Zahradní 928, Horní Slavkov tel. + fax.: , mobil IČO : , DIČ : CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA"

Transkript

1 Zahradní 928, Horní Slavkov tel. + fax.: , mobil IČO : , DIČ : CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže SPŠ Tachov, Světce 1 Úspory energie a využití OZE,SPŠ, Tachov, Domov mládeže Světce 26 V Horním Slavkově : 05/2013 Zakázkové číslo : 24/2013 Vypracoval : David Thol Kontroloval : Ing. Leoš Ledvina 1

2 A.PRŮVODNÍ ZPRÁVA a.základní údaje Název akce : Zateplení obálky budovy Domova mládeže Místo stavby : Světce 1, st.p.č. 3432/2 Městský úřad : Tachov Kraj : Plzeňský, k.ú. Tachov Projektant : CENTRA STAV s.r.o. - Ing.Ledvina Leoš, Zahradní 928, Horní Slavkov Objednatel : Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1 a.1. Základní charakteristika stavby a její účel Tento projekt řeší zateplení objektu ve Světcích. Dům byl postaven v 80-tých letech minulého století. Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště budovy, výměnu stávajících dřevěných oken a dveří za nové plastové. Dům má celkem 6 podlaží (v PD označeno jako 1.PP a 1.NP - 5.NP). Přístup do objektu dvěma vchody situovanými v 1.NP. Střecha objektu je částečně plochá dvouplášťová a částečně šikmá. Objekt je využit jako domov mládeže při SPŠ Světce. b. Dosavadní využití a zastavěnost území, stavební pozemek, majetkoprávní vztahy St.p.č. 3432/2 se nachází ve stávající zástavbě v katastrálním území Tachov. Okolní pozemek je svažitý. Uvedená stavební pozemková parcela, jakožto i stavba samotná je ve vlastnictví Plzeňského kraje. c. Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu V rámci před projektové a projektové přípravy bylo provedeno zaměření skutečného stavu objektu, dále prohlídka staveniště. Stávající objekt je napojen na elektroinstalaci, kanalizaci, vodovod, plynovod a telekomunikační sít Telefónica O2. d. Informace o splnění požadavků dotčených orgánů Během stavebních prací budou splněny všechny požadavky dotčených orgánů. e. Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu Stavba bude provedena dle projektové dokumentace vypracovanou f. Centra Stav s.r.o. Horní Slavkov, Ing. Leošem Ledvinou. f. Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí Výstavba je provedena dle platného územního plánu. Bude se jednat pouze o zateplení obvodového pláště budovy (veškeré prováděné práce viz. technická zpráva stavebních 2

3 objektů a výkresová část PD). g. Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území ne h. Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby Ke stavebním pracím dojde během roku Postup výstavby bude proveden dle prováděcí firmy. i. Statistické údaje o orientační hodnoty stavby, ochrana životního prostředí, podlahová plocha Orientační hodnota stavby bude vyčíslena na základě rozpočtu prováděcí firmy. Realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se o zateplení obvodového pláště objektu panelového domu, o výměnu stávajících dřevěných oken a dveří za nové plastové. V další řadě dojde ke zrušení veškerých lodžií. Stavební úpravy jsou investorem zařazeny jako malý zdroj znečištění ovzduší. Zastavěná plocha objektu činí 845 m2. 3

4 B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení Jedná se o objekt Domova mládeže při SPŠ Světce, který se nachází v zastavěné části obce Světce. Okolo stávajícího objektu se nachází vzrostlá zeleň. Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště budovy, výměnu stávajících dřevěných oken, balkónových sestav a dveří za nová plastová okna, dveře a balkónové sestavy. St.p.č. 3432/2 se nachází ve stávající zástavbě v katastrálním území Tachov. Okolní pozemek je svažitý. 1.b. Urbanistické a architektonické řešení stavby Tento projekt řeší zateplení objektu ve Světcích. Dům byl postaven v 80-tých letech minulého století. Projektová dokumentace řeší zateplení obvodového pláště budovy, výměnu stávajících dřevěných oken a dveří za nové plastové. Dům má celkem 6 podlaží (v PD označeno jako 1.PP a 1.NP - 5.NP). Přístup do objektu dvěma vchody situovanými v 1.NP. Střecha objektu je částečně plochá dvouplášťová a částečně šikmá. Objekt je využit jako domov mládeže při SPŠ Světce. 1.c. Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch stávající 1.d. Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu Napojení na všechny sítě (kanalizace, vodovod, elektrická energie, plynovod a telekomunikační síť Telefónica O2) je stávající. Při zateplovacích pracích budou všechny přípojky inženýrských sítí zachovány. 1.e. Řešení dopravní a technické infrastruktury, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území stávající, jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu (zateplení obvodového pláště objektu a výměnu stávajících výplní otvorů za nové plastové). 1.f. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Stavba je navržena tak, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí. Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální skládce odborné firmy. Ochrana vod a ovzduší realizací nedojde k ohrožení životního prostředí. Jedná se pouze o stavební úpravy stávajícího objektu, které jsou zařazeny investorem jako malý zdroj znečištění ovzduší. Ochrana přírody a krajiny Při realizaci nedojde ke kácení žádné zeleně. Odpadové hospodářství Na základě Zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/ 2001 Sb. bude při nakládání s odpady vzniklými při stavbě a rekonstrukci nakládáno takto: Odpady vzniklé při stavební a rekonstrukční činnosti budou přednostně tříděné podle druhu 4

5 a kategorií, odpady vhodné k využití budou využity nebo předány oprávněné osobě ke zpracování 11 - Přednostní využívání odpadů: uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady u nichž jiný způsob odstranění není dostupný, nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo riziko pro lidské zdraví a pokud uložení odpadu na skládku neodporuje tomuto zákonu nebo prováděcím právním předpisům Obecné povinnosti: každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se též řídí zvláštními právními předpisy (např. zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb.) pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu stanoveno jinak. k převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení podle 14 odst. 2 nebo provozovatelem zařízení podle 33b odst. 1 písm. b), nebo za podmínek stanovených v 17 též obec Povinnosti původců odpadů: původce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle 5 a 6 výše citovaného zákona zajistit přednostní využití odpadů v souladu s 11 odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením a únikem vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a prováděcím právním předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a podléhajících evidenci vymezených v 26. Tuto evidenci archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem podle 15 platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveném v tomto zákoně V průběhu celé stavby musí být na požádání správnímu orgánu doloženo ( 79 odst.1 písm.e)zákona), zda bylo se vzniklými odpady naloženo v souladu s 16 odst. 1 písm. c) zákona, tj. předání oprávněné osobě podle 12 odst. 3 zákona ( např. faktury, vážní lístky evidenční listy přepravy nebezpečných odpadů po území ČR, atd.) 5

