VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ"

Transkript

1 Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ Relationship Between Body Satisfaction and Quality of Life of the Czech Adolescents František David Krch Psychiatrická klinika VFN, Praha SOUHRN Studie 1238 studentů (návratnost 95,5 %, průměrný věk 16,4) náhodně vybraných středních a učňovských škol se zabývá problematikou vztahu mezi tělesnou spokojeností, sebevědomím a některými ukazateli psychického a tělesného zdraví. 34,3 % mužů a 57,4 % žen uvedlo, že nejsou spokojeni se svým tělem. Tělesná nespokojenost žen vzrůstala v závislosti na tělesné hmotnosti a pocitu nadváhy, nikoli však u mužů. Jak ženy, tak v menší míře muži nespokojení se svým tělem si signifikantně častěji přáli zhubnout, častěji drželi diety a cvičili. Byla zjištěna korelace mezi tělesnou nespokojeností, růstem skóre v EAT 26 a GHQ 28 a výsledky Self-Esteem Scale. S tělesnou nespokojeností klesala sebedůvěra, přibývalo pochyb o vlastní osobě, zdravotních obtíží, vzrůstaly anxieta, skóre deprese, sociální dysfunkce a některé zdravotní obtíže. U žen (nikoli u mužů) byl markantní vztah mezi tělesnou nespokojeností a zhoršující se kvalitou společenského života. Klíčová slova: tělesná nespokojenost, sebevědomí, poruchy příjmu potravy, kvalita života SUMMARY Study of 1,238 students (response rate 95,5%, average age 16,4 years) of randomly selected secondary schools and vocational schools deals with the relation between body dissatisfaction, self-confidence and certain indicators of psychological and somatic health. 34,3 % of men and 57,4 % of women were dissatisfied with their bodies. Body dissatisfaction was increasing in relation with body weight and feeling of overweight in women, but not in men. Both women and men dissatisfied with their bodies (although men to a lesser degree) significantly more often wanted to lose weight, they more often dieted and exercised. A correlation was found between body dissatisfaction, increasing score in EAT 26 and GHQ 28, and results in Self-Esteem Scale. With increasing body dissatisfaction, self-confidence was decreasing, while anxiety, social dysfunction and certain health problems were increasing. In women (but not in men) there was a marked relation between body dissatisfaction and deteriorating quality of social life. Key words: body dissatisfaction, self-confidence, eating disorders, quality of life Úvod V hranicích svého těla člověk vnímá, prožívá a uvědomuje si svoji existenci. Ve světě dominantní vizuální kultury pak roste význam toho, jak se vidí a jak naplňuje některá vnější obecně uznávaná kritéria tělesného vzhledu. Už výzkumy z 50. let (Secord a Jourard, 1953) poukazovaly na významný vztah mezi spokojeností s vlastní postavou a sebevědomím. Tato souvislost byla výraznější u žen než u mužů. Pozdější práce uváděly, že % dospívajících dívek není spokojeno se svým tělem (Krch et al., 1999). Podle Plitnera et al. (1987) ženy hodnotí tělesný vzhled jako významnější osobní hodnotu než muži, i když současně mají oproti mužům v průměru nižší sebehodnocení na základě vzhledu. Nespokojenost se svým tělem posiluje výhrady k vlastní osobě a snadno se zobecní na další oblasti osobního života, tělesného a psychického zdraví. Na druhé straně jsou nejistí a nespokojení lidé méně spokojeni i se svým tělem. Stejně tak lze předpokládat, že tělesná nespokojenost bude spojena s takovými osobnostními rysy, jako jsou úzkostnost, pedanterie nebo depresivita, a s kvalitou tělesného zdraví. Podle mnoha autorů (Garfinkel a Garner, 1982; Ciliska 1990) jsou nespokojenost s tělem a nízké sebevědomí u žen spojeny především s tělesnou hmotností. Rostoucí nespokojenost s tělesnou hmotností dávala už H. Bruchová

