CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616 zřizovatel: Město Říčany statutární orgán: Jarmila Šebková IČO IZO ředitelství tel.: internet. stránky: provoz školy: celodenní od 6.30 do hodin počet tříd: 5 ve třech pavilonech počet dětí ve třídách: 124 počet pedagogických zaměstnanců: 10 počet provozních zaměstnanců: 7 součástí školy je školní jídelna v zařízení není odborová organizace ÚDAJE O DĚTECH V MŠ: Počty zapsaných dětí: Třída A přízemí Kuřátka 26 Třída A patro Ţabičky 26 Třída B přízemí Zajíci 26 Třída B patro Rybičky 26 Třída C Berušky 20 Průměrná docházka v měsících září červen 2012: rok rok Kuřátka 19,38dětí 20,05 dětí Ţabičky 19,95dětí 19,07 dětí Zajíci 20,11 dětí 19,28 dětí Rybičky 17,31 dětí 17,94 dětí Berušky 14,15 dětí 15,00 dětí Do průměrné docházky se započítávají veškeré dny, kdy je mateřská škola v provozu, včetně těch, kdy jsou počty dětí na jednotlivých třídách niţší z důvodu školních prázdnin nebo dnů mezi dvěma státními svátky, kdy si rodiče zpravidla nechávají děti doma. Oproti předchozímu školnímu roku průměrná docházka mírně poklesla z důvodu masivního výskytu planých neštovic v měsíci květnu a červnu. Provoz mateřské školy byl přerušen v průběhu vánočních školních prázdnin po dobu 4 dnů a to od 27. do 30 prosince Provoz v průběhu letních prázdnin byl zajišťován od 2. do 20. července Přihlášeno bylo 26 z celkového počtu všech dětí, zapsaných v říčanských mateřských školách. Z toho 10 dětí 1

2 bylo z MŠ Čtyřlístek a Srdíčko. Maximální počet přítomných dětí v jeden den byl 17, minimální 9. Poměry chlapců a dívek v jednotlivých třídách ve šk roce Kuřátka : chlapci 15, dívky 11, předškoláků 15, z toho 2 děti s OŠD Ţabičky : chlapci - 17, dívky -9, předškoláků 15, z nich 5 s OŠD Zajíci : chlapci 17, dívky 9, předškoláků 16, z toho 2 s OŠD Rybičky : chlapci 16, dívky 10, od dubna 2012 chlapci 17, dívky 9, předškoláků 13, od dubna z toho 3 s OŠD Berušky : chlapci 12, dívky 8, Předškoláků 7, z toho 3 s OŠD. Pro školní rok nebylo přijato ţádné dítě, které by mělo omezenou docházku na 4 hodiny denně ani na 5 dnů v měsíci podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Ve školním roce navštěvovalo mateřskou školu 124 dětí. Na tento počet byla mateřské škole udělena výjimka z počtu dětí, neboť vyhláška o mateřských školách stanoví maximální počet dětí na jednu třídu dětí zůstávalo v MŠ s OŠD, coţ bylo o 1 dítě více neţ v předchozím školním roce. Celkový počet dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky byl 67, coţ je o 8 méně neţ ve školním roce Počet zapsaných dětí se v průběhu roku neměnil. V uplynulém šk. roce pravidelně či nepravidelně (pouze některé dny v týdnu) pobývalo v odpoledních hodinách 102 dětí, coţ je více jak 4 pětiny všech dětí zapsaných do MŠ. Tyto děti se v odpoledních hodinách účastní řízených a zájmových činností, učitelky se často individuálně věnují předškolákům či dětem s odloţenou školní docházkou. Počty integrovaných dětí: Ţádné z dětí nebylo vykazováno jako integrované. I tak mateřskou školu navštěvovalo 1 dítě s opoţděným motorickým a verbálním vývojem v péči psychologa a logopeda, 1 dítě s váţnou poruchou řeči v péči foniatra a další dvě děti s kombinovanou zrakovou vadou. Zápis do MŠ: Zápis na šk. rok 2012/2013 proběhl 11. a 12. dubna podle kritérií, platných pro všechny obcí zřizované mateřské školy. Celkem se k zápisu dostavilo 193 uchazečů, coţ bylo o 2 více neţ v 2

