Lucie Motlová1,2, Eva Dragomirecká2, Filip Španiel2, Pavla Šelepová2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lucie Motlová1,2, Eva Dragomirecká2, Filip Španiel2, Pavla Šelepová2"

Transkript

1 Vliv rodinné psychoedukace u schizofrenie na kvalitu života pacientů a jejich příbuzných Family Psychoeducation in Schizophrenia and Quality of Life in Patients and their Relatives Lucie Motlová1,2, Eva Dragomirecká2, Filip Španiel2, Pavla Šelepová2 13. lékařská fakulta UK, Praha 2Psychiatrické centrum Praha Souhrn Cílem tříměsíční katamnestické studie bylo zhodnotit vliv rodinné skupinové psychoedukace na kvalitu života pacientů se schizofrenií a jejich příbuzných a ověřit dotazník kvality života SQUALA (Subjective Quality of Life Analysis) jako vhodný nástroj k posuzování sociálních aspektů psychoedukace. 25 pacientů a 42 příbuzných náhodně zařazených do jednoho ze dvou typů obsahově stejného, avšak časově odlišného psychoedukačního programu vyplnilo dotazník kvality života před vstupem do programu a 3 měsíce poté. Zatímco kvalita života příbuzných se během tříměsíčního období nezměnila, pacienti byli po programu signifikantně spokojenější s oblastmi FYZICKÁ SOBĚSTAČNOST, PSYCHICKÁ POHODA a RODINA než před jeho zahájením. Předběžné výsledky naznačují, že účast v psychoedukačních programech přispívá ke zlepšení kvality života pacientů se schizofrenií. Klíčová slova: schizofrenie, rodinná psychoedukace, kvalita života Summary The goal of the 3-months follow-up study was to investigate the influence of the group family psychoeducational program on the quality of life of the participants with the SQUALA questionnaire (Subjective Quality of Life Analysis). Twenty five patients and 42 relatives were randomly assigned to the two types of psychoeducational program.the time schedule of the programs was different, there were no differences in the content. While the quality of life in the relatives remained stable over the three months, the patients were significantly more satisfied with the domains PHYSICAL AUTONOMY, MENTAL WELL-BEING and FAMILY after the program. These results indicate that family psychoeducational programs contribute to the improvement in patients quality of life. Key words: schizophrenia, family psychoeducation, quality of life Motlová L, Dragomirecká E, Španiel F, Šelepová P. Vliv rodinné psychoedukace u schizofrenie na kvalitu života pacientů a jejich příbuzných. Psychiatrie 2002;6(Suppl. 4):46 49.

2 Úvod Schizofrenie je závažná duševní nemoc, zasahující do života celé pacientovy rodiny. Cílem dlouhodobé léčby je prevence relapsů a rozvoje negativní schizofrenní symptomatologie. Relaps je měřítkem závažnosti nemoci a zhoršování prognózy s nepříznivými sociálními a ekonomickými důsledky. Relapsu lze nejúčinněji předcházet preventivní farmakoterapií doprovázenou psychosociálními intervencemi, snižujícími intenzitu zevního stresu (například rodinnou psychoedukací) a posilujícími pacientovu schopnost mu čelit (nácvikem sociálních dovedností). Zatímco preventivní účinky farmakoterapie jsou ověřeny a všeobecně v terapii prosazovány (Kane, 1996), psychosociální intervence i přes řadu dokladů o účinnosti na svoje zavádění do praxe čekají (Pekkala, 2000; Dixon et al., 2000). Jako jeden z nejvýhodnějších doplňků farmakoterapie se celosvětově osvědčují především rodinné psychoedukační programy. Studie dokazují jejich vliv na snížení frekvence relapsů a zkrácení rehospitalizací (Mueser, 2001; Xiong et al., 1994; Hogarty et al., 1991; Leff, 1985; Goldstein, 1997 atd.). Programy jsou zpravidla krátkodobé (8 25 setkání), uspořádáním se mezi sebou liší (individuální rodinná psychoedukace, individuální rodinná psychoedukace doplněná skupinovou psychoedukací pouze pro příbuzné, skupinová rodinná psychoedukace, paralelní skupinová psychoedukace: skupiny pro pacienty a skupiny pro jejich příbuzné program Prelapse) (Motlová et al., 2001). Obsahově se různé typy psychoedukačních rodinných intervencí shodují: pacienti užívají antipsychotickou medikaci, účastníkům jsou poskytnuty podrobné teoretické i praktické informace o psychózách a účinnosti preventivní farmakoterapie, při výkladu o průběhu schizofrenie se vychází z modelu nemoci vznikající v důsledku působení stresu na zranitelném terénu, zvláštní pozornost se věnuje relapsům a jejich časným varovným příznakům. Účastníci se učí, jak rozpoznat rizikovou komunikaci hostilitu, nadměrné kritizování, vměšování se do záležitostí druhého, malou míru vřelosti, o níž je známo, že může zhoršovat průběh onemocnění a vést k relapsům, a naučit je komunikaci vhodnější. Jsou-li v rodině nějaké aktuální konflikty, řeší se s cílem snížit rodinné napětí. Psychoedukace tedy není primárně zaměřená jen na problémy a symptomy pacienta, ale pomáhá zmírnit zátěž, kterou nemoc představuje pro celou rodinu. Hodnotit psychoedukaci pouze podle počtu relapsů nebo zvýšení informovanosti pacienta a rodiny o užívání léků znamená redukovat její komplexní přínos. Kilian a spol. (2001) obsahovou kvalitativní analýzou rozhovorů s 30 pacienty zjistili, že až na dvě výjimky všichni hodnotili svoji účast v psychoedukačním programu pozitivně díky možnosti získat kvalitní informace a vyměňovat si zkušenosti s ostatními účastníky. Přestože jen menšina dotazovaných výslovně připustila možnost, že by v jejich nemoci nastaly změny právě díky psychoedukaci, většina z nich zdůraznila, že možnost vzájemně sdílet zkušenosti jim pomohla lépe se se svou nemocí vyrovnávat. Na základě těchto výsledků autoři uvádějí, že skupinové psychoedukační programy přispívají ke zlepšení kvality života pacientů. Pacienti a příbuzní, kteří absolvovali psychoedukační skupiny v Psychiatrickém centru Praha, hodnotí program kladně, až na výjimky jej absolvují celý a spontánně požadují občasná opakovací setkávání. Tuto pozitivní odezvu pacientů a příbuzných lze jen stěží postihnout indikátory zdravotního stavu (například změnou skóre v psychopatologické škále nebo počtem relapsů), ale vyžaduje komplexnější hodnotící kritérium, zahrnující psychologické a sociální aspekty. Proto mezi hodnotící kritéria psychoedukace zařazujeme sociální indikátor, kvalitu života, který zachycuje subjektivně pojímanou životní situaci (Dragomirecká a Škoda, 1997) a dovoluje, na rozdíl od měření symptomů, zachycovat zlepšení fyzické, psychické a sociální pohody i v nemoci. Zatímco problematice kvality života pacientů se věnuje pozornost od 80. let 20. století (Lehman et al., 1982; Lehman, 1988), kvalita života jejich příbuzných a možnosti jejího zlepšení zůstávají stranou zájmu. Přestože se předpokládá, že psychoedukační programy kvalitu života zlepšují, nebývá její měření do psychoedukačních programů zařazováno a mechanizmy působení psychoedukace na kvalitu života zůstávají neprobádány. Domníváme se, že skupinová rodinná psychoedukace zvyšuje kvalitu života přinejmenším dvěma způsoby: nepřímo tím, že dojde ke zmírnění symptomů v důsledku snížení napětí v rodině, a přímo tím, že se zlepší spokojenost pacientů i příbuzných. Zdrojem spokojenosti účastníků skupin je pravděpodobně možnost sdílet zkušenosti, pomáhat si a vzájemně se podporovat, posílení partnerské role člena týmu, v němž pacient, příbuzný a lékař společně táhnou za jeden provaz proti nemoci, a fakt, že se pacienty a jejich příbuznými někdo důstojně zabývá, věnuje se jim a tudíž nezůstávají se svými problémy osamoceni.