2 (1973) do souvislosti se současnými společenskými a kulturními tlaky na dodržování štíhlosti. Evidentní je vztah nespokojenosti s tělem a tělesnou hmotností a poruch příjmu potravy. Jejich základní symptomy, diety, purgativní chování a nepřiměřená touha zhubnout jsou zpravidla důsledkem nerealistického ocenění tělesného vzhledu a nespokojenosti s postavou. Nespokojenost s tělem vede k většímu zaobírání se tělesnou hmotností a snaze po její účinnější, často nerealistické nebo nepřiměřené kontrole. Na druhé straně neschopnost subjektivně uspokojivé kontroly tělesné hmotnosti zpětně posiluje tělesnou nespokojenost. Výraznější nespokojenost s vlastním tělem je příznačná také pro muže a ženy, kteří nadměrně cvičí, a pro chronické dietáře. Navzájem se potencující negativní sebepojetí a tělesná nespokojenost mohou hrát významnou roli při vzniku a rozvoji různých psychických obtíží a poruch. Způsob, jakým člověk přemýšlí o svém těle, jak ho vnímá a prožívá, je v posledních letech předmětem zájmu rozsáhlého psychologického a sociologického výzkumu. Analyzovány jsou především důvody narušeného vnímání vlastního těla a tělesná nespokojenost a jejich dopad na chování a prožívání člověka. Mnoho studií (Grogan, 2000) dokládá, že tělesná nespokojenost u žen je v západním světě normativní už od osmi let věku, což má signifikantní dopad na kvalitu života stále většího množství žen. Zkoumání spokojenosti mužů s jejich tělem ale ukazuje, že v posledních letech dochází ke kulturnímu posunu, kdy se také muži dostávají pod sílící tlak, aby byli štíhlejší a svalnatější. Podle Chapmanové (1988) tato kultura legitimizuje zájem mužů o vlastní tělo a spotřební přístup k němu. Tělesný vzhled se stává dominantní hodnotou a péče o něj prvořadým zájmem zejména pro adolescenty, kteří procházejí fyzickými a psychickými změnami dospívání. Jejich sebevědomí je zásadním způsobem určováno tím, jak vnímají svoji postavu. Tělesná nespokojenost tak může signifikantně ovlivňovat jejich prožívání a chování, a to i v případě, že není symptomem poruchy příjmu potravy. Podle našich zkušeností (Krch a kol., 1999) se u mnoha mladých žen mohou vyskytovat symptomy deprese (pocity viny, ztráta sebedůvěry, vyhýbání se společnosti, pocity beznaděje a podobně), které přímo souvisí s tělesnou nespokojeností. S jejich subjektivní představou tělesného vzhledu jsou spojeny i četné úzkostné prožitky. Příčinný vztah tělesné nespokojenosti a psychických obtíží však bývá mnoha pacienty, ale i některými odborníky považován za příliš banální a jsou hledána složitější psychologická zdůvodnění. Z těchto důvodů bychom chtěli odborné veřejnosti připomenout, jaký význam hraje tělesný vzhled (respektive tělesná nespokojenost) v životě dospívajících českých chlapců a dívek. Cílem práce je zhodnotit otázku vztahu představy, jakou má člověk o vlastním těle, jeho sebevědomí a některých dalších ukazatelů psychického a tělesného zdraví. Vzorek a metoda Dotazníkové šetření mezi studenty pražských a českobudějovických středních škol bylo zaměřeno na životní styl českých adolescentů. Vždy v jedné třídě každého ročníku náhodně vybraných gymnázií, středních a učňovských škol bylo distribuováno celkem 1296 dotazníků. Zastoupení jednotlivých škol v Praze a Českých Budějovicích odpovídalo počtu adolescentů studujících na těchto typech škol podle Českého statistického úřadu z ,3 % respondentů studovalo gymnázium, 34,2 % střední školu (SŠ) a 43,5 % střední odborné učiliště (SOU). 67,8 % respondentů studovalo v Praze, 32,2 % v Českých Budějovicích. Průměrný věk sledovaného souboru byl 16,4 roku v intervalu let. Muži a ženy se statisticky významně nelišili ve svém věku, místě bydliště ani typu vzdělání. Pro tuto studii bylo zpracováno 1238 dotazníků; návratnost dotazníků byla 95,5 %. Podle odpovědi na otázku Jste spokojen/a se svým tělem (s tím, jak vypadáte?) byli respondenti rozděleni do dvou skupin. 54 % respondentů uvedlo, že jsou spokojeni (body satisfaction, BS) a 46 %, že nejsou spokojeni se svým tělem (body dissatisfaction, BD). Tabulka 1: Základní charakteristiky sledovaného souboru

3 Při hodnocení tělesného a psychického zdraví a kvality sociálního života jsme vycházeli z odpovědí respondentů na některé cílené otázky a z výsledků Dotazníku obecného zdraví (General Health Questionaire, GHQ 28; Goldberg a Hillier, 1979). Osmadvacetipoložková verze GHQ obsahuje čtyři základní škály zaměřené na somatické příznaky, úzkostnost a nespavost, sociální dysfunkci a známky deprese. K posouzení rizika poruch příjmu potravy byla použita šestadvacetipoložková verze Garnerova Testu jídelních postojů (Eating Attitude Test, EAT-26, Garfinkel a Garner, 1982), který vypovídá o míře narušení jídelních postojů, jídelního chování a vztahu ke svému tělu. Kromě celkového skóru lze jídelní postoje hodnotit i v rámci dílčích škál diety (sklon k dietám), bulimie a orální kontrola (vědomá kontrola příjmu potravy). Obecnou úroveň sebevědomí jsme hodnotili na základě desetipoložkové Rosenbergovy Self-Esteem Scale (1965), která umožňuje postihnout jak pozitivní, tak negativní sebehodnocení respondentů. Vzhledem k tomu, že tělo a tělesné proporce hrají jinou roli v životě mužů i žen, bylo při interpretaci výsledků zohledněno pohlaví respondentů. K posouzení rozdílu mezi skupinami respondentů bylo použito párového t testu a Pearsonova chí kvadrát testu. Muži (65,7 %) byli signifikantně (p = 0,001) častěji než ženy (42,6 %) spokojeni se svým tělem. Ženy nespokojené se svým tělem (BD) měly v průměru statisticky významně vyšší tělesnou hmotnost než ženy spokojené se svým tělem. Přestože ženy spokojené se svým tělem byly štíhlejší, přály si (BMI ideál) bez ohledu na tuto skutečnost být ještě štíhlejší. Tyto výsledky ukazují, že ženy si přejí být štíhlejší i v případě, že jsou štíhlé a spokojené se svým tělem. U mužů nehrála ve spokojenosti s tělem tělesná hmotnost významnou roli. Ženy z Českých Budějovic a ženy s nižším stupněm vzdělání byly v průměru méně spokojeny se svým tělem než ženy v Praze a ženy studující gymnázium, což současně korespondovalo s jejich vyšší tělesnou hmotností (ženy z Prahy a studující gymnázium byly štíhlejší). U mužů se tento trend neprojevil. Ženy nespokojené se svým tělem významně častěji (29,5 % 20 %) uváděly, že jejich matka trpí nadváhou. Nadváhu matky uváděli častěji i muži nespokojení se svým tělem (26 % 17,5 %). Výsledky V tabulce 2 je uvedena četnost výskytu (frekvence několikrát za měsíc až denně) některých rizikových způsobů kontroly tělesné hmotnosti v posledních třech měsících. V kategorii vegetariánská kuchyně je zahrnuta i makrobiotická kuchyně. Tabulka 2: Vztah mezi tělesnou nespokojeností (BD) a kontrolou tělesné hmotnosti (výsledky v %) Tabulka 3: Vztah mezi tělesnou nespokojeností a výsledky v Testu jídelních postojů (EAT-26)

