Dramaterapie a dramatická výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dramaterapie a dramatická výchova"

Transkript

1 Dramaterapie a dramatická výchova s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Zpracovala: PhDr. Marina Raidlová

2 Stejně jako celý projekt i samotná tvorba této publikace byla financována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Děkujeme.

3 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme rádi, že se i k Vám dostala tato publikace, která patří mezi výstupy našeho projektu Šance pro každého pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzivního školství a pojednává o ročním fungování kroužku dramaterapie a dramatické výchovy realizovaném s dětmi pocházejícími ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na následujících stránkách jsme se pokusili shrnout získané poznatky, představit Vám konkrétní činnost kroužku i dílčí aktivity, které jsme s dětmi pravidelně realizovali. V návaznosti na činnost kroužku uvádíme také zásobník her, které se nám v naší praxi osvědčily. Doufáme, že Vám naše postřehy budou inspirací pro praxi a přejeme mnoho úspěchů Kladno, červen 2012 Tým pracovníků projektu

4 O kroužku Dramaterapie a dramatická výchova probíhaly v našem projektu jako integrované součásti jednoho kroužku, který s ohledem na potřeby dětí mísil obě tyto léčebně-vzdělávací strategie. Kroužek byl otevřen všem zájemcům, v převážně většině se ho ale účastnili žáci s lehkým mentálním postižením, zároveň pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Při úvodních setkáních byly zjištěny oblasti, ve kterých žáci potřebovali nejvíce rozvíjet. Obtíže měly děti zejména se: slovní zásobou udržením a zaměřením pozornosti na úkol krátkodobou pamětí nízkou mírou všeobecné informovanosti Jednotlivé hodiny byly zaměřeny na určitou oblast rozvoje. S dětmi bylo pracováno po dobu dvou vyučovacích hodin spojených do 1 bloku, tedy 90 minut celkem. Tento blok byl rozdělen do tří částí: 1. úvodní část reflexe minulé hodiny, následně hry na rozehřátí skupiny 2. vlastní blok činností vlastní práce se skupinou zaměřená na určité téma 3. závěrečná část zklidnění skupiny buď relaxační technikou nebo četbou pohádky, na úplný závěr proběhlo shrnutí všech aktivit

5 Oblasti působení dramatické výchovy a terapie Cílem dramatické výchovy a terapie v našem pojetí je především maximální možný rozvoj osobnosti dítěte. Oblastmi, kterých se činnost kroužku dotýká jsou: - komunikační dovednosti - rozvoj soustředění a pozornosti - paměť - rozvoj fantazie, kreativity - schopnosti vcítit se do situace a myšlení jiných lidí - schopnost spolupráce v kolektivu - schopnost diskuse a řešení problémů - okrajově i rozvoj hrubé i jemné motoriky Práce s kolektivem žáků je vždy závislá na věkovém složení skupiny, na schopnostech a dovednostech jednotlivých účastníků.

6 Průběh hodiny dramatické výchovy ukázka 1.: 1. Seznámení se v kroužku: - děti si sedly na pokyn vedoucího do kroužku - nejprve se představil vedoucí skupiny, vysvětlil účel setkávání a nastínil jeho průběh - vzápětí podal míček dítěti po své pravici a požádal je, aby se představilo křestním jménem, řeklo, kolik je mu let, do jaké chodí třídy/ školy a jaké má zájmy - když se představily všechny děti, vedoucí skupiny se ptal na informace, co se dozvěděly např. kdo si pamatuje, kdo z nás má rád zvířátka 2. Hra na upíra: - popis viz zásobník her - hra je velmi poutavá a vede k rychlému zapamatování si jmen skupiny - hra ukončena poté, co upír obešel celé kolečko, tj. všechny žáky v kruhu a nepodařilo se mu se k žádnému přiblížit, jména si všichni dobře pamatovali 3. Kresba osobního erbu: - nejprve vedoucí vysvětlí, co je to erb, jak vypadá a k čemu dříve sloužil - vhodné je i nakreslit několik erbů např. šlechtických rodů na tabuli nebo je ukázat na obrázcích - následně je dětem vysvětleno, že si na čtvrtku každý nejprve nakreslí tvar svého erbu, který si vystřihnou - poté si každý do erbu nakreslí vše, co jej vystihuje vlastnost, záliby - skupina pracuje cca 15 minut, každý sám, obrázky si pokud možno neukazují - následně si všichni sednou do kroužku, erby jsou položeny zatím obrázky dolů

7 - diskuse nad průběhem práce zda bylo vymýšlení námětu na erb náročné, zda to bylo náročné ztvárnit; mluvíme obecně, nedotýkáme se zatím konkrétní kresby na erbu - následně se erby otočí obrázky nahoru, vedoucí náhodně jeden vybere a začne se skupiny dotazovat co je na erbu, co to může vyjadřovat a teprve nakonec se zeptá, čí erb to je, skupina tipuje, pak se přihlásí jeho majitel a vysvětlí svůj záměr - dále se pokračuje s komentáři kreseb, dokud se všichni nevystřídají 4. Četba a rozbor pohádky Princezna na hrášku : - nejprve vedoucí přečte tuto pohádku, děti relaxují a poslouchají - následně diskuse o tom, jaké měla mít ideální vlastnosti princezna pro prince, jak si jí představoval - jakým způsobem se princ dozvěděl, že má pravou princeznu? Byl to dobrý způsob? Jak by to řešily děti? - srovnání princezniných vlastností s vlastnostmi, které se ocitly na erbech - skupinová práce společná kresba erbu princezny na hrášku 5. Závěrečná reflexe sezení a rozloučení se: - co se mi při práci nejvíce líbilo - co bylo pro mě obtížné - jak se mi pracovalo ve skupině - vedoucí pak nastíní práci na příští týden, příp. dá dětem nějaký úkol (co si mají do příště připravit, co si mají donést

8 Průběh hodiny dramatické výchovy ukázka 2.: 1. Úvodní přivítání, reflexe minulé hodiny: - děti se navzájem přivítají - krátce poreferují o minulém týdnu, o svých úspěších či nezdarech ve škole i mimo školu - krátce pod vedením lektora si popovídáme o činnostech v minulé hodině - pak lektor naznačí, co se bude dít tentokrát 2. Honička s ocáskem: - potřebné jsou cca 1m dlouhé stužky - každé dítě si zastrčí 1 stužku za pas tak, aby více než 2/3 stužky visely dolů - následně probíhá honička, kdy každý honí každého a snaží se sebrat mu stužku - kdo nemá stužku, vypadává - na konci většinou zůstanou 2 hráči, málokdy se povede, že vyhraje pouze 1 - pak se spočítají ukořistěné stužky - možno několik opakování ihned nebo po první hře reflexe hry a pak teprve opakování - reflexe Kdo ukořistil nejvíce stužek, proč? Kdo o ní rychle přišel, proč? Co je ve hře důležitější soustředění se nebo rychlost? 3. Hra na číšníka: - na kartičkách napsaná/ nakreslená jídla, pro každé dítě alespoň čtyři různá 2 sady - jedna sada se dá na hromádku, z té bude vybírat číšník správný pokrm - děti se dohodnou, kdo bude číšník ten jde zatím za dveře - každé dítě si vybere 1 jídlo kartičku - číšník pak jde od dítěte k dítěti a bere objednávky dítě mu ukáže kartičku s jídlem a ještě ho i slovně popíše (dala

