Zahradní 928, Horní Slavkov tel. + fax.: , mobil IČO : , DIČ : CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Zahradní 928, Horní Slavkov tel. + fax.: , mobil IČO : , DIČ : CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže SPŠ Tachov, Světce 1 Úspory energie a využití OZE,SPŠ, Tachov, Domov mládeže Světce 26 V Horním Slavkově : 05/2013 Zakázkové číslo : 24/2013 Vypracoval : David Thol Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina 1

2 A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA a.základní údaje Název akce : Zateplení obálky budovy Domova mládeže Místo stavby : Světce 1, st.p.č. 3432/2 Městský úřad : Tachov Kraj : Plzeňský, k.ú. Tachov Projektant : CENTRA STAV s.r.o. - Ing.Ledvina Leoš, Zahradní 928, Horní Slavkov Objednatel : Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1 a.1. Základní charakteristika stavby a její účel Tento projekt řeší zateplení objektu ve Světcích. Dům byl postaven v 80-tých letech minulého století. Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště budovy, výměnu stávajících dřevěných oken a dveří za nové plastové. Dům má celkem 6 podlaží (v PD označeno jako 1.PP a 1.NP - 5.NP). Přístup do objektu dvěma vchody situovanými v 1.NP. Střecha objektu je částečně plochá dvouplášťová a částečně šikmá. Objekt je využit jako domov mládeže při SPŠ Světce. b. Dosavadní využití a zastavěnost území, stavební pozemek, majetkoprávní vztahy St.p.č. 3432/2 se nachází ve stávající zástavbě v katastrálním území Tachov. Okolní pozemek je svažitý. Uvedená stavební pozemková parcela, jakožto i stavba samotná je ve vlastnictví Plzeňského kraje. c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu V rámci před projektové a projektové přípravy bylo provedeno zaměření skutečného stavu objektu, dále prohlídka staveniště. Stávající objekt je napojen na elektroinstalaci, kanalizaci, vodovod, plynovod a telekomunikační sít Telefónica O2. d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů Během stavebních prací budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů. e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracovanou f. Centra Stav s.r.o. Horní Slavkov, Ing. Leošem Ledvinou. f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí Výstavba je provedena dle platného územního plánu. Bude se jednat pouze o zateplení obvodového pláště budovy (veškeré prováděné práce viz. technická zpráva stavebních 2

3 objektů a výkresová část PD). g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území ne h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby Ke stavebním pracím dojde během roku Postup výstavby bude proveden dle prováděcí firmy. i. Statistické údaje o orientační hodnoty stavby, ochrana životního prostředí, podlahová plocha Orientační hodnota stavby bude vyčíslena na základě rozpočtu prováděcí firmy. Realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se o zateplení obvodového pláště objektu panelového domu, o výměnu stávajících dřevěných oken a dveří za nové plastové. V další řadě dojde ke zrušení veškerých lodžií. Stavební úpravy jsou investorem zařazeny jako malý zdroj znečištění ovzduší. Zastavěná plocha objektu činí 845 m2. 3

4 B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o objekt Domova mládeže při SPŠ Světce, který se nachází v zastavěné části obce Světce. Okolo stávajícího objektu se nachází vzrostlá zeleň. Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště budovy, výměnu stávajících dřevěných oken, balkónových sestav a dveří za nová plastová okna, dveře a balkónové sestavy. St.p.č. 3432/2 se nachází ve stávající zástavbě v katastrálním území Tachov. Okolní pozemek je svažitý. 1.b. Urbanistické a architektonické řešení stavby Tento projekt řeší zateplení objektu ve Světcích. Dům byl postaven v 80-tých letech minulého století. Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště budovy, výměnu stávajících dřevěných oken a dveří za nové plastové. Dům má celkem 6 podlaží (v PD označeno jako 1.PP a 1.NP - 5.NP). Přístup do objektu dvěma vchody situovanými v 1.NP. Střecha objektu je částečně plochá dvouplášťová a částečně šikmá. Objekt je využit jako domov mládeže při SPŠ Světce. 1.c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch stávající 1.d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Napojení na všechny sítě (kanalizace, vodovod, elektrická energie, plynovod a telekomunikační síť Telefónica O2) je stávající. Při zateplovacích pracích budou všechny přípojky inženýrských sítí zachovány. 1.e. Řešení dopravní a technické infrastruktury, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území stávající, jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu (zateplení obvodového pláště objektu a výměnu stávajících výplní otvorů za nové plastové). 1.f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí. Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální skládce odborné firmy. Ochrana vod a ovzduší realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu, které jsou zařazeny investorem jako malý zdroj znečištění ovzduší. Ochrana přírody a krajiny Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně. Odpadové hospodářství Na základě Zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/ 2001 Sb. bude při nakládání s odpady vzniklými při stavbě a rekonstrukci nakládáno takto: Odpady vzniklé při stavební a rekonstrukční činnosti budou přednostně tříděné podle druhu 4