4 U mužů i u žen pozitivně korelovala nespokojenost s tělem s přáním zhubnout, s dietním chováním, s častým cvičením a s rostoucí frekvencí přejídání. Toto zjištění potvrzuje předpoklad, že tělesná nespokojenost úzce souvisí s narušenými jídelními postoji a může mít nebezpečné behaviorální konotace. Dietní trendy byly u mužů zřetelně méně časté (šestkrát více žen než mužů uvádělo, že drží nějakou dietu). V EAT-26 vykazovali muži nespokojení se svým tělem signifikantně vyšší sklon k dietám a celkově narušené jídelní postoje a chování ve smyslu poruch příjmu potravy než muži spokojení se svým tělem. Ještě mnohem výraznější byla tato tendence u žen nespokojených se svým tělem, které navíc uváděly i výraznější sklon k bulimii. Tabulka 4: Vztah mezi tělesnou nespokojeností a sebevědomím (Self-Esteem Scale) Tabulka 5: Vztah mezi tělesnou nespokojeností a kvalitou sociálního života (výsledky v %) Jak u mužů, tak u žen se shodně projevil významný vztah mezi tělesnou spokojeností nebo nespokojeností a celkovým hodnocením vlastní osoby. V Rosenbergově Self-Esteem Scale vykazovali respondenti (muži i ženy) spokojení se svým tělem (BS) vyšší sebedůvěru (vyšší pozitivní sebekoncept) a současně i méně pochyb o vlastní osobě (nižší negativní sebekoncept). Tabulka 6: Vztah mezi tělesnou nespokojeností a hodnocením zdravotního a psychického stavu (GHQ-28) Tabulka 7: Vztah mezi tělesnou nespokojeností a hodnocením zdravotního stavu (výsledky v %)

5 Ženy nespokojené se svým tělem uváděly v průměru méně často, že mají partnera, sexuální zkušenost a zejména pak signifikantně častěji než ženy spokojené se svým tělem uváděly nedostatek přátel (negativní odpověď na otázku: Myslíte si, že máte dostatek přátel mimo svoji rodinu a partnera? ). U mužů se tato tendence takto výrazně neprojevila, i když i muži nespokojení se svým tělem uváděli v průměru méně často sexuální zkušenost (nebo muži, kteří neměli sexuální zkušenost, byli méně spokojeni se svým tělem?). Na základě těchto výsledků lze předpokládat, že ženy jsou tělesnou nespokojeností více sociálně handicapovány než muži, případně že sociální problémy žen se snadno odrazí i v tělesné nespokojenosti. Můžeme také předpokládat, že ženské tělo je předmětem většího sociálního zájmu a významnějším aspektem sebereflexe (Já ostatní) než mužské tělo. Jak u mužů, tak u žen nespokojenost s tělem statisticky významně korelovala se zhoršujícími se ukazateli somatického i psychického zdraví. V GHQ-28 respondenti nespokojení se vzhledem svého těla uváděli signifikantně více somatických obtíží, měli vyšší skóre úzkosti, sociální dysfunkce a deprese než respondenti spokojení se svým tělem. V tomto směru lze ale namítnout, že zvýšená úzkostnost, depresivní pocity, sociální dysfunkce, ale i zdravotní obtíže se snadno projeví také v negativním hodnocení tělesného vzhledu. Spokojenost s tělem u mužů i u žen korelovala s pozitivním hodnocením celkového zdravotního stavu. Skutečnost, že tato tendence byla výraznější u mužů, naznačuje, že spokojenost s tělem je u mužů významněji spojena s tělesným zdravím a že tělesná nespokojenost souvisí více se zdravotními obtížemi než u žen. Ženy i muži nespokojení s vlastním tělem uváděli častější návštěvy lékaře v posledním roce, u žen byla tato skutečnost výraznější. Diskuze, závěr Výsledky dotazníkového šetření mezi pražskými a českobudějovickými středoškoláky prokázaly, že tělesný vzhled je významnou hodnotou v životě dospívajících žen i mužů a že míra jejich tělesné spokojenosti signifikantním způsobem determinuje jejich sebehodnocení a prožívání. Markantní byly i některé behaviorální ukazatele tělesné nespokojenosti, jako jsou časté držení diet a tělesné cvičení. Nespokojeno se svým tělem bylo 34,3 % mužů a 57,4 % žen. Tyto výsledky korespondují s výsledky zahraničních studií (Grogan, 2000), které uvádějí, že v průměru asi jedna třetina mužů a kolem 60 % žen není spokojeno se svým tělem. Tělesná nespokojenost dotazovaných žen signifikantně vzrůstala v souvislosti s rostoucí tělesnou hmotností. Dívky nespokojené se svým tělem studovaly častěji v Českých Budějovicích než v Praze, studovaly SOU nebo SŠ a častěji uváděly, že jejich matka má sklon k nadváze. Všechny tyto faktory (místo bydliště, typ vzdělání, nadváha matky) současně pozitivně korelovaly s vyšší tělesnou hmotností. Jak ženy, tak v menší míře muži nespokojení se svým tělem si častěji přáli zhubnout, drželi diety a cvičili. Měli nižší sebevědomí, více výhrad a pochybností o sobě, byli depresivnější, úzkostnější, uváděli více různých zdravotních obtíží a méně uspokojivé sociální vztahy. Je zřejmé, že negativní postoj k tělu významně souvisí s dalšími negativními postoji a výhradami k vlastní osobě, s nimiž se navzájem potencuje. Na základě uvedených výsledků můžeme předpokládat, že nespokojenost s tělem, patrná u více než poloviny sledovaných žen, je spojena zejména s tělesným vzhledem, a to především s vyšší tělesnou hmotností nebo často jen s pocitem nadváhy. Tělesná nespokojenost mužů pravděpodobně souvisela více s celkovou nespokojeností, somatickými obtížemi a s nízkým sebevědomím. Při určitém zjednodušení lze předpokládat, že zatímco u žen je nespokojenost s tělem a tělesnou hmotností významným důvodem k celkové nespokojenosti a zhoršení kvality života, jsou u mužů prvotní spíše celková nespokojenost nebo somatické obtíže, které potencují i nespokojenost s vlastním tělem. Podle Furnhama a Greavesové (1994) je tělesné sebehodnocení mladých žen a ve stále větší míře i mužů výrazně ovlivňováno mediálními vzory. Zdrojem nespokojenosti s vlastním tělem je diskrepance mezi vnímaným a ideálním obrazem těla. Neschopnost vyrovnat se ideálu vede k sebekritice, pocitům viny a oslabení sebevědomí. Tělesná nespokojenost a její důsledky jsou výraznější u žen (Grogan, 2000), protože ty jsou vystaveny rozsáhlejšímu vlivu a předkládané idealizované vzory jsou jednoznačnější a zdánlivě snáze dostupné ( stačí zhubnout ). Zatímco pro ženskou ideální postavu je příznačná vyhublá štíhlost, pro ideální mužskou postavu je významná spíše svalnatost a výkon. Proto se muži nespokojení se svou postavou snaží spíše