3 Cílem této studie bylo ověřit vliv rodinné skupinové psychoedukace na kvalitu života pacientů a jejich příbuzných. Soubor Metody Účast v psychoedukačním programu je nabízena všem pacientům hospitalizovaným se schizofrenií v Psychiatrickém centru Praha. Programu se účastní v co nejkratší době po propuštění. Studie se zúčastnilo 67 pacientů a jejich příbuzných, kteří absolvovali programy konané během roku 2001 a podepsali Informovaný souhlas s účastí ve studii schválené místní etickou komisí. Soubor tvoří 25 ambulantních pacientů s diagnózou schizofrenie (F20, ICD-10), z nichž 17 se účastnilo programu po své proběhlé první epizodě, 11 mužů a 14 žen, s průměrným věkem 26 roků a 42 jejich příbuzných (31 rodičů, 1 prarodič, 5 partnerů a 5 sourozenců), 19 mužů a 23 žen, s průměrným věkem 47 roků.

4 Použitý instrument K měření kvality života jsme zvolili Dotazník kvality života SQUALA (Subjective Quality of Life Questionnaire, Zanotti a Pringuey, 1992). Dotazník obsahuje 23 oblastí pokrývajících vnější i vnitřní životní realitu, včetně zdravotního stavu, každodenních činností, sociálních interakcí a vnitřních osobních prožitků, u nichž respondent určuje na pětibodové hodnotící škále subjektivní důležitost (0 = bezvýznamné až 4 = nezbytné) a spokojenost s touto oblastí (1 = velmi zklamán až 5 = zcela spokojen). Dotazníkem se tedy měří subjektivní kvalita života definovaná jako rozdíl mezi přáním a očekáváním na straně jedné a životní situací na straně druhé, přičemž zohledňuje individuální hodnotové měřítko. Je vhodný u osob s psychiatrickým onemocněním i u zdravé populace. Respondenty je dobře přijímán, nevyžaduje náročené zaškolení tazatelů. Lze jej aplikovat skupinově. Dotazník kvality života vyplnili účastníci před programem (vstupní hodnocení) a po 3 třech měsících (výstupní hodnocení). Postup Pacienti (a s nimi jejich příbuzní) byli losem náhodně zařazeni do jednoho ze dvou skupinových psychoedukačních programů, osmitýdenního (N = 38) (pacienti se scházejí jednou týdně jednu hodinu, jejich příbuzní jednou za dva týdny na dvě hodiny) a jednorázového sobotního (N = 29). Obsahově se programy od sebe neliší (viz Úvod). Základními tematickými okruhy jsou diagnóza schizofrenie, příčiny, výskyt, prognóza, medikace a nežádoucí účinky, jiné terapeutické a rehabilitační postupy, rizika spjatá s abúzem návykových látek a prevence relapsu. Zvláštní pozornost se věnuje zevním stresorům a technikám vyrovnávání se s nimi, nácviku komunikace, rozpoznávání časných varovných příznaků relapsu a příprava krizového plánu. Program je strukturovaný, s aktivním zapojením účastníků, přičemž se terapeut soustředí na vyváženost tematického výkladu a diskuze. Skupiny vede psychiatr a zdravotní sestra.

