DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA TERTU"

Transkript

1 Ministerstvo dopravy TP 140/ Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou FLOP dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, Líně DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK a ÚP čj. 390/ IPK/1 ze dne s účinností od Současně se ruší TP140, schválené MDS-OPK č.j / RS/3 ze dne platné od Dopravoprojekt Brno, a.s.

2 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK, VZTAH K TP SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY POUŽITELNOST TP PRO DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA JINÝCH VÝROBCŮ NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A POUŽITÍ NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL OMEZENÍ V POUŢITÍ JEDNOTLIVÝCH TYPŦ POPIS JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SVODIDLA JEDNOSTRANNÉ SVODIDLO T18 4M JEDNOSTRANNÉ SVODIDLO T18 4MS JEDNOSTRANNÉ SVODIDLO T40 4MS MOSTNÍ SVODIDLO T40 4MS2 BP ZÁSADY ÚPRAV VŠECH TYPŦ SVODIDLO NA SILNICÍCH VÝŠKA SVODIDLA A JEHO UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU PLNÁ ÚČINNOST A MINIMÁLNÍ DÉLKA SVODIDLA SVODIDLO NA VNĚJŠÍM OKRAJI SILNIC (NA KRAJNICI) SVODIDLO PŘED PŘEKÁŢKOU A MÍSTEM NEBEZPEČÍ (HORSKÉ VPUSTĚ, PROPUSTKY) ZAČÁTEK A KONEC SVODIDLA SVODIDLO U TÍSŇOVÉ HLÁSKY PŘERUŠENÍ SVODIDLA SVODIDLO U PROTIHLUKOVÉ STĚNY SVODIDLO U ODBOČOVACÍCH RAMP SVODIDLO VE STŘEDNÍM DĚLICÍM PÁSU ZÁSADY UMÍSŤOVÁNÍ SVODIDLA SVODIDLO U PŘEKÁŢKY ZAČÁTEK A KONEC SVODIDLA SVODIDLO NA MOSTECH VŠEOBECNĚ, VÝŠKA SVODIDLA, UMÍSTĚNÍ V PŘÍČNÉM ŘEZU POKRAČOVÁNÍ SVODIDLA MIMO MOST SVODIDLO NEPOKRAČUJE MIMO MOST SVODIDLO POKRAČUJE MIMO MOST SVODIDLO U PROTIHLUKOVÉ STĚNY DILATAČNÍ STYK - ELEKTRICKY NEIZOLOVANÝ DILATAČNÍ STYK - ELEKTRICKY IZOLOVANÝ KOTVENÍ SLOUPKŦ ZATÍŢENÍ KONSTRUKCÍ PODPORUJÍCÍCH SVODIDLO KOTVENÍ ŘÍMSY DO NOSNÉ KONSTRUKCE A DO KŘÍDEL MOSTU PŘECHOD DŘEVOOCELOVÝCH SVODIDEL NA JINÁ SVODIDLA OSAZOVÁNÍ DŘEVOOCELOVÝCH SVODIDEL NA STÁVAJÍCÍ SILNICE A MOSTY SILNICE MOSTY UPEVŇOVÁNÍ DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ NA SVODIDLO PROTIKOROZNÍ OCHRANA PROJEKTOVÁNÍ, OSAZOVÁNÍ A ÚDRŽBA

3 13 ZNAČENÍ KOMPONENTŮ SVODIDLA KONSTRUKČNÍ DÍLY (samostatná příloha) 2

4 1 Úvod, předmět technických podmínek, vztah k TP 203 Firma FLOP dopravní značení, s. r. o. byla iniciátorem vzniku TP 140 Dřevoocelové svodidlo. Nepoţádala však Ministerstvo dopravy o schválení konkrétních typŧ a proto TP 140 nemohly být vyuţívány. Nyní se firma FLOP - dopravní značení, s. r. o. rozhodla vstoupit na český trh se čtyřmi typy dřevoocelových svodidel, které vyrábí francouzská firma, Villedieu les Bailleul, France. TP 140 se vydáním těchto TP ruší. Předmět TP - viz tab. 1. Tabulka 1 - Předmět TP Č. Zkratka Název 1 T18 4M jednostranné svodidlo úrovně zadrţení N2 pro silnice 2 T18 4MS2 jednostranné svodidlo úrovně zadrţení N2 pro silnice 3 T40 4MS2 jednostranné svodidlo úrovně zadrţení H2 pro silnice 4 T40 4MS2 BP jednostranné svodidlo úrovně zadrţení H2 pro mosty Technické podmínky mají dvě části: - Prostorové uspořádání - včetně návrhových parametrŧ a podmínek pro pouţití. - Konstrukční díly - obsahují přehledné výkresy sestav jednotlivých typŧ svodidla. Technické podmínky platí pro silnice a místní komunikace (dále jen silnice) a mosty, ve smyslu předpisŧ 1, 2 a 3. Platí přiměřeně rovněţ pro nestátní silnice jako jsou rekreační komunikace apod. 2 Související předpisy 1 ČSN Projektování silnic a dálnic 2 ČSN Projektování místních komunikací 3 ČSN Projektování mostních objektŧ 4 ČSN EN ISO 1461 Ţárové povlaky zinku nanášené ponorem na ţelezných a ocelových výrobcích 5 ČSN EN Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí Část 1 7: Obecná zatíţení Mimořádná zatíţení 6 ČSN EN Eurokód 1: Zatíţení konstrukcí Část 2: Zatíţení mostŧ dopravou 7 ČSN EN Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí Část 2: Betonové mosty Navrhování a konstrukční zásady 8 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 1: Terminologie a obecná kritéria pro zkušební metody 9 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 2: Svodidla - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 10 ČSN EN ( ) Silniční záchytné systémy - Část 3: Tlumiče nárazu - Funkční třídy, kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 11 ČSN P ENV ( ) Silniční záchytné systémy - Část 4: Koncové a přechodové části svodidel - Kritéria přijatelnosti nárazových zkoušek a zkušební metody 3

5 12 ČSN EN Silniční záchytné systémy - Část 5: Poţadavky na výrobky a posuzování shody záchytných systémŧ pro vozidla 13 PrEN Silniční záchytné systémy - Část 6: Záchytné systémy pro chodce, mostní zábradlí 14 Typizačná smernica pre osadzovanie zvodidiel - Bratislava 1990 * 15 TP 58 Směrové sloupky a odrazky z r. 2008, SV Brno 16 TP 63 Ocelová svodidla na PK, 1994, Dopravoprojekt Brno * 17 TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na PK z r. 2003, CDV 18 TP 104 Protihlukové clony PK z r. 2008, PGP 19 TP 106 Lanová svodidla na pozemních komunikacích z r. 1998, Dopravoprojekt Brno, Dodatek , Dodatek TP 114/2010 Svodidla na pozemních komunikacích 21 TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudŧ na mostní objekty a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací z r. 2008, JEKU Praha 22 TP 128 Ocelové svodidlo NH4 z r. 1999, Dopravoprojekt Brno * 23 TP 140 Dřevoocelové svodidlo z r. 2000, Dopravoprojekt Brno revize v r TP 156 Mobilní plastové vodicí stěny a ukazatele směru z r. 2009, ASPK 25 TP 158 Tlumiče nárazu z r. 2003, Dopravoprojekt Brno 26 TP 159 Vodicí stěny z r. 2003, ASPK 27 TP 166 Ocelové svodidlo Fracasso z r. 2004, SOK Třebestovice (v revizi) 28 TP 167/2008 Ocelové svodidlo NH4 z r. 2008, ArcelorMittal Ostrava, a. s. 29 TP 168/2008 Ocelové svodidlo Voest - Alpine z r. 2008, SVITCO 30 TP 185 Ocelové svodidlo ZSSK/H2, Skanska DS z r TP 190 Ocelové svodidlo ZSODS1/H2, ODS Dopravní stavby Ostrava, a. s. z r TP 191 Ocelové svodidlo MS4/H2, Jaroslav Číhal OMO z r TP 195 Otevírací ocelové svodidlo S-A-B, PPS z r TP 196 Ocelové svodidlo Varioguard, PPS z r TP 203 Ocelová svodidla svodnicového typu, 2010, Dopravoprojekt Brno 36 TP 206 Betonové svodidlo kotvené MSK 2007, z r. 2009, Skanska Prefa 37 TP 223 Betonová svodidla SSŢ S97, Eurovia CS z r TP 227 Ocelové svodidlo ZSSAM/H2, SaM silnice a mosty, a. s. z r TKP TKP TKP Zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonŧ ve znění pozdějších předpisŧ 43 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na vybrané stavební výrobky. 44 Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisŧ, kterým se stanoví technické poţadavky na stavební výrobky označované CE. 45 Vzorové listy staveb PK - VL4 Mosty z r. 2010, PGP 46 Metodický pokyn Systém jakosti v oboru PK (SJ-PK) úplné znění VD 18/08, * Předpisy jsou neplatné a mají význam pouze jako informativní materiál z dŧvodŧ dohledatelnosti pŧvodu svodidel a pro opravy. 4

