CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: Mateřská škola U Slunečních hodin, Štefánikova 1616 zřizovatel: Město Říčany statutární orgán: Jarmila Šebková IČO IZO ředitelství tel.: internet. stránky: provoz školy: celodenní od 6.30 do hodin počet tříd: 5 ve třech pavilonech počet dětí ve třídách: 124 počet pedagogických zaměstnanců: 10 počet provozních zaměstnanců: 7 součástí školy je školní jídelna v zařízení není odborová organizace ÚDAJE O DĚTECH V MŠ: Počty zapsaných dětí: Třída A přízemí Kuřátka 26 Třída A patro Žabičky 26 Třída B přízemí Zajíci 26 Třída B patro Rybičky 26 Třída C Berušky 20 Průměrná docházka v měsících září červen 2013: rok rok Kuřátka 17,87dětí 19,38dětí Žabičky 19,15dětí 19,95dětí Zajíci 20,81 dětí 20,11 dětí Rybičky 19,04 dětí 17,31 dětí Berušky 13,91 dětí 14,15 dětí Do průměrné docházky se započítávají veškeré dny, kdy je mateřská škola v provozu, včetně těch, kdy jsou počty dětí na jednotlivých třídách nižší z důvodu školních prázdnin nebo dnů mezi dvěma státními svátky, kdy si rodiče zpravidla nechávají děti doma. Průměrná docházka byla v podstatě stejná jako v předchozím školním roce, počty dětí se měnily pouze v rámci jednotlivých tříd. Provoz mateřské školy byl přerušen v průběhu vánočních školních prázdnin. Provoz v průběhu letních prázdnin byl z důvodu rekonstrukce přerušen v měsíci červenci i srpnu. 1

2 Poměry chlapců a dívek v jednotlivých třídách ve šk roce Kuřátka : chlapci 15, dívky 11, předškoláků 15, z toho 4 děti s OŠD Žabičky : chlapci - 16, dívky -10, předškoláků 13, z nich 1 s OŠD Zajíci : chlapci 15, dívky 11, předškoláků 14, z toho 2 s OŠD Rybičky : chlapci 13, dívky 13, předškoláků 12, z toho 1 s OŠD Berušky : chlapci 10, dívky 10, Předškoláků 12, z toho 0 s OŠD. Ve školním roce navštěvovalo mateřskou školu 124 dětí. Na tento počet byla mateřské škole udělena výjimka z počtu dětí, neboť vyhláška o mateřských školách stanoví maximální počet dětí na jednu třídu dětí zůstávalo v MŠ s OŠD, což bylo o 7 dětí méně než v předchozím školním roce. Takový pokles odkladů školní docházky lze označit jako pozitivní trend. Celkový počet dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky byl 66, což je o 1 méně než ve školním roce Pro školní rok již zůstává v MŠ s odkladem školní docházky jen 7. Počet zapsaných dětí se v průběhu roku neměnil. V uplynulém šk. roce pravidelně či nepravidelně (pouze některé dny v týdnu) pobývalo v odpoledních hodinách 104 dětí, což je více jak 4 pětiny všech dětí zapsaných do MŠ. Tyto děti se v odpoledních hodinách účastní řízených a zájmových činností, učitelky se často individuálně věnují předškolákům či dětem s odloženou školní docházkou. Počty integrovaných dětí: Žádné z dětí nebylo vykazováno jako integrované. Zápis do MŠ: Zápis na šk. rok 2013/2014 proběhl 10. a 11. dubna podle kritérií, platných pro všechny Obcí zřizované mateřské školy. Celkem se k zápisu dostavilo 200 uchazečů, což bylo o 7 více než v roce minulém. Ve správním řízení, jež následovalo po řádném zápisu, bylo přijato 58 uchazečů. Další děti byly přijaty před koncem školního roku, na místa uvolněná odchodem dětí do přípravných tříd základních škol nebo do jiných mateřských škol. Celkový počet nově přijatých dětí je 62. Zápis do ZŠ: Zápisu do prvních tříd základních škol se z naší MŠ zúčastnilo 66 dětí.z toho v 12 případech požádali rodiče o odklad školní docházky. 7 dětí zůstává v naší mateřské škole, 5 dětí odešlo do přípravné třídy při ZŠ. Do základní školy odešlo 54 dětí. 2

