Dramaterapie a dramatická výchova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dramaterapie a dramatická výchova"

Transkript

1 Dramaterapie a dramatická výchova s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit Základní škola, Kladno, Pařížská 2249 Zpracovala: PhDr. Marina Raidlová

2 Stejně jako celý projekt i samotná tvorba této publikace byla financována z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Děkujeme.

3 Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsme rádi, že se i k Vám dostala tato publikace, která patří mezi výstupy našeho projektu Šance pro každého pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzivního školství a pojednává o ročním fungování kroužku dramaterapie a dramatické výchovy realizovaném s dětmi pocházejícími ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na následujících stránkách jsme se pokusili shrnout získané poznatky, představit Vám konkrétní činnost kroužku i dílčí aktivity, které jsme s dětmi pravidelně realizovali. V návaznosti na činnost kroužku uvádíme také zásobník her, které se nám v naší praxi osvědčily. Doufáme, že Vám naše postřehy budou inspirací pro praxi a přejeme mnoho úspěchů Kladno, červen 2012 Tým pracovníků projektu

4 O kroužku Dramaterapie a dramatická výchova probíhaly v našem projektu jako integrované součásti jednoho kroužku, který s ohledem na potřeby dětí mísil obě tyto léčebně-vzdělávací strategie. Kroužek byl otevřen všem zájemcům, v převážně většině se ho ale účastnili žáci s lehkým mentálním postižením, zároveň pocházející ze sociálně znevýhodněného prostředí. Při úvodních setkáních byly zjištěny oblasti, ve kterých žáci potřebovali nejvíce rozvíjet. Obtíže měly děti zejména se: slovní zásobou udržením a zaměřením pozornosti na úkol krátkodobou pamětí nízkou mírou všeobecné informovanosti Jednotlivé hodiny byly zaměřeny na určitou oblast rozvoje. S dětmi bylo pracováno po dobu dvou vyučovacích hodin spojených do 1 bloku, tedy 90 minut celkem. Tento blok byl rozdělen do tří částí: 1. úvodní část reflexe minulé hodiny, následně hry na rozehřátí skupiny 2. vlastní blok činností vlastní práce se skupinou zaměřená na určité téma 3. závěrečná část zklidnění skupiny buď relaxační technikou nebo četbou pohádky, na úplný závěr proběhlo shrnutí všech aktivit

5 Oblasti působení dramatické výchovy a terapie Cílem dramatické výchovy a terapie v našem pojetí je především maximální možný rozvoj osobnosti dítěte. Oblastmi, kterých se činnost kroužku dotýká jsou: - komunikační dovednosti - rozvoj soustředění a pozornosti - paměť - rozvoj fantazie, kreativity - schopnosti vcítit se do situace a myšlení jiných lidí - schopnost spolupráce v kolektivu - schopnost diskuse a řešení problémů - okrajově i rozvoj hrubé i jemné motoriky Práce s kolektivem žáků je vždy závislá na věkovém složení skupiny, na schopnostech a dovednostech jednotlivých účastníků.

6 Průběh hodiny dramatické výchovy ukázka 1.: 1. Seznámení se v kroužku: - děti si sedly na pokyn vedoucího do kroužku - nejprve se představil vedoucí skupiny, vysvětlil účel setkávání a nastínil jeho průběh - vzápětí podal míček dítěti po své pravici a požádal je, aby se představilo křestním jménem, řeklo, kolik je mu let, do jaké chodí třídy/ školy a jaké má zájmy - když se představily všechny děti, vedoucí skupiny se ptal na informace, co se dozvěděly např. kdo si pamatuje, kdo z nás má rád zvířátka 2. Hra na upíra: - popis viz zásobník her - hra je velmi poutavá a vede k rychlému zapamatování si jmen skupiny - hra ukončena poté, co upír obešel celé kolečko, tj. všechny žáky v kruhu a nepodařilo se mu se k žádnému přiblížit, jména si všichni dobře pamatovali 3. Kresba osobního erbu: - nejprve vedoucí vysvětlí, co je to erb, jak vypadá a k čemu dříve sloužil - vhodné je i nakreslit několik erbů např. šlechtických rodů na tabuli nebo je ukázat na obrázcích - následně je dětem vysvětleno, že si na čtvrtku každý nejprve nakreslí tvar svého erbu, který si vystřihnou - poté si každý do erbu nakreslí vše, co jej vystihuje vlastnost, záliby - skupina pracuje cca 15 minut, každý sám, obrázky si pokud možno neukazují - následně si všichni sednou do kroužku, erby jsou položeny zatím obrázky dolů

7 - diskuse nad průběhem práce zda bylo vymýšlení námětu na erb náročné, zda to bylo náročné ztvárnit; mluvíme obecně, nedotýkáme se zatím konkrétní kresby na erbu - následně se erby otočí obrázky nahoru, vedoucí náhodně jeden vybere a začne se skupiny dotazovat co je na erbu, co to může vyjadřovat a teprve nakonec se zeptá, čí erb to je, skupina tipuje, pak se přihlásí jeho majitel a vysvětlí svůj záměr - dále se pokračuje s komentáři kreseb, dokud se všichni nevystřídají 4. Četba a rozbor pohádky Princezna na hrášku : - nejprve vedoucí přečte tuto pohádku, děti relaxují a poslouchají - následně diskuse o tom, jaké měla mít ideální vlastnosti princezna pro prince, jak si jí představoval - jakým způsobem se princ dozvěděl, že má pravou princeznu? Byl to dobrý způsob? Jak by to řešily děti? - srovnání princezniných vlastností s vlastnostmi, které se ocitly na erbech - skupinová práce společná kresba erbu princezny na hrášku 5. Závěrečná reflexe sezení a rozloučení se: - co se mi při práci nejvíce líbilo - co bylo pro mě obtížné - jak se mi pracovalo ve skupině - vedoucí pak nastíní práci na příští týden, příp. dá dětem nějaký úkol (co si mají do příště připravit, co si mají donést