3 roce minulém. Ve správním řízení, jeţ následovalo po řádném zápisu, bylo přijato 60 uchazečů, coţ je o jednoho méně neţ minulém školním roce. Dalších 8 dětí bylo přijato před koncem letních prázdnin, na místa uvolněná odchodem dětí do MŠ Čtyřlístek nebo do jiných mateřských škol. Zápis do ZŠ: Zápisu do prvních tříd základních škol se z naší MŠ zúčastnilo 67dětí, coţ je o 8 dětí méně neţ v předchozím školním roce. Z toho v 10 případech poţádali rodiče o odklad školní docházky. Oproti předchozímu školnímu roku se počet ţádostí o OŠD sníţil o 6. 8 dětí zůstává v naší mateřské škole, dvě děti odcházejí do přípravné třídy při ZŠ. Do základní školy odešlo 59 dětí, z toho do: ZŠ Říčany, Masarykovo nám. - 35dětí ZŠ Říčany, Bezručova ul dětí ZŠ Říčany, U Říčanského lesa - 7dětí ZŠ Open Gate Babice - 2 děti ZŠ Tehov - 1 dítě Přípravné třídy ZŠ - 2 děti VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES: Průběh vzdělávání : V souladu s koncepcí rozvoje školy je MŠ jiţ druhým rokem zapojena do projektu Zelená škola, který je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Snadná recyklace vyslouţilých elektrozařízení a baterií je předpokladem pro podporu uvědomělého chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Dále škola spolupracovala na projektu spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a realizovaném Národním ústavem pro vzdělávání. Jednalo se o vytváření diagnostických nástrojů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které bylo nutno ověřit v podmínkách skutečných škol. Šetření se zúčastnilo 22 dětí z naší MŠ. Všechny třídy se současně věnovaly environmentální výchově, vzdělávání a osvětě, ať uţ svou vlastní činností, ale i zařazováním výukových programů Ekocentra Říčany. Do TVP byla zařazena řada činností, zaměřených na přírodu a její ochranu, které probíhaly v lese nebo příměstské přírodě. Pozornost byla také věnována výchově ke zdravému ţivotnímu stylu v souladu s programem Zdravá abeceda a prevenci rizik, ať uţ v domácnostech nebo v dopravě. Zhodnocení heterogenního složení dětí ve třídách a adaptace jednotlivých dětí: Práce s heterogenní skupinou dětí vyţaduje velmi pečlivou přípravu obou učitelek. Pokud to podmínky dovolí, učitelky si na řízenou činnost děti dělí do dvou skupin, kdy má kaţdá skupina jinou aktivitu, jejíţ náročnost se stupňuje s věkem dětí. Toto však lze realizovat pouze v případě, kdy se sluţby učitelek překrývají jiţ před pobytem venku a vzhledem k tomu, ţe provozní doba mateřské školy je 10,5 hodiny a výše úvazků učitelek se co do délky liší, nelze toto kaţdý den a v kaţdé třídě zajistit. Ve všech třídách je v posledních letech převaha chlapců, coţ má za následek větší hluk a různé šarvátky. Adaptace probíhala vcelku bez problémů, jelikoţ do školy nastupují děti čtyřleté a starší a přicházejí mnohdy ze 3

4 soukromých školek. Problémem je, ţe si s sebou přináší i některé návyky, které je v obecní mateřské škole obtíţné akceptovat. Školní zralost a OŠD : Z celkového počtu 67 dětí v posledním roce před zahájením školní docházky, jich 8 zůstává v MŠ s odkladem školní docházky, 2 děti odešly do přípravné třídy ZŠ. V dalších 4 případech navrhovaly OŠD učitelky MŠ, rodiče návrh neakceptovali. S předškoláky se ve všech třídách intenzivně pracuje. Je jim věnován individuální přístup, zaměřený na kompetence, se kterými by měli ukončit předškolní vzdělávání, t.j tím, co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát, či jaké má mít dovednosti a postoje. Je procvičována grafomotorika, rozvíjeny předmatematické představy, všeobecné