3 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES: Průběh vzdělávání : V souladu s koncepcí rozvoje školy je MŠ již druhým rokem zapojena do projektu Zelená škola, který je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií je předpokladem pro podporu uvědomělého chování učitelů a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Dále škola spolupracovala na projektu spolufinancovaném Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a realizovaném Národním ústavem pro vzdělávání. Jednalo se o vytváření diagnostických nástrojů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, které bylo nutno ověřit v podmínkách skutečných škol. Šetření se zúčastnilo 22 dětí z naší MŠ. Všechny třídy se současně věnovaly environmentální výchově, vzdělávání a osvětě, ať už svou vlastní činností, ale i zařazováním výukových programů Ekocentra Říčany. Do TVP byla zařazena řada činností, zaměřených na přírodu a její ochranu, které probíhaly v lese nebo příměstské přírodě. Pozornost byla také věnována výchově ke zdravému životnímu stylu v souladu s programem Zdravá abeceda a prevenci rizik, ať už v domácnostech nebo v dopravě. Zhodnocení heterogenního složení dětí ve třídách a adaptace jednotlivých dětí: S heterogenním složením tříd mají učitelky letité zkušenosti, vědí, jak s takovouto skupinou pracovat a pro děti je to v mnoha ohledech přínosné rozvíjí se u nich sociální cítění. Pro učitelky vyžaduje práce s heterogenní skupinou dětí velmi pečlivou přípravu. Pokud to podmínky dovolí, učitelky si na řízenou činnost děti dělí do dvou skupin, kdy má každá skupina jinou aktivitu, jejíž náročnost se stupňuje s věkem dětí. Toto však lze realizovat pouze v případě, kdy se služby učitelek překrývají již před pobytem venku a vzhledem k tomu, že provozní doba mateřské školy je 10,5 hodiny a výše úvazků učitelek se co do délky liší, nelze toto každý den a v každé třídě zajistit. Ve všech třídách je v posledních letech převaha chlapců, což má za následek větší hluk a různé šarvátky. Adaptace probíhala vcelku bez problémů, jelikož do školy nastupují děti čtyřleté a starší a přicházejí mnohdy ze soukromých školek. Problémem je, že si s sebou přináší i některé návyky, které je v obecní mateřské škole obtížné akceptovat. Mezi dětmi je nutné neustále připomínat přátelské vztahy a tlumit jejich agresivitu, která se při vysokém počtu dětí ve třídách stále stupňuje. Školní zralost a OŠD : Z celkového počtu 66 dětí v posledním roce před zahájením školní docházky, jich 7 zůstává v MŠ s odkladem školní docházky, 5 dětí odešlo do přípravné třídy ZŠ. V několika dalších případech navrhovaly OŠD samy učitelky MŠ, rodiče návrh neakceptovali. S předškoláky se ve všech třídách intenzivně pracuje. Je jim věnován individuální přístup, zaměřený na kompetence, se kterými by měli ukončit předškolní vzdělávání, t.j tím, co má dítě na konci předškolního vzdělávání vědět a znát, či jaké má mít dovednosti a postoje. Je procvičována grafomotorika, rozvíjeny předmatematické představy, všeobecné znalosti, souvislý mluvený projev, výslovnost, atp. tak, aby bylo dětem díky získaným dovednostem umožněno úspěšné zahájení povinné školní docházky. V letošním roce opět proběhl na podzim a na jaře v jednotlivých třídách průzkum znalostí a dovedností předškoláků pod názvem Znám, co 3