5 Vzhledem k návaznosti jednotlivých témat jsou skupiny uzavřené: v průběhu programu tedy nejsou noví účastníci zařazováni, jsou pozváni do nejbližšího nově zahajovaného programu. Programu se pacienti a příbuzní účastní v oddělených, avšak tematicky shodných skupinách. Výsledky Rozdíly ve skóre pacientů a příbuzných při vstupním hodnocení byly statisticky zpracovány testem rozdílu průměrů ANOVA pro nezávislé soubory. T-test pro párové soubory byl použit k porovnání hodnot před programem a po něm. 73,1 % účastníků (29 příbuzných a 20 pacientů) odevzdalo výstupní dotazník. Vzhledem k malému počtu účastníků považujeme výsledky za předběžné. Ve škále důležitosti byla pro příbuzné oblast DĚTI a RODINA mnohem důležitější než pro pacienty. Statisticky významný rozdíl byl pouze v oblasti DĚTI (obr. 1). QOL (součin skóre důležitosti a spokojenosti pro jednotlivé oblasti) ukazuje, že příbuzní v porovnání s pacienty dosahovali statisticky významně vyšších hodnot v oblastech zdraví a rodiny (FYZICKÁ SOBĚSTAČNOST, PSYCHICKÁ POHODA, DĚTI a SEXUÁLNÍ ŽIVOT) (obr. 2). Po absolvování programu byli pacienti signifikantně spokojenější s oblastmi FYZICKÁ SOBĚSTAČNOST, PSYCHICKÁ POHODA a RODINA než před jeho zahájením (obr. 3). Porovnáním parciálních QOL skóre před a po programu se u příbuzných žádné změny nezjistily (obr. 4). Zato u pacientů došlo ke statisticky nesignifikantnímu nárůstu QOL v oblastech FYZICKÁ SOBĚSTAČNOST, PSYCHICKÁ POHODA a RODINA (obr. 5). Diskuze a závěr Jistě nepřekvapí, že příbuzní v naší studii měli vyšší kvalitu života (vyšší skóre QOL) v oblastech zdraví a rodina než pacienti se schizofrenií. Optimistickým zjištěním je ovšem fakt, že pacienti byli po programu spokojenější s těmi oblastmi života, o nichž se dá předpokládat, že mohou být psychoedukačním programem příznivě ovlivněny, jako je fyzická soběstačnost, psychická pohoda a rodina. Tomu odpovídá i písemné hodnocení programu po uplynutí tří měsíců: pacienti uvádějí, že díky psychoedukaci lépe rozumějí své nemoci, více komunikují s lidmi okolo sebe a zajímají se o ně, zbytečně se psychicky nepřetěžují, ztrácejí strach z budoucnosti, prožívají více sebedůvěry, spokojeněji naplňují volný čas, cítí menší citovou zranitelnost, s větší chutí o sebe pečují, cítí se více v pohodě a pochvalují si lepší rodinné vztahy. Přestože kvalita života (QOL) příbuzných nedoznala podle skóre QOL 3 měsíce po absolvování programu změn, program příbuzní hodnotí, podobně jako pacienti, kladně: pozorují zlepšení svých nemocných blízkých ve vztahu ke světu, přátelům a členům rodiny, popisují přímý příznivý vliv programu na zlepšení pochopení nemoci a následné vztahové poměry v rodině, pochvalují si skutečnost, že pacientův zájem o sebe přešel i na zájem o rodinné příslušníky, rodině se ulevuje v důsledku ztráty nejistoty z toho, jak se bude zdravotní stav a chování vyvíjet, zlepšuje se komunikativnost a schopnost sdílet rodinné starosti, rodiče rozumně berou každé neobvyklé situace a nenechají se vytočit. Nelze vyloučit, že tři měsíce jsou příliš krátký časový interval pro zachycení změn vyvolaných psychoedukací. Malý počet účastníků v jednotlivých podskupinách neumožnil navzájem porovnat vliv osmitýdenního a jednodenního programu na kvalitu života účastníků a do budoucna je rovněž třeba zařadit sledování kontrolní skupiny, která nemá možnost psychoedukaci absolvovat. Trvající zájem pacientů se schizofrenií a jejich příbuzných o programy však jistě umožní uspořádání rozsáhlejší studie, jejíž výsledky přispějí k lepšímu porozumění psychologickým a sociálním aspektům psychoedukace.

6 Podpořeno projektem CNS LN00B122MŠMT ČR MUDr Lucie Motlová Psychiatrické centrum Praha Ústavní Praha 8 Literatura Dixon L, Adams C, Lucksted A. Update on family psychoeducation for schizophrenia. Schizophr Bull 2000;26:5 20. Dragomirecká E, Škoda C. Kvalita života, vymezení, definice a historický vývoj pojmu v sociální psychiatrii. Čes Slov Psychiat 1997;93: Goldstein MJ. Psychoeducation and family treatment related to the phase of a psychotic disorder. Cobo-bulletin 1997;1: Hogarty GE, Anderson CM, Reiss DJ, Kornbliht SJ, Greenwald DP, Ulrich RF, Carter M. Family psychoeducation, social skills training, and maintenance chemotherapy in the aftercare of schizophrenia. Arch Gen Psychiatry 1991: Kane J. Drug therapy, schizophrenia. New Engl J Med 1996;334: Kilian R, Lindenbach I, Angermeyer MC. Effect of an ambulatory psychoeducational group program from the subjective perspective of patients with schizophrenic illnesses. Psychiatr Prax 2001;28: Leff J. First perceptions of treatment: the physician-family-patient network. J Prac Psych Behav Hlth 1996;2(Suppl.1): Lehman AF, Ward NC, Linn LS. Chronic mental patients: the quality of life issue. Am J Psychiatry 1982;139:10. Lehman AF. A quality life interview for the chronically mentally ill. Eval Progr Plan 1988;11: Motlová L, Španiel F, Vaňurová I, Klaschka J. Rodinná psychoedukace u pacientů s první atakou schizofrenie. Psychiatrie 2001;5(Suppl.3): Mueser K. Community-based treatment of schizophrenia and other severe mental disorders: treatment outcomes? Medscape Mental Health 2001;6(1). Pekkala E. Psychoeducation for schizophrenia (Cochrane review). Cochrane Database Syst Rev 2000;(4):CD Xiong W, Phillips MR, Hu X, Wang R, Dai Q, Kleinman J, Kleinman A. Family based intervention for schizophrenia patients in China: A randomised controlled trial. Br J Psychiatry 1994;165:

