VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ"

Transkript

1 Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ Relationship Between Body Satisfaction and Quality of Life of the Czech Adolescents František David Krch Psychiatrická klinika VFN, Praha SOUHRN Studie 1238 studentů (návratnost 95,5 %, průměrný věk 16,4) náhodně vybraných středních a učňovských škol se zabývá problematikou vztahu mezi tělesnou spokojeností, sebevědomím a některými ukazateli psychického a tělesného zdraví. 34,3 % mužů a 57,4 % žen uvedlo, že nejsou spokojeni se svým tělem. Tělesná nespokojenost žen vzrůstala v závislosti na tělesné hmotnosti a pocitu nadváhy, nikoli však u mužů. Jak ženy, tak v menší míře muži nespokojení se svým tělem si signifikantně častěji přáli zhubnout, častěji drželi diety a cvičili. Byla zjištěna korelace mezi tělesnou nespokojeností, růstem skóre v EAT 26 a GHQ 28 a výsledky Self-Esteem Scale. S tělesnou nespokojeností klesala sebedůvěra, přibývalo pochyb o vlastní osobě, zdravotních obtíží, vzrůstaly anxieta, skóre deprese, sociální dysfunkce a některé zdravotní obtíže. U žen (nikoli u mužů) byl markantní vztah mezi tělesnou nespokojeností a zhoršující se kvalitou společenského života. Klíčová slova: tělesná nespokojenost, sebevědomí, poruchy příjmu potravy, kvalita života SUMMARY Study of 1,238 students (response rate 95,5%, average age 16,4 years) of randomly selected secondary schools and vocational schools deals with the relation between body dissatisfaction, self-confidence and certain indicators of psychological and somatic health. 34,3 % of men and 57,4 % of women were dissatisfied with their bodies. Body dissatisfaction was increasing in relation with body weight and feeling of overweight in women, but not in men. Both women and men dissatisfied with their bodies (although men to a lesser degree) significantly more often wanted to lose weight, they more often dieted and exercised. A correlation was found between body dissatisfaction, increasing score in EAT 26 and GHQ 28, and results in Self-Esteem Scale. With increasing body dissatisfaction, self-confidence was decreasing, while anxiety, social dysfunction and certain health problems were increasing. In women (but not in men) there was a marked relation between body dissatisfaction and deteriorating quality of social life. Key words: body dissatisfaction, self-confidence, eating disorders, quality of life Úvod V hranicích svého těla člověk vnímá, prožívá a uvědomuje si svoji existenci. Ve světě dominantní vizuální kultury pak roste význam toho, jak se vidí a jak naplňuje některá vnější obecně uznávaná kritéria tělesného vzhledu. Už výzkumy z 50. let (Secord a Jourard, 1953) poukazovaly na významný vztah mezi spokojeností s vlastní postavou a sebevědomím. Tato souvislost byla výraznější u žen než u mužů. Pozdější práce uváděly, že % dospívajících dívek není spokojeno se svým tělem (Krch et al., 1999). Podle Plitnera et al. (1987) ženy hodnotí tělesný vzhled jako významnější osobní hodnotu než muži, i když současně mají oproti mužům v průměru nižší sebehodnocení na základě vzhledu. Nespokojenost se svým tělem posiluje výhrady k vlastní osobě a snadno se zobecní na další oblasti osobního života, tělesného a psychického zdraví. Na druhé straně jsou nejistí a nespokojení lidé méně spokojeni i se svým tělem. Stejně tak lze předpokládat, že tělesná nespokojenost bude spojena s takovými osobnostními rysy, jako jsou úzkostnost, pedanterie nebo depresivita, a s kvalitou tělesného zdraví. Podle mnoha autorů (Garfinkel a Garner, 1982; Ciliska 1990) jsou nespokojenost s tělem a nízké sebevědomí u žen spojeny především s tělesnou hmotností. Rostoucí nespokojenost s tělesnou hmotností dávala už H. Bruchová