5 a kategorií, odpady vhodné k využití budou využity nebo předány oprávněné osobě ke zpracování 11 - Přednostní využívání odpadů: uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady u nichž jiný způsob odstranění není dostupný, nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům Obecné povinnosti: každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se též řídí zvláštními právními předpisy (např. zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.) pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak. k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení podle 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v 17 též obec Povinnosti původců odpadů: původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle 5 a 6 výše citovaného zákona zajistit přednostní využití odpadů v souladu s 11 odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle 15 platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo ( 79 odst.1 písm.e)zákona), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s 16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle 12 odst. 3 zákona ( např. faktury, vážní lístky evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.) 5

6 35 - Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu: původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky. Základní kategorizace odpadů: - zemina a výkopek smíšený - bude použit ke zpětným zásypům - plasty a obaly z plastů - předání oprávněně osobě - obaly papírové a kartonáž - předání oprávněně osobě - stavební suť (zdivo,omítky. betony) - předání oprávněně osobě - dřevěně konstrukce a zbytky řeziva - předání oprávněné osobě - kovový odpad - předání oprávněné osobě - výplně otvorů - předání oprávněné osobě Vodní hospodářství V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením 39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem. Ochrana lesního půdního fondu - Budova se nachází v zastavěné části obce Světce. Nenachází se v ochranném pásmu lesa. Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma. 1.g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací není řešeno v této projektové dokumentaci. Jedná se pouze o zateplení obvodového pláště objektu, výměnu stávajících výplní otvorů za nové plastové. Pouze vstupní dveře do objektu budou upraveny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 1.h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD V rámci před projektové a projektové přípravy bylo provedeno zaměření skutečného stavu objektu a prohlídka staveniště. 1.i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby stávající vytýčení stavby, nové vytýčení stavby nebude prováděno. 1.j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory PD nebude členěna na stavební a inženýrské objekty. 6

7 1.k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí provozu stavby během provádění stavby a po jejím dokončení Při stavebních úpravách objektu dojde k částečnému zhoršení životního prostředí zvýšením prašnosti a pohybem stavební techniky a nákladních vozů. Omezení prašnosti bude eliminováno používáním krytých kontejnerů a shozů pro likvidaci stavební sutě. V případě znečištění vozovky stavebními stroji a mechanizací bude komunikace umyta pro zabránění zdvihání prachu. Postup stavebních prací bude vždy prováděn tak aby práce byly prováděny v ucelených částech a dobách stanovených stavebním úřadem Městského úřadu Tachov. Předpokládaná doba provádění prací: -pracovní dny 7-17 hod. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti pádu osob (např. sítě atd.). Dotčený pozemek bude po dokončení prací uveden do původního stavu. Bližší režim stavby a způsob ochrany viz. PD Zásady organizace výstavby,, 1.l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Při provádění stavebních prací budou dodržovány bezpečnostní předpisy. Při práci s otevřeným ohněm budou dodržovány protipožární předpisy a normy. Při provádění stavebních prací pomocí stavební mechanizace a strojů je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a bezpečné odstupy od pracovního prostoru stroje. Pracovníci provádějící stavební práce a instalace budou prokazatelně proškoleni z hlediska bezpečnostních předpisů a protipožárních předpisů. Pracovníci provádějící instalační práce budou mít potřebnou kvalifikaci a způsobilost k provádění příslušných prací. Během stavebních úprav budou dále dodržovány platné normy a předpisy BOZP podklad pro členy ČKAIT. 2. Mechanická odolnost a stabilita - nebude provedeno statické posouzení. 3. Požární bezpečnost - požární řešení je zpracované v TZPO. Tato technická zpráva požární ochrany bude řádně odsouhlasena HZS Plzeňského kraje, územní odbor Tachov. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí PD bude vypracována dle veškerých vyjádření orgánů státní správy. 5. Bezpečnost při užívání - stávající objekt je využit jako Domov mládeže při SPŠ Světce.. 6. Ochrana proti hluku stávající 7. Úspora energie a ochrana tepla Řešeno v projektové dokumentaci. Obvodový plášť objektu bude dodatečně zateplen (fasáda, střecha). Dále bude provedena výměna stávajících dřevěných výplní otvorů za nové plastové. Na objekt je vypracován energetický audit. PD je vypracována dle platného energetického auditu. 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není uvažováno. Úpravy se týkají pouze zateplení obvodového pláště budovy. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Veškeré použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot. 7

