CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616 zřizovatel: Město Říčany statutární orgán: Jarmila Šebková IČO IZO ředitelství tel.: internet. stránky: provoz školy: celodenní od 6.30 do hodin počet tříd: 5 ve třech pavilonech počet dětí ve třídách: 124 počet pedagogických zaměstnanců: 10 počet provozních zaměstnanců: 8 součástí školy je školní jídelna v zařízení není odborová organizace ÚDAJE O DĚTECH V MŠ: Počty zapsaných dětí: Třída A přízemí Kuřátka 26 Třída A patro Ţabičky 26 Třída B přízemí Zajíci 26 Třída B patro Rybičky 26 Třída C Berušky 20 Průměrná docházka v měsících září červen 2009: porovnána s průměrnou docházkou v předchozích letech šk. r šk. r šk. r Třída A přízemí Kuřátka 19,73 dětí 18,25 dětí 15,84 dětí Třída A patro Ţabičky 18,93 dětí dětí 17,13 dětí Třída B přízemí Zajíci 17,77 dětí 17,2 dětí 15,67 dětí Třída B patro Rybičky 19,08 dětí 17.1 dětí 15,95 dětí Třída C Berušky 14,33 dětí dětí 11,35 dětí Do průměrné docházky se započítávají veškeré dny, kdy je mateřská škola v provozu, včetně těch, kdy jsou počty dětí na jednotlivých třídách niţší z důvodu školních prázdnin nebo dnů mezi dvěma státními svátky, kdy si rodiče zpravidla nechávají děti doma. V uplynulém školním roce byla mimořádně vysoká docházka v měsíci září, kdy stoupla na 20,19 a v únoru, kdy stoupla oproti loňskému roku z 14,65 na 18,06 Provoz mateřské školy byl přerušen v průběhu vánočních školních prázdnin po dobu 4 dnů a to od 28. do 31 prosince 2009 Provoz v průběhu letních prázdnin byl zajišťován v rozsahu tři týdny od 19. července do 6. srpna a dne 30. a 31. srpna. Přihlášeno bylo 43 z celkového počtu všech dětí, zapsaných v říčanských mateřských školách. Z toho 11 dětí bylo z MŠ Čtyřlístek a Srdíčko. Vzhledem 1

2 k vysokému počtu přihlášených dětí, byl plán dovolených sestaven tak, aby dohled nad dětmi zajišťovaly kaţdý den tři učitelky. Poměry chlapců a dívek v jednotlivých třídách Kuřátka : chlapci 16, dívky 10, předškoláci 11, z toho 0 OŠD, čtyřhodinové děti 0 děti na 5 dnů v měsíci 1 do XI./09 Ţabičky : chlapci 13, dívky 13, předškoláci 14, z toho 2 OŠD, čtyřhodinové děti 0 Zajíci : chlapci 14, dívky - 12, předškoláci 17, z toho 4 OŠD čtyřhodinové děti 0 Rybičky : chlapci 13, dívky 13, předškoláci 16, z toho 2 OŠD čtyřhodinové děti - 0 Berušky : chlapci 11, dívky 9, předškoláci 9, z toho 3 OŠD. čtyřhodinové děti 0 Pro školní rok 2009/2010 nebylo přijato ţádné dítě, které by mělo omezenou docházku na 4 hodiny denně podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Do listopadu 2009 docházelo do mateřské školy jedno dítě 5x v měsíci podle výše uvedeného zákona, tj. dítě, které v den zahájení školního roku nedosáhlo ještě věku 3 roky. Bylo přijato v zájmu obce zřizující mateřskou školu. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo mateřskou školu 124 dětí. Na tento počet byla mateřské škole udělena výjimka z počtu dětí, neboť vyhláška o mateřských školách stanoví maximální počet dětí na jednu třídu dětí zůstávalo v MŠ s OŠD, coţ bylo shodné jako v předchozím školním roce. Celkový počet dětí v posledním roce před zahájením školní docházky byl 65, coţ je o 7 více neţ ve školním roce 2008/2009 Počet zapsaných dětí se v průběhu roku neměnil. V uplynulém šk. roce pravidelně či nepravidelně (pouze některé dny v týdnu) pobývalo v odpoledních hodinách 99 dětí, coţ je více neţ dvě třetiny všech dětí zapsaných do MŠ. Tyto děti se v odpoledních hodinách účastní řízených a zájmových činností, učitelky se často individuálně věnují předškolákům či dětem s odloţenou školní docházkou. Počty integrovaných dětí: Ţádné z dětí nebylo vykazováno jako integrované. I tak mateřskou školu navštěvovalo 1 dítě s aspergerovým syndromem, který patří do skupiny autistického spektra, 1 dítě s poruchou hybnosti po dětské mozkové obrně,1 dítě s váţnou 2