7 Zanotti M, Pringuey D. A method for quality of life assessment in psychiatry: the S-QUA-L-A (Subjective QUAlity of Life Analysis). Quality of Life Letter 1992;4:6.

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004

Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Oddělení applikovaného výzkumu centra neuropsychiatrických studií 2000 2004 Department of clinical application research, center of neuropsychiatric studies in 2000 2004 Pavel Mohr 1,2,3, Marek Preiss 1,2,

Více

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné 4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Ondřej Pěč -

Více

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRAŽSKÝCH BEZDOMOVCŮ

DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRAŽSKÝCH BEZDOMOVCŮ DUŠEVNÍ ZDRAVÍ PRAŽSKÝCH BEZDOMOVCŮ MENTAL HEALTH OF HOMELESS PEOPLE IN PRAGUE EVA DRAGOMIRECKÁ 1, DANA KUBISOVÁ 2, MICHAL ANDĚL 2 1 Psychiatrické centrum Praha 2 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Více

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE

PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE PROGRAM PRACOVNÍ REHABILITACE V RÁMCI PROJEKTU Chráněné a integrační pracoviště ve VFN v Praze - Kateřinská zahrada II., reg. číslo CZ.2.17/2.1.00/35032 Cílová skupina: Klienti Psychiatrické kliniky VFN

Více

Psychoedukace u schizofrenie

Psychoedukace u schizofrenie Psychoedukace u schizofrenie Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká, Markéta Švejdová 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy Psychiatrické centrum Praha Grantová podpora: MŠMT 1M0517; IGA MZ ČR NS 10366-3

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 Květen 2016 Obsah: 1. Základní údaje o spolku 2. Poslání, cíle a činnost spolku 3. Transformace na zapsaný spolek 4. Pracovníci spolku 5. Služba následné péče Pavučina 6. Další

Více

SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY

SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 SKUPINOVÁ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE U PANICKÉ PORUCHY GROUP COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY OF PANIC DISORDER Naďa Soukupová, Ján Praško Psychiatrické

Více

Katalog otevřených kurzů

Katalog otevřených kurzů 2016 Jeseniova 47 Praha 3 Katalog otevřených kurzů G, z. s. Semináře G GPR1 Syndrom vyhoření GPR2 Psychosomatika aneb jak lze vést léčivý rozhovor GPR3 Moje duševní hygiena a pohoda vs. moji pacienti a

Více

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém

Vliv přímořské léčby na atopický ekzém Vliv přímořské léčby na atopický ekzém The influence of thalassotherapy on atopic eczema JAROSLAVA ŠIMONÍČKOVÁ, GABRIELA POLÁKOVÁ, VÍT PETRŮ Centrum alergologie a klinické imunologie, Nemocnice Na Homolce,

Více

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled

Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Jóga v léčbě chronických bolestí zad - bio-psycho-sociální pohled Aleš Kubát VN Olomouc Trochu historie George Engel (1977) Potřeba nového medicínského modelu: výzva pro biomedicínu - zohledňovat nejen

Více

Poděkování Děkuji Mgr. Jitce Pejřimovské za obětavé, odborné vedení při zpracování bakalářské práce. Dále děkuji týmu sociální rehabilitace Fokusu Mladá Boleslav za to, že jsem díky nim mohla odborně růst

Více

Vysoce inovativní léčivé přípravky a jejich vstup do systému situace ČR. Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Vysoce inovativní léčivé přípravky a jejich vstup do systému situace ČR. Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Vysoce inovativní léčivé přípravky a jejich vstup do systému situace ČR Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Principy dočasné úhrady obecně Legislativa Situace

Více

Psychosomatické aspekty atopické dermatitidy. Marie Selerová

Psychosomatické aspekty atopické dermatitidy. Marie Selerová Psychosomatické aspekty atopické dermatitidy Marie Selerová Úvod Atopická dermatitida je silně svědivé, většinou chronické zánětlivé kožní onemocnění, převážně dětského věku. Etiopatogeneze AD je multifaktoriální.