6 35 - Povinnosti při nakládání s odpady z azbestu: původce odpadů obsahujících azbest a oprávněná osoba, která nakládá s odpady obsahujícími azbest, jsou povinni zajistit, aby při tomto nakládání nebyla z odpadů do ovzduší uvolňována azbestová vlákna nebo azbestový prach a aby nedošlo k rozlití kapalin obsahujících azbestová vlákna. odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty. Provozovatel skládky je povinen zajistit, aby se částice azbestu nemohly uvolňovat do ovzduší. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem požadavky na ukládání odpadů z azbestu na skládky. Základní kategorizace odpadů: - zemina a výkopek smíšený - bude použit ke zpětným zásypům - plasty a obaly z plastů - předání oprávněně osobě - obaly papírové a kartonáž - předání oprávněně osobě - stavební suť (zdivo,omítky. betony) - předání oprávněně osobě - dřevěně konstrukce a zbytky řeziva - předání oprávněné osobě - kovový odpad - předání oprávněné osobě - výplně otvorů - předání oprávněné osobě Vodní hospodářství V souladu se zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením 39, nedojde k ohrožení zájmů chráněných vodním zákonem. Ochrana lesního půdního fondu - Budova se nachází v zastavěné části obce Světce. Nenachází se v ochranném pásmu lesa. Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). Likvidaci stavebního odpadu vzniklého při výstavbě je povinna zajistit dodavatelská firma. 1.g. Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací není řešeno v této projektové dokumentaci. Jedná se pouze o zateplení obvodového pláště objektu, výměnu stávajících výplní otvorů za nové plastové. Pouze vstupní dveře do objektu budou upraveny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 1.h. Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do PD V rámci před projektové a projektové přípravy bylo provedeno zaměření skutečného stavu objektu a prohlídka staveniště. 1.i. Údaje o podkladech pro vytýčení stavby stávající vytýčení stavby, nové vytýčení stavby nebude prováděno. 1.j. Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory PD nebude členěna na stavební a inženýrské objekty. 6

7 1.k. Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí provozu stavby během provádění stavby a po jejím dokončení Při stavebních úpravách objektu dojde k částečnému zhoršení životního prostředí zvýšením prašnosti a pohybem stavební techniky a nákladních vozů. Omezení prašnosti bude eliminováno používáním krytých kontejnerů a shozů pro likvidaci stavební sutě. V případě znečištění vozovky stavebními stroji a mechanizací bude komunikace umyta pro zabránění zdvihání prachu. Postup stavebních prací bude vždy prováděn tak aby práce byly prováděny v ucelených částech a dobách stanovených stavebním úřadem Městského úřadu Tachov. Předpokládaná doba provádění prací: -pracovní dny 7-17 hod. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti pádu osob (např. sítě atd.). Dotčený pozemek bude po dokončení prací uveden do původního stavu. Bližší režim stavby a způsob ochrany viz. PD Zásady organizace výstavby,, 1.l. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků Při provádění stavebních prací budou dodržovány bezpečnostní předpisy. Při práci s otevřeným ohněm budou dodržovány protipožární předpisy a normy. Při provádění stavebních prací pomocí stavební mechanizace a strojů je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy a bezpečné odstupy od pracovního prostoru stroje. Pracovníci provádějící stavební práce a instalace budou prokazatelně proškoleni z hlediska bezpečnostních předpisů a protipožárních předpisů. Pracovníci provádějící instalační práce budou mít potřebnou kvalifikaci a způsobilost k provádění příslušných prací. Během stavebních úprav budou dále dodržovány platné normy a předpisy BOZP podklad pro členy ČKAIT. 2. Mechanická odolnost a stabilita - nebude provedeno statické posouzení. 3. Požární bezpečnost - požární řešení je zpracované v TZPO. Tato technická zpráva požární ochrany bude řádně odsouhlasena HZS Plzeňského kraje, územní odbor Tachov. 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí PD bude vypracována dle veškerých vyjádření orgánů státní správy. 5. Bezpečnost při užívání - stávající objekt je využit jako Domov mládeže při SPŠ Světce.. 6. Ochrana proti hluku stávající 7. Úspora energie a ochrana tepla Řešeno v projektové dokumentaci. Obvodový plášť objektu bude dodatečně zateplen (fasáda, střecha). Dále bude provedena výměna stávajících dřevěných výplní otvorů za nové plastové. Na objekt je vypracován energetický audit. PD je vypracována dle platného energetického auditu. 8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace není uvažováno. Úpravy se týkají pouze zateplení obvodového pláště budovy. 9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí Veškeré použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot. 7

8 10. Ochrana obyvatelstva Do stavby jsou navrženy pouze takové materiály, prvky a zařízení, které splňují veškeré normové hodnoty, hygienické předpisy a zákonné požadavky. Splnění požadavků bude doloženo při realizaci stavby potřebnými atesty a prohlášeními o shodě. Použité stavební materiály budou vyrobeny z ekologicky nezávadných hmot (všechny budou mít platné atesty státní zkušebny). 11. Inženýrské objekty 11.a. Odvodnění území stávající kanalizační přípojka 11.b. Zásobování vodou stávající vodovodní přípojka SUV 11.c. Zásobování energiemi stávající přípojka elektro 11.d. Řešení dopravy stávající 11.e. Vytápění stávající vytápění 12. Povrchové úpravy okolí stavby, vegetační úpravy úprava terénu do původního stavu 13. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb ne 8