znalosti, souvislý mluvený projev, výslovnost, atp. tak, aby bylo dětem díky získaným dovednostem umoţněno úspěšné zahájení povinné školní docházky. V letošním roce opět proběhla na podzim a na jaře v jednotlivých třídách Olympiáda (průzkum znalostí a dovedností předškoláků), kdy byl v druhém kole zaznamenán téměř u všech dětí pokrok ve znalostech a dovednostech, oproti kolu prvnímu. Stav výslovnosti u dětí : Stav výslovnosti u dětí se rok od roku horší, aţ dvě třetiny dětí v jednotlivých třídách jsou v péči logopeda. Učitelky mají moţnost v rámci svého působení děti na špatnou výslovnost upozorňovat, avšak zodpovědnost za správnou řeč dětí mají jejich rodiče. V mateřských školách probíhá řada činností, které podporují prevenci řečových vad (zpěv, nácvik básniček apod.), avšak náprava řeči patří do kompetence klinického logopeda a tím učitelky nejsou. Celková tělesná, psychická a zdravotní zdatnost : Děti jsou většinou tělesně i psychicky zdatné přiměřeně svému věku, jsou po celý rok vedeny k otuţování a vhodnému oblékání (hlavně je třeba působit na rodiče, kteří své děti oblékají přespříliš a nesledují předpověď počasí), k volnému pohybu ve škole i v přírodě. Otuţování je praktikováno kaţdodenním pobytem venku, třída Zajíců a Rybiček navštěvuje pravidelně během roku solnou jeskyni. V ostatních třídách byl o solnou jeskyni malý zájem, proto tam ani v tomto školním roce děti nedocházely. V letošním roce také proběhl dvakrát plavecký výcvik v Aquapalace v Čestlicích. Ve třídách bývá udrţována optimální teplota ( coţ bývá zvláště v zimních měsících obtíţné) a stálé větrání okny. Odpolední odpočinek probíhá od hodin. Většinou usínají všechny děti, ale předškoláci, kteří neusnou, nebo se za chvilku vzbudí se mohou věnovat klidovým činnostem u stolečků, čehoţ občas vyuţívají. Nemocnost dětí v tomto školním roce opět nebyla nijak velká, vyskytovaly se běţné infekční nemoci, především záněty horních cest dýchacích. Po několika ojedinělých případech na konci května, propukla v červnu v mateřské škole epidemie planých neštovic, ve třídě Ţabiček bylo zaznamenáno několik případů spálové angíny. Psychicky jsou děti vzhledem ke svému věku většinou odolné. 4

5 Školní akce v MŠ : V letošním školním roce shlédly děti opět kaţdý měsíc aţ dvě divadelní představení v mateřské škole. Dále probíhaly v jednotlivých třídách akce zaměřené na ochranu přírody, do vzdělávacího programu byly zařazeny výukové programy na dětském dopravním hřišti, zaměřené na bezpečnost v silničním provozu. O nebezpečí ţivlů jako je voda nebo oheň byly děti poučeny při návštěvě v hasičské zbrojnici nebo návštěvou hasičů přímo v mateřské škole. Proběhly dva kurzy plavání pro 48 dětí. Tři třídy absolvovaly Týden cestovatelů, kdy děti kaţdé ráno odcházely z MŠ na tématicky zaměřené vycházky, nebo odjíţděly na výlet autobusem, nakonec jiţ tradičně nocovali v MŠ. Zajíci v průběhu celého školního roku vystupovali na vítání občánků a zpívali seniorům v domě s pečovatelskou sluţbou nebo v domově důchodců. Oblíbená týdenní akce Expedice Benecko se z důvodu nedostatku času na přípravu a nedostatku pedagogického personálu nekonala. Výtvarné soutěže a výstavy : Stejně jako v předchozích letech se děti zúčastnily řady výtvarných soutěţí a výstav. Prosinec Vánoční přání, DPS Senior Březen - ZUŠ Říčany, CESTA Březen SH ČMS - Poţární ochrana očima dětí Duben ČZS - Ovoce na naší zahrádce Duben zaslány čtyři výkresy do časopisu Sluníčko Květen - říčanské a okolní