4 znát mám, kdy byl v druhém kole zaznamenán téměř u všech dětí pokrok ve znalostech a dovednostech, oproti kolu prvnímu. Stav výslovnosti u dětí : Stav výslovnosti u dětí se rok od roku horší, až dvě třetiny dětí v jednotlivých třídách jsou v péči logopeda. Učitelky mají možnost v rámci svého působení děti na špatnou výslovnost upozorňovat, avšak zodpovědnost za správnou řeč dětí mají jejich rodiče. V mateřských školách probíhá řada činností, které podporují prevenci řečových vad (zpěv, nácvik básniček apod.), avšak náprava řeči patří do kompetence klinického logopeda a tím učitelky nejsou. Celková tělesná, psychická a zdravotní zdatnost : Děti jsou většinou tělesně i psychicky zdatné přiměřeně svému věku, jsou po celý rok vedeny k otužování a vhodnému oblékání (hlavně je třeba působit na rodiče, kteří své děti oblékají přespříliš s ohledem na předpověď počasí), k volnému pohybu ve škole i v přírodě. Otužování je praktikováno každodenním pobytem venku, třída Zajíců a Rybiček navštěvuje pravidelně během roku solnou jeskyni. V ostatních třídách byl o solnou jeskyni malý zájem, proto tam ani v tomto školním roce děti nedocházely. V letošním roce také proběhl dvakrát plavecký výcvik v Aquapalace v Čestlicích. Ve třídách bývá udržována optimální teplota ( což bývá zvláště v zimních měsících obtížné) a stálé větrání okny. Odpolední odpočinek probíhá od hodin. Většinou usínají všechny děti, ale předškoláci, kteří neusnou, nebo se za chvilku vzbudí se mohou věnovat klidovým činnostem u stolečků, čehož někteří využívají. Nemocnost dětí v tomto školním roce opět nebyla nijak velká, vyskytovaly se běžné infekční nemoci, především záněty horních cest dýchacích. Po několika ojedinělých případech na konci května, propukla v červnu v mateřské škole epidemie planých neštovic, ve třídě Žabiček bylo zaznamenáno několik případů spálové angíny. Psychicky jsou děti vzhledem ke svému věku většinou odolné. Školní akce v MŠ : V letošním školním roce shlédly děti opět každý měsíc divadelní představení v mateřské škole. Zúčastnily také návštěvy kina v Praze. Během roku probíhaly v jednotlivých třídách akce zaměřené na ochranu přírody, proběhly dva kurzy plavání. Všechny třídy absolvovaly Týden cestovatelů, kdy každé ráno odcházely, nebo odjížděly z MŠ na tématicky zaměřené vycházky, nebo výlety autobusem, či vlakem, jeden den byl uspořádán celoškolní celodenní výlet do přírodního parku Mirakulum v Milovicích. Na závěr již tradičně nocovali předškoláci z pátku na sobotu v MŠ. Zajíci a Rybičky v průběhu celého školního roku vystupovali na vítání občánků, v domově důchodců a domu s pečovatelskou službou Senior. 4

5 Výtvarné soutěže a výstavy : Stejně jako v předchozích letech se děti zúčastnily řady výtvarných soutěží a výstav. Září Malování na rynku (pořadatel městská knihovna) Říjen - Malujeme na ploty (výstava výtvarných prací dětí z různých MŠ) Prosinec výroba přáníček pro seniory Leden, únor Náš život na zahrádce (ČZS) Duben Malujeme na ploty Červen příprava výtvarných prací Červenec výstava výtvarných prací v koridoru říčanské radnice. Spolupráce s rodiči : Na začátku školního roku proběhly v jednotlivých třídách třídní schůzky, účast byla vyšší než v předchozím školním roce, přišly asi dvě třetiny rodičů v každé třídě, většinou ti, s kterými je spolupráce dobrá, kteří čtou informativní nástěnky a o dění ve školce se průběžně zajímají. Spolupráci s rodiči lze hodnotit vesměs kladně. V každé třídě je několik rodičů, kteří mají snahu pomoci, ať už sponzorským darem, nebo drobnou pomocí při opravách, jak ve třídě, tak na školní zahradě. Již tradičně se také rodiče zapojili do sběru hliníku a sběru plastových víček pro nemocného chlapce. Stále je však nutné rodiče upozorňovat na sledování informativních nástěnek, aby věděli, co a kdy budou učitelky s dětmi podnikat. Velmi se osvědčil způsob informování prostřednictvím elektronické pošty, kdy jsou zásadní informace zasílány (ať už třídními učitelkami nebo ředitelkou) rodičům do schránky elektronické pošty. Je třeba velmi ocenit vstřícnost rodičů v posledním týdnu před prázdninami, kdy se vyklízely třídy před plánovanou rekonstrukcí a většina z nich už děti nepřivedla, aby učitelkám usnadnila práci. I v letošním školním roce reagovali rodiče pozitivně na přáníčka z Vánočního stromu přání a zapojili spolu s učitelkami již několikátým rokem do veřejné sbírky Fond Sidus, ze které je výnos určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji v tomto případě pro Pediatrickou kliniku UK 2. LK Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc. Výsledky vzdělávání : Nejen s předškoláky bylo průběžně pracováno po celý školní rok, děti byly vedeny k samostatnosti, sebeobsluze, spolupráci a pomoci jeden druhému i učitelce. U většiny dětí nastal v průběhu roku velký pokrok a zejména předškoláci, až na některé výjimky, jsou dobře připraveni na vstup do ZŠ. Ze strany rodičů i učitelek ZŠ je kladná odezva na výsledky vzdělávání v MŠ. Výsledky vědomostních testů Znám, co znát mám odpovídaly mentální zralosti dětí, avšak ze strany rodičů o ně nebyl valný zájem. Naopak elementaristky ze základní školy tento způsob ověření dosažených kompetencí velmi ocenily. Děti jsou také 5