9 C. DOKUMENTACE STAVBY 1. Identifikace stavebníka Jméno a příjmení, místo trvalého bydliště stavebníka Střední průmyslová škola Tachov, Světce 1 Jméno a příjmení projektanta, osobní údaje CENTRA STAV s.r.o. Ing. Leoš Ledvina, Zahradní 928, Horní Slavkov, ČKAIT Specializace autorizace: autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby 2. Popis stavby Účel stavby Jedná se o stávající objekt Domova mládeže ve Světcích, který se nachází na st.p.č. 3432/2. Objekt je celkem šestipodlažní (1.PP + 5.NP) s nevyužitým podkrovím. Technické a konstrukční řešení stavby a konstrukcí tvořících její obálku Jedná se o původní budovu z 80-tých let minulého století víceméně obdélníkového půdorysu, umístěnou na severním svahu a vybudovanou pro účely ubytování studentů SPŠ. Budova v průběhu doby, mimo běžných oprav a údržby, neprošla žádnými většími úpravami. Základové konstrukce objektu jsou pravděpodobně tvořeny základovými pasy pod nosnými konstrukcemi a příčnými pasy zajišťující prostorovou tuhost. Nosné svislé konstrukce jsou zděné částečně z bloků CDm P20 a pórobetonových tvárnic Calsilox, stropy jsou ze ŽB dutinových panelů. Stávající konstrukce střechy je částečně vodorovná ze stropních keramickobetonových panelů s tepelnou izolací ze skleněné rohože Itaver, a částečně šikmá taktéž tepelně izolována. Fasáda je břízolitová škrábaná. Tepelně technické vlastnosti použitých materiálů odpovídají období výstavby. Budova nevykazuje žádné deformace jak svislých tak vodorovných konstrukcí. Suterén obsahuje zejména technické zázemí budovy. Přístup do budovy je dvěma vchody. Celá budova je členěna do dvou členitých propojených celků, které svou dispozicí splňuje provozní požadavky. Budova má jedno podzemní ne v plném rozsahu půdorysu - a pět nadzemních podlaží. Podlahy jsou tvořeny jednak dlažbou, popř. linoleem nebo kobercem, betonovou mazaninou s podkladovou ŽB vrstvou a škvárou. Podlaha 1.PP je tvořena pouze betonovou mazaninou. Okna jsou dvojitá dřevěná, v 1.PP pak částečně kovová. Dveře jsou kovové se zádveřím. Předpokládaná doba výstavby včetně popisu postupu výstavby Předpokládaná doba výstavby dní, Popis postupu výstavby: - Výstavba lešení - Odstranění stávajících dřevěných a kovových výplní otvorů - Dozdívání okenních otvorů - Osazení nových plastových výplní otvorů - Sejmutí hromosvodů, okapových svodů, parapetů - Provedení zateplovacího systému obvodového pláště a dále zateplení střechy dle technologického postupu Popis navrhovaných úprav viz. níže 9

10 3. Statický posudek Stavebně technický posudek doplňuje údaje technické zprávy U bytového domu bylo provedeno stavebně technické posouzení v parametrech : - Vlhkost - Statika - Soudržnost podkladu 1. Vnější stěny Obvodové zdivo suterénu, obvodové nosné zdivo 1.NP 3.NP Objekt je stabilní, není narušena statika Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez řas a plísní, bez prachu, mastnot a výkvětů Podklad je soudržný (zvětralá omítka objektu bude oklepána a bude doházena jádrovou vápenocementovou omítkou) Obvodové zdivo je bez trhlin Zdivo má požadovanou rovinnost 2. Střecha Střešní konstrukce, krov - Podklad je stabilní, není narušena statika zdí ani stropů - Podklad je suchý, bez vlhkosti, bez plísní a hub - Zhlaví krovu je neprohnilé 3. Výplně otvorů stávající výplně otvorů v objektu jsou převážně dřevěné s U = 2,5 W/m2.K. Několik sklepních oken je železných s U = 3,0 W/m2K. Stávající vchodové jsou ocelové prosklené s U w = 5,65 Wm2/K. Veškerá okna a dveře je nutné vyměnit za nové plastové šestikomorové s mikroventilací. Okna budou s U W = 1,2 W/m2K. Nové dveře budou nově vyměněny za plastové s U D = 1,2 Wm2/K. 4. Vnitřní nosné zdi a příčky zdivo nevykazuje žádné trhliny. Stav dobrý. 5. Stropní konstrukce nevykazuje žádné statické porušení. Stav dobrý. 6. Stav komínových těles stav dobrý, bez trhlin na omítce. Součástí zateplovacích prací bude výměna celého systému dešťové kanalizace (výměna žlabů a odpadů, včetně lapačů střešních nečistot). Stávající systém oplechování objektu bude demontován a po dokončení zateplovacích prácí vrácen zpět. Dále je nutná výměna stávajících parapetů za parapety nové prodloužené o výlož tl. tepelné izolace. Dále bude vyměněno stávající lodžiové zábradlí a oplechování lodžií. 4. Popis navrhovaných úprav 4.1. Úvod Projektová dokumentace řeší zateplení obálky budovy Domova mládeže ve Světcích. Dále dojde k výměně stávajících oken a dveří. Některé okna budou zmenšena. Dozdívky 10

11 otvorů budou provedeny z plynosilikátových tvárnic. Obvodový plášť budovy bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem z fasádních desek z pěnového polystyrenu a dále z fasádních desek z minerálních vláken v oblasti požárních pásů a vstupu do objektu. Fasádní zateplovací systém z polystyrénových desek a z desek z minerálních vláken je určen ke kontaktnímu zateplování vnější strany obvodových stěn budov. Systém je tvořen tepelnou izolací z desek z pěnového samozhášivého, stabilizovaného polystyrenu a dále z desek z minerálních vláken. Tepelný izolant je k podkladu lepen a následně kotven talířovými hmoždinkami. Na tepelném izolantu je ze stěrkové hmoty a skleněné tkaniny vytvořena výztužná vrstva, na kterou je aplikována finální povrchová úprava (probarvená silikátová omítka tl. zrna 1,5 mm). V závislosti na tepelně - technických požadavcích, výpočtu a požadavcích ČSN Tepelná ochrana budov byla navržena tloušťka tepelné izolace 120 mm a tl. 30 mm izolace ostění, nadpraží a parapetů. Zateplení obvodového pláště budovy bude provedeno až k terénu. Obvodové stěny suterénu budou zateplovány stejným systémem, pouze budou použity desky z tvrzeného polystyrenu XPS při stejné tl. 120 mm. Omítka bude dorovnána vrstvou lepidla s výztužnou tkaninou a následně přetažena marmolitovou granulátovou omítkou. Šikmá část střechy bude zateplena tepelnou izolací z desek z minerálních vláken celkové tl. 200 mm. Tato konstrukce se zateplí zevnitř. Pouze se sundají stávající desky Lignopor a provede se nový zavěšený SDK podhled s tepelnou izolací z minerálních vláken tl. 200 mm. SDK podhled bude vykazovat požární odolnost EI 30. Stávající plechová krytina bude zachována. Vodorovná část střechy a střecha nad vstupem bude zateplena z venku. Jedná se o dvouplášťovou střechu s plechovou krytinou. Ta bude demontována a střecha bude zateplena z venku položením polystyrénových dílců s nakašírovaným hydroizolačním pásem tl. 240 mm s novou krytinou z živičných materiálů. Požární řešení je zpracované v technické zprávě požární ochrany, kterou vypracovala Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, Karlovy Vary. Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální skládce odborné firmy Architektonické řešení stavby Důvodem zateplení objektu je zvýšení tepelného odporu na hodnotu, vyžadovanou ČSN Vedlejším, i když také důležitým efektem bude celkové zlepšení vzhledu stávajícího objektu. Svislé konstrukce - desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu a desky z minerálních vláken tl. 120 mm, obvodové stěny suterénu desky z tvrzeného polystyrenu XPS tl. 120 mm, ostění a nadpraží otvorů desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu tl. 30 mm. Zateplení parapetu XPS tl. 30 mm Šikmá střecha desky z minerálních vláken celkové tl. 200 mm. Vodorovná střecha - polystyrénové dílce s nakašírovaným hydroizolačním pásem tl. 240 mm s novou krytinou z živičných materiálů. Výplně otvorů nové výplně otvorů budou plastové šestikomorové s mikroventilací. 11