8 10. Ochrana obyvatelstva Do stavby jsou navrženy pouze takové materiály, prvky a zařízení, které splňují veškeré normové hodnoty, hygienické předpisy a zákonné požadavky. Splnění požadavků bude doloženo při realizaci stavby potřebnými atesty a prohlášeními o shodě. Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). 11. Inženýrské objekty 11.a. Odvodnění území stávající kanalizační přípojka 11.b. Zásobování vodou stávající vodovodní přípojka SUV 11.c. Zásobování energiemi stávající přípojka elektro 11.d. Řešení dopravy stávající 11.e. Vytápění stávající vytápění 12. Povrchové úpravy okolí stavby, vegetační úpravy úprava terénu do původního stavu 13. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb ne 8

9 C. DOKUMENTACE STAVBY 1. Identifikace stavebníka Jméno a příjmení, místo trvalého bydliště stavebníka Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1 Jméno a příjmení projektanta, osobní údaje CENTRA STAV s.r.o. Ing. Leoš Ledvina, Zahradní 928, Horní Slavkov, ČKAIT Specializace autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 2. Popis stavby Účel stavby Jedná se o stávající objekt Domova mládeže ve Světcích, který se nachází na st.p.č. 3432/2. Objekt je celkem šestipodlažní (1.PP + 5.NP) s nevyužitým podkrovím. Technické a konstrukční řešení stavby a konstrukcí tvořících její obálku Jedná se o původní budovu z 80-tých let minulého století víceméně obdélníkového půdorysu, umístěnou na severním svahu a vybudovanou pro účely ubytování studentů SPŠ. Budova v průběhu doby, mimo běžných oprav a údržby, neprošla žádnými většími úpravami. Základové konstrukce objektu jsou pravděpodobně tvořeny základovými pasy pod nosnými konstrukcemi a příčnými pasy zajišťující prostorovou tuhost. Nosné svislé konstrukce jsou zděné částečně z bloků CDm P20 a pórobetonových tvárnic Calsilox, stropy jsou ze ŽB dutinových panelů. Stávající konstrukce střechy je částečně vodorovná ze stropních keramickobetonových panelů s tepelnou izolací ze skleněné rohože Itaver, a částečně šikmá taktéž tepelně izolována. Fasáda je břízolitová škrábaná. Tepelně technické vlastnosti použitých materiálů odpovídají období výstavby. Budova nevykazuje žádné deformace jak svislých tak vodorovných konstrukcí. Suterén obsahuje zejména technické zázemí budovy. Přístup do budovy je dvěma vchody. Celá budova je členěna do dvou členitých propojených celků, které svou dispozicí splňuje provozní požadavky. Budova má jedno podzemní ne v plném rozsahu půdorysu - a pět nadzemních podlaží. Podlahy jsou tvořeny jednak dlažbou, popř. linoleem nebo kobercem, betonovou mazaninou s podkladovou ŽB vrstvou a škvárou. Podlaha 1.PP je tvořena pouze betonovou mazaninou. Okna jsou dvojitá dřevěná, v 1.PP pak částečně kovová. Dveře jsou kovové se zádveřím. Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby Předpokládaná doba výstavby dní, Popis postupu výstavby: - Výstavba lešení - Odstranění stávajících dřevěných a kovových výplní otvorů - Dozdívání okenních otvorů - Osazení nových plastových výplní otvorů - Sejmutí hromosvodů, okapových svodů, parapetů - Provedení zateplovacího systému obvodového pláště a dále zateplení střechy dle technologického postupu Popis navrhovaných úprav viz. níže 9