2 (1973) do souvislosti se současnými společenskými a kulturními tlaky na dodržování štíhlosti. Evidentní je vztah nespokojenosti s tělem a tělesnou hmotností a poruch příjmu potravy. Jejich základní symptomy, diety, purgativní chování a nepřiměřená touha zhubnout jsou zpravidla důsledkem nerealistického ocenění tělesného vzhledu a nespokojenosti s postavou. Nespokojenost s tělem vede k většímu zaobírání se tělesnou hmotností a snaze po její účinnější, často nerealistické nebo nepřiměřené kontrole. Na druhé straně neschopnost subjektivně uspokojivé kontroly tělesné hmotnosti zpětně posiluje tělesnou nespokojenost. Výraznější nespokojenost s vlastním tělem je příznačná také pro muže a ženy, kteří nadměrně cvičí, a pro chronické dietáře. Navzájem se potencující negativní sebepojetí a tělesná nespokojenost mohou hrát významnou roli při vzniku a rozvoji různých psychických obtíží a poruch. Způsob, jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak ho vnímá a prožívá, je v posledních letech předmětem zájmu rozsáhlého psychologického a sociologického výzkumu. Analyzovány jsou především důvody narušeného vnímání vlastního těla a tělesná nespokojenost a jejich dopad na chování a prožívání člověka. Mnoho studií (Grogan, 2000) dokládá, že tělesná nespokojenost u žen je v západním světě normativní už od osmi let věku, což má signifikantní dopad na kvalitu života stále většího množství žen. Zkoumání spokojenosti mužů s jejich tělem ale ukazuje, že v posledních letech dochází ke kulturnímu posunu, kdy se také muži dostávají pod sílící tlak, aby byli štíhlejší a svalnatější. Podle Chapmanové (1988) tato kultura legitimizuje zájem mužů o vlastní tělo a spotřební přístup k němu. Tělesný vzhled se stává dominantní hodnotou a péče o něj prvořadým zájmem zejména pro adolescenty, kteří procházejí fyzickými a psychickými změnami dospívání. Jejich sebevědomí je zásadním způsobem určováno tím, jak vnímají svoji postavu. Tělesná nespokojenost tak může signifikantně ovlivňovat jejich prožívání a chování, a to i v případě, že není symptomem poruchy příjmu potravy. Podle našich zkušeností (Krch a kol., 1999) se u mnoha mladých žen mohou vyskytovat symptomy deprese (pocity viny, ztráta sebedůvěry, vyhýbání se společnosti, pocity beznaděje a podobně), které přímo souvisí s tělesnou nespokojeností. S jejich subjektivní představou tělesného vzhledu jsou spojeny i četné úzkostné prožitky. Příčinný vztah tělesné nespokojenosti a psychických obtíží však bývá mnoha pacienty, ale i některými odborníky považován za příliš banální a jsou hledána složitější psychologická zdůvodnění. Z těchto důvodů bychom chtěli odborné veřejnosti připomenout, jaký význam hraje tělesný vzhled (respektive tělesná nespokojenost) v životě dospívajících českých chlapců a dívek. Cílem práce je zhodnotit otázku vztahu představy, jakou má člověk o vlastním těle, jeho sebevědomí a některých dalších ukazatelů psychického a tělesného zdraví. Vzorek a metoda Dotazníkové šetření mezi studenty pražských a českobudějovických středních škol bylo zaměřeno na životní styl českých adolescentů. Vždy v jedné třídě každého ročníku náhodně vybraných gymnázií, středních a učňovských škol bylo distribuováno celkem 1296 dotazníků. Zastoupení jednotlivých škol v Praze a Českých Budějovicích odpovídalo počtu adolescentů studujících na těchto typech škol podle Českého statistického úřadu z ,3 % respondentů studovalo gymnázium, 34,2 % střední školu (SŠ) a 43,5 % střední odborné učiliště (SOU). 67,8 % respondentů studovalo v Praze, 32,2 % v Českých Budějovicích. Průměrný věk sledovaného souboru byl 16,4 roku v intervalu let. Muži a ženy se statisticky významně nelišili ve svém věku, místě bydliště ani typu vzdělání. Pro tuto studii bylo zpracováno 1238 dotazníků; návratnost dotazníků byla 95,5 %. Podle odpovědi na otázku Jste spokojen/a se svým tělem (s tím, jak vypadáte?) byli respondenti rozděleni do dvou skupin. 54 % respondentů uvedlo, že jsou spokojeni (body satisfaction, BS) a 46 %, že nejsou spokojeni se svým tělem (body dissatisfaction, BD). Tabulka 1: Základní charakteristiky sledovaného souboru