12 4.3. Technické řešení stavby (zateplení obvodového pláště budovy) Pozn.: Před zahájením zateplování stávající výplně otvorů odstranit a osadit nové plastové výplně otvorů s U = 1,2 W/m2.K. Veškeré výplně otvorů budou po dobu výstavby chráněny, např. Pe fólií Zateplovací systém Bude použit zateplovací systém z tepelné izolace z desek z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu a dále z desek z minerálních vláken. Tloušťka tepelné izolace bude 120 mm (svislé konstrukce), 30 mm (ostění a nadpraží otvorů). Obvodové stěny suterénu budou zateplovány stejným systémem, pouze budou použity desky z tvrzeného polystyrenu XPS při stejné tl. 120 mm. Tepelná izolace z desek ze stabilizovaného, samozhášivého polystyrenu, z desek XPS a dále tepelná izolace z minerálních vláken bude na podklad lepena lepící hmotou flexibilním lepidlem. Fasáda bude očištěna tlakovou vodou. Tepelná izolace bude opatřena výztužnou vrstvou z lepící hmoty s výztužnou tkaninou. Výztužná vrstva bude opatřena penetračním nátěrem, na který bude natažena silikátová zatíraná omítka. Omítka bude opatřena finální úpravou silikátovou barvou s penetrací + ředidlo. Zateplení parapetů bude provedeno z tvrzeného polystyrenu XPS tl. 30 mm. Pro ukončení VKZS pod parapetem bude použit parapetní připojovací profil dle výkresu č. 24 Detail zateplení parapetu Tepelná izolace Budou použity fasádní desky z pěnového samozhášivého stabilizovaného polystyrenu, desky z tvrzeného polystyrenu XPS a dále izolace z minerálních vláken. Pro plochy bude použit izolant tl. 120 mm, pro zateplení ostění, nadpraží a parapetu oken izolant tl. 30 mm Hmota pro lepení izolace a výztužné vrstvy Flexibilní lepidlo Flexibilní lepidlo - flexibilní tmel na bázi cementu pro lepení a stěrkování termoizolačních systémů. Suchá maltová směs obsahuje křemičitý písek, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující příměsi. - zrnitost 0-0,6 - skladování v suchu, chránit před vodou a mrazem Zpracování K rozdělání tmelu se použije pitná voda nebo voda splňující ČSN Suchá směs se smíchá s vodou na homogenní hladkou hmotu, nesmí se tvořit hrudky. Pro rozmíchání malty je vhodné použít vrtačku s nízkými otáčkami s nástavcem. Po rozmíchání se tmel nechá 5 10 min odstát, znovu se krátce promíchá a může se aplikovat. Zpracovatelnost lepící hmoty je 2 hodiny Penetrační nátěry Penetrační nátěr 12

13 Penetrační nátěr pod minerální omítky, vyrovnávající savost a zvyšující přilnavost podkladu Směs obsahuje křemičitý písek, pojiva a hygienicky nezávadné modifikující příměsi. - zrnitost 0-0,6 - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem - spotřeba záměsové vody penetračního nátěru na 1 kg směsi: - cihla 5l - beton 3l - hladký beton 1l Zpracování K rozdělání penetračního nátěru se použije pitná voda nebo voda splňující ČSN Suchá směs se promíchá s vodou v poměru uvedeném výše. Po 5 minutách zrání se znovu promíchá. Nátěr se nanáší válečkem nebo štětkou. Doba schnutí nátěru je nejméně 12 hodin. Ředidlo Jedná se o kombinovaný prostředek na bázi silikátu plnící současně funkci ředidla a penetračního nátěru pod silikátové omítky a barvy. Zpevňuje podklad a vyrovnává nasákavost silně nebo nerovnoměrně savých ploch. Používá se k ředění silikátových barev. Směs obsahuje draselné vodní sklo, styroakrylát, vodu a aditiva - barva bezbarvá až mléčně bílá - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem Zpracování Před zpracováním se materiál rozmíchá. Hmota se aplikuje nástřikem, nebo nátěrem. Materiál se nanáší rovnoměrně tak, aby se vyloučilo dodatečné natírání vynechaných míst. Vynechaná místa mohou způsobit rozdílné zbarvení povrchové úpravy Omítky Zatíraná minerální omítka Dekorativní difúzní tenkovrstvá omítka pro interiéry i exteriéry se zatíranou strukturou. Obsahuje draselné vodní sklo, titandioxid, mramor a vodu. - barva dle požadovaného odstínu - zrnitost 1,5 - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem Zpracování Podklad se před prováděním omítky napenetruje ředidlem. Omítka se před zpracováním dobře rozmíchá. Omítka se nanáší nerezovým hladítkem a následně se rovnoměrně kruhovým pohybem zahlazuje umělohmotným hladítkem. Omítka se nesmí zpracovávat při teplotě vzduchu i podkladu pod +5 C nebo nad + 35, na přímém slunci nebo za silného větru Fasádní nátěry Fasádní silikátová barva Fasádní barva na bázi silikátové disperze pro silikátové omítky. Obsahuje draselné vodní sklo, disperze styroakrylátů, titandioxid, kalciumkarbonát, plniva na 13