10 3. Statický posudek Stavebně technický posudek doplňuje údaje technické zprávy U bytového domu bylo provedeno stavebně technické posouzení v parametrech : - Vlhkost - Statika - Soudržnost podkladu 1. Vnější stěny Obvodové zdivo suterénu, obvodové nosné zdivo 1.NP 3.NP Objekt je stabilní, není narušena statika Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez řas a plísní, bez prachu, mastnot a výkvětů Podklad je soudržný (zvětralá omítka objektu bude oklepána a bude doházena jádrovou vápenocementovou omítkou) Obvodové zdivo je bez trhlin Zdivo má požadovanou rovinnost 2. Střecha Střešní konstrukce, krov - Podklad je stabilní, není narušena statika zdí ani stropů - Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez plísní a hub - Zhlaví krovu je neprohnilé 3. Výplně otvorů stávající výplně otvorů v objektu jsou převážně dřevěné s U = 2,5 W/m2.K. Několik sklepních oken je železných s U = 3,0 W/m2K. Stávající vchodové jsou ocelové prosklené s U w = 5,65 Wm2/K. Veškerá okna a dveře je nutné vyměnit za nové plastové šestikomorové s mikroventilací. Okna budou s U W = 1,2 W/m2K. Nové dveře budou nově vyměněny za plastové s U D = 1,2 Wm2/K. 4. Vnitřní nosné zdi a příčky zdivo nevykazuje žádné trhliny. Stav dobrý. 5. Stropní konstrukce nevykazuje žádné statické porušení. Stav dobrý. 6. Stav komínových těles stav dobrý, bez trhlin na omítce. Součástí zateplovacích prací bude výměna celého systému dešťové kanalizace (výměna žlabů a odpadů, včetně lapačů střešních nečistot). Stávající systém oplechování objektu bude demontován a po dokončení zateplovacích prácí vrácen zpět. Dále je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové prodloužené o výlož tl. tepelné izolace. Dále bude vyměněno stávající lodžiové zábradlí a oplechování lodžií. 4. Popis navrhovaných úprav 4.1. Úvod Projektová dokumentace řeší zateplení obálky budovy Domova mládeže ve Světcích. Dále dojde k výměně stávajících oken a dveří. Některé okna budou zmenšena. Dozdívky 10