8 Průběh hodiny dramatické výchovy ukázka 2.: 1. Úvodní přivítání, reflexe minulé hodiny: - děti se navzájem přivítají - krátce poreferují o minulém týdnu, o svých úspěších či nezdarech ve škole i mimo školu - krátce pod vedením lektora si popovídáme o činnostech v minulé hodině - pak lektor naznačí, co se bude dít tentokrát 2. Honička s ocáskem: - potřebné jsou cca 1m dlouhé stužky - každé dítě si zastrčí 1 stužku za pas tak, aby více než 2/3 stužky visely dolů - následně probíhá honička, kdy každý honí každého a snaží se sebrat mu stužku - kdo nemá stužku, vypadává - na konci většinou zůstanou 2 hráči, málokdy se povede, že vyhraje pouze 1 - pak se spočítají ukořistěné stužky - možno několik opakování ihned nebo po první hře reflexe hry a pak teprve opakování - reflexe Kdo ukořistil nejvíce stužek, proč? Kdo o ní rychle přišel, proč? Co je ve hře důležitější soustředění se nebo rychlost? 3. Hra na číšníka: - na kartičkách napsaná/ nakreslená jídla, pro každé dítě alespoň čtyři různá 2 sady - jedna sada se dá na hromádku, z té bude vybírat číšník správný pokrm - děti se dohodnou, kdo bude číšník ten jde zatím za dveře - každé dítě si vybere 1 jídlo kartičku - číšník pak jde od dítěte k dítěti a bere objednávky dítě mu ukáže kartičku s jídlem a ještě ho i slovně popíše (dala

9 bych si řízeček, ale kuřecí a do křupava osmažený apod.) - poté jde ke číšník k hromádce jídel, vybere jídla, která si myslí, že má donést a roznáší je hostům k jejich místům - zde může proběhnout i improvizace hosté mohou číšníka chválit, když přinesl správné jídlo, nebo se zlobit a rozhořčovat, když se spletl - v roli číšníka se vymění celá skupina - na konci reflexe, co bylo těžké, které jídlo se pamatovalo nejhůře apod. 4. Bagr jahoda: - děti sedí v kroužku, vedoucí sedí mezi nimi - vedoucí vždy na někoho ukáže prstem a ten musí rychle, bez koukání vyslovit jméno spolužáka - řekne-li vedoucí bagr řekne jméno spolužáka po své pravé ruce - řekne-li vedoucí jahoda řekne jméno spolužáka po své levé ruce - cílem je rychle a bezchybně vyslovit správné jméno, aniž by se dítě ujišťovalo pohledem, kdo vedle sedí 5. Četba pohádky s ukrytými slovy: - vedoucí vybere jakoukoli známou pohádku (Červená Karkulka, Perníková chaloupka apod.) - do pohádky si předem do textu poznačí slova, která bude v průběhu četby pohádky vměšovat do textu ( 3 4 různá) - děti dostanou za úkol poslouchat pohádku a počítat, kolikrát bylo použito jemu určené slovo. Vhodné je, aby jedno slovo sledovaly alespoň 2 děti - na konci si děti porovnávají počet slov, vedoucí následně řekne, kolik jich opravdu bylo - následovat by měla diskuse, zda byl úkol náročný, komu se nejvíce dařilo, ale i o pohádce, zda jí děti současně zvládly vnímat. Stává se, že se děti tak soustředí na počítání slov, že vůbec nevědí, o jakou pohádku šlo. 6. Závěrečné rozloučení a reflexe dne

10 Postřehy z jednotlivých hodin: V průběhu práce s dětmi byly zaznamenány velké rozdíly, mnoho z nich pramenilo zejména z jejich sociokulturní odlišnosti. Hry a jejich zadání musely být přizpůsobeny zejména: - odlišnému jazykovému vybavení (malá slovní zásoba, neznalost některých pojmů); - neznalosti pohádek a povídek, děti musely být s příběhy nejprve četbou seznámeny, pak teprve bylo možno pohádku dramaticky ztvárnit; - neschopnosti používat fantazii - většina dětí nebyla zpočátku schopná zapojit fantazii, děti přehrávaly scénky naučeným způsobem nebo kopírovaly příklad lektora; - dále bylo nutno děti hodně aktivizovat děti nebyly z rodin zvyklé i hrát, byly hodně pasivní. Byly zvyklé volný čas trávit sledováním TV nebo u PC, příp. se toulaly venku; - potíže byly i se spoluprací ve skupině děti byly hodně individualistické, chtěly mít vůdčí úlohu a nerady se přizpůsobovaly pravidlům. Skupina velmi často nebyla schopná se na společných pravidlech domluvit a byl nutný zásah zvenčí od lektora, jinak by konflikt mohl vyústit až do fyzického střetu; - a v neposlední řadě byl problém s držením se pravidel jednotlivých technik. Když byla hra pro děti těžká nebo ji nepovažovaly za zajímavou, měly tendenci si pravidla upravit po svém nebo hru bojkotovat. Přestože šlo o zájmový kroužek a děti chodily rády, ne vždy byly naladěny na práci dle pravidel a ve skupině. Role vedoucího musela být navýšena ještě o roli udržovače kázně, příp. o roli soudce. Kroužek se také potýkal s velmi nepravidelnou docházkou dětí, hodiny musely být uzpůsobeny tak, aby se téma nepřelévalo do dalšího týdne, neboť nebyla záruka, že přijdou ty stejné děti co týden předtím. Také příprava dětí na jednotlivé lekce vázla, veškerou přípravu musel zajistit vedoucí, včetně např. sběru přírodnin

11 na výtvarné techniky apod. Rovněž zadání např. textů k naučení se doma nebylo možné, výuka rolí musela probíhat pouze v hodině dramatiky, proto byly některé techniky dramaterapie jen těžko uskutečnitelné. Shrnutí: Celkově byla tato volnočasová aktivita dětmi velmi pozitivně přijata, na kroužek se těšily a v hodinách spolu probíraly, co se dělo na kroužku. Došlo k rozvoji zejména fantazijních dovedností, dále se zlepšila slovní zásoba a vyjadřovací schopnosti.

