Zahradní 928, Horní Slavkov tel. + fax.: , mobil IČO : , DIČ : CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Zahradní 928, Horní Slavkov tel. + fax.: , mobil IČO : , DIČ : CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže SPŠ Tachov, Světce 1 Úspory energie a využití OZE,SPŠ, Tachov, Domov mládeže Světce 26 V Horním Slavkově : 05/2013 Zakázkové číslo : 24/2013 Vypracoval : David Thol Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina 1

2 A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA a.základní údaje Název akce : Zateplení obálky budovy Domova mládeže Místo stavby : Světce 1, st.p.č. 3432/2 Městský úřad : Tachov Kraj : Plzeňský, k.ú. Tachov Projektant : CENTRA STAV s.r.o. - Ing.Ledvina Leoš, Zahradní 928, Horní Slavkov Objednatel : Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1 a.1. Základní charakteristika stavby a její účel Tento projekt řeší zateplení objektu ve Světcích. Dům byl postaven v 80-tých letech minulého století. Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště budovy, výměnu stávajících dřevěných oken a dveří za nové plastové. Dům má celkem 6 podlaží (v PD označeno jako 1.PP a 1.NP - 5.NP). Přístup do objektu dvěma vchody situovanými v 1.NP. Střecha objektu je částečně plochá dvouplášťová a částečně šikmá. Objekt je využit jako domov mládeže při SPŠ Světce. b. Dosavadní využití a zastavěnost území, stavební pozemek, majetkoprávní vztahy St.p.č. 3432/2 se nachází ve stávající zástavbě v katastrálním území Tachov. Okolní pozemek je svažitý. Uvedená stavební pozemková parcela, jakožto i stavba samotná je ve vlastnictví Plzeňského kraje. c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu V rámci před projektové a projektové přípravy bylo provedeno zaměření skutečného stavu objektu, dále prohlídka staveniště. Stávající objekt je napojen na elektroinstalaci, kanalizaci, vodovod, plynovod a telekomunikační sít Telefónica O2. d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů Během stavebních prací budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů. e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracovanou f. Centra Stav s.r.o. Horní Slavkov, Ing. Leošem Ledvinou. f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí Výstavba je provedena dle platného územního plánu. Bude se jednat pouze o zateplení obvodového pláště budovy (veškeré prováděné práce viz. technická zpráva stavebních 2

3 objektů a výkresová část PD). g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území ne h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby Ke stavebním pracím dojde během roku Postup výstavby bude proveden dle prováděcí firmy. i. Statistické údaje o orientační hodnoty stavby, ochrana životního prostředí, podlahová plocha Orientační hodnota stavby bude vyčíslena na základě rozpočtu prováděcí firmy. Realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se o zateplení obvodového pláště objektu panelového domu, o výměnu stávajících dřevěných oken a dveří za nové plastové. V další řadě dojde ke zrušení veškerých lodžií. Stavební úpravy jsou investorem zařazeny jako malý zdroj znečištění ovzduší. Zastavěná plocha objektu činí 845 m2. 3

4 B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o objekt Domova mládeže při SPŠ Světce, který se nachází v zastavěné části obce Světce. Okolo stávajícího objektu se nachází vzrostlá zeleň. Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště budovy, výměnu stávajících dřevěných oken, balkónových sestav a dveří za nová plastová okna, dveře a balkónové sestavy. St.p.č. 3432/2 se nachází ve stávající zástavbě v katastrálním území Tachov. Okolní pozemek je svažitý. 1.b. Urbanistické a architektonické řešení stavby Tento projekt řeší zateplení objektu ve Světcích. Dům byl postaven v 80-tých letech minulého století. Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště budovy, výměnu stávajících dřevěných oken a dveří za nové plastové. Dům má celkem 6 podlaží (v PD označeno jako 1.PP a 1.NP - 5.NP). Přístup do objektu dvěma vchody situovanými v 1.NP. Střecha objektu je částečně plochá dvouplášťová a částečně šikmá. Objekt je využit jako domov mládeže při SPŠ Světce. 1.c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch stávající 1.d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Napojení na všechny sítě (kanalizace, vodovod, elektrická energie, plynovod a telekomunikační síť Telefónica O2) je stávající. Při zateplovacích pracích budou všechny přípojky inženýrských sítí zachovány. 1.e. Řešení dopravní a technické infrastruktury, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území stávající, jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu (zateplení obvodového pláště objektu a výměnu stávajících výplní otvorů za nové plastové). 1.f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí. Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální skládce odborné firmy. Ochrana vod a ovzduší realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu, které jsou zařazeny investorem jako malý zdroj znečištění ovzduší. Ochrana přírody a krajiny Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně. Odpadové hospodářství Na základě Zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/ 2001 Sb. bude při nakládání s odpady vzniklými při stavbě a rekonstrukci nakládáno takto: Odpady vzniklé při stavební a rekonstrukční činnosti budou přednostně tříděné podle druhu 4

5 a kategorií, odpady vhodné k využití budou využity nebo předány oprávněné osobě ke zpracování 11 - Přednostní využívání odpadů: uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady u nichž jiný způsob odstranění není dostupný, nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům Obecné povinnosti: každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se též řídí zvláštními právními předpisy (např. zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.) pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak. k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení podle 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v 17 též obec Povinnosti původců odpadů: původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle 5 a 6 výše citovaného zákona zajistit přednostní využití odpadů v souladu s 11 odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle 15 platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo ( 79 odst.1 písm.e)zákona), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s 16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle 12 odst. 3 zákona ( např. faktury, vážní lístky evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.) 5