11 otvorů budou provedeny z plynosilikátových tvárnic. Obvodový plášť budovy bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek z pěnového polystyrenu a dále z fasádních desek z minerálních vláken v oblasti požárních pásů a vstupu do objektu. Fasádní zateplovací systém z polystyrénových desek a z desek z minerálních vláken je určen ke kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budov. Systém je tvořen tepelnou izolací z desek z pěnového samozhášivého, stabilizovaného polystyrenu a dále z desek z minerálních vláken. Tepelný izolant je k podkladu lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava (probarvená silikátová omítka tl. zrna 1,5 mm). V závislosti na tepelně - technických požadavcích, výpočtu a požadavcích ČSN Tepelná ochrana budov byla navržena tloušťka tepelné izolace 120 mm a tl. 30 mm izolace ostění, nadpraží a parapetů. Zateplení obvodového pláště budovy bude provedeno až k terénu. Obvodové stěny suterénu budou zateplovány stejným systémem, pouze budou použity desky z tvrzeného polystyrenu XPS při stejné tl. 120 mm. Omítka bude dorovnána vrstvou lepidla s výztužnou tkaninou a následně přetažena marmolitovou granulátovou omítkou. Šikmá část střechy bude zateplena tepelnou izolací z desek z minerálních vláken celkové tl. 200 mm. Tato konstrukce se zateplí zevnitř. Pouze se sundají stávající desky Lignopor a provede se nový zavěšený SDK podhled s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 200 mm. SDK podhled bude vykazovat požární odolnost EI 30. Stávající plechová krytina bude zachována. Vodorovná část střechy a střecha nad vstupem bude zateplena z venku. Jedná se o dvouplášťovou střechu s plechovou krytinou. Ta bude demontována a střecha bude zateplena z venku položením polystyrénových dílců s nakašírovaným hydroizolačním pásem tl. 240 mm s novou krytinou z živičných materiálů. Požární řešení je zpracované v technické zprávě požární ochrany, kterou vypracovala Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, Karlovy Vary. Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální skládce odborné firmy Architektonické řešení stavby Důvodem zateplení objektu je zvýšení tepelného odporu na hodnotu, vyžadovanou ČSN Vedlejším, i když také důležitým efektem bude celkové zlepšení vzhledu stávajícího objektu. Svislé konstrukce - desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu a desky z minerálních vláken tl. 120 mm, obvodové stěny suterénu desky z tvrzeného polystyrenu XPS tl. 120 mm, ostění a nadpraží otvorů desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu tl. 30 mm. Zateplení parapetu XPS tl. 30 mm Šikmá střecha desky z minerálních vláken celkové tl. 200 mm. Vodorovná střecha - polystyrénové dílce s nakašírovaným hydroizolačním pásem tl. 240 mm s novou krytinou z živičných materiálů. Výplně otvorů nové výplně otvorů budou plastové šestikomorové s mikroventilací. 11

12 4.3. Technické řešení stavby (zateplení obvodového pláště budovy) Pozn.: Před zahájením zateplování stávající výplně otvorů odstranit a osadit nové plastové výplně otvorů s U = 1,2 W/m2.K. Veškeré výplně otvorů budou po dobu výstavby chráněny, např. Pe fólií Zateplovací systém Bude použit zateplovací systém z tepelné izolace z desek z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu a dále z desek z minerálních vláken. Tloušťka tepelné izolace bude 120 mm (svislé konstrukce), 30 mm (ostění a nadpraží otvorů). Obvodové stěny suterénu budou zateplovány stejným systémem, pouze budou použity desky z tvrzeného polystyrenu XPS při stejné tl. 120 mm. Tepelná izolace z desek ze stabilizovaného, samozhášivého polystyrenu, z desek XPS a dále tepelná izolace z minerálních vláken bude na podklad lepena lepící hmotou flexibilním lepidlem. Fasáda bude očištěna tlakovou vodou. Tepelná izolace bude opatřena výztužnou vrstvou z lepící hmoty s výztužnou tkaninou. Výztužná vrstva bude opatřena penetračním nátěrem, na který bude natažena silikátová zatíraná omítka. Omítka bude opatřena finální úpravou silikátovou barvou s penetrací + ředidlo. Zateplení parapetů bude provedeno z tvrzeného polystyrenu XPS tl. 30 mm. Pro ukončení VKZS pod parapetem bude použit parapetní připojovací profil dle výkresu č. 24 Detail zateplení parapetu Tepelná izolace Budou použity fasádní desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu, desky z tvrzeného polystyrenu XPS a dále izolace z minerálních vláken. Pro plochy bude použit izolant tl. 120 mm, pro zateplení ostění, nadpraží a parapetu oken izolant tl. 30 mm Hmota pro lepení izolace a výztužné vrstvy Flexibilní lepidlo Flexibilní lepidlo - flexibilní tmel na bázi cementu pro lepení a stěrkování termoizolačních systémů. Suchá maltová směs obsahuje křemičitý písek, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující příměsi. - zrnitost 0-0,6 - skladování v suchu, chránit před vodou a mrazem Zpracování K rozdělání tmelu se použije pitná voda nebo voda splňující ČSN Suchá směs se smíchá s vodou na homogenní hladkou hmotu, nesmí se tvořit hrudky. Pro rozmíchání malty je vhodné použít vrtačku s nízkými otáčkami s nástavcem. Po rozmíchání se tmel nechá 5 10 min odstát, znovu se krátce promíchá a může se aplikovat. Zpracovatelnost lepící hmoty je 2 hodiny Penetrační nátěry Penetrační nátěr 12