6 3 Použitelnost TP pro dřevoocelová svodidla jiných výrobců Tyto TP nejsou obecnými Technickými podmínkami pro všechna dřevoocelová svodidla. V současné době začíná více firem v Evropě vyvíjet a nabízet podobná svodidla. I kdyţ na první pohled se dřevoocelová svodidla jiných firem podobají, pro kaţdý typ musí být zpracovány TP, stejně jako je to u ocelových svodidel. 4 Návrhové parametry svodidel a použití 4.1 Návrhové parametry svodidel Tabulka 2 - Návrhové parametry svodidla Č. polo ţky 1 2 Typ svodidla Úroveň zadrţení Dynam. prŧhyb [m] Pracovní šířka w [m] T18 4M N2 2,30 2,48 T18 4MS2 3 T40 4MS2 N2 1,52 1,70 N2 H2 0,50 0,80 1,00 1,20 Pouţití Pro úroveň zadržení N1 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,50 m, dle čl. 6.1; Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 8. Pro úroveň zadržení N2 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 2,00 m, dle čl. 6.1; Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 8. Pro úroveň zadržení N1 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m, dle čl. 6.1; Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 8. Pro úroveň zadržení N2 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,30 m, dle čl. 6.1; Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 8. Pro úroveň zadržení N2 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 0,50 m, dle čl. 6.1; Ve středních dělicích pásech pouze kolem překáţek nadimenzovaných na náraz silničních vozidel; Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 8. Pro úroveň zadržení H1 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m, dle čl. 6.1; Ve středních dělicích pásech silnic šířky nejméně 2,50 m jako dvě souběţná svodidla dle obr. 9; Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 8. Pro úroveň zadržení H2 Krajnice silnic s šířkou krajnice za lícem svodidla alespoň 1,00 m, dle čl. 6.1; Ve středních dělicích pásech silnic šířky nejméně 2,70 m jako dvě souběţná svodidla dle obr. 9; 5

7 4 T40 4MS2 BP H2 1,30 1,50 Svodidlo je dovoleno kombinovat s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm dle obr. 8. Na římsách mostŧ a opěrných zdí s výškou obruby 0 mm - 70 mm dle 7.1. Silnice, pokud se osazení provede na betonový základ s římsou, jejíţ obruba je stejná, jako na mostech. Minimální délka svodidla se nestanovuje. dynamický prŧhyb - dle ČSN EN je to maximální boční dynamické přemístění líce svodidla; pracovní šířka - dle ČSN EN je to vzdálenost mezi lícem svodidla před nárazem a maximální dynamickou polohou kterékoliv hlavní části tohoto systému. Poznámka 1: Návrhové parametry uvedené v tab. 2 jsou hodnoty uvedené v protokolech z nárazových zkoušek. Nejsou to hodnoty, z kterými pracuje projektant nebo ten, kdo svodidlo navrhuje do projektu, osazuje apod. Tyto hodnoty jsou uváděny pouze jako informace, aby bylo zřejmé, že hodnoty uvedené v tabulce 3 s nimi nejsou v rozporu. Pro návrh (výběr) svodidla do projektu rozhodují informace v tab. 2 ve sloupci použití a hodnoty uvedené v tabulce 3. Tabulka 3 Vzdálenost líce svodidla od pevné překážky č. poloţky Název svodidla Úroveň zadrţení Vzdálenost líce svodidla od pevné překáţky u [m] 1 T18 4M N1 *1,80 N2 2,45 2 T18 4MS2 N1 *1,20 N2 1,70 N1 *0,70 3 T40 4MS2 N2 1,00 H1 *1,10 H2 1,20 N2 *1,10 4 H1 *1,30 T40 4MS2 BP * Hodnota stanovena odborným odhadem H2 1, Omezení v použití jednotlivých typů Všechny čtyři typy se pouţívají podle sloupce Pouţití v tabulce 2 s následujícím omezením: Typ T18 4M, který má sloupky po 4 m, není dovoleno pouţít na ţádnou silnici (D, R, silnice I., II., a III. třídy), pouze na rŧzné rekreační, lesní a jiné komunikace s dovolenou rychlostí do 60 km/h. Typ T18 4MS2, který má sloupky po 2 m, je dovoleno pouţít pouze na silnice II. a III. třídy (a rŧzné místní, rekreační, lesní komunikace). Typ T40 4MS2 není dovoleno pouţívat na dálnicích a rychlostních silnicích. Středními dělicími pásy dle tab. 2 a obr. 10 se myslí mezera mezi souběţnými komunikacemi, které se 6

8 mohou vyskytnout v turistických místech a svodidlo lze do těchto míst pouţít při dovolené rychlosti do 60 km/h. Při neomezené rychlosti (do 90 km/h) by svodidla musela být vzdálena svými líci od sebe nejméně 12 m. Na silnicích I., II. a III. třídy lze svodidlo pouţít pouze s níţe uvedeným omezením. Pro všechny výše uvedené tři typy platí omezení, ţe v prostoru 12 m za lícem svodidla nesmí být ţádná silnice, ţeleznice, chodník, cyklistická stezka nebo jiný prostor, kde se ve zvýšené míře mohou pohybovat (shromaţďovat) osoby, případně osobní vozidla. Toto omezení neplatí, pokud je dovolená rychlost do 60 km/h. Při dovolené rychlosti nad 60 km/h nesmí ve vzdálenosti 3 m od líce svodidla být ţádná pevná překáţka, která by mohla odrazem vrátit do dopravního prostoru dřevěnou svodnici nebo její část, která se nárazem oddělí a letí za svodidla. Typ T40 4MS2 BP je dovoleno pouţívat pouze na mostech a opěrných zdech převádějící silnici I., II. a III. třídy, pod kterými nevede ţádný provoz (pěší ani automobilový) a který je nad terénem (světlost mezi terénem a spodní hranou mostu) do 1,80 m. Podél mostu a opěrné zdi, kde je toto svodidlo osazeno nesmí do vzdálenosti 10 m vést ţádná pěší ani automobilová trasa (chodník, silnice, stezka atd.) 7