6 35 - Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu: původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky. Základní kategorizace odpadů: - zemina a výkopek smíšený - bude použit ke zpětným zásypům - plasty a obaly z plastů - předání oprávněně osobě - obaly papírové a kartonáž - předání oprávněně osobě - stavební suť (zdivo,omítky. betony) - předání oprávněně osobě - dřevěně konstrukce a zbytky řeziva - předání oprávněné osobě - kovový odpad - předání oprávněné osobě - výplně otvorů - předání oprávněné osobě Vodní hospodářství V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením 39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem. Ochrana lesního půdního fondu - Budova se nachází v zastavěné části obce Světce. Nenachází se v ochranném pásmu lesa. Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma. 1.g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací není řešeno v této projektové dokumentaci. Jedná se pouze o zateplení obvodového pláště objektu, výměnu stávajících výplní otvorů za nové plastové. Pouze vstupní dveře do objektu budou upraveny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 1.h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD V rámci před projektové a projektové přípravy bylo provedeno zaměření skutečného stavu objektu a prohlídka staveniště. 1.i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby stávající vytýčení stavby, nové vytýčení stavby nebude prováděno. 1.j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory PD nebude členěna na stavební a inženýrské objekty. 6

7 1.k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí provozu stavby během provádění stavby a po jejím dokončení Při stavebních úpravách objektu dojde k částečnému zhoršení životního prostředí zvýšením prašnosti a pohybem stavební techniky a nákladních vozů. Omezení prašnosti bude eliminováno používáním krytých kontejnerů a shozů pro likvidaci stavební sutě. V případě znečištění vozovky stavebními stroji a mechanizací bude komunikace umyta pro zabránění zdvihání prachu. Postup stavebních prací bude vždy prováděn tak aby práce byly prováděny v ucelených částech a dobách stanovených stavebním úřadem Městského úřadu Tachov. Předpokládaná doba provádění prací: -pracovní dny 7-17 hod. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti pádu osob (např. sítě atd.). Dotčený pozemek bude po dokončení prací uveden do původního stavu. Bližší režim stavby a způsob ochrany viz. PD Zásady organizace výstavby,, 1.l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Při provádění stavebních prací budou dodržovány bezpečnostní předpisy. Při práci s otevřeným ohněm budou dodržovány protipožární předpisy a normy. Při provádění stavebních prací pomocí stavební mechanizace a strojů je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a bezpečné odstupy od pracovního prostoru stroje. Pracovníci provádějící stavební práce a instalace budou prokazatelně proškoleni z hlediska bezpečnostních předpisů a protipožárních předpisů. Pracovníci provádějící instalační práce budou mít potřebnou kvalifikaci a způsobilost k provádění příslušných prací. Během stavebních úprav budou dále dodržovány platné normy a předpisy BOZP podklad pro členy ČKAIT. 2. Mechanická odolnost a stabilita - nebude provedeno statické posouzení. 3. Požární bezpečnost - požární řešení je zpracované v TZPO. Tato technická zpráva požární ochrany bude řádně odsouhlasena HZS Plzeňského kraje, územní odbor Tachov. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí PD bude vypracována dle veškerých vyjádření orgánů státní správy. 5. Bezpečnost při užívání - stávající objekt je využit jako Domov mládeže při SPŠ Světce.. 6. Ochrana proti hluku stávající 7. Úspora energie a ochrana tepla Řešeno v projektové dokumentaci. Obvodový plášť objektu bude dodatečně zateplen (fasáda, střecha). Dále bude provedena výměna stávajících dřevěných výplní otvorů za nové plastové. Na objekt je vypracován energetický audit. PD je vypracována dle platného energetického auditu. 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není uvažováno. Úpravy se týkají pouze zateplení obvodového pláště budovy. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Veškeré použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot. 7

8 10. Ochrana obyvatelstva Do stavby jsou navrženy pouze takové materiály, prvky a zařízení, které splňují veškeré normové hodnoty, hygienické předpisy a zákonné požadavky. Splnění požadavků bude doloženo při realizaci stavby potřebnými atesty a prohlášeními o shodě. Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). 11. Inženýrské objekty 11.a. Odvodnění území stávající kanalizační přípojka 11.b. Zásobování vodou stávající vodovodní přípojka SUV 11.c. Zásobování energiemi stávající přípojka elektro 11.d. Řešení dopravy stávající 11.e. Vytápění stávající vytápění 12. Povrchové úpravy okolí stavby, vegetační úpravy úprava terénu do původního stavu 13. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb ne 8

9 C. DOKUMENTACE STAVBY 1. Identifikace stavebníka Jméno a příjmení, místo trvalého bydliště stavebníka Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1 Jméno a příjmení projektanta, osobní údaje CENTRA STAV s.r.o. Ing. Leoš Ledvina, Zahradní 928, Horní Slavkov, ČKAIT Specializace autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 2. Popis stavby Účel stavby Jedná se o stávající objekt Domova mládeže ve Světcích, který se nachází na st.p.č. 3432/2. Objekt je celkem šestipodlažní (1.PP + 5.NP) s nevyužitým podkrovím. Technické a konstrukční řešení stavby a konstrukcí tvořících její obálku Jedná se o původní budovu z 80-tých let minulého století víceméně obdélníkového půdorysu, umístěnou na severním svahu a vybudovanou pro účely ubytování studentů SPŠ. Budova v průběhu doby, mimo běžných oprav a údržby, neprošla žádnými většími úpravami. Základové konstrukce objektu jsou pravděpodobně tvořeny základovými pasy pod nosnými konstrukcemi a příčnými pasy zajišťující prostorovou tuhost. Nosné svislé konstrukce jsou zděné částečně z bloků CDm P20 a pórobetonových tvárnic Calsilox, stropy jsou ze ŽB dutinových panelů. Stávající konstrukce střechy je částečně vodorovná ze stropních keramickobetonových panelů s tepelnou izolací ze skleněné rohože Itaver, a částečně šikmá taktéž tepelně izolována. Fasáda je břízolitová škrábaná. Tepelně technické vlastnosti použitých materiálů odpovídají období výstavby. Budova nevykazuje žádné deformace jak svislých tak vodorovných konstrukcí. Suterén obsahuje zejména technické zázemí budovy. Přístup do budovy je dvěma vchody. Celá budova je členěna do dvou členitých propojených celků, které svou dispozicí splňuje provozní požadavky. Budova má jedno podzemní ne v plném rozsahu půdorysu - a pět nadzemních podlaží. Podlahy jsou tvořeny jednak dlažbou, popř. linoleem nebo kobercem, betonovou mazaninou s podkladovou ŽB vrstvou a škvárou. Podlaha 1.PP je tvořena pouze betonovou mazaninou. Okna jsou dvojitá dřevěná, v 1.PP pak částečně kovová. Dveře jsou kovové se zádveřím. Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby Předpokládaná doba výstavby dní, Popis postupu výstavby: - Výstavba lešení - Odstranění stávajících dřevěných a kovových výplní otvorů - Dozdívání okenních otvorů - Osazení nových plastových výplní otvorů - Sejmutí hromosvodů, okapových svodů, parapetů - Provedení zateplovacího systému obvodového pláště a dále zateplení střechy dle technologického postupu Popis navrhovaných úprav viz. níže 9