3 poruchou řeči v péči foniatra, 1 dítě s ortopedickou vadou, 1 dítě z vietnamské komunity, coţ je kvalifikováno jako sociokulturně znevýhodněné prostředí, řada dětí s ADHD, poruchami pozornosti a hyperaktivitou, děti s potravinovými alergiemi. Všechny tyto děti vyţadují zvýšený individuální přístup a učitelky se jim ho i přes vysoké počty dětí ve třídách snaţí dopřát. Důvodem proč nedochází k integraci dětí s váţnějšími poruchami a vývojovými vadami, je právo rodičů vyuţít lékařského tajemství a zdravotní stav dítěte ať uţ při přijímacím řízení, tak v průběhu předškolního vzdělávání neuvádět. Odhalí li učitelka během své práce s dítětem nějakou vývojovou vadu, můţe rodiči doporučit vyšetření u příslušného specialisty, v ţádném případě ho nemůţe rodiči nařídit. Zápis do MŠ: Zápis na šk. rok 2009/2010 proběhl 14. a 15. dubna 2010 podle kritérií, platných i v předchozím školním roce. Celkem se k zápisu dostavilo 159 uchazečů, coţ bylo o 27 více neţ v roce minulém a o 77 neţ v roce předminulém. Ve správním řízení, jeţ následovalo po řádném zápisu, a které zahájilo 139 zákonných zástupců, bylo přijato 48 uchazečů. Osm zákonných zástupců se proti rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte do MŠ odvolalo ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Ve dvou případech napadli zákonní zástupci kritéria pro přijímání dětí jako nesrozumitelná a diskriminační. Odvolací orgán rozhodnutí ředitelky zrušil, a předal zpět k novému projednání. Po tomto projednání vydala ředitelka nové rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Proti tomuto se odvolal jiţ pouze jeden zákonný zástupce. Správní řízení nebylo k poslednímu dni školního roku, tj. k 31. srpnu ukončeno. Zápis do ZŠ: Zápisu do prvních tříd základních škol se z naší MŠ zúčastnilo 65 dětí, z toho v 17 případech poţádali rodiče o odklad školní docházky. Celkový počet rozhodnutí o odkladu školní docházky se sníţil k na patnáct, 14 dětí zůstává v naší mateřské škole, jedno dítě bude pokračovat s OŠD v předškolním vzdělávání v MŠ Zvoneček V Uhříněvsi. Do základní školy odešlo 50 dětí, z toho do: ZŠ Říčany, Masarykovo nám. - 31dětí ZŠ Říčany, Bezručova ul dětí ZŠ Říčany, U Říčanského lesa - 6 dětí 3 děti se odstěhovaly VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES: Zhodnocení úrovně ŠVP : ŠVP, který nese název Sluníčka od hodin, inovovaný na jaře 2009, zcela vyhovuje vzdělávací práci, je flexibilní a přehledný, motivuje a inspiruje učitelky k dalším činnostem. Podle inspekční kontroly z dubna 2010 je zcela v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 3