9 Obrázek 1 - Svodidlo T18 4M 8

10 Obrázek 2 - Svodidlo T18 4MS2 9

11 Obrázek 3 - Svodidlo T40 4MS2 10

12 Obrázek 4 - Svodidlo T40 4MS2 BP 11

13 Obrázek 5 Výškový náběh svodidla T18 4M Obrázek 6 Výškový náběh svodidla T18 4MS2 12

14 Obrázek 7 Výškový náběh svodidla T40 4MS2 5 Popis jednotlivých typů svodidla 5.1 Jednostranné svodidlo T18 4M Svodidlo viz obr. 1 - sestává ze svodnice a sloupkŧ. Sloupky tvoří ocelové C-profily 100 mm široké (100x50x25x5) a 2 m dlouhé. Na zaberaněný ocelový sloupek se připevní dřevěný sloupek 180 mm, který má vyfrézovanou dráţku pro ocel. sloupek. Jedná se vlastně o obklad ocelového sloupku a tento obklad sahá pouze po zpevnění. Připevnění je jedním šroubem M16/140 v úrovni dřevěné svodnice. Sloupky se osazují po 4 m. Svodnice je z dřevěné kulatiny 180 mm, délky 3,98 m a dodává se uţ s připevněným ocelovým U-profilem 90x45x4 dl mm. Ocelový U-profil se k dřevěné části svodnice připevňuje třemi šrouby M16 (po jednom na koncích a jeden je přibliţně uprostřed. Připojení svodnice ke sloupku je následující: Na šroub M16/140, který spojuje dřevěný a ocelový sloupek, se před jeho dotaţením nasadí ocelová spojka TL 62 z pásoviny 80/ mm. Ta má po stranách vţdy 3 otvory, které 13

15 slouţí k připevnění koncŧ svodnic. Svodnice se tedy stykují v blízkosti osy sloupku. Kaţdý konec svodnice je přišroubován ke spojce dvěma šrouby M16 (spojují C-profil svodnice se spojkou TL 62) a jedním šroubem M16/160, který prochází dřevěnou částí svodnice. Ve výjimečných případech (tj., kdyţ nelze sloupky beranit nebo je-li omezená hloubka např. u klenby) se sloupky zabetonují do základového pásu šířky nejméně 0,40 m a hloubky 0,80 m. Je moţno pouţít i základy pro jednotlivé sloupky velikosti nejméně kruhového pŧdorysu o prŧměru 450 mm, nebo čtvercového pŧdorysu o straně délky 400 mm a hloubky 1000 mm. Sloupky, které mají být zabetonovány se zkrátí dle potřeby tak, aby byly zabetonovány do hloubky nejméně 0,50 m. Výše uvedené úpravy nemohou být provedeny systémově tzn. lze je provést nejvýše u 3 4 sloupŧ za sebou a musí s tím souhlasit investor. Používá se výškový náběh dlouhý 4 m viz obr. 5 (na délku jedné svodnice délky 3,98 m). U náběhu se sloupek osadí i v polovině náběhové svodnice. Tyto sloupky se neobkládají dřevem. Svodidlo je moţno montovat při poloměru 20 m a větším. 5.2 Jednostranné svodidlo T18 4MS2 Svodidlo viz obr. 2 je v příčném řezu stejné, jako typ T18 4M, pouze sloupky se osazují po 2 m a pouţívají se svodnice délky 1,92 m. Pro zkrácení a obetonování sloupkŧ pokud výjimečně nelze nějaký sloupek zaberanit, platí totéţ, co v 5.1. Používá se výškový náběh, dlouhý 4 m viz obr. 6 (na délku dvou svodnic délky 1,92 m). Sloupky u náběhu se neobkládají dřevem. Svodidlo je moţno montovat při poloměru 20 m a větším. 5.3 Jednostranné svodidlo T40 4MS2 Svodidlo viz obr. 3 - sestává ze dvou souběţných svodnic, distančního dílu a sloupkŧ. Sloupek tvoří válcovaný ocelový IPE-profil 140, délky 2 m. Z obou stran se do ocelového sloupku vloţí dřevěný hranol, který tvoří obklad sloupku a dvěma šrouby se tyto dva hranoly k sobě přes stojinu přišroubují. Hranoly jsou ve spodní části klínovitě seříznuty. Toto seříznutí zapadne do kapsy, které vytvoří plech vevařený do sloupku po obou stranách. Sloupky se beraní uţ obloţené a ocelové plechy chrání dřevěný obklad a umoţňují lepší proniknutí do zeminy. Sloupky se osazují po 2 m. Na zaberaněný sloupek se připevní (přišroubuje) ocelový distanční díl jedním šroubem s polokruhovou hlavou M16x160. K distančnímu dílu se přišroubují dvě souběžné svodnice. Svodnice se provádí z dřevěné kulatiny prŧměru 220 mm, délky 1,995 m. Svodnice se dodávají v délkách 3,990 m tzn., ţe dvě svodnice délky 1,995 m se spojí ocelovým U-profilem 90 x30x3 mm dlouhým 3,990 m. Tento U-profil se zasune do vyfrézované dráţky v dřevěné části svodnice a přišroubuje se vţdy dvěma šrouby M16 na jednu dřevěnou svodnici délky 1,995 m. Smontování dřevěných svodnic a U-profilu se provádí ve výrobně. 14

16 Připojení svodnic ke sloupku je následující: Na distanční díl, který je přišroubovaný na sloupku, se našroubuje spojka TL 600 (jedním šroubem M16 shora a jedním zespodu). Ke spojce TL 600 se přišroubují svodnice. Jak je výše uvedeno u svodnice, montují se svodnice ve skladebné délce 4 m. V místě styku těchto 4 m dlouhých svodnic se pouţívá spojka TL 600 a k ní se svodnice šroubuje dvěma šrouby M16 (na jednu spojku jsou to tak 4 šrouby M16). Uprostřed této 4 m dlouhé svodnice se pouţívá spojka TI 600 a k ní se přišroubuje kaţdá svodnice dvěma šrouby M16. Ve výjimečných případech (tj., kdyţ nelze sloupky beranit nebo je-li omezená hloubka např. u klenby) se sloupky zabetonují do základového pásu šířky nejméně 0,40 m a hloubky 0,80 m. Je moţno pouţít i základy pro jednotlivé sloupky velikosti nejméně kruhového pŧdorysu o prŧměru 450 mm, nebo čtvercového pŧdorysu o straně délky 400 mm a hloubky 1000 mm. Sloupky, které mají být zabetonovány se zkrátí dle potřeby tak, aby byly zabetonovány do hloubky nejméně 0,50 m. Výše uvedené úpravy nemohou být provedeny systémově tzn. lze je provést nejvýše u 3 4 sloupŧ za sebou a musí s tím souhlasit investor. Používá se výškový náběh délky 8 m viz obr. 7 (na délku 4 svodnic délky 2 m). První sloupek v náběhu (počítáno od výškového lomu) se pouţívá standardní včetně obloţení. Zbývající 3 sloupky jsou pouze ocelové sloupky profilu C 125x50x25x5 mm délky 2 m. 5.4 Mostní svodidlo T40 4MS2 BP Svodidlo viz obr. 4 - sestává ze dvou souběţných svodnic, distančního dílu, sloupkŧ a madla. Sloupek tvoří válcovaný ocelový HEA-profil 100 jehoţ součástí je ocelová patní deska tloušťky 20 mm. Z obou stran se do ocelového sloupku vloţí dřevěný hranol, který tvoří obklad sloupku a dvěma šrouby se tyto dva hranoly k sobě přes stojinu přišroubují. Sloupky se osazují po 2 m. Na sloupek se připevní (přišroubuje) ocelový distanční díl (stejný jako u silničního typu T40 4MS2) jedním šroubem s polokruhovou hlavou M16x160. K distančnímu dílu se přišroubují dvě souběžné svodnice. Prŧřez, délka, vzájemné spojování a připojení ke sloupku jsou stejné jako u silničního typu T40 4MS2. V horní části se ke sloupku přišroubuje držák madla. Vlastní madlo sestává z dřevěné části, která se nasune do ocelového U-profilu 110x20x3 mm délky 3,990 m (dřevěná část madla je stejně dlouhá). Vzájemně se sešroubují 3 šrouby M16. Na drţák madla se na kaţdém druhém sloupku přišroubuje ocelová spojka TL600 MC prŧřezu U-profilu 70x40x4 mm délky 600 mm (pouţívá se na těch sloupcích, kde se spojují dvě madla délky 4 m). Na drţák madla na zbývajících sloupcích se přišroubuje ocelová spojka TI600 MC prŧřezu U-profilu 70x40x4 mm délky 600 mm (pouţívá se uprostřed madla dlouhého 4 m). Sloupky se přes patní desku kotví k betonovému podkladu čtyřmi kotvami M20 z materiálu 8.8 lepené do dodatečného vývrtu pomocí lepicí hmoty HIT-RE 500. Hloubka vrtŧ je 160 mm. Patní deska je ke sloupku přivařena kolmo a příčný a podélný sklon římsy je třeba vyrovnat pouţitím polymerní malty, plastmalty, nebo jiné vhodné zálivkové hmoty odsouhlasené investorem. Svodidlo je široké 430 mm. Výška horní hrany dvojice svodnic je 0,85 m nad zpevněním 15