6 cvičit, zatímco ženy dávají přednost držení diet, což mimo jiné vysvětluje jejich zvýšené ohrožení poruchami příjmu potravy. Výsledky Testu jídelních postojů (EAT-26) potvrdily vztah mezi tělesnou nespokojeností a narušenými jídelními postoji. Většina (85,2 %) žen nespokojených se svým tělem si přála zhubnout a vykazovala nevhodné nebo narušené jídelní postoje a chování ve smyslu nadměrné kontroly svého těla a příjmu potravy, nebo naopak bulimie. Behaviorální důsledky tělesné nespokojenosti (diety, nepravidelný jídelní režim a nadměrné cvičení) jsou evidentní a ukazují na její význam v rámci etiologie a symptomatologie poruch příjmu potravy. Na druhé straně šetření rovněž potvrdilo skutečnost, že i ženy spokojené se svým tělem a štíhlé si často přejí ještě zhubnout. U sledovaných mužů a žen se shodně projevila pozitivní korelace mezi tělesnou spokojeností a sebevědomím. Studie potvrdila význam tělesné spokojenosti (zejména u žen) při formování celkového postoje a vztahu k vlastní osobě. Postoj k tělu determinuje nejenom sebepoznání a emocionální prvky sebepojetí (sebecit, sebeúcta), ale i způsob sebeurčení (cíle, reálnost ambicí) a sebeuplatnění (konkrétní aktivity, míra sebekontroly). Je zřejmé, že negativní sebepojetí a tělesná nespokojenost se navzájem potencují a že existuje úzký vztah mezi tělesnou nespokojeností a některými dalšími psychickými a tělesnými obtížemi. Tělesná nespokojenost se podle výsledků Dotazníku obecného zdraví (GHQ 28) navzájem potencuje s anxietou, depresivitou, pocitem sociální dysfunkce a některými somatickými příznaky. Signifikantně nižší sebevědomí respondentů nespokojených se svým tělem koresponduje jednak s předpokladem, že tělesná nespokojenost a hubnutí u žen a body building u mužů souvisí s výchozím nízkým sebevědomím, jednak se zjištěními, že zvyšující se zájem o tělo a s ním spojené aktivity sebevědomí dále spíše oslabují, než posilují. Potvrzují to například studie mezi kulturisty (Grogan, 2000), kteří často, když začnou cvičit, se o to více srovnávají s ostatními svalnatými muži a sledují výsledky svého úsilí, což většinou posiluje pocity nedostačivosti. O co více se snaží, o to méně jsou spokojeni. Podobný cyklus vzájemně se potencujících pocitů neschopnosti (nízké sebevědomí), přehnané pozornosti věnované postavě a behaviorálních důsledků těchto pocitů a postojů (diety, přejídání a zvracení) je známý u bulimie (Krch a kol., 1999) nebo jako udržující mechanizmus jo-jo efektu u chronických dietářů. U sledovaných žen byl markantní vztah mezi tělesnou spokojeností a kvalitou sociálního života, která se s rostoucí tělesnou nespokojeností zhoršovala. Ženy nespokojené se svým tělem signifikantně častěji uváděly, že mají nedostatek přátel a že se cítí být svým tělem sociálně handicapovány. Potvrdila se tak vysoká sociální hodnota ženského těla. Vnímání a prožívání těla je na jedné straně determinováno různými sociálními faktory, na druhé straně zřejmě významně ovlivňuje sociální chování a zkušenost zejména ženské populace. Podobně výsledky některých studií mezi obézními (Krch a Rathner, 1998; Ciliska, 1990) poukazují na skutečnost, že s tělesnou nespokojeností u žen přibývá společenských obtíží a pocitů sociální nedostačivosti, zatímco muži se necítí být případnou nadváhou sociálně handicapováni. Myslíme si, že výsledky studie potvrdily předpoklad, že způsob vnímání a prožívání těla (respektive tělesná nespokojenost) je významným psychologickým fenoménem, který hraje důležitou roli v životě mladých žen a pravděpodobně ve stále větší míře i mužů. Představa, jakou má člověk o vlastním těle, je velmi sociálně citlivá. Pod vlivem určitých kulturních trendů, sociálních vlivů a osobní zkušenosti se normální lidské tělo může snadno stát významným osobním i společenským problémem, zdrojem nerealistického sebehodnocení a negativního sebepojetí. Z výsledku studie je zřejmé, že tělesná nespokojenost může hrát významnou roli v obraze a při rozvoji i jiných duševních obtíží než jenom poruch příjmu potravy. Literatura Bruch H. Eating Disorders: Obesity, Anorexia Nervosa and the Person Within. New York: Basic Books, Ciliska D. Beyond Dieting. New York: Brunner/Mazel, Furnham A, Greaves N. Gender and locus of control correlates of body image dissatisfaction. Europ Personality 1994;8: Garfinkel PE, Garner DM. Anorexia Nervosa: A Multidimensional Perspective. New York: Brunner/Mazel, Goldberg DP, Hillier VF. A scaled version of the General Health Questionnaire. Psychol Med 1979;9: Grogan S. Body image: Psychologie nespokojenosti s vlastním tělem. Praha: Grada, Chapman R. The great pretender: variations on the new man theme. In: Chapman R, Rutherford J. Male Order: Unwrapping Masculinity. London: Lawrence and Wishart, Krch FD a kol. Poruchy příjmu potravy. Praha: Grada, Krch FD, Rathner G. The relationnship between overweight and psychological problema in adult czech population. Sbor lék, 1998;99: Pliner P, Chaiken S, Flett GL. Concern with body weight and physical appearance over lifespan. Nepublikovaná práce Citace podle Ciliska D. Beyond Dieting, New York: Brunner/Mazel, 1990.