3 Při hodnocení tělesného a psychického zdraví a kvality sociálního života jsme vycházeli z odpovědí respondentů na některé cílené otázky a z výsledků Dotazníku obecného zdraví (General Health Questionaire, GHQ 28; Goldberg a Hillier, 1979). Osmadvacetipoložková verze GHQ obsahuje čtyři základní škály zaměřené na somatické příznaky, úzkostnost a nespavost, sociální dysfunkci a známky deprese. K posouzení rizika poruch příjmu potravy byla použita šestadvacetipoložková verze Garnerova Testu jídelních postojů (Eating Attitude Test, EAT-26, Garfinkel a Garner, 1982), který vypovídá o míře narušení jídelních postojů, jídelního chování a vztahu ke svému tělu. Kromě celkového skóru lze jídelní postoje hodnotit i v rámci dílčích škál diety (sklon k dietám), bulimie a orální kontrola (vědomá kontrola příjmu potravy). Obecnou úroveň sebevědomí jsme hodnotili na základě desetipoložkové Rosenbergovy Self-Esteem Scale (1965), která umožňuje postihnout jak pozitivní, tak negativní sebehodnocení respondentů. Vzhledem k tomu, že tělo a tělesné proporce hrají jinou roli v životě mužů i žen, bylo při interpretaci výsledků zohledněno pohlaví respondentů. K posouzení rozdílu mezi skupinami respondentů bylo použito párového t testu a Pearsonova chí kvadrát testu. Muži (65,7 %) byli signifikantně (p = 0,001) častěji než ženy (42,6 %) spokojeni se svým tělem. Ženy nespokojené se svým tělem (BD) měly v průměru statisticky významně vyšší tělesnou hmotnost než ženy spokojené se svým tělem. Přestože ženy spokojené se svým tělem byly štíhlejší, přály si (BMI ideál) bez ohledu na tuto skutečnost být ještě štíhlejší. Tyto výsledky ukazují, že ženy si přejí být štíhlejší i v případě, že jsou štíhlé a spokojené se svým tělem. U mužů nehrála ve spokojenosti s tělem tělesná hmotnost významnou roli. Ženy z Českých Budějovic a ženy s nižším stupněm vzdělání byly v průměru méně spokojeny se svým tělem než ženy v Praze a ženy studující gymnázium, což současně korespondovalo s jejich vyšší tělesnou hmotností (ženy z Prahy a studující gymnázium byly štíhlejší). U mužů se tento trend neprojevil. Ženy nespokojené se svým tělem významně častěji (29,5 % 20 %) uváděly, že jejich matka trpí nadváhou. Nadváhu matky uváděli častěji i muži nespokojení se svým tělem (26 % 17,5 %). Výsledky V tabulce 2 je uvedena četnost výskytu (frekvence několikrát za měsíc až denně) některých rizikových způsobů kontroly tělesné hmotnosti v posledních třech měsících. V kategorii vegetariánská kuchyně je zahrnuta i makrobiotická kuchyně. Tabulka 2: Vztah mezi tělesnou nespokojeností (BD) a kontrolou tělesné hmotnosti (výsledky v %) Tabulka 3: Vztah mezi tělesnou nespokojeností a výsledky v Testu jídelních postojů (EAT-26)

4 U mužů i u žen pozitivně korelovala nespokojenost s tělem s přáním zhubnout, s dietním chováním, s častým cvičením a s rostoucí frekvencí přejídání. Toto zjištění potvrzuje předpoklad, že tělesná nespokojenost úzce souvisí s narušenými jídelními postoji a může mít nebezpečné behaviorální konotace. Dietní trendy byly u mužů zřetelně méně časté (šestkrát více žen než mužů uvádělo, že drží nějakou dietu). V EAT-26 vykazovali muži nespokojení se svým tělem signifikantně vyšší sklon k dietám a celkově narušené jídelní postoje a chování ve smyslu poruch příjmu potravy než muži spokojení se svým tělem. Ještě mnohem výraznější byla tato tendence u žen nespokojených se svým tělem, které navíc uváděly i výraznější sklon k bulimii. Tabulka 4: Vztah mezi tělesnou nespokojeností a sebevědomím (Self-Esteem Scale) Tabulka 5: Vztah mezi tělesnou nespokojeností a kvalitou sociálního života (výsledky v %) Jak u mužů, tak u žen se shodně projevil významný vztah mezi tělesnou spokojeností nebo nespokojeností a celkovým hodnocením vlastní osoby. V Rosenbergově Self-Esteem Scale vykazovali respondenti (muži i ženy) spokojení se svým tělem (BS) vyšší sebedůvěru (vyšší pozitivní sebekoncept) a současně i méně pochyb o vlastní osobě (nižší negativní sebekoncept). Tabulka 6: Vztah mezi tělesnou nespokojeností a hodnocením zdravotního a psychického stavu (GHQ-28) Tabulka 7: Vztah mezi tělesnou nespokojeností a hodnocením zdravotního stavu (výsledky v %)