14 bázi silikátů, vodu, aditiva - barvy dle vzorníků - skladování - v suchu, chránit před vodou a mrazem Zpracování Materiál před zpracováním dobře rozmíchat. Barvu nanášet rovnoměrně a roztírat, aby nevznikly skvrny a lesklá místa z rozdílné tloušťky vrstvy. Druhý nátěr lze aplikovat po cca 8 hodinách ( při teplotě +20 C a 65% relativní vlhkosti). Nátěr nelze zpracovávat při teplotě podkladu a ovzduší pod +5 C a přes +35 C, na přímém slunci a větru. Ředění nových rovnoměrně nasákavých omítek - 1. nátěr směs fasádní silikátové barvy, vody a silikátového ředidla v poměru 1:1:1-2. nátěr fasádní silikátová barva ředěná cca 5% směsi silikátového ředidla a vody 1: Odstíny fasádních nátěrů Odstíny fasádních nátěrů budou vybrány investorem. Tyto odstíny budou vybrány nejpozději před započetím zateplovacích prací Kotevní prvky Pro kotvení tepelné izolace jsou určeny talířové hmoždinky jejich doplňky. Talířové hmoždinky budou použity s ocelovými trny délky 180 mm (zateplení fasády tl. 120 mm). Zakládací (soklová) lišta bude použita U12/1,0/200 (zateplení tl. 120 mm) Montáž fasádního systému Lešení Před zahájením prací bude postaveno ocelové lešení, které bude vybaveno ochranou sítí, okopovými lištami, podlážkami, žebříky. Výstavbu a zajištění lešení bude provádět pouze oprávněná firma. Lešení bude opatřeno zábradlím ve v. 1,1 m, zamezující pádu osob. Lešení bude postaveno s odstupem 50 cm od fasády objektu. Toto opatření je provedeno skrz přístup k celé ploše zateplovaného objektu. Ukotvení lešení bude prováděno do plochy fasády šrouby 12 mm s oky do hmoždinek 14 mm běžně po 8 m, při krajích lešení a v místech podlážek s průlezem po 4 m ocelovými kotvami. Po odstranění lešení budou otvory po kotvení opatřeny záslepkami z polystyrenu. Jedná se o kruhové polystyrénové záslepky vyřezané ze zbylých polystyrénových desek. Záslepky budou velikosti průměru kotev, budou zasazeny do otvorů po kotvách. Tyto záslepky budou zatřeny fasádní omítkou a opatřeny fasádní barvou daného odstínu. Na lešení bude provedeno zavětrování zavětrovacími diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm. Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli. Podlaha na lešení bude provedena z dřevěných, alt. z ocelových pozinkovaných podlážek. Přístup na lešení do jednotlivých pater bude zajištěn po ocelových, alt. hliníkových žebřících. Žebříky nikdy nesmí být pokládány nad sebe. Otvory v místě žebříků budou chráněny dřevěnými, alt. hliníkovými poklopy, tak aby bylo zamezeno pádu osob. 14

15 Pracovní postup Příprava podkladu Podklad bude před montáží fasádního systému očištěn tlakovou vodou. Navětralé (odfouklé) části omítek budou odstraněny a doházeny vápenocementovou omítkou. Očištění povrchu se provede tlakovou vodou. Povrch fasády musí vykazovat nerovnost nejvíce 10 mm na dvoumetrové lati. V opačném případě je nutné dále povrch vyrovnat vápenocementovou omítkou. Z fasády budou odstraněny všechny cedule, světla, bleskosvody, dešťové svody Stávající výplně otvorů je nutné chránit proti poškození, zakrytím například PE fólií. Konstrukce, které budou procházet zateplováním, například zábradlí je nutné chránit těsnící páskou. Kotevní prvky bleskosvodů a okapů je nutné prodloužit tak, aby po dokončení fasádního systému byly osazeny v souladu s platnými předpisy. Při demontáži okapů musí být po dobu provádění fasádního systému zajištěn odtok vody ze střechy tak, aby nedošlo ke vzniku škod (zajistí prováděcí firma). Oplechování stávajících parapetů je nutné demontovat. Nové oplechování parapetů bude provedeno tak, aby nedocházelo k zatékání vody do zateplovacího systému. Nové venkovní parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku Montáž zakládací lišty Zakládací lišta bude osazena 500 mm pod spodním lícem stropní konstrukce suterénu. Lišta bude použita U12/1,0/200. Šířka lišty odpovídá šířce tepelného izolantu. Lišta se bude kotvit natloukacími hmoždinkami 6 x 55 mm po 300 mm. U nerovných podkladů se v místech hmoždinek soklová lišta podloží vymezovací podložkou tak, aby bylo dosaženo přímého čela zakládací lišty. Jednotlivé díly soklové lišty se spojí soklovou spojkou, mezi jednotlivými díly bude ponechána mezera 2 mm dilatační spára. Na nárožích bude lišta upravena vyříznutím klínu a následným ohnutí na Lepení tepelné izolace Desky tepelné izolace budou lepeny flexibilním lepidlem. Na desky z pěnového polystyrenu a na desky z minerálních vláken se nanáší po obvodu a v ploše desky 3-4 terče velikosti dlaně tak, aby bylo pokryto nejméně 40 % plochy desky. Tloušťka lepící hmoty je cca mm. Desky se lepí na sráz bez mezer. Důležité je dbát na to, aby do spár nevnikla lepící hmota. Desky tepelné izolace se budou pokládat od spodu, přičemž delší řada se bude vždy klást na vazbu. Nejmenší přeložení desky bude dodrženo 200 mm. Převázání jednotlivých desek je nutno dodržet i při řešení nároží budovy. Desky se položí s větším přesahem přes roh a až po upevnění další desky se zaříznou. V místě výplní otvorů musí být desky upevněny tak, aby spáry mezi jednotlivými deskami nekončily v rohu okna. Desky se upevní s dostatečným přesahem a až po provedení tepelné izolace ostění se zaříznou a obrousí Montáž kotevních hmoždinek 15

16 Po zatvrdnutí lepící malty min. 48 hod se provede kotvení fasádního systému talířovými hmoždinkami 60/8 délky 180 mm s ocelovým trnem. Hmoždinky budou umístěny po obvodu desky. Při kotvení je nutné dodržet kotevní hloubku 40 mm Do kotevní hloubky nelze započítat tloušťku starých omítek. Hloubka vrtání bude o 10 mm větší než kotevní hloubka, aby hmoždinky byly dostatečně zatlačeny do otvoru. Pro kotvení hmoždinek bylo nutno rozlišit plochu stěny a rohy. V rozích je výrazně vyšší namáhání sáním větru a tudíž je zde nutné použít větší množství hmoždinek (do v. 8,0 m 5 ks/m2 a od 8,0 m do 22,5 m výšky 6 ks/m2) u desek z minerálních vláken (do v. 8,0 m 6 ks/m2 a od 8,0 m do 22,5 m výšky 8 ks/m2 nad výšku 22,5 m 10 ks/m2). Dle ČSN je nároží oblast definována jako 1/8 užší strany budovy, přičemž nároží je široké nejméně 1m, nejvýše 2,0 m Výztužná vrstva a výztužná tkanina Výztužná vrstva bude provedena na vnějším povrchu tepelné izolace a bude vytvořena z flexibilního lepidla a výztužné sklovláknité armovací tkaniny. Před vytvořením výztužné vrstvy bude provedena kontrola tepelné izolace. Na povrchu nesmí být žádné nerovnosti, které by mohli negativně ovlivnit vlastnosti dalších vrstev. Místa spojů desek polystyrenu budou přebroušena. Výztužnou vrstvu je nutné provést nejpozději do 14 dnů po nalepení polystyrénových fasádních desek a dále desek z minerálních vláken. Na povrch tepelně izolačních desek se nanese zubovým hladítkem lepicí tmel v tloušťce 4 mm. Shora se rozvine předem nastříhaná výztužná tkanina, jednotlivé pruhy se natahují s přesahem min. 100 mm. Tkanina se zatlačí do měkké stěrky hladítkem a důkladně se uhladí. Rohy budou vyztuženy nárožní lištou z hliníku s připevněnou síťkou ze skelné tkaniny (roh Al s tkaninou 100 x 100). U rohů okenních a dveřních otvorů se vždy výztužná vrstva zesílí diagonálními obdélníky z výztužné tkaniny o rozměrech cca 450 x 250 mm pod úhlem Hromosvody Před zahájením zateplovacích prací dojde k demontáži hromosvodů. Nové svislé svody hromosvodů jsou navrženy skryté (budou vedeny v zateplovacím systému). Před zakrytím svislého svodu hromosvodu tepelnou izolací bude provedena jejich revize Oplechování Stávající oplechování parapetů bude odstraněno (parapety neodpovídají šířce zateplovacího systému). Nové parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku. Parapety budou zapuštěny 20 mm do zateplení. Ukončení parapetů bude provedeno plastovými koncovkami. Dále budou vyměněny stávající klempířské prvky, které budou dotčeny zateplovacími pracemi (zábradlí, oplechování atik, okapové plechy, oplechování přechodu soklu atd.) Dešťová kanalizace Součástí zateplovacího systému bude i demontáž svislých okapových odpadů a vodorovných žlabů. Nové okapové odpady a žlaby DN 120 mm budou provedeny z matného TiZn potrubí s tl. stěny 0,6 mm. 16