17 (vozovkou) a výška madla je 1,10 m nad vozovkou. Svodidlo nebylo zkoušeno se zábradelní výplní a výplň není tak moţno pouţít. Výškový náběh se provádí aţ na silnici, kde svodidlo přechází na typ T40 4MS2. Ukončení madla je ihned za posledním mostní sloupkem tak, ţe se namontuje krátké, pŧdorysně zahnuté madlo. Jedná se vlastně o dvě krátká madla délky 500 mm + odkloněné madlo délky 625 mm, která jsou připevněna k zahnutému ocelovému U-profilu. Dilatace je standardně nabízena ± 150 mm viz obr Zásady úprav všech typů Je dovoleno provádět pouze takové úpravy, které nemají dopad na nosný systém svodidla. Z toho dŧvodu se nedovoluje přerušit svodnici a u mostního typu ani madlo. Dilatace těchto prvkŧ v místě mostních závěrŧ je dovoleno provádět pouze v souladu s těmito TP. Ukončení svodidla je rovněţ nutno provádět pouze výškovými náběhy dle těchto TP, s výjimkou madla u typu T40 4MS2 BP, které je na koncích směrově zahnuto. Pokud se v odŧvodněných případech vyskytne potřeba jiné délky svodnice, neţ uvádí tyto TP, je dovoleno svodnici individuálně zkrátit a to řezáním, nikoliv pálením. Pro takto zkrácenou svodnici je dovoleno vyvrtat nové otvory pro spojení. Pro zajištění poţadované ţivotnosti je třeba upravené díly (zejména řezné hrany) opatřit vhodným nátěrem. Pokud nastane ve výjimečných případech potřeba zkrátit sloupky, postupuje se podle čl ). 16

18 6 Svodidlo na silnicích 6.1 Výška svodidla a jeho umístění v příčném řezu Výška svodidla se měří od horního okraje svodnice a obecně platí, ţe musí být nad zpevněním, nebo nad přilehlým terénem (podle vzdálenosti líce svodnice od zpevnění) tak, jak je uvedeno na obr. 1 aţ 4. Výška svodidla T18 4M, T18 4MS2 a se měří v hraně zpevnění, je-li líc svodidla od této hrany vzdálen 1,50 m. Současně platí, ţe v místě přilehlého terénu musí být výška svodidla 0,80 m a 0,60 m. Při vzdálenosti líce svodidla od hrany zpevnění > 1,50 m, se měří výška svodidla přímo v jeho líci - viz obr. 8. Platí to pro svodidlo umístěné na krajnici i ve středním dělicím pásu. Výška svodidla T40 4MS2 se měří stejným zpŧsobem, jako u T18 4M a T18 4MS2, pouze výška svodidla je jiná viz obr. 8. Mezní odchylky polohy a rovinatosti svodidla při osazování viz TP 203 a TKP 11. Umístění svodidla T18 4M, T18 4MS2 a T40 4MS2 v příčném řezu na krajnici uvádí obr. 9. Svodidlo nesmí ţádnou svou částí zasahovat do volné šířky silnice (s výjimkou místních komunikací). Všechna svodidla je dovoleno kombinovat pouze s přejízdným obrubníkem výšky do 70 mm. Umístění svodidla T40 4MS2 v příčném řezu ve středním dělicím pásu uvádí obr. 10. Jak je uvedeno v čl. 4.2, středními dělicími pásy se zde myslí mezera mezi souběţnými komunikacemi. Svodidla T18 4M a T18 4MS2 není dovoleno do středního dělicího pásu osazovat ani kolem překážek. Obrázek 8 - Výška svodidla 17

19 Obrázek 9 - Umístění svodidel na krajnici Obrázek 10 - Umístění svodidla T40 4MS2 ve středním dělicím pásu 18

20 6.2 Plná účinnost a minimální délka svodidla Svodidla mají plnou účinnost tam, kde mají předepsanou výšku dle čl To znamená, má-li být v některém místě osazeno svodidlo, musí tam být (nepřerušené) svodidlo plné výšky a výškový náběh je před nebo za tímto místem. Minimální délka silničních typŧ je uvedena v tabulce č. 4. Výškové náběhy se do délky svodidla nepočítají. Tabulka 4 - Minimální délka svodidla Č.. Název svodidla (typu) Minimální délka svodidla [m] pro rychlost poloţky 80 [ km/h] 80 [ km/h] 1 T18 4M 40-2 T18 4MS T40 4MS Svodidlo na vnějším okraji silnic (na krajnici) Svodidlo před překážkou a místem nebezpečí (horské vpustě, propustky) Zda je třeba svodidlo před překáţkou umístit, se rozhodne na základě příslušných ČSN, poţadavkŧ státních orgánŧ, event. jiných odŧvodněných poţadavkŧ. Poţadovanou úroveň zadrţení svodidla určují TP 114. O délce svodidla před překáţkou rozhoduje typ a pŧdorysné rozměry překáţky nebo místa nebezpečí. Minimální (nejmenší moţnou) vzdálenost líce svodidla od překáţky (měřeno kolmo na osu silnice) uvádí tabulka 3. Dle čl. 4.2 nelze ţádné svodidlo dle těchto TP osadit kolem pevné překáţky, která vystupuje nad terén více neţ 0,40 m a která je od líce svodidla vzdálena méně neţ 3 m, s výjimkou pokud je dovolená rychlost do 60 km/h. U překáţky, která vystupuje nad terén méně neţ 0,40 m (např. horská vpusť, propustek), nebo která vystupuje nad terén v místě svodidla více neţ 0,40 m, ale je od líce svodidla vzdálena více neţ 3 m, rozhoduje minimální délka svodidla dle tab. 4. Délka svodidla před překáţkou je souhrnně uvedena v tab. 5. Podél dlouhé souvislé překáţky, kterou není třeba chránit a která je schopna přesměrovat vozidlo (např. hladká zárubní betonová zeď), se svodidlo neosazuje. Nebezpečným místem je zde pouze začátek a konec překáţky (u silnic směrově nerozdělených). Svodidlo se zde osazuje dle tabulky 5 a délka překáţky je nula. U propustkŧ a podobných míst, kde je nebezpečí pro osádku vozidla menší neţ např. u mostŧ, je dovoleno celkovou délku svodidla (vycházející z tab. 5) zkrátit, avšak celková délka 19