9 bych si řízeček, ale kuřecí a do křupava osmažený apod.) - poté jde ke číšník k hromádce jídel, vybere jídla, která si myslí, že má donést a roznáší je hostům k jejich místům - zde může proběhnout i improvizace hosté mohou číšníka chválit, když přinesl správné jídlo, nebo se zlobit a rozhořčovat, když se spletl - v roli číšníka se vymění celá skupina - na konci reflexe, co bylo těžké, které jídlo se pamatovalo nejhůře apod. 4. Bagr jahoda: - děti sedí v kroužku, vedoucí sedí mezi nimi - vedoucí vždy na někoho ukáže prstem a ten musí rychle, bez koukání vyslovit jméno spolužáka - řekne-li vedoucí bagr řekne jméno spolužáka po své pravé ruce - řekne-li vedoucí jahoda řekne jméno spolužáka po své levé ruce - cílem je rychle a bezchybně vyslovit správné jméno, aniž by se dítě ujišťovalo pohledem, kdo vedle sedí 5. Četba pohádky s ukrytými slovy: - vedoucí vybere jakoukoli známou pohádku (Červená Karkulka, Perníková chaloupka apod.) - do pohádky si předem do textu poznačí slova, která bude v průběhu četby pohádky vměšovat do textu ( 3 4 různá) - děti dostanou za úkol poslouchat pohádku a počítat, kolikrát bylo použito jemu určené slovo. Vhodné je, aby jedno slovo sledovaly alespoň 2 děti - na konci si děti porovnávají počet slov, vedoucí následně řekne, kolik jich opravdu bylo - následovat by měla diskuse, zda byl úkol náročný, komu se nejvíce dařilo, ale i o pohádce, zda jí děti současně zvládly vnímat. Stává se, že se děti tak soustředí na počítání slov, že vůbec nevědí, o jakou pohádku šlo. 6. Závěrečné rozloučení a reflexe dne

10 Postřehy z jednotlivých hodin: V průběhu práce s dětmi byly zaznamenány velké rozdíly, mnoho z nich pramenilo zejména z jejich sociokulturní odlišnosti. Hry a jejich zadání musely být přizpůsobeny zejména: - odlišnému jazykovému vybavení (malá slovní zásoba, neznalost některých pojmů); - neznalosti pohádek a povídek, děti musely být s příběhy nejprve četbou seznámeny, pak teprve bylo možno pohádku dramaticky ztvárnit; - neschopnosti používat fantazii - většina dětí nebyla zpočátku schopná zapojit fantazii, děti přehrávaly scénky naučeným způsobem nebo kopírovaly příklad lektora; - dále bylo nutno děti hodně aktivizovat děti nebyly z rodin zvyklé i hrát, byly hodně pasivní. Byly zvyklé volný čas trávit sledováním TV nebo u PC, příp. se toulaly venku; - potíže byly i se spoluprací ve skupině děti byly hodně individualistické, chtěly mít vůdčí úlohu a nerady se přizpůsobovaly pravidlům. Skupina velmi často nebyla schopná se na společných pravidlech domluvit a byl nutný zásah zvenčí od lektora, jinak by konflikt mohl vyústit až do fyzického střetu; - a v neposlední řadě byl problém s držením se pravidel jednotlivých technik. Když byla hra pro děti těžká nebo ji nepovažovaly za zajímavou, měly tendenci si pravidla upravit po svém nebo hru bojkotovat. Přestože šlo o zájmový kroužek a děti chodily rády, ne vždy byly naladěny na práci dle pravidel a ve skupině. Role vedoucího musela být navýšena ještě o roli udržovače kázně, příp. o roli soudce. Kroužek se také potýkal s velmi nepravidelnou docházkou dětí, hodiny musely být uzpůsobeny tak, aby se téma nepřelévalo do dalšího týdne, neboť nebyla záruka, že přijdou ty stejné děti co týden předtím. Také příprava dětí na jednotlivé lekce vázla, veškerou přípravu musel zajistit vedoucí, včetně např. sběru přírodnin

11 na výtvarné techniky apod. Rovněž zadání např. textů k naučení se doma nebylo možné, výuka rolí musela probíhat pouze v hodině dramatiky, proto byly některé techniky dramaterapie jen těžko uskutečnitelné. Shrnutí: Celkově byla tato volnočasová aktivita dětmi velmi pozitivně přijata, na kroužek se těšily a v hodinách spolu probíraly, co se dělo na kroužku. Došlo k rozvoji zejména fantazijních dovedností, dále se zlepšila slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti.

12 ZÁSOBNÍK HER - NÁMĚTY NA ČINNOSTI Pohybové uvolnění, rozehřátí skupiny Sedaná: Počet dětí: min. 5 Potřebný čas: 5-10 min. dle počtu opakování Pomůcky: žádné Cíle: - rozhýbání skupiny - sounáležitost skupiny - pozornost - rozvoj hrubé motoriky Popis: Děti si sednou do řady na zem do tureckého sedu. Na pokyn vedoucího se zvedne poslední v řadě a běží si co nejrychleji sednout na začátek řady. V momentě dosednutí vybíhá další hráč. Cílem je v co nejkratším čase překonat vytyčenou vzdálenost. Obměna: Aktivitu lze zorganizovat i jako soutěž družstev o stejném počtu hráčů. Pak je kladen větší důraz na pozornost hráčů, na moment, kdy mají vyběhnout. Ne vždy vyhraje družstvo s nejrychlejšími běžci záleží na tom, zda jsou schopni vyběhnout včas, v momentě dosednutí předchozího běžce. Haló, babi: Počet dětí: sudý počet Potřebný čas: 5-10 min. dle počtu opakování Pomůcky: žádné Cíle: - rozhýbání skupiny - pozornost - trénink krátkodobé paměti - koordinace pohybů

13 - sluchové vnímání Popis: Instrukce pro žáky při čísle 1 se děti zastaví, naznačí rukou držení sluchátka u ucha a řeknou haló, babi ; při číslu 2 se zastaví dvě děti proti sobě, podají si ruku na pozdrav a řeknou dobrý den ; při čísle tři se chytí za hlavu a naříkají au, au. Volný pohyb dětí po herní ploše, instrukce vedoucí hry nahlas vyřkne, v průběhu hry je namátkou střídá. Obměna: Úkol lze ztížit přidáním dalších čísel. Vhodné činnosti: zaklesnutí do sebe dvou dětí lokty a točení se společně, přitom zpívání popěvku la, la, la ; sejmutí imaginárního klobouku a pozdrav jak se máte?. Na levharta: Potřebný čas: 5-10 min. dle počtu opakování Pomůcky: žádné Cíle: - rozhýbání skupiny - pozornost - koordinace pohybů Popis: Děti sedí nebo stojí v kruhu, ruce mají předpažené dlaněmi nahoru. Uprostřed stojí levhart, který se pomalu otáčí dokola a snaží se rychle někoho plácnout do otevřených dlaní. Když se mu to podaří, vymění si místa. Ping- pong: Potřebný čas: 5-10 min. Pomůcky: bubínek nebo jiný rytmický nástroj Cíle: - rozhýbání skupiny - pozornost - koordinace pohybů

14 Popis: Děti se postaví po obvodu celé místnosti. Každé si určí přímku, po které se bude pohybovat tam a zpět. Žádný ping-pongový míček se nesmí srazit s jiným míčkem, ale také nesmí změnit svou trasu. Hrozí-li nebezpečí srážky, musí jeden z míčků vyčkat, až ho druhý mine. Pohyb je veden rytmem bubínku. Obměna: Cesta míčku zpět může být vedena i pozadu. Vzhledem k různé rychlosti dětí se pak po místnosti budou pohybovat jak děti popředu, tak pozadu. Pozor na srážku by měly dávat děti jdoucí vpřed. Seřazování dle určitého klíče: Potřebný čas: do 5 minut Pomůcky: žádné, příp. šátky na oči Cíl: - rozhýbání skupiny - pozornost - koordinace pohybů - uvědomění si tělesného schématu Popis: Děti mají zavřené oči nebo zavázané šátkem. Stojí různě v místnosti. Na pokyn vedoucího se mají beze slov seřadit dle určitého klíče. Možnosti řazení: dle velikosti, dle délky vlasů, dle délky ukazováčku, pro starší děti lze třeba i dle abecedy (zde si děti musí uvědomit, kdo je v abecedě před ním a jak vypadá). Vhodné je také se seřadit co nejrychleji do kruhu, pak se děti nechají rozptýlit a na další pokyn musí vytvořit shodné kolečko. Obměna: Tuto aktivitu lze dělat i jako soutěž družstev, pak se přidává ještě skupinová spolupráce.

15 Seznámení se ve skupině Co rád dělám: Potřebný čas: dle velikosti skupiny, na každé dítě cca 1 min. Pomůcky: míč, nejlépe měkký, plyšový Cíl: - seznámení se s ostatními žáky - komunikační dovednosti - trénink paměti Popis: Děti sedí v kruhu. Vedoucí dá jednomu z nich do ruky míč. Vhodné je svěřit ho dítěti, o kterém předpokládáme dobré komunikační schopnosti. Dítě se představí křestním jménem a pak o sobě chvilku vypráví. Jaké má koníčky, co rád dělá ve volném čase, co rád jí apod. Na závěr by mělo vymyslet vhodné přídavné jméno, které by ho charakterizovalo, ale současně začínalo stejně jako jeho křestní jméno. Např. veselá Veronika, bystrý Bořek, krásná Klaudie apod. Pak hodí míč dalšímu dítěti. Pokud míč dostane ten, kdo už jednou o sobě mluvil, pak se jen představí vymyšleným souslovím a hodí míč dál. Obměna: Po představení se všech dětí lze úkol spojit s tréninkem paměti děti si navzájem hází míčem, ale ten kdo hází, vyslovuje jméno a vlastnost toho, komu míč hází. Rozvoj komunikačních schopností Na slepičky: Potřebný čas: 5-30 min. Pomůcky: izolovaná písmena na kartičkách Cíle: - zrakové postřehování

16 - rozvoj slovní zásoby - trénink analýzy a syntézy slov - koordinace pohybů Popis: Děti stojí na jedné straně místnosti, na druhé straně jsou rozstříhaná písmena. Zácvikové zadání zní: Slepička si doskáče na druhou stranu po jedné noze pro 1 písmenko. Vrátí se s ním zpět do svého domečku. Pak může skákat pro další písmenko. Úkolem slepiček je poskládat z písmenek co nejvíce slov. Dětem dáme určitý časový limit na skákání (5 min.) a pak kratší na složení slov z písmenek. Vyhodnocení by mělo proběhnout v kroužku, kdy každý přečte vytvořená slova. Diskuse by měla probíhat, zda děti měly nejprve vymyšlená slova a k nim hledaly písmenka, nebo zda prostě nasbíraly co nejvíce písmenek a teprve poté se z nich pokusily něco složit. Příp. která taktika je účinnější. Obměna: Po zácviku lze skládat slova na pokyn vedoucího např. zvířata, názvy květin, názvy měst, jména apod. Další obměnou je práce ve skupině zadání úkolu do skupiny je na skupině, zda budou všichni sbírat písmenka nebo zda někdo ze skupiny bude sběrač a další budou skládat slova. Zakázaná hláska: Potřebný čas: min. Pomůcky: žádné Cíle: - rozvoj slovní zásoby - trénink analýzy a syntézy slov - pozornost Popis: Bylo nebylo jedno království, kde měl král divný zvyk. Zakazoval svým poddaným používat v řeči určité písmenko. Současně se jich stále na něco ptal. Když odpověděl poddaný špatně, šel do vězení. Zeptal-li se špatně král, stal se králem oslovený poddaný. U této hry je dobré zpočátku

17 vyloučit málo frekventované písmeno. Prvním králem by měl být vedoucí hry. U šikovné a zkušené skupiny lze postupně vynechávat i samohlásky. Popis obrázku: Potřebný čas: min. Pomůcky: nejlépe pohledy rozstřižené na 2 části Cíle: - rozvoj slovní zásoby - sluchové vnímání - pozornost Popis: Vedoucí skupiny rozdá poloviny obrázků tak, aby je zbytek skupiny neviděl. Děti sedí v kruhu, postupně popisují svoji polovinu obrázku. Na konci by měly být děti schopné na základě popisu vytvořit dvojice. Vnitřní obraz: Potřebný čas: min. dle velikosti skupiny Pomůcky: prázdný rámeček na obraz, fotografie nebo alespoň čtvrtka vystřižená do požadovaného tvaru Cíle: - rozvoj slovní zásoby - rozvoj fantazie - sluchové vnímání Popis: Děti i vedoucí sedí v kroužku. Vedoucí skupiny si vezme prázdný rámeček, dá si ho před obličej, soustředěně do něj hledí a pak začne popisovat imaginární obraz, který vidí. Popisovat lze cokoli, důraz se klade na co nejpečlivější a nejpodrobnější popis obrázku. Končí se vždy větou: nyní ti ze svého obrazu předávám a rámeček předá dítěti ze skupiny. Tou předanou věcí by měl být detail z popisovaného obrázku.

18 Dítě, které rámeček převezme začne větou tento obraz vznikl proto, že jsi mi ze svého předal a začne popisovat svůj imaginární obraz. Nakonec zase předá detail ze svého obrázku dál. Vymýšlení příběhu: Potřebný čas: min. dle velikosti skupiny Pomůcky: pro každé dítě 1 předmět různého charakteru (tužka, ořezávátko, hrnek, bota, sponka.) Cíle: - rozvoj slovní zásoby - rozvoj fantazie Popis: Děti i vedoucí sedí v kroužku. Každému dítěti vedoucí rozdá jeden předmět. Instrukce zní: Vymyslete tomuto předmětu příběh, jaký mohl prožít, než jste ho dostali teď do ruky. Děti pak mají cca 5 minut na to, aby vymyslely příběh. Následně se příběhy přeříkávají ve skupině. Při velmi krátkém příběhu vstupuje vedoucí a doptává se dítěte na další detaily osudu dané věci. Obměna: Příběh lze i výtvarně ztvárnit nebo zachytit nějaký dramatický okamžik osudu. Rozvoj pozornosti Hra na upíra: Potřebný čas: min. dle počtu opakování Pomůcky: žádné Cíl: - rozvoj pozornosti - neverbální dorozumívání - trénink paměti

19 Popis: Děti stojí v kruhu, kruh by měl být co největší. Do středu kruhu jde upír při prvním kole je vhodné, aby to byl vedoucí hry, aby aktivitu předvedl. Hra je neverbální, děti by se neměly hýbat z místa, komunikovat smí pouze očima.. Upír si hledá oběť. V momentě, kdy si oběť vybere, jde velmi pomalým krokem k ní, ruce jsou předpaženy. Oběť hledá očima pomoc u ostatních. Zachránit ji může pouze to, že očima vyhledá kontakt a její oslovený zachránce včas vyřkne jméno oběti. Mluvit smí však jen ten, s kým oběť vyhledala oční kontakt. Záchrana od jiného hráče není možná. Pokud je potencionální oběť zachráněna, hledá si upír jinou oběť. V případě, že se jí upír dotkne dříve, než dojde k vyřeční jména, nebo jméno vyřkne jiný hráč, vymění si oběť s upírem místo. Obměna: Místo jména se říká např. jméno + vlastnost; domluvené heslo pro konkrétního hráče apod. Hra na fax: Potřebný čas: min. dle počtu opakování Pomůcky: jednoduché obrázky nakreslené na neprůhledném papíru, vhodné je sluníčko, dům, strom, květina, sněhulák apod. Cíl: - rozvoj pozornosti - taktilní vnímání - trénink paměti Popis: Nejprve je dobré dětem vysvětlit, co je fax a jak funguje. Následná instrukce zní nyní si na takový fax zahrajeme. Děti stojí v řadě, měly by stát tak, aby mohly psát dítěti před sebou prstem na záda. Poslednímu dítěti v řadě ukážeme obrázek tak, aby ho neviděly ostatní děti. Celá hra by měla probíhat beze slov. Tento hráč překreslí obrázek na záda dítěti před sebou, to pak dalšímu.. první dítě nakreslí výsledný obrázek na papír. Pokud je obrázek zcela jiný, než zadávaný, lze o průběhu přenosu obrázku diskutovat. Kam až došel správný tvar, kde se tvar změnil,v čem je podobný a co je na něm zcela odlišné.

20 Obměna: Celá aktivita lze být po zácviku koncipována jako soutěž družstev děti se pak více soustředí na zaregistrování tvarů a na jejich správný přenos dále. Na statku: Potřebný čas: do 10 min. dle délky příběhu Pomůcky: žádné, příp. předem připravený příběh Cíl: - rozvoj pozornosti - sluchové vnímání Popis: Vedoucí vyzve děti, aby si každé zvolilo, které zvíře žijící na statku bude představovat. Vhodné je, aby každé dítě mělo jiné zvíře, ve větší skupině je možné mít samici, samce a mládě. Každý pak předvede, jaký zvuk zvolené zvíře vydává. Vedoucí pak čte nebo vypráví příběh o životě na statku. V momentě, kdy vyřkne jméno zvířete, zvíře se ozve (zabučí, zamečí apod.). Při vyslovení slova statek se ozvou všechna zvířata najednou. Hra na páva: Potřebný čas: min. dle počtu opakování Pomůcky: tkalouny nebo stužky o šíři cca 3-5 cm, délka min. 50 cm; příp. šátek na zavázání očí Cíl: - rozvoj pozornosti - taktilní vnímání - sluchové vnímání - jemná i hrubá motorika Popis: Vybrané dítě se stává pávem místo ocasních per má za pasem zastrčené zezadu i zepředu stuhy. Páv stojí uprostřed kroužku dětí, má zavřené / zavázané oči. Děti stojí kolem něho do kruhu. Úkolem dětí je vzít

21 pávovi jeho pero, vždy smí vzít jen jedno. Páv se nesmí hýbat z místa, smí však se skrčovat, kroutit a současně se snaží rukama chytit zloděje peříček. děti stojící v kruhu vysílá do akce vždy vedoucí hry tak, aby vždy lovilo peří jen 1 dítě. Koho páv chytí, tak vypadává ze hry. První chycený se stane dalším pávem. Po hře je možná diskuse nad tím, čí strategie v lovení peříček byla nejúčinnější zda toho, kdo peří sebral rychle, hlučně a hrozilo chycení nebo toho, kdo šel pomaloučku, tiše a páv ani nezaregistroval, že má ukradené peří. Hry zaměřené na hmatové vnímání Hledání příjemné ruky: Počet dětí: sudý počet Potřebný čas: 5-10 minut dle velikosti skupiny Pomůcky: žádné, příp. šátky na zavázání očí Cíl: - taktilní vnímání - uvědomění si tělesného schématu - neverbální komunikace Popis: Děti mají zavřené nebo zavázané oči. Na pokyn vedoucího se prochází po místnosti a podávají si vzájemně ruce. Ruce si hmatem prohlédnou a pokračují dále. Takto chodí tak dlouho, dokud se nepotkají všichni navzájem toto sleduje vedoucí hry. V momentě, kdy si všichni navzájem prohlédli ruce je změněno zadání úkolu. Nyní mají všichni za úkol najít si ruce, které mu jsou příjemné. V momentě nalezení příjemných rukou, vytvoří děti dvojici. Vše se však odehrává neverbálně. To, že chci vytvořit dvojici, je nutno neverbálně naznačit podržením rukou ve svých apod. Dvojice však nesmí být utvořena násilím. Pokud druhý nemá zájem dvojici vytvořit, hledá se dál. V momentě, kdy všichni jsou spárováni, chodí vedoucí od dvojice k dvojici

22 a ptá se jich: jaké mají dojmy z hledání, proč si našli právě tuto dvojici, co je jim příjemného na druhých rukou, příp. o koho si myslí, že jde. Teprve po vyzpovídání poslední dvojice si všichni otevřou oči / sundají šátky. Obměna: Po skončení aktivity lze po čase zadat úkol znovu s tím, že si děti rovnou mají najít tu svou příjemnou ruku. Lze sledovat, zda dojde skutečně bezpečně k nalezení stejné dvojice nebo zda budou mít děti potíž najít přesně stejnou ruku jako předtím. Následně je zase možný slovní rozbor. Hry s knoflíky: Potřebný čas minut dle velikosti skupiny Pomůcky: knoflíky různých tvarů a velikostí, příp. šátky na zavázání očí Cíl: - taktilní vnímání - pozornost - řečové dovednosti Popis: Děti sedí v kroužku. Uprostřed mezi nimi jsou na zemi poházené knoflíky (větší množství různých knoflíků). Vybrané dítě si zavře oči nebo mu je zavážeme a pak ho vyzveme, aby si vybralo jeden knoflík. Následně ho má pohmatem popsat velikost, tvar, materiál, počet dírek, příp. aby mu zkusilo přiřadit i barvu. Po proběhnutí celého kroužku diskuse s dětmi, co bylo nejtěžší, jak se jim pracovalo poslepu. Obměna: Všechny děti mají zavřené /zavázané oči. Vedoucí jim dá do ruky knoflík a jejich úkolem je najít stejný knoflík v hromádce. Odměna: Děti sedí před hromádkou knoflíků, vedoucí začne popisovat určitý knoflík, děti mají uhodnou, o který se jedná. Kdo uhodne, začne popisovat další knoflík.

23 Počítání peněz: Počet dětí: skupinky po 5-6 dětech Potřebný čas: 5-15 min. dle počtu opakování Pomůcky: drobné mince, mohou být i různých měn, příp. šátky na zavázání očí Cíl: - taktilní vnímání - soustředění - skupinová spolupráce Popis: Děti se rozdělí do stejně početných skupinek. Zavřou oči nebo se zaváží šátkem. Vedoucí dá vedoucímu skupiny mince do každé by měl jít stejný počet stejných mincí. Nyní je na vůdci skupiny, jak nechá mince kolovat skupinkou. V každém případě jde o neverbální techniku. Děti si hmatem prohlíží mince. Poté, co si mince prohlédne celá skupina (čas může být i omezen), mají děti čas na domluvení se spolu na výsledku na součtu nominálních hodnot mincí, určení měny. Svůj výsledek napíší na malý lístek. Na závěr si skupiny sednou společně do kroužku a ukazují své výsledky. Relaxace a zklidnění Probouzení semínek: Potřebný čas: do 5 minut Pomůcky: žádné, vhodný je koberec v místnosti Cíl: - zklidnění skupiny - uvědomění si tělesného schématu Popis: Děti leží v klidu na zemi. Představují semínko v zemi. Vedoucí skupiny slovně evokuje jaro, svit sluníčka, semínka se na jeho pokyn postupně probírají se zimního spánku, začínají klíčit, postupně rostou

24 a vytahují se do výšky. Na sluníčku v teple září a jejich květy jsou bohaté. Pak nastane podzim, okvětní plátky opadají, květinka se uzavírá a uvadá. Nakonec se holé semínko zase schová pod zem. Děti si samy volí, jak budou při jednotlivých fázích růstu vypadat, jakou formou ztvární květinu. Nicméně všechny pohyby by měly být klidné. Chce se mi spát: Potřebný čas: minut Pomůcky: vhodné jsou polštářky, karimatky, nebo alespoň koberec Cíl: - zklidnění skupiny - tělesné uvolnění - vnímání tělesného schématu Popis: Nejprve dětí sedí v kroužku, vedoucí si s nimi povídá o spaní a spánku. O tom, kde všude se dá spát, v jakou denní dobu se spí. Rozebírají se způsoby usínání, zívání, dudlání dudlíku u miminek, cucání palce apod. Je možné si i zkusit pořádně a nahlas zívat. Pak jsou děti vyzvány, aby si našly vhodné místečko a uvelebily se tam. Je možnost si lehnout na podlahu, podložit si hlavu něčím, stulit se do klubíčka, nebo si sednout ke stolu a hlavu si položit na ruce záleží na dítěti, co je mu pohodlné. Když jsou všichni někde položení, učitelka je vyzve, aby chvilku předváděly hluboký spánek uvolnily rysy v obličeji, začaly hluboce a pomalu dýchat. Necháme je toto předvádět jen krátce, usnuly by opravdu. Pak následuje pokyn vstávejte, děti se pomaloučku začnou protahovat a probouzet se. Následuje reflexe aktivity děti v kroužku jsou postupně vyzvány, aby řekly své pocity. Kdo má potíže se vyjádřit, odpoví alespoň spím rád nebo spím nerad. Vedoucí se pak doptává, proč rád/ nerad spí.

25 Lucerničky: Potřebný čas: do 10 min. Pomůcky: žádné Cíl: - zklidnění skupiny - tělesné uvolnění - vnímání tělesného schématu Popis: Děti sedí v hlubokém uvolněném předklonu na patách, čelem se dotýkají kolen, ruce mají zkřížené na prsou = zhasnuté lucerničky. Instrukce od vedoucího: světýlko života máte ukryté v bříšku, zatím je malé, ale už se začíná probouzet, rozehřívat a prostupovat celým tělem. Děti se z předklonu napřimují do sedu na patách, ruce se rozvírají a zvedají do vzpažení = rozsvícená lucernička. Lucerničku lze zhasínat a rozsvěcet opakovaně.

26 O projektu Projekt Šance pro každého pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzivního školství probíhal v období od srpna 2011 do června 2012 na území Středočeského kraje, převážně v okrese Kladno, částečně také v okrese Beroun. Pod názvem projektu se skrýval soubor různorodých aktivit majících za cíl podpořit systém vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v regionu. Ve vztahu ke konkrétní aktivitám byl projekt zaměřen na tyto dílčí cíle: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání předškolních dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Tento cíl byl naplňován prostřednictvím realizace dvou Předškolních klubů, jejichž služby (včetně dopravy, stravy, pomůcek i kulturních akcí) byly nabízeny dětem a rodičům zcela bezplatně. 2. Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách v projektu probíhala prostřednictví reedukací a doučování pro žáky běžných základních škol a terapií pro žáky základních škol speciálních. 3. Posilování pro-inkluzivních kompetencí pedagogů probíhalo formou realizací seminářů pro pedagogy, nabídkou hospitací v různých typech škol s různými vzdělávacími programy. K těmto aktivitám patřila i organizace několika kulatých stolů zaměřených na inkluzivní vzdělávání. Realizátorem projektu byla Základní škola, Kladno, Pařížská 2249, vedením projektu byli pověřeni pracovníci místního Speciálně pedagogického centra. Partnerem projektu byla Základní škola a Praktická škola, Beroun, Karla Čapka Aktivita předškolních klubů probíhala ve spolupráci se Základní školou, Slaný, Palackého 570. Při zajišťování podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsme spolupracovali se ZŠ a MŠ Kladno,Vodárenská 2155, ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457, ZŠ Libušín a ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno, Pařížská 2199.

27

28

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN 80-7178-874-0 KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče )

LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) LOGOHRÁTKY S ŘÍKADLY ( MŠ Butovická ukázka pro rodiče ) Příprava a realizace: Irena Klečková, Bc. Jana Tomášková logopedický preventista Termín: 6.5.2016 od 15.00 hodin Úvod přivítání, seznámení s logopedickou

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Naše narozeniny poznávání spolužáků Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková

Více

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě.

Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Mít motivované účastníky. Mluvit srozumitelně dle zásad ETR. Ověřovat, zda účastníci všemu rozumí. Používat materiály ve srozumitelné podobě. Vše, co je řečené, je dobré mít i v písemné podobě (nebo promítnuté

Více

Počet chlapců let

Počet chlapců let Název lekce (projektu) Škola počet dětí Vyučující - autor lekce Stavění věže Základní škola Žákovská, Žákovská 1/ 1006, Havířov 736 01 Daniela Navrátilová Věková skupina Počet dětí Počet dívek Počet chlapců

Více

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla

Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET. Pravidla Dobble HRA PLNÁ DIVOKÉ ATMOSFÉRY A RYCHLÝCH REFLEXŮ 2 AŽ 8 HRÁČŮ DOPORUČENÝ VĚK 6 A VÍCE LET Pravidla Co je to Dobble? Dobble, to je více než 50 symbolů na 55 kartách. Na jedné je vždy 8 různých symbolů

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Kdo jsem a kým bych chtěl být Člověk a jeho svět Ročník 3. Časový rozsah Tematický

Více

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN

Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 ISBN KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Hermochová, Soňa Hry do kapsy V : sociálně psychologické, motorické a kreativní hry / Soňa Hermochová, Jan Neuman ; ilustrace Jan Smolík. -- Vyd. 1. -- Praha

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola

Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Příloha 1 - Přepis rozhovorů s třídními učitelkami tříd s vzdělávacím programem Základní škola Rozhovor č. 1: ZŠ Rajhrad Základní škola. Máme dyslektický kroužek. Ne. Nijak, budu stále pracovat na rozvoji

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2004 Illustrations Jan Smolík, 2004 Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU

Měsíc: březen Týden: Třída: myšky Příjmení: Gondeková. Téma: JARO UŽ JE TU Měsíc: březen Týden: 1. 3. - 5. 3. 2010 Třída: myšky Příjmení: Gondeková Téma: JARO UŽ JE TU Podtémata: Jak vypadá jaro - rozlišit a prohloubit poznatky dětí o změnách v přírodě v jarním období Okno počasí

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství. První sníh. První sníh. Název učební jednotky (téma) První sníh Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) První sníh Stručná anotace učební jednotky Žáci dotvářejí verše v textu První

Více

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti.

Jazyková výchova. Materiál slouží k procvičení abecedy. Předpokládá se, že žáci již umí abecedu zpaměti. Šablona č. Ii, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Abeceda Řazení slov podle abecedy Ročník 2. Anotace Materiál slouží k procvičení

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23

Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti 23 Nácvik psaní viz Slabikář Pojmenování obrázků společně popisujeme. Hledáme slova obsahující písmeno č. Dbáme na správnou výslovnost slov, obsahujících písmeno č. Doplňujeme svislé řady - automatizace psacího

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Výuka v blocích ve 4. ročníku

Výuka v blocích ve 4. ročníku Výuka v blocích ve 4. ročníku Zpracovala: Ivana Krumplová Obsah: 1. Kontext 2. Východiska 3. Anotace 4. Cíle 5. Realizace projektu 6. Přílohy 1. KONTEXT Základní škola Krásovy domky Pelhřimov je zapojena

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

Tematický plán výchovně vzdělávací práce

Tematický plán výchovně vzdělávací práce Tematický plán výchovně vzdělávací Školní rok 2016 / 2017 1. a 5. oddělení Téma: Cesta napříč kouzelnou přírodou Vychovatelé: Magdalena Skálová, Jana Balounová Září Vstup do kouzelného světa zvířat a přírody

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Co si povídají popelnice v Jesenici

Co si povídají popelnice v Jesenici Co si povídají popelnice v Jesenici Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech EV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Co si povídají popelnice v Jesenici Stručná anotace

Více

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku

ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku ATLETIKA Pohybové hry zaměřené na rozvoj rychlosti Kočka chytá myšku POMŮCKY: mety, značky, kužele, pásky, stopky. MOTIVACE: Kdo je rychlejší kočka nebo myš? Myško, nenech se doběhnout POPIS ČINNOSTI:

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Příprava na výuku rodinné výchovy

Příprava na výuku rodinné výchovy Irena Hrachová, Bi/Rv UČO 105347 Příprava na výuku rodinné výchovy Téma: Rodina Datum: 19.9.07 Název školy: ZŠ T.G.Masaryka Náchod Ročník: 6.C Kompetence: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci a spolupráci,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Kostra lidského těla Přírodopis 8. ročník 2 vyučovací

Více

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HRAČKY A POMŮCKY PRO DĚTI SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI HR14 Barevná písmena na provlékání Balení obsahuje 325 kostiček v 11 barvách a šňůrky na vytvoření jmen nebo různých slov. rozměr písmenkové

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Kooperativní čtverce. Metodické pokyny Je třeba dát pozor, aby nedošlo ke smíchání dílů mezi jednotlivými skupinami.

Kooperativní čtverce. Metodické pokyny Je třeba dát pozor, aby nedošlo ke smíchání dílů mezi jednotlivými skupinami. Kapitola Část II. - Aktivity Kooperativní čtverce 1 4 99 1 20 Autor: podle zahraničních materiálů, uvedeno na akci Hnutí za lepší svět, Velehrad, 2004 Fyzická zátěž: 1 Psychická zátěž: 4 Čas na přípravu:

Více

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h.

Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Téma Každý jsme jiný Třída/y 2. Počet žáků 17 Časový rozsah 2 h. Cíle aktivity 1. Žák zformuluje, podle čeho pozná svoji jedinečnost. 2. Žák pojmenovává, v čem se lidé liší. Čím může být tato odlišnost

Více

LEGOeducation.com. LEGO Education Předškolní věk. Hry s postavičkami ze souprav: Lidé různých povolání Pohádkové postavy

LEGOeducation.com. LEGO Education Předškolní věk. Hry s postavičkami ze souprav: Lidé různých povolání Pohádkové postavy LEGO Education Předškolní věk Hry s postavičkami ze souprav: 45022 Lidé různých povolání 45023 Pohádkové postavy Překlad originálu metodického materiálu, zpracováno EDUXE, s.r.o., Velké Pavlovice LEGO

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata

Habermaaß-hra 5583. Moje první hra. Život na farmě. Figurky mláďata CZ Habermaaß-hra 5583 Moje první hra Život na farmě Figurky mláďata Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč

Habermaaß-hra 4446. Nadýchaný koláč CZ Habermaaß-hra 4446 Nadýchaný koláč Nadýchaný koláč Foukací hra pro 1-4 hráče ve věku od 4 do 12 let s herní variantou pro foukače profesionály. Tato hra procvičuje motoriku rtů a úst čímž se hravou

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE

PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Metodická příručka PROSTOROVÁ ORIENTACE A MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY PŘEDŠKOLNÍHO DÍTĚTE Mgr. Jiřina Bednářová Obsah Projekt Skládám, tvořím myslím...4 Prostorová orientace...5 Oslabení prostorového vnímání...7

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo:

ČAS PROMĚN. Záměr: Anotace: Cíle: Cílová skupina: Počet účastníků: Místo: ČAS PROMĚN Záměr: Za většinu současných proměn krajiny je zodpovědný člověk tím, jak v krajině hospodaří a jak ji využívá. Anotace: Tento výukový program vznikl jako součást projektu Venkovská krajina

Více

Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení

Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení Zlepšení atmosféry a podpora sebehodnocení příručka pro účastníky kurzu pracovní text ke studiu Pojďme spolu CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rovné příležitosti

Více

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná?

Habermaaß-hra 4646. Chutná nebo nechutná? CZ Habermaaß-hra 4646 Chutná nebo nechutná? Chutná nebo nechutná? Hra podporující exekutivní funkce pro 2 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Využívá Fex-efekt na zvýšení stupně obtížnosti hry. Autoři: Markus

Více

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026)

Manuál č. 6. Projekt Vzdělávání pedagogů k realizaci kurikulární reformy (CZ.1.07/1.3.05/11.0026) Manuál č. 6 NÁZEV HODINY/TÉMA: MENU Časová jednotka (vyuč.hod.): 1 h (45 minut) Vyučovací předmět: Anglický jazyk Ročník: třetí Obor vzdělání: 3letý Použité metody: Myšlenková mapa, Alfa box, Pětilístek

Více

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017

PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PROGRAM PŘEDŠKOLÁCKÉHO KROUŽKU 2016/2017 PONDĚLÍ Sluchové vnímání a paměť kniha: Mezi námi předškoláky (1,2,3) Sluchová paměť Opakování vět s více slovy (básničky ) 1 Vnímání rytmu Napodobování rytmu (dítě

Více

Škola v přírodě aneb příroda ve škole

Škola v přírodě aneb příroda ve škole Škola v přírodě aneb příroda ve škole Motto: "Chceme-li pro přírodu něco udělat, musíme jí nejprve dobře poznat a chceme-li něco zlepšit, musíme začít sami u sebe." Cílem našeho projektu je aktivně se

Více

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, 763 01 Mysločovice 150, tel. 577121062/3, fax 577121062, email zsmysl@zlinedu.cz Projekt SIPVZ 1982P2006 Využití digitálního videa ve

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Petr Ďoubalík, 2003 ISBN Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

Hry a cvičení se zvuky

Hry a cvičení se zvuky Hry a cvičení se zvuky 1. Podmíněná reakce na zvuk - reakce na zvuk určitým pohybem - zjištění, jaké zvuky je dítě schopno vnímat - nezbytná při audiometrickém vyšetření - Pomůcky: bubínek, kostka, krabice(kbelík,..)

Více

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství

Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV. Bříza a oheň II Přátelství Příprava na vyučování Výtvarné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební (téma) Bříza a oheň II Přátelství Stručná anotace učební V této hodině ţáci navazují na předchozí učební jednotku Bříza a oheň.

Více

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014

POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 POVLTAVSKÉ SETKÁNÍ BALTÍKŮ - 9.ročník - 17.10. a 18.10. 2014 1. Úloha výcvik samuraje (24 bodů) a. Každý samuraj se musí učit. V této úlozu probíhá jeho výcvik. Na ploše se najednou objeví nápis stejný

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: VY_12_INOVACE_1A_Čtení _na_1.stupni Název DUM: VY_12_INOVACE_1A_23_Mášenka_a_ medvěd Vyučovací předmět:

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace. Početní operace Rytmické procvičování početních operací pomocí Orffových

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace. Početní operace Rytmické procvičování početních operací pomocí Orffových Šablona č.5, sada č.2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Tematický okruh Téma Ročník 2. Početní operace Rytmické procvičování početních operací pomocí

Více

kachna beruška prase

kachna beruška prase Příloha č. 5: Metodické pracovní listy (pracovní listy) SLOVNÍ ZÁSOBA Pojmenuj, co vidíš na každém obrázku. Zkus tleskáním naznačit slabiky. Řekni, jakou hlásku slyšíš na začátku (konci) slova. pes kočka

Více

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková

POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY. Minut. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Mateřská centra, centra pro předškoláky. Mgr. Ludmila Huboňová Štufková 60 Minut 2 6 Let 35 Účastníků POJĎME SPOLU DO PŘÍRODY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Místo konání Průřezové téma, vzdělávací oblast Mateřská centra, centra pro předškoláky Mgr.

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Vývojová dyspraxie a hra na klavír SEZNAM PŘÍLOH

Vývojová dyspraxie a hra na klavír SEZNAM PŘÍLOH SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1. Sledované oblasti a suboblasti u klientů se SPU (tabulka)... 84 Příloha 2. Záznamový list testu pozornosti d2... 86 Příloha 3. Popis testů baterie MABC-2 s fotografiemi jejich

Více

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ

ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ ŠKOLENÍ PRO UČITELE SCÉNÁŘ SAN Září 2016 Úvod Cílem školení pro učitele je představení tří modulů, které se liší časovou náročností. Modul A (90 minut bez přestávky) nejkratší verze obsahuje některé integrační

Více

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV.

Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Příprava na vyučování v oboru Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech čtenářství, OSV a MV. Název učební jednotky (téma) Čí je Mourek? Domácí mazlíčci Kočka domácí Stručná anotace

Více

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012

TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY DNÍ. Let. Účastníků. Tematická oblast (odbornost) Příměstské tábory. Jana Jelínková a kolektiv. Místo konání Praha 2012 5 DNÍ 7 11 Let 20 Účastníků TÝDEN SE ZVÍŘÁTKY Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Příměstské tábory Jana Jelínková a kolektiv Praha, Středočeský kraj Místo konání Praha 2012 Průřezové

Více

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku

Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog. Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog Rozvíjíme děti ve zrakovém a sluchovém vnímání od předškolního věku Přednášející Mgr. Petra Pšeničková, DiS., speciální pedagog psenickova.petra@centrum.cz

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Téma: Měření délky Ročník: IV.

Téma: Měření délky Ročník: IV. Téma: Měření délky Ročník: IV. Podle RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: - Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět - Tématický okruh: Rozmanitost přírody - Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova -

Více

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B. Úloha č. 1 - Baltík v zoo

Školní kolo soutěže Mladý programátor 2013, kategorie A, B. Úloha č. 1 - Baltík v zoo Úloha č. 1 - Baltík v zoo 30 bodů a) Baltík má rád zvířátka. Šel se na ně podívat do zoologické zahrady. Tvým úkolem je vyčarovat tři stejné prázdné klece (předměty jsou z bank 0 a 2). 10 bodů b) Baltík

Více

KATALOG LOGOPEDICKÝCH POMŮCEK

KATALOG LOGOPEDICKÝCH POMŮCEK KATALOG LOGOPEDICKÝCH POMŮCEK LOGOKATALOG ROZVOJOVÉHO PROGRAMU PRO PODPORU LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2016 OD POSKYTOVATELE DOTACE MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Hrací karty Čte-Sy-Rád

Hrací karty Čte-Sy-Rád Hrací karty Čte-Sy-Rád 1. Kvarteto Počet hráčů: 3 6 Obsah hry: 32 karet (8 různých barev a žánrů, v každém žánru a barvě 4 karty) + 1 speciální karta Černého Petra Cíl hry Cílem hry je nasbírat co nejvíce

Více

Příprava na vyučování Tělesné výchovy s cíli v oblasti OSV

Příprava na vyučování Tělesné výchovy s cíli v oblasti OSV Příprava na vyučování Tělesné výchovy s cíli v oblasti OSV Název učební jednotky (téma) Hrátky a zábavná cvičení Stručná anotace učební jednotky Žáci zažijí několik drobných pohybových her. Žáci řeší pohybové

Více

Pracovní list korekce hlásky B

Pracovní list korekce hlásky B Pracovní list korekce hlásky B Pojmenuj všechny předměty na obrázcích a ty, které začínají písmenkem B, spoj červenou pastelkou s písmenkem uprostřed kroužku. Spočítej, kolik je na obrázku zvířátek, každé

Více

Animals on the island

Animals on the island Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Animals

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Obrázky z pohádek Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 2. ročník

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit.

Příměstský tábor je určen pro všechny děti ve věku 5-11 let, které se rády zapojují do různých ať už známých či méně známých aktivit. Proč příměstský tábor? Je to výborná varianta pro děti, které nejsou ještě příliš zvyklé na odloučení od rodičů. Zajistíme Vám hlídání po dobu vaši pracovní doby a nejen zabavíme vaše děti, ale naučíme

Více

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti

- EVOLUCE (kuře, slepice, kohout, opice, člověk) = ale jsou i jiné možnosti Desetiminutovky 2013 Nenáročné hry na přípravu i na pomůcky BILIBILIBONG Ukážeme na kohokoliv a vyslovíme název toho, co má předvést, sousedi se musí přidat a doplnit prostředního. Buď ten prostřední ukazuje

Více

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky

DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky DO ŠKOLY VČAS bez odkladu školní docházky Číslo projektu: CZ.1.07/1.2.00/08.0106 Termín: 1.8.2009 31.3.2012 Realizátor projektu: Vzdělávací centrum Podkrušnohoří, občanské sdruţení Masarykova 745, 438

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

RINGO Herní cvičení. Na třetího. Zaměření: -pohyb paže vzhůru-výška letu kroužku -švih zápěstí -rychlý pohyb paže -spolupráce -komunikace -taktika hry

RINGO Herní cvičení. Na třetího. Zaměření: -pohyb paže vzhůru-výška letu kroužku -švih zápěstí -rychlý pohyb paže -spolupráce -komunikace -taktika hry RINGO Herní cvičení Na třetího -pohyb paže vzhůru-výška letu kroužku -švih zápěstí -rychlý pohyb paže -spolupráce -komunikace -taktika hry Pomůcky: kroužek, křída -dva hráči stojí proti sobě, třetí stojí

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada

Habermaaß-hra 5581. Život na farmě Velká sada CZ Habermaaß-hra 5581 Život na farmě Velká sada Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz

PDF publikace. Katalog forem a metod. INFRA, s.r.o. vydavatelství a nakladatelství Tyršova 241 675 22 Stařeč www.infracz.cz Katalog forem a metod PDF publikace Upozornění pro uživatele této publikace: Elektronická verze publikace podléhá stejným pravidlům užívání jako tištěná. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část nesmí

Více

Instrukce pro administrátora

Instrukce pro administrátora nomi Instrukce pro administrátora POTŘEBNÝ PODNĚTOVÝ MATERIÁL: 4 hrací kostky 1 tužka obyčejná volný papír k testu vytvořené sady obrázků I. Počty A) Auta s koly Popis úkolu: V podnětovém materiálu má

Více

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a D o l o p l a z y, o k r e s O l o m o u c příspěvková organizace Příklad dobré praxe 1 Název lekce: Plnění kompetencí za dané období Téma: Hodnocení stanovených kompetencí Cíl: Žák zhodnotí stanovené kompetence, pojmenuje a posoudí výsledky své práce. Metoda: Čtyři

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ

PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ PPP PRAHY 6 VOKOVICKÁ 3, PRAHA 6, 160 00 220 612 131, WWW.PPP6.CZ NAŠE ČINNOST: skupina pro žáky 1.stupně skupina pro žáky 2.stupně rodičovská skupina artefiletická skupina pro středoškoláky artefiletická

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky

Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Jitka Pastyříková Bezva hry a rošťárny pro kluky a holky e-kniha Copyright Fragment,

Více

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ

V projektu STAR pracuje v naší mateřské škole: 1 AKTIVIZÁTOR inkluze v MŠ 1 Speciální pedagog- logoped pro MŠ 3 Specialisté předškolní přípravy MŠ Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří, s registračním číslem CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000213, je spolufinancován v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání ze zdrojů

Více

vzdělávání 2 Zpracovala: Naděžda Kalábová

vzdělávání 2 Zpracovala: Naděžda Kalábová Pohádkové vzdělávání 2 Zpracovala: Naděžda Kalábová 1 Pohádkové vzdělávání 2 Autor: Naděžda Kalábová Jazyková korektura: PaedDr. Eva Schneiderová Vydal: Národní institut dětí a mládeže MŠMT 2009 Počet

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové ( = téma OSV č. 22) Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané

Více

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008

Mateřská škola Kaplická 841 tel., fax: 241 731 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz. Výroční zpráva předškolní vzdělávání - za školní rok 2007/2008 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb 40 00 Praha 4, K Sídlišti 840 Mateřská škola Kaplická 84 tel., fax: 24 73 467 e-mail: mskaplicka@seznam.cz Výroční zpráva

Více