4 Letošní projektové vzdělávání bylo zaměřeno na ochranu přírody, šetrnost k ţivotnímu prostředí, vytváření ekologického cítění, získávání poznatků o přírodě a neslo název Barevné kamínky. Jednotlivé třídy úzce spolupracovaly s Centrem enviromentálního vzdělávání při říčanském muzeu. Účastnily se těchto výukových programů: Skřítek Třídílek, Skřítek vodníkem, Skřítek a zvířátka, Jaro kolem nás, Skřítek v lese. Celý projekt byl velice variabilní a cílem ve všech oblastech bylo uvědomit si, ţe příroda je pro všechny, je nenahraditelná a proto ji musíme chránit. Drogová prevence probíhala formou rozhovorů, pohádek maňáskového divadla, výukových programů na videokazetách a za pouţití materiálů z metodických souborů, zpracovaných odborníky. Složení tříd: V heterogenním sloţení tříd jsou pedagogy i rodiči spatřovány především výhody. Nevýhodou by mohlo být pouze zneuţívání starších dětí k obsluze mladších. Do mateřské školy byly v letošním školním roce přijímány děti aţ od čtyř let, věkový rozdíl proto není tak patrný, mladší se rychle učí od starších, snaţí se jim vyrovnat. Nároky na výkony učitelek jsou úměrné počtu dětí ve třídách. Tento školní rok byl z hlediska věku dětí spíše homogenním. Adaptace nově přijatých dětí : V letošním školním roce nastoupily do mateřské školy v důsledku nedostatku míst děti čtyřleté a starší, takţe s adaptací na kolektiv nebyly velké problémy aţ na některé děti svéhlavé, nebo lítostivé. Ve třídě Kuřátek mělo problém dítě ( nar. aţ v listopadu 2006), které bylo přijato ve veřejném zájmu. Chlapec byl aţ do jara v neustálém stresu, plakal, měl ţaludeční obtíţe, stále kašlal a trpěl lehkými virovými onemocněními. Souţití s relativně o mnoho staršími dětmi bylo těţké pro všechny a bylo shledáno jako nevhodné. Podobná situace byla u dalších dvou dětí, taktéţ těsně tříletých, které byly také často unavené a nemocné. V ostatních třídách se vyskytly jen ojedinělé případy, ţe si děti na kolektiv zvykaly déle neţ je obvyklé. Školní zralost a OŠD : Jako kaţdý rok se pravidelně pracovalo intenzivněji s předškoláky, zpravidla jednou aţ dvakrát týdně byly zařazovány do programu náročnější činnosti. Byl jim věnován individuální přístup, zaměřený na předškolní aktivity - grafomotoriku, matematické představy, všeobecné znalosti, souvislý mluvený projev, výslovnost, atd. Zvláštní péče byla věnována dětem s OŠD. Většina dětí, kterým byl navrţen OŠD v letošním roce, byla podle posouzení učitelek a následně i psychologa nezralá pro školní docházku, někteří jsou nezralí spíše sociálně, jedno dítě zůstává v MŠ bez objektivního důvodu, pouze na přání rodičů. V letošním roce opět 2x probíhala v jednotlivých třídách tzv. Olympiáda (průzkum znalostí a dovedností předškoláků), kdy byl v druhém kole zaznamenán téměř u všech dětí značný pokrok ve znalostech a dovednostech, oproti kolu prvnímu. Do výsledků mohli nahlédnout na přání rodiče dítěte, mohly být s učitelkami individuálně konzultovány. 4