21 svodidla bez výškových náběhŧ se musí rovnat alespoň hodnotám dle tab. 4. Tabulka 5 Délka svodidla před překážkou - přehled řešení Začátek a konec svodidla Začátek a konec svodidla musí být (z dŧvodu únosnosti svodidla a bezpečnosti provozu) vţdy opatřen výškovým náběhem se zapuštěním do země viz obr. 5, 6 a Svodidlo u tísňové hlásky Osazování dřevoocelových svodidel se nepředpokládá do oblasti, kde se pouţívají tísňové hlásky. V případě potřeby takového osazení se postupuje dle TP Přerušení svodidla Přerušením svodidla je zde míněna taková úprava svodidla, která zajistí v kaţdém místě silnice jeho plnou účinnost. Takovým přerušením není ukončení svodidla před odbočující 20

22 silnicí a jeho opětovný začátek za ní. Má-li být svodidlo přerušeno (např. kvŧli veřejnému provozu chodcŧ nebo cyklistŧ), provede se úprava dle obr. 12 TP 203. Tato úprava vychází z poţadavku, aby v kaţdém místě byla zajištěna úroveň zadrţení, pro kterou se svodidlo v tomto místě zřizuje Svodidlo u protihlukové stěny Pro umístění svodidla u protihlukové stěny nejsou ţádné speciální poţadavky. Rozhoduje poţadavek na úroveň zadrţení dle TP 114 a vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny dle tab. 3 pro tuto úroveň. Pokud je protihluková stěna uzpŧsobena jako záchytné zařízení (např. souvislá stěna z betonu, oceli či jiného materiálu s přiměřeně rovným povrchem, schopná odolat přibliţně nárazu osobního vozidla, neosazuje se před ní svodidlo. Nebezpečným místem vyţadujícím osazení svodidla jsou u takové stěny začátek a konec (pokud nejsou vhodným zpŧsobem odkloněny do terénu) Svodidlo u odbočovacích ramp Je-li v jazyku křiţovatky překáţka, postupuje se podle čl Pokud je překáţka blíţ moţnému začátku svodidla neţ je délka před překáţkou dle tab. 5, postupuje se dle TP Svodidlo ve středním dělicím pásu Zásady umísťování svodidla Do středního dělicího pásu se osazují svodidla dle obr. 10. Jak je uvedeno v čl. 4.2, středními dělicími pásy se zde myslí mezera mezi souběţnými komunikacemi Svodidlo u překážky Nejběţnějšími překáţkami ve středním dělicím pásu jsou podpěry mostŧ, portálŧ pro značky, sloupy osvětlení, event. jiné konstrukce silničního vybavení Začátek a konec svodidla I ve středním dělicím pásu (u souběţných komunikací) musí být začátek a konec svodidla (z dŧvodu únosnosti svodidla a bezpečnosti provozu) vţdy opatřen výškovým náběhem se zapuštěním do země dle obr

23 7 Svodidlo na mostech 7.1 Všeobecně, výška svodidla, umístění v příčném řezu Mostní svodidlo se pouţívá dle tab. 6. Minimální délka svodidla se na mostech (a na opěrných zdech) nestanovuje. Výška mostního svodidla je dána výškou horní hrany horní svodnice, která musí být 850 mm nad vozovkou a madla, které musí být 1,10 m nad vozovkou viz obr. 4. Svodidlo nelze pouţít na okraji jako zábradelní svodidlo, protoţe se nedodává se zábradelní výplní (nebylo s ní zkoušeno). Dle tabulky 6 musí být za svodidlem buď revizní chodník a mostní zábradlí, nebo protihluková stěna. Výška obruby se volí v rozmezí 0-70 mm. Tvar obruby se nestanovuje. Je-li zajištěno kotvení římsy dle poţadavkŧ těchto TP, je dovoleno v římse provést nátoky pro odtok vody do vnějšího odvodňovacího ţlabu. Výškové změny (pokud se vyskytnou např. na konci římsy, u přechodu na betonové svodidlo, nebo při vyrovnání nerovností apod.) se řeší sklonem svodnice 1 : 200, to je nejvýše 2 cm na délku jedné svodnice. Tabulka 6 Přehled použití mostního svodidla 22

24 7.3 Pokračování svodidla mimo most Svodidlo nepokračuje mimo most V takovém případě se svodidlo provede podle obr. 11. Platí to pro silnice směrově rozdělené i pro jednosměrné silnice. Mimo most se osazuje typ T40 4MS2 (myslí se tím ta nezbytně dlouhá část svodidla, které musí pokračovat mimo most) Svodidlo pokračuje mimo most Pokračuje-li svodidlo mimo most, postupuje se podle obr. 11 s tím rozdílem, ţe se neprovede výškový náběh, ale svodidlo pokračuje dle potřeby. Pokud je za svodidlem nouzový chodník, nebo protihluková stěna, svodidlo se před ani za mostem nepřerušuje. Obrázek 11 Svodidlo nepokračuje mimo most 7.4 Svodidlo u protihlukové stěny Pro umístění svodidla u protihlukové stěny na mostě nejsou ţádné speciální poţadavky. Rozhoduje poţadavek na úroveň zadrţení dle TP 114 a vzdálenost líce svodidla od protihlukové stěny dle tab. 3 pro tuto úroveň. Tzn. ţe při úrovni zadrţení H2 musí být líc svodidla T40 4MS2 od protihlukové stěny 1,50 m. 7.5 Dilatační styk - elektricky neizolovaný Jedná se o dilataci svodidla v souvislosti s dilatací mostu v místech mostních závěrŧ. Provádí se dilatace svodnic a madla. Standardně je nabízena dilatace 150 mm viz obr

25 Princip dilatace je ten, ţe běţné spojky, které se pro svodnice a madla pouţívají jsou ve směru dilatace prodlouţené a mají oválné otvory. V místě oválného otvoru je na spojku navařen krycí ocelový plech tl. 3 mm, který je vytvarovaný tak, aby se do něj dalo zasunout v jednom případě madlo a ve druhém svodnice. 7.6 Dilatační styk - elektricky izolovaný Elektricky izolační dilatační styk se běţně nenabízí. Jeho event. poţadavek je nutno projednat s firmou FLOP dopravní značení, s. r. o., které provede elektroizolační potah potřebných částí v souladu s TP Kotvení sloupků Sloupky je moţno kotvit k podkladu pouze jedním zpŧsobem a to přišroubováním patní desky sloupku k podkladu - viz čl. 5.4 těchto TP. 24