5 Ženy nespokojené se svým tělem uváděly v průměru méně často, že mají partnera, sexuální zkušenost a zejména pak signifikantně častěji než ženy spokojené se svým tělem uváděly nedostatek přátel (negativní odpověď na otázku: Myslíte si, že máte dostatek přátel mimo svoji rodinu a partnera? ). U mužů se tato tendence takto výrazně neprojevila, i když i muži nespokojení se svým tělem uváděli v průměru méně často sexuální zkušenost (nebo muži, kteří neměli sexuální zkušenost, byli méně spokojeni se svým tělem?). Na základě těchto výsledků lze předpokládat, že ženy jsou tělesnou nespokojeností více sociálně handicapovány než muži, případně že sociální problémy žen se snadno odrazí i v tělesné nespokojenosti. Můžeme také předpokládat, že ženské tělo je předmětem většího sociálního zájmu a významnějším aspektem sebereflexe (Já ostatní) než mužské tělo. Jak u mužů, tak u žen nespokojenost s tělem statisticky významně korelovala se zhoršujícími se ukazateli somatického i psychického zdraví. V GHQ-28 respondenti nespokojení se vzhledem svého těla uváděli signifikantně více somatických obtíží, měli vyšší skóre úzkosti, sociální dysfunkce a deprese než respondenti spokojení se svým tělem. V tomto směru lze ale namítnout, že zvýšená úzkostnost, depresivní pocity, sociální dysfunkce, ale i zdravotní obtíže se snadno projeví také v negativním hodnocení tělesného vzhledu. Spokojenost s tělem u mužů i u žen korelovala s pozitivním hodnocením celkového zdravotního stavu. Skutečnost, že tato tendence byla výraznější u mužů, naznačuje, že spokojenost s tělem je u mužů významněji spojena s tělesným zdravím a že tělesná nespokojenost souvisí více se zdravotními obtížemi než u žen. Ženy i muži nespokojení s vlastním tělem uváděli častější návštěvy lékaře v posledním roce, u žen byla tato skutečnost výraznější. Diskuze, závěr Výsledky dotazníkového šetření mezi pražskými a českobudějovickými středoškoláky prokázaly, že tělesný vzhled je významnou hodnotou v životě dospívajících žen i mužů a že míra jejich tělesné spokojenosti signifikantním způsobem determinuje jejich sebehodnocení a prožívání. Markantní byly i některé behaviorální ukazatele tělesné nespokojenosti, jako jsou časté držení diet a tělesné cvičení. Nespokojeno se svým tělem bylo 34,3 % mužů a 57,4 % žen. Tyto výsledky korespondují s výsledky zahraničních studií (Grogan, 2000), které uvádějí, že v průměru asi jedna třetina mužů a kolem 60 % žen není spokojeno se svým tělem. Tělesná nespokojenost dotazovaných žen signifikantně vzrůstala v souvislosti s rostoucí tělesnou hmotností. Dívky nespokojené se svým tělem studovaly častěji v Českých Budějovicích než v Praze, studovaly SOU nebo SŠ a častěji uváděly, že jejich matka má sklon k nadváze. Všechny tyto faktory (místo bydliště, typ vzdělání, nadváha matky) současně pozitivně korelovaly s vyšší tělesnou hmotností. Jak ženy, tak v menší míře muži nespokojení se svým tělem si častěji přáli zhubnout, drželi diety a cvičili. Měli nižší sebevědomí, více výhrad a pochybností o sobě, byli depresivnější, úzkostnější, uváděli více různých zdravotních obtíží a méně uspokojivé sociální vztahy. Je zřejmé, že negativní postoj k tělu významně souvisí s dalšími negativními postoji a výhradami k vlastní osobě, s nimiž se navzájem potencuje. Na základě uvedených výsledků můžeme předpokládat, že nespokojenost s tělem, patrná u více než poloviny sledovaných žen, je spojena zejména s tělesným vzhledem, a to především s vyšší tělesnou hmotností nebo často jen s pocitem nadváhy. Tělesná nespokojenost mužů pravděpodobně souvisela více s celkovou nespokojeností, somatickými obtížemi a s nízkým sebevědomím. Při určitém zjednodušení lze předpokládat, že zatímco u žen je nespokojenost s tělem a tělesnou hmotností významným důvodem k celkové nespokojenosti a zhoršení kvality života, jsou u mužů prvotní spíše celková nespokojenost nebo somatické obtíže, které potencují i nespokojenost s vlastním tělem. Podle Furnhama a Greavesové (1994) je tělesné sebehodnocení mladých žen a ve stále větší míře i mužů výrazně ovlivňováno mediálními vzory. Zdrojem nespokojenosti s vlastním tělem je diskrepance mezi vnímaným a ideálním obrazem těla. Neschopnost vyrovnat se ideálu vede k sebekritice, pocitům viny a oslabení sebevědomí. Tělesná nespokojenost a její důsledky jsou výraznější u žen (Grogan, 2000), protože ty jsou vystaveny rozsáhlejšímu vlivu a předkládané idealizované vzory jsou jednoznačnější a zdánlivě snáze dostupné ( stačí zhubnout ). Zatímco pro ženskou ideální postavu je příznačná vyhublá štíhlost, pro ideální mužskou postavu je významná spíše svalnatost a výkon. Proto se muži nespokojení se svou postavou snaží spíše