5 Stav výslovnosti u dětí : Stav výslovnosti u dětí je dle našeho názoru rok od roku horší, mnozí rodiče na doporučení učitelek navštívit logopeda nereagují, nebo argumentují tím, ţe je ještě dost času, ţe je dítě malé. Kdyţ pak začnou logopedickou poradnu navštěvovat, doma s dětmi neprocvičují, a výslovnost se tak nelepší. Problémy s výslovností se vyskytují i u dětí cizinců, zvláště, kdyţ ani jeden rodič neumí pořádně česky. Celková tělesná, psychická a zdravotní zdatnost : Děti jsou většinou tělesně i psychicky schopné přiměřeně svému věku, jsou po celý rok vedeny k otuţování a vhodnému oblékání (hlavně je třeba působit na rodiče, kteří své děti příliš oblékají a nesledují předpověď počasí). Otuţování je praktikováno plaveckým výcvikem, kaţdodenními procházkami v přírodě, 2 ze tříd navštěvuje během roku pravidelně solnou jeskyni, průběţně jsou prováděna dechová cvičení prostřednictvím pískání na zobcovou flétnu. Ve třídách bývá udrţována optimální teplota a stálé větrání okny. Odpolední odpočinek probíhá od hodin. Většinou usínají všechny děti a předškoláci, kteří neusnou, nebo se za chvilku vzbudí se mohou věnovat klidovým činnostem u stolečků, čehoţ občas některé vyuţijí. Nemocnost dětí v tomto školním roce opět nebyla nijak velká, vyskytovaly se běţné infekční nemoci, především záněty horních cest dýchacích. Od května do konce školního roku onemocněl větší počet dětí, neţ bylo obvyklé v minulých letech, spálou a spálovou angínou. Výskyt vší byl v uplynulém šk. roce masivní. Školní akce v MŠ : V letošním školním roce se uskutečnil 2x plavecký výcvik vţdy po 24 dětech v Aquapalace v Čestlicích, který probíhal od října do prosince 2009 a od února do května 2010 a dva turnusy pětidenního pobytu v Krkonoších s enviromentálním zaměřením. V měsíci září byl opět zahájen sběr hliníku a stejně jako v loňském roce se naše škola umístila na 1. místě mezi říčanskými školami s celkovými 2.49 kg na jedno dítě. V letošním školním roce shlédly děti opět kaţdý měsíc divadelní představení v mateřské škole. Září výstava na Radnici, moderní umění v MŠ Deváťáci předškolákům sokolské hřiště ukázka výcviku dravců Nechci kazy, aneb zoubky jako perličky- -přednáška o zubní prevenci malování na sklo listopad výroba dárků pro seniory Vánoční strom přání Mikulášská nadílka divadelní představení O čertech v divadle U Hasičů prosinec vánoční nadílky v jednotlivých třídách a vystoupení pro rodiče vánoční koncert Bardáček v MěKS leden návštěva předškoláků v prvních třídách Cirkus Adonis maškarní bál v MŠ Den otevřených dveří malování na dřevo celodenní výlet na hrad Okoř 5

6 17.5. divadelní představení Kocourek Modroočko v divadle u Hasičů v Praze Expedice Benecko třída Zajíců a Rybiček Expedice Benecko třída Kuřátek, Ţabiček a Berušek Červen zahradní slavnosti v jednotlivých třídách V průběhu celého roku se prezentovala naše škola na vystoupeních při vítání nových říčanských občánků, různými programy pro seniory v Domě s pečovatelskou sluţbou Senior i v Domově důchodců Pod Kavčí Skálou, kam děti nikdy nezapomněly přinést drobné dárky, které samy vyrobily. Soutěže a výstavy : Dětská knihovna září 2009 Školkové vinobraní -říjen Březový háj na podzim, vernisáţ Emy Bejstové Děti učí Huga poznávat svět listopad 2009 výtvarná soutěţ, Knihkupectví Jeseník Dětská knihovna prosinec 2009 Vánoční kapříci leden 2009 Ptáčci u krmítka březen Velikonoce duben Veselá zvířátka, Tomáš Do Anh Tu a jeho kresby Poţární ochrana dětí duben Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Polepská 634, Kolín 4 Děti na zahrádce duben ÚS ČZS /-ústřední sdruţení českého zahrádkářského svazu, V Příkopě 1427, Čelákovice Hudba duben 2010 ZUŠ Říčany Pes přítel člověka výtvarná soutěţ - MS ODS - Dětská knihovna červen 2010 tablo předškoláků, Můj dům Výsledky vzdělávání : Většina dětí, kteří odcházejí do ZŠ má dobrý základ, na kterém můţou následně stavět. Několika dětem, které neprokazovaly školní zralost, byl doporučen OŠD. V posuzování znalostí nám hodně napověděly i výsledky Olympiády, coţ je soubor činností pro předškoláky, kde byly sledovány jejich znalosti, dovednosti a kompetence potřebné pro vstup do základní školy. Přetrvávajícím problémem je nadměrná hlučnost ve třídách, z důvodu velké naplněnosti a vysoké průměrné docházky. Některé vnímavější děti reagují na hluk zvýšenou únavou a přecitlivělostí. Zájmová činnost: Kromě vlastní pedagogické činnosti probíhaly opět po celý rok v mateřské škole zájmové krouţky, které nejsou součástí vzdělávacího programu mateřské školy, ale v rámci hlavní činnosti obohacují vzdělávací nabídku MŠ. Tato zájmová činnost je zajišťována externími lektorkami. Keramika lektorka Dagmar Strejčková od října 2009 do května 2010, tento krouţek nabízí Centrum volného času Mraveniště, 1x v týdnu, zapsáno 13 dětí Rukodělný krouţek lektorka Kateřina Schnablova od října 2009 do května 2010, tento krouţek nabízí Centrum volného času Mraveniště, 2x v týdnu, zapsáno 25 dětí Angličtina pro nejmenší lektorka Zuzana Petrášková, - jazyková škola Langfor, 3 lekce v týdnu, zapsáno 26 dětí Krouţek Písklata základy výuky hry na zobcovou flétnu lektorka Mgr. Hana Skálová, 2 x v týdnu, zapsáno 23 dětí 6