MŠ, Malujeme na ploty Červen MS ODS - Říčanský hafan Říčanské a okolní MŠ, Malujeme na ploty Těšíme se na prázdniny Tradiční výstavy v dětském oddělení Husovy knihovny byly v minulém školním roce ukončeny, neboť prostory vyuţívá knihovna pro vlastní potřeby. Spolupráce s rodiči : Na začátku školního roku proběhly v jednotlivých třídách třídní schůzky, účast na nich byla průměrná ( přesto však vyšší neţ v předchozím školním roce), přišli většinou ti rodiče, s kterými je spolupráce dobrá, kteří čtou informativní nástěnky a o dění ve školce se zajímají průběţně. Stejně jako v loňském roce vytvořily učitelky pro rodiče soubor otázek, který směřoval k lepší spolupráci mezi rodinou a školou. Otázky se týkaly spokojenosti dětí v mateřské škole, stravovacích, hygienických návyků a kompetencí k učení, které si z mateřské školy odnášejí, obeznámenosti rodičů se školním vzdělávacím programem, zájmem rodičů a dětí o různé školou pořádané akce a posláním mateřské školy vůbec. Reakce rodičů byly veskrze kladné,pozitivně hodnotí vzdělávací aktivity přímo v mateřské škole i mimořádné akce a především to, ţe děti chodí do mateřské školy rády a jsou v ní spokojené. Jedním z významných kladů je také kvalita stravování, neboť školní jídelna nakupuje potraviny uváţlivě, navyšuje podíl ovoce a zeleniny, omezuje podíl červeného masa a veškerou stravu připravuje z čerstvých surovin. 5

6 I v letošním školním roce reagovali rodiče na přáníčka z Vánočního stromu přání a zapojili se do sponzoringu, stejně jako do sběru hliníku. Výsledky vzdělávání : Většina předškoláků je na zahájení školní docházky (aţ na některé vady výslovnosti) připravena velmi kvalitně, těm, kteří se zdáli být nepřipraveni, byl navrţen OŠD (pak jiţ záleţelo na rodičích, zda návrh akceptovali, či nikoli). Podle výsledků Olympiády udělaly děti v průběhu školního roku velké pokroky. Děti, které měly v letošním školním roce OŠD, dozrály a na vstup do ZŠ jsou připraveny. Je však třeba taktně připomínat rodičům, ţe jsou to oni, kdo nese zodpovědnost za výchovu a vzdělání svých dětí a ţe se na přípravě dětí na školu musí podílet i oni doma při různých činnostech. Zájmová činnost: Kromě vlastní pedagogické činnosti probíhaly opět po celý rok v mateřské škole zájmové krouţky, které nejsou součástí vzdělávacího programu mateřské školy, ale v rámci hlavní činnosti obohacují vzdělávací nabídku MŠ. Tato zájmová činnost je zajišťována externími lektorkami.v letošním roce probíhaly stejně jako loni tyto zájmové krouţky: rukodělný, taneční, hra na flétnu, angličtina. Krouţky jsou pořádány především na přání rodičů, a jakákoliv odchylka od časového schématu (nahrazování lekcí apod.) často ruší uţ tak bohatý program MŠ. V příštím šk. roce budeme usilovat, aby krouţky, probíhaly bez výjimky pouze do 8.30, nebo od 15.00, a aby odpoledne nekončily dva krouţky současně v hodin, kdy je v mateřské škole v provozu jiţ pouze jedna třída a občas dochází k nepřehledné situaci, kdy lektorky nejsou schopné učitelce sdělit, které z dětí předaly rodičům a které ještě zůstávají v mateřské škole. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST: veřejnosprávní kontrola Kontrolní orgán: Město Říčany, Útvar interního auditu. Závěr kontroly: Kontrolovaná činnost je zajištěna přiměřeným a účinným systémem řídící kontroly Kontrolní orgán: Okresní správa sociálního zabezpečení Praha východ Předmět kontroly: Projednání závad a rozdílů při provedené kontrole plateb pojistného Závěr kontroly: Nebyly zjištěny ţádné rozdíly a nedostatky, opatření k nápravě nebyla uloţena ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH MŠ: Organizační struktura ve šk. roce 20110/2012 ředitelka Jarmila Šebková zástupkyně ředitelky Jitka Lágnerová účetní Ludmila Hloušková 6