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

ZKUŠENOSTI S MĚŘENÍM KVALITY ŽIVOTA DOTAZNÍKEM

ZKUŠENOSTI S MĚŘENÍM KVALITY ŽIVOTA DOTAZNÍKEM SESTRA A PACIENT V KLINICKÉM ZKUŠENOSTI S MĚŘENÍM KVALITY ŽIVOTA DOTAZNÍKEM WHOQOL-BREF U VYBRANÝCH SKUPIN PACIENTŮ Experience with measuring the quality of life based on the WHOQOL-BREF questionnaire

Více

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SUPERVIZE JAKO NÁSTROJ DUŠEVNÍ HYGIENY U STUDENTŮ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH DVOŘÁČKOVÁ DAGMAR Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita

Více

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu

11/6/2015. Subjektivní kognitivní stížnosti. Stádia preklinické AN. Demence MCI SMC/SCD. 0 bez neuropatologických změn. 1 přítomnost betaamyloidu Subjektivní stížnosti na paměť Demence Práh demence Martin Vyhnálek Časná stádia MCI mírná kognitivní porucha Klinicky asymptomatické stádium Centrum pro kognitivní poruchy, Neurologická klinika dospělých

Více

6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE

6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE 6. KRÁTKODOBÁ A STŘEDNĚDOBÁ LŮŽKOVÁ PÉČE Krátkodobá a střednědobá léčba závislých na alkoholu, jiných návykových látkách a patologických hráčů v rámci lůžkové péče na samostatných specializovaných odděleních

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Interakce mezi uživatelem a počítačem. Human-Computer Interaction

Interakce mezi uživatelem a počítačem. Human-Computer Interaction Interakce mezi uživatelem a počítačem Human-Computer Interaction Václav Ždímal * Abstrakt HCI (Human-Computer Interaction) je multidisciplinární obor zabývající se vztahem existujícím mezi lidským uživatelem

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PSYCHIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D.

Kvalita života. PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života PhDr. Olga Shivairová, Ph.D. Kvalita života obecně Normativní kategorie vyjádření optimální úrovně života Porovnání života se žádoucí úrovní existence Jaká je norma pro konstatování, že

Více

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním

Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Aktuální programy a projekty na podporu fyzického zdraví osob s duševním onemocněním Anna Blabolová, Lucie Bankovská Motlová, Eva Dragomirecká Psychiatrické centrum Praha XXXI. Konference sociální psychiatrie

Více

Mgr. Tomáš Petr. Jak získat pacienta k lepší spolupráci s léčbou

Mgr. Tomáš Petr. Jak získat pacienta k lepší spolupráci s léčbou Mgr. Tomáš Petr Jak získat pacienta k lepší spolupráci s léčbou Průběh schizofrenie Časté relapsy během prvních 5 let trvání nemoci 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 30-50% 40-60% 80% 80% 1. rok

Více

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v České Republice Clam-Gallasův palác, 11. dubna 2017 Dita Protopopová Registrační číslo projektu:

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství VYBRANÉ VÝSLEDKY Z VÝZKUMNÉ PRÁCE TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA A SOUČASNÉ OŠETŘOVATELSTVÍ Results selected from the research work Traditional Chinese medicine and current nursing Lucie Rolantová, Valérie Tóthová

Více

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI

KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI KLÍČOVÉ KOMPETENCE V OBLASTI ZDRAVÉHO ŢIVOTNÍHO STYLU SEMINÁŘ POŘÁDÁ: REGIONÁLNÍ KONZULTAČNÍ CENTRUM PRO ÚSTECKÝ KRAJ: LEKTOR SEMINÁŘE: MGR. BC. ANNA HRUBÁ GARANT SEMINÁŘE: ING. MICHAELA ROZBOROVÁ Obsah

Více

23.5.2012. Zařízení prokazatelně hlásí pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL).

23.5.2012. Zařízení prokazatelně hlásí pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL). 9. SUBSTITUČNÍ LÉČBA Ambulantní časově předem neomezená udržovací léčba substituční látkou. Je určena osobám závislým na opiátech často s přítomností psychických a somatických komplikací. Jejím cílem je

Více

Psychiatrické centrum Praha a 3. LF, UK Praha, 2. Centrum neuropsychiatrických studií

Psychiatrické centrum Praha a 3. LF, UK Praha, 2. Centrum neuropsychiatrických studií EFEKT NÁCVIKU TESTU GENEROVÁNÍ SLOV A TESTOVÁNÍ ALTERNATIVNÍ VERZE PILOTNÍ STUDIE PRACTICE EFFECT IN VERBAL FLUENCY TEST AND ASSESMENT OF AN ALTERNATIVE VERSION PILOT STUDY MILOSLAV KOPEÈEK 1,2, ALŽBÌTA

Více

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM ANALÝZA VYUŢÍVÁNÍ SLUŢEB PRACOVNÍ REHABILITACE U OSOB S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM THE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL REHABILITATION SERVICES USAGE BY PEOPLE WITH MENTAL HEALTH DISORDERS RŮŽIČKOVÁ Pavlína Abstrakt

Více

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ

3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ 3.3 KARCINOM SLINIVKY BŘIŠNÍ Epidemiologie Zhoubné nádory pankreatu se vyskytují převážně ve vyšším věku po 60. roce života, převážně u mužů. Zhoubné nádory pankreatu Incidence a mortalita v České republice

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 7 9. 8. 2007 Psychiatrie vč. AT - návykových nemoci a sexuologie - činnost

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

NĚKTERÉ ASPEKTY STANOVENÍ ABIOSESTONU ODHADEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE

NĚKTERÉ ASPEKTY STANOVENÍ ABIOSESTONU ODHADEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE Příspěvek byl publikovaný ve sborníku z konference Vodárenská biologie 214 (5. 6.2.214, Praha) na stránkách 15 2. NĚKTERÉ SPEKTY STNOVENÍ IOSESTONU ODHDEM POKRYVNOSTI ZORNÉHO POLE Petr Pumann Státní zdravotní

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC

Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek podmíněných registrací a podrobné vysvětlení vědeckého zdůvodnění rozdílů oproti doporučení výboru PRAC 85 Vědecké závěry a podrobné vysvětlení vědeckého

Více

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis

FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis FYZICKÉ AKTIVITY U NEMOCNÝCH S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU Physical activities in patients with multiple sclerosis Hana Matlasová, Jana Kupková : 247 482, 8 ISSN 1212-4117 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání. Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 8. 29 45 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Nehody a úrazy. Zdravotní stav a zaměstnání.