7 Taneční krouţek lektorka Lucie Sochůrková, 1x týdně, zapsáno 13 dětí SPOLUPRÁCE S RODIČI: Stejně jako v loňském roce vytvořily učitelky pro rodiče soubor otázek, který směřoval k lepší spolupráci mezi rodinou a školou. Otázky se týkaly spokojenosti dětí v mateřské škole, délky jejich pobytu v zařízení, stravovacích, hygienických návyků a kompetencí k učení, které si z mateřské školy odnášejí, obeznámenosti rodičů se školním vzdělávacím programem, zájmem rodičů a dětí o různé školou pořádané akce a posláním mateřské školy vůbec. Výsledky pak slouţily ke zlepšování poskytovaných vzdělávacích sluţeb. Vcelku je spolupráce mateřské školy s rodiči hodnocena kladně, i přes neustále se opakující výjimky, kdy rodiče neprojevují zájem o činnosti v mateřské škole, ignorují informace o vzdělávání a provozu mateřské školy, přivádějí své děti silně nachlazené, kdy aţ po naléhavých opakovaných výzvách učitelek navštíví lékaře, zapomínají své děti včas omlouvat při jejich nepřítomnosti, nebo se zpoţďují s platbami za úhradu školného či stravného. Velmi kladně zareagovali rodiče na akci Vánoční strom přání, kdy děti nakreslily obrázky s předměty a hračkami, které by si k Vánocům přály a rodiče jim v jednotlivých třídách jejich přání splnili. Rodičovské sdruţení, vedené paní Kateřinou Strnadovou, které se zaregistrovalo jako občanské sdruţení na začátku roku 2009 doposud nezahájilo svou činnost. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST: kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví Kontrolní orgán: Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Předmět kontroly: Kontrola systému BOZP v malých a středních podnicích Zjištěné nedostatky: provozovatel nepředloţil Revizní knihu plynového zařízení Opatření: ve spolupráci se zřizovatelem znovuvystavit Revizní knihu plynového zařízení a předloţit do ( Nedostatky byly bez spolupráce se zřizovatelem ve stanovené lhůtě odstraněny) kontrola v rámci výkonu státního zdravotního dozoru podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Předmět kontroly: podmínky provozní a osobní hygieny, skladovací podmínky, dodrţování zásad správné výrobní a hygienické praxe Závěr kontroly: v průběhu šetření nebyly ve sledovaných bodech shledány ţádné závady, z výsledků kontroly nevyplynula ţádná opatření kontrola v rámci výkonu státního zdravotního dozoru podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - dodrţování podmínek osobní a provozní hygieny a zásad správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacím provozu Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje 7