10 3. Statický posudek Stavebně technický posudek doplňuje údaje technické zprávy U bytového domu bylo provedeno stavebně technické posouzení v parametrech : - Vlhkost - Statika - Soudržnost podkladu 1. Vnější stěny Obvodové zdivo suterénu, obvodové nosné zdivo 1.NP 3.NP Objekt je stabilní, není narušena statika Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez řas a plísní, bez prachu, mastnot a výkvětů Podklad je soudržný (zvětralá omítka objektu bude oklepána a bude doházena jádrovou vápenocementovou omítkou) Obvodové zdivo je bez trhlin Zdivo má požadovanou rovinnost 2. Střecha Střešní konstrukce, krov - Podklad je stabilní, není narušena statika zdí ani stropů - Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez plísní a hub - Zhlaví krovu je neprohnilé 3. Výplně otvorů stávající výplně otvorů v objektu jsou převážně dřevěné s U = 2,5 W/m2.K. Několik sklepních oken je železných s U = 3,0 W/m2K. Stávající vchodové jsou ocelové prosklené s U w = 5,65 Wm2/K. Veškerá okna a dveře je nutné vyměnit za nové plastové šestikomorové s mikroventilací. Okna budou s U W = 1,2 W/m2K. Nové dveře budou nově vyměněny za plastové s U D = 1,2 Wm2/K. 4. Vnitřní nosné zdi a příčky zdivo nevykazuje žádné trhliny. Stav dobrý. 5. Stropní konstrukce nevykazuje žádné statické porušení. Stav dobrý. 6. Stav komínových těles stav dobrý, bez trhlin na omítce. Součástí zateplovacích prací bude výměna celého systému dešťové kanalizace (výměna žlabů a odpadů, včetně lapačů střešních nečistot). Stávající systém oplechování objektu bude demontován a po dokončení zateplovacích prácí vrácen zpět. Dále je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové prodloužené o výlož tl. tepelné izolace. Dále bude vyměněno stávající lodžiové zábradlí a oplechování lodžií. 4. Popis navrhovaných úprav 4.1. Úvod Projektová dokumentace řeší zateplení obálky budovy Domova mládeže ve Světcích. Dále dojde k výměně stávajících oken a dveří. Některé okna budou zmenšena. Dozdívky 10

11 otvorů budou provedeny z plynosilikátových tvárnic. Obvodový plášť budovy bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek z pěnového polystyrenu a dále z fasádních desek z minerálních vláken v oblasti požárních pásů a vstupu do objektu. Fasádní zateplovací systém z polystyrénových desek a z desek z minerálních vláken je určen ke kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budov. Systém je tvořen tepelnou izolací z desek z pěnového samozhášivého, stabilizovaného polystyrenu a dále z desek z minerálních vláken. Tepelný izolant je k podkladu lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava (probarvená silikátová omítka tl. zrna 1,5 mm). V závislosti na tepelně - technických požadavcích, výpočtu a požadavcích ČSN Tepelná ochrana budov byla navržena tloušťka tepelné izolace 120 mm a tl. 30 mm izolace ostění, nadpraží a parapetů. Zateplení obvodového pláště budovy bude provedeno až k terénu. Obvodové stěny suterénu budou zateplovány stejným systémem, pouze budou použity desky z tvrzeného polystyrenu XPS při stejné tl. 120 mm. Omítka bude dorovnána vrstvou lepidla s výztužnou tkaninou a následně přetažena marmolitovou granulátovou omítkou. Šikmá část střechy bude zateplena tepelnou izolací z desek z minerálních vláken celkové tl. 200 mm. Tato konstrukce se zateplí zevnitř. Pouze se sundají stávající desky Lignopor a provede se nový zavěšený SDK podhled s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 200 mm. SDK podhled bude vykazovat požární odolnost EI 30. Stávající plechová krytina bude zachována. Vodorovná část střechy a střecha nad vstupem bude zateplena z venku. Jedná se o dvouplášťovou střechu s plechovou krytinou. Ta bude demontována a střecha bude zateplena z venku položením polystyrénových dílců s nakašírovaným hydroizolačním pásem tl. 240 mm s novou krytinou z živičných materiálů. Požární řešení je zpracované v technické zprávě požární ochrany, kterou vypracovala Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, Karlovy Vary. Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální skládce odborné firmy Architektonické řešení stavby Důvodem zateplení objektu je zvýšení tepelného odporu na hodnotu, vyžadovanou ČSN Vedlejším, i když také důležitým efektem bude celkové zlepšení vzhledu stávajícího objektu. Svislé konstrukce - desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu a desky z minerálních vláken tl. 120 mm, obvodové stěny suterénu desky z tvrzeného polystyrenu XPS tl. 120 mm, ostění a nadpraží otvorů desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu tl. 30 mm. Zateplení parapetu XPS tl. 30 mm Šikmá střecha desky z minerálních vláken celkové tl. 200 mm. Vodorovná střecha - polystyrénové dílce s nakašírovaným hydroizolačním pásem tl. 240 mm s novou krytinou z živičných materiálů. Výplně otvorů nové výplně otvorů budou plastové šestikomorové s mikroventilací. 11

