle hodnoty tahové síly uvedené v tabulce 8. Při kotvení římsy do křídel se postupuje obdobně jako při kotvení do nosné konstrukce. Běžně používaný způsob kotvení pomocí třmínků je uveden v tabulce 8. Tabulka 7 Síly na jeden sloupek pro kotvení římsy 16

18 OCELOVÁ SVODIDLA Tabulka 8 Příklad kotvení římsy do nosné konstrukce a do křídel 6 Přechod svodidla ZS-I/H2 na jiná svodidla Ve většině případů toto svodidlo končí na mostě a pokračuje nějaký typ svodidla Arcelormittal, s kterými je svodidlo ZS-I/H2 kompatibilní. Pokud by mělo začínat za mostem ocelové svodidlo jiného výrobce, než ArcelorMittal, je možno přechod řešit: - Přesahem, v tom případě by za římsou pokračoval nějaký silniční typ svodidla ArcelorMittal a přechod přesahem by se řešil až u tohoto svodidla. - Přímým spojením, se souhlasem výrobců, jejichž svodidla se napojují. Napojení by se provádělo hned za mostem. Přechodové komponenty (spojení odlišných svodnic, napojení tyčí nebo madla) by vyřešil jeden z výrobců napojení. Při napojení za mostem na betonové svodidlo se postupuje takto: Ihned za mostem (za křídlem mostu) začne betonové svodidlo a madlo se přikotví zezadu 17

19 OCELOVÁ SVODIDLA k betonovému svodidlu. Jedná se o atypické vyřešení lokálního problému, které si zajišťuje výrobce ocelového svodidla, v tomto případě firma. 7 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo Postupuje se podle TP Osazování svodidla ZS-I/H2 na stávající mosty a výměna dřívějšího mostního typu svodidla NHKG Pro osazování svodidla ZS-I/H2 na stávající mosty, na kterých svodidlo není, platí v plné míře tyto technické podmínky. Při opravě mostů s mostním svodidlem NHKG lze provést pouze kompletní výměnu za toto svodidlo. Jakákoliv náhrada pouze několika komponentů, není dovolena, protože toto svodidlo ZS-I/H2 je certifikovaný výrobek a je možno jej použít pouze v souladu s jeho certifikátem a těmito TPV. 9 Protikorozní ochrana Postupuje se v souladu s TP Projektování, osazování a údržba Postupuje se v souladu s TP Značení komponentů svodidla Pro zajištění dohledatelnosti původu všech komponentů svodidel ZS-I/H2, jsou tyto značeny trvalým způsobem na přístupném místě. Značení se provádí protlačením do hloubky cca 1 mm. Pokud je svodnice NH4 dodána firmou ArcelorMittal Ostrava a. s., má identifikační značku dle TPV 167. Pokud je dodána firmou MADEX s. r. o., má označení stejné jako jiné komponenty, které vyrábí MADEX s. r. o. viz obrázek 7. Kromě toho je vedle značky (nebo pod nebo nad ní vyražena číselná řada, kde první číslo udává čtvrtletí a další dvě čísla rok výroby (na př. 218 znamená 2. čtvrtletí roku 2018). V obrázku 7 písmeno X je značkou výrobny MADEX s. r. o. a zbývající část (trojúhelní + kolečko + trojúhelní) je značkou s. r. o., který je vlastníkem osvědčení o stálosti vlastností. Obrázek 7 Značka svodidel a MADEX 18

20 OCELOVÁ SVODIDLA Název: OCELOVÁ SVODIDLA Vydal: s. r. o. Zpracoval: Ing. František Juráň, tel Kontakt: s. r. o. Mierová Bratislava Kontaktní osoba Ing. Juraj Kiffusz Tel.: Fax.: mobil: Internet : 19

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE únor 2018 OCELOVÉ SVODIDLO ZS/H2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 3 SROVNÁNÍ SE SVODIDLEM ZSNH4/H2, ZSSK/H2

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 1/2012 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 57/2012-120-TN/1 ze dne 28. května 2012 s účinností