12 ZÁSOBNÍK HER - NÁMĚTY NA ČINNOSTI Pohybové uvolnění, rozehřátí skupiny Sedaná: Počet dětí: min. 5 Potřebný čas: 5-10 min. dle počtu opakování Pomůcky: žádné Cíle: - rozhýbání skupiny - sounáležitost skupiny - pozornost - rozvoj hrubé motoriky Popis: Děti si sednou do řady na zem do tureckého sedu. Na pokyn vedoucího se zvedne poslední v řadě a běží si co nejrychleji sednout na začátek řady. V momentě dosednutí vybíhá další hráč. Cílem je v co nejkratším čase překonat vytyčenou vzdálenost. Obměna: Aktivitu lze zorganizovat i jako soutěž družstev o stejném počtu hráčů. Pak je kladen větší důraz na pozornost hráčů, na moment, kdy mají vyběhnout. Ne vždy vyhraje družstvo s nejrychlejšími běžci záleží na tom, zda jsou schopni vyběhnout včas, v momentě dosednutí předchozího běžce. Haló, babi: Počet dětí: sudý počet Potřebný čas: 5-10 min. dle počtu opakování Pomůcky: žádné Cíle: - rozhýbání skupiny - pozornost - trénink krátkodobé paměti - koordinace pohybů

13 - sluchové vnímání Popis: Instrukce pro žáky při čísle 1 se děti zastaví, naznačí rukou držení sluchátka u ucha a řeknou haló, babi ; při číslu 2 se zastaví dvě děti proti sobě, podají si ruku na pozdrav a řeknou dobrý den ; při čísle tři se chytí za hlavu a naříkají au, au. Volný pohyb dětí po herní ploše, instrukce vedoucí hry nahlas vyřkne, v průběhu hry je namátkou střídá. Obměna: Úkol lze ztížit přidáním dalších čísel. Vhodné činnosti: zaklesnutí do sebe dvou dětí lokty a točení se společně, přitom zpívání popěvku la, la, la ; sejmutí imaginárního klobouku a pozdrav jak se máte?. Na levharta: Potřebný čas: 5-10 min. dle počtu opakování Pomůcky: žádné Cíle: - rozhýbání skupiny - pozornost - koordinace pohybů Popis: Děti sedí nebo stojí v kruhu, ruce mají předpažené dlaněmi nahoru. Uprostřed stojí levhart, který se pomalu otáčí dokola a snaží se rychle někoho plácnout do otevřených dlaní. Když se mu to podaří, vymění si místa. Ping- pong: Potřebný čas: 5-10 min. Pomůcky: bubínek nebo jiný rytmický nástroj Cíle: - rozhýbání skupiny - pozornost - koordinace pohybů

14 Popis: Děti se postaví po obvodu celé místnosti. Každé si určí přímku, po které se bude pohybovat tam a zpět. Žádný ping-pongový míček se nesmí srazit s jiným míčkem, ale také nesmí změnit svou trasu. Hrozí-li nebezpečí srážky, musí jeden z míčků vyčkat, až ho druhý mine. Pohyb je veden rytmem bubínku. Obměna: Cesta míčku zpět může být vedena i pozadu. Vzhledem k různé rychlosti dětí se pak po místnosti budou pohybovat jak děti popředu, tak pozadu. Pozor na srážku by měly dávat děti jdoucí vpřed. Seřazování dle určitého klíče: Potřebný čas: do 5 minut Pomůcky: žádné, příp. šátky na oči Cíl: - rozhýbání skupiny - pozornost - koordinace pohybů - uvědomění si tělesného schématu Popis: Děti mají zavřené oči nebo zavázané šátkem. Stojí různě v místnosti. Na pokyn vedoucího se mají beze slov seřadit dle určitého klíče. Možnosti řazení: dle velikosti, dle délky vlasů, dle délky ukazováčku, pro starší děti lze třeba i dle abecedy (zde si děti musí uvědomit, kdo je v abecedě před ním a jak vypadá). Vhodné je také se seřadit co nejrychleji do kruhu, pak se děti nechají rozptýlit a na další pokyn musí vytvořit shodné kolečko. Obměna: Tuto aktivitu lze dělat i jako soutěž družstev, pak se přidává ještě skupinová spolupráce.

15 Seznámení se ve skupině Co rád dělám: Potřebný čas: dle velikosti skupiny, na každé dítě cca 1 min. Pomůcky: míč, nejlépe měkký, plyšový Cíl: - seznámení se s ostatními žáky - komunikační dovednosti - trénink paměti Popis: Děti sedí v kruhu. Vedoucí dá jednomu z nich do ruky míč. Vhodné je svěřit ho dítěti, o kterém předpokládáme dobré komunikační schopnosti. Dítě se představí křestním jménem a pak o sobě chvilku vypráví. Jaké má koníčky, co rád dělá ve volném čase, co rád jí apod. Na závěr by mělo vymyslet vhodné přídavné jméno, které by ho charakterizovalo, ale současně začínalo stejně jako jeho křestní jméno. Např. veselá Veronika, bystrý Bořek, krásná Klaudie apod. Pak hodí míč dalšímu dítěti. Pokud míč dostane ten, kdo už jednou o sobě mluvil, pak se jen představí vymyšleným souslovím a hodí míč dál. Obměna: Po představení se všech dětí lze úkol spojit s tréninkem paměti děti si navzájem hází míčem, ale ten kdo hází, vyslovuje jméno a vlastnost toho, komu míč hází. Rozvoj komunikačních schopností Na slepičky: Potřebný čas: 5-30 min. Pomůcky: izolovaná písmena na kartičkách Cíle: - zrakové postřehování

16 - rozvoj slovní zásoby - trénink analýzy a syntézy slov - koordinace pohybů Popis: Děti stojí na jedné straně místnosti, na druhé straně jsou rozstříhaná písmena. Zácvikové zadání zní: Slepička si doskáče na druhou stranu po jedné noze pro 1 písmenko. Vrátí se s ním zpět do svého domečku. Pak může skákat pro další písmenko. Úkolem slepiček je poskládat z písmenek co nejvíce slov. Dětem dáme určitý časový limit na skákání (5 min.) a pak kratší na složení slov z písmenek. Vyhodnocení by mělo proběhnout v kroužku, kdy každý přečte vytvořená slova. Diskuse by měla probíhat, zda děti měly nejprve vymyšlená slova a k nim hledaly písmenka, nebo zda prostě nasbíraly co nejvíce písmenek a teprve poté se z nich pokusily něco složit. Příp. která taktika je účinnější. Obměna: Po zácviku lze skládat slova na pokyn vedoucího např. zvířata, názvy květin, názvy měst, jména apod. Další obměnou je práce ve skupině zadání úkolu do skupiny je na skupině, zda budou všichni sbírat písmenka nebo zda někdo ze skupiny bude sběrač a další budou skládat slova. Zakázaná hláska: Potřebný čas: min. Pomůcky: žádné Cíle: - rozvoj slovní zásoby - trénink analýzy a syntézy slov - pozornost Popis: Bylo nebylo jedno království, kde měl král divný zvyk. Zakazoval svým poddaným používat v řeči určité písmenko. Současně se jich stále na něco ptal. Když odpověděl poddaný špatně, šel do vězení. Zeptal-li se špatně král, stal se králem oslovený poddaný. U této hry je dobré zpočátku