17 Svody budou kotveny objímkou svodu 120/trn 200 mm. Součástí výměny okapů bude i výměna stávajících lapačů střešních nečistot Požární řešení Požární řešení bude odpovídat navrhovánu řešení uvedeného v Požárně bezpečnostním řešení stavby, které vypracovala Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, Karlovy Vary Výměna vstupních dveří Před zahájením zateplovacích prací budou vyměněny stávající ocelové prosklené vchodové dveře. Budou osazeny nové plastové vstupní dveře s U = 1,2 W/m2K. Nové plastové vstupní dveře budou provedeny asymetrické. Průchodná šířka hlavního křídla bude min. 900 mm. Dveře do výšky 700 mm budou provedeny plné, od výšky 700 mm budou provedeny prosklené. Dveře budou svým provedením odpovídat vyhl. 398/2009 Sb. Kování dveří bude provedeno v protikorozní úpravě. Nové plastové dveře budou provedeny s 3 5 bodovým uzamykáním. Dveře budou mít tři závěsy, každý závěs bude umožňovat seřízení ve třech osách. Nové vstupní dveře budou těsněny příslušnými komprimačními páskami pro zabránění vstupu vodních par z interiéru do polyuretanové spáry a prostupu vodních par ze spáry do vnějšího prostředí difúzí (viz. výkres Detail těsnění). Kotvení do stávajícího zdiva bude provedeno ocelovými turbošrouby Výměna stávajících dřevěných oken Před zahájením zateplovacích prací budou vyměněna stávající dřevěná a ocelová okna. Budou osazena nová plastová okna s U = 1,2 W/m2K. Profily budou zaskleny izolačním dvojsklem mm s pokovenou vrstvou. Izolační sklo je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm se vzduchotěsně uzavřenou 16 mm dutinou mezi skly. Ohýbaný kompozit plastu a nerezu, který tvoří distanční profil je naplněn vysoušecím prostředkem, který zabraňuje kondenzaci vodních par v meziskelní dutině. Rámy oken budou plastové v bílé barvě, s vnitřní výztuží pevného rámu s profilem min. tl. 1,5 mm, okna budou vybavena čtyřmi polohami kliky s možností mikroventilace. Kování a mechanické části oken budou s protikorozním provedením. Viditelné části kování budou opatřeny plastovými krytkami v bílé barvě. Kliky oken budou provedeny kovové s plastovou úpravou povrchů. Pro napojení konstrukce rámu okna a VKZS, dále konstrukce okna a vnitřní omítky budou použity AP lišty. Začištění vnitřních částí narušených omítek, ostění a nadpraží bude provedeno např. vápenosádrovou nebo štukovou omítkou, tato omítka bude opatřena dvouvrstvým vodouředitelným nátěrem. Venkovní začištění bude součástí zateplení objektu. Vnitřní parapety budou provedeny z bílé laminované dřevotřísky, ukončeny budou plastovými koncovkami stejné barvy vnitřních parapetů. Parapety budou zapuštěny 20 mm do vnitřního ostění. Přechod mezi parapetem a ostěním bude vyplněn pružným tmelem. Venkovní parapety budou provedeny z eloxovaného hliníku v barvě bílé. Venkovní parapety budou s přesahem min. 30 mm, parapety budou ukončeny plastovými koncovkami stejné 17

18 barvy jako parapet. Parapety budou zapuštěny 20 mm do zateplení ostění. Parapet bude přivrtán k parapetní liště okna vruty, které jsou součástí celkové dodávky okna. Nová plastová okna budou těsněny příslušnými komprimačními páskami pro zabránění vstupu vodních par z interiéru do polyuretanové spáry a prostupu vodních par ze spáry do vnějšího prostředí difúzí (viz. výkres Detail těsnění). Kotvení do stávajícího zdiva bude provedeno ocelovými turbošrouby Zateplení střechy Úvod Střecha je rozdělena na dvě části, šikmá a vodorovná. Vodorovná (včetně střechy nad vstupem do objektu) bude zateplena tepelnou izolací tl. 240 mm a šikmá tl. 200 mm. Likvidace odpadů spojených se stavebními prácemi bude prováděna odbornou firmou. Odpady vzniklé při stavebních úpravách budou likvidovány po dohodě se správcem centrální skládky na centrální skládce odborné firmy Technické řešení stavby šikmá střecha V první řadě dojde k vyklizení všech místností (sklady), kde se budou provádět zateplovací práce. Nejprve dojde k demontáži podhledových desek Lignopor, které budou likvidovány odbornou firmou. Veškeré další vrstvy střechy budou ponechány. Do zavěšeného sádrokartonového podhledu bude vkládána teplená izolace s minerálních vláken tl. 200 mm, která bude zakryta parotěsnou zábranou např. Pe fólií. SDK podhled bude mít garantovanou požární odolnost EI 30. Složení vrstev: - stávající konstrukce střechy - tepelná izolace - desky z minerálních vláken tl. 200 mm (kladení tepelné izolace ve dvou vrstvách 2 x tl. 100 mm) - parozábrana - zavěšený SDK podhled s garantovanou požární odolností EI Technické řešení stavby plochá střecha Tato konstrukce se bude zateplovat z venku. Nejprve dojde k demontáži veškerých nadstřešních prvků (ventilační hlavice atd.), které budou prodlouženy o tl. tepelné izolace a po dokončení zateplovacích prací budou vráceny zpět. Dále dojde k demontáži stávající plechové střešní krytiny. Ta bude likvidována. Ostatní vrstvy střechy zůstanou ponechány. Na podkladní lepenku budou pokládány polystyrénové dílce tl. 240 mm s nakašírovaným hydroizolačním pásem a nová střešní krytina s živičných materiálů např. modifikovaný pás s hrubozrnným posypem. Složení vrstev: - Střešní krytina z živičných materiálů - Tepelná izolace s polystyrenových desek s nakašírovaným hydroizolačním pásem tl. 240 mm 18