6 vedeny k dobrým společenským návykům, což bylo kladně hodnoceno např. v kině, na plavání a na jiných akcích, kterých se účastnilo více mateřských škol. Zájmová činnost: Kromě vlastní pedagogické činnosti probíhaly opět po celý rok v mateřské škole zájmové kroužky, které nejsou součástí vzdělávacího programu mateřské školy, ale obohacují vzdělávací nabídku MŠ. Tato zájmová činnost je zajišťována externími lektorkami.v letošním roce probíhaly stejně jako loni tyto zájmové kroužky: rukodělný, taneční, hra na flétnu, angličtina. Kroužky jsou pořádány především na přání rodičů, a jakákoliv odchylka od časového schématu (nahrazování lekcí apod.) často ruší už tak bohatý program MŠ. KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOST: inspekční činnost Kontrolní orgán: ČŠI, Středočeský inspektorát Předmět kontroly: Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Závěry kontroly: Škola vykonává svou činnost na základě platného zápisu do školského rejstříku. Čerpá hospodárně finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu v souladu s účelem poskytnutí. Ředitelka stanovila v ŠVP, který je v souladu s RVP PV, jasné priority školy. Podmínky předškolního vzdělávání, včetně řízení, dosahují požadované až nadstandardní úrovně. Cíle vzdělávání, zaměřené k podpoře rozvoje osobnosti dětí a k environmentální výchově, se škole daří naplňovat. Průběh vzdělávání s využitím efektivních metod a forem nastavuje vhodné podmínky pro rozvoj funkčních gramotností. Inspekční zjištění prokázala vysokou kvalitu dosahovaných očekávaných výstupů, především v oblasti sociálních vztahů a samostatnosti dětí. Kvalitních výsledků v činnosti MŠ je dosahováno zejména díky v praxi uplatňované odbornosti pedagogických pracovnic a úzkému partnerství s rodiči, ZŠ a ostatními subjekty, což pozitivně obohacuje vzdělávání dětí. Od poslední inspekce v dubnu 2005 došlo k příznivému vývoji především v oblasti zkvalitnění vnějšího i vnitřního informačního systému a spolupráce s rodiči dětí. Vzdělávací proces se vyznačuje vyšší efektivitou průběžného hodnocení dětí i používaných metod a forem vzdělávání kontrola v rámci výkonu státního zdravotního dozoru podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví Kontrolní orgán: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje Předmět kontroly: podmínky provozní a osobní hygieny, skladovací podmínky, dodržování zásad správné výrobní a hygienické praxe, hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělání Závěr kontroly: v průběhu kontroly nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly odstraněny bezodkladně již v průběhu kontroly. Obsah a zpracování analýzy nebezpečí a stanovení kontrolních kritických bodů byl připomínkován pro jeho složitost. Dle sdělení vedoucí provozu byl do konce roku plánován vnější audit i aktualizace celého systému za pomoci odborného konzultanta. 6