Více

OCELOVÁ SVODIDLA DAK

OCELOVÁ SVODIDLA DAK TPV 01/2018/CZ Zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 2/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. 50/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Prosinec 2016 OCELOVÁ SVODIDLA OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 3 DALŠÍ VÝROBKY, KTERÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 Ministerstvo dopravy České republiky TP 190 Odbor infrastruktury OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 118/08-910-IPK/1 ze dne 14.2.2008 s účinností od

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR

OCELOVÉ SVODIDLO VARCO MODULAR TPV 1/2019/CZ zastoupená v ČR firmou OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Únor 2019 1 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 DODATEK č. 1/2012 Fracasso SpA zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2016 Zpracoval únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 3 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 3 1.2. Montáž sloupků C120 61.1.00... 3 1.3. Montáž sloupků

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH Ministerstvo dopravy TP 256 DODATEK Č. 1/2015 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice NH4

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice NH4 Profil svodnice NH4 MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.2/2014 Zpracoval Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních... 1 1.2. Montáž sloupků UE100 středních... 1 1.3. Montáž sloupků

Více

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DODATEK č. 1 K DOKUMENTU TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 3/2015 01. 12. 2017

Více

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM TPV 248/2015 DODATEK Č. 1/2017 zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 1. NÁVRH OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č.j. 10/2015-120-TN/3 ze dne

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 TPV 167/SK/2008 OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 KONŠTRUKČNÉ DIELY SAMOSTATNÁ PRÍLOHA TECHNICKÉ PODMIENKY VÝROBCU Účinnosť TPV od 26.9.2008 máj 2008 OBSAH: SEZNAM SESTAV A POUŽITÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Sestava list

Více

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA TPV 1/2017/CZ- S.p.A., Loc. Pnte Valentino, Zona Industriale Z5, 82100 Benevento zastoupená v ČR firmou CRONOTRADE OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) duben 2017 OBSAH

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF TPV 2/2019/CZ OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Březen 2019 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDLA

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD Ministerstvo dopravy TP 196 OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 576/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29.03.2018 OBSAH 1 ÚVOD A

Více

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29. 03. 2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT

Více

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 16. 04. 2018 Obsah 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA

Více

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 28.leden 2016 1 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod, předmět technických podmínek... 5 2 Související předpisy... 7 3 Rozdíl mezi

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2014 Zpracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. Únor 2014 OBSAH Úvod... 1 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 1 1.2. Montáž sloupků C120

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 574/08-910-IPK/1 ze dne 27. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Současně se ruší TP167,

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKČNÍCH DÍLŮ Výrobný program cestných zvodidiel - TPV 167/SK oceľové zvodidlo NH4 Technické podmienky výrobcu : Účinnosť od 1.Február 2006 Spracoval Mittal Steel Ostrava a.s. Jún 2005 Konštrukčné diely : Informatívna

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2018 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Říjen 2018 OBSAH Úvod... 4 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 4 1.1. Montáž sloupků... 4 Montáž sloupků SIGMA-1900

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC Ministerstvo dopravy TP 245 Dodatek č. 1/2015 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 20/2015-120-TN/3 ze dne 23. 2. 2015

Více

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Závod Prefa Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Prostorové uspořádání Technické podmínky výrobce Schváleno MD OI č. j. 326/09-910-IPK/1 ze dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 5. 2009 Praha, květen 2009 TP

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 Metalmeccanica Fracasso Spa zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI čj. 893/2010-910-IPK/1 ze dne

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Konstrukční díly OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK čj. 24/2012-120TN/1 ze dne 8. 3. 2012 s účinností od 1. dubna 2012 Konstrukční

Více

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM TP 248 / 2013 Produits de sécurité OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 100/2013-120-TN/1 ze dne 5. 11. 2013 S účinností od 1. 12.