19 - stávající konstrukce střechy 5. Ochrana pro hnízdění rorýsů a) Všechny ventilační průduchy ve střeše zůstanou zachovány a v plném rozsahu zůstane zachován i průchod do navazujících odvětrávaných prostor (dutin). Rozměr ventilačních průduchů musí být zachován nebo, je li upravován, pak musí mít průduchy rozměry nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku. b) Bude zajištěna potřebná úprava ventilačních průduchů. Spodní okraj každého průduchu a následný průchod do navazujících odvětrávaných prostor (dutin) musí být dostatečně drsný z důvodů umožnění zachycení a prostupnosti pro jedince rorýse obecného. Zdrsnění je v případě použití materiálů s hladkým povrchem možné provést s pomocí ocelového kartáče či vrtáčky s nástavcem ocelovým kartáčkem, anebo provést potěr spodní části průduchu tenkou vrstvou stavebního lepidla, jež vytvoří pevný nelepivý povrch s potřebnou strukturou. Vrstva lepidla nesmí výrazně ovlivnit světlost otvorů viz. udané minimální rozměry nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku. c) V případě instalace plastových ochranných mřížek budou odstraněny lamely ve spodní části každé mřížky tak, aby byl zachován minimální potřebný rozměr otvoru nejméně 4 cm na výšku a 7 cm na šířku. d) V případě nutnosti úplného uzavření ventilačních průduchů bude na stejné budově zajištěno vytvoření náhradních hnízdních příležitostí (instalace speciálních budek pro rorýsy obecné v rozsahu/ počtu odpovídajícím uzavřeným ventilačním průduchům, umístěných co nejblíže k uzavřeným ventilačním průduchům a se shodnou nebo obdobnou stranovou orientací). V Horním Slavkově, květen 2013 Vypracoval: David Thol 19

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: ZATEPLENÍ OBJEKTU. Datum: 11/2012. Dokumentace v rozsahu pro stavební řízení. Zpracovatelé:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce: ZATEPLENÍ OBJEKTU. Datum: 11/2012. Dokumentace v rozsahu pro stavební řízení. Zpracovatelé: TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce: ZATEPLENÍ OBJEKTU Dokumentace v rozsahu pro stavební řízení Datum: 11/2012 Zpracovatelé: Vedoucí projektant: Vypracoval: Ing. Martin Volný Antonín Majer antonin.majer@centrum.cz

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Předmět, způsob a rozsah provedení díla

Předmět, způsob a rozsah provedení díla Zateplení jižní strany domu č.p. 2685, 2686 a 2687 v ulici Pod Holým vrchem v České Lípě Předmět, způsob a rozsah provedení díla Předmět provedení díla: Provedení zateplení jižní strany obvodového pláště

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI CHLUMEK 1 NÁZEV STAVBY : ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI

Více

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR

ZATEPLENÍ OBVODOVÉ STĚNY PROVĚTRÁVANÝM ZPŮSOBEM VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA. PS = posuvný bod NÁZEV VÝKRESU NÁZEV STAVBY INVESTOR PS = posuvný bod VNĚJŠÍ PLÁŠŤ - FASADNÍ DESKY PREFA ZDIVO TERMSTOP L - KONZOLA SPOJOVACÍ ŠROUB L- PROFIL 60/40/1,8mm VERTIKÁLNÍ FASÁDNÍ OBKLAD PREFA VZDUCHOVÁ MEZERA PREFA 4.1.1.01 ZODP. NOSNÝ ROŠT - VERTIKÁLNÍ

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M V N Ě J Š Í K O N T A K T N Í Z A T E P L OBECNĚ Vnější kontaktní zateplovací systém Primalex zajistí pro Váš dům snížení spotřeby energie na vytápění, případně klimatizaci

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV

VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA... VÝMĚNA OKEN NA OBJEKTU Č.P. 683 V UL. T.G. MASARYKA, ŠLUKNOV... Investor Zodp. projektant Vypracoval Město Šluknov Nám. Míru 1 407 77 Šluknov Ing. Jiří Cobl Martin Rousek Datum březen

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva

A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva A Průvodní zpráva B Souhrnná technická zpráva Stavba : Stavebník : Rekonstrukce autobusové zastávky Na pozemku č.st. parc. 198 v k.ú. Mezouň Obec Mezouň Mezouň 72 267 18 Karlštejn Datum: říjen 2008 A.

Více

B.Souhrnná technická zpráva

B.Souhrnná technická zpráva B.Souhrnná technická zpráva B.1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení B.1.1. Zhodnocení staveniště Jedná se o stávající objekt zámku obklopeného parkem, který se nachází v severní

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO Ú

ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO Ú 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU OBECNÍHO ÚŘADU Obec Rozsíčka Místo stavby: čp. 17 st.p.č.7/3 Rozsíčka 742368 Investor: Obec Rozsíčka č.p. 17 Rozsíčka 582280 Projektant: Vypracoval:

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ---------------------------------------------------------------

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY --------------------------------------------------------------- A T E L I E R P Ř Í P E Ř, Ing. J. VLK, Drážďanská 23, Děčín, tel. 412 528 876 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- NÁZEV AKCE

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS

TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny V Bytovkách 803, Uhříněves, okres Praha D.1.2.b TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH KOTVENÍ ETICS V Praze 09.2014 Ing. Miroslav Zimmer Obsah A PODKLADY...