8 Předmět kontroly: dodrţování podmínek osobní a provozní hygieny a zásad správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacím provozu Závět kontroly: v průběhu šetření provozu mateřská škola byla zjištěna tato závada děti pouţívají klasická dětská toaletní mýdla, coţ je v rozporu s poţadavky stanovenými dle 4a odst.3 a přílohy č. 1 odst. 8 vyhlášky, nejsou nainstalovány dávkovače s prostředkem na mytí rukou. (závada odstraněna do konce měsíce března 2010) průběhu šetření v provozu školní jídelna nebyly ve sledovaných bodech zjištěny ţádné závady kontrola podle 174 odst. 2 písm. c) část 2. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, hodnocení souladu ŠVP mateřské školy s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Kontrolní orgán: Česká školní inspekce, Středočeský inspektorát, Mladá Boleslav Závěr kontroly: Školní vzdělávací program Sluníčka od hodin aneb Pojďte děti budeme si hrát je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání veřejnosprávní kontrola zaměřená Kontrolní orgán: Město Říčany, Útvar interního auditu Předmět kontroly: Výkon vnitřní řídící kontroly a zpracování účetnictví Kontrolní orgán: Okresní správa sociálního zabezpečení Praha východ Předmět kontroly: Projednání závad a rozdílů při provedené kontrole plateb pojistného Závěr kontroly: Nebyly zjištěny ţádné rozdíly a nedostatky, opatření k nápravě nebyla uloţena. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH MŠ: Organizační struktura ve šk. roce 2009/2010 ředitelka Jarmila Šebková zástupkyně ředitelky Jitka Lágnerová účetní Ludmila Hloušková Agenda provozu školy Účetnictví příspěvkové organizace je v plném rozsahu zajišťováno účetní pí. Hlouškovou. Mzdovou agendu zpracovává na základě podkladů ředitelky školy účetní pí. Hloušková. Personální agendu zajišťuje ředitelka školy. Úvazky pedagogických zaměstnanců ve šk. roce 2008/ učitelek 1,00 2 učitelky 0,50 Kvalifikace učitelek: 9 učitelek je plně kvalifikováno absolutorium střední pedagogické školy, obor učitelství v mateřské škole, 8

9 1 učitelka je nekvalifikovaná v únoru 2010 ukončila úspěšně 4. ročník studia na Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou (se závěrečnou zkouškou v září 2010) Průměrný věk pedagogického sboru byl uplynulém školním roce 48,5 roku. Pedagogická praxe jednotlivých učitelek a ředitelky: 1 4 let let let let let let 0 36 a více 1 Průměrná délka pedagogické praxe sboru byla k 31. srpnu ,4 let. Rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogů (přepočteno na celý úvazek) je 31 hodin z celkových 40 hodin týdně. Ve zbylých hodinách se věnují učitelky administrativní třídnické práci, přípravě na další vzdělávání dětí, pracovním povinnostem nad rámec přímé vzdělávací práce (konzultace s rodiči, instalace dětských výtvarných prací ve veřejných prostorách, vedení školní knihovny, evidence inventáře, zajišťování kulturních akcí školy atp.) Rozsah přímé pedagogické práce zástupkyně ředitelky je 24 hod., přestoţe nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ukládá pedagogovi v takovéto pozici pouze 20 hodin týdně. V naší mateřské škole nelze toto realizovat, neboť při niţším počtu hodin přímé pedagogické práce u zástupkyně ředitelky by nebylo moţné zajistit plynulý provoz MŠ a bezpečnost dětí při pobytu venku. Nepřímá práce zástupkyně ředitelky je zaměřena na hospitační a kontrolní činnost v pedagogické oblasti, plánování a zajišťování vzdělávacích akcí, nákup hraček a didaktických pomůcek a na problematiku BOZP a PO na pracovišti a vedení pokladny příspěvkové organizace. Přímá pedagogická činnost ředitelky je 16 hodin z celkových 40 hodin týdně. Úvazky provozních zaměstnanců ve šk. roce 2009/2010 účetní,pověřená vedením školní jídelny: 1,00 3 kuchařky: 1,00 domovnice: 1,00 1. uklízečka 0,90 2. uklízečka 0,60 topič 0,40 V mateřské škole pracovalo ve školním roce 2009/ plně kvalifikovaných učitelek /vč. ředitelky/ 1 nekvalifikovaná učitelka, 1 technicko-hospodářská pracovnice ve funkci účetní a vedoucí ŠJ, 3 pracovnice ve školní jídelně, 3 pracovnice úklidu, 1 topič 9