26 Obrázek 12 Dilatace svodidla T40 4MS2 BP DŘEVOOCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TP 140/

27 7.8 Zatížení konstrukcí podporujících svodidlo Zatížení římsy od mostního svodidla tvoří spojité zatíţení, které uvádí tabulka 7. Toto zatíţení vychází z předpokladu, ţe nárazem dojde k současnému ohnutí čtyřech mostních sloupkŧ. Poznámka 3: Ve skutečnosti při nárazu dochází k postupnému nárazu do sloupků. Časový posun mezi nárazem do sousedních sloupků je cca v desetinách sekundy, proto na straně bezpečnosti pro mostní konstrukci je uvažováno zatížení od čtyřech sloupků současně. Zatížení je vypočteno z plastického momentu únosnosti patního průřezu čtyřech sloupků přenásobeného koeficientem 1,66. Čtyři sloupky vytváří tři pole po dvou metrech. Tabulka 7 Zatížení římsy V tabulce uvedené zatíţení se uvaţuje jako jediné na jedné římse (bez ohledu na dilatace římsy), mŧţe však pŧsobit kdekoliv od začátku římsy aţ po její konec. Zatížení nosné konstrukce mostu tvoří přenos zatíţení římsy do nosné konstrukce mostu. Je dovoleno sílami uvedenými v tabulce 7 přímo zatíţit konzolu mostní nosné konstrukce. Navíc zde přistupuje svislé zatíţení kolovou silou. Její hodnota a dosedací plocha je uvedena v TP 114. Poloha této síly se uvaţuje v místě obruby a v podélném směru uprostřed zatěţovací délky 6 m. Uvedené zatíţení se nesniţuje v závislosti na zvolené úrovni zadrţení, protoţe podporující konstrukce musí být zatíţena největším moţným zatíţením, které od svodidla mŧţe vzniknout. 7.9 Kotvení římsy do nosné konstrukce a do křídel mostu Kotvení římsy vychází z plastické únosnosti patního prŧřezu sloupku přenásobeného koeficientem 1,66. Hodnoty sil, které musí kotvení římsy přenést, jsou uvedeny v tabulce 8. Nejběţnější zpŧsob kotvení římsy je uveden v tab. 9. Jsou uvedeny silové poţadavky na 26

28 kotvení za předpokladŧ určité vzdálenosti kotvy od okraje nosné konstrukce. Při odlišném zpŧsobu kotvení římsy je třeba síly z tabulky 8 zachytit na délce 2 m. Římsa musí být vyrobena z betonu třídy nejméně C25/30 pro prostředí XF4. Tabulka 8 Síly na jeden sloupek pro kotvení římsy Tabulka 9 Příklad kotvení římsy do nosné konstrukce a do křídel 27

29 8 Přechod dřevoocelových svodidel na jiná svodidla Přechod dřevoocelových svodidel na jiná svodidla je moţný pouze vzájemným přesahem výškových náběhŧ. Přímé spojení není moţné. 9 Osazování dřevoocelových svodidel na stávající silnice a mosty 9.1 Silnice Pokud šířka nezpevněné krajnice na stávající silnici odpovídá ČSN (1,5 m), postupuje se dle těchto TP. Pokud je nezpevněná krajnice uţší, postupuje se individuálně po dohodě s příslušným silničním správním úřadem. Doporučuje se, aby hrana koruny silnice (jde-li o osazování svodidla na silnici v násypu) byla za lícem svodidla alespoň 0,75 m. 9.2 Mosty Pro osazování dřevoocelového mostního svodidla na stávající mosty, na kterých svodidlo není, platí v plné míře tyto technické podmínky. 10 Upevňování doplňkových konstrukcí na svodidlo Postupuje se podle TP 203. Plotové nástavce není dovoleno na mostní svodidlo osazovat. 11 Protikorozní ochrana Postupuje se podle TP Projektování, osazování a údržba Postupuje se podle TP Značení komponentů svodidla Na dřevěné části svodidla se umísťuje níţe uvedený štítek. 28

30 Název : Dřevoocelová svodidla Tertu Vydal : FLOP dopravní značení, s. r. o. Zpracoval : Dopravoprojekt Brno, a.s. - Ing. František Juráň, tel Tisk a distribuce: FLOP dopravní značení, s. r. o. Sulkov Líně Tel.: Fax.: mobil: Internet : 29

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2

OCELOVÉ SVODIDLO BIRSTA W2 Ministerstvo dopravy TP 243 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s.r.o. Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 Ministerstvo dopravy TP 227 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSAM/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 802/2010-910-IPK/1 ze dne 13. 9. 2010 s účinností od 1. října 2010 červen 2010 OCELOVÉ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 Ministerstvo dopravy TP 185 OCELOVÉ SVODIDLO ZSSK/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 176/07-910-IPK/1 ze dne 23. 2. 2007 s účinností od 1. března 2007 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2008 voestalpine KREMS FINALTECHNIK GMBH zastoupená v ČR firmou SVITCO Svítek Consult s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 1102/08-910-IPK/1

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL

OCELOVÁ SVODIDLA MEGA RAIL Ministerstvo dopravy TP 242 Saferoad RRS GmbH dopravní značení, s.r.o. zastoupená v ČR firmou dopravní značení, s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97

BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 Ministerstvo dopravy TP 223/2010 EUROVIA CS BETONOVÁ SVODIDLA SSŢ S97 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OSI č. j. 270/10-910-IPK/1 ze dne 30. 3. 2010 s účinností od 1. dubna

Více

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007

Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Závod Prefa Betonové svodidlo kotvené MSK 2007 Prostorové uspořádání Technické podmínky výrobce Schváleno MD OI č. j. 326/09-910-IPK/1 ze dne 22. 4. 2009 s účinností od 1. 5. 2009 Praha, květen 2009 TP

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TP 239/2012 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OP č. j. 49/2012 ze dne 10. 5. 2012 s účinností od 1. 6. 2012 OBSAH 1 ÚVOD,

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání

Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2. PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1 NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. Prostorové uspořádání Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. Ministerstvo dopravy TP 106 Dodatek č. 2 PROZNAK Praha, s.r.o. LANOVÁ SVODIDLA BRIFEN H1

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 3/2014 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.j. 35/2014-120-TN/2

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 2/2013 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 55/2013-120-TN/2

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 4/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 25/2014-120-TN/1 ze dne 24.3.2014 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD Ministerstvo dopravy TP 196 OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 576/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA TP 230 schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 1 OBSAH 1. Montáž zábradelních sloupků U140 2 2. Montáž

Více

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO

OCELOVÉ SVODIDLO PASS+CO Ministerstvo dopravy TP 247/2013 TPV 01/2013 BARRIER SYSTEMS GmbH Dortmunder Strasse 8, 57324 Wilnsdorf zastoupená v ČR firmou s. r. o. Sokolovská třída 1615/50, 702 00 Ostrava OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 2/2013 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. 50/2013-120-TN/1 ze dne 30.5.2013 s účinností

Více

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL

OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODATEK Č. 1/2012 OCELOVÁ SVODIDLA ARCELORMITTAL PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 57/2012-120-TN/1 ze dne 28. května 2012 s účinností

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 DODATEK č. 1/2012 Fracasso SpA zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK č.

Více

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s.

OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009. Spracoval ArcelorMittal Ostrava a.s. OCEĽOVÉ ZVODIDLO NH4 MONTÁŽNÝ NÁVOD Č.1/2009 Spracoval Január 2009 OBSAH Úvod... Chyba! Záložka není definována. 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 1 1.1. Montáž sloupků UE100 krajních a středních... 1 1.2. Montáž sloupků

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Ministerstvo dopravy TP 249 SVODIDLA LPC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 103/2013-120-TN/1 SVODIDLA LPC TP 249 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO S-A-B Ministerstvo dopravy TP 195 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OI čj. 575/08-910-IPK/1 ze dne 30. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Zpracoval Dopravoprojekt

Více

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO

OCELOVÉ SVODIDLO FRACASSO Ministerstvo dopravy TP 166/2010 Metalmeccanica Fracasso Spa zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI čj. 893/2010-910-IPK/1 ze dne

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM

OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy AXIMUM TP 248 / 2013 Produits de sécurité OCELOVÉ SVODIDLO EVOL GS 1.5/H1 Firmy PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD OPK čj. 100/2013-120-TN/1 ze dne 5. 11. 2013 S účinností od 1. 12.