Více

Intradermální očkování proti chřipce praktické zkušenosti. Prof. Roman Prymula, MD, PhD

Intradermální očkování proti chřipce praktické zkušenosti. Prof. Roman Prymula, MD, PhD Intradermální očkování proti chřipce praktické zkušenosti Prof. Roman Prymula, MD, PhD Klíčové zprávy Kožní dermis hraje roli orgánu imunity BD Soluvia: Univerzální mikroinjekční systém Přesnost aplikované

Více

Zážitkové vzdělávání v péči o seniory

Zážitkové vzdělávání v péči o seniory Projekt: Zážitkové vzdělávání v péči o seniory Svitavská nemocnice, a.s. Kollárova 643/7 568 25 Svitavy ICO: 275 20 552 SEKCE 2: Ošetřovatelsko-medicínská oblast Vedoucí projektového týmu a kontaktní osoba:

Více

Koloidy v kardioanestezii CON. T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha

Koloidy v kardioanestezii CON. T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha Koloidy v kardioanestezii CON T. Kotulák Klinika anestezie a resuscitace, IKEM, Praha a 1. LF UK a VFN, Praha strategie tekutinové terapie cíle tekutinové terapie: udržení adekvátního perfuzního tlaku

Více

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR

Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25. 11. 2011 60 Péče o pacienty s diagnózami F50.0 F50.9 - poruchy přijímání potravy v psychiatrických lůžkových zařízeních

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová

HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION. Tomáš Maier, Ludmila Gallová HODNOCENÍ KVALITY A EFEKTIVITY E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ THE QUALITY AND EFFICIENCY EVALUATION OF E-LEARNING EDUCATION Tomáš Maier, Ludmila Gallová Anotace: Příspěvek se zabývá hodnocením kvality a efektivity

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče. European Health Interview Survey in CR - EHIS CR Ambulatory care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 12. 2009 64 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Ambulantní péče European Health Interview

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra ošetřovatelství ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ, KULTURNĚ DIFERENCOVANÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE PRO ČÍNSKOU MINORITU V ČESKÉ REPUBLICE Implementation of effective culturally differentiated nursing care within Chinese minority in the

Více

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU

BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU BOLEST PACIENTA S CHRONICKOU RÁNOU THE PAIN OF THE PATIENT WITH CHRONIC WOUND JITKA FRICOVÁ, MARKÉTA KOUTNÁ Univerzita Karlova, 1. lékaøská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika anesteziologie,

Více

PERSONALIZOVANÁ P POÈÍTAÈOVÁ REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ: VÝSLEDKY STUDIE S PROGRAMEM COGNIFIT

PERSONALIZOVANÁ P POÈÍTAÈOVÁ REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ: VÝSLEDKY STUDIE S PROGRAMEM COGNIFIT PERSONALIZOVANÁ P POÈÍTAÈOVÁ REHABILITACE KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ: VÝSLEDKY STUDIE S PROGRAMEM COGNIFIT PERSONALIZED COMPUTER REHABILITATION OF COGNITIVE FUNCTIONS: THE RESULTS OF THE STUDY WITH COGNIFIT PROGRAM

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

Sociální opora jako protektivní faktor duševního zdraví Social support as supporting factor of mental health

Sociální opora jako protektivní faktor duševního zdraví Social support as supporting factor of mental health ISSN 1803-4330 recenzovaný časopis pro zdravotnické obory ročník VI/1 duben 2013 Sociální opora jako protektivní faktor duševního zdraví Social support as supporting factor of mental health *Šárka Ježorská,

Více

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie Postoje k transformaci ústavní péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie 20.-22.11.2014, Přerov Postoje veřejnosti PŘÍNOS vypovídají o skutečných problémech,

Více

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku OBSAH ÚVOD 2 I. Odd. ZÁVĚRY A SOCIOTECHNICKÁ DOPORUČENÍ 3 Přehled hlavních výsledků 4 Sociotechnická doporučení 13 Vymezení vybraných pojmů 15 II.

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ FORMULACE PŘÍPADU MUDr. Petr Možný Formulace případu Výsledkem procesu vyšetření by měl být individuální popis pacientova problému, zahrnující jeho vznik a vývoj a vysvětlující,

Více

Bodovací stupnice. Zdroje

Bodovací stupnice. Zdroje 4. AMBULANTNÍ LÉČBA Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových látek,

Více

Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv. Ošetřovatelství v psychiatrii

Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv. Ošetřovatelství v psychiatrii Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv Ošetřovatelství v psychiatrii Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv Ošetřovatelství v psychiatrii GRADA Publishing Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna

Více

Psychosociální aspekty péče o nemocného

Psychosociální aspekty péče o nemocného Petra Mandincová Psychosociální aspekty péče o nemocného Onemocnění štítné žlázy Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Petra Mandincová Psychosociální aspekty péče o nemocného Onemocnění

Více

Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie

Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie Přikryl R., Kučerová H., Navrátilová P., Kašpárek T., Češková E., Černík M., Pálenský V. Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, přednostka

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

KOGNITIVNÌ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE CHRONICKÝCH BLUDÙ

KOGNITIVNÌ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE CHRONICKÝCH BLUDÙ KOGNITIVNÌ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE CHRONICKÝCH BLUDÙ COGNITIVE BEHAVIORAL THERAPY OF CHRONIC DELUSIONS KRISTÝNA VRBOVÁ 1, JÁN PRAŠKO 1, MARIE OCISKOVÁ 1,2, PETR MOŽNÝ 3, DANIELA JELENOVÁ 1, BARBORA MAINEROVÁ