12 4.3. Technické řešení stavby (zateplení obvodového pláště budovy) Pozn.: Před zahájením zateplování stávající výplně otvorů odstranit a osadit nové plastové výplně otvorů s U = 1,2 W/m2.K. Veškeré výplně otvorů budou po dobu výstavby chráněny, např. Pe fólií Zateplovací systém Bude použit zateplovací systém z tepelné izolace z desek z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu a dále z desek z minerálních vláken. Tloušťka tepelné izolace bude 120 mm (svislé konstrukce), 30 mm (ostění a nadpraží otvorů). Obvodové stěny suterénu budou zateplovány stejným systémem, pouze budou použity desky z tvrzeného polystyrenu XPS při stejné tl. 120 mm. Tepelná izolace z desek ze stabilizovaného, samozhášivého polystyrenu, z desek XPS a dále tepelná izolace z minerálních vláken bude na podklad lepena lepící hmotou flexibilním lepidlem. Fasáda bude očištěna tlakovou vodou. Tepelná izolace bude opatřena výztužnou vrstvou z lepící hmoty s výztužnou tkaninou. Výztužná vrstva bude opatřena penetračním nátěrem, na který bude natažena silikátová zatíraná omítka. Omítka bude opatřena finální úpravou silikátovou barvou s penetrací + ředidlo. Zateplení parapetů bude provedeno z tvrzeného polystyrenu XPS tl. 30 mm. Pro ukončení VKZS pod parapetem bude použit parapetní připojovací profil dle výkresu č. 24 Detail zateplení parapetu Tepelná izolace Budou použity fasádní desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu, desky z tvrzeného polystyrenu XPS a dále izolace z minerálních vláken. Pro plochy bude použit izolant tl. 120 mm, pro zateplení ostění, nadpraží a parapetu oken izolant tl. 30 mm Hmota pro lepení izolace a výztužné vrstvy Flexibilní lepidlo Flexibilní lepidlo - flexibilní tmel na bázi cementu pro lepení a stěrkování termoizolačních systémů. Suchá maltová směs obsahuje křemičitý písek, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující příměsi. - zrnitost 0-0,6 - skladování v suchu, chránit před vodou a mrazem Zpracování K rozdělání tmelu se použije pitná voda nebo voda splňující ČSN Suchá směs se smíchá s vodou na homogenní hladkou hmotu, nesmí se tvořit hrudky. Pro rozmíchání malty je vhodné použít vrtačku s nízkými otáčkami s nástavcem. Po rozmíchání se tmel nechá 5 10 min odstát, znovu se krátce promíchá a může se aplikovat. Zpracovatelnost lepící hmoty je 2 hodiny Penetrační nátěry Penetrační nátěr 12

13 Penetrační nátěr pod minerální omítky, vyrovnávající savost a zvyšující přilnavost podkladu Směs obsahuje křemičitý písek, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující příměsi. - zrnitost 0-0,6 - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem - spotřeba záměsové vody penetračního nátěru na 1 kg směsi: - cihla 5l - beton 3l - hladký beton 1l Zpracování K rozdělání penetračního nátěru se použije pitná voda nebo voda splňující ČSN Suchá směs se promíchá s vodou v poměru uvedeném výše. Po 5 minutách zrání se znovu promíchá. Nátěr se nanáší válečkem nebo štětkou. Doba schnutí nátěru je nejméně 12 hodin. Ředidlo Jedná se o kombinovaný prostředek na bázi silikátu plnící současně funkci ředidla a penetračního nátěru pod silikátové omítky a barvy. Zpevňuje podklad a vyrovnává nasákavost silně nebo nerovnoměrně savých ploch. Používá se k ředění silikátových barev. Směs obsahuje draselné vodní sklo, styroakrylát, vodu a aditiva - barva bezbarvá až mléčně bílá - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem Zpracování Před zpracováním se materiál rozmíchá. Hmota se aplikuje nástřikem, nebo nátěrem. Materiál se nanáší rovnoměrně tak, aby se vyloučilo dodatečné natírání vynechaných míst. Vynechaná místa mohou způsobit rozdílné zbarvení povrchové úpravy Omítky Zatíraná minerální omítka Dekorativní difúzní tenkovrstvá omítka pro interiéry i exteriéry se zatíranou strukturou. Obsahuje draselné vodní sklo, titandioxid, mramor a vodu. - barva dle požadovaného odstínu - zrnitost 1,5 - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem Zpracování Podklad se před prováděním omítky napenetruje ředidlem. Omítka se před zpracováním dobře rozmíchá. Omítka se nanáší nerezovým hladítkem a následně se rovnoměrně kruhovým pohybem zahlazuje umělohmotným hladítkem. Omítka se nesmí zpracovávat při teplotě vzduchu i podkladu pod +5 C nebo nad + 35, na přímém slunci nebo za silného větru Fasádní nátěry Fasádní silikátová barva Fasádní barva na bázi silikátové disperze pro silikátové omítky. Obsahuje draselné vodní sklo, disperze styroakrylátů, titandioxid, kalciumkarbonát, plniva na 13