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3. B.2.4 Bezbariérové užívání stavby... 4 Obsah B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY... 3 B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek... 3 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení... 3 B.2.3 Celkové

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279

a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje: A.1.1 Údaje o stavbě: a) Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD PANA SALABY na parc.č. st.94 a 66/4 v k.ú Jesenice u Prahy Osnice 713279 b) Místo stavby: ul. Hlavní

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

Obsah dokumentace: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ DOMU, HRDLOVSKÁ 651, OSEK B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah dokumentace: B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZATEPLENÍ DOMU, HRDLOVSKÁ 651, OSEK B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1. Urbanistické, architektonické a stavebně

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace K akci: Nebe nad hlavou Mateřská školka VII, Horní Slavkov, Sportovní 713 V Horním Slavkově : 12/2013 Vypracoval : David Thol Zakázkové číslo : 62/2013

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek

DOKUMENTACE. ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ. Mandysova Hradec Králové. Vlastníci bytových jednotek DOKUMENTACE NÁZEV AKCE : ZASKLÍVACÍ SYSTÉM : OBJEKT : INVESTOR : ZASKLENÍ LODŽIÍ (panelový obytný objekt typu T-06B) THERMALUX BEZRÁMOVÝ Mandysova 1301 1308 Hradec Králové Vlastníci bytových jednotek ZHOTOVITEL

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

ZATEPLENÍ BUDOVY C ZE DVORNÍ ČÁSTI AREÁL SÍDLA ÚP BRNO, PŘÍKOP 11 ZATEPLENÍ BUDOVY C ZE DVORNÍ ČÁSTI V AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO

ZATEPLENÍ BUDOVY C ZE DVORNÍ ČÁSTI AREÁL SÍDLA ÚP BRNO, PŘÍKOP 11 ZATEPLENÍ BUDOVY C ZE DVORNÍ ČÁSTI V AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO ZATEPLENÍ BUDOVY C ZE DVORNÍ ČÁSTI V AREÁLU SÍDLA ÚP BRNO (BUDOVA č.p. 116/8, PŘÍČNÍ, BRNO) TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY STAVEBNÍK: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Technické listy k výrobkům v systému ETICS EXTHERM (Vydáno 03.01.2008)

Technické listy k výrobkům v systému ETICS EXTHERM (Vydáno 03.01.2008) Technické listy k výrobkům v systému ETICS EXTHERM (Vydáno 03.01.2008) Wolseley Czech Republic spol. s r.o., Pražákova 36a/661Brno, 619 00, IČO 41196589, DIČ CZ41196589 1/31 SEZNAM VÝROBKŮ strana EXTHERM

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA B - C - E - F - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE STAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE STAVBY Identifikační údaje Stavba : Stavební úpravy - výměna vnějších oken a dveří zateplení

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379

REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 REVITALIZACE TĚLOCVIČNY PURKYŇOVO GYMNÁZIUM STRÁŽNICE, 696 62 STRÁŽNICE, MASARYKOVA 379 DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REVIZE 02/2013 DOPLNĚNÍ

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3

OBSAH: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBJEKTU POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU... 3 Rekonstrukce obvodového pláště Hasičská zbrojnice, Bučovice Sovětská 758, 685 01 Bučovice Realizační dokumentace stavby Stavební část Technická zpráva Obsah: OBSAH:... 1 1. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ...

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_19_TECH_1.10 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ Obsah 1a) Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací... 3 1b) Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace... 4 2) Zateplení soklové oblasti

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 30. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně

a) Účel objektu Záměrem investora je provést u panelového domu v Hrdlovské ulici v Oseku dodatečné zateplení fasády a střechy a výměnu všech oken, vně Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Technická specifikace Hradec Králové - výměna oken a balkónových dveří, oprava lodžií - ubytovna zaměstnanců Třebeš Demontáž a montáž zábradlí balkónu Práce zahrnuje demontáž a snesení zábradlí do vyhrazených

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOVY SŠDOS V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOVY SŠDOS V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A - B - C - E - F - PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUACE STAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY DOKUMENTACE STAVBY 1 Identifikační údaje Stavba: Stavební úpravy - Dokončení výměny oken a dveří

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E. www.rockwool.cz PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Fasáda bez kompromisů! Zateplení fasády izolací z kamenné vlny Frontrock MAX E www.rockwool.cz Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH

Více

2. Základní údaje charakterizující stavbu Územně technické podmínky pro přípravu území 5

2. Základní údaje charakterizující stavbu Územně technické podmínky pro přípravu území 5 Obsah: 1 1. Identifikační údaje 2 Identifikační údaje stavby 2 Identifikační údaje investora 2 Identifikační údaje projektanta 2 Identifikační údaje dodavatele stavby 2 2. Základní údaje charakterizující

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV )

Technický list. pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) pro venkovní tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) REVCOVER M s izolantem z desek z minerální vlny ( MV ) 1/ Základní údaje Venkovní tepelněizolační kompozitní systémy (ETICS) slouží na zvýšení tepelného

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system)

Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) Vnější zateplovací systém, mezinárodně označovaný zkratkou ETICS (external thermal insulation composite system) V České republice nejrozšířenější technologií zlepšování tepelně technických parametrů obvodových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE

Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 HL. ARCHITEKT PROJEKTU HL. INŽENÝR PROJEKTU SPOLUPRÁCE 01 19.05.2011 ZNAČKA DATUM POPIS Úprava okna W01 (přidání nadsvětlíku), zrušení okna W09, úprava oken W10 a W11 na shodné s W12 Výškopisný systém: Bpv ±0,000 = 225,000 Polohopisný systém: JTSK INVESTOR

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice

STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice STAVEBNÍ ÚPRAVY UČEBNY na parc.č. 110 v k.ú. Bludovice D1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavebník : SŠ - Prostřední Suchá Vypracoval: Ing. Martin Štorkán Stupeň PD : DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Číslo PD : 201501

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 26.8.2013 ZADAVATEL: Město Vyškov Sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Jednající: Ing. Karel Goldemund, starosta města IČ: 00292427 VEŘEJNÁ

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602

Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013 605 271 602 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Vyřizuje : Jana Mrázková/ 487 809 844 V České Lípě dne 21.1.2013

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Kompletní sortiment MPL

Kompletní sortiment MPL Kompletní sortiment MPL DESKY PRO SUCHOU VÝSTAVBU Desky SDK bílé Desky SDK impregnované Desky SDK protipožární Desky SDK protipožární impreg. Desky cementové Desky sádrovláknité Desky speciální PODHLEDY

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU B. Souhrnná technická zpráva

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU B. Souhrnná technická zpráva Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ

OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ D/ TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.a) Architektonicko-stavební řešení D.1.2.a) Stavebně konstrukční řešení OPRAVA BALKÓNŮ A LODŽIÍ OBJEKTU MANŽ. CURIEOVÝCH č.p. 657, TŘEBÍČ Zodpovědný projektant : Ing. Korotvička

Více

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965

Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 ČKAIT0001840. V projektu bylo použito: Projektová dokumentace stávajícího stavu z ledna 1965 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 Základní údaje Název stavby: VODÁRENSKÉ Stupeň dokumentace: Charakter stavby: Investor: Místo stavby: Odpovědný projektant: STAVEBNÍ ÚPRAVY A OPRAVA VĚŽE NA POZEMKU PARC.Č. 2658, K.Ú.

Více