Více

Výživa pacientů ve FN Motol. Marieta Baliková Nutriční terapeut

Výživa pacientů ve FN Motol. Marieta Baliková Nutriční terapeut Výživa pacientů ve FN Motol Marieta Baliková Nutriční terapeut Nutriční terapeutky ve FN Motol Oddělení léčebné výživy Stravovací provoz Oddělení léčebné výživy vzniklo v roce 2005 6 nutričních terapeutek

Více

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE 5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových

Více

VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ

VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ Left.gif (10785 Midlle.gif (12243 Right.gif (10788 VZTAH MEZI TĚLESNOU SPOKOJENOSTÍ A KVALITOU ŽIVOTA ČESKÝCH ADOLESCENTŮ Relationship Between Body Satisfaction and Quality of Life of the Czech Adolescents

Více

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1

REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Tělesná kultura, 2009, 32(1), 56 72 REGIONÁLNÍ ASPEKTY SPORTOVNÍHO DIVÁCTVÍ 1 Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa Fakulta tělesné výchovy a sportu, Universita Karlova, Praha, ČR Předloženo v červenci

Více

Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií

Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií Sledování efektu kognitivní remediace - porovnání cílené (počítačové) vs. komplexní rehabilitace (stacionář) u pacientů se schizofrenií Mabel Rodriguez, Lucie Bankovská-Motlová, Radka Čermáková, Pavel

Více

Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb

Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb Zapojování psychiatrů do komunitních sociálních služeb MUDr. Petr Hejzlar Psychiatrické oddělení Pardubické krajské nemocnice a.s. Péče o duševní zdraví X. sjezd Psychiatrické společnosti ČSL JEP 12. 15.

Více

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR)

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 46,2011,4, s. 225-230 PRíSPEVKY Z PRAXE PSYCHOF ARMAKA ORDINOVANÁ NA ODDELENÍ PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY V BRNE.ČERNOVICÍCH J.

Více

KVALITA ŽIVOTA ŽEN S NAUZEOU A ZVRACENÍM V TĚHOTENSTVÍ

KVALITA ŽIVOTA ŽEN S NAUZEOU A ZVRACENÍM V TĚHOTENSTVÍ Citace článku: Báliková M, Bužgová R. Quality of women s life with nausea and vomiting during pregnancy. Ošetřovatelství a porodní asistence. 2014;5(1):29-35. KVALITA ŽIVOTA ŽEN S NAUZEOU A ZVRACENÍM V

Více

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ

ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Škola a zdraví 21, 2009, Obecné otázky výchovy ke zdraví ALERGICI A ASTMATICI VE ŠKOLE 21. STOLETÍ Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Kamila SYNKOVÁ, Martina POKORNÁ Abstrakt: Práce prezentuje výsledky získané

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

VÝSKYT ÚZKOSTI A DEPRESE U PACIENTÙ V PALIATIVNÍ PÉÈI PØI HOSPITALIZACI NA ONKOLOGICKÉM ODDÌLENÍ:

VÝSKYT ÚZKOSTI A DEPRESE U PACIENTÙ V PALIATIVNÍ PÉÈI PØI HOSPITALIZACI NA ONKOLOGICKÉM ODDÌLENÍ: VÝSKYT ÚZKOSTI A DEPRESE U PACIENTÙ V PALIATIVNÍ PÉÈI PØI HOSPITALIZACI NA ONKOLOGICKÉM ODDÌLENÍ: PILOTNÍ STUDIE THE INCIDENCE OF ANXIETY AND DEPRESSION IN PATIENTS IN PALLIATIVE CARE DURING THEIR HOSPITALIZATION

Více

Srovnání konceptu KONTAKT a HRQoL u klientů domova důchodců/domova pro seniory

Srovnání konceptu KONTAKT a HRQoL u klientů domova důchodců/domova pro seniory Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Srovnání konceptu KONTAKT a HRQoL u klientů domova důchodců/domova pro seniory Diplomová práce Autor: Bc. Marie Bílková Vedoucí práce:

Více

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů

Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Návrh a implementace algoritmů pro adaptivní řízení průmyslových robotů Design and implementation of algorithms for adaptive control of stationary robots Marcel Vytečka 1, Karel Zídek 2 Abstrakt Článek

Více

Životní spokojenost a štěstí v Evropě. Vliv antipsychotik na kvalitu života u bipolárn. aripiprazolu. Jaká je kvalita Vašeho života?

Životní spokojenost a štěstí v Evropě. Vliv antipsychotik na kvalitu života u bipolárn. aripiprazolu. Jaká je kvalita Vašeho života? Životní spokojenost a štěstí v Evropě Vliv antipsychotik na kvalitu života u bipolárn rníporuchy: možnosti aripiprazolu Pavel Mohr Psychiatrické centrum Praha 3. Lékařská fakulta UK Praha Centrum neuropsychiatrických

Více

Sylabus předmětu: Case management II: plán a strategie vedení případu

Sylabus předmětu: Case management II: plán a strategie vedení případu Sylabus předmětu: Case management II: plán a strategie vedení případu Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru:

Více

Význam pozdního podvazu pupečníku pro novorozence. MUDr. Iva Burianová MUDr. Magdalena Paulová Thomayerova nemocnice, Praha

Význam pozdního podvazu pupečníku pro novorozence. MUDr. Iva Burianová MUDr. Magdalena Paulová Thomayerova nemocnice, Praha Význam pozdního podvazu pupečníku pro novorozence MUDr. Iva Burianová MUDr. Magdalena Paulová Thomayerova nemocnice, Praha Změny v doporučení ERC v období od 2005-2010 Přehled hlavních změn Zahájit resuscitaci