14 bázi silikátů, vodu, aditiva - barvy dle vzorníků - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem Zpracování Materiál před zpracováním dobře rozmíchat. Barvu nanášet rovnoměrně a roztírat, aby nevznikly skvrny a lesklá místa z rozdílné tloušťky vrstvy. Druhý nátěr lze aplikovat po cca 8 hodinách ( při teplotě +20 C a 65% relativní vlhkosti). Nátěr nelze zpracovávat při teplotě podkladu a ovzduší pod +5 C a přes +35 C, na přímém slunci a větru. Ředění nových rovnoměrně nasákavých omítek - 1. nátěr směs fasádní silikátové barvy, vody a silikátového ředidla v poměru 1:1:1-2. nátěr fasádní silikátová barva ředěná cca 5% směsi silikátového ředidla a vody 1: Odstíny fasádních nátěrů Odstíny fasádních nátěrů budou vybrány investorem. Tyto odstíny budou vybrány nejpozději před započetím zateplovacích prací Kotevní prvky Pro kotvení tepelné izolace jsou určeny talířové hmoždinky jejich doplňky. Talířové hmoždinky budou použity s ocelovými trny délky 180 mm (zateplení fasády tl. 120 mm). Zakládací (soklová) lišta bude použita U12/1,0/200 (zateplení tl. 120 mm) Montáž fasádního systému Lešení Před zahájením prací bude postaveno ocelové lešení, které bude vybaveno ochranou sítí, okopovými lištami, podlážkami, žebříky. Výstavbu a zajištění lešení bude provádět pouze oprávněná firma. Lešení bude opatřeno zábradlím ve v. 1,1 m, zamezující pádu osob. Lešení bude postaveno s odstupem 50 cm od fasády objektu. Toto opatření je provedeno skrz přístup k celé ploše zateplovaného objektu. Ukotvení lešení bude prováděno do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m ocelovými kotvami. Po odstranění lešení budou otvory po kotvení opatřeny záslepkami z polystyrenu. Jedná se o kruhové polystyrénové záslepky vyřezané ze zbylých polystyrénových desek. Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou zasazeny do otvorů po kotvách. Tyto záslepky budou zatřeny fasádní omítkou a opatřeny fasádní barvou daného odstínu. Na lešení bude provedeno zavětrování zavětrovacími diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm. Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. Podlaha na lešení bude provedena z dřevěných, alt. z ocelových pozinkovaných podlážek. Přístup na lešení do jednotlivých pater bude zajištěn po ocelových, alt. hliníkových žebřících. Žebříky nikdy nesmí být pokládány nad sebe. Otvory v místě žebříků budou chráněny dřevěnými, alt. hliníkovými poklopy, tak aby bylo zamezeno pádu osob. 14

15 Pracovní postup Příprava podkladu Podklad bude před montáží fasádního systému očištěn tlakovou vodou. Navětralé (odfouklé) části omítek budou odstraněny a doházeny vápenocementovou omítkou. Očištění povrchu se provede tlakovou vodou. Povrch fasády musí vykazovat nerovnost nejvíce 10 mm na dvoumetrové lati. V opačném případě je nutné dále povrch vyrovnat vápenocementovou omítkou. Z fasády budou odstraněny všechny cedule, světla, bleskosvody, dešťové svody Stávající výplně otvorů je nutné chránit proti poškození, zakrytím například PE fólií. Konstrukce, které budou procházet zateplováním, například zábradlí je nutné chránit těsnící páskou. Kotevní prvky bleskosvodů a okapů je nutné prodloužit tak, aby po dokončení fasádního systému byly osazeny v souladu s platnými předpisy. Při demontáži okapů musí být po dobu provádění fasádního systému zajištěn odtok vody ze střechy tak, aby nedošlo ke vzniku škod (zajistí prováděcí firma). Oplechování stávajících parapetů je nutné demontovat. Nové oplechování parapetů bude provedeno tak, aby nedocházelo k zatékání vody do zateplovacího systému. Nové venkovní parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku Montáž zakládací lišty Zakládací lišta bude osazena 500 mm pod spodním lícem stropní konstrukce suterénu. Lišta bude použita U12/1,0/200. Šířka lišty odpovídá šířce tepelného izolantu. Lišta se bude kotvit natloukacími hmoždinkami 6 x 55 mm po 300 mm. U nerovných podkladů se v místech hmoždinek soklová lišta podloží vymezovací podložkou tak, aby bylo dosaženo přímého čela zakládací lišty. Jednotlivé díly soklové lišty se spojí soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly bude ponechána mezera 2 mm dilatační spára. Na nárožích bude lišta upravena vyříznutím klínu a následným ohnutí na Lepení tepelné izolace Desky tepelné izolace budou lepeny flexibilním lepidlem. Na desky z pěnového polystyrenu a na desky z minerálních vláken se nanáší po obvodu a v ploše desky 3-4 terče velikosti dlaně tak, aby bylo pokryto nejméně 40 % plochy desky. Tloušťka lepící hmoty je cca mm. Desky se lepí na sráz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící hmota. Desky tepelné izolace se budou pokládat od spodu, přičemž delší řada se bude vždy klást na vazbu. Nejmenší přeložení desky bude dodrženo 200 mm. Převázání jednotlivých desek je nutno dodržet i při řešení nároží budovy. Desky se položí s větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky se zaříznou. V místě výplní otvorů musí být desky upevněny tak, aby spáry mezi jednotlivými deskami nekončily v rohu okna. Desky se upevní s dostatečným přesahem a až po provedení tepelné izolace ostění se zaříznou a obrousí Montáž kotevních hmoždinek 15