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC TPV 228/2018 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 4/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 25/2014-120-TN/1 ze dne 24.3.2014 s účinností

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 TPV 223/2018 KSP KŠ PREFA s.r.o. BETONOVÁ SVODIDLA SSŽ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2

Více

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PPS, s. r. o. U Blaženky 2155/18 150 00 PRAHA 5 OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ze dne 30.1.2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL TPV 167/2015 OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) červen 2015 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...3 1.1 ÚVOD...3 1.2 ODPOVĚDNOST ZA VÝROBEK...3

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 1/2012 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 51/2012-120-TN/2

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ervenec 2018 OBSAH 1 ÚVOD, P EDM T DODATKU A ZP SOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH POUŽITÍ... 3 5 POPIS SVODIDEL... 3

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KTC

OCELOVÁ SVODIDLA KTC TPV 1/2017/CZ- Акционерное общество «КТЦ «Металлоконструкция» АО «КТЦ «Металлоконструкция» Московское шоссе, 22 Б, г. Ульяновск, Россия, 432042 тел.: +7(8422) 40-71-00; факс: +7(8422) 40-71-55 e-mail:

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA Ministerstvo dopravy TP 251 ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU RENA NOVA S. R. O. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK, č.j. 41/2015-120-TN/7 ze dne 27. 4. 2015

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON TPV 239/2018 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA TPV 239/2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE (TPV)... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE TPV 252/2018 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK...

Více

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 KŠ PREFA s.r.o. BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK VÝROBCE... 3 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 3 2 NÁVRHOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2

NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA BR2 Saferoad Polska Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Szczecinie ul. Ks.Londzina 59 ul. F.K.Druckiego-Lubeckiego 1A 43-246 Strumień 71-656 Szczecin vypracowal: Krzysztof

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA TP 230 schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 1 OBSAH 1. Montáž zábradelních sloupků U140 2 2. Montáž

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 1. TP 114, dodatek č. 1 TP 114, dodatek č. 1 TP 114 dodatek č. 1 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH duben 2016 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 95/2016-120-TN/1 ze dne 1. dubna 2016 s účinností od 1. dubna 2016. Tento dokument

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 249 SVODIDLA LPC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 103/2013-120-TN/1 SVODIDLA LPC TP 249 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 3/2014 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.j. 35/2014-120-TN/2

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s.

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009 Spracoval Január 2009 OBSAH Úvod... Chyba! Záložka není definována. 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních a středních... 1 1.2. Montáž sloupků

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B Ministerstvo dopravy TP 195 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 575/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Instalace kotvení Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy, kontrola a údržba Nezbytné

Více

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC

BETONOVÁ SVODIDLA REBLOC TPV 241/2015 BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) BETONOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 241/2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Obsah. 04/2018 SAFEROAD Czech Republic s.r.o. MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Obecné informace Technické informace Přípravná opatření Instalace kotvení Instalace výplně Poloha svodidla Kontrola Montáž dodatečných bezpečnostních zařízení do systému Opravy, kontrola

Více

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA 15. mezinárodního stavebního veletrhu IBF sborník příspěvků mezinárodní sympozium 15. M O S T Y / B R I D G E S 2 0 1 0 konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Gustava Slamečky, MBA v rámci doprovodného programu 15. mezinárodního

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2016 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 3 1.1. Montáž sloupků... 3 Montáţ sloupků SIGMA-1900

Více

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE TPV 06/2017 10.08.2017 Obsah

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 19. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2014

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ 19. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2014 262 SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ HODNOCENÍ MOSTNÍCH SVODIDEL MS4/H2 A ZÁBRADELNÍCH SVODIDEL ZMS4/H2 PO ČTYŘLETÉM PROVOZU Ing. Jaroslav Číhal STAVBY OMO s.r.o., Velká 24, 753 01 Hranice Te.: +420 604 695 847, E-mail:

Více

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO Ministerstvo dopravy TP 247/2013 TPV 01/2013 BARRIER SYSTEMS GmbH Dortmunder Strasse 8, 57324 Wilnsdorf zastoupená v ČR firmou s. r. o. Sokolovská třída 1615/50, 702 00 Ostrava OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 2/2013 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 55/2013-120-TN/2

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TLC18 4M N1 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL KONSTRUK NÍ DÍLY INFORMATIVNÍ P ÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK j. 24/2012-120TN/1 ze dne 8. 3. 2012 s ú inností od 1. dubna 2012 OBSAH: Seznam sestavných výkres