7 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH MŠ: Organizační struktura ve šk. roce 2012/2013 ředitelka Jarmila Šebková zástupkyně ředitelky Jitka Lágnerová účetní Ludmila Hloušková Agenda provozu školy Účetnictví příspěvkové organizace která k 1. lednu 2013 změnila svůj název z III. mateřská škola Říčany na Mateřská škola U Slunečních hodin je v plném rozsahu zajišťováno účetní pí. Hlouškovou. Mzdovou agendu zpracovává na základě podkladů ředitelky školy účetní pí. Hloušková. Personální agendu zajišťuje ředitelka školy. Úvazky pedagogických zaměstnanců ve šk. roce 2012/ učitelek 1,00 1 učitelka 0,50 1 učitelka 0,75 Kvalifikace učitelek: Všech deset učitelek splňovalo odbornou kvalifikaci pro předškolní vzdělávání. Rozsah přímé pedagogické činnosti učitelek (přepočteno na celý úvazek) je 31 hodin z celkových 40 hodin týdně. V čase, kdy učitelky nepracují s dětmi, věnují se administrativní třídnické práci, přípravě na další vzdělávání dětí, pracovním povinnostem nad rámec přímé vzdělávací práce (konzultace s rodiči, instalace dětských výtvarných prací ve veřejných prostorách, vedení školní knihovny, zajišťování kulturních akcí školy, nákup školních potřeb a pomůcek, organizaci mimoškolních akcí atp.) Ve školní roce působily některé z učitelek jako vedoucí odborné školní praxe tří studentek Střední odborné školy sociálně správní Rozsah přímé pedagogické práce zástupkyně ředitelky je 23,59 hod.( byl o krátký časový úsek navýšen oproti předchozímu školnímu roku), přestože nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ukládá pedagogovi v takovéto pozici pouze 20 hodin týdně. K tomuto opatření došlo z důvodu zajištění bezpečnosti dětí v době pobytu venku mimo areál mateřské školy. Na nepřímou pedagogickou činnost příprava a plánování zápis do třídní knihy, hodnocení dětí apod. je počítáno s jednou hodinou denně. Nepedagogická práce zástupkyně ředitelky je zaměřena na hospitační a kontrolní činnost v pedagogické oblasti, plánování a zajišťování vzdělávacích akcí, nákup hraček a didaktických pomůcek, na přípravu žádostí o získání dotací, (spolupracuje a využívá zkušeností a profesionálních dovedností MAS Říčansko a pracovníků oddělení grantů a projektového řízení MěÚ v Říčanech, př. vedení městského muzea) a na problematiku BOZP a PO na pracovišti a vedení pokladny příspěvkové organizace. Přímá pedagogická činnost ředitelky je 16 hodin z celkových 40 hodin týdně. Na nepřímou pedagogickou činnost příprava a plánování, zápis do třídní knihy, hodnocení dětí apod. je počítáno s hodinou denně. 7