7 Rosenberg M. Conceiving the Self. New York: Basic Books, Secord PF, Jourard SM. The appraisal of body-cathexis: Body cathexis and the self. J Consult Psychology 1953;17: PhDr. František David Krch Psychiatrická klinika VFN Ke Karlovu 11, Praha 2 Do redakce došlo dne: Přijato k publikaci dne: Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 11. 2011 60 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ: SOUČASNÉ NORMY PRO DĚTI VE VĚKU 9 14 LET

PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ: SOUČASNÉ NORMY PRO DĚTI VE VĚKU 9 14 LET Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 PAMĚŤOVÝ TEST UČENÍ: SOUČASNÉ NORMY PRO DĚTI VE VĚKU 9 14 LET AUDITORY VERBAL LEARNING TEST: COMPREHENSIVE NORMS FOR CHILDREN 9 14 YEARS OLD Marek Preiss1,

Více

POHLED ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA PROBLEMATIKU A VÝUKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY

POHLED ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA PROBLEMATIKU A VÝUKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY POHLED ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL NA PROBLEMATIKU A VÝUKU PORUCH PŘÍJMU POTRAVY THE PERCEPTION OF EATING DISORDERS BY ELEMENTARY SCHOOL PUPILS LENKA SUCHOPÁROVÁ 1, 2, MARTIN FOREJT 1 1 Masarykova univerzita,

Více

BODY IMAGE A STRAVOVACÍ ZVYKLOSTI DĚTÍ STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

BODY IMAGE A STRAVOVACÍ ZVYKLOSTI DĚTÍ STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví BODY IMAGE A STRAVOVACÍ ZVYKLOSTI DĚTÍ STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU Sylva ŠTAJNOCHROVÁ Abstrakt: Práce hodnotí subjektivní názor dětí staršího školního

Více

Psychologické dny: Já & my a oni Psychodiagnostika

Psychologické dny: Já & my a oni Psychodiagnostika Převod a možnosti využití britské diagnostické metody Nottingham adjustment scale v psychologické praxi pro klienty se zrakovým postižením v České republice Tereza Kimplová Katedra pedagogické a školní

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 12. 2009 64 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče European Health Interview

Více

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE

VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE VLIV DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ NA UPLATNĚNÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE Ondřej Nývlt Dagmar Bartoňová Abstract Uplatnění mladých lidí na trhu práce se stále více dostává do popředí zájmu politiků, ekonomů a širší

Více

Předběžné výsledky. Socialní & Ekonomické Determinanty nerovností v obezitě a užívání tabáku včeské republice

Předběžné výsledky. Socialní & Ekonomické Determinanty nerovností v obezitě a užívání tabáku včeské republice Socialní & Ekonomické Determinanty nerovností v obezitě a užívání tabáku včeské republice Předběžné výsledky E. Gottvaldová /MZd/ & L. Kostelecká /MZd/ & S.Simpson /WHO/ a kol. 22 září 2011, Praha O projektu

Více

Sociální opora jako protektivní faktor duševního zdraví Social support as supporting factor of mental health

Sociální opora jako protektivní faktor duševního zdraví Social support as supporting factor of mental health ISSN 1803-4330 recenzovaný časopis pro zdravotnické obory ročník VI/1 duben 2013 Sociální opora jako protektivní faktor duševního zdraví Social support as supporting factor of mental health *Šárka Ježorská,

Více

ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT

ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST ČESKÝCH DĚTÍ JAKO VÝZNAMNÝ KONCEPT OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVÍ Satisfaction with life in Czech children as an important factor affecting health 11: 1 270, 2009 ISSN 1212-4117 Eva Hlaváčková

Více

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI

ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI ANALÝZA POSTOJŮ VEŘEJNOSTI KE KRIMINALITĚ V PLZNI 1 Analýza postojů veřejnosti ke kriminalitě v Plzni srovnávací studie Katedra psychologie Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Odborný garant

Více

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE

PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE PŘÍSPĚVEK K TÉMATU ADAPTACE ŽÁKŮ Z ODLIŠNÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ NA NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V PRAZE Libor Berný, Karel Opočenský, Gabriela Šumavská Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na žáky ve

Více

Výskyt nadváhy a obezity

Výskyt nadváhy a obezity Výskyt nadváhy a obezity u českých dětíd MUDr. Hana Cabrnochová Předsedkyně OSPDL ČLS JEP 19.4.2006 1 Nová reprezentativní data Studie Životní styl a obezita 2005 Výzkum proběhl koncem roku 2005 Reprezentativní

Více

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let

Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Užívání tabáku a alkoholu v České republice: Zpráva o situaci za období posledních deseti let Hana Sovinová Ladislav Csémy Státní zdravotní ústav, 2014 Věra Kernová Užívání tabáku a alkoholu v České republice:

Více

Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1

Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1 077 Dotazníkové šetření míry využívání oborových databází uživateli na České zemědělské univerzitě v Praze 1 PhDr. Lenka Pešková, DiS. / Studijní a informační centrum České zeměd. univerzity, Oddělení

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 3 3 7 PhDr. Daniela Sedláčková

Více

Bakalářská práce (Bc.)

Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova v Praze Fakulta humanitních studií Bakalářská práce (Bc.) PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY u studentek taneční konzervatoře Vedoucí práce: Doc. PhDr. Václav Břicháček Vypracovala: Marie Záhorská

Více

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ

NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ S t a t i NĚKTERÉ POSTOJE TĚŽCE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH STUDENTŮ A JEJICH VLIV NA POZICI VE SKUPINĚ VRSTEVNÍKŮ Klára Konvičková Ve svém příspěvku vycházím ze zkušeností a postřehů z práce se zrakově postiženými.

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Životní a pracovní prostředí respondentů

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Životní a pracovní prostředí respondentů Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20. 9. 2010 58 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Životní a pracovní prostředí respondentů

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra zdravotnických studií Obezita jako důsledek špatného životního stylu a nízké pohybové aktivity dětí Bakalářská práce Autor: Dagmar Vávrová Vedoucí práce: Mgr.

Více

OUTDOOR STUDIES STUDENT S TENDENCY TO SENSATION SEEKING IN RELATION TO THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS

OUTDOOR STUDIES STUDENT S TENDENCY TO SENSATION SEEKING IN RELATION TO THEIR PERSONALITY CHARACTERISTICS Česká kinantropologie 2014, vol. 18, no. 2, p. 19 26 VYHLEDÁVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH PROŽITKŮ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ AKTIVIT V PŘÍRODĚ VE VZTAHU K JEJICH OSOBNOSTNÍM CHARAKTERISTIKÁM* OUTDOOR STUDIES STUDENT

Více

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012

Žáci a ICT. Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Žáci a ICT Sekundární analýza výsledků mezinárodních šetření ICILS 2013 a PISA 2012 Praha, květen 2016 Česká republika se již více než 20 let pravidelně účastní mezinárodních šetření v oblasti vzdělávání.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Kvalita života nemocných po totální laryngektomii. Mgr. Eva Baudyšová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Kvalita života nemocných po totální laryngektomii. Mgr. Eva Baudyšová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Kvalita života mocných po totální laryngektomii Mgr. Eva Baudyšová Diplomová práce 2008 2 3 SOUHRN Diplomová práce se zabývá ovlivněním kvality života

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku. Kariérový kompas UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obecné informace pro uživatele a administrátory dotazníku Kariérový kompas 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTAZNÍKU Dotazník Kariérový kompas sleduje osm dílčích škál v oblasti pracovní motivace:

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

Světové šetření o zdraví (11. díl) Vstřícnost zdravotnického systému - úvod

Světové šetření o zdraví (11. díl) Vstřícnost zdravotnického systému - úvod Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11.5.2004 31 Světové šetření o zdraví (11. díl) Vstřícnost zdravotnického systému - úvod Zlepšování zdraví obyvatel

Více

2. Teoretická část 2.1. Přehled literatury a teorií Společenské vlivy

2. Teoretická část 2.1. Přehled literatury a teorií Společenské vlivy . Úvod Ve své práci na vědecko-výzkumnou propedeutiku jsem se rozhodl věnovat pití alkoholu zejména mezi mladými lidmi a tomu, které faktory jej ovlivňují. V první, teoretické části, se věnuji přehledu

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v Chrudimi

Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v Chrudimi Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v i HBSC 15 Výzkumná zpráva vznikla na základě smluvního výzkumu uskutečněného v roce 14 v souladu s metodikou mezinárodního projektu Health Behaviour

Více

Spokojené m anželství manželství manželství za za hrst hrst hrst pilulek aneb Hormonální antikoncepce, partnerský výbě ýb r a sta t bilit

Spokojené m anželství manželství manželství za za hrst hrst hrst pilulek aneb Hormonální antikoncepce, partnerský výbě ýb r a sta t bilit Spokojené manželství za hrst pilulek aneb Hormonální antikoncepce, partnerský výběr a stabilita partnerských dvojic K.Klapilová Společenskovědní modul, FHS UK, Praha HA, MHC a nebezpečné spekulace Ženy

Více

Motivace sester a syndrom vyhoření: existuje souvislost? Nurses motivation and burnout: is there a conections?

Motivace sester a syndrom vyhoření: existuje souvislost? Nurses motivation and burnout: is there a conections? ISSN 1803-4330 recenzovaný časopis pro zdravotnické obory ročník 7 / 1 duben 2014 Motivace sester a syndrom vyhoření: existuje souvislost? Nurses motivation and burnout: is there a conections? Šárka Ježorská,

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

Lucie Motlová1,2, Eva Dragomirecká2, Filip Španiel2, Pavla Šelepová2

Lucie Motlová1,2, Eva Dragomirecká2, Filip Španiel2, Pavla Šelepová2 Vliv rodinné psychoedukace u schizofrenie na kvalitu života pacientů a jejich příbuzných Family Psychoeducation in Schizophrenia and Quality of Life in Patients and their Relatives Lucie Motlová1,2, Eva

Více

Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením

Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením Aplikace psychodiagnostické metody (osobnostního dotazníku EPQ-r) na populaci se zrakovým postižením Tereza Kimplová-Laryšová Katedra pedagogické a školní psychologie, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia

Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení studia Přechod absollventů maturiitníích oborů SOU do praxe a jejiich upllatněníí na trhu práce Šetření absolventů středního odborného vzdělání s maturitní zkouškou a s odborným výcvikem tři roky od ukončení

Více

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008

Zpráva o rodičce 2008. Report on mother at childbirth 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 11. 29 61 Zpráva o rodičce 28 Report on mother at childbirth 28 Souhrn V posledních letech v České republice úhrnná

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH

VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH VÝVOJOVÉ TENDENCE V MĚŘENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI A JEJICH REFLEXE V MANAŽERSKÉM ÚČETNICTVÍ 1 Developmental Tendencies in Financial Performance Measurements and Its Impact on Management Accounting Úvod Zbyněk