10 V II. pololetí šk. roku došlo k personální změně v provozu školní jídelny. Na uvolněné místo vedoucí kuchařky byly přijata nová zaměstnankyně. Všichni zaměstnanci ( kromě hospodářky) čerpali dovolenou především v době přerušení provozu tj. od 1. do 16. července a od 9. do 20. srpna. 5 pracovních dnů před začátkem školního roku zahájily činnost i učitelky pracemi spojenými s přípravou jednotlivých tříd, kabinetů, šaten, opravou hraček a úloţných boxů, přípravou povinné dokumentace na nový školní rok a přípravou podkladů pro Vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010. Stejně jako v loňském roce zbylo po přerušení provozu v pedagogickém sboru 122 dnů nevyčerpané dovolené, i přesto, ţe se plán dovolených měnil v průběhu prázdnin ze dne na den podle počtu dětí, které ten den přišly do MŠ. Čerpání dovolené v průběhu školního roku je komplikované a jen velmi výjimečné. Lze ho nařídit pouze při sníţení počtu dětí v době podzimních, jarních nebo velikonočních prázdnin. I přesto, ţe se tak děje, dnů nevyčerpané dovolené rok od roku přibývá a brzy se tak začne jevit jako váţný problém. Další vzdělávání zaměstnanců: DVPP bylo opět realizováno prostřednictvím centra vzdělávání Lumen Vitale Praha a nakladatelstvím Portál. Šlo o semináře zaměřené na přímou práci s dětmi např. Učíme děti zpívat, Jóga s dětmi III. a IV nebo Relaxace s dětmi v MŠ Studijní volno, na které mají učitelé podle zákona o pedagogických pracovnících nárok v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce k dalšímu vzdělávání a samostudiu nebylo ani letos vyčerpáno ţádnou z učitelek, neboť tomu bránily váţné provozní důvody. Všechny pracovnice školní jídelny absolvovaly seminář pro vedoucí školních jídelen, kuchařky a pracovnice výdejen. Na tomto semináři byly proškoleny v právních předpisech spojených s provozem školních jídelen, systémem HACCP a téţ seznámeny s povinným školením v hygienických předpisech. Znalosti prokázaly vypracováním znalostního testu. OBLAST MATERIÁLNÍHO VYBAVENÍ A OPRAV: V průběhu roku docházelo pouze k běţným opravám na budově i zařízení školy, třídy byly průběţně dovybavovány hračkami, stavebnicemi, knihami, didaktickými pomůckami a výtvarným materiálem. Dětské záchody byly po několikaletém pátrání po výrobci konečně vybaveny hygienickými přepáţkami mezi toaletními mísami, pro zajištění intimity dětí, do kaţdé z tříd byly zakoupeny 2 ţidle pro učitelky a do kuchyně šatní skříň na uloţení pracovních oděvů zaměstnanců. Formou daru byly ve dvou třídách vyměněny učitelské stoly. V kotelně byl vyměněn bojler na teplou vodu. K ţádným rozsáhlejším opravám a rekonstrukcím v průběhu školního roku z důvodu nedostatku finančních prostředků nedošlo. 10

11 ZÁVĚR: Po pedagogické stránce můţe být uplynulý školní rok hodnocen jako úspěšný, ať uţ pro zdařilý školní vzdělávací program, řadu realizovaných a kladně hodnocených aktivit a akcí aţ po vzdělávací úspěchy jednotlivých dětí, jejich radost a potřebu navštěvovat naši mateřskou školu. V oblasti materiální není příliš důvodů k optimismu, zvláště jde - li o technický stav budovy. Bortící se lodţie, netěsnící okna a dveře, zarostlé a rezavějící trubky vodovodního potrubí na pavilonu A, velká spotřeba plynu v jiţ doţívajících kotlích, to (a nejen to) jsou problémy, se kterými se budeme muset co nejdříve vypořádat. V Říčanech Pouţité zkratky: RVP ŠVP TVP MŠ ZŠ ŠJ ZUŠ OŠD ADHD BOZP PO ŘŠ DVPP SH ČMS ÚS ČZS MS ODS HACCP rámcový vzdělávací program kutikulární dokument pro předškolní vzdělávání školní vzdělávací program třídní vzdělávací program mateřská škola základní škola školní jídelna základní umělecká škola odklad školní docházky (Attention Deficit Hyperaktivity Disorders ) hyperaktivita s poruchou pozornosti bezpečnost a ochrana zdraví při práci poţární ochrana ředitelství školy další vzdělávání pedagogických pracovníků sdruţení hasičů Čech,Moravy a Slezska územní sdruţení českého zahrádkářského svazu místní sdruţení ODS systém sledování procesu přípravy pokrmu a v něm určených operací, při kterých je nejvyšší riziko moţnosti porušení nezávadnosti pokrmu - tzv. kritické body Příloha - fotodokumentace ze školní akce 11