7 Agenda provozu školy Účetnictví příspěvkové organizace je v plném rozsahu zajišťováno účetní pí. Hlouškovou. Mzdovou agendu zpracovává na základě podkladů ředitelky školy účetní pí. Hloušková. Personální agendu zajišťuje ředitelka školy. Úvazky pedagogických zaměstnanců ve šk. roce 2011/ učitelek 1,00 1 učitelka 0,50 1 učitelka 0,75 ( navýšeno z 0,50 od 1. listopadu 2011) Pedagogický sbor byl kompletní pouze v měsíci září a prosinci 2011, v ostatních měsících školního roku byla vţdy některá z učitelek v pracovní neschopnosti z toho jedna dlouhodobě ( únor červen 2012) Kvalifikace učitelek: Všech deset učitelek splňovalo odbornou kvalifikaci pro předškolní vzdělávání. V září 2011 podala jedna z učitelek výpověď z pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní lhůtou, po jejíţ dobu byla v pracovní neschopnosti. Od nastoupila nová učitelka s pracovním poměrem na dobu určitou do Trvalý pracovní poměr jí nebyl na základě získaných zkušeností nabídnut. V dubnu 2012 proběhl konkurz na místo ředitele mateřské školy. Dosavadní ředitelka svoji pozici obhájila a byla jmenována na další funkční období od 1. srpna 2012 do 31. července 2018 Započitatelná pedagogická praxe jednotlivých učitelek (po odečtu 2 let) a ředitelky ( po odečtu 3 let): do 6 let let let let 2 nad 27 let 7 Skutečná délka praxe učitelek se pohybuje mezi 12 a 39 lety, přičemţ průměrná výše jimi odpracovaných let ve školství byla k 31. srpnu ,4 let. Rozsah přímé pedagogické činnosti učitelek (přepočteno na celý úvazek) je 31 hodin z celkových 40 hodin týdně. V čase, kdy učitelky nepracují s dětmi, věnují se administrativní třídnické práci, přípravě na další vzdělávání dětí, pracovním povinnostem nad rámec přímé vzdělávací práce (konzultace s rodiči, instalace dětských výtvarných prací ve veřejných prostorách, vedení školní knihovny, zajišťování kulturních akcí školy, nákup školních potřeb a pomůcek, organizaci mimoškolních akcí atp.) Rozsah přímé pedagogické práce zástupkyně ředitelky je 23,25 hod., přestoţe nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ukládá pedagogovi v takovéto pozici pouze 20 hodin týdně. V naší mateřské škole nelze toto realizovat, neboť při niţším počtu hodin přímé pedagogické práce u 7

8 zástupkyně ředitelky by nebylo moţné zajistit plynulý provoz MŠ a bezpečnost dětí při pobytu venku. Nepřímá práce zástupkyně ředitelky je zaměřena na hospitační a kontrolní činnost v pedagogické oblasti, plánování a zajišťování vzdělávacích akcí, nákup hraček a didaktických pomůcek a na problematiku BOZP a PO na pracovišti a vedení pokladny příspěvkové organizace. Přímá pedagogická činnost ředitelky je 16 hodin z celkových 40 hodin týdně. Úvazky provozních zaměstnanců ve šk. roce 2011/2012 Hospodářka, finanční účetní, mzdová účetní, pověřená vedením školní jídelny: 1,00 3 kuchařky: 1,00 školnice 1,00 uklízečka 1,00 topič 0,40 V mateřské škole pracovalo ve školním roce 2011/ plně kvalifikovaných učitelek /vč. ředitelky/ 1 technicko-hospodářská pracovnice ve funkci účetní a vedoucí ŠJ, 3 pracovnice ve školní jídelně, 2 pracovnice úklidu, 1 topič Přestoţe státní dotace na platy provozních zaměstnanců byly výrazně zkráceny, bylo díky finanční podpoře zřizovatele moţno všechny provozní