17 vyloučit málo frekventované písmeno. Prvním králem by měl být vedoucí hry. U šikovné a zkušené skupiny lze postupně vynechávat i samohlásky. Popis obrázku: Potřebný čas: min. Pomůcky: nejlépe pohledy rozstřižené na 2 části Cíle: - rozvoj slovní zásoby - sluchové vnímání - pozornost Popis: Vedoucí skupiny rozdá poloviny obrázků tak, aby je zbytek skupiny neviděl. Děti sedí v kruhu, postupně popisují svoji polovinu obrázku. Na konci by měly být děti schopné na základě popisu vytvořit dvojice. Vnitřní obraz: Potřebný čas: min. dle velikosti skupiny Pomůcky: prázdný rámeček na obraz, fotografie nebo alespoň čtvrtka vystřižená do požadovaného tvaru Cíle: - rozvoj slovní zásoby - rozvoj fantazie - sluchové vnímání Popis: Děti i vedoucí sedí v kroužku. Vedoucí skupiny si vezme prázdný rámeček, dá si ho před obličej, soustředěně do něj hledí a pak začne popisovat imaginární obraz, který vidí. Popisovat lze cokoli, důraz se klade na co nejpečlivější a nejpodrobnější popis obrázku. Končí se vždy větou: nyní ti ze svého obrazu předávám a rámeček předá dítěti ze skupiny. Tou předanou věcí by měl být detail z popisovaného obrázku.

18 Dítě, které rámeček převezme začne větou tento obraz vznikl proto, že jsi mi ze svého předal a začne popisovat svůj imaginární obraz. Nakonec zase předá detail ze svého obrázku dál. Vymýšlení příběhu: Potřebný čas: min. dle velikosti skupiny Pomůcky: pro každé dítě 1 předmět různého charakteru (tužka, ořezávátko, hrnek, bota, sponka.) Cíle: - rozvoj slovní zásoby - rozvoj fantazie Popis: Děti i vedoucí sedí v kroužku. Každému dítěti vedoucí rozdá jeden předmět. Instrukce zní: Vymyslete tomuto předmětu příběh, jaký mohl prožít, než jste ho dostali teď do ruky. Děti pak mají cca 5 minut na to, aby vymyslely příběh. Následně se příběhy přeříkávají ve skupině. Při velmi krátkém příběhu vstupuje vedoucí a doptává se dítěte na další detaily osudu dané věci. Obměna: Příběh lze i výtvarně ztvárnit nebo zachytit nějaký dramatický okamžik osudu. Rozvoj pozornosti Hra na upíra: Potřebný čas: min. dle počtu opakování Pomůcky: žádné Cíl: - rozvoj pozornosti - neverbální dorozumívání - trénink paměti

19 Popis: Děti stojí v kruhu, kruh by měl být co největší. Do středu kruhu jde upír při prvním kole je vhodné, aby to byl vedoucí hry, aby aktivitu předvedl. Hra je neverbální, děti by se neměly hýbat z místa, komunikovat smí pouze očima.. Upír si hledá oběť. V momentě, kdy si oběť vybere, jde velmi pomalým krokem k ní, ruce jsou předpaženy. Oběť hledá očima pomoc u ostatních. Zachránit ji může pouze to, že očima vyhledá kontakt a její oslovený zachránce včas vyřkne jméno oběti. Mluvit smí však jen ten, s kým oběť vyhledala oční kontakt. Záchrana od jiného hráče není možná. Pokud je potencionální oběť zachráněna, hledá si upír jinou oběť. V případě, že se jí upír dotkne dříve, než dojde k vyřeční jména, nebo jméno vyřkne jiný hráč, vymění si oběť s upírem místo. Obměna: Místo jména se říká např. jméno + vlastnost; domluvené heslo pro konkrétního hráče apod. Hra na fax: Potřebný čas: min. dle počtu opakování Pomůcky: jednoduché obrázky nakreslené na neprůhledném papíru, vhodné je sluníčko, dům, strom, květina, sněhulák apod. Cíl: - rozvoj pozornosti - taktilní vnímání - trénink paměti Popis: Nejprve je dobré dětem vysvětlit, co je fax a jak funguje. Následná instrukce zní nyní si na takový fax zahrajeme. Děti stojí v řadě, měly by stát tak, aby mohly psát dítěti před sebou prstem na záda. Poslednímu dítěti v řadě ukážeme obrázek tak, aby ho neviděly ostatní děti. Celá hra by měla probíhat beze slov. Tento hráč překreslí obrázek na záda dítěti před sebou, to pak dalšímu.. první dítě nakreslí výsledný obrázek na papír. Pokud je obrázek zcela jiný, než zadávaný, lze o průběhu přenosu obrázku diskutovat. Kam až došel správný tvar, kde se tvar změnil,v čem je podobný a co je na něm zcela odlišné.