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH TPV 256 GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) č.256 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK, VZTAH K TP 203... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 Ministerstvo dopravy České republiky TP 190 Odbor infrastruktury OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 KONSTRUKČNÍ DÍLY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 118/08-910-IPK/1 ze dne 14.2.2008 s účinností od 1. března

Více

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2

OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO Birsta W2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29. 03. 2018 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT

Více

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD

OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD Ministerstvo dopravy TP 245 OCELOVÉ SVODIDLO DUORAIL VARIOGUARD GATEGUARD PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 68/2013-120-TN/1 ze dne 17.7.2013 s účinností od

Více

OCELOVÁ SVODIDLA OMO

OCELOVÁ SVODIDLA OMO DODATEK Č.1/2017 OCELOVÁ SVODIDLA OMO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Červen 2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO ZPRACOVÁNÍ... 2 4 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDEL A JEJICH

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 2006 Projektování místních komunikací Leden ČSN 73 6110 Design of urban roads Dessins des communications local Projektierung der Stadtstrassen Nahrazení předchozích

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH

OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH Ministerstvo dopravy TP 256 DODATEK Č. 1/2015 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA VOLKMANN & ROSSBACH PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV)

Více

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl

OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl Ministerstvo dopravy TP 167/2012 DODůTEK Č. 3/2013 OCELOVÁ SVODIDLů ůrcelormittůl PROSTOROVÉ USPO ÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD - OPK č. j. : 86/2013-120-TN/I ze dne 16. 9. 2013 s

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK a ÚP čj. 447/2011-910-IPK/1 ze dne 22.6. 2011, s účinností

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Sulkov 666, 330 21 Líně, ČR OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č.j. 10/2015-120-TN/3 ze dne

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE Ministerstvo dopravy TP 168/2011 DODATEK Č. 1/2012 voestalpine STRASSENSICHERHEIT GMBH OCELOVÉ SVODIDLO VOEST - ALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 51/2012-120-TN/2

Více

TPM 00 01/04 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŢE PROTIHLUKOVÉ STĚNY

TPM 00 01/04 TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŢE PROTIHLUKOVÉ STĚNY TPM 00 01/04 3. vydání TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŢE PROTIHLUKOVÉ STĚNY Datum vydání: duben 2016 Datum konce platnosti: neurčeno Tento technologický postup je závazný pro všechny pracovníky společnosti

Více

OCELOVÁ SVODIDLA DAK

OCELOVÁ SVODIDLA DAK TPV 01/2018/CZ Zastoupená v ČR firmou CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TPV... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ

Více

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV

BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV Ministerstvo dopravy ČR TP 250/2013 BETONOVÁ SVODIDLA ŽPSV PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK čj. 121/2013 120 TN/1 ze dne 19. 12. 2013 s účinností od 1. ledna 2014

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE Ministerstvo dopravy TP 252 VOLKMANN & ROSSBACH GmbH ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU S. R. O. OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD, VARIOGUARD MÜF A VARIOGATE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno

Více

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně

TERTU Villedieu les Bailleul France. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, Líně TERTU 611 60 Villedieu les Bailleul France zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE TPV 06/2017 10.08.2017 Obsah

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OSI č. j. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 574/08-910-IPK/1 ze dne 27. 6. 2008 s účinností od 1. července 2008 Současně se ruší TP167,

Více

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI.

MINISTERSTVO PRO MISTNI ROZVOJ - ICO: 66002222. Tato CSN je zverejnena se souhlasem CNI. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 93.080.10 Leden 2006 Projektování místních komunikací Design of urban roads Dessins des communications local Projektierung der Stadtstrassen Nahrazení předchozích norem Touto

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA

OCELOVÁ SVODIDLA MARCEGAGLIA Ministerstvo dopravy TP 251 ZASTOUPENÁ V ČR FIRMOU RENA NOVA S. R. O. OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK, č.j. 41/2015-120-TN/7 ze dne 27. 4. 2015

Více

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200

BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 Ministerstvo dopravy BETONOVÉ SVODIDLO MPHS 1200 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 16. září 2015 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY...

Více

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b

Saferoad RRS GmbH. OCELOVÉ SVODIDLO SAFESTAR 232b Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ DODATEK č. 1 K DOKUMENTU TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 3/2015 01. 12. 2017

Více

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2

OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO BR2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 29.03.2018 OBSAH 1 ÚVOD A

Více

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE

Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Přednáška 9 NEMOTORISTICKÉ KOMUNIKACE Jsou to komunikace s vyloučeným nebo omezeným přístupem motorové dopravy, určené především pro cyklistický nebo pěší provoz. Jejich parametry jsou upraveny v ČSN 736110

Více

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1

PPS, s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PPS, s. r. o. U Blaženky 2155/18 150 00 PRAHA 5 OCELOVÁ SVODIDLA KIRAC část 1 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) ze dne 30.1.2017 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 2 SOUVISEJÍCÍ

Více

OCELOVÁ SVODIDLA KTC

OCELOVÁ SVODIDLA KTC TPV 1/2017/CZ- Акционерное общество «КТЦ «Металлоконструкция» АО «КТЦ «Металлоконструкция» Московское шоссе, 22 Б, г. Ульяновск, Россия, 432042 тел.: +7(8422) 40-71-00; факс: +7(8422) 40-71-55 e-mail:

Více

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC

BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC Ministerstvo dopravy ČR TPV 228/2014 BETONOVÁ SVODIDLA DELTA BLOC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 36/2014-120-TN/2 ze dne 10. 4. 2014 s účinností od 1. května

Více

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM

OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM TPV 248/2015 DODATEK Č. 1/2017 zastoupená v ČR firmou HRADIL CZ s. r. o. OCELOVÁ SVODIDLA AXIMUM PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 1. NÁVRH OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT DODATKU A ZPŮSOB JEHO

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF

OCELOVÉ SVODIDLO VARIOGUARD MÜF TPV 2/2019/CZ OCELOVÉ SVODIDLO PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Březen 2019 OBSAH 1 ÚVOD, PŘEDMĚT TECHNICKÝCH PODMÍNEK... 2 1.1 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY... 2 2 NÁVRHOVÉ PARAMETRY SVODIDLA

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 3 RH4V na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H4b B W5 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU)

OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TP 203 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury OCELOVÁ SVODIDLA (SVODNICOVÉHO TYPU) TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 151/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 Ministerstvo dopravy České republiky TP 190 Odbor infrastruktury OCELOVÉ SVODIDLO ZSODS1/H2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OI čj. 118/08-910-IPK/1 ze dne 14.2.2008 s účinností od

Více

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate

OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate Ministerstvo dopravy VESIBA s.r.o. OCELOVÉ SVODIDLO BARRIERGUARD 800 BARRIERGUARD 800 Opening Gate PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE ( TPV ) Schváleno MD - OPK č. j. 85/2014-120-TN/2 ze

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic

1. Identifikační údaje stavby. 2. Všeobecně. 3. Podklady. Katastrální území: Bezděkov u Radnic PONTEX spol. s r. o. Bezová 1658 147 14 Praha 4 DIO D O P R A V NĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Kraj: Plzeňský Katastrální území: Bezděkov u Radnic Druh stavby: rekonstrukce

Více

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC

OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC Ministerstvo dopravy TP 245 Dodatek č. 1/2015 OTEVÍRACÍ OCELOVÉ SVODIDLO Gate Guard 16 QC PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č. j. 20/2015-120-TN/3 ze dne 23. 2. 2015

Více

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Petra Bendla 14. mezinárodního stavebního veletrhu IBF

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Petra Bendla 14. mezinárodního stavebního veletrhu IBF 14. mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Petra Bendla v rámci doprovodného programu 14. mezinárodního stavebního veletrhu IBF sborník příspěvků MODIFIKACE SILNIČNÍCH

Více

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY PRO DOKUMENTACI STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 8 VYBAVENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD OPK, č.j.