Více

Možnosti nefarmakologických přístupp stupů k ovlivnění kognitivního deficitu Bracyho program. Hana PřikrylovP ikrylová Kučerov erová Psychiatrická klinika Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno Kognitivní

Více

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou

Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem a státní správou Aplikace metodiky hodnocení kvality systému elektronické výměny dat mezi podnikem Miloš Ulman 1, Zdeněk Havlíček 2, Pavel Šimek 3 Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

K T B T U S C S HI H Z I O Z F O REN E IE

K T B T U S C S HI H Z I O Z F O REN E IE KBT U SCHIZOFRENIE MUDr. Petr Možný HISTORICKÝ PŘEHLED Psychoanalýza Freud, Jung Daseinsanalýza Binswanger, Boss Dynamické směry - jen kasuistiky, ale kromě úspěchů i zhoršení psychického stavu, velmi

Více

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ PSYCHÓZ

PSYCHOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ PSYCHÓZ PSYCHOTERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ PSYCHÓZ PSYCHOTHERAPY IN THE TREATMENT OF PSYCHOSES Ján Praško, Jiří Horáček, Lucie Škrdlantová Psychiatrické centrum Praha, Ústavní 91, 181 03 Praha 8 3.lékařská fakulta

Více

První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie

První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie První výsledky počítačové rehabilitace kognitivních funkcí u schizofrenie First Results of Computer-Assisted Rehabilitation of Cognitive Functions in Schizophrenia Mabel Rodriguez 1,2,3, Pavel Mohr 1,2,4,

Více

Centrální databáze nežádoucích událostí

Centrální databáze nežádoucích událostí Centrální databáze nežádoucích událostí srovnání zdravotnických zařízení 4.čtvrtletí 2009 Kabinet veřejného zdravotnictví 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze Obsah Centrální databáze nežádoucích

Více

VÝVOJ NOVÌ PØIZNANÝCH INVALIDNÍCH DÙCHODÙ Z DÙVODU DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH ONEMOCNÌNÍ V ÈR

VÝVOJ NOVÌ PØIZNANÝCH INVALIDNÍCH DÙCHODÙ Z DÙVODU DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH ONEMOCNÌNÍ V ÈR VÝVOJ NOVÌ PØIZNANÝCH INVALIDNÍCH DÙCHODÙ Z DÙVODU DUŠEVNÍCH A FYZICKÝCH ONEMOCNÌNÍ V ÈR V LETECH V LETECH 2001 2011 TRENDS IN NEWLY ADMITTED DISABILITY PENSIONS DUE TO MENTAL AND PHYSICAL DISORDERS IN

Více

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 20, Suppl. 1(2012): 11-16 ISSN 1335-0285 BETON V ENVIRONMENTÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Ctislav Fiala & Magdaléna Kynčlová Katedra konstrukcí pozemních

Více

PŮVODNÍ PRÁCE Změny v pracovně sociálním začlenění u pacientů propuštěných z denního stacionáře pro léčbu psychóz

PŮVODNÍ PRÁCE Změny v pracovně sociálním začlenění u pacientů propuštěných z denního stacionáře pro léčbu psychóz PŮVODNÍ PRÁCE Změny v pracovně sociálním začlenění u pacientů propuštěných z denního stacionáře pro léčbu psychóz Pěč O. ¹, Dragomirecká E. ², Čechová D. ³, Pěčová J. ³ ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická

Více

The Quality of Life in Illegal Drug Users Treated for Hepatitis C in the REMEDIS Health Care Institution

The Quality of Life in Illegal Drug Users Treated for Hepatitis C in the REMEDIS Health Care Institution STUDENT PAPER The Quality of Life in Illegal Drug Users Treated for Hepatitis C in the REMEDIS Health Care Institution ŠÍDOVÁ, M. 1, ŠŤASTNÁ, L. 2 1 A student at the Faculty of Science, Charles University

Více

THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS

THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS THE EFFECT OF AGE ON DOG SEMEN QUALITATIVE PARAMETERS Doleželík R., Vágenknechtová M., Hošek M., Máchal L. Department of Animal Breeding, Fakulty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

Úroveň provázení gynekologickým onkologickým onemocněním z pohledu pacientek

Úroveň provázení gynekologickým onkologickým onemocněním z pohledu pacientek Úroveň provázení gynekologickým onkologickým onemocněním z pohledu pacientek L. Hansmanová, J. Šmahaj Souhrn: Cíl studie: Odhalení nedostatků v podpoře a provázení zdravotnických pracovníků během diagnostiky,

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011. Activity in the field of diabetology, care for diabetics in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 8. 2012 39 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2011 Activity in the field of diabetology, care

Více

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření

1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření EVALUACE (za období 1. - 8. měsíce projektu) Obsah 1. Vymezení výzkumného problému a cíle šetření... 1 2. Šetření respondenti... 2 3. Použité metody... 3 4. Sběr dat a jeho metoda... 5 5. Metoda analýzy

Více

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins

Silicified stems of upper Paleozoic plants from the Intra Sudetic and Krkonoše Piedmont basins Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Studijní program: Geologie Studijní obor: Paleobotanika Mgr. Václav Mencl Zkřemenělé stonky svrchnopaleozoických rostlin z vnitrosudetské a podkrkonošské

Více

Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Finance ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ. Provision for retirement. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce:

Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Finance ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ. Provision for retirement. Bakalářská práce. Vedoucí bakalářské práce: Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ZAJIŠTĚNÍ NA STÁŘÍ Provision for retirement Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Peter MOKRIČKA Autor: Vladana KALINOVÁ

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více