16 Po zatvrdnutí lepící malty min. 48 hod se provede kotvení fasádního systému talířovými hmoždinkami 60/8 délky 180 mm s ocelovým trnem. Hmoždinky budou umístěny po obvodu desky. Při kotvení je nutné dodržet kotevní hloubku 40 mm Do kotevní hloubky nelze započítat tloušťku starých omítek. Hloubka vrtání bude o 10 mm větší než kotevní hloubka, aby hmoždinky byly dostatečně zatlačeny do otvoru. Pro kotvení hmoždinek bylo nutno rozlišit plochu stěny a rohy. V rozích je výrazně vyšší namáhání sáním větru a tudíž je zde nutné použít větší množství hmoždinek (do v. 8,0 m 5 ks/m2 a od 8,0 m do 22,5 m výšky 6 ks/m2) u desek z minerálních vláken (do v. 8,0 m 6 ks/m2 a od 8,0 m do 22,5 m výšky 8 ks/m2 nad výšku 22,5 m 10 ks/m2). Dle ČSN je nároží oblast definována jako 1/8 užší strany budovy, přičemž nároží je široké nejméně 1m, nejvýše 2,0 m Výztužná vrstva a výztužná tkanina Výztužná vrstva bude provedena na vnějším povrchu tepelné izolace a bude vytvořena z flexibilního lepidla a výztužné sklovláknité armovací tkaniny. Před vytvořením výztužné vrstvy bude provedena kontrola tepelné izolace. Na povrchu nesmí být žádné nerovnosti, které by mohli negativně ovlivnit vlastnosti dalších vrstev. Místa spojů desek polystyrenu budou přebroušena. Výztužnou vrstvu je nutné provést nejpozději do 14 dnů po nalepení polystyrénových fasádních desek a dále desek z minerálních vláken. Na povrch tepelně izolačních desek se nanese zubovým hladítkem lepicí tmel v tloušťce 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se natahují s přesahem min. 100 mm. Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí. Rohy budou vyztuženy nárožní lištou z hliníku s připevněnou síťkou ze skelné tkaniny (roh Al s tkaninou 100 x 100). U rohů okenních a dveřních otvorů se vždy výztužná vrstva zesílí diagonálními obdélníky z výztužné tkaniny o rozměrech cca 450 x 250 mm pod úhlem Hromosvody Před zahájením zateplovacích prací dojde k demontáži hromosvodů. Nové svislé svody hromosvodů jsou navrženy skryté (budou vedeny v zateplovacím systému). Před zakrytím svislého svodu hromosvodu tepelnou izolací bude provedena jejich revize Oplechování Stávající oplechování parapetů bude odstraněno (parapety neodpovídají šířce zateplovacího systému). Nové parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku. Parapety budou zapuštěny 20 mm do zateplení. Ukončení parapetů bude provedeno plastovými koncovkami. Dále budou vyměněny stávající klempířské prvky, které budou dotčeny zateplovacími pracemi (zábradlí, oplechování atik, okapové plechy, oplechování přechodu soklu atd.) Dešťová kanalizace Součástí zateplovacího systému bude i demontáž svislých okapových odpadů a vodorovných žlabů. Nové okapové odpady a žlaby DN 120 mm budou provedeny z matného TiZn potrubí s tl. stěny 0,6 mm. 16

17 Svody budou kotveny objímkou svodu 120/trn 200 mm. Součástí výměny okapů bude i výměna stávajících lapačů střešních nečistot Požární řešení Požární řešení bude odpovídat navrhovánu řešení uvedeného v Požárně bezpečnostním řešení stavby, které vypracovala Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, Karlovy Vary Výměna vstupních dveří Před zahájením zateplovacích prací budou vyměněny stávající ocelové prosklené vchodové dveře. Budou osazeny nové plastové vstupní dveře s U = 1,2 W/m2K. Nové plastové vstupní dveře budou provedeny asymetrické. Průchodná šířka hlavního křídla bude min. 900 mm. Dveře do výšky 700 mm budou provedeny plné, od výšky 700 mm budou provedeny prosklené. Dveře budou svým provedením odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. Kování dveří bude provedeno v protikorozní úpravě. Nové plastové dveře budou provedeny s 3 5 bodovým uzamykáním. Dveře budou mít tři závěsy, každý závěs bude umožňovat seřízení ve třech osách. Nové vstupní dveře budou těsněny příslušnými komprimačními páskami pro zabránění vstupu vodních par z interiéru do polyuretanové spáry a prostupu vodních par ze spáry do vnějšího prostředí difúzí (viz. výkres Detail těsnění). Kotvení do stávajícího zdiva bude provedeno ocelovými turbošrouby Výměna stávajících dřevěných oken Před zahájením zateplovacích prací budou vyměněna stávající dřevěná a ocelová okna. Budou osazena nová plastová okna s U = 1,2 W/m2K. Profily budou zaskleny izolačním dvojsklem mm s pokovenou vrstvou. Izolační sklo je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm se vzduchotěsně uzavřenou 16 mm dutinou mezi skly. Ohýbaný kompozit plastu a nerezu, který tvoří distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Rámy oken budou plastové v bílé barvě, s vnitřní výztuží pevného rámu s profilem min. tl. 1,5 mm, okna budou vybavena čtyřmi polohami kliky s možností mikroventilace. Kování a mechanické části oken budou s protikorozním provedením. Viditelné části kování budou opatřeny plastovými krytkami v bílé barvě. Kliky oken budou provedeny kovové s plastovou úpravou povrchů. Pro napojení konstrukce rámu okna a VKZS, dále konstrukce okna a vnitřní omítky budou použity AP lišty. Začištění vnitřních částí narušených omítek, ostění a nadpraží bude provedeno např. vápenosádrovou nebo štukovou omítkou, tato omítka bude opatřena dvouvrstvým vodouředitelným nátěrem. Venkovní začištění bude součástí zateplení objektu. Vnitřní parapety budou provedeny z bílé laminované dřevotřísky, ukončeny budou plastovými koncovkami stejné barvy vnitřních parapetů. Parapety budou zapuštěny 20 mm do vnitřního ostění. Přechod mezi parapetem a ostěním bude vyplněn pružným tmelem. Venkovní parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku v barvě bílé. Venkovní parapety budou s přesahem min. 30 mm, parapety budou ukončeny plastovými koncovkami stejné 17