20 Obměna: Celá aktivita lze být po zácviku koncipována jako soutěž družstev děti se pak více soustředí na zaregistrování tvarů a na jejich správný přenos dále. Na statku: Potřebný čas: do 10 min. dle délky příběhu Pomůcky: žádné, příp. předem připravený příběh Cíl: - rozvoj pozornosti - sluchové vnímání Popis: Vedoucí vyzve děti, aby si každé zvolilo, které zvíře žijící na statku bude představovat. Vhodné je, aby každé dítě mělo jiné zvíře, ve větší skupině je možné mít samici, samce a mládě. Každý pak předvede, jaký zvuk zvolené zvíře vydává. Vedoucí pak čte nebo vypráví příběh o životě na statku. V momentě, kdy vyřkne jméno zvířete, zvíře se ozve (zabučí, zamečí apod.). Při vyslovení slova statek se ozvou všechna zvířata najednou. Hra na páva: Potřebný čas: min. dle počtu opakování Pomůcky: tkalouny nebo stužky o šíři cca 3-5 cm, délka min. 50 cm; příp. šátek na zavázání očí Cíl: - rozvoj pozornosti - taktilní vnímání - sluchové vnímání - jemná i hrubá motorika Popis: Vybrané dítě se stává pávem místo ocasních per má za pasem zastrčené zezadu i zepředu stuhy. Páv stojí uprostřed kroužku dětí, má zavřené / zavázané oči. Děti stojí kolem něho do kruhu. Úkolem dětí je vzít

21 pávovi jeho pero, vždy smí vzít jen jedno. Páv se nesmí hýbat z místa, smí však se skrčovat, kroutit a současně se snaží rukama chytit zloděje peříček. děti stojící v kruhu vysílá do akce vždy vedoucí hry tak, aby vždy lovilo peří jen 1 dítě. Koho páv chytí, tak vypadává ze hry. První chycený se stane dalším pávem. Po hře je možná diskuse nad tím, čí strategie v lovení peříček byla nejúčinnější zda toho, kdo peří sebral rychle, hlučně a hrozilo chycení nebo toho, kdo šel pomaloučku, tiše a páv ani nezaregistroval, že má ukradené peří. Hry zaměřené na hmatové vnímání Hledání příjemné ruky: Počet dětí: sudý počet Potřebný čas: 5-10 minut dle velikosti skupiny Pomůcky: žádné, příp. šátky na zavázání očí Cíl: - taktilní vnímání - uvědomění si tělesného schématu - neverbální komunikace Popis: Děti mají zavřené nebo zavázané oči. Na pokyn vedoucího se prochází po místnosti a podávají si vzájemně ruce. Ruce si hmatem prohlédnou a pokračují dále. Takto chodí tak dlouho, dokud se nepotkají všichni navzájem toto sleduje vedoucí hry. V momentě, kdy si všichni navzájem prohlédli ruce je změněno zadání úkolu. Nyní mají všichni za úkol najít si ruce, které mu jsou příjemné. V momentě nalezení příjemných rukou, vytvoří děti dvojici. Vše se však odehrává neverbálně. To, že chci vytvořit dvojici, je nutno neverbálně naznačit podržením rukou ve svých apod. Dvojice však nesmí být utvořena násilím. Pokud druhý nemá zájem dvojici vytvořit, hledá se dál. V momentě, kdy všichni jsou spárováni, chodí vedoucí od dvojice k dvojici

22 a ptá se jich: jaké mají dojmy z hledání, proč si našli právě tuto dvojici, co je jim příjemného na druhých rukou, příp. o koho si myslí, že jde. Teprve po vyzpovídání poslední dvojice si všichni otevřou oči / sundají šátky. Obměna: Po skončení aktivity lze po čase zadat úkol znovu s tím, že si děti rovnou mají najít tu svou příjemnou ruku. Lze sledovat, zda dojde skutečně bezpečně k nalezení stejné dvojice nebo zda budou mít děti potíž najít přesně stejnou ruku jako předtím. Následně je zase možný slovní rozbor. Hry s knoflíky: Potřebný čas minut dle velikosti skupiny Pomůcky: knoflíky různých tvarů a velikostí, příp. šátky na zavázání očí Cíl: - taktilní vnímání - pozornost - řečové dovednosti Popis: Děti sedí v kroužku. Uprostřed mezi nimi jsou na zemi poházené knoflíky (větší množství různých knoflíků). Vybrané dítě si zavře oči nebo mu je zavážeme a pak ho vyzveme, aby si vybralo jeden knoflík. Následně ho má pohmatem popsat velikost, tvar, materiál, počet dírek, příp. aby mu zkusilo přiřadit i barvu. Po proběhnutí celého kroužku diskuse s dětmi, co bylo nejtěžší, jak se jim pracovalo poslepu. Obměna: Všechny děti mají zavřené /zavázané oči. Vedoucí jim dá do ruky knoflík a jejich úkolem je najít stejný knoflík v hromádce. Odměna: Děti sedí před hromádkou knoflíků, vedoucí začne popisovat určitý knoflík, děti mají uhodnou, o který se jedná. Kdo uhodne, začne popisovat další knoflík.

23 Počítání peněz: Počet dětí: skupinky po 5-6 dětech Potřebný čas: 5-15 min. dle počtu opakování Pomůcky: drobné mince, mohou být i různých měn, příp. šátky na zavázání očí Cíl: - taktilní vnímání - soustředění - skupinová spolupráce Popis: Děti se rozdělí do stejně početných skupinek. Zavřou oči nebo se zaváží šátkem. Vedoucí dá vedoucímu skupiny mince do každé by měl jít stejný počet stejných mincí. Nyní je na vůdci skupiny, jak nechá mince kolovat skupinkou. V každém případě jde o neverbální techniku. Děti si hmatem prohlíží mince. Poté, co si mince prohlédne celá skupina (čas může být i omezen), mají děti čas na domluvení se spolu na výsledku na součtu nominálních hodnot mincí, určení měny. Svůj výsledek napíší na malý lístek. Na závěr si skupiny sednou společně do kroužku a ukazují své výsledky. Relaxace a zklidnění Probouzení semínek: Potřebný čas: do 5 minut Pomůcky: žádné, vhodný je koberec v místnosti Cíl: - zklidnění skupiny - uvědomění si tělesného schématu Popis: Děti leží v klidu na zemi. Představují semínko v zemi. Vedoucí skupiny slovně evokuje jaro, svit sluníčka, semínka se na jeho pokyn postupně probírají se zimního spánku, začínají klíčit, postupně rostou