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

PROJEKT DO STATISTIKY PRŮZKUM V TECHNICKÉ MENZE

PROJEKT DO STATISTIKY PRŮZKUM V TECHNICKÉ MENZE PROJEKT DO STATISTIKY PRŮZKUM V TECHNICKÉ MENZE Náplní tohoto projektu byl prvotní průzkum, následné statistické zpracování dat a vyhodnocení. Data jsme získaly skrze internetový dotazník, který jsme rozeslaly

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU

EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU EMPIRICKÉ ŠETRENÍ V DĚTSKÉM DIAGNOSTICKÉM ÚSTAVU Ilona Pešatová Jedním z nejzávažnějších fenoménu ve vývoji trestné činnosti v České republice jsou kvalitativní a kvantitativní změny v trestné činnosti

Více

key words: eating disorder, comparison of men and women, symptoms, quality of life

key words: eating disorder, comparison of men and women, symptoms, quality of life Muži vs. ženy s diagnózou porucha příjmu potravy Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Anorexia nervosa and bulimia nervosa are often nicknamed as disease of models. Number

Více

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR

Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Prevalence alergií u dospívajících v ČR Prevalence of Allergic Disease in Adolescent Population CR Jana Kratěnová 1, Marek Malý 2 Státní zdravotní ústav, Praha Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva

Více

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS

ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS ANALÝZA STRUKTURY A DIFERENCIACE MEZD ZAMĚSTNANCŮ EMPLOEE STRUCTURE ANALYSIS AND WAGE DIFFERENTIATION ANALYSIS Pavel Tomšík, Stanislava Bartošová Abstrakt Příspěvek se zabývá analýzou struktury zaměstnanců

Více

Interakce mezi uživatelem a počítačem. Human-Computer Interaction

Interakce mezi uživatelem a počítačem. Human-Computer Interaction Interakce mezi uživatelem a počítačem Human-Computer Interaction Václav Ždímal * Abstrakt HCI (Human-Computer Interaction) je multidisciplinární obor zabývající se vztahem existujícím mezi lidským uživatelem

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio

Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010. Prezentace Factum Invenio Průzkum uživatelů dálkového tepla ve vybraných lokalitách ČR 1. 10. 2010 Prezentace Factum Invenio Cíle výzkumu, velikost vzorku a termín sběru dat Cíle výzkumu budou formulovány tak, aby přinesly odpovědi

Více

PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU

PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU PRÁCE A STUDIUM V SOUVISLOSTI S POHYBOVOU AKTIVITOU Mgr. Lukáš Martinek Prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně

Více

Centrální databáze nežádoucích událostí

Centrální databáze nežádoucích událostí Centrální databáze nežádoucích událostí srovnání zdravotnických zařízení 4.čtvrtletí 2009 Kabinet veřejného zdravotnictví 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obsah Centrální databáze nežádoucích

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Studie UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ FAKULTY TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE NA PRACOVNÍM TRHU Pavel Tilinger, Karel Kovář Úvod do problematiky Úspěšnost vysoké školy je v současnosti možné

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM SPOKOJENOST OBČANŮ S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM 2013 Společný evropský indikátor A.1 Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové Vypracoval: AUGUR Consulting

Více

EDUKAČNÍ PROGRAM A JEHO VLIV NA SNIŽOVÁNÍ ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ U ADOLESCENTŮ S NADVÁHOU

EDUKAČNÍ PROGRAM A JEHO VLIV NA SNIŽOVÁNÍ ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ U ADOLESCENTŮ S NADVÁHOU Škola a zdraví 21, 2011, Výchova ke zdraví: podněty ke vzdělávacím oblastem EDUKAČNÍ PROGRAM A JEHO VLIV NA SNIŽOVÁNÍ ANTROPOMETRICKÝCH PARAMETRŮ U ADOLESCENTŮ S NADVÁHOU Magda TALIÁNOVÁ Abstrakt: Příspěvek

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

Psychosomatické aspekty atopické dermatitidy. Marie Selerová

Psychosomatické aspekty atopické dermatitidy. Marie Selerová Psychosomatické aspekty atopické dermatitidy Marie Selerová Úvod Atopická dermatitida je silně svědivé, většinou chronické zánětlivé kožní onemocnění, převážně dětského věku. Etiopatogeneze AD je multifaktoriální.

Více

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie

Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Scheinovy kariérové kotvy a jejich zastoupení u českých politiků a manažerů Úvodní studie Soňa Lemrová Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP Olomouc lemrovas@ff.upol.cz Abstrakt Volbu zaměstnání

Více

4 Porodnost a plodnost

4 Porodnost a plodnost 4 Porodnost a plodnost Od roku 2009 se počet živě narozených v ČR snižuje. V roce 2013 se živě narodilo 106,8 tisíce dětí. Poprvé v historii se na území Česka narodila paterčata. Podíl dětí narozených

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

Psychiatrické centrum Praha a 3. LF, UK Praha, 2. Centrum neuropsychiatrických studií

Psychiatrické centrum Praha a 3. LF, UK Praha, 2. Centrum neuropsychiatrických studií EFEKT NÁCVIKU TESTU GENEROVÁNÍ SLOV A TESTOVÁNÍ ALTERNATIVNÍ VERZE PILOTNÍ STUDIE PRACTICE EFFECT IN VERBAL FLUENCY TEST AND ASSESMENT OF AN ALTERNATIVE VERSION PILOT STUDY MILOSLAV KOPEÈEK 1,2, ALŽBÌTA

Více

MĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Hajerová-Müllerová, L., Škoda, J., Procházková, Z., Doulík, P.

MĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Hajerová-Müllerová, L., Škoda, J., Procházková, Z., Doulík, P. MĚŘENÍ KVALITY ŽIVOTA ŽÁKŮ NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Hajerová-Müllerová, L., Škoda, J., Procházková, Z., Doulík, P. ANOTACE: Článek se zabývá výzkumem vybraných aspektů kvality života ve věkové kategorii

Více

Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. Ondřej Skopal, Martin Dolejš a Jaroslava Suchá

Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. Ondřej Skopal, Martin Dolejš a Jaroslava Suchá Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň Ondřej Skopal, Martin Dolejš a Jaroslava Suchá Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Vybrané osobnostní

Více

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel:

Výzkumná zpráva. KPSS Analýza potřebnosti asistenčních a odlehčovacích služeb mezi seniory v domažlickém regionu. Zpracovatel: Projekt Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Stod, Horšovský Týn a Domažlice je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Petra Kikalová III. ročník prezenční studium Obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání a Výchova ke zdraví se zaměřením

Více

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2010-2011. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D.