18 barvy jako parapet. Parapety budou zapuštěny 20 mm do zateplení ostění. Parapet bude přivrtán k parapetní liště okna vruty, které jsou součástí celkové dodávky okna. Nová plastová okna budou těsněny příslušnými komprimačními páskami pro zabránění vstupu vodních par z interiéru do polyuretanové spáry a prostupu vodních par ze spáry do vnějšího prostředí difúzí (viz. výkres Detail těsnění). Kotvení do stávajícího zdiva bude provedeno ocelovými turbošrouby Zateplení střechy Úvod Střecha je rozdělena na dvě části, šikmá a vodorovná. Vodorovná (včetně střechy nad vstupem do objektu) bude zateplena tepelnou izolací tl. 240 mm a šikmá tl. 200 mm. Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální skládce odborné firmy Technické řešení stavby šikmá střecha V první řadě dojde k vyklizení všech místností (sklady), kde se budou provádět zateplovací práce. Nejprve dojde k demontáži podhledových desek Lignopor, které budou likvidovány odbornou firmou. Veškeré další vrstvy střechy budou ponechány. Do zavěšeného sádrokartonového podhledu bude vkládána teplená izolace s minerálních vláken tl. 200 mm, která bude zakryta parotěsnou zábranou např. Pe fólií. SDK podhled bude mít garantovanou požární odolnost EI 30. Složení vrstev: - stávající konstrukce střechy - tepelná izolace - desky z minerálních vláken tl. 200 mm (kladení tepelné izolace ve dvou vrstvách 2 x tl. 100 mm) - parozábrana - zavěšený SDK podhled s garantovanou požární odolností EI Technické řešení stavby plochá střecha Tato konstrukce se bude zateplovat z venku. Nejprve dojde k demontáži veškerých nadstřešních prvků (ventilační hlavice atd.), které budou prodlouženy o tl. tepelné izolace a po dokončení zateplovacích prací budou vráceny zpět. Dále dojde k demontáži stávající plechové střešní krytiny. Ta bude likvidována. Ostatní vrstvy střechy zůstanou ponechány. Na podkladní lepenku budou pokládány polystyrénové dílce tl. 240 mm s nakašírovaným hydroizolačním pásem a nová střešní krytina s živičných materiálů např. modifikovaný pás s hrubozrnným posypem. Složení vrstev: - Střešní krytina z živičných materiálů - Tepelná izolace s polystyrenových desek s nakašírovaným hydroizolačním pásem tl. 240 mm 18

19 - stávající konstrukce střechy 5. Ochrana pro hnízdění rorýsů a) Všechny ventilační průduchy ve střeše zůstanou zachovány a v plném rozsahu zůstane zachován i průchod do navazujících odvětrávaných prostor (dutin). Rozměr ventilačních průduchů musí být zachován nebo, je li upravován, pak musí mít průduchy rozměry nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku. b) Bude zajištěna potřebná úprava ventilačních průduchů. Spodní okraj každého průduchu a následný průchod do navazujících odvětrávaných prostor (dutin) musí být dostatečně drsný z důvodů umožnění zachycení a prostupnosti pro jedince rorýse obecného. Zdrsnění je v případě použití materiálů s hladkým povrchem možné provést s pomocí ocelového kartáče či vrtáčky s nástavcem ocelovým kartáčkem, anebo provést potěr spodní části průduchu tenkou vrstvou stavebního lepidla, jež vytvoří pevný nelepivý povrch s potřebnou strukturou. Vrstva lepidla nesmí výrazně ovlivnit světlost otvorů viz. udané minimální rozměry nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku. c) V případě instalace plastových ochranných mřížek budou odstraněny lamely ve spodní části každé mřížky tak, aby byl zachován minimální potřebný rozměr otvoru nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku. d) V případě nutnosti úplného uzavření ventilačních průduchů bude na stejné budově zajištěno vytvoření náhradních hnízdních příležitostí (instalace speciálních budek pro rorýsy obecné v rozsahu/ počtu odpovídajícím uzavřeným ventilačním průduchům, umístěných co nejblíže k uzavřeným ventilačním průduchům a se shodnou nebo obdobnou stranovou orientací). V Horním Slavkově, květen 2013 Vypracoval: David Thol 19

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. IČ: 15502546 Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Http://www.energo.cz Mobil: 777 723 344, 608 553 344 E-mail: energo@energo.cz

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ

ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ ZATEPLENÍ ZŠ ZACHAR, KROMĚŘÍŽ - ČÁSTEČNÁ VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ OBJEKTU SO O1 UČEBNOVÝ BLOK ---------------------------------------- PD pro provedení stavby - DPS ---------------------------------------------

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce: Tělocvična Tichá č.p. 331, stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Obec Tichá, 742 74 Tichá : Tichá : Projekt k žádosti o poskytnutí podpory Realizace úspor energie v budovách veřejného sektoru

Více

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320

Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 OSBD Česká Lípa plánuje

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV

TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA OBJEKTU DPS Č.P. 1093, ŠLUKNOV Investor : Město Šluknov nám. Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant : Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Martin Rousek Datum : květen 2014

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

101 Průvodní a technická zpráva

101 Průvodní a technická zpráva PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY ČÁST PROJEKTU 101 Průvodní a technická zpráva AKCE STAVBA Domažlice, Msgre B. Staška 232 Zateplení a výměna oken ZŠ MÍSTO STAVBY Domažlice, Msgre B. Staška 232 KRAJ Plzeňský

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla

Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Příloha č. 4 ZD - Kvalitativní vlastnosti díla Zadavatel nad rámec projektové dokumentace požaduje, aby uchazeč ve své nabídce akceptoval tyto kvalitativní vlastnosti: Zateplovací systém: Fasáda vnější

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Souhrnná technická zpráva

Souhrnná technická zpráva Souhrnná technická zpráva Akce: Investor: Vypracoval: Rekonstrukce střechy ZŠ J.Vohradského Šluknov Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov IČ 00261688 TO-DA, Tomáš Hrabáň Teplická 387/108, 405 02 Děčín