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616 zřizovatel: Město Říčany statutární orgán: Jarmila Šebková IČO 629 30 885 IZO ředitelství 600 051 960 tel.: 323 604 373 e-mail: jarmila.sebkova@ms.ricany.cz

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616 zřizovatel: Město Říčany statutární orgán: Jarmila Šebková IČO 629 30 885 IZO ředitelství 600 051 960 tel.: 323 604 373 e-mail: jarmila.sebkova@ms.ricany.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola Srdíčko E. Beneše 204, 251 01 Říčany, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 V Říčanech dne: 14. 10. 2014 Zpracovala: Jiřina Řeháková Obsah

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Alena Botková ředitelka školy 1 Obsah: I. Základní údaje o škole 2 II. Charakteristika školy 3 III. Vzdělávací programy 3 IV. Personální

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 3, CHELČICKÉHO 43/2614 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 I. Údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/2614 (dle zápisu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014. Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Základní škola, Vlašim, Březinská 1702 Ve Vlašimi dne 17. 9. 2014 Č.j.: ZŠ/298/2014 Mgr.Ilona Benešová ředitelka 1 Obsah 1 Základní údaje o škole

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643

Výroční zpráva. Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 Výroční zpráva Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okruţní 643 školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ZRUČ NAD SÁZAVOU, OKRUŢNÍ 643 ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (škola samostatně zřízená

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 I. základní škola, Říčany Masarykovo nám. 71 Tel. 323 602 794 http://1zs.ricany.cz e-mail: 1zs@1zs.ricany.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-11 Zpracovala : Mgr. Svatava Škroníčková,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za období od 1. 9. 2011 do 30. 6. 2012 1 Základní škola Petřiny - sever, Praha 6, Na Okraji 43/305, PSČ 162 00 e-mail:skola@zspetriny.cz Tel/Fax 235090730/235090752

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a zpráva o hospodaření školy za rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace Tyršova 446, 288 02 Nymburk tel.:

Více

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1

o č i n n o s t i š k o l y v e š k o l n í m r o c e 2 0 1 0 2 0 1 1 S O U K R O M Á Z Á K L A D N Í Š K O L A I N T E G R Á L p r o ţ á k y s e S P U, s. r. o., J a n a M a s a r y k a 2 5, P r a h a 2 Tel.: 222 512 391; Tel., Fax: 224 253 470; E-mail: skola@skolaintegral.cz;

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014 Vypracoval: Ivan Jirovský, ředitel školy Červenec 2014 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 odst. 3 zákona

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník IČ:75027089 č.j.: ZŠ a MŠ/149/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Obsah 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola Humpolec,Hradská 894,okres Pelhřimov PSČ 396 01 Humpolec,telefon 565532204,telefon i fax 565532041, IČO 70 50 45 47, KB Humpolec 1536-261/0100, e-mail: reditel@zshradska.cz, webové stránky

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah: Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRŮHONICE OKRES PRAHA- ZÁPAD VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní údaje o škole : Adresa : Základní škola Průhonice, okres Praha západ Školní 191 252 43 Průhonice

Více

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011

Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 Základní škola, Česká Lípa, Pátova 406, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010 / 2011 V České Lípě dne 21. září 2011.... Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy Přílohy Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz

Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz Základní škola Bodláka a Pampelišky, o.p.s. Veliš 40, okr. Jičín, tel. 493 773 611, 605 960 279, e-mail: info@zsbp.cz IČO: 259 94 581, č.ú. 185 078 487/0300 ČSOB a.s., IZO 650 059 794, www.zsbp.cz Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více