13 Penetrační nátěr pod minerální omítky, vyrovnávající savost a zvyšující přilnavost podkladu Směs obsahuje křemičitý písek, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující příměsi. - zrnitost 0-0,6 - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem - spotřeba záměsové vody penetračního nátěru na 1 kg směsi: - cihla 5l - beton 3l - hladký beton 1l Zpracování K rozdělání penetračního nátěru se použije pitná voda nebo voda splňující ČSN Suchá směs se promíchá s vodou v poměru uvedeném výše. Po 5 minutách zrání se znovu promíchá. Nátěr se nanáší válečkem nebo štětkou. Doba schnutí nátěru je nejméně 12 hodin. Ředidlo Jedná se o kombinovaný prostředek na bázi silikátu plnící současně funkci ředidla a penetračního nátěru pod silikátové omítky a barvy. Zpevňuje podklad a vyrovnává nasákavost silně nebo nerovnoměrně savých ploch. Používá se k ředění silikátových barev. Směs obsahuje draselné vodní sklo, styroakrylát, vodu a aditiva - barva bezbarvá až mléčně bílá - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem Zpracování Před zpracováním se materiál rozmíchá. Hmota se aplikuje nástřikem, nebo nátěrem. Materiál se nanáší rovnoměrně tak, aby se vyloučilo dodatečné natírání vynechaných míst. Vynechaná místa mohou způsobit rozdílné zbarvení povrchové úpravy Omítky Zatíraná minerální omítka Dekorativní difúzní tenkovrstvá omítka pro interiéry i exteriéry se zatíranou strukturou. Obsahuje draselné vodní sklo, titandioxid, mramor a vodu. - barva dle požadovaného odstínu - zrnitost 1,5 - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem Zpracování Podklad se před prováděním omítky napenetruje ředidlem. Omítka se před zpracováním dobře rozmíchá. Omítka se nanáší nerezovým hladítkem a následně se rovnoměrně kruhovým pohybem zahlazuje umělohmotným hladítkem. Omítka se nesmí zpracovávat při teplotě vzduchu i podkladu pod +5 C nebo nad + 35, na přímém slunci nebo za silného větru Fasádní nátěry Fasádní silikátová barva Fasádní barva na bázi silikátové disperze pro silikátové omítky. Obsahuje draselné vodní sklo, disperze styroakrylátů, titandioxid, kalciumkarbonát, plniva na 13

14 bázi silikátů, vodu, aditiva - barvy dle vzorníků - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem Zpracování Materiál před zpracováním dobře rozmíchat. Barvu nanášet rovnoměrně a roztírat, aby nevznikly skvrny a lesklá místa z rozdílné tloušťky vrstvy. Druhý nátěr lze aplikovat po cca 8 hodinách ( při teplotě +20 C a 65% relativní vlhkosti). Nátěr nelze zpracovávat při teplotě podkladu a ovzduší pod +5 C a přes +35 C, na přímém slunci a větru. Ředění nových rovnoměrně nasákavých omítek - 1. nátěr směs fasádní silikátové barvy, vody a silikátového ředidla v poměru 1:1:1-2. nátěr fasádní silikátová barva ředěná cca 5% směsi silikátového ředidla a vody 1: Odstíny fasádních nátěrů Odstíny fasádních nátěrů budou vybrány investorem. Tyto odstíny budou vybrány nejpozději před započetím zateplovacích prací Kotevní prvky Pro kotvení tepelné izolace jsou určeny talířové hmoždinky jejich doplňky. Talířové hmoždinky budou použity s ocelovými trny délky 180 mm (zateplení fasády tl. 120 mm). Zakládací (soklová) lišta bude použita U12/1,0/200 (zateplení tl. 120 mm) Montáž fasádního systému Lešení Před zahájením prací bude postaveno ocelové lešení, které bude vybaveno ochranou sítí, okopovými lištami, podlážkami, žebříky. Výstavbu a zajištění lešení bude provádět pouze oprávněná firma. Lešení bude opatřeno zábradlím ve v. 1,1 m, zamezující pádu osob. Lešení bude postaveno s odstupem 50 cm od fasády objektu. Toto opatření je provedeno skrz přístup k celé ploše zateplovaného objektu. Ukotvení lešení bude prováděno do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m ocelovými kotvami. Po odstranění lešení budou otvory po kotvení opatřeny záslepkami z polystyrenu. Jedná se o kruhové polystyrénové záslepky vyřezané ze zbylých polystyrénových desek. Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou zasazeny do otvorů po kotvách. Tyto záslepky budou zatřeny fasádní omítkou a opatřeny fasádní barvou daného odstínu. Na lešení bude provedeno zavětrování zavětrovacími diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm. Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. Podlaha na lešení bude provedena z dřevěných, alt. z ocelových pozinkovaných podlážek. Přístup na lešení do jednotlivých pater bude zajištěn po ocelových, alt. hliníkových žebřících. Žebříky nikdy nesmí být pokládány nad sebe. Otvory v místě žebříků budou chráněny dřevěnými, alt. hliníkovými poklopy, tak aby bylo zamezeno pádu osob. 14