Více

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR

Saferoad RRS GmbH OCELOVÁ SVODIDLA SAFESTAR Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 16. 04. 2018 Obsah 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST ZA

Více

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky

Osazení odvodňovačů. Osazení odvodňovačů do mostovky Osazení odvodňovačů Osazení odvodňovačů do mostovky Technologický postup osazení mostních odvodňovačů je stanoven pro čtyři etapy osazení: - osazení odvodňovače do mostovky; - osazení odvodňovače do vozovkového

Více

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Aleše Řebíčka v rámci doprovodného programu

mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Aleše Řebíčka v rámci doprovodného programu 13. mezinárodní sympozium konané pod záštitou ministra dopravy České republiky Ing. Aleše Řebíčka v rámci doprovodného programu 13. mezinárodního stavebního veletrhu IBF sborník příspěvků BRNO 2008 VÝVOJ

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah...2 1 Úvod, předmět technických podmínek...3 4 Návrhové parametry svodidla...3 5 Popis

Více

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně

Saferoad RRS GmbH. zastoupená v ČR firmou SAFEROAD Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, Líně Saferoad RRS GmbH zastoupená v ČR firmou Czech Republic s. r. o. Sulkov 666, 330 21 Líně OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) 28.leden 2016 1 OBSAH 1 ÚVOD, ODPOVĚDNOST

Více

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od

MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY. Schváleno MD - OPK č.j... s účinností od TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j.... s účinností od Nabytím účinnosti se ruší a nahrazují v celém rozsahu TP 85 Zpomalovací

Více

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE

OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE Krems Finaltechnik GmbH OCELOVÉ SVODIDLO VOESTALPINE PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod, předmět technických podmínek... 5 2 Související předpisy... 7 3 Rozdíl mezi

Více

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ

KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 9 KRYTY Z DLAŽEB A DÍLCŮ Schváleno: MD-OSI č. j. 692/10-910-IPK/1 ze dne 13. srpna

Více

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace

Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace Databáze výrobků technické listy Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace Silniční vývoj ZDZ spol. s r.o. Jílkova 76, 615 00 Brno Brno, 2011 1.

Více

KATALOG OCELOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG OCELOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG OCELOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159

TP 159 DOČASNÁ SVODIDLA. Technické podmínky. Ministerstvo dopravy TP 159 TP 159 TP 159 Technické podmínky Ministerstvo dopravy DOČASNÁ SVODIDLA červen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 60/2015-120-TN/2 ze dne 24. 6. 2015 s účinností od 1. července 2015. Tento dokument

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 139 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury BETONOVÉ SVODIDLO TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OSI č. j. 152/10-910-IPK/1 ze dne 19. 2. 2010 s účinností od 1. března 2010 se současným zrušením

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 Ministerstvo dopravy TP 230 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 ZNAČKY

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží

NÁVOD K MONTÁŽI. svodidlového systému. KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží NÁVOD K MONTÁŽI svodidlového systému KREMSBARRIER 1 MH2 na beranitelném podloží odzkoušeno podle EN 1317-2: úroveň zadržení: úroveň prudkosti nárazu: úroveň pracovní šířky: H2 B W4 Výroba a prodej: Schmidhüttenstraße

Více

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007

BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ MSK 2007 Ministerstvo dopravy TP 206 PREFA, A. S. BETONOVÉ SVODIDLO KOTVENÉ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE Schváleno MD - OPK č. j. 99/2014-120-TN/1 ze dne 9. 10. 2014 s účinností od 1. listopadu

Více

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský

KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY. Michal Radimský KATEGORIE PK, ZEMNÍ TĚLESO A PŘÍČNÉŘEZY Michal Radimský ZÁKLADNÍ NORMY A PŘEDPISY ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

Více

BETONOVÉ SVODIDLO DOPRASTAVU BRATISLAVA DPS BZV/09 J-120

BETONOVÉ SVODIDLO DOPRASTAVU BRATISLAVA DPS BZV/09 J-120 Ministerstvo dopravy TP 244 BETONOVÉ SVODIDLO DOPRASTAVU BRATISLAVA DPS BZV/09 J-120 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) Schváleno MD OPK č.j. 43/2013-120-TN/1 ze dne 21. 5. 2013 s účinností

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE

I. NÁZVOSLOVÍ II. VŠEOBECNE Generální reditelství Ceských drah TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC OPLOCENÍ A ZÁBRADLÍ NA DRÁHÁCH CELOSTÁTNÍCH A REGIONÁLNÍCH Schváleno 28. 7. 1998 TNZ 73 6334 Tato norma platí pro navrhování, zrizování a údržbu

Více

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON

BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON Ministerstvo dopravy ČR TPV 239/2015 BETONOVÁ SVODIDLA CS BETON PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) s účinností od 18. září 2015 Současně se ruší TP 239/2012, schválené MD OP č. j. 49/2012

Více

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 3.

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění

MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980. Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění MDT 625. 1:528. 02 TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 9. 3. 1980 TNŽ 73 6395 Generální ředitelství Českých drah Traťové značky STANIČNÍKY A MEZNÍKY ČSD Tvary, rozměry a umístění TNŽ 73 6395 JK 824 Tato

Více

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU

VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací a územního plánu TP 96 VYSPRÁVKY VOZOVEK TRYSKOVOU METODOU TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD-OPK a ÚP čj.651/2011-910-ipk/1 ze dne 14. 9. 2011 s účinností

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen v elektronické podobě jako jediný autentický dokument. MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY MINISTERSTVO DOPRAVY VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 4 MOSTY květen 2015 Schváleno Ministerstvem dopravy čj. 50/2015-120-TN/1 ze dne 12. 5. 2015 s účinností od 15. května 2015. Tento dokument

Více

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA

OCELOVÁ SVODIDLA IMEVA TPV 1/2017/CZ- S.p.A., Loc. Pnte Valentino, Zona Industriale Z5, 82100 Benevento zastoupená v ČR firmou CRONOTRADE OCELOVÁ SVODIDLA PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY VÝROBCE (TPV) duben 2017 OBSAH

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice A Profil svodnice A MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.3/2018 Zpracoval ArcelorMittal Ostarva a.s. Říjen 2018 OBSAH Úvod... 4 1. MONTÁŽ SVODIDEL NJS3A-1,3/N2 a NJS3A-2/N2... 4 1.1. Montáž sloupků... 4 Montáž sloupků SIGMA-1900

Více

VI. Zatížení mimořádná

VI. Zatížení mimořádná VI. Zatížení mimořádná 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-7 uvádí strategie pro zabezpečení staveb proti identifikovaným i neidentifikovaným mimořádným zatížením. Jsou zde pravidla a hodnoty zatížení pro nárazy

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

OCELOVÉ SVODIDLO NH4

OCELOVÉ SVODIDLO NH4 Ministerstvo dopravy TP 167/2008 DODATEK Č. 1 OCELOVÉ SVODIDLO NH4 KONSTRUKČNÍ DÍLY INFORMATIVNÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OSI čj. 747/10-910-IPK/1 ze dne 30. 8. 2010 s účinností od 1. září

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM

OCELOVÉ SVODIDLO ARCELORMITTAL Profil svodnice AM Profil svodnice AM MONTÁŽNÍ NÁVOD Č.1/2016 Zpracoval únor 2016 OBSAH Úvod... 3 1. MONTÁŽ SLOUPKŮ... 3 1.1. Montáž sloupků V100 krajních 61.0.00... 3 1.2. Montáž sloupků C120 61.1.00... 3 1.3. Montáž sloupků

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více