24 a vytahují se do výšky. Na sluníčku v teple září a jejich květy jsou bohaté. Pak nastane podzim, okvětní plátky opadají, květinka se uzavírá a uvadá. Nakonec se holé semínko zase schová pod zem. Děti si samy volí, jak budou při jednotlivých fázích růstu vypadat, jakou formou ztvární květinu. Nicméně všechny pohyby by měly být klidné. Chce se mi spát: Potřebný čas: minut Pomůcky: vhodné jsou polštářky, karimatky, nebo alespoň koberec Cíl: - zklidnění skupiny - tělesné uvolnění - vnímání tělesného schématu Popis: Nejprve dětí sedí v kroužku, vedoucí si s nimi povídá o spaní a spánku. O tom, kde všude se dá spát, v jakou denní dobu se spí. Rozebírají se způsoby usínání, zívání, dudlání dudlíku u miminek, cucání palce apod. Je možné si i zkusit pořádně a nahlas zívat. Pak jsou děti vyzvány, aby si našly vhodné místečko a uvelebily se tam. Je možnost si lehnout na podlahu, podložit si hlavu něčím, stulit se do klubíčka, nebo si sednout ke stolu a hlavu si položit na ruce záleží na dítěti, co je mu pohodlné. Když jsou všichni někde položení, učitelka je vyzve, aby chvilku předváděly hluboký spánek uvolnily rysy v obličeji, začaly hluboce a pomalu dýchat. Necháme je toto předvádět jen krátce, usnuly by opravdu. Pak následuje pokyn vstávejte, děti se pomaloučku začnou protahovat a probouzet se. Následuje reflexe aktivity děti v kroužku jsou postupně vyzvány, aby řekly své pocity. Kdo má potíže se vyjádřit, odpoví alespoň spím rád nebo spím nerad. Vedoucí se pak doptává, proč rád/ nerad spí.

25 Lucerničky: Potřebný čas: do 10 min. Pomůcky: žádné Cíl: - zklidnění skupiny - tělesné uvolnění - vnímání tělesného schématu Popis: Děti sedí v hlubokém uvolněném předklonu na patách, čelem se dotýkají kolen, ruce mají zkřížené na prsou = zhasnuté lucerničky. Instrukce od vedoucího: světýlko života máte ukryté v bříšku, zatím je malé, ale už se začíná probouzet, rozehřívat a prostupovat celým tělem. Děti se z předklonu napřimují do sedu na patách, ruce se rozvírají a zvedají do vzpažení = rozsvícená lucernička. Lucerničku lze zhasínat a rozsvěcet opakovaně.

26 O projektu Projekt Šance pro každého pozitivní vliv poradenství na rozvoj inkluzivního školství probíhal v období od srpna 2011 do června 2012 na území Středočeského kraje, převážně v okrese Kladno, částečně také v okrese Beroun. Pod názvem projektu se skrýval soubor různorodých aktivit majících za cíl podpořit systém vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v regionu. Ve vztahu ke konkrétní aktivitám byl projekt zaměřen na tyto dílčí cíle: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání předškolních dětí ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Tento cíl byl naplňován prostřednictvím realizace dvou Předškolních klubů, jejichž služby (včetně dopravy, stravy, pomůcek i kulturních akcí) byly nabízeny dětem a rodičům zcela bezplatně. 2. Podpora vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních školách v projektu probíhala prostřednictví reedukací a doučování pro žáky běžných základních škol a terapií pro žáky základních škol speciálních. 3. Posilování pro-inkluzivních kompetencí pedagogů probíhalo formou realizací seminářů pro pedagogy, nabídkou hospitací v různých typech škol s různými vzdělávacími programy. K těmto aktivitám patřila i organizace několika kulatých stolů zaměřených na inkluzivní vzdělávání. Realizátorem projektu byla Základní škola, Kladno, Pařížská 2249, vedením projektu byli pověřeni pracovníci místního Speciálně pedagogického centra. Partnerem projektu byla Základní škola a Praktická škola, Beroun, Karla Čapka Aktivita předškolních klubů probíhala ve spolupráci se Základní školou, Slaný, Palackého 570. Při zajišťování podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsme spolupracovali se ZŠ a MŠ Kladno,Vodárenská 2155, ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457, ZŠ Libušín a ZŠP, ZŠS a MŠS Kladno, Pařížská 2199.

27

28

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností.

ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov. Rozvoj verbálních komunikačních dovedností. Název lekce (projektu) Hra o rolích Škola ZŠ Žákovská, Žákovská 1/1006, 736 01 Havířov Vyučující - autor lekce Valentina Komosná Věková skupina 13 14 let Počet dětí 28 Počet dívek 14 Počet chlapců 14 Charakteristika

Více

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2

Pozornost OBSAH. PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec. Metodika 1. Úvod 2 NÁPRAVNÁ CVIČNÍ PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha Ilustrace: Michaela Suchoňová, ZŠ Třinec OBSAH Metodika 1. Úvod 2 2. Metodický komentář 2 2.1 Hledej rozdíly 2. Závěr 4. Zdroje Materiál Pracovní

Více

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením

Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku. Specifika Života Se Sluchovým Postižením Metodický materiál pro 2 hodinovou výuku Specifika Života Se Sluchovým Postižením Sluch Motto: Cesta k porozumění leží před námi. Téma: : Život se sluchovým postižením em hodiny je rozšířit a upřesnit

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 7 5 U (tištěná ISBN Grada

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1).

Pokud se učitel rozhodne pro usměrněné složení skupin, vylosují zástupci lístek se slovním druhem (viz úkol č. 1). Název: Slovní druhy Cíl: Opakování slovních druhů Fáze vyučovacího procesu: opakování Organizační forma vyučování: skupinová Převažující myšlenková operace: analýza syntéza, třídění Pomůcky: lístky se

Více

371 118 Pohybová hra mé tělo

371 118 Pohybová hra mé tělo 371 118 Pohybová hra mé tělo Pomocí tohoto materiálu je možné provádět různé aktivity pro procvičování pohybu, které směřují k poznání a ovládání vlastního těla. Zvláštnost této hry spočívá v rozmanitosti

Více

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět.

Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Trampoty s hláskami u, ú, ů Cíl Procvičit a upevnit učivo o hláskách u, ú, ů. Opakování učiva o větě druhy vět, počet slov ve větě, pořádek vět. Pomůcky Před hodinou si připravím kartičky se slovy a větami,

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení šablony/označení sady VY_32_INOVACE_04_M3 M 3 Záznamový arch Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2499 Číslo a název šablony klíčové aktivity: III/2 Inovace

Více

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla

Habermaaß-hra 5589. Klasické kostky Kravička Karla CZ Habermaaß-hra 5589 Klasické kostky Kravička Karla Vážení rodiče, gratulujeme k zakoupení hry z cyklu "Moje první hra - Farma". Učinili jste správné rozhodnutí a umožnili svému dítěti učit se prostřednictvím

Více

- hledání forem pro prezentaci

- hledání forem pro prezentaci Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Setkání s krajinou Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 6. a 7. ročník

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Ilustrace k lidovým písním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny Věková skupina (ročník) 3.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová

Rozvoj zrakové diferenciace a logického myšlení. Mgr. Michaela kovářová I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spotufinancován Evropským sociáiním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ

ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ ROZVOJ SLUCHOVÉHO VNÍMÁNÍ Sluchové vnímání je jednou ze základních poznávacích funkcí, jež je podmínkou pro zvládnutí technicky správného čtení a bezchybného psaní. U některých dětí bývá proces vnímání

Více

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál

Projekt SIPVZ 1982P2006. Využití digitálního videa ve výuce osobnostní, sociální a mediální výchovy. Výukový materiál Základní škola a mateřská škola Mysločovice, příspěvková organizace, 763 01 Mysločovice 150, tel. 577121062/3, fax 577121062, email zsmysl@zlinedu.cz Projekt SIPVZ 1982P2006 Využití digitálního videa ve

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle RVP) Travelling s použitím

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA ZŠ PCHERY ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 TÉMA: POHÁDKOVÉ KLÍČE VYPRACOVALA: VED.VYCH. JANA NÁVOJOVÁ ZÁŘÍ 1.) Seznámíme se s žáky první třídy. 2.) Prohlédneme si celou Školní družinu

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domácí zvířata - ptáci Časový rozsah lekce Věková skupina (ročník) 2 vyučovací hodiny proložená

Více

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení

Specifický cíl: kooperace ve skupině, hledání vhodných argumentů, pochopení toho, že nemusí existovat jen jedno správné řešení Název: Výukové materiály Téma: Ochrana přírody, využití lesa Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Příroda a její ochrana Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk žáků: 1. 5. třída Doba trvání:

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc

METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc METODY PRO IDENTIFIKOVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Materiál PhDr. Lenky Hříbkové, CSc OBLAST KREATIVITY Produkování a realizace originálních a neobvyklých nápadů. Dejte dítěti k dispozici malou

Více

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X

Úvod. Jan Neuman, Soňa Hermochová, Portál, s. r. o., Praha 2003 Illustrations Jan Smolík, 2003 ISBN 80-7178-818-X Úvod Soubor her a nápadů je připraven jako kartotéka jednotlivých her, z nichž lze čerpat na různých akcích. Jednotlivé listy lze třídit podle typu her a jejich témat. Typy: sociálně psychologické hry

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Ruský jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. Opakování IX. Úvodní opakování: azbuka, přepis a opis textu, čtení, rozhovory, celkové opakování učiva 1.dílu. Poslechová a pohybová rozcvička. Rozhovory. Dramatizace. Poslech písní. Přečte se správnou

Více

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách.

Na základě činnostního učení utvářet u žáků představu o různých českých pohádkách a jejich hlavních postavách. Projekty 2010/2011 Projekt Z pohádky do pohádky (vypracovala M. Hurtová) Charakteristika Sportovní den pro děti z MŠ a žáky 1. ročníků. Děti vstupují do pohádek a stávají se součástí děje. Všechny pohádky

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz. 2 navazující vyučovací hodiny Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Domov, vztahy v rodině Časový rozsah lekce 2 navazující vyučovací hodiny Věková skupina (ročník)

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu

MINIHÁZENÁ. Průpravné pohybové hry. Dobití hradu Dobití hradu MINIHÁZENÁ Průpravné pohybové hry Stručná charakteristika hry: cvičení zaměřené na střelbu, přesnost Počet dětí: 6-12 Doba trvání: 15 min. Prostředí: tělocvična, hřiště Pomůcky: míč, kužel

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B)

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Co všechno víme o koni Člověk a jeho svět Ročník 2.-5. Časový rozsah Tematický

Více

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME

KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME KURZY PRO PRACOVNÍKY MATEŘSKÝCH ŠKOL, PŘÍPRAVNÝCH TŘÍD A DALŠÍCH PŘEDŠKOL. ZAŘÍZENÍ NABÍDKA 1. POLOLETÍ, PLZEŇSKÝ KRAJ VE ŠKOLCE SE SPOLU DOMLUVÍME PRÁCE S DĚTMI Z JAZYKOVĚ ODLIŠNÉHO PROSTŘEDÍ TERMÍN:

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Hlavní oborové cíle (tj. cíle vázané na očekávaný výstup

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut

Práce s třídním kolektivem. Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Práce s třídním kolektivem Barbora Dědičová Psycholog, rodinný terapeut Vize a cíle dnešního setkání: Všichni se budeme podílet Předáme si vzájemně zkušenosti Něco si odneseme Bude nám tu dobře, zasmějeme

Více

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 Dotační program na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2014 ( č.j. MŠMT 33220/2013 ) Projekt -

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Zavedení kvadratické funkce

Zavedení kvadratické funkce Předmět: Matematika Doporučený ročník: 2 Vazba na ŠVP: Funkce Cíle Odvození grafu - paraboly Uvědomění, kde se s kvadratickou funkcí setkáváme ve světě kolem nás Stručná anotace Celohodinová aktivita,

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Jazyk a jazyková komunikace PŘEDMĚT: Anglický jazyk ROČNÍK: 3. Umí pozdravit, rozloučí se, představí se, osloví osobu, vyjádří souhlas a

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek

H KLUB. kliceprozivot.cz vm.nidm.cz. Název příkladu dobré praxe. Tematická oblast (odbornost) Deskové hry. Miroslav Štěpánek Název příkladu dobré praxe H KLUB Tematická oblast (odbornost) Autor Odbornostní setkání Deskové hry Miroslav Štěpánek Ústecký, Středočeský a Karlovarský kraj Místo konání Osek 2011 Průřezové téma, vzdělávací

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení

Software pro děti se speciálními potřebami. Specifické poruchy učení Software pro děti se speciálními potřebami Text obsahuje výběr programů (nejen pro děti) s odkazy na výrobce/dodavatele. Nejsou zde obsaženy programy pro osoby s vadami zraku a sluchu. Bližší popis programů

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

PRACUJTE SPOLEČNĚ VEZMĚTE SI SPOLEČNĚ JEDEN LIST POHÁDKOVÉ ČTYŘSMĚRKY. NAJDĚTE, KDO SE V NÍ SKRÝVÁ.