Témata bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2010-2011. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. MUDr. Milada Bezděková, Ph.D. Geriatrická péče o seniory - zařízení a služby pro seniory. Paliativní péče v České republice. Prevence zubního kazu v regionu. Systém zdravotnictví ve vybrané zemi - srovnání

Více

Chování poškozující zdraví

Chování poškozující zdraví Psychologie zdraví Chování poškozující zdraví Chování poškozující zdraví 1. Drogy 2. Doping 3. Poruchy příjmu potravy 4. Rizikový sex 5. Agrese a agresivita 6. Šikana Drogy Tabák Alkohol Marihuana a hašiš

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová

Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Proměny představ českých občanů o ideálním zaměstnání v letech 1997 až 2005 1 Naděžda Čadová Úvod Česká republika prošla v období mezi roky 1997 a 2005 mnoha změnami ve sféře politické i ekonomické. V

Více

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Aleš Kubát VN Olomouc Trochu historie George Engel (1977) Potřeba nového medicínského modelu: výzva pro biomedicínu - zohledňovat nejen

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION Tomáš Maier, Ludmila Gallová Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením kvality a efektivity

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee. Prof. J. Hraba, Doc. F. Lorenz, G. Lee, Iowa State University

Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee. Prof. J. Hraba, Doc. F. Lorenz, G. Lee, Iowa State University EKONOMICKÁ ZMĚNA V ČESKÉ REPUBLICE A NEROVNOST V ŽIVOTNÍCH ŠANCÍCH Zdeňka Pechačová, Joseph Hraba, Frederick Lorenz, Gang Lee katedra psychologie PEF, Vysoká škola zemědělská Praha Prof. J. Hraba, Doc.

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012

Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Výsledky průzkumu mezi absolventy VUT v Brně z let 2011-2012 Únor 2014 Útvar vnějších vztahů VUT v Brně, zpracovala: Eva Kneblová Obsah 1. Úvod a metodologie... 3 2. Hledání zaměstnání... 4 2.1 Doba hledání

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

ZNALOSTI O PROBLEMATICE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE U ŽÁKŮ NA 2. STUPNI PĚTI BRNĚNSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

ZNALOSTI O PROBLEMATICE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE U ŽÁKŮ NA 2. STUPNI PĚTI BRNĚNSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL S t a t i a v ý z k u m n á s d ě l e n í ZNALOSTI O PROBLEMATICE PORUCH PŘÍJMU POTRAVY A MOŽNOSTI JEJICH PREVENCE U ŽÁKŮ NA 2. STUPNI PĚTI BRNĚNSKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Petr Kachlík, Marie Havelková, Lenka

Více

FYZICKÉ A PSYCHICKÉ ASPEKTY SEBEPOJETÍ ŽENY *

FYZICKÉ A PSYCHICKÉ ASPEKTY SEBEPOJETÍ ŽENY * Tělesná kultura, 2010, 33(1), 69 80 FYZICKÉ A PSYCHICKÉ ASPEKTY SEBEPOJETÍ ŽENY * Ludmila Fialová Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červnu 2009 Cílem výzkumu

Více

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012

Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 2012 pm00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 0 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory veřejnosti na Evropskou unii duben 0 Technické

Více

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA Ing. Jan Šperger Zakládání staveb, a. s. SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA The grouting at the tunnel Mrázovka There were two grouting methods used at the tunnel Mrázovka. The first of

Více

Souvislost nadváhy a obezity s životní spokojeností žen (vedoucí práce PhDr. David Unger) Adéla Zimčíková

Souvislost nadváhy a obezity s životní spokojeností žen (vedoucí práce PhDr. David Unger) Adéla Zimčíková Souvislost nadváhy a obezity s životní spokojeností žen (vedoucí práce PhDr. David Unger) Adéla Zimčíková Bakalářská práce 2015 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 2 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa

Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Vyhodnocení dotazníkového šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa Dotazníkové šetření Revitalizace sídliště Špičák Česká Lípa představuje podklad pro budoucí rozhodování o úpravách a investicích

Více

D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í

D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í D O T A Z N Í K O V É Š E T Ř E N Í OBYVATELÉ OBCE NEPLACHOVICE ženy na mateřské dovolené Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Neplachovice V průběhu měsíce května 2015 byl v souvislosti

Více

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna

Digitalizace televizního vysílání. V. Vlna Digitalizace televizního V. Vl Zpráva z výzkumu Kolesárová, Tomek Sběr data STEM/MARK, a.s. Praha červenec Obsah. Základní informace o výzkumu. Informovanost o m televizním. Technické parametry příjmu

Více

Nemocnice v České republice v roce 2013. Hospitals in the Czech Republic in 2013

Nemocnice v České republice v roce 2013. Hospitals in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 4. 2014 5 Souhrn Nemocnice v České republice v roce 2013 Hospitals in the Czech Republic in 2013 K 31. 12. 2013

Více

Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5)

Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5) Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5) Zdroj: Úmrtnostní tabulky a demografická statistika ČSÚ, SILC; ÚZIS ČR, EUROSTAT Střední délka života ve zdraví při narození data z Eurostatu

Více

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990

2. Sociodemografická struktura České republiky - současný stav a vývoj od roku 1990 Oldřich Solanský Abstrakt KONEC POPULAČNÍHO BOOMU V ČR? Článek se zabývá sociodemografickou strukturou ČR od roku 1990 po současnost. Ukazuje základní rysy demografického vývoje posledních dvou desítiletí

Více