pracovní pozice zachovat. Další vzdělávání zaměstnanců: Také v letošním školním roce absolvovaly učitelky další vzdělávání formou seminářů, i kdyţ jejich počet se výrazně sníţil z důvodu nekompletnosti sboru (všech 10 učitelek pouze v září a prosinci 2011). Nejčastěji bylo DVPP zaměřeno na lesní a venkovní pedagogiku. Studijní volno, na které mají učitelé podle zákona o pedagogických pracovnících nárok v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce k dalšímu vzdělávání a samostudiu nebylo ani letos vyčerpáno ţádnou z učitelek, neboť tomu bránily váţné provozní důvody. Všechny pracovnice školní jídelny absolvovaly seminář pro vedoucí školních jídelen, kuchařky a pracovnice výdejen. Na tomto semináři byly proškoleny v právních předpisech spojených s provozem školních jídelen, systémem HACCP a téţ seznámeny s povinným školením v hygienických předpisech. Znalosti prokázaly vypracováním znalostního testu. 8

9 OBLAST MATERIÁLNÍHO VYBAVENÍ A OPRAV: Mnoţství pomůcek a hraček je vyhovující, neboť didaktické pomůcky a pracovní materiály jsou průběţně podle potřeby doplňovány, mimo jiné i formou darů od rodičů ( akce Strom vánočních přání ). Řadu pracovních materiálů si učitelky zhotovují samy. Po výměně nábytku ve třídách, která byly dokončena v roce 2009, se nám v uplynulém školním roce podařilo, díky šetrnému nakládání se svěřenými finančními prostředky, obměnit také šatnové bloky pro ukládání ošacení dětí v první z pěti šaten. Stav budovy se kaţdým rokem zhoršuje, avšak kromě nezbytných oprav se ţádné rozsáhlejší práce nekonaly, vzhledem k plánované celkové rekonstrukci. Pouze na podzim roku 2011 byly z budovy odstraněny dvě lodţie, které hrozily zřícením. V neutěšeném stavu se nachází téměř shnilé průlezky ve školní zahradě, některé, neopravitelné se postupně demontují, aby byla zajištěna bezpečnost dětí. Tyto průlezky byly pořízeny v letech za nejlevnější cenu na trhu a jejich kvalita bohuţel této ceně odpovídá. ZÁVĚR: Přestoţe letošní školní rok byl opravdu náročný vzhledem k nekompletnosti pedagogického sboru, podávaly učitelky vynikající výkony a snaţily se realizovat všechny naplánované akce. K pohodě při práci nepřispělo ani vyhlášení konkurzu na pozici ředitelky školy. Čas od jeho vyhlášení do potvrzení ředitelky ve funkci, přinesl škole období nejistoty. To vše společně s názory nové kolegyně, které nikdo nesdílel, se odrazilo v mezilidských vztazích. Po všech stránkách sloţitý školní rok máme za sebou a věříme, ţe během letních prázdnin se podařilo všem zaměstnancům načerpat nové síly a ţe další školní rok se ponese v novém, optimistickém, tvůrčím a kolektivním duchu. (z Vlastního hodnocení školy za školní rok , zpracovala Jitka Lágnerová) V Říčanech Pouţité zkratky a výrazy: RVP ŠVP TVP MŠ ZŠ ŠJ ZUŠ OŠD BOZP PO rámcový vzdělávací program kutikulární dokument pro předškolní vzdělávání školní vzdělávací program třídní vzdělávací program mateřská škola základní škola školní jídelna základní umělecká škola odklad školní docházky bezpečnost a ochrana zdraví při práci poţární ochrana 9

10 ŘŠ DVPP SH ČMS ÚS ČZS MS ODS HACCP předškoláci ředitelství školy další vzdělávání pedagogických pracovníků sdruţení hasičů Čech,Moravy a Slezska územní sdruţení českého zahrádkářského svazu místní sdruţení ODS systém sledování procesu přípravy pokrmu a v něm určených operací, při kterých je nejvyšší riziko moţnosti porušení nezávadnosti pokrmu - tzv. kritické body děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 10