6 cvičit, zatímco ženy dávají přednost držení diet, což mimo jiné vysvětluje jejich zvýšené ohrožení poruchami příjmu potravy. Výsledky Testu jídelních postojů (EAT-26) potvrdily vztah mezi tělesnou nespokojeností a narušenými jídelními postoji. Většina (85,2 %) žen nespokojených se svým tělem si přála zhubnout a vykazovala nevhodné nebo narušené jídelní postoje a chování ve smyslu nadměrné kontroly svého těla a příjmu potravy, nebo naopak bulimie. Behaviorální důsledky tělesné nespokojenosti (diety, nepravidelný jídelní režim a nadměrné cvičení) jsou evidentní a ukazují na její význam v rámci etiologie a symptomatologie poruch příjmu potravy. Na druhé straně šetření rovněž potvrdilo skutečnost, že i ženy spokojené se svým tělem a štíhlé si často přejí ještě zhubnout. U sledovaných mužů a žen se shodně projevila pozitivní korelace mezi tělesnou spokojeností a sebevědomím. Studie potvrdila význam tělesné spokojenosti (zejména u žen) při formování celkového postoje a vztahu k vlastní osobě. Postoj k tělu determinuje nejenom sebepoznání a emocionální prvky sebepojetí (sebecit, sebeúcta), ale i způsob sebeurčení (cíle, reálnost ambicí) a sebeuplatnění (konkrétní aktivity, míra sebekontroly). Je zřejmé, že negativní sebepojetí a tělesná nespokojenost se navzájem potencují a že existuje úzký vztah mezi tělesnou nespokojeností a některými dalšími psychickými a tělesnými obtížemi. Tělesná nespokojenost se podle výsledků Dotazníku obecného zdraví (GHQ 28) navzájem potencuje s anxietou, depresivitou, pocitem sociální dysfunkce a některými somatickými příznaky. Signifikantně nižší sebevědomí respondentů nespokojených se svým tělem koresponduje jednak s předpokladem, že tělesná nespokojenost a hubnutí u žen a body building u mužů souvisí s výchozím nízkým sebevědomím, jednak se zjištěními, že zvyšující se zájem o tělo a s ním spojené aktivity sebevědomí dále spíše oslabují, než posilují. Potvrzují to například studie mezi kulturisty (Grogan, 2000), kteří často, když začnou cvičit, se o to více srovnávají s ostatními svalnatými muži a sledují výsledky svého úsilí, což většinou posiluje pocity nedostačivosti. O co více se snaží, o to méně jsou spokojeni. Podobný cyklus vzájemně se potencujících pocitů neschopnosti (nízké sebevědomí), přehnané pozornosti věnované postavě a behaviorálních důsledků těchto pocitů a postojů (diety, přejídání a zvracení) je známý u bulimie (Krch a kol., 1999) nebo jako udržující mechanizmus jo-jo efektu u chronických dietářů. U sledovaných žen byl markantní vztah mezi tělesnou spokojeností a kvalitou sociálního života, která se s rostoucí tělesnou nespokojeností zhoršovala. Ženy nespokojené se svým tělem signifikantně častěji uváděly, že mají nedostatek přátel a že se cítí být svým tělem sociálně handicapovány. Potvrdila se tak vysoká sociální hodnota ženského těla. Vnímání a prožívání těla je na jedné straně determinováno různými sociálními faktory, na druhé straně zřejmě významně ovlivňuje sociální chování a zkušenost zejména ženské populace. Podobně výsledky některých studií mezi obézními (Krch a Rathner, 1998; Ciliska, 1990) poukazují na skutečnost, že s tělesnou nespokojeností u žen přibývá společenských obtíží a pocitů sociální nedostačivosti, zatímco muži se necítí být případnou nadváhou sociálně handicapováni. Myslíme si, že výsledky studie potvrdily předpoklad, že způsob vnímání a prožívání těla (respektive tělesná nespokojenost) je významným psychologickým fenoménem, který hraje důležitou roli v životě mladých žen a pravděpodobně ve stále větší míře i mužů. Představa, jakou má člověk o vlastním těle, je velmi sociálně citlivá. Pod vlivem určitých kulturních trendů, sociálních vlivů a osobní zkušenosti se normální lidské tělo může snadno stát významným osobním i společenským problémem, zdrojem nerealistického sebehodnocení a negativního sebepojetí. Z výsledku studie je zřejmé, že tělesná nespokojenost může hrát významnou roli v obraze a při rozvoji i jiných duševních obtíží než jenom poruch příjmu potravy. Literatura Bruch H. Eating Disorders: Obesity, Anorexia Nervosa and the Person Within. New York: Basic Books, Ciliska D. Beyond Dieting. New York: Brunner/Mazel, Furnham A, Greaves N. Gender and locus of control correlates of body image dissatisfaction. Europ Personality 1994;8: Garfinkel PE, Garner DM. Anorexia Nervosa: A Multidimensional Perspective. New York: Brunner/Mazel, Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychol Med 1979;9: Grogan S. Body image: Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada, Chapman R. The great pretender: variations on the new man theme. In: Chapman R, Rutherford J. Male Order: Unwrapping Masculinity. London: Lawrence and Wishart, Krch FD a kol. Poruchy příjmu potravy. Praha: Grada, Krch FD, Rathner G. The relationnship between overweight and psychological problema in adult czech population. Sbor lék, 1998;99: Pliner P, Chaiken S, Flett GL. Concern with body weight and physical appearance over lifespan. Nepublikovaná práce Citace podle Ciliska D. Beyond Dieting, New York: Brunner/Mazel, 1990.