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Příloha přikládaná k dokumentaci pro stavební povolení dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 62/2013 Sb. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÝCH DOMŮ

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - OPRAVA MĚŘÍCÍCH LABORATOŘÍ INVESTOR: STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou Žďár nad

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Výměna oken v bytovém domě č.p. 2290 ve Varnsdorfu 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf

Více

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze

Baumit StarTrack. Lepicí kotvy Baumit. ...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Lepicí kotvy Baumit...revoluce v zateplování! Bez tepelných mostů Ani stopa po hmoždinkách Šetří energii a peníze Baumit StarTrack Nezbytnou součástí převážné většiny zateplovacích systémů

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec. Nezvalova 662/18 Liberec Akce : Energetická úspora na objektu občanské vybavenosti Nezvalova 662/18 Liberec TECHNICKÁ ZPRÁVA Adresa stavby : Nezvalova 662/18 Liberec Investor: Odpovědný projektant : FOKUS Liberec Nezvalova 662/18

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz 1.MŠ K. Vary o.p., Komenského

Více

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D.

aktualizováno k 23.7.2014 Ing. Radek STEUER, Ph.D. Požární bezpečnost - dodatečné zateplování budov původně stavebně dokončených před rokem 2000 (vyjma dřevostaveb) a certifikovaná požárně bezpečnostní řešení ETICS Cemix THERM aktualizováno k 23.7.2014

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 4, 5 a 6 ŠLUKNOV SMETANOVA

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 4, 5 a 6 ŠLUKNOV SMETANOVA TECHNICKÁ ZPRÁVA VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 4, 5 a 6 ŠLUKNOV SMETANOVA Investor : Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Zodp. projektant: Ing. Jiří Cobl Vypracoval : Jan Peryn Datum : Březen 2014 Zakázka

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby.

Požadované termíny realizace: Zahájení akce v dubnu 2014, dokončení celé akce pak cca do 6 týdnů ode dne zahájení akce na místě stavby. Stránka 1 z 7 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, DIČ: CZ00005622 zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Česká Lípa dne 3. února

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

DODATEČNÉ INFORMACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NEPOMUCKÁ - STAVBA

DODATEČNÉ INFORMACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NEPOMUCKÁ - STAVBA DODATEČNÉ INFORMACE A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATELE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 S NÁZVEM SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ NEPOMUCKÁ - STAVBA ÚVOD: Zadavatel poskytuje

Více

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ

REKAPITULACE CENOVÁ KALKULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ REKAPITULACE CELÝ OBJEKT - BOCHOVSKÁ ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ 1. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - BEZ DPH 5% 3 376 386,80 Kč 2. DPH 5% 168 819,34 Kč 3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA - VČETNĚ DPH 5% 3 545 206,14 Kč

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 4 Dodatečné informace č. 4 k veřejné zakázce Snížení energ. náročnosti MŠ Horní Bečva Zakázka malého rozsahu V Horní Bečvě dne 16. 12. 2014 Zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Více

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014

Kreslil: Vypracoval: AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM VÝKRES: D. TECHNICKÁ ZPRÁVA DATUM: 06/2014 Projektování pozemních staveb MŠ Kreslil: Vypracoval: Zodp.projektant: DOS DOS Ing. Pavel Švestka Ing. Pavel Švestka Miroslav Švestka AKCE: Objekt č.p. 429 na st.p.č. 4, k.ú. Králíky - KÓTY: MM INTERNÁT

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití

Vnější kontaktně zateplovací systémy Termo + s.r.o. se člení na: Obvyklé složení vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS) Oblast použití Firma se také zabývá zateplovacími systémy Termo+ se sídlem v Ústí nad Labem která je součástí společnosti TERMO + holding a.s., na stavebním trhu působí od roku 1993 a orientuje se výhradně na dodávky

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech -

Stručný technický popis systému. LindabRoof. Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Stručný technický popis systému LindabRoof Lehké konstrukce Lindab - systém zastřešení plochých střech - Vypracoval: Ing. Petr Hynšt Lindab s.r.o. Telefon: 233 107 200 Fax: 233 107 251 Na Hůrce 1081/6

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5

Katalog dvírek ˇ. Obsah katalogu. obsah 3. www.revizni-dvirka.eu 3. Revizní dvířka do SDK standard 4. Revizní dvířka do SDK pod obklad 5 Obsah katalogu obsah 3 do SDK standard 4 do SDK pod obklad 5 do zdiva standard 6 do zdiva pod obklad 7 Protipožární revizní dvířka do SDK 8 Protipožární revizní dvířka do zdiva 9 do fasádních systémů 10

Více

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR

PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PŘÍPRAVA STAVBY INVESTIČNÍ ZÁMĚR PROFIPLAST, spol. s r.o. Vranovská 38, 614 00 Brno Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Identifikační údaje společnosti:

Více

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos Zakázka : PS 04.2015 Akce : Realizace úspor energií ZŠ Karlovarská, Nejdek D.1.1. Architektonicko

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří

Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Systém pro předsazenou montáž oken a dveří Spolehlivé upevnění oken na vnějším líci zdiva v zateplení bez tepelných mostů EJOT Kvalita spojuje Impressum Vydavatel: EJOT CZ, s.r.o. Zděbradská 65 251 01

Více

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253

Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253 Adresa: Česká Lípa, Havlíčkova 2252-2253 Popis objektu: Jedná se o bytový dům postavený panelovou technologií typové soustavy BA.NKS, zkolaudovaný v roce 1980. Objekt má 8 nadzemních podlaží a jedno podlaží

Více

Technická specifikace oken

Technická specifikace oken Konstrukce: Technická specifikace oken Zasklení: Provedení oken z dřevěných profilů meranti o stavební hloubce min. 78 mm. Barva plná tmavě hnědá, přesný odstín na základě vyvzorkování. Okapnička dřevěná,

Více