8 Ve školním roce působila ředitelka také jako vedoucí odborné stáže v rámci Kvalifikačního studia pro ředitele škol a školských zařízení. Praxi v MŠ konala ředitelka mateřské školy Srdíčko v Říčanech. Úvazky provozních zaměstnanců ve šk. roce 2012/2013 Hospodářka, finanční účetní, mzdová účetní, vedoucí školní jídelny: 1,00 3 kuchařky: 1,00 školnice 1,00 uklízečka 1,00 topič 0,40 V mateřské škole pracovalo ve školním roce 2012/ plně kvalifikovaných učitelek /vč. ředitelky/ 1 technicko-hospodářská pracovnice ve funkci finanční a mzdové účetní a vedoucí provozu školního stravování, 3 pracovnice ve školní jídelně, 2 pracovnice úklidu, 1 topič Přestože státní dotace na platy provozních zaměstnanců byly v roce 2012 zkráceny a dosud nebyly dorovnány a rozpočet na provoz organizace na rok 2013 schválený zřizovatelem byl také upraven, snižování dotace se naštěstí nedotklo mzdových nákladů a tím bylo možno všechny provozní pracovní pozice zachovat. Další vzdělávání zaměstnanců: Také v letošním školním roce absolvovaly učitelky další vzdělávání formou seminářů zaměřených na různé oblasti předškolního vzdělávání: Prvotní analýza vzdělávacích potřeb, Konference - Školka blízká přírodě, Environmentální výchova v MŠ, Hudební výchova jako metoda v ekologii, Evaluace v MŠ, Plánování v práci učitelky MŠ. Některé z plánovaných seminářů byly pro nedostatečný počet přihlášených účastníků zrušeny: Dokumentace školy a legislativa, Jak získávat peníze na rozvoj školy Studijní volno, na které mají učitelé podle zákona o pedagogických pracovnících nárok v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce k dalšímu vzdělávání a samostudiu nebylo ani letos vyčerpáno žádnou z učitelek, neboť tomu bránily vážné provozní důvody. Všechny pracovnice školní jídelny absolvovaly seminář pro vedoucí školních jídelen, kuchařky a pracovnice výdejen. Na tomto semináři byly proškoleny v právních předpisech spojených s provozem školních jídelen, systémem HACCP a též seznámeny s povinným školením v hygienických předpisech. Znalosti prokázaly vypracováním znalostního testu. 8

9 OBLAST MATERIÁLNÍHO VYBAVENÍ A OPRAV: Nejvýznamnější počin v oblasti zlepšení technického stavu budovy vzešel z iniciativy zřizovatele, kdy byla s použitím dotace na snížení energetické náročnosti budovy v červenci zahájena rekonstrukce školy. Opravy se týkaly výměny plynových kotlů, elektrických rozvodů, výměny oken, vstupních dveří a celkového zateplení střech a obvodového pláště. Součástí záměru byla také přístavba dalšího nadzemního patra na pavilonu C pro vznik dvou nových tříd a navýšení kapacity mateřské školy o 49 dětí. Vzhledem k neočekávaným technickým potížím na stavbě došlo ke zpoždění stavebních prací, takže příprava na zahájení nového školního roku probíhala v náhradních prostorách, které zřizovatel mateřské škole zajistil v Základní škole U Říčanského lesa. V uplynulém školním roce škola úzce spolupracovala se zřizovatelem také na sepsání žádosti o grant v rámci OPŽP rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálního vzdělávání, poradenství a osvěty. Jednalo se o dotaci na dětská hřiště a zahrady v přírodním stylu. Součástí této žádosti byl nejen popis činností, realizovaných v nově zbudované zahradě, který vycházel z koncepce mateřské školy, zaměřené environmentální vzdělání, výchovu a osvětu, ale také zdařilé materiály zpracované Loci - asociací zahradních architektů pro přírodní hřiště a veřejný prostor. I v této snaze byl zřizovatel úspěšný, takže předpokládaná hodnota akce, která se bude realizovat na jaře a v létě 2014, je téměř pět a půl milionu korun. ZÁVĚR: Přestože i letošní školní rok byl, hlavně ve svém závěru, poměrně náročný, pozitivní inspekční zpráva, která je výsledkem dlouhodobé kvalitní práce celého pedagogického sboru, spolu se zlepšujícím se stavem budovy a očekávání zkvalitnění venkovního prostoru, kde budou moci ještě ve větší míře realizovat své vzdělávací záměry, motivuje (nejen pedagogické) zaměstnance školy již nyní k ještě lepším výkonům. V Říčanech

10 Použité zkratky a výrazy: RVP PV rámcový vzdělávací program kutikulární dokument pro předškolní vzdělávání ŠVP školní vzdělávací program TVP třídní vzdělávací program MŠ mateřská škola ZŠ základní škola ŠJ školní jídelna ZUŠ základní umělecká škola OŠD odklad školní docházky BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci PO požární ochrana ŘŠ ředitelství školy DVPP další vzdělávání pedagogických pracovníků SH ČMS sdružení hasičů Čech,Moravy a Slezska ÚS ČZS územní sdružení českého zahrádkářského svazu HACCP systém sledování procesu přípravy pokrmu a v něm určených operací, při kterých je nejvyšší riziko možnosti porušení nezávadnosti pokrmu - tzv. kritické body OPŽP operační program životní prostředí předškoláci děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 10