Více

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

KONCOVÁ ČÁST PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TPV 05/2018 ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL. Primus P2 TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ABSORPČNÍ KONCOVÁ ČÁST SVODIDEL TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Dovozce: Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666 01. 06. 2018 330 21 Líně T + 420 377 226 226 CZECH REPUBLIC > saferoad.cz Výrobce: Saferoad

Více

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD Ministerstvo dopravy TP 245 OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 68/2013-120-TN/1 ze dne 17.7.2013 s účinností od

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC Ministerstvo dopravy ČR TPV 228/2014 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 36/2014-120-TN/2 ze dne 10. 4. 2014 s účinností od 1. května

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TP 239/2012 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OP č. j. 49/2012 ze dne 10. 5. 2012 s účinností od 1. 6. 2012 OBSAH 1 ÚVOD,

Více

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU DOPRAVNÍ STAVBY BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ Návrh v místech, kde hrozí nebezpečí úrazu sjetím vozidla, cyklisty, nebo pádem chodce z tělesa komunikace, kde hrozí střetnutí

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 151/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010

Více

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 3. TP 114, dodatek č. 3

TP 114 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. dodatek č. 3. TP 114, dodatek č. 3 TP 114 dodatek č. 3 SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114, dodatek č. 3 listopad 2018 Schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 195/2018-120-TN/1 ze dne 2. 11. 2018 s

Více

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV Ministerstvo dopravy ČR TP 250/2013 BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK čj. 121/2013 120 TN/1 ze dne 19. 12. 2013 s účinností od 1. ledna 2014

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH TPV 256 GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) č.256 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK, VZTAH K TP 203... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU

DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU Ministerstvo dopravy TP 140/2011 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou FLOP dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ

Více

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 Ministerstvo dopravy TP 206 PREFA, A. S. BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 99/2014-120-TN/1 ze dne 9. 10. 2014 s účinností od 1. listopadu

Více

ENERGETIKA SERVIS s.r.o

ENERGETIKA SERVIS s.r.o ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typ 3xIZVE II na betonové sloupy. TYPOVÝ PODKLAD č. 6/2006 Nahrazuje TP č.4/2005 Zpracoval:ENERGETIKA SERVIS s.r.o září 2006

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T18 4M N2 W7 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah Přehled

Více

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH VE SPRÁVĚ ŘSD ČR PPK PHS

POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH VE SPRÁVĚ ŘSD ČR PPK PHS POŽADAVKY NA PROVEDENÍ A KVALITU NA DÁLNICÍCH A SILNICÍCH VE SPRÁVĚ ŘSD ČR Požadavky na provedení a kvalitu bezpečnostních značek k označení únikových východů v PHS na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství

Více

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les - Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les - Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo TM40 4MS2 H2 W5 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 Ministerstvo dopravy TP 223/2010 EUROVIA CS BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OSI č. j. 270/10-910-IPK/1 ze dne 30. 3. 2010 s účinností od 1. dubna

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 139 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 152/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010 se současným zrušením

Více

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN

Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN ENERGETIKA SERVIS s.r.o Křižíkova 1690 370 01 České Budějovice Ocelové konzoly typu ŠESTIVODIČ 1600/3000/2000 a ŠESTIVODIČ 1100/2000/1700 na betonové sloupy venkovního vedení VN TYPOVÝ PODKLAD č. 7/2006

Více

22. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2017

22. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES Sborník příspěvků 2017 Sborník příspěvků 2017 22. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM MOSTY/BRIDGES 2017 KONANÉ POD ZÁŠTITOU MINISTRA DOPRAVY ING. DANA ŤOKA A HEJTMANA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JUDR. BOHUMILA ŠIMKA V RÁMCI DOPROVODNÉHO PROGRAMU

Více

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 16. září 2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...

Více

Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie

Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD TERTU. SAFEROAD Czech Republic s.r.o Villedieu les Bailleul Francie TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul Francie zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně Česká republika Dřevo-ocelové svodidlo T40 4MS2 H2 W4 A MONTÁŽNÍ NÁVOD Obsah

Více