7 Rosenberg M. Conceiving the Self. New York: Basic Books, Secord PF, Jourard SM. The appraisal of body-cathexis: Body cathexis and the self. J Consult Psychology 1953;17: PhDr. František David Krch Psychiatrická klinika VFN Ke Karlovu 11, Praha 2 Do redakce došlo dne: Přijato k publikaci dne: Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

key words: eating disorder, comparison of men and women, symptoms, quality of life

key words: eating disorder, comparison of men and women, symptoms, quality of life Muži vs. ženy s diagnózou porucha příjmu potravy Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Anorexia nervosa and bulimia nervosa are often nicknamed as disease of models. Number

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Alcohol consumption Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 9. 2010 57 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Spotřeba alkoholu European Health Interview

Více

Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee. Prof. J. Hraba, Doc. F. Lorenz, G. Lee, Iowa State University

Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee. Prof. J. Hraba, Doc. F. Lorenz, G. Lee, Iowa State University EKONOMICKÁ ZMĚNA V ČESKÉ REPUBLICE A NEROVNOST V ŽIVOTNÍCH ŠANCÍCH Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee katedra psychologie PEF, Vysoká škola zemědělská Praha Prof. J. Hraba, Doc.

Více

VLIV EKONOMICKÝCH ZMĚN V ČESKÉ REPUBLICE NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ POPULACE

VLIV EKONOMICKÝCH ZMĚN V ČESKÉ REPUBLICE NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ POPULACE VLIV EKONOMICKÝCH ZMĚN V ČESKÉ REPUBLICE NA DUŠEVNÍ ZDRAVÍ POPULACE Z. Pechačová, J. Hraba, F. Lorenz, G. Lee katedra psychologie PEF, Vysoká škola zemědělská Praha Prof.Joseph Hraba, Doc. Frederick Lorenz,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Poruchy příjmu potravy. PhDr. František David Krch Psychiatrická klinika VFN, 1 LF UK Ke Karlovu 11, Praha 2 krch.frantisek

Poruchy příjmu potravy. PhDr. František David Krch Psychiatrická klinika VFN, 1 LF UK Ke Karlovu 11, Praha 2 krch.frantisek Poruchy příjmu potravy PhDr. František David Krch Psychiatrická klinika VFN, 1 LF UK Ke Karlovu 11, Praha 2 krch.frantisek frantisek@vfn.cz Definice mentální anorexie 1. Aktivní udržování abnormálně nízké

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

ve sledovaném m souboru ostravské populace.

ve sledovaném m souboru ostravské populace. Krajská hygienická stanice Ostrava Hodnocení zdravotního stavu a subjektivního přístupu p ke zdraví ve sledovaném m souboru ostravské populace. Předběžné výsledky grantového úkolu IGA MZ ČR č. NJ/6139-3.

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY: VZTAH K IMAGINACI A ZÁVISLOSTI NA POLI 1

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY: VZTAH K IMAGINACI A ZÁVISLOSTI NA POLI 1 PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY: VZTAH K IMAGINACI A ZÁVISLOSTI NA POLI 1 Petra Léblová Abstrakt Cílem výzkumu bylo zjistit, zda existují rozdíly v úrovni kreativní imaginace mezi osobami s poruchami příjmu potravy

Více

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010

Zpráva o novorozenci 2010. Report on newborn 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 11. 2011 59 Souhrn Zpráva o novorozenci 2010 Report on newborn 2010 V roce 2010 se v České republice živě narodilo

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Přispívají obrazy štíhlých ženských postav v médiích k rozvoji poruch příjmu potravy?

Přispívají obrazy štíhlých ženských postav v médiích k rozvoji poruch příjmu potravy? PŮVODNÍ PRÁCE Přispívají obrazy štíhlých ženských postav v médiích k rozvoji poruch příjmu potravy? Novák M. Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice, ředitel MUDr. J. Tomeček SOUHRN V předložené studii je

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.6.2005 21 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2004

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 26. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let ve Zlínském

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol STATISTICKÁ ANALÝZA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA PEF PRO AKADEMICKÝ ROK 1994/1995 Bohumil Kába, Libuše Svatošová katedra statistiky PEF, Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek pojednává

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY H. Šlachtová, H. Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, I. Tomášek, A. Šplíchalová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ředitel: RNDr.

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup.

Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Quality of Life Longitudinal Study in Paediatric Oncology Patients Kvalita života dětí s nádorovým onemocněním: vývojový přístup. Výsledky pilotní studie projektu qolop. Vlčková, I. 1,Kepák, T. 1, Blatný,

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

František David Krch, Hana Drábková

František David Krch, Hana Drábková Současné změny životního stylu a duševní zdraví české mládeže František David Krch, Hana Drábková František David Krch, Hana Drábková Published in March 1999 by: OPEN SOCIETY INSTITUTE CENTER FOR PUBLISHING

Více

Společenství prvního stupně ověření norem

Společenství prvního stupně ověření norem Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně ověření norem Denisa Denglerová Společenství prvního stupně. Ověření norem. Denisa Denglerová Praha: Národní ústav

Více

Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie?

Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie? Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie? Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Marihuana bývá považována za měkkou drogu a uvažuje se o její legalizaci. Je jisté, že má

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA

Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA Pozitivní psychologie PhDr. Marcel Horák, DiS., MBA www.andragogos.cz Co je pozitivní psychologie? Aktuální proud v současné psychologii zabývající se kladnými stránkami osobnosti člověka a společnosti.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12.

PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice, 12. PROČ POVAŽUJEME ZA DŮLEŽITÉ DLOUHODOBÉ PSYCHOLOGICKÉ SLEDOVÁNÍ NEDONOŠENÝCH DĚTÍ PhDr. Daniela Sobotková, CSc. XX. Celostátní konference ošetřovatelských profesí v péči o novorozence České Budějovice,

Více

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS

Volnočasové benefity. Online výzkum pro APROPOS Volnočasové benefity Online výzkum pro APROPOS GfK Czech Nákupní Volnočasové zvyklosti benefity v souvislosti s používáním poukázek 15.9. Duben 21.9. 2010 2009 Specifikace projektu 2 Metodologie Vzorek

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Vídeňský program pro zdraví žen

Vídeňský program pro zdraví žen Vídeňský program pro zdraví žen Vzdělávání a další vzdělávání ve vídeňských nemocnicích na téma Násilí vůči ženám a dětem Program společně s Kanceláří pro ženy Města Vídeň, Nouzové volání pro ženy 24 hodin

Více

Kinezioterapie v léčbě jedinců s poruchami příjmu potravy

Kinezioterapie v léčbě jedinců s poruchami příjmu potravy Univerzita Karlova v Praze Fakulta tělesné výchovy a sportu Kinezioterapie v léčbě jedinců s poruchami příjmu potravy Autoreferát disertační práce Zpracovala: Mgr. Hana Žáková Školitel: Doc. PaedDr. Dagmar

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ School and Health 21, 3/2008, Současný diskurs zkoumání školy a zdraví VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A ZDRAVÍ Dana FIALOVÁ, Dana FELTLOVÁ Souhrn: V Národním programu rozvoje vzdělávání byly zformulovány principy

Více

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005

Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005. Studies in paramedical schools 2004/2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4.8.2005 35 Studium na zdravotnických školách v ČR školní rok 2004/2005 Studies in paramedical schools 2004/2005 Souhrn

Více

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů

Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav CHRÁSKA, Milan KLEMENT Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů 1. Cíl výzkumu Cílem výzkumu bylo rozdělit české a polské vysokoškolské

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 1. 2010 1 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Zvládání osobní péče a péče o domácnost European

Více

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace

Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Revidované referenční hodnoty pro sledované toxické prvky v krvi a moči české populace Andrea Krsková Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Úvod v životním prostředí se vyskytuje

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR

Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR Zpráva o projektu ŽIVOTNÍ STYL A OBEZITA longitudinální epidemiologická studie prevalence obezity v ČR Příjemce dotace Česká lékařská společnost ČSL JEP, Česká obezitologická společnost Praha, leden 2006

Více

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE

KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE KOGNITIVNÍ TRÉNINK U PACIENTŮ S UNIPOLÁRNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHOU POMOCÍ POČÍTAČOVÉ REHABILITACE Mgr. Hana Krupníková PhDr. Pavel Harsa, PhD. Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD. Psychiatrická klinika 1.lékařské

Více

POHYBOVÁ AKTIVITA A ŽIVOTNÍ STYL ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ

POHYBOVÁ AKTIVITA A ŽIVOTNÍ STYL ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ POHYBOVÁ AKTIVITA A ŽIVOTNÍ STYL ČESKÝCH ŠKOLÁKŮ Výsledky mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National

Více

Přehled aktuálních výsledků studií v ČR

Přehled aktuálních výsledků studií v ČR Přehled aktuálních výsledků studií v ČR Iniciativa Fit for Work Europe Holiday Inn, Prague Congress Centre; 15. 10. 2014 Liliana Šedová Revmatologický ústav Praha Projekty farmakoekonomické v RÚ Utilizace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT ODYSSEA Mezinárodní institut KBT Základní informace o výcviku Název výcviku: Výcvik je určen: Výcvik v kognitivně behaviorální terapii zdravotnickým pracovníkům (zdravotním sestrám, lékařům, psychologům,

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013

ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 ČEŠI A REKLAMA V ROCE 2013 Tisková informace obsahuje část výsledků z pravidelného výzkumu Postoje české veřejnosti k reklamě. Výzkum navazuje na výsledky šetření, které od roku 1993 prováděla agentura

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Man s relationship to the scientific and technological progress

Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress Man s relationship to the scientific and technological progress VY_32_INOVACE_03_02_01 Seznámení se základními poznatky o tematickém okruhu

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRACOVNÍ PŘEKLAD POKYNY PRO POLITIKU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ pro Finanční mechanismus EHP a Norský finanční mechanismus Schváleno 7. dubna 2006 1. Úvod 1.1. Věcné prohlášení Rovnost příležitostí je v popředí

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor WELLNESS VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava)

KVALITA ŽIVOTA 2013. prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc. (Geografický ústav SAV, Bratislava) 1. cirkulář KVALITA ŽIVOTA 2013 Katedra geografie, FP TU v Liberci Vás zve na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2013, která se bude konat 4. a 5. prosince 2013 v Liberci, pod záštitou

Více

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky

Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny. Kazuistiky Zařazování pacientů na čekací listinu k transplantaci ledviny Kazuistiky Tomáš Seeman Pediatrická klinika a Transplantační centrum FN Motol a 2.LF UK Praha Symposium ČTS, 26.10.2005 Transplantace ledviny

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 TESTY PRO NOMINÁLNÍ A ORDINÁLNÍ PROMĚNNÉ NEPARAMETRICKÉ METODY... a to mělo, jak sám vidíte, nedozírné následky. Smrť Analýza četností hodnot

Více

Kamila Marková, Martina Jedlinská, Kristýna Šoukalová. Abstrakt. Abstract. korespondence: kamcamarkova@seznam.cz. roč. 4, č. 1/2013 ISSN 1804-2740

Kamila Marková, Martina Jedlinská, Kristýna Šoukalová. Abstrakt. Abstract. korespondence: kamcamarkova@seznam.cz. roč. 4, č. 1/2013 ISSN 1804-2740 roč. 4, č. 1/2013 VZTAH REMINISCENČNÍCH AKTIVIT A DEPRESIVITY SENIORŮ V INSTITUCIONÁLNÍ PÉČI THE RELATIONSHIP BETWEEN REMINISCENCE ACTIVITIES AND DEPRESSION OF SENIORS IN INSTITUTIONAL CARE Kamila Marková,

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci

KVALITA ŽIVOTA 2015. Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity. Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA ŽIVOTA 2015 (1. cirkulář) Katedra geografie, FP TU v Liberci a spolupracující organizace Inštitút psychológie, FF Prešovskej univerzity Vás zvou na česko-slovenskou vědeckou konferenci KVALITA

Více

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM

SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ PROBLÉMY PACIENTŮ S NEDOSLÝCHAVOSTÍ ZPŮSOBENOU HLUKEM Vít Blanař*, Jan Mejzlík*, **, Veronika Škvarlová* * Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií ** Univerzita Karlova, Praha,

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

ŽIVOTNÍ SMYSLUPLNOST A EMOCIONALITA. Petra Sobková, Peter Tavel

ŽIVOTNÍ SMYSLUPLNOST A EMOCIONALITA. Petra Sobková, Peter Tavel ŽIVOTNÍ SMYSLUPLNOST A EMOCIONALITA Petra Sobková, Peter Tavel Abstrakt Mezi autory se diskutuje o souvislosti mezi emocionalitou a pocitem ţivotní smysluplnosti. Některé výzkumy tuto souvislost naznačují.

Více

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Sdělení

Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014. Sdělení Psychologie a její kontexty 5 (1), 2014 Sdělení Studentská vědecká konference katedry psychologie FF OU, 26. 3. 2014 Studentské vědecké konference katedry psychologie, kde studenti svými odbornými pracemi

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání léků, fyzická bolest

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání léků, fyzická bolest Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 7. 36 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Užívání léků, fyzická bolest European Health Interview

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 10. 2012 50 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu

Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina Čechů připouští závislost na alkoholu Téměř jedna desetina domácí populace připouští závislost na požívání alkoholických nápojů. Necelé dvě pětiny domácí populace pak uvádí, že se

Více

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO

Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Vybrané toxické a benefitní prvky v krvi seniorů (grant IGA) srovnání s výsledky MZSO Andrea Krsková, Milena Černá Humánní biomonitoring současný stav a perspektivy SZÚ, 23. 11. 2011 Hodnocení nutričního

Více

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012

Lázeňská péče v roce 2012. Balneal Care in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 5. 2013 9 Lázeňská péče v roce 2012 Balneal Care in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace přináší vybrané údaje o

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013

Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013. Balneal Care in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 4. 2014 4 Souhrn Lázeňská léčebně rehabilitační péče v roce 2013 Balneal Care in 2013 Tato Aktuální informace přináší

Více

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI

ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI ANKETNÍ DOPRAVNÍ PRŮZKUM UŽIVATELŮ PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY, ZAMĚŘENÝ NA ZMĚNY V ORGANIZACI DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI Závěrečná zpráva Zpracoval: Hlavní projektant: Projektant: Předkládá: CZECH Consult,

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více