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616 zřizovatel: Město Říčany statutární orgán: Jarmila Šebková IČO 629 30 885 IZO ředitelství 600 051 960 tel.: 323 604 373 e-mail: jarmila.sebkova@ms.ricany.cz

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY: III. mateřská škola Říčany, Štefánikova 1616 zřizovatel: Město Říčany statutární orgán: Jarmila Šebková IČO 629 30 885 IZO ředitelství 600 051 960 tel.: 323 604 373 e-mail: jarmila.sebkova@ms.ricany.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Čtyřlístek VÝROČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Čtyřlístek Domažlická 1656, Říčany Detašované pracoviště Kolovratská 1704, Říčany 251 01 Školní rok 2013/14 VYPRACOVALA: Šárka Skůpová ředitelka MŠ Čtyřlístek V ŘÍČANECH DNE:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-527/13Z. Janou Bruštíkovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-527/13Z Název právnické osoby Mateřská škola Strání, okres Uherské Hradiště vykonávající činnost školy: Sídlo: U Třicátku 314,687 65

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1440/14-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1440/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 739 14 Ostravice 300 E-mail právnické osoby IČ 75 029 715 Identifikátor 600 134 458 Právní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2011/12-T. Zdenkou Kriškovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2011/12-T Název právnické osoby Mateřské školy Kopřivnice, Krátká1105, vykonávající činnost školy: příspěvková organizace Sídlo:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠI H-855/11-H. Mgr. Františkem Klapalem, ředitelem školy Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠI H-855/11-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola, Doudleby nad Orlicí Dukelská

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 848/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ - 848/14-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ - 848/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 687 52 Korytná 1 E-mail právnické osoby IČO 75020599

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

za školní rok 2012 2013

za školní rok 2012 2013 Mateřská škola Napajedla, Komenského 1159, okres Zlín, příspěvková organizace Výroční zpráva Mateřské školy Napajedla za školní rok 2012 2013 Vypracovala: Martina Švandová, ředitelka Mateřské školy Napajedla

Více

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014

Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka školy V Havířově

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-149/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-149/13-C Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Frymburk vykonávající činnost školy: Sídlo: 382 79 Frymburk 112 IČO:

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-38/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-38/09-05 Základní škola praktická a mateřská škola Toužim, příspěvková organizace Adresa: Plzeňská 395, Toužim 364 01

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-2215/14-T. Kaštanová 412, 739 61 Třinec INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-2215/14-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Kněžice za školní rok 2013-2014 Vypracoval: Ivan Jirovský, ředitel školy Červenec 2014 Tato zpráva je zpracována v souladu s 10 odst. 3 zákona

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-600/12-Z. příspěvková organizace. Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-600/12-Z. příspěvková organizace. Suchý řádek 208, 687 08 Buchlovice Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-600/12-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Buchlovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Suchý řádek 208,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIZ-153/11-Z. Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIZ-153/11-Z Název kontrolované osoby: Sídlo: Mateřská škola Zborovice, příspěvková organizace, okres Kroměříž Sokolská 352, 768 32 Zborovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Nemile, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 2.1

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-455/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-455/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-455/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Sídlo: 439

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-866/14-S z Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-866/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Brandýsek Slánská 36, 273 41 Brandýsek

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-837/12-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-837/12-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola, Telnice okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-818/08-02. Mateřská škola speciální, Slaný, Petra Hrubého 1676

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-818/08-02. Mateřská škola speciální, Slaný, Petra Hrubého 1676 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 021 645 IČ: 67 775 454 Místo inspekce: čj. ČŠI-818/08-02 Mateřská škola speciální, Slaný, Petra Hrubého

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIE-15/11-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola, Chroustovice, okres Chrudim Sídlo: Chroustovice 166, 538 63 IČO:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-82/09-05. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-82/09-05 Název školy 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 Adresa: Obětí nacismu 16, 350 02 Cheb Identifikátor: 600 066 312 IČ:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více