15 Pracovní postup Příprava podkladu Podklad bude před montáží fasádního systému očištěn tlakovou vodou. Navětralé (odfouklé) části omítek budou odstraněny a doházeny vápenocementovou omítkou. Očištění povrchu se provede tlakovou vodou. Povrch fasády musí vykazovat nerovnost nejvíce 10 mm na dvoumetrové lati. V opačném případě je nutné dále povrch vyrovnat vápenocementovou omítkou. Z fasády budou odstraněny všechny cedule, světla, bleskosvody, dešťové svody Stávající výplně otvorů je nutné chránit proti poškození, zakrytím například PE fólií. Konstrukce, které budou procházet zateplováním, například zábradlí je nutné chránit těsnící páskou. Kotevní prvky bleskosvodů a okapů je nutné prodloužit tak, aby po dokončení fasádního systému byly osazeny v souladu s platnými předpisy. Při demontáži okapů musí být po dobu provádění fasádního systému zajištěn odtok vody ze střechy tak, aby nedošlo ke vzniku škod (zajistí prováděcí firma). Oplechování stávajících parapetů je nutné demontovat. Nové oplechování parapetů bude provedeno tak, aby nedocházelo k zatékání vody do zateplovacího systému. Nové venkovní parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku Montáž zakládací lišty Zakládací lišta bude osazena 500 mm pod spodním lícem stropní konstrukce suterénu. Lišta bude použita U12/1,0/200. Šířka lišty odpovídá šířce tepelného izolantu. Lišta se bude kotvit natloukacími hmoždinkami 6 x 55 mm po 300 mm. U nerovných podkladů se v místech hmoždinek soklová lišta podloží vymezovací podložkou tak, aby bylo dosaženo přímého čela zakládací lišty. Jednotlivé díly soklové lišty se spojí soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly bude ponechána mezera 2 mm dilatační spára. Na nárožích bude lišta upravena vyříznutím klínu a následným ohnutí na Lepení tepelné izolace Desky tepelné izolace budou lepeny flexibilním lepidlem. Na desky z pěnového polystyrenu a na desky z minerálních vláken se nanáší po obvodu a v ploše desky 3-4 terče velikosti dlaně tak, aby bylo pokryto nejméně 40 % plochy desky. Tloušťka lepící hmoty je cca mm. Desky se lepí na sráz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící hmota. Desky tepelné izolace se budou pokládat od spodu, přičemž delší řada se bude vždy klást na vazbu. Nejmenší přeložení desky bude dodrženo 200 mm. Převázání jednotlivých desek je nutno dodržet i při řešení nároží budovy. Desky se položí s větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky se zaříznou. V místě výplní otvorů musí být desky upevněny tak, aby spáry mezi jednotlivými deskami nekončily v rohu okna. Desky se upevní s dostatečným přesahem a až po provedení tepelné izolace ostění se zaříznou a obrousí Montáž kotevních hmoždinek 15