PRACUJTE SPOLEČNĚ VEZMĚTE SI SPOLEČNĚ JEDEN LIST POHÁDKOVÉ ČTYŘSMĚRKY. NAJDĚTE, KDO SE V NÍ SKRÝVÁ. CENTRUM ČTENÍ VLK, TO JE TEN NENASYTA, CO SI NIKDY NEVYČÍTÁ, ŽE BABIČKU S KARKULKOU SPOLKL TOU SVOU TLAMOU ZLOU JAK TO BYLO POTOM DÁL? CO MYSLIVEC UDĚLAL? (Jan Noha) ZNÁTE DOBŘE POHÁDKY? BĚŽTE NA KOBEREC

Více

Soubor kompenzačních cvičení

Soubor kompenzačních cvičení Soubor kompenzačních cvičení součást přípravy každého sportovce - silné a protažené svaly - rovnováha - pohyb, jako dárek pro každý den - způsob, jak mohu předcházet zranění soustředění plynulost kontrola

Více

METODICKÝ LIST LEKCE

METODICKÝ LIST LEKCE METODICKÝ LIST LEKCE Oblast IV Analýza Název lekce Cíle lekce (znalosti, dovednosti, postoje) Cílová skupina (věk, charakteristiky) Časová dotace Osnova (průběh) lekce Bezpečí na síti Seznámení s nebezpečím

Více

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů

Habermaaß-hra 4935. Magie stínů CZ Habermaaß-hra 4935 Magie stínů Magie stínů Magická stínová hra pro 2 až 4 hráče ve věku od 4 do 99 let. Autor: Kai Haferkamp Ilustrace: Marc Robitzky Délka hry: cca. 15 až 20 minut Obsah: 4 malé kouzelné

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy

ŠKOLA TŘÍDA ŽÁCI UČITELKA. Pracovní listy Pracovní listy Pracovní list č. 1 Dovednost: slovní zásoba z tématu škola, dovednost globálního čtení pěti slov se školní tematikou Cíl: Žák umí přiřadit k obrázku pět slov se školní tematikou. Postup:

Více

Komunikace - jak na to? Metodický list

Komunikace - jak na to? Metodický list Komunikace - jak na to? Metodický list práce s interaktivní tabulí - chyby v komunikaci, scénky skupinová práce - tvorba pravidel komunikace praktická cvičení - Braillovo písmo, cesta nevidomého, řeč neslyšícího

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy

Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Pomoc druhým Časový rozsah lekce Dvě ihned navazující hodiny Věková skupina (ročník) 1.třída

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Strečink a cvičení s míčem

Strečink a cvičení s míčem Strečink a cvičení s míčem Strečink pro hráče ledního hokeje Strečink je účinná metoda pro zlepšení pohyblivosti svalů a vazivových tkání, snižuje riziko poranění, zmenšuje svalovou bolestivost po tréninku,

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Dodatek týkající se výuky anglického jazyka Platné pro: školní rok 2011/2012 2., 3. ročník školní rok 2012/2013 2., 3., 4.

Více

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI ZŘÍZENÍ TELEVIZNÍHO OKRUHU V PROSTORÁCH ŠKOLY A NÁMĚTY K PRÁCI SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Příklad dobré praxe Mgr. Stanislav Horáček, speciální pedagog ZŠ Libčická, Praha 8 1. Úvod V

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu

Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Příprava na hodinu anglického jazyka pro 4.třídu Téma hodiny: numbers, colours Výchovný cíl: upevňování správných návyků a dodržování stanovených pravidel při práci s počítačem Vzdělávací cíl: zopakování

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

Volejbalová průprava

Volejbalová průprava Volejbalová průprava Závěrečná práce v rámci školení III. třídy všestrannosti T. J. Sokol Uherské Hradiště župa Komenského Zaměření hodiny: volejbal Dne: 21. 8. 2013 Zpracoval: Předpoklady: Cvičenci: Skupina

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové

Habermaaß-hra 4511. Divocí Vikingové CZ Habermaaß-hra 4511 Divocí Vikingové Hra Habermaaß č. 4511 Divocí Vikingové Riskantní sázková hra pro 2 5 odvážných Vikingů ve věku 6 99 let. Autor: Ilustrace: Délka hry: Wolfgang Dirscherl Michael Menzel

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství

Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Příprava na vyučování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Učíme druhé slovesným způsobům Stručná anotace V této hodině se žáci metodou skládankového učení naučí

Více

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem?

ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany. Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz. Co je dobré vědět před zápisem? ZŠ a MŠ Jílovice, Jílovice 81, 373 12 Borovany Tel: 386 325 112 www.zsjilovice.cz Email: reditel@zsjilovice.cz Co je dobré vědět před zápisem? Zápis do 1.třídy Zahájení povinné školní docházky je významným

Více

MASÁŽE NASTÁVAJÍCÍCH MAMINEK A MIMINEK

MASÁŽE NASTÁVAJÍCÍCH MAMINEK A MIMINEK Hlava a obličej Hlava děťátka je velmi křehkou a citlivou částí těla, ještě po porodu se dále vyvíjí. Mezera mezi lebečními kostmi v horní části lebky je pokryta vazivovou membránou (nazývá se fontanela),

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - pozdraví a představí se - rozliší a označí základní barvy - pojmenuje členy rodiny - uvede základní části domu - pojmenuje základní školní pomůcky - pojmenuje některé oblíbené sporty - popíše

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Práce s textem Český jazyk a literatura 1. ročník 2 hodiny Hlavní

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Cizí jazyk 6.1.2. Vyučovací předmět: ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Anglický jazyk je důležitý cizí jazyk. Přispívá k chápání a objevování

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3

My toys DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_STE_03-15_AJ- 3 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 My toys

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy.

Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Jméno autora práce: Hana Poláková Název práce: Procvičování pravopisu a probraného učiva,mezipředmětové vztahy. Zaměření, cíle práce: Opakování a procvičování probraného učiva